Úvod. [cit ]. Dostupný na World Wide Web: .

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod. [cit. 2010-02-06]. Dostupný na World Wide Web: ."

Transkript

1 Úvod Zam stnávání osob se zdravotním postižením tvo í nedílnou sou ást eského právního ádu a zárove je jedním ze základních znak demokratické právní spole nosti. V sou asné dob se s touto problematikou stále ast ji setkáváme i v mediální rovin. Z uvád ných statistik vyplývá, že minimáln sto tisíc ech je mentáln postižených, dalších sto tisíc je duševn nemocných, sedmdesát tisíc ob an je postiženo po úrazu a stejný po et osob nevidí i neslyší. 1 I p es své postižení mají tyto osoby podle eského právního ádu právo být sou ástí pracovního procesu a za odvedenou práci mají právo na odm nu. Jednou z nejvíce ohrožených skupin osob na trhu práce jsou práv zdravotn postižení ob ané. I když eská republika p ijala adu ochranných opat ení, stále se m žeme u t chto osob setkat s formami ímé i nep ímé diskriminace. Zdravotn postižené osoby p edstavují co do po tu významnou heterogenní skupinu, a to v závislosti na druhu a stupni zdravotního postižení, p emž mezi nejvíce ohrožené pat í osoby se zdravotním postižením žijící v ústavních za ízeních. 2 Vzhledem k této skute nosti jsem se zam ila ve své práci na oblast samotného zam stnávání zdravotn postižených osob a snažila jsem se ji popsat od právní regulace spole enských vztah v této oblasti, p es p sobnost zainteresovaných správních orgán, její výhody i nevýhody, možnosti financování, až po konkrétní p íklad zam stnávání osob se zdravotním postižením, a to metodou kompilace a metodou srovnání. Každý z nás se v život setkal s osobou zdravotn postiženou, ale jen málokdo si je v dom toho, jaké mají tyto osoby možnosti v p ístupu k zam stnání, kde všude mohou být zam stnáni a naopak, jaké výhody a nevýhody mají zam stnavatelé zam stnávající zdravotn postižené osoby. Proto je mým zám rem ucelen popsat nejen možnosti, ale i p ípadné p ekážky v zam stnávání t chto osob široké ve ejnosti zp sobem usnad ujícím jejich pochopení a následnou orientaci v této problematice. Z praktických d vod jsem oproti zadání pozm nila strukturu a obsah jednotlivých kapitol. Práci jsem pro p ehlednost a srozumitelnost rozd lila na t i obsáhlé tematické ásti, kterým edchází vý et základních pojm a právní úprava popisované oblasti. 1 Srov. eský statistický ú ad: Pomoc zdravotn postiženým lidem [online]. Praha: eský statistický ú ad, [cit ]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.czso.cz>. 2 Srov. Ministerstvo práce a sociálních v cí eské republiky: text opera ního programu Lidské zdroje a zam stnanost v podob schválené Evropskou komisí dne [online]. Praha: Ministerstvo práce a sociálních v cí, verze íjen [cit ]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.strukturalnifondy.cz>. 6

2 První z výše uvedených oblastí se v nuje historii pracovního práva v eských zemích a práv m a povinnostem jednotlivých osob podle jejich postavení od antiky až do po átku 20. století. Další celek se zam uje na zam stnávání osob se zdravotním postižením ve smyslu íslušných ustanovení zákona o zam stnanosti uvedených v ásti t etí, tedy i na pracovní rehabilitaci, chrán nou pracovní dílnu, p ísp vky na podporu zam stnávání osob se zdravotním postižením, práva a povinnosti zam stnavatel, spolupráci s ú ady práce a dávky sociální pé e zdravotn postiženým osobám. Jednou z forem podpory zam stnávání osob se zdravotním postižením jsou dotace, tedy finan ní p ísp vky plynoucí z r zných zdroj. Proto jsem se ve t etím celku v novala práv dotacím, a to nejen z pohledu jejich popisu, ale i procesu a podmínek pro jejich získání. V této kapitole rozd luji dotace na vnitrostátní, plynoucí ze státního rozpo tu eské republiky na zam stnávání osob se zdravotním postižením, a na evropské dotace plynoucí z evropských fond. Tato finan ní injekce je jednorázovou nebo opakující se pomocí, která zam stnavatel m poskytuje ur ité ekonomické výhody a tím je motivuje k tomu, aby zam stnávali osoby se zdravotním postižením. Poslední kapitola je ryze praktického charakteru. Popisuji zde vznik, strukturu, provoz, možnosti financování, výhody a nevýhody innosti SENZA družstva, chrán né dílny, které sídlí na ulici Tylova 44 v Prost jov. 7

