Úvod. [cit ]. Dostupný na World Wide Web: .

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod. [cit. 2010-02-06]. Dostupný na World Wide Web: ."

Transkript

1 Úvod Zam stnávání osob se zdravotním postižením tvo í nedílnou sou ást eského právního ádu a zárove je jedním ze základních znak demokratické právní spole nosti. V sou asné dob se s touto problematikou stále ast ji setkáváme i v mediální rovin. Z uvád ných statistik vyplývá, že minimáln sto tisíc ech je mentáln postižených, dalších sto tisíc je duševn nemocných, sedmdesát tisíc ob an je postiženo po úrazu a stejný po et osob nevidí i neslyší. 1 I p es své postižení mají tyto osoby podle eského právního ádu právo být sou ástí pracovního procesu a za odvedenou práci mají právo na odm nu. Jednou z nejvíce ohrožených skupin osob na trhu práce jsou práv zdravotn postižení ob ané. I když eská republika p ijala adu ochranných opat ení, stále se m žeme u t chto osob setkat s formami ímé i nep ímé diskriminace. Zdravotn postižené osoby p edstavují co do po tu významnou heterogenní skupinu, a to v závislosti na druhu a stupni zdravotního postižení, p emž mezi nejvíce ohrožené pat í osoby se zdravotním postižením žijící v ústavních za ízeních. 2 Vzhledem k této skute nosti jsem se zam ila ve své práci na oblast samotného zam stnávání zdravotn postižených osob a snažila jsem se ji popsat od právní regulace spole enských vztah v této oblasti, p es p sobnost zainteresovaných správních orgán, její výhody i nevýhody, možnosti financování, až po konkrétní p íklad zam stnávání osob se zdravotním postižením, a to metodou kompilace a metodou srovnání. Každý z nás se v život setkal s osobou zdravotn postiženou, ale jen málokdo si je v dom toho, jaké mají tyto osoby možnosti v p ístupu k zam stnání, kde všude mohou být zam stnáni a naopak, jaké výhody a nevýhody mají zam stnavatelé zam stnávající zdravotn postižené osoby. Proto je mým zám rem ucelen popsat nejen možnosti, ale i p ípadné p ekážky v zam stnávání t chto osob široké ve ejnosti zp sobem usnad ujícím jejich pochopení a následnou orientaci v této problematice. Z praktických d vod jsem oproti zadání pozm nila strukturu a obsah jednotlivých kapitol. Práci jsem pro p ehlednost a srozumitelnost rozd lila na t i obsáhlé tematické ásti, kterým edchází vý et základních pojm a právní úprava popisované oblasti. 1 Srov. eský statistický ú ad: Pomoc zdravotn postiženým lidem [online]. Praha: eský statistický ú ad, [cit ]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.czso.cz>. 2 Srov. Ministerstvo práce a sociálních v cí eské republiky: text opera ního programu Lidské zdroje a zam stnanost v podob schválené Evropskou komisí dne [online]. Praha: Ministerstvo práce a sociálních v cí, verze íjen [cit ]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.strukturalnifondy.cz>. 6

2 První z výše uvedených oblastí se v nuje historii pracovního práva v eských zemích a práv m a povinnostem jednotlivých osob podle jejich postavení od antiky až do po átku 20. století. Další celek se zam uje na zam stnávání osob se zdravotním postižením ve smyslu íslušných ustanovení zákona o zam stnanosti uvedených v ásti t etí, tedy i na pracovní rehabilitaci, chrán nou pracovní dílnu, p ísp vky na podporu zam stnávání osob se zdravotním postižením, práva a povinnosti zam stnavatel, spolupráci s ú ady práce a dávky sociální pé e zdravotn postiženým osobám. Jednou z forem podpory zam stnávání osob se zdravotním postižením jsou dotace, tedy finan ní p ísp vky plynoucí z r zných zdroj. Proto jsem se ve t etím celku v novala práv dotacím, a to nejen z pohledu jejich popisu, ale i procesu a podmínek pro jejich získání. V této kapitole rozd luji dotace na vnitrostátní, plynoucí ze státního rozpo tu eské republiky na zam stnávání osob se zdravotním postižením, a na evropské dotace plynoucí z evropských fond. Tato finan ní injekce je jednorázovou nebo opakující se pomocí, která zam stnavatel m poskytuje ur ité ekonomické výhody a tím je motivuje k tomu, aby zam stnávali osoby se zdravotním postižením. Poslední kapitola je ryze praktického charakteru. Popisuji zde vznik, strukturu, provoz, možnosti financování, výhody a nevýhody innosti SENZA družstva, chrán né dílny, které sídlí na ulici Tylova 44 v Prost jov. 7

3 1 Základní pojmy, ústavní a zákonný základ pro zam stnávání osob se zdravotním postižením 1.1 Základní pojmy Struktura níže uvád ných základních pojm, je zám rn uspo ádána tak, aby pokud možno jednoduše a p edevším výstižn uvedla tená e do problematiky zam stnávání osob se zdravotním postižením a napomohla jim snadn ji se v ní orientovat. Kontinentální právní systém, z n hož vychází všechna právní odv tví v eské republice, adí pracovní právo do tzv. práva soukromého. K rozlišování práva soukromého a ve ejného slouží ada r zných ímskoprávních teorií. Jedna z t chto teorií, která ale není vždy úpln spolehlivá, uvádí, že v soukromém právu mají subjekty rovné postavení (platí tu princip ekvivalence), kdežto ve ve ejném právu je jeden subjekt pod ízen druhému, který v právním vztahu vystupuje jako siln jší (platí tu tzv. princip subordinace). 3 Nutno ovšem poznamenat, že i když pracovní právo adíme do práva soukromého, právní normy pracovního práva jsou kogentní, kategorické, imperativní, tj. neumož ují subjekt m pracovn právního vztahu disponovat se svými právy a povinnostmi dle svého uvážení, jako je tomu nap. v právu ob anském, ze kterého se pracovní právo odd lilo. Krom práva pracovního adíme do oblasti soukromého práva taktéž právo ob anské, obchodní, rodinné a kolizní, tj. mezinárodní právo soukromé. Pracovní právo je relativn samostatný soubor právních norem, které upravují spole enské vztahy vznikající p i námezdní práci a vztahy s nimi úzce související. 4 Reguluje innost vykonávanou za ú elem dosažení výd lku. Pod pojem práce lze zahrnout opakující se výlu lidskou innost, která je vykonávána za ú elem dosažení výd lku. 5 P edm tem regulace pracovního práva je námezdní neboli závislá práce, která je vykonávána ve vztahu nad ízenosti zam stnavatele a pod ízenosti zam stnance. Za závislou práci se považuje výlu osobní výkon práce zam stnance pro zam stnavatele, podle pokyn zam stnavatele, jeho jménem, za mzdu, plat nebo odm nu za práci, v pracovní dob nebo jinak stanovené nebo 3 KNAPP, V. Teorie práva. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, s. Str. 68. ISBN GALVAS, M. a kol. Pracovní právo. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, s. Str. 12. ISBN Srov. GALVAS, M. a kol. Pracovní právo. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN

4 dohodnuté dob na pracovišti zam stnavatele, pop ípad na jiném dohodnutém míst, na náklady zam stnavatele a na jeho odpov dnost. 6 Systém pracovního práva upravuje oblast individuálního pracovního práva, tj. úpravu vztah mezi zam stnavatelem a zam stnancem, oblast kolektivního pracovního práva, tj. vztahy mezi zam stnavatelem a subjekty, které zastupují kolektivy zam stnanc, a také oblast zam stnanosti tj. vztahy mezi státními orgány a ob any p i zajiš ování práva na zam stnání. Politika zam stnanosti sm uje k rovnováze mezi nabídkou a poptávkou po pracovních silách, produktivnímu využití zdroj pracovních sil a k zabezpe ení práva ob an na zam stnání. 7 Aktivní politikou zam stnanosti se rozumí souhrn opat ení sm ujících k zajišt ní maximáln možné úrovn zam stnanosti, které zabezpe ují Ministerstvo práce a sociálních v cí a ú ady práce, podle situace na trhu práce mohou spolupracovat i s dalšími subjekty. 8 Následující pojmy se vztahují p ímo k problematice zam stnávání osob se zdravotním postižením. Zákon o zam stnanosti definuje osoby se zdravotním postižením jako fyzické osoby, které jsou: a) orgánem sociálního zabezpe ení uznány invalidními ve t etím stupni (osoby s t žším zdravotním postižením), b) orgánem sociálního zabezpe ení uznány invalidními v prvním nebo druhém stupni, c) rozhodnutím ú adu práce uznány zdravotn znevýhodn nými (osoby zdravotn znevýhodn né). 9 Zdravotn znevýhodn nou osobou je fyzická osoba, která má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zam stnání nebo jinou výd le nou innost, ale její schopnosti být nebo stat pracovn za len na, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci získat jsou podstatn omezeny z d vodu jejího dlouhodob nep íznivého zdravotního stavu. 10 Tato osoba se prokazuje rozhodnutím ú adu práce. Dlouhodob nep íznivý zdravotní stav ur uje léka. Osoby s t žším zdravotním postižením a osoby, které jsou áste invalidní, se prokazují potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpe ení odst. 4 zákona. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn ní pozd jších p edpis. 7 B LINA, M. kol. Pracovní právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, s. Str ISBN Srov. 104 zákona. 435/2004 Sb., zákon o zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis odst. 2 zákona. 435/2004 Sb., zákon o zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis odst. 3 zákona. 435/2004 Sb., zákon o zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis. 11 Srov. 67 odst. 4, odst. 5 zákona. 435/2004 Sb., zákon o zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis. 9

