Město Lipník nad Bečvou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 73. schůzi následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 1987/2014 RM 73 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1988/2014 RM 73 Ověřovatelé zápisu schůze RM RM schválila ověřovatele zápisu schůze RM : Ing. Vilém Zeiner, Ing. Helena Hlavičková. 1989/2014 RM 73 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM RM po projednání: 1. bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy 2. vypouští ze sledování tato svá usnesení: 1582/2013-RM 57, 1856/2014-RM 68, 1881/2014-RM 69, 1891/2014-RM 69, 1920/2014-RM 70, 1941/2014-RM 70, 1943/2014-RM 70, 1948/2014-RM 70, 1949/2014-RM 71, 1950/2014-RM 71, 1951/2014-RM 71, 1952/2014-RM 71, 1953/2014-RM 71, 1954/2014-RM 71, 1955/2014-RM 71, 1956/2014-RM 71, 1958/2014-RM 71, 1959/2014-RM 71, 1960/2014-RM 71, 1961/2014-RM 71, 1

2 1962/2014-RM 71, 1963/2014-RM 71, 1964/2014-RM 71, 1965/2014-RM 71, 1966/2014-RM 71, 1967/2014-RM 71, 1968/2014-RM 71, 1969/2014-RM 71, 1970/2014-RM 71, 1971/2014-RM 71, 1974/2014-RM 71, 1975/2014-RM 72, 1976/2014-RM 72, 1977/2014-RM 72, 1978/2014-RM 72, 1980/2014-RM 72, 1982/2014-RM 72, 1983/2014-RM 72, 1984/2014-RM 72, 1985/2014-RM 72, 1986/2014-RM /2014 RM 73 Dodatky č. 2 ke zřizovacím listinám organizačních složek města - JSDH města 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit předložené dodatky č. 2 ke zřizovacím listinám níže uvedených organizačních složek města - Jednotek sboru dobrovolných hasičů (dále jen JSDH) města: a) JSDH města Lipník nad Bečvou I Město, b) JSDH města Lipník nad Bečvou III Nové Dvory, c) JSDH města Lipník nad Bečvou V Podhoří, d) JSDH města Lipník nad Bečvou VI Loučka dle důvodové zprávy a příloh č. 1a) až 1d) - dodatků č. 2 ke zřizovacím listinám JSDH. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 1991/2014 RM 73 Návrh na prodloužení ubytování 1. RM po projednání schvaluje prodloužení ubytování p. Lucie Glonerové na ubytovně Venedik č. 1426, Lipník nad Bečvou od do RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatelku o výsledku jednání. T: RM ukládá ředitelce Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, zajistit prodloužení smlouvy o dočasném ubytování. T: /2014 RM 73 Návrh na ubytování 1. RM po projednání neschvaluje ubytování p. Věry Letkové na ubytovně Venedik č. 1426, Lipník nad Bečvou. 2

3 2. RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatelku o výsledku jednání. T: /2014 RM 73 Návrh na prodloužení ubytování 1. RM po projednání schvaluje prodloužení ubytování p. Mariky Sivákové na ubytovně Venedik č. 1426, Lipník nad Bečvou od do RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatelku o výsledku jednání. T: RM ukládá ředitelce Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, zajistit prodloužení smlouvy o dočasném ubytování. T: /2014 RM 73 Souhlas zřizovatele 1. RM po projednání uděluje souhlas Sociálním službám Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČO , s použitím prostředků investičního fondu ve výši ,00 Kč k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku ve vlastnictví zřizovatele výměna otopných těles v budově Domu s pečovatelskou službou, Souhradní 1393, Lipník nad Bečvou III. etapa. 2. RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat ředitelku příspěvkové organizace. T: /2014 RM 73 Smlouva o výpůjčce sběrných nádob se společností EKO-KOM a.s. 1. RM po projednání schvaluje předloženou Smlouvu o výpůjčce sběrných nádob se společností EKO-KOM a.s. 2. RM zmocňuje starostu podpisem této smlouvy. T:

