SEMINÁŘE SRPEN PROSINEC 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEMINÁŘE SRPEN PROSINEC 2014"

Transkript

1

2 SEMINÁŘE SRPEN PROSINEC 2014 RNDr. Ivana Hexnerová BOVA POLYGON Agentura BOVA Platónova 11, PRAHA 4 IČ: DIČ: CZ Vydáno ŽO MÚ měst. části Praha 12, ev. č tel.: , fax: , bezplatná linka:

3 OBSAH PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE ZAMĚŘENÍ PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE DATA KONÁNÍ INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ SEMINÁŘE PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘE SEMINÁŘE ŘAZENÉ PODLE ZAMĚŘENÍ OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO Smlouva v novém občanském zákoníku vznik, platnost, účinnost a obsah Jednání za podnikatele/obchodní společnost po rekodifikaci Změna závazku v novém občanském zákoníku Zánik závazku v novém občanském zákoníku Čas, promlčení a prekluze práva v novém občanském zákoníku Obchodní společnosti po rekodifikaci změny týkající se všech společností (a členů jejich orgánů) Obchodní společnosti po rekodifikaci povinnosti, odpovědnost, ručení za dluhy společnosti členů orgánů, společníků a dalších osob Obchodní společnosti po rekodifikaci společnost s ručením omezeným a akciová společnost Smluvní právo v novém občanském zákoníku Vlastnictví, vlastnické právo v novém občanském zákoníku Obchodní právo v (stále) aktuální judikatuře Zajištění a utvrzení dluhu v novém občanském zákoníku Náhrada škody v novém občanském zákoníku Obchodní společnosti po rekodifikaci Kupní smlouva v novém občanském zákoníku Vybrané otázky akciové společnosti po rekodifikaci Valná hromada akciové společnosti po rekodifikaci Praktické zkušenosti s veřejnými rejstříky osob obchodní rejstřík, nadační rejstřík, spolkový rejstřík apod Statutární orgány obchodních korporací po rekodifikaci Aktuální otázky společnosti s ručením omezeným po rekodifikaci Smlouva o dílo ve výstavbě v novém občanském zákoníku Jednání právnických osob, statutární a jiné orgány právnické osoby a jejich práva a povinnosti po Nová právní úprava podnikatelských seskupení od Postavení společníka/akcionáře obchodní korporace Fundace a korporace v novém občanském zákoníku a také instituty správy majetku po rekodifikaci (nadace, nadační fond, svěřenský fond, přidružený fond atd.) Náhrada újmy podle nového občanského zákoníku Právní postavení člověka a právnických osob podle nového občanského zákoníku Věcná práva jejich výkon a ochrana Uzavírání smluv aneb jak prakticky používat nový občanský zákoník Správa majetku podle nového soukromého práva Nájem (a zejména nájem bytu) podle nového občanského zákoníku

4 Postavení a ochrana věřitele v novém soukromém právu (s důrazem na zajištění dluhu) Právní úprava nemovitostí a práv k nim podle nového občanského zákoníku a nového katastrálního zákona Právní úprava nemovitostí a práv k nim podle nového občanského zákoníku a nového katastrálního zákona Vybrané otázky vlastnického práva a jeho omezení v novém občanském zákoníku Nemovitosti a stavby v novém občanském zákoníku (vybrané otázky) Družstvo podle nového zákona o obchodních korporacích Nový občanský zákoník pro neprávníky i právníky pro podnikatele, veřejnou správu, nevládní organizace i občany Vývojové tendence nového občanského zákoníku Ochrana spotřebitele, spotřebitelské smlouvy podle nového občanského zákoníku Co přinesla nová úprava dědického práva do praxe Nové dědické právo výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních Nový občanský zákoník přehled základních změn a novinek průřezový o novém základním civilním kodexu Uzavírání smluv podle nového občanského zákoníku Nad výkladovými problémy vybraných institutů (a smluvních typů) závazkového práva podle nového občanského zákoníku Jak předcházet neúspěšnému vymáhání pohledávek aneb jak efektivně vymáhat pohledávky po rekodifikaci soukromého práva Nekalá soutěž podle nového občanského zákoníku, aktuální judikatury a praxe Jak správně uzavírat smlouvy pro neprávníky aneb praktický návod, jak se co nejvíce ochránit proti druhé smluvní straně Důsledky porušení smlouvy podle nového občanského zákoníku Pokročilé praktikum uzavírání smluv volně navazující na e o správném uzavírání smluv Uzavírání smluv pohledem judikatury použitelné po rekodifikaci podle stavu k prosinci Pozemkové knihy a jejich význam v současném katastru nemovitostí Nový katastr nemovitostí Převody nemovitostí po 1. lednu Společné jmění manželů po rekodifikaci Právní režim stavby po Nájem bytu a nájem prostoru sloužícího podnikání podle nového občanského zákoníku první poznatky z praxe, praktické příklady Vlastnictví bytů a nebytových prostor v novém občanském zákoníku Bytové spoluvlastnictví, společenství vlastníků jednotek a porovnání právní úpravy společenství a bytových družstev v korporátním zákoně Nájem bytů a dalších prostor v novém občanském zákoníku Insolvenční řízení po velké novele účinné k (projednání úpadku a rozhodnutí o něm, věřitelé a uplatňování pohledávek) Insolvenční řízení po velké novele účinné k (majetková podstata a způsoby řešení úpadku) Velká systémová novela insolvenčního zákona a aktuální závěry soudní praxe Insolvenční řízení s důrazem na změny, jež přinesla velká systémová novela insolvenčního zákona účinná od a na aktuální judikaturu vrchních soudů a Nejvyššího soudu Zástavní právo v novém občanském zákoníku Zástavní právo v novém občanském zákoníku Zadávání veřejných zakázek pohledem aktuální judikatury k září Zadávání veřejných zakázek především se zaměřením na praktické důsledky poslední novelizace zákona o veřejných zakázkách a nového občanského zákoníku