5 Pracovní rehabilitace je pojem související s vhodným zam stnáním osob se zdravotním postižením. Jedná se o souvislou innost spo ívající v získání a udržení vhodného zam stnání osoby se zdravotním postižením, zahrnuje poradenskou innost, praktickou a teoretickou ípravu a vytvá ení podmínek pro výkon pracovní nebo výd le né innosti. 12 ad práce je správní ú ad, v jehož ele stojí editel. Správní obvody ú adu práce jsou shodné s územními obvody okres, tak jak je uvádí zákon o územním len ní státu. 13 Místní p íslušnost adu práce tvo í místo, ve kterém je nebo má být zam stnání vykonáváno. V cná p sobnost adu práce upravuje zákon o zam stnanosti, jedná se nap. o zpracovávání koncepce vývoje zam stnanosti ve svém správním obvodu, vyhodnocování situace na trhu práce, p ijímání opat ení na ovlivn ní poptávky a nabídky práce, p ijímání opat ení na podporu a dosažení rovného zacházení s muži a ženami, osobami bez ohledu na jejich národnost, rasový nebo etnický p vod, provád ní zprost edkování zam stnání uchaze m o zam stnání a zájemc m o zam stnání a další innosti v oblasti zam stnanosti. 14 Léka ská posudková služba je dalším a pro oblast zam stnávání osob se zdravotním postižením neodmyslitelným pojmem. Jedná se o soustavu léka ských posudkových orgán, jejichž st žejním úkolem je posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti osob pro ú ely jednotlivých systém sociální ochrany. Jde zejména o systémy d chodového a nemocenského pojišt ní, zam stnanosti, sociální pé e a státní sociální podpory Ústavní a zákonný základ Problematika zam stnávání osob se zdravotním postižením má své základy nejen v rovin vnitrostátních právních p edpis s nejvyšší právní silou a tzv. b žného zákonodárství a provád cích právních p edpis, ale v dob, kdy je eská republika lenem n kolika mezinárodních organizací a jedné nadnárodní organizace, nelze v uvedené oblasti opomenout také prameny práva mezinárodního a na ízení, sm rnice, doporu ení, stanoviska a rozhodnutí Evropských spole enství. 12 Srov. LEIBLOVÁ, Z., VOLKOVÁ R. Co vám m že dát stát a co zam stnavatel. 1. vydání. Nakladatelství ANAG, s. ISBN X. 13 Srov. zákon. 36/1960 Sb., o územním len ní státu, ve zn ní pozd jších právních p edpis a 8 zákona. 435/2004 Sb., zákon o zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis. 15 Ministerstvo práce a sociálních v cí eské republiky [online]. Praha: Ministerstvo práce a sociálních v cí, [cit ]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.mpsv.cz>. 10

6 Vnitrostátním pramenem práva nejvyšší právní síly, který upravuje práva a svobody zam stnanc, je Listina základních práv a svobod. 16 V oblasti základních lidských práv a svobod stanoví zákaz nucených prací nebo služeb. V rovin hospodá ských, sociálních a kulturních práv zakládá právo na svobodnou volbu povolání a p ípravu k n mu, právo podnikat a právo provozovat jinou hospodá skou innost. Dále pak deklaruje právo prost ednictvím práce získávat prost edky pro své životní pot eby a v této souvislosti stanoví povinnost státu v p im eném rozsahu hmotn zajistit ob any, kte í toto právo nemohou bez své viny vykonávat. Listina základních práv a svobod zajiš uje právo na spravedlivou odm nu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky, poskytuje ženám, mladistvým a osobám se zdravotním postižením právo na zvýšenou ochranu zdraví p i práci a právo na zvláštní pracovní podmínky, zdravotn postiženým osobám a mladistvým zaru uje právo na zvláštní ochranu v pracovních vztazích a na pomoc p i p íprav k povolání. Ob an m, kte í nejsou zp sobilí k práci, dává právo na p im ené hmotné zabezpe ení. 17 Na úrovni tzv. b žného zákonodárství je nejd ležit jším právním p edpisem upravujícím zam stnávání osob se zdravotním postižením, na který zárove odkazuje i zákoník práce, 18 zákon o zam stnanosti. 19 Dalšími normativními právními akty užívanými vedle zákona o zam stnanosti jsou nap. zákon o životním a existen ním minimu, 20 zákon o sociálních službách, 21 zákon o pomoci v hmotné nouzi, 22 zákon o organizaci a provád ní sociálního zabezpe ení, 23 zákon o d chodovém pojišt ní, 24 zákon o nemocenském pojišt ní, 25 zákon o státní sociální podpo e, 26 zákon o sociálním zabezpe ení Srov. Usnesení p edsednictva eské národní rady. 2/1993 Sb., o vyhlášení listiny základních práv a svobod jako sou ásti ústavního po ádku eské republiky, ve zn ní pozd jších p edpis. 17 Srov. l. 9, l. 26, l. 28, l. 29 a l. 30 odst. 1 Usnesení p edsednictva eské národní rady. 2/1993 Sb., o vyhlášení listiny základních práv a svobod jako sou ásti ústavního po ádku eské republiky, ve zn ní pozd jších p edpis. 18 Srov. 237 zákona. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn ní pozd jších p edpis. 19 Srov. zákon. 435/2004 Sb., zákon o zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis. 20 Srov. zákon. 110/2006 Sb., o životním a existen ním minimu, ve zn ní pozd jších p edpis. 21 Srov. zákon. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve zn ní pozd jších p edpis. 22 Srov. zákon. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve zn ní pozd jších p epis. 23 Srov. zákon. 582/1991 Sb., o organizaci a provád ní sociálního zabezpe ení, ve zn ní pozd jších p edpis. 24 Srov. zákon. 155/1995 Sb., o d chodovém pojišt ní, ve zn ní pozd jších p edpis. 25 Srov. zákon. 187/2006 Sb., o nemocenském pojišt ní, ve zn ní pozd jších p edpis. 26 Srov. zákon. 117/1995 Sb., o státní sociální podpo e, ve zn ní pozd jších p edpis. 27 Srov. zákon. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení, ve zn ní pozd jších p edpis. 11

7 Z velkého množství provád cích p edpis k zákonu o zam stnanosti lze uvést zejména vyhlášku, kterou se provádí zákon o zam stnanosti, 28 vyhlášku o rekvalifikaci uchaze o zam stnání a zájemc o zam stnání a o rekvalifikaci zam stnanc, 29 a na ízení vlády o hmotné podpo e na vytvá ení nových pracovních míst a hmotné podpo e rekvalifikace nebo školení zam stnanc v rámci investi ních pobídek, 30 vyhlášku, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpe ení a zákon o p sobnosti orgán v sociálním zabezpe ení, 31 vyhlášku, kterou se stanoví stupn zdravotního postižení a zp sob jejich posuzování pro ú ely dávek státní sociální podpory. 32 Ústava eské republiky adí mezi prameny eského právního ádu také vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je eská republika vázána; stanoví-li mezinárodní smlouva n co jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva. 33 Nej ast jším pramenem práva tohoto druhu v oblasti pracovního práva a potažmo zam stnanosti jsou úmluvy a doporu ení Mezinárodní organizace práce (odborná mezinárodní organizace p idružená k Organizaci spojených národ ) resp. v úmluvách stanovené jednotlivé normativní výroky (pravidla chování), které jsou inkorporovány do vnitrostátního zákonodárství. V souvislosti se vstupem eské republiky do Evropské unie byla p ijata ada opat ení za ú elem harmonizace eského právního ádu s právem Evropských spole enství, které jsou prvním pilí em Evropské unie. Základním dokumentem, který upravuje práva a svobody ob an Evropské unie je Listina základních práv Evropské Unie. Tento dokument je v sou asné dob edm tem spor uvnit eské právní ve ejnosti. Jádrem t chto spor je jeho právní závaznost pro eskou republiku v souvislosti s p ijetím Lisabonské smlouvy, která pro eskou republiku 28 Srov. vyhláška Ministerstva práce a sociálních v cí. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis. 29 Srov. vyhláška. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchaze o zam stnání a zájemc o zam stnání a o rekvalifikaci zam stnanc. 30 Srov. na ízení vlády. 515/2004 Sb., ve zn ní na ízení vlády. 68/2008 Sb., o hmotné podpo e na vytvá ení nových pracovních míst a hmotné podpo e rekvalifikace nebo školení zam stnanc v rámci investi ních pobídek. 31 Srov. vyhláška Ministerstva práce a sociálních v cí. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpe ení a zákon eské národní rady o p sobnosti orgán eské republiky v sociálním zabezpe ení, ve zn ní pozd jších p edpis. 32 Srov. vyhláška Ministerstva práce a sociálních v cí. 207/1995 Sb., kterou se stanoví stupn zdravotního postižení a zp sob jejich posuzování pro ú ely dávek státní sociální podpory, ve zn ní vyhlášky. 156/1997 Sb ústavního zákona. 1/1993 Sb., Ústava eské republiky, ve zn ní pozd jších p edpis. 12

