Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská. D o m á c í ř á d. Informace o službě Domácí řád

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská. D o m á c í ř á d. Informace o službě Domácí řád"

Transkript

1 Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská D o m á c í ř á d Obsah: Informace o službě Domácí řád 0

2 INFORMACE O SLUŽBĚ Adresa: Telefon: Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská Buchlovská Velehrad (vrátnice) (ambulance lékaře) Fax: Vedoucí domova: tel.: Vedoucí sestra: tel.: Sociální pracovníci: tel.: Domeček A - přízemí Domeček A patro Domeček B přízemí Domeček B patro Domeček C přízemí ženy Domeček C patro muži Domeček D přízemí Domeček D patro Domeček E Domeček E sesterna

3 Motto: Právo žít plnohodnotný život podle svých možností a schopností má každý jedinec a je tedy na nás, kteří sociální službu poskytujeme, toto právo umožnit osobám se zdravotním znevýhodněním uplatnit. Lidé s handicapem mají právo na kvalitní a kvalifikovanou pomoc založenou na přátelském vztahu mezi osobou, která pomoc poskytuje, a osobou, která ji přijímá, vzájemném respektu, důvěře a úctě. Jako každý správný vztah i tento je vztahem vzájemnosti. Poslání domova: Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad-Buchlovská nabízí pobytové sociální služby 128 dospělým osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nemohou svou nepříznivou zdravotní a sociální situaci zvládat v přirozeném prostředí sami nebo za pomoci svých blízkých. Prostřednictvím poskytované sociální služby umožňujeme uživatelům žít plnohodnotný život podle svých možností a schopností, poskytujeme kvalitní a kvalifikovanou pomoc založenou na partnerském vztahu mezi osobou, která pomoc poskytuje, a osobou, která ji přijímá, vzájemném respektu, důvěře a úctě. Nabízená služba si klade za cíl: - aktivizaci uživatele, udržení a posílení jeho stávající soběstačnosti s ohledem na jeho možnosti a schopnosti - udržení přirozených sociálních vazeb uživatele - vedení k návratu do přirozeného sociálního prostředí Těchto cílů je dosahováno prostřednictvím socializačního programu. Cílová skupina: Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad-Buchlovská nabízí pobytové sociální služby dospělým osobám s mentálním a kombinovaným postižením (kombinace mentálního a tělesného nebo mentálního a smyslového postižení). Nabízená sociální služba není určena osobám: - osobám, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití - osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení - osobám, které nejsou schopny pobytu v zařízení z důvodu akutní infekční nemoci - osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby a byla jí vypovězena v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy 2

4 Služba je poskytována na principech: - respektu osobnosti a důstojnosti uživatele - individuálního přístupu - odbornosti zaměstnanců - týmovosti zaměstnanců 2. Základní zdravotní a rehabilitační péče Každý z uživatelů má možnost si vybrat svého ošetřujícího lékaře. Pokud tento lékař bude mít ordinaci mimo Velehrad, dopravu za tímto lékařem si uživatel hradí sám. Návštěvy tohoto lékaře si uživatel zajišťuje sám nebo ve spolupráci s rodinou nebo opatrovníkem. Domov nabízí svým uživatelům přímo v zařízení odbornou ošetřovatelskou a rehabilitační péči. V zařízení je zajištěna služba zdravotní sestry denně (včetně sobot a nedělí), a to vždy od 6.00 hod. do hod. Odbornou ošetřovatelskou péči zabezpečuje vedoucí sestra, 5 úsekových sester, 1 fyzioterapeut. V oblasti rehabilitace jsou dle ordinace lékaře poskytovány uživatelům masáže, perličkové koupele, biolampa, magnetoterapie. Uvedené činnosti v rámci fyzioterapie mohou uživatelé využít i bez ordinace lékaře. Úhradu za jednotlivé úkony si uživatel hradí ze svých finančních prostředků. Uživatelům jsou dále nabízeny relaxační a dechová cvičení, aromaterapie, snoezelenterapie. Uživatelé sociální služby mohou v zařízení využít služby praktického lékaře, psychiatra, kožní lékařky, zubní lékařky, ORL lékařky, konkrétní ordinační hodiny jsou vyvěšeny na informační nástěnce ve vestibulu hlavní budovy. Informaci o zdravotním stavu uživatele podává pouze ošetřující lékař, eventuálně zdravotnický pracovník způsobilý k poskytování zdravotnických služeb vedoucí sestra. Sestra na komunitě podává informace pouze o ošetřující péči uživatele. Uživatel se může obrátit se svými požadavky na vyšetření u lékaře na službu konající personál. Je doporučeno dodržovat léčebný režim, dbát pokynů lékaře a personálu a užívat předepsané léky. O hospitalizaci uživatele ve zdravotnickém zařízení zákonného zástupce, rodinné příslušníky informuje vedoucí sestra, v době její nepřítomnosti sociální pracovníci, o víkendu službu konající pracovník. 3

