EU Point Komerční banky Poradenský a finanční servis pro projekty s dotací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EU Point Komerční banky Poradenský a finanční servis pro projekty s dotací"

Transkript

1 EU Point Komerční banky Poradenský a finanční servis pro projekty s dotací

2 Obsah Úvod 2 1 Dotační politika EU obecný přehled Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti Strukturální fondy Kohezní fond (Fond soudržnosti) Společná zemědělská politika Další podpora evropských institucí Evropská investiční banka (EIB) Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) Evropský investiční fond (EIF) Rozvojová banka Rady Evropy (CEB) Přímé komunitární programy EU dotace po roce Uplatnění strukturální politiky EU v ČR Operační programy Výše dotace, doba realizace projektu 7 2 Služby Komerční banky v oblasti EU dotací Vyhledání vhodného dotačního programu Dotační průzkum Pomoc regionálního KB EU Point specialisty Spolupracující poradenské firmy 8

3 2.4 Financování projektu úvěrem Ponte II Příslib úvěru Nabídka úvěrového programu Ponte II 9 3 Obvyklý průběh realizace projektu Příprava projektu Zabezpečení finančních prostředků Podání žádosti o dotaci a vyhodnocení projektu Rozhodnutí o udělení dotace Realizace projektu Vyplacení dotace Splácení úvěrů programu Ponte Udržitelnost projektu 16 4 Příklady realizovaných projektů Svahové sekačky Spider Efektivní využití dotací na malé obci Projekt zateplení nemocnice v Jilemnici Stavba nového kravína na farmě Kněžmost Rekonstrukce nevyužívaných skladů Bioplynová stanice ve Všerubech 23

4 Úvod Vážení klienti, připravili jsme pro Vás informační publikaci, jejímž cílem je usnadnit Vám orientaci v problematice evropských dotací, realizace dotovaných projektů a jejich financování. Na následujících stránkách naleznete základní přehled o veřejné podpoře Evropské unie, přehled operačních programů v České republice v období a příklady úspěšných projektů realizovaných našimi klienty. Závěrečnou část tvoří přehledný popis obvyklého procesu získávání dotace z evropských fondů, popis základních kroků žadatele, implementačního orgánu a úvěrující banky. Věříme, že Vám tento informační materiál pomůže při získávání finanční pomoci z fondů Evropské unie a přispěje k úspěšné realizaci Vašeho projektu. Informace, které Vám předkládáme, čerpáme z dlouhodobé zkušenosti našich pracovníků. Komerční banka v období profinancovala více než 2500 projektů s dotací. Tým EU Point, Komerční banka