8 vstoupila v platnost dne 1. prosince roku 2009, jejíž je sou ástí. 34 eské republice byla totiž ud lena výjimka spo ívající v tom, že Listina základních práv Evropské unie pro ni nebude právn závazná. N kte í právní teoretici zastávají názor, že sociální práva deklarovaná v tomto dokumentu, nebudou zaru ená ob an m eské republiky žijícím a pracujícím v n kterém z lenských stát Evropské unie. Jiní tento názor vyvrací s poukázáním na existenci dalších smluv závazných pro lenské státy Evropské unie, které tato práva a svobody zaru ují vedle Listiny základních práv Evropské unie. Problematika závaznosti Listiny základních práv Evropské unie pro eskou republiku ovšem není tématem této práce, by by se jednalo jist o velmi zajímavé a p ínosné téma. Základním nástrojem harmonizace pracovního práva, a tedy i oblasti zam stnanosti, s p edpisy Evropské unie jsou sm rnice. Sm rnice jsou právní akty, které spolu s na ízeními, rozhodnutími, doporu eními a stanovisky tvo í sekundární právo Evropských Spole enství, jež edstavují právní nory vytvo ené orgány Evropských Spole enství. 35 Primárním právem Spole enství jsou jejich zakládající smlouvy. K tomu, aby byly sm rnice závazné pro lenské státy, musí být implementovány do eského právního ádu. Sm rnice p ijaté v oblasti pracovního práva upravují nap. uplat ování zásady stejného odm ování muž a žen, hromadné propoušt ní, zásady rovného zacházení s muži a ženami, pokud jde o p ístup k zam stnání, odbornou p ípravu, služební postup a pracovní podmínky, ochranu zam stnanc p i platební neschopnosti zam stnavatele, provád ní opat ení ke zlepšení bezpe nosti a zdraví pracovníka p i práci, zavedení opat ení ke zlepšení zdraví a bezpe nosti i práci t hotných pracovnic a pracovnic krátce po porodu nebo kojících apod. 36 Následující kapitola je stru ným exkurzem do historie a vývoje pracovního práva v eských zemích. 34 Srov. sd lení Ministerstva zahrani ních v cí. 111/2009 Sb.m.s., o sjednání Lisabonské smlouvy pozm ující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského spole enství. 35 B LINA, M. kol. Pracovní právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, s. Str. 47. ISBN Srov. B LINA, M. kol. Pracovní právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, s. ISBN

9 2 Historie a vývoj pracovního práva Zam stnávání osob se zdravotním postižením bylo sou ástí pracovního práva do nedávné doby. Následující stru ný p ehled vzniku prvních pracovn právních norem a jejích vývoje nasti uje úskalí a p elomové momenty nejen pracovního práva jako takového, ale i ochrany zam stnanc. První zmínky o pracovním zákonodárství se objevují již v antickém ím v tzv. námezdní nebo též pracovní smlouv (locatio conductio operarum), a dále ve st edov ku v právu horním, v eledních ádech a cechovních p edpisech. 37 Nejvýznamn jším dokumentem s aspekty pracovního práva byl horní zákoník vydaný na po átku 13. století Václavem II. Tento zákoník upravoval podmínky pro t žbu a zpracování st íbra, obsahoval p edpisy zakazující horník m pracujícím pod zemí a ková m samostatn se organizovat ve spolcích, ale zárove obsahoval pravidla upravující bezpe nost práce v dolech, edpisy upravující výplatu mezd a délku pracovní doby. Pracovní smlouvy se uzavíraly spíše ve tších m stech jako smlouvy elední, tovaryšské a u ednické. Smlouvy elední byly uzavírány mezi vrchností a eledí zpravidla v poddanském pom ru na dobu jednoho roku. Odm na za vykonanou práci se poskytovala až po skon ení tohoto pom ru. Tyto smlouvy byly pozd ji upravovány v eledních ádech a vztahovaly se k d ve kám, eledín m a služkám. Tovaryšské a u ednické smlouvy byly upravovány v cechovních ádech a pat ily do sféry cech. Pozd ji, asi od poloviny 17. století, byly pracovní vztahy na panství rámcov upraveny v robotních patentech. Úrove právní úpravy v tomto období byla limitována existencí nevolnictví, které bylo zrušeno až v roce 1781, ímž byl umožn n vývoj pracovního zákonodárství vlivem p ílivu obyvatel z venkova do m st a rozvoje pr myslové výroby. 38 V roce 1811 byl vydán Všeobecný rakouský ob anský zákoník, který v hlav XXVI upravoval námezdní smlouvu skládající se tehdy ze smlouvy služební a smlouvy o dílo. K významnému posunu p i vyplácení platu došlo novelizací ob anského zákoníku v roce Bylo umožn no, aby byl plat vym en podle m síc nebo kratšího období s tím, že pokud k tomu došlo, musel být plat zaplacen na konci každého tohoto období, vždy však byl plat splatný na konci služebního pom ru. Služební pom r bylo možné sjednat i na zkoušku nebo na dobu p echodné pot eby a v tomto p ípad mohl být kdykoli rozvázán ob ma stranami v pr hu prvního m síce. Služební pom r dále skon il uplynutím doby, na kterou byl sjednán, 37 Srov. B LINA, M. a kol. Pracovní právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, s. ISBN Srov. B LINA, M. a kol. Pracovní právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, s. ISBN

10 nebo výpov dí s tím, že výpov dní doba byla pro ob strany stejná a inila zpravidla trnáct dní. 39 elední ády stanovovaly podmínky zam stnavatel m a zam stnanc m ješt v 19. století. Zam stnavatelé sm li své zam stnance mj. fyzicky trestat a p i odchodu jim mohli prohledat ci. Oproti tomu zam stnanci se museli chovat uctiv a ponížen, oblékat se m li skromn a nenápadn. P edpisy nebo dokumenty upravující ochranu zam stnanc ozna ované též jako tovární zákonodárství, byly ovšem vydávány již za vlády císa e Josefa II. Jednalo se p íkladn o dokumenty upravující ochranu zam stnávaných d tí (základní hygienické požadavky) a p edpisy zavád jící ned lní klid. Na základ dvorského dekretu z roku 1842 mohly být zam stnávány pouze d ti starší devíti let, pokud navšt vovaly alespo po t i roky školu, a d ti starší dvanácti let, pokud školu nenavšt vovaly v bec. Pracovní doba byla deseti hodinová pro d ti do dvanácti let a dvanácti hodinová pro d ti ve v ku dvanáct až šestnáct let. Pozd ji vydaný dvorský dekret z roku 1873 zakotvoval povinnost továrník hradit d lníkovi pobyt v nemocnici po dobu ty týdn v p ípad pracovního úrazu i nemoci. Na tyto ochranné edpisy navázal horní zákon z roku Tento ustanovoval ochranu zdraví d lník a položil základ nemocenského a d chodového pojišt ní tím, že majitelé dol byli povinni z ídit pro podporu svých d lník samostatnou bratrskou pokladnu v rámci hornických bratrských pokladen. Závody m ly podobnou povinnost stanovenou živnostenským ádem z roku 1859, když ve spole ných dílnách zam stnávaly více než dvacet d lník. Tento ád neumož oval zam stnávat d ti do deseti let v ku a d ti mezi deseti a dvanácti lety mohly být zam stnány, pokud o to požádal jejich otec. Základ kolektivního pracovního práva a kolektivního vyjednávání položila ústava z roku 1867 (tzv. prosincová ústava). Její ustanovení podporovala koali ní svobodu a tím umožnila zakládání zájmových sdružení zam stnavatel a odborových organizací zam stnanc. Tzv. koali ním zákonem 40 bylo zakázáno stíhání stávek, p i nichž nedošlo k ohrožení ve ejného klidu a po ádku. Dalším významným krokem v ochranném zákonodárství bylo v roce 1883 p ijetí zákona o z izování živnostenských dozorc, kterým byla vytvo ena zvláštní inspekce s cílem dohlížet na dodržování zákonných p edpis na ochranu života a zdraví lník p edevším v pracovní dob v pr myslových, emeslných a obchodních podnicích. Novelou živnostenského ádu z roku 1885 byla zakázána práce d tí v emeslných podnicích do dvanácti let a v továrnách do trnácti let, pracovní doba d tí ve v ku od dvanácti do trnácti 39 Srov. B LINA, M. a kol. Pracovní právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, s. ISBN Srov. zákon. 43/1870. z., jímž se zrušují 479, 480 a 481 obecného zákona trestního a vydávají se na ízení v p in úmluv osob do práce najímajících nebo pracujících, aby vynutili n jaké podmínky pracovní a v p in úmluv živnostník, aby zvýšili cenu na újmu obecenstvu, koali ní zákon. 15

