1. lekce. True to Life Pre-Intermediate Strana 1. personal [ p :s n l] osobní. nepotřebný, nepodstatný. [an nes s ri] studovna 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. lekce. True to Life Pre-Intermediate Strana 1. personal [ p :s n l] osobní. nepotřebný, nepodstatný. [an nes s ri] studovna 2."

Transkript

1 True to Life Pre-Intermediate Strana 1 1. lekce personal [ p :s n l] osobní habit [hæbit] zvyk, obyčej study [stady] 1.pracovna, studovna 2.učit se,studovat study habits studijní zvyky lounge [laundž] obývací pokoj, hala bedroom [bedru:m] ložnice kitchen [kičin] kuchyň desk [desk] psací stůl chair [če ] židle armchair [a:m če ] křeslo, lenoška background music hudební kulisa [bækgraund mju:zik] complete [k m pli:t] úplný, kompletní silence [sail ns] ticho wastepaper bin koš na odpadky [,weist peip bin] photocopier kopírka [ f ut u,kopi: ] filing cabinet kartotéka, [ failiη kæbinit] registrační skříň mug [mag] hrneček, konvička, džbánek typewriter [ taiprait ] psací stroj ash-tray [æštrei] popelník alarm clock [ la:m klok] budík felt-tip(ped) pen fixa [feltip pen] bookcase [bukkeis] knihovna rubber [rab ] guma pencil sharpener ořezávátko [pensl ša:pn ] ruler [ru:l ] pravítko ballpoint pen propisovačka [bo:lpoint pen] file [fail] desky, svazek, šanon word processor textový editor [w :d pr uses ] (počítač) notebook [n utbuk] zápisník, notes hole punch [h ul panč] děrovačka stapler [steipl ] sešívačka scissors [siz z] nůžky briefcase [bri:fkeis] aktovka calculator [kælkjuleit ] kalkulačka sheet of paper arch papíru [ši:t ov peip ] unnecessary [an nes s ri] script [skript] notepad [n utp d] simplicity [sim plis ti] secret [si:krit] draft [dra:ft] nadbytečný, nepotřebný, nepodstatný rukopis, blok s rukopisem zápisník, notes jednoduchost tajemství, záhada koncept, náčrt, nárys pošetilý, hloupý silly [sili] make something easy zjednodušit, ulehčit throw away [θrou wei] vyhodit, zahodit complain [k m plein] waste [weist] lazy [leizi] laziness [leizinis] shut [šat] re-read [ri ri:d] doodles [du:dlz] routine [ru: ti:n] fixed routine [fikst] stěžovat si plýtvat líný lenost zavřít znovu přečíst čmáraniny obvyklý postup, rutina pravidelná, stálá rutina equipment [i kwipm nt] vybavení interruption přerušení [,int rapš n] break [breik] přestávka neat [ni:t] čistý, uklizený, uspořádaný tidy [taidi] úpravný, úhledný, uklizený untidy [an taidi] neúhledný, neuklizený mess [mes] nepořádek scratch [skræč] škrábat, drápat bite [bait] kousat, okusovat, štípat tap [tæp] ťukat efficient [i fiš nt] zdatný, schopný inefficient neschopný,nezdatný organised [o:g naizd] mít vše srovnaný, uspořádaný disorganised mít vše v nepořádku hardworking tvrdě,těžce [ha:dw :kiη] pracující

2 True to Life Pre-Intermediate Strana 2 arrow [ær u] šipka dusty [dasti] zaprášený stuff [staf] 1.látka, hmota 2.veteš, krámy correspondence korespondence [,koris pond ns] blank [blæηk] prázdný, čistý district [distrikt] kraj almost [o:lm ust] skoro, téměř hyphen [haif n] spojovník previous [pri:vj s] předchozí to label [leibl] opatřit štítkem look for [luk f ] hledat revise for [ri vais] opakovat učivo na save up [seiv ap] šetřit table lamp [teibl læmp] stolní lampa 2. lekce collocation rozložení, [,k l u keišn] uspořádání vote [v ut] for hlasovat, volit earn [ :n] vydělávat si well-paid [wel peid] dobře placený rent [rent] nájem relationship [ri leišnšip] 1.příbuzenství 2.vztah, poměr rude [ru:d] hrubý, nezdvořilý nevychovaný shocking [šokiη] šokující, hrozný cheat [či:t] šidit, podvádět What s she like? Jaká je? (povahově) in this/that case v tomto případě look something up vyhledat něco background 1.pozadí [bækgraund] 2.minulost surgery [s :dž ri] chirurgie divide [di vaid] dělit, rozdělit fail [feil] an exam propadnout u zkoušky pass [pa:s] an exam složit zkoušku grow up [grou] vyrůstat because of [bi ko:z] kvůli, díky reason [ri:zn] důvod consequence následek, [konsikw ns] důsledek opportunuty [op tju:niti] příležitost experience [iks pi ri ns] 1. zkušenost case [keis] krabice, krabička, pouzdro full stop [ful stop] tečka comma [kom ] čárka capital letter [kæpitl let ] velké písmeno tick [tik] odškrtávací značka, fajfka word stress [w :d stres] slovní přízvuk bracket [brækit] závorka apostrophe [ postr fi] apostrof generally [džen li] 1.obyčejně 2.všeobecně 2. zážitek unfortunately [an fo:čn tli] bohužel, naneštěstí advertise [ædv taiz] inzerovat advertisement inzerát, reklama [ d v :tism nt] to relate [ri leit] vztahovat be related to být příbuzný s further [f :ð ] dále, další kangaroo [,kæηg ru:] klokan autobiography životopis [,o:t ubai ogr fi] I m frightened of flying. Bojím se létání. belong [bi loη] patřit, příslušet whereas [we r æz] zatímco mark [ma:k] označit, vyznačit pouch [pauč] vak hop [hop] skákat, hopsat jump [džamp] upright [ap rait] feed on sth [fi:d] enemy [en mi] species [spi:ši:z] most common [m ust kom n] weight [weit] male [meil] on average [on æv ridž] pressure [preš ] skákat, skočit vzpřímeně živit se čím nepřítel, nepřátelský druh nejobvyklejší váha samec v průměru tlak

