Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská. D o m á c í ř á d. Informace o službě Domácí řád

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská. D o m á c í ř á d. Informace o službě Domácí řád"

Transkript

1 Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská D o m á c í ř á d Obsah: Informace o službě Domácí řád 0

2 INFORMACE O SLUŽBĚ Adresa: Telefon: Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská Buchlovská Velehrad (vrátnice) (ambulance lékaře) Fax: Vedoucí domova: tel.: Vedoucí sestra: tel.: Sociální pracovníci: tel.: Domeček A - přízemí Domeček A patro Domeček B přízemí Domeček B patro Domeček C přízemí ženy Domeček C patro muži Domeček D přízemí Domeček D patro Domeček E Domeček E sesterna

3 Motto: Právo žít plnohodnotný život podle svých možností a schopností má každý jedinec a je tedy na nás, kteří sociální službu poskytujeme, toto právo umožnit osobám se zdravotním znevýhodněním uplatnit. Lidé s handicapem mají právo na kvalitní a kvalifikovanou pomoc založenou na přátelském vztahu mezi osobou, která pomoc poskytuje, a osobou, která ji přijímá, vzájemném respektu, důvěře a úctě. Jako každý správný vztah i tento je vztahem vzájemnosti. Poslání domova: Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad-Buchlovská nabízí pobytové sociální služby 128 dospělým osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nemohou svou nepříznivou zdravotní a sociální situaci zvládat v přirozeném prostředí sami nebo za pomoci svých blízkých. Prostřednictvím poskytované sociální služby umožňujeme uživatelům žít plnohodnotný život podle svých možností a schopností, poskytujeme kvalitní a kvalifikovanou pomoc založenou na partnerském vztahu mezi osobou, která pomoc poskytuje, a osobou, která ji přijímá, vzájemném respektu, důvěře a úctě. Nabízená služba si klade za cíl: - aktivizaci uživatele, udržení a posílení jeho stávající soběstačnosti s ohledem na jeho možnosti a schopnosti - udržení přirozených sociálních vazeb uživatele - vedení k návratu do přirozeného sociálního prostředí Těchto cílů je dosahováno prostřednictvím socializačního programu. Cílová skupina: Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad-Buchlovská nabízí pobytové sociální služby dospělým osobám s mentálním a kombinovaným postižením (kombinace mentálního a tělesného nebo mentálního a smyslového postižení). Nabízená sociální služba není určena osobám: - osobám, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití - osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení - osobám, které nejsou schopny pobytu v zařízení z důvodu akutní infekční nemoci - osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby a byla jí vypovězena v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy 2

4 Služba je poskytována na principech: - respektu osobnosti a důstojnosti uživatele - individuálního přístupu - odbornosti zaměstnanců - týmovosti zaměstnanců 2. Základní zdravotní a rehabilitační péče Každý z uživatelů má možnost si vybrat svého ošetřujícího lékaře. Pokud tento lékař bude mít ordinaci mimo Velehrad, dopravu za tímto lékařem si uživatel hradí sám. Návštěvy tohoto lékaře si uživatel zajišťuje sám nebo ve spolupráci s rodinou nebo opatrovníkem. Domov nabízí svým uživatelům přímo v zařízení odbornou ošetřovatelskou a rehabilitační péči. V zařízení je zajištěna služba zdravotní sestry denně (včetně sobot a nedělí), a to vždy od 6.00 hod. do hod. Odbornou ošetřovatelskou péči zabezpečuje vedoucí sestra, 5 úsekových sester, 1 fyzioterapeut. V oblasti rehabilitace jsou dle ordinace lékaře poskytovány uživatelům masáže, perličkové koupele, biolampa, magnetoterapie. Uvedené činnosti v rámci fyzioterapie mohou uživatelé využít i bez ordinace lékaře. Úhradu za jednotlivé úkony si uživatel hradí ze svých finančních prostředků. Uživatelům jsou dále nabízeny relaxační a dechová cvičení, aromaterapie, snoezelenterapie. Uživatelé sociální služby mohou v zařízení využít služby praktického lékaře, psychiatra, kožní lékařky, zubní lékařky, ORL lékařky, konkrétní ordinační hodiny jsou vyvěšeny na informační nástěnce ve vestibulu hlavní budovy. Informaci o zdravotním stavu uživatele podává pouze ošetřující lékař, eventuálně zdravotnický pracovník způsobilý k poskytování zdravotnických služeb vedoucí sestra. Sestra na komunitě podává informace pouze o ošetřující péči uživatele. Uživatel se může obrátit se svými požadavky na vyšetření u lékaře na službu konající personál. Je doporučeno dodržovat léčebný režim, dbát pokynů lékaře a personálu a užívat předepsané léky. O hospitalizaci uživatele ve zdravotnickém zařízení zákonného zástupce, rodinné příslušníky informuje vedoucí sestra, v době její nepřítomnosti sociální pracovníci, o víkendu službu konající pracovník. 3