11 let byla omezena na osm hodin denn, byla zavedena ochrana p i výplat mzdy, ned lní klid v pr myslových a emeslných podnicích a upravovala podmínky pro vydávání pracovních ád. Zárove stanovila nejdelší pracovní dobu v továrnách na jedenáct hodin. V sou asné dob užívaná osmi hodinová pracovní doba byla zakotvena až po vzniku samostatného eskoslovenska v roce Povinné sociální pojišt ní pro d lníky v rakouské ásti Rakouska Uherska bylo zavedeno v rámci tzv. Taafeho reforem koncem 19. století. Zákonem, jímž se upravuje všeobecné zprost edkování práce 41, byly z ízeny zprost edkovatelny práce. V oblasti zprost edkování práce p sobily stravovny (zajiš ovaly stravu a ubytování nezam stnaným cestujícím) a samostatné ústavy pro bezplatné zprost edkování prací a služeb (z izované na základ rozhodnutí okresních orgán ). V neposlední ad považuji za nezbytné zmínit též zákon o služebním pom ru státních ú edník a státních sluh 42, kterým byl završen proces formování státní služby v Rakousko Uhersku. 43 Jak jsem již uvedla, v oblasti pracovního práva a zam stnanosti existuje celá ada právních edpis r zné právní síly, které stanoví nejen práva a svobody, ale i povinnosti zam stnanc. Následující kapitola popisuje st žejní právní p edpis upravující zam stnávání osob se zdravotním postižením, kterým je zákon o zam stnanosti, 44 a rozebírá jeho jednotlivá ustanovení týkající se této problematiky. 41 Srov. zákon. 57/1903 es.z.z., jímž se upravuje všeobecné zprost edkování práce. 42 Srov. zákon. 15/1914. z., o služebním pom ru státních ú edník a státních sluh (služební pragmatika). 43 Srov. B LINA, M. a kol. Pracovní právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, s. ISBN Srov. zákon. 435/2004 Sb., zákon o zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis. 16

12 3 Zam stnávání osob se zdravotním postižením Zam stnávání osob se zdravotním postižením je upraveno v zákon o zam stnanosti. 45 Na tento právní p edpis odkazuje též zákoník práce, který stanoví, že Povinnosti zam stnavatel k zam stnávání fyzických osob se zdravotním postižením a k vytvá ení pot ebných pracovních podmínek pro n stanoví zvláštní právní odpisy. 46 Mezi zákoníkem práce a zákonem o zam stnanosti funguje vztah založený na principu obecnosti a principu speciality. Tyto dva principy se navzájem ovliv ují. V praxi se pak projevují tak, že pokud obecný právní p edpis upravuje právní normy ur itého charakteru, postupuje se p i ešení konkrétního právního vztahu podle tohoto p edpisu. Pokud ovšem obecný právní p edpis ur ité právní normy neobsahuje, nebo odkazuje-li p ímo na jiný právní p edpis, použije se p i ešení konkrétního právního vztahu právní p edpis speciální. Vrátím-li se tedy ke vztahu zákona o zam stnanosti a zákoníku práce, pak zákon o zam stnanosti je speciálním právním p edpisem k zákoníku práce, který je pak právním p edpisem obecným, protože ešení konkrétního právního vztahu, v tomto p ípad zam stnávání osob se zdravotním postižením, neobsahuje, ale odkazuje na zvláštní právní p edpis, v tomto p ípad na zákon o zam stnanosti. V neposlední ad je t eba poznamenat, že speciální právní úprava se použije p ednostn p ed obecnou právní úpravou. 47 Zákon o zam stnanosti se skládá z osmi ástí, p emž problematika zam stnávání osob se zdravotním postižením je upravena v ásti t etí. Mezi základní principy zákona o zam stnanosti pat í možnost ú adu práce požádat pro ú ely zam stnanosti o posouzení zdravotního stavu fyzických osob, nechat na vlastní náklady posoudit zdravotní stav uchaze e o zam stnání, který p íkladn žádá o zabezpe ené pracovní rehabilitace, který uvádí r zné zdravotní d vody, které mu brání v nástupu do zam stnání. eská republika zastoupená Ministerstvem práce a sociálních v cí a ú ady práce, zam stnavatelé a další subjekty vykonávající innost podle zákona o zam stnanosti, jsou povinni zajiš ovat rovné zacházení se všemi fyzickými osobami, které uplat ují právo na zam stnání. Odmítnutí nebo opomenutí ijmout opat ení, která jsou v konkrétním p ípad nutná pro zabezpe ení p ístupu fyzické osoby 45 Srov. zákon. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis. 47 Srov. KUB, L. a kol. Teorie práva I. 1. Vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. ISBN

13 se zdravotním postižením k zam stnání, je až na výjimky považováno za nep ímou diskriminaci. 48 Zákon o zam stnanosti stanoví, kdo je považován za zdravotn postiženou osobu, zdravotn znevýhodn nou osobu a definuje dlouhodob nep íznivý zdravotní stav, tak jak jsou uvedeny v první kapitole. Evidenci osob se zdravotním postižením vedou ú ady práce. V oblasti zam stnávání osob se zdravotním postižením dále poskytují p ísp vek na podporu zam stnávání osob se zdravotním postižením zam stnavatel m, kte í zam stnávají více než 50 % zam stnanc se zdravotním postižením, p ijímají opat ení na podporu a dosažení rovného zacházení s osobami se zdravotním postižením, rozhodují o tom, zda jde o osobu zdravotn znevýhodn nou, p ípadn o tom, že fyzická osoba se nepovažuje za zdravotn znevýhodn nou, pokud se nepodrobila vyšet ení zdravotního stavu nebo jinému odbornému vyšet ení a byla na tuto možnost upozorn na, ú ady práce též z izují pracovn rehabilita ní st ediska pro zdravotn postižené osoby. 49 Jak jsem uvedla v první kapitole, zákon o zam stnanosti definuje osobu se zdravotním postižením jako fyzickou osoby, která je: a) orgánem sociálního zabezpe ení uznána invalidní ve t etím stupni (osoba s t žším zdravotním postižením), b) orgánem sociálního zabezpe ení uznána invalidní v prvním nebo druhém stupni, c) rozhodnutím ú adu práce uznána zdravotn znevýhodn nou. 50 Orgánem sociálního zabezpe ení, který rozhoduje o ozna ení fyzické osoby jako osoby s t žším zdravotním postižením nebo jako invalidní ve druhém stupni, je Léka ská posudková služba definovaná ve druhé kapitole. Léka ská posudková služba p sobí jako samostatná vnit ní organiza ní jednotka eské správy sociálního zabezpe ení. Samostatnými správními ú ady z hlediska kompetencí jsou Okresní správy sociálního zabezpe ení. Pro p ezkumné a odvolací ely existují posudkové komise Ministerstva práce a sociálních v cí. Podstatou innosti Léka ské posudkové služby v sociální oblasti je posuzování zdravotního stavu a n kterých sledk zdravotního postižení. Hlavní roli mezi posudkovými kritérii hrají právn vyjád ená posudkov medicínská hlediska, která vychází nebo souvisí s nep íznivým zdravotním stavem posuzované osoby. Ovšem až za použití dalších kritérií je hodnocen vztah a dopad nep íznivého 48 Srov. Ministerstvo práce a sociálních v cí eské republiky: tisková zpráva ze dne [online]. Praha: Ministerstvo práce a sociálních v cí, [cit ]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.mpsv.cz>. 49 Srov. 8 zákona. 435/2004 Sb., zákon o zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis odst. 2 zákona. 435/2004 Sb., zákon o zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis. 18

