jízdní doklady, publikace, mapy a navigace jízdní doklady, CMR odborná literatura desky na doklady mapy a atlasy navigace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "jízdní doklady, publikace, mapy a navigace jízdní doklady, CMR odborná literatura desky na doklady mapy a atlasy navigace"

Transkript

1 OBSAH vše pro návìs upínací pásy rozpìrné tyèe pøehrazovaèe ochranné rohy termoizolaèní pøepážka celní lanka, plomby reflexní pásky napínací pøezky na plachty vše pro tahaè tachografové kotouèky rolièky do tachografù, Tagra prostøedky pro stahování dat zpìtná zrcátka svìtla, svítilny a majáky svìtlomety snìhové øetìzy chemická svìtla sady filtrù ADR hasicí pøístroje kryty na hasicí pøístroje havarijní soupravy ochranné pomùcky masky a filtry, brýle, návleky lopaty, košťata sorbenty a nádoby na odpad sorpèní prostøedky tabulky a znaèky ADR samolepky vesty, obuv reflexní vesty brýle, helmy jízdní doklady, publikace, mapy a navigace jízdní doklady, CMR odborná literatura desky na doklady mapy a atlasy navigace Pøíprava dat Ing. Libor Jinek a kolektiv Grafika, DTP Carlos Sardá Obálka M.I.B PRODUCTION s.r.o. ostatní pøíslušenství schrány na náøadí nádrže na vodu autolékárnièky ostatní pøíslušenství kartáèe zámek dveøí úložného prostoru žárovky, poklice mìnièe napìtí kabely vzduchové hadice alkoholové testery chladnièky klimatizace ochrany palivových nádrží pneumatiky Tisk M.I.B PRODUCTION s.r.o. Papírenská 1, Praha

2 VŠE PRO NÁVÌS

3 VŠE PRO NÁVÌS upínací pásy rozpìrné tyèe pøehrazovaèe ochranné rohy termoizolaèní pøepážka celní lanka, plomby reflexní pásky napínací pøezky na plachty 3

4 upínací pásy Tìžké upínací pásy 75 mm široké, z vysocepevnostního polyesteru k zajištìní bezpeèné pøepravy strojních zaøízení, mechanismù, souèástí technologických celkù atp. Pásy vyhovují požadavkùm silnièní, železnièní, øíèní, námoøní a letecké dopravy. Rùznorodá nabídka koncovek koresponduje se všemi bìžnými typy kotvících ok a úchytù. Upínací pásy jsou vyrábìny v souladu s evropskými normami. Pás je ve standardní délce 10 m. Ostatní délky jsou pouze na objednávku Pás 10 t, 10 metrù, sada s ráènou a dvìma háky Upínací pásy støední, šíøky 50 mm Upínací pás, 5 t, 12 metrù, šíøka 50 mm, sada s ráènou a dvìma háky Pás - volný konec s hákem, šíøka 50 mm, 11,5 m, 5 t Upínací pás, 5 t, 10 metrù, šíøka 50 mm, sada s ráènou a dvìma háky Pás - volný konec s hákem, šíøka 50 mm, 9,5 m, 5 t Upínací pás, 5 t, 8 metrù, šíøka 50 mm, sada s ráènou a dvìma háky Pás - volný konec s hákem, šíøka 50 mm, 7,5 m, 5 t Upínací pás, 5 t, šíøka 50 mm, 6 metrù, sada s ráènou a dvìma háky Pás - volný konec s hákem, šíøka 50 mm, 5,5 m, 5 t 4

5 VŠE PRO NÁVÌS Upínací pás, s ERGO ráènou, 5 t, 10m, šíøka 50 mm Upínací pás, pevný konec s ráènou a hákem, šíøka 50 mm, 0.5 m, 5 t UPÍNACÍ PÁSY PRO PØEPRAVU OSOBNÍCH AUTOMOBILÙ Pás 4 t, 2,5 m, šíøka 50 mm, se tøemi háky, tøemi plast. podložkami a stand. ráènou Pás 4 t, 2,5 m, šíøka 50 mm, se tøemi otoènými háky, tøemi plast. podložkami a zúženou ráènou Pás 4 t, 2,5 m, šíøka 50 mm, se tøemi háky, tøemi plast. podložkami a zúženou ráènou Upínací pásy jsou v souladu s evropskými normami Pás 4 t, 2,5 m, šíøka 50 mm, se tøemi háky a zúženou ráènou Pás 3 t, 2,5 m, šíøka 50 mm, se tøemi háky a standardní ráènou Ochranný návlek pogumovaný 90x800 mm pro pøepravu OA 5

6 upínací pásy Upínací pásy lehké, 35 mm široké, jsou urèeny zejména k zajištìní lehkých nákladù. Upínací pásy lehké, 35 mm široké, jsou urèeny zejména k zajištìní lehkých nákladù Pás 3 t, 6 m, šíøka 35 mm s ráènou a dvìma háky Pás 2 t, 5 m, šíøka 35 mm s ráènou a dvìma háky Pás 0,7 t, 5 m, šíøka 25 mm s ráènou a dvìma háky Pás 0,7 t, 3,5 m šíøka 25 mm jednodílný bez háku se samosvornou pøezkou Navíjeè pásù Upevòovací popruh do lišt 3,6 m, 50 mm 6

7 rozpìrné r tyèe Rozpìrné tyèe k zabezpeèení nákladu rozepøením mezi boènicemi nebo podlahou a stropem Hliníková rozpìrná tyè typ - koncovka s pružinou 38 mm, délka mm Hliníková rozpìrná tyè typ - koncovka s pružinou 38 mm, délka mm Rozpìrná tyè typ - vysoká nosnost, s pružinou 42 mm, délka mm Ocelová rozpìrná tyè typ - koncovka s pružinou, 38 mm, délka mm VŠE PRO NÁVÌS Ocelová rozpìrná tyè, délka mm - použití s lištou Hliníková rozpìrná tyè, 42 mm, délka mm Zábrana mezi lišty 24, mm, ocel/al Zábrana mezi lišty 19, mm, Al, certifikovaná pevnost 500 kg. fikovaná pevnost 500 kg 7

8 pøehrazovaèe Pøehrazovaè umožòuje rychlé a efektivní zabezpeèení nákladu proti posunu. Klasický Al profil Pracovní délka mm, hmotnost 9 kg Pøepážka mezi boènice Al (pøehrazovaè) Ocel/Zn ètvercový profil Pøehrazovaè ocel/zn, mm, ètverec Al s kloubovými zámky, certifikováno dan Pøehrazovaè mm, dan, Al/ocel/Zn 8

9 ochranné rohy Ochranný roh bílý Ochranný roh šedý Ochranný roh èerný, pevný VŠE PRO NÁVÌS Ochranný roh èervený Ochranný roh kovový Ochranný roh pod upínací pás èerný, pevný Ochranný roh na papírové role 9

10 termoizolaèní pøepážka Isolock Ultralehká izolaèní dìlící pøepážka pro transport s kontrolovanými tepelnými parametry, vhodná pro lokální distribuci a krátkodobé pøepravy s požadovanou teplotou po dobu max. 10 hodin. Jde o dvojitou polyetylenovou, hliníkem potaženou textilií. Reflexní povrch odráží sluneèní paprsky, minimalizuje absorpci svìtla, resp. tepla. Zástìna je vyplnìna speciálnì vyvinutou polyesterovou vatou. Z tohoto materiálu jsou dodávány rovnìž kryty na palety, vozíky a jiné, viz foto. Dodáváno na objednávku dle rozmìrù vozidla s delší dodací lhùtou K uchycení pøepážky Isolock se používají rozpìrné tyèe, které je možno instalovat ve vodorovné i svislé poloze. Tìsnící chlopnì musí být ohnuty smìrem k chladící jednotce. Proudìním a tlakem vzduchu pak samovolnì pøilehnou na stìny prostoru a utìsní požadovanou èást prostoru. Náklad je vhodné zajistit pomocí dalších rozpìrných tyèí, pøípadnì upínacích pásù, jež máme rovnìž v nabídce. 10

11 celní lanka, plomby Koncovka k celnímu lanku (sisal 8) Koncovka k celnímu lanku (ocel 6) Celní lanko 33,0-33,5 m (sisal 8) Celní lanko 16 m (sisal 8) Celní lanko 21,5 m (sisal 8) Celní lanko 36 m (sisal 8) VŠE PRO NÁVÌS Celní lanko 34,5 m (ocel 6) Celní lanko 33,0-33,5 m (ocel 6) Celní lanko 21,5 m (ocel 6) Celní lanko 36,5 m (ocel 6) Sada pro upevnìní koncovky celního lanka 6 a 8 mm Bezpeènostní plomba SecurTite 200 mm 11

12 reflexní pásky Bílá & žlutá Èervená & žlutá 50 m pro boky nástavby - pevný podklad 50 m pro boky nástavby - autoplachta 7 m pro èelo cisterny - pevný podklad 11 m pro zadní èelo - pevný podklad 11 m pro zadní èelo - autoplachta Bílá & žlutá Bílá & žlutá 16 m pro boky nástavby - pevný podklad 16 m pro boky nástavby - autoplachta 44 m pro boky vozidla - pevný podklad 44 m pro boky vozidla - autoplachta Bílá & žlutá Bílá & žlutá 66 m pro boky návìsu - pevný podklad 66 m pro boky návìsu - autoplachta 31 m pro boky návìsu - pevný podklad 31 m pro boky návìsu - autoplachta 88 m pro boky soupravy - pevný podklad 88 m pro boky soupravy - autoplachta Pøerušovaná páska se používá pro plachty a cisterny. 12

13 napínací pøezky na plachty Podložka Zn s maticemi Direktspanner - napínací pøezka bez pásu Podložka nerez s maticemi VŠE PRO NÁVÌS Pøezka napínací (mrtvý bod), s drátìným Zn hákem Pøezka napínací (mrtvý bod), s plechovým nerez hákem Pøezka s pojistkou, s plechovým nerez hákem Pøezka s pojistkou, s drátìným Zn hákem 13

14 VŠE PRO TAHAÈ

15 VŠE PRO TAHAÈ tachografové kotouèky rolièky do tachografù, Tagra prostøedky pro stahování dat zpìtná zrcátka svìtla, svítilny a majáky svìtlomety snìhové øetìzy chemická svìtla sady filtrù 15

16 tachografové kotouèky Kienzle /2 EC4B do 100 km Kotouèky NTS pro 115 km Kienzle EC4K- do 125 km Kienzle EC4B pro elektronické kédo 125 km HICO do 125 km Kienzle EC4K do 140 km Kotouèky jsou baleny po 100 ks v krabièce 16

17 VŠE PRO TAHAÈ Kienzle EC4B pro elektronické do Kienzle EC4K do 125km 180 Km s otáèkomìrem Termo kotouèky (1 ks) PARTLOW 7 DNÍ PSD-217C (balení 50 ks) Kotouè z umìlé hmoty prázdný Žluté kotouèky potvrzení o neèinnosti øidièe Poøadaè aè Tacho-file pro archivaci kotouèkù Krabièka obsahuje 100 kusù kotouèkù 17

18 rolièky do digi tachografù, Tagra Rolièky Haug do digitálního tachografu Rolièky RTS do digitálních tachografù Rolièky VDO Siemens do digitálního tachografu Rolièky HICO do dig. tachografù Tagra.eu Analog Pouze pro vyhodnocování kotouèkù. K tomuto programu je možné zakoupit i speciálnì upravený skener pro naèítání dat z kotouèkù Tagra.eu COMBI Kombinace Analogu a Digi pro vyhodnocování tachografových kotouèkù a dat z digitálních tachografù 18

19 VŠE PRO TAHAÈ Tagra.eu Mini Tagra.eu DIGI Verze Combi s omezením do šesti vozidel pro vyhodnocování tachografových kotouèkù a dat z digitálních tachografù Pro vyhodnocování dat z karet a digitálních tachografù Tagra.eu DIGI Tagra.eu DIGI 2 Verze DIGI s omezením do ètyø vozidel pro vyhodnocování dat z karet a digitálních tachografù Verze DIGI s omezením do dvou vozidel pro vyhodnocování dat z karet a digitálních tachografù Tagra.eu DIGI Tagra.eu Guard. Program pro automatické vyhodnocování bez programu Tagra Tagra.eu Guard Plus. Program pro automatické vyhodnocování s programem Tagra Verze DIGI s omezením na jedno vozidlo pro vyhodnocování dat z karet digitálních tachografù 19

20 POJIŠTĚNÍ Regionální pracovištì Praha: , Brno: , Ostrava: , Hr. Králové: Ústí n. L.: , È. Budìjovice: , Plzeò: ÈESMAD BOHEMIA VŠE PRO DOPRAVCE Vaše cesty zaèínají u nás Každoroènì pojistíme pøes vozidel, což je více než 800 spokojených dopravních spoleèností. Pøipojte se k nim i Vy! Zmìnit pojišťovnu se vyplatí Sazby Vám rádi sdìlíme na uvedených telefonech

21 VŠE PRO TAHAÈ prostøedky pro stahování dat VDO Downloadkey Download box - zaøízení pro stahování dat z digitálních tachografù a pøenos do PC VDO Downloadkey set - se èteèkou karet Digi Fob - èteèka karet, pro rychlou kontrolu øidièem Kabel pro stahování dat z digitálních tachografù do PC Download Box Plus - zaøízení pro stahování dat z digitálních tachografù a pøenos do PC i pro naèítání karet øidièù GSM Download Box - pro pøenos stažených dat z karet pomocí GSM do firmy k vyhodnocení 21

22 zpìtná zrcátka VOLVO FH II / FM II (2002-) levé VOLVO FH II / FM II (2002-) pravé Hlavní zrcátko + panoramatické zrcátko, kompletní i s držáky, elektricky ovládané a vyhøívané, splòuje novou vyhlášku EU, rádius mm hlavní, radius 300 mm panoramatické SCANIA SÉRIE R (2004-) levé + malé SCANIA SÉRIE R (2004-) pravé + malé Kompletní zrcátko, hlavní a panoramatické s držáky, vyhøívané a elektricky ovládané, splòuje novou vyhlášku EU, rádius mm mm SCANIA SÉRIE R (2004-) levé Kompletní hlavní zrcátko s držáky, vyhøívané a elektricky ovládané, splòuje novou vyhlášku EU, radius mm 22

23 VŠE PRO TAHAÈ svìtla, svítilny a majáky Ruèní lampa nejiskøivá Svítilna s atestem do výbušného prostøedí, pro zónu Svítilna Bateria 3LED + 2x mono Pogumovaná svítilna se svítivostí až 18 hodin pøi použití alkalických monoèlánkù. Životnost LED až hodin. Velmi výhodná zejména do vybavení vozidla Majáèek oranžový 12/24V magnetický Majáèek oranžový, magnetický s LED, 12 V Majáèek oranžový, magnetický s LED, 24 V Skládací kužel s LED lampou zabezpeèí a zviditelní odstavený kamion ve složeném stavu velmi skladný osazen blikající LED lampou, napájenou dvìma tužkovými (AA) bateriemi LED dioda s minimálním odbìrem proudu jednoduše vysunovatelná LED lampa kužel mùže být použit i ve dne bez lampy zajištìna velká stabilita pøi vìtru dobøe omyvatelný materiál kužele pøi pøepravì nebezpeèných vìcí v režimu ADR nahradí pøedepsané výstražné prostøedky (trojúhelníky nebo svítilny) základna kuželu 30 x 30 cm, výšku 60 cm a hmotnost 1,5 kg 23

24 svìtla, svítilny a majáky Obrysová svítilna šikmá Obrysová svítilna Náhradní sklo èervené/bílé Bezpeènostní svítilny ADR Svítilna s bílým a oranžovým blikajícím svìtlem Svítilna multifunkèní LED SAVER LIGHT Univerzální pomocník motoristù. Vedle kryptonové žárovky je osazena 12ti èervenì blikajícími LED diodami, viditelnými do vzdálenosti nìkolika set metrù. Magnety v reflektoru umožòují svítilnu upevnit na støechu nebo bok vozidla. Kombinuje: - svítilnu - varovné svìtlo - øezák bezpeènostních pásù - kladivo na sklo 24

25 svìtlomety MERCEDES MAN DAF IVECO VŠE PRO TAHAÈ VOLVO RENAULT Svìtlomety V nabídce máme více než sedmdesát druhù svìtlometù na uvedené znaèky nákladních vozidel. Bližší informace o produktech a cenách získáte na našich prodejnách. SCANIA 25

26 snìhové øetìzy - Pewag Rapido YMR.. Rychle montovatelný øetìz bez pojíždìní, jednoduchá demontáž. Ètyøhranný profil zábìrového èlánku, možnost otoèení øetìzu. Brenta-C XMR../XMK.. Standardní øetìz s nasazováním pomocí ocelového lana. Ètyøhranný profil zábìrového èlánku, šikmostopé provedení, možnost otoèení øetìzu. Brenta 9 XMB.. Øetìz pro klidnou jízdu a snadnou montáž, vhodný pro vozy s minimálním prostorem v podbìzích Spikes Spider Compact Pro sportovní jízdu, možno velikostnì pøizpùsobit nejrùznìjší velikosti pneu. Vysoce kvalitní polyuretan umožòuje vysokou odolnost vùèi prasknutí. Spikes Spider Sport Øetìz pro extrémní podmínky, vhodný pro široké pneumatiky, pro osobní vozy i dodávky Spikes Spider Carrierrier Øetìz pro dodávkové vozy, pro užitková vozidla, minibusy a záchranná vozidla 26

27 VŠE PRO TAHAÈ snìhové øetìzy - Pewag Austro-Light A.. L Nový Pewag øetìz pro nákladní vozy a autobusy. Montáž bez pojíždìní, nový napínací systém, vhodný pro dvoumontáž. Snížení hmotnosti øetìzu. Austro-Super A..SV zesílené Standardní øetìz pro tìžká nákladní a užitková vozidla. Pro extrémní podmínky. Možnost otoèení, šikmá stopa, ètyøhranný zábìrový èlánek, dvojnásobná životnost Austro-Super-Ring A.. SR Velmi lehký, speciálnì vyvinutý øetìz pro pneu super-singl v provedení 5,6 mm a 7 mm. Možnost obracení øetìzu s dvojnásobnou životností. Uni-Radial GR..S Standardní síťový øetìz pro extrémnì tìžké podmínky. Pro nákladní a užitková vozidla, pro radiální pneu. Uni-Radial-ED GR..SED Jako Uni-Radial GR..S, ale s trny na èláncích. Prodloužená životnost a zvýšená trakce. Cervino CL..S Nejjednodušší montáž díky optimálnímu systému uzávìru a napínání. Nejoblíbenìjší øetìz pro nákladní vozidla. Možnost otoèení, šikmá stopa, ètyøhranný zábìrový èlánek. 27

28 snìhové øetìzy POLAR PROFESIONAL Celoobvodový rychlonasazovací øetìz pro osobní a užitková vozidla. H stopa, D profil, použitelný oboustrannì. Nasazení bez pojíždìní. NH1 Celoobvodový øetìz pro nákladní vozidla s H stopou, napínání pomocí napínacího øetìzu. Vynikají dobrým zábìrem a pøenosem boèních sil. NHD1 Jako NH1, zesílení èlánku na 7 a 8 mm na øetìzové H køíže. Celý H-køíž je povrchovì tvrzen. Zvýšené trakèní schopnosti a životnost. ŽEBØÍÈKOVÉ SNÌHOVÉ ØETÌZY Jednoduchý øetìz - slouží ke zvýšení zábìrového úèinku, pro užitková a nákladní vozidla. Jednoduché i dvojité provedení. VYPROŠŤOVACÍ ØETÌZY Vyprošťovací øetìzy pøestavují rychlou pomoc pøi potížích vozidla na snìhu a ledu. Vhodné pro kamiony, autobusy, zemìdìlskou techniku, jsou urèeny pouze pro krátkodobé použití, zejména pro vyproštìní vozidla z místa, kde nelze nasadit celoobjemové øetìzy Tøíøetízkové vyprošťovací 22, Tøíøetízkové vyprošťovací

29 chemická svìtla Svítící tyèinka bílá, 6-8 hod. Glow Stick 15 cm Svítící tyèinka èervená, 6-8 hod. Glow Stick 15 cm Svítící tyèinka oranž. 6-8 hod. Glow Stick 15 cm Svítící tyèinka žlutá, 6-8 hod. Glow Stick 15 cm Svítící tyèinka zelená, 6-8 hod. Glow Stick 15 cm Svítící tyèinka modrá, 6-8 hod. Glow Stick 15 cm CO ZPÙSOBUJE, ŽE CHEMICKÁ SVÌTLA SVÍTÍ? Svìtla je dosaženo pomocí chemické reakce, která nastává po smíchání dvou roztokù. Aby reakce nenastala pøedèasnì, je jeden z roztokù uzavøen ve sklenìné ampuli s tenkými stìnami, kterou lze snadno zlomit ohnutím vnìjší plastové trubice. K aktivaci samolepicích svíticích terèù promaèkávejte terè do té doby, dokud vnitøní ampule neprasknou a potom jej protøepte pøední stranou terèe namíøenou k zemi. JSOU SVÍTICÍ VÝROBKY BEZPEÈNÉ? Výrobky jsou pøi normálním použití bezpeèné. Nevydávají teplo ani nejiskøí a mohou být použity v prostorách obsahujících hoølavé smìsi plynù nebo tekutin, kde mohou bìžné zdroje svìtla pøedstavovat riziko exploze nebo požáru. Nedoporuèuje se, aby je používaly dìti do vìku pìti let. JAK JE MÙŽETE VYPNOUT? Svíticí výrobky nelze po aktivaci vypnout. Pokud je výrobek dodáván v uzavøené folii, mùžete jej vložit zpìt do obalu a tím zaclonit. Jednou zapoèatou chemickou reakci již nelze zastavit. JAK DLOUHO VÝROBKY SVÍTÍ? Výrobky svítí 4-12 hodin od okamžiku aktivace, podle velikosti a typu použitého výrobku. JAK DLOUHO SE MOHOU SKLADOVAT? Kontroly jakosti ukázaly, že pokud nebyl poškozen vnìjší uzavøený foliový obal, mìl by výrobek mít životnost jeden až ètyøi roky, podle konkrétního výrobku. UPOZORNÌNÍ: Skladujte výrobky a náhrdelníky v tubách dokud je nepotøebujete použít. JSOU SVÍTICÍ VÝROBKY TOXICKÉ? Výrobky byly testovány v souladu s pøedpisy federálního zákona o nebezpeèných látkách, které se používají k urèení, zda je látka vysoce toxická, žíravá nebo dráždivá. Složky našich výrobkù nebyly shledány ani jednou z nich. CO SE STANE, KDYŽ VÝROBEK NEOÈEKÁVANÌ PRASKNE? Roztoky obsažené ve výrobcích nejsou toxické a nezpùsobí poranìní pokožce ani oèím. Kontakt s okem mùže zpùsobit doèasnou mírnou bolest podobnou té, která je zpùsobena mýdly nebo šampóny. Pokud dojte k nehodì, opláchnìte zasažené místo dùkladnì vodou a pak to opakujte. Tyto roztoky mohou zmìkèit nebo poškodit barvu a lak, pokud na nich zùstanou, a mohou zpùsobit skvrny na tkaninì. Chemické èištìní však mùže tyto skvrny odstranit. Na èištìní koberce do-poruèujeme pøípravek Resolve. Nedoporuèuje se používání svítících výrobkù dìtmi ve vìku nižším než pìt let a naléhavì se apeluje na všechny uživatele, aby používali zdravý rozum, když manipulují s tímto, èi podobným výrobkem. ODOLÁVAJÍ VODÌ? Výrobky odolávají vodì a mohou být použity za deštì stejnì jako pod vodou, a to jak øíèní tak moøskou. PÙSOBÍ NA VÝROBKY TEPLOTA? Výrobky vydávají nejvyšší svìtelné záøení, pokud se používají pøi teplotách mezi 15 a 25 C. Pokud je teplota vyšší než 25 C, bude svìtlo jasnìjší, ale vydrží záøit kratší dobu. Pokud je teplota nižší než 15 C, bude svìtlo ménì jasné, ale vydrží záøit déle. Se snižující se teplotou se snižuje intenzita a prodlužuje doba svìtelného záøení. VŠE PRO TAHAÈ MOHOU SE ODSTRANIT FÓLIE ÈI VYJMOUT VÝROBKY Z OBALU? Vzhledem k citlivosti na vlhkost je vìtšina výrobkù uzavøena ve vzduchotìsném vnìjším foliovém obalu. Pokud by byl obal porušen a výrobek bìhem nìkolika dní nepoužit, sníží se vyzaøování svìtla. Pokud zùstane výrobek delší dobu v porušeném obalu, je možné, že se úplnì deaktivuje. Pokud je výrobek vyjmut z obalu na delší dobu, mùže být také úplnì deaktivován. Samolepicí svíticí terèe a náhrdelníky nejsou citlivé na vlhkost, ale jsou citlivé na svìtlo a mìly by se uchovávat v obalu, dokud je není potøeba použít. 29

30 sady filtrù Renault Premium (dci): vzduchový, pylový, 2x olejový, 2x palivový filtr a odstøedivka Renault Premium (DXI): vzduchový, olejový obtokový, 2x olejový, palivový filtr Mercedes ACTROS I: vzduchový, olejový, palivový a pylový filtr Mercedes ACTROS MP II: vzduchový, olejový, palivový a pylový filtr MAN F2000: vzduchový, olejový, pylový filtr a 2x palivový filtr MAN TGA: vzduchový, olejový, palivový a pylový filtr DAX XF 95: vzduchový, olejový, palivový, pylový filtr a odstøedivka DAF 95 XF: vzduchový, olejový, palivový, pylový filtr a odstøedivka Scania (Euro IV) R: vzduchový, olejový, palivový a pylový filtr Scania (Euro III): vzduchový, olejový, palivový a pylový filtr Iveco STRALIS: vzduchový, 2x olejový, palivový, palivový separaèní, pylový filtr, sání turba, odvìtrávání klikového prostoru Volvo FH/Fm 12: vzduchový, olejový obtokový, 2x olejový, palivový, palivový separaèní, pylový filtr 30

31 PRAVIDELNÁ A VSTUPNÍ ŠKOLENÍ ØIDIÈÙ KAŽDÝ ØIDIÈ S PROFESNÍM PRÙKAZEM MUSÍ KAŽDOROÈNÌ ABSOLVOVAT JEDNODENNÍ ŠKOLENÍ U NÁS ŠKOLÍ OPRAVDOVÍ ODBORNÍCI, VAŠI ØIDIÈI TAK NEJEN DOSTANOU POTØEBNÉ POTVRZENÍ, ALE NÌCO SE OPRAVDU NAUÈÍ! KAŽDÝ ØIDIÈ DOSTANE DESKY ØIDIÈOVA KNIHOVNA, DO KTERÝCH SI ZALOŽÍ BROŽURU KE ŠKOLENÉMU TÉMATU. PØI PRAVIDELNÉ ÚÈASTI NA NAŠICH ŠKOLENÍCH SI TAK ØIDIÈ POSTUPNÌ VYTVOØÍ VLASTNÍ KNIHOVNU PRAKTICKÝCH PØÍRUÈEK PRO SVOU PRÁCI. TERMÍNY ŠKOLENÍ NAJDETE NA ÈESMAD BOHEMIA SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ NAD SOKOLOVNOU 117/1 PRAHA 4 - PODOLÍ

32 ADR

33 hasicí pøístroje kryty na hasicí pøístroje havarijní soupravy ochranné pomùcky masky a filtry, brýle, návleky lopaty, košťata sorbenty a nádoby na odpad sorpèní prostøedky tabulky a znaèky ADR samolepky vesty, obuv reflexní vesty brýle, helmy ADR 33

34 hasicí pøístroje Hasicí sprej PYROCOM Sprej s vysoce úèinnou hasící látkou, vhodný pro osobní automobily a do domácností Hasicí pøístroj práškový Obsah hasiva 1 kg, has. schopnost 5A, 21B, C, celková hmotnost 2 kg Hasicí pøístroj práškový Obsah hasiva 2 kg, hasicí schopnost 8A, 34B, C, celková hmotnost 3,7 kg Hasicí pøístroj práškový Obsah hasiva 6 kg, hasicí schopnost 21A, 113B, C, celková hmotnost 9,5 kg Bezpeènostní výbava pro øidièe Set bezpeènostní výbavy pro øidièe obsahuje: 1) reflexní vestu 2) hasící pøístroj práškový - 1kg se speciálním držákem do auta 3) výstražný trojúhelník se širokou podstavou 34

35 kryty na hasicí pøístroje Plastový kryt na Plastový kryt šestikilový hasicí na šestikilový pøístroj s pøezkou hasicí pøístroj Uzamykatelný plastový kryt na šestikilový hasicí pøístroj Plastový kryt na hasicí pøístroj šestikilový ADR Hasící deka 90 x 120 cm Hasící deka je nejjednodušší hasební prostøedek k uhašení zaèínajícího požáru jak v autì, tak v objektech. Je vhodná i pro ochranu osoby pøi úniku z požáøištì. - vyrobeno z kvalitní oboustrannì potažené sklenìné vlny - urèeno k jednorázovému použití - vyrobeno na pracovišti certifikovaném dle ISO 9001: pøezkoušeno zkušebním institutem MPA Drážïany - záruka pìt let 35

36 havarijní soupravy ADR Havarijní souprava ADR - kufr s bezpeènostními svítilnami Obsahuje 2x bezpeènostní svítidla ADR, 1x skládací sbìrnou nádobu, 1x brýle, 1x rukavice, 1x ruèní svítilnu s monoèlánky, 1x kapalinu na výplach oèí, 1x reflexní vestu, skládací plastovou lopatu, polomasku s univerzálními filtry A1, B1, E1, K1-P Havarijní souprava ADR bez bezpeènostních svítidel Obsahuje 1x skládací sbìrnou nádobu, 1x brýle, 1x rukavice, 1x ruèní svítilnu s monoèlánky, 1x kapalinu na výplach oèí, 1x reflexní vestu, skládací plastovou lopatu, polomasku s univerzálními filtry A1, B1, E1, K1-P Osobní souprava ADR Obsahuje 1x brýle, 1x rukavice, 1x ruèní svítilnu s monoèlánky, 1x reflexní vestu 36

37 ochranné pomùcky Tychem C Kombinéza s kapucí a pøelepenými švy, žlutá barva netkaný polyetylén s polymerní vrstvou, antistatický bez silikonù. Ochrana proti vodì, anorganickým chemikáliím a ultrajemným èásticím Tyvek Pro (DuPont) Kombinéza s kapucí, bílá barva - netkaný polyetylén, antistatický, bez silikonù. Vysoká ochrana proti vodì, vodným roztokùm chemikáliím, azbestu a prachu Rukavice bavlnìné s Nitrilem Bavlnìná vložka máèená do Nitrilu Rukavice z Nitrilu ADR Èerné holínky z PVC Proti kyselinám a proti odìru Holínky žluté s ocelovou tužinkou Antistatické, proti vodì, stlaèení a propíchnutí 37

38 masky a filtry, brýle, návleky Respirátory pro rùzná prostøedí Øada filtrù podle charakteru plynù nebo èástic Filtry Scott Profile Celooblièejová maska se štítem Polomaska Scott Profile Brýle s plochým zorníkem Ochranné návleky nohou 38

39 NAVRACENÍ DPH Regionální pracovištì Praha: , Brno: , Ostrava: , Hr. Králové: , Ústí n. L.: , È. Budìjovice: , Plzeò: ÈESMAD BOHEMIA VŠE PRO DOPRAVCE ÈESMAD BOHEMIA nabízí pro všechny mezinárodní dopravce službu navracení DPH ze zahranièí Navracení DPH ze všech státù EU a také Norska a Švýcarska Nárokování z uhrazených faktur i plateb v hotovosti Možnost žádat o DPH bìhem celého roku Komplexní servis od podání žádosti až po pøevod nárokovaných èástek Prùbìžné informování o stavu jednotlivých žádostí Zpracování daòových hlášení pøi provozování osobní dopravy Možnost okamžitého vyplacení pøedložených nárokù MAXIMÁLNÍ EFEKTIVITA PØI NAVRACENÍ DPH

40 lopaty a košťata Skládací lopata hliníková, max. délka 1,2 m Nejiskøivá hliníková lopata pro ADR Silnièní koštì s násadou pro ADR Skládací plastová lopata 40

41 sorbenty a nádoby na odpad Sorbent Absodan Plus DN1, drobné granule, velmi dobré sorpèní schopnosti Sorbent Absodan Universal DN2, rùznì velké granule, výborné sorbèní schopnosti Kanalizaèní ucpávka PVC 65x45 cm, 1 kus pro jednorázové použití Kanalizaèní ucpávka PVC 65x45 cm, 2 kusy pro jednorázové použití Kanalizaèní ucpávka PVC 61x61 KU24 pro vícenásobné použití ADR Sbìrná plastová nádoba 120 l Sbìrná plastová nádoba 240 l Stojan na pytle s plastovým víkem 41

42 sorpèní prostøedky Sorpèní plachetka pro zachycení ukapávajících kapalin 150x100 cm Sorpèní rohož pro zachycení kapalin 40x50 cm, 400 g/m Údržbová ponožka Ponožka naplnìná sorpèním materiálem vhodná pro zachytávání rozlitých kapalin Úkapová vana bez sorpèního materiálu, 77 x 44 x 10 cm Záchytný kanystr obsah 15 l Plastové sudy s odnímatelným víkem objem l Záchytný kanystr obsah 7 l Sud 30l(ne (nejèastìji používaný) 42

43 tabulky a znaèky ADR Pevná neutrální, 400 x 300mm Sklápìcí neutrální, 400 x 300mm Jednoúèelová s lisovanými èísly, 400 x 300 mm Jednoúèelová, skládací s lisovanými èísly, 400 x 300 mm ADR Dvojúèelová, možnost výmìny koncových èísel, 400 x 300 mm Pevná s osmi prázdnými poli k výmìnì èísel 43

44 tabulky a znaèky ADR Skládací sosmiprázdnýmipoli poli Pevná s osmi prázdnými poli a sadou èísel Sada èísel pro tabulky ADR Jedno èíslo Textilní kryt na tabulku ADR Úchytný rám pro tabulku ADR Zámek pro sklopné tabulky Držák bezpeènostních tabulek 250x250 mm/300x300 mm 44

45 tabulky a samolepky Bezp. znaèky pevné 300x300 mm Bezp. znaèky pevné 250x250 mm Bezpeènostní nálepky. Samolepky z nereflexní fólie Samolepka ryba & strom, 100x100 mm Reflexní tabule pro motor. vozidla, pár Reflexní tabule pro pøívìsy, pár ADR Reflexní tabule - nadmìrný rozmìr, 500x500 mm Reflexní tabule Dìti pevná 45

46 tabulky a znaèky Tabule výstražná, parkovací, skládací z reflexního materiálu Reflexní trojúhelník pro pomalá vozidla Reflexní tabule A pevná Reflexní tabule A sklopná Tabule TIR pevná Tabule TIR sklopná Samolepka Y 300x300 mm Samolepka LTD QTY pro oznaèení vozidel a kontejnerù nad 12 t pøepravující nebezpeèné vìci v omezeném množství 46

47 samolepky Samolepicí štítek L Samolepicí štítek U Samolepicí štítek G Samolepicí štítek S Samolepicí šttek III Samolepicí štítek IV Samolepicí štítek V ADR Samolepicí štítek 60 km Samolepicí štítek 70 km Samolepicí štítek 80 km Samolepicí štítek 85 km Samolepicí štítek 90 km Samolepicí štítek 100 km Samolepicí štítek 120 km 47

48 Samolepky - tlak v pneu Varovné oznaèení 1 m levá strana Varovné oznaèení 1 m pravá strana Je možné zakoupit v konkrétních délkách nebo v metráži. Doplòky obsahují nejrùznìjší samolepky, oznaèující í typ vozidla, nebo zemi pùvodu, ale také další vyobrazení. 48

49 ochranné pomùcky Rukavice + bezpeènostní manžeta èervená Rukavice - tuhé plátno, dvojitá dlaò Rukavice z vepøové kùže - zimní Heron Rukavice celokožené jemné ADR Rukavice + bezpeènostní manžeta - zimní Rukavice z vepøové kùže, bez podšívky, žluté 49

50 ochranné pomùcky, vesty, obuv Rukavice Roller - bavlnìné, máèené v Nitrilu Vìtrovka Arcadia Bezpeènostní polobotka S1 PANDA Profesionální bezpeènostní polobotka s ocelovou špièkou proti nárazu, podešev z materiálu odolného pohonným hmotám. Obuv je antistatická v kategorii S1. Dodávané velikosti Pláštìnka Cetus Bezpeènostní sandál S1 PANDA Profesionální bezpeènostní sandále s ocelovou špièkou proti nárazu, podešev z materiálu odolného pohonným hmotám. Obuv je antistatická v kategorii S1. Dodávané velikosti Bunda zimní Nyala 50

51 reflexní vesty Reflexní vesta ADR s výstr. pruhy - èervená Lehká, skladná odpovídající pøedpisùm ADR Reflexní vesta ADR s výstr. pruhy - žlutá Lehká, skladná odpovídající pøedpisùm ADR Reflexní vesta Executive Reflexní ramení pás ADR Reflexní bunda Bomber Bunda z reflexního materiálu s odepínacími rukávy 51

52 ochranné pomùcky Ochranné brýle Èepice s výstuhou Ochranné brýle tìsnící s ventilací Pøilba pracovní ochranná, v rùzných barvách Brýle s plochým zorníkem Pøilba pracovní ochranná, v rùzných barvách 52

Obsah KATALOG ZBOŽÍ PRO DOPRAVCE. http://cesmad.inshop.cz/ 1

Obsah KATALOG ZBOŽÍ PRO DOPRAVCE. http://cesmad.inshop.cz/ 1 Obsah UPÍNACÍ PROSTØEDKY...4 UPÍNACÍ PÁSY...4 DALŠÍ NAPÍNACÍ PRVKY A KONCOVKY K UPÍNACÍM PÁSÙM...9 DVOJITÉ PODLAHY...9 PØEPRAVA PAPÍRU V ROLÍCH...9 KOTVÍCÍ LIŠTY... 10 PØEPRAVA ODÌVÙ, TYÈE A PANELY...

Více

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1, 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad.

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1, 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad. TIRÁŽ OBSAH Bulletin Sdružení automobilových dopravcù Vydává Sdružení ÈESMAD BOHEMIA Redakèní rada Šéfredaktor Martin Felix E-mail: martin.felix@cesmad.com Èlenové Jaroslava Èerná, Michaela Havelková,

Více

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2015 ONI Profesional. Využití systému monitorování vozidel. Kniha jízd a kontrola využití

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2015 ONI Profesional. Využití systému monitorování vozidel. Kniha jízd a kontrola využití On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Služební km Soukromé km Docházka v terénu Krádež auta Krádež kol Havárie Nehoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2013 ONI Profesional. NAM technology. Využití systému monitorování vozidel

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2013 ONI Profesional. NAM technology. Využití systému monitorování vozidel On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Služební km Soukromé km Docházka v terénu Krádež auta Krádež kol Havárie hoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

Uživatelská pøíruèka. pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4. 25.leden 2014. Autorská práva

Uživatelská pøíruèka. pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4. 25.leden 2014. Autorská práva 25.leden 2014 Uživatelská pøíruèka pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4 Autorská práva Tento dokument obsahuje vlastnické údaje, které podléhají autorské ochranì. Žádná èást tohoto dokumentu nesmí být kopírována,

Více

SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ ÈLEN MEZINÁRODNÍ UNIE SILNIÈNÍ DOPRAVY SOFTWAROVÉ APLIKACE PRO DOPRAVNÍ FIRMY

SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ ÈLEN MEZINÁRODNÍ UNIE SILNIÈNÍ DOPRAVY SOFTWAROVÉ APLIKACE PRO DOPRAVNÍ FIRMY SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ ÈLEN MEZINÁRODNÍ UNIE SILNIÈNÍ DOPRAVY SOFTWAROVÉ APLIKACE PRO DOPRAVNÍ FIRMY Vydalo Sdružení automobilových dopravcù ÈESMAD BOHEMIA 2007 OBSAH AUTODATA Liberec...2 AXITECH,

Více

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení,

Více

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad.

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad. TIRÁŽ OBSAH TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravcù Vydává Sdružení ÈESMAD BOHEMIA Redakèní rada Šéfredaktor Martin Felix E-mail: martin.felix@cesmad.com Èlenové Jaroslava Èerná, Michaela

Více

Dotazník pro výpoèty pøevodù - ploché øemeny Dotazník pro výpoèty pøevodù - klínové, ozubené, žebrové øemeny

Dotazník pro výpoèty pøevodù - ploché øemeny Dotazník pro výpoèty pøevodù - klínové, ozubené, žebrové øemeny Obsah Úvod 2 Øemeny prùmyslové Klínové Øemeny klínové (jednoduché) Øemeny násobné Øemeny variátorové Øemeny šestihranné Øemeny Volta øemeny na pøání Metráže polyurethanové Metráže dìrované Metráže segmentové

Více

Servis (!) ..' Dílenská pøíruèka FELICIA. I Servisní prohlídky a údržba I ~ Servisní služby. Technické informace. 500.5201.00.15 Vydání 11.

Servis (!) ..' Dílenská pøíruèka FELICIA. I Servisní prohlídky a údržba I ~ Servisní služby. Technické informace. 500.5201.00.15 Vydání 11. Servis (!) ' Dílenská pøíruèka FELICIA I Servisní prohlídky a údržba I ~ ~, Servisní služby Technické informace 50052010015 Vydání 1194 I! ~I -I!! Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámci

Více

Obsah. 2 Kontaktujte nás: +420 596 123 556, 604 266 813 nebo email: info@e-bozp.cz

Obsah. 2 Kontaktujte nás: +420 596 123 556, 604 266 813 nebo email: info@e-bozp.cz O nás Firma TRAIVA s.r.o. byla založena v roce 1997. Zaměstnává odborníky pro vývoj software BOZP a PO, služby v oblasti BOZP a PO a výrobu bezpečnostních tabulek a výrobků pro bezpečnost, kteří pracují

Více

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 730 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 730 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 505 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 505 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Pøedmluva vydavatele. Obsah. Vážení uživatelé projekèního programu TechCON,projektanti TZB. P ø e d m l u v a. Pøedmluva vydavatele 3

Pøedmluva vydavatele. Obsah. Vážení uživatelé projekèního programu TechCON,projektanti TZB. P ø e d m l u v a. Pøedmluva vydavatele 3 P ø e d m l u v a Pøedmluva vydavatele Vážení uživatelé projekèního programu TechCON,projektanti TZB Pøinášíme Vám první èíslo TechCON magazínu, èasopisu, který se bude vìnovat Vašemu projekènímu systému

Více

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka Marine program Návod k obsluze a servisní knížka BF2D BF2.3B Honda Motor Co., Ltd. 9/2003, všechna práva vyhrazena. Dìkujeme Vám za nákup lodního motoru znaèky HONDA. Tento návod k obsluze obsahuje informace

Více

Bulletin 02. Efektivní využití diskového prostoru

Bulletin 02. Efektivní využití diskového prostoru Legislativní zmìna, týkající se požární bezpeènosti staveb, aneb ochrana domácností pøed požárem. Více na stranì 6. GSM Axemax - multifunkèní komunikátor s mnoha zpùsoby využití. Ètìte na stranì 12. Bulletin

Více

1 Informace zákazníkùm o radiostanicích Radiostanice (lidovì,,vysílaèka ) slouží jako pohotový a nejlevnìjší komunikaèní prostøedek souèasnosti na krátké a støední vzdálenosti. Oproti mobilním telefonùm

Více

NAM technology. Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Popis služeb. Ceník komponent ONI systému.

NAM technology. Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Popis služeb. Ceník komponent ONI systému. On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Krádež auta Krádež kol Služební km Soukromé km Docházka v terénu Havárie hoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

NÁVOD K OBSLUZE K INSTALACI, PROVOZU A ÚDRŽBE. Mod. Therm 18 PO (I) Typu B11BS S MODULACÍ PLAMENE, AUTOMATICKÝM ZAPNUTåM A IONIZACå PLAMENE

NÁVOD K OBSLUZE K INSTALACI, PROVOZU A ÚDRŽBE. Mod. Therm 18 PO (I) Typu B11BS S MODULACÍ PLAMENE, AUTOMATICKÝM ZAPNUTåM A IONIZACå PLAMENE NÁVOD K OBSLUZE K INSTALACI, PROVOZU A ÚDRŽBE Mod. Therm 18 PO (I) PRÙTOKOVÝ PLYNOVÝ OHØåVAÈ Typu B11BS S MODULACÍ PLAMENE, AUTOMATICKÝM ZAPNUTåM A IONIZACå PLAMENE 1 OBSAH: Návod k použití a dùležitá

Více

VÝVOJ A VÝROBA. Kompletní øešení elektroniky pro vaše drážní vozidlo. www.msvelektronika.cz

VÝVOJ A VÝROBA. Kompletní øešení elektroniky pro vaše drážní vozidlo. www.msvelektronika.cz VÝVOJ A VÝROBA Kompletní øešení elektroniky pro vaše drážní vozidlo www.msvelektronika.cz 1. Øídící a ovládací systémy MSV elektronika s.r.o. je výrobcem a dodavatelem øídících systémù vozidel, jakož i

Více

Notebook Acer TravelMate 340. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate 340. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate 340 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 340 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné

Více

NAM technology. Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Popis služeb. Ceník komponent ONI systému.

NAM technology. Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Popis služeb. Ceník komponent ONI systému. On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Krádež auta Krádež kol Služební km Soukromé km Docházka v terénu Havárie Nehoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

Notebook Acer TravelMate série 510

Notebook Acer TravelMate série 510 Notebook Acer TravelMate série 510 Uživatelská pøíruèka Copyright 1999 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate 510 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné

Více

I. Smluvní strany. II. Základní ustanovení

I. Smluvní strany. II. Základní ustanovení KUMSP08HSGUS -'..'. "lll po/ufincmcován zprostředků Evropské unie, Evropskéhofondupro regionální'rozvojprostřeávctvím.ranéhooperačníhoprogramu, reg. č. CZ1.06/3.4.00/23.O9464 W. H-Ji mmmmsrvo PRO MÍSTNÍ

Více

Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou

Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou PRÙVODCE NOUZOVÝMI SVÍTIDLY PRO INTERIÉRY A EXTERIÉRY 2 Nouzové osvìtlení zvyšuje bezpeèí osob pøi nenadálé situaci a pomáhá provést kroky nezbytné k úniku z

Více

Na aktuální téma - aneb globalizace,

Na aktuální téma - aneb globalizace, Na aktuální téma - aneb globalizace, McDonald s, Shell a Svìtová banka Vážení ètenáøi napadlo Vás nìkdy v souvislosti s titulkem, proè všechny protesty smìøují právì proti tìmto institucím? Proè vadí McDonald

Více

N RDS RDS HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY WWW.GRAVEX.CZ GRAVEX

N RDS RDS HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY WWW.GRAVEX.CZ GRAVEX GRAVEX RDS N RDS GRAVEX HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY WWW.GRAVEX.CZ GRAVEX RDS RDS N GRAVEX HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY VÁŠ DODAVATEL VAHY PRO s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice tel:+420475620800 vahypro@vahypro.cz

Více