3 1 Základní pojmy, ústavní a zákonný základ pro zam stnávání osob se zdravotním postižením 1.1 Základní pojmy Struktura níže uvád ných základních pojm, je zám rn uspo ádána tak, aby pokud možno jednoduše a p edevším výstižn uvedla tená e do problematiky zam stnávání osob se zdravotním postižením a napomohla jim snadn ji se v ní orientovat. Kontinentální právní systém, z n hož vychází všechna právní odv tví v eské republice, adí pracovní právo do tzv. práva soukromého. K rozlišování práva soukromého a ve ejného slouží ada r zných ímskoprávních teorií. Jedna z t chto teorií, která ale není vždy úpln spolehlivá, uvádí, že v soukromém právu mají subjekty rovné postavení (platí tu princip ekvivalence), kdežto ve ve ejném právu je jeden subjekt pod ízen druhému, který v právním vztahu vystupuje jako siln jší (platí tu tzv. princip subordinace). 3 Nutno ovšem poznamenat, že i když pracovní právo adíme do práva soukromého, právní normy pracovního práva jsou kogentní, kategorické, imperativní, tj. neumož ují subjekt m pracovn právního vztahu disponovat se svými právy a povinnostmi dle svého uvážení, jako je tomu nap. v právu ob anském, ze kterého se pracovní právo odd lilo. Krom práva pracovního adíme do oblasti soukromého práva taktéž právo ob anské, obchodní, rodinné a kolizní, tj. mezinárodní právo soukromé. Pracovní právo je relativn samostatný soubor právních norem, které upravují spole enské vztahy vznikající p i námezdní práci a vztahy s nimi úzce související. 4 Reguluje innost vykonávanou za ú elem dosažení výd lku. Pod pojem práce lze zahrnout opakující se výlu lidskou innost, která je vykonávána za ú elem dosažení výd lku. 5 P edm tem regulace pracovního práva je námezdní neboli závislá práce, která je vykonávána ve vztahu nad ízenosti zam stnavatele a pod ízenosti zam stnance. Za závislou práci se považuje výlu osobní výkon práce zam stnance pro zam stnavatele, podle pokyn zam stnavatele, jeho jménem, za mzdu, plat nebo odm nu za práci, v pracovní dob nebo jinak stanovené nebo 3 KNAPP, V. Teorie práva. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, s. Str. 68. ISBN GALVAS, M. a kol. Pracovní právo. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, s. Str. 12. ISBN Srov. GALVAS, M. a kol. Pracovní právo. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN

4 dohodnuté dob na pracovišti zam stnavatele, pop ípad na jiném dohodnutém míst, na náklady zam stnavatele a na jeho odpov dnost. 6 Systém pracovního práva upravuje oblast individuálního pracovního práva, tj. úpravu vztah mezi zam stnavatelem a zam stnancem, oblast kolektivního pracovního práva, tj. vztahy mezi zam stnavatelem a subjekty, které zastupují kolektivy zam stnanc, a také oblast zam stnanosti tj. vztahy mezi státními orgány a ob any p i zajiš ování práva na zam stnání. Politika zam stnanosti sm uje k rovnováze mezi nabídkou a poptávkou po pracovních silách, produktivnímu využití zdroj pracovních sil a k zabezpe ení práva ob an na zam stnání. 7 Aktivní politikou zam stnanosti se rozumí souhrn opat ení sm ujících k zajišt ní maximáln možné úrovn zam stnanosti, které zabezpe ují Ministerstvo práce a sociálních v cí a ú ady práce, podle situace na trhu práce mohou spolupracovat i s dalšími subjekty. 8 Následující pojmy se vztahují p ímo k problematice zam stnávání osob se zdravotním postižením. Zákon o zam stnanosti definuje osoby se zdravotním postižením jako fyzické osoby, které jsou: a) orgánem sociálního zabezpe ení uznány invalidními ve t etím stupni (osoby s t žším zdravotním postižením), b) orgánem sociálního zabezpe ení uznány invalidními v prvním nebo druhém stupni, c) rozhodnutím ú adu práce uznány zdravotn znevýhodn nými (osoby zdravotn znevýhodn né). 9 Zdravotn znevýhodn nou osobou je fyzická osoba, která má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zam stnání nebo jinou výd le nou innost, ale její schopnosti být nebo stat pracovn za len na, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci získat jsou podstatn omezeny z d vodu jejího dlouhodob nep íznivého zdravotního stavu. 10 Tato osoba se prokazuje rozhodnutím ú adu práce. Dlouhodob nep íznivý zdravotní stav ur uje léka. Osoby s t žším zdravotním postižením a osoby, které jsou áste invalidní, se prokazují potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpe ení odst. 4 zákona. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn ní pozd jších p edpis. 7 B LINA, M. kol. Pracovní právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, s. Str ISBN Srov. 104 zákona. 435/2004 Sb., zákon o zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis odst. 2 zákona. 435/2004 Sb., zákon o zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis odst. 3 zákona. 435/2004 Sb., zákon o zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis. 11 Srov. 67 odst. 4, odst. 5 zákona. 435/2004 Sb., zákon o zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis. 9

