Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013"

Transkript

1 Skalagro, a.s., Skalička č.p. 2 Příloha účetní závěrky k 31. prosinci Účetní jednotka Obchodní firma: Skalagro, a.s. Sídlo: Skalička č.p. 2 Právní forma: akciová společnost IČ: Předmět podnikání: zemědělství Datum vzniku společnosti: Řádná účetní závěrka byla sestavena za účetní období od 1.1. do dne Osoby podílející se na základním kapitálu společnosti ( nad 20 %) podíl na zákl.kapitálu v % jméno a sídlo osoby Běžné min.období období Mlékárna Valašské Meziříčí, s.r.o. Zámecká 2, Valašské Meziříčí 19,85 19,85 Změny a dodatky v obchodním rejstříku V roce 2013 nedošlo k žádným změnám v obchodním rejstříku. Organizační struktura Organizace hospodaří formou samostatných středisek. 100 středisko rostlinné výroby 120 mechanizace 20. střediska živočišné výroby 461 středisko přidružené výroby 633 bytové hospodářství 636 váha Skalička 910 celodružstevní režie Statutární a dozorčí orgány společnosti Představenstvo předseda: Mgr. Matyska Zdeněk místopředseda: Ing. Pavlík Libor členové: Ing. Vozák Václav Dozorčí rada předseda: Bagar František místopředseda: Ing. Vévoda Jaroslav členové: Jiříčková Zdeňka

2 2. Zaměstnanci a osobní náklady celkem z toho: řídící orgán běžné obd. Běžné obd. Min.obd. počet zaměstnanců průměrný přepočtený osobní náklady celkem z toho: odměny členům orgánů společnosti Poskytnutá peněžní a jiná plnění Druh plnění představenstvo dozorčí rada řídící orgán běž.obd. Min.obd. běž.obd. Běž.obd. Půjčky a úvěry Poskytnutá zajištění Důchodové připojištění Bezplatné užití osob.vozidla Jiné vč.naturálního plnění Akciová společnost neposkytla žádná plnění. 4. Obecné účetní zásady, účetní metody, způsoby oceňování a odpisování a) Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 500/2002 Sb. a Českých účetních standardů pro podnikatele. b) Odchylky od stanovených metod podle 7 odst. 5 ZÚ nebyly uplatněny. Nedošlo k žádným změnám používaných účetních zásad a metod. c) Ocenění jednotlivých složek majetku a závazků se provádí způsoby stanovenými 25 ZÚ d) Účetní odpisování dlouhodobého majetku se provádí dle metodiky stanovené odpisovým plánem. Jsou použity lineární i zrychlené odpisy a odpisová doba je stanovena dle doby použitelnosti dlouhodobého majetku takto: nehmotný dlouhodobý majetek 2-5 let samostatné movité věci 4-30 let stavby let e) opravné položky k majetkovým účtům se tvoří na základě informací získaných zejména při inventarizacích, a to v případech, kdy je třeba vyjádřit snížení jejich ocenění. Opravné položky k pohledávkám se tvoří a ruší dle interní směrnice o rezervách

3 f) Přepočet údajů v cizích měnách se provádí směnným kurzem devizového trhu vyhlašovaného ČNB. g) Ocenění reálnou hodnotou nebylo v tomto účetním období použito. h) Derivátem se rozumí finanční nástroj, jehož reálná hodnota se mění v závislosti na změně podkladového aktiva (pevné termínové operace, opce, deriváty k obchodování a zajišťovací). V běžném účetním období se nevyskytují. 5. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty a/ Dlouhodobý majetek (varianta tabulky) nehmotný majetek hm. Majetek odpisovaný hm. majetek neodpisovaný hm. Majetek nedokončený finanční majetek poř. cena k přírůstky úbytky 1092 poř. cena k Ve skupině dlouhodobého hmotného majetku bylo pořízeno: pracovní stroje a zařízení, odp.sk. 3 pásový dopravník se shazovacím vozíkem na PL pořízení nákupem 1, ,- Kč dotace ,- Kč celkem zařazení ,- Kč Odepisovanými zvířaty je základní stádo dojnic, vedené na účtu Jeho pořizovací cena k je 3, ,- Kč oprávky 2, ,- Kč Ostatní neodepisovaná zvířata jsou vedena na účtu a jejich hodnota je 1, ,60 Kč Pozemky. Počáteční stav k tis. Kč Nákup tis. Kč K tis. Kč Společnost vlastní lesní pozemky o výměře m2. Z toho je m2 sdruženo v Lesním družstvu Skalička, které v těchto lesích hospodaří. Náš podíl v tomto družstvu je 5/