5 3. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Podle individuální potřeby pracovníci domova poskytují uživatelům přiměřenou podporu a pomoc s nácvikem sebeobsluhy (oblékání a svlékání, vstávání z lůžka, změna poloh, podávání jídla, hygiena, prostorová orientace a samostatný pohyb uvnitř domova nebo mimo domov, přesun z lůžka na vozík a jiné) a používáním kompenzačních pomůcek. Společně s uživatelem je také sestaven individuální plán podpory zaměřený na rozvoj aktivit vedoucích právě ke zvýšení jeho soběstačnosti a sebeobsluhy. Uživatelům, kteří žijí v centrální budově domova, v komunitě E, je v rámci socializačního programu (tréninkový program) poskytována podpora začlenit se do běžného způsobu života. Dle vypracovaného individuálního plánu podpory se značnou měrou podílejí na úklidu. Každý si uklízí sám svůj vlastní pokoj a dle stanoveného rozpisu se podílí na úklidu prostor společných (koupelen, jídelny, společenské místnosti, chodeb atd.), přípravě a vydávání jídel (umývání a utírání nádobí, utírání stolů po jídle atd.). Rozsah úklidu prováděného pracovnicemi úklidu u těchto uživatelů je vázán na potřeby a samostatnost uživatelů. V případě, že uživatelé nemají zájem se zapojit do socializačního programu anebo jim to jejich zdravotní nebo psychický stav nedovoluje, jsou po vzájemné dohodě přestěhování do odpovídající komunity domova. 4. Kulturní, sportovní a volnočasové aktivity Uživatelům pobytové sociální služby je nabízena široká škála volnočasových aktivit. Své dovednosti mohou uplatnit a dále rozvíjet v průběhu celého roku v jednotlivých dílnách (košíkářské, šicí, tkalcovské, grafické, keramické či stolařské), při pohybových a sportovních aktivitách (aerobiku, turistice a jízdě na kole) a v terapiích (pracovní terapii, hudební terapii či zooterapii). Dále je nabízena možnost využít počítače s přístupem na internet. Uživatelé jsou podporováni v aktivní účasti na společenském a kulturním životě. Pravidelně navštěvují filmová a divadelní představení v Uherském Hradišti. Velké oblibě se těší každoroční masopustní rej, velikonoční, mikulášské a vánoční posezení, diskotéky a posezení u táboráku. Ke sportovním aktivitám slouží uživatelům tělocvična, posilovny a hřiště v areálu zahrady. Uživatelé sociální služby pravidelně navštěvují kryté lázně a koupaliště, podnikají výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí a jezdí na rekreační pobyty. Oblíbenou sportovní událostí se staly hry pro osoby se zdravotním postižením. V průběhu roku jsou organizovány jednodenní nebo vícedenní výlety, tuzemské rekreace. Na základě snahy začlenit uživatele domova do běžného způsobu života byla vybudována v našem domově tréninková kavárna s názvem Naše kavárnička. Je zde uplatňován pracovně tréninkový program pro uživatele, který umožňuje podporu v samostatném životě a v uplatnění na běžném trhu práce. Posláním tréninkové kavárny je nabytí základních pracovních návyků a dovedností i naplňování individuálních potřeb uživatelů, podpora jejich samostatnosti, reálné pracovní zkušenosti, která jim může pomoci získat pracovní místo na chráněném nebo otevřeném pracovním trhu, a tím zlepšit jejich společenské postavení. 4

6 Práce v tréninkové kavárně nabízí uživatelům širokou škálu nových sociálních kontaktů, seberealizaci a vede ke zvýšení jejich sebevědomí. Tréninková kavárna také nabízí možnost příjemného a důstojného prostředí pro trávení volného času uživatelům, ale také jejich blízkým, kteří je v zařízení navštěvují. Provozování tréninkové kavárny a možnosti jejího využití veřejností (návštěvy uživatelů) také dochází k omezování stávajících předsudků a racionalizuje se pohled společnosti na lidi s mentálním postižením. Zájemci z řad uživatelů mají možnost v rámci pracovní terapie taktéž pracovat ve vrátnici domova. V poslední době se začal rozjíždět také další projekt zaměřený na získávání pracovních návyků uživatelů. Jedná se o individuální a skupinovou pracovní terapii, kterou zaštiťují pracovnice volnočasových aktivit. 5

7 DOMÁCÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní ustanovení Domácí řád upravuje práva a povinnosti uživatelů pobytové služby v domově pro osoby se zdravotním postižením, aby bylo zajištěno příjemné a klidné prostředí. Domácí řád je závazný pro všechny uživatele a poskytovatele sociální služby, kteří jsou povinni se s jeho obsahem seznámit a řídit se jeho zásadami. S domácím řádem je zájemce seznamován v úvodním jednání a uživatel dále pak v průběhu poskytování služby. Domácí řád je k dispozici jak na internetových stránkách zařízení, tak také na nástěnkách ve veřejných prostorách domova a na jednotlivých komunitách všem uživatelům i zaměstnancům. Článek 2 Ubytování 1. Uživatelé sociální služby jsou ubytováni ve čtyřech jednopatrových domcích v osmi komunitách. Na každém podlaží jednotlivých domečků žije v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích jedenáct až šestnáct uživatelů. V centrální budově se nachází komunita dvanácti uživatelů. Její obyvatelé žijí v jednolůžkových pokojích se samostatným sociálním zařízením pro dva z nich. V této budově je velká tělocvična a moderně vybavený rehabilitační provoz. Zde mohou uživatelé využívat perličkovou a hydromasážní vanu, magnetoterapii, aromaterapii, masáže, relaxační a dechová cvičení dále pak snoezelenterapeutickou místnost na domečku C. Neopomenutelnou součástí hlavní budovy je kaple, ve které se 1 x měsíčně konají bohoslužby. Kaple je uživatelům zpřístupněná denně. Ve druhém patře je od r nově zbudována tréninková kavárna s názvem Naše kavárnička V jednotlivých budovách jsou instalovány výtahy k přepravě uživatelů. Pokoje jsou standardně vybaveny základním nábytkem (postelí podle zdrav. stavu uživatele válendou nebo polohovacím lůžkem, nočním stolkem, vestavěnou skříní a křeslem). Uživatelé mají možnost si pokoje dle svých přání a potřeb po konzultaci s vedoucí zařízení vybavit, či upravit tzn. dovybavení vlastním nábytkem. V každé z komunit se nachází samostatná jídelna sloužící současně jako společenská místnost, ve které je k dispozici televize s videem nebo DVD přehrávačem. Jídelny jsou prosvětlené. Z jídelen vedou východy na velké terasy, na kterých je v letním období umístěn venkovní nábytek. Ostatní prostory v zařízení jsou upravovány dle požadavků uživatelů a provozně technických a materiálních podmínek zařízení (např. obměna nábytku, úprava výtahů apod.). Sociální zařízení (jedna koupelna se sprchovacím koutem a vanou, tři toalety a čtyři umývadla) je společné pro danou komunitu, jednotlivé WC jsou odděleny, pro zachování intimity uživatelů jsou používány zástěny. Každý domeček má svou menší tělocvičnu a místnost pro společné volnočasové aktivity. Dílny, učebny a pracovny pro volnočasové aktivity a terapie jsou umístěny v samostatné budově v zadním traktu zařízení. Do volnočasových aktivit na domeček U jsou uživatelé 6