5

6 Dotační politika EU obecný přehled Podpora rozvojových projektů se v Evropské unii poskytuje na základě dvou hlavních politik: Strukturální a kohezní politika EU Společná zemědělská politika Tomuto rozdělení následně odpovídají podmínky a pravidla podpůrných opatření. Z tohoto důvodu mají například zemědělci odlišné možnosti a podmínky podpory oproti jiným českým podnikatelským subjektům. 1.1 Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti Strukturální fondy Strukturální fondy EU (SF EU) jsou hlavním nástrojem strukturální politiky Evropské unie. Ze strukturálních fondů jsou financovány rozvojové programy, které společně vypracovávají regiony, členské státy a Komise EU. Mají klíčový význam při uplatňování základního principu hospodářské politiky EU trvale udržitelného rozvoje a zvyšování konkurenceschopnosti ajsou zaměřeny na snižování rozdílů mezi regiony. Prostředky jsou zpravidla uvolněny až po dokončení projektu či jeho části a po předložení příslušných dokumentů princip zpětného financování, přičemž rozhodnutí o přidělení prostředků na konkrétní projekt je v kompetenci každého členského státu. Přistoupením České republiky do Evropské unie v roce 2004 vznikla možnost čerpat zdroje v rámci strukturální a kohezní politiky EU také pro české subjekty. V průběhu plánovacího období bylo určeno pro ČR celkem 2,63 mld EUR, tedy přibližně 900 mil. EUR na rok. V současném plánovacím období má Česká republika obdržet celkem 26,7 mld EUR, tedy cca 3,8 mld EUR ročně. Ve srovnání s předchozím obdobím se jedná zhruba o čtyřnásobek průměrné roční alokace. Strukturální fondy EU: ERDF Evropský fond regionálního rozvoje podporuje rozvoj a vyrovnávání zaostávajících oblastí prostřednictvím převážně tvrdých investičních projektů. ESF Evropský sociální fond podporuje realizaci evropské strategie zaměstnanosti prostřednictvím investic do lidských zdrojů, tedy tzv. měkkých projektů Kohezní fond (Fond soudržnosti) Kohezní fond byl založen v roce 1993 na pomoc podprůměrně rozvinutým státům EU. Pomoc mohou uplatnit země s HDP nižším než 90 % průměru EU. Prostředky z Fondu soudržnosti jsou určeny pro neregionální infrastrukturní projekty, například se zaměřením na zlepšování životního prostředí, rozvoj transevropských dopravních sítí, a podpůrné projekty. Strukturální fondy a Fond soudržnosti jsou žadatelům distribuovány společně, a to prostřednictvím tzv. operačních programů. 1.2 Společná zemědělská politika Společná zemědělská politika (SZP) je nejstarší politikou Evropského společenství. Její začátky spadají do roku Mezi hlavní cíle SZP patří: 1. pomoc evropským zemědělcům, aby obstáli v mezinárodní konkurenci 2. podpora rozvoje venkova, především v chudších oblastech, jejichž HDP dosahuje méně než 75 % průměru EU Fungování SZP spočívá na principu garance minimálních cen vybraných zemědělských produktů a přímých dotacích zemědělců. SZP obsahuje řadu opatření a nástrojů podporujících udržitelný rozvoj venkovských oblastí. Hlavními nástroji jsou následující fondy ( již nepatří mezi SF): EAGF Evropský zemědělský záruční fond (pro financování tržních opatření v zemědělství) EAFRD Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (financování udržitelného rozvoje venkova) EFF Evropský rybářský fond (pomoc při diverzifikaci ekonomiky rybářských společenství)