5 3. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Podle individuální potřeby pracovníci domova poskytují uživatelům přiměřenou podporu a pomoc s nácvikem sebeobsluhy (oblékání a svlékání, vstávání z lůžka, změna poloh, podávání jídla, hygiena, prostorová orientace a samostatný pohyb uvnitř domova nebo mimo domov, přesun z lůžka na vozík a jiné) a používáním kompenzačních pomůcek. Společně s uživatelem je také sestaven individuální plán podpory zaměřený na rozvoj aktivit vedoucích právě ke zvýšení jeho soběstačnosti a sebeobsluhy. Uživatelům, kteří žijí v centrální budově domova, v komunitě E, je v rámci socializačního programu (tréninkový program) poskytována podpora začlenit se do běžného způsobu života. Dle vypracovaného individuálního plánu podpory se značnou měrou podílejí na úklidu. Každý si uklízí sám svůj vlastní pokoj a dle stanoveného rozpisu se podílí na úklidu prostor společných (koupelen, jídelny, společenské místnosti, chodeb atd.), přípravě a vydávání jídel (umývání a utírání nádobí, utírání stolů po jídle atd.). Rozsah úklidu prováděného pracovnicemi úklidu u těchto uživatelů je vázán na potřeby a samostatnost uživatelů. V případě, že uživatelé nemají zájem se zapojit do socializačního programu anebo jim to jejich zdravotní nebo psychický stav nedovoluje, jsou po vzájemné dohodě přestěhování do odpovídající komunity domova. 4. Kulturní, sportovní a volnočasové aktivity Uživatelům pobytové sociální služby je nabízena široká škála volnočasových aktivit. Své dovednosti mohou uplatnit a dále rozvíjet v průběhu celého roku v jednotlivých dílnách (košíkářské, šicí, tkalcovské, grafické, keramické či stolařské), při pohybových a sportovních aktivitách (aerobiku, turistice a jízdě na kole) a v terapiích (pracovní terapii, hudební terapii či zooterapii). Dále je nabízena možnost využít počítače s přístupem na internet. Uživatelé jsou podporováni v aktivní účasti na společenském a kulturním životě. Pravidelně navštěvují filmová a divadelní představení v Uherském Hradišti. Velké oblibě se těší každoroční masopustní rej, velikonoční, mikulášské a vánoční posezení, diskotéky a posezení u táboráku. Ke sportovním aktivitám slouží uživatelům tělocvična, posilovny a hřiště v areálu zahrady. Uživatelé sociální služby pravidelně navštěvují kryté lázně a koupaliště, podnikají výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí a jezdí na rekreační pobyty. Oblíbenou sportovní událostí se staly hry pro osoby se zdravotním postižením. V průběhu roku jsou organizovány jednodenní nebo vícedenní výlety, tuzemské rekreace. Na základě snahy začlenit uživatele domova do běžného způsobu života byla vybudována v našem domově tréninková kavárna s názvem Naše kavárnička. Je zde uplatňován pracovně tréninkový program pro uživatele, který umožňuje podporu v samostatném životě a v uplatnění na běžném trhu práce. Posláním tréninkové kavárny je nabytí základních pracovních návyků a dovedností i naplňování individuálních potřeb uživatelů, podpora jejich samostatnosti, reálné pracovní zkušenosti, která jim může pomoci získat pracovní místo na chráněném nebo otevřeném pracovním trhu, a tím zlepšit jejich společenské postavení. 4

6 Práce v tréninkové kavárně nabízí uživatelům širokou škálu nových sociálních kontaktů, seberealizaci a vede ke zvýšení jejich sebevědomí. Tréninková kavárna také nabízí možnost příjemného a důstojného prostředí pro trávení volného času uživatelům, ale také jejich blízkým, kteří je v zařízení navštěvují. Provozování tréninkové kavárny a možnosti jejího využití veřejností (návštěvy uživatelů) také dochází k omezování stávajících předsudků a racionalizuje se pohled společnosti na lidi s mentálním postižením. Zájemci z řad uživatelů mají možnost v rámci pracovní terapie taktéž pracovat ve vrátnici domova. V poslední době se začal rozjíždět také další projekt zaměřený na získávání pracovních návyků uživatelů. Jedná se o individuální a skupinovou pracovní terapii, kterou zaštiťují pracovnice volnočasových aktivit. 5

7 DOMÁCÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní ustanovení Domácí řád upravuje práva a povinnosti uživatelů pobytové služby v domově pro osoby se zdravotním postižením, aby bylo zajištěno příjemné a klidné prostředí. Domácí řád je závazný pro všechny uživatele a poskytovatele sociální služby, kteří jsou povinni se s jeho obsahem seznámit a řídit se jeho zásadami. S domácím řádem je zájemce seznamován v úvodním jednání a uživatel dále pak v průběhu poskytování služby. Domácí řád je k dispozici jak na internetových stránkách zařízení, tak také na nástěnkách ve veřejných prostorách domova a na jednotlivých komunitách všem uživatelům i zaměstnancům. Článek 2 Ubytování 1. Uživatelé sociální služby jsou ubytováni ve čtyřech jednopatrových domcích v osmi komunitách. Na každém podlaží jednotlivých domečků žije v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích jedenáct až šestnáct uživatelů. V centrální budově se nachází komunita dvanácti uživatelů. Její obyvatelé žijí v jednolůžkových pokojích se samostatným sociálním zařízením pro dva z nich. V této budově je velká tělocvična a moderně vybavený rehabilitační provoz. Zde mohou uživatelé využívat perličkovou a hydromasážní vanu, magnetoterapii, aromaterapii, masáže, relaxační a dechová cvičení dále pak snoezelenterapeutickou místnost na domečku C. Neopomenutelnou součástí hlavní budovy je kaple, ve které se 1 x měsíčně konají bohoslužby. Kaple je uživatelům zpřístupněná denně. Ve druhém patře je od r nově zbudována tréninková kavárna s názvem Naše kavárnička V jednotlivých budovách jsou instalovány výtahy k přepravě uživatelů. Pokoje jsou standardně vybaveny základním nábytkem (postelí podle zdrav. stavu uživatele válendou nebo polohovacím lůžkem, nočním stolkem, vestavěnou skříní a křeslem). Uživatelé mají možnost si pokoje dle svých přání a potřeb po konzultaci s vedoucí zařízení vybavit, či upravit tzn. dovybavení vlastním nábytkem. V každé z komunit se nachází samostatná jídelna sloužící současně jako společenská místnost, ve které je k dispozici televize s videem nebo DVD přehrávačem. Jídelny jsou prosvětlené. Z jídelen vedou východy na velké terasy, na kterých je v letním období umístěn venkovní nábytek. Ostatní prostory v zařízení jsou upravovány dle požadavků uživatelů a provozně technických a materiálních podmínek zařízení (např. obměna nábytku, úprava výtahů apod.). Sociální zařízení (jedna koupelna se sprchovacím koutem a vanou, tři toalety a čtyři umývadla) je společné pro danou komunitu, jednotlivé WC jsou odděleny, pro zachování intimity uživatelů jsou používány zástěny. Každý domeček má svou menší tělocvičnu a místnost pro společné volnočasové aktivity. Dílny, učebny a pracovny pro volnočasové aktivity a terapie jsou umístěny v samostatné budově v zadním traktu zařízení. Do volnočasových aktivit na domeček U jsou uživatelé 6

8 doprovázeni personálem nebo sem dochází zcela samostatně. Budova je vybavena sociálním zařízením. 2. Nový uživatel se dostaví do domova pro osoby se zdravotním postižením v den smluveného nástupu. Po příchodu se ohlásí u jednoho ze sociálních pracovníků, který s ním vyřídí nezbytné administrativní záležitosti a poté doprovodí uživatele k vedoucí sestře. 3. Vedoucí sestra přebere od uživatele zdravotnickou dokumentaci a vyplní tiskopis s osobní anamnézou uživatele. Poté sociální pracovník zavede uživatele do příslušné komunity, kde bude ubytován. 4. Sociální pracovník spolu se službu konajícím personálem ukáže uživateli jeho pokoj, postel a prostory pro uložení jeho osobních věcí. Službu konající pracovník seznámí uživatele s jeho případným spolubydlícím, ostatními uživateli a personálem. Dále jej seznámí s nabídkou, obsahem volnočasových aktivit včetně prostor, kde tyto probíhají. 5. Všechny osobní věci uživatele za přítomnosti svědků protokolárně sepíše sociální pracovnice na šatní lístek. 6. Jestliže si uživatel přinese do domova věci, které není dovoleno v domově přechovávat (nebezpečné předměty, nadměrné množství alkoholu, chemikálie, věci zdravotně závadné, věci vzbuzující odpor, střelné zbraně), je tyto povinen na pokyn zaměstnance odstranit. 7. Veškerý majetek uživatele je šetrně označen (z provozních a manipulačních důvodů), oděvy jsou označeny nenápadně na vnitřní straně oděvu tak, aby toto označení nebylo při běžném nošení viditelné. 8. Všechny pokoje uživatelů jsou standardně vybaveny potřebným nábytkem. K výzdobě pokoje může obyvatel použít vlastní předměty (např.: obrazy, sochy, textilie apod.), po dohodě s kmenovým pracovníkem komunity. 9. Každý uživatel sociální služby nebo opatrovník má právo na základě svého svobodného rozhodnutí podat žádost o změnu bydlení nebo přidělení jednolůžkového pokoje a to písemně nebo ústně u sociálního pracovníka nebo u pracovníka komunity, kde je ubytován. O změně bydlení spolurozhoduje společně s žadatelem a dotčenými uživateli tým pracovníků zařízení ve složení: vedoucí zařízení, sociální pracovníci, vedoucí sestra, úseková sestra (v naléhavých případech lze požádat o vyjádření lékaře), a to především s ohledem na zdravotní stav a přání uživatelů. Podnět k přestěhování uživatele může podat rodinný příslušník uživatele či blízká osoba uživatele, pracovník domova. 10. Ke změně ubytování může dojít v tom případě, pokud nemůže být dané osobě poskytnuta kvalifikovaná péče v místě (komunitě), kde dosud bydlí a tuto kvalifikovanou péči lze zajistit v jiné komunitě nebo jsou-li zapotřebí provozní změny v zařízení. 12. Sociální pracovníci vedou knihu žádostí o změnu bydlení a vnitřní pořadník žadatelů o jednolůžkový pokoj. 13. Pokud má uživatel sociální služby vlastní rádio nebo televizi, je povinen hradit koncesionářské telekomunikační poplatky. U všech vlastních elektrospotřebičů (fén, holicí strojek, lampa, video, televize, varná konvice apod.) je uživatel sociální služby taktéž povinen uhradit jejich revizi. 14. Uživatel sociální služby si může s sebou do zařízení přinést zvířata pouze po předchozí domluvě s vedoucí domova. 15. Inventární předměty a věci přidělené uživateli sociální služby zůstávají majetkem domova pro osoby se zdravotním postižením. Uživatelé sociální služby jsou povinni s nimi zacházet šetrně a při trvalém odchodu z domova je vrátit ve stavu, který odpovídá běžnému 7

9 opotřebení, popřípadě uhradit případné škody, které na majetku způsobil, a to do výše nákladů spojených s úhradou či uvedením majetku do původního stavu. 16. Pracovníci poskytují nově příchozímu uživateli sociální služby zvýšenou podporu v období adaptace. Po ukončení tohoto období je umožněno uživateli na základě posouzení jeho schopností a dovedností vlastnit klíč od pokoje. Článek 3 Úschova cenných a jiných věcí 1. Při nástupu a v průběhu pobytu v domově může uživatel nebo jeho opatrovník požádat sociální pracovnici o převzetí cenných věcí, vkladních knížek a peněžní hotovosti do úschovy. Tato sepíše o převzetí protokol a vystaví složní list. Na požádání uživatele nebo opatrovníka jsou tyto cenné věci nebo peněžní hotovost vydány z úschovy. Jde o fakultativní službu, která je hrazena z finančních prostředků uživatele dle platného ceníku. Součet finanční hotovosti na složních listech je maximálně ,- Kč. 2. Jestliže uživatel opustí dočasně domov, je povinen si svoje věci zabezpečit před ztrátou nebo poškozením, a to uložením do skříní nebo uložením do úschovy. Při nepředpokládaném opuštění domova (odvoz do zdravotnického zařízení), zabezpečí uložení věcí personál. 3. Domov neodpovídá za ztrátu věcí, vkladních knížek a peněžních hotovostí, které nepřevzal do úschovy, nebo nedošlo k jejich zabezpečení personálem. Článek 4 Přihlášení k trvalému pobytu Uživatel, který byl přijat do domova k celoročnímu pobytu, může při nástupu nebo kdykoliv v průběhu poskytování sociální služby požádat sociálního pracovníka o pomoc při vyřízení trvalého pobytu v domově. Článek 5 Stravování 1. Strava je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu stavu obyvatel. Jídelní lístek sestavuje stravovací komise ve složení vedoucí sestra, vedoucí kuchař a zásobovač. Uživatelé mohou své připomínky a požadavky předložit členům stravovací komise přímo nebo prostřednictvím výboru obyvatel, pravidelných schůzek v jednotlivých komunitách, v neposlední řadě vhozením podnětu do Schránky námětů a připomínek, která je umístěna ve vstupní hale domova. V každé komunitě je taktéž sešit, který slouží na připomínky ke stravě, které jsou konzultovány v rámci výše zmíněných schůzek uživatel s vedením domova. Finanční hodnota stravy se řídí výší stravovací jednotky stanovené zákonem. Jídelní lístek je vyvěšen v jídelnách jednotlivých domečků a na informativní nástěnce ve vestibulu domova. 2. Jídla uživatelům jsou podávána v 9 jídelnách jednotlivých komunit, v případě nemoci, nebo zvlášť závažného zdravotního stavu uživatele může být strava podávána na pokoji. 8

10 Podávání jednotlivých jídel: Snídaně Svačina Oběd Svačina Večeře Druhá večeře od 7.30 hod do 8.00 hod individuálně od hod do hod individuálně od hod do hod onemocnění cukrovkou 3. Pokud se uživatelé nedomluví se službu konajícím pracovníkem jinak, dostavují se k jednotlivým jídlům ve stanovenou dobu. Uživatelům, kteří potřebují pomoc při podávání a porcování stravy, zajišťuje přiměřenou míru podpory službu konající pracovník. 4. Nepoužitelné zbytky jídel se odkládají do zvláštních nádob, které jsou pracovníky denně vynášeny do místnosti k tomu určené. 5. Uživatelé se podle svých schopností podílejí na přípravě a úklidu nádobí ke stravě pro svou potřebu a také na úklidu místa a nádobí po jídle. 6. Uživatelé mají v komunitách stále k dispozici nápoje. Dodržování pitného režimu včetně podávání nápojů těm, kteří potřebují dopomoc, zajišťuje službu konající pracovník. 7. Uživatelé, kteří odcházejí na pobyt mimo domov, si stravu odhlašují. Stravu odhlásí službu konající personál v programu Cygnus, a to okamžitě, jakmile se o pobytu mimo domov doví. Pobyt mimo musí být oznámen nejméně dva dny předem, jinak není možné uživateli vrátit stravné. Zároveň je povinen nahlásit pravděpodobnou dobu návratu do domova. Pobyt mimo domov z důvodu ošetření nebo umístění ve zdravotnickém zařízení se považuje vždy za předem oznámený. Při předem oznámeném pobytu mimo domov kratším než kalendářní den může po dohodě s uživatelem poskytnout domov uživateli náhradu stravy ve formě potravin - potravinový balíček. 8. Při jubileu nebo jiných zvláštních příležitostech má uživatel možnost předem se domluvit na zařazení svého oblíbeného pokrmu do jídelníčku. Článek 6 Konzumace alkoholu 1. Alkohol je v DZP tolerován, pouze pokud se jedná o příležitostnou konzumaci v míře společensky únosné, aby nikdo nebyl ohrožen úrazem a zdravotními komplikacemi v podnapilosti. Dojde-li ze strany uživatele vlivem nadměrné konzumace alkoholických nápojů k porušení kázně, může být jeho pobyt v DZP ukončen. Článek 7 Přechodný pobyt uživatelů mimo domov Pravidla oznamování a pobyt uživatelů mimo domov jsou upravena zvláštním předpisem domova. 1. Uživatel sociální služby (popř. opatrovník, příbuzný či jiná osoba uživatele, která přebírá uživatele do přechodné péče) oznámí pobyt mimo domov pracovníkovi daného domečku, ve kterém uživatel žije. 2. Za takto předem oznámený pobyt se považuje oznámení ústní nebo telefonické a to 9

11 alespoň 2 dny předem. Za takto předem oznámený pobyt uživatele mimo domov bude uživateli vrácena poměrná část již zaplacené úhrady. Tato fin. částka může být poukázána přímo osobě, u které uživatel pobýval, a to na základě písemné žádosti a písemného souhlasu uživatele nebo jeho zákonného zástupce. Článek 8 Návštěvy obyvatel 1. Domov je veřejnosti přístupný a uživatelé své návštěvy mohou přijímat denně (nejdříve však od 9.00 hod) do hod. tak, aby byl dodržený noční klid. 2. Při mimořádné události, např. ohrožení hromadným onemocněním, může vedoucí zařízení na nezbytně nutnou dobu návštěvy omezit. 3. Návštěvy se zapisují do Knihy návštěv, která je uložena na stolku ve vrátnici. Po svém příchodu do komunity ohlásí návštěvník svou přítomnost službu konajícímu pracovníkovi. 4. Uživatelé mohou návštěvy přijímat ve svých pokojích se souhlasem svého spolubydlícího a za předpokladu, že není rušeno či omezováno jeho soukromí. V návštěvní místnosti domova, která je umístěna ve vstupním vestibulu hlavní budovy, v jídelnách jednotlivých komunit, nebo v zahradě. 5. V případě, že přinese návštěva darem svršky či jiný majetek, informuje o tomto službu konajícího pracovníka, který zabezpečí označení těchto věcí z provozních a manipulačních důvodů a zapíše je do šatního lístku uživatele. 6. Návštěvy nesmí svým chováním rušit či omezovat ostatní uživatele domova. 7. V případě nevhodného chování (ničení majetku, hrubého verbálního a neverbálního napadání zaměstnanců nebo uživatelů apod.) může službu konající pracovník návštěvu ze zařízení vykázat. 8. V prostorách domova návštěvníkům není povoleno se pohybovat se zvířaty. 9. Exkurze, obchodní zástupci, mají do domova bez vědomí vedoucí nebo její zástupkyně vedoucí sestry, vstup zakázán. Soukromé návštěvy personálu v době výkonu služby nejsou žádoucí. 10. Soukromé návštěvy pracovníků jsou povoleny pouze v době pracovní přestávky a to mimo ubytovací prostory uživatelů. Návštěvy pracovníků v nočních hodinách jsou zakázány. 11. Domov podporuje vytváření přátelských vztahů mezi uživateli. Vzájemné návštěvy na pokojích uživatelů jsou možné jen se souhlasem spolubydlícího. Pobyt návštěvy na pokoji v době nočního klidu není možný. 12. V prostorách domova není návštěvníkům povoleno fotografování ani pořizování audiovizuálních záznamů. Článek 9 Samostatný pohyb uživatelů mimo areál domova Samostatný pohyb uživatelů v areálu i mimo areál domova je umožněn všem, kteří jsou samostatní, orientovaní s respektováním práva na přiměřené riziko. 10

12 1. Uživatelé sociální služby při odchodu z areálu domova, informují o svém odchodu a předpokládaném návratu službu konajícího pracovníka. Jedná se o základní pravidlo slušného chování, které je běžné ve většině domácností. 2. V případě pohybu mimo zařízení je uživatel povinen u sebe nosit identifikační kartičku nebo občanský průkaz. Samostatné vycházky ze zařízení nejsou vhodné u osoby, která nemá osvojené dovednosti k samostatnému pohybu. S přihlédnutím na individuální schopnosti těchto osob naučit se samostatného pohybu a orientaci je tato situace řešena dlouhodobým nácvikem a přípravou dle individuálního plánu. Toto opatření má sloužit k ochraně bezpečnosti a zdraví uživatelů. U uživatelů, kteří nejsou samostatní a orientovaní, řešíme jejich situaci individuálně a to tak, aby byly respektovány a naplňovány jejich práva a potřeby. Jejich pohyb v areálu i mimo něj je zajištěn doprovodem pracovníků. Článek 10 Hygiena 1. Uživatelé sociální služby dodržují čistotu a pořádek v celém areálu zařízení a to dle svých schopností. 2. Koupání uživatelů je možné samostatně nebo za pomoci pracovníka, ale v minimálním intervalu 2x týdně. Koupání se provádí dle potřeb uživatele a v době, která mu vyhovuje s přihlédnutím na provozní možnosti. 3. Pracovníci domova poskytují uživatelům přiměřenou individuální podporu při provádění jednotlivých úkonů hygieny, přičemž dbají na zajištění naprostého soukromí a důstojnosti uživatelů. 4. Úklid je vykonáván denně dle harmonogramu práce či dle potřeby, případně dle dohody s uživatelem. Běžný denní úklid svých osobních věcí a předmětů si zajišťuje uživatel sám nebo za případné asistence zaměstnance. 5. Uživatelé, dle svých schopností jsou povinni udržovat pořádek a čistotu v prostorách, které obývají (vlastní pokoj, koupelny, jídelny, společenské místnosti, chodby atd.). 6. Znečištěné prádlo se předává denně do prádelny. 7. Lůžkoviny se mění nejméně 1 x za 3 týdny, jinak podle potřeby. 8. Úklid v prostorách domova zajišťují uklízečky. Na úklidu se mohou podílet i uživatelé. Běžný úklid se provádí denně. 9. Kouření je ve vnitřních prostorách domova zakázáno. Uživatelé mohou kouřit pouze v prostorách tomu vyhrazených a to na venkovních dlážděných terasách v přízemí každé komunity. Článek 11 Poštovní zásilky, telefonování 1. Nedoporučené listovní zásilky, včetně peněžních poukázek pro uživatele sociální služby, přebírá od pracovníka pošty účetní či sociální pracovníci domova. Tyto listovní zásilky 11

13 roztřídí do poštovních přihrádek jednotlivých komunit, které službu konající pracovníci jednotlivých komunit denně vybírají. Službu konající pracovník předá obdrženou listovní zásilku neprodleně adresátovi. V případě negramotnosti se uživatel sám rozhodne, koho z personálu požádá o přečtení a odepsání. 2. U uživatelů, kteří nejsou schopni posoudit obsah dopisu z důvodu svého zdravotního postižení, jim sociální pracovník oznámí, že pošta bude odeslána opatrovníkovi (je učiněna kopie obálky, která je uložena v osobní dokumentaci uživatele). 3. Pro odesílání pošty mohou uživatelé využít schránky na dopisy, která se nachází u hlavního vchodu. Schránku vybírá pracovník pošty. U imobilních uživatelů zajišťuje odeslání pošty službu konající pracovník. 4. Uživatel může telefonovat ze svého mobilního telefonu nebo po dohodě s personálem z pevné linky, která je umístěna v ambulanci, u sociálních pracovníků. Délka hovoru se automaticky zaznamenává. Do evidenčního sešitu je pracovníky zaznamenáván datum hovoru, telefonní číslo a jméno uživatele. Na konci kalendářního měsíce vydá účetní zařízení vyúčtování, kde je zaznamenáno telefonní číslo, délka hovoru a cena. Uživatel je povinen tuto částku uhradit v rámci fakultativních činností ze svých finančních prostředků. Článek 12 Doba klidu 1. Doba klidu v domově je stanovena: od hod. do 6.00 hod. V této době je třeba se ve všech prostorách domova chovat ohleduplně a nerušit ostatní spolubydlící hlukem. 2. V době nočního klidu nesmějí být obyvatelé rušeni s výjimkou nutnosti podání léků nebo poskytnutí ošetřovatelské péče. 3. Kontrola spících uživatel probíhá pouze v případě závažného zdravotního stavu uživatele nebo na požadavek uživatele. 4. V době nočního klidu mohou uživatelé poslouchat rozhlas nebo televizi, věnovat se zájmové činnosti (např. četbě, luštění křížovek apod.) za předpokladu, že neruší své spolubydlící. Článek 13 Opatření proti narušování pořádku 1. Porušuje-li uživatel vědomě kázeň a pořádek v domově nebo se opakovaně chová vzhledem ke svým rozumovým schopnostem a možnostem nevhodně: - v nadměrné míře požívá alkoholické nápoje - je agresivní k ostatním uživatelům a personálu - verbálně cíleně a vědomě napadá ostatní uživatele a pracovníky - cíleně a vědomě ohrožuje nebo poškozuje osoby ve svém okolí - omezuje životní prostor ostatních spolubydlících svými věcmi a činnostmi (např. v době nočního klidu při sledování televize či poslechu rádia obtěžuje hlukem) - nerespektuje právo na soukromí ostatních uživatelů domova V těchto případech upozorní vedoucí domova uživatele na možné následky jeho chování s možností ukončení poskytování služby. 12

14 2. Pokud se chování ze strany uživatele permanentně opakuje nebo nabývá na intenzitě, jsou učiněny tyto kroky: pohovor uživatele s klíčovým pracovníkem a upozornění na důsledky takového jednání s písemným záznamem problém je řešen v komunitě nebo v rámci schůze výboru obyvatel s písemným záznamem pohovor uživatele se sociálními pracovníky a klíčovým pracovníkem, písemný záznam vyhotoví sociální pracovník pohovor uživatele s vedoucí zařízení za účasti sociálních pracovníků, klíčového pracovníka, popřípadě dotčených spolubydlících a personálu komunity. Vedoucí zařízení upozorní na možné důsledky jeho chování podle závažnosti opakovaného porušování domácího řádu, písemný záznam vyhotoví sociální pracovník. Tento bude předán uživateli i jeho opatrovníkovi. V případě, že během 6 měsíců od tohoto pohovoru dojde k následnému hrubému a opakovanému porušování domácího řádu a ani za použití opatření zvýšené individuální podpory uživatele není docíleno nápravy, je uživatel a jeho zákonný zástupce písemně upozorněn na vypovězení smlouvy o poskytování sociální služby ze strany domova. Toto upozornění obsahuje výčet konkrétních porušení (záznamy poskytovatele) a přehled opatření zvýšení podpory uživateli, za kterých nebylo docíleno nápravy. 3. Jde-li o chování či jednání, které naplnilo skutkovou podstatu přestupku nebo trestného činu (demolice vnitřního vybavení zařízení, odcizení věcí apod.), může oznámit tuto skutečnost personál příslušnému úřadu, popř. může podat trestní oznámení Policii ČR. Článek 14 Stížnosti 1. Uživatelé si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby, aniž by byli jakýmkoliv způsobem ohroženi. Postup při podávání a vyřizování stížností na kvalitu poskytované služby upravuje samostatný dokument, který je volně k dispozici na informační tabuli ve vstupní hale domova nebo na požádání v každé komunitě. Článek 15 Setkávání uživatelů s vedením domova 1. V zařízení pracuje Výbor obyvatel. Pravidla pro fungování tohoto orgánu zajišťuje Jednací řád Výboru obyvatel. Uživatelé z jednotlivých komunit mají ve výboru jednoho zástupce. Členové výboru jsou oprávněni jednat jménem uživatelů. Členové výboru se schází 1x za 3 měsíce 2. S uživateli jednotlivých komunit se schází vedení domova 1x za 2 měsíce. 3. Uživatelé se zástupci vedení domova formulují svá přání a požadavky, spolupracují s vedením: - při pořádání kulturních, společenských akcí a zájmových činností, tímto se spolupodílejí se na vytváření koncepcí domova. 13

15 - projednávají a mohou se podílet na řešení stížností, připomínek a podnětů ze strany uživatelů - projednávají a mohou se podílet na řešení vážnějšího nebo opakujícího se porušení kázně uživatele (uživateli) domova Článek 16 Bezpečnost uživatelů a ostraha majetku 1. Při mimořádných událostech se uživatelé řídí pokyny pracovníků domova. Tyto mimořádné situace řeší vnitřní předpisy domova. Z hygienických a bezpečnostních důvodů není povolen vstup do stravovacího provozu tedy kuchyně a k ní příslušných prostor, kotelen, garáže a dílny údržbáře, prádelny. 2. Do provozních místností domova (místnosti stravovacího provozu, prádelny, údržby, kuchyňky) a do zázemí pracovníků (šatny, denní místnost personálu, společná jídelna, apod.) návštěvy ani uživatelé bez souhlasu personálu nevstupují. 3. Venkovní prostory domova jsou sledovány kamerovým systémem pouze k zajištění bezpečnosti v noci. Kamery jsou umístěny na všech budovách zařízení. 4. Vstup do zařízení je zabezpečen službou ve vrátnici, a to každý pracovní den od 8:00 hod. až do 18:30 hod., kde službu vykonávají uživatelé domova. Návštěvy se zapisují do knihy návštěv a jsou povinny dodržovat Návštěvní řád, který je vyvěšen u hlavního vchodu při vstupu do zařízení, na všech komunitách a nástěnkách ve vestibulu. Po 18:30 hod. nebo po dobu nepřítomnosti služby ve vrátnici je vstup do domova možný na základě signalizačního zvonku, který je umístěn rovněž u hlavního vchodu do domova (kontakt na službu konajícího pracovníka v komunitě C a D). 5. Pracovníci DZP mají umožněn vstup do areálu zařízení pouze v pracovní době a za účelem plnění pracovních úkolů. Mimo tuto dobu mají vstup povolen pouze se souhlasem vedoucí zařízení nebo jím pověřeného zástupce. 6. Pracovníci jsou povinni používat pro vstup a odchod z DZP v ý h r a d n ě hlavního vchodu a registrovat se otiskem prstu nebo čipem na elektronickém zařízení čtečce. 7. Areál DZP je oplocen drátěným pletivem. Případné poškození oplocení bude okamžitě odstraněno údržbáři. 8. Vybrané prostory jsou vybaveny elektronickým zabezpečovacím systémem, který signalizuje nežádoucí pohyb osob v tomto prostoru. 9. DZP nemá v trvalém pracovním poměru pracovníka ostrahy, ostraha majetku je zajišťována namátkovými kontrolami. Účinnost od: Aktualizace: Velehrad dne: Mgr. et Bc. Alena Novotná, vedoucí domova 14

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov seniorů Drachtinka Zřizovatel: Vrchní sestra : Tereza Vodičková, DiS. Vedoucí sociální pracovnice: Mgr.

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov seniorů Drachtinka Zřizovatel: Vrchní sestra : Tereza Vodičková, DiS. Vedoucí sociální pracovnice: Mgr. DOMÁCÍ ŘÁD 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Domácí řád Domova seniorů Drachtinka, příspěvková organizace se sídlem v Hlinsku, Erbenova 1631 (dále také DsD ) vychází ze zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory Dokument: K dokumentu: Název: Domácí řád Název: Platnost od: 1. 1. 2015 do : Aktualizace č.: 8 Strana:

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA Domov pro seniory Háje příspěvková organizace hlavního města Prahy K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje Informace o domově: IČO 708 75 111 Banka PPF, č. účtu 2001400005/6000 Domov pro

Více

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Městská správa sociálních služeb Havlíčkova 19 680 01 Boskovice Platí s účinností od 1.9.2011 Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Vypracoval: Tým pracovníků DS Schválila : Bc.

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích VNITŘNÍ PRAVIDLA Domova pro seniory POHODA v Netolicích Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2007 Poslední provedená aktualizace platí od 1.7.2015. Tímto dnem končí platnost předchozího dokumentu.

Více

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Motto: Stáří je přirozenou součástí života. I my budeme, jedou takoví, jako jsou nyní naši uživatelé. Dejme jim takovou péči, abychom si sami mohli říct: Tak bych

Více

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová IČ Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová IČO: 00194263 Tel. 461 318 252 Fax: 461 353 348 E-mail: soc.sluzby@mtrebova-city.cz Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro

Více

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV PRO SENIORY KAPLICE. Detašované pracoviště Český Krumlov

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV PRO SENIORY KAPLICE. Detašované pracoviště Český Krumlov DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV PRO SENIORY KAPLICE Detašované pracoviště Český Krumlov Obsah: Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Článek 7 Článek 8 Článek 9 Článek 10 Článek 11 Článek 12 Článek 13

Více

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice Štrossova 357, 530 03 Pardubice tel.: 466 613 176 www.ssmpce.cz e-mail: kostelicek@ssmpce.cz A - VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY

Více

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1) Domácí řád Domova pro seniory ONDRÁŠ, p. o. (dále jen DSO) vychází ze zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Centrum sociálních služeb Hrabyně Centrum sociálních služeb Hrabyně DOMÁCÍ ŘÁD Vnitřní pravidla o poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením ~ 2 ~ ČLÁNEK I. ÚVOD Domácí řád Vnitřní pravidla o poskytování sociální

Více

Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice

Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice Vydání: 10 Ze dne: 1. 7. 2014 Platnost od: 1. 7. 2014 Výtisk č.: 1 Název dokumentu: Domácí řád DATUM: 1. 7. 2014 SCHVÁLIL:

Více

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov pro seniory Přílohy Příloha č.

Více

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno zařízení Tábor. Domácí řád

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno zařízení Tábor. Domácí řád Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno zařízení Tábor Domácí řád Poslání: Posláním Domova pro seniory Vychodilova je zmírnění negativních vlivů stárnutí

Více

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905.

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905. DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 Domov seniorů Vnitřní pravidla poskytování služeb II. vydání ze dne

Více

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Úvod Domácí řád upravuje normy

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Domov Březiny, příspěvková organizace, Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald Řád č. 04/15/ZVR ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Zpracovali: Ing. Pavel Zelek, Bc. Pavla Hýžová, Datum

Více

Domácí řád. pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách. - Domově pro seniory

Domácí řád. pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách. - Domově pro seniory Domácí řád pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách - Domově pro seniory Základní údaje o organizaci: Název a sídlo : Domov důchodců Sloup v Čechách p.o. Benešova 1, 471 52 Sloup

Více

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby PAPRSEK, příspěvková organizace K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice Vnitřní pravidla poskytování sociální služby Domácí řád domova pro osoby se zdravotním postižením Všeobecné podmínky poskytování sociálních

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem

VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla SENIOR centra Blansko, příspěvkové organizace, se sídlem v Blansku, Pod Sanatorkou 2363/3 (dále jen SENIOR centrum Blansko) vychází ze zákona

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo Příloha č. 2 Smlouvy o poskytování sociální služby VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Centrum sociálních služeb Znojmo,

Více

SMĚRNICE č. 2/2014. Domovní řád

SMĚRNICE č. 2/2014. Domovní řád Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Domovní řád. pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách

Domovní řád. pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách Domovní řád pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách Základní údaje o organizaci: Název a sídlo : Domov důchodců Sloup v Čechách p.o. Benešova 1, 471 52 Sloup v Čechách Pracoviště:

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B Obsah: Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem.2 Ochrana práv uživatelů 4 Možné střety zájmů uživatelů

Více

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby PAPRSEK, příspěvková organizace K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice Vnitřní pravidla poskytování sociální služby Domácí řád domova pro osoby se zdravotním postižením /příloha č. 5 smlouvy o poskytování

Více

Domácí řád pro uživatele chráněného bydlení Chotěšov

Domácí řád pro uživatele chráněného bydlení Chotěšov Domácí řád pro uživatele chráněného bydlení Chotěšov Preambule Domácí řád pro chráněné bydlení v Chotěšově stanovuje základní pravidla pobytu osob, kterým Centrum pobytových a terénních sociálních služeb

Více

Domovní řád v Charitním domově Moravec

Domovní řád v Charitním domově Moravec Česká katolická charita CHARITNÍ DOMOV MORAVEC Moravec 53, 592 54 Moravec Domovní řád v Charitním domově Moravec Platnost od: 1. března 2014 I. - 1 - OBECNÁ ČÁST 1. Úvod Vážená paní, vážený pane, vítáme

Více

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Poslání organizace: Zařízení se nachází v obci Sloup v Čechách v budovách barokního zámku. Budova odd. B je v současnosti majetkem

Více