1. lekce. True to Life Pre-Intermediate Strana 1. personal [ p :s n l] osobní. nepotřebný, nepodstatný. [an nes s ri] studovna 2.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. lekce. True to Life Pre-Intermediate Strana 1. personal [ p :s n l] osobní. nepotřebný, nepodstatný. [an nes s ri] studovna 2."

Transkript

1 True to Life Pre-Intermediate Strana 1 1. lekce personal [ p :s n l] osobní habit [hæbit] zvyk, obyčej study [stady] 1.pracovna, studovna 2.učit se,studovat study habits studijní zvyky lounge [laundž] obývací pokoj, hala bedroom [bedru:m] ložnice kitchen [kičin] kuchyň desk [desk] psací stůl chair [če ] židle armchair [a:m če ] křeslo, lenoška background music hudební kulisa [bækgraund mju:zik] complete [k m pli:t] úplný, kompletní silence [sail ns] ticho wastepaper bin koš na odpadky [,weist peip bin] photocopier kopírka [ f ut u,kopi: ] filing cabinet kartotéka, [ failiη kæbinit] registrační skříň mug [mag] hrneček, konvička, džbánek typewriter [ taiprait ] psací stroj ash-tray [æštrei] popelník alarm clock [ la:m klok] budík felt-tip(ped) pen fixa [feltip pen] bookcase [bukkeis] knihovna rubber [rab ] guma pencil sharpener ořezávátko [pensl ša:pn ] ruler [ru:l ] pravítko ballpoint pen propisovačka [bo:lpoint pen] file [fail] desky, svazek, šanon word processor textový editor [w :d pr uses ] (počítač) notebook [n utbuk] zápisník, notes hole punch [h ul panč] děrovačka stapler [steipl ] sešívačka scissors [siz z] nůžky briefcase [bri:fkeis] aktovka calculator [kælkjuleit ] kalkulačka sheet of paper arch papíru [ši:t ov peip ] unnecessary [an nes s ri] script [skript] notepad [n utp d] simplicity [sim plis ti] secret [si:krit] draft [dra:ft] nadbytečný, nepotřebný, nepodstatný rukopis, blok s rukopisem zápisník, notes jednoduchost tajemství, záhada koncept, náčrt, nárys pošetilý, hloupý silly [sili] make something easy zjednodušit, ulehčit throw away [θrou wei] vyhodit, zahodit complain [k m plein] waste [weist] lazy [leizi] laziness [leizinis] shut [šat] re-read [ri ri:d] doodles [du:dlz] routine [ru: ti:n] fixed routine [fikst] stěžovat si plýtvat líný lenost zavřít znovu přečíst čmáraniny obvyklý postup, rutina pravidelná, stálá rutina equipment [i kwipm nt] vybavení interruption přerušení [,int rapš n] break [breik] přestávka neat [ni:t] čistý, uklizený, uspořádaný tidy [taidi] úpravný, úhledný, uklizený untidy [an taidi] neúhledný, neuklizený mess [mes] nepořádek scratch [skræč] škrábat, drápat bite [bait] kousat, okusovat, štípat tap [tæp] ťukat efficient [i fiš nt] zdatný, schopný inefficient neschopný,nezdatný organised [o:g naizd] mít vše srovnaný, uspořádaný disorganised mít vše v nepořádku hardworking tvrdě,těžce [ha:dw :kiη] pracující

2 True to Life Pre-Intermediate Strana 2 arrow [ær u] šipka dusty [dasti] zaprášený stuff [staf] 1.látka, hmota 2.veteš, krámy correspondence korespondence [,koris pond ns] blank [blæηk] prázdný, čistý district [distrikt] kraj almost [o:lm ust] skoro, téměř hyphen [haif n] spojovník previous [pri:vj s] předchozí to label [leibl] opatřit štítkem look for [luk f ] hledat revise for [ri vais] opakovat učivo na save up [seiv ap] šetřit table lamp [teibl læmp] stolní lampa 2. lekce collocation rozložení, [,k l u keišn] uspořádání vote [v ut] for hlasovat, volit earn [ :n] vydělávat si well-paid [wel peid] dobře placený rent [rent] nájem relationship [ri leišnšip] 1.příbuzenství 2.vztah, poměr rude [ru:d] hrubý, nezdvořilý nevychovaný shocking [šokiη] šokující, hrozný cheat [či:t] šidit, podvádět What s she like? Jaká je? (povahově) in this/that case v tomto případě look something up vyhledat něco background 1.pozadí [bækgraund] 2.minulost surgery [s :dž ri] chirurgie divide [di vaid] dělit, rozdělit fail [feil] an exam propadnout u zkoušky pass [pa:s] an exam složit zkoušku grow up [grou] vyrůstat because of [bi ko:z] kvůli, díky reason [ri:zn] důvod consequence následek, [konsikw ns] důsledek opportunuty [op tju:niti] příležitost experience [iks pi ri ns] 1. zkušenost case [keis] krabice, krabička, pouzdro full stop [ful stop] tečka comma [kom ] čárka capital letter [kæpitl let ] velké písmeno tick [tik] odškrtávací značka, fajfka word stress [w :d stres] slovní přízvuk bracket [brækit] závorka apostrophe [ postr fi] apostrof generally [džen li] 1.obyčejně 2.všeobecně 2. zážitek unfortunately [an fo:čn tli] bohužel, naneštěstí advertise [ædv taiz] inzerovat advertisement inzerát, reklama [ d v :tism nt] to relate [ri leit] vztahovat be related to být příbuzný s further [f :ð ] dále, další kangaroo [,kæηg ru:] klokan autobiography životopis [,o:t ubai ogr fi] I m frightened of flying. Bojím se létání. belong [bi loη] patřit, příslušet whereas [we r æz] zatímco mark [ma:k] označit, vyznačit pouch [pauč] vak hop [hop] skákat, hopsat jump [džamp] upright [ap rait] feed on sth [fi:d] enemy [en mi] species [spi:ši:z] most common [m ust kom n] weight [weit] male [meil] on average [on æv ridž] pressure [preš ] skákat, skočit vzpřímeně živit se čím nepřítel, nepřátelský druh nejobvyklejší váha samec v průměru tlak