8 doprovázeni personálem nebo sem dochází zcela samostatně. Budova je vybavena sociálním zařízením. 2. Nový uživatel se dostaví do domova pro osoby se zdravotním postižením v den smluveného nástupu. Po příchodu se ohlásí u jednoho ze sociálních pracovníků, který s ním vyřídí nezbytné administrativní záležitosti a poté doprovodí uživatele k vedoucí sestře. 3. Vedoucí sestra přebere od uživatele zdravotnickou dokumentaci a vyplní tiskopis s osobní anamnézou uživatele. Poté sociální pracovník zavede uživatele do příslušné komunity, kde bude ubytován. 4. Sociální pracovník spolu se službu konajícím personálem ukáže uživateli jeho pokoj, postel a prostory pro uložení jeho osobních věcí. Službu konající pracovník seznámí uživatele s jeho případným spolubydlícím, ostatními uživateli a personálem. Dále jej seznámí s nabídkou, obsahem volnočasových aktivit včetně prostor, kde tyto probíhají. 5. Všechny osobní věci uživatele za přítomnosti svědků protokolárně sepíše sociální pracovnice na šatní lístek. 6. Jestliže si uživatel přinese do domova věci, které není dovoleno v domově přechovávat (nebezpečné předměty, nadměrné množství alkoholu, chemikálie, věci zdravotně závadné, věci vzbuzující odpor, střelné zbraně), je tyto povinen na pokyn zaměstnance odstranit. 7. Veškerý majetek uživatele je šetrně označen (z provozních a manipulačních důvodů), oděvy jsou označeny nenápadně na vnitřní straně oděvu tak, aby toto označení nebylo při běžném nošení viditelné. 8. Všechny pokoje uživatelů jsou standardně vybaveny potřebným nábytkem. K výzdobě pokoje může obyvatel použít vlastní předměty (např.: obrazy, sochy, textilie apod.), po dohodě s kmenovým pracovníkem komunity. 9. Každý uživatel sociální služby nebo opatrovník má právo na základě svého svobodného rozhodnutí podat žádost o změnu bydlení nebo přidělení jednolůžkového pokoje a to písemně nebo ústně u sociálního pracovníka nebo u pracovníka komunity, kde je ubytován. O změně bydlení spolurozhoduje společně s žadatelem a dotčenými uživateli tým pracovníků zařízení ve složení: vedoucí zařízení, sociální pracovníci, vedoucí sestra, úseková sestra (v naléhavých případech lze požádat o vyjádření lékaře), a to především s ohledem na zdravotní stav a přání uživatelů. Podnět k přestěhování uživatele může podat rodinný příslušník uživatele či blízká osoba uživatele, pracovník domova. 10. Ke změně ubytování může dojít v tom případě, pokud nemůže být dané osobě poskytnuta kvalifikovaná péče v místě (komunitě), kde dosud bydlí a tuto kvalifikovanou péči lze zajistit v jiné komunitě nebo jsou-li zapotřebí provozní změny v zařízení. 12. Sociální pracovníci vedou knihu žádostí o změnu bydlení a vnitřní pořadník žadatelů o jednolůžkový pokoj. 13. Pokud má uživatel sociální služby vlastní rádio nebo televizi, je povinen hradit koncesionářské telekomunikační poplatky. U všech vlastních elektrospotřebičů (fén, holicí strojek, lampa, video, televize, varná konvice apod.) je uživatel sociální služby taktéž povinen uhradit jejich revizi. 14. Uživatel sociální služby si může s sebou do zařízení přinést zvířata pouze po předchozí domluvě s vedoucí domova. 15. Inventární předměty a věci přidělené uživateli sociální služby zůstávají majetkem domova pro osoby se zdravotním postižením. Uživatelé sociální služby jsou povinni s nimi zacházet šetrně a při trvalém odchodu z domova je vrátit ve stavu, který odpovídá běžnému 7

9 opotřebení, popřípadě uhradit případné škody, které na majetku způsobil, a to do výše nákladů spojených s úhradou či uvedením majetku do původního stavu. 16. Pracovníci poskytují nově příchozímu uživateli sociální služby zvýšenou podporu v období adaptace. Po ukončení tohoto období je umožněno uživateli na základě posouzení jeho schopností a dovedností vlastnit klíč od pokoje. Článek 3 Úschova cenných a jiných věcí 1. Při nástupu a v průběhu pobytu v domově může uživatel nebo jeho opatrovník požádat sociální pracovnici o převzetí cenných věcí, vkladních knížek a peněžní hotovosti do úschovy. Tato sepíše o převzetí protokol a vystaví složní list. Na požádání uživatele nebo opatrovníka jsou tyto cenné věci nebo peněžní hotovost vydány z úschovy. Jde o fakultativní službu, která je hrazena z finančních prostředků uživatele dle platného ceníku. Součet finanční hotovosti na složních listech je maximálně ,- Kč. 2. Jestliže uživatel opustí dočasně domov, je povinen si svoje věci zabezpečit před ztrátou nebo poškozením, a to uložením do skříní nebo uložením do úschovy. Při nepředpokládaném opuštění domova (odvoz do zdravotnického zařízení), zabezpečí uložení věcí personál. 3. Domov neodpovídá za ztrátu věcí, vkladních knížek a peněžních hotovostí, které nepřevzal do úschovy, nebo nedošlo k jejich zabezpečení personálem. Článek 4 Přihlášení k trvalému pobytu Uživatel, který byl přijat do domova k celoročnímu pobytu, může při nástupu nebo kdykoliv v průběhu poskytování sociální služby požádat sociálního pracovníka o pomoc při vyřízení trvalého pobytu v domově. Článek 5 Stravování 1. Strava je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu stavu obyvatel. Jídelní lístek sestavuje stravovací komise ve složení vedoucí sestra, vedoucí kuchař a zásobovač. Uživatelé mohou své připomínky a požadavky předložit členům stravovací komise přímo nebo prostřednictvím výboru obyvatel, pravidelných schůzek v jednotlivých komunitách, v neposlední řadě vhozením podnětu do Schránky námětů a připomínek, která je umístěna ve vstupní hale domova. V každé komunitě je taktéž sešit, který slouží na připomínky ke stravě, které jsou konzultovány v rámci výše zmíněných schůzek uživatel s vedením domova. Finanční hodnota stravy se řídí výší stravovací jednotky stanovené zákonem. Jídelní lístek je vyvěšen v jídelnách jednotlivých domečků a na informativní nástěnce ve vestibulu domova. 2. Jídla uživatelům jsou podávána v 9 jídelnách jednotlivých komunit, v případě nemoci, nebo zvlášť závažného zdravotního stavu uživatele může být strava podávána na pokoji. 8

