Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. SMĚRNICE č. 5/ 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. SMĚRNICE č. 5/ 2013"

Transkript

1 Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY SMĚRNICE č. 5/ 2013 PRAVIDLA PRO JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU Přílohy: 1. Informace o zájemci o poskytovanou službu 2. Kontaktní list zájemce o poskytovanou službu 3. Žádost o poskytnutí pobytové služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením 4. Žádost o poskytnutí Odlehčovací pobytové služby 5. Pokyny k dalšímu postupu při podávání Žádosti o přijetí do domova 6. Souhlas se se zpracováním osobních údajů 7. Souhlas zájemce (nebo jeho zákonného zástupce/opatrovníka o poskytované služby) s poskytnutím výpisu ze zdravotní dokumentace. 8. Záznam ze sociálního šetření 9. Informační leták pro zájemce o poskytování služby Platnost od

2 Čl. I. Legislativní rámec Zákon č. 108/2006 Sb. v platném znění, Vyhláška č 520/ 2006 Sb., Občanský zákoník v platném znění Zákon č. 101/2000Sb. O ochraně osobních údajů Listina lidských práv a svobod Listina práv zdravotně postižených Čl. II. Zásady jednání 1. Se zájemcem o službu může vždy jednat pouze ředitelka domova, její zástupce, vedoucí úseků přímé péče a sociální pracovnice. 2. Při jednání o službu musí být dodržována související legislativní ustanovení ČR. 3. Jednání o službu musí být přítomna vždy také osoba, které by měla být služba poskytnuta, ne pouze její případný opatrovník. 4. Pokud ze zdravotních, či jiných závažných důvodů se osoba, jíž by měla být služba poskytnuta nemůže dostavit, uděluje výjimku ředitelka domova. V tomto případě se domluví návštěva kompetentních pracovníků v místě pobytu osoby, na niž se výjimka vztahuje za účelem sociálního šetření. K sociálnímu šetření slouží dotazník, který je přílohou této směrnice. 5. Kompetentními pracovníky jsou : sociální pracovnice vedoucí úseků přímé péče ředitelka domova Sociálnímu šetření jsou přítomni tři pracovníci z výše uvedených, sociální pracovnice musí být přítomna vždy. 6. Jednání se zájemcem o službu se uskutečňuje vždy v zasedací místnosti domova ve vymezeném a předem dojednaném čase. 7. Jednání se zúčastňují vždy tři kompetentní pracovníci. V obtížných situacích mají právo na týmovou podporu ostatních pracovníků přizvání dalších spolupracovníků k jednání, přerušení jednání na krátkou poradu apod.) 8. Jednání probíhá v přátelské, vstřícné a empatické atmosféře. 9. Jednání je vedeno v souladu se zásadami partnerského principu. 10. V případě, že nastane důvodné podezření, že žadatel, který není zbaven ani omezen v právní způsobilosti není ze zdravotních důvodů schopen plně posoudit, zda přijetí do zařízení je pro něj výhodné, odmítnou pracovníci domova dále se zájemcem jednat, do té doby, než bude vydáno soudem předběžné opatření o zastupování zájemce jinou osobou.