5 Zadávání veřejných zakázek: Krok za krokem a prakticky Zadávání veřejných zakázek nejčastější výkladové chyby a omyly, které se tváří jako zaručené pravdy Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách Zadávání veřejných zakázek pohledem aktuální judikatury k prosinci Veřejná podpora aplikace nových pravidel I. část Veřejná podpora aplikace nových pravidel II. část Nakládání s majetkem státu z hlediska zákona o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích Autorský zákon a nová právní úprava (novely a nový občanský zákoník) PROCESNÍ, SPRÁVNÍ A TRESTNÍ PRÁVO Změny v úpravě civilního sporného řízení a nová úprava nesporných řízení ve světle soudní praxe Víkend s civilním procesem Exekuce po významných novelách Odpovědnost státu, krajů, obcí za škodu způsobenou správním orgánem Nejnovější judikatura Nejvyššího soudu a judikatorní trendy v oblasti odpovědnosti státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci Opatření obecné povahy Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni Opravné prostředky ve správním řízení Správní řízení krok za krokem ve správním řízení Projednávání přestupků včetně informací o připravovaném novém zákonu o přestupcích a novele v roce Zákon o kontrole (kontrolní řád) Zákon o kontrole (kontrolní řád) Aktuální problémy realizace správních postupů podle stavebního zákona Stavební zákon na úseku územního rozhodování s vazbou na nový občanský zákoník Stavební zákon na úseku stavebního řádu s vazbou na nový občanský zákoník Umisťování, povolování, užívání a odstraňování stavebních záměrů s vazbou na nový občanský zákoník Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě a dokumentace staveb Územní plánování Námitky sousedů proti stavbě Námitky sousedů proti stavbě část II. příklady a cvičení Místní a účelové komunikace I. vznik a užívání veřejných cest Místní a účelové komunikace II. ochrana a údržba veřejných cest Odstraňování černých staveb Smluvní vztahy výstavbových projektů (vzorové smlouvy FIDIC, finanční a časové nároky, změnová ustanovení a spory ve výstavbových projektech) Doručování písemností, elektronická komunikace, povinné datové schránky pro veřejnou správu, advokáty, daňové poradce a další podnikatele Právo na informace ve veřejné správě podle zákona o svobodném přístupu k informacím a souvisejících právních předpisů včetně judikatury Základy spisové služby v elektronické a listinné podobě podle platné právní úpravy pro začátečníky evidence, tvorba spisu, uchování dokumentů, skartační řízení Spisová služba v elektronické a listinné podobě podle platné právní úpravy pro pokročilé s přihlédnutím k problematice elektronického dokumentu, formátů a národního standardu pro elektronické systémy spisové služby Ochrana osobních údajů v praxi Aktuální problematika občanských průkazů a cestovních dokladů Zákon o ochraně ovzduší v praxi

6 Nový zákon o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcí právní předpisy PRACOVNÍPRÁVO Pracovní právo v judikatuře soudů Nová úprava pracovněprávních vztahů a vztah zákoníku práce a občanského zákoníku Pracovněprávní vztahy aktuálně Výkon funkce manažera a statutárního orgánu po změnách, které přinesla v této oblasti rekodifikace Na co nezapomenout při uzavírání pracovní smlouvy Jak na problematického zaměstnance předcházení a řešení problémů Zákoník práce se zaměřením na právní minimum pro personalisty Nový občanský zákoník v personální praxi první zkušenosti a problémy Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele Personální agenda zaměstnavatele včetně mezd a platů v roce Ukončování pracovních poměrů včetně judikatury pro neprávníky FINANČNÍ PRÁVO Hospodaření a kontrola příspěvkových organizací územních samosprávných celků Novela zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Zjištění, stanovení a zabezpečení úhrady místních poplatků ve vzorech rozhodnutí Zboží dvojího užití a ostatní kontrolní režimy Preferenční obchod České republiky (EU) Praktické provádění Intrastatu Celní klasifikace zboží prakticky stroje, přístroje, zařízení, vozidla a jejich části, součásti a příslušenství Celní problematika a provádění Intrastatu v roce Dodací doložky Incoterms 2010 a jiná smluvní ujednání v zahraničním obchodě a jejich vliv na uplatňování DPH a celních předpisů při realizaci zahraničního obchodu DANĚ, ÚČETNICTVÍ Daňové a účetní odpisy majetku v základu daně z příjmů Daň z příjmů právnických osob pro daňové a účetní specialisty Daňové a účetní novinky roku 2014 a výhled na rok 2015 komplexní pohled Daňové a účetní novinky roku 2014 a roku 2015 komplexní pohled Daň z příjmů právnických osob v roce 2014 a Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob Daň z příjmů právnických osob a novela od roku K uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví v roce 2014 a v roce Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákonů o DPH, daních z příjmů a účetnictví v roce 2014 a v roce Daň z příjmů právnických osob ve vazbě na účetnictví v roce 2014 a Vazby zákona o DPH na účetnictví v roce 2014 a Zaměstnanecké benefity z pohledu zákona o daních z příjmů u zaměstnance a u zaměstnavatele a změny v této oblasti od roku Daňové přiznání fyzických osob za rok 2014 a novinky v daňové legislativě Novinky ve zdaňování mezd od a aktuální problémy v dané oblasti Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od Důchodové a nemocenské pojištění v roce Nemocenské, důchodové a zdravotní pojištění v roce Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi DPH od A do Z pro daňové a účetní specialisty DPH v roce 2014 a změny od roku

7 Změny v uplatňování DPH od roku DPH u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí a změny v této oblasti od roku Praktické zkušenosti s uplatňováním DPH v roce 2014 a změny od roku Změny zákona o DPH od roku 2015 ve vazbě na předpisy EU a další změny zákona o DPH Zákon o DPH a jeho novela od Konfliktní situace při správě daní Zvláštnosti zdaňování developerských projektů Daň z nabytí nemovitých věcí aktuálně Určení směrné hodnoty k dani z nabytí nemovitých věcí Daň z nemovitých věcí v roce 2015 s konkrétními příklady zdanění Daň z nemovitých věcí právní úprava po novele pro rok 2015 včetně daňového přiznání Vybrané problémy z účetnictví po rekodifikaci práva v návaznosti na ZDP a DPH včetně praktických příkladů pro daňové a účetní specialisty Elektronická fakturace a využití elektronického podpisu v účetnictví Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) I. část Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) II. část Účetnictví pro neúčetní aneb jak číst informace z účetnictví? Účetní a daňové souvislosti zákona o přeměnách kapitálových společností Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové souvislosti přeměn pro pokročilé Účetní a daňové souvislosti zákona o obchodních korporacích se zaměřením na kapitálové korporace Pohledávky účetní a daňová příprava na účetní závěrku Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k DANĚ, ÚČETNICTVÍ nezisková sféra České účetní standardy (č ) v návaznosti na zákon o účetnictví, vyhlášku, rozpočtovou skladbu a související předpisy Účetnictví vybraných účetních jednotek, vliv nového občanského zákoníku, dlouhodobý majetek a vlastní zdroje Časové rozlišování v účetnictví vybraných účetních jednotek Účetnictví vybraných účetních jednotek aneb účetní reforma od A do Z včetně aplikace nového občanského zákoníku Účetní závěrka za rok 2014 s důrazem na oblast dlouhodobého majetku a vlastních zdrojů u vybraných účetních jednotek