7 Dotační politika EU 1.3 Další podpora evropských institucí Evropská investiční banka (EIB) EIB byla založena pro spolufinancování investic napomáhajících vyváženému rozvoji Evropského společenství. Činnost EIB je založena na neziskové bázi. Poskytuje nebo se zaručuje za úvěry v částce vyšší než 25 mil. EUR v oblasti průmyslu, infrastruktury, telekomunikací, ochrany životního prostředí a energetiky. Dále poskytuje tzv. globální úvěry prostřednictvím finančních zprostředkovatelů (bank) v členských zemích a tyto úvěry jsou určeny pro municipality a malé a střední podniky (MSP). Většinu svých zdrojů získává EIB na kapitálových trzích za komerční sazbu. Komerční banka spolupracuje s EIB v několika sektorech. Jde především o využívání zdrojů EIB pro financování malých a středních podniků či pro financování municipálních infrastrukturních projektů. Klienti mohou při dodržení podmínek EIB získat slevu z úrokové sazby. Nabídka produktů je uvedena na webových stránkách Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) Hlavní činností této banky je poskytování úvěrových linek komerčním bankám v jednotlivých státech a jejich prostřednictvím pak EBRD de facto úvěruje ty projekty, které jsou příliš malé na přímé financování z její strany. Cílem podpory EBRD je především usnadnění přístupu MSP k financování a tím i ke stimulaci konkurenceschopnosti v tomto sektoru. Aktivity EBRD se již orientují na podporu projektů v méně rozvinutých státech, než je Česká republika. Komerční banka umožňovala svým klientům účast v programu financování malých municipalit. V současné době se dokončují projekty, které byly do programů EBRD zahrnuty dříve Evropský investiční fond (EIF) Byl založen v roce 1994 jako joint venture tří podílníků. V současné době je většinovým podílníkem fondu Evropská investiční banka. EIB společně s EIF tvoří tzv. skupinu EIB. Evropský investiční fond se specializuje na dvě oblasti, kterými jsou rizikové investice a záruky. EIF poskytuje prostřednictvím finančních prostředníků (většinou bank) malým a středním firmám rizikový kapitál a také přebírá záruky vůči finančním institucím tím, že ručí za půjčky MSP. V oblastech rizikového kapitálu a záruk používá buď své vlastní prostředky, nebo ty, které mu byly svěřeny EIB či Evropskou unií. EIF působí pouze v členských státech Evropské unie avkandidátských zemích, které úspěšně uzavřely přístupová jednání Rozvojová banka Rady Evropy (CEB) Jde o banku, která svým zaměřením přesahuje hranice Evropské unie. Na našem území CEB spolupracuje s Komerční bankou na financování municipálních rozvojových projektů. Klienti mohou díky využití zdrojů CEB získat výhodnější podmínky úvěrů. Aktuální výše výhody je uvedena na webových stránkách Přímé komunitární programy Jedná se o speciální oborově zaměřené programy (např. výzkum, vzdělání, životní prostředí, energetika), navrhované a vyhlašované zpravidla jednotlivými generálními ředitelstvími Evropské komise (EK). Na rozdíl od projektů předkládaných do jednotlivých národních operačních programů, kde soutěží žadatelé z jedné země, je v komunitárních programech nutné uspět se svým projektem mezi uchazeči ze všech členských zemí EU. Znamená to, že projekt je podáván přímo (ne přes národní orgány) vyhlašovateli, kterým je příslušný orgán EK. 1.4 EU dotace po roce 2013 V programovém období se předpokládá nižší objem dotací pro Českou republiku. Konkrétní rozpočet je zatím ve stádiu projednávání a měl by být znám na konci roku Česká republika hodlá v příštím období zajistit pro čerpání dotací jednodušší administrativu i menší počet operačních programů. Navrhované priority se zaměřují na zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky, rozvoj infrastruktury, zvyšování kvality a efektivity veřejné správy, podporu sociálního začleňování, boj s chudobou nebo integrovaný rozvoj území. V příštím programovém období se rovněž počítá s širším zapojením finančních nástrojů typu Jessica, Jaspers, Jeremie. Půjde tedy o směřování od jednorázových dotací k návratným podporám, které budou dlouhodobě využitelné. 5

8 1.5 Uplatnění strukturální politiky EU v ČR Operační programy Rozvojových cílů je v České republice dosahováno pomocí tzv. operačních programů (OP). Každý OP obsahuje popis priorit a opatření, cíle programu a finanční plán. Každý z operačních programů má v programu a v navazujících dokumentech popsána omezení, podmínky, vhodnost žadatelů a další pravidla, kterými se celý proces řídí. V programovém období je v ČR podpora EU rozdělována ve 24 operačních programech a dvou programech společné zemědělské politiky. Operační program Alokace Procento v milionech z celkové EUR alokace pro ČR OP Doprava ,1 % OP Životní prostředí ,0 % OP Podnikání a inovace ,2 % OP Výzkum a vývoj pro inovace ,6 % OP Lidské zdroje a zaměstnanost ,7 % OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost ,7 % Integrovaný OP ,7 % OP Technická pomoc 247 0,9 % Regionální OP ,1 % ztoho ROP NUTS II Severozápad 746 2,7 % ztoho ROP NUTS II Severovýchod 657 2,4 % ztoho ROP NUTS II Střední Čechy 559 2,1 % ztoho ROP NUTS II Jihozápad 620 2,3 % ztoho ROP NUTS II Jihovýchod 704 2,6 % ztoho ROP NUTS II Moravskoslezko 716 2,6 % ztoho ROP NUTS II Střední Morava 657 2,4 % OP Praha Konkurenceschopnost 235 0,9 % OP Praha Adaptabilita 108 0,4 % Přeshraniční spolupráce 352 1,3 % ztoho OP Česko Polsko 104 0,4 % ztoho OP Česko Sasko 67 0,2 % ztoho OP Česko Bavorsko 55 0,2 % ztoho OP Česko Slovensko 57 0,2 % ztoho OP Česko Rakousko 69 0,3 % OP Meziregionální spolupráce 321 1,2 % OP Nadnárodní spolupráce 37 0,1 % Společná zemědělská politika 295 1,1 % ztoho OP Rybářství 36 0,1 % ztoho Program rozvoje venkova 259 1,0 % Celkem ČR ,0 % Podrobné informace o operačních programech a odkazy na jednotlivé implementační agentury jsou dostupné na stránkách které spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