3 Čl. III. Harmonogram jednání 1. Přijetí zájemce o službu v zařízení nabídnutí kávy, čaje. Představení pracovníků, se kterými bude zájemce jednat. 2. Podání informací o domově ústní formou. 3. Předání informačního bulletinu o zařízení. 4. Zjišťování potřeb a očekávání zájemce o službu. 5. Zjišťování kontaktních údajů zájemce (jméno a příjmení, bydliště, telefon) a případně jeho opatrovníka. Sdělení kontaktního pracovníka domova pro další možný postup. 6. Prohlídka domácnosti, na kterou by zájemce mohl případně být umístěn a společných prostor domova. 7. Provedení zápisu jednání. 8. Ukončení jednání předání tiskopisu žádosti, předání informací o dalším postupu zájemce i organizace po podání žádosti. Rozloučení se s účastníky jednání. 9. Uložení záznamu o jednání a dalších písemností do evidence domova. Body je možno zaměňovat v časovém sledu dle potřeb a očekávání zájemce, vývoji jednání, nebo organizačních požadavků domova. Čl. IV Okruhy jednání 1. Podání informací ústní formou Pracovník, který vede jednání podává srozumitelné údaje o domově a službách, které poskytuje. Informuje zájemce o cílové skupině uživatelů, poslání domova. Informuje zájemce o ubytování, stravování, možnostech trávení volného času, výchovné a vzdělávací činnosti v domově, informuje zájemce o možnostech pracovního uplatnění. Informuje zájemce o způsobu individuálního plánování poskytování služeb.dále informuje zájemce o cenách za poskytované služby. V průběhu podávání ústních informací nabídne zájemci k nahlédnutí Fotokroniku domova. 2. Podání informací písemnou formou Pracovník, který vede jednání předá zájemci informační bulletin domova, případně poskytne podporu při seznámení s domovem v piktogramové verzi. 3. Zjišťování potřeb a očekávání zájemce Pracovník musí postupovat empaticky, dodržovat striktně zásady partnerství, ohleduplně a trpělivě uplatňovat zásady komunikace. Okruhy informací, které jsou v průběhu jednání vhodné od zájemce získat jsou podrobně uvedeny v příloze č. 1 této směrnice. Tento okruh je vhodné uplatnit postupně průběžně celým jednáním, během celé komunikace se zájemcem o službu. 4. Prohlídka domácnosti, na kterou by klient byl případně umístěn a společných prostor domova - Prohlídku vede pracovník vedoucí jednání nebo jiný

4 kompetentní pracovník V průběhu prohlídky domova pracovník podává výklad a odpovídá na dotazy zájemce. Respektuje soukromí ostatních klientů. 5. Zjišťování kontaktních údajů zájemce, sdělení kontaktního pracovníka domova pro další postup Pracovník, který vede jednání požádá zájemce a případně další osobu, která zájemce doprovází o kontakt pro případný další postup. Zaznamená jej na kontaktní list zájemce, který je přílohou č. 2. této směrnice. Současně k podpisu předá souhlas se shromažďováním a nakládáním s osobními údaji (příloha této směrnice), který bude použit pouze v souvislosti se zpracováváním a vyřizováním žádosti o přijetí, evidenci v pořadníku čekatelů a přijetím žadatele do Domova Jeřabina, p.o.. Předá zájemci vizitku sociální pracovnice. 6. Provedení zápisu jednání Provedení zápisu do Záznamu o jednání se zájemcem o službu, ve kterém musí být uvedeno: jméno zájemce o službu, účastníci jednání, záznam z vlastního jednání, seznam předaných tiskopisů. Pracovník vedoucí jednání požádá zájemce o službu, případně jeho opatrovníka, který jej doprovází o podpis záznamu a současně jej podepíší pracovníci, kteří se jednání zúčastnili. 7. Předání tiskopisu žádosti a informací o dalším postupu Pracovník, který vede jednání se zájemcem o službu předá zájemci tiskopis Žádost o poskytnutí služby, který je přílohou této směrnice č. 3, a ústně vysvětlí další postup. Dále zájemci, nebo jeho opatrovníkovi předá Pokyny k dalšímu postupu při podávání žádosti o poskytnutí služby v písemné formě, které jsou přílohou č. 4 této směrnice. Veškeré náklady spojené se zajištěním potřebné dokumentace nese zájemce o službu. 8. Uložení záznamu o jednání a dalších písemností do evidence domova Záznam o jednání se zájemcem o službu a další případné písemnosti se archivují po dobu 5 let. Čl. V. Postup domova po doručení žádosti o poskytnutí služby 1. Vedoucí zdravotního úseku podá žádost o výpis ze zdravotní karty zájemce o službu. Tento výpis bude předán smluvním lékařům domova k posouzení, zda zájemce splňuje zdravotní předpoklady cílové skupiny uživatelů. Zodpovědným pracovníkem za zajištění těchto potřebných kroků je vedoucí zdravotního úseku. 2. Pokud lékaři vydají doporučení k přijetí do domova, a i v jiných kriteriích bude zájemce splňovat podmínky cílové skupiny uživatelů, které posoudí komise pro výběr klientů k přijetí do domova, kterou tvoří ředitelka, tým vedoucích pracovníků II.stupně a sociální pracovnice, bude žádost zařazena do evidence čekatelů. Evidenci čekatelů vede sociální pracovnice samostatně pro službu Domova pro osoby se zdravotním postižením. Zájemce bude písemně informován o zařazení do evidence čekatelů. Z jednání komise je vždy pořízen zápis. 3. V případě, že komise nedoporučí v souladu se Zákonem 108/2006 Sb. přijetí, lékaři nevydají doporučení k přijetí, nebo nastanou jiné závažné důvody pro odmítnutí služby dle Zák. č. 108/2006 Sb., zájemce je o odmítnutí služby písemně informován a jsou mu písemně sděleny důvody odmítnutí služby.