10 Podávání jednotlivých jídel: Snídaně Svačina Oběd Svačina Večeře Druhá večeře od 7.30 hod do 8.00 hod individuálně od hod do hod individuálně od hod do hod onemocnění cukrovkou 3. Pokud se uživatelé nedomluví se službu konajícím pracovníkem jinak, dostavují se k jednotlivým jídlům ve stanovenou dobu. Uživatelům, kteří potřebují pomoc při podávání a porcování stravy, zajišťuje přiměřenou míru podpory službu konající pracovník. 4. Nepoužitelné zbytky jídel se odkládají do zvláštních nádob, které jsou pracovníky denně vynášeny do místnosti k tomu určené. 5. Uživatelé se podle svých schopností podílejí na přípravě a úklidu nádobí ke stravě pro svou potřebu a také na úklidu místa a nádobí po jídle. 6. Uživatelé mají v komunitách stále k dispozici nápoje. Dodržování pitného režimu včetně podávání nápojů těm, kteří potřebují dopomoc, zajišťuje službu konající pracovník. 7. Uživatelé, kteří odcházejí na pobyt mimo domov, si stravu odhlašují. Stravu odhlásí službu konající personál v programu Cygnus, a to okamžitě, jakmile se o pobytu mimo domov doví. Pobyt mimo musí být oznámen nejméně dva dny předem, jinak není možné uživateli vrátit stravné. Zároveň je povinen nahlásit pravděpodobnou dobu návratu do domova. Pobyt mimo domov z důvodu ošetření nebo umístění ve zdravotnickém zařízení se považuje vždy za předem oznámený. Při předem oznámeném pobytu mimo domov kratším než kalendářní den může po dohodě s uživatelem poskytnout domov uživateli náhradu stravy ve formě potravin - potravinový balíček. 8. Při jubileu nebo jiných zvláštních příležitostech má uživatel možnost předem se domluvit na zařazení svého oblíbeného pokrmu do jídelníčku. Článek 6 Konzumace alkoholu 1. Alkohol je v DZP tolerován, pouze pokud se jedná o příležitostnou konzumaci v míře společensky únosné, aby nikdo nebyl ohrožen úrazem a zdravotními komplikacemi v podnapilosti. Dojde-li ze strany uživatele vlivem nadměrné konzumace alkoholických nápojů k porušení kázně, může být jeho pobyt v DZP ukončen. Článek 7 Přechodný pobyt uživatelů mimo domov Pravidla oznamování a pobyt uživatelů mimo domov jsou upravena zvláštním předpisem domova. 1. Uživatel sociální služby (popř. opatrovník, příbuzný či jiná osoba uživatele, která přebírá uživatele do přechodné péče) oznámí pobyt mimo domov pracovníkovi daného domečku, ve kterém uživatel žije. 2. Za takto předem oznámený pobyt se považuje oznámení ústní nebo telefonické a to 9

11 alespoň 2 dny předem. Za takto předem oznámený pobyt uživatele mimo domov bude uživateli vrácena poměrná část již zaplacené úhrady. Tato fin. částka může být poukázána přímo osobě, u které uživatel pobýval, a to na základě písemné žádosti a písemného souhlasu uživatele nebo jeho zákonného zástupce. Článek 8 Návštěvy obyvatel 1. Domov je veřejnosti přístupný a uživatelé své návštěvy mohou přijímat denně (nejdříve však od 9.00 hod) do hod. tak, aby byl dodržený noční klid. 2. Při mimořádné události, např. ohrožení hromadným onemocněním, může vedoucí zařízení na nezbytně nutnou dobu návštěvy omezit. 3. Návštěvy se zapisují do Knihy návštěv, která je uložena na stolku ve vrátnici. Po svém příchodu do komunity ohlásí návštěvník svou přítomnost službu konajícímu pracovníkovi. 4. Uživatelé mohou návštěvy přijímat ve svých pokojích se souhlasem svého spolubydlícího a za předpokladu, že není rušeno či omezováno jeho soukromí. V návštěvní místnosti domova, která je umístěna ve vstupním vestibulu hlavní budovy, v jídelnách jednotlivých komunit, nebo v zahradě. 5. V případě, že přinese návštěva darem svršky či jiný majetek, informuje o tomto službu konajícího pracovníka, který zabezpečí označení těchto věcí z provozních a manipulačních důvodů a zapíše je do šatního lístku uživatele. 6. Návštěvy nesmí svým chováním rušit či omezovat ostatní uživatele domova. 7. V případě nevhodného chování (ničení majetku, hrubého verbálního a neverbálního napadání zaměstnanců nebo uživatelů apod.) může službu konající pracovník návštěvu ze zařízení vykázat. 8. V prostorách domova návštěvníkům není povoleno se pohybovat se zvířaty. 9. Exkurze, obchodní zástupci, mají do domova bez vědomí vedoucí nebo její zástupkyně vedoucí sestry, vstup zakázán. Soukromé návštěvy personálu v době výkonu služby nejsou žádoucí. 10. Soukromé návštěvy pracovníků jsou povoleny pouze v době pracovní přestávky a to mimo ubytovací prostory uživatelů. Návštěvy pracovníků v nočních hodinách jsou zakázány. 11. Domov podporuje vytváření přátelských vztahů mezi uživateli. Vzájemné návštěvy na pokojích uživatelů jsou možné jen se souhlasem spolubydlícího. Pobyt návštěvy na pokoji v době nočního klidu není možný. 12. V prostorách domova není návštěvníkům povoleno fotografování ani pořizování audiovizuálních záznamů. Článek 9 Samostatný pohyb uživatelů mimo areál domova Samostatný pohyb uživatelů v areálu i mimo areál domova je umožněn všem, kteří jsou samostatní, orientovaní s respektováním práva na přiměřené riziko. 10

12 1. Uživatelé sociální služby při odchodu z areálu domova, informují o svém odchodu a předpokládaném návratu službu konajícího pracovníka. Jedná se o základní pravidlo slušného chování, které je běžné ve většině domácností. 2. V případě pohybu mimo zařízení je uživatel povinen u sebe nosit identifikační kartičku nebo občanský průkaz. Samostatné vycházky ze zařízení nejsou vhodné u osoby, která nemá osvojené dovednosti k samostatnému pohybu. S přihlédnutím na individuální schopnosti těchto osob naučit se samostatného pohybu a orientaci je tato situace řešena dlouhodobým nácvikem a přípravou dle individuálního plánu. Toto opatření má sloužit k ochraně bezpečnosti a zdraví uživatelů. U uživatelů, kteří nejsou samostatní a orientovaní, řešíme jejich situaci individuálně a to tak, aby byly respektovány a naplňovány jejich práva a potřeby. Jejich pohyb v areálu i mimo něj je zajištěn doprovodem pracovníků. Článek 10 Hygiena 1. Uživatelé sociální služby dodržují čistotu a pořádek v celém areálu zařízení a to dle svých schopností. 2. Koupání uživatelů je možné samostatně nebo za pomoci pracovníka, ale v minimálním intervalu 2x týdně. Koupání se provádí dle potřeb uživatele a v době, která mu vyhovuje s přihlédnutím na provozní možnosti. 3. Pracovníci domova poskytují uživatelům přiměřenou individuální podporu při provádění jednotlivých úkonů hygieny, přičemž dbají na zajištění naprostého soukromí a důstojnosti uživatelů. 4. Úklid je vykonáván denně dle harmonogramu práce či dle potřeby, případně dle dohody s uživatelem. Běžný denní úklid svých osobních věcí a předmětů si zajišťuje uživatel sám nebo za případné asistence zaměstnance. 5. Uživatelé, dle svých schopností jsou povinni udržovat pořádek a čistotu v prostorách, které obývají (vlastní pokoj, koupelny, jídelny, společenské místnosti, chodby atd.). 6. Znečištěné prádlo se předává denně do prádelny. 7. Lůžkoviny se mění nejméně 1 x za 3 týdny, jinak podle potřeby. 8. Úklid v prostorách domova zajišťují uklízečky. Na úklidu se mohou podílet i uživatelé. Běžný úklid se provádí denně. 9. Kouření je ve vnitřních prostorách domova zakázáno. Uživatelé mohou kouřit pouze v prostorách tomu vyhrazených a to na venkovních dlážděných terasách v přízemí každé komunity. Článek 11 Poštovní zásilky, telefonování 1. Nedoporučené listovní zásilky, včetně peněžních poukázek pro uživatele sociální služby, přebírá od pracovníka pošty účetní či sociální pracovníci domova. Tyto listovní zásilky 11