5 Pracovní rehabilitace je pojem související s vhodným zam stnáním osob se zdravotním postižením. Jedná se o souvislou innost spo ívající v získání a udržení vhodného zam stnání osoby se zdravotním postižením, zahrnuje poradenskou innost, praktickou a teoretickou ípravu a vytvá ení podmínek pro výkon pracovní nebo výd le né innosti. 12 ad práce je správní ú ad, v jehož ele stojí editel. Správní obvody ú adu práce jsou shodné s územními obvody okres, tak jak je uvádí zákon o územním len ní státu. 13 Místní p íslušnost adu práce tvo í místo, ve kterém je nebo má být zam stnání vykonáváno. V cná p sobnost adu práce upravuje zákon o zam stnanosti, jedná se nap. o zpracovávání koncepce vývoje zam stnanosti ve svém správním obvodu, vyhodnocování situace na trhu práce, p ijímání opat ení na ovlivn ní poptávky a nabídky práce, p ijímání opat ení na podporu a dosažení rovného zacházení s muži a ženami, osobami bez ohledu na jejich národnost, rasový nebo etnický p vod, provád ní zprost edkování zam stnání uchaze m o zam stnání a zájemc m o zam stnání a další innosti v oblasti zam stnanosti. 14 Léka ská posudková služba je dalším a pro oblast zam stnávání osob se zdravotním postižením neodmyslitelným pojmem. Jedná se o soustavu léka ských posudkových orgán, jejichž st žejním úkolem je posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti osob pro ú ely jednotlivých systém sociální ochrany. Jde zejména o systémy d chodového a nemocenského pojišt ní, zam stnanosti, sociální pé e a státní sociální podpory Ústavní a zákonný základ Problematika zam stnávání osob se zdravotním postižením má své základy nejen v rovin vnitrostátních právních p edpis s nejvyšší právní silou a tzv. b žného zákonodárství a provád cích právních p edpis, ale v dob, kdy je eská republika lenem n kolika mezinárodních organizací a jedné nadnárodní organizace, nelze v uvedené oblasti opomenout také prameny práva mezinárodního a na ízení, sm rnice, doporu ení, stanoviska a rozhodnutí Evropských spole enství. 12 Srov. LEIBLOVÁ, Z., VOLKOVÁ R. Co vám m že dát stát a co zam stnavatel. 1. vydání. Nakladatelství ANAG, s. ISBN X. 13 Srov. zákon. 36/1960 Sb., o územním len ní státu, ve zn ní pozd jších právních p edpis a 8 zákona. 435/2004 Sb., zákon o zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis. 15 Ministerstvo práce a sociálních v cí eské republiky [online]. Praha: Ministerstvo práce a sociálních v cí, [cit ]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.mpsv.cz>. 10

6 Vnitrostátním pramenem práva nejvyšší právní síly, který upravuje práva a svobody zam stnanc, je Listina základních práv a svobod. 16 V oblasti základních lidských práv a svobod stanoví zákaz nucených prací nebo služeb. V rovin hospodá ských, sociálních a kulturních práv zakládá právo na svobodnou volbu povolání a p ípravu k n mu, právo podnikat a právo provozovat jinou hospodá skou innost. Dále pak deklaruje právo prost ednictvím práce získávat prost edky pro své životní pot eby a v této souvislosti stanoví povinnost státu v p im eném rozsahu hmotn zajistit ob any, kte í toto právo nemohou bez své viny vykonávat. Listina základních práv a svobod zajiš uje právo na spravedlivou odm nu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky, poskytuje ženám, mladistvým a osobám se zdravotním postižením právo na zvýšenou ochranu zdraví p i práci a právo na zvláštní pracovní podmínky, zdravotn postiženým osobám a mladistvým zaru uje právo na zvláštní ochranu v pracovních vztazích a na pomoc p i p íprav k povolání. Ob an m, kte í nejsou zp sobilí k práci, dává právo na p im ené hmotné zabezpe ení. 17 Na úrovni tzv. b žného zákonodárství je nejd ležit jším právním p edpisem upravujícím zam stnávání osob se zdravotním postižením, na který zárove odkazuje i zákoník práce, 18 zákon o zam stnanosti. 19 Dalšími normativními právními akty užívanými vedle zákona o zam stnanosti jsou nap. zákon o životním a existen ním minimu, 20 zákon o sociálních službách, 21 zákon o pomoci v hmotné nouzi, 22 zákon o organizaci a provád ní sociálního zabezpe ení, 23 zákon o d chodovém pojišt ní, 24 zákon o nemocenském pojišt ní, 25 zákon o státní sociální podpo e, 26 zákon o sociálním zabezpe ení Srov. Usnesení p edsednictva eské národní rady. 2/1993 Sb., o vyhlášení listiny základních práv a svobod jako sou ásti ústavního po ádku eské republiky, ve zn ní pozd jších p edpis. 17 Srov. l. 9, l. 26, l. 28, l. 29 a l. 30 odst. 1 Usnesení p edsednictva eské národní rady. 2/1993 Sb., o vyhlášení listiny základních práv a svobod jako sou ásti ústavního po ádku eské republiky, ve zn ní pozd jších p edpis. 18 Srov. 237 zákona. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn ní pozd jších p edpis. 19 Srov. zákon. 435/2004 Sb., zákon o zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis. 20 Srov. zákon. 110/2006 Sb., o životním a existen ním minimu, ve zn ní pozd jších p edpis. 21 Srov. zákon. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve zn ní pozd jších p edpis. 22 Srov. zákon. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve zn ní pozd jších p epis. 23 Srov. zákon. 582/1991 Sb., o organizaci a provád ní sociálního zabezpe ení, ve zn ní pozd jších p edpis. 24 Srov. zákon. 155/1995 Sb., o d chodovém pojišt ní, ve zn ní pozd jších p edpis. 25 Srov. zákon. 187/2006 Sb., o nemocenském pojišt ní, ve zn ní pozd jších p edpis. 26 Srov. zákon. 117/1995 Sb., o státní sociální podpo e, ve zn ní pozd jších p edpis. 27 Srov. zákon. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení, ve zn ní pozd jších p edpis. 11

