jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH"

Transkript

1 Opravné položky a odpis pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH

2 pohledávky vlastní = vznikají na základě vlastního vztahu u subjektu Vymezení pohledávek pohledávky cizí = vznikají jinak než na základě vlastního vztahu subjektu - nejčastěji úplatným postoupením, dále také vkladem, bezúplatným převodem (děděním, darováním)

3 Ocenění pohledávek pohledávka vlastní při vzniku jmenovitou hodnotou pohledávka cizí - nabytá úplatným postoupením nebo vkladem pořizovací cenou (= náklady, za které byla pořízena vč. nákladů s pořízením souvisejících) - nabytá bezúplatně (darování, děděním) reprodukční pořizovací cenou (= cena, za kterou by byla pořízena v době, kdy se o pořízení účtuje) pohledávky které účetní jednotka nabyla a určila k obchodování reálnou hodnotou Rozdělení z pohledu dlouhodobosti dlouhodobé pohledávky s dobou splatnosti delší než jeden rok (v okamžiku účetní závěrky) + odložená daňová pohledávka krátkodobé pohledávky ostatní pohledávky

4 Účetní princip opravných položek a odpisů 25.2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ZÚ): Účetní jednotky při oceňování ke konci rozvahového dne - zahrnují jen zisky, které byly dosaženy, - berou v úvahu všechna předvídatelná rizika a možné ztráty, které se týkají majetku (včetně pohledávek) a závazků/dluhů a jsou jim známy do okamžiku sestavení účetní závěrky, jakož i všechna snížení hodnoty bez ohledu na to, zda je výsledkem hospodaření zisk nebo ztráta 26.3 ZÚ: Předvídatelná rizika a možné ztráty lze vyjádřit - odpisy majetku (vyjadřují trvalé snížení hodnoty majetku),. - rezervami (na rizika a ztráty, na daň z příjmů, na důchody, na restrukturalizaci ), - opravnými položkami (vyjadřují přechodné snížení hodnoty majetku)

5 Platí (účetně), že opravné položky k pohledávkám (OP) vyjadřují přechodné snížení hodnoty pohledávky odpisy pohledávek vyjadřují trvalé snížení hodnoty pohledávky Příklad účetního postupu nechť je pohledávka ve výši Kč na účtu 31x přechodné snížení hodnoty o 20 % pomocí OP - tvorba OP: MD 55x / D 39x, částka Kč ( v budoucnu čeká zrušení OP obráceným zápisem ) trvalé snížení hodnoty o 100 % pomocí odpisu - zrušení OP: MD 39x / D 55x, částka Kč - odpis pohledávky : MD 54x / D 31x, částka Kč

6 Účetní versus daňový režim OP a odpisů účtování opravných položek či odpisů do nákladů ještě neznamená, že se bude jednat o náklad daňový => daňový náklad podmíněn tím, že: - opravné položky budou vytvořeny podle zákona o rezervách (zákon č. 593/1992 Sb., ZOR) - odpisy budou provedeny v souladu s podmínkami danými zákonem o daních z příjmů v 24.2.y) ZDP Opravné položky podle ZOR opravné položky tvořené podle ZOR musejí splňovat: - obecné podmínky dané v 3 a 4 ZOR a - konkrétní podmínky

7 Obecné podmínky tvorby ( 3 a 4 ZOR) OP tvořeny k rozvahové hodnotě (tj. k pohledávkám na rozvahových účtech, bez vlivu změny reálné hodnoty) OP tvořeny k nepromlčeným pohledávkám promlčecí doby - 3 roky podle 100+ ObčZ (úprava platná do ) - 4 roky podle 397+ ObchZ (úprava platná do ) - 3 roky podle 629+ NOZ (úprava platná od ) možnosti prodloužení promlčení : - uznání dluhu (ObčZ i NOZ prodlužují na 10 let, ObchZ 4 roky ) - zahájení soudního řízení (=> přerušení promlčecí lhůty) splatným po (datum splatnosti, nikoliv datum vystavení) jsou zaúčtovány v souladu se ZÚ (výjimky: účtování dle MÚS a odpisování majetku komponentně => pak je žádána prokazatelná evidence ) v případě nabytí pohledávky postoupením lze tvořit OP k rozvahové hodnotě, pokud je uhrazena její pořizovací cena