13 roztřídí do poštovních přihrádek jednotlivých komunit, které službu konající pracovníci jednotlivých komunit denně vybírají. Službu konající pracovník předá obdrženou listovní zásilku neprodleně adresátovi. V případě negramotnosti se uživatel sám rozhodne, koho z personálu požádá o přečtení a odepsání. 2. U uživatelů, kteří nejsou schopni posoudit obsah dopisu z důvodu svého zdravotního postižení, jim sociální pracovník oznámí, že pošta bude odeslána opatrovníkovi (je učiněna kopie obálky, která je uložena v osobní dokumentaci uživatele). 3. Pro odesílání pošty mohou uživatelé využít schránky na dopisy, která se nachází u hlavního vchodu. Schránku vybírá pracovník pošty. U imobilních uživatelů zajišťuje odeslání pošty službu konající pracovník. 4. Uživatel může telefonovat ze svého mobilního telefonu nebo po dohodě s personálem z pevné linky, která je umístěna v ambulanci, u sociálních pracovníků. Délka hovoru se automaticky zaznamenává. Do evidenčního sešitu je pracovníky zaznamenáván datum hovoru, telefonní číslo a jméno uživatele. Na konci kalendářního měsíce vydá účetní zařízení vyúčtování, kde je zaznamenáno telefonní číslo, délka hovoru a cena. Uživatel je povinen tuto částku uhradit v rámci fakultativních činností ze svých finančních prostředků. Článek 12 Doba klidu 1. Doba klidu v domově je stanovena: od hod. do 6.00 hod. V této době je třeba se ve všech prostorách domova chovat ohleduplně a nerušit ostatní spolubydlící hlukem. 2. V době nočního klidu nesmějí být obyvatelé rušeni s výjimkou nutnosti podání léků nebo poskytnutí ošetřovatelské péče. 3. Kontrola spících uživatel probíhá pouze v případě závažného zdravotního stavu uživatele nebo na požadavek uživatele. 4. V době nočního klidu mohou uživatelé poslouchat rozhlas nebo televizi, věnovat se zájmové činnosti (např. četbě, luštění křížovek apod.) za předpokladu, že neruší své spolubydlící. Článek 13 Opatření proti narušování pořádku 1. Porušuje-li uživatel vědomě kázeň a pořádek v domově nebo se opakovaně chová vzhledem ke svým rozumovým schopnostem a možnostem nevhodně: - v nadměrné míře požívá alkoholické nápoje - je agresivní k ostatním uživatelům a personálu - verbálně cíleně a vědomě napadá ostatní uživatele a pracovníky - cíleně a vědomě ohrožuje nebo poškozuje osoby ve svém okolí - omezuje životní prostor ostatních spolubydlících svými věcmi a činnostmi (např. v době nočního klidu při sledování televize či poslechu rádia obtěžuje hlukem) - nerespektuje právo na soukromí ostatních uživatelů domova V těchto případech upozorní vedoucí domova uživatele na možné následky jeho chování s možností ukončení poskytování služby. 12

14 2. Pokud se chování ze strany uživatele permanentně opakuje nebo nabývá na intenzitě, jsou učiněny tyto kroky: pohovor uživatele s klíčovým pracovníkem a upozornění na důsledky takového jednání s písemným záznamem problém je řešen v komunitě nebo v rámci schůze výboru obyvatel s písemným záznamem pohovor uživatele se sociálními pracovníky a klíčovým pracovníkem, písemný záznam vyhotoví sociální pracovník pohovor uživatele s vedoucí zařízení za účasti sociálních pracovníků, klíčového pracovníka, popřípadě dotčených spolubydlících a personálu komunity. Vedoucí zařízení upozorní na možné důsledky jeho chování podle závažnosti opakovaného porušování domácího řádu, písemný záznam vyhotoví sociální pracovník. Tento bude předán uživateli i jeho opatrovníkovi. V případě, že během 6 měsíců od tohoto pohovoru dojde k následnému hrubému a opakovanému porušování domácího řádu a ani za použití opatření zvýšené individuální podpory uživatele není docíleno nápravy, je uživatel a jeho zákonný zástupce písemně upozorněn na vypovězení smlouvy o poskytování sociální služby ze strany domova. Toto upozornění obsahuje výčet konkrétních porušení (záznamy poskytovatele) a přehled opatření zvýšení podpory uživateli, za kterých nebylo docíleno nápravy. 3. Jde-li o chování či jednání, které naplnilo skutkovou podstatu přestupku nebo trestného činu (demolice vnitřního vybavení zařízení, odcizení věcí apod.), může oznámit tuto skutečnost personál příslušnému úřadu, popř. může podat trestní oznámení Policii ČR. Článek 14 Stížnosti 1. Uživatelé si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby, aniž by byli jakýmkoliv způsobem ohroženi. Postup při podávání a vyřizování stížností na kvalitu poskytované služby upravuje samostatný dokument, který je volně k dispozici na informační tabuli ve vstupní hale domova nebo na požádání v každé komunitě. Článek 15 Setkávání uživatelů s vedením domova 1. V zařízení pracuje Výbor obyvatel. Pravidla pro fungování tohoto orgánu zajišťuje Jednací řád Výboru obyvatel. Uživatelé z jednotlivých komunit mají ve výboru jednoho zástupce. Členové výboru jsou oprávněni jednat jménem uživatelů. Členové výboru se schází 1x za 3 měsíce 2. S uživateli jednotlivých komunit se schází vedení domova 1x za 2 měsíce. 3. Uživatelé se zástupci vedení domova formulují svá přání a požadavky, spolupracují s vedením: - při pořádání kulturních, společenských akcí a zájmových činností, tímto se spolupodílejí se na vytváření koncepcí domova. 13