3 True to Life Pre-Intermediate Strana 3 over fence [ uv fens] přes plot, překážku grassland [gra:slænd] lučiny, pastviny herbivores [h : bivo:s] býložravci joey [dž ui] klokaní mládě lifespan [laifsp n] délka života starvation [sta: veiš n] smrt hladem 3. lekce scene [si:n] to picture [pikč ] statue [stætju:] fountain [fauntin] high-rise building [hairaiz bildiη] road sign [roud sain] souvenir [su:v ni ] pedestrian crossing [pi desti n krosiη] parking meter [pa:kiη mi:t ] pavement café [,peivm nt kæfei] traffic lights [ træfik laits] underground [and graund] definitely [definitli] probably [prob bli] direction [di rekšn] abbreviation [,bri:vi eišn] turning [t :nin] efficient [i fiš nt] between [bi twi:n] out of [aut ov] up [ap] near [ni ] on the top of [on] in front of [frant] along [ loη] above [ bav] over [ uv ] next to [nekst tu] past [pa:st] scéna zobrazit, vyobrazit socha fontána vysoká budova dopravní značka suvenýr,památka přechod pro chodce parkovací hodiny pouliční kavárna dopravní světla metro rozhodně, určitě pravděpodobně směr zkratka odbočka zdatný, schopný mezi (dvěma) z, ze nahoru, vzhůru u, k, blízko na vrchu před podél nad nad vedle, u kolem, okolo fall out [fo:l] wear out [we ] space [speis] hippopotamus [,hip pot m s] vypadnout opotřebovat se prostor hroch opposite [op zit] naproti through [θru:] skrz down [daun] dole, dolů behind [bi haind] za towards [t wo:dz] směrem k into [intu] do among [ maη] mezi (více) under [and ] pod below [bi l u] pod stick [stik] hůl coastline [k ustlain] pobřežní čára wooden [wud n] dřevěný represent [,repri zent] představovat seashell [si:šel] mořská škeble carve [ka:v] vyřezat current [kar nt] proud canoe [k nu:] kanoe frontier [frantj ] hranice, pohraniční, neprozkoumaná oblast mosque [mosk] mešita litter bin [lit bin] popelnice it might be [mait] mohl by být roundabout [raund baut] kruhový objezd chewing gum žvýkačka [ču:iη gam] grid [grid] rošt, mříž thanks anyway tak jako tak vám děkuji sailor [seil ] námořník incense burner kadidelnice [ insens b :n ] emperor [emp r ] vládce, císař however [hau ev ] avšak 4. lekce creativity [kriei tiv ti] kreativita, tvořivost brick [brik] cihla paperweight [peip weit] těžítko na papír hold [h uld] držet, udržet association [,s usi eiš n] spojení pattern [pæt n] vzor, obrazec

4 True to Life Pre-Intermediate Strana 4 look after [luk] starat se geometric [dži metrik] geometrický electricity [,ilek tris ti] elektřina lateral [læt r l] postranní, boční lateral thinking laterální myšlení get out of [get ut v] dostat ven weapon [wep n] zbraň invent [in vent] vynalézt, vymyslet poster [p ust ] plakát cartoon [ka: tu:n] karikatura, kreslený film make a speech mít/pronést projev [meik spi:č] decor [deiko:] dekorace, výzdoba imagination představivost [i mædžineiš n] suggestion [s džesč n] návrh to suggest [s džest] navrhnout,doporučit apology [ pol dži] omluva to apologize [ pol džais] omluvit se to refuse [ri flu:z] odmítnout, neschválit refusal [ri fju:z l] odmítnutí be embarrassed cítit se trapně,být v [im brær st] rozpacích ace [eis] eso act [ækt] skutek, čin active [æktiv] činný, aktivní at [æt] v car [ka:] auto care [ke ]; care for péče; pečovat, starat se cat [kæt] kočka create [kri: eit] stvořit,vytvořit eat [i:t] jíst erect [i rekt] vztyčit ever [ev ] někdy ice [ais] led clap hands [klæp hændz] tleskat rukama hang on [hæη] počkat, vydržet come out [kam ut] dopadnout, vyjít unlock [an lok] odemknout next-door [,nekst do:] sousední rob [rob] vyloupit (banku) ladder [læd ] žebřík stick [stik] tyč, prut current [kar nt] běžný, současný burn [b :n] spálit, pálit carve [ka:v] vyřezat include [in klu:d] zahrnovat, obsahovat still [stil] stále to land [lænd] přistát session [seš n] schůze, shromáždění space [speis] prostor, mezera capture [kæpč ] dobýt, dobytí chariot [čæri t] válečný vůz, kočár suburbs [sab :bs] okraj, okrajová část emphasis [emf sis] důraz recently [ri:s ntli] nedávno v poslední době lately [leitli] nedávno v poslední době collar [kol ] límec race [reis] dostih, závod rat [ræt] krysa rate [reit] poměr, sazba react [ri: ækt] reagovat tea [ti:] čaj tear [ti ] slza tree [tri:] strom vet [vet] veterinář paint [peint] malovat electrical wiring el. vedení [i lektik l wai riη] bowl [b ul] mísa poem [p uim] báseň compose [k m p uz] složit, skládat event [i vent] událost to improvise [impr vaiz] improvizovat brilliant [brilj nt] skvělý, jasný to reply [ri plai] odpovědět comma [kom ] čárka require [ri kwai ] žádat brain [brein] mozek angle [æηgl] úhel blanket [blæηkit] přikrývka 5. lekce waist [weist] eyebrow [aibrau] pas obočí chin [čin] knee [ni:] brada koleno