8 SEMINÁŘE ŘAZENÉ PODLE DATA KONÁNÍ SRPEN Smlouva v novém občanském zákoníku vznik, platnost, účinnost a obsah ZÁŘÍ Jednání za podnikatele/obchodní společnost po rekodifikaci Změna závazku v novém občanském zákoníku DPH od A do Z pro daňové a účetní specialisty Právní úprava nemovitostí a práv k nim podle nového občanského zákoníku a nového katastrálního zákona Nový občanský zákoník přehled základních změn a novinek průřezový o novém základním civilním kodexu Daň z nabytí nemovitých věcí aktuálně Aktuální problémy realizace správních postupů podle stavebního zákona Jednání právnických osob, statutární a jiné orgány, právnické osoby a jejich práva a povinnosti po Zákoník práce se zaměřením na právní minimum pro personalisty Daň z příjmů právnických osob pro daňové a účetní specialisty DPH v roce 2014 a změny od roku Zadávání veřejných zakázek pohledem aktuální judikatury k září Vybrané problémy z účetnictví po rekodifikaci práva v návaznosti na ZDP a DPH včetně praktických příkladů pro účetní a daňové specialisty Velká systémová novela insolvenčního zákona a aktuální závěry soudní praxe Výkon funkce manažera a statutárního orgánu po změnách, které přinesla v této oblasti rekodifikace Nový katastr nemovitostí Nová právní úprava podnikatelských seskupení od Zánik závazku v novém občanském zákoníku Praktické zkušenosti s veřejnými rejstříky osob obchodní, rejstřík, nadační rejstřík, spolkový rejstřík apod Nový občanský zákoník pro právníky i neprávníky pro podnikatele, veřejnou správu, nevládní organizace i občany Nový zákon o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcí právní předpisy ŘÍJEN Náhrada újmy podle nového občanského zákoníku Uzavírání smluv podle nového občanského zákoníku Stavební zákon na úseku územního rozhodování s vazbou na nový občanský zákoník Správní řízení krok za krokem ve správním řízení Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) I. část Čas, promlčení a prekluze práva v novém občanském zákoníku Převody nemovitostí po 1. lednu Nový občanský zákoník v personální praxi první zkušenosti a problémy DPH u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí a změny v této oblasti od roku Určení směrné hodnoty k dani z nabytí nemovitých věcí

9 Pozemkové knihy a jejich význam v současném katastru nemovitostí Zadávání veřejných zakázek především se zaměřením na praktické důsledky poslední novelizace zákona o veřejných zakázkách a nového občanského zákoníku Veřejná podpora aplikace nových pravidel I. část Odstraňování černých staveb Hospodaření a kontrola příspěvkových organizací územních samosprávných celků Vybrané otázky akciové společnosti po rekodifikaci Právní postavení člověka a právnických osob podle nového občanského zákoníku Zboží dvojího užití a ostatní kontrolní režimy Exekuce po významných novelách Vlastnictví bytů a nebytových prostor v novém občanském zákoníku Opatření obecné povahy Vývojové tendence nového občanského zákoníku Obchodní společnosti po rekodifikaci změny týkající se všech společností (a členů jejich orgánů) Zjištění, stanovení a zabezpečení úhrady místních poplatků ve vzorech rozhodnutí Změny v úpravě civilního sporného řízení a nová úprava nesporných řízení ve světle soudní praxe Ukončování pracovních poměrů včetně judikatury pro neprávníky Preferenční obchod České republiky (EU) Zaměstnanecké benefity z pohledu zákona o daních z příjmů u zaměstnance a u zaměstnavatele a změny v této oblasti od roku Nad výkladovými problémy vybraných institutů (a smluvních typů) závazkového práva podle nového občanského zákoníku Stavební zákon na úseku stavebního úřadu s vazbou na nový občanský zákoník Ochrana osobních údajů v praxi Daň z příjmů právnických osob v roce 2014 a Družstvo podle nového zákona o obchodních korporacích Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) II. část Obchodní společnosti po rekodifikaci povinnosti, odpovědnost, ručení za dluhy společnosti členů orgánů, společníků a dalších osob Insolvenční řízení po velké novele účinné k (projednání úpadku, rozhodnutí o něm, věřitelé a uplatňování pohledávek) Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi Nájem bytu a nájem prostoru sloužícího podnikání podle nového občanského zákoníku první poznatky z praxe, praktické příklady Zadávání veřejných zakázek: Krok za krokem a prakticky Doručování písemností, elektronická komunikace, povinné datové schránky pro veřejnou správu, advokáty, daňové poradce a další podnikatele Pracovní právo v judikatuře soudů Účetní a daňové souvislosti zákona o přeměnách kapitálových společností Věcná práva jejich výkon a ochrana Vazby zákona o DPH na účetnictví v roce 2014 a Smlouva o dílo ve výstavbě v novém občanském zákoníku Jak předcházet neúspěšnému vymáhání pohledávek aneb jak efektivně vymáhat pohledávky po rekodifikaci soukromého práva Odpovědnost státu, krajů, obcí za škodu způsobenou správním orgánem Smluvní vztahy výstavbových projektů (vzorové smlouvy FIDIC, finanční a časové nároky, změnová ustanovení a spory ve výstavbových projektech)

10 Na co nezapomenout při uzavírání pracovní smlouvy Účetnictví vybraných účetních jednotek vliv nového občanského zákoníku, dlouhodobý majetek a vlastní zdroje Časové rozlišování v účetnictví vybraných účetních jednotek LISTOPAD Obchodní společnosti po rekodifikaci společnost s ručením omezeným a akciová společnost Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové souvislosti přeměn pro pokročilé Zástavní právo v novém občanském zákoníku Aktuální problémy realizace správních postupů podle stavebního zákona Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů DPH v roce 2014 a změny od roku Uzavírání smluv aneb jak prakticky používat nový občanský zákoník Co přinesla nová úprava dědického práva do praxe Autorský zákon a nová právní úprava (novely a nový občanský zákoník) Praktické provádění Intrastatu Statutární orgány obchodních korporací po rekodifikaci Nový katastr nemovitostí Místní a účelové komunikace I. Vznik a užívání veřejných cest Zákon o ochraně ovzduší v praxi Nový zákon o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcí právní předpisy Účetnictví vybraných účetních jednotek aneb účetní reforma od A do Z včetně aplikace nového občanského zákoníku I. den Smluvní právo v novém občanském zákoníku Zákon o kontrole (kontrolní řád) Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele Zákon o DPH a jeho novela od Zvláštnosti zdaňování developerských projektů Vlastnictví, vlastnické právo v novém občanském zákoníku Zadávání veřejných zakázek nejčastější výkladové chyby a omyly, které se tváří jako zaručené pravdy Právo na informace ve veřejné správě podle zákona o svobodném přístupu k informacím a souvisejících právních předpisů včetně judikatury Základy spisové služby v elektronické a listinné podobě podle platné právní úpravy pro začátečníky evidence, tvorba spisu, uchování dokumentů, skartační řízení Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k Správa majetku podle nového soukromého práva Nekalá soutěž podle nového občanského zákoníku, aktuální judikatury a praxe Důchodové a nemocenské pojištění v roce Valná hromada akciové společnosti po rekodifikaci Jak správně uzavírat smlouvy pro neprávníky aneb praktický návod, jak se co nejvíce ochránit proti druhé smluvní straně Místní a účelové komunikace II. Ochrana a údržba veřejných cest Konzultační k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví v roce 2014 a v roce Účetnictví vybraných účetních jednotek aneb účetní reforma od A do Z včetně aplikace nového občanského zákoníku II. den Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni

11 Obchodní právo v (stále) aktuální judikatuře Důsledky porušení smlouvy podle nového občanského zákoníku Nová úprava pracovněprávních vztahů a vztah zákoníku práce a občanského zákoníku Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob Fundace a korporace v novém občanském zákoníku a také instituty správy majetku po rekodifikaci (nadace, nadační fond, svěřenský fond, přidružený fond atd.) Nájem (zejména nájem bytu) podle nového občanského zákoníku České účetní standardy (č ) v návaznosti na zákon o účetnictví, vyhlášku, rozpočtovou skladbu a související předpisy Projednávání přestupků včetně informací o připravovaném novém zákonu o přestupcích a novele v roce Bytové spoluvlastnictví, společenství vlastníků jednotek a porovnání právní úpravy společenství a bytových družstev v korporátním zákoně Insolvenční řízení s důrazem na změny, jež přinesla velká systémová novela insolvenčního zákona účinná od a na aktuální judikaturu vrchních soudů a Nejvyššího soudu Nakládání s majetkem státu z hlediska zákona o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích Územní plánování Novela zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Společné jmění manželů po rekodifikaci Elektronická fakturace a využití elektronického podpisu v účetnictví Zajištění a utvrzení dluhu v novém občanském zákoníku Daň z příjmů právnických osob ve vazbě na účetnictví v roce 2014 a Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi Vývojové tendence nového občanského zákoníku Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách Aktuální problematika občanských průkazů a cestovních dokladů Daň z nemovitých věcí v roce 2015 s konkrétními příklady zdanění Účetní a daňové souvislosti zákona o obchodních korporacích se zaměřením na kapitálové korporace Jak na problematického zaměstnance předcházení a řešení problémů Celní klasifikace zboží prakticky stroje, přístroje, zařízení, vozidla a jejich části, součásti a příslušenství Daňové a účetní novinky roku 2014 a výhled na rok 2015 komplexní pohled Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od Právní úprava nemovitostí a práv k nim podle nového občanského zákoníku a nového katastrálního zákona Vybrané otázky vlastnického práva a jeho omezení v novém občanském zákoníku Pokročilé praktikum uzavírání smluv volně navazující na e o správném uzavírání smluv Konfliktní situace při správě daní Víkend s civilním procesem Praktické zkušenosti s uplatňováním DPH v roce 2014 a změny od roku PROSINEC Personální agenda zaměstnavatele včetně mezd a platů v roce Zákon o DPH a jeho novela od Daň z nemovitých věcí právní úprava po novele pro rok 2015 včetně daňového přiznání Účetnictví pro neúčetní aneb jak číst informace z účetnictví? I. den

12 Aktuální otázky společnosti s ručením omezeným po rekodifikaci Zákon o kontrole (kontrolní řád) Pracovněprávní vztahy aktuálně Zjištění, stanovení a zabezpečení úhrady místních poplatků ve vzorech rozhodnutí Daň z příjmů právnických osob a novela od roku Nové dědické právo výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních Postavení a ochrana věřitele v novém soukromém právu (s důrazem na zajištění dluhu) Veřejná podpora aplikace nových pravidel II. část Změny v uplatňování DPH od roku Uzavírání smluv pohledem judikatury použitelné po rekodifikaci podle stavu k prosinci Nový katastr nemovitostí Exekuce po významných novelách Nájem bytů a dalších prostor v novém občanském zákoníku Námitky sousedů proti stavbě Obchodní společnosti po rekodifikaci Právní režim stavby po Opravné prostředky ve správním řízení Účetnictví pro neúčetní aneb jak číst informace z účetnictví? II. den Účetní závěrka za rok 2014 s důrazem na oblast dlouhodobého majetku a vlastních zdrojů u vybraných účetních jednotek Náhrada škody v novém občanském zákoníku Insolvenční řízení po velké novele účinné k (majetková podstata a způsoby řešení úpadku) Dodací doložky INCOTERMS 2010 a jiná smluvní ujednání v zahraničním obchodě a jejich vliv na uplatňování DPH a celních předpisů při realizaci zahraničního obchodu Pohledávky účetní a daňová příprava na účetní závěrku Postavení společníka/akcionáře obchodní korporace Zadávání veřejných zakázek pohledem aktuální judikatury k prosinci Umisťování, povolování, užívání a odstraňování stavebních záměrů s vazbou na nový občanský zákoník Spisová služba v elektronické a listinné podobě podle platné právní úpravy pro pokročilé s přihlédnutím k problematice elektronického dokumentu, formátů a národního standardu pro elektronické systémy spisové služby Daňové a účetní odpisy majetku v základu daně z příjmů Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od Změny zákona o DPH od roku 2015 ve vazbě na předpisy EU a další změny zákona o DPH Nad výkladovými problémy vybraných institutů (a smluvních typů) závazkového práva podle nového občanského zákoníku Zástavní právo v novém občanském zákoníku Nejnovější judikatura Nejvyššího soudu a judikaturní trendy v oblasti odpovědnosti státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci Námitky sousedů proti stavbě část II. Příklady a cvičení Nový zákon o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcí právní předpisy Daňové a účetní novinky roku 2014 a roku 2015 komplexní pohled Novinky ve zdaňování mezd od a aktuální problémy v dané oblasti Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákonů o DPH, daních z příjmů a účetnictví v roce 2014 a v roce