5 4. Celý proces od podání žádosti zájemce o službu po písemné sdělení zájemci o případném zařazení do evidence čekatelů, nebo zaslání sdělení odmítnutí poskytování služby nesmí přesáhnout 30 kalendářních dnů. Pouze ve zvláštních případech, je-li posuzování žádosti komplikované a je nutno vyžádání si dalších případných dokladů je možné tuto lhůtu prodloužit na max. 60 kalendářních dnů. Dnem podání žádosti je datum na poštovním razítku, případně datum na razítku podatelny domova při předání žádosti osobně. 5. V případě, že ode dne zařazení žádosti do evidence čekatelů po případný možný nástup zájemce do domova uplyne doba delší než jeden rok, musí být jednání se zájemcem zrevidováno. Pokud při revizi jednání nedojde k oboustranné dohodě, vyřadí se žádost zájemce z evidence čekatelů. Čl. VI. Sociální šetření V případě, že se v domově uvolní místo, sejde se komise posuzující žádosti a z pořadníku čekatelů vybere zájemce, který by splňoval podmínky domácnosti, na které se uvolnilo místo. V případě, že zájemců v pořadníku čekatelů je více, budou vybráni všichni zájemci splňující předpoklady domácnosti, na které se uvolnilo místo. Sociální pracovnice všechny vybrané zájemce z pořadníku čekatelů kontaktuje za účelem sociálního šetření. Pokud je zájemce zbavený nebo omezený ve způsobilosti k právním úkonům, kontaktuje opatrovníka zájemce. Se zájemcem si domluví konkrétní termín a čas schůzky, místo schůzky (domácnost zájemce, zdravotnické zařízení, jiný poskytovatel sociálních služeb). U zájemce, který je zbaven nebo omezen ve způsobilosti k právním úkonům musí být při sociálním šetření v místě pobytu zájemce vždy přítomen opatrovník. K sociálnímu šetření slouží dotazník (příloha č.8 směrnice), do kterého sociální pracovnice při sociálním šetření zaznamená všechny zjištěné informace. Sociální šetření je součástí jednání se zájemcem o službu. Na základě provedeného sociálního šetření se následně sejde komise posuzující žádosti a posoudí potřebnost každého zájemce. V případě, že zájemce splňuje kriteria zařazení pro danou domácnost a i v ostatních bodech splňuje podmínky přijetí do domova, je na základě jednání komise vyzván k nástupu do domova. Z jednání komise se pořizuje zápis. Celý proces od výběru zájemce splňujícího podmínky domácnosti, na které se uvolnilo místo po písemné sdělení zájemci o případném přijetí či nepřijetí do domova nesmí přesáhnout 30 kalendářních dnů. V případě nepřijetí zájemce do domova, zůstává jeho žádost nadále v pořadníku čekatelů. Čl. VII. Závěrečná ustanovení Tato směrnice je závazná pro všechny pracovníky domova. Vstupuje v platnost dne a současně tímto dnem končí platnost Směrnice č. 19/2012 ze dne , včetně jejích příloh. V Těchobuzi Schválila: Bc. Simona Tomanová ředitelka Domova Jeřabina, p.o.