15 - projednávají a mohou se podílet na řešení stížností, připomínek a podnětů ze strany uživatelů - projednávají a mohou se podílet na řešení vážnějšího nebo opakujícího se porušení kázně uživatele (uživateli) domova Článek 16 Bezpečnost uživatelů a ostraha majetku 1. Při mimořádných událostech se uživatelé řídí pokyny pracovníků domova. Tyto mimořádné situace řeší vnitřní předpisy domova. Z hygienických a bezpečnostních důvodů není povolen vstup do stravovacího provozu tedy kuchyně a k ní příslušných prostor, kotelen, garáže a dílny údržbáře, prádelny. 2. Do provozních místností domova (místnosti stravovacího provozu, prádelny, údržby, kuchyňky) a do zázemí pracovníků (šatny, denní místnost personálu, společná jídelna, apod.) návštěvy ani uživatelé bez souhlasu personálu nevstupují. 3. Venkovní prostory domova jsou sledovány kamerovým systémem pouze k zajištění bezpečnosti v noci. Kamery jsou umístěny na všech budovách zařízení. 4. Vstup do zařízení je zabezpečen službou ve vrátnici, a to každý pracovní den od 8:00 hod. až do 18:30 hod., kde službu vykonávají uživatelé domova. Návštěvy se zapisují do knihy návštěv a jsou povinny dodržovat Návštěvní řád, který je vyvěšen u hlavního vchodu při vstupu do zařízení, na všech komunitách a nástěnkách ve vestibulu. Po 18:30 hod. nebo po dobu nepřítomnosti služby ve vrátnici je vstup do domova možný na základě signalizačního zvonku, který je umístěn rovněž u hlavního vchodu do domova (kontakt na službu konajícího pracovníka v komunitě C a D). 5. Pracovníci DZP mají umožněn vstup do areálu zařízení pouze v pracovní době a za účelem plnění pracovních úkolů. Mimo tuto dobu mají vstup povolen pouze se souhlasem vedoucí zařízení nebo jím pověřeného zástupce. 6. Pracovníci jsou povinni používat pro vstup a odchod z DZP v ý h r a d n ě hlavního vchodu a registrovat se otiskem prstu nebo čipem na elektronickém zařízení čtečce. 7. Areál DZP je oplocen drátěným pletivem. Případné poškození oplocení bude okamžitě odstraněno údržbáři. 8. Vybrané prostory jsou vybaveny elektronickým zabezpečovacím systémem, který signalizuje nežádoucí pohyb osob v tomto prostoru. 9. DZP nemá v trvalém pracovním poměru pracovníka ostrahy, ostraha majetku je zajišťována namátkovými kontrolami. Účinnost od: Aktualizace: Velehrad dne: Mgr. et Bc. Alena Novotná, vedoucí domova 14

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Domov pro seniory Uherské Hradiště Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DOMÁCÍ ŘÁD

Domov pro seniory Uherské Hradiště Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory Uherské Hradiště Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DOMÁCÍ ŘÁD 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Ubytování... 3 3. Stravování... 3 4. Sociální a zdravotní

Více

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE Eimova 1020, 572 01 Polička, tel.: 461 722 700, 732 340 882, e-mail: ddpolicka@tiscali.cz, IČO: 7506 1457 Domácí řád Domov důchodců v Poličce Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 6, 370 11, České Budějovice NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL V Českých Budějovicích dne 30. 6. 2011 Návštěvní řád: Upravuje pravidla chování

Více

DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace. U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY.

DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace. U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY. DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY Obsah Článek 1 Základní ustanovení 2 Článek 2 Ubytování 2 Článek 3 Doba

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY

DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY Naše komunita je zřízená od ledna 2007. Na 5. komunitě bydlí 8 obyvatel ve čtyřech dvoulůžkových pokojích. Všichni naši obyvatelé jsou zcela závislí na pomoci personálu. Tato pravidla

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 6 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov.

Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov. Domácí řád Domova pro seniory čl. 1 Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov. čl. 2 Chování uživatelů Uživatel dodržuje ve

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování DOMOV PRO SENIORY KLIMKOVICE příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844 Domácí řád Poslání Domov pro seniory Klimkovice poskytuje bezpečné a důstojné zázemí

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D ODLEHČOVACÍ SLUŽBY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D ODLEHČOVACÍ SLUŽBY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D ODLEHČOVACÍ SLUŽBY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 7 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

Domácí řád. Domova pro seniory v Bystrém

Domácí řád. Domova pro seniory v Bystrém Domácí řád Domova pro seniory v Bystrém Úvodní ustanovení Domácí řád je písemný dokument, který upravuje základní postupy v denním chodu Domova pro seniory v Bystrém (dále jen DpS ) a pomáhá k tomu, aby

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne..

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne.. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne.. Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená MUDr. Ing. Robertem Plachým

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ A POSKYTOVANÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ A POSKYTOVANÉ SLUŽBY Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice příspěvková organizace Stará Oleška 131, 405 02 Děčín IČ: 47274522 Adresa poskytované služby: DOZP Česká Kamenice, p. o. U Kaple 494, 407 21 Česká

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S.

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy

Více

Metodika č. 2/2011 PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA DENNÍCH SLUŽEB MOTÝL

Metodika č. 2/2011 PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA DENNÍCH SLUŽEB MOTÝL Metodika č. 2/2011 PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA DENNÍCH SLUŽEB MOTÝL A ÚVODNÍ ČÁST údaje o zařízení: Centrum denních služeb MOTÝL, Adámkova třída 654, 539 01 Hlinsko zřizovatel: město Hlinsko, Poděbradovo náměstí

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

PRAVIDLA DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVINKA

PRAVIDLA DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVINKA Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace Slezská 164, 735 81 Bohumín - Starý Bohumín PRAVIDLA DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVINKA Zpracoval: Kolektiv pracovníků Centra sociálních služeb Bohumín,

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Pravidla kolektivního soužití. Domova sociálních služeb Skřivany. pro službu Chráněné bydlení

Pravidla kolektivního soužití. Domova sociálních služeb Skřivany. pro službu Chráněné bydlení Dr. Vojtěcha 93, 503 52 IČ 00578991 TEL.: 495 491 336 www.usp-skrivany.cz Název dokumentu: Pravidla kolektivního soužití - CHB Čísl: Ř5 Účinnost od: 1. 1. 2015 Počet příloh: 0 Verze: 2 Pravidla kolektivního

Více

D O M Á C Í Ř Á D. Uživatelé se stravují v hlavní jídelně v přízemí ÚSP Hrabyně nebo v jídelně příslušného patra, eventuelně na pokoji.

