jízdní doklady, publikace, mapy a navigace jízdní doklady, CMR odborná literatura desky na doklady mapy a atlasy navigace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "jízdní doklady, publikace, mapy a navigace jízdní doklady, CMR odborná literatura desky na doklady mapy a atlasy navigace"

Transkript

1 OBSAH vše pro návìs upínací pásy rozpìrné tyèe pøehrazovaèe ochranné rohy termoizolaèní pøepážka celní lanka, plomby reflexní pásky napínací pøezky na plachty vše pro tahaè tachografové kotouèky rolièky do tachografù, Tagra prostøedky pro stahování dat zpìtná zrcátka svìtla, svítilny a majáky svìtlomety snìhové øetìzy chemická svìtla sady filtrù ADR hasicí pøístroje kryty na hasicí pøístroje havarijní soupravy ochranné pomùcky masky a filtry, brýle, návleky lopaty, košťata sorbenty a nádoby na odpad sorpèní prostøedky tabulky a znaèky ADR samolepky vesty, obuv reflexní vesty brýle, helmy jízdní doklady, publikace, mapy a navigace jízdní doklady, CMR odborná literatura desky na doklady mapy a atlasy navigace Pøíprava dat Ing. Libor Jinek a kolektiv Grafika, DTP Carlos Sardá Obálka M.I.B PRODUCTION s.r.o. ostatní pøíslušenství schrány na náøadí nádrže na vodu autolékárnièky ostatní pøíslušenství kartáèe zámek dveøí úložného prostoru žárovky, poklice mìnièe napìtí kabely vzduchové hadice alkoholové testery chladnièky klimatizace ochrany palivových nádrží pneumatiky Tisk M.I.B PRODUCTION s.r.o. Papírenská 1, Praha

2 VŠE PRO NÁVÌS

3 VŠE PRO NÁVÌS upínací pásy rozpìrné tyèe pøehrazovaèe ochranné rohy termoizolaèní pøepážka celní lanka, plomby reflexní pásky napínací pøezky na plachty 3

4 upínací pásy Tìžké upínací pásy 75 mm široké, z vysocepevnostního polyesteru k zajištìní bezpeèné pøepravy strojních zaøízení, mechanismù, souèástí technologických celkù atp. Pásy vyhovují požadavkùm silnièní, železnièní, øíèní, námoøní a letecké dopravy. Rùznorodá nabídka koncovek koresponduje se všemi bìžnými typy kotvících ok a úchytù. Upínací pásy jsou vyrábìny v souladu s evropskými normami. Pás je ve standardní délce 10 m. Ostatní délky jsou pouze na objednávku Pás 10 t, 10 metrù, sada s ráènou a dvìma háky Upínací pásy støední, šíøky 50 mm Upínací pás, 5 t, 12 metrù, šíøka 50 mm, sada s ráènou a dvìma háky Pás - volný konec s hákem, šíøka 50 mm, 11,5 m, 5 t Upínací pás, 5 t, 10 metrù, šíøka 50 mm, sada s ráènou a dvìma háky Pás - volný konec s hákem, šíøka 50 mm, 9,5 m, 5 t Upínací pás, 5 t, 8 metrù, šíøka 50 mm, sada s ráènou a dvìma háky Pás - volný konec s hákem, šíøka 50 mm, 7,5 m, 5 t Upínací pás, 5 t, šíøka 50 mm, 6 metrù, sada s ráènou a dvìma háky Pás - volný konec s hákem, šíøka 50 mm, 5,5 m, 5 t 4

5 VŠE PRO NÁVÌS Upínací pás, s ERGO ráènou, 5 t, 10m, šíøka 50 mm Upínací pás, pevný konec s ráènou a hákem, šíøka 50 mm, 0.5 m, 5 t UPÍNACÍ PÁSY PRO PØEPRAVU OSOBNÍCH AUTOMOBILÙ Pás 4 t, 2,5 m, šíøka 50 mm, se tøemi háky, tøemi plast. podložkami a stand. ráènou Pás 4 t, 2,5 m, šíøka 50 mm, se tøemi otoènými háky, tøemi plast. podložkami a zúženou ráènou Pás 4 t, 2,5 m, šíøka 50 mm, se tøemi háky, tøemi plast. podložkami a zúženou ráènou Upínací pásy jsou v souladu s evropskými normami Pás 4 t, 2,5 m, šíøka 50 mm, se tøemi háky a zúženou ráènou Pás 3 t, 2,5 m, šíøka 50 mm, se tøemi háky a standardní ráènou Ochranný návlek pogumovaný 90x800 mm pro pøepravu OA 5

6 upínací pásy Upínací pásy lehké, 35 mm široké, jsou urèeny zejména k zajištìní lehkých nákladù. Upínací pásy lehké, 35 mm široké, jsou urèeny zejména k zajištìní lehkých nákladù Pás 3 t, 6 m, šíøka 35 mm s ráènou a dvìma háky Pás 2 t, 5 m, šíøka 35 mm s ráènou a dvìma háky Pás 0,7 t, 5 m, šíøka 25 mm s ráènou a dvìma háky Pás 0,7 t, 3,5 m šíøka 25 mm jednodílný bez háku se samosvornou pøezkou Navíjeè pásù Upevòovací popruh do lišt 3,6 m, 50 mm 6

7 rozpìrné r tyèe Rozpìrné tyèe k zabezpeèení nákladu rozepøením mezi boènicemi nebo podlahou a stropem Hliníková rozpìrná tyè typ - koncovka s pružinou 38 mm, délka mm Hliníková rozpìrná tyè typ - koncovka s pružinou 38 mm, délka mm Rozpìrná tyè typ - vysoká nosnost, s pružinou 42 mm, délka mm Ocelová rozpìrná tyè typ - koncovka s pružinou, 38 mm, délka mm VŠE PRO NÁVÌS Ocelová rozpìrná tyè, délka mm - použití s lištou Hliníková rozpìrná tyè, 42 mm, délka mm Zábrana mezi lišty 24, mm, ocel/al Zábrana mezi lišty 19, mm, Al, certifikovaná pevnost 500 kg. fikovaná pevnost 500 kg 7

8 pøehrazovaèe Pøehrazovaè umožòuje rychlé a efektivní zabezpeèení nákladu proti posunu. Klasický Al profil Pracovní délka mm, hmotnost 9 kg Pøepážka mezi boènice Al (pøehrazovaè) Ocel/Zn ètvercový profil Pøehrazovaè ocel/zn, mm, ètverec Al s kloubovými zámky, certifikováno dan Pøehrazovaè mm, dan, Al/ocel/Zn 8

9 ochranné rohy Ochranný roh bílý Ochranný roh šedý Ochranný roh èerný, pevný VŠE PRO NÁVÌS Ochranný roh èervený Ochranný roh kovový Ochranný roh pod upínací pás èerný, pevný Ochranný roh na papírové role 9

10 termoizolaèní pøepážka Isolock Ultralehká izolaèní dìlící pøepážka pro transport s kontrolovanými tepelnými parametry, vhodná pro lokální distribuci a krátkodobé pøepravy s požadovanou teplotou po dobu max. 10 hodin. Jde o dvojitou polyetylenovou, hliníkem potaženou textilií. Reflexní povrch odráží sluneèní paprsky, minimalizuje absorpci svìtla, resp. tepla. Zástìna je vyplnìna speciálnì vyvinutou polyesterovou vatou. Z tohoto materiálu jsou dodávány rovnìž kryty na palety, vozíky a jiné, viz foto. Dodáváno na objednávku dle rozmìrù vozidla s delší dodací lhùtou K uchycení pøepážky Isolock se používají rozpìrné tyèe, které je možno instalovat ve vodorovné i svislé poloze. Tìsnící chlopnì musí být ohnuty smìrem k chladící jednotce. Proudìním a tlakem vzduchu pak samovolnì pøilehnou na stìny prostoru a utìsní požadovanou èást prostoru. Náklad je vhodné zajistit pomocí dalších rozpìrných tyèí, pøípadnì upínacích pásù, jež máme rovnìž v nabídce. 10

11 celní lanka, plomby Koncovka k celnímu lanku (sisal 8) Koncovka k celnímu lanku (ocel 6) Celní lanko 33,0-33,5 m (sisal 8) Celní lanko 16 m (sisal 8) Celní lanko 21,5 m (sisal 8) Celní lanko 36 m (sisal 8) VŠE PRO NÁVÌS Celní lanko 34,5 m (ocel 6) Celní lanko 33,0-33,5 m (ocel 6) Celní lanko 21,5 m (ocel 6) Celní lanko 36,5 m (ocel 6) Sada pro upevnìní koncovky celního lanka 6 a 8 mm Bezpeènostní plomba SecurTite 200 mm 11

12 reflexní pásky Bílá & žlutá Èervená & žlutá 50 m pro boky nástavby - pevný podklad 50 m pro boky nástavby - autoplachta 7 m pro èelo cisterny - pevný podklad 11 m pro zadní èelo - pevný podklad 11 m pro zadní èelo - autoplachta Bílá & žlutá Bílá & žlutá 16 m pro boky nástavby - pevný podklad 16 m pro boky nástavby - autoplachta 44 m pro boky vozidla - pevný podklad 44 m pro boky vozidla - autoplachta Bílá & žlutá Bílá & žlutá 66 m pro boky návìsu - pevný podklad 66 m pro boky návìsu - autoplachta 31 m pro boky návìsu - pevný podklad 31 m pro boky návìsu - autoplachta 88 m pro boky soupravy - pevný podklad 88 m pro boky soupravy - autoplachta Pøerušovaná páska se používá pro plachty a cisterny. 12

13 napínací pøezky na plachty Podložka Zn s maticemi Direktspanner - napínací pøezka bez pásu Podložka nerez s maticemi VŠE PRO NÁVÌS Pøezka napínací (mrtvý bod), s drátìným Zn hákem Pøezka napínací (mrtvý bod), s plechovým nerez hákem Pøezka s pojistkou, s plechovým nerez hákem Pøezka s pojistkou, s drátìným Zn hákem 13

14 VŠE PRO TAHAÈ

15 VŠE PRO TAHAÈ tachografové kotouèky rolièky do tachografù, Tagra prostøedky pro stahování dat zpìtná zrcátka svìtla, svítilny a majáky svìtlomety snìhové øetìzy chemická svìtla sady filtrù 15

16 tachografové kotouèky Kienzle /2 EC4B do 100 km Kotouèky NTS pro 115 km Kienzle EC4K- do 125 km Kienzle EC4B pro elektronické kédo 125 km HICO do 125 km Kienzle EC4K do 140 km Kotouèky jsou baleny po 100 ks v krabièce 16

17 VŠE PRO TAHAÈ Kienzle EC4B pro elektronické do Kienzle EC4K do 125km 180 Km s otáèkomìrem Termo kotouèky (1 ks) PARTLOW 7 DNÍ PSD-217C (balení 50 ks) Kotouè z umìlé hmoty prázdný Žluté kotouèky potvrzení o neèinnosti øidièe Poøadaè aè Tacho-file pro archivaci kotouèkù Krabièka obsahuje 100 kusù kotouèkù 17

18 rolièky do digi tachografù, Tagra Rolièky Haug do digitálního tachografu Rolièky RTS do digitálních tachografù Rolièky VDO Siemens do digitálního tachografu Rolièky HICO do dig. tachografù Tagra.eu Analog Pouze pro vyhodnocování kotouèkù. K tomuto programu je možné zakoupit i speciálnì upravený skener pro naèítání dat z kotouèkù Tagra.eu COMBI Kombinace Analogu a Digi pro vyhodnocování tachografových kotouèkù a dat z digitálních tachografù 18

19 VŠE PRO TAHAÈ Tagra.eu Mini Tagra.eu DIGI Verze Combi s omezením do šesti vozidel pro vyhodnocování tachografových kotouèkù a dat z digitálních tachografù Pro vyhodnocování dat z karet a digitálních tachografù Tagra.eu DIGI Tagra.eu DIGI 2 Verze DIGI s omezením do ètyø vozidel pro vyhodnocování dat z karet a digitálních tachografù Verze DIGI s omezením do dvou vozidel pro vyhodnocování dat z karet a digitálních tachografù Tagra.eu DIGI Tagra.eu Guard. Program pro automatické vyhodnocování bez programu Tagra Tagra.eu Guard Plus. Program pro automatické vyhodnocování s programem Tagra Verze DIGI s omezením na jedno vozidlo pro vyhodnocování dat z karet digitálních tachografù 19

20 POJIŠTĚNÍ Regionální pracovištì Praha: , Brno: , Ostrava: , Hr. Králové: Ústí n. L.: , È. Budìjovice: , Plzeò: ÈESMAD BOHEMIA VŠE PRO DOPRAVCE Vaše cesty zaèínají u nás Každoroènì pojistíme pøes vozidel, což je více než 800 spokojených dopravních spoleèností. Pøipojte se k nim i Vy! Zmìnit pojišťovnu se vyplatí Sazby Vám rádi sdìlíme na uvedených telefonech

21 VŠE PRO TAHAÈ prostøedky pro stahování dat VDO Downloadkey Download box - zaøízení pro stahování dat z digitálních tachografù a pøenos do PC VDO Downloadkey set - se èteèkou karet Digi Fob - èteèka karet, pro rychlou kontrolu øidièem Kabel pro stahování dat z digitálních tachografù do PC Download Box Plus - zaøízení pro stahování dat z digitálních tachografù a pøenos do PC i pro naèítání karet øidièù GSM Download Box - pro pøenos stažených dat z karet pomocí GSM do firmy k vyhodnocení 21

22 zpìtná zrcátka VOLVO FH II / FM II (2002-) levé VOLVO FH II / FM II (2002-) pravé Hlavní zrcátko + panoramatické zrcátko, kompletní i s držáky, elektricky ovládané a vyhøívané, splòuje novou vyhlášku EU, rádius mm hlavní, radius 300 mm panoramatické SCANIA SÉRIE R (2004-) levé + malé SCANIA SÉRIE R (2004-) pravé + malé Kompletní zrcátko, hlavní a panoramatické s držáky, vyhøívané a elektricky ovládané, splòuje novou vyhlášku EU, rádius mm mm SCANIA SÉRIE R (2004-) levé Kompletní hlavní zrcátko s držáky, vyhøívané a elektricky ovládané, splòuje novou vyhlášku EU, radius mm 22

23 VŠE PRO TAHAÈ svìtla, svítilny a majáky Ruèní lampa nejiskøivá Svítilna s atestem do výbušného prostøedí, pro zónu Svítilna Bateria 3LED + 2x mono Pogumovaná svítilna se svítivostí až 18 hodin pøi použití alkalických monoèlánkù. Životnost LED až hodin. Velmi výhodná zejména do vybavení vozidla Majáèek oranžový 12/24V magnetický Majáèek oranžový, magnetický s LED, 12 V Majáèek oranžový, magnetický s LED, 24 V Skládací kužel s LED lampou zabezpeèí a zviditelní odstavený kamion ve složeném stavu velmi skladný osazen blikající LED lampou, napájenou dvìma tužkovými (AA) bateriemi LED dioda s minimálním odbìrem proudu jednoduše vysunovatelná LED lampa kužel mùže být použit i ve dne bez lampy zajištìna velká stabilita pøi vìtru dobøe omyvatelný materiál kužele pøi pøepravì nebezpeèných vìcí v režimu ADR nahradí pøedepsané výstražné prostøedky (trojúhelníky nebo svítilny) základna kuželu 30 x 30 cm, výšku 60 cm a hmotnost 1,5 kg 23

24 svìtla, svítilny a majáky Obrysová svítilna šikmá Obrysová svítilna Náhradní sklo èervené/bílé Bezpeènostní svítilny ADR Svítilna s bílým a oranžovým blikajícím svìtlem Svítilna multifunkèní LED SAVER LIGHT Univerzální pomocník motoristù. Vedle kryptonové žárovky je osazena 12ti èervenì blikajícími LED diodami, viditelnými do vzdálenosti nìkolika set metrù. Magnety v reflektoru umožòují svítilnu upevnit na støechu nebo bok vozidla. Kombinuje: - svítilnu - varovné svìtlo - øezák bezpeènostních pásù - kladivo na sklo 24

25 svìtlomety MERCEDES MAN DAF IVECO VŠE PRO TAHAÈ VOLVO RENAULT Svìtlomety V nabídce máme více než sedmdesát druhù svìtlometù na uvedené znaèky nákladních vozidel. Bližší informace o produktech a cenách získáte na našich prodejnách. SCANIA 25

26 snìhové øetìzy - Pewag Rapido YMR.. Rychle montovatelný øetìz bez pojíždìní, jednoduchá demontáž. Ètyøhranný profil zábìrového èlánku, možnost otoèení øetìzu. Brenta-C XMR../XMK.. Standardní øetìz s nasazováním pomocí ocelového lana. Ètyøhranný profil zábìrového èlánku, šikmostopé provedení, možnost otoèení øetìzu. Brenta 9 XMB.. Øetìz pro klidnou jízdu a snadnou montáž, vhodný pro vozy s minimálním prostorem v podbìzích Spikes Spider Compact Pro sportovní jízdu, možno velikostnì pøizpùsobit nejrùznìjší velikosti pneu. Vysoce kvalitní polyuretan umožòuje vysokou odolnost vùèi prasknutí. Spikes Spider Sport Øetìz pro extrémní podmínky, vhodný pro široké pneumatiky, pro osobní vozy i dodávky Spikes Spider Carrierrier Øetìz pro dodávkové vozy, pro užitková vozidla, minibusy a záchranná vozidla 26

27 VŠE PRO TAHAÈ snìhové øetìzy - Pewag Austro-Light A.. L Nový Pewag øetìz pro nákladní vozy a autobusy. Montáž bez pojíždìní, nový napínací systém, vhodný pro dvoumontáž. Snížení hmotnosti øetìzu. Austro-Super A..SV zesílené Standardní øetìz pro tìžká nákladní a užitková vozidla. Pro extrémní podmínky. Možnost otoèení, šikmá stopa, ètyøhranný zábìrový èlánek, dvojnásobná životnost Austro-Super-Ring A.. SR Velmi lehký, speciálnì vyvinutý øetìz pro pneu super-singl v provedení 5,6 mm a 7 mm. Možnost obracení øetìzu s dvojnásobnou životností. Uni-Radial GR..S Standardní síťový øetìz pro extrémnì tìžké podmínky. Pro nákladní a užitková vozidla, pro radiální pneu. Uni-Radial-ED GR..SED Jako Uni-Radial GR..S, ale s trny na èláncích. Prodloužená životnost a zvýšená trakce. Cervino CL..S Nejjednodušší montáž díky optimálnímu systému uzávìru a napínání. Nejoblíbenìjší øetìz pro nákladní vozidla. Možnost otoèení, šikmá stopa, ètyøhranný zábìrový èlánek. 27

28 snìhové øetìzy POLAR PROFESIONAL Celoobvodový rychlonasazovací øetìz pro osobní a užitková vozidla. H stopa, D profil, použitelný oboustrannì. Nasazení bez pojíždìní. NH1 Celoobvodový øetìz pro nákladní vozidla s H stopou, napínání pomocí napínacího øetìzu. Vynikají dobrým zábìrem a pøenosem boèních sil. NHD1 Jako NH1, zesílení èlánku na 7 a 8 mm na øetìzové H køíže. Celý H-køíž je povrchovì tvrzen. Zvýšené trakèní schopnosti a životnost. ŽEBØÍÈKOVÉ SNÌHOVÉ ØETÌZY Jednoduchý øetìz - slouží ke zvýšení zábìrového úèinku, pro užitková a nákladní vozidla. Jednoduché i dvojité provedení. VYPROŠŤOVACÍ ØETÌZY Vyprošťovací øetìzy pøestavují rychlou pomoc pøi potížích vozidla na snìhu a ledu. Vhodné pro kamiony, autobusy, zemìdìlskou techniku, jsou urèeny pouze pro krátkodobé použití, zejména pro vyproštìní vozidla z místa, kde nelze nasadit celoobjemové øetìzy Tøíøetízkové vyprošťovací 22, Tøíøetízkové vyprošťovací

29 chemická svìtla Svítící tyèinka bílá, 6-8 hod. Glow Stick 15 cm Svítící tyèinka èervená, 6-8 hod. Glow Stick 15 cm Svítící tyèinka oranž. 6-8 hod. Glow Stick 15 cm Svítící tyèinka žlutá, 6-8 hod. Glow Stick 15 cm Svítící tyèinka zelená, 6-8 hod. Glow Stick 15 cm Svítící tyèinka modrá, 6-8 hod. Glow Stick 15 cm CO ZPÙSOBUJE, ŽE CHEMICKÁ SVÌTLA SVÍTÍ? Svìtla je dosaženo pomocí chemické reakce, která nastává po smíchání dvou roztokù. Aby reakce nenastala pøedèasnì, je jeden z roztokù uzavøen ve sklenìné ampuli s tenkými stìnami, kterou lze snadno zlomit ohnutím vnìjší plastové trubice. K aktivaci samolepicích svíticích terèù promaèkávejte terè do té doby, dokud vnitøní ampule neprasknou a potom jej protøepte pøední stranou terèe namíøenou k zemi. JSOU SVÍTICÍ VÝROBKY BEZPEÈNÉ? Výrobky jsou pøi normálním použití bezpeèné. Nevydávají teplo ani nejiskøí a mohou být použity v prostorách obsahujících hoølavé smìsi plynù nebo tekutin, kde mohou bìžné zdroje svìtla pøedstavovat riziko exploze nebo požáru. Nedoporuèuje se, aby je používaly dìti do vìku pìti let. JAK JE MÙŽETE VYPNOUT? Svíticí výrobky nelze po aktivaci vypnout. Pokud je výrobek dodáván v uzavøené folii, mùžete jej vložit zpìt do obalu a tím zaclonit. Jednou zapoèatou chemickou reakci již nelze zastavit. JAK DLOUHO VÝROBKY SVÍTÍ? Výrobky svítí 4-12 hodin od okamžiku aktivace, podle velikosti a typu použitého výrobku. JAK DLOUHO SE MOHOU SKLADOVAT? Kontroly jakosti ukázaly, že pokud nebyl poškozen vnìjší uzavøený foliový obal, mìl by výrobek mít životnost jeden až ètyøi roky, podle konkrétního výrobku. UPOZORNÌNÍ: Skladujte výrobky a náhrdelníky v tubách dokud je nepotøebujete použít. JSOU SVÍTICÍ VÝROBKY TOXICKÉ? Výrobky byly testovány v souladu s pøedpisy federálního zákona o nebezpeèných látkách, které se používají k urèení, zda je látka vysoce toxická, žíravá nebo dráždivá. Složky našich výrobkù nebyly shledány ani jednou z nich. CO SE STANE, KDYŽ VÝROBEK NEOÈEKÁVANÌ PRASKNE? Roztoky obsažené ve výrobcích nejsou toxické a nezpùsobí poranìní pokožce ani oèím. Kontakt s okem mùže zpùsobit doèasnou mírnou bolest podobnou té, která je zpùsobena mýdly nebo šampóny. Pokud dojte k nehodì, opláchnìte zasažené místo dùkladnì vodou a pak to opakujte. Tyto roztoky mohou zmìkèit nebo poškodit barvu a lak, pokud na nich zùstanou, a mohou zpùsobit skvrny na tkaninì. Chemické èištìní však mùže tyto skvrny odstranit. Na èištìní koberce do-poruèujeme pøípravek Resolve. Nedoporuèuje se používání svítících výrobkù dìtmi ve vìku nižším než pìt let a naléhavì se apeluje na všechny uživatele, aby používali zdravý rozum, když manipulují s tímto, èi podobným výrobkem. ODOLÁVAJÍ VODÌ? Výrobky odolávají vodì a mohou být použity za deštì stejnì jako pod vodou, a to jak øíèní tak moøskou. PÙSOBÍ NA VÝROBKY TEPLOTA? Výrobky vydávají nejvyšší svìtelné záøení, pokud se používají pøi teplotách mezi 15 a 25 C. Pokud je teplota vyšší než 25 C, bude svìtlo jasnìjší, ale vydrží záøit kratší dobu. Pokud je teplota nižší než 15 C, bude svìtlo ménì jasné, ale vydrží záøit déle. Se snižující se teplotou se snižuje intenzita a prodlužuje doba svìtelného záøení. VŠE PRO TAHAÈ MOHOU SE ODSTRANIT FÓLIE ÈI VYJMOUT VÝROBKY Z OBALU? Vzhledem k citlivosti na vlhkost je vìtšina výrobkù uzavøena ve vzduchotìsném vnìjším foliovém obalu. Pokud by byl obal porušen a výrobek bìhem nìkolika dní nepoužit, sníží se vyzaøování svìtla. Pokud zùstane výrobek delší dobu v porušeném obalu, je možné, že se úplnì deaktivuje. Pokud je výrobek vyjmut z obalu na delší dobu, mùže být také úplnì deaktivován. Samolepicí svíticí terèe a náhrdelníky nejsou citlivé na vlhkost, ale jsou citlivé na svìtlo a mìly by se uchovávat v obalu, dokud je není potøeba použít. 29

30 sady filtrù Renault Premium (dci): vzduchový, pylový, 2x olejový, 2x palivový filtr a odstøedivka Renault Premium (DXI): vzduchový, olejový obtokový, 2x olejový, palivový filtr Mercedes ACTROS I: vzduchový, olejový, palivový a pylový filtr Mercedes ACTROS MP II: vzduchový, olejový, palivový a pylový filtr MAN F2000: vzduchový, olejový, pylový filtr a 2x palivový filtr MAN TGA: vzduchový, olejový, palivový a pylový filtr DAX XF 95: vzduchový, olejový, palivový, pylový filtr a odstøedivka DAF 95 XF: vzduchový, olejový, palivový, pylový filtr a odstøedivka Scania (Euro IV) R: vzduchový, olejový, palivový a pylový filtr Scania (Euro III): vzduchový, olejový, palivový a pylový filtr Iveco STRALIS: vzduchový, 2x olejový, palivový, palivový separaèní, pylový filtr, sání turba, odvìtrávání klikového prostoru Volvo FH/Fm 12: vzduchový, olejový obtokový, 2x olejový, palivový, palivový separaèní, pylový filtr 30

31 PRAVIDELNÁ A VSTUPNÍ ŠKOLENÍ ØIDIÈÙ KAŽDÝ ØIDIÈ S PROFESNÍM PRÙKAZEM MUSÍ KAŽDOROÈNÌ ABSOLVOVAT JEDNODENNÍ ŠKOLENÍ U NÁS ŠKOLÍ OPRAVDOVÍ ODBORNÍCI, VAŠI ØIDIÈI TAK NEJEN DOSTANOU POTØEBNÉ POTVRZENÍ, ALE NÌCO SE OPRAVDU NAUÈÍ! KAŽDÝ ØIDIÈ DOSTANE DESKY ØIDIÈOVA KNIHOVNA, DO KTERÝCH SI ZALOŽÍ BROŽURU KE ŠKOLENÉMU TÉMATU. PØI PRAVIDELNÉ ÚÈASTI NA NAŠICH ŠKOLENÍCH SI TAK ØIDIÈ POSTUPNÌ VYTVOØÍ VLASTNÍ KNIHOVNU PRAKTICKÝCH PØÍRUÈEK PRO SVOU PRÁCI. TERMÍNY ŠKOLENÍ NAJDETE NA ÈESMAD BOHEMIA SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ NAD SOKOLOVNOU 117/1 PRAHA 4 - PODOLÍ

32 ADR

33 hasicí pøístroje kryty na hasicí pøístroje havarijní soupravy ochranné pomùcky masky a filtry, brýle, návleky lopaty, košťata sorbenty a nádoby na odpad sorpèní prostøedky tabulky a znaèky ADR samolepky vesty, obuv reflexní vesty brýle, helmy ADR 33

34 hasicí pøístroje Hasicí sprej PYROCOM Sprej s vysoce úèinnou hasící látkou, vhodný pro osobní automobily a do domácností Hasicí pøístroj práškový Obsah hasiva 1 kg, has. schopnost 5A, 21B, C, celková hmotnost 2 kg Hasicí pøístroj práškový Obsah hasiva 2 kg, hasicí schopnost 8A, 34B, C, celková hmotnost 3,7 kg Hasicí pøístroj práškový Obsah hasiva 6 kg, hasicí schopnost 21A, 113B, C, celková hmotnost 9,5 kg Bezpeènostní výbava pro øidièe Set bezpeènostní výbavy pro øidièe obsahuje: 1) reflexní vestu 2) hasící pøístroj práškový - 1kg se speciálním držákem do auta 3) výstražný trojúhelník se širokou podstavou 34

35 kryty na hasicí pøístroje Plastový kryt na Plastový kryt šestikilový hasicí na šestikilový pøístroj s pøezkou hasicí pøístroj Uzamykatelný plastový kryt na šestikilový hasicí pøístroj Plastový kryt na hasicí pøístroj šestikilový ADR Hasící deka 90 x 120 cm Hasící deka je nejjednodušší hasební prostøedek k uhašení zaèínajícího požáru jak v autì, tak v objektech. Je vhodná i pro ochranu osoby pøi úniku z požáøištì. - vyrobeno z kvalitní oboustrannì potažené sklenìné vlny - urèeno k jednorázovému použití - vyrobeno na pracovišti certifikovaném dle ISO 9001: pøezkoušeno zkušebním institutem MPA Drážïany - záruka pìt let 35

36 havarijní soupravy ADR Havarijní souprava ADR - kufr s bezpeènostními svítilnami Obsahuje 2x bezpeènostní svítidla ADR, 1x skládací sbìrnou nádobu, 1x brýle, 1x rukavice, 1x ruèní svítilnu s monoèlánky, 1x kapalinu na výplach oèí, 1x reflexní vestu, skládací plastovou lopatu, polomasku s univerzálními filtry A1, B1, E1, K1-P Havarijní souprava ADR bez bezpeènostních svítidel Obsahuje 1x skládací sbìrnou nádobu, 1x brýle, 1x rukavice, 1x ruèní svítilnu s monoèlánky, 1x kapalinu na výplach oèí, 1x reflexní vestu, skládací plastovou lopatu, polomasku s univerzálními filtry A1, B1, E1, K1-P Osobní souprava ADR Obsahuje 1x brýle, 1x rukavice, 1x ruèní svítilnu s monoèlánky, 1x reflexní vestu 36

37 ochranné pomùcky Tychem C Kombinéza s kapucí a pøelepenými švy, žlutá barva netkaný polyetylén s polymerní vrstvou, antistatický bez silikonù. Ochrana proti vodì, anorganickým chemikáliím a ultrajemným èásticím Tyvek Pro (DuPont) Kombinéza s kapucí, bílá barva - netkaný polyetylén, antistatický, bez silikonù. Vysoká ochrana proti vodì, vodným roztokùm chemikáliím, azbestu a prachu Rukavice bavlnìné s Nitrilem Bavlnìná vložka máèená do Nitrilu Rukavice z Nitrilu ADR Èerné holínky z PVC Proti kyselinám a proti odìru Holínky žluté s ocelovou tužinkou Antistatické, proti vodì, stlaèení a propíchnutí 37

38 masky a filtry, brýle, návleky Respirátory pro rùzná prostøedí Øada filtrù podle charakteru plynù nebo èástic Filtry Scott Profile Celooblièejová maska se štítem Polomaska Scott Profile Brýle s plochým zorníkem Ochranné návleky nohou 38

39 NAVRACENÍ DPH Regionální pracovištì Praha: , Brno: , Ostrava: , Hr. Králové: , Ústí n. L.: , È. Budìjovice: , Plzeò: ÈESMAD BOHEMIA VŠE PRO DOPRAVCE ÈESMAD BOHEMIA nabízí pro všechny mezinárodní dopravce službu navracení DPH ze zahranièí Navracení DPH ze všech státù EU a také Norska a Švýcarska Nárokování z uhrazených faktur i plateb v hotovosti Možnost žádat o DPH bìhem celého roku Komplexní servis od podání žádosti až po pøevod nárokovaných èástek Prùbìžné informování o stavu jednotlivých žádostí Zpracování daòových hlášení pøi provozování osobní dopravy Možnost okamžitého vyplacení pøedložených nárokù MAXIMÁLNÍ EFEKTIVITA PØI NAVRACENÍ DPH

40 lopaty a košťata Skládací lopata hliníková, max. délka 1,2 m Nejiskøivá hliníková lopata pro ADR Silnièní koštì s násadou pro ADR Skládací plastová lopata 40

41 sorbenty a nádoby na odpad Sorbent Absodan Plus DN1, drobné granule, velmi dobré sorpèní schopnosti Sorbent Absodan Universal DN2, rùznì velké granule, výborné sorbèní schopnosti Kanalizaèní ucpávka PVC 65x45 cm, 1 kus pro jednorázové použití Kanalizaèní ucpávka PVC 65x45 cm, 2 kusy pro jednorázové použití Kanalizaèní ucpávka PVC 61x61 KU24 pro vícenásobné použití ADR Sbìrná plastová nádoba 120 l Sbìrná plastová nádoba 240 l Stojan na pytle s plastovým víkem 41

42 sorpèní prostøedky Sorpèní plachetka pro zachycení ukapávajících kapalin 150x100 cm Sorpèní rohož pro zachycení kapalin 40x50 cm, 400 g/m Údržbová ponožka Ponožka naplnìná sorpèním materiálem vhodná pro zachytávání rozlitých kapalin Úkapová vana bez sorpèního materiálu, 77 x 44 x 10 cm Záchytný kanystr obsah 15 l Plastové sudy s odnímatelným víkem objem l Záchytný kanystr obsah 7 l Sud 30l(ne (nejèastìji používaný) 42

43 tabulky a znaèky ADR Pevná neutrální, 400 x 300mm Sklápìcí neutrální, 400 x 300mm Jednoúèelová s lisovanými èísly, 400 x 300 mm Jednoúèelová, skládací s lisovanými èísly, 400 x 300 mm ADR Dvojúèelová, možnost výmìny koncových èísel, 400 x 300 mm Pevná s osmi prázdnými poli k výmìnì èísel 43

44 tabulky a znaèky ADR Skládací sosmiprázdnýmipoli poli Pevná s osmi prázdnými poli a sadou èísel Sada èísel pro tabulky ADR Jedno èíslo Textilní kryt na tabulku ADR Úchytný rám pro tabulku ADR Zámek pro sklopné tabulky Držák bezpeènostních tabulek 250x250 mm/300x300 mm 44

45 tabulky a samolepky Bezp. znaèky pevné 300x300 mm Bezp. znaèky pevné 250x250 mm Bezpeènostní nálepky. Samolepky z nereflexní fólie Samolepka ryba & strom, 100x100 mm Reflexní tabule pro motor. vozidla, pár Reflexní tabule pro pøívìsy, pár ADR Reflexní tabule - nadmìrný rozmìr, 500x500 mm Reflexní tabule Dìti pevná 45

46 tabulky a znaèky Tabule výstražná, parkovací, skládací z reflexního materiálu Reflexní trojúhelník pro pomalá vozidla Reflexní tabule A pevná Reflexní tabule A sklopná Tabule TIR pevná Tabule TIR sklopná Samolepka Y 300x300 mm Samolepka LTD QTY pro oznaèení vozidel a kontejnerù nad 12 t pøepravující nebezpeèné vìci v omezeném množství 46

47 samolepky Samolepicí štítek L Samolepicí štítek U Samolepicí štítek G Samolepicí štítek S Samolepicí šttek III Samolepicí štítek IV Samolepicí štítek V ADR Samolepicí štítek 60 km Samolepicí štítek 70 km Samolepicí štítek 80 km Samolepicí štítek 85 km Samolepicí štítek 90 km Samolepicí štítek 100 km Samolepicí štítek 120 km 47

48 Samolepky - tlak v pneu Varovné oznaèení 1 m levá strana Varovné oznaèení 1 m pravá strana Je možné zakoupit v konkrétních délkách nebo v metráži. Doplòky obsahují nejrùznìjší samolepky, oznaèující í typ vozidla, nebo zemi pùvodu, ale také další vyobrazení. 48

49 ochranné pomùcky Rukavice + bezpeènostní manžeta èervená Rukavice - tuhé plátno, dvojitá dlaò Rukavice z vepøové kùže - zimní Heron Rukavice celokožené jemné ADR Rukavice + bezpeènostní manžeta - zimní Rukavice z vepøové kùže, bez podšívky, žluté 49

50 ochranné pomùcky, vesty, obuv Rukavice Roller - bavlnìné, máèené v Nitrilu Vìtrovka Arcadia Bezpeènostní polobotka S1 PANDA Profesionální bezpeènostní polobotka s ocelovou špièkou proti nárazu, podešev z materiálu odolného pohonným hmotám. Obuv je antistatická v kategorii S1. Dodávané velikosti Pláštìnka Cetus Bezpeènostní sandál S1 PANDA Profesionální bezpeènostní sandále s ocelovou špièkou proti nárazu, podešev z materiálu odolného pohonným hmotám. Obuv je antistatická v kategorii S1. Dodávané velikosti Bunda zimní Nyala 50

51 reflexní vesty Reflexní vesta ADR s výstr. pruhy - èervená Lehká, skladná odpovídající pøedpisùm ADR Reflexní vesta ADR s výstr. pruhy - žlutá Lehká, skladná odpovídající pøedpisùm ADR Reflexní vesta Executive Reflexní ramení pás ADR Reflexní bunda Bomber Bunda z reflexního materiálu s odepínacími rukávy 51

52 ochranné pomùcky Ochranné brýle Èepice s výstuhou Ochranné brýle tìsnící s ventilací Pøilba pracovní ochranná, v rùzných barvách Brýle s plochým zorníkem Pøilba pracovní ochranná, v rùzných barvách 52

Obsah KATALOG ZBOŽÍ PRO DOPRAVCE. http://cesmad.inshop.cz/ 1

Obsah KATALOG ZBOŽÍ PRO DOPRAVCE. http://cesmad.inshop.cz/ 1 Obsah UPÍNACÍ PROSTØEDKY...4 UPÍNACÍ PÁSY...4 DALŠÍ NAPÍNACÍ PRVKY A KONCOVKY K UPÍNACÍM PÁSÙM...9 DVOJITÉ PODLAHY...9 PØEPRAVA PAPÍRU V ROLÍCH...9 KOTVÍCÍ LIŠTY... 10 PØEPRAVA ODÌVÙ, TYÈE A PANELY...

Více

TØÍDY NEBEZPEÈNÝCH VÌCÍ

TØÍDY NEBEZPEÈNÝCH VÌCÍ TØÍDY NEBEZPEÈNÝCH VÌCÍ Tøída 1 Výbušné látky a pøedmìty Tøída 2 Plyny Tøída 3 Hoølavé kapaliny Tøída 4.1 Hoølavé tuhé látky, samovolnì se rozkládající látky a znecitlivìné tuhé výbušné látky Tøída 4.2

Více

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg SK 04J-2 SK04J-2 SK04J-2 VÝKON SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg KAPACITA LOPATY 390 kg VÝKON RUKU V RUCE S BEZPEÈNOSTÍ SK04J-2 je se svou šíøkou, 920 mm vèetnì kol a úzké lopaty (nadstandard),

Více

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 NOVINKY Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Efektivní, hygienické a flexibilní øešení pro nakládání s odpady v prùbìhu úklidu Efektivní Hygienický Šetrný

Více

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz.

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz. S 10 Kč 4.180,- Silné vysavače pro úklid v domácnostech i komerční využití. Díky umístění na 5 otočných kolečkách mají vysavače vynikající stabilitu a velmi snadno se s nimi manipuluje. Kompaktní robustní

Více

Alfa Brera a Alfa Spider

Alfa Brera a Alfa Spider Alfa Brera a Alfa Spider Řešení na míru PŘEDNÍ SPOILER ** č. 50903198 ZADNÍ SPOILER ** Pouze Brera. č. 50903199 2 Řešení na míru ZADNÍ SPOILER ** Pouze Spider. č. 50903200 SADA PRAHOVÝCH NÁSTAVCŮ ** č.

Více

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ALFA ROMEO s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ALFA ROMEO s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ALFA ROMEO s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image Postranní ochranné potahy pro ALFA ROMEO obj. č. D-AR 95 Postranní ochranné potahy chrání přední

Více

hliníkový PaNEL A PŘÍSLUŠENSTVÍ

hliníkový PaNEL A PŘÍSLUŠENSTVÍ hliníkový PaNEL A PŘÍSLUŠENSTVÍ Díky profesionálnímu a elegantnímu řešení hliníkového panelového systému můžete využít prostor ve Vašem vozidle a vybavit se příslušenstvím. Perforované plechy nabízí široké

Více

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty Katalog služeb 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 obsah polep osobního automobilu polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní døevìné reklamní stojany reklamní

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů.

Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů. Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů. Na adrese oop.cz@mmm.com, nebo telefonicky na: +420 261 380 111 Nebo navštivte náš web: www.3m.cz/oopp,

Více

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ŠKODA s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ŠKODA s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ŠKODA s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image NOVINKA Postranní ochranné potahy pro ŠKODA Referenční číslo Volkswagen: VAS 871005 * (ASE 87100500000)

Více

cena: 1 690,- Kč 20 sorpční rohož 4 sorpční had 2 sorpční polštář 1 havarijní tmel 5 PMPA

cena: 1 690,- Kč 20 sorpční rohož 4 sorpční had 2 sorpční polštář 1 havarijní tmel 5 PMPA HAVARIJNÍ SOUPRAVY ŘADY HST Havarijní soupravy HST jsou malé, vysoce mobilní ekologické soupravy určené pro dílny, garáže, nebo přímo pro vozidla přepravující nebezpečné látky. Jejich výhodou je nízká

Více

www.tona.cz 159 Dílenské vybavení 160 Vypouštění oleje 162 Svíčky 164 Brzdy 165 Kola 166 Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice

www.tona.cz 159 Dílenské vybavení 160 Vypouštění oleje 162 Svíčky 164 Brzdy 165 Kola 166 Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice Šroubováky a bity Momentové klíče NÁŘADÍ PRO AUTOSERVISY Kleště Úderné nářadí Stříhání značení Svítidla, instalatérské nářadí pro elektrikáře a elektroniku

Více

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro HYUNDAI s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro HYUNDAI s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro HYUNDAI s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image NOVINKA Postranní ochranné potahy pro HYUNDAI obj. č. D-HY 55 Postranní ochranné potahy chrání přední

Více

NOVINKY 01/2012. obj. číslo: 100-05075 obj. číslo: 100-05076 obj. číslo: 100-05077. Ráčna teleskopická

NOVINKY 01/2012. obj. číslo: 100-05075 obj. číslo: 100-05076 obj. číslo: 100-05077. Ráčna teleskopická - s výkyvnou hlavou - s přepínací páčkou - s vyhazovákem 1/4", 170-220 mm 3/8", 250-350 mm 1/2", 350-490 mm 72 1/4" z obj. číslo: 100-05075 obj. číslo: 100-05076 obj. číslo: 100-05077 Kleště telefonní

Více

LED svítidlo GANYMA. LED MINI panely G03000-3 G15551 G03000-6

LED svítidlo GANYMA. LED MINI panely G03000-3 G15551 G03000-6 LED svítidlo výklopné LED výklopné svítidlo pro použití v interéru s elektronickým předřadníkem (transformátorem) v plastovém stříbrném plášti. Dodává se bez připojovacího kabelu a montážního materiálu.

Více

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Praktičtí a nezbytní pomocníci. Pro pořádek na pracovišti a ke každému nářadí. Program spojovacího materiálu, balancérů, odolných elastických hadic z PVC

Více

Micron IZS-M. IP-66 IK 10 El. tøída I. Rezidenèní zóny. Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních

Micron IZS-M. IP-66 IK 10 El. tøída I. Rezidenèní zóny. Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních Micron IZS-M IP-66 IK 0 El. tøída I Výložník IBS-S Pìší zóny Rezidenèní zóny Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních zón, vyhrazených stezek pro cyklisty a obslužných pruhù. Obsahuje minireflektor

Více

Technická specifika zboží

Technická specifika zboží Technická specifika zboží Příloha č. 2 zadávací dokumentace 1 ks automobilu ve specifikaci: Model: typ: provedení: automobil osobní silniční vyšší střední třída; sedan; počet dveří: minimálně 4; počet

Více

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar C m/s m 3 /h ma mv Pøesné tlakomìry pro všechny rozsahy datová komunikace s PC rychlospojky

Více

AIP. velkoplošný tisk reklama. aiptisk.cz finecolors.cz. AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit)

AIP. velkoplošný tisk reklama. aiptisk.cz finecolors.cz. AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit) AIP velkoplošný tisk reklama aiptisk.cz finecolors.cz AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit) 606 797 055 aip@aip.zlin.cz Kapa deska - výstavnictví - obrazy, včetně rámování

Více

Příslušenství L200 DOUBLE CAB PRODLOUŽENÁ VERZE

Příslušenství L200 DOUBLE CAB PRODLOUŽENÁ VERZE Příslušenství L200 DOUBLE CAB PRODLOUŽENÁ VERZE Hard top, Utility Top Plus Nízká verze, s předním posuvným oknem, zatmavenými bočními vyklápěcími okny a zatmaveným zadním oknem. Zadní dveře se stylovým

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015 Albánie pneumatiky ve vozidle. Použití podle dopravních značek a podmínek. Rakousko Zimní pneumatiky jsou povinné od 1. listopadu do 15. dubna. Riziko zákazu jízdy a vysoké pokuty, pokud nedodržujete předpisy

Více

JARO. Údržba. Výměnné náhradní díly DAF. Klimatizace. Příslušenství. Prvotřídní jízdní podmínky za každých okolností - přesně to potřebuji!

JARO. Údržba. Výměnné náhradní díly DAF. Klimatizace. Příslušenství. Prvotřídní jízdní podmínky za každých okolností - přesně to potřebuji! JARO NABÍDKY PACCAR PARTS DUBEN ČERVEN 2015 Údržba Výměnné náhradní díly DAF Klimatizace Příslušenství Prvotřídní jízdní podmínky za každých okolností - přesně to potřebuji! tlumič výfuku Vhodné pro vozidla

Více

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry s výmìnnými elektrodami ph C Nové ph metry s inovovanou technologií sond ph1- sonda do kapalin V mnoha oblastech hraje dùležitou roli mìøení ph. Pøedevším

Více

Sněhové řetězy pro autobusy a užitková vozidla. Nabídka

Sněhové řetězy pro autobusy a užitková vozidla. Nabídka Sněhové řetězy pro autobusy a užitková vozidla Nabídka omnimat ring Osvědčený řetěz s rychlou montáží s pevným kruhem Řetěz speciálně pro autobusy a lehké nákladní vozy Pokud se musí jet rychle dál, je

Více

SADA NÁSTAVCŮ PRAHŮ** Č. 50903082

SADA NÁSTAVCŮ PRAHŮ** Č. 50903082 Příslušenství Alfa 159 - Alfa 159 Sportwagon SADA NÁSTAVCŮ PRAHŮ** Č. 50903082 Alfa 159 a Alfa 159 Sportwagon Tuning a výbava AERODYNAMICKÁ SADA PRO PŘEDNÍ ČÁST** Č. 50903083 DEFLEKTORY PROTI AERODYNAMICKÉMU

Více

Řešení na míru SPOILER PŘEDNÍHO NÁRAZNÍKU** č. 50903244 SADA NÁSTAVCŮ PRAHŮ** č. 50903243

Řešení na míru SPOILER PŘEDNÍHO NÁRAZNÍKU** č. 50903244 SADA NÁSTAVCŮ PRAHŮ** č. 50903243 Alfa Romeo MiTo 2 Řešení na míru Řešení na míru SPOILER PŘEDNÍHO NÁRAZNÍKU** č. 50903244 SADA NÁSTAVCŮ PRAHŮ** č. 50903243 ** Dodává se k lakování v barvě vozidla a lepí se lepidlem č. 5908061 3 4 Řešení

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

CESTOVÁNÍ, VOLNÝ ČAS 107

CESTOVÁNÍ, VOLNÝ ČAS 107 CESTOVÁNÍ, VOLNÝ ČAS 1 3500 Šňůrka na krk - lanyard s kovovou karabinkou polyester 48 2 cm potisk: TR3 20 1,8 cm 6,30 3506 Šňůrka na krk - laynard s kovovou karabinkou a poutkem na mobilní telefon, polyester

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

umíme zaujmout.. KATALOG PREZENTAČNÍCH STOJANŮ A PRODUCTION s. r. o. Vitošská 3413 143 00 Praha 4 - Modřany

umíme zaujmout.. KATALOG PREZENTAČNÍCH STOJANŮ A PRODUCTION s. r. o. Vitošská 3413 143 00 Praha 4 - Modřany KATALOG PREZENTAČNÍCH STOJANŮ umíme zaujmout.. 4 Brochure Expolinc 4 Brochure je elegantní stojánek na letáky se čtyřmi nebo osmi kapsami formátu A4 z jemné síťoviny. Stabilní a zároveň lehký, funguje

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

PROFESIONAL set. Obsah modulu PROFESIONAL SET. CENA ZA MODUL 57.900,- Kč TECHNICKÁ DATA. Doporučené příslušenství (není součástí setu)

PROFESIONAL set. Obsah modulu PROFESIONAL SET. CENA ZA MODUL 57.900,- Kč TECHNICKÁ DATA. Doporučené příslušenství (není součástí setu) PROFESIONAL set Obsah modulu PROFESIONAL SET KLI13003076 1 Plně automatická plnička klimatizací PICCOLA EVO s tiskárnou KLI488016P 1 PAG univerz. kompresorový olej s kontrastní látkou (480 ml) CAR580 1

Více

Ceník originálního příslušenství Audi A6 * Audi A6 allroad quattro * Audi A6 Avant

Ceník originálního příslušenství Audi A6 * Audi A6 allroad quattro * Audi A6 Avant Ceník originálního příslušenství Audi A6 * Audi A6 allroad quattro * Audi A6 Avant A6 Hliníkový litý disk, v 5ramenném designu, sada 4ks 7,5 J x 16, pro pneumatiky 225/60 R 16 M+S, barva stříbrná, ne pro

Více

Van Hool třístranná shrnovací nástavba na podvozek Volvo

Van Hool třístranná shrnovací nástavba na podvozek Volvo www.vanhool.be Van Hool třístranná shrnovací nástavba na podvozek Volvo ROZMĚRY : Výška šasi podvozku (nezatíženého) cca. mm Pneu podvozku max. Vnitřní délka cca. 7760 mm (dle Vašeho výběru) Vnitřní výška

Více

1. ÈESKÁ OBCHODNÍ, spol. s r.o. Strojírenská 16, 591 01 Žïár nad Sázavou Telefon: (0616) 620 792-3 Fax: (0616) 630 640 e-mail: obchodni@euro-sped.cz Internet: www.euro-sped.cz Platnost do: 22. 03. 2002

Více

ZDVIH Maximální výška zdvihu 504 mm.

ZDVIH Maximální výška zdvihu 504 mm. ZDVIH Maximální výška zdvihu 504 mm. OCHRANA Pěnový obal rukojeti chrání karosérii zvedaného vozidla před poškozením. VÝŠKA Minimální světlá výška pro zasunutí zvedáku 145 mm. OCHRANA Ochranný gumový kryt

Více

PŘÍSLUŠENSTVÍ. Mitsubishi Motors Europe B.V. www.mitsubishi-motors-europe.com. www.mitsubishi-motors.cz/sk

PŘÍSLUŠENSTVÍ. Mitsubishi Motors Europe B.V. www.mitsubishi-motors-europe.com. www.mitsubishi-motors.cz/sk www.mitsubishi-motors.cz/sk PŘÍSLUŠENSTVÍ Bylo vynaloženo mnoho úsilí k zajištění toho, aby obsah této publikace byl přesný a aktuální v době předání do tisku. Vyhrazujeme si právo na změnu specifikace,

Více

SIMPLE FAST EXCLUSIVE...

SIMPLE FAST EXCLUSIVE... SIMPLE FAST EXCLUSIVE... O SPOLEČNOSTI Fine Propag je přímý český výrobce mobilních prezentačních systémů. Naše společnost poskytuje špičkové služby a kompletní reklamní a marketingový servis, bezkonkurenční

Více

(uvedené ceny jsou bez DPH) MERCEDES BENZ SPRINTER 519 CDI BLUETEC

(uvedené ceny jsou bez DPH) MERCEDES BENZ SPRINTER 519 CDI BLUETEC (uvedené ceny jsou bez DPH) MERCEDES BENZ SPRINTER 519 CDI BLUETEC Motor - 2987cm3 (OM 642 DE30LA) Převodovka manuální 6-ti stupňová Výkon - 140 kw / 190 koní Barva ČERNÁ METALÍZA Emisní norma EURO 6 Celková

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty - 2-16 Nový výškoměr Chcete-li dosáhnout přesných výsledků jednoduše a rychleji, je zde nový výškoměr. Výškoměr je použitelný v dílně i ve výrobě. Přesně jak to od našich měřidel očekáváte. Uživatelsky

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

LS LT LT+ motor 1,6 16V 91 kw/124 k 351 000 377 000 1,8 16V 104 kw/141 k 415 000

LS LT LT+ motor 1,6 16V 91 kw/124 k 351 000 377 000 1,8 16V 104 kw/141 k 415 000 Modelový rok '12 LS LT LT+ LTZ 351 000 377 000 395 000 415 000 442 200 1,7D 96 kw/130 k ECO 461 400 493 000 2,0 VCDi 120 kw/163 k 462 000 500 200 AKČNÍ 1,7D 96 kw/130 k ECO 2,0 VCDi 120 kw/163 k LS LT

Více

VYBAVENÍ AUTO - PNEU SERVISŮ - STK - DÍLEN

VYBAVENÍ AUTO - PNEU SERVISŮ - STK - DÍLEN VYBAVENÍ AUTO - PNEU SERVISŮ - STK - DÍLEN EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ Autovraky představují ekologicky i energeticky velmi šetrný zdroj získávání velké řady využitelného materiálu pro druhotnou výrobu

Více

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III 1 Identifikace zboží Druh nástavby Typ nástavby Výrobní číslo Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III zdvojená podlaha valníku CTD III viz výrobní štítek 2 Návod na použití a podmínky provozu

Více

VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ

VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ CENÍK PLATNÝ OD 1.4.2012 CENA 1.2 Edice 100 CENÍKOVÁ CENA AKČNÍ CENA 273 900 Kč Interiér Kapsa na zadní straně sedadla řidiče Kapsa na zadní straně sedadla spolujezdce Sluneční

Více

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M Vysokotlaký čistič se spalovacím motorem Pro uživatele, kteří ocení při práci nezávislost na el. síti. Tato třída proto představuje opravdové všeuměly

Více

Přijeďte na zimní prohlídku a OD 15. 10. DO 15. 12. 2012

Přijeďte na zimní prohlídku a OD 15. 10. DO 15. 12. 2012 Přijeďte na zimní prohlídku a OD 15. 10. DO 15. 12. 2012 ZIMNÍ SERVISNÍ AKCE 2012 SOUTĚŽ 4. 5. Sada pneumatik značky Barum nebo Continental Vážený zákazníku, přijeďte v období od 15. 10. 2012 do 15. 12.

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

Tuning & Výkon OCHRANNÝ KRYT NÁRAZNÍKU SADA KOL Z LEHKÉ SLITINY 16

Tuning & Výkon OCHRANNÝ KRYT NÁRAZNÍKU SADA KOL Z LEHKÉ SLITINY 16 Sedici Tuning & Výkon SADA KOL Z LEHKÉ SLITINY 16 Rozměry: 6,5J x 16 Pro použití s pneumatikami 205/60 R16. Skládá se ze čtyř ráfků 71805635. č. 71805634 Ozdobná modrá krytka. č. 71803435 Ozdobná červená

Více

Nové internetové stránky online. Platí do 31. 01. 2013 KN12-CZ

Nové internetové stránky online. Platí do 31. 01. 2013 KN12-CZ KATALOG Novinky.2012 KN12-CZ Nové internetové stránky online. www.vigor-equipment.com Platí do 31. 01. 2013 Sada nástrčných hlavic TORX V2687, EAN 4047728026871 28 6 7 8 e VIGOR No. i Obsah SW mm EAN 4047728+

Více

PLECHOVÉ KARTOTÉKY REGÁLY KOŠE. SVAŘOVANÁ skříň. Kartotéky Široká rozměrová škála ZÁSUVKOVÝCH kartoték pro formáty A4, A5, A6.

PLECHOVÉ KARTOTÉKY REGÁLY KOŠE. SVAŘOVANÁ skříň. Kartotéky Široká rozměrová škála ZÁSUVKOVÝCH kartoték pro formáty A4, A5, A6. PLECHOVÉ SKŘÍNĚ REGÁLY KOŠE Kartotéky Široká rozměrová škála ZÁSUVKOVÝCH kartoték pro formáty A4, A5, A6. základní provedení 8 druhů barev, viz. popis Regály Jsou nabízeny ve třech výrobkových řadách ve

Více

TEXTOVÉ PANELY SÉRIE A (16cm) / SÉRIE B (18,5cm) / SÉRIE K (25cm) / SÉRIE M (48cm) Nabídka platná od 01.02.2012.

TEXTOVÉ PANELY SÉRIE A (16cm) / SÉRIE B (18,5cm) / SÉRIE K (25cm) / SÉRIE M (48cm) Nabídka platná od 01.02.2012. TEXTOVÉ PANELY SÉRIE A (16cm) / SÉRIE B (18,5cm) / SÉRIE K (25cm) / SÉRIE M (48cm) Nabídka platná od 01.02.2012. A8LED je autorizovaný distributor panelů technologie LED (super jasné diody s velkým úhlem

Více

NOVINKA MIKROFONNÍ STOJANY. 579 Kč. 649 Kč MIS-0722BK MIS-0922BK. včetně DPH Pevná kovová konstrukce s kovovými spojovací díly

NOVINKA MIKROFONNÍ STOJANY. 579 Kč. 649 Kč MIS-0722BK MIS-0922BK. včetně DPH Pevná kovová konstrukce s kovovými spojovací díly MIKROFONNÍ STOJANY MIS-0722BK 579 Kč 25021840 25021841 Pevná kovová konstrukce s nylonovými spojovací díly Pevná nylonová trojnožka s kovovými prvky Kabelové úchytky Včetně univerzálního mikrofonního klipu

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

N RDS RDS HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY WWW.GRAVEX.CZ GRAVEX

N RDS RDS HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY WWW.GRAVEX.CZ GRAVEX GRAVEX RDS N RDS GRAVEX HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY WWW.GRAVEX.CZ GRAVEX RDS RDS N GRAVEX HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY VÁŠ DODAVATEL VAHY PRO s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice tel:+420475620800 vahypro@vahypro.cz

Více

1/9 Číslo protokolu: csob cr 2178

1/9 Číslo protokolu: csob cr 2178 1/9 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O VOZIDLE

Více

střešní nosiče zadní nosiče nosiče kol autoboxy 2014

střešní nosiče zadní nosiče nosiče kol autoboxy 2014 střešní nosiče zadní nosiče nosiče kol autoboxy 2014 On 1line objednávky: 2 3 www.stresninosice.eu Tři kroky k výběru optimálního střešního nosiče. Proč chtít právě výrobek Piccola-M a žádný jiný? 1 2

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

Přepravníky lodí. 14-20 stop 22-26 stop Přepravníky pro lodě s pevným kýlem Lodní vozíky

Přepravníky lodí. 14-20 stop 22-26 stop Přepravníky pro lodě s pevným kýlem Lodní vozíky Přepravníky lodí 14-20 stop 22-26 stop Přepravníky pro lodě s pevným kýlem Lodní vozíky 14-20 stop... Přepravníky lodí značky Thule zajišťují maxim Voděodolná ložiska za používání přívěs Podpory bez brzd

Více

Hygienické potřeby. Studio HASPA s.r.o., U Elektry 8, 198 00 Praha 9 tel./fax: 266 611 208, e-mail: studio.haspa@atlas.cz, www.studiohaspa.

Hygienické potřeby. Studio HASPA s.r.o., U Elektry 8, 198 00 Praha 9 tel./fax: 266 611 208, e-mail: studio.haspa@atlas.cz, www.studiohaspa. Hygienické potřeby Studio HASPA s.r.o., U Elektry 8, 198 00 Praha 9 tel./fax: 266 611 208, e-mail: studio.haspa@atlas.cz, www.studiohaspa.com VLHČENÉ KAPESNÍČKY 10 vlhčených kapesníků v sáčku Rozměr v

Více

salátové bary www.enofrigo.it

salátové bary www.enofrigo.it salátové bary www.enofrigo.it chl. salátové bary gran buffet isola 159 alátový bar RAN UFFT IOLA RF Obsah N1/1... 4 / 6 Délky... 197 / 262 cm Šíøka x výška... 122 x 149 cm Pracovní teplota ( RF)... +2

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

1/16 Číslo protokolu: csob cr 1032

1/16 Číslo protokolu: csob cr 1032 1/16 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky:

Více

Praga AN 1:20. www.hzscr.cz. Hasièská vystøihovánka

Praga AN 1:20. www.hzscr.cz. Hasièská vystøihovánka Oficiální premiéru si tento malý nákladní automobil odbyl na Mezinárodním pražském autosalonu poøádaném roku 92. Samotné zkrácené oznaèení nového vozu písmeny AN napovídalo o tomto automobilu trochu více.

Více

Ceník pøívìsù. www.marokralovice.cz. MARO KRALOVICE TRAILERS GROUP CZ 33141 Kralovice 488

Ceník pøívìsù. www.marokralovice.cz. MARO KRALOVICE TRAILERS GROUP CZ 33141 Kralovice 488 Ceník pøívìsù MARO KRALOVICE TRAILERS GROUP CZ 33141 Kralovice 488 e-mail : info@marokralovice.cz tel: 373 397 707 tel/fax : 373 397 418 OBSAH Pøívìsy 750-1300 kg str. 3-78 Serie Explorer Valníky str.

Více

Reklama centrum - SLEVY BŘEZEN 2013 pouze do vyprodání zásob

Reklama centrum - SLEVY BŘEZEN 2013 pouze do vyprodání zásob Reklama centrum - SLEVY BŘEZEN 2013 pouze do vyprodání zásob Předměty z této nabídky nelze objednat přes internetový obchod. Pro objednání kontaktujte svého obchodníka nebo na email info@reklama-centrum.cz

Více

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování CDT 20 Str. 3 CDT 30 Str. 7 CDT 30S Str. 11 CDT 40 Str. 15 CDT 40S Str. 19 CDT 60 Str. 23 CDT 90 Str.

Více

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETOVÉ SYSTÉMY REFLEXOL, VERANDA

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETOVÉ SYSTÉMY REFLEXOL, VERANDA TECHNICKÝ MANUÁL ROLETOVÉ SYSTÉMY REFLEXOL, VERANDA Reflexol 76 Základní specifikace produktu Reflexol 76 Řezy KAZETA VEDENÍ A SPODNÍ PROFIL Vedení lanka Spodní profil Ø 42 Spodní profil Ø 35 Spodní profil

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

DAEMONS CZ s.r.o. Hybešova 545 664 42 Modřice tel.: +420 549 212 444 mob.: +420 603 872 470 1 fax: +420 603 874 084 e-mail: daemons@daemons.

DAEMONS CZ s.r.o. Hybešova 545 664 42 Modřice tel.: +420 549 212 444 mob.: +420 603 872 470 1 fax: +420 603 874 084 e-mail: daemons@daemons. firma DAEMONS CZ s.r.o. je český výrobce tradičních rybářských potřeb a doplňků při navrhování veškerých výrobků klade maximální důraz na kvalitu, funkčnost a přijatelnou cenu všech nabízených produktů,

Více

Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků

Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků Typ: KPZ 39-* Elektronicky-hydraulický princip Transportovat a vážit při jednom pracovním chodu 02.10.2012 11:35 1 Elektronicky-hydraulické

Více

Základní třída K 2 Premium

Základní třída K 2 Premium Základní třída K 2 Premium Vybavení: Integrovaný vodní filtr Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4" Vysokotlaká pistole VT hadice 6 m Vario-Power-pracovní nástavec Rotační tryska Objednací číslo: 1.673-305.0

Více

APS Germany GmbH Váš specialista na odborně repasované díly pro nákladní a užitkové vozy

APS Germany GmbH Váš specialista na odborně repasované díly pro nákladní a užitkové vozy Přesvědčivé důvody pro cenově přiměřenou a efektivní opravu Vašeho vozu s repasovaným dílem APS. Váš specialista na odborně repasované díly pro nákladní a užitkové vozy Nemontujte do Vašeho vozu použité

Více

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE XL 1800, 2200, 3000 Generace napájeèù série SINLINE XL je urèená pro zajiš ování poèítaèových sítí, serverù a pokroèilých prácovních stanic. Dodateènì je možné pøipojit

Více

ELASTICKÝ. odolné OTEVØENÝ. pøírodní SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

ELASTICKÝ. odolné OTEVØENÝ. pøírodní SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY ELASTICKÝ odolné OTEVØENÝ pøírodní SAMOÈISTICÍ lotosový efekt Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Vnìjší kontaktní tepelnì izolaèní systémy ETICS Tytan EOS Certifikované vnìjší tepelnì izolaèní

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

PŘIJEĎTE NA ZIMNÍ PROHLÍDKU A

PŘIJEĎTE NA ZIMNÍ PROHLÍDKU A PŘIJEĎTE NA ZIMNÍ PROHLÍDKU A OD 15. 10. DO 15. 12. 2012 ZIMNÍ SERVISNÍ AKCE 2012 25 DŮKLADNÝCH KONTROL VAŠEHO VOZIDLA SEZNAM VÝHER: Vážený zákazníku, přijeďte v období od 15. 10. 2012 do 15. 12. 2012

Více

AKCE ZIMA 2013-14 POKRAČUJE. Platnost velkoobchodních cen od 6.1.2014 do 28.2.2014 nebo do vyprodání akčních zásob

AKCE ZIMA 2013-14 POKRAČUJE. Platnost velkoobchodních cen od 6.1.2014 do 28.2.2014 nebo do vyprodání akčních zásob AKCE ZIMA 2013-14 POKRAČUJE AKCE 2014 LEDEN - ÚNOR Platnost velkoobchodních cen od 6.1.2014 do 28.2.2014 nebo do vyprodání akčních zásob 22/2043 Lopatka plechová lakovaná (bal.6ks) 22/2045 Lopatka plechová

Více

Naložte všechno, co potřebujete.

Naložte všechno, co potřebujete. Fiat Ducato Naložte všechno, co potřebujete. Hliníkový rošt na náklad Pro Ducato s krátkým rozvorem. Středně vysoká a nízká střecha. Nosnost 100 kg. č. 50901488 Hliníkový rošt na náklad* Pro Ducato se

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Kabelové lávky z hliníkové slitiny Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Obsah: stránka Použití...3 Grafy zatížení...4 Dovolené zatížení...5 Hodnoty průhybu... 6 7 Kabelová

Více

Objednávejte prostřednictvím Autocora Online, Autocora E-shop, Autocora App, u vašeho obchodního zástupce nebo na pobočkách Autocora.

Objednávejte prostřednictvím Autocora Online, Autocora E-shop, Autocora App, u vašeho obchodního zástupce nebo na pobočkách Autocora. Nabídka nosičů jízdních kol značek: Objednávejte prostřednictvím Autocora Online, Autocora E-shop, Autocora App, u vašeho obchodního zástupce nebo na pobočkách Autocora. 10287119 THULE EuroClassic G6 LED

Více

Blok A5 - čistý 10 5 15. Blok A4 - linkovaný 50 20 17 87

Blok A5 - čistý 10 5 15. Blok A4 - linkovaný 50 20 17 87 Název : ČB ČK JH PÍ PT ST TÁ Celkem : Antireflexní krycí fólie do hliníkových rámečků 700x500 mm 5 5 Archivační krabice - papírová 75 mm 10 3 13 Archivační pořadač otevřený 1 1 Bloček poznámkový - lepený

Více

Vážení, Za kolektiv školicího støediska a lektorský sbor ÈESMAD BOHEMIA. vedoucí školicího støediska Vladimír Kydlíèek

Vážení, Za kolektiv školicího støediska a lektorský sbor ÈESMAD BOHEMIA. vedoucí školicího støediska Vladimír Kydlíèek Vážení, dìkujeme vám všem, kteøí využíváte služeb školicího støediska ÈESMAD BOHEMIA a následujícím pøehledem vám nabízíme možnosti získávání nových poznatkù a dovedností v roce 2013. Po pìtiletém cyklu

Více

1/10 Číslo protokolu: csob cr 2269

1/10 Číslo protokolu: csob cr 2269 1/10 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O

Více

Krouhaèe zeleniny stolní

Krouhaèe zeleniny stolní 79 Krouhaèe zeleniny stolní krouhaèe zeleniny CL20D a CL25D rozmìry v cm napìtí V pøíkon kw výkon porce rychlost ot/min CL20D 32,5x30xV.55 0,4 a 40 kg/hod. 20-60 1-22394 19.780,- CL25D 32x30xV.55 0,4 a

Více

Technologie dopravy a logistika

Technologie dopravy a logistika Technologie dopravy a logistika Silniční nákladní doprava Ing. Zdeněk Michl Ústav logistiky a managementu dopravy ČVUT v Praze, Fakulta dopravní Pro vlastní nebo cizí potřeby? Pro vlastní potřebu doprava

Více

STARKON Nová Říše s.r.o. Army program - polní vybavení a skříně

STARKON Nová Říše s.r.o. Army program - polní vybavení a skříně STARKON Nová Říše s.r.o. Army program - polní vybavení a skříně Výrobní program naší firmy, která na českém trhu působí již od roku 1994, je zaměřen na výrobu nábytku, stavební truhlářství a komplexní

Více

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství Videoendoskopy a příslušenství Strana 2 Úvod Jsme rádi, že vám můžeme představit katalog videoendoskopů a jejich příslušenství. Přenosné videoendoskopy model V55100 a X55100 s velkým barevným LCD displejem,

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Základní třída K 2 Home

Základní třída K 2 Home Základní třída K 2 Home Vysokotlaký čistič K2 Home se specializuje na příležitostné použití a lehké nečistoty. Díky sadě Home Kit vyčistí tento vysokotlaký čistič i větší plochy v domácnosti. Vybavení:

Více

NOVINKA 2015 SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 CENA JIŽ OD 6 679 KČ * * Doporučená prodejní cena bez DPH

NOVINKA 2015 SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 CENA JIŽ OD 6 679 KČ * * Doporučená prodejní cena bez DPH NOVINKA 2015 SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 CENA JIŽ OD 6 679 KČ * * Doporučená prodejní cena bez DPH SP-5 AMBIENTE SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 SE SNÍŽENÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČEM Montáž v úrovni podlahy. Méně je někdy

Více