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Směrnice č. 3/2013

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Směrnice č. 3/2013 Adresa sídla: Těchobuz 1 395 01 Pacov IČO 00511676 Tel.: 565 443 926 Fax.: 565 382 325 info@domovjerabina.cz www.domovjerabina.cz DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Směrnice č.

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA pro jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách, p.o. pro službu domov se zvláštním režimem

Více

CHARITA HLUČÍN. CHARITNÍ DOMOV SV. MIKULÁŠE domov pro seniory. vydává SOUBOR VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ K PRŮBĚHU PŘIJETÍ NOVÉHO KLIENTA - 01.10.

CHARITA HLUČÍN. CHARITNÍ DOMOV SV. MIKULÁŠE domov pro seniory. vydává SOUBOR VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ K PRŮBĚHU PŘIJETÍ NOVÉHO KLIENTA - 01.10. CHARITA HLUČÍN CHARITNÍ DOMOV SV. MIKULÁŠE domov pro seniory vydává SOUBOR VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ K PRŮBĚHU PŘIJETÍ NOVÉHO KLIENTA - 01.10.2014 - OBSAH: 1. Velmi stručně... 1 2. Úvod... 4 3. Zájemce o službu...

Více

Jednání se zájemcem o sociální službu Standard kvality č. 3

Jednání se zájemcem o sociální službu Standard kvality č. 3 Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Jednání se zájemcem o sociální službu Standard kvality č. 3 I. Kompetence, práva a povinnosti Domova Domov

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM KRÁSNÁ LÍPA Zřizovatel Magistrát hlavního města Praha. Motto : Lidé se narodili, aby byli lidmi

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM KRÁSNÁ LÍPA Zřizovatel Magistrát hlavního města Praha. Motto : Lidé se narodili, aby byli lidmi DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM KRÁSNÁ LÍPA Zřizovatel Magistrát hlavního města Praha Motto : Lidé se narodili, aby byli lidmi Poslání Domova Posláním Domova je poskytovat pobytovou sociální službu lidem, kteří

Více

Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald. Název registrované sociální organizace a základní údaje o provozovateli:

Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald. Název registrované sociální organizace a základní údaje o provozovateli: Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald Název registrované sociální organizace a základní údaje o provozovateli: Kdo: Seniorcentrum OASA, s.r.o. Adresa: Petřvald 2, Petřvaldík 68, 742 60 IČ:

Více

Jednání se zájemcem o službu

Jednání se zájemcem o službu Sociální služby Semily Bavlnářská 523,567; 513 01 Semily, IČO - 00854930 STANDARD č. : 3 NÁZEV STANDARDU : Jednání se zájemcem o službu Služba: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem, Odlehčovací

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném

Více

Žádost o sociální službu azylový dům

Žádost o sociální službu azylový dům SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA SVITAVY DATUM PŘIJETÍ ŽÁDOSTI: Azylový dům pro muže Číslo žádosti: Máchova alej 16 Žádost přijal: 568 02 Svitavy Podpis pracovníka : tel: 461535925,e-mail: vladimír.stupka@svitavy.cz

Více

Vzor: Smlouva o poskytnutí sociální služby týdenní stacionář v Domově Narnie

Vzor: Smlouva o poskytnutí sociální služby týdenní stacionář v Domově Narnie Vzor: Smlouva o poskytnutí sociální služby týdenní stacionář v Domově Narnie Legenda: Modře psaný text označuje zvláště důležité prvky této smlouvy. Barevně podznačený text vyžaduje výběr z možných nabídek;

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Diakonie ČCE středisko v Myslibořicích Domov na zámku 6 7 5 6 0 M y s l i b o ř i c e 1 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Strany: Organizace: Diakonie ČCE středisko v Myslibořicích

Více

DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV. se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD. Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda. Kontrolu dodržování

DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV. se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD. Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda. Kontrolu dodržování DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda Kontrolu dodržování předpisu provádí: Ředitel dětského domova, vedoucí zaměstnanci

Více

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905.