D O M Á C Í Ř Á D. Uživatelé se stravují v hlavní jídelně v přízemí ÚSP Hrabyně nebo v jídelně příslušného patra, eventuelně na pokoji. D O M Á C Í Ř Á D Domácí řád upravuje práva a povinnosti uživatelů související se životem v Ústavu sociální péče pro tělesně postižené v Hrabyni (dále jen Poskytovatel nebo Zařízení ). STRAVOVÁNÍ Poskytovatel

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

S M Ě R N I C E. Registrační číslo: Sm/2/2012. Věc: CENÍK SLUŽEB. Určeno: Všem zaměstnancům Účinnost: 1. ledna 2012

S M Ě R N I C E. Registrační číslo: Sm/2/2012. Věc: CENÍK SLUŽEB. Určeno: Všem zaměstnancům Účinnost: 1. ledna 2012 Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace Poddubí 7, 747 92 Háj ve Slezsku Smolkov IČO 71196978, Tel/fax 553 773 233, E-mail : ddsmolkov@hajveslezsku.cz S M Ě R N I C E Věc: CENÍK SLUŽEB Registrační

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Pravidla soužití slouží uživatelům sociálních služeb ( dále jen uživatelé ) i zaměstnancům Domova důchodců (dále jen DD) k seznámení

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem

Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem 1. Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v domově. Musí ho dodržovat všichni uživatelé

Více

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č.ú. 35 4327880247/0100 Sazebník fakultativních služeb pro uživatele sociální služby

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracoval Zpracovala: tým: Ing.

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

DOMOV POD LÍPOU, poskytovatel sociálních služeb Lipník 110 294 43 Čachovice IČ: 00874671 Tel: 326 307 647 Příspěvková organizace

DOMOV POD LÍPOU, poskytovatel sociálních služeb Lipník 110 294 43 Čachovice IČ: 00874671 Tel: 326 307 647 Příspěvková organizace Informace o společném soužití uživatelů 1 Vymezení organizace Název organizace: Domov pod lípou poskytovatel sociálních služeb Domov pod lípou poskytuje sociální službu dětem, mládeži, dospělým od 3 30

Více

PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, PSČ 794 01 Pracoviště: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chářovská 785/85, Krnov PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523 Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení v DH Liberec, o.p.s. Čl. 1 DOMÁCÍ ŘÁD 1. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v DH Liberec,

Více

DOMÁCÍ ŘÁD PRO SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMÁCÍ ŘÁD PRO SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NADĚJE, POBOČKA NEDAŠOV DOMÁCÍ ŘÁD PRO SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB Služba se klientům poskytuje na základě Smlouvy, ve které jsou individuálně dohodnuty

Více

Budeme Vám oporou DOMÁCÍ ŘÁD

Budeme Vám oporou DOMÁCÍ ŘÁD DOMÁCÍ ŘÁD Závazné pro: všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb všechny uživatele služby Zpracovala: Michálková Markéta, vedoucí úseku administrativně správních

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 1. Poslání Posláním Denního centra služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením (dále jen Denní centrum nebo poskytovatel ) je nabídnout

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ (dále jen DS/domov) Tento Domácí řád upravuje vnitřní pravidla společného soužití osob žijících v domově (jejich základní práva a povinnosti) a popisuje způsob poskytování

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY 1. ÚVOD 1.1 Domov důchodců byl uveden do provozu v

Více

Pravidla kolektivního soužití. Domova sociálních služeb Skřivany. pro službu Domov pro osoby se zdravotním postižením

Pravidla kolektivního soužití. Domova sociálních služeb Skřivany. pro službu Domov pro osoby se zdravotním postižením Dr. Vojtěcha 93, 503 52 IČ 00578991 TEL.: 495 491 336 www.usp-skrivany.cz Název dokumentu: Pravidla kolektivního soužití - DOZP Čísl: Ř5 Účinnost od: 1. 1. 2015 Počet příloh: 0 Verze: 2 Interní řád č.

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Domácí řád. Domova pro seniory Písečná. Motto Domov je místem, kde mi rozumějí a pomáhají.

Domácí řád. Domova pro seniory Písečná. Motto Domov je místem, kde mi rozumějí a pomáhají. Domácí řád Domova pro seniory Písečná Motto Domov je místem, kde mi rozumějí a pomáhají. Obsah Účel domácího řádu 3 Poslání a cíle služby 3 Práva klientů 4 Stížnosti. 4 Povinnosti klientů 5 Odpovědnost

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracovala: Ing. Alena Pokorná Zpracoval

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby Městský ústav sociálních služeb v Klatovech, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla Pečovatelské služby v Klatovech, Balbínova 59/I Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

1.3. Domácí řád Domova Pod Kavčí Skálou (dále též jako Domov)

1.3. Domácí řád Domova Pod Kavčí Skálou (dále též jako Domov) Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb Marie Pujmanové 2045, 251 01 Říčany IČ: 712 29 078 e-mail: reditel@domovpks.cz, http://www.domovpks.cz tel.: 323 632 423 1.3. Domácí řád Domova Pod

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička Domácí řád Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička 1 Úvodní ustanovení Domácí řád je písemný dokument, který upravuje základní postupy při poskytování sociální služby domovy pro seniory Domova

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli:

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace DOMOV DŮCHODCŮ Proseč u Pošné, p.o. Proseč u Pošné 1 PACOV 395 01 Tel.: 565 442 295 Informace č.: 1 pro žadatele, klienty, kontaktní osoby a návštěvy Domova 1) Úvod Domácí řád Domova důchodců Proseč u

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby Smluvní strany: Pan (paní) : Narozen/a: Trvalé bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel a Domov důchodců Velké Hamry příspěvková organizace, Sídlo: 468 45

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Vnitřní řád pobytové sociální služby

Vnitřní řád pobytové sociální služby Vnitřní řád pobytové sociální služby Posláním pobytové sociální služby v Nemocnici Valašské Meziříčí a. s. je zajistit uživatelům odbornou péči a podporu v jejich nečekané, nepříznivé zdravotní a sociální