3 True to Life Pre-Intermediate Strana 3 over fence [ uv fens] přes plot, překážku grassland [gra:slænd] lučiny, pastviny herbivores [h : bivo:s] býložravci joey [dž ui] klokaní mládě lifespan [laifsp n] délka života starvation [sta: veiš n] smrt hladem 3. lekce scene [si:n] to picture [pikč ] statue [stætju:] fountain [fauntin] high-rise building [hairaiz bildiη] road sign [roud sain] souvenir [su:v ni ] pedestrian crossing [pi desti n krosiη] parking meter [pa:kiη mi:t ] pavement café [,peivm nt kæfei] traffic lights [ træfik laits] underground [and graund] definitely [definitli] probably [prob bli] direction [di rekšn] abbreviation [,bri:vi eišn] turning [t :nin] efficient [i fiš nt] between [bi twi:n] out of [aut ov] up [ap] near [ni ] on the top of [on] in front of [frant] along [ loη] above [ bav] over [ uv ] next to [nekst tu] past [pa:st] scéna zobrazit, vyobrazit socha fontána vysoká budova dopravní značka suvenýr,památka přechod pro chodce parkovací hodiny pouliční kavárna dopravní světla metro rozhodně, určitě pravděpodobně směr zkratka odbočka zdatný, schopný mezi (dvěma) z, ze nahoru, vzhůru u, k, blízko na vrchu před podél nad nad vedle, u kolem, okolo fall out [fo:l] wear out [we ] space [speis] hippopotamus [,hip pot m s] vypadnout opotřebovat se prostor hroch opposite [op zit] naproti through [θru:] skrz down [daun] dole, dolů behind [bi haind] za towards [t wo:dz] směrem k into [intu] do among [ maη] mezi (více) under [and ] pod below [bi l u] pod stick [stik] hůl coastline [k ustlain] pobřežní čára wooden [wud n] dřevěný represent [,repri zent] představovat seashell [si:šel] mořská škeble carve [ka:v] vyřezat current [kar nt] proud canoe [k nu:] kanoe frontier [frantj ] hranice, pohraniční, neprozkoumaná oblast mosque [mosk] mešita litter bin [lit bin] popelnice it might be [mait] mohl by být roundabout [raund baut] kruhový objezd chewing gum žvýkačka [ču:iη gam] grid [grid] rošt, mříž thanks anyway tak jako tak vám děkuji sailor [seil ] námořník incense burner kadidelnice [ insens b :n ] emperor [emp r ] vládce, císař however [hau ev ] avšak 4. lekce creativity [kriei tiv ti] kreativita, tvořivost brick [brik] cihla paperweight [peip weit] těžítko na papír hold [h uld] držet, udržet association [,s usi eiš n] spojení pattern [pæt n] vzor, obrazec

4 True to Life Pre-Intermediate Strana 4 look after [luk] starat se geometric [dži metrik] geometrický electricity [,ilek tris ti] elektřina lateral [læt r l] postranní, boční lateral thinking laterální myšlení get out of [get ut v] dostat ven weapon [wep n] zbraň invent [in vent] vynalézt, vymyslet poster [p ust ] plakát cartoon [ka: tu:n] karikatura, kreslený film make a speech mít/pronést projev [meik spi:č] decor [deiko:] dekorace, výzdoba imagination představivost [i mædžineiš n] suggestion [s džesč n] návrh to suggest [s džest] navrhnout,doporučit apology [ pol dži] omluva to apologize [ pol džais] omluvit se to refuse [ri flu:z] odmítnout, neschválit refusal [ri fju:z l] odmítnutí be embarrassed cítit se trapně,být v [im brær st] rozpacích ace [eis] eso act [ækt] skutek, čin active [æktiv] činný, aktivní at [æt] v car [ka:] auto care [ke ]; care for péče; pečovat, starat se cat [kæt] kočka create [kri: eit] stvořit,vytvořit eat [i:t] jíst erect [i rekt] vztyčit ever [ev ] někdy ice [ais] led clap hands [klæp hændz] tleskat rukama hang on [hæη] počkat, vydržet come out [kam ut] dopadnout, vyjít unlock [an lok] odemknout next-door [,nekst do:] sousední rob [rob] vyloupit (banku) ladder [læd ] žebřík stick [stik] tyč, prut current [kar nt] běžný, současný burn [b :n] spálit, pálit carve [ka:v] vyřezat include [in klu:d] zahrnovat, obsahovat still [stil] stále to land [lænd] přistát session [seš n] schůze, shromáždění space [speis] prostor, mezera capture [kæpč ] dobýt, dobytí chariot [čæri t] válečný vůz, kočár suburbs [sab :bs] okraj, okrajová část emphasis [emf sis] důraz recently [ri:s ntli] nedávno v poslední době lately [leitli] nedávno v poslední době collar [kol ] límec race [reis] dostih, závod rat [ræt] krysa rate [reit] poměr, sazba react [ri: ækt] reagovat tea [ti:] čaj tear [ti ] slza tree [tri:] strom vet [vet] veterinář paint [peint] malovat electrical wiring el. vedení [i lektik l wai riη] bowl [b ul] mísa poem [p uim] báseň compose [k m p uz] složit, skládat event [i vent] událost to improvise [impr vaiz] improvizovat brilliant [brilj nt] skvělý, jasný to reply [ri plai] odpovědět comma [kom ] čárka require [ri kwai ] žádat brain [brein] mozek angle [æηgl] úhel blanket [blæηkit] přikrývka 5. lekce waist [weist] eyebrow [aibrau] pas obočí chin [čin] knee [ni:] brada koleno

5 True to Life Pre-Intermediate Strana 5 ankle [æηkl] kotník elbow [elb u] loket finger [fiηg ] prst neck [nek] krk, šíje heel [hi:l] pata thumb [θam] palec ruky shoulder [š uld ] rameno lip [lip] ret wrist [rist] zápěstí skin [skin] kůže hip [hip] kyčel, bok toe [t u] prst u nohy tongue [taη] jazyk nail [neil] nehet foot [fut], pl. feet [fi:t] noha, chodidlo leg [leg] noha, dolní končetina bottom [bot m] zadek back [bæk] záda breast [brest] prsa tooth, pl.teeth [tu:θ] zub mouth [mauθ] ústa arm [a:m] paže hand [hænd] ruka ear [i ] ucho eye [ai] oko nose [nouz] nos troat [θr ut] hrdlo chest [čest] hruď stomach [stam k] břicho face [feis] obličej half an hour půl hodiny [ha:f n au ] quite often [kwait ofn] celkem často hardly ever [ha:dli ev ] sotva kdy twice a year [twais ji: ] dvakrát za rok whenever I feel like it kdykoli chci [wen ev aj fi:l laik it] every day [evri dei] každý den the day before předevčírem yesterday a couple of minutes pár minut [kapl] never [nev ] nikdy once a week/month/year [wans] jednou týdně/měsíčně/ročně every other day obden [evri að dei] occasionally [ keižnli] příležitostně a few days/weeks/months ago před několika dny/týdny/měsíci a few seconds pár vteřin operation [op reišn] operace check-up [ček ap] prohlídka feel short of breath nemoci popadnout dech medicine [medsin] lákařství, lék pain [pein] bolest anaesthetic anestetický [,ænis θetik] bandage [bændidž] obvaz, obvázat recovery [ri kav ri] uzdravení surgery [s :dž ri] chirurgie medical treatment lékařská péče [medikl tri:tmnt] hurt [h :t] bolet stretch [streč] natáhnout, protáhnout bend [bend] ohnout fold [fould] složit, založit carry out [kæri aut] provést, udělat willpower [wilpau ] síla vůle suffer from [saf ] trpět, utrpět horrified [horifaid] zděšený add [æd] sečíst, přičíst multiply [maltiplai] vynásobit devide [di vaid] dělit breathe [bri:θ] dýchat breath [breθ] dech break [breik] zlomit throw [θrou] házet, hodit shut [šat] zavřít raise [reiz] zvednout,zvýšit cut [kat] řezet, říznout se shake [šeik] třást, třást se point [point] ukázat,ukazovat Unit 6 lazy [leizi] líný boring [bo:riη] nudný unpleasant [anplæznt] nepříjemný traditional [tr dišnl] limited [limitid] strict [strikt] tradiční omezený přísný

6 True to Life Pre-Intermediate Strana 6 poor [pu ] chudý modern [mod n] moderní useless [ju:slis] neužitečný facilities [f sil ti:s] vybavení, zařízení wide [waid] široký range [reindž] rozsah atmosphere [ætm sfi ] atmosféra progressive [pr gresiv] progresivní, pokrokový exception [ik sepš n] výjimka do a course navštěvovat kurz make a decision rozhodnout se carefully [ke fuli] pozorně, opatrně blow [bl u] foukat fantastic [fæn tæstik] fantastický, skvělý climb [klaim] lézt, stopat rule [ru:l] pravidlo discover [dis kav ] objevit, odkrýt, zjistit preference [pref r ns] záliba, preference manage [mænidž] umět si poradit,řídit cry [krai] plakat laugh at [la:f æt] smát se čemu,komu express [iks pres] vyjádřit juggle [džagle] žonglovat marvellous [ma:v l s] úžasný, skvělý instead [in sted] místo toho hopeless [h uplis] beznadějný suggestion návrh [s džesč n] hurt [h :t] poranit receive [ri si:v] dostat,obdržet nail [neil] hřebík, nehet box [boks] krabice, box star [sta:] hvězda (na obloze, populární) glasses [gla:sis] brýle, sklenice confused [k n fju:zd] zmatený unpleasant [an pleznt] nepříjemný arc [a:k] oblouk trajectory [trædžikt ri] dráha sequence [si:kw ns] sled, řada attempt [ tempt] pokusit se balance [b l ns] balancovat, držet rovnováhu dozen [dazn] tucet transfer [træns f :] přemístit impossible [imposibl] nemožný swear [swe ] klít, nadávat smash [smæš] rozbít, roztříštit blooming [blu:miη] zatracený, pitomý knock [nok] zaklepat chew [ču:] žvýkat be omitted [ mitid] být opomenut, být vynechán admit [ d mit] vpustit, umístit promise [promis] slíbit 7. lekce handwriting [hændraitiη] rukopis essay [esei] esej, pojednání recipe [resipi] recept diary [dai ri] diář, kalendář entry [entri] zápis, heslo ve slovníku formal/informal letter formální/neformální dopis message [mesidž] zpráva job application žádost [džob æplikeišn] o zaměstnání envelope [ n vel p] obálka addressed envelope obálka s adresou immigration form imigrační formulář [,imi greišn] (při přechodu hranic) fry [frai] osmažit, usmažit garlic [ga:lik] česnek brown [braun] nechat zhnědnout pour over [po: uv ] přelít pollution [p lu:š n] znečišťování, znečištění get better [get bet ] zlepšovat se responsible for odpovědný za [ri spons bl] compain [k m plein] stěžovat si neat [ni:t] úhledný uniform [ju:nifo:m] stejný, stejnosměrný, rovnoměrný comparative [k m pær tiv] druhý stupeň příd.jm. superlative třetí stupeň příd.jm. [sju: p :l tiv]

7 True to Life Pre-Intermediate Strana 7 lawyer [lo:j ] právník personnel manager personální ředitel [,p :s nel mænidž ] accountant [ kaunt nt] účetní comedian [k mi:dj n] komik plumber [plamb ] instalatér politician [,poli tišn] politik surgeon [s :dž n] chirurg architect [a:kitekt] architekt vet [vet] veterinář wicked [wikid] zlý, hříšný necklace [neklis] náhrdelník nonsense [nons ns] nesmysl brave [breiv] statečný courage [karidž] odvaha disappear [,dis pi ] zmizet evil [i:vl] zlo, špatnost handkerchief kapesník [hæηk čif] rubbish [rabiš] smetí, odpadky upset [ap set] rozčilený jewel [džu: l] klenot, skvost adore [ do:] milovat breath [breθ] dech breathe [bri:ð] dýchat throat [θr ut] jícen, hrdlo themselves [ð m selvz] oni sami rob [rob] oloupit sail [seil] plout, plavit se hit [hit] uhodit drop [drop] ukápnout set [set] nastavit comfortable [ kamf t bl] pohodlný sensitivity [,sesi tiv ti] citlivost sensitive [sensitiv] citlivý formal [fo:ml] formální honesty [o:nisti] poctivost honest [onist] čestný, poctivý popularity [,popju lær ti] popularita popular [popjul ] oblíbený organised [o:g naizd] pořádný, pořádkumilovný imagination fantazie,představivost [i mædži neiš n] imaginative mající fantazii [i mædžin tiv] expected [ik spektid] očekávaný legible [ledž bl] čitelný friendly [frendli] přátelský reliability [ri,lai bil ti] spolehlivost reliable [ri lai bl] spolehlivý self-confidence sebevědomí, sebedůvěra [ self,konfid ns] confidential [,konfi denš l] důvěrný, tajný, důvěrihodný artistic [a: tistik] umělecký intelligence [in telidž ns] inteligence inteligent [in telidž nt] inteligentní satisfactory uspokojivý [,sætis fækt ri] legal [li:gl] zákonný reveal [ri vi:l] odhalit squeeze [skwi:z] mačkat, namačkat tremor [trem r] chvění, třes záchvěv strachu principle [prins pl] ředitel graphologist grafolog [græ fol džist] weakness [wi:knis] slabost appointment schůzka [ pointm nt] stupidity [stju: pid ti] hloupost destiny [destini] osud leopard [lep d] leopard hepatitis [,hep taitis] hepatitida fortnight [fo:tnait] čtrnáct dní dustman [dastm n] popelář sore throat [so: θr ut] bolesti v krku camel [kæm l] velbloud guest house penzión, ubytovna [gesthaus] 8. lekce receipt [ri si:t] item [ait m] suit [sju:t] sweater [swet ] jumper [džamp ] gloves [glavs] účet kus oblek svetr svetr, triko rukavice tie [tai] skirt [sk :t] belt [belt] trousers [trauz z] scarf [ska:f] blouse [blauz] vázanka sukně opasek, pásek kalhoty šátek halenka, blůza

8 True to Life Pre-Intermediate Strana 8 raincoat [reink ut] pláštěnka jacket [džækit] kabát, sako shirt [š :t] košile put on [put on] obléci try on [trai on] vyzkoušet si turn off [t :n of] vypnout turn down [t :n daun] ztlumit take off [teik] odložit, sundat take back vrátit, vzít zpět turn up [t :n] zesílit turn on zapnout pay for [pei] zaplatit za ask for [a:sk] požádat o refund [ri: fand] vrácení peněz, náhrada changing room kabinka na [čeindžiη rum] převlečení tap water [tæp wo:t ] voda z vodovodu insurance [in šu r ns] pojištění statement [steitm nt] prohlášení, tvrzení arrangement dohoda [ reindžm nt] spontaneous samovolný [spon teinj s] identify [ai dentifai] rozpoznat greengrocer s zelinářství [ gri:n gr us z] jeweller s [džu: l z] klenotnictví chemist s [kemists] drogérie, lékárna See you later. Ahoj, čau. Uvidíme se později. come over kam [ uv ] krátce navštívit, zaskočit in cash [kæš] (platit) v hotovosti by cheque [ček] (platit) šekem health care zdravotní péče [helθ ke ] heating [hi:tiη] vytápění, topení air conditioning klimatizace [,e k n diš niη] impatient [im peiš nt] netrpělivý decision [di siž n] rozhodnutí finally [fain li] nakonec tobacco [t bæk u] tabák progress [pr ugres] pokrok client [klai nt] zákazník promise [promis] slib afford [ fo:d] dovolit si proof [pru:f] důkaz treatment [tri:tm nt] léčba, péče, zacházení chopsticks [čopstiks] tyčky, hůlky na čínské jídlo frying pan [ fraiiη pæn] pánev necklace [neklis] náhrdelník scarf [ska:f] šála sandals [sændls] sandále butcher [buč ] řezník preserves [pri z :vz] zavařenina tinned groceries konzervované [tind gr us ri:s] potraviny mug [mag] hrnek, kafáč utensil [ju: tensl] nástroj, nádoba tableware [teiblwe ] stolní náčiní cutlery [katl ri] příbory porcelain [po:slin] porcelán fashionable [fæšn bl] módní gem [džem] drahokam 9. lekce liqueur [li kju ] likér worm [w :m] červ meatball [mi:tbo:l] masová koule karbanátek export [ik spo:t] vyvážet,exportovat produce [prodju:s] produkovat, vyrábět cauliflower [,koli flau ] květák grapes [greips] hroznové víno mushroom [mašru:m] houba grow [gr u] pěstovat seafood [si:fu:d] mořská strava (ryby, korýši) ripe [raip] zralý obligation [,obli geiš n] povinnost permit [p mit] povolit peel [pi:l] loupat, oloupat immediately hned, okamžitě [i mi:dj tli] break sth into [breik] nalámat něco do course [ko:s] chod jídla crab [kræb] krab cabbage [kæbidž] zelí

9 True to Life Pre-Intermediate Strana 9 pear [pe ] hruška strawberry [stro:beri] jahoda pepper [pep ] paprika aubergines [ ub ži:n] baklažán, lilek snail [sneil] hlemýžď avocado [ævokeid u] avokádo prawn [pro:n] garnát rice [rais] rýže potatoe [p eit u] brambora mussel [masl] mušle carrot [kær t] mrkev lettuce [letis] hlávkový salát melon [mel n] meloun garlic [ga:lik] česnek parsley [pa:sli] petržel peach [pi:č] broskev onion [anj n] cibule bean [bi:n] fazole pea [pi:] hrášek lobster [lobst ] humr pineapple [pain æpl] ananas cucumber [kju:kamb ] okurka mango [mæηg u] mango sorbet [so:b t] ovocná zmrzlina cheque [ček] šek punctuation [,paηktju eišn] reliable [ri lai bl] reliability [ri,lai bil ti] thousand [θauzend] politics [politiks] advertise [ædv taiz] advertisement [ d v :tism nt] personnel [p :s nel] interpunkce spolehlivý spolehlivost tisíc politika dělat reklamu, inzerovat reklama, inzerát personál, zaměstnanci intelligent [in telidž nt] vzdělaný character [kær kt ] charakter sensitive [sensitiv] citlivý sensitivity [sensitiviti] citlivost popularity [popju:l riti] popularita analysis [ næl sis] rozbor, analýza application [,æpli keišn] použití wrap up [ræp] zabalit bacon [beik n] slanina cutlery [katl ri] příbory starter [sta:t ] předkrm mustard [mast d] hořčice dessert [di z :t] desert 10. lekce receive [ri si:v] get a phone call unexpectedly [,anik spektidli] I can t stand listen to [lisn tu] expect [ik spekt] offer [of ] give up [giv ap] look at [luk et] take [teik] tell [tel] walk [wo:k] watch [woč] start [sta:t] dig [dig] joke [dž uk] dog [dog] cake [keik] smoking [sm ukiη] garden [ga:dn] dostat, obdržet mít telefonní hovor neočekávaně nemohu vystát poslouchat očekávat nabídnout vzdát se, zanechat čeho dívat se na vzít, brát říci, vyprávět procházet se sledovat začít kopat, rýt vtip pes koláč, dort kouření zahrada housework [hausw :k] domácí práce story [sto:ri] povídka, příběh homework [h umw :k] domácí úkol sauna [s una] sauna film [film] film car [ka:] auto photo [f ut u] fotografie refuse [ri fju:z] odmítnout avoid [ void] vyvarovat se vyhýbat se promise [promis] slíbit imagine [i mædžin] představit si boil [boil] vařit (se) peel [pi:l] oloupat reheat [ri hi:t] znovu ohřát enjoy [in džoi] mít požitek/radost, užít si čeho, líbit se decide [di said] rozhodnout (se) doesn t mind [maind] nevadí I don t mind. Je mi to jedno. Nevadí mi.

10 True to Life Pre-Intermediate Strana 10 intend [in tend] mít v úmyslu, zamýšlet regret [ri gret] litovat mood [mu:d] nálada,rozpoložení log [log] poleno surround [s raund] obklopovat walk the dog jít se psem na procházku ooz [u:z] pomalu téci,vytékat jacket potatoes brambory ve [džækit p teit uz] slupce expression [ik spreš n] výraz recover [ri kav ] udravit se suspense [s spens] napínavý, dobrodružný day off [dei f] delicious [di liš s] bubble bath [babl ba:θ] spare time [sp : taim] rewarding (job) [ri wo:diη] annoyed [ noid] enclose [in kl uz] responsibility [ri,spons bil ti] depressed [di prest] den volna vynikající (chuťově) pěnová koupel volný čas užitečný, úspěšný mrzutý,rozladěný přiložit odpovědnost v depresi 11. lekce drought [draut] sucho sunny [sani] slunný snowing [sn uiη] sněžení flood [flad] záplava foggy [fogi] mlhavý windy [windi] větrný cloudy [klaudi] zamračený icy [aisi] ledový stormy [sto:mi] bouřlivý rain [rein] déšť blizzard [bliz d] vánice suntan lotion opalovací mléko [santn l ušn] air conditioning klimatizace [,e k n dišniη] winter boots zimní boty [wint bu:ts] temperature [temprič ] teplota central heating ústřední topení [sent l hi:tiη] fan [fæn] ventilátor changeable [čeindž bl] proměnlivý rainfall [reinfo:l] srážky humidity [hju: mid ti] vlhkost happy [hæpi] šťastný annoyed [ noid] rozladěný čím angry [æηgri] rozhněvaný bored with [bo:d wiθ] znuděný čím depressed [di presd] sklíčený optimistic [,opti mistik] optimistický satisfied with spokojený s [,s tis faid] pessimistic [pesimistik] pesimistický excited [ik saitid] vzrušený worried [warid] znepokojený, utrápený frightened of [frait nd] zděšený climate [klaimit] klima affect [ fekt] zapůsobit, mít vliv gentle [džentl] jemný breeze [bri:z] vánek humid [hju:mid] vlhký violent [vai l nt] prudký thunderstorm bouře [θand sto:m] firefighter [ fai fait ] hasič perfume [p :fju:m] parfém vinegar [vinig ] ocet annoy [ noi] sužovat, trápit short-sleeved shirt košile s krátkými [šo:tsli:vd š :t] rukávy ice cubes [ais kju:bs] kostky ledu thoroughly [θar li] důkladně anticeptic cream [ænti septic kri:m] blanket [blænkit] light bulb [lait balb] candle [kændl] scarf [ska:f] overcoat [ uv k υt] gloves [glavz] desinfekční krém pokrývka, příkrývka žárovka svíčka šála svrchník rukavice

11 True to Life Pre-Intermediate Strana lekce candlelit dinner [kændlit] suprise party [s praiz pa:ti] narrow path [n r u pa:θ] valley [væli] steep hill [sti:p hil] lane [lein] daze [deiz] crazed [kreizd] ecstatic [ik stætik] sky [skai] share [še ] anger [æηg ] wonderful [wand f l] concentrate on [kons ntreit] excitement [ik saitm nt] scheduled [šedju:ld] fairly [fe li] recognise [rek gnaiz] depend [di pend] coincidence [k u insid ns] by coinsidence glance [gla:ns] at pour with rain [po:] večeře při svíčkách večírek s překvapením úzká pěšina údolí strmý kopec úzká cesta (mezi ploty), ulička omámit poblázněný u vytržení nebe, oblaka sdílet, podělit se vztek skvělý soustředit se na rozčilení být naplánován poměrně, docela poznat záviset shoda okolností, náhoda náhodou vrhnout letmý pohled lít jako z konve consist of [k n sist] observe [ b z :v] omit [ mit] romance [r mæns] wave [weiv] frantically [fræntik li] sway [swei] go off (alarm) chat [čæt] cushion [kuš n] chase [čeis] rush [raš] shout [šaut] amazing [æ meiziń] middle-aged [midleidžd] zip [zip] kettle [ketl] ride [raid] bull [bul] terrace [ter s] focus [f uk s] extraordinarily [ik stro:dnrili] miserable [miz r bl] lap [læp] lonely [l unli] skládat se z pozorovat vynechat milostný román, milostný vztah mávat zoufale,horečně houpat se, pokyvovat se zazvonit povídat (si) polštář pronásledování chvátat křik úžasný středního věku zip konvice jet (na koni/kole) býk terasa ohnisko mimořádně ubohý klín osamělý 13. lekce duty-free shop [dju:tifri: šop] book [buk] (flight) check-in [ček in] scales [skeils] luggage [lagidž] luggage allowance [ lau ns] bezcelní obchod resevovat vstupní kontrola odbavení váhy zavazadlo, zavazadla povolená hmotnost zavazadel left luggage [left lagidž] locker [lok ] baggage [bægidž] baggage claim [bægidž kleim] lost property [lost prop ti] injection [in džekšn] arrange [ reindž] chech [ček] úschovna zavazadel zamykací skříňka zavazadla prostor pro výdej zavazadel ztráty a nálezy injekce, očkování zařídit zkontrolovat

12 True to Life Pre-Intermediate Strana 12 valuables [vælju bls] queue [kju:] passport control [,pa:spo:t k n tr ul] security check [si kju:r ti ček] customs officer [kast ms ofis ] nothing to declare [naθiη tu dikle ] fill in [filin] left luggage locker [left lagidž lok ] departure lounge [di pa:č laundž] gate [geit] bar [ba:] window seat [wind u si:t] aisle seat [ail si:t] take off [teik of] land [lænd] boarding [bo:diη] boarding card [bo:diη ka:d] fasten [fa:sn] fasten your seat belts cennosti fronta pasová kontrola bezpečnostní prohlídka celník nic k proclení vyplnit schránka na úschovu zavazadel odletová hala východ, brána bar sedadlo u okna sedadlo u uličky startovat přistávat nastoupení (do letadla), nalodění palubní vstupenka upevnit zapněte si bezpečnostní pásy nouzový východ emergency exit [i m :dž nsi eksit] journey [dž :ni] suitcase [sju:tkeis] insurance [in šu r ns] medical insurance trip [trip] occupied [,okju paid] out of order [aut v o:d ] self-service [selfs :vis] samoobsluha equipment [i kwipment] vybavení cesta kufr pojištění zdravotní pojištění výlet obsazený mimo provoz first aid [f :st eid] první pomoc first aid kit [kit] lékarnička nappy [næpi] dětská plenka parachute [pær šu:t] padák fire extinguisher hasící přístroj [fai ik stiηgwiš ] beware of [bi we v] dejte pozor na flight [flait] let air [e ] vzduch strong [stroη] silný loud [laud] hlasitý deep [di:p] hluboký shallow [šæl u] mělký hard [ha:d] tvrdý easy [i:zi] snadný difficult [difiklt] obtížný light [lait] lehký dark [da:k] tmavý heavy [hevi] těžký soft [soft] měkký icy [aisi] ledový weak [wi:k] slabý sunglasses sluneční brýle [ san gla:siz] sock [sok] ponožka glove [glav] rukavice underpants spodky (pánské) [and pænts] swimming trunks plavky (pánské) [,swimiη tranks] tights [taits] punčocháče binoculors [bi nokjul s] dalekohled pants [pænts] 1.pánské spodky 2. dlouhé kalhoty hire [hai ] najmout si representative zástupce [,repri zent tiv] deliver [di liv ] doručit, dodat straightaway [,streit wei] hned, okamžitě 14. lekce sentimental [,senti mentl] sentimentální replace [ri pleis] nahradit collection [k lekš n] sbírka article of clothing [a:tikl] kus, druh oblečení reunite [,ri:ju nait] znovu spojit, setkat se, sejít se bushy [buši] zarostlý, hustý meet up [mi:t ap] setkat se miracle [mir kl] zázrak leave behind [li:v bi haind] opustit contact [kontækt] spojit se s,

13 True to Life Pre-Intermediate Strana 13 kontaktovat wardrobe [wo:dr ub] skříň na šaty toilet [toil t] záchod mobile phone mobilní telefon [m ubail f un] path [pa:θ] cestička, pěšina roof [ru:f] střecha chest of drawers prádelník [čest ov dro: s] study [stadi] pracovna chimney [čimni] komín washbasin [wošbeisn] umývadlo bookcase [bukkeis] knihovna bath [ba:θ] koupelna french window francouzské okno [frenč wind u] (velké okno až na zem) shower [šau ] sprcha armchair [a:mče ] křeslo double bed [dablbed] dvojlůžko coffee table [kofi teibl] konferenční stolek portrait [po:trit] podobizna bedroom [bedrum] ložnice desk [desk] psací stůl hi-fi [,hai fai] hifi (reprodukční zařízení) hall [ho:l] předsíň, hala lounge [laundž] obývací pokoj bedside table noční stolek [bedsaid teibl] computer [k m pju:t ] počítač rug [rag] předložka fireplace [fai pleis] krb bathroom [ba:θrum] koupelna fur coat [f : k ut] kožich tracksuit [træksju:t] tepláky electrical appliance electrický přístroj [i lekrik l plai ns] drive [draiv] příjezdová cesta zahradou, parkem oak [ uk] dub high-heeled shoes boty na vysokém [haihi:ld šu:z] podpadku slippers [slip z] pantofle balcony [bælk ni] balkon underneath [,and ni: θ] pod suprising [s praiziη] překvapující calculator [k lkjuleit ] kalkulačka investigation pátrání [in,vesti geiš n] digital watch digitální hodinky [ didžitl woč] microwave oven mikrovlná trouba [maikr uweiv avn] video recorder video přehrávač [vidi u ri ko:d ] remote control dálkové ovládání [ri m ut k n tr ul] clock radio rádio s hodinami [klok reidi u] compact disk player přehrávač na CD [,kompækt disk plei ] 15. lekce rule [ru:l] tap [tæp] pick up [pikap] behaviour [bi heivj ] consequence [konsikw ns] blow nose [bl u n uz] to bow [b u] sneeze [sni:z] wait your turn permission [p miš n] custom [kast m] ahead [ hed] go ahead pravidlo poťukat, zaťukat zvednout, sebrat chování následek smrkat uklonit se kýchat počkej až na tebe přijde řada svolení, povolení zvyk vpřed posluš si, začni, spus letterbox [let boks] schránka na dopisy doorstep [do:step] schod do domu, před dveřmi rude [ru:d] hrubý hit [hit] uhodit childhood [čaildhud] dětství bomb [bom] bomba whistle [wisl] hvízdání appliance [ plai ns] zařízení, přístroj since [sins] od (té doby) trouble [trabl] potíž out of date [aut ov deit] nemódní, zastaralý precede [pri: si:d] předcházet čemu dismount [dis maunt] sesednout z koně alight [ lait] vystupovat

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Doprava Transportation

Doprava Transportation Doprava Transportation Můžete mi říct, kde je nejbližší zastávka autobusu/autobusové nádraží? Can you tell me where the nearest bus stop/bus station is? Kolik prosím stojí jednosměrná jízdenka do Londýna?

Více

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií (II_UNIT _namluveno.jbb) Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro

Více

Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce

Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce K hotovým pracovním listům: Anglický výraz Věta využitelná ve výuce Český překlad Poznámky Look Look. Podívej/te se! Look out. Pozor! Look and play. Podívej/te

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická oblast Anglický jazyk Příprava na maturitní zkoušku

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

at the table at the corner at the window at the seaside (u moře) at Senohraby

at the table at the corner at the window at the seaside (u moře) at Senohraby PŘEDLOŽKY MÍSTA A SMĚRU PŘEDLOŽKY S ÚDAJI MÍSTA AT IN AT (přesněji určené menší místo) at the table at the corner at the window at the seaside (u moře) at Senohraby AT (v přeneseném významu a funkčně)

Více

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 HEALTH AJ 3 Konverzační témata DUM č. 13 třetí ročník čtyřletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

MERCHANDISE. Men's t-shirt Men's classic cotton t-shirt with prints of current logos FUTURE NATURE. www.robe.cz. Fabric: 100% Cotton

MERCHANDISE. Men's t-shirt Men's classic cotton t-shirt with prints of current logos FUTURE NATURE. www.robe.cz. Fabric: 100% Cotton N A B Í D K A F I R E M N Í H O O B L E Č E N Í A 3 D P Ř E D M Ě T Ů, k o n c e p t, d e s i g n a l a y o u t ( c ) E L L I P S E, 2 0 1 2 Men's t-shirt Men's classic cotton t-shirt with prints of current

Více

gramatické jevy srovnání

gramatické jevy srovnání VY_22_INOVACE_AJM45064JEŘ Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: Datum vytvoření: Autor: Určeno pro předmět: Tematická oblast:

Více

Byty k pronájmu Apartments for rent. better reality

Byty k pronájmu Apartments for rent. better reality Byty k pronájmu Apartments for rent Haštalská, Praha 1 #406254 Nově zrekonstruovaný světlý byt 3+1 (100 m 2 ), který se nachází v činžovním domě s výtahem v centru historického města. Byt je umístěný ve

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_305 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ POČITATELNÁ A NEPOČITATELNÁ PODSTATNÁ JMÉNA VY_32_INOVACE_AH_2_04 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí

Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky a logopedie Vývoj jazykových schopností u dětí předškolního věku Diplomová

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES DUM = Digitální Učební Materiál Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo Anglický jazyk MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES Autor: Mgr. Ivana Dvořáková Datum vytvoření: březen 2013 MAKE or DO? WHICH ONE TO

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 225 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 21. 5. 2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

EnglishDrill. opačný, protiklad, opak

EnglishDrill. opačný, protiklad, opak American Language Course Level II. (Books 7-12) () (slovníček k aplikaci EnglishDrill) Neregistrovaná verze - rozsah: 3 lekce - 124 slovíček (rozsah všech 24 lekcí - 998 slovíček - po registraci) Copyright

Více

ANGLIČTINA PRO UČEBNÍ OBOR

ANGLIČTINA PRO UČEBNÍ OBOR ANGLIČTINA PRO UČEBNÍ OBOR PRODAVAČ MGR. DITA HEJLOVÁ DOPIS - REKLAMACE VY_32_INOVACE_AH_1_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_AJ_CON_1 Ročník: II. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Angličtina pro 4. ročník základní školy

Angličtina pro 4. ročník základní školy www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Angličtina pro. ročník základní školy (spn ukázka lekce.jbb) Angličtina pro. ročník základní školy Lekce: VÍTEJTE Cvičení: Hello, kids! Ahoj

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 9.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 9.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 9.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_AJ_CON_1 Ročník: II. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Caledonia Backpackers

Caledonia Backpackers P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Kateřina Čechová aj9-kat-cec-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : Přečtěte si informace o hostelu v Edinburghu. aledonia ackpackers aledonia

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 15.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_AJ_CON_2

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 15.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_AJ_CON_2 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 15.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_AJ_CON_2 Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Greetings and simple conversation Žák: pozdraví, poprosí, poděkuje jednoduše konverzuje - Hi, hello, bye, goodbye - What s your name? My name is... - How are you? I m fine, thank you/thanks.

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 15.10.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_CON_2

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 15.10.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_CON_2 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 15.10.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_CON_2 Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Mgr. lice Kýrová aj9-jes-kyr-psa-03 Z á k l a d o v ý t e x t : letter from fan ear George, I'm writing to you (1) the zech Republic. I have

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Množné číslo podstatných jmen

Množné číslo podstatných jmen Anglická gramatika Množné číslo podstatných jmen PLURAL OF NOUNS Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: Anglický jazyk, 3.+ 6. třída 2014 ZDROJE: Help for English: http://www.helpforenglish.cz/gramatika

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

Passive Trpný rod Pracovní list

Passive Trpný rod Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_137 Passive Trpný rod Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 2. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

Otázky pro 3.ročník. Hello, my name s Ivana.

Otázky pro 3.ročník. Hello, my name s Ivana. Otázky pro 3.ročník 1/ Co znamená: Hello, what s your name? Hello, my name s Ivana. 2/ Doplň vhodné slovo: My favourite.. is blue. Co znamená tato věta? :. Vyjmenuj alespoň 6 barev: 3/ Napiš slovy číslo,

Více

Theme 9. Marketing Grammar: word formation. Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 10 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 60 minut

Theme 9. Marketing Grammar: word formation. Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 10 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 60 minut Theme 9 Marketing Grammar: word formation Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 10 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 60 minut KLÍNSKÝ P., MÜNCH O., CHROMÁ D., Ekonomika, EDUKO PRAHA,

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

Tabulky velikostí vojenské výstroje

Tabulky velikostí vojenské výstroje Tabulky velikostí vojenské výstroje Příloha k publikaci Výstroj českých vojáků (dle předpisu Int-51-4) Vojenské zařízení 8521 Brno 2006 MĚŘENÍ TĚLESNÝCH ROZMĚRŮ TĚLESNÉ ROZMĚRY MUŽI 1 výška 2 obvod hlavy

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

Luxusní bydlení. L uxury living. v nejzelenější části Prahy. in the most green part of Prague

Luxusní bydlení. L uxury living. v nejzelenější části Prahy. in the most green part of Prague Luxusní bydlení v nejzelenější části Prahy L uxury living in the most green part of Prague Luxusní bydlení v nejzelenější části Prahy L uxury living in the most green part of Prague Rezidence Rooseveltova

Více

Bydlení a každodenní život, denní režim

Bydlení a každodenní život, denní režim Bydlení a každodenní život, denní režim Konverzace z angličtiny autorka: Mgr. Nikola Němcová Základní škola a Mateřská škola Kameničky Další možnosti studia - nepovinné předměty CZ.1.07/1.1.28/02.0034

Více

HOTEL RESERVATION CHECKING IN MATERIÁLY PRO UČITELE

HOTEL RESERVATION CHECKING IN MATERIÁLY PRO UČITELE HOTEL RESERVATION CHECKING IN MATERIÁLY PRO UČITELE G: Hi! R: Hello! G: I d like to get a room. R: Yes, would you like a single, a double, a twin, a family room or an apartment? G: A single. R: A single.

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp Název školy:alth and disease Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Žádosti o víza do Ruské federace

Žádosti o víza do Ruské federace Žádosti o víza do Ruské federace Od 16. července zavádí zastupitelský úřad Ruské federace nový způsob podávání žádostí o udělení víza. Od tohoto data je pro všechny žadatele povinné zadat žádost nejprve

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

Cestování, komunikace a svět kolem nás. časů v anglickém jazyce. Studenti si procvičí použití časů v anglickém jazyce.

Cestování, komunikace a svět kolem nás. časů v anglickém jazyce. Studenti si procvičí použití časů v anglickém jazyce. VY_22_INOVACE_AJM46464JEŘ Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989)

Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989) Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989) Compulsion Charms in limited supply and refusing to stretch that inderfinable nothing somehow keeps pushing you finding the right words can be a problem how many

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 9. TŘÍDA. jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) dobře průměrně špatně

NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 9. TŘÍDA. jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) dobře průměrně špatně NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 9. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Maturita Vocabulary Autor: Silvie Teclová Název: Sports and games

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

wait [vejt] počkat include [inklůd] zahrnovat, obsahovat arrive [erajv] dorazit send [send] poslat

wait [vejt] počkat include [inklůd] zahrnovat, obsahovat arrive [erajv] dorazit send [send] poslat 1 (přepisy výslovnosti jsou orientační, poraďte se s googlem) Slovesa Slovíčko Výslovnost Překlad have/has (3 os.j.č) [hev] mít (vlastnit) be (am, is, are) [bí] být make [meik] vyrobit read [rýd] číst

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

Anglický jazyk. Kateřina Čechová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

Anglický jazyk. Kateřina Čechová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Kateřina Čechová aj9-kat-cec-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : hicken Liberec Local Recipe Prep time: 20 min. Ingredients:

Více

Accessories HANDBOOK. Alfa 1100. Rexite. Novum. Alva Collection

Accessories HANDBOOK. Alfa 1100. Rexite. Novum. Alva Collection Accessories HANDBOOK Rexite Alfa 1100 Kancelářské doplňky Rexite Rexite Přední zásobník 270x345x65 mm Front letter tray for desktop and wall 270x345x65 mm bílá white 309580999 černá black 309581999 transparentní

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák vyslovuje foneticky správně odlišné hlásky. Umí se pozdravit při setkání a rozloučení. Popíše barvy ve svém okolí. Rozumí a reaguje na základní rozkazy a dokáže popsat školní věci, které má ve školní

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více