7 Z velkého množství provád cích p edpis k zákonu o zam stnanosti lze uvést zejména vyhlášku, kterou se provádí zákon o zam stnanosti, 28 vyhlášku o rekvalifikaci uchaze o zam stnání a zájemc o zam stnání a o rekvalifikaci zam stnanc, 29 a na ízení vlády o hmotné podpo e na vytvá ení nových pracovních míst a hmotné podpo e rekvalifikace nebo školení zam stnanc v rámci investi ních pobídek, 30 vyhlášku, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpe ení a zákon o p sobnosti orgán v sociálním zabezpe ení, 31 vyhlášku, kterou se stanoví stupn zdravotního postižení a zp sob jejich posuzování pro ú ely dávek státní sociální podpory. 32 Ústava eské republiky adí mezi prameny eského právního ádu také vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je eská republika vázána; stanoví-li mezinárodní smlouva n co jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva. 33 Nej ast jším pramenem práva tohoto druhu v oblasti pracovního práva a potažmo zam stnanosti jsou úmluvy a doporu ení Mezinárodní organizace práce (odborná mezinárodní organizace p idružená k Organizaci spojených národ ) resp. v úmluvách stanovené jednotlivé normativní výroky (pravidla chování), které jsou inkorporovány do vnitrostátního zákonodárství. V souvislosti se vstupem eské republiky do Evropské unie byla p ijata ada opat ení za ú elem harmonizace eského právního ádu s právem Evropských spole enství, které jsou prvním pilí em Evropské unie. Základním dokumentem, který upravuje práva a svobody ob an Evropské unie je Listina základních práv Evropské Unie. Tento dokument je v sou asné dob edm tem spor uvnit eské právní ve ejnosti. Jádrem t chto spor je jeho právní závaznost pro eskou republiku v souvislosti s p ijetím Lisabonské smlouvy, která pro eskou republiku 28 Srov. vyhláška Ministerstva práce a sociálních v cí. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis. 29 Srov. vyhláška. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchaze o zam stnání a zájemc o zam stnání a o rekvalifikaci zam stnanc. 30 Srov. na ízení vlády. 515/2004 Sb., ve zn ní na ízení vlády. 68/2008 Sb., o hmotné podpo e na vytvá ení nových pracovních míst a hmotné podpo e rekvalifikace nebo školení zam stnanc v rámci investi ních pobídek. 31 Srov. vyhláška Ministerstva práce a sociálních v cí. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpe ení a zákon eské národní rady o p sobnosti orgán eské republiky v sociálním zabezpe ení, ve zn ní pozd jších p edpis. 32 Srov. vyhláška Ministerstva práce a sociálních v cí. 207/1995 Sb., kterou se stanoví stupn zdravotního postižení a zp sob jejich posuzování pro ú ely dávek státní sociální podpory, ve zn ní vyhlášky. 156/1997 Sb ústavního zákona. 1/1993 Sb., Ústava eské republiky, ve zn ní pozd jších p edpis. 12

8 vstoupila v platnost dne 1. prosince roku 2009, jejíž je sou ástí. 34 eské republice byla totiž ud lena výjimka spo ívající v tom, že Listina základních práv Evropské unie pro ni nebude právn závazná. N kte í právní teoretici zastávají názor, že sociální práva deklarovaná v tomto dokumentu, nebudou zaru ená ob an m eské republiky žijícím a pracujícím v n kterém z lenských stát Evropské unie. Jiní tento názor vyvrací s poukázáním na existenci dalších smluv závazných pro lenské státy Evropské unie, které tato práva a svobody zaru ují vedle Listiny základních práv Evropské unie. Problematika závaznosti Listiny základních práv Evropské unie pro eskou republiku ovšem není tématem této práce, by by se jednalo jist o velmi zajímavé a p ínosné téma. Základním nástrojem harmonizace pracovního práva, a tedy i oblasti zam stnanosti, s p edpisy Evropské unie jsou sm rnice. Sm rnice jsou právní akty, které spolu s na ízeními, rozhodnutími, doporu eními a stanovisky tvo í sekundární právo Evropských Spole enství, jež edstavují právní nory vytvo ené orgány Evropských Spole enství. 35 Primárním právem Spole enství jsou jejich zakládající smlouvy. K tomu, aby byly sm rnice závazné pro lenské státy, musí být implementovány do eského právního ádu. Sm rnice p ijaté v oblasti pracovního práva upravují nap. uplat ování zásady stejného odm ování muž a žen, hromadné propoušt ní, zásady rovného zacházení s muži a ženami, pokud jde o p ístup k zam stnání, odbornou p ípravu, služební postup a pracovní podmínky, ochranu zam stnanc p i platební neschopnosti zam stnavatele, provád ní opat ení ke zlepšení bezpe nosti a zdraví pracovníka p i práci, zavedení opat ení ke zlepšení zdraví a bezpe nosti i práci t hotných pracovnic a pracovnic krátce po porodu nebo kojících apod. 36 Následující kapitola je stru ným exkurzem do historie a vývoje pracovního práva v eských zemích. 34 Srov. sd lení Ministerstva zahrani ních v cí. 111/2009 Sb.m.s., o sjednání Lisabonské smlouvy pozm ující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského spole enství. 35 B LINA, M. kol. Pracovní právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, s. Str. 47. ISBN Srov. B LINA, M. kol. Pracovní právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, s. ISBN