9 1.5.2 Výše dotace, doba realizace projektu Výše dotace jednotlivého projektu závisí na jeho charakteru a na charakteru žadatele. Municipality a jimi zřízené organizace, neziskové organizace, výzkumné instituce a vysoké školy, státní organizace a všechny další tzv. nepodnikatelské subjekty mohou v případě neziskového projektu teoreticky získat dotaci až ve výši 100 % způsobilých výdajů. Reálně však jde většinou o % celkových způsobilých výdajů. Podporovány jsou především projekty rekonstrukce a nového využití území (např. přeměna nevyužívaných průmyslových areálů), regionální dopravní projekty, projekty řešící využití volného času obyvatel. Dále jde o projekty přispívající ke zlepšení školství, zdravotnictví a sociálních služeb v regionech. U municipalit a jimi zřízených organizací, státních organizací a dalších nepodnikatelských subjektů v případě investic vytvářejících příjmy je maximální výše dotace vypočtena na principu nákladové mezery. Podíl dotace na základě nákladové mezery přitom nesmí překročit hodnotu danou regionální mapou intenzity veřejné podpory. Takové projekty jsou realizovány v oblasti technické infrastruktury (např. čištění odpadních vod) nebo cestovního ruchu, a to v rámci OP Životní prostředí, Regionálních OP a Integrovaného OP. lidských zdrojů, projekty v oblasti životního prostředí a cestovního ruchu. Významná část dotací směřuje na investice do majetku, jako jsou nemovitosti, stroje, zařízení. Nejvíce příležitostí mohou podnikatelé nalézt v OP Podnikání a inovace, Regionálních OP, Integrovaném OP, OP Životní prostředí, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Pro podnikatele podnikající v agrárním sektoru jsou k dispozici OP Rybářství a Program rozvoje venkova. U některých programů je poskytnutí dotace omezeno pouze na malé a střední podniky (MSP). Malým a středním podnikem je podnik s méně než 250 zaměstnanci a se sumou aktiv do 43 mil. EUR nebo obratem do 50 mil. EUR. Dále je nutné pro splnění definice MSP posoudit vazby na jiné podniky a změny statutu MSP. Kompletní definice MSP podle nařízení Komise ES č. 70/2001 je uvedena na: Doba realizace projektu je vymezena tzv. pravidlem N+3 do roku 2010 včetně a pravidlem N+2 od roku Zjednodušeně řečeno projekty zahájené v období mohou trvat až 4 roky a projekty zahájené v roce 2011 a poté už pouze do 3 let. Podnikatelské subjekty (právnické osoby i fyzické osoby) mohou u ziskového projektu získat dotaci maximálně ve výši % způsobilých výdajů (v závislosti na velikosti subjektu), nejméně 40 % tedy hradí nositel projektu ze svých zdrojů. Podnikatelé mohou získat dotace na inovační aktivity, revitalizace, využití výsledku výzkumu v praxi, informační technologie, obnovitelné zdroje, úspory energií. Začínající podnikatelé mohou získat podporu v rámci úvěrových a záručních programů ČMZRB. I nadále je podporován rozvoj 7