4 1996/2014 RM 73 Souhlas zřizovatele 1. RM po projednání uděluje souhlas s bezúplatným převodem knih do evidence knihovního fondu Městské knihovny Lipník nad Bečvou, p. o. dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá: a) vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitelku příspěvkové organizace, T: b) ředitelce Městské knihovny Lipník nad Bečvou, p.o. zařazení knih do evidence knihovního fondu Městské knihovny Lipník nad Bečvou, p. o. T: /2014 RM 73 Přijetí peněžitého účelově určeného daru - Středisko volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace 1. RM po projednání uděluje souhlas subjektu Středisko volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, Komenského sady 1334, IČ , s přijetím peněžitého daru účelově určeného ve výši Kč a s jeho zařazením do rezervního fondu dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá: a) vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitelku příspěvkové organizace, T: b) ředitelce Střediska volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČ , zajistit zařazení daru do rezervního fondu organizace. T: /2014 RM 73 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí grantu ST-11 ze dne RM po projednání doporučuje ZM schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí grantu ST-11 ze dne , dle přílohy. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 4

5 1999/2014 RM 73 Vydání Doložky osvědčující souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem 1. RM po projednání souhlasí s vydáním Doložky osvědčující souhlas zřizovatele s uzavřením partnerské smlouvy s finančním příspěvkem mezi Základní školou a mateřskou školou Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková organizace a Univerzitou Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, a zároveň pověřuje starostu podpisem Doložky osvědčující souhlas zřizovatele. 2. RM ukládá vedoucí Odboru školství a kultura informovat ředitele školy. T: /2014 RM 73 Souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem 1. RM po projednání souhlasí s uzavření smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Základní školou Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, příspěvkovou organizací, a Středním odborným učilištěm DAKOL, s.r.o., Petrovice u Karviné 570, IČO: RM ukládá vedoucí odboru školství a kultury informovat ředitele školy. T: /2014 RM 73 Schválení Zadání změny č.8 územního plánu Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit Zadání změny č.8 územního plánu Lipník nad Bečvou. 2. RM pověřuje starostu předložit materiál k projednání ZM. 2002/2014 RM 73 Lipník nad Bečvou revitalizace ul. Bratrská - Dodatek č.2 k SOD č. 841/NBPA/001/ RM po projednání schvaluje Dodatek č.2 k SOD č. 841/NBPA/001/2014 na akci Lipník nad Bečvou revitalizace ul. Bratrská. 5

6 2. RM zmocňuje starostu podpisem výše uvedeného dodatku. T: /2014 RM 73 Sběrné středisko odpadů Lipník nad Bečvou - vyhodnocení zadávacího řízení 1. RM po projednání schvaluje vyloučení uchazečů o veřejnou zakázku Sběrné středisko odpadů Lipník nad Bečvou : a) TRAWEKO 96 s.r.o., Hranická 1455, Lipník nad Bečvou, IČ: , b) ARES Lipník n.b., s.r.o., Svat. Čecha 1602, Lipník nad Bečvou, IČ: , c) ŠUM & KON Lipník nad Bečvou s.r.o., Na Zelince 1146/2, Lipník nad Bečvou, IČ: , d) Stavitelství Šindler, s.r.o., Podhoří 100, Lipník nad Bečvou, IČ: RM pověřuje starostu podpisem Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení. T: ihned 3. RM po projednání schvaluje zrušení zadávacího řízení. 4. RM pověřuje starostu podpisem Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení. T: po lhůtě pro podání námitek proti vyloučení 2004/2014 RM 73 Sběrné středisko odpadů Lipník nad Bečvou zadání zadávacího řízení 1. RM po projednání schvaluje: a) zadání zadávacího řízení zjednodušeným podlimitním řízením na veřejnou zakázku Sběrné středisko odpadů Lipník nad Bečvou, b) výzvu k podání nabídek včetně zadávací dokumentaci c) okruh obeslaných zájemců dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí odboru regionálního rozvoje zabezpečit zadání zadávacího řízení. T: po zrušení předchozího zadávacího řízení 6