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905. DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 Domov seniorů Vnitřní pravidla poskytování služeb II. vydání ze dne

Více

Směrnice č. 10/2013. Dokumentace o poskytování sociální služby Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory

Směrnice č. 10/2013. Dokumentace o poskytování sociální služby Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Městská správa sociálních služeb Havlíčkova 19 680 01 Boskovice Platí s účinností od 1.9.2011 Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Vypracoval: Tým pracovníků DS Schválila : Bc.

Více

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu Závazný postup při pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 schválený usnesením Rady městské části Praha 4 č. 5R-226/2013 ze

Více

Dodávání léků pro klienty Domova pro seniory Zastávka. Zadávací dokumentace výběrového řízení

Dodávání léků pro klienty Domova pro seniory Zastávka. Zadávací dokumentace výběrového řízení Dodávání léků pro klienty Domova pro seniory Zastávka Zadávací dokumentace výběrového řízení Zadavatel Domov pro seniory Zastávka se sídlem Sportovní 432, Zastávka, PSČ 664 84 právní forma zadavatele příspěvková

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.:

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.: Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí sociální služby (dále jen Smlouva) podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a podle zákona č.

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA Domov pro seniory Háje příspěvková organizace hlavního města Prahy K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje Informace o domově: IČO 708 75 111 Banka PPF, č. účtu 2001400005/6000 Domov pro

Více

Vedení dokumentace a způsob zpracování dokumentace o poskytování sociální služby

Vedení dokumentace a způsob zpracování dokumentace o poskytování sociální služby SQ 6 Vedení dokumentace a způsob zpracování dokumentace o poskytování sociální služby A) Způsob zpracování dokumentace o poskytování sociální služby Všechny písemné dokumenty, které mají souvislost se

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nahořany, okres Náchod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Směrnice č. 1 Č.j.: 13/12-MŠ Vypracoval: Schválil: / Mgr. Magda Michalová,

Více

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová IČ Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová IČO: 00194263 Tel. 461 318 252 Fax: 461 353 348 E-mail: soc.sluzby@mtrebova-city.cz Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Zásady pro přidělování a užívání bytů v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) v Příbrami

Zásady pro přidělování a užívání bytů v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) v Příbrami Zásady pro přidělování a užívání bytů v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) v Příbrami Obsah: Str. Díl I Úvod 1 Účel zásad 1 Úvodní ustanovení 1 Díl II Podání žádosti 2 Evidence a řízení o žádostech

Více

DOHODU O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE. podle 47b odst. 4 a souvisejících ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění

DOHODU O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE. podle 47b odst. 4 a souvisejících ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění Centrum MATÝSEK, Neklanova č.p. 1807, 413 01 Roudnice nad Labem IČO: 26681471, DIČ: CZ26681471 Tel: 775 579 735, 776 004 289, e-mail: infomatysek@seznam.cz, www.centrummatysek.cz jako osoba pověřená podle

Více

Pracovně právní vztahy

Pracovně právní vztahy Pracovně právní vztahy - vznik a skončení pracovního poměru č. 08/2014 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/745/2014 Originál: Sekretariát Elektronická

Více

Informace o poskytované sociální službě

Informace o poskytované sociální službě Domov pro seniory Pyšely Náměstí T. G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel Hlavní město Praha Informace o poskytované sociální službě VERZE 7 Dokument Informace o poskytované sociální službě je určený

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC A/14 Výtisk: 1 Skartační znak: A VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC Účinnost od: 1. 1. 2015 Počet stran: 11 Počet příloh: 4 Odborný garant Odborný garant Schválila jméno: Mgr. Štěpánka

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČO: 00298212 7/2010 SMĚRNICE RM

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČO: 00298212 7/2010 SMĚRNICE RM MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČO: 00298212 Název vnitřního předpisu: HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU MĚSTA Druh vnitřního předpisu: SMĚRNICE RM Číslo:

Více