13 Ochrana spotřebiltele, spotřebitelské smlouvy podle nového občanského zákoníku Kupní smlouva v novém občanském zákoníku Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě a dokumentace staveb Celní problematika a provádění Intrastatu v roce Nemocenské, důchodové a zdravotní pojištění v roce Daňové přiznání fyzických osob za rok 2014 a novinky v daňové legislativě Změny v uplatňování DPH od roku Nemovitosti a stavby v novém občanském zákoníku (vybrané otázky) INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ 1. ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU na (e) zašlete obratem nejpozději tři pracovní dny před datem konání e. Přihlásit se můžete poštou, faxem, em, prostřednictvím we bo vých stránek (www.bovapolygon.cz), případně jinou písemnou formou, obsahující námi požadované údaje. 2. Účastníci budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek. Na základě přihlášky vysta ví me potvrzení o registraci na i a společně s výzvou k zaplacení účastnického poplatku jej odešleme poštou (v případě uvedení ové adresy elektronicky) zpět objednateli. Vyro - zumíme zároveň ty účastníky, kteří nebudou z kapacitních důvodů zařazení na jimi vy braný a nabídneme jim náhradní termín, případně zrušení přihlášky. 3. Při neúčasti účastníka (nebo jeho náhradníka) účastnický poplatek nevracíme. Účastnický po platek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce. 4. PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ Po obdržení přihlášky zašleme objednateli (účastníkovi) poštou (v případě uvedení e-mai - lové adresy elektronicky) potvrzení o registraci na i současně s výzvou k platbě za (e) převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem. Platbu provedete na naše číslo účtu /0100 (KB pob. Praha 6). Daňový doklad (fakturu s vyúčtováním) obdrží účastník v termínu předepsaném zá konem po připsání platby na náš účet. V mimořádných případech lze platit na i u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový po kladní doklad o zaplacení a ná sledně poštou řádný daňový do klad. Ve vložném (cena e) je zahrnuto drobné občerstvení. Podle zákona o DPH je cena ů, které jsou akreditovány Ministerstvem vnitra, pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH. 12

14 5. Registrace účastníků na i je vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin tj. půl hodiny před zahájením e. Registrace účastníků ů konaných ve Starých Splavech je od do hodin (ubytování účastníků od 9,00 hodin). 6. Informace o změnách: účastníci budou vždy včas písemně či telefonicky informování o změ ně místa či data konání e, o změně lektora, případně o zrušení e. 7. MÍSTA KONÁNÍ SEMINÁŘŮ + dopravní spojení: budova Českého svazu vědeckotechnických společností (), Novotného lávka 5, Praha 1 metrem trasa A, výstup stanice Staroměstská, dále pěšky směrem ke Karlovu mostu; Kongresové centrum Praha (KCP), 5. května 65, Praha 4 metrem trasa C, výstup sta - nice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana bu - dovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum); Hotel Slovan, Brno, Lidická 702/23. Doprava na místo: tramvajové spojení od vlakového nádraží tramvají č. 1 směr Řečkovice, výstup na zastávce Antonínská, (třetí zastávka od Hlav ního nádraží ČD). Parkování osobních aut v garážích hotelu Slovan, příjezd z ulice Kou - nicova, vjezd do ul. Mezírka; Hotel Bezděz*** ve Starých Splavech na břehu Máchova jezera. Pro účastníky je mimo jiné v hotelu k dispozici bazén, sauna, rehabilitační centrum s masáží, kulečník, herna stol - ního tenisu a denní bar. Ubytování je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím. Požadavek na samo - statný pokoj je nutno předem uplatnit u agentury BOVA. Cena ubytování jedné osoby ve dvoulůžkovém pokoji je 600 Kč (vč. DPH) za 1 noc, cena ubytování jedné osoby v samostatném pokoji je 880 Kč (vč. DPH) za 1 noc. Celková cena za ubytování v rámci e je vždy uvedena u e, cena v závorce je cena za sa - mo statný pokoj. Do pravu z Prahy do hotelu Bezděz a zpět zajistí zdarma pro zájemce Agentura BOVA. Žádost připojte k přihlášce. Místo, hodinu a čas odjezdu (pro zájemce) z Prahy do Starých Splavů Vám sdělíme písemně nebo telefonicky cca tři dny před zahájením e. Časový rozvrh ů konaných ve Starých Splavech: 1. den konání od do hod. přednáška + diskuse (s přestávkou na oběd), další den/dny od 9.00 do hod. přednáška + diskuse (s přestávkou na oběd), poslední den od 9.00 do hod. (event. do hod.) přednáška + diskuse, poté oběd + odjezd. 8. Písemné materiály: Součástí převážné většiny ů jsou písemné materiály, které obdrží účastník u registrace na i. 9. Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na i. Naše vzdělávací instituce je mezinárodně certifikována u IES International Edu cation So ciety, London. Účastníci ů označených logem proto mají mož nost získat mezinárodní certifikát IES (www.iescertifikat.cz). 13

15 OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO SMLOUVA V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU VZNIK, PLATNOST, ÚČINNOST A OBSAH 19. srpen 2014 úterý 9.00 cca hod. Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) výrazně změnil české smluvní právo. Seminář si klade za cíl účastníky podrobně provést hlavními změnami, které se týkají uzavírání, exis - tence, platnosti, účinnosti a obsahu smluv, a četnými výhodami i výkladovými úskalími, jež plynou z nové právní úpravy. Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: smlouva jako právní jednání forma smlouvy (kdy povinně písemná forma a jak naplnit) zdánlivá smlouva a její význam / důsledky v právu relativně / absolutně neplatná smlouva účinnost / relativní neúčinnost smlouvy podmínky a časová určení příklady často judikovaných vad smluv (ne - ur čitost, nesvoboda, omyl aj.) odpovědnost za neplatnost / zdánlivost smlouvy uzavírání smlouvy možná dohoda o způsobu kontraktace nabídka a její přijetí, veřejná nabídka reklama, výloha či katalog jako nabídka smlouvy smlouva i bez (plně) srovnané vůle stran Přednášejí a na dotazy odpovídají JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M. odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník Advo kát - ní kanceláře Glatzová & Co., byl členem expertní skupiny pro nový občanský zákoník JUDr. Robert PELIKÁN, Ph.D. první náměstek ministryně spravedlnosti pro legislativu a justici, působí na katedře obchodní ho práva Právnické fakulty UK VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku 14 kdy mlčení znamená souhlas význam a režim rámcových smluv adhesní smlouvy všeobecné obchodní podmínky (a jejich ná - sledné změny) smlouva o smlouvě budoucí předsmluvní odpovědnost obsah smlouvy výklad smlouvy mimosmluvní zdroje obsahu závazku (včet - ně významu obchodních zvyklostí) důsledky ochrany spotřebitele / slabší stra - ny pro obsah smlouvy lichva, neúměrné zkrácení doplnění / nahrazení části obsahu smlou - vy soudem specifika vztahů mezi podnikateli