7 2005/2014 RM 73 Rozpočtové opatření č RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku ,65 Kč v členění dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucímu Odboru finančního začlenit rozpočtové opatření do rozpočtu města. T: /2014 RM 73 Revokace usnesení č. 914/2012 RM 32 ze dne RM po projednání schvaluje revokaci usnesení č. 914/2012 RM 32 ze dne /2014 RM 73 Revokace usnesení č. 1110/2012 RM 43 ze dne RM po projednání schvaluje revokaci usnesení č. 1110/2012 RM 43 ze dne /2014 RM 73 Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce prostor sloužících podnikání 1. RM po projednání schvaluje předložený dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne mezi městem Lipník nad Bečvou, IČ , DIČ CZ se sídlem Městského úřadu v Lipníku nad Bečvou, část Lipník nad Bečvou I Město, náměstí T.G. Masaryka 89 (jako půjčitelem) a Danielem Machačem, bytem. (jako vypůjčitelem), týkající se změny v záhlaví výše uvedené smlouvy. 2. RM pověřuje starostu podpisem dodatku č. 2. T:

8 2009/2014 RM 73 Prodej parcely p.č. 978/12 v k.ú. Lipník nad Bečvou (zahrádkářská osada Ořechy) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit prodej parcely p.č. 978/12 orná půda o výměře 2332 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, paní Dagmaře Kroutilové, bytem., za cenu ,- Kč včetně DPH. Prodej se uskuteční za těchto podmínek: Kupující uhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Jistota ve výši 4.000,- Kč složená na účet města je považována za zálohu kupní ceny. Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 2010/2014 RM 73 Prodej parcely p.č. 626/6 v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou (Dálnice D1) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit prodej parcely p.č. 626/6 ostatní plocha silnice o výměře 1691 m 2 v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČO , za cenu dle znaleckého posudku ve výši ,- Kč včetně DPH. Převod se uskuteční za podmínek: Kupující uhradí kupní cenu, a to do 60 dnů ode dne, ve kterém kupující obdrží z katastrálního pracoviště rozhodnutí o převodu vlastnických práv do katastru nemovitostí na kupujícího. Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. Upozornění: Parcela je zatížena věcným břemenem: - zřizování a provozování vedení plynárenského zařízení a jeho oprav a údržby ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., IČO , - zřizování a provozování vedení podzemní telekomunikační sítě a jeho oprav a údržby ve prospěch společnosti NET4GAS, s.r.o., IČO , - vedení, zřizování, provozování podzemní telekomunikační sítě ve prospěch pozemku parc.č v k.ú. Kokory. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 8

9 2011/2014 RM 73 Převod parcel p.č. 1242/53, p.č. 1264/13, p.č. 1265/1, p.č. 1265/2 a p.č. 1265/4 v k.ú. Lipník nad Bečvou (u cyklostezky vedoucí k Oseckému jezu) 1. RM po projednání: a) nedoporučuje ZM schválit úplatný převod parcel p.č. 1242/53 ostatní plocha neplodná půda, p.č. 1264/13 ostatní plocha neplodná půda, p.č. 1265/1 ostatní plocha neplodná půda, p.č. 1265/2 trvalý travní porost a p.č. 1265/4 trvalý travní porost v k.ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO , se sídlem Praha Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČO za cenu v místě a čase obvyklou, v souladu s 22 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a o jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, b) doporučuje ZM schválit bezúplatný převod parcel p.č. 1242/53 ostatní plocha neplodná půda, p.č. 1264/13 ostatní plocha neplodná půda, p.č. 1265/1 ostatní plocha neplodná půda, p.č. 1265/2 trvalý travní porost a p.č. 1265/4 trvalý travní porost v k.ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO , se sídlem Praha Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČO RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 2012/2014 RM 73 Převod parcely p.č. 1242/19 v k.ú. Lipník nad Bečvou (u tenisových kurtů) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit odkoupení parcely p.č. 1242/19 orná půda v k.ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví České republiky Státního pozemkového úřadu, IČO , se sídlem Praha - Žižkov, Husinecká 1024/11 do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČO , za cenu dle znaleckého posudku. Náklady spojené s vkladem kupní smlouvy hradí kupující. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 9