8 před tvorbou nutné vzájemné započtení (s výjimkou OP podle 5 ZoR a 8 ZoR), tj. poplatník nesmí tvořit opravné položky k pohledávkám, jestliže má k dlužníkovi současně splatné dluhy a neprovede-li jejich vzájemný zápočet) neurčuje-li v jednotlivých případech ZOR jinak, OP se netvoří k pohledávkám: - vzniklým z titulu cenných papírů a ostatních investičních instrumentů (zákon č. 591/1992 Sb., o CP / NOZ, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu) - z úvěrů, půjček/zápůjček, ručení, záloh, z plnění ve prospěch VK, úhrady ztráty společnosti/obchodní korporace - ze smluvních úroků a pokut, poplatků z prodlení, penále a jiných sankcí ze závazkových vztahů - o kterých nebylo účtováno ve výnosech - z nichž výnos nebyl zahrnut do základu daně nebo byl zahrnut v samostatném základu daně nebo základu pro zvláštní sazbu - z nichž výnos byl osvobozeným od daně z příjmů - nabytým bezúplatně

9 Konkrétní podmínky podle ZOR konkrétní podmínky jsou upraveny v: - 5 ZOR pro bankovní opravné položky - 5a ZOR pro OP tvořené finančními institucemi - 8 ZOR pro OP k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení - 8a ZOR pro OP k nepromlčeným pohledávkám splatným po b ZOR pro OP k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh - 8c ZOR pro OP k pohledávkám do Kč

10 OP podle 5 ZOR bankovní OP ( 5 ZOR): - mohou vytvářet pouze banky (subjekty s bankovní licencí podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách) - k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů (=pohledávka z titulu jistiny a úroku, pokud vznikla z úvěru poskytnutého bankou nebankovnímu subjektu nebo vznikla plněním z bankovní záruky, za subjektem se sídlem nebo bydlištěm na území členského státu EU nebo na území jiného státu, který je vůči ČR vázán mezinárodní smlouvou zajišťující provádění výměny informací a smlouva byla sjednána jako smlouva o úvěru nebo smlouva o bankovní záruce podle ustanovení obchodního zákoníku nebo podle srovnatelného právního předpisu členského státu EU nebo jiného státu, který je vůči ČR vázán mezinárodní smlouvou zajišťující provádění výměny informací )

11 OP podle 5a ZOR OP z úvěrů (*) fyzickým osobám ( 5a ZOR) mohou tvořit jen spořitelní a úvěrní družstva a ostatní finanční instituce = právnické osoby, které: - poskytují úvěry jako své podnikání na základě živnostenského oprávnění k této činnosti, - výnosy (vč. úroků z prodlení) z poskytnutých úvěrů u nich dosáhnou alespoň 1/2 celkových výnosů v příslušném zdaňovacím období, - jejich základní kapitál k poslednímu dni zdaňovacího období činí alespoň Kč (*) úvěry: - úvěry nebo půjčky => legislativní zkratka úvěry (do ) - úvěr = úvěr podle zákona upravujícího spořitelní a úvěrní družstva u spořitelního a úvěrního družstva a spotřebitelský úvěr podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr u ostatní finanční instituce (od )

12 OP podle 8 za dlužníky v insolvenci tvorba až do výše 100 % hodnoty nepromlčených pohledávek přihlášených u soudu: - od zahájení insolvenčního řízení do konce lhůty stanovené v rozhodnutí soudu o úpadku (podle 136 zákona č. 182/2006, insolvenčního zákona nesmí být kratší 30 dnů a delší než 2 měsíce); spojí-li soud s rozhodnutím o úpadku rozhodnutí o povolení oddlužení, je lhůta k přihlášení pohledávek jen 30 dnů ( 136) - byla-li povolena reorganizace, postačí, že dlužník správně uvedl věřitelovu pohledávku v seznamu svých závazků/dluhů vytvořeném podle insolvenčního zákona DU náklad pouze v období, v němž byly pohledávky přihlášeny (nemusí být zdaňovacím obdobím) zrušení OP - v návaznosti na výsledky insolvenčního řízení

13 OP podle 8a ZOR tvorba OP k nepromlčeným pohledávkám znění do : - bez aktivního vymáhání: tvorba 20 % neuhrazené rozvahové hodnoty u pohledávky do Kč, a je-li po splatnosti > 6M - s aktivním vymáháním: tvorba 20 % (po splatnosti > 6M), 33 % (po splat. > 12M), 50 % (po splat. > 18M), 66 % (po splat. > 24M), 80 % (po splatnosti > 30M), 100 % (po splatnosti > 36M) tvorba OP k nepromlčeným pohledávkám znění od : - s aktivním vymáháním: tvorba 50 % (po splat. > 18M), 100 % (po splatnosti > 36M) u pohledávek cizích s rozvah.hodn. > Kč - bez aktivního vymáhání: tvorba 50 % (po splatnosti > 18M), 100 % (po splatnosti > 36M), u ostatních pohledávek aktivní vymáhání (jehož se poplatník daně z příjmů řádně účastní) = - rozhodčí řízení podle zákona č. 216/1994 Sb., nebo - soudní řízení, nebo - správní řízení podle zákona č. 500/2004 Sb.

14 OP podle 8a ZOR (pokračování) přechodná ustanovení 2013/2014: - nová ustanovení ZOR až od zdaňovacího období (jeho části) započatého od změna v 8a ZOR se použije poprvé až pro pohledávky vzniklé od Příklad tvorby faktura za služby ve výši Kč vystavena , splatnost => za rok 2014 lze vytvořit OP maximálně 20 % (bez ohledu na aktivní vymáhání), za rok 2015 lze při aktivním vymáhání dotvořit dalších 30 % (až do 50 %, důvod: po splatnosti >18M) faktura za služby ve výši Kč vystavena , splatnost => za rok 2014 vytvořit OP nelze, za rok 2015 lze vytvořit až 50 % (bez ohledu na aktivní vymáhání; důvod: po splatnosti >18M)

15 OP podle 8b ZOR tvorba OP k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh: - mohou vytvářet poplatníci, kteří vedou účetnictví, a kteří podle celního zákona ručí za celní dluh, pokud dluh za dlužníka splní v době splatnosti určené celními orgány - řídí se stejnými pravidly jako 8 ZOR, 8a ZOR

16 OP dle 8c (k pohledávkám do Kč) tvorba OP k pohledávkám do Kč: - nejsou tvořeny OP podle 5, 5a, 8, 8a ani 8b - OP do výše 100 % její neuhrazené rozvahové hodnoty bez příslušenství, nepřesáhne v okamžiku vzniku Kč - po splatnosti nejméně 12 měsíců - za zdaňovací období nepřesahuje u poplatníka celková hodnota pohledávek bez příslušenství vzniklých vůči témuž dlužníkovi, u nichž uplatňuje 8c ZOR, částku Kč - o pohledávce, k níž byla vytvořena OP podle 8c ZOR, je poplatník povinen vést samostatnou evidenci

17 Odpis pohledávek podle ZDP odpis pohledávky = DU za těchto předpokladů [ 24.2.y) ZDP]: - obecné předpoklady - konkrétní předpoklady: jedna ze 7 možností (ustanovení lze obdobně aplikovat v případě, že pohledávka byla zdaněna u FO, které přešly z daňové evidence na vedení účetnictví) obecné předpoklady: - týká se poplatníků, kteří vedou účetnictví, - pohledávka byla při vzniku byla účtována ve výnosech, - jednalo se o zdanitelný příjem, který nebyl od daně osvobozen, - k pohledávce lze tvořit daňově účinné OP, anebo jde o pohledávku, k níž nelze tvořit OP pouze z důvodu, že: - od splatnosti uplynulo < 6M, příp. proto, že jde o pohledávku > Kč, která není aktivně vymáhána (do ) - od splatnosti uplynulo < 18M, příp. proto, že jde o cizí pohledávku > Kč, která není aktivně vymáhána (od )

18 Konkrétních 7 možností odpisu pohledávek 1. soud zrušil konkurz dlužníka pro nedostatek majetku, přičemž pohledávka byla poplatníkem přihlášena u insolvenčního soudu a měla být vypořádána z majetkové podstaty (jiné důvody např. zamítnutí konkurzu - např. neexistence více věřitelů - k daňové uznatelnosti nevedou) 2. dlužník je v úpadku nebo mu úpadek hrozí, a na základě výsledků insolvenčního řízení nebyla uspokojena celá pohledávka (daňově může být odepsána zbylá neuspokojená část pohledávky) 3. dlužník zemřel, a pohledávka nemohla být uspokojena (zcela či částečně) ani vymáháním na dědicích dlužníka (je možné daňově účinně odepsat zbylou část pohledávky) 4. dlužník - právnická osoba - zanikl bez právního nástupce a věřitel nebyl s dlužníkem spojenou osobou

19 Konkrétních 7 možností odpisu pohledávek 5. na základě výsledků veřejné dražby (zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách), je-li na majetek dlužníka, ke kterému se daná pohledávka váže, uplatňována (odpis neuspokojené části) 6. majetek dlužníka, ke kterému se daná pohledávka váže, je postižen exekucí (zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti) a na základě výsledků provedení exekuce nedojde k uspokojení pohledávky (daňově účinně se odepíše neuspokojená pohledávka nebo její část) 7. odpis pohledávky, na kterou nelze žádnou z předchozích 6 možností aplikovat, ale která je kryta opravnou položkou tvořenou podle ZOR (daňově účinným je odpis do výše kryté použitím této opravné položky) => příklad viz dále

20 Příklad daňový odpis do výše OP výchozí stav: pohledávka vlastní Kč, na účtu 311, je z roku 2012 a není aktivně vymáhána - tvorba OP podle 8a ZOR ve výši 20 % v roce odpis pohledávky v roce 2014 možné účtování: operace Kč MD D tvorba OP (DU) 391 rozpuštění OP (DU) odpis pohledávky část do výše OP část nad OP (DU) 546 (DN) evidence v podrozvaze

21 Prodej (postoupení) pohledávek daňový náklad při prodeji (postoupení) pohledávky 24.2.s) ZDP: - jmenovitá hodnota vlastní pohledávky při jejím postoupení, a to do výše příjmu plynoucího z postoupení - pořizovací cena u cizí pohledávky (nabyté postoupením), a to do výše příjmu plynoucího z její úhrady dlužníkem nebo postupníkem při jejím následném postoupení, - hrazená daň darovací u pohledávky nabyté bezúplatně, a to do výše příjmu plynoucího z jejího postoupení (pro pohledávky nabyté do ) příjem, proti němuž porovnáváme náklady lze zvýšit (a tím mohou vzrůst i DU náklady): - o vytvořenou daňovou OP (její část) podle ZoR - u pohledávky postoupené před lhůtou splatnosti o diskont připadající na zbývající dobu do lhůty splatnosti

22 Příklad prodej pohledávky s vytvořenou OP výchozí stav: pohledávka vlastní Kč, na účtu 311, je z roku 2012 a není aktivně vymáhána - tvorba OP podle 8a ZOR ve výši 20 % v roce prodej pohledávky v roce 2014 možné účtování: Operace Kč MD D tvorba OP (DU) 391 rozpuštění OP (DU) příjem z prodeje (DU) vyřazení pohledávky 2014 část do výše prodeje+ OP část nad prodej + OP (DU) 546 (DN) 311

23 Další souvislosti nákup a prodej pohledávek jako živnost ZDP: - pro ty, jejichž příjmy či výnosy plynou minimálně z 80% z činnosti nákup, prodej, držba a vymáhání pohledávek - princip: ztráty z prodeje pohledávek kompenzovány se zisky z prodeje pohledávek a to za jednotlivé soubory pohledávek - soubor pohledávek = soubor pohledávek nakoupený poplatníkem od jedné osoby v jednom zdaňovacím období (příp. období podání přiznání) - úhrn PC pohledávek (jejich částí), nedaňových podle ZDP, je možné uznat až do výše úhrnu zisků z jiných pohledávek téhož souboru v daném zdaňovacím období - nedaňová ztráta z prodeje lze daňově uplatnit nejdéle ve 3 bezprostředně následujících obdobích, a to v jednotlivých obdobích maximálně ve výši částky, o kterou úhrn zisků z pohledávek tohoto souboru převýší úhrn nedaňových pořizovacích cen pohledávek nebo jejích část

24 Další souvislosti příslušenství pohledávek: - pohledávky z titulu smluvní pokuty, úroků z prodlení, poplatků z prodlení, penále a jiných sankcí ze závazkových vztahů ovlivňují základ daně účtujících poplatníků až v období, kdy dojde k jejich zaplacení - ale: zaplacením se rozumí i jejich postoupení! přeměny obchodních společností: - postup podle 23c a 23d ZDP při fúzi a rozdělení obchodní společnosti, jde-li o tuzemskou a.s., s.r.o., e.d.s. či subjekt z JČS - lze převzít opravné položky vytvořené zanikající/ rozdělovanou obchodní společností za podmínek platných pro zanikající/ rozdělovanou obchodní společnost, pokud by se fúze/rozdělení neuskutečnily, a pokračovat v tvorbě podle ZOR (lze převzít i OP obdobného charakteru vytvořené dle příslušného právního předpisu JČS EU, max.však do výše stanovené ZOR)

25 a to je vše k výkladu

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

KOMORA SPECIALISTŮ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A INSOLVENCI V ČESKÉ REPUBLICE. III. velké ucelené vzdělávání insolvenčních správců České republiky

KOMORA SPECIALISTŮ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A INSOLVENCI V ČESKÉ REPUBLICE. III. velké ucelené vzdělávání insolvenčních správců České republiky KOMORA SPECIALISTŮ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A INSOLVENCI V ČESKÉ REPUBLICE III. velké ucelené vzdělávání insolvenčních správců České republiky SEMINÁRNÍ PRÁCE NA TÉMA: Pohledávky a závazky v účetnictví podniku

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 9/2013 c.k. 28. Okruh Téma Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 9/2013 c.k. 28. Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 9/2013 c.k. 28 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 28 Kalendář povinností v září 2013 29-31 Účtování a daně zkreslení daňové povinnosti z důvodu

Více

Analýza nedobytných pohledávek v účetním subjektu

Analýza nedobytných pohledávek v účetním subjektu JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Analýza nedobytných

Více

POHLEDÁVKY opravné položky konkursní (insolvenční)

POHLEDÁVKY opravné položky konkursní (insolvenční) DAŇOVÁ OTIMALIZACE RO RÁVNICKÉ OSOBY ohledávky opravné položky konkursní (insolvenční) str. 1 OHLEDÁVKY opravné položky konkursní (insolvenční) Ing. Ivana ilařová 1rávní východiska Celá problematika je

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A ZÁVĚRKA ROKU 2011 1 Právní rámec účetnictví v roce 2011 1 Závěrkové práce 2 Kontrola vybraných položek hlavní knihy 2 Zařazení nových staveb

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 13. 2. 2008

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 13. 2. 2008 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 13. 2. 2008 Program: 1. Odsouhlasen zápis z jednání Koordinačního výboru s KDP

Více

261/2007 Sb. zákon. ze dne 19. září 2007. o stabilizaci veřejných rozpočtů ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o daních z příjmů. Čl.I

261/2007 Sb. zákon. ze dne 19. září 2007. o stabilizaci veřejných rozpočtů ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o daních z příjmů. Čl.I 261/2007 Sb. zákon ze dne 19. září 2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů Změna: 2/2009 Sb. Změna: 206/2009 Sb. Změna: 282/2009 Sb. Změna: 292/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb., 199/2010 Sb. Změna: 329/2011

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů Stránka č. 1 z 187 Ročník 2007 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů PROFIL PŘEDPISU: Citace: 261/2007 Sb. Částka: 85/2007 Sb. Na straně (od-do): 3154-5259

Více

Tento článek se věnuje výplatě

Tento článek se věnuje výplatě 17 / 2014 Daňový a účetní 15. srpna 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Zálohy na podíl na zisku od roku 2014 Ing. Ivan Macháček, Ing. Pavla Strakošová Tento článek se věnuje výplatě podílů a záloh

Více

očekávané i neočekávané změny ve zdanění fyzických osob aneb co opravilo, změnilo, vylepšilo, zhoršilo pokračování

očekávané i neočekávané změny ve zdanění fyzických osob aneb co opravilo, změnilo, vylepšilo, zhoršilo pokračování Novinky v ZDP pro fyzické osoby 2015 2. část podklady pro on-line seminář 3. 2. 2015 očekávané i neočekávané změny ve zdanění fyzických osob aneb co opravilo, změnilo, vylepšilo, zhoršilo pokračování 1

Více

Změna zákona o daních z příjmů

Změna zákona o daních z příjmů Změna zákona o daních z příjmů ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Ing. Ilona Součková Hlavní změny

Více

Úvodní slovo. Nové použití symbolů. Připravujeme ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK

Úvodní slovo. Nové použití symbolů. Připravujeme ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 3-4 Vydává Oswald a.s. V Bohuňovicích dne 21. prosince 2007 108 stran 2007 Dnes na téma: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů Úvodní slovo Vážené kolegyně,

Více

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona.

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona. Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 6/2013 c.k. 18 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 18 Kalendář povinností v červnu 2013 19-20 Rezervy na opravu hmotného majetku z účetního a

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 4.9.2013 do částky 104/2013 Sb. a 36/2013 Sb.m.s. 586/1992 Sb. - o daních z příjmů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne

Více

OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012. Časopis pro uživatele programů ZEIS

OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012. Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012 Daň z příjmů 1 Dohody o provedení práce v roce 2012 3 Výše cestovních náhrad v roce 2012 5 Pojistné na sociální zabezpečení 5 Zdravotní

Více

Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů

Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů Stav zákona ke dni 31. 12. 2011 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob Všeobecně 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen daň ) jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami ( 17 zákona

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z příjmů Změna: 35/1993 Sb. Změna: 96/1993 Sb. Změna: 157/1993 Sb. Změna: 196/1993 Sb. Změna: 323/1993 Sb. Změna: 42/1994 Sb. Změna:

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z příjmů Změna: 35/1993 Sb. Změna: 96/1993 Sb. Změna: 157/1993 Sb. Změna: 196/1993 Sb. Změna: 323/1993 Sb. Změna: 42/1994 Sb. Změna:

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob Všeobecně 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen daň ) jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami ( 17 zákona

Více

586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 17. 12. 2007. Daň z příjmů

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 17. 12. 2007. Daň z příjmů Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 17. 12. 2007 Program: 1. Odsouhlasen zápis z jednání Koordinačního výboru s KDP

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 62 Rozeslána dne 3. června 2008 Cena Kč 111, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 62 Rozeslána dne 3. června 2008 Cena Kč 111, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 62 Rozeslána dne 3. června 2008 Cena Kč 111, O B S A H : 193. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn Strana

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 586/1992 Sb. - o daních z příjmů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne

Více

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ. POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ. POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ.

Více

Zákon České národní rady o daních z příjmů

Zákon České národní rady o daních z příjmů Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 586/1992 Sb Zákon o daních z příjmů Ve znění: 362/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2008 Zákon České národní rady o daních z příjmů 1 Tento zákon upravuje

Více