10 Služby Komerční banky v oblasti EU dotací KB EU Point poradenství pro žadatele o dotaci z fondů EU V rámci poradenského servisu KB EU Point poskytuje Komerční banka komplexní služby vhodné pro klienty žádající o dotace z fondů EU. Pracovníci KB EU Point jsou připraveni žadatelům poradit podle jejich konkrétních potřeb a s ohledem na stupeň připravenosti jejich projektového záměru. Kontaktovat Komerční banku je vhodné co nejdříve, i když klient ještě nemá úplnou představu o svých plánech. Společně je možné včas nalézt nejvhodnější způsob financování projektu včetně získání evropské dotace. 2.1 Vyhledání vhodného dotačního programu Dotační průzkum KB na svých obchodních místech nabízí vyhledání vhodného dotačního programu službu Dotační průzkum. Dotační tituly lze vyhledat podle nejrůznějších kritérií, například dle typu žadatele, typu projektu, typu požadované podpory, místa a času realizace. Výsledný seznam můžete získat v elektronické nebo papírové podobě. O službu Dotační průzkum je možné požádat na všech obchodních místech KB. Výběr konkrétních dotačních titulů lze konzultovat s našimi regionálními KB EU Point specialisty. Pokud je situace žadatele specifická nebo má-li projektových záměrů více, je možné provést úvodní konzultaci přímo v jeho sídle. 2.2 Pomoc regionálního KB EU Point specialisty Komerční banka disponuje týmem KB EU Point specialistů. Tito pracovníci jsou rozmístěni do všech regionů České republiky. KB EU Point specialisté mají dlouhodobou praxi v oblasti evropských a národních dotací včetně jejich financování. Díky svým zkušenostem mohou poskytnout komplexní poradenství v obou oblastech. Umí zhodnotit reálnost projektu, najít vhodný dotační program a poskytnout konzultace při přípravě podkladů pro žádost o dotaci a žádost o úvěr. V případě zájmu klienta doporučí partnerskou poradenskou firmu pro zpracování žádosti o dotaci. 2.3 Spolupracující poradenské firmy Pokud bude žadatel hledat důvěryhodnou poradenskou firmu, může mu KB nabídnout seznam několika vybraných, prověřených subjektů. S Komerční bankou spolupracují nejvýznamnější nezávislé poradenské firmy z oblasti EU dotací, specializované jak oborově, tak i regionálně. Smyslem spolupráce je usnadnit klientovi KB vyhledání vhodného poradce za situace, kdy na trhu působí desítky až stovky specializovaných firem a jednotlivců. Konečná volba poradenské firmy zůstává vždy v rukou klienta. Služby poradenských firem zahrnují detailní konzultaci k výběru dotačního programu, zpracování žádosti o dotaci a pomoc s administrací dotace za účelem minimalizace rizika ztráty dotace v průběhu projektu. Seznam firem spolupracujících s KB najdete na Cena Služby KB EU POINT jsou poskytovány zdarma (včetně případné úvodní konzultace u externí poradenské firmy). Za zprostředkování kontaktu na poradenskou firmu KB nezískává žádnou provizi. 2.4 Financování projektu úvěrem Ponte II Na základě dosavadních zkušeností s financováním několika stovek projektů od roku 2004 vyvinula KB speciální úvěrový produkt, který kompletně pokrývá potřeby žadatelů dotace. Základní nabídku programu Ponte II tvoří: příslib úvěru úvěr na předfinancování dotace EU úvěr na spolufinancování projektu běžný účet pro příjmy a výdaje dotovaného projektu Komerční banka doporučuje žadatelům o dotaci kontaktovat příslušné obchodní místo KB již ve fázi projektového záměru. V takovém případě je možné od začátku koordinovat cíle projektu, nastavení jeho realizační části a výběr vhodného financování. Vzájemný soulad mezi těmito stránkami projektu můžeme označit jako významnou výhodu a zvýšení šance na budoucí získání dotace z fondů EU.