10 2013/2014 RM 73 Převzetí majetku z hospodaření p.o. Dodatek č. 3 ke ZL p.o. (Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 315, příspěvková organizace) 1. RM po projednání schvaluje převzetí majetku části parcely p.č. st.329/1 o výměře 10 m 2, dle geometrického plánu č /2014 označené jako p.č. 4217, v k.ú. Lipník nad Bečvou, z hospodaření organizace Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, Lipník nad Bečvou, okres Přerov, příspěvková organizace, IČO , a to k RM pověřuje vedoucí Odboru správy majetku a vedoucí Odboru školství podpisem protokolu o předání a převzetí majetku. T: RM po projednání doporučuje ZM schválit předložený dodatek č. 3 ke zřizovací listině organizace Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, Lipník nad Bečvou, okres Přerov, příspěvková organizace, IČO , ze dne RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 2014/2014 RM 73 Vyhlášení záměru prodeje parcel p.č. 226/1, p.č. 226/2 a p.č. 228 v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou (severně od obce) 1. RM po projednání nedoporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje parcel p.č. 226/1 trvalý travní porost, p.č. 226/2 zahrada a p.č. 228 ostatní plocha jiná plocha v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 2015/2014 RM 73 Vyhlášení záměru prodeje části parcely p.č. st.147/2 v k.ú. Lipník nad Bečvou Vyhlášení záměru pronájmu části parcely p.č. st.147/2 v k.ú. Lipník nad Bečvou (ul. Křížkovského) RM po projednání stáhla předložený materiál z programu jednání. 10

11 2016/2014 RM 73 Vyhlášení záměru prodeje parcely p.č. 1530/5 v k.ú. Nové Dvory nad Bečvou (chatová oblast u Oseckého jezu) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje části parcely p.č. 1530/5 ostatní plocha manipulační plocha o výměře cca 350 m 2 (viz situační plán díl A) v k.ú. Nové Dvory nad Bečvou za podmínek: - Zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu (zálohu kupní ceny) ve výši 2.000,- Kč, která musí být připsána na účet města nejpozději v poslední den, který je stanoven pro podávání žádostí. - Pokud zájemce odstoupí od žádosti před rozhodnutím zastupitelstva města o převodu předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - V případě, že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětné nemovitosti, jistota bude považována za zálohu kupní ceny. - Při prodeji bude zřízena služebnost stezky a cesty ve prospěch zbývající části parcely, služebnost bude zřízena bezúplatně, na dobu neurčitou (pokud by se zřízením služebnosti byly spojeny náklady na vyhotovení geometrického plánu, hradí tyto náklady kupující). - Kupující uhradí kupní cenu, náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku a geometrického plánu, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. - Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že mu byl schválen převod předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu, náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku a geometrického plánu a náklady spojené s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. - Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem. V žádosti o převod předmětné nemovitosti musí být uvedena: nabídková cena, prohlášení, že žadatel nemá vůči městu Lipník nad Bečvou žádné nedoplatky, prohlášení, že se žadatel seznámil s podmínkami převodu předmětné nemovitosti dle schváleného záměru, tyto akceptuje a zavazuje se dodržet je, potvrzení o výši veřejné podpory, která byla žadateli poskytnuta v předchozích třech letech případně čestné prohlášení, že mu tato podpora nebyla v předchozích třech letech poskytnuta. Nejnižší nabídková cena činí 40,- Kč/m 2 pozemku včetně DPH. Upozornění: - Parcela je zatížena věcným břemenem zřizování a provozování vedení podzemní telekomunikační sítě a jeho oprav a údržby ve prospěch společnosti NET4GAS, s.r.o., IČO V parcele je uloženo potrubí výtlačného vodovodního řadu PVC DN 200 a armaturní šachta ve vlastnictví VaK Přerov, a.s. - Parcela se nachází v záplavovém území řeky Bečvy (aktivní zóně). 11

