1. lekce. True to Life Pre-Intermediate Strana 1. personal [ p :s n l] osobní. nepotřebný, nepodstatný. [an nes s ri] studovna 2.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. lekce. True to Life Pre-Intermediate Strana 1. personal [ p :s n l] osobní. nepotřebný, nepodstatný. [an nes s ri] studovna 2."

Transkript

1 True to Life Pre-Intermediate Strana 1 1. lekce personal [ p :s n l] osobní habit [hæbit] zvyk, obyčej study [stady] 1.pracovna, studovna 2.učit se,studovat study habits studijní zvyky lounge [laundž] obývací pokoj, hala bedroom [bedru:m] ložnice kitchen [kičin] kuchyň desk [desk] psací stůl chair [če ] židle armchair [a:m če ] křeslo, lenoška background music hudební kulisa [bækgraund mju:zik] complete [k m pli:t] úplný, kompletní silence [sail ns] ticho wastepaper bin koš na odpadky [,weist peip bin] photocopier kopírka [ f ut u,kopi: ] filing cabinet kartotéka, [ failiη kæbinit] registrační skříň mug [mag] hrneček, konvička, džbánek typewriter [ taiprait ] psací stroj ash-tray [æštrei] popelník alarm clock [ la:m klok] budík felt-tip(ped) pen fixa [feltip pen] bookcase [bukkeis] knihovna rubber [rab ] guma pencil sharpener ořezávátko [pensl ša:pn ] ruler [ru:l ] pravítko ballpoint pen propisovačka [bo:lpoint pen] file [fail] desky, svazek, šanon word processor textový editor [w :d pr uses ] (počítač) notebook [n utbuk] zápisník, notes hole punch [h ul panč] děrovačka stapler [steipl ] sešívačka scissors [siz z] nůžky briefcase [bri:fkeis] aktovka calculator [kælkjuleit ] kalkulačka sheet of paper arch papíru [ši:t ov peip ] unnecessary [an nes s ri] script [skript] notepad [n utp d] simplicity [sim plis ti] secret [si:krit] draft [dra:ft] nadbytečný, nepotřebný, nepodstatný rukopis, blok s rukopisem zápisník, notes jednoduchost tajemství, záhada koncept, náčrt, nárys pošetilý, hloupý silly [sili] make something easy zjednodušit, ulehčit throw away [θrou wei] vyhodit, zahodit complain [k m plein] waste [weist] lazy [leizi] laziness [leizinis] shut [šat] re-read [ri ri:d] doodles [du:dlz] routine [ru: ti:n] fixed routine [fikst] stěžovat si plýtvat líný lenost zavřít znovu přečíst čmáraniny obvyklý postup, rutina pravidelná, stálá rutina equipment [i kwipm nt] vybavení interruption přerušení [,int rapš n] break [breik] přestávka neat [ni:t] čistý, uklizený, uspořádaný tidy [taidi] úpravný, úhledný, uklizený untidy [an taidi] neúhledný, neuklizený mess [mes] nepořádek scratch [skræč] škrábat, drápat bite [bait] kousat, okusovat, štípat tap [tæp] ťukat efficient [i fiš nt] zdatný, schopný inefficient neschopný,nezdatný organised [o:g naizd] mít vše srovnaný, uspořádaný disorganised mít vše v nepořádku hardworking tvrdě,těžce [ha:dw :kiη] pracující

2 True to Life Pre-Intermediate Strana 2 arrow [ær u] šipka dusty [dasti] zaprášený stuff [staf] 1.látka, hmota 2.veteš, krámy correspondence korespondence [,koris pond ns] blank [blæηk] prázdný, čistý district [distrikt] kraj almost [o:lm ust] skoro, téměř hyphen [haif n] spojovník previous [pri:vj s] předchozí to label [leibl] opatřit štítkem look for [luk f ] hledat revise for [ri vais] opakovat učivo na save up [seiv ap] šetřit table lamp [teibl læmp] stolní lampa 2. lekce collocation rozložení, [,k l u keišn] uspořádání vote [v ut] for hlasovat, volit earn [ :n] vydělávat si well-paid [wel peid] dobře placený rent [rent] nájem relationship [ri leišnšip] 1.příbuzenství 2.vztah, poměr rude [ru:d] hrubý, nezdvořilý nevychovaný shocking [šokiη] šokující, hrozný cheat [či:t] šidit, podvádět What s she like? Jaká je? (povahově) in this/that case v tomto případě look something up vyhledat něco background 1.pozadí [bækgraund] 2.minulost surgery [s :dž ri] chirurgie divide [di vaid] dělit, rozdělit fail [feil] an exam propadnout u zkoušky pass [pa:s] an exam složit zkoušku grow up [grou] vyrůstat because of [bi ko:z] kvůli, díky reason [ri:zn] důvod consequence následek, [konsikw ns] důsledek opportunuty [op tju:niti] příležitost experience [iks pi ri ns] 1. zkušenost case [keis] krabice, krabička, pouzdro full stop [ful stop] tečka comma [kom ] čárka capital letter [kæpitl let ] velké písmeno tick [tik] odškrtávací značka, fajfka word stress [w :d stres] slovní přízvuk bracket [brækit] závorka apostrophe [ postr fi] apostrof generally [džen li] 1.obyčejně 2.všeobecně 2. zážitek unfortunately [an fo:čn tli] bohužel, naneštěstí advertise [ædv taiz] inzerovat advertisement inzerát, reklama [ d v :tism nt] to relate [ri leit] vztahovat be related to být příbuzný s further [f :ð ] dále, další kangaroo [,kæηg ru:] klokan autobiography životopis [,o:t ubai ogr fi] I m frightened of flying. Bojím se létání. belong [bi loη] patřit, příslušet whereas [we r æz] zatímco mark [ma:k] označit, vyznačit pouch [pauč] vak hop [hop] skákat, hopsat jump [džamp] upright [ap rait] feed on sth [fi:d] enemy [en mi] species [spi:ši:z] most common [m ust kom n] weight [weit] male [meil] on average [on æv ridž] pressure [preš ] skákat, skočit vzpřímeně živit se čím nepřítel, nepřátelský druh nejobvyklejší váha samec v průměru tlak

3 True to Life Pre-Intermediate Strana 3 over fence [ uv fens] přes plot, překážku grassland [gra:slænd] lučiny, pastviny herbivores [h : bivo:s] býložravci joey [dž ui] klokaní mládě lifespan [laifsp n] délka života starvation [sta: veiš n] smrt hladem 3. lekce scene [si:n] to picture [pikč ] statue [stætju:] fountain [fauntin] high-rise building [hairaiz bildiη] road sign [roud sain] souvenir [su:v ni ] pedestrian crossing [pi desti n krosiη] parking meter [pa:kiη mi:t ] pavement café [,peivm nt kæfei] traffic lights [ træfik laits] underground [and graund] definitely [definitli] probably [prob bli] direction [di rekšn] abbreviation [,bri:vi eišn] turning [t :nin] efficient [i fiš nt] between [bi twi:n] out of [aut ov] up [ap] near [ni ] on the top of [on] in front of [frant] along [ loη] above [ bav] over [ uv ] next to [nekst tu] past [pa:st] scéna zobrazit, vyobrazit socha fontána vysoká budova dopravní značka suvenýr,památka přechod pro chodce parkovací hodiny pouliční kavárna dopravní světla metro rozhodně, určitě pravděpodobně směr zkratka odbočka zdatný, schopný mezi (dvěma) z, ze nahoru, vzhůru u, k, blízko na vrchu před podél nad nad vedle, u kolem, okolo fall out [fo:l] wear out [we ] space [speis] hippopotamus [,hip pot m s] vypadnout opotřebovat se prostor hroch opposite [op zit] naproti through [θru:] skrz down [daun] dole, dolů behind [bi haind] za towards [t wo:dz] směrem k into [intu] do among [ maη] mezi (více) under [and ] pod below [bi l u] pod stick [stik] hůl coastline [k ustlain] pobřežní čára wooden [wud n] dřevěný represent [,repri zent] představovat seashell [si:šel] mořská škeble carve [ka:v] vyřezat current [kar nt] proud canoe [k nu:] kanoe frontier [frantj ] hranice, pohraniční, neprozkoumaná oblast mosque [mosk] mešita litter bin [lit bin] popelnice it might be [mait] mohl by být roundabout [raund baut] kruhový objezd chewing gum žvýkačka [ču:iη gam] grid [grid] rošt, mříž thanks anyway tak jako tak vám děkuji sailor [seil ] námořník incense burner kadidelnice [ insens b :n ] emperor [emp r ] vládce, císař however [hau ev ] avšak 4. lekce creativity [kriei tiv ti] kreativita, tvořivost brick [brik] cihla paperweight [peip weit] těžítko na papír hold [h uld] držet, udržet association [,s usi eiš n] spojení pattern [pæt n] vzor, obrazec

4 True to Life Pre-Intermediate Strana 4 look after [luk] starat se geometric [dži metrik] geometrický electricity [,ilek tris ti] elektřina lateral [læt r l] postranní, boční lateral thinking laterální myšlení get out of [get ut v] dostat ven weapon [wep n] zbraň invent [in vent] vynalézt, vymyslet poster [p ust ] plakát cartoon [ka: tu:n] karikatura, kreslený film make a speech mít/pronést projev [meik spi:č] decor [deiko:] dekorace, výzdoba imagination představivost [i mædžineiš n] suggestion [s džesč n] návrh to suggest [s džest] navrhnout,doporučit apology [ pol dži] omluva to apologize [ pol džais] omluvit se to refuse [ri flu:z] odmítnout, neschválit refusal [ri fju:z l] odmítnutí be embarrassed cítit se trapně,být v [im brær st] rozpacích ace [eis] eso act [ækt] skutek, čin active [æktiv] činný, aktivní at [æt] v car [ka:] auto care [ke ]; care for péče; pečovat, starat se cat [kæt] kočka create [kri: eit] stvořit,vytvořit eat [i:t] jíst erect [i rekt] vztyčit ever [ev ] někdy ice [ais] led clap hands [klæp hændz] tleskat rukama hang on [hæη] počkat, vydržet come out [kam ut] dopadnout, vyjít unlock [an lok] odemknout next-door [,nekst do:] sousední rob [rob] vyloupit (banku) ladder [læd ] žebřík stick [stik] tyč, prut current [kar nt] běžný, současný burn [b :n] spálit, pálit carve [ka:v] vyřezat include [in klu:d] zahrnovat, obsahovat still [stil] stále to land [lænd] přistát session [seš n] schůze, shromáždění space [speis] prostor, mezera capture [kæpč ] dobýt, dobytí chariot [čæri t] válečný vůz, kočár suburbs [sab :bs] okraj, okrajová část emphasis [emf sis] důraz recently [ri:s ntli] nedávno v poslední době lately [leitli] nedávno v poslední době collar [kol ] límec race [reis] dostih, závod rat [ræt] krysa rate [reit] poměr, sazba react [ri: ækt] reagovat tea [ti:] čaj tear [ti ] slza tree [tri:] strom vet [vet] veterinář paint [peint] malovat electrical wiring el. vedení [i lektik l wai riη] bowl [b ul] mísa poem [p uim] báseň compose [k m p uz] složit, skládat event [i vent] událost to improvise [impr vaiz] improvizovat brilliant [brilj nt] skvělý, jasný to reply [ri plai] odpovědět comma [kom ] čárka require [ri kwai ] žádat brain [brein] mozek angle [æηgl] úhel blanket [blæηkit] přikrývka 5. lekce waist [weist] eyebrow [aibrau] pas obočí chin [čin] knee [ni:] brada koleno

5 True to Life Pre-Intermediate Strana 5 ankle [æηkl] kotník elbow [elb u] loket finger [fiηg ] prst neck [nek] krk, šíje heel [hi:l] pata thumb [θam] palec ruky shoulder [š uld ] rameno lip [lip] ret wrist [rist] zápěstí skin [skin] kůže hip [hip] kyčel, bok toe [t u] prst u nohy tongue [taη] jazyk nail [neil] nehet foot [fut], pl. feet [fi:t] noha, chodidlo leg [leg] noha, dolní končetina bottom [bot m] zadek back [bæk] záda breast [brest] prsa tooth, pl.teeth [tu:θ] zub mouth [mauθ] ústa arm [a:m] paže hand [hænd] ruka ear [i ] ucho eye [ai] oko nose [nouz] nos troat [θr ut] hrdlo chest [čest] hruď stomach [stam k] břicho face [feis] obličej half an hour půl hodiny [ha:f n au ] quite often [kwait ofn] celkem často hardly ever [ha:dli ev ] sotva kdy twice a year [twais ji: ] dvakrát za rok whenever I feel like it kdykoli chci [wen ev aj fi:l laik it] every day [evri dei] každý den the day before předevčírem yesterday a couple of minutes pár minut [kapl] never [nev ] nikdy once a week/month/year [wans] jednou týdně/měsíčně/ročně every other day obden [evri að dei] occasionally [ keižnli] příležitostně a few days/weeks/months ago před několika dny/týdny/měsíci a few seconds pár vteřin operation [op reišn] operace check-up [ček ap] prohlídka feel short of breath nemoci popadnout dech medicine [medsin] lákařství, lék pain [pein] bolest anaesthetic anestetický [,ænis θetik] bandage [bændidž] obvaz, obvázat recovery [ri kav ri] uzdravení surgery [s :dž ri] chirurgie medical treatment lékařská péče [medikl tri:tmnt] hurt [h :t] bolet stretch [streč] natáhnout, protáhnout bend [bend] ohnout fold [fould] složit, založit carry out [kæri aut] provést, udělat willpower [wilpau ] síla vůle suffer from [saf ] trpět, utrpět horrified [horifaid] zděšený add [æd] sečíst, přičíst multiply [maltiplai] vynásobit devide [di vaid] dělit breathe [bri:θ] dýchat breath [breθ] dech break [breik] zlomit throw [θrou] házet, hodit shut [šat] zavřít raise [reiz] zvednout,zvýšit cut [kat] řezet, říznout se shake [šeik] třást, třást se point [point] ukázat,ukazovat Unit 6 lazy [leizi] líný boring [bo:riη] nudný unpleasant [anplæznt] nepříjemný traditional [tr dišnl] limited [limitid] strict [strikt] tradiční omezený přísný

6 True to Life Pre-Intermediate Strana 6 poor [pu ] chudý modern [mod n] moderní useless [ju:slis] neužitečný facilities [f sil ti:s] vybavení, zařízení wide [waid] široký range [reindž] rozsah atmosphere [ætm sfi ] atmosféra progressive [pr gresiv] progresivní, pokrokový exception [ik sepš n] výjimka do a course navštěvovat kurz make a decision rozhodnout se carefully [ke fuli] pozorně, opatrně blow [bl u] foukat fantastic [fæn tæstik] fantastický, skvělý climb [klaim] lézt, stopat rule [ru:l] pravidlo discover [dis kav ] objevit, odkrýt, zjistit preference [pref r ns] záliba, preference manage [mænidž] umět si poradit,řídit cry [krai] plakat laugh at [la:f æt] smát se čemu,komu express [iks pres] vyjádřit juggle [džagle] žonglovat marvellous [ma:v l s] úžasný, skvělý instead [in sted] místo toho hopeless [h uplis] beznadějný suggestion návrh [s džesč n] hurt [h :t] poranit receive [ri si:v] dostat,obdržet nail [neil] hřebík, nehet box [boks] krabice, box star [sta:] hvězda (na obloze, populární) glasses [gla:sis] brýle, sklenice confused [k n fju:zd] zmatený unpleasant [an pleznt] nepříjemný arc [a:k] oblouk trajectory [trædžikt ri] dráha sequence [si:kw ns] sled, řada attempt [ tempt] pokusit se balance [b l ns] balancovat, držet rovnováhu dozen [dazn] tucet transfer [træns f :] přemístit impossible [imposibl] nemožný swear [swe ] klít, nadávat smash [smæš] rozbít, roztříštit blooming [blu:miη] zatracený, pitomý knock [nok] zaklepat chew [ču:] žvýkat be omitted [ mitid] být opomenut, být vynechán admit [ d mit] vpustit, umístit promise [promis] slíbit 7. lekce handwriting [hændraitiη] rukopis essay [esei] esej, pojednání recipe [resipi] recept diary [dai ri] diář, kalendář entry [entri] zápis, heslo ve slovníku formal/informal letter formální/neformální dopis message [mesidž] zpráva job application žádost [džob æplikeišn] o zaměstnání envelope [ n vel p] obálka addressed envelope obálka s adresou immigration form imigrační formulář [,imi greišn] (při přechodu hranic) fry [frai] osmažit, usmažit garlic [ga:lik] česnek brown [braun] nechat zhnědnout pour over [po: uv ] přelít pollution [p lu:š n] znečišťování, znečištění get better [get bet ] zlepšovat se responsible for odpovědný za [ri spons bl] compain [k m plein] stěžovat si neat [ni:t] úhledný uniform [ju:nifo:m] stejný, stejnosměrný, rovnoměrný comparative [k m pær tiv] druhý stupeň příd.jm. superlative třetí stupeň příd.jm. [sju: p :l tiv]

7 True to Life Pre-Intermediate Strana 7 lawyer [lo:j ] právník personnel manager personální ředitel [,p :s nel mænidž ] accountant [ kaunt nt] účetní comedian [k mi:dj n] komik plumber [plamb ] instalatér politician [,poli tišn] politik surgeon [s :dž n] chirurg architect [a:kitekt] architekt vet [vet] veterinář wicked [wikid] zlý, hříšný necklace [neklis] náhrdelník nonsense [nons ns] nesmysl brave [breiv] statečný courage [karidž] odvaha disappear [,dis pi ] zmizet evil [i:vl] zlo, špatnost handkerchief kapesník [hæηk čif] rubbish [rabiš] smetí, odpadky upset [ap set] rozčilený jewel [džu: l] klenot, skvost adore [ do:] milovat breath [breθ] dech breathe [bri:ð] dýchat throat [θr ut] jícen, hrdlo themselves [ð m selvz] oni sami rob [rob] oloupit sail [seil] plout, plavit se hit [hit] uhodit drop [drop] ukápnout set [set] nastavit comfortable [ kamf t bl] pohodlný sensitivity [,sesi tiv ti] citlivost sensitive [sensitiv] citlivý formal [fo:ml] formální honesty [o:nisti] poctivost honest [onist] čestný, poctivý popularity [,popju lær ti] popularita popular [popjul ] oblíbený organised [o:g naizd] pořádný, pořádkumilovný imagination fantazie,představivost [i mædži neiš n] imaginative mající fantazii [i mædžin tiv] expected [ik spektid] očekávaný legible [ledž bl] čitelný friendly [frendli] přátelský reliability [ri,lai bil ti] spolehlivost reliable [ri lai bl] spolehlivý self-confidence sebevědomí, sebedůvěra [ self,konfid ns] confidential [,konfi denš l] důvěrný, tajný, důvěrihodný artistic [a: tistik] umělecký intelligence [in telidž ns] inteligence inteligent [in telidž nt] inteligentní satisfactory uspokojivý [,sætis fækt ri] legal [li:gl] zákonný reveal [ri vi:l] odhalit squeeze [skwi:z] mačkat, namačkat tremor [trem r] chvění, třes záchvěv strachu principle [prins pl] ředitel graphologist grafolog [græ fol džist] weakness [wi:knis] slabost appointment schůzka [ pointm nt] stupidity [stju: pid ti] hloupost destiny [destini] osud leopard [lep d] leopard hepatitis [,hep taitis] hepatitida fortnight [fo:tnait] čtrnáct dní dustman [dastm n] popelář sore throat [so: θr ut] bolesti v krku camel [kæm l] velbloud guest house penzión, ubytovna [gesthaus] 8. lekce receipt [ri si:t] item [ait m] suit [sju:t] sweater [swet ] jumper [džamp ] gloves [glavs] účet kus oblek svetr svetr, triko rukavice tie [tai] skirt [sk :t] belt [belt] trousers [trauz z] scarf [ska:f] blouse [blauz] vázanka sukně opasek, pásek kalhoty šátek halenka, blůza

8 True to Life Pre-Intermediate Strana 8 raincoat [reink ut] pláštěnka jacket [džækit] kabát, sako shirt [š :t] košile put on [put on] obléci try on [trai on] vyzkoušet si turn off [t :n of] vypnout turn down [t :n daun] ztlumit take off [teik] odložit, sundat take back vrátit, vzít zpět turn up [t :n] zesílit turn on zapnout pay for [pei] zaplatit za ask for [a:sk] požádat o refund [ri: fand] vrácení peněz, náhrada changing room kabinka na [čeindžiη rum] převlečení tap water [tæp wo:t ] voda z vodovodu insurance [in šu r ns] pojištění statement [steitm nt] prohlášení, tvrzení arrangement dohoda [ reindžm nt] spontaneous samovolný [spon teinj s] identify [ai dentifai] rozpoznat greengrocer s zelinářství [ gri:n gr us z] jeweller s [džu: l z] klenotnictví chemist s [kemists] drogérie, lékárna See you later. Ahoj, čau. Uvidíme se později. come over kam [ uv ] krátce navštívit, zaskočit in cash [kæš] (platit) v hotovosti by cheque [ček] (platit) šekem health care zdravotní péče [helθ ke ] heating [hi:tiη] vytápění, topení air conditioning klimatizace [,e k n diš niη] impatient [im peiš nt] netrpělivý decision [di siž n] rozhodnutí finally [fain li] nakonec tobacco [t bæk u] tabák progress [pr ugres] pokrok client [klai nt] zákazník promise [promis] slib afford [ fo:d] dovolit si proof [pru:f] důkaz treatment [tri:tm nt] léčba, péče, zacházení chopsticks [čopstiks] tyčky, hůlky na čínské jídlo frying pan [ fraiiη pæn] pánev necklace [neklis] náhrdelník scarf [ska:f] šála sandals [sændls] sandále butcher [buč ] řezník preserves [pri z :vz] zavařenina tinned groceries konzervované [tind gr us ri:s] potraviny mug [mag] hrnek, kafáč utensil [ju: tensl] nástroj, nádoba tableware [teiblwe ] stolní náčiní cutlery [katl ri] příbory porcelain [po:slin] porcelán fashionable [fæšn bl] módní gem [džem] drahokam 9. lekce liqueur [li kju ] likér worm [w :m] červ meatball [mi:tbo:l] masová koule karbanátek export [ik spo:t] vyvážet,exportovat produce [prodju:s] produkovat, vyrábět cauliflower [,koli flau ] květák grapes [greips] hroznové víno mushroom [mašru:m] houba grow [gr u] pěstovat seafood [si:fu:d] mořská strava (ryby, korýši) ripe [raip] zralý obligation [,obli geiš n] povinnost permit [p mit] povolit peel [pi:l] loupat, oloupat immediately hned, okamžitě [i mi:dj tli] break sth into [breik] nalámat něco do course [ko:s] chod jídla crab [kræb] krab cabbage [kæbidž] zelí

9 True to Life Pre-Intermediate Strana 9 pear [pe ] hruška strawberry [stro:beri] jahoda pepper [pep ] paprika aubergines [ ub ži:n] baklažán, lilek snail [sneil] hlemýžď avocado [ævokeid u] avokádo prawn [pro:n] garnát rice [rais] rýže potatoe [p eit u] brambora mussel [masl] mušle carrot [kær t] mrkev lettuce [letis] hlávkový salát melon [mel n] meloun garlic [ga:lik] česnek parsley [pa:sli] petržel peach [pi:č] broskev onion [anj n] cibule bean [bi:n] fazole pea [pi:] hrášek lobster [lobst ] humr pineapple [pain æpl] ananas cucumber [kju:kamb ] okurka mango [mæηg u] mango sorbet [so:b t] ovocná zmrzlina cheque [ček] šek punctuation [,paηktju eišn] reliable [ri lai bl] reliability [ri,lai bil ti] thousand [θauzend] politics [politiks] advertise [ædv taiz] advertisement [ d v :tism nt] personnel [p :s nel] interpunkce spolehlivý spolehlivost tisíc politika dělat reklamu, inzerovat reklama, inzerát personál, zaměstnanci intelligent [in telidž nt] vzdělaný character [kær kt ] charakter sensitive [sensitiv] citlivý sensitivity [sensitiviti] citlivost popularity [popju:l riti] popularita analysis [ næl sis] rozbor, analýza application [,æpli keišn] použití wrap up [ræp] zabalit bacon [beik n] slanina cutlery [katl ri] příbory starter [sta:t ] předkrm mustard [mast d] hořčice dessert [di z :t] desert 10. lekce receive [ri si:v] get a phone call unexpectedly [,anik spektidli] I can t stand listen to [lisn tu] expect [ik spekt] offer [of ] give up [giv ap] look at [luk et] take [teik] tell [tel] walk [wo:k] watch [woč] start [sta:t] dig [dig] joke [dž uk] dog [dog] cake [keik] smoking [sm ukiη] garden [ga:dn] dostat, obdržet mít telefonní hovor neočekávaně nemohu vystát poslouchat očekávat nabídnout vzdát se, zanechat čeho dívat se na vzít, brát říci, vyprávět procházet se sledovat začít kopat, rýt vtip pes koláč, dort kouření zahrada housework [hausw :k] domácí práce story [sto:ri] povídka, příběh homework [h umw :k] domácí úkol sauna [s una] sauna film [film] film car [ka:] auto photo [f ut u] fotografie refuse [ri fju:z] odmítnout avoid [ void] vyvarovat se vyhýbat se promise [promis] slíbit imagine [i mædžin] představit si boil [boil] vařit (se) peel [pi:l] oloupat reheat [ri hi:t] znovu ohřát enjoy [in džoi] mít požitek/radost, užít si čeho, líbit se decide [di said] rozhodnout (se) doesn t mind [maind] nevadí I don t mind. Je mi to jedno. Nevadí mi.

10 True to Life Pre-Intermediate Strana 10 intend [in tend] mít v úmyslu, zamýšlet regret [ri gret] litovat mood [mu:d] nálada,rozpoložení log [log] poleno surround [s raund] obklopovat walk the dog jít se psem na procházku ooz [u:z] pomalu téci,vytékat jacket potatoes brambory ve [džækit p teit uz] slupce expression [ik spreš n] výraz recover [ri kav ] udravit se suspense [s spens] napínavý, dobrodružný day off [dei f] delicious [di liš s] bubble bath [babl ba:θ] spare time [sp : taim] rewarding (job) [ri wo:diη] annoyed [ noid] enclose [in kl uz] responsibility [ri,spons bil ti] depressed [di prest] den volna vynikající (chuťově) pěnová koupel volný čas užitečný, úspěšný mrzutý,rozladěný přiložit odpovědnost v depresi 11. lekce drought [draut] sucho sunny [sani] slunný snowing [sn uiη] sněžení flood [flad] záplava foggy [fogi] mlhavý windy [windi] větrný cloudy [klaudi] zamračený icy [aisi] ledový stormy [sto:mi] bouřlivý rain [rein] déšť blizzard [bliz d] vánice suntan lotion opalovací mléko [santn l ušn] air conditioning klimatizace [,e k n dišniη] winter boots zimní boty [wint bu:ts] temperature [temprič ] teplota central heating ústřední topení [sent l hi:tiη] fan [fæn] ventilátor changeable [čeindž bl] proměnlivý rainfall [reinfo:l] srážky humidity [hju: mid ti] vlhkost happy [hæpi] šťastný annoyed [ noid] rozladěný čím angry [æηgri] rozhněvaný bored with [bo:d wiθ] znuděný čím depressed [di presd] sklíčený optimistic [,opti mistik] optimistický satisfied with spokojený s [,s tis faid] pessimistic [pesimistik] pesimistický excited [ik saitid] vzrušený worried [warid] znepokojený, utrápený frightened of [frait nd] zděšený climate [klaimit] klima affect [ fekt] zapůsobit, mít vliv gentle [džentl] jemný breeze [bri:z] vánek humid [hju:mid] vlhký violent [vai l nt] prudký thunderstorm bouře [θand sto:m] firefighter [ fai fait ] hasič perfume [p :fju:m] parfém vinegar [vinig ] ocet annoy [ noi] sužovat, trápit short-sleeved shirt košile s krátkými [šo:tsli:vd š :t] rukávy ice cubes [ais kju:bs] kostky ledu thoroughly [θar li] důkladně anticeptic cream [ænti septic kri:m] blanket [blænkit] light bulb [lait balb] candle [kændl] scarf [ska:f] overcoat [ uv k υt] gloves [glavz] desinfekční krém pokrývka, příkrývka žárovka svíčka šála svrchník rukavice

11 True to Life Pre-Intermediate Strana lekce candlelit dinner [kændlit] suprise party [s praiz pa:ti] narrow path [n r u pa:θ] valley [væli] steep hill [sti:p hil] lane [lein] daze [deiz] crazed [kreizd] ecstatic [ik stætik] sky [skai] share [še ] anger [æηg ] wonderful [wand f l] concentrate on [kons ntreit] excitement [ik saitm nt] scheduled [šedju:ld] fairly [fe li] recognise [rek gnaiz] depend [di pend] coincidence [k u insid ns] by coinsidence glance [gla:ns] at pour with rain [po:] večeře při svíčkách večírek s překvapením úzká pěšina údolí strmý kopec úzká cesta (mezi ploty), ulička omámit poblázněný u vytržení nebe, oblaka sdílet, podělit se vztek skvělý soustředit se na rozčilení být naplánován poměrně, docela poznat záviset shoda okolností, náhoda náhodou vrhnout letmý pohled lít jako z konve consist of [k n sist] observe [ b z :v] omit [ mit] romance [r mæns] wave [weiv] frantically [fræntik li] sway [swei] go off (alarm) chat [čæt] cushion [kuš n] chase [čeis] rush [raš] shout [šaut] amazing [æ meiziń] middle-aged [midleidžd] zip [zip] kettle [ketl] ride [raid] bull [bul] terrace [ter s] focus [f uk s] extraordinarily [ik stro:dnrili] miserable [miz r bl] lap [læp] lonely [l unli] skládat se z pozorovat vynechat milostný román, milostný vztah mávat zoufale,horečně houpat se, pokyvovat se zazvonit povídat (si) polštář pronásledování chvátat křik úžasný středního věku zip konvice jet (na koni/kole) býk terasa ohnisko mimořádně ubohý klín osamělý 13. lekce duty-free shop [dju:tifri: šop] book [buk] (flight) check-in [ček in] scales [skeils] luggage [lagidž] luggage allowance [ lau ns] bezcelní obchod resevovat vstupní kontrola odbavení váhy zavazadlo, zavazadla povolená hmotnost zavazadel left luggage [left lagidž] locker [lok ] baggage [bægidž] baggage claim [bægidž kleim] lost property [lost prop ti] injection [in džekšn] arrange [ reindž] chech [ček] úschovna zavazadel zamykací skříňka zavazadla prostor pro výdej zavazadel ztráty a nálezy injekce, očkování zařídit zkontrolovat

12 True to Life Pre-Intermediate Strana 12 valuables [vælju bls] queue [kju:] passport control [,pa:spo:t k n tr ul] security check [si kju:r ti ček] customs officer [kast ms ofis ] nothing to declare [naθiη tu dikle ] fill in [filin] left luggage locker [left lagidž lok ] departure lounge [di pa:č laundž] gate [geit] bar [ba:] window seat [wind u si:t] aisle seat [ail si:t] take off [teik of] land [lænd] boarding [bo:diη] boarding card [bo:diη ka:d] fasten [fa:sn] fasten your seat belts cennosti fronta pasová kontrola bezpečnostní prohlídka celník nic k proclení vyplnit schránka na úschovu zavazadel odletová hala východ, brána bar sedadlo u okna sedadlo u uličky startovat přistávat nastoupení (do letadla), nalodění palubní vstupenka upevnit zapněte si bezpečnostní pásy nouzový východ emergency exit [i m :dž nsi eksit] journey [dž :ni] suitcase [sju:tkeis] insurance [in šu r ns] medical insurance trip [trip] occupied [,okju paid] out of order [aut v o:d ] self-service [selfs :vis] samoobsluha equipment [i kwipment] vybavení cesta kufr pojištění zdravotní pojištění výlet obsazený mimo provoz first aid [f :st eid] první pomoc first aid kit [kit] lékarnička nappy [næpi] dětská plenka parachute [pær šu:t] padák fire extinguisher hasící přístroj [fai ik stiηgwiš ] beware of [bi we v] dejte pozor na flight [flait] let air [e ] vzduch strong [stroη] silný loud [laud] hlasitý deep [di:p] hluboký shallow [šæl u] mělký hard [ha:d] tvrdý easy [i:zi] snadný difficult [difiklt] obtížný light [lait] lehký dark [da:k] tmavý heavy [hevi] těžký soft [soft] měkký icy [aisi] ledový weak [wi:k] slabý sunglasses sluneční brýle [ san gla:siz] sock [sok] ponožka glove [glav] rukavice underpants spodky (pánské) [and pænts] swimming trunks plavky (pánské) [,swimiη tranks] tights [taits] punčocháče binoculors [bi nokjul s] dalekohled pants [pænts] 1.pánské spodky 2. dlouhé kalhoty hire [hai ] najmout si representative zástupce [,repri zent tiv] deliver [di liv ] doručit, dodat straightaway [,streit wei] hned, okamžitě 14. lekce sentimental [,senti mentl] sentimentální replace [ri pleis] nahradit collection [k lekš n] sbírka article of clothing [a:tikl] kus, druh oblečení reunite [,ri:ju nait] znovu spojit, setkat se, sejít se bushy [buši] zarostlý, hustý meet up [mi:t ap] setkat se miracle [mir kl] zázrak leave behind [li:v bi haind] opustit contact [kontækt] spojit se s,

13 True to Life Pre-Intermediate Strana 13 kontaktovat wardrobe [wo:dr ub] skříň na šaty toilet [toil t] záchod mobile phone mobilní telefon [m ubail f un] path [pa:θ] cestička, pěšina roof [ru:f] střecha chest of drawers prádelník [čest ov dro: s] study [stadi] pracovna chimney [čimni] komín washbasin [wošbeisn] umývadlo bookcase [bukkeis] knihovna bath [ba:θ] koupelna french window francouzské okno [frenč wind u] (velké okno až na zem) shower [šau ] sprcha armchair [a:mče ] křeslo double bed [dablbed] dvojlůžko coffee table [kofi teibl] konferenční stolek portrait [po:trit] podobizna bedroom [bedrum] ložnice desk [desk] psací stůl hi-fi [,hai fai] hifi (reprodukční zařízení) hall [ho:l] předsíň, hala lounge [laundž] obývací pokoj bedside table noční stolek [bedsaid teibl] computer [k m pju:t ] počítač rug [rag] předložka fireplace [fai pleis] krb bathroom [ba:θrum] koupelna fur coat [f : k ut] kožich tracksuit [træksju:t] tepláky electrical appliance electrický přístroj [i lekrik l plai ns] drive [draiv] příjezdová cesta zahradou, parkem oak [ uk] dub high-heeled shoes boty na vysokém [haihi:ld šu:z] podpadku slippers [slip z] pantofle balcony [bælk ni] balkon underneath [,and ni: θ] pod suprising [s praiziη] překvapující calculator [k lkjuleit ] kalkulačka investigation pátrání [in,vesti geiš n] digital watch digitální hodinky [ didžitl woč] microwave oven mikrovlná trouba [maikr uweiv avn] video recorder video přehrávač [vidi u ri ko:d ] remote control dálkové ovládání [ri m ut k n tr ul] clock radio rádio s hodinami [klok reidi u] compact disk player přehrávač na CD [,kompækt disk plei ] 15. lekce rule [ru:l] tap [tæp] pick up [pikap] behaviour [bi heivj ] consequence [konsikw ns] blow nose [bl u n uz] to bow [b u] sneeze [sni:z] wait your turn permission [p miš n] custom [kast m] ahead [ hed] go ahead pravidlo poťukat, zaťukat zvednout, sebrat chování následek smrkat uklonit se kýchat počkej až na tebe přijde řada svolení, povolení zvyk vpřed posluš si, začni, spus letterbox [let boks] schránka na dopisy doorstep [do:step] schod do domu, před dveřmi rude [ru:d] hrubý hit [hit] uhodit childhood [čaildhud] dětství bomb [bom] bomba whistle [wisl] hvízdání appliance [ plai ns] zařízení, přístroj since [sins] od (té doby) trouble [trabl] potíž out of date [aut ov deit] nemódní, zastaralý precede [pri: si:d] předcházet čemu dismount [dis maunt] sesednout z koně alight [ lait] vystupovat

PS 1 - LEKCE 5. Lekce: 5.1 Předložky místa. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na židli, pod židlí. Cvičení: Před krabicí, za krabicí.

PS 1 - LEKCE 5. Lekce: 5.1 Předložky místa. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na židli, pod židlí. Cvičení: Před krabicí, za krabicí. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE 5 (ps lekce_5.jbb) PS - LEKCE 5 Lekce: 5. Předložky místa Cvičení: Na židli, pod židlí. on the chair na židli The cat is on the chair.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 224 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 23. 3. 2012 Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk

Více

Project 1, 3.vydání, 4.lekce Time

Project 1, 3.vydání, 4.lekce Time www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Project,.vydání,.lekce Time (time_cas.jbb) Project,.vydání,.lekce Time Lekce: A What s the time, please? clock hodiny concert koncert dance tancovat;

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

shirt T-shirt skirt jacket suit wear kostým prádlo

shirt T-shirt skirt jacket suit wear kostým prádlo Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: únor 2013 Ročník: 1. až 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová slova: suit, shoes, jacket, T-shirt, dress, wear, Cíl práce a způsob použití: práce

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

Project 1, 3.vydání, lekce 6

Project 1, 3.vydání, lekce 6 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Project,.vydání, lekce (p_v_lekce_.jbb) Project,.vydání, lekce Lekce: Lekce Cvičení: SLOVÍČKA - A My friends bald holohlavý beard vousy, plnovous

Více

CLOTHES AND FASHION. Learn the vocabulary. MATERIALS (mə'tiəriəiz) LÁTKY. embroidery (im'broidəri) leather ('leðə) PATTERN ( pætən) VZOREK

CLOTHES AND FASHION. Learn the vocabulary. MATERIALS (mə'tiəriəiz) LÁTKY. embroidery (im'broidəri) leather ('leðə) PATTERN ( pætən) VZOREK CLOTHES AND FASHION Learn the vocabulary MATERIALS (mə'tiəriəiz) natural materials ( næčrl mə'tiəriəiz) cotton (kotn) denim (denim) embroidery (im'broidəri) fur (fə:) leather ('leðə) silk (silk) wool (wul)

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Happy House 2 - lekce 5

Happy House 2 - lekce 5 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Happy House - lekce (happy_house unit_.jbb) Happy House - lekce Lekce: Lekce Cvičení: Strana - poslech Lunchtime! Lunch is on the table in the

Více

CLOTHES AND FASHION OBLEČENÍ A MÓDA. Vocabulary

CLOTHES AND FASHION OBLEČENÍ A MÓDA. Vocabulary shoe CLOTHES AND FASHION OBLEČENÍ A MÓDA Vocabulary shoes boty leather shoes kožené boty trainers tenisky running shoes běžecké boty slippers pantofle sandals sandále boots kotníkové boty ski boots lyžařské

Více

EnglishDrill. zdvořilostní oslovení muže

EnglishDrill. zdvořilostní oslovení muže American Language Course Level I. (Books 1-6) () (slovníček k aplikaci EnglishDrill) Neregistrovaná verze - rozsah: 3 lekce - 147 slovíček (rozsah všech 24 lekcí - 952 slovíček - po registraci) Copyright

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_AJ9NO_03_03_15

Více

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií (II_UNIT _namluveno.jbb) Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro

Více

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou milevsko.cz MUST vs. HAVE TO Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Hana Filipová VY_32_INOVACE_01_B_10_ANJ

Více

Chit Chat 2 - Lekce 3

Chit Chat 2 - Lekce 3 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit a doctor lékař Drink this. Vypij toto. Drink this.

Více

dining-room [dainiŋ ru:m] jídelna bedroom [bedru:m] ložnice bathroom [ba:θru:m] koupelna kitchen [kičən] kuchyň hall [ho:l] předsíň

dining-room [dainiŋ ru:m] jídelna bedroom [bedru:m] ložnice bathroom [ba:θru:m] koupelna kitchen [kičən] kuchyň hall [ho:l] předsíň Otázka: House Jazyk: Angličtina - slovíčka Přidal(a): MonKitt house living room [liviŋ ru:m] obývací pokoj dining-room [dainiŋ ru:m] jídelna bedroom [bedru:m] ložnice bathroom [ba:θru:m] koupelna kitchen

Více

Doprava Transportation

Doprava Transportation Doprava Transportation Můžete mi říct, kde je nejbližší zastávka autobusu/autobusové nádraží? Can you tell me where the nearest bus stop/bus station is? Kolik prosím stojí jednosměrná jízdenka do Londýna?

Více

EnglishDrill. match [ 'mæč ] 3/8

EnglishDrill. match [ 'mæč ] 3/8 Inside Out Elementary () (slovníček k aplikaci EnglishDrill) Neregistrovaná verze - rozsah: 5 lekcí, 106 slovíček (rozsah všech 21 lekcí, 1198 slovíček - po registraci) Copyright 2007 Ing. Otakar Doležal

Více

VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision

VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. THE? Bank of England London Palladium Cambridge Theatre Greenwich Park

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

AJ 3_08_Shopping.notebook. November 08, 2013. úvodní strana

AJ 3_08_Shopping.notebook. November 08, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 SHOPPING AJ 3 Konverzační témata DUM č. 8 sexta osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce

Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce K hotovým pracovním listům: Anglický výraz Věta využitelná ve výuce Český překlad Poznámky Look Look. Podívej/te se! Look out. Pozor! Look and play. Podívej/te

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

EUPŠ Clothes and fashion I

EUPŠ Clothes and fashion I Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh24 Vypracovala,

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Jazyk a jazyková komunikace - Anglický jazyk - 8. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy)

Jazyk a jazyková komunikace - Anglický jazyk - 8. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) Rozvíjení vyjadřovacích Umí využívat dvoujazyčný slovník, rozumí autentickému materiálu. Rozumí jednoduchým textům z učebnice; dorozumí se v běžných každodenních situacích. učebnice za použití vizuálních

Více

EnglishDrill. Anglicky Výslovnost Česky Lekce accident [ 'æksidənt ] nehoda 14 apartheid [ ə'pa:taid ] apartheid 14 beat [ 'bi:t ]

EnglishDrill. Anglicky Výslovnost Česky Lekce accident [ 'æksidənt ] nehoda 14 apartheid [ ə'pa:taid ] apartheid 14 beat [ 'bi:t ] English in Mind Starter () (slovníček k aplikaci EnglishDrill) Neregistrovaná verze - rozsah: 2 lekce (Unit 3 a 14) - 96 slovíček (rozsah všech 16 lekcí - 970 slovíček - po registraci) Copyright 2007 Ing.

Více

Hvězda v angličtině. Lekce: 1- Jedna, dva, tři. Lekce: 2 - Ahoj. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na straně 4. Cvičení: Na straně 5

Hvězda v angličtině. Lekce: 1- Jedna, dva, tři. Lekce: 2 - Ahoj. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na straně 4. Cvičení: Na straně 5 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Hvězda v angličtině (hvezda.jbb) Hvězda v angličtině Lekce: - Jedna, dva, tři Cvičení: Na straně one two three four five Cvičení: Na straně six

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

Project 1, 3.vydání, lekce 5

Project 1, 3.vydání, lekce 5 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Project,.vydání, lekce (p_v_lekce_.jbb) Project,.vydání, lekce Lekce: Lekce Cvičení: SLOVÍČKA - A My room bed postel bedside table noční stolek

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Anglický jazyk Název: Housing Autor: Michaela Čermáková Datum, třída: 15.6.2012-3.B Stručná anotace: Materiál

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim. a/ s _ i b/ s t _ c/ d e. Yes, I.. No, I.

1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim. a/ s _ i b/ s t _ c/ d e. Yes, I.. No, I. 1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim a/ s _ i b/ s t _ c/ d e 2/ Dokonči odpověď na otázku: Can you play the piano? Yes, I.. No, I. Otázku

Více

SHOPPING. 1. Match the description to a particular type of shops. 2. Where would you buy following products? Choose from the shops bellow.

SHOPPING. 1. Match the description to a particular type of shops. 2. Where would you buy following products? Choose from the shops bellow. SHOPPING 1. Match the description to a particular type of shops 1. Department store a) It is a large building offering a wide variety of food and household items. It offers long opening hours and free

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská VY_32_INOVACE_AJ_140 Verbs Slovesa Test PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis způsobu

Více

Chapter/Kapitola 1 Holey boots/děravé boty

Chapter/Kapitola 1 Holey boots/děravé boty Chapter/Kapitola 1 Holey boots/děravé boty Tramper could feel the stony road through the holes in his boots. A newspaper blew by, Tramper picked it up and sat down to cover the holes in his boots with

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Doplňovačka-časy, slovní zásoba

Doplňovačka-časy, slovní zásoba Šablona č. III, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Anglický jazyk Anglický jazyk Gramatika-cvičení:sestavení rozhovoru, čas minulý prostý, hledání dvojic slov, opozita Doplňovačka-opakování

Více

ANGLIČTINA PRO UČEBNÍ OBOR

ANGLIČTINA PRO UČEBNÍ OBOR ANGLIČTINA PRO UČEBNÍ OBOR PRODAVAČ MGR. DITA HEJLOVÁ DOPIS - REKLAMACE VY_32_INOVACE_AH_1_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony

Více

Ošetřovací plán Treatment Plan

Ošetřovací plán Treatment Plan Ošetřovací plán Treatment Plan Czech / Česky Contents 1. Contents 2. Examination 3. Periodontitis ( Gum Disease ) 4. Treatment 5. Root Treatment 6. Crown 7. Extraction 8. Dentures 9. Exemption 10. HC2

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

SSOS_AJ_2.14_ Podmínkové věty (Zero/First conditional)

SSOS_AJ_2.14_ Podmínkové věty (Zero/First conditional) Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_2.14_

Více

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA Ilustrační zadání 2008 Základní úroveň obtížnosti AJZCZMZ08PS ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti POSLECH Testový sešit obsahuje 23 úloh. Na řešení úloh a zaznamenání odpovědí

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Past Perfect opakování předminulý čas

Past Perfect opakování předminulý čas 1. Udělal jsem oběd,než přišla domů. 2. Když jsem přišel na autobusovou zastávku, autobus už odjel. 3. Do pondělí už všichni turisté opustili hotel. 4. Začala zpívat píseň, kterou napsala pro svého kamaráda.

Více

1.1 Představování. What i s your name? What s your name? My name i s Tom. My names Tom. a m Tom. i m Tom. Cvičení: Já jsem Jirka.

1.1 Představování. What i s your name? What s your name? My name i s Tom. My names Tom. a m Tom. i m Tom. Cvičení: Já jsem Jirka. 1.1 Představování V angličtině se zeptáme: What is your name? Doslova to znamená: Jaké je tvoje jméno? A odpovíme: I am Tom. (Já jsem Tom.) Nebo: My name is Tom. (Moje jméno je Tom.) Angličtina některé

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) ZŠ Dělnická 7.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_30 Jméno autora: Lenka Korenová Vestková Třída/ročník:

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_795_ be healthy- keep fit_pwp. Mgr. Smékalová Dagmar

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_795_ be healthy- keep fit_pwp. Mgr. Smékalová Dagmar Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická oblast Anglický jazyk Příprava na maturitní zkoušku

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVAC ŠVP Fotograf, Kosmetička-vizážistka,

Více

PITSTOP VY_22_INOVACE_26

PITSTOP VY_22_INOVACE_26 PITSTOP VY_22_INOVACE_26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. PITSTOP 1/ Try to complete the missing words. Then listen and check your ideas. Eight

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Is that tie yours? Je ta kravata vaše? fráze pro začátečníky a mírně pokročilé Copyright Hemisféry, s. r. o., 2008. Všechna práva vyhrazena. Ilustrations

Více

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení.

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení. Škola Autor Číslo projektu Číslo Tematický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Martina Suntychová CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Více

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA Jak již bylo řečeno, primární modální slovesa vyjadřují míru svobody/nesvobody provádět nějakou činnost. Podíváme se na jednotlivá modální slovesa a vysvětlíme si jejich význam.

Více

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want.

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want. Study newsletter 2015, week 40 Content Language level Page Phrase of the week Go for it All levels 1 Mind map Education All levels 2 Czenglish Stressed vs. in stress Pre-intermediate (B1-) Advanced (C1)

Více

Datum: 19. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 19. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 19. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_309 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Unit 1 part A - translation practice 1. Jmenuji se Jessica Poole. Mám dvanáct let a žiji v Londýně. My name's Jessica Poole. I'm twelve years old and I live

Více

domy A * houses A www.top-rezidence.cz 6 domů v nízkoenergetickém standardu energetický štítek A - mimořádně úsporná budova

domy A * houses A www.top-rezidence.cz 6 domů v nízkoenergetickém standardu energetický štítek A - mimořádně úsporná budova domy A * houses A domy A * houses A 6 domů v nízkoenergetickém standardu energetický štítek A - mimořádně úsporná budova 6 houses in low-energy consumption standard A label - extremely efficient building

Více

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 9 (ch_unit9.jbb) Chit Chat - Unit 9 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit free time volný čas (I) watch TV dívám se na televizi

Více

EnglishDrill. Anglicky Výslovnost Česky Unit. 1 afford (I can t. dovolit si, dopřát si (nemohu si [ ə'fo:d ai 'ka:nt ] ~)

EnglishDrill. Anglicky Výslovnost Česky Unit. 1 afford (I can t. dovolit si, dopřát si (nemohu si [ ə'fo:d ai 'ka:nt ] ~) New Headway Intermediate - the NEW edition () (slovníček k aplikaci EnglishDrill) Neregistrovaná verze - rozsah: Unit - 00 slovíček (rozsah všech 2 Units - 30 slovíček - po registraci) Copyright 2007 Ing.

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_123 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

MY DICTIONARY 1. Name: Class:

MY DICTIONARY 1. Name: Class: MY DICTIONARY 1 Name: Class: Slovníček k učebnici Chit Chat 1, OXFORD UNIVERSITY PRESS Ve spolupráci s OUP Mgr. Ivana Nohlová, ZŠ Frýdek-Místek Komenského COLOURS - BARVY RED /red/ červený BLUE /blu:/

Více

at the table at the corner at the window at the seaside (u moře) at Senohraby

at the table at the corner at the window at the seaside (u moře) at Senohraby PŘEDLOŽKY MÍSTA A SMĚRU PŘEDLOŽKY S ÚDAJI MÍSTA AT IN AT (přesněji určené menší místo) at the table at the corner at the window at the seaside (u moře) at Senohraby AT (v přeneseném významu a funkčně)

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

www.czenglish.net/czenglish-1/pet/ Czenglish 1 (401-500)

www.czenglish.net/czenglish-1/pet/ Czenglish 1 (401-500) 1 401 Is Mrs Brown youngish? Yes, she is. Je paní Brownová poměrně mladá? Ano, je. 402 This garden shed is wooden but that one is brick. Tento zahradní domek je dřevěný, ale tamten je cihlový. 403 My garage

Více

Anglický jazyk 9. ročník

Anglický jazyk 9. ročník nglický jazyk 9. ročník Náhradník NáhradníkJ evátá třída (Testovací klíč: VWJUPEPR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 6 16 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba

Více

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES DUM = Digitální Učební Materiál Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo Anglický jazyk MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES Autor: Mgr. Ivana Dvořáková Datum vytvoření: březen 2013 MAKE or DO? WHICH ONE TO

Více

MERCHANDISE. Men's t-shirt Men's classic cotton t-shirt with prints of current logos FUTURE NATURE. www.robe.cz. Fabric: 100% Cotton

MERCHANDISE. Men's t-shirt Men's classic cotton t-shirt with prints of current logos FUTURE NATURE. www.robe.cz. Fabric: 100% Cotton N A B Í D K A F I R E M N Í H O O B L E Č E N Í A 3 D P Ř E D M Ě T Ů, k o n c e p t, d e s i g n a l a y o u t ( c ) E L L I P S E, 2 0 1 2 Men's t-shirt Men's classic cotton t-shirt with prints of current

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2

Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2 Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2 Unit 6 part C - translation practice 1. Je sobota ráno. Nick nemusí dnes vstávat, aby šel do školy, ale musí vstávat brzy. Bude hrát ve filmu. It s Saturday

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

VY_22_INOVACE_32_AJ_3_5_cestovani. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný Cestování - reálie

VY_22_INOVACE_32_AJ_3_5_cestovani. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný Cestování - reálie Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_32_AJ_3_5_cestovani Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.

Více

gramatické jevy srovnání

gramatické jevy srovnání VY_22_INOVACE_AJM45064JEŘ Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: Datum vytvoření: Autor: Určeno pro předmět: Tematická oblast:

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2010 - I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2010 - I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1) K obrázkům přiřaďte následující číslovky, členy nebo ukazovací zájmena tak, aby dvojice dávaly věcný smysl a byly zároveň mluvnicky

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více