11 2.4.1 Příslib úvěru Jednou z požadovaných příloh k žádosti o poskytnutí dotace může být doložení skutečnosti, že žadatel má zajištěno financování svého projektu v celé jeho výši. Požadovaná forma tohoto dokladu a okamžik jeho předložení se může dle jednotlivých OP lišit. Proto Komerční banka připravila variantně tři dokumenty, které se od sebe liší především svou závazností: dopis s příslibem projednání financování odvolatelný příslib neodvolatelný příslib úvěru Dopis s příslibem projednání financování je KB schopna svým klientům vystavit obratem. KB doporučuje klientům využít tento dopis i v případech, kdy administrátor nežádá žádné doložení financování. Pro klienty, kteří budou hledat financování projektu pomocí výběrového řízení, je připravena speciální forma příslibu. KB se za určitých podmínek zavazuje, že se výběrového řízení zúčastní a podá nabídku na financování projektu Nabídka úvěrového programu Ponte II Většina projektů čerpá dotaci z fondů EU pouze jako část krytí celkových výdajů projektu, a to navíc až po jeho dokončení. To vyvolává na straně žadatele potřebu předfinancování projektu (časový nesoulad mezi financováním projektu a platbou dotace) a spolufinancování (financování zbývající části nekryté dotací). Ve výjimečných případech a pouze v některých OP je možné poskytovat i tzv. průběžné platby. Naši EU specialisté jsou připraveni žadatelům pomoci i s touto formou financování projektu. Úvěr na předfinancování dotace EU Krátkodobý až střednědobý úvěr na financování časového nesouladu mezi okamžitou potřebou prostředků na krytí způsobilých výdajů projektu a čerpáním dotace z fondů EU. Úvěr na předfinancování dotace je zpravidla čerpán v Kč a poskytován jako: investiční úvěr úvěr na provozní a investiční potřeby úvěr na provozní a investiční potřeby revolvingový úvěr na oběžné prostředky revolvingový úvěr na oběžné prostředky municipální úvěr Revolvingový úvěr je především určen na financování projektů, které jsou rozděleny na jednotlivé etapy (viz pravidla stanovená jednotlivými OP). Výdaje u těchto projektů jsou pak hrazeny z dotace postupně v návaznosti na ukončení jednotlivých etap projektu (ucelených částí). Úvěr na spolufinancování projektu Střednědobý až dlouhodobý úvěr na financování výdajů projektu nekrytých zpětným financováním prostřednictvím dotace z fondů EU. Měna úvěru na spolufinancování projektu může být Kč, EUR, USD nebo CHF. Tento úvěr je poskytován jako: úvěr na oběžné prostředky investiční úvěr úvěr na provozní a investiční potřeby municipální úvěr nad 10 let Úroková sazba pohyblivá úroková sazba vázaná na PRIBOR nebo referenční sazbu KB, v případě úvěru na spolufinancování projektu je možná i pevná úroková sazba úroky hradí klient měsíčně, popř. čtvrtletně, a to v termínech sjednaných ve smlouvě o úvěru pokud není sjednána pevná úroková sazba (nebo pohyblivá s delší než jednoměsíční fixací), klient má možnost předčasně splatit úvěr, aniž by platil úhradu za předčasné splacení úvěru Čerpání úvěru úvěr lze čerpat jednorázově nebo postupně, a to k přímým platbám na účet dodavatele nebo prodávajícího na základě předložení příslušných dokladů úvěr lze čerpat i na běžný účet klienta s tím, že účelovost použití úvěru je následně ověřována následnými prověrkami banky (tj. např. v případech, kdy realizace projektu nebo jeho části nebude prováděna dodavatelským způsobem, ale bude zajišťována vlastní činností klienta) čerpání úvěru na předfinancování dotace EU je omezeno výší přiznané dotace na úhradu způsobilých výdajů (uznatelných nákladů) a je podmíněno předložením Rozhodnutí (smlouvy) o přidělení dotace čerpání úvěru na spolufinancování projektu je omezeno skutečně vynaloženými náklady na projekt, které nejsou pokryty dotací, a je podmíněno doložením náležitých dokladů Služby Komerční banky v oblasti EU dotací 9