9 2 Historie a vývoj pracovního práva Zam stnávání osob se zdravotním postižením bylo sou ástí pracovního práva do nedávné doby. Následující stru ný p ehled vzniku prvních pracovn právních norem a jejích vývoje nasti uje úskalí a p elomové momenty nejen pracovního práva jako takového, ale i ochrany zam stnanc. První zmínky o pracovním zákonodárství se objevují již v antickém ím v tzv. námezdní nebo též pracovní smlouv (locatio conductio operarum), a dále ve st edov ku v právu horním, v eledních ádech a cechovních p edpisech. 37 Nejvýznamn jším dokumentem s aspekty pracovního práva byl horní zákoník vydaný na po átku 13. století Václavem II. Tento zákoník upravoval podmínky pro t žbu a zpracování st íbra, obsahoval p edpisy zakazující horník m pracujícím pod zemí a ková m samostatn se organizovat ve spolcích, ale zárove obsahoval pravidla upravující bezpe nost práce v dolech, edpisy upravující výplatu mezd a délku pracovní doby. Pracovní smlouvy se uzavíraly spíše ve tších m stech jako smlouvy elední, tovaryšské a u ednické. Smlouvy elední byly uzavírány mezi vrchností a eledí zpravidla v poddanském pom ru na dobu jednoho roku. Odm na za vykonanou práci se poskytovala až po skon ení tohoto pom ru. Tyto smlouvy byly pozd ji upravovány v eledních ádech a vztahovaly se k d ve kám, eledín m a služkám. Tovaryšské a u ednické smlouvy byly upravovány v cechovních ádech a pat ily do sféry cech. Pozd ji, asi od poloviny 17. století, byly pracovní vztahy na panství rámcov upraveny v robotních patentech. Úrove právní úpravy v tomto období byla limitována existencí nevolnictví, které bylo zrušeno až v roce 1781, ímž byl umožn n vývoj pracovního zákonodárství vlivem p ílivu obyvatel z venkova do m st a rozvoje pr myslové výroby. 38 V roce 1811 byl vydán Všeobecný rakouský ob anský zákoník, který v hlav XXVI upravoval námezdní smlouvu skládající se tehdy ze smlouvy služební a smlouvy o dílo. K významnému posunu p i vyplácení platu došlo novelizací ob anského zákoníku v roce Bylo umožn no, aby byl plat vym en podle m síc nebo kratšího období s tím, že pokud k tomu došlo, musel být plat zaplacen na konci každého tohoto období, vždy však byl plat splatný na konci služebního pom ru. Služební pom r bylo možné sjednat i na zkoušku nebo na dobu p echodné pot eby a v tomto p ípad mohl být kdykoli rozvázán ob ma stranami v pr hu prvního m síce. Služební pom r dále skon il uplynutím doby, na kterou byl sjednán, 37 Srov. B LINA, M. a kol. Pracovní právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, s. ISBN Srov. B LINA, M. a kol. Pracovní právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, s. ISBN

10 nebo výpov dí s tím, že výpov dní doba byla pro ob strany stejná a inila zpravidla trnáct dní. 39 elední ády stanovovaly podmínky zam stnavatel m a zam stnanc m ješt v 19. století. Zam stnavatelé sm li své zam stnance mj. fyzicky trestat a p i odchodu jim mohli prohledat ci. Oproti tomu zam stnanci se museli chovat uctiv a ponížen, oblékat se m li skromn a nenápadn. P edpisy nebo dokumenty upravující ochranu zam stnanc ozna ované též jako tovární zákonodárství, byly ovšem vydávány již za vlády císa e Josefa II. Jednalo se p íkladn o dokumenty upravující ochranu zam stnávaných d tí (základní hygienické požadavky) a p edpisy zavád jící ned lní klid. Na základ dvorského dekretu z roku 1842 mohly být zam stnávány pouze d ti starší devíti let, pokud navšt vovaly alespo po t i roky školu, a d ti starší dvanácti let, pokud školu nenavšt vovaly v bec. Pracovní doba byla deseti hodinová pro d ti do dvanácti let a dvanácti hodinová pro d ti ve v ku dvanáct až šestnáct let. Pozd ji vydaný dvorský dekret z roku 1873 zakotvoval povinnost továrník hradit d lníkovi pobyt v nemocnici po dobu ty týdn v p ípad pracovního úrazu i nemoci. Na tyto ochranné edpisy navázal horní zákon z roku Tento ustanovoval ochranu zdraví d lník a položil základ nemocenského a d chodového pojišt ní tím, že majitelé dol byli povinni z ídit pro podporu svých d lník samostatnou bratrskou pokladnu v rámci hornických bratrských pokladen. Závody m ly podobnou povinnost stanovenou živnostenským ádem z roku 1859, když ve spole ných dílnách zam stnávaly více než dvacet d lník. Tento ád neumož oval zam stnávat d ti do deseti let v ku a d ti mezi deseti a dvanácti lety mohly být zam stnány, pokud o to požádal jejich otec. Základ kolektivního pracovního práva a kolektivního vyjednávání položila ústava z roku 1867 (tzv. prosincová ústava). Její ustanovení podporovala koali ní svobodu a tím umožnila zakládání zájmových sdružení zam stnavatel a odborových organizací zam stnanc. Tzv. koali ním zákonem 40 bylo zakázáno stíhání stávek, p i nichž nedošlo k ohrožení ve ejného klidu a po ádku. Dalším významným krokem v ochranném zákonodárství bylo v roce 1883 p ijetí zákona o z izování živnostenských dozorc, kterým byla vytvo ena zvláštní inspekce s cílem dohlížet na dodržování zákonných p edpis na ochranu života a zdraví lník p edevším v pracovní dob v pr myslových, emeslných a obchodních podnicích. Novelou živnostenského ádu z roku 1885 byla zakázána práce d tí v emeslných podnicích do dvanácti let a v továrnách do trnácti let, pracovní doba d tí ve v ku od dvanácti do trnácti 39 Srov. B LINA, M. a kol. Pracovní právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, s. ISBN Srov. zákon. 43/1870. z., jímž se zrušují 479, 480 a 481 obecného zákona trestního a vydávají se na ízení v p in úmluv osob do práce najímajících nebo pracujících, aby vynutili n jaké podmínky pracovní a v p in úmluv živnostník, aby zvýšili cenu na újmu obecenstvu, koali ní zákon. 15

11 let byla omezena na osm hodin denn, byla zavedena ochrana p i výplat mzdy, ned lní klid v pr myslových a emeslných podnicích a upravovala podmínky pro vydávání pracovních ád. Zárove stanovila nejdelší pracovní dobu v továrnách na jedenáct hodin. V sou asné dob užívaná osmi hodinová pracovní doba byla zakotvena až po vzniku samostatného eskoslovenska v roce Povinné sociální pojišt ní pro d lníky v rakouské ásti Rakouska Uherska bylo zavedeno v rámci tzv. Taafeho reforem koncem 19. století. Zákonem, jímž se upravuje všeobecné zprost edkování práce 41, byly z ízeny zprost edkovatelny práce. V oblasti zprost edkování práce p sobily stravovny (zajiš ovaly stravu a ubytování nezam stnaným cestujícím) a samostatné ústavy pro bezplatné zprost edkování prací a služeb (z izované na základ rozhodnutí okresních orgán ). V neposlední ad považuji za nezbytné zmínit též zákon o služebním pom ru státních ú edník a státních sluh 42, kterým byl završen proces formování státní služby v Rakousko Uhersku. 43 Jak jsem již uvedla, v oblasti pracovního práva a zam stnanosti existuje celá ada právních edpis r zné právní síly, které stanoví nejen práva a svobody, ale i povinnosti zam stnanc. Následující kapitola popisuje st žejní právní p edpis upravující zam stnávání osob se zdravotním postižením, kterým je zákon o zam stnanosti, 44 a rozebírá jeho jednotlivá ustanovení týkající se této problematiky. 41 Srov. zákon. 57/1903 es.z.z., jímž se upravuje všeobecné zprost edkování práce. 42 Srov. zákon. 15/1914. z., o služebním pom ru státních ú edník a státních sluh (služební pragmatika). 43 Srov. B LINA, M. a kol. Pracovní právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, s. ISBN Srov. zákon. 435/2004 Sb., zákon o zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis. 16

12 3 Zam stnávání osob se zdravotním postižením Zam stnávání osob se zdravotním postižením je upraveno v zákon o zam stnanosti. 45 Na tento právní p edpis odkazuje též zákoník práce, který stanoví, že Povinnosti zam stnavatel k zam stnávání fyzických osob se zdravotním postižením a k vytvá ení pot ebných pracovních podmínek pro n stanoví zvláštní právní odpisy. 46 Mezi zákoníkem práce a zákonem o zam stnanosti funguje vztah založený na principu obecnosti a principu speciality. Tyto dva principy se navzájem ovliv ují. V praxi se pak projevují tak, že pokud obecný právní p edpis upravuje právní normy ur itého charakteru, postupuje se p i ešení konkrétního právního vztahu podle tohoto p edpisu. Pokud ovšem obecný právní p edpis ur ité právní normy neobsahuje, nebo odkazuje-li p ímo na jiný právní p edpis, použije se p i ešení konkrétního právního vztahu právní p edpis speciální. Vrátím-li se tedy ke vztahu zákona o zam stnanosti a zákoníku práce, pak zákon o zam stnanosti je speciálním právním p edpisem k zákoníku práce, který je pak právním p edpisem obecným, protože ešení konkrétního právního vztahu, v tomto p ípad zam stnávání osob se zdravotním postižením, neobsahuje, ale odkazuje na zvláštní právní p edpis, v tomto p ípad na zákon o zam stnanosti. V neposlední ad je t eba poznamenat, že speciální právní úprava se použije p ednostn p ed obecnou právní úpravou. 47 Zákon o zam stnanosti se skládá z osmi ástí, p emž problematika zam stnávání osob se zdravotním postižením je upravena v ásti t etí. Mezi základní principy zákona o zam stnanosti pat í možnost ú adu práce požádat pro ú ely zam stnanosti o posouzení zdravotního stavu fyzických osob, nechat na vlastní náklady posoudit zdravotní stav uchaze e o zam stnání, který p íkladn žádá o zabezpe ené pracovní rehabilitace, který uvádí r zné zdravotní d vody, které mu brání v nástupu do zam stnání. eská republika zastoupená Ministerstvem práce a sociálních v cí a ú ady práce, zam stnavatelé a další subjekty vykonávající innost podle zákona o zam stnanosti, jsou povinni zajiš ovat rovné zacházení se všemi fyzickými osobami, které uplat ují právo na zam stnání. Odmítnutí nebo opomenutí ijmout opat ení, která jsou v konkrétním p ípad nutná pro zabezpe ení p ístupu fyzické osoby 45 Srov. zákon. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis. 47 Srov. KUB, L. a kol. Teorie práva I. 1. Vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. ISBN

13 se zdravotním postižením k zam stnání, je až na výjimky považováno za nep ímou diskriminaci. 48 Zákon o zam stnanosti stanoví, kdo je považován za zdravotn postiženou osobu, zdravotn znevýhodn nou osobu a definuje dlouhodob nep íznivý zdravotní stav, tak jak jsou uvedeny v první kapitole. Evidenci osob se zdravotním postižením vedou ú ady práce. V oblasti zam stnávání osob se zdravotním postižením dále poskytují p ísp vek na podporu zam stnávání osob se zdravotním postižením zam stnavatel m, kte í zam stnávají více než 50 % zam stnanc se zdravotním postižením, p ijímají opat ení na podporu a dosažení rovného zacházení s osobami se zdravotním postižením, rozhodují o tom, zda jde o osobu zdravotn znevýhodn nou, p ípadn o tom, že fyzická osoba se nepovažuje za zdravotn znevýhodn nou, pokud se nepodrobila vyšet ení zdravotního stavu nebo jinému odbornému vyšet ení a byla na tuto možnost upozorn na, ú ady práce též z izují pracovn rehabilita ní st ediska pro zdravotn postižené osoby. 49 Jak jsem uvedla v první kapitole, zákon o zam stnanosti definuje osobu se zdravotním postižením jako fyzickou osoby, která je: a) orgánem sociálního zabezpe ení uznána invalidní ve t etím stupni (osoba s t žším zdravotním postižením), b) orgánem sociálního zabezpe ení uznána invalidní v prvním nebo druhém stupni, c) rozhodnutím ú adu práce uznána zdravotn znevýhodn nou. 50 Orgánem sociálního zabezpe ení, který rozhoduje o ozna ení fyzické osoby jako osoby s t žším zdravotním postižením nebo jako invalidní ve druhém stupni, je Léka ská posudková služba definovaná ve druhé kapitole. Léka ská posudková služba p sobí jako samostatná vnit ní organiza ní jednotka eské správy sociálního zabezpe ení. Samostatnými správními ú ady z hlediska kompetencí jsou Okresní správy sociálního zabezpe ení. Pro p ezkumné a odvolací ely existují posudkové komise Ministerstva práce a sociálních v cí. Podstatou innosti Léka ské posudkové služby v sociální oblasti je posuzování zdravotního stavu a n kterých sledk zdravotního postižení. Hlavní roli mezi posudkovými kritérii hrají právn vyjád ená posudkov medicínská hlediska, která vychází nebo souvisí s nep íznivým zdravotním stavem posuzované osoby. Ovšem až za použití dalších kritérií je hodnocen vztah a dopad nep íznivého 48 Srov. Ministerstvo práce a sociálních v cí eské republiky: tisková zpráva ze dne [online]. Praha: Ministerstvo práce a sociálních v cí, [cit ]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.mpsv.cz>. 49 Srov. 8 zákona. 435/2004 Sb., zákon o zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis odst. 2 zákona. 435/2004 Sb., zákon o zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis. 18

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA VÚBP, v.v.i. FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA Projekt VLIV ZM N SV TA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA Program MPSV MODERNÍ SPOLE NOST A JEJÍ PROM NY Zpracováno jako jeden z výstup pro podnikovou sféru

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Zuzana ernochová Analýza vymáhání pohledávek na pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku

Více

ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ

ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, Helena Přikrylová, Růžena Šimčíková, JUDr. Dana Lukešová, Jana Dorčáková, JUDr.

Více

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK k projektu Analýza lidských zdroj ve zdravotnictví v Kraji Vyso ina, Jihomoravském kraji a spolkové zemi Dolní Rakousko ÚVOD, CÍLE A METODOLOGIE ANALÝZA LIDSKÝCH ZDROJ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Více

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY vyhlašuje úplné zn ní zákona. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení, jak vyplývá ze zm n a dopln ní provedených zákonem. 110/1990 Sb., zákonem. 180/1990

Více

8. Legislativní a institucionální rámec

8. Legislativní a institucionální rámec 8. Legislativní a institucionální rámec Petra Levrincová Globální p ístup k migraci lze definovat jako vn jší rozm r migra ní politiky Evropské unie (EU). Touto koncepcí (p ijatou v roce 2005) se evropská

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

Dobrovolnická služba

Dobrovolnická služba Masarykova univerzita v Brn Právnická fakulta Katedra správní v dy, správního práva a finan ního práva Diplomová práce Dobrovolnická služba Jan Valoušek 2004 1 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

Katedra k es anské sociální práce. Charitativní a sociální práce

Katedra k es anské sociální práce. Charitativní a sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometod jská teologická fakulta Katedra k es anské sociální práce Charitativní a sociální práce Jitka Horáková Proces odebrání dít te z rodiny a možnosti následné pé

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní eský a evropský ombudsman jako ochránci p ed zakázanou diskriminací Bc. Petra Plívová Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatn.

Více

Analytická ást Strategie rozvoje odpadového hospodá ství m st a obcí R aktualizace 2011

Analytická ást Strategie rozvoje odpadového hospodá ství m st a obcí R aktualizace 2011 1 2 3 4 5 Upravenými slovy klasika lze íci, že d jiny lidstva jsou d jinami odpadu. Jsou každodenní sou ástí lidského života. Odpady jsou vedlejšími a p evážn necht nými produkty lidské innosti. 1 P i

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Osobní spole nosti v zákonu o obchodních korporacích Andrea Denešová Bakalá ská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatn.

Více

Vítejte v České Republice

Vítejte v České Republice Vítejte v České Republice 4. doplněné a rozšířené vydání 2010 1. ÚVOD 2 2. VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE 3 2.1. Česká republika 3 2.2. Největší města ČR 3 2.3. Typy pobytů v ČR 4 2.4. Vývoj uprchlické problematiky

Více

Obchodní právo. Ji í Klavík OBCHODNÍ PRÁVO

Obchodní právo. Ji í Klavík OBCHODNÍ PRÁVO Obchodní právo Ji í Klavík OBCHODNÍ PRÁVO 2010 Obchodní právo JUDr. Ing. Ji í Klavík Ing. Ji í Klavík jiri.klavik@vsem.cz Obchodní právo 1. Pojem a prameny obchodního práva Pojem obchodního práva Základním

Více

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Zpracovala: Anna Kola íková Vedoucí absolventské práce:

Více

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury.

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury. OBSAH KURZU 1. Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost. 2. Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008 HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008 j. HSOS-358/K -K -2009 V Ostrav dne 31. b ezna 2009 Zpracoval: kolektiv autor plk. Ing. Zden k Nytra editel

Více

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Zpracovala: Eva Kro ilová Vedoucí absolventské práce:

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2011 Marcela Hadravová

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2011 Marcela Hadravová Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2011 Marcela Hadravová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodá ská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název diplomové práce:

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY. pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (str. 8 9)

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY. pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (str. 8 9) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (str. 2 8) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

Rozvoj podnikání III - Vzd lávání v oblasti tradi ních emesel

Rozvoj podnikání III - Vzd lávání v oblasti tradi ních emesel Rozvoj podnikání III - Vzd lávání v oblasti tradi ních emesel Lektor: Ivo Procházka Bauerova vila, Libod ice 10.12. 2010 Družstva se v novala hlavn výkupu a prodeji krajká ských a vyšíva ských prací, keramiky,

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 1. EDSTAVENÍ SKUPINY EZ Skupina EZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem p sobícím v ad zemí st ední a jihovýchodní

Více

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí Nezapome te bez n j by se vám dovolená mohla hodn prodražit! U p evážné v tšiny evropských zájezd je balí ek cestovního pojišt ní zahrnutý v základní cen zájezdu.

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Bakalá ská práce Plze 2013 Václav Zeman ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra ve ejné správy Studijní program: Právní specializace Studijní

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalá ská práce Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci Proposals to effective personnel processes within the organization Tereza Kaprová

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K spole nost s ru ením omezeným Kolišt 1965/13a tel. +42 541 211 237, tel. +42 541 24 87 62 B r n o ESKÁ REPUBLIKA www.topauditing.cz Obch. rejst ík KS v Brn C 4855, I : 454 77 639 e-mail: audit@topauditing.cz

Více

ESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠ OVNA, a. s.

ESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠ OVNA, a. s. ESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠ OVNA, a. s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠT NÍ ODPOV DNOSTI ZA ŠKODU ZP SOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 2/07 OBSAH lánek 1 Úvodní ustanovení lánek 2 Pojistná událost, pojistná

Více