5 True to Life Pre-Intermediate Strana 5 ankle [æηkl] kotník elbow [elb u] loket finger [fiηg ] prst neck [nek] krk, šíje heel [hi:l] pata thumb [θam] palec ruky shoulder [š uld ] rameno lip [lip] ret wrist [rist] zápěstí skin [skin] kůže hip [hip] kyčel, bok toe [t u] prst u nohy tongue [taη] jazyk nail [neil] nehet foot [fut], pl. feet [fi:t] noha, chodidlo leg [leg] noha, dolní končetina bottom [bot m] zadek back [bæk] záda breast [brest] prsa tooth, pl.teeth [tu:θ] zub mouth [mauθ] ústa arm [a:m] paže hand [hænd] ruka ear [i ] ucho eye [ai] oko nose [nouz] nos troat [θr ut] hrdlo chest [čest] hruď stomach [stam k] břicho face [feis] obličej half an hour půl hodiny [ha:f n au ] quite often [kwait ofn] celkem často hardly ever [ha:dli ev ] sotva kdy twice a year [twais ji: ] dvakrát za rok whenever I feel like it kdykoli chci [wen ev aj fi:l laik it] every day [evri dei] každý den the day before předevčírem yesterday a couple of minutes pár minut [kapl] never [nev ] nikdy once a week/month/year [wans] jednou týdně/měsíčně/ročně every other day obden [evri að dei] occasionally [ keižnli] příležitostně a few days/weeks/months ago před několika dny/týdny/měsíci a few seconds pár vteřin operation [op reišn] operace check-up [ček ap] prohlídka feel short of breath nemoci popadnout dech medicine [medsin] lákařství, lék pain [pein] bolest anaesthetic anestetický [,ænis θetik] bandage [bændidž] obvaz, obvázat recovery [ri kav ri] uzdravení surgery [s :dž ri] chirurgie medical treatment lékařská péče [medikl tri:tmnt] hurt [h :t] bolet stretch [streč] natáhnout, protáhnout bend [bend] ohnout fold [fould] složit, založit carry out [kæri aut] provést, udělat willpower [wilpau ] síla vůle suffer from [saf ] trpět, utrpět horrified [horifaid] zděšený add [æd] sečíst, přičíst multiply [maltiplai] vynásobit devide [di vaid] dělit breathe [bri:θ] dýchat breath [breθ] dech break [breik] zlomit throw [θrou] házet, hodit shut [šat] zavřít raise [reiz] zvednout,zvýšit cut [kat] řezet, říznout se shake [šeik] třást, třást se point [point] ukázat,ukazovat Unit 6 lazy [leizi] líný boring [bo:riη] nudný unpleasant [anplæznt] nepříjemný traditional [tr dišnl] limited [limitid] strict [strikt] tradiční omezený přísný

6 True to Life Pre-Intermediate Strana 6 poor [pu ] chudý modern [mod n] moderní useless [ju:slis] neužitečný facilities [f sil ti:s] vybavení, zařízení wide [waid] široký range [reindž] rozsah atmosphere [ætm sfi ] atmosféra progressive [pr gresiv] progresivní, pokrokový exception [ik sepš n] výjimka do a course navštěvovat kurz make a decision rozhodnout se carefully [ke fuli] pozorně, opatrně blow [bl u] foukat fantastic [fæn tæstik] fantastický, skvělý climb [klaim] lézt, stopat rule [ru:l] pravidlo discover [dis kav ] objevit, odkrýt, zjistit preference [pref r ns] záliba, preference manage [mænidž] umět si poradit,řídit cry [krai] plakat laugh at [la:f æt] smát se čemu,komu express [iks pres] vyjádřit juggle [džagle] žonglovat marvellous [ma:v l s] úžasný, skvělý instead [in sted] místo toho hopeless [h uplis] beznadějný suggestion návrh [s džesč n] hurt [h :t] poranit receive [ri si:v] dostat,obdržet nail [neil] hřebík, nehet box [boks] krabice, box star [sta:] hvězda (na obloze, populární) glasses [gla:sis] brýle, sklenice confused [k n fju:zd] zmatený unpleasant [an pleznt] nepříjemný arc [a:k] oblouk trajectory [trædžikt ri] dráha sequence [si:kw ns] sled, řada attempt [ tempt] pokusit se balance [b l ns] balancovat, držet rovnováhu dozen [dazn] tucet transfer [træns f :] přemístit impossible [imposibl] nemožný swear [swe ] klít, nadávat smash [smæš] rozbít, roztříštit blooming [blu:miη] zatracený, pitomý knock [nok] zaklepat chew [ču:] žvýkat be omitted [ mitid] být opomenut, být vynechán admit [ d mit] vpustit, umístit promise [promis] slíbit 7. lekce handwriting [hændraitiη] rukopis essay [esei] esej, pojednání recipe [resipi] recept diary [dai ri] diář, kalendář entry [entri] zápis, heslo ve slovníku formal/informal letter formální/neformální dopis message [mesidž] zpráva job application žádost [džob æplikeišn] o zaměstnání envelope [ n vel p] obálka addressed envelope obálka s adresou immigration form imigrační formulář [,imi greišn] (při přechodu hranic) fry [frai] osmažit, usmažit garlic [ga:lik] česnek brown [braun] nechat zhnědnout pour over [po: uv ] přelít pollution [p lu:š n] znečišťování, znečištění get better [get bet ] zlepšovat se responsible for odpovědný za [ri spons bl] compain [k m plein] stěžovat si neat [ni:t] úhledný uniform [ju:nifo:m] stejný, stejnosměrný, rovnoměrný comparative [k m pær tiv] druhý stupeň příd.jm. superlative třetí stupeň příd.jm. [sju: p :l tiv]