16 OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO JEDNÁNÍ ZA PODNIKATELE/ /OBCHODNÍ SPOLEČNOST PO REKODIFIKACI 4. září 2014 čtvrtek 9.00 cca hod. Praxe i četná judikatura dokládají, že řada právních jednání troskotá na podcenění základních otázek právní úpravy jednání za podnikatele. Ani jednání jinak perfektní neváže podnikatele, neučiní-li je osoba k tomu oprávněná způsobem, který založí účinky pro podnikatele, a po splnění dalších zákonem pře - depsaných předpokladů (souhlas příslušného orgánu, absence konfliktu zájmů atd.). Cílem e je detailně seznámit účastníky s novou úpravou těchto otázek i se všemi změnami oproti dosavadnímu právu a novými riziky. Zastupování obchodní společnosti členem sta - tutárního orgánu důsledky změn v pojetí (ne)svéprávnosti práv - nické osoby rozsah zástupčího oprávnění způsob zastupování (samostatně či s jiným čle - nem) a jeho nedodržení význam zápisu oprávnění / způsobu zastupo - vání do obchodního rejstříku a praktické dopady principu pozitivní / negativní materiální publicity plné moci udělené členem statutárního orgánu navenek či jinému členovi (člen statutárního orgánu a současně zástupce společnosti?) jednání bez souhlasu (vědomí) zbytku orgánu či bez zákonem předepsaného souhlasu jiného orgánu společnosti vnitřní omezení a jejich nedodržení zastupování v zájmové kolizi / při vnitřním ob - cho dování vybočení z působnosti / účelu existence spo - lečnosti Přednášejí a na dotazy odpovídají JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M. odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník Advo kát - ní kanceláře Glatzová & Co., byl členem expertní skupiny pro nový občanský zákoník JUDr. Petr ŠUK předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku 15 zastupování vůči zaměstnancům zastupování v řízení před soudem zastupování při výkonu práv společníka (na val - né hromadě, při rozhodování jediného společ - níka v působnosti valné hromady) Smluvní zastoupení podnikatele prokura / filiální prokura dohoda o plné moci / plná moc a její forma Zákonné zastoupení podnikatele zastoupení osobami pověřenými činností při provozu závodu vedoucí odštěpného závodu další případy, kdy je podnikatel vázán jedná ním třetí osoby (např. v provozovně) Společné otázky kdy jednání váže zastoupeného, kolik významů má jeden podpis důsledky překročení zástupčího oprávnění zastupování při pasivním jednání (doručování) přičitatelnost (ne)vědomí o určité skutečnosti za - stoupenému

17 OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO ZMĚNA ZÁVAZKU V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU 9. září 2014 úterý 9.00 cca hod. Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) výrazně změnil české závazkové právo. Se minář si klade za cíl detailně provést účastníky novou právní úpravou změ - ny závazku a jejími četnými výhodami i výkladovými úskalími. Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: změna účastníka závazku: postoupení pohledávky / souboru pohledávek, subrogace, výkup pohledávek, postoupení smlouvy, převzetí dluhu, přistoupení k dluhu / převzetí majetku, prodej / pacht závodu, přeměna právnické osoby (s důrazem na ochranu věři telů); dohoda o změně obsahu: forma (kdy písemná a jak naplnit), privativní novace, dohoda o narovnání, kumulativní novace, změna obsahu závazku; zákonná změna obsahu: prodlení dlužníka / věřitele, vady plnění, podstatná změna okolností. JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M. odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník Advo kát - ní kanceláře Glatzová & Co., byl členem expertní skupiny pro nový občanský zákoník VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku 16

18 OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO ZÁNIK ZÁVAZKU V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU 29. září 2014 pondělí 9.00 cca hod. Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) výrazně změnil české smluvní právo. Seminář si klade za cíl detailně provést účastníky novou právní úpravou zániku závazku a jejími četnými výhodami i výkladovými úskalími. Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: splnění pravidla pro započítávání obdržených plateb plnění na jiný účet než uvedený ve smlouvě právní význam a rizika kvitancí další otázky započtení předpoklady započtení právní účinky započtení započtení bez ohledu na vzájemnost (ex personae tertii) další otázky odstoupení od smlouvy obecně k důvodům odstoupení odstoupení pro prodlení odstoupení pro vady plnění Přednášejí a na dotazy odpovídají JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M. odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník Advo kát - ní kanceláře Glatzová & Co., byl členem expertní skupiny pro nový občanský zákoník JUDr. Robert PELIKÁN, Ph.D. první náměstek ministryně spravedlnosti pro legislativu a justici, působí na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku 17 odstoupení od kupní smlouvy a smlou - vy o dílo právní důsledky odstoupení další způsoby zániku závazku vzdání se práva / prominutí dluhu (včet - ně konkludentních způsobů) zánik závazku dohodou výpověď zákonné právo zrušit po 10 letech smlou - vu na dobu určitou splynutí dlužníka a věřitele (a důsledky pro ostatní dlužníky / věřitele) uplynutí času, prekluze práva splnění rozvazovací podmínky

19 OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO ČAS, PROMLČENÍ A PREKLUZE PRÁVA V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU 6. říjen 2014 pondělí 9.00 cca hod. Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) výrazně změnil české závazkové právo. Se - minář si klade za cíl detailně provést účastníky novou úpravou významu a počítání času a dále promlčení a prekluze práva, jakož i jejími četnými výhodami i výkladovými úskalími. Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: význam času v právu: lhůty vs. doby, počítání času, časová určení vs. podmínky, kdy časem právo vzniká a zaniká, výkladová pravidla (ihned, bez zbytečného odkladu, polovina měsíce atd.); promlčení práva: pojem a podstata promlčení v novém právu (zánik povinnosti plnit?), která práva (ne)podléhají promlčení, obecná promlčecí lhůta (subjektivní, objektivní) a její počátek, zvláštní promlčecí lhůty v novém civilním právu a jejich počátek, zvláštnosti promlčení u zajištění (promlčení vůči ručiteli, zástavnímu dlužníku, promlčení práv ze subrogačního regresu apod.), přetržení běhu promlčecí lhůty (uznání dluhu jeho náležitosti, důsledky aj.), nové skutkové podstaty stavění běhu promlčecí lhůty (např. souhlas s jednáním o právu a praktická rizika s ním spojená), meze smluvní volnosti v oblasti promlčení, specifika přechodných ustanovení týkajících se promlčení; prekluze práva: prekluzivní lhůty v právu, běh prekluzivních lhůt, meze smluvní volnosti týkající se prekluze. JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M. odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník Advo kát - ní kanceláře Glatzová & Co., byl členem expertní skupiny pro nový občanský zákoník VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku 18