12 převod prostředků z úvěrového účtu na jiné účty (např. dodavatelů, běžný účet klienta) v případě úvěru na předfinancování grantu EU bude zpravidla prováděn přes BÚ SF (viz podrobněji dále) Způsob splácení jistina úvěru na předfinancování dotace EU je splácena buď dotací ze SF, která bude poskytnuta na BÚ SF a dále převedena na úvěrový účet, nebo zvlastních zdrojů klienta splácení jistiny je jednorázové, případně i postupné (dle charakteru projektu) pokud není sjednána pevná úroková sazba (nebo pohyblivá s delší než jednoměsíční fixací), má klient možnost předčasně splatit úvěr, aniž by platil úhradu za předčasné splacení úvěru jistina úvěru určeného na spolufinancování projektu je splácena postupně dle splátkového kalendáře z příjmů klienta Zajištění úvěru Úvěr je zajišťován s přihlédnutím k typu projektu a charakteru poskytovaného úvěru, tj. zejména ručením, zástavním právem k nemovitosti, zástavním právem k věci movité, zástavním právem k pohledávce a krycí blankosměnkou. Vyloučen je pouze zajišťovací převod vlastnického práva z důvodu požadavku OP, aby předmět, který je pořizován z dotace, byl ve vlastnictví žadatele. Identifikaci (tzn. číslo běžného účtu a adresu pobočky Komerční banky, u které je účet veden) tohoto běžného účtu klient uvede ve smluvní dokumentaci nebo jiné dokumentaci vztahující se k financování projektu ze SF, eventuálně jiných fondů EU. Ceny Ceny pro všechny typy úvěru jsou stanoveny v Sazebníku Komerční banky, a.s. Výhody nabídka produktů Komerční banky odpovídající struktuře potřeb žadatelů o čerpání dotace (nejen) ze strukturálních fondů Evropské unie současné plánování a vyhodnocování potřeb a potenciálu klienta a možnosti získání dotace časová a věcná provázanost činností Komerční banky a poskytovatelů dotace umožňující předkládat oběma subjektům stejné dokumenty a ušetřit tak čas a náklady Běžný účet klienta pro příjmy a výdaje spojené s realizací projektu (BÚ SF) Podle pravidel pro poskytování dotací může mít klient povinnost zřídit pro účely projektu běžný účet, který bude používat i pro příjmy a výdaje spojené s realizací projektu (dále jen také BÚ SF). Účet musí být veden v Kč a může to dle pravidel OP být i stávající účet klienta v bance. Ve smlouvě o úvěru se klient zaváže, že: na tento běžný účet bude směrovat veškeré peněžní prostředky z poskytnuté dotace a KB bude oprávněna je použít k úhradě úvěru na předfinancování dotace EU nebo jeho části jako mimořádnou splátku úvěru prostřednictvím tohoto účtu budou prováděny i výdaje spojené s realizací projektu

13 11

14 Obvyklý průběh realizace projektu Cílem následujícího textu je seznámit se se standardním obsahem realizace projektu, orientační časovou náročností jednotlivých fází, rolí žadatele a podporou Komerční banky. Některé fáze projektu mohou probíhat zároveň. Celkový čas potřebný na přípravu a realizaci projektu je třeba vždy odhadnout s ohledem na konkrétní situaci. Procedura realizace projektu a získání dotace z fondů EU představuje sedm nezbytných základních fází. Jedná se o následující činnosti: Příprava projektu Zabezpečení finančních prostředků Podání žádosti o dotaci a vyhodnocení projektu Rozhodnutí o udělení dotace Realizace projektu Vyplacení dotace Splácení úvěrů programu Ponte Udržitelnost projektu 3.1 Příprava projektu Orientační časová náročnost min. 3 měsíce DOTAČNÍ PRŮZKUM EU POINT SPECIALISTA PORADENSKÁ FIRMA TIP: Tyto symboly Vám napoví, kdo Vám v dané fázi projektu může pomoci. Při přípravě projektu by měl žadatel věnovat pozornost zejména následujícím aspektům projektu: pokyny pro žadatele vyplývající z jednotlivých manuálů OP (požadované náležitosti žádosti včetně všech příloh, adresy kontaktních míst zprostředkujících subjektů, termíny sběru žádostí, způsob sběru žádostí atd.) doporučení zprostředkujících subjektů, která vzejdou z případných konzultací žadatele s těmito orgány k obsahu projektu a požadovaným přílohám k žádosti o dotaci zpracování reálného rozpočtu projektu příliš vysoké plánované náklady v poměru k výstupům a dopadům projektu mohou být důvodem k zamítnutí projektu vazby na programové dokumenty, zejména na OP (priority a opatření), které tvoří mantinely, v nichž se obsah a rozsah projektu musí nacházet vazby na přijaté rozvojové strategie (územní či sektorové např. plán rozvoje kraje, státní politika zaměstnanosti) nezbytnost komunikace se všemi partnery, kteří se buď podílejí na řešení projektu, nebo se jich jeho výsledky budou týkat (vliv na životní prostředí, změna technologií, pozemkové úpravy apod.) Mezi základní požadavky kladené na projekty mimo jiné patří: popis projektu dle osnovy definované v žádosti o poskytnutí podpory podrobný rozpočet projektu očekávané výsledky projektu doklad o zajištění finančního krytí projektu popis kapacit pro řízení projektu Součástí žádosti o dotaci mohou být také některé podpůrné dokumenty: studie proveditelnosti, příp. podnikatelský plán analýza nákladů a užitků (Cost-benefit analysis) územní rozhodnutí stavební povolení čestná prohlášení/potvrzení o bezdlužnosti smlouva o vedení běžného účtu daňová přiznání (zpravidla za poslední 2 účetně uzavřené roky včetně povinných příloh) stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí Po vypracování všech požadovaných dokumentů je možné dle podmínek stanovených jednotlivými operačními programy podávat žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím řídících orgánů či zprostředkujících subjektů buď pouze v určitých termínech (kolech), nebo kontinuálně po celé období U některých operačních programů (např. OPPI) je povoleno podávat žádost pouze elektronicky, tj. je vyžadován elektronický podpis žadatele.