14 respektive dlouhodob nep íznivého zdravotního stavu do n kterých právn významných sledk. T mito kritérii jsou nap. míra poklesu pracovní schopnosti p i posuzování invalidity, rozsah a druh ztráty pohybové nebo orienta ní schopnosti p i posuzování pro ú ely poskytování mimo ádných výhod pro t žce zdravotn postižené osoby. Posudek orgánu Léka ské posudkové služby vychází ze zjišt ní zdravotního stavu posuzované osoby a musí odpovídat posudkovým kritériím, která jsou zakotvená v právních p edpisech. Vychází se z léka ských zpráv a posudk vypracovaných ošet ujícími léka i o zdravotním stavu osob. Orgán Léka ské posudkové služby že posuzovanou osobu vyzvat, aby se u n j nebo v ur eném zdravotnickém za ízení podrobila vyšet ení svého zdravotního stavu nebo jinému odbornému vyšet ení. Zdravotnická za ízení jsou povinna takové vyšet ení provést a zap it zdravotní dokumentaci posuzované osoby nebo vypracovat podklady pot ebné pro posouzení zdravotního stavu. Povinností posuzované osoby je poskytnout sou innost orgánu Léka ské posudkové služby a podrobit se na jeho výzvu vyšet ení svého zdravotního stavu nebo jinému odbornému vyšet ení v ur eném zdravotnickém za ízení. Pokud se posuzovaná osoba uvedenému vyšet ení nepodrobí, m že jí být výplata dávky zastavena (jde-li o poživatele dávky) nebo ízení o žádosti o takovou dávku p erušeno s možností jeho zastavení (jde-li o žadatele o dávku). Posudky, které vydává orgán léka ské posudkové služby je podkladem pro vydání správního rozhodnutí a v p ípad posudkové komise Ministerstva práce a sociálních v cí i soudního rozhodnutí. To znamená, že proti samotnému posudku nelze podávat opravné prost edky. Ty jsou p ípustné až proti rozhodnutí, které bylo vydáno na základ takového posudku. V p ípad, že posuzovaná osoba nesouhlasí s rozhodnutím orgánu sociálního zabezpe ení, které bylo vydáno na základ posudku orgánu správy sociálního zabezpe ení, m že podat proti n mu podat opravný prost edek, kterým je v tomto p ípad odvolání, o n mž rozhoduje nad ízený správní orgán, pokud nebyl prvostup ovým správním orgánem uplatn n institut autoremedury. ízení o opravných prost edcích a mimo ádných opravných prost edcích je obecn upraveno ve správním ádu. 51 Soudní žalobu lze uplatnit až po skon ení odvolacího správního ízení nebo až po skon ení ízení o námitkách (v p ípad chodového pojišt ní). V n kterých p ípadech je podání žaloby k soudu zákonem vylou eno (nap. u dávek sociální pé e a mimo ádných výhod osob t žce zdravotn postižených). V takových p ípadech lze uplatnit pouze výše uvedený institut mimo ádných opravných prost edk, kterými jsou obnova ízení a p ezkumné ízení. 52 Nové posouzení zdravotního stavu pro ú ely v tšiny odvolacích správních ízení a pro ú ely p ezkumného ízení v d chodových cech provádí posudková komise Ministerstva práce a sociálních v cí. Pokud je nespokojenost 51 Srov. zákon. 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis. 52 Srov. Hlava IX a Hlava X zákona. 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis. 19

15 s p vodním posouzením uplatn na až v i pravomocnému správnímu rozhodnutí, neprovádí se nové posouzení zdravotního stavu v rámci mimo ádných opravných prost edk. Provádí se pouze vyhodnocení souladu postup s právními p edpisy. Od má pojišt nec možnost uplatnit námitky s cílem umožnit p ezkoumání rozhodnutí eské správy sociálního zabezpe ení ješt p ed soudním p ezkumem a ta má pravomoc posuzovat zdravotní stav pro ú ely tohoto ízení. 53 Od je invalidita len na do t í stup podle míry poklesu pracovní schopnosti tak, že pokud pracovní schopnost pojišt nce poklesla nejmén o 35 % a nejvíce o 49 %, jde o invaliditu prvního stupn, pokud poklesla nejmén o 50 % a nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupn, pokud poklesla nejmén o 70 %, jedná se o invaliditu t etího stupn. 54 Za zdravotn znevýhodn nou osobu je ozna ena fyzická osoba, která má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zam stnání nebo jinou výd le nou innost, ale její schopnosti být nebo z stat pracovn za len na, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci získat jsou podstatn omezeny z d vodu jejího dlouhodob nep íznivého zdravotního stavu. 55 Zákon o zam stnanosti stanoví, že za dlouhodob nep íznivý zdravotní stav se považuje nep íznivý stav, který podle poznatk léka ské v dy má trvat déle než jeden rok a podstatn omezuje psychické, fyzické nebo smyslové schopnosti a tím i schopnost pracovního uplatn ní. 56 Posuzování zdravotního stavu v tomto p ípad provádí léka ská posudková služba. Žádost o uznání za osobu zdravotn znevýhodn nou je postoupena p íslušné léka ské posudkové služb za ú elem posouzení zdravotního stavu. Nejd íve se vyhodnocuje, zda se u dané osoby jedná o dlouhodob nep íznivý zdravotní stav. Pokud je tomu tak, zkoumá se, jestli posuzovaný má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zam stnání nebo jinou výd le nou innost (objektivizace její výd le né innosti). Po zjišt ní t chto skute ností a také kvalifika ního potenciálu posuzované osoby se hodnotí, zda její schopnost vykonávat zam stnání nebo jinou výd le nou innost soustavn (realizovat se na trhu práce vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu a kvalifikaci) je i není z d vodu dlouhodob nep íznivého zdravotního stavu podstatn 53 Srov. Ministerstvo práce a sociálních v cí eské republiky [online]. Praha: Ministerstvo práce a sociálních v cí, [cit ]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.mpsv.cz>. 54 Srov. Ministerstvo práce a sociálních v cí eské republiky [online]. Praha: Ministerstvo financí, [cit ]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.mpsv.cz> odst. 3 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis odst. 4 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis. 20

16 omezena. Výsledkem uvedeného posouzení je záv r (v etn od vodn ní), že jde o osobu zdravotn znevýhodn nou, nebo že o ni nejde. Kladný posudkový záv r lze u init jen tehdy, pokud posuzovaná osoba spl uje sou asn všechny t i zákonné podmínky kumulativního charakteru, a to dlouhodob nep íznivý zdravotní stav, zachovanou schopnost vykonávat soustavné zam stnání nebo jinou výd le nou innost a podstatné omezení této schopnosti z d vodu dlouhodob nep íznivého zdravotního stavu. K zápornému posudkovému záv ru naopak sta í, když posuzovaná osoba nespl uje alespo jednu z výše uvedených zákonných podmínek. Léka ská posudková služba dále posuzuje stupe závislosti na pomoci jiné fyzické osoby, vytvá í posudky ve v ci mimo ádných výhod pro t žce zdravotn postižené ob any, posudky ve v ci dávek sociální pé e pro t žce zdravotn postižené ob any Pracovní rehabilitace Zákon o zam stnanosti dále operuje s pojmem pracovní rehabilitace, jakožto s jedním z práv osob se zdravotním postižením. 58 Pracovní rehabilitaci, tak jak jsem ji definovala v první kapitole, zabezpe ují ú ady práce místn p íslušné podle trvalého bydlišt ve spolupráci s pracovn rehabilita ními st edisky, nebo mohou ú ady práce na základ písemné dohody pov it zabezpe ením pracovní rehabilitace jinou právnickou nebo fyzickou osobu. Ú ady práce hradí též náklady spojené s pracovní rehabilitací. Pracovní rehabilitace se zabezpe uje na základ žádosti zdravotn postižené osoby, která musí obsahovat její identifika ní údaje a doklad osv ující, že je osobou se zdravotním postižením. Pracovní rehabilitace se skládá z r zných druh inností resp. z poradenské innosti zam ené na volbu povolání, volbu zam stnání i jiné výd le né innosti, z teoretické a praktické p ípravy pro zam stnání nebo jinou výd le nou innost, ze zprost edkování, udržení a zm ny zam stnání, ze zm ny povolání a vytvá ení vhodných podmínek pro výkon zam stnání nebo jiné výd le né innosti. Individuální plán pracovní rehabilitace sestavuje ú ad práce spole se zdravotn postiženou osobou. Bere p i tom ohled na zdravotní zp sobilost, schopnost vykonávat soustavné zam stnání nebo jinou výd le nou innost a kvalifikaci zdravotn postižené osoby, a dále na situaci na trhu práce a vychází p i tom z vyjád ení odborné pracovní skupiny. Odborné pracovní skupiny 57 Srov. Ministerstvo práce a sociálních v cí eské republiky: tisková zpráva ze dne [online]. Praha: Ministerstvo práce a sociálních v cí, [cit ]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.mpsv.cz>. 58 Srov. 69 a násl. zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis. 21