20 OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI PO REKODIFIKACI ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE VŠECH SPOLEČNOSTÍ (A ČLENŮ JEJICH ORGÁNŮ) 14. říjen 2014 úterý 9.00 cca hod. Nový občanský zákoník (č. 89/2012 Sb.), zákon o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb.) i zákon o ve - řejných rejstřících právnických a fyzických osob (č. 304/2013 Sb.) od základu změnily právo obchodních společností. Cílem e je seznámit účastníky s hlavními novinkami, které se týkají všech obchodních společností bez rozdílu, představit výkladové problémy, s nimiž se praxe potýká, zmapovat dostupná sta - noviska k nim a nastínit jejich možná řešení. Odborný program e: nové rejstříkové právo: nové skutečnosti povinně / dobrovolně zapiso - vané do obchodního rejstříku, dokumenty povinně zakládané do sbírky listin (smlouva o převodu podílu?), zápis notářem; změny v úpravě jednání za společnost: způsob zastupování (samostatně či s jiným čle - nem) a jeho nedodržení, plné moci udělené členem statutárního orgánu navenek či jinému členovi (člen statutárního or - gá nu a současně zástupce společnosti?), jednání bez souhlasu (vědomí) zbytku orgánu či bez zákonem předepsaného souhlasu jiného orgánu společnosti, vnitřní omezení a jejich nedodržení, zastupování v zájmové kolizi / při vnitřním ob - cho dování; JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M. informace o lektorovi viz na straně VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku 19 orgány společnosti a jejich složení: struktura, typy orgánů, základní pravidla pro rozhodování, právnická osoba coby člen voleného orgánu, opatrovník společnosti; změny v postavení člena orgánu: předpoklady pro výkon funkce, změny v pojetí diskvalifikace, vznik a zánik funkce (s důrazem na odstoupení z funkce), nové pojetí smlouvy o výkonu funkce a odmě - ňování (včetně odměn pro osoby blízké členům orgánů), souběhy funkcí po rekodifikaci; podíl / akcie ve společném jmění / svěřen ském fondu: druhý manžel jako společník, postavení správce společné věci, postavení svěřenského správce. Poznámka: Na tento volně navazují e Obchodní společnosti po rekodifikaci po - vinnosti, odpovědnost, ručení za dluhy společnosti členů orgánů, společníků a dalších osob, který se koná 20. října a Obchodní společnosti po rekodifikaci společnost s ru - čením omezeným a akciová společnost, který se koná 3. listopadu 2014.

OBSAH SEMINÁŘE ŘAZENÉ PODLE ZAMĚŘENÍ

OBSAH SEMINÁŘE ŘAZENÉ PODLE ZAMĚŘENÍ OBSAH PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE ZAMĚŘENÍ................................ 2 PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE DATA KONÁNÍ............................. 7 INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ...............................

Více

SEMINÁŘE SRPEN PROSINEC 2015

SEMINÁŘE SRPEN PROSINEC 2015 SEMINÁŘE SRPEN PROSINEC 2015 RNDr. Ivana Hexnerová BOVA POLYGON Agentura BOVA Platónova 11, 143 00 PRAHA 4 IČ: 11213175 DIČ: CZ5651091028 Vydáno ŽO MÚ měst. části Praha 12, ev. č. 310012-7660-01 tel.:

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 Semináře a kurzy účetnictví & daně REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 slovníček základních pojmů pro účetnictví a daně sestavil Lukáš Pěsna, TPA Horwath Slovníček obsahuje abecední seznam pojmů nové legislativy

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti OBSAH PUBLIKACE STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

SEMINÁŘE ZÁŘÍ PROSINEC 2010

SEMINÁŘE ZÁŘÍ PROSINEC 2010 SEMINÁŘE ZÁŘÍ PROSINEC 2010 RNDr. Ivana Hexnerová BOVA POLYGON Agentura BOVA Platónova 11, 143 00 PRAHA 4 IČ: 11213175 DIČ: CZ5651091028 Vydáno ŽO MÚ měst. části Praha 12, ev. č. 310012-7660-01 tel.: 241

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti OBSAH PUBLIKACE STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

NABÍDKA ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ

NABÍDKA ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ NABÍDKA ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ PROSINEC 2011 Vážení přátelé, dostává se vám do rukou katalog odborných ů, které bude naše vzdě lá - vací agentura pořádat do konce letošního roku. Nabídku ů ovlivnil zejména

Více

Obchodní právo v praxi II

Obchodní právo v praxi II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Obchodní právo v praxi II Commercial Law in practice II OPP II povinný oborový ECTS kredity 6

Více

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil 21. ledna 2012, Hradec Králové Zkvalitnění podnikatelského prostředí Rekodifikace civilního

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

kapitola I Převodové tabulky

kapitola I Převodové tabulky I. kapitola I Převodové tabulky Převodové tabulky mezi ustanoveními dosavadních právních předpisů a stavem po rekodifikaci soukromého práva od 1. ledna 2014 Vypracoval kolektiv autorů legislativního odboru

Více

Pro správu a vymáhání pohledávek

Pro správu a vymáhání pohledávek Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2015 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Převody a oceňování nemovitostí

Převody a oceňování nemovitostí Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: 723 035 947 616 00 Brno tel: 530 335 308!!! mail:su-brno@su-brno.cz www.su-brno.

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: 723 035 947 616 00 Brno tel: 530 335 308!!! mail:su-brno@su-brno.cz www.su-brno. 1/2015 BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Nabídka seminářů na 01/2015 2. Ceny seminářů v 01/2015 3. Způsob přihlašování na semináře 4. Členské příspěvky a pojistné na rok 2015 Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil:

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela...

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela... Obsah Úvod 1 KAPITOLA 1. Základní právní pojmy 3 Vlastnictví..................................................3 Nabývání vlastnického práva..................................3 Kupní smlouva o převodu vlastnictví

Více

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození od daně. OBSAH 4. Základ daně a sazba daně. 5. Pojmový aparát cen. 6. Postup při určení nabývací

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence:

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Příloha č. 2 Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Struktura společnosti Aktuální výpis společnosti z OR Údaje uvedené ve výpisu z OR, které neodpovídají skutečnosti

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů, přikládají se a) notářský

Více

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ 9. 12. Pracovní právo v aktuální legislativě s výhledem na rok 2014...142 9. 12. Daňové a účetní odpisy majetku v základu daně z příjmů...150 10. 12. Nový občanský zákoník pro neprávníky i právníky pro

Více

OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno.cz

OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno.cz 9/2008 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ 1. Semináře 2. Připravujeme 3. Kurzy 4. Pobytové kurzy 5. Odborné téma OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz

Více

ZLÍN. pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

ZLÍN. pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - PROSINEC 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 ZLÍN Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 Obsah SEZNAM AUTORŮ...5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 KAPITOLA I. Pojem a právní povaha obchodní korporace... 21 1 Pojem právnické osoby... 21 A. Právní subjektivita, její podstata a rozsah, svéprávnost..