12 2. RM po projednání nedoporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje části parcely p.č. 1530/5 ostatní plocha manipulační plocha o výměře cca 320 m 2 (viz situační plán díl B) v k.ú. Nové Dvory nad Bečvou. 3. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 2017/2014 RM 73 Vyhlášení záměru prodeje parcely p.č v k.ú. Podhoří na Moravě Vyhlášení záměru pronájmu parcely p.č v k.ú. Podhoří na Moravě (lokalita pod lesem) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje parcely p.č zahrada o výměře 993 m 2 v k.ú. Podhoří na Moravě, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - Se zájemcem bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě, současně se smlouvou o budoucí kupní smlouvě bude uzavřena nájemní smlouva na pronájem předmětné parcely. - Zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu ve výši 5.000,- Kč. - Pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím zastupitelstva města o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, zájemce uhradí budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - V případě, že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schváleno uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jistota bude považována za zálohu kupní ceny, avšak v případě nesplnění některé ze smluvních podmínek bude jistota započtena jako smluvní pokuta. - V případě, že zájemci nebude usnesením zastupitelstva města schváleno uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě zastupitelstvem města. - Budoucí kupující uhradí náklady spojené se sepsáním smlouvy o budoucí kupní smlouvě a nájemní smlouvy, a to při jejich podpisu. - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě do dvou měsíců ode dne schválení uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě zastupitelstvem města, pozbude usnesení týkající se uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě platnosti a zájemce uhradí městu smluvní pokutu ve výši jistoty. - Budoucí kupující postaví na předmětné parcele rekreační objekt, a to nejpozději do 5 let ode dne podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Dokladem o dokončení stavebních prací bude oznámení budoucího kupujícího o užívání zaslané příslušnému stavebnímu úřadu s prohlášením, že na základě závěrečné prohlídky, resp. ve lhůtě 30 dnů od oznámení, stavební úřad užívání nezakázal. V případě, že tento závazek nebude dodržen, je budoucí kupující povinen uhradit budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši ,- Kč, která je splatná do 2 měsíců ode dne, kdy budoucí kupující obdrží od budoucího prodávajícího výzvu k úhradě pokuty. Nárok na náhradu škody tím není dotčen. - V případě, že v termínu 5 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě nebude stavba dokončena, tzn. nebude doručeno oznámení o užívání stavby vybudované na předmětné parcele zaslané příslušnému stavebnímu úřadu s prohlášením, že na základě závěrečné kontrolní prohlídky, resp. ve lhůtě 30 dnů od oznámení, stavební 12

13 úřad užívání nezakázal, zaniká závazek uzavřít kupní smlouvu dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě. - Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy budoucí kupující doručí budoucímu prodávajícímu oznámení o užívání stavby vybudované na předmětné parcele zaslané příslušnému stavebnímu úřadu s prohlášením, že na základě závěrečné kontrolní prohlídky, resp. ve lhůtě 30 dnů od oznámení, stavební úřad užívání nezakázal. - V případě, že zaviněním kupujícího nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že zájemci byl schválen převod předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a závazky ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě zanikají. V takovém případě uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - Kupující uhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy. - V případě, že bude podepsána kupní smlouva, avšak kupující neuhradí kupní cenu do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí městu smluvní pokutu ve výši ,- Kč. - Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při jejím podpisu. - Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem. Žádost o převod předmětné nemovitosti musí být podána v zalepené obálce označené slovy: NEOTEVÍRAT PRODEJ PARCELY P.Č V K.Ú. PODHOŘÍ NA MORAVĚ, ve které bude doložena: žádost o převod nemovitého majetku s uvedením nabídkové ceny, fotokopie dokladu o úhradě jistoty, potvrzení o výši veřejné podpory, která byla žadateli poskytnuta v předchozích třech letech případně čestné prohlášení, že mu tato podpora nebyla v předchozích třech letech poskytnuta, prohlášení, že žadatel nemá vůči městu Lipník nad Bečvou žádné nedoplatky, prohlášení, že se žadatel seznámil s podmínkami převodu předmětné nemovitosti dle schváleného záměru, tyto akceptuje a zavazuje se dodržet je. Nejnižší nabídková cena činí 100,- Kč/m 2 pozemku včetně DPH. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 3. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu parcely p.č zahrada o výměře 993 m 2 v k.ú. Podhoří na Moravě, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - Využití nemovitosti za účelem zástavby. - Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to do dne, v němž nastanou právní účinky vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí, na základě které bude pronajatá nemovitost převedena do vlastnictví nájemce. - Cena za pronájem předmětné nemovitosti je stanovena ve výši 1,50 Kč/m 2 /rok. - Nájemné bude hrazeno vždy k běžného roku, poměrné nájemné v prvním roce pronájmu bude uhrazeno nejpozději do 30 dní od uzavření nájemní smlouvy. - Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo její část do podnájmu ani bezplatného užívání jiné osobě. 13