15 13 Obvyklý průběh realizace projektu

16 Žadatel by se měl v této fázi zodpovědně rozhodnout, zda bude připravovat projektovou dokumentaci včetně požadovaných příloh k žádosti sám, nebo při přípravě projektu využije služeb poradenské firmy. Při výběru poradenské firmy je vhodné se řídit především předchozími zkušenostmi poradenské firmy s přípravou projektů. Na trhu je v současné době mnoho agentur zabývajících se dotacemi z evropských fondů. Na webových stránkách a na všech obchodních místech KB je k dispozici seznam prověřených poradenských agentur s prokazatelnými referencemi a odpovídajícím odborným zázemím. 3.2 Zabezpečení finančních prostředků Orientační časová náročnost 1 2 měsíce BANKOVNÍ PORADCE Podmínkou podání žádosti o dotaci z fondů EU je u některých OP prokázání financování nákladů projektu v celé jeho šíři z vlastních nebo cizích (např. úvěrových) zdrojů. V konkrétním případě to znamená poskytnutí příslibu ze strany Komerční banky na předfinancování té části rozpočtu projektu, která bude později kryta poskytnutou dotací, a příslibu na spolufinancování nákladů, na které se dotace nevztahuje. Soubor projektové dokumentace předkládaný Komerční bance při vyřízení úvěru je zpravidla shodný s podklady přikládanými k žádosti o poskytnutí dotace. Jedná se zejména o následující materiály: aktuální dokumenty opravňující k podnikání smlouva o sdružení v případě sdružení osob (u municipalit smlouva o vytvoření svazku obcí) účetní závěrka včetně daňového přiznání a zprávy auditora (pokud má klient tuto zprávu k dispozici) zpravidla za předcházející dvě účetní období aktuální výkazy v rozsahu rozvahy a výkazů zisků a ztrát včetně doplňujících údajů (jen u klientů, kteří vedou účetnictví) kopie přiznání k dani z příjmu včetně příloh dle zákona 337/1992 Sb. ( jen u klientů vedoucích daňovou evidenci, kopie přiznání k dani z příjmu musí být opatřena prezenčním razítkem finančního úřadu, kterému je dlužník povinen předkládat toto přiznání, prokazujícím převzetí originálu) včetně doplňujících údajů prohlášení o vlastnictví majetku a závazcích formulář KB vlastnické vztahy, majetkové podíly formulář KB doklady k zajištění úvěru podle charakteru zajišťovacího prostředku, tj. např. nabývací titul (kupní nebo darovací smlouva), pojistná smlouva apod. čestné prohlášení klienta, že nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti k příslušnému správci daní a poplatků, příslušné správě sociálního zabezpečení, příslušné zdravotní pojišťovně, příslušné obci, případně k příslušnