jízdní doklady, publikace, mapy a navigace jízdní doklady, CMR odborná literatura desky na doklady mapy a atlasy navigace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "jízdní doklady, publikace, mapy a navigace jízdní doklady, CMR odborná literatura desky na doklady mapy a atlasy navigace"

Transkript

1 OBSAH vše pro návìs upínací pásy rozpìrné tyèe pøehrazovaèe ochranné rohy termoizolaèní pøepážka celní lanka, plomby reflexní pásky napínací pøezky na plachty vše pro tahaè tachografové kotouèky rolièky do tachografù, Tagra prostøedky pro stahování dat zpìtná zrcátka svìtla, svítilny a majáky svìtlomety snìhové øetìzy chemická svìtla sady filtrù ADR hasicí pøístroje kryty na hasicí pøístroje havarijní soupravy ochranné pomùcky masky a filtry, brýle, návleky lopaty, košťata sorbenty a nádoby na odpad sorpèní prostøedky tabulky a znaèky ADR samolepky vesty, obuv reflexní vesty brýle, helmy jízdní doklady, publikace, mapy a navigace jízdní doklady, CMR odborná literatura desky na doklady mapy a atlasy navigace Pøíprava dat Ing. Libor Jinek a kolektiv Grafika, DTP Carlos Sardá Obálka M.I.B PRODUCTION s.r.o. ostatní pøíslušenství schrány na náøadí nádrže na vodu autolékárnièky ostatní pøíslušenství kartáèe zámek dveøí úložného prostoru žárovky, poklice mìnièe napìtí kabely vzduchové hadice alkoholové testery chladnièky klimatizace ochrany palivových nádrží pneumatiky Tisk M.I.B PRODUCTION s.r.o. Papírenská 1, Praha

2 VŠE PRO NÁVÌS

3 VŠE PRO NÁVÌS upínací pásy rozpìrné tyèe pøehrazovaèe ochranné rohy termoizolaèní pøepážka celní lanka, plomby reflexní pásky napínací pøezky na plachty 3

4 upínací pásy Tìžké upínací pásy 75 mm široké, z vysocepevnostního polyesteru k zajištìní bezpeèné pøepravy strojních zaøízení, mechanismù, souèástí technologických celkù atp. Pásy vyhovují požadavkùm silnièní, železnièní, øíèní, námoøní a letecké dopravy. Rùznorodá nabídka koncovek koresponduje se všemi bìžnými typy kotvících ok a úchytù. Upínací pásy jsou vyrábìny v souladu s evropskými normami. Pás je ve standardní délce 10 m. Ostatní délky jsou pouze na objednávku Pás 10 t, 10 metrù, sada s ráènou a dvìma háky Upínací pásy støední, šíøky 50 mm Upínací pás, 5 t, 12 metrù, šíøka 50 mm, sada s ráènou a dvìma háky Pás - volný konec s hákem, šíøka 50 mm, 11,5 m, 5 t Upínací pás, 5 t, 10 metrù, šíøka 50 mm, sada s ráènou a dvìma háky Pás - volný konec s hákem, šíøka 50 mm, 9,5 m, 5 t Upínací pás, 5 t, 8 metrù, šíøka 50 mm, sada s ráènou a dvìma háky Pás - volný konec s hákem, šíøka 50 mm, 7,5 m, 5 t Upínací pás, 5 t, šíøka 50 mm, 6 metrù, sada s ráènou a dvìma háky Pás - volný konec s hákem, šíøka 50 mm, 5,5 m, 5 t 4

5 VŠE PRO NÁVÌS Upínací pás, s ERGO ráènou, 5 t, 10m, šíøka 50 mm Upínací pás, pevný konec s ráènou a hákem, šíøka 50 mm, 0.5 m, 5 t UPÍNACÍ PÁSY PRO PØEPRAVU OSOBNÍCH AUTOMOBILÙ Pás 4 t, 2,5 m, šíøka 50 mm, se tøemi háky, tøemi plast. podložkami a stand. ráènou Pás 4 t, 2,5 m, šíøka 50 mm, se tøemi otoènými háky, tøemi plast. podložkami a zúženou ráènou Pás 4 t, 2,5 m, šíøka 50 mm, se tøemi háky, tøemi plast. podložkami a zúženou ráènou Upínací pásy jsou v souladu s evropskými normami Pás 4 t, 2,5 m, šíøka 50 mm, se tøemi háky a zúženou ráènou Pás 3 t, 2,5 m, šíøka 50 mm, se tøemi háky a standardní ráènou Ochranný návlek pogumovaný 90x800 mm pro pøepravu OA 5

6 upínací pásy Upínací pásy lehké, 35 mm široké, jsou urèeny zejména k zajištìní lehkých nákladù. Upínací pásy lehké, 35 mm široké, jsou urèeny zejména k zajištìní lehkých nákladù Pás 3 t, 6 m, šíøka 35 mm s ráènou a dvìma háky Pás 2 t, 5 m, šíøka 35 mm s ráènou a dvìma háky Pás 0,7 t, 5 m, šíøka 25 mm s ráènou a dvìma háky Pás 0,7 t, 3,5 m šíøka 25 mm jednodílný bez háku se samosvornou pøezkou Navíjeè pásù Upevòovací popruh do lišt 3,6 m, 50 mm 6

7 rozpìrné r tyèe Rozpìrné tyèe k zabezpeèení nákladu rozepøením mezi boènicemi nebo podlahou a stropem Hliníková rozpìrná tyè typ - koncovka s pružinou 38 mm, délka mm Hliníková rozpìrná tyè typ - koncovka s pružinou 38 mm, délka mm Rozpìrná tyè typ - vysoká nosnost, s pružinou 42 mm, délka mm Ocelová rozpìrná tyè typ - koncovka s pružinou, 38 mm, délka mm VŠE PRO NÁVÌS Ocelová rozpìrná tyè, délka mm - použití s lištou Hliníková rozpìrná tyè, 42 mm, délka mm Zábrana mezi lišty 24, mm, ocel/al Zábrana mezi lišty 19, mm, Al, certifikovaná pevnost 500 kg. fikovaná pevnost 500 kg 7

8 pøehrazovaèe Pøehrazovaè umožòuje rychlé a efektivní zabezpeèení nákladu proti posunu. Klasický Al profil Pracovní délka mm, hmotnost 9 kg Pøepážka mezi boènice Al (pøehrazovaè) Ocel/Zn ètvercový profil Pøehrazovaè ocel/zn, mm, ètverec Al s kloubovými zámky, certifikováno dan Pøehrazovaè mm, dan, Al/ocel/Zn 8

9 ochranné rohy Ochranný roh bílý Ochranný roh šedý Ochranný roh èerný, pevný VŠE PRO NÁVÌS Ochranný roh èervený Ochranný roh kovový Ochranný roh pod upínací pás èerný, pevný Ochranný roh na papírové role 9

10 termoizolaèní pøepážka Isolock Ultralehká izolaèní dìlící pøepážka pro transport s kontrolovanými tepelnými parametry, vhodná pro lokální distribuci a krátkodobé pøepravy s požadovanou teplotou po dobu max. 10 hodin. Jde o dvojitou polyetylenovou, hliníkem potaženou textilií. Reflexní povrch odráží sluneèní paprsky, minimalizuje absorpci svìtla, resp. tepla. Zástìna je vyplnìna speciálnì vyvinutou polyesterovou vatou. Z tohoto materiálu jsou dodávány rovnìž kryty na palety, vozíky a jiné, viz foto. Dodáváno na objednávku dle rozmìrù vozidla s delší dodací lhùtou K uchycení pøepážky Isolock se používají rozpìrné tyèe, které je možno instalovat ve vodorovné i svislé poloze. Tìsnící chlopnì musí být ohnuty smìrem k chladící jednotce. Proudìním a tlakem vzduchu pak samovolnì pøilehnou na stìny prostoru a utìsní požadovanou èást prostoru. Náklad je vhodné zajistit pomocí dalších rozpìrných tyèí, pøípadnì upínacích pásù, jež máme rovnìž v nabídce. 10

11 celní lanka, plomby Koncovka k celnímu lanku (sisal 8) Koncovka k celnímu lanku (ocel 6) Celní lanko 33,0-33,5 m (sisal 8) Celní lanko 16 m (sisal 8) Celní lanko 21,5 m (sisal 8) Celní lanko 36 m (sisal 8) VŠE PRO NÁVÌS Celní lanko 34,5 m (ocel 6) Celní lanko 33,0-33,5 m (ocel 6) Celní lanko 21,5 m (ocel 6) Celní lanko 36,5 m (ocel 6) Sada pro upevnìní koncovky celního lanka 6 a 8 mm Bezpeènostní plomba SecurTite 200 mm 11

12 reflexní pásky Bílá & žlutá Èervená & žlutá 50 m pro boky nástavby - pevný podklad 50 m pro boky nástavby - autoplachta 7 m pro èelo cisterny - pevný podklad 11 m pro zadní èelo - pevný podklad 11 m pro zadní èelo - autoplachta Bílá & žlutá Bílá & žlutá 16 m pro boky nástavby - pevný podklad 16 m pro boky nástavby - autoplachta 44 m pro boky vozidla - pevný podklad 44 m pro boky vozidla - autoplachta Bílá & žlutá Bílá & žlutá 66 m pro boky návìsu - pevný podklad 66 m pro boky návìsu - autoplachta 31 m pro boky návìsu - pevný podklad 31 m pro boky návìsu - autoplachta 88 m pro boky soupravy - pevný podklad 88 m pro boky soupravy - autoplachta Pøerušovaná páska se používá pro plachty a cisterny. 12

13 napínací pøezky na plachty Podložka Zn s maticemi Direktspanner - napínací pøezka bez pásu Podložka nerez s maticemi VŠE PRO NÁVÌS Pøezka napínací (mrtvý bod), s drátìným Zn hákem Pøezka napínací (mrtvý bod), s plechovým nerez hákem Pøezka s pojistkou, s plechovým nerez hákem Pøezka s pojistkou, s drátìným Zn hákem 13

14 VŠE PRO TAHAÈ

15 VŠE PRO TAHAÈ tachografové kotouèky rolièky do tachografù, Tagra prostøedky pro stahování dat zpìtná zrcátka svìtla, svítilny a majáky svìtlomety snìhové øetìzy chemická svìtla sady filtrù 15

16 tachografové kotouèky Kienzle /2 EC4B do 100 km Kotouèky NTS pro 115 km Kienzle EC4K- do 125 km Kienzle EC4B pro elektronické kédo 125 km HICO do 125 km Kienzle EC4K do 140 km Kotouèky jsou baleny po 100 ks v krabièce 16

17 VŠE PRO TAHAÈ Kienzle EC4B pro elektronické do Kienzle EC4K do 125km 180 Km s otáèkomìrem Termo kotouèky (1 ks) PARTLOW 7 DNÍ PSD-217C (balení 50 ks) Kotouè z umìlé hmoty prázdný Žluté kotouèky potvrzení o neèinnosti øidièe Poøadaè aè Tacho-file pro archivaci kotouèkù Krabièka obsahuje 100 kusù kotouèkù 17

18 rolièky do digi tachografù, Tagra Rolièky Haug do digitálního tachografu Rolièky RTS do digitálních tachografù Rolièky VDO Siemens do digitálního tachografu Rolièky HICO do dig. tachografù Tagra.eu Analog Pouze pro vyhodnocování kotouèkù. K tomuto programu je možné zakoupit i speciálnì upravený skener pro naèítání dat z kotouèkù Tagra.eu COMBI Kombinace Analogu a Digi pro vyhodnocování tachografových kotouèkù a dat z digitálních tachografù 18

19 VŠE PRO TAHAÈ Tagra.eu Mini Tagra.eu DIGI Verze Combi s omezením do šesti vozidel pro vyhodnocování tachografových kotouèkù a dat z digitálních tachografù Pro vyhodnocování dat z karet a digitálních tachografù Tagra.eu DIGI Tagra.eu DIGI 2 Verze DIGI s omezením do ètyø vozidel pro vyhodnocování dat z karet a digitálních tachografù Verze DIGI s omezením do dvou vozidel pro vyhodnocování dat z karet a digitálních tachografù Tagra.eu DIGI Tagra.eu Guard. Program pro automatické vyhodnocování bez programu Tagra Tagra.eu Guard Plus. Program pro automatické vyhodnocování s programem Tagra Verze DIGI s omezením na jedno vozidlo pro vyhodnocování dat z karet digitálních tachografù 19

20 POJIŠTĚNÍ Regionální pracovištì Praha: , Brno: , Ostrava: , Hr. Králové: Ústí n. L.: , È. Budìjovice: , Plzeò: ÈESMAD BOHEMIA VŠE PRO DOPRAVCE Vaše cesty zaèínají u nás Každoroènì pojistíme pøes vozidel, což je více než 800 spokojených dopravních spoleèností. Pøipojte se k nim i Vy! Zmìnit pojišťovnu se vyplatí Sazby Vám rádi sdìlíme na uvedených telefonech

21 VŠE PRO TAHAÈ prostøedky pro stahování dat VDO Downloadkey Download box - zaøízení pro stahování dat z digitálních tachografù a pøenos do PC VDO Downloadkey set - se èteèkou karet Digi Fob - èteèka karet, pro rychlou kontrolu øidièem Kabel pro stahování dat z digitálních tachografù do PC Download Box Plus - zaøízení pro stahování dat z digitálních tachografù a pøenos do PC i pro naèítání karet øidièù GSM Download Box - pro pøenos stažených dat z karet pomocí GSM do firmy k vyhodnocení 21

22 zpìtná zrcátka VOLVO FH II / FM II (2002-) levé VOLVO FH II / FM II (2002-) pravé Hlavní zrcátko + panoramatické zrcátko, kompletní i s držáky, elektricky ovládané a vyhøívané, splòuje novou vyhlášku EU, rádius mm hlavní, radius 300 mm panoramatické SCANIA SÉRIE R (2004-) levé + malé SCANIA SÉRIE R (2004-) pravé + malé Kompletní zrcátko, hlavní a panoramatické s držáky, vyhøívané a elektricky ovládané, splòuje novou vyhlášku EU, rádius mm mm SCANIA SÉRIE R (2004-) levé Kompletní hlavní zrcátko s držáky, vyhøívané a elektricky ovládané, splòuje novou vyhlášku EU, radius mm 22

23 VŠE PRO TAHAÈ svìtla, svítilny a majáky Ruèní lampa nejiskøivá Svítilna s atestem do výbušného prostøedí, pro zónu Svítilna Bateria 3LED + 2x mono Pogumovaná svítilna se svítivostí až 18 hodin pøi použití alkalických monoèlánkù. Životnost LED až hodin. Velmi výhodná zejména do vybavení vozidla Majáèek oranžový 12/24V magnetický Majáèek oranžový, magnetický s LED, 12 V Majáèek oranžový, magnetický s LED, 24 V Skládací kužel s LED lampou zabezpeèí a zviditelní odstavený kamion ve složeném stavu velmi skladný osazen blikající LED lampou, napájenou dvìma tužkovými (AA) bateriemi LED dioda s minimálním odbìrem proudu jednoduše vysunovatelná LED lampa kužel mùže být použit i ve dne bez lampy zajištìna velká stabilita pøi vìtru dobøe omyvatelný materiál kužele pøi pøepravì nebezpeèných vìcí v režimu ADR nahradí pøedepsané výstražné prostøedky (trojúhelníky nebo svítilny) základna kuželu 30 x 30 cm, výšku 60 cm a hmotnost 1,5 kg 23

24 svìtla, svítilny a majáky Obrysová svítilna šikmá Obrysová svítilna Náhradní sklo èervené/bílé Bezpeènostní svítilny ADR Svítilna s bílým a oranžovým blikajícím svìtlem Svítilna multifunkèní LED SAVER LIGHT Univerzální pomocník motoristù. Vedle kryptonové žárovky je osazena 12ti èervenì blikajícími LED diodami, viditelnými do vzdálenosti nìkolika set metrù. Magnety v reflektoru umožòují svítilnu upevnit na støechu nebo bok vozidla. Kombinuje: - svítilnu - varovné svìtlo - øezák bezpeènostních pásù - kladivo na sklo 24

25 svìtlomety MERCEDES MAN DAF IVECO VŠE PRO TAHAÈ VOLVO RENAULT Svìtlomety V nabídce máme více než sedmdesát druhù svìtlometù na uvedené znaèky nákladních vozidel. Bližší informace o produktech a cenách získáte na našich prodejnách. SCANIA 25

26 snìhové øetìzy - Pewag Rapido YMR.. Rychle montovatelný øetìz bez pojíždìní, jednoduchá demontáž. Ètyøhranný profil zábìrového èlánku, možnost otoèení øetìzu. Brenta-C XMR../XMK.. Standardní øetìz s nasazováním pomocí ocelového lana. Ètyøhranný profil zábìrového èlánku, šikmostopé provedení, možnost otoèení øetìzu. Brenta 9 XMB.. Øetìz pro klidnou jízdu a snadnou montáž, vhodný pro vozy s minimálním prostorem v podbìzích Spikes Spider Compact Pro sportovní jízdu, možno velikostnì pøizpùsobit nejrùznìjší velikosti pneu. Vysoce kvalitní polyuretan umožòuje vysokou odolnost vùèi prasknutí. Spikes Spider Sport Øetìz pro extrémní podmínky, vhodný pro široké pneumatiky, pro osobní vozy i dodávky Spikes Spider Carrierrier Øetìz pro dodávkové vozy, pro užitková vozidla, minibusy a záchranná vozidla 26

27 VŠE PRO TAHAÈ snìhové øetìzy - Pewag Austro-Light A.. L Nový Pewag øetìz pro nákladní vozy a autobusy. Montáž bez pojíždìní, nový napínací systém, vhodný pro dvoumontáž. Snížení hmotnosti øetìzu. Austro-Super A..SV zesílené Standardní øetìz pro tìžká nákladní a užitková vozidla. Pro extrémní podmínky. Možnost otoèení, šikmá stopa, ètyøhranný zábìrový èlánek, dvojnásobná životnost Austro-Super-Ring A.. SR Velmi lehký, speciálnì vyvinutý øetìz pro pneu super-singl v provedení 5,6 mm a 7 mm. Možnost obracení øetìzu s dvojnásobnou životností. Uni-Radial GR..S Standardní síťový øetìz pro extrémnì tìžké podmínky. Pro nákladní a užitková vozidla, pro radiální pneu. Uni-Radial-ED GR..SED Jako Uni-Radial GR..S, ale s trny na èláncích. Prodloužená životnost a zvýšená trakce. Cervino CL..S Nejjednodušší montáž díky optimálnímu systému uzávìru a napínání. Nejoblíbenìjší øetìz pro nákladní vozidla. Možnost otoèení, šikmá stopa, ètyøhranný zábìrový èlánek. 27

28 snìhové øetìzy POLAR PROFESIONAL Celoobvodový rychlonasazovací øetìz pro osobní a užitková vozidla. H stopa, D profil, použitelný oboustrannì. Nasazení bez pojíždìní. NH1 Celoobvodový øetìz pro nákladní vozidla s H stopou, napínání pomocí napínacího øetìzu. Vynikají dobrým zábìrem a pøenosem boèních sil. NHD1 Jako NH1, zesílení èlánku na 7 a 8 mm na øetìzové H køíže. Celý H-køíž je povrchovì tvrzen. Zvýšené trakèní schopnosti a životnost. ŽEBØÍÈKOVÉ SNÌHOVÉ ØETÌZY Jednoduchý øetìz - slouží ke zvýšení zábìrového úèinku, pro užitková a nákladní vozidla. Jednoduché i dvojité provedení. VYPROŠŤOVACÍ ØETÌZY Vyprošťovací øetìzy pøestavují rychlou pomoc pøi potížích vozidla na snìhu a ledu. Vhodné pro kamiony, autobusy, zemìdìlskou techniku, jsou urèeny pouze pro krátkodobé použití, zejména pro vyproštìní vozidla z místa, kde nelze nasadit celoobjemové øetìzy Tøíøetízkové vyprošťovací 22, Tøíøetízkové vyprošťovací

29 chemická svìtla Svítící tyèinka bílá, 6-8 hod. Glow Stick 15 cm Svítící tyèinka èervená, 6-8 hod. Glow Stick 15 cm Svítící tyèinka oranž. 6-8 hod. Glow Stick 15 cm Svítící tyèinka žlutá, 6-8 hod. Glow Stick 15 cm Svítící tyèinka zelená, 6-8 hod. Glow Stick 15 cm Svítící tyèinka modrá, 6-8 hod. Glow Stick 15 cm CO ZPÙSOBUJE, ŽE CHEMICKÁ SVÌTLA SVÍTÍ? Svìtla je dosaženo pomocí chemické reakce, která nastává po smíchání dvou roztokù. Aby reakce nenastala pøedèasnì, je jeden z roztokù uzavøen ve sklenìné ampuli s tenkými stìnami, kterou lze snadno zlomit ohnutím vnìjší plastové trubice. K aktivaci samolepicích svíticích terèù promaèkávejte terè do té doby, dokud vnitøní ampule neprasknou a potom jej protøepte pøední stranou terèe namíøenou k zemi. JSOU SVÍTICÍ VÝROBKY BEZPEÈNÉ? Výrobky jsou pøi normálním použití bezpeèné. Nevydávají teplo ani nejiskøí a mohou být použity v prostorách obsahujících hoølavé smìsi plynù nebo tekutin, kde mohou bìžné zdroje svìtla pøedstavovat riziko exploze nebo požáru. Nedoporuèuje se, aby je používaly dìti do vìku pìti let. JAK JE MÙŽETE VYPNOUT? Svíticí výrobky nelze po aktivaci vypnout. Pokud je výrobek dodáván v uzavøené folii, mùžete jej vložit zpìt do obalu a tím zaclonit. Jednou zapoèatou chemickou reakci již nelze zastavit. JAK DLOUHO VÝROBKY SVÍTÍ? Výrobky svítí 4-12 hodin od okamžiku aktivace, podle velikosti a typu použitého výrobku. JAK DLOUHO SE MOHOU SKLADOVAT? Kontroly jakosti ukázaly, že pokud nebyl poškozen vnìjší uzavøený foliový obal, mìl by výrobek mít životnost jeden až ètyøi roky, podle konkrétního výrobku. UPOZORNÌNÍ: Skladujte výrobky a náhrdelníky v tubách dokud je nepotøebujete použít. JSOU SVÍTICÍ VÝROBKY TOXICKÉ? Výrobky byly testovány v souladu s pøedpisy federálního zákona o nebezpeèných látkách, které se používají k urèení, zda je látka vysoce toxická, žíravá nebo dráždivá. Složky našich výrobkù nebyly shledány ani jednou z nich. CO SE STANE, KDYŽ VÝROBEK NEOÈEKÁVANÌ PRASKNE? Roztoky obsažené ve výrobcích nejsou toxické a nezpùsobí poranìní pokožce ani oèím. Kontakt s okem mùže zpùsobit doèasnou mírnou bolest podobnou té, která je zpùsobena mýdly nebo šampóny. Pokud dojte k nehodì, opláchnìte zasažené místo dùkladnì vodou a pak to opakujte. Tyto roztoky mohou zmìkèit nebo poškodit barvu a lak, pokud na nich zùstanou, a mohou zpùsobit skvrny na tkaninì. Chemické èištìní však mùže tyto skvrny odstranit. Na èištìní koberce do-poruèujeme pøípravek Resolve. Nedoporuèuje se používání svítících výrobkù dìtmi ve vìku nižším než pìt let a naléhavì se apeluje na všechny uživatele, aby používali zdravý rozum, když manipulují s tímto, èi podobným výrobkem. ODOLÁVAJÍ VODÌ? Výrobky odolávají vodì a mohou být použity za deštì stejnì jako pod vodou, a to jak øíèní tak moøskou. PÙSOBÍ NA VÝROBKY TEPLOTA? Výrobky vydávají nejvyšší svìtelné záøení, pokud se používají pøi teplotách mezi 15 a 25 C. Pokud je teplota vyšší než 25 C, bude svìtlo jasnìjší, ale vydrží záøit kratší dobu. Pokud je teplota nižší než 15 C, bude svìtlo ménì jasné, ale vydrží záøit déle. Se snižující se teplotou se snižuje intenzita a prodlužuje doba svìtelného záøení. VŠE PRO TAHAÈ MOHOU SE ODSTRANIT FÓLIE ÈI VYJMOUT VÝROBKY Z OBALU? Vzhledem k citlivosti na vlhkost je vìtšina výrobkù uzavøena ve vzduchotìsném vnìjším foliovém obalu. Pokud by byl obal porušen a výrobek bìhem nìkolika dní nepoužit, sníží se vyzaøování svìtla. Pokud zùstane výrobek delší dobu v porušeném obalu, je možné, že se úplnì deaktivuje. Pokud je výrobek vyjmut z obalu na delší dobu, mùže být také úplnì deaktivován. Samolepicí svíticí terèe a náhrdelníky nejsou citlivé na vlhkost, ale jsou citlivé na svìtlo a mìly by se uchovávat v obalu, dokud je není potøeba použít. 29

30 sady filtrù Renault Premium (dci): vzduchový, pylový, 2x olejový, 2x palivový filtr a odstøedivka Renault Premium (DXI): vzduchový, olejový obtokový, 2x olejový, palivový filtr Mercedes ACTROS I: vzduchový, olejový, palivový a pylový filtr Mercedes ACTROS MP II: vzduchový, olejový, palivový a pylový filtr MAN F2000: vzduchový, olejový, pylový filtr a 2x palivový filtr MAN TGA: vzduchový, olejový, palivový a pylový filtr DAX XF 95: vzduchový, olejový, palivový, pylový filtr a odstøedivka DAF 95 XF: vzduchový, olejový, palivový, pylový filtr a odstøedivka Scania (Euro IV) R: vzduchový, olejový, palivový a pylový filtr Scania (Euro III): vzduchový, olejový, palivový a pylový filtr Iveco STRALIS: vzduchový, 2x olejový, palivový, palivový separaèní, pylový filtr, sání turba, odvìtrávání klikového prostoru Volvo FH/Fm 12: vzduchový, olejový obtokový, 2x olejový, palivový, palivový separaèní, pylový filtr 30

31 PRAVIDELNÁ A VSTUPNÍ ŠKOLENÍ ØIDIÈÙ KAŽDÝ ØIDIÈ S PROFESNÍM PRÙKAZEM MUSÍ KAŽDOROÈNÌ ABSOLVOVAT JEDNODENNÍ ŠKOLENÍ U NÁS ŠKOLÍ OPRAVDOVÍ ODBORNÍCI, VAŠI ØIDIÈI TAK NEJEN DOSTANOU POTØEBNÉ POTVRZENÍ, ALE NÌCO SE OPRAVDU NAUÈÍ! KAŽDÝ ØIDIÈ DOSTANE DESKY ØIDIÈOVA KNIHOVNA, DO KTERÝCH SI ZALOŽÍ BROŽURU KE ŠKOLENÉMU TÉMATU. PØI PRAVIDELNÉ ÚÈASTI NA NAŠICH ŠKOLENÍCH SI TAK ØIDIÈ POSTUPNÌ VYTVOØÍ VLASTNÍ KNIHOVNU PRAKTICKÝCH PØÍRUÈEK PRO SVOU PRÁCI. TERMÍNY ŠKOLENÍ NAJDETE NA ÈESMAD BOHEMIA SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ NAD SOKOLOVNOU 117/1 PRAHA 4 - PODOLÍ

32 ADR

33 hasicí pøístroje kryty na hasicí pøístroje havarijní soupravy ochranné pomùcky masky a filtry, brýle, návleky lopaty, košťata sorbenty a nádoby na odpad sorpèní prostøedky tabulky a znaèky ADR samolepky vesty, obuv reflexní vesty brýle, helmy ADR 33

34 hasicí pøístroje Hasicí sprej PYROCOM Sprej s vysoce úèinnou hasící látkou, vhodný pro osobní automobily a do domácností Hasicí pøístroj práškový Obsah hasiva 1 kg, has. schopnost 5A, 21B, C, celková hmotnost 2 kg Hasicí pøístroj práškový Obsah hasiva 2 kg, hasicí schopnost 8A, 34B, C, celková hmotnost 3,7 kg Hasicí pøístroj práškový Obsah hasiva 6 kg, hasicí schopnost 21A, 113B, C, celková hmotnost 9,5 kg Bezpeènostní výbava pro øidièe Set bezpeènostní výbavy pro øidièe obsahuje: 1) reflexní vestu 2) hasící pøístroj práškový - 1kg se speciálním držákem do auta 3) výstražný trojúhelník se širokou podstavou 34

35 kryty na hasicí pøístroje Plastový kryt na Plastový kryt šestikilový hasicí na šestikilový pøístroj s pøezkou hasicí pøístroj Uzamykatelný plastový kryt na šestikilový hasicí pøístroj Plastový kryt na hasicí pøístroj šestikilový ADR Hasící deka 90 x 120 cm Hasící deka je nejjednodušší hasební prostøedek k uhašení zaèínajícího požáru jak v autì, tak v objektech. Je vhodná i pro ochranu osoby pøi úniku z požáøištì. - vyrobeno z kvalitní oboustrannì potažené sklenìné vlny - urèeno k jednorázovému použití - vyrobeno na pracovišti certifikovaném dle ISO 9001: pøezkoušeno zkušebním institutem MPA Drážïany - záruka pìt let 35

36 havarijní soupravy ADR Havarijní souprava ADR - kufr s bezpeènostními svítilnami Obsahuje 2x bezpeènostní svítidla ADR, 1x skládací sbìrnou nádobu, 1x brýle, 1x rukavice, 1x ruèní svítilnu s monoèlánky, 1x kapalinu na výplach oèí, 1x reflexní vestu, skládací plastovou lopatu, polomasku s univerzálními filtry A1, B1, E1, K1-P Havarijní souprava ADR bez bezpeènostních svítidel Obsahuje 1x skládací sbìrnou nádobu, 1x brýle, 1x rukavice, 1x ruèní svítilnu s monoèlánky, 1x kapalinu na výplach oèí, 1x reflexní vestu, skládací plastovou lopatu, polomasku s univerzálními filtry A1, B1, E1, K1-P Osobní souprava ADR Obsahuje 1x brýle, 1x rukavice, 1x ruèní svítilnu s monoèlánky, 1x reflexní vestu 36

37 ochranné pomùcky Tychem C Kombinéza s kapucí a pøelepenými švy, žlutá barva netkaný polyetylén s polymerní vrstvou, antistatický bez silikonù. Ochrana proti vodì, anorganickým chemikáliím a ultrajemným èásticím Tyvek Pro (DuPont) Kombinéza s kapucí, bílá barva - netkaný polyetylén, antistatický, bez silikonù. Vysoká ochrana proti vodì, vodným roztokùm chemikáliím, azbestu a prachu Rukavice bavlnìné s Nitrilem Bavlnìná vložka máèená do Nitrilu Rukavice z Nitrilu ADR Èerné holínky z PVC Proti kyselinám a proti odìru Holínky žluté s ocelovou tužinkou Antistatické, proti vodì, stlaèení a propíchnutí 37

38 masky a filtry, brýle, návleky Respirátory pro rùzná prostøedí Øada filtrù podle charakteru plynù nebo èástic Filtry Scott Profile Celooblièejová maska se štítem Polomaska Scott Profile Brýle s plochým zorníkem Ochranné návleky nohou 38

39 NAVRACENÍ DPH Regionální pracovištì Praha: , Brno: , Ostrava: , Hr. Králové: , Ústí n. L.: , È. Budìjovice: , Plzeò: ÈESMAD BOHEMIA VŠE PRO DOPRAVCE ÈESMAD BOHEMIA nabízí pro všechny mezinárodní dopravce službu navracení DPH ze zahranièí Navracení DPH ze všech státù EU a také Norska a Švýcarska Nárokování z uhrazených faktur i plateb v hotovosti Možnost žádat o DPH bìhem celého roku Komplexní servis od podání žádosti až po pøevod nárokovaných èástek Prùbìžné informování o stavu jednotlivých žádostí Zpracování daòových hlášení pøi provozování osobní dopravy Možnost okamžitého vyplacení pøedložených nárokù MAXIMÁLNÍ EFEKTIVITA PØI NAVRACENÍ DPH

40 lopaty a košťata Skládací lopata hliníková, max. délka 1,2 m Nejiskøivá hliníková lopata pro ADR Silnièní koštì s násadou pro ADR Skládací plastová lopata 40

41 sorbenty a nádoby na odpad Sorbent Absodan Plus DN1, drobné granule, velmi dobré sorpèní schopnosti Sorbent Absodan Universal DN2, rùznì velké granule, výborné sorbèní schopnosti Kanalizaèní ucpávka PVC 65x45 cm, 1 kus pro jednorázové použití Kanalizaèní ucpávka PVC 65x45 cm, 2 kusy pro jednorázové použití Kanalizaèní ucpávka PVC 61x61 KU24 pro vícenásobné použití ADR Sbìrná plastová nádoba 120 l Sbìrná plastová nádoba 240 l Stojan na pytle s plastovým víkem 41

42 sorpèní prostøedky Sorpèní plachetka pro zachycení ukapávajících kapalin 150x100 cm Sorpèní rohož pro zachycení kapalin 40x50 cm, 400 g/m Údržbová ponožka Ponožka naplnìná sorpèním materiálem vhodná pro zachytávání rozlitých kapalin Úkapová vana bez sorpèního materiálu, 77 x 44 x 10 cm Záchytný kanystr obsah 15 l Plastové sudy s odnímatelným víkem objem l Záchytný kanystr obsah 7 l Sud 30l(ne (nejèastìji používaný) 42

43 tabulky a znaèky ADR Pevná neutrální, 400 x 300mm Sklápìcí neutrální, 400 x 300mm Jednoúèelová s lisovanými èísly, 400 x 300 mm Jednoúèelová, skládací s lisovanými èísly, 400 x 300 mm ADR Dvojúèelová, možnost výmìny koncových èísel, 400 x 300 mm Pevná s osmi prázdnými poli k výmìnì èísel 43

44 tabulky a znaèky ADR Skládací sosmiprázdnýmipoli poli Pevná s osmi prázdnými poli a sadou èísel Sada èísel pro tabulky ADR Jedno èíslo Textilní kryt na tabulku ADR Úchytný rám pro tabulku ADR Zámek pro sklopné tabulky Držák bezpeènostních tabulek 250x250 mm/300x300 mm 44

45 tabulky a samolepky Bezp. znaèky pevné 300x300 mm Bezp. znaèky pevné 250x250 mm Bezpeènostní nálepky. Samolepky z nereflexní fólie Samolepka ryba & strom, 100x100 mm Reflexní tabule pro motor. vozidla, pár Reflexní tabule pro pøívìsy, pár ADR Reflexní tabule - nadmìrný rozmìr, 500x500 mm Reflexní tabule Dìti pevná 45

46 tabulky a znaèky Tabule výstražná, parkovací, skládací z reflexního materiálu Reflexní trojúhelník pro pomalá vozidla Reflexní tabule A pevná Reflexní tabule A sklopná Tabule TIR pevná Tabule TIR sklopná Samolepka Y 300x300 mm Samolepka LTD QTY pro oznaèení vozidel a kontejnerù nad 12 t pøepravující nebezpeèné vìci v omezeném množství 46

47 samolepky Samolepicí štítek L Samolepicí štítek U Samolepicí štítek G Samolepicí štítek S Samolepicí šttek III Samolepicí štítek IV Samolepicí štítek V ADR Samolepicí štítek 60 km Samolepicí štítek 70 km Samolepicí štítek 80 km Samolepicí štítek 85 km Samolepicí štítek 90 km Samolepicí štítek 100 km Samolepicí štítek 120 km 47

48 Samolepky - tlak v pneu Varovné oznaèení 1 m levá strana Varovné oznaèení 1 m pravá strana Je možné zakoupit v konkrétních délkách nebo v metráži. Doplòky obsahují nejrùznìjší samolepky, oznaèující í typ vozidla, nebo zemi pùvodu, ale také další vyobrazení. 48

49 ochranné pomùcky Rukavice + bezpeènostní manžeta èervená Rukavice - tuhé plátno, dvojitá dlaò Rukavice z vepøové kùže - zimní Heron Rukavice celokožené jemné ADR Rukavice + bezpeènostní manžeta - zimní Rukavice z vepøové kùže, bez podšívky, žluté 49

50 ochranné pomùcky, vesty, obuv Rukavice Roller - bavlnìné, máèené v Nitrilu Vìtrovka Arcadia Bezpeènostní polobotka S1 PANDA Profesionální bezpeènostní polobotka s ocelovou špièkou proti nárazu, podešev z materiálu odolného pohonným hmotám. Obuv je antistatická v kategorii S1. Dodávané velikosti Pláštìnka Cetus Bezpeènostní sandál S1 PANDA Profesionální bezpeènostní sandále s ocelovou špièkou proti nárazu, podešev z materiálu odolného pohonným hmotám. Obuv je antistatická v kategorii S1. Dodávané velikosti Bunda zimní Nyala 50

51 reflexní vesty Reflexní vesta ADR s výstr. pruhy - èervená Lehká, skladná odpovídající pøedpisùm ADR Reflexní vesta ADR s výstr. pruhy - žlutá Lehká, skladná odpovídající pøedpisùm ADR Reflexní vesta Executive Reflexní ramení pás ADR Reflexní bunda Bomber Bunda z reflexního materiálu s odepínacími rukávy 51

52 ochranné pomùcky Ochranné brýle Èepice s výstuhou Ochranné brýle tìsnící s ventilací Pøilba pracovní ochranná, v rùzných barvách Brýle s plochým zorníkem Pøilba pracovní ochranná, v rùzných barvách 52

Obsah KATALOG ZBOŽÍ PRO DOPRAVCE. http://cesmad.inshop.cz/ 1

Obsah KATALOG ZBOŽÍ PRO DOPRAVCE. http://cesmad.inshop.cz/ 1 Obsah UPÍNACÍ PROSTØEDKY...4 UPÍNACÍ PÁSY...4 DALŠÍ NAPÍNACÍ PRVKY A KONCOVKY K UPÍNACÍM PÁSÙM...9 DVOJITÉ PODLAHY...9 PØEPRAVA PAPÍRU V ROLÍCH...9 KOTVÍCÍ LIŠTY... 10 PØEPRAVA ODÌVÙ, TYÈE A PANELY...

Více

Katalogové èíslo Strana Katalogové èíslo Strana

Katalogové èíslo Strana Katalogové èíslo Strana Katalogové èíslo Strana Katalogové èíslo Strana 231.04 40 301.44.1 40 232.06 40 301.45 12 232.09 40 301.46 26 232.11 40 301.52 17 232.13 40 301.55. 6 301.01 19 301.57 27 301.07 26 301.58 28 301.10 20 301.59

Více

ZAØÍZENÍ PRO PÍSKOVÁNÍ

ZAØÍZENÍ PRO PÍSKOVÁNÍ ZAØÍZENÍ PRO Kompresor 51 00 00 kompresor pojízdný, typ 600-60D 400 V, 450 l / min. 51 00 00 kompresor na vzduch GLASTAR tlaková nádoba 51 301 00 GLASTAR tlaková nádoba, typ 100 obsah 45 l, ruèní ovládání

Více

mako tapetovací náøadí

mako tapetovací náøadí 008.. mako olovnice použití pro pøesné vyrovnání tapet. kvalita 90g olovnice se šòùrou metrù. 90 g 808 00 SB..0889 mako šòùra znaèkovací použití pro pøesné znaèení èar. kvalita robustní kovové pouzdro

Více

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor BITHERM Floor Podlahový radiátor Montážní návod EN E U R O N O R M 4 4 2 Popis Podlahový radiátor BITHERM Floor se umis uje pøed prosklenou stìnu zapuštìním do podlahy a je urèen k vytápìní vnitøního prostoru

Více

Preferred Packaging Food

Preferred Packaging Food Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Preferred Packaging Food Nové øady strojù pøestavují stroje pro zatavování misek a balicí vakuové stroje, modely jsou vhodné ke zpracování

Více

Øetìzová bariéra CAT

Øetìzová bariéra CAT Øetìzová bariéra CAT ØETÌZOVÁ BARIÉRA PRO VJEZDY DO ŠÍØE 16M. Typ zaøízení 1. Skupina CAT-X 2. Skupina CAT-I 3. Rádiový pøijímaè 4. Øetìz Genovese - Janovský 5. Bezpeènostní vodítko øetìzu umístìné na

Více

Platnost od 1.2.2008 Verze 2008.04 Ceník zboží z katalogu 2008 v Kč bez DPH Katalogové číslo Název zboží Kat. cena 1000001 Nákladní list CMR 5-listý

Platnost od 1.2.2008 Verze 2008.04 Ceník zboží z katalogu 2008 v Kč bez DPH Katalogové číslo Název zboží Kat. cena 1000001 Nákladní list CMR 5-listý Platnost od 1.2.2008 Verze 2008.04 Ceník zboží z katalogu 2008 v Kč bez DPH Katalogové číslo Název zboží Kat. cena 1000001 Nákladní list CMR 5-listý 4 1000006 Nákladní list CMR pro VT 4 1000007 Nákladní

Více

NIVELAÈNÍ MÌØÍTKA. Nivelaèní latì RICHTER

NIVELAÈNÍ MÌØÍTKA. Nivelaèní latì RICHTER NIVELÈNÍ MÌØÍTK Nivelaèní pøístroje teodolity I II Nivelaèní latì RICHTER Provedení: povlakováno PVC, barevné znaèení stupnice se mìní po 1 m èerná, èervená, ve složeném stavu 1 metr Poznámka: v objednávce

Více

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 Vnìjší automatický systém s kloubovými rameny pro závìsné brány Vzorová montáž Napájecí vodièe k motoru: 4 x 1,5 mm 2, délka 20 m 4 x 2,5 mm 2, délka 30 m 1 Montážní sada

Více

MMI3G. Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem

MMI3G. Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem Objednávací èíslo : 2 22 539 MMI3G Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem Popis produktu kompletní sada 2x AV-vstup

Více

G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ VNÌJŠÍ ROZMÌRY KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA. Legenda k obrázku:

G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ VNÌJŠÍ ROZMÌRY KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA. Legenda k obrázku: KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ TX 2x1 mm 2 RX 2x1,5 mm 2 4x1 3x1 mm 2 230V 3x1,5 mm 2 Legenda k obrázku: 1 Hnací jednotka G 2500 2 Øídicí panel (øízení

Více

KATALOG 2015 ROLOVACÍ A PLISÉ SÍTÌ PROTI HMYZU

KATALOG 2015 ROLOVACÍ A PLISÉ SÍTÌ PROTI HMYZU V20140101 KATALOG 2015 ROLOVACÍ A PLISÉ SÍTÌ PROTI HMYZU - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù www.kasko-vs.cz OBSAH VŠEOBECNÉ INFORMACE TYPY ROLOVACÍCH SÍTÍ VERSA - ROLOVACÍ

Více

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí Pøístrojové transformátory Pøístrojové transformátory typù CLA a CLB jsou urèeny k použití v rozvodných zaøízeních nízkého napìtí (s izolaèním napìtím do 70 V) se jmenovitými primárními proudy v rozmezí

Více

KABELY A PØÍSLUŠENSTVÍ

KABELY A PØÍSLUŠENSTVÍ KABELY A PØÍSLUŠENSTVÍ kabel pøipojovací tøížilový, bavlnìné opletení, délka 2 m, se zástrèkou a šòùrovým vypínaèem 20 101 00 zlatý 20 101 01 20 101 01 kabel pøipojovací, bavlnìné opletení kabel pøipojovací

Více

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ALFA ROMEO s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ALFA ROMEO s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ALFA ROMEO s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image Postranní ochranné potahy pro ALFA ROMEO obj. č. D-AR 95 Postranní ochranné potahy chrání přední

Více

Alfa Brera a Alfa Spider

Alfa Brera a Alfa Spider Alfa Brera a Alfa Spider Řešení na míru PŘEDNÍ SPOILER ** č. 50903198 ZADNÍ SPOILER ** Pouze Brera. č. 50903199 2 Řešení na míru ZADNÍ SPOILER ** Pouze Spider. č. 50903200 SADA PRAHOVÝCH NÁSTAVCŮ ** č.

Více

AUTODOPLŇKY. www.nakupaprodej.cz. 1494 490g 10ks 5,24 kg. 1494 600g 7ks 4,54 kg. 1495 490g 10ks 5,24 kg. E 140g 44ks 6,5 kg

AUTODOPLŇKY. www.nakupaprodej.cz. 1494 490g 10ks 5,24 kg. 1494 600g 7ks 4,54 kg. 1495 490g 10ks 5,24 kg. E 140g 44ks 6,5 kg AUTOLÉKÁRNIČKA AUTOLÉKÁRNIČKA + AUTOLANO 1494 490g 10ks 5,24 kg 1494 600g 7ks 4,54 kg obsah odpovídá dle nove homologace vyhlášce č. 283/2009 Sb. MD. obsahuje i roušku či ochranou folii. Součást povinné

Více

Specifikace technických prostředků pro 10 ks AP a 1 ks AŽ

Specifikace technických prostředků pro 10 ks AP a 1 ks AŽ Příloha č. 2 zadávací dokumentace Specifikace technických prostředků pro 10 ks AP a 1 ks AŽ 11 ks Hasící přístroj 2kg (CA 2 LE), vč. držáku pro šroubování na svislou stěnu 7 ks Lékarnička vel. II 11 ks

Více

4. Lopata Orchidea. Al slitina / døevo. 1620849 Ø40 170 2.715,- Kè 1620850 Ø45 170 2.855,- Kè 1620851 Ø50 180 3.455,- Kè. 5.

4. Lopata Orchidea. Al slitina / døevo. 1620849 Ø40 170 2.715,- Kè 1620850 Ø45 170 2.855,- Kè 1620851 Ø50 180 3.455,- Kè. 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 lopaty na pizzu 1. Lopata na pizzu Vesuvio Al slitina / plast 1620870 Ø33 90 1.695,- Kè 2. Lopata na pizzu Canada Al slitina / plast 1620815 Ø33 135 995,- Kè 3. Lopata Mastropizza Al slitina

Více

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 NOVINKY Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Efektivní, hygienické a flexibilní øešení pro nakládání s odpady v prùbìhu úklidu Efektivní Hygienický Šetrný

Více

novinka 16290.K 80281.M 16291.M 80282.C 16293.Z 16292.E 80283.S 80280.R 33986.Z nová barva 42652.Z ks 1-99 100+ 500+ 1 000+ Kč 38,70 37,10 35,60 34,70

novinka 16290.K 80281.M 16291.M 80282.C 16293.Z 16292.E 80283.S 80280.R 33986.Z nová barva 42652.Z ks 1-99 100+ 500+ 1 000+ Kč 38,70 37,10 35,60 34,70 Drobné dárky Hliníková minisvítilna s 6x LED světlem a karabinou Ø 25 57 mm, laserový popis ks 1-69 70+ 350+ 700+ Kč 67,- 62,90 60,70 59,20 16290.K Hliníková minisvítilna s 3x LED světlem a karabinkou

Více

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTØEDKY PROTI PÁDU KATALOG PRO UŽIVATELE

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTØEDKY PROTI PÁDU KATALOG PRO UŽIVATELE KATALOG OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTØEDKY PROTI PÁDU KATALOG PRO UŽIVATELE 1 Snaha a.s. HISTORIE A SOUÈASNOST Spoleènost byla založena krátce po osvobození Èeskoslovenska v roce 1945. Píše tedy již svoji více

Více

TØÍDY NEBEZPEÈNÝCH VÌCÍ

TØÍDY NEBEZPEÈNÝCH VÌCÍ TØÍDY NEBEZPEÈNÝCH VÌCÍ Tøída 1 Výbušné látky a pøedmìty Tøída 2 Plyny Tøída 3 Hoølavé kapaliny Tøída 4.1 Hoølavé tuhé látky, samovolnì se rozkládající látky a znecitlivìné tuhé výbušné látky Tøída 4.2

Více

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz S 10 S 10 Plus Hepa Kč 4.180,- Kč 5.800,- Silné vysavače pro úklid v domácnostech i komerční využití. Díky umístění na 5 otočných kolečkách mají vysavače vynikající stabilitu a velmi snadno se s nimi manipuluje.

Více

CYSY KOAXIAL 50 CYSY. 4x0,75

CYSY KOAXIAL 50 CYSY. 4x0,75 FAST SERIE Zajímavý design, jednoduchost montáže, integrovaná øídící KAXIAL jednotka v motoru. Tento motor je navržen pro køídlové privátní brány do rozmìru 2,3 m jednoho køídla, které mají osu otáèení

Více

uživatelský manuál PZ49X-X0270-EE 1 Ks instalace INSTAL-YARIS-HY 0,2 h 139 Kč

uživatelský manuál PZ49X-X0270-EE 1 Ks instalace INSTAL-YARIS-HY 0,2 h 139 Kč Yaris Hybrid Autorizovaný servis: TOYOTA CENTRAL EUROPE 2014/07 Platnost od: 21.7.2015 5D Hi-TECH uživatelský manuál PZ49X-X0270-EE 1 Ks 7 658 Kč WiFi vysílač PZ41C-X0270-A0 1 Ks Hotspot - WiFi 8 352 Kč

Více

www.datex.com DATEX Ochranné autopotahy pro všechny modely s jistotou chrání šetří náklady zlepšují image

www.datex.com DATEX Ochranné autopotahy pro všechny modely s jistotou chrání šetří náklady zlepšují image www.datex.com DATEX Ochranné autopotahy pro všechny modely s jistotou chrání šetří náklady zlepšují image Univerzální postranní ochranný potah obj. č. D-U 12 Postranní potah chrání přední blatník proti

Více

SPOJKY EPJM - 1C 12. EPJMe - 1C 14. RTJMe - 1C 16. EPJMt - 1C 18. EPJMp - 1C 20. EPJMt - 1C/3C 22. EPJMp - 3C 24

SPOJKY EPJM - 1C 12. EPJMe - 1C 14. RTJMe - 1C 16. EPJMt - 1C 18. EPJMp - 1C 20. EPJMt - 1C/3C 22. EPJMp - 3C 24 0 elaspeed SPOJKY EPJM - C EPJMe - C RTJMe - C 6 EPJMt - C 8 EPJMp - C 0 EPJMt - C/3C EPJMp - 3C PØÍMÁ PRUŽNÁ SPOJKA elaspeed EPJM-C pro jednožilové kabely s izolací ze zesítìného polyetylenu (XPE) nebo

Více

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz.

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz. S 10 Kč 4.180,- Silné vysavače pro úklid v domácnostech i komerční využití. Díky umístění na 5 otočných kolečkách mají vysavače vynikající stabilitu a velmi snadno se s nimi manipuluje. Kompaktní robustní

Více

Pøíslušenství k dveøním podlahovým zavíraèùm DORMA BTS

Pøíslušenství k dveøním podlahovým zavíraèùm DORMA BTS Pøíslušenství k dveøním podlahovým zavíraèùm DORMA BTS Hliníkové dorazové dveøe Dveøní páka z lehkého kovu pro rovinné dorazové dveøe rùzných systémù šíøka dveøí do 1200 mm, hmotnost dveøí do 120 kg pro

Více

NABÍDKY. SLEVA VÍCE NEŽ 16 000 Kč DÍKY MAX KUPÓNŮM 1.520,00 LISTOPAD 2015 ÚNOR 2016

NABÍDKY. SLEVA VÍCE NEŽ 16 000 Kč DÍKY MAX KUPÓNŮM 1.520,00 LISTOPAD 2015 ÚNOR 2016 NABÍDKY LISTOPAD 2015 ÚNOR 2016 Zimní údržba vašeho vozidla DAF Zimní péče o akumulátor Filtry pro všechny značky vozidel Bezpečnost a viditelnost za každé situace Pohodlí v kabině Oblečení DAF vás udrží

Více

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg SK 04J-2 SK04J-2 SK04J-2 VÝKON SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg KAPACITA LOPATY 390 kg VÝKON RUKU V RUCE S BEZPEÈNOSTÍ SK04J-2 je se svou šíøkou, 920 mm vèetnì kol a úzké lopaty (nadstandard),

Více

KATALOG NÁSTROJÙ /OBSAH

KATALOG NÁSTROJÙ /OBSAH KATALOG NÁSTROJÙ /OBSAH V tomto katalogu je nabídka nejèastìji dodávaných nástrojù pro stroje výrobcù PVC a Al oken. Vìtšina tohoto sortimentu je originál - MADE IN GERMANY. Všechny dodávky zboží z tohoto

Více

485,- 375,- 1.350,- Vratná/vodicí kladka. Drážkový řemen. Hlavní světlomet. Platnost: 1. 9. 31. 10. 2012

485,- 375,- 1.350,- Vratná/vodicí kladka. Drážkový řemen. Hlavní světlomet. Platnost: 1. 9. 31. 10. 2012 Díly a príslušenství na nákladní automobily Náradí Vybavení dílny Platnost: 1. 9. 31. 10. 2012 Vratná/vodicí kladka MAN TGA/TGX Techická data: Průměr řemenice 74,15 mm Šířka 33,90 mm Hmotnost 0,59 kg Obj.

Více

MONTÁŽNÍ MANUÁL KE STOŽÁRÙM

MONTÁŽNÍ MANUÁL KE STOŽÁRÙM MONTÁŽNÍ MANUÁL KE STOŽÁRÙM Betonové základy 2 Bìžná odolnost použitého monolitického betonu by nemìla být nižší, než 25 N/mm (HM-250), v souladu se standardem pro vyztužené betonové konstrukce. Je dùležité,

Více

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ RSE 4-10 D n 10 p max 32 MPa Q max 100 dm 3 /min KT 2019 05/02 nahrazuje 07/97 Hydraulické pøímoèaré šoupátkové rozvádìèe RSE 4-10 s elektromagnetickým ovládáním na stejnosmìrné

Více

V20140101 KATALOG 2015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs.

V20140101 KATALOG 2015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs. V0140101 KATALOG 015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù www.kasko-vs.cz OBSAH Všeobecné podmínky Typy sítí Okenní profil válcovaný - OV

Více

LED TRUBICE LED REFLEKTORY LED ŽÁROVKY

LED TRUBICE LED REFLEKTORY LED ŽÁROVKY LED TRUBICE LED REFLEKTORY LED ŽÁROVKY PROÈ PØEMÝŠLET O LED OSVÌTLENÍ? stávající zdroje LED žárovky a záøivky jsou vyrábìny tak aby plnì nahradily stávající žárovky a záøivky. Nízké náklady na provoz a

Více

STANDARD - KANCELÁØSKÝ NÁBYTEK

STANDARD - KANCELÁØSKÝ NÁBYTEK Pracovní stoly, jednací stoly a PC pracovištì s kovovou podnoží barvy pracovních desek, spojovacích lubù a výplní nohou: kovová podnož + opìrná noha: èerná 1 šedá 12 Stolové desky o síle 25 mm, podélné

Více

Ceník příslušenství Audi A5

Ceník příslušenství Audi A5 Náskok díky technice www.audi.cz Příslušenství Audi: 100% Audi. Sport a design 6 7 Hliníkový litý disk, s 5 dutými rameny, leštěný 9 J x 19, pro pneumatiky 255/35 R 19 antracitový stříbrný 1 Údaje o rozsahu

Více

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Pøeètìte si prosím celý tento návod pøed instalací a použitím a uschovejte si jej na dostupném místì, abyste se mohli k nìkterým pasážím

Více

etape ACTIVE LIFE ZIMA O7/O8

etape ACTIVE LIFE ZIMA O7/O8 etape ACTIVE LIFE ZIMA O7/O8 Výrobky Etape Vám umožní prožít pøíjemné zážitky pøi sportu a ve volném èase. Jsou navrženy tak, aby Vás nijak mezovaly v pohybu a maximálnì ochránily pøed chladem. neo- Tìchto

Více

Palivové nádrže a příslušenství

Palivové nádrže a příslušenství Palivové nádrže a příslušenství Ceny platné do 3..04 Rozsáhlý sortiment nádrží Rozsáhlý sortiment společnosti winkler Vám nabízí nádrže pro každou oblast použití v nákladním vozidle. V úzké spolupráci

Více

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG ÁVOD K OBSUZE A ÚDRŽBÌ ZVÝRAZÌÉ DOPRAVÍ ZAÈKY S ED SVÌTEÝMI ZDROJI D-180B DYASIG Dopravní návìstidla se zabudovaným kmitaèem se používají pro zvýraznìní dopravních zneèek pøi pøechodných dopravních opatøeních,nebo

Více

Průmyslové vysavače - varianty na jednofázový proud IV 60/27-1 M B1. Vybavení: Příslušenství v objemu dodávky No Vhodná nádrž (sucho) 6.394-523.

Průmyslové vysavače - varianty na jednofázový proud IV 60/27-1 M B1. Vybavení: Příslušenství v objemu dodávky No Vhodná nádrž (sucho) 6.394-523. Průmyslové vysavače - varianty na jednofázový proud IV 60/27-1 M B1 Průmyslový vysavač IV 60/27-1M B1 je velmi robustní průmyslový vysavač. Tento vysavač byl vyvinut speciálně pro prachy třídy výbušných

Více

Upínací a zajišťovací prostředky

Upínací a zajišťovací prostředky Upínací a zajišťovací prostředky Page: 1/58 Čtvrtek 14. únor 2008 Ochranný roh (PVC) UP-ROH50 Ochranný roh z PVC, který zabrání poškození nebo přeříznutí upínacího pásu (kurtu) tam, kde je osazen přes

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Technické specifikace

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Technické specifikace Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Technické specifikace Vozidlo č. 1 Dopravní prostředek s jednoramenným kloubovým nosičem kontejnerů pohon vozidla 6x4 denní kabina rozvor 3 900 4 200 mm motor Euro 6 min

Více

Koncové měrky ocelové - HITEC. Koncové měrky - MITUTOYO. Koncové měrky - KOBA

Koncové měrky ocelové - HITEC. Koncové měrky - MITUTOYO. Koncové měrky - KOBA 530-32 Jednotlivě Koncové měrky pro kalibraci posuvných měřítek Použití: na kalibraci, kontrolu a seřizování posuvných měřidel Koncové měrky ocelové - HITEC Přesnost dle DIN 861/1 Obj. číslo Jmenovitý

Více

Pøíslušenství k podlahovým zavíraèùm dveøí

Pøíslušenství k podlahovým zavíraèùm dveøí Pøíslušenství k podlahovým zavíraèùm dveøí Pøíslušenství pro hliníkové dorazové dveøe Dveøní páka z lehkého kovu pro rovinné dorazové dveøe rùzných systémù šíøka dveøí do 1200 mm, hmotnost dveøí do 120

Více

Suché vysavače T 10/1

Suché vysavače T 10/1 Suché vysavače T 10/1 Tento vysavač je velmi robustní, funkční a výkonný. S optimálními ergonomickými vlastnostmi, kompaktní konstrukcí, která byla koncipována pro hotely, gastronomii, úklidové firmy,

Více

POLYURETANOVÉ OZUBENÉ ØEMENY

POLYURETANOVÉ OZUBENÉ ØEMENY POLYURETANOVÉ OZUBENÉ ØEMENY Polyuretanové ozubené øemeny Polyuretanové øemeny Naše firma nabízí polyuretanové øemeny splòující nejvyšší požadavky výrobcù prùmyslových zaøízení. Výroba na moderním strojním

Více

doprava po celé ČR ZDARMA dodací lhůta DO 2 DNŮ 100% zboží skladem katalog 2014

doprava po celé ČR ZDARMA dodací lhůta DO 2 DNŮ 100% zboží skladem katalog 2014 katalog 2014 doprava po celé ČR ZDARMA dodací lhůta DO 2 DNŮ 100% zboží skladem Dodací lhůta do 2 dnů tel.: 596 110 091 / gsm: 739 074 074 / email: obchod@vmbal.cz 1 První pomoc na pracovišti Podle zákoníku

Více

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro SUZUKI s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro SUZUKI s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro SUZUKI s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image NOVINKA Postranní ochranné potahy pro SUZUKI obj. č. D-Z 65 Postranní ochranné potahy chrání přední blatníky

Více

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro KIA s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro KIA s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro KIA s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image Značkové postranní ochranné potahy pro KIA obj. č. D-K 135 Postranní ochranné potahy chrání přední blatníky

Více

hliníkový PaNEL A PŘÍSLUŠENSTVÍ

hliníkový PaNEL A PŘÍSLUŠENSTVÍ hliníkový PaNEL A PŘÍSLUŠENSTVÍ Díky profesionálnímu a elegantnímu řešení hliníkového panelového systému můžete využít prostor ve Vašem vozidle a vybavit se příslušenstvím. Perforované plechy nabízí široké

Více

uživatelský manuál PZ49X-X0270-EE 1 Ks instalace INSTAL-YARIS 0,2 h 127 Kč

uživatelský manuál PZ49X-X0270-EE 1 Ks instalace INSTAL-YARIS 0,2 h 127 Kč Yaris Autorizovaný servis: TOYOTA MOTOR CZECH 2014/07 Platnost od: 15.9.2014 5D Hi-TECH uživatelský manuál PZ49X-X0270-EE 1 Ks 8 515 Kč WiFi vysílač PZ41C-X0270-A0 1 Ks Hotspot - WiFi instalace INSTAL-YARIS

Více

Kancelářské potřeby. Studio HASPA s.r.o., U Elektry 8, 198 00 Praha 9 tel./fax: 266 611 208, e-mail: studio.haspa@atlas.cz, www.studiohaspa.

Kancelářské potřeby. Studio HASPA s.r.o., U Elektry 8, 198 00 Praha 9 tel./fax: 266 611 208, e-mail: studio.haspa@atlas.cz, www.studiohaspa. Kancelářské potřeby Studio HASPA s.r.o., U Elektry 8, 198 00 Praha 9 tel./fax: 266 611 208, e-mail: studio.haspa@atlas.cz, www.studiohaspa.com Poznámkové bloky a bločky Poznámkový bloček v krabičce Obsahuje

Více

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 / TI STROJíRENSKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, s. p. TI - technická inspekce, akreditovaný inspekèní orgán è. 48 Hudcova 56b, 621 Brno Èj.: 2939/5/324/6.3/2 list è. ze6 INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 Výrobek: Elektrický

Více

Servis klimatizací. ACS 752, 652, 611, 511, 810 a 661 Servis klimatizací osobních a užitkových vozidel

Servis klimatizací. ACS 752, 652, 611, 511, 810 a 661 Servis klimatizací osobních a užitkových vozidel ACS 752, 652, 611, 511, 810 a 661 Servis klimatizací osobních a užitkových vozidel Klimatizace ve vozidlech potřebují pravidelnou údržbu. Potenciál trhu pro kompetentní servis klimatizací stále roste.

Více

Platný od 01. 04. 2005. Flexibilní technika. www.meibes.cz

Platný od 01. 04. 2005. Flexibilní technika. www.meibes.cz Platný od 01. 04. 5 Flexibilní technika www.meibes.cz Obsah Plnoprùtoèné pancéøované tlakové hadice 2 Oplet pozink 5 Oplet nerez 12 Pøíslušenství pro hadice 18 Sanitární pancéøované tlakové hadice 19 Vlnité

Více

Indikaèní pøístroje - bez zabudovaného regulátoru

Indikaèní pøístroje - bez zabudovaného regulátoru Speciální mìøicí a kalibraèní pøípravky a jednoúèelová mìøidla Do této èásti katalogu MÌØIDL III jsou zaøazena jak mìøidla, která jsou vyrábìna standardnì a mají své konkrétní mìøicí rozsahy a objednací

Více

ŠROUBENÍ HADICE - RYCHLOSPOJKY - VENTILY - TLUMIÈE

ŠROUBENÍ HADICE - RYCHLOSPOJKY - VENTILY - TLUMIÈE ŠOUBENÍ HADICE - YCHLOSPOJKY - VENTILY - TLUMIÈE OBSAH Nástrèná šroubení Strana 7 Strana 7 Strana 7 Strana 7 Strana 7 Strana 7 Strana 8 Strana 8 Strana 8 Strana 8 Strana 8 Strana 8 Strana 9 Strana 9 Strana

Více

Příslušenství L200 DOUBLE CAB PRODLOUŽENÁ VERZE

Příslušenství L200 DOUBLE CAB PRODLOUŽENÁ VERZE Příslušenství L200 DOUBLE CAB PRODLOUŽENÁ VERZE Hard top, Utility Top Plus Nízká verze, s předním posuvným oknem, zatmavenými bočními vyklápěcími okny a zatmaveným zadním oknem. Zadní dveře se stylovým

Více

náøezové stroje Manuální šikmé - lehký provoz Manuální - domácnost a lehký provoz NEW NEW NEW NEW Quality Náøezový stroj NS 250 ES

náøezové stroje Manuální šikmé - lehký provoz Manuální - domácnost a lehký provoz NEW NEW NEW NEW Quality Náøezový stroj NS 250 ES 006 Náøezový stroj NS 250 ES Druh pohonu...øemenový Uložení stolu...šikmé Napájení/Pøíkon...230V/140W Prùmìr nože... 250 mm / hladký Max.prùmìr øezu... 165 mm Nastavení síly øezu... 0-11 mm Rozmìry (š

Více

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro MAZDA s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro MAZDA s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro MAZDA s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image NOVINKA Postranní ochranné potahy pro MAZDA MAZDA obj. č. 49 0000 210 * Postranní ochranné potahy chrání

Více

CENÍK VLAJKOVÝCH STOŽÁRÙ

CENÍK VLAJKOVÝCH STOŽÁRÙ CENÍK VLAJKOVÝCH STOŽÁRÙ platný od 1.8.2015 Pro vaši snadnìjší orientaci uvádíme základní typy stožárù, které máme v nabídce. Rádi vám poradíme, jaký typ vlajkového stožáru nebo držáku na vlajku vybrat,

Více

Díly karoserie pro autobusy

Díly karoserie pro autobusy www.europart.net Díly karoserie pro autobusy vhodné pro MAN vhodné pro Mercedes-Benz vhodné pro Setra vhodné pro Solaris Všechny díly karoserie* jsou za příplatek dodávány také v požadovaném barevném odstínu.

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 2. èerven 2010 Èíslo 48507623 Další názvy látky/pøípravku

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 2. èerven 2010 Èíslo 48507623 Další názvy látky/pøípravku Datum vytvoøení 2. èerven 2010 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 48507623 Další názvy látky/pøípravku Tackceys Crick 1.2. Použití

Více

CENY PŘÍSLUŠENSTVÍ CAN-AM 2011

CENY PŘÍSLUŠENSTVÍ CAN-AM 2011 OUTLANDER CENY PŘÍSLUŠENSTVÍ CAN-AM 2011 Výrobek P/N Zákazník Kč bez DPH Zákazník Kč vč. DPH Kryt rukou 650, 800 XT 703500553 1350,92 1621 Kryt rukou 400 XT 715000271 2441,83 2930 Kryt rukou spolujezdce

Více

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ŠKODA s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ŠKODA s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ŠKODA s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image NOVINKA Postranní ochranné potahy pro ŠKODA Referenční číslo Volkswagen: VAS 871005 * (ASE 87100500000)

Více

NáŘaDí PrO autoservisy

NáŘaDí PrO autoservisy NáŘaDí PrO autoservisy DílENSKé vybavení...176 výměna OlEjE/filtrŮ...180 výměna SvíčEK...182 SErviS motoru...184 SErviS BrZD...186 SErviS tlumičů PérOváNí...187 SErviS KOl...188 NáŘaDí PrO KarOSáŘE...190

Více

1/5 1 MQ 3-45 A-O-A BVBP. Výrobní è.: 96515415

1/5 1 MQ 3-45 A-O-A BVBP. Výrobní è.: 96515415 Pozice Poèet Popis 1 MQ 3-45 A-O-A VP Pozn.: obr. výrobku se mùže lišit od skuteè. výrobku Výrobní è.: 96515415 Kompletní jednotka Èerpací stanice MQ je kompaktní jednotka, která obsahuje èerpadlo, motor,

Více

Klasifikace. Klasifikace jiskrové

Klasifikace. Klasifikace jiskrové MS 11 Kapacitní mìøicí sondy tyèové a závìsné Charakteristika Limitní i kontinuální mìøení hladin tekutých i sypkých látek Konstrukce: sondy tyèové - do 3 m sondy závìsné - do 40 m Provedení: normální

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

PØÍMÌRNÉ DESKY. Pøímìrné desky ze šedé litiny. Rýsovací desky ze šedé litiny

PØÍMÌRNÉ DESKY. Pøímìrné desky ze šedé litiny. Rýsovací desky ze šedé litiny PØÍMÌRNÉ DESKY Použití: slouží jako mìøicí základna pro mìøicí a kontrolní úlohy, patøí k základnímu vybavení pracovišťpøi orýsování a v mìøicích laboratoøích. b 0,22b 0,22b 0,22a 0,22a a B B Pøímìrné

Více

KOMPLETNÍ VYBAVENÍ AUTOSERVISÙ

KOMPLETNÍ VYBAVENÍ AUTOSERVISÙ JÁMOVÉ ZVEDÁKY Ruèní hydraulické JZ-RH Pneum. hydraulické JZ-PH Elektro-hydraulické JZ-EH Elektro-hydraulické s hydr. agregátem na zvedáku JZ-EH-E Typ nosnost (tun) zdvih (mm) JZ-RH 1,6-20 500, 600 a 800

Více

www.monarc.cz Vestavné skøínì Variant Technické rozkresy

www.monarc.cz Vestavné skøínì Variant Technické rozkresy www.monarc.cz... moderní nábytek za rozumné ceny www.monarc.cz... kvalitní èeský nábytek pro Váš domov Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. www.monarc.cz Vestavné skøínì Variant Technické rozkresy

Více

expert EXPERTÍZA - ODBORNÝ POSUDEK è. 31/2480/2012

expert EXPERTÍZA - ODBORNÝ POSUDEK è. 31/2480/2012 Toyota Avensis 5dv. 2,0 D-4D 125 Terra RZ VIN Èíslo TP Pùvod vozidla Uvedeno do provozu Stav tachometru Poslední servisní kontrola datum / km Platost STK Karoserie Zdvihový objem / Výkon motoru Palivo

Více

Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16

Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16 Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Datový list Popis: Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16 firmy Oventrop, v provedení s šikmým sedlem, z bronzu, s plastovou

Více

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ŠKODA s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ŠKODA s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ŠKODA s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image Seznam model - ŠKODA poslední aktualizace: listopad 2015 aktuální modely postranní potah p ední potah

Více

Technické podmínky dodávky

Technické podmínky dodávky Digitálně podepsal Radomír Doležel DN: c=cz, o=povodí Odry, státní podnik [IČ 70890021], ou=105916, cn=radomír Doležel, serialnumber=p434615 Datum: 2015.05.29 12:46:55 +02'00' Příloha č. 1 Technické podmínky

Více

str. 10 pro výklopná a sekèní garážová vrata pro sekèní a posuvná garážová vrata

str. 10 pro výklopná a sekèní garážová vrata pro sekèní a posuvná garážová vrata bsah Posuvné brány BX-243 serie BX-74 serie BX-78 serie BK serie BY30Tserie pro bránu do 300 kg pro bránu do 400 kg pro bránu do 800 kg pro bránu do 1800 a 2200 kg pro bránu do 30 kg str.4 str.5 str.6

Více

LED svítidlo GANYMA. LED MINI panely G03000-3 G15551 G03000-6

LED svítidlo GANYMA. LED MINI panely G03000-3 G15551 G03000-6 LED svítidlo výklopné LED výklopné svítidlo pro použití v interéru s elektronickým předřadníkem (transformátorem) v plastovém stříbrném plášti. Dodává se bez připojovacího kabelu a montážního materiálu.

Více

Armatury a systémy Premium Armatury pro solární techniku Regusol-130

Armatury a systémy Premium Armatury pro solární techniku Regusol-130 Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Rozsah použití: Program armatur Oventrop pro solární techniku umožòuje propojení kolektoru se zásobníkem v okruhu solárního systému.

Více

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty Katalog služeb 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 obsah polep osobního automobilu polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní døevìné reklamní stojany reklamní

Více

Alfa HYGIENA.cz. V naší nabídce naleznete :

Alfa HYGIENA.cz. V naší nabídce naleznete : SORBENTY V naší nabídce naleznete : - textilní sorbenty (M, SM, SMS materiály) - sorpční nohavice - sorpční polštáře - nepropustné sorpční role - sypké sorbenty - průmyslové utěrky - norné stěny - havarijní

Více

Ceník příslušenství Audi A3. Ceník př íslušenství Audi A3

Ceník příslušenství Audi A3. Ceník př íslušenství Audi A3 Ceník příslušenství Audi A3 Ceník př íslušenství Audi A3 Sport a design 4 5 Hliníkové lité kolo v 5ramenném designu 7,5 J x 18, pro pneumatiky 225/40 R 18 8P2 071 498 666 7 802,- Hliníkové lité kolo v

Více

Technické podmínky požárního automobilu

Technické podmínky požárního automobilu Technické podmínky požárního automobilu A Základní technické podmínky 1. Předmětem technických podmínek je rychlý zásahový automobil (dále jen RZA ): a) kategorie podvozku 2, b) hmotnostní třída L, c)

Více

uživatelský manuál PZ49X-X0270-EE 1 Ks instalace INSTAL-PROACE 0,1 h 58 Kč 6 MT sportovní design PZ4L0-H0172-00 1 Ks 1 594 Kč

uživatelský manuál PZ49X-X0270-EE 1 Ks instalace INSTAL-PROACE 0,1 h 58 Kč 6 MT sportovní design PZ4L0-H0172-00 1 Ks 1 594 Kč ProAce Autorizovaný servis: HO-LA CENTER 2013/04 Platnost od: 10.9.2014 Hi-TECH uživatelský manuál PZ49X-X0270-EE 1 Ks 8 515 Kč WiFi vysílač PZ41C-X0270-A0 1 Ks Hotspot WiFi 581 Kč 9 096 Kč INTERIÉR integrovaná

Více

V20140101 KATALOG 2015 DØEVÌNÉ ŽALUZIE. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs.cz

V20140101 KATALOG 2015 DØEVÌNÉ ŽALUZIE. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs.cz V20140101 KATALOG 2015 DØEVÌNÉ ŽALUZIE - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù www.kasko-vs.cz OBSAH Všeobecné informace Døevìné žaluzie - všeobecný popis ŽALUZIE 25 mm + ISSO

Více

Sněhové řetězy pro autobusy a užitková vozidla. Nabídka

Sněhové řetězy pro autobusy a užitková vozidla. Nabídka Sněhové řetězy pro autobusy a užitková vozidla Nabídka omnimat ring Osvědčený řetěz s rychlou montáží s pevným kruhem Řetěz speciálně pro autobusy a lehké nákladní vozy Pokud se musí jet rychle dál, je

Více

3.6V DC cca 8 let ID: 1-65.536 + série: A-ZZZ 868 MHz, protokol Ronyo GFSK plast KRASTEN 552 M s UV stabilizátory 2* vratový šroub M5x40 + matice (1)

3.6V DC cca 8 let ID: 1-65.536 + série: A-ZZZ 868 MHz, protokol Ronyo GFSK plast KRASTEN 552 M s UV stabilizátory 2* vratový šroub M5x40 + matice (1) Varya Perimeter copyright 2013 FLA-06 Detektor FLA-06 je urèen pro perimetrickou ochranu a je vhodný pro jakékoliv konstrukèní typy plotu (pletiva). Akceleraèní senzor detektoru FLA snímá dynamické zmìny

Více

Parkovací klimatizace TRP Vyšší pohodlí řidiče nižší provozní náklady!

Parkovací klimatizace TRP Vyšší pohodlí řidiče nižší provozní náklady! Speciální navigační systémy pro nákladní vozidla S5000 PRO Nejchytřejší trasa pro vaše nákladní vozidlo Dnes je snadné vypočítat trasu z bodu A do bodu B, ale problémy mohou nastat, pokud musíte brát v

Více

b e s t f o r h o m e PØÍSLUŠENSTVÍ KRBÙ

b e s t f o r h o m e PØÍSLUŠENSTVÍ KRBÙ b e s t f o r h o m e PØÍSLUŠENSTVÍ KRBÙ BeF Home, s.r.o., Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice tel.: +420 516 428 240, fax.: +420 516 428 244 e-mail: info@bef.cz, www.befhome.com 2012/7 www.befhome.com

Více

Technické podmínky terénních nákladních automobilů 6x6

Technické podmínky terénních nákladních automobilů 6x6 Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci (část 2) čj.: MV-18029-5/PO-PSM-2014 Počet listů:8 Technické podmínky terénních nákladních automobilů 6x6 1. Technické podmínky stanovují požadavky na pořízení dvou

Více

Technické specifikace dodávky

Technické specifikace dodávky Technické specifikace dodávky Pozn.: Ilustrační fotografie u jednotlivých položek dodávky sami o sobě nedefinují jejich požadované provedení. V daném případě jsou rozhodující vlastnosti a charakteristiky

Více

CENÍK PŘÍSLUŠENSTVÍ CAN-AM ATV 2013/2014

CENÍK PŘÍSLUŠENSTVÍ CAN-AM ATV 2013/2014 OUTLANDER CENÍK PŘÍSLUŠENSTVÍ CAN-AM ATV 2013/2014 Výrobek P/N MOC Kč bez DPH MOC Kč vč. DPH 21% Kryt rukou 500, 650, 800 XT sada 703100251 1494,60 1808 Kryt rukou spolujezdce G2 715001669 1829,31 2213

Více

KLEŠTÌ. Nabízíme Vám široký sortiment speciálních kleští pro lámání skla,

KLEŠTÌ. Nabízíme Vám široký sortiment speciálních kleští pro lámání skla, KLEŠTÌ Nabízíme Vám široký sortiment speciálních kleští pro lámání skla, jak v oblasti umìleckoøemeslného zpracování, tak i v oblasti profesionálního zpracování skla ve sklenáøstvích, konèe hobby oblastí.

Více

uživatelský manuál PZ49X-X0270-EE 1 Ks instalace INSTAL-YARIS 0,2 h 143 Kč

uživatelský manuál PZ49X-X0270-EE 1 Ks instalace INSTAL-YARIS 0,2 h 143 Kč Yaris Autorizovaný servis: TOYOTA TSUSHO PRAHA 2014/07 Platnost od: 21.7.2015 5D Hi-TECH uživatelský manuál PZ49X-X0270-EE 1 Ks 7 658 Kč WiFi vysílač PZ41C-X0270-A0 1 Ks Hotspot - WiFi instalace INSTAL-YARIS

Více