17 vytvá í ú ad práce za ú elem posouzení vhodné formy pracovní rehabilitace osob se zdravotním postižením. Skládají se zejména se zástupc organizací zdravotn postižených a zástupc zam stnavatel zam stnávajících více než 50% osob se zdravotním postižením. 59 Individuální plán pracovní rehabilitace obsahuje p edpokládaný cíl pracovní rehabilitace, formy pracovní rehabilitace, které byly stanoveny pro osobu se zdravotním postižením, p edpokládaný asový pr h pracovní rehabilitace a termíny a zp sob hodnocení ú innosti stanovených forem pracovní rehabilitace. 60 Na pracovní rehabilitaci mhou být za azeny fyzické osoby na základ doporu ení ošet ujícího léka e vydaného jménem zdravotnického za ízení, které jsou uznány za do asn práce neschopné, dále též fyzické osoby, které na základ doporu ení okresní správy sociálního zabezpe ení vydaného v rámci kontrolní léka ské prohlídky p estaly být invalidními. 61 Teoretická a praktická p íprava pro zam stnání a jinou výd le nou innost zdravotn postižených osob zahrnuje dle zákona o zam stnanosti p ípravu na budoucí povolání podle zvláštních právních p edpis, p ípravu k práci a specializované rekvalifika ní kurzy. 62 íprava k práci je cílená innost sm ující k zapracování osoby se zdravotním postižením na vhodné pracovní místo a k získání znalostí, dovedností a návyk nutných pro výkon zvoleného zam stnání nebo jiné výd le né innosti. Tato p íprava trvá nejdéle 24 m síc. 63 Osoby se zdravotním postižením vykonávají p ípravu k práci na pracovištích svého zam stnavatele, která jsou individuáln p izp sobena zdravotnímu stavu této osoby a n kdy též za pomoci asistenta, dále mohou vykonávat p ípravu k práci v chrán ných pracovních dílnách a na chrán ných pracovních místech fyzické i právnické osoby a v neposlední ad též ve vzd lávacích za ízeních státu, územních samosprávných celk (tedy obcí a kraj ), státem uznaných církví a náboženských spole ností, ob anských sdruženích a dalších fyzických a právnických osob. Ú ad práce uzavírá se zdravotn postiženou osobou písemnou dohodu. Dokladem o absolvování p ípravy k práci je pak osv ení, které vydává fyzická nebo právnická osoba, u které byla p íprava k práci provád na. Po dobu ú asti na p íprav k práci náleží osob se zdravotním postižením na základ rozhodnutí ú adu práce podpora p i rekvalifikaci, ale jen v p ípad, že nepobírá dávky nemocenského pojišt ní, starobní d chod nebo mzdu (plat) nebo 59 Srov. 7 odst. 5 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis vyhlášky Ministerstva práce a sociálních v cí. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis. 61 Srov. 69 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis. 62 Srov. 71 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis odst. 1 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis. 22

18 náhradu mzdy (platu) a také v p ípad, že tato osoba není vedena v evidenci uchaze o zam stnání. 64 V p ípadech kdy zam stnavatel provádí na svém pracovišti p ípravu k práci zdravotn postižených osob, m že ú ad práce uhradit náklady k práci t chto osob. Ú ad práce též uzavírá písemnou dohodu o p íprav k práci ve s fyzickou i právnickou osobou, u které je íprava k práci zajišt na. 65 Zákon o zam stnanosti též umož uje zdravotn postiženým osobám ú astnit se speciálních rekvalifika ních kurz. Osobám se zdravotním postižením náleží, stejn jako v p ípad p ípravy k práci, podpora p i rekvalifikaci, pokud o n m rozhodn ú ad práce, a za podmínek, kdy zdravotn postižená osoba nepobírá dávky nemocenského pojišt ní, starobní d chod i mzdu (plat) nebo náhradu mzdy (platu). 66 Jak již bylo eno, ú ad práce hradí r zné náklady spojené s pracovní rehabilitací. Druhy chto náklad a jejich výši stanoví provád cí p edpis. 67 Nálady jsou v tomto provád cím edpise len ny na náklady právnické nebo fyzické osoby, která je pov ena zabezpe ením pracovní rehabilitace (zde se jedná o p ímé náklady vynaložené na pracovní rehabilitaci, režijní náklady vynaložené na provád ní pracovní rehabilitace, náklady na díl í práce pracovní rehabilitace, které pro pov enou osobu provádí jiné odborné i vzd lávací za ízení), náklady pov ené osoby spojené s provád ním pracovní rehabilitace, pokud nejsou zahrnuty v prvn uvedených nákladech (v tomto p ípad jde o náklady na výbavu ú astník pracovní rehabilitace pot ebnou k provád ní pracovní rehabilitace, maximáln však do výše K na jednoho ú astníka, náklady na osobní ochranné pracovní prost edky, mycí istící, dezinfek ní prost edky, ochranné nápoje poskytnuté ú astník m pracovní rehabilitace). V neposlední ad se jedná o pojišt ní odpov dnosti za škodu na zdraví ú astníka rehabilitace, sjednané na dobu pracovní rehabilitace. Pokud je pot ebná spolupráce s odborníkem nebo ú ast jiné fyzické osoby, považují se za náklady pracovní rehabilitace též náklady spojené s jejich inností po dobu pracovní rehabilitace. 68 Dalšími náklady, které jsou upraveny v provád cím p edpise, jsou náklady zam stnavatele uvád ného v zákon o zam stnanosti, který provádí p ípravu k práci. 69 Jedná se o mzdové 64 Srov. 72 odst. 2, odst. 3 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis. 65 Srov. 73 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis. 66 Srov. 74 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis. 67 Srov. vyhláška Ministerstva práce a sociálních v cí. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis. 68 Srov. 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních v cí. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis. 69 Srov. 72 odst. 2 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis. 23

19 náklady na zam stnance, jenž p ipravuje k práci osobu se zdravotním postižením. Tyto náklady odpovídají po tu hodin odpracovaných zam stnancem p i p íprav k práci osoby se zdravotním postižením. Dalšími náklady zam stnavatele, který provádí p ípravu k práci, jsou náklady spojené s inností odborníka nebo s ú astí jiné fyzické osoby p i pracovní rehabilitaci, je-li jejich spolupráce nezbytná, náklady na osobní ochranné pracovní prost edky, mycí, istící, dezinfek ní prost edky a ochranné nápoje, které byly poskytnuty osob se zdravotním postižením, prokázané náklady na dopravu zdravotn postižené osoby z místa bydlišt do místa p ípravy k práci a zp t, prokázané výdaje na ubytování zdravotn postižené osoby, jestliže se p íprava k práci vykonává mimo obec, ve které má trvalé bydlišt, maximáln však do výše K na den, dále stravné ve dnech ú asti na p íprav k práci, pokud se koná mimo obec, v níž má trvalé bydlišt osoba se zdravotním postižením, pojišt ní odpov dnosti za škodu na zdraví zdravotn postižené osoby, sjednané na dobu pracovní rehabilitace. 70 Náklady pracovní rehabilitace ú astníka pracovní rehabilitace jsou prokázané jízdní výdaje z místa, ve kterém má trvalé bydlišt, do místa konání pracovní rehabilitace a zp t, prokázané výdaje na ubytování po dobu konání pracovní rehabilitace, pokud se koná mimo místo, ve kterém má ú astník pracovní rehabilitace hlášen trvalý pobyt, maximáln však do výše K na den, stravné, ve dnech ú asti na pracovní rehabilitaci, jestliže se koná mimo obec, v níž má ú astník pracovní rehabilitace hlášený trvalý pobyt, pojišt ní pro p ípad škody zp sobené ú astníkem pracovní rehabilitace v rámci konání pracovní rehabilitace, p ípadn další pojišt ní spojené s pracovní rehabilitací v zahrani í Chrán né pracovní místo a chrán ná pracovní dílna V p edchozí podkapitole jsem uvedla, že jedním z míst, kde se vykonává p íprava k práci je chrán ná pracovní dílna a chrán né pracovní místo fyzické nebo právnické osoby. Chrán né pracovní místo je podle zákona o zam stnanosti pracovní místo vytvo ené zam stnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základ písemné dohody s ú adem práce. Chrán né pracovní místo musí být provozováno po dobu nejmén dvou let ode dne sjednaného v dohod. 70 Srov. 3 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních v cí. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis. 71 Srov. 4 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních v cí. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis. 24