7 True to Life Pre-Intermediate Strana 7 lawyer [lo:j ] právník personnel manager personální ředitel [,p :s nel mænidž ] accountant [ kaunt nt] účetní comedian [k mi:dj n] komik plumber [plamb ] instalatér politician [,poli tišn] politik surgeon [s :dž n] chirurg architect [a:kitekt] architekt vet [vet] veterinář wicked [wikid] zlý, hříšný necklace [neklis] náhrdelník nonsense [nons ns] nesmysl brave [breiv] statečný courage [karidž] odvaha disappear [,dis pi ] zmizet evil [i:vl] zlo, špatnost handkerchief kapesník [hæηk čif] rubbish [rabiš] smetí, odpadky upset [ap set] rozčilený jewel [džu: l] klenot, skvost adore [ do:] milovat breath [breθ] dech breathe [bri:ð] dýchat throat [θr ut] jícen, hrdlo themselves [ð m selvz] oni sami rob [rob] oloupit sail [seil] plout, plavit se hit [hit] uhodit drop [drop] ukápnout set [set] nastavit comfortable [ kamf t bl] pohodlný sensitivity [,sesi tiv ti] citlivost sensitive [sensitiv] citlivý formal [fo:ml] formální honesty [o:nisti] poctivost honest [onist] čestný, poctivý popularity [,popju lær ti] popularita popular [popjul ] oblíbený organised [o:g naizd] pořádný, pořádkumilovný imagination fantazie,představivost [i mædži neiš n] imaginative mající fantazii [i mædžin tiv] expected [ik spektid] očekávaný legible [ledž bl] čitelný friendly [frendli] přátelský reliability [ri,lai bil ti] spolehlivost reliable [ri lai bl] spolehlivý self-confidence sebevědomí, sebedůvěra [ self,konfid ns] confidential [,konfi denš l] důvěrný, tajný, důvěrihodný artistic [a: tistik] umělecký intelligence [in telidž ns] inteligence inteligent [in telidž nt] inteligentní satisfactory uspokojivý [,sætis fækt ri] legal [li:gl] zákonný reveal [ri vi:l] odhalit squeeze [skwi:z] mačkat, namačkat tremor [trem r] chvění, třes záchvěv strachu principle [prins pl] ředitel graphologist grafolog [græ fol džist] weakness [wi:knis] slabost appointment schůzka [ pointm nt] stupidity [stju: pid ti] hloupost destiny [destini] osud leopard [lep d] leopard hepatitis [,hep taitis] hepatitida fortnight [fo:tnait] čtrnáct dní dustman [dastm n] popelář sore throat [so: θr ut] bolesti v krku camel [kæm l] velbloud guest house penzión, ubytovna [gesthaus] 8. lekce receipt [ri si:t] item [ait m] suit [sju:t] sweater [swet ] jumper [džamp ] gloves [glavs] účet kus oblek svetr svetr, triko rukavice tie [tai] skirt [sk :t] belt [belt] trousers [trauz z] scarf [ska:f] blouse [blauz] vázanka sukně opasek, pásek kalhoty šátek halenka, blůza

8 True to Life Pre-Intermediate Strana 8 raincoat [reink ut] pláštěnka jacket [džækit] kabát, sako shirt [š :t] košile put on [put on] obléci try on [trai on] vyzkoušet si turn off [t :n of] vypnout turn down [t :n daun] ztlumit take off [teik] odložit, sundat take back vrátit, vzít zpět turn up [t :n] zesílit turn on zapnout pay for [pei] zaplatit za ask for [a:sk] požádat o refund [ri: fand] vrácení peněz, náhrada changing room kabinka na [čeindžiη rum] převlečení tap water [tæp wo:t ] voda z vodovodu insurance [in šu r ns] pojištění statement [steitm nt] prohlášení, tvrzení arrangement dohoda [ reindžm nt] spontaneous samovolný [spon teinj s] identify [ai dentifai] rozpoznat greengrocer s zelinářství [ gri:n gr us z] jeweller s [džu: l z] klenotnictví chemist s [kemists] drogérie, lékárna See you later. Ahoj, čau. Uvidíme se později. come over kam [ uv ] krátce navštívit, zaskočit in cash [kæš] (platit) v hotovosti by cheque [ček] (platit) šekem health care zdravotní péče [helθ ke ] heating [hi:tiη] vytápění, topení air conditioning klimatizace [,e k n diš niη] impatient [im peiš nt] netrpělivý decision [di siž n] rozhodnutí finally [fain li] nakonec tobacco [t bæk u] tabák progress [pr ugres] pokrok client [klai nt] zákazník promise [promis] slib afford [ fo:d] dovolit si proof [pru:f] důkaz treatment [tri:tm nt] léčba, péče, zacházení chopsticks [čopstiks] tyčky, hůlky na čínské jídlo frying pan [ fraiiη pæn] pánev necklace [neklis] náhrdelník scarf [ska:f] šála sandals [sændls] sandále butcher [buč ] řezník preserves [pri z :vz] zavařenina tinned groceries konzervované [tind gr us ri:s] potraviny mug [mag] hrnek, kafáč utensil [ju: tensl] nástroj, nádoba tableware [teiblwe ] stolní náčiní cutlery [katl ri] příbory porcelain [po:slin] porcelán fashionable [fæšn bl] módní gem [džem] drahokam 9. lekce liqueur [li kju ] likér worm [w :m] červ meatball [mi:tbo:l] masová koule karbanátek export [ik spo:t] vyvážet,exportovat produce [prodju:s] produkovat, vyrábět cauliflower [,koli flau ] květák grapes [greips] hroznové víno mushroom [mašru:m] houba grow [gr u] pěstovat seafood [si:fu:d] mořská strava (ryby, korýši) ripe [raip] zralý obligation [,obli geiš n] povinnost permit [p mit] povolit peel [pi:l] loupat, oloupat immediately hned, okamžitě [i mi:dj tli] break sth into [breik] nalámat něco do course [ko:s] chod jídla crab [kræb] krab cabbage [kæbidž] zelí