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Obsah Úvodní ustanovení...3 Povinnosti ubytovaných žáků a výchovná opatření...4 Práva žáků...5 V rámci bezpečnostních

Více

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád Dům klidného stáří v Nezvěsticíh Příloha č.2 Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350 účinnost od 1.2. 2008 vydává Provozní řád Čl.1 Úvodní ustanovení Tento provozní řád stanoví

Více

Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem

Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem D O M O V N Í Ř Á D domova pro seniory Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Tel. kontakt: 573 503 001,734 263 400, e-mail: reditelka@cspzahrada.cz,

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek Veškeré stížnosti a připomínky jsou posuzovány jako podnět ke zlepšení poskytovaných

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK K žádosti je nutné přiložit: 1. vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu žadatele, 2. kopie rozhodnutí o Příspěvku na péči, 3. kopie Listu

Více

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník )

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Domov důchodců Meziboří,příspěvková organizace Okružní 104, 435 13 Meziboří IČ:49872516,DIČ:CZ49872516 CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Aktualizováno 15.2.2011 Ceny sociálních služeb jsou

Více

UBYTOVACÍ ŘÁD PENZIONU:

UBYTOVACÍ ŘÁD PENZIONU: UBYTOVACÍ ŘÁD PENZIONU: Vydaný provozovatelem - Penzion V Pivovaru, Žacká 1783,286 01 Čáslav,ČR Jako všeobecné podmínky smlouvy o ubytování Podle 754 a násl. Občanského zákoníku: 1. Po předání příjmového

Více

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Pan (paní), nar., bydliště, rodné číslo, v textu této smlouvy dále jen Osoba a Domov seniorů Benešov, poskytovatel

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Sociální oddělení. AMICA CENTRUM s.r.o. Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

Sociální oddělení. AMICA CENTRUM s.r.o. Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Sociální oddělení Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Sociální oddělení Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové

Více

Domov důchodců Roudnice nad Labem příspěvková organizace Sámova 2481, 413 01 Roudnice nad Labem. SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013

Domov důchodců Roudnice nad Labem příspěvková organizace Sámova 2481, 413 01 Roudnice nad Labem. SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013 SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013 ÚHRADA ZA UBYTOVÁNÍ (hrazeno z příjmu uživatele) část A TYP POKOJE I. II. III. IV. V. POPIS POKOJE Jednolůžkový ošetřovatelské oddělení Jednolůžkový pečovatelské oddělení

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov se zvláštním režimem Dokument: K dokumentu: Název: Domácí řád zjednodušená verze Název: Platnost od: 1. 9. 2014

Více

ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba (dále jen DDO, os).

ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba (dále jen DDO, os). SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Odlehčovací služba CENÍK SLUŽBY ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba

Více

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

Domácí řád Domov pro seniory

Domácí řád Domov pro seniory Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou příspěvková organizace Liberecký kraj U Sila 321, 463 11 Liberec 30 Domácí řád Domov pro seniory Posláním zařízení je poskytovat pobytovou službu seniorům, jejichž

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně) a) jednolůžkový pokoj - 175,- Kč b) dvoulůžkový pokoj - 160,- Kč c) třílůžkový

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Nemocnice Žatec, o.p.s. Zvláštní ambulantní péče ve zdrav. zařízení ústavní péče Husova 2796 438 01 Žatec. Metodika č.

DOMÁCÍ ŘÁD. Nemocnice Žatec, o.p.s. Zvláštní ambulantní péče ve zdrav. zařízení ústavní péče Husova 2796 438 01 Žatec. Metodika č. Nemocnice Žatec, o.p.s. Zvláštní ambulantní péče ve zdrav. zařízení ústavní péče Husova 2796 438 01 Žatec DOMÁCÍ ŘÁD Metodika č. 7 ÚVOD Zvláštní ambulantní péče v Žatci svými službami poskytuje péči a

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM Dům pokojného stáří sv. Ludmily V Aleji 434 403 17 Chabařovice tel. + 420-475225185 IČ: 44225512 člověk nám není lhostejný Člověk nám není lhostejný DOMÁCÍ ŘÁD Dům pokojného

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

Návštěvní řád. Domova pro seniory Sedmikráska a Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 - Severní Předměstí, 323 00 Plzeň

Návštěvní řád. Domova pro seniory Sedmikráska a Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 - Severní Předměstí, 323 00 Plzeň Návštěvní řád Domova pro seniory Sedmikráska a Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 - Severní Předměstí, Evidenční číslo: NŘ DS Sedmikráska a DZR Čtyřlístek Zpracoval: Jméno

Více

VZOR SMLOUVY. Smluvní strany: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO] se sídlem [BUDE DOPLNĚNO] zastoupené [BUDE DOPLNĚNO] (dále jen poskytovatel )

VZOR SMLOUVY. Smluvní strany: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO] se sídlem [BUDE DOPLNĚNO] zastoupené [BUDE DOPLNĚNO] (dále jen poskytovatel ) VZOR SMLOUVY Smluvní strany: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO] se sídlem [BUDE DOPLNĚNO] zastoupené [BUDE DOPLNĚNO] (dále jen poskytovatel ) na jedné straně a pan/paní [BUDE DOPLNĚNO] narozen: [BUDE

Více

D O M OV N A Z Á M K U LYSÁ NAD LABEM příspěvková organizace Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, č. tel 325 551 000, 325 551 067 DOMÁCÍ ŘÁD

D O M OV N A Z Á M K U LYSÁ NAD LABEM příspěvková organizace Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, č. tel 325 551 000, 325 551 067 DOMÁCÍ ŘÁD DOMÁCÍ ŘÁD čl. 1 Základní ustanovení Domov Na Zámku Lysá nad Labem p. o. (dále jen domov) je zřizovaná Krajským úřadem Středočeského kraje. Domov je určen seniorům se sníženou soběstačností, kteří dále

Více

Centrum sociální péče města Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk IČO: 00854603

Centrum sociální péče města Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk IČO: 00854603 JAK TO U NÁS CHODÍ? PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY S každým klientem je dle zákona o sociálních službách uzavřena písemná smlouva o poskytnutí pečovatelské služby. Míra potřebné podpory je individuálně

Více

Domácí řád DD Jesenec, p.o. zjednodušená verze

Domácí řád DD Jesenec, p.o. zjednodušená verze Domácí řád DD Jesenec, p.o. zjednodušená verze Čl. 1 Domácí řád Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného soužití a pořádku v Domově důchodců Jesenec, p. o. (v textu dále jen Domov ) a vychází

Více