20 Na vytvo ení chrán ného pracovního místa poskytuje ú ad práce zam stnavateli p ísp vek. 72 Provád cí p edpis dále stanoví, že charakteristika chrán ného pracovního místa a pracovního místa v chrán né pracovní díln musí obsahovat popis pracovní innosti, popis pracovišt, jeho umíst ní a popis pracovních podmínek. 73 Výše p ísp vku na vytvo ení chrán ného pracovního místa m že init maximáln osminásobek (pro osobu se zdravotním postižením) a maximáln dvanáctinásobek (pro osobu s t žším zdravotním postižením) pr rné mzdy v národním hospodá ství za první až t etí tvrtletí p edchozího kalendá ního roku. Pr rnou mzdu v národním hospodá ství za první až t etí tvrtletí stanoví každoro Ministerstvo práce a sociálních v cí svým sd lením. Nap. pr rná mzda v národním hospodá ství za první až t etí tvrtletí roku 2009 inila V roce 2010 m že tedy maximální výše p ísp vku na vytvo ení chrán ného pracovního místa init v p ípad osob se zdravotním postižením K a v p ípad osob s t žším zdravotním postižením maximáln K. Pokud na základ jedné dohody s ú adem práce vytvá í zam stnavatel deset a více chrán ných pracovních míst, m že výše p ísp vku na vytvo ení jednoho chrán ného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením init maximáln desetinásobek a pro osobu s t žším zdravotním postižením maximáln trnácti násobek výše pr rné mzdy v národním hospodá ství za první až t etí tvrtletí p edchozího kalendá ního roku. Výše p ísp vku na vytvo ení jednoho chrán ného pracovního místa v roce 2010 v tomto p ípad m že init maximáln K u osoby se zdravotním postižením a maximáln K u osoby s t žším zdravotním postižením. ísp vek se zam stnavateli poskytne, jen pokud nemá nedoplatek na daních, na pojistném a na penále na ve ejné zdravotní pojišt ní. Zam stnavatel nesmí mít nedoplatek ani na pojistném a na penále na sociální zabezpe ení, na p ísp vku na státní politiku zam stnanosti, krom ípad, kdy mu bylo povoleno splácení ve splátkách a zárove není v prodlení se splácením splátek, nebo pokud mu bylo povoleno pose kání dan. P ísp vek se poskytuje na základ žádosti, ke které je nutné p edložit charakteristiku chrán ných pracovních míst a jejich po et, potvrzení o stavu závazk ve v cech pojistného na sociální pojišt ní a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti, pojistného na ve ejné zdravotní pojišt ní a doklad o z ízení ú tu u pen žního ústavu. Dohoda o vytvo ení chrán ného pracovního místa musí mimo jiné odst. 1 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis. 73 Srov. 6 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních v cí. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis. 74 Srov. sd lení Ministerstva práce a sociálních v cí. 466/2009 Sb., o vyhlášení pr rné mzdy v národním hospodá ství z 1. až 3. tvrtletí 2009 pro ú ely zákona o zam stnanosti. 25

Ú astníci právních vztah Rovné zacházení a zákaz diskriminace p i uplat ování práva na zam stnání

Ú astníci právních vztah Rovné zacházení a zákaz diskriminace p i uplat ování práva na zam stnání 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. kv tna 2004 o zam stnanosti Zm na: 202/2005 Sb. Zm na: 168/2005 Sb. Zm na: 253/2005 Sb. Zm na: 428/2005 Sb. Zm na: 350/2005 Sb. Zm na: 495/2005 Sb. Zm na: 382/2005 Sb., 413/2005

Více

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 172 N á v r h poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

Pracovní právo seminární práce

Pracovní právo seminární práce Pracovní právo seminární práce 1. Úvod do problematiky Tématem mé seminární práce je problematika pracovního práva a jeho institutů. V několika nadcházejících kapitolách bych se chtěl zabývat obecnou systematikou

Více

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Popis projektu Projekt Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji připravil

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN eská národní banka II. ŽADATEL III. ŽÁDOST VZOR. Sídlo Na P íkop 28, Praha 1, PS 115 03 Podatelna Senovážná 3, Praha 1, PS 115 03

I. SPRÁVNÍ ORGÁN eská národní banka II. ŽADATEL III. ŽÁDOST VZOR. Sídlo Na P íkop 28, Praha 1, PS 115 03 Podatelna Senovážná 3, Praha 1, PS 115 03 Příloha č. 6 k vyhlášce č. 255/2008 Sb. VZOR Žádost o p edchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve zn ní pozd jších p edpis ( dále jen

Více

3 jinak bude postupováno dle 30 zákona. 280/2009 Sb.

3 jinak bude postupováno dle 30 zákona. 280/2009 Sb. STO BZENEC Obecn závazná vyhláška. 2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo m sta Bzence se na svém zasedání

Více

S m l o u v a. m e z i. Č e s k o u r e p u b l i k o u. U k r a j i n o u. o s o c i á l n í m z a b e z p e č e n í

S m l o u v a. m e z i. Č e s k o u r e p u b l i k o u. U k r a j i n o u. o s o c i á l n í m z a b e z p e č e n í S m l o u v a m e z i Č e s k o u r e p u b l i k o u a U k r a j i n o u o s o c i á l n í m z a b e z p e č e n í Česká republika a Ukrajina (dále jen smluvní strany ), vedeny přáním upravit vzájemné

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE Zásady činnosti Čl. 1 Organizační řád upravuje: - zásady činnosti a řízení městského úřadu - jejich vzájemné vazby a vztahy Čl. 2 Postavení a působnost městského

Více

Stanovy Spole enství vlastník pro budovu Nám stí 14. íjna 2173, Praha 5

Stanovy Spole enství vlastník pro budovu Nám stí 14. íjna 2173, Praha 5 Strana t etí Stanovy Spole enství vlastník pro budovu Nám stí 14. íjna 2173, Praha 5 l. I Základní ustanovení 1) Spole enství vlastník (dále jen spole enství ) je právnickou osobou, která vznikla na základ

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

118/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

118/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 118/2000 Sb. ZÁKON ze dne 6. dubna 2000 o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů Změna: 436/2004 Sb. Změna: 73/2006 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 217/2009

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 O: 475 45 941 Váš dopis zna ky/ze dne Naše zna ka (.j) 842/26-2015 Vy izuje linka 2493 / Mgr. Richter V Praze dne 14.

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995. I. Základní ustanovení

Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995. I. Základní ustanovení S t a n o v y Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995 I. Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz Úroveň pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz je v zásadě dána dvěma rozdílnými faktory. Prvým z nich je objektivní

Více

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo

VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo sociální služba domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) chráněné bydlení (CHB) odlehčovací služba (OS) standard kvality služeb číslo PŘEDMĚT: Směrnice k úhradám sociálních

Více

01. 08. 2015 31. 07. 2019

01. 08. 2015 31. 07. 2019 OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Zajišt ní pravidelných úklidových prací pro OSSZ Bruntál, OSSZ FrýdekMístek, OSSZ Karviná, OSSZ Nový Ji ín, OSSZ Opava a OSSZ Ostrava ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení

Více

NÁHRADA ŠKODY Rozdíly mezi odpov dnostmi TYPY ODPOV DNOSTI zam stnavatele 1) Obecná 2) OZŠ vzniklou p i odvracení škody 3) OZŠ na odložených v cech

NÁHRADA ŠKODY Rozdíly mezi odpov dnostmi TYPY ODPOV DNOSTI zam stnavatele 1) Obecná 2) OZŠ vzniklou p i odvracení škody 3) OZŠ na odložených v cech NÁHRADA ŠKODY - zaměstnanec i zaměstnavatel mají obecnou odpovědnost za škodu, přičemž každý potom má svou určitou specifickou odpovědnost - pracovněprávní odpovědnost rozlišuje mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem

Více

OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD

OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD firma Obec Prackovice nad Labem účinný od 1.6.2008 aktualizovaný 27.5.2015 Obec Prackovice nad Labem

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

187/2006 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

187/2006 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 187/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o nemocenském pojištění Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb., 305/2008 Sb., 2/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 158/2009

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Sídlo: Zastoupený: IČO: 01312774 DIČ: CZ 01312774 Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro hl. město Prahu Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 -

Více

Pracovní právo. Zákoník práce. JUDr. Martin Šimák, Ph.D.

Pracovní právo. Zákoník práce. JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Pracovní právo Zákoník práce JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Prameny pracovního práva zákon. 252/2006 Sb., zákoník práce - ú inný od 1.1. 2007, zrušil zák.. 65/1965 Sb. zákon. 435/2004 Sb., o zam stnanosti zákon.

Více

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVU na období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2014

KOLEKTIVNÍ SMLOUVU na období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2014 Česká republika GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ se sídlem Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1-Nové Město IČ: 72080043 zastoupené Ing. Janem Knížkem, generálním ředitelem (dále jen zaměstnavatel ) na straně jedné

Více

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * 04. 01. 2010, Ing. Petr Kučera Nová minimální záloha na zdravotní pojištění platí již od ledna 2010, nové minimální/maximální zálohy

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S.

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. Článek I NÁZEV A SÍDLO Název: Komora projektových manažerů, z. s. Sídlo: U Potoka 26, 252 65 Tursko Článek II PRÁVNÍ FORMA 1. Komora Projektových Manažerů, z.

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Rekonstrukce VZT zařízení č. 1, 2 a 3 v OZ druh zadávacího

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

Směrnice Rady města č. 2/2011

Směrnice Rady města č. 2/2011 1 Směrnice Rady města č. 2/2011 PRO VYŘIZOVÁNÍ A EVIDENCI STÍŽNOSTÍ, PETIC, KVALIFIKOVANÉ ŽÁDOSTI, HROMADNÉ PŘIPOMÍNKY A MÍSTNÍHO REFERENDA (TJ. PODÁNÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB - DÁLE JEN PODÁNÍ) Vyřizování

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list je věnován všem druhům daní, které patří do daňového systému ČR mimo daně z příjmů. Této dani je věnován samostatný

Více

PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Dita Malíková daňový poradce

PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Dita Malíková daňový poradce PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev Dita Malíková daňový poradce Nový zákon o nemocenském pojištění účinný od 1.1.2007 Praha, 30.6.2006 Obsah 1. Nový zákon o nemocenském pojištění 1.1 Principy

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 (NOVELIZOVANÉ ZNĚNÍ) Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje: Čl. 1 Předmět

Více

Směrnice k rozpočtovému hospodaření

Směrnice k rozpočtovému hospodaření Směrnice k rozpočtovému hospodaření Č. 14 OBEC BECHLÍN IČO: 263 346 Směrnici zpracovali: Ing. Soušek, Koťová M. Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Datum schválení:.. Usnesení č.. Směrnice nabývá účinnosti:

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost A Závazný vzor Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Název, právní forma, sídlo, IČ vybrané účetní jednotky Sestaveno k NÁKLADY 502 Spotřeba energie P21 503 Spotřeba

Více

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Jménem občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě,

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2010 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu

Více

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. května 2015 č. 348 Pravidla pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu I.

Více

P IZNÁNÍ TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004

P IZNÁNÍ TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 P IPOJTE vybranou P ÍLOHU. 1 k p iznání k dani z p evodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POT EBNÉM PO TU Samostatné p iznání podá KAŽDÝ Z MANŽEL - p i p evodu

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 ŠKOLNÍ ŘÁD část pro ZUŠ Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití

Více

b) v den podání žádosti vyplácí nejméně 80 % zaměstnanců,

b) v den podání žádosti vyplácí nejméně 80 % zaměstnanců, Strana 5028 Sbírka zákonů č. 390 / 2011 390 VYHLÁŠKA ze dne 29. listopadu 2011, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje (dále jen Program ) zřizuje Ústecký kraj v souladu s 28a písm.

Více

01. 08. 2015 31. 07. 2019

01. 08. 2015 31. 07. 2019 OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Zajišt ní strážní služby, recep ní služby a obsluhy PbÚ pro OSSZ FrýdekMístek, OSSZ Karviná, OSSZ Nový Ji ín, OSSZ Opava a OSSZ Ostrava ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství vlastníků ) je

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV - II

Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV - II OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV II Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely edb žného oznámení Od

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 8/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zadavatel: Římskokatolická farnost děkanství Skuteč Tyršova

Více

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Zásady nakládání s bytovým fondem Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) vychází z ustanovení zákona

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ

SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ Rozdělovník: rektor, kvestor, tajemníci fakult, vedoucí všech rektorátních pracovišť, ředitel KaM Zpracovala:

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ. Část I. Základní ustanovení. Článek 1. Název a sídlo společenství vlastníků jednotek

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ. Část I. Základní ustanovení. Článek 1. Název a sídlo společenství vlastníků jednotek STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Část I. Základní ustanovení Článek 1 Název a sídlo společenství vlastníků jednotek Název: Společenství vlastníků jednotek v domě č.p.2232-2229 v Nedvězské ulici, Praha 10

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Ve znění: zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Fotovoltaická elektrárna Cítov Identifikační údaje zadavatele: Obec Cítov Cítov 203 277 04 Cítov IČ: 00236764 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Marie

Více

Domov pro seniory Horní Stropnice

Domov pro seniory Horní Stropnice Domov pro seniory Horní Stropnice SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD PLATNOST OD: 24. 6. 2015 ÚČINNOST OD: 1. 7. 2015 VYPRACOVALA: Hoffelnerová Ludmila pověřená vedením organizace Rozsah působnosti: pro zaměstnance

Více

Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpe í pro l žkovou pé i e-iso, a.s.

Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpe í pro l žkovou pé i e-iso, a.s. Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpe í pro l žkovou pé i e-iso, a.s. Zpracoval Jméno, funkce Ing. Lenka Stránská Manager kvality Datum, podpis 10.dubna 2012 Vydání: 1 Strana: 1/8 Jméno, funkce Datum,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 153/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 153/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 153/0 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

KA01 ŘÍZENÍ ŠKOLY OBECNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY V PRAXI ŠKOLSTVÍ. PaedDr. Jan Mikáč. 1 poznámka

KA01 ŘÍZENÍ ŠKOLY OBECNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY V PRAXI ŠKOLSTVÍ. PaedDr. Jan Mikáč. 1 poznámka KA01 ŘÍZENÍ ŠKOLY OBECNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY V PRAXI ŠKOLSTVÍ PaedDr. Jan Mikáč 1 poznámka I. ROZSAH PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ VEDOUCÍHO PRACOVNÍKA VE ŠKOLSTVÍ V práci ředitele školy se uplatňují (i když mnohdy

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Zásady pro určení nájemného z bytů a nebytových prostorů, záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a jejich vyúčtování

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 14 Rozeslána dne 31. ledna 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 14 Rozeslána dne 31. ledna 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 14 Rozeslána dne 31. ledna 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 37. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v

Více

SMĚRNICE Vyřizování stížností a petic SM 01/2008. Datum vydání: 8.1.2008 SM 01/2008

SMĚRNICE Vyřizování stížností a petic SM 01/2008. Datum vydání: 8.1.2008 SM 01/2008 Vydání č.: 1 Strana 1 / 10 VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC SM 01/2008 Účinnost od: 9.1.2008 Číslo dle rozdělovníku: 1 Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Tajemnice Mgr. Blanka Zmítková RM usn.č.

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY Smluvní strany SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY (POVV/xxx/2010) I. Smluvní strany Vysočina, kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava IČ: 70890749 zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem,

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

Otevřené zadávací řízení na služby Bruntál

Otevřené zadávací řízení na služby Bruntál Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Bruntál Sídlem: Partyzánská 7, 792 01 Bruntál Evidenční číslo VZ: 60053859 Zastoupený: Ing. Václavem Stráníkem, ředitelem Pozemkového

Více

Město Rožnov pod Radhoštěm

Město Rožnov pod Radhoštěm Město Rožnov pod Radhoštěm Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm se na svém zasedání dne 11.12.2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

STANOVY. ob anského sdružení Ponton, ob anské sdružení. Název

STANOVY. ob anského sdružení Ponton, ob anské sdružení. Název STANOVY ob anského sdružení Ponton, ob anské sdružení Název právnické osoby: Ponton, ob anské sdružení l. 1 Název l. 2 Sídlo Sídlo právnické osoby: Plze, Podmostní 1, PS 301 12 l. 3 Právní postavení (1)

Více

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh Čl. I Název a sídlo 1. SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo na adrese Praha 10 - Vršovice, Vladivostocká ulice 1460/10,

Více

Multifunkční dům Litvínovice

Multifunkční dům Litvínovice KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON") 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Multifunkční

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Organizační řád Městského úřadu Milovice

Organizační řád Městského úřadu Milovice Organizační řád Městského úřadu Milovice Čl. 1 Zásady činnosti Postavení a činnost Městského úřadu Milovice upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen zákon) v platném znění a pokud jde o působnost,

Více

Jednací řád Rady města Třešť

Jednací řád Rady města Třešť Jednací řád Rady města Třešť Rada města Třešť (dále jen rada města) se usnesla podle 101, odst. 3 zákona čís. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), (dále jen zákon ), v platném znění na tomto svém jednacím

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Dodatek č. 1/11 2011 I. Tímto dodatkem se ruší platnost textu článků níže uvedených a nahrazují se textem novým: čl. 4 - Vznik členství

Více

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR)

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) Schválená Radou města Nová Bystřice dne 3. 6. 2015 usnesením RM č. 167/2015. PLATNÁ OD: 3. 6. 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE NÁZEV: Zásady pro stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování osobního a zvláštního příplatku, odměn ředitelům škol a školských zařízení, které zřizuje Jihočeský kraj (dále

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Platnost Fiche pro: 1 kolo příjmu Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 4 Cestovní ruch Vymezení Fiche Podpora

Více

NÁKUP CNC BRUSKY NA KULATO

NÁKUP CNC BRUSKY NA KULATO Zadávací dokumentace pro výběrové řízení s názvem Nákup CNC brusky na kulato Dle pravidel pro výběr dodavatelů u zakázek spolufinancovaných z Operačního programu Podnikání a inovace Zadavatel: ANTREG,a.s.

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 4/4 Zastupitelstvo města Přerova Přerov 26.2.2015 Předloha pro 4. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 9. 3. 2015 Předkladatel: Mgr. VLADIMÍR PUCHALSKÝ, primátor

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace Návrh VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 117 odst. 5 zákona č..../2006 Sb., o zdravotní péči: Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Více