9 True to Life Pre-Intermediate Strana 9 pear [pe ] hruška strawberry [stro:beri] jahoda pepper [pep ] paprika aubergines [ ub ži:n] baklažán, lilek snail [sneil] hlemýžď avocado [ævokeid u] avokádo prawn [pro:n] garnát rice [rais] rýže potatoe [p eit u] brambora mussel [masl] mušle carrot [kær t] mrkev lettuce [letis] hlávkový salát melon [mel n] meloun garlic [ga:lik] česnek parsley [pa:sli] petržel peach [pi:č] broskev onion [anj n] cibule bean [bi:n] fazole pea [pi:] hrášek lobster [lobst ] humr pineapple [pain æpl] ananas cucumber [kju:kamb ] okurka mango [mæηg u] mango sorbet [so:b t] ovocná zmrzlina cheque [ček] šek punctuation [,paηktju eišn] reliable [ri lai bl] reliability [ri,lai bil ti] thousand [θauzend] politics [politiks] advertise [ædv taiz] advertisement [ d v :tism nt] personnel [p :s nel] interpunkce spolehlivý spolehlivost tisíc politika dělat reklamu, inzerovat reklama, inzerát personál, zaměstnanci intelligent [in telidž nt] vzdělaný character [kær kt ] charakter sensitive [sensitiv] citlivý sensitivity [sensitiviti] citlivost popularity [popju:l riti] popularita analysis [ næl sis] rozbor, analýza application [,æpli keišn] použití wrap up [ræp] zabalit bacon [beik n] slanina cutlery [katl ri] příbory starter [sta:t ] předkrm mustard [mast d] hořčice dessert [di z :t] desert 10. lekce receive [ri si:v] get a phone call unexpectedly [,anik spektidli] I can t stand listen to [lisn tu] expect [ik spekt] offer [of ] give up [giv ap] look at [luk et] take [teik] tell [tel] walk [wo:k] watch [woč] start [sta:t] dig [dig] joke [dž uk] dog [dog] cake [keik] smoking [sm ukiη] garden [ga:dn] dostat, obdržet mít telefonní hovor neočekávaně nemohu vystát poslouchat očekávat nabídnout vzdát se, zanechat čeho dívat se na vzít, brát říci, vyprávět procházet se sledovat začít kopat, rýt vtip pes koláč, dort kouření zahrada housework [hausw :k] domácí práce story [sto:ri] povídka, příběh homework [h umw :k] domácí úkol sauna [s una] sauna film [film] film car [ka:] auto photo [f ut u] fotografie refuse [ri fju:z] odmítnout avoid [ void] vyvarovat se vyhýbat se promise [promis] slíbit imagine [i mædžin] představit si boil [boil] vařit (se) peel [pi:l] oloupat reheat [ri hi:t] znovu ohřát enjoy [in džoi] mít požitek/radost, užít si čeho, líbit se decide [di said] rozhodnout (se) doesn t mind [maind] nevadí I don t mind. Je mi to jedno. Nevadí mi.

10 True to Life Pre-Intermediate Strana 10 intend [in tend] mít v úmyslu, zamýšlet regret [ri gret] litovat mood [mu:d] nálada,rozpoložení log [log] poleno surround [s raund] obklopovat walk the dog jít se psem na procházku ooz [u:z] pomalu téci,vytékat jacket potatoes brambory ve [džækit p teit uz] slupce expression [ik spreš n] výraz recover [ri kav ] udravit se suspense [s spens] napínavý, dobrodružný day off [dei f] delicious [di liš s] bubble bath [babl ba:θ] spare time [sp : taim] rewarding (job) [ri wo:diη] annoyed [ noid] enclose [in kl uz] responsibility [ri,spons bil ti] depressed [di prest] den volna vynikající (chuťově) pěnová koupel volný čas užitečný, úspěšný mrzutý,rozladěný přiložit odpovědnost v depresi 11. lekce drought [draut] sucho sunny [sani] slunný snowing [sn uiη] sněžení flood [flad] záplava foggy [fogi] mlhavý windy [windi] větrný cloudy [klaudi] zamračený icy [aisi] ledový stormy [sto:mi] bouřlivý rain [rein] déšť blizzard [bliz d] vánice suntan lotion opalovací mléko [santn l ušn] air conditioning klimatizace [,e k n dišniη] winter boots zimní boty [wint bu:ts] temperature [temprič ] teplota central heating ústřední topení [sent l hi:tiη] fan [fæn] ventilátor changeable [čeindž bl] proměnlivý rainfall [reinfo:l] srážky humidity [hju: mid ti] vlhkost happy [hæpi] šťastný annoyed [ noid] rozladěný čím angry [æηgri] rozhněvaný bored with [bo:d wiθ] znuděný čím depressed [di presd] sklíčený optimistic [,opti mistik] optimistický satisfied with spokojený s [,s tis faid] pessimistic [pesimistik] pesimistický excited [ik saitid] vzrušený worried [warid] znepokojený, utrápený frightened of [frait nd] zděšený climate [klaimit] klima affect [ fekt] zapůsobit, mít vliv gentle [džentl] jemný breeze [bri:z] vánek humid [hju:mid] vlhký violent [vai l nt] prudký thunderstorm bouře [θand sto:m] firefighter [ fai fait ] hasič perfume [p :fju:m] parfém vinegar [vinig ] ocet annoy [ noi] sužovat, trápit short-sleeved shirt košile s krátkými [šo:tsli:vd š :t] rukávy ice cubes [ais kju:bs] kostky ledu thoroughly [θar li] důkladně anticeptic cream [ænti septic kri:m] blanket [blænkit] light bulb [lait balb] candle [kændl] scarf [ska:f] overcoat [ uv k υt] gloves [glavz] desinfekční krém pokrývka, příkrývka žárovka svíčka šála svrchník rukavice

11 True to Life Pre-Intermediate Strana lekce candlelit dinner [kændlit] suprise party [s praiz pa:ti] narrow path [n r u pa:θ] valley [væli] steep hill [sti:p hil] lane [lein] daze [deiz] crazed [kreizd] ecstatic [ik stætik] sky [skai] share [še ] anger [æηg ] wonderful [wand f l] concentrate on [kons ntreit] excitement [ik saitm nt] scheduled [šedju:ld] fairly [fe li] recognise [rek gnaiz] depend [di pend] coincidence [k u insid ns] by coinsidence glance [gla:ns] at pour with rain [po:] večeře při svíčkách večírek s překvapením úzká pěšina údolí strmý kopec úzká cesta (mezi ploty), ulička omámit poblázněný u vytržení nebe, oblaka sdílet, podělit se vztek skvělý soustředit se na rozčilení být naplánován poměrně, docela poznat záviset shoda okolností, náhoda náhodou vrhnout letmý pohled lít jako z konve consist of [k n sist] observe [ b z :v] omit [ mit] romance [r mæns] wave [weiv] frantically [fræntik li] sway [swei] go off (alarm) chat [čæt] cushion [kuš n] chase [čeis] rush [raš] shout [šaut] amazing [æ meiziń] middle-aged [midleidžd] zip [zip] kettle [ketl] ride [raid] bull [bul] terrace [ter s] focus [f uk s] extraordinarily [ik stro:dnrili] miserable [miz r bl] lap [læp] lonely [l unli] skládat se z pozorovat vynechat milostný román, milostný vztah mávat zoufale,horečně houpat se, pokyvovat se zazvonit povídat (si) polštář pronásledování chvátat křik úžasný středního věku zip konvice jet (na koni/kole) býk terasa ohnisko mimořádně ubohý klín osamělý 13. lekce duty-free shop [dju:tifri: šop] book [buk] (flight) check-in [ček in] scales [skeils] luggage [lagidž] luggage allowance [ lau ns] bezcelní obchod resevovat vstupní kontrola odbavení váhy zavazadlo, zavazadla povolená hmotnost zavazadel left luggage [left lagidž] locker [lok ] baggage [bægidž] baggage claim [bægidž kleim] lost property [lost prop ti] injection [in džekšn] arrange [ reindž] chech [ček] úschovna zavazadel zamykací skříňka zavazadla prostor pro výdej zavazadel ztráty a nálezy injekce, očkování zařídit zkontrolovat

12 True to Life Pre-Intermediate Strana 12 valuables [vælju bls] queue [kju:] passport control [,pa:spo:t k n tr ul] security check [si kju:r ti ček] customs officer [kast ms ofis ] nothing to declare [naθiη tu dikle ] fill in [filin] left luggage locker [left lagidž lok ] departure lounge [di pa:č laundž] gate [geit] bar [ba:] window seat [wind u si:t] aisle seat [ail si:t] take off [teik of] land [lænd] boarding [bo:diη] boarding card [bo:diη ka:d] fasten [fa:sn] fasten your seat belts cennosti fronta pasová kontrola bezpečnostní prohlídka celník nic k proclení vyplnit schránka na úschovu zavazadel odletová hala východ, brána bar sedadlo u okna sedadlo u uličky startovat přistávat nastoupení (do letadla), nalodění palubní vstupenka upevnit zapněte si bezpečnostní pásy nouzový východ emergency exit [i m :dž nsi eksit] journey [dž :ni] suitcase [sju:tkeis] insurance [in šu r ns] medical insurance trip [trip] occupied [,okju paid] out of order [aut v o:d ] self-service [selfs :vis] samoobsluha equipment [i kwipment] vybavení cesta kufr pojištění zdravotní pojištění výlet obsazený mimo provoz first aid [f :st eid] první pomoc first aid kit [kit] lékarnička nappy [næpi] dětská plenka parachute [pær šu:t] padák fire extinguisher hasící přístroj [fai ik stiηgwiš ] beware of [bi we v] dejte pozor na flight [flait] let air [e ] vzduch strong [stroη] silný loud [laud] hlasitý deep [di:p] hluboký shallow [šæl u] mělký hard [ha:d] tvrdý easy [i:zi] snadný difficult [difiklt] obtížný light [lait] lehký dark [da:k] tmavý heavy [hevi] těžký soft [soft] měkký icy [aisi] ledový weak [wi:k] slabý sunglasses sluneční brýle [ san gla:siz] sock [sok] ponožka glove [glav] rukavice underpants spodky (pánské) [and pænts] swimming trunks plavky (pánské) [,swimiη tranks] tights [taits] punčocháče binoculors [bi nokjul s] dalekohled pants [pænts] 1.pánské spodky 2. dlouhé kalhoty hire [hai ] najmout si representative zástupce [,repri zent tiv] deliver [di liv ] doručit, dodat straightaway [,streit wei] hned, okamžitě 14. lekce sentimental [,senti mentl] sentimentální replace [ri pleis] nahradit collection [k lekš n] sbírka article of clothing [a:tikl] kus, druh oblečení reunite [,ri:ju nait] znovu spojit, setkat se, sejít se bushy [buši] zarostlý, hustý meet up [mi:t ap] setkat se miracle [mir kl] zázrak leave behind [li:v bi haind] opustit contact [kontækt] spojit se s,

13 True to Life Pre-Intermediate Strana 13 kontaktovat wardrobe [wo:dr ub] skříň na šaty toilet [toil t] záchod mobile phone mobilní telefon [m ubail f un] path [pa:θ] cestička, pěšina roof [ru:f] střecha chest of drawers prádelník [čest ov dro: s] study [stadi] pracovna chimney [čimni] komín washbasin [wošbeisn] umývadlo bookcase [bukkeis] knihovna bath [ba:θ] koupelna french window francouzské okno [frenč wind u] (velké okno až na zem) shower [šau ] sprcha armchair [a:mče ] křeslo double bed [dablbed] dvojlůžko coffee table [kofi teibl] konferenční stolek portrait [po:trit] podobizna bedroom [bedrum] ložnice desk [desk] psací stůl hi-fi [,hai fai] hifi (reprodukční zařízení) hall [ho:l] předsíň, hala lounge [laundž] obývací pokoj bedside table noční stolek [bedsaid teibl] computer [k m pju:t ] počítač rug [rag] předložka fireplace [fai pleis] krb bathroom [ba:θrum] koupelna fur coat [f : k ut] kožich tracksuit [træksju:t] tepláky electrical appliance electrický přístroj [i lekrik l plai ns] drive [draiv] příjezdová cesta zahradou, parkem oak [ uk] dub high-heeled shoes boty na vysokém [haihi:ld šu:z] podpadku slippers [slip z] pantofle balcony [bælk ni] balkon underneath [,and ni: θ] pod suprising [s praiziη] překvapující calculator [k lkjuleit ] kalkulačka investigation pátrání [in,vesti geiš n] digital watch digitální hodinky [ didžitl woč] microwave oven mikrovlná trouba [maikr uweiv avn] video recorder video přehrávač [vidi u ri ko:d ] remote control dálkové ovládání [ri m ut k n tr ul] clock radio rádio s hodinami [klok reidi u] compact disk player přehrávač na CD [,kompækt disk plei ] 15. lekce rule [ru:l] tap [tæp] pick up [pikap] behaviour [bi heivj ] consequence [konsikw ns] blow nose [bl u n uz] to bow [b u] sneeze [sni:z] wait your turn permission [p miš n] custom [kast m] ahead [ hed] go ahead pravidlo poťukat, zaťukat zvednout, sebrat chování následek smrkat uklonit se kýchat počkej až na tebe přijde řada svolení, povolení zvyk vpřed posluš si, začni, spus letterbox [let boks] schránka na dopisy doorstep [do:step] schod do domu, před dveřmi rude [ru:d] hrubý hit [hit] uhodit childhood [čaildhud] dětství bomb [bom] bomba whistle [wisl] hvízdání appliance [ plai ns] zařízení, přístroj since [sins] od (té doby) trouble [trabl] potíž out of date [aut ov deit] nemódní, zastaralý precede [pri: si:d] předcházet čemu dismount [dis maunt] sesednout z koně alight [ lait] vystupovat

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 actor [ækt ] actress [æktris] age [eidž] Ankara [ ænk r ] Argentina [a:dž n tain] artist [a:tist] astronaut [æstr no:t] be from [bi: from] Beijing [beižiη]

Více

UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE

UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE UNIT 1 advise [ d vaiz] bald [bo:ld] be located [bi: l u keitid] beard [bi d] betray [bi trei] bouquet [bu kei] brave [breiv] broad shoulders [bro:d š uld

Více

Unit 1. True to Life Intermediate Strana 1. upset [ap set] rozčílený worried [warid] ustaraný relaxed [ri lćkst] uvolněný nervous [n :v s] nervózní

Unit 1. True to Life Intermediate Strana 1. upset [ap set] rozčílený worried [warid] ustaraný relaxed [ri lćkst] uvolněný nervous [n :v s] nervózní True to Life Intermediate Strana 1 Unit 1 vaguely [veigli] matně, nejasně, vágně, nezřetelně clearly [kli li] jasně, zřetelně traffic lights semafor [trćfik laits] zebra crossing přechod pro [zi:br krosiη]

Více

Přehled výslovnosti. Samohlásky

Přehled výslovnosti. Samohlásky Anglicko-český slovník k učebnici Incredible 5, level 3 Přehled výslovnosti Samohlásky A calm, ah A heart, far œ act, mass ai drive, cry ai fire, tyre au out, down au flour, sour e met, lend, pen ei say,

Více

Exam Excellence. Slovníček. Překlad: Vladimír Kuzba

Exam Excellence. Slovníček. Překlad: Vladimír Kuzba O X F O R D Exam Excellence Slovníček Překlad: Vladimír Kuzba Oxford Exam Excellence slovníček Šedě označené výrazy jsou doporučeny pro vyšší úroveň. 1 Family life Rodinný život Stages in life Fáze života

Více

1. lekce. True to Life Upper-Intermediate Strana 1. společný. common [kom n]

1. lekce. True to Life Upper-Intermediate Strana 1. společný. common [kom n] True to Life Upper-Intermediate Strana 1 1. lekce common [kom n] keen [ki:n] on společný nadšený čím, horlivý nezákonný, ilegální kolo illegal [i li:gl] wheel [wi:l] astronomy [ s tron mi] astronomie,

Více

Access 3. Anglicko-český slovníček

Access 3. Anglicko-český slovníček Access 3 Anglicko-český slovníček a Day in, day out ambitious (adj) basketball practice (n) court (n) do homework (phr) do my best (phr) fall behind (with) (phr v) get up (phr v) grades (n) have a bath

Více

Objednat můžete na www.fragment.cz

Objednat můžete na www.fragment.cz Angličtina Last minute také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy v edici: Italština Last minute Španělština Last minute Markéta Galatová, Anna Kronusová Angličtina

Více

Pre-Intermediate slovníček 2 TECH TALK. Vicki Hollet. Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová

Pre-Intermediate slovníček 2 TECH TALK. Vicki Hollet. Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová Pre-Intermediate slovníček 2 TECH TALK Vicki Hollet Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová Tech Talk Pre-Intermediate slovníček UNIT 1 analyse (v) analyzovat, zkoumat

Více

Slovníček a přehled české mluvnice

Slovníček a přehled české mluvnice English for Life Beginner Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP verze slovníčku Tom Hutchinson Grammar reference Lekce 4 Zkrácené tvary

Více

Gateway A2. Unit 1 School Activities ask/answer a /ˌɑːsk/ˌɑnsə ə

Gateway A2. Unit 1 School Activities ask/answer a /ˌɑːsk/ˌɑnsə ə Gateway A2 Unit 1 Back to school Unit 1 School subjects art /ɑːt/ výtvarná výchova biology /baɪˈɒlədʒi/ biologie chemistry /ˈkemɪstri/ chemie English /ˈɪŋɡlɪʃ/ angličtina; anglicky French /frentʃ/ francouzština;

Více

Straightforward Intermediate

Straightforward Intermediate Straightforward Intermediate strana 1 z 13 Straightforward Intermediate Lesson 1 Self-image K této učebnici je k dispozici procvičování na internetu. Více informací na www.macmillan.cz/e-learning consider

Více

SAMPLE PAGES kompletní lekce Unit 2. Odborná spolupráce Eva Paulerová, Danica Gondová, Hana Musílková a Jana Pernicová

SAMPLE PAGES kompletní lekce Unit 2. Odborná spolupráce Eva Paulerová, Danica Gondová, Hana Musílková a Jana Pernicová SAMPLE PAGES kompletní lekce Unit Zcela nový doplněk k přípravě nejen na maturitní zkoušku Skvělý pomocník pro rozvoj všech komunikativních dovedností Svěží materiál pro konverzační hodiny i domácí samostudium

Více

International Express Pre-Intermediate slovníček

International Express Pre-Intermediate slovníček International Express Pre-Intermediate slovníček UNIT 1 a lot (adv) velmi, hodnû, mnoho about (adv) [approximately] kolem, okolo [pfiibliïnû] about (prep) [on the subject of] o [o kom, ãem] activity (n)

Více

Wordlist. Starter unit

Wordlist. Starter unit Starter unit actor (n) herec actress (n) herečka address (n) adresa after all nakonec, přece jen age (n) věk all right tak dobře alphabet (n) abeceda American (adj) americký; Američan angry (adj) rozzlobený

Více

International Express Elementary slovníček

International Express Elementary slovníček International Express Elementary slovníček UNIT 1 agenda (n) [things to be covered in the lesson] program [co bude probíráno v kaïdé lekci] a lot (adv) [do something a lot] hodnû, ãasto [dûlat nûco ãasto]

Více

Week 1 Revision. Put the noun in the plural. 1. a secretary 2. a bus

Week 1 Revision. Put the noun in the plural. 1. a secretary 2. a bus Week 1 Revision Fill in the article A/AN/THE. if necessary. 1. How are.children? 2. I live in.. small house in country. 3. front door of our house is small. 4. girl with.. blue eyes is my sister? 5. Can

Více

Unit 1. Unit 2. Skills and culture

Unit 1. Unit 2. Skills and culture Unit 1 ahead of (prep) /@"hed @v/ před alternative energy (n) /O:l%t3:n@tIv "en@ùi/ energie z alternativních zdrojů bad news (n) /%b&d "nju:z/ špatné zprávy by then (adv) /%bai "Den/ tou dobou certain

Více

New International Business English

New International Business English New International Business English Leo Jones WORDLIST 1 UNIT 1 FACE TO FACE 2 accountant n / 'k t nt/ účetní alert / 'l :t / ostražitý, bdělý anxiously /'æŋk sli/ úzkostlivě, zneklidněně apparently / 'pær

Více

Level 1. Anglicko-český slovníček. Bohemian Ventures. výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku

Level 1. Anglicko-český slovníček. Bohemian Ventures. výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku Level 1 Anglicko-český slovníček Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku OBSAH Module 1 THE CHALLENGE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Elementary slovníček 4 TECH TALK. Vicki Hollet. Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová

Elementary slovníček 4 TECH TALK. Vicki Hollet. Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová Elementary slovníček 4 TECH TALK Vicki Hollet Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová Tech Talk Elementary slovníček UNIT 1 alarm clock (n) budík apple (n) jablko area

Více

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY Slovosled v anglické větě: oznam.věta: 1.podmět, 2.přísudek, 3.předmět, 4.příslovečná určení místa, času, způsobu např.: I did the homework easily at home yesterday. otázka:

Více

TEMATICKÁ FRAZEOLOGIE

TEMATICKÁ FRAZEOLOGIE TEMATICKÁ FRAZEOLOGIE K UČEBNICI TRUE TO LIFE INTERMEDIATE RNDr. Eva Staňková Obsah PŘEDMLUVA 1 LEKCE 1.. 2 LEKCE 2.. 4 LEKCE 3.. 6 LEKCE 4.. 8 LEKCE 5.. 10 LEKCE 6.. 12 LEKCE 7.. 14 LEKCE 8.. 16 LEKCE

Více

Intermediate. Anglicko český slovníček. Bohemian Ventures. výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku

Intermediate. Anglicko český slovníček. Bohemian Ventures. výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku Intermediate Anglicko český slovníček Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku OBSAH Module 1 ADVENTURE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Text zvukové stopy na CD Angličtina ELEMENTS (s výslovností a překladem) Mírně pokročilí

Text zvukové stopy na CD Angličtina ELEMENTS (s výslovností a překladem) Mírně pokročilí Stopa 48: Poslechněte si text. If I had my life to live again, I d try to make more mistakes. [if ai hñd mai laif tò liv ò gen aid trai tò meik mo: mi steikz] I would relax. [ai wud ri lñks] I would be

Více

New Inside Out Intermediate

New Inside Out Intermediate New Inside Out Intermediate strana 1 z 31 New Inside Out Intermediate Unit 1 admire L]ÇDã~f]L= obdivovat Which famous person do you admire most? anonymously L]Dåflåfã]ëäáL= anonymně If you give something

Více

Kurz anglického jazyka pro dopravce

Kurz anglického jazyka pro dopravce Kurz anglického jazyka pro dopravce Mgr. Barbora Kornecká AHOL Vyšší odborná škola, o. p. s. Praha 2007 1 Kurz anglického jazyka pro dopravce Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2007. Staroměstské

Více

LONGMAN EXAM ACCELERATOR WORD BANK UNIT 1 - PEOPLE

LONGMAN EXAM ACCELERATOR WORD BANK UNIT 1 - PEOPLE LONGMAN EXAM ACCELERATOR WORD BANK UNIT 1 - PEOPLE BODY GENERAL beauty spot/mole /ˈbjuːti spɒt/ dimple /ˈdɪmpəl/ freckles /ˈfreklz/ scar /skɑː/ wrinkles /ˈrɪŋklz/ BUILD build /bɪld/ muscular /ˈmʌskjələ/

Více

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118.

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118. OBSAH Úvod REFERENčNÍ část PÍSEMNÁ ZKOUšKA POSLECH S POROZUMěNÍM Informace o zkoušce 0. Zkouškové strategie. Cvičení typu pravda / nepravda (true/false). Varianta cvičení výběr odpovědí z více možností

Více

WORDLIST SLOVNÍCEK INTRODUCTION 2 LIFESTYLES 1 PEOPLE IN OUR LIVES WORKING WITH WORDS REMEMBER! A WEEKENDS SONG C GETTING TO KNOW YOU

WORDLIST SLOVNÍCEK INTRODUCTION 2 LIFESTYLES 1 PEOPLE IN OUR LIVES WORKING WITH WORDS REMEMBER! A WEEKENDS SONG C GETTING TO KNOW YOU 10567-Wordlist-GECKOLTD 11/7/05 11:31 AM Page 84 WORDLIST SLOVNÍCEK 84 REMEMBER! (adj) = adjective přídavné jméno (n) = noun podstatné jméno (pl) = plural množné císlo (sing) = singular jednotné císlo

Více