14 - Ukončení pronájmu: o dohodou obou smluvních stran, o dnem zániku práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě. 4. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: /2014 RM 73 Vyhlášení záměru pronájmu části parcel p.č. 3510/3 a p.č. 3510/4 v k.ú. Lipník nad Bečvou (ul. M.J.Husa) 1. RM po projednání neschvaluje vyhlášení záměru pronájmu části parcely p.č. 3510/3 zahrada a p.č. 3510/4 zahrada o výměře cca 25 m 2 (za domem č.p. 966, 965 ul. M.J.Husa, Lipník nad Bečvou) v k.ú. Lipník nad Bečvou, za účelem umístění posezení. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2014 RM 73 Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě Vypořádání majetkoprávních vztahů mezi městem Lipník nad Bečvou a společností Kominte s.r.o. Částečná revokace usnesení č. 492/2013 ZM 18 ze dne (ul. B. Němcové) 1. RM po projednání nedoporučuje ZM schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne uzavřené mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , (jako budoucím prodávajícím) a společností KOMINTE, s.r.o., IČO , Ostrava, Pustkovec, Pustkovecká 6/110 (jako budoucí kupující), týkajícímu se prodloužení termínu dokončení realizace přípravy části parcely p.č. 1235/21 v k.ú. Lipník nad Bečvou pro výstavbu 5-8 rodinných domů z na RM po projednání doporučuje ZM schválit: a) částečnou revokaci usnesení č. 492/2013 ZM 18 ze dne , bod 3, týkající se neschválení prominutí smluvní pokuty ve výši ,- Kč za nesplnění podmínek dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne uzavřené mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , a společností KOMINTE s.r.o., IČO , Ostrava, Pustkovec, Pustkovecká 6/110, b) zpětvzetí žaloby o zaplacení smluvní pokuty ve výši ,- Kč podanou u Okresního soudu v Ostravě proti společnosti KOMINTE s.r.o., IČO , 14

15 c) předloženou dohodu o narovnání mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO a společností KOMINTE s.r.o., IČO , d) vrácení poměrné části jistot ve výši ,- Kč společnosti KOMINTE s.r.o., IČO , v souladu s předloženou dohodou o narovnání. 3. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 2020/2014 RM 73 Dohoda mezi Olomouckým krajem a městem Lipník nad Bečvou (objekt č.p. 68 v ul. Křížkovského) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit uzavření dohody mezi Olomouckým krajem, IČO , a městem Lipník nad Bečvou, IČO , o oprávnění města Lipník nad Bečvou uzavřít nájemní smlouvu na pronájem prostor v budově č.p. 68, jiná stavba, Lipník nad Bečvou I Město, na pozemku parc.č. st.86 zastavěná plocha v k.ú. Lipník nad Bečvou, s Charitou Hranice, IČO , bez užití smluvní sankce dle darovací smlouvy ze dne RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 2021/2014 RM 73 Oprava povrchu části účelové komunikace Podhůra Smlouva o poskytnutí účelového příspěvku 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit: a) realizaci opravy povrchu části účelové komunikace v Podhůře (o ploše opravy 245 m 2 ) situované na pozemku parc. č. 2546/1 ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Lipník nad Bečvou. Investor stavby je Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA,. b) Smlouva o poskytnutí finančního účelového příspěvku ve výši ,- Kč vč. DPH. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 15