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80 1 Publikace podává přehled o českém občanském právu. Kromě vysvětlení základních občanskoprávních pojmů se čtenáři seznámí se základy obligačního práva, práva dědického, práva autorského a samozřejmě s

Více

Cenný papír 514 544 NOZ 545 654 NOZ

Cenný papír 514 544 NOZ 545 654 NOZ Cenný papír 514 544 NOZ Právn vní skutečnosti 545 654 NOZ Téma prezentace 1. Cenný papír 2. Právní skutečnosti Právní jednání Právní události Promlčenía prekluze Cenný papír Cenný papír ( CP ) listina,

Více

SPA a jiné akviziční instrumenty. Petr Suchý

SPA a jiné akviziční instrumenty. Petr Suchý SPA a jiné akviziční instrumenty Petr Suchý Typické formy akvizice Tzv. share deal, tj. akvizice podílu (akcií) v cílové společnosti Tzv. asset deal (v širším smyslu) v českém právním prostředí buď formou

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Absolutní majetková práva Absolutní účinek věcných práv Kogentnost vs. dispozitivnost

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

LETNÍ ŠKOLA 2013 PRÁVNÍ MINIMUM V OBLASTI VVI 27. 30. SRPNA 2013

LETNÍ ŠKOLA 2013 PRÁVNÍ MINIMUM V OBLASTI VVI 27. 30. SRPNA 2013 LETNÍ ŠKOLA 2013 PRÁVNÍ MINIMUM V OBLASTI VVI 27. 30. SRPNA 2013 Poskytovatel: alevia s.r.o. Partyzánská 487/15 312 00 Plzeň Kontaktní e-mail: ales.vlk@alevia.cz Partner: Prostředí výzkumu, vývoje a inovací

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Daňový a účetní bulletin 01/2014 Nový Občanský zákoník (NOZ), Zákon o obchodních korporacích (ZOK)

Daňový a účetní bulletin 01/2014 Nový Občanský zákoník (NOZ), Zákon o obchodních korporacích (ZOK) Daňový a účetní bulletin 01/2014 Nový Občanský zákoník (NOZ), Zákon o obchodních korporacích (ZOK) 1.1.2014 dojde na 99% k tzv rekodifikaci soukromého práva, jejíž důsledky se projeví v celé řadě dalších

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ 4. 6. Nová právní úprava nemovitostí a práv k nim podle nového občanského zákoníku a nového katastrálního zákona... 44 4. 6. DPH v roce 2014... 157 5. 6. Směnka (blankosměnka) jako nástroj zajištění pohledávek

Více

Fúze a akvizice, restrukturalizace

Fúze a akvizice, restrukturalizace Obchodní právo Fúze a akvizice, restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Snídaňové diskusní setkání Manažerské smlouvy a švarcsystém

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE. která se uskuteční. ve dnech 25. a 26.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE. která se uskuteční. ve dnech 25. a 26. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO pořádá 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE která se uskuteční ve dnech 25. a 26. října 2010 v budově SVŠE Znojmo, Loucká 21 Těšit se můžete na přednášky předních

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.?

REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.? NEWS ALERT 10/2013. REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.? Víte, jaké změny přinese od 1.1.2014 zákon o obchodních korporacích ( NOK ) a nový občanský zákoník ( NOZ )? V našem srpnovém

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Metodický list 1 Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Cíl: Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního práva a uvádí k o problematiky právního oboru. Tematický celek

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

OBSAH. Slovo o autorech... IX Seznam zkratek... X Úvodem... XI ČÁST I OBECNÁ ČÁST

OBSAH. Slovo o autorech... IX Seznam zkratek... X Úvodem... XI ČÁST I OBECNÁ ČÁST OBSAH Slovo o autorech... IX Seznam zkratek... X Úvodem........ XI ČÁST I OBECNÁ ČÁST 1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností (č. 1 7)... 3 2. Založení, vznik a neplatnost obchodní společnosti

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

NOVĚ! s komentářem. Zákon o obchodních korporacích. Lucie Josková, Pavel Pravda. s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník

NOVĚ! s komentářem. Zákon o obchodních korporacích. Lucie Josková, Pavel Pravda. s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi:

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: 1. Botanická 24 společenství vlastníků jednotek se sídlem Brno Veveří, Botanická

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Kogentní vs. dispozitivní pojetí ZOK Zákonná úprava Vztahy se třetími osobami Organizace korporace

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH V Praze, dne 10. 12. 2013 Vážení obchodní přátelé, Po mnoha politických peripetiích před i po předčasných volbách lze teprve nyní s mírou

Více

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.................... 10 Úvod........................................................... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ....................

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - PROSINEC 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 VYŠKOV Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Vymahatelnost pohledávek v praxi

Vymahatelnost pohledávek v praxi Vymahatelnost pohledávek v praxi Obsah Legislativní rámec Vnitřní předpisy organizace Organizační zajištění a kompetence Druhy pohledávek a způsoby jejich vymáhání Závěr Legislativní rámec Zákon 128/2000Sb.,

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Orgány obchodní korporace (1) Nejvyšší orgán obchodní korporace Kontrolní orgán obchodní korporace

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Seznam autorů............................................ XIII Autoři a recenzenti jednotlivých ustanovení...................... XV Seznam zkratek......................................... XXXII Cizojazyčný

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

dražbu nemovité věci.

dražbu nemovité věci. Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Moravská Ostrava a Přívoz Územní pracoviště v Havířově Myslbekova 1470/2, 736 01 Havířov Podlesí Oddělení vymáhací Číslo jednací: 2081787/14/

Více

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke

Více

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Pracovní právo Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013 P R A H A B R A T I S L A V A B U D A P E Š Ť O S T R A V A w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Změny v pracovním právu 2013 Jednotná minimální

Více

Jednání jménem společnosti Společnost s ručením omezeným v praxi

Jednání jménem společnosti Společnost s ručením omezeným v praxi Stránka č. 1 z 6 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 3.2.1 Jednání jménem společnosti 11.2.2010, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer 3.2.1 Jednání jménem společnosti

Více