4 Dlouhodobý finanční majetek. Účet ,- Kč Účet ,- Kč oceňovací rozdíl účet ,- Kč Vklad do společnosti s r.o. Skalodbyt jako jediný zakladatel a společník. Skalodbyt již neprovozuje 5 let žádnou činnost, nemá žádný majetek. Účet ,- Vklad do OHD střední Morava. Účet ,- oceňovací rozdíl účet ,- Kč Změna společnosti na OHD agro, a.s., vydané akcie v hodnotě ,- Kč. Účet ,- Kč Účet ,- Kč oceňovací rozdíl účet ,- Kč Vklad do družstva AGROPORK, které je v likvidaci. b/ Daň z příjmů Akciová společnost nemá doměrky daně z příjmů za minulé období, ani žádné nedoplatky. C/ Odložená daň Zůstatek k Zůstatek k Odložená daň Účetní Daňová Odložená daň zůstat. zůstat. Rozdíl Pohledávka Závazek Pohledávka Závazek hodnota hodnota Zůstat cena dlouh. Majetku Opr. položka k pohledávkám Ostatní rezervy Daňová ztráta minulých let Uplatnění 2013 Celková odložená daň 721 d/ Rezervy a opravné položky Rezervy Rezerva na opravy dl.maj Rezerva na daň z příjmů 1.1. Tvorba Čerpání Tvorba Běž.obd. Čerpání běž.obd běž.obd. Ostatní rezervy - 4 -

5 Opravné položky 1.1. Tvorba Čerpání Tvorba Běž.obd. Čerpání běž.obd běž.obd. k dlouhodob. majetku k zásobám k finančnímu majetku k pohledávkám -zákonné k pohledávkám - ostatní e/ Bankovní úvěry dlouhodobé Věřitel měna Výše % úrok Zajištění Kč Komerční banka Olomouc Kč 980 5,67 Technologie, dojírna Komerční banka Olomouc Kč ,80 Úvěr na zásoby Komerční banka Olomouc Kč ,00 Postřikovač TECNOMA f/ Dotace na investiční a provozní účely poskytovatel důvod, účel dotace Minul.obd. běžné. obd. Na pracovní místa Mze Genetický potenciál Kadavery 4 1 PGRLF Pojištění plodin Pojištění zvířat SZIF Meziplodiny SAPS PGRLF Úroky Mze Biologická ochrana 8 16 SZIF národní doplňkové Na chov přežvýkavců 15 národní doplňkové Pěstování plodin na o.p. 46 Na mléko Program rozvoje venkova Na poradenskou činnost 38 Program rozvoje venkova Na pásový dopravník 385 g/ Splatné závazky: pojistného na soc.zab. a přísp. na státní politiku zaměstnanosti nemá. veřejného zdravotního pojištění nemá. Závazek z titulu DPH v porovnání s daňovým přiznáním za 12. měsíc 2013 byl snížen o daňovou pohledávku, která bude uplatněna v příštím zdaňovacím období

6 6. Informace o majetku a závazcích a/ Pohledávky minulé období běžné období z obchod.styku ostatní Z obchod.styku Ostatní Po LS do 30-ti dnů Po LS do 90-ti dnů Po LS do 180-ti dnů Po LS do 365-ti dnů Po LS nad 365 dnů k podnikům v konsolid. celku b/ Závazky minulé období běžné období z obchod.styku ostatní Z obchod.styku Ostatní Po LS do 30-ti dnů nevypl.náj do 90-ti dnů do 180-ti dnů k podnikům v konsolid. celku penzijní závazky Odměna auditorské společnosti za rok 2013 činí ,- Kč bez DPH. c/ Majetek pronajatý celkem 650 tisíc Kč d/ Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem zatížený majetek zůstatková hodnota minul.obd. běž..obd. Ve prospěch Sklad hnojiv Úvěru Seník Skalička Odchovna prasat Katr-kůlna Býčárna Výkrmna prasat Postřikovač TECNOMA e/ Majetek neuvedený v rozvaze název majetku běžné obd. min.období Traktor Z FORTERA, oceněný pracovníkem společnosti

7 Nákladní automobil VOLVO 3M f/ Cizí majetek uvedený v rozvaze Akciová společnost nemá žádný cizí majetek. g/ Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu Formou finančního pronájmu byl pořízen nákladní automobil VOLVO. minulé období běžné období součet splátek za dobu pronájmu skutečně uhrazené splátky ke dni účetní závěrky rozpis budoucích plateb: splatné do 1 roku 4 Splatné po jednom roce Leasing byl ukončen k h/ Závazky neuvedené v rozvaze Povaha a forma závazku příjemce závazku hodnota závazku minulé obd. běž.období 7. Vlastní kapitál a/ Změny vlastního kapitálu Účet VH stav,změna b.o. Celkem Rozdělení zisku r Závazek z 7 7 transformace VH r

8 - 8 -

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochov Kasejovice-Smolivec k 31.12.2013 v plném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochov Kasejovice-Smolivec k 31.12.2013 v plném rozsahu k 31.12.2013 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochemický podnik Volyně a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochemický podnik Volyně a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu k 31.12.2014 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochov Kasejovice-Smolivec a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochov Kasejovice-Smolivec a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014 společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 Příloha je zpracována v souladu se zákonem 563/91 Sb., o účetnictví a s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

Příloha k účetním výkazům

Příloha k účetním výkazům AGRA Deštná, a.s., 378 25 Deštná 311, okr. Jindřichův Hradec Příloha k účetním výkazům v plném rozsahu k 31. 12. 2013 Rok měsíc IČ 2013 12 25172735 I. Obecné údaje Název obchodní jméno: AGRA Deštná, a.s.

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za účetní období od 1. 1. 2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky (ÚJ): 1a) Identifikace účetní jednotky Obchodní firma:

Více

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k 31. 12. 2004 Vyhotoveno dne: Praha 10. 2. 2005 Podpis statutárního orgánu: Jaroslav Šmolka, člen představenstva Podpis osoby odpovědné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti D-K zemědělská a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti D-K zemědělská a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady,

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu k rozvahovému dni 31. 12. 2011 (vykázáno v celých tisících Kč) Obchodní firma, název jednotky KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. Sídlo účetní jednotky: Připraveno dle Vyhlášky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2006 Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2005

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2005 Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2005 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 1. OBECNÉ INFORMACE Název obchodní společnosti: ZEAS PODHORNÍ ÚJEZD, a.s. Sídlo: Podhorní Újezd a Vojice, 507 54 Podhorní Újezd 119 IČ: 64789306 DIČ:

Více

Účetní závěrka. k 31. 12. 2014

Účetní závěrka. k 31. 12. 2014 Účetní závěrka k 31. 12. 2014 Firma : Moravia Tech, a.s. Sídlo : Dvorecká 521/27, 620 00 Brno IČO : 03637751 DIČ : CZ03637751 RG. : B 7197 OR u KS Brno Vznik : 16. 12. 2014 Rozvahový den: 31. 12. 2014

Více