16 2022/2014 RM 73 Veřejná soutěž Oprava povrchu komunikace v ul. Seminárka informace o výsledku RM po projednání bere na vědomí informaci ředitele Technických služeb Lipník nad Bečvou, příspěvkové organizace, o výsledku výběrového řízení veřejná soutěž Oprava povrchu komunikace v ul. Seminárka, nejvýhodnější nabídka firmy STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, Praha /2014 RM 73 Souhlas zřizovatele s použitím investičního fondu pořízení dřevěného přístřešku v areálu TSL RM po projednání schvaluje použití Investičního fondu na realizaci investice pořízení dřevěného přístřešku v areálu TSL do výši ,- Kč (dle důvodové zprávy), Technickým službám Lipník nad Bečvou, p.o., Za Porážkou 1142, Lipník nad Bečvou. T: /2014 RM 73 Revokace usnesení č. 1582/2013 RM 57 ze dne v bodech 2. a 3. RM po projednání schvaluje revokaci usnesení č. 1582/2013 RM 57 ze dne v bodech 2. a /2014 RM 73 Návrh na zřízení 1 pracovního místa pro pracovníka na sběrný dvůr v organizaci Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace 1. RM bere na vědomí informaci Ing. Dušana Pořízky ředitele organizace Technických služeb Lipník nad Bečvou, p.o. o vytvoření 1 pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací (pracovník zařazený na sběrný dvůr v Lipníku nad Bečvou) s příspěvkem ze státního rozpočtu v roce 2014 za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 2. RM pověřuje vedoucího Odboru finančního a vedoucí Odboru správy majetku k zabezpečení finančního příspěvku zřizovatele dle důvodové zprávy T: Ing. Miloslav Přikryl v.r. starosta Bc. Pavel Šoltys, DiS. v.r. místostarosta 16

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 02.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi 07.11.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 21.06.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání 05.02.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání 08.11.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 7. schůzi dne 5. 3. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 51. schůzi 25.09.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 07.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání 21.06.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 31.05.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 62. schůzi 04.01.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání 20.09.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 23.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 12. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 12. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 12. zasedání dne 19.04.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 8. schůzi 30.03.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 56. schůzi 30.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 22. zasedání 09.02.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 11.11.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 02.12.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání dne 01.11.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 29.01.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 18.12.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi 28.11.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 18. schůzi 30.11.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi 18.05.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 19.05.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 28. schůzi dne 1. 3. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 05.06.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi 10.11.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi 12.01.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 12. 1. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 04.04.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 15.05.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zastupitelstvo města. schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015. následující usnesení

Zastupitelstvo města. schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015. následující usnesení , Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 23.01.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 26.07.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 19.08.2019 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 21.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 20.04.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 57. schůzi 08.01.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 74. schůzi 08.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi 19.12.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi 17.02.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi dne 7. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 44. schůzi 24.04.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 63. schůzi 27.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 03.12.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 54. schůzi 26.08.2013 následující usnesení 1452/2013 RM 54 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1453/2013 RM 54 Ověřovatelé

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 22.08.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 24.08.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 26.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Usnesení 752/2014 - ZM 31 ze dne 22. 5. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. nepřijalo ke kontrole plnění usnesení k 22.5.2014

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi dne 25.08.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi dne 2. 5. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 3. 2018 Usnesení 671/2018 - ZM 28 ze dne 22. 3. 2018 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 672/2018 -

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2/1 v k. ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2/1 v k. ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 4. 2019 Bod programu: 35 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Daniel Vitonský Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 27. 2. 2007 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi 08.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané 13. června 2018, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 27.06.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 07.09.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku. Záměr na prodej parc. č. 1174/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku. Záměr na prodej parc. č. 1174/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 63. schůzi dne 12. 9. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 76. schůzi dne 15. 5. 2006 následující usnesení 1920/2006 RM 76 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1921/2006 RM 76 Rozhodnutí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi 27.08.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více