SEMINÁŘE SRPEN PROSINEC 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEMINÁŘE SRPEN PROSINEC 2014"

Transkript

1

2 SEMINÁŘE SRPEN PROSINEC 2014 RNDr. Ivana Hexnerová BOVA POLYGON Agentura BOVA Platónova 11, PRAHA 4 IČ: DIČ: CZ Vydáno ŽO MÚ měst. části Praha 12, ev. č tel.: , fax: , bezplatná linka:

3 OBSAH PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE ZAMĚŘENÍ PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE DATA KONÁNÍ INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ SEMINÁŘE PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘE SEMINÁŘE ŘAZENÉ PODLE ZAMĚŘENÍ OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO Smlouva v novém občanském zákoníku vznik, platnost, účinnost a obsah Jednání za podnikatele/obchodní společnost po rekodifikaci Změna závazku v novém občanském zákoníku Zánik závazku v novém občanském zákoníku Čas, promlčení a prekluze práva v novém občanském zákoníku Obchodní společnosti po rekodifikaci změny týkající se všech společností (a členů jejich orgánů) Obchodní společnosti po rekodifikaci povinnosti, odpovědnost, ručení za dluhy společnosti členů orgánů, společníků a dalších osob Obchodní společnosti po rekodifikaci společnost s ručením omezeným a akciová společnost Smluvní právo v novém občanském zákoníku Vlastnictví, vlastnické právo v novém občanském zákoníku Obchodní právo v (stále) aktuální judikatuře Zajištění a utvrzení dluhu v novém občanském zákoníku Náhrada škody v novém občanském zákoníku Obchodní společnosti po rekodifikaci Kupní smlouva v novém občanském zákoníku Vybrané otázky akciové společnosti po rekodifikaci Valná hromada akciové společnosti po rekodifikaci Praktické zkušenosti s veřejnými rejstříky osob obchodní rejstřík, nadační rejstřík, spolkový rejstřík apod Statutární orgány obchodních korporací po rekodifikaci Aktuální otázky společnosti s ručením omezeným po rekodifikaci Smlouva o dílo ve výstavbě v novém občanském zákoníku Jednání právnických osob, statutární a jiné orgány právnické osoby a jejich práva a povinnosti po Nová právní úprava podnikatelských seskupení od Postavení společníka/akcionáře obchodní korporace Fundace a korporace v novém občanském zákoníku a také instituty správy majetku po rekodifikaci (nadace, nadační fond, svěřenský fond, přidružený fond atd.) Náhrada újmy podle nového občanského zákoníku Právní postavení člověka a právnických osob podle nového občanského zákoníku Věcná práva jejich výkon a ochrana Uzavírání smluv aneb jak prakticky používat nový občanský zákoník Správa majetku podle nového soukromého práva Nájem (a zejména nájem bytu) podle nového občanského zákoníku

4 Postavení a ochrana věřitele v novém soukromém právu (s důrazem na zajištění dluhu) Právní úprava nemovitostí a práv k nim podle nového občanského zákoníku a nového katastrálního zákona Právní úprava nemovitostí a práv k nim podle nového občanského zákoníku a nového katastrálního zákona Vybrané otázky vlastnického práva a jeho omezení v novém občanském zákoníku Nemovitosti a stavby v novém občanském zákoníku (vybrané otázky) Družstvo podle nového zákona o obchodních korporacích Nový občanský zákoník pro neprávníky i právníky pro podnikatele, veřejnou správu, nevládní organizace i občany Vývojové tendence nového občanského zákoníku Ochrana spotřebitele, spotřebitelské smlouvy podle nového občanského zákoníku Co přinesla nová úprava dědického práva do praxe Nové dědické právo výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních Nový občanský zákoník přehled základních změn a novinek průřezový o novém základním civilním kodexu Uzavírání smluv podle nového občanského zákoníku Nad výkladovými problémy vybraných institutů (a smluvních typů) závazkového práva podle nového občanského zákoníku Jak předcházet neúspěšnému vymáhání pohledávek aneb jak efektivně vymáhat pohledávky po rekodifikaci soukromého práva Nekalá soutěž podle nového občanského zákoníku, aktuální judikatury a praxe Jak správně uzavírat smlouvy pro neprávníky aneb praktický návod, jak se co nejvíce ochránit proti druhé smluvní straně Důsledky porušení smlouvy podle nového občanského zákoníku Pokročilé praktikum uzavírání smluv volně navazující na e o správném uzavírání smluv Uzavírání smluv pohledem judikatury použitelné po rekodifikaci podle stavu k prosinci Pozemkové knihy a jejich význam v současném katastru nemovitostí Nový katastr nemovitostí Převody nemovitostí po 1. lednu Společné jmění manželů po rekodifikaci Právní režim stavby po Nájem bytu a nájem prostoru sloužícího podnikání podle nového občanského zákoníku první poznatky z praxe, praktické příklady Vlastnictví bytů a nebytových prostor v novém občanském zákoníku Bytové spoluvlastnictví, společenství vlastníků jednotek a porovnání právní úpravy společenství a bytových družstev v korporátním zákoně Nájem bytů a dalších prostor v novém občanském zákoníku Insolvenční řízení po velké novele účinné k (projednání úpadku a rozhodnutí o něm, věřitelé a uplatňování pohledávek) Insolvenční řízení po velké novele účinné k (majetková podstata a způsoby řešení úpadku) Velká systémová novela insolvenčního zákona a aktuální závěry soudní praxe Insolvenční řízení s důrazem na změny, jež přinesla velká systémová novela insolvenčního zákona účinná od a na aktuální judikaturu vrchních soudů a Nejvyššího soudu Zástavní právo v novém občanském zákoníku Zástavní právo v novém občanském zákoníku Zadávání veřejných zakázek pohledem aktuální judikatury k září Zadávání veřejných zakázek především se zaměřením na praktické důsledky poslední novelizace zákona o veřejných zakázkách a nového občanského zákoníku

5 Zadávání veřejných zakázek: Krok za krokem a prakticky Zadávání veřejných zakázek nejčastější výkladové chyby a omyly, které se tváří jako zaručené pravdy Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách Zadávání veřejných zakázek pohledem aktuální judikatury k prosinci Veřejná podpora aplikace nových pravidel I. část Veřejná podpora aplikace nových pravidel II. část Nakládání s majetkem státu z hlediska zákona o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích Autorský zákon a nová právní úprava (novely a nový občanský zákoník) PROCESNÍ, SPRÁVNÍ A TRESTNÍ PRÁVO Změny v úpravě civilního sporného řízení a nová úprava nesporných řízení ve světle soudní praxe Víkend s civilním procesem Exekuce po významných novelách Odpovědnost státu, krajů, obcí za škodu způsobenou správním orgánem Nejnovější judikatura Nejvyššího soudu a judikatorní trendy v oblasti odpovědnosti státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci Opatření obecné povahy Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni Opravné prostředky ve správním řízení Správní řízení krok za krokem ve správním řízení Projednávání přestupků včetně informací o připravovaném novém zákonu o přestupcích a novele v roce Zákon o kontrole (kontrolní řád) Zákon o kontrole (kontrolní řád) Aktuální problémy realizace správních postupů podle stavebního zákona Stavební zákon na úseku územního rozhodování s vazbou na nový občanský zákoník Stavební zákon na úseku stavebního řádu s vazbou na nový občanský zákoník Umisťování, povolování, užívání a odstraňování stavebních záměrů s vazbou na nový občanský zákoník Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě a dokumentace staveb Územní plánování Námitky sousedů proti stavbě Námitky sousedů proti stavbě část II. příklady a cvičení Místní a účelové komunikace I. vznik a užívání veřejných cest Místní a účelové komunikace II. ochrana a údržba veřejných cest Odstraňování černých staveb Smluvní vztahy výstavbových projektů (vzorové smlouvy FIDIC, finanční a časové nároky, změnová ustanovení a spory ve výstavbových projektech) Doručování písemností, elektronická komunikace, povinné datové schránky pro veřejnou správu, advokáty, daňové poradce a další podnikatele Právo na informace ve veřejné správě podle zákona o svobodném přístupu k informacím a souvisejících právních předpisů včetně judikatury Základy spisové služby v elektronické a listinné podobě podle platné právní úpravy pro začátečníky evidence, tvorba spisu, uchování dokumentů, skartační řízení Spisová služba v elektronické a listinné podobě podle platné právní úpravy pro pokročilé s přihlédnutím k problematice elektronického dokumentu, formátů a národního standardu pro elektronické systémy spisové služby Ochrana osobních údajů v praxi Aktuální problematika občanských průkazů a cestovních dokladů Zákon o ochraně ovzduší v praxi

6 Nový zákon o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcí právní předpisy PRACOVNÍPRÁVO Pracovní právo v judikatuře soudů Nová úprava pracovněprávních vztahů a vztah zákoníku práce a občanského zákoníku Pracovněprávní vztahy aktuálně Výkon funkce manažera a statutárního orgánu po změnách, které přinesla v této oblasti rekodifikace Na co nezapomenout při uzavírání pracovní smlouvy Jak na problematického zaměstnance předcházení a řešení problémů Zákoník práce se zaměřením na právní minimum pro personalisty Nový občanský zákoník v personální praxi první zkušenosti a problémy Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele Personální agenda zaměstnavatele včetně mezd a platů v roce Ukončování pracovních poměrů včetně judikatury pro neprávníky FINANČNÍ PRÁVO Hospodaření a kontrola příspěvkových organizací územních samosprávných celků Novela zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Zjištění, stanovení a zabezpečení úhrady místních poplatků ve vzorech rozhodnutí Zboží dvojího užití a ostatní kontrolní režimy Preferenční obchod České republiky (EU) Praktické provádění Intrastatu Celní klasifikace zboží prakticky stroje, přístroje, zařízení, vozidla a jejich části, součásti a příslušenství Celní problematika a provádění Intrastatu v roce Dodací doložky Incoterms 2010 a jiná smluvní ujednání v zahraničním obchodě a jejich vliv na uplatňování DPH a celních předpisů při realizaci zahraničního obchodu DANĚ, ÚČETNICTVÍ Daňové a účetní odpisy majetku v základu daně z příjmů Daň z příjmů právnických osob pro daňové a účetní specialisty Daňové a účetní novinky roku 2014 a výhled na rok 2015 komplexní pohled Daňové a účetní novinky roku 2014 a roku 2015 komplexní pohled Daň z příjmů právnických osob v roce 2014 a Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob Daň z příjmů právnických osob a novela od roku K uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví v roce 2014 a v roce Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákonů o DPH, daních z příjmů a účetnictví v roce 2014 a v roce Daň z příjmů právnických osob ve vazbě na účetnictví v roce 2014 a Vazby zákona o DPH na účetnictví v roce 2014 a Zaměstnanecké benefity z pohledu zákona o daních z příjmů u zaměstnance a u zaměstnavatele a změny v této oblasti od roku Daňové přiznání fyzických osob za rok 2014 a novinky v daňové legislativě Novinky ve zdaňování mezd od a aktuální problémy v dané oblasti Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od Důchodové a nemocenské pojištění v roce Nemocenské, důchodové a zdravotní pojištění v roce Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi DPH od A do Z pro daňové a účetní specialisty DPH v roce 2014 a změny od roku

7 Změny v uplatňování DPH od roku DPH u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí a změny v této oblasti od roku Praktické zkušenosti s uplatňováním DPH v roce 2014 a změny od roku Změny zákona o DPH od roku 2015 ve vazbě na předpisy EU a další změny zákona o DPH Zákon o DPH a jeho novela od Konfliktní situace při správě daní Zvláštnosti zdaňování developerských projektů Daň z nabytí nemovitých věcí aktuálně Určení směrné hodnoty k dani z nabytí nemovitých věcí Daň z nemovitých věcí v roce 2015 s konkrétními příklady zdanění Daň z nemovitých věcí právní úprava po novele pro rok 2015 včetně daňového přiznání Vybrané problémy z účetnictví po rekodifikaci práva v návaznosti na ZDP a DPH včetně praktických příkladů pro daňové a účetní specialisty Elektronická fakturace a využití elektronického podpisu v účetnictví Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) I. část Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) II. část Účetnictví pro neúčetní aneb jak číst informace z účetnictví? Účetní a daňové souvislosti zákona o přeměnách kapitálových společností Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové souvislosti přeměn pro pokročilé Účetní a daňové souvislosti zákona o obchodních korporacích se zaměřením na kapitálové korporace Pohledávky účetní a daňová příprava na účetní závěrku Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k DANĚ, ÚČETNICTVÍ nezisková sféra České účetní standardy (č ) v návaznosti na zákon o účetnictví, vyhlášku, rozpočtovou skladbu a související předpisy Účetnictví vybraných účetních jednotek, vliv nového občanského zákoníku, dlouhodobý majetek a vlastní zdroje Časové rozlišování v účetnictví vybraných účetních jednotek Účetnictví vybraných účetních jednotek aneb účetní reforma od A do Z včetně aplikace nového občanského zákoníku Účetní závěrka za rok 2014 s důrazem na oblast dlouhodobého majetku a vlastních zdrojů u vybraných účetních jednotek

8 SEMINÁŘE ŘAZENÉ PODLE DATA KONÁNÍ SRPEN Smlouva v novém občanském zákoníku vznik, platnost, účinnost a obsah ZÁŘÍ Jednání za podnikatele/obchodní společnost po rekodifikaci Změna závazku v novém občanském zákoníku DPH od A do Z pro daňové a účetní specialisty Právní úprava nemovitostí a práv k nim podle nového občanského zákoníku a nového katastrálního zákona Nový občanský zákoník přehled základních změn a novinek průřezový o novém základním civilním kodexu Daň z nabytí nemovitých věcí aktuálně Aktuální problémy realizace správních postupů podle stavebního zákona Jednání právnických osob, statutární a jiné orgány, právnické osoby a jejich práva a povinnosti po Zákoník práce se zaměřením na právní minimum pro personalisty Daň z příjmů právnických osob pro daňové a účetní specialisty DPH v roce 2014 a změny od roku Zadávání veřejných zakázek pohledem aktuální judikatury k září Vybrané problémy z účetnictví po rekodifikaci práva v návaznosti na ZDP a DPH včetně praktických příkladů pro účetní a daňové specialisty Velká systémová novela insolvenčního zákona a aktuální závěry soudní praxe Výkon funkce manažera a statutárního orgánu po změnách, které přinesla v této oblasti rekodifikace Nový katastr nemovitostí Nová právní úprava podnikatelských seskupení od Zánik závazku v novém občanském zákoníku Praktické zkušenosti s veřejnými rejstříky osob obchodní, rejstřík, nadační rejstřík, spolkový rejstřík apod Nový občanský zákoník pro právníky i neprávníky pro podnikatele, veřejnou správu, nevládní organizace i občany Nový zákon o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcí právní předpisy ŘÍJEN Náhrada újmy podle nového občanského zákoníku Uzavírání smluv podle nového občanského zákoníku Stavební zákon na úseku územního rozhodování s vazbou na nový občanský zákoník Správní řízení krok za krokem ve správním řízení Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) I. část Čas, promlčení a prekluze práva v novém občanském zákoníku Převody nemovitostí po 1. lednu Nový občanský zákoník v personální praxi první zkušenosti a problémy DPH u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí a změny v této oblasti od roku Určení směrné hodnoty k dani z nabytí nemovitých věcí

9 Pozemkové knihy a jejich význam v současném katastru nemovitostí Zadávání veřejných zakázek především se zaměřením na praktické důsledky poslední novelizace zákona o veřejných zakázkách a nového občanského zákoníku Veřejná podpora aplikace nových pravidel I. část Odstraňování černých staveb Hospodaření a kontrola příspěvkových organizací územních samosprávných celků Vybrané otázky akciové společnosti po rekodifikaci Právní postavení člověka a právnických osob podle nového občanského zákoníku Zboží dvojího užití a ostatní kontrolní režimy Exekuce po významných novelách Vlastnictví bytů a nebytových prostor v novém občanském zákoníku Opatření obecné povahy Vývojové tendence nového občanského zákoníku Obchodní společnosti po rekodifikaci změny týkající se všech společností (a členů jejich orgánů) Zjištění, stanovení a zabezpečení úhrady místních poplatků ve vzorech rozhodnutí Změny v úpravě civilního sporného řízení a nová úprava nesporných řízení ve světle soudní praxe Ukončování pracovních poměrů včetně judikatury pro neprávníky Preferenční obchod České republiky (EU) Zaměstnanecké benefity z pohledu zákona o daních z příjmů u zaměstnance a u zaměstnavatele a změny v této oblasti od roku Nad výkladovými problémy vybraných institutů (a smluvních typů) závazkového práva podle nového občanského zákoníku Stavební zákon na úseku stavebního úřadu s vazbou na nový občanský zákoník Ochrana osobních údajů v praxi Daň z příjmů právnických osob v roce 2014 a Družstvo podle nového zákona o obchodních korporacích Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) II. část Obchodní společnosti po rekodifikaci povinnosti, odpovědnost, ručení za dluhy společnosti členů orgánů, společníků a dalších osob Insolvenční řízení po velké novele účinné k (projednání úpadku, rozhodnutí o něm, věřitelé a uplatňování pohledávek) Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi Nájem bytu a nájem prostoru sloužícího podnikání podle nového občanského zákoníku první poznatky z praxe, praktické příklady Zadávání veřejných zakázek: Krok za krokem a prakticky Doručování písemností, elektronická komunikace, povinné datové schránky pro veřejnou správu, advokáty, daňové poradce a další podnikatele Pracovní právo v judikatuře soudů Účetní a daňové souvislosti zákona o přeměnách kapitálových společností Věcná práva jejich výkon a ochrana Vazby zákona o DPH na účetnictví v roce 2014 a Smlouva o dílo ve výstavbě v novém občanském zákoníku Jak předcházet neúspěšnému vymáhání pohledávek aneb jak efektivně vymáhat pohledávky po rekodifikaci soukromého práva Odpovědnost státu, krajů, obcí za škodu způsobenou správním orgánem Smluvní vztahy výstavbových projektů (vzorové smlouvy FIDIC, finanční a časové nároky, změnová ustanovení a spory ve výstavbových projektech)

10 Na co nezapomenout při uzavírání pracovní smlouvy Účetnictví vybraných účetních jednotek vliv nového občanského zákoníku, dlouhodobý majetek a vlastní zdroje Časové rozlišování v účetnictví vybraných účetních jednotek LISTOPAD Obchodní společnosti po rekodifikaci společnost s ručením omezeným a akciová společnost Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové souvislosti přeměn pro pokročilé Zástavní právo v novém občanském zákoníku Aktuální problémy realizace správních postupů podle stavebního zákona Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů DPH v roce 2014 a změny od roku Uzavírání smluv aneb jak prakticky používat nový občanský zákoník Co přinesla nová úprava dědického práva do praxe Autorský zákon a nová právní úprava (novely a nový občanský zákoník) Praktické provádění Intrastatu Statutární orgány obchodních korporací po rekodifikaci Nový katastr nemovitostí Místní a účelové komunikace I. Vznik a užívání veřejných cest Zákon o ochraně ovzduší v praxi Nový zákon o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcí právní předpisy Účetnictví vybraných účetních jednotek aneb účetní reforma od A do Z včetně aplikace nového občanského zákoníku I. den Smluvní právo v novém občanském zákoníku Zákon o kontrole (kontrolní řád) Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele Zákon o DPH a jeho novela od Zvláštnosti zdaňování developerských projektů Vlastnictví, vlastnické právo v novém občanském zákoníku Zadávání veřejných zakázek nejčastější výkladové chyby a omyly, které se tváří jako zaručené pravdy Právo na informace ve veřejné správě podle zákona o svobodném přístupu k informacím a souvisejících právních předpisů včetně judikatury Základy spisové služby v elektronické a listinné podobě podle platné právní úpravy pro začátečníky evidence, tvorba spisu, uchování dokumentů, skartační řízení Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k Správa majetku podle nového soukromého práva Nekalá soutěž podle nového občanského zákoníku, aktuální judikatury a praxe Důchodové a nemocenské pojištění v roce Valná hromada akciové společnosti po rekodifikaci Jak správně uzavírat smlouvy pro neprávníky aneb praktický návod, jak se co nejvíce ochránit proti druhé smluvní straně Místní a účelové komunikace II. Ochrana a údržba veřejných cest Konzultační k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví v roce 2014 a v roce Účetnictví vybraných účetních jednotek aneb účetní reforma od A do Z včetně aplikace nového občanského zákoníku II. den Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni

11 Obchodní právo v (stále) aktuální judikatuře Důsledky porušení smlouvy podle nového občanského zákoníku Nová úprava pracovněprávních vztahů a vztah zákoníku práce a občanského zákoníku Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob Fundace a korporace v novém občanském zákoníku a také instituty správy majetku po rekodifikaci (nadace, nadační fond, svěřenský fond, přidružený fond atd.) Nájem (zejména nájem bytu) podle nového občanského zákoníku České účetní standardy (č ) v návaznosti na zákon o účetnictví, vyhlášku, rozpočtovou skladbu a související předpisy Projednávání přestupků včetně informací o připravovaném novém zákonu o přestupcích a novele v roce Bytové spoluvlastnictví, společenství vlastníků jednotek a porovnání právní úpravy společenství a bytových družstev v korporátním zákoně Insolvenční řízení s důrazem na změny, jež přinesla velká systémová novela insolvenčního zákona účinná od a na aktuální judikaturu vrchních soudů a Nejvyššího soudu Nakládání s majetkem státu z hlediska zákona o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích Územní plánování Novela zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Společné jmění manželů po rekodifikaci Elektronická fakturace a využití elektronického podpisu v účetnictví Zajištění a utvrzení dluhu v novém občanském zákoníku Daň z příjmů právnických osob ve vazbě na účetnictví v roce 2014 a Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi Vývojové tendence nového občanského zákoníku Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách Aktuální problematika občanských průkazů a cestovních dokladů Daň z nemovitých věcí v roce 2015 s konkrétními příklady zdanění Účetní a daňové souvislosti zákona o obchodních korporacích se zaměřením na kapitálové korporace Jak na problematického zaměstnance předcházení a řešení problémů Celní klasifikace zboží prakticky stroje, přístroje, zařízení, vozidla a jejich části, součásti a příslušenství Daňové a účetní novinky roku 2014 a výhled na rok 2015 komplexní pohled Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od Právní úprava nemovitostí a práv k nim podle nového občanského zákoníku a nového katastrálního zákona Vybrané otázky vlastnického práva a jeho omezení v novém občanském zákoníku Pokročilé praktikum uzavírání smluv volně navazující na e o správném uzavírání smluv Konfliktní situace při správě daní Víkend s civilním procesem Praktické zkušenosti s uplatňováním DPH v roce 2014 a změny od roku PROSINEC Personální agenda zaměstnavatele včetně mezd a platů v roce Zákon o DPH a jeho novela od Daň z nemovitých věcí právní úprava po novele pro rok 2015 včetně daňového přiznání Účetnictví pro neúčetní aneb jak číst informace z účetnictví? I. den

12 Aktuální otázky společnosti s ručením omezeným po rekodifikaci Zákon o kontrole (kontrolní řád) Pracovněprávní vztahy aktuálně Zjištění, stanovení a zabezpečení úhrady místních poplatků ve vzorech rozhodnutí Daň z příjmů právnických osob a novela od roku Nové dědické právo výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních Postavení a ochrana věřitele v novém soukromém právu (s důrazem na zajištění dluhu) Veřejná podpora aplikace nových pravidel II. část Změny v uplatňování DPH od roku Uzavírání smluv pohledem judikatury použitelné po rekodifikaci podle stavu k prosinci Nový katastr nemovitostí Exekuce po významných novelách Nájem bytů a dalších prostor v novém občanském zákoníku Námitky sousedů proti stavbě Obchodní společnosti po rekodifikaci Právní režim stavby po Opravné prostředky ve správním řízení Účetnictví pro neúčetní aneb jak číst informace z účetnictví? II. den Účetní závěrka za rok 2014 s důrazem na oblast dlouhodobého majetku a vlastních zdrojů u vybraných účetních jednotek Náhrada škody v novém občanském zákoníku Insolvenční řízení po velké novele účinné k (majetková podstata a způsoby řešení úpadku) Dodací doložky INCOTERMS 2010 a jiná smluvní ujednání v zahraničním obchodě a jejich vliv na uplatňování DPH a celních předpisů při realizaci zahraničního obchodu Pohledávky účetní a daňová příprava na účetní závěrku Postavení společníka/akcionáře obchodní korporace Zadávání veřejných zakázek pohledem aktuální judikatury k prosinci Umisťování, povolování, užívání a odstraňování stavebních záměrů s vazbou na nový občanský zákoník Spisová služba v elektronické a listinné podobě podle platné právní úpravy pro pokročilé s přihlédnutím k problematice elektronického dokumentu, formátů a národního standardu pro elektronické systémy spisové služby Daňové a účetní odpisy majetku v základu daně z příjmů Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od Změny zákona o DPH od roku 2015 ve vazbě na předpisy EU a další změny zákona o DPH Nad výkladovými problémy vybraných institutů (a smluvních typů) závazkového práva podle nového občanského zákoníku Zástavní právo v novém občanském zákoníku Nejnovější judikatura Nejvyššího soudu a judikaturní trendy v oblasti odpovědnosti státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci Námitky sousedů proti stavbě část II. Příklady a cvičení Nový zákon o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcí právní předpisy Daňové a účetní novinky roku 2014 a roku 2015 komplexní pohled Novinky ve zdaňování mezd od a aktuální problémy v dané oblasti Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákonů o DPH, daních z příjmů a účetnictví v roce 2014 a v roce

13 Ochrana spotřebiltele, spotřebitelské smlouvy podle nového občanského zákoníku Kupní smlouva v novém občanském zákoníku Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě a dokumentace staveb Celní problematika a provádění Intrastatu v roce Nemocenské, důchodové a zdravotní pojištění v roce Daňové přiznání fyzických osob za rok 2014 a novinky v daňové legislativě Změny v uplatňování DPH od roku Nemovitosti a stavby v novém občanském zákoníku (vybrané otázky) INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ 1. ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU na (e) zašlete obratem nejpozději tři pracovní dny před datem konání e. Přihlásit se můžete poštou, faxem, em, prostřednictvím we bo vých stránek (www.bovapolygon.cz), případně jinou písemnou formou, obsahující námi požadované údaje. 2. Účastníci budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek. Na základě přihlášky vysta ví me potvrzení o registraci na i a společně s výzvou k zaplacení účastnického poplatku jej odešleme poštou (v případě uvedení ové adresy elektronicky) zpět objednateli. Vyro - zumíme zároveň ty účastníky, kteří nebudou z kapacitních důvodů zařazení na jimi vy braný a nabídneme jim náhradní termín, případně zrušení přihlášky. 3. Při neúčasti účastníka (nebo jeho náhradníka) účastnický poplatek nevracíme. Účastnický po platek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce. 4. PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ Po obdržení přihlášky zašleme objednateli (účastníkovi) poštou (v případě uvedení e-mai - lové adresy elektronicky) potvrzení o registraci na i současně s výzvou k platbě za (e) převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem. Platbu provedete na naše číslo účtu /0100 (KB pob. Praha 6). Daňový doklad (fakturu s vyúčtováním) obdrží účastník v termínu předepsaném zá konem po připsání platby na náš účet. V mimořádných případech lze platit na i u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový po kladní doklad o zaplacení a ná sledně poštou řádný daňový do klad. Ve vložném (cena e) je zahrnuto drobné občerstvení. Podle zákona o DPH je cena ů, které jsou akreditovány Ministerstvem vnitra, pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH. 12

14 5. Registrace účastníků na i je vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin tj. půl hodiny před zahájením e. Registrace účastníků ů konaných ve Starých Splavech je od do hodin (ubytování účastníků od 9,00 hodin). 6. Informace o změnách: účastníci budou vždy včas písemně či telefonicky informování o změ ně místa či data konání e, o změně lektora, případně o zrušení e. 7. MÍSTA KONÁNÍ SEMINÁŘŮ + dopravní spojení: budova Českého svazu vědeckotechnických společností (), Novotného lávka 5, Praha 1 metrem trasa A, výstup stanice Staroměstská, dále pěšky směrem ke Karlovu mostu; Kongresové centrum Praha (KCP), 5. května 65, Praha 4 metrem trasa C, výstup sta - nice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana bu - dovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum); Hotel Slovan, Brno, Lidická 702/23. Doprava na místo: tramvajové spojení od vlakového nádraží tramvají č. 1 směr Řečkovice, výstup na zastávce Antonínská, (třetí zastávka od Hlav ního nádraží ČD). Parkování osobních aut v garážích hotelu Slovan, příjezd z ulice Kou - nicova, vjezd do ul. Mezírka; Hotel Bezděz*** ve Starých Splavech na břehu Máchova jezera. Pro účastníky je mimo jiné v hotelu k dispozici bazén, sauna, rehabilitační centrum s masáží, kulečník, herna stol - ního tenisu a denní bar. Ubytování je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím. Požadavek na samo - statný pokoj je nutno předem uplatnit u agentury BOVA. Cena ubytování jedné osoby ve dvoulůžkovém pokoji je 600 Kč (vč. DPH) za 1 noc, cena ubytování jedné osoby v samostatném pokoji je 880 Kč (vč. DPH) za 1 noc. Celková cena za ubytování v rámci e je vždy uvedena u e, cena v závorce je cena za sa - mo statný pokoj. Do pravu z Prahy do hotelu Bezděz a zpět zajistí zdarma pro zájemce Agentura BOVA. Žádost připojte k přihlášce. Místo, hodinu a čas odjezdu (pro zájemce) z Prahy do Starých Splavů Vám sdělíme písemně nebo telefonicky cca tři dny před zahájením e. Časový rozvrh ů konaných ve Starých Splavech: 1. den konání od do hod. přednáška + diskuse (s přestávkou na oběd), další den/dny od 9.00 do hod. přednáška + diskuse (s přestávkou na oběd), poslední den od 9.00 do hod. (event. do hod.) přednáška + diskuse, poté oběd + odjezd. 8. Písemné materiály: Součástí převážné většiny ů jsou písemné materiály, které obdrží účastník u registrace na i. 9. Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na i. Naše vzdělávací instituce je mezinárodně certifikována u IES International Edu cation So ciety, London. Účastníci ů označených logem proto mají mož nost získat mezinárodní certifikát IES (www.iescertifikat.cz). 13

15 OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO SMLOUVA V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU VZNIK, PLATNOST, ÚČINNOST A OBSAH 19. srpen 2014 úterý 9.00 cca hod. Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) výrazně změnil české smluvní právo. Seminář si klade za cíl účastníky podrobně provést hlavními změnami, které se týkají uzavírání, exis - tence, platnosti, účinnosti a obsahu smluv, a četnými výhodami i výkladovými úskalími, jež plynou z nové právní úpravy. Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: smlouva jako právní jednání forma smlouvy (kdy povinně písemná forma a jak naplnit) zdánlivá smlouva a její význam / důsledky v právu relativně / absolutně neplatná smlouva účinnost / relativní neúčinnost smlouvy podmínky a časová určení příklady často judikovaných vad smluv (ne - ur čitost, nesvoboda, omyl aj.) odpovědnost za neplatnost / zdánlivost smlouvy uzavírání smlouvy možná dohoda o způsobu kontraktace nabídka a její přijetí, veřejná nabídka reklama, výloha či katalog jako nabídka smlouvy smlouva i bez (plně) srovnané vůle stran Přednášejí a na dotazy odpovídají JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M. odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník Advo kát - ní kanceláře Glatzová & Co., byl členem expertní skupiny pro nový občanský zákoník JUDr. Robert PELIKÁN, Ph.D. první náměstek ministryně spravedlnosti pro legislativu a justici, působí na katedře obchodní ho práva Právnické fakulty UK VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku 14 kdy mlčení znamená souhlas význam a režim rámcových smluv adhesní smlouvy všeobecné obchodní podmínky (a jejich ná - sledné změny) smlouva o smlouvě budoucí předsmluvní odpovědnost obsah smlouvy výklad smlouvy mimosmluvní zdroje obsahu závazku (včet - ně významu obchodních zvyklostí) důsledky ochrany spotřebitele / slabší stra - ny pro obsah smlouvy lichva, neúměrné zkrácení doplnění / nahrazení části obsahu smlou - vy soudem specifika vztahů mezi podnikateli

16 OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO JEDNÁNÍ ZA PODNIKATELE/ /OBCHODNÍ SPOLEČNOST PO REKODIFIKACI 4. září 2014 čtvrtek 9.00 cca hod. Praxe i četná judikatura dokládají, že řada právních jednání troskotá na podcenění základních otázek právní úpravy jednání za podnikatele. Ani jednání jinak perfektní neváže podnikatele, neučiní-li je osoba k tomu oprávněná způsobem, který založí účinky pro podnikatele, a po splnění dalších zákonem pře - depsaných předpokladů (souhlas příslušného orgánu, absence konfliktu zájmů atd.). Cílem e je detailně seznámit účastníky s novou úpravou těchto otázek i se všemi změnami oproti dosavadnímu právu a novými riziky. Zastupování obchodní společnosti členem sta - tutárního orgánu důsledky změn v pojetí (ne)svéprávnosti práv - nické osoby rozsah zástupčího oprávnění způsob zastupování (samostatně či s jiným čle - nem) a jeho nedodržení význam zápisu oprávnění / způsobu zastupo - vání do obchodního rejstříku a praktické dopady principu pozitivní / negativní materiální publicity plné moci udělené členem statutárního orgánu navenek či jinému členovi (člen statutárního orgánu a současně zástupce společnosti?) jednání bez souhlasu (vědomí) zbytku orgánu či bez zákonem předepsaného souhlasu jiného orgánu společnosti vnitřní omezení a jejich nedodržení zastupování v zájmové kolizi / při vnitřním ob - cho dování vybočení z působnosti / účelu existence spo - lečnosti Přednášejí a na dotazy odpovídají JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M. odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník Advo kát - ní kanceláře Glatzová & Co., byl členem expertní skupiny pro nový občanský zákoník JUDr. Petr ŠUK předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku 15 zastupování vůči zaměstnancům zastupování v řízení před soudem zastupování při výkonu práv společníka (na val - né hromadě, při rozhodování jediného společ - níka v působnosti valné hromady) Smluvní zastoupení podnikatele prokura / filiální prokura dohoda o plné moci / plná moc a její forma Zákonné zastoupení podnikatele zastoupení osobami pověřenými činností při provozu závodu vedoucí odštěpného závodu další případy, kdy je podnikatel vázán jedná ním třetí osoby (např. v provozovně) Společné otázky kdy jednání váže zastoupeného, kolik významů má jeden podpis důsledky překročení zástupčího oprávnění zastupování při pasivním jednání (doručování) přičitatelnost (ne)vědomí o určité skutečnosti za - stoupenému

17 OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO ZMĚNA ZÁVAZKU V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU 9. září 2014 úterý 9.00 cca hod. Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) výrazně změnil české závazkové právo. Se minář si klade za cíl detailně provést účastníky novou právní úpravou změ - ny závazku a jejími četnými výhodami i výkladovými úskalími. Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: změna účastníka závazku: postoupení pohledávky / souboru pohledávek, subrogace, výkup pohledávek, postoupení smlouvy, převzetí dluhu, přistoupení k dluhu / převzetí majetku, prodej / pacht závodu, přeměna právnické osoby (s důrazem na ochranu věři telů); dohoda o změně obsahu: forma (kdy písemná a jak naplnit), privativní novace, dohoda o narovnání, kumulativní novace, změna obsahu závazku; zákonná změna obsahu: prodlení dlužníka / věřitele, vady plnění, podstatná změna okolností. JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M. odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník Advo kát - ní kanceláře Glatzová & Co., byl členem expertní skupiny pro nový občanský zákoník VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku 16

18 OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO ZÁNIK ZÁVAZKU V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU 29. září 2014 pondělí 9.00 cca hod. Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) výrazně změnil české smluvní právo. Seminář si klade za cíl detailně provést účastníky novou právní úpravou zániku závazku a jejími četnými výhodami i výkladovými úskalími. Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: splnění pravidla pro započítávání obdržených plateb plnění na jiný účet než uvedený ve smlouvě právní význam a rizika kvitancí další otázky započtení předpoklady započtení právní účinky započtení započtení bez ohledu na vzájemnost (ex personae tertii) další otázky odstoupení od smlouvy obecně k důvodům odstoupení odstoupení pro prodlení odstoupení pro vady plnění Přednášejí a na dotazy odpovídají JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M. odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník Advo kát - ní kanceláře Glatzová & Co., byl členem expertní skupiny pro nový občanský zákoník JUDr. Robert PELIKÁN, Ph.D. první náměstek ministryně spravedlnosti pro legislativu a justici, působí na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku 17 odstoupení od kupní smlouvy a smlou - vy o dílo právní důsledky odstoupení další způsoby zániku závazku vzdání se práva / prominutí dluhu (včet - ně konkludentních způsobů) zánik závazku dohodou výpověď zákonné právo zrušit po 10 letech smlou - vu na dobu určitou splynutí dlužníka a věřitele (a důsledky pro ostatní dlužníky / věřitele) uplynutí času, prekluze práva splnění rozvazovací podmínky

19 OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO ČAS, PROMLČENÍ A PREKLUZE PRÁVA V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU 6. říjen 2014 pondělí 9.00 cca hod. Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) výrazně změnil české závazkové právo. Se - minář si klade za cíl detailně provést účastníky novou úpravou významu a počítání času a dále promlčení a prekluze práva, jakož i jejími četnými výhodami i výkladovými úskalími. Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: význam času v právu: lhůty vs. doby, počítání času, časová určení vs. podmínky, kdy časem právo vzniká a zaniká, výkladová pravidla (ihned, bez zbytečného odkladu, polovina měsíce atd.); promlčení práva: pojem a podstata promlčení v novém právu (zánik povinnosti plnit?), která práva (ne)podléhají promlčení, obecná promlčecí lhůta (subjektivní, objektivní) a její počátek, zvláštní promlčecí lhůty v novém civilním právu a jejich počátek, zvláštnosti promlčení u zajištění (promlčení vůči ručiteli, zástavnímu dlužníku, promlčení práv ze subrogačního regresu apod.), přetržení běhu promlčecí lhůty (uznání dluhu jeho náležitosti, důsledky aj.), nové skutkové podstaty stavění běhu promlčecí lhůty (např. souhlas s jednáním o právu a praktická rizika s ním spojená), meze smluvní volnosti v oblasti promlčení, specifika přechodných ustanovení týkajících se promlčení; prekluze práva: prekluzivní lhůty v právu, běh prekluzivních lhůt, meze smluvní volnosti týkající se prekluze. JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M. odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník Advo kát - ní kanceláře Glatzová & Co., byl členem expertní skupiny pro nový občanský zákoník VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku 18

20 OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI PO REKODIFIKACI ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE VŠECH SPOLEČNOSTÍ (A ČLENŮ JEJICH ORGÁNŮ) 14. říjen 2014 úterý 9.00 cca hod. Nový občanský zákoník (č. 89/2012 Sb.), zákon o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb.) i zákon o ve - řejných rejstřících právnických a fyzických osob (č. 304/2013 Sb.) od základu změnily právo obchodních společností. Cílem e je seznámit účastníky s hlavními novinkami, které se týkají všech obchodních společností bez rozdílu, představit výkladové problémy, s nimiž se praxe potýká, zmapovat dostupná sta - noviska k nim a nastínit jejich možná řešení. Odborný program e: nové rejstříkové právo: nové skutečnosti povinně / dobrovolně zapiso - vané do obchodního rejstříku, dokumenty povinně zakládané do sbírky listin (smlouva o převodu podílu?), zápis notářem; změny v úpravě jednání za společnost: způsob zastupování (samostatně či s jiným čle - nem) a jeho nedodržení, plné moci udělené členem statutárního orgánu navenek či jinému členovi (člen statutárního or - gá nu a současně zástupce společnosti?), jednání bez souhlasu (vědomí) zbytku orgánu či bez zákonem předepsaného souhlasu jiného orgánu společnosti, vnitřní omezení a jejich nedodržení, zastupování v zájmové kolizi / při vnitřním ob - cho dování; JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M. informace o lektorovi viz na straně VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku 19 orgány společnosti a jejich složení: struktura, typy orgánů, základní pravidla pro rozhodování, právnická osoba coby člen voleného orgánu, opatrovník společnosti; změny v postavení člena orgánu: předpoklady pro výkon funkce, změny v pojetí diskvalifikace, vznik a zánik funkce (s důrazem na odstoupení z funkce), nové pojetí smlouvy o výkonu funkce a odmě - ňování (včetně odměn pro osoby blízké členům orgánů), souběhy funkcí po rekodifikaci; podíl / akcie ve společném jmění / svěřen ském fondu: druhý manžel jako společník, postavení správce společné věci, postavení svěřenského správce. Poznámka: Na tento volně navazují e Obchodní společnosti po rekodifikaci po - vinnosti, odpovědnost, ručení za dluhy společnosti členů orgánů, společníků a dalších osob, který se koná 20. října a Obchodní společnosti po rekodifikaci společnost s ru - čením omezeným a akciová společnost, který se koná 3. listopadu 2014.

OBSAH SEMINÁŘE ŘAZENÉ PODLE ZAMĚŘENÍ

OBSAH SEMINÁŘE ŘAZENÉ PODLE ZAMĚŘENÍ OBSAH PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE ZAMĚŘENÍ................................ 2 PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE DATA KONÁNÍ............................. 7 INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ...............................

Více

SEMINÁŘE SRPEN PROSINEC 2015

SEMINÁŘE SRPEN PROSINEC 2015 SEMINÁŘE SRPEN PROSINEC 2015 RNDr. Ivana Hexnerová BOVA POLYGON Agentura BOVA Platónova 11, 143 00 PRAHA 4 IČ: 11213175 DIČ: CZ5651091028 Vydáno ŽO MÚ měst. části Praha 12, ev. č. 310012-7660-01 tel.:

Více

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ 4. 6. Nová právní úprava nemovitostí a práv k nim podle nového občanského zákoníku a nového katastrálního zákona... 44 4. 6. DPH v roce 2014... 157 5. 6. Směnka (blankosměnka) jako nástroj zajištění pohledávek

Více

NABÍDKA ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ

NABÍDKA ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ NABÍDKA ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ PROSINEC 2011 Vážení přátelé, dostává se vám do rukou katalog odborných ů, které bude naše vzdě lá - vací agentura pořádat do konce letošního roku. Nabídku ů ovlivnil zejména

Více

Právo pro právníky i neprávníky

Právo pro právníky i neprávníky V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Právo pro právníky i neprávníky kurzy a semináře leden červen 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za

Více

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně a účetnictví kurzy a semináře květen srpen 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Ve všech našich

Více

Daně a účetnictví. kurzy a semináře září prosinec 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Daně a účetnictví. kurzy a semináře září prosinec 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně a účetnictví kurzy a semináře září prosinec 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Dámy a pánové,

Více

Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V

Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH Vážení a milí klienti, dostáváte od nás

Více

Odborné semináře a kurzy

Odborné semináře a kurzy Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í. Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.

Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í. Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox. V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Vážení a milí klienti, dostáváte od nás nabídku

Více

Nezisková sféra. kurzy a semináře září prosinec 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Nezisková sféra. kurzy a semináře září prosinec 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Nezisková sféra kurzy a semináře září prosinec 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Dámy a pánové,

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Katalog PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH únor 2012 červenec 2012 5981 - ICU-Katalog 2012.indd 1 30.1.2012 11:03:00 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE,

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, předkládáme Vám náš nový katalog otevřených odborných vzdělávacích aktivit na 2. pololetí roku 2013, včetně nabídky

Více

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE,

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, předkládáme Vám náš nový katalog otevřených odborných vzdělávacích aktivit na 1. pololetí roku 2014, včetně nabídky

Více

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE obsah TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA 11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 12. 5. 2015 UPLATŇOVÁNÍ DPH SE

Více

Nabídkový katalog odborných publikací

Nabídkový katalog odborných publikací AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ROK 2010: změny přijaté v souvislosti s hospodářskou krizí tzv. krizové balíčky, nové nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací, změny v nemocenském pojištění a v sociálním

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 BRNO Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 OSTRAVA OLOMOUC KVĚTEN ČERVEN 2013 Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem

Více

DANĚ A ÚČETNICTVÍ IV. ČTVRTLETÍ 2013. www.vox.cz. 1. VOX a. s.

DANĚ A ÚČETNICTVÍ IV. ČTVRTLETÍ 2013. www.vox.cz. 1. VOX a. s. V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í DANĚ A ÚČETNICTVÍ IV. ČTVRTLETÍ 2013 1. VOX a.s. Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1 tel.: 226 539 670, 777 741 777 e-mail: prihlaska@vox-kurzy.cz www.vox.cz

Více

Ekonomické a fi nanční vzdělávání

Ekonomické a fi nanční vzdělávání V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Ekonomické a fi nanční vzdělávání KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH EKONOMICKÉ A FINANČNÍ

Více

Ekonomické a finanční vzdělávání

Ekonomické a finanční vzdělávání V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Ekonomické a finanční vzdělávání kurzy a semináře květen srpen 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ BŘEZEN - DUBEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

ODBORNÉ SEMINÁŘE ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2011

ODBORNÉ SEMINÁŘE ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2011 DÁREK ZDARMA PRO vás ODBORNÉ SEMINÁŘE ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2011 Vzdělávací agentura PROFESIM (akreditovaná instituce MV ČR a MPSV ČR) si Vás dovoluje pozvat na odborné semináře. Akreditované semináře jsou pro všechny

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016)

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) působnost od roku 1992 akreditace MŠMT ČR výpis z živnostenského rejstříku nčj. MMB/0155205/2010 AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) Přehled seminářů....................................................

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Mzdy, personalistika a pracovní právo KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH MZDY, PERSONALISTIKA

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ KVĚTEN - ČERVEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: + PRÁZDNINOVÉ SEMINÁŘE pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu

Více

ODBORNÉ SEMINÁŘE LISTOPAD-PROSINEC 2011

ODBORNÉ SEMINÁŘE LISTOPAD-PROSINEC 2011 DÁREK ZDARMA PRO vás ODBORNÉ SEMINÁŘE LISTOPAD-PROSINEC 2011 Vzdělávací agentura PROFESIM, akreditovaná instituce MV ČR a MPSV ČR, si Vás dovoluje pozvat na odborné semináře v Olomouci, v Brně, ale i ve

Více

ODBORNÉ PUBLIKACE. účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní. management rozvoj osobnosti časopisy

ODBORNÉ PUBLIKACE. účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní. management rozvoj osobnosti časopisy ODBORNÉ PUBLIKACE účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní management rozvoj osobnosti časopisy 2011 NAKLADATELSTVÍ ANAG OBSAH ÚČETNICTVÍ 2 13 DANĚ 14 23 PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ 24 39 PRÁVO OSTATNÍ

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje

Vzdělávací institut Středočeského kraje Úvod Úvod Vážené kolegyně a vážení kolegové, konec roku 2013 prý znamená konec složitého období a začátek období lepšího a příjemnějšího, ne tak krizového a problematického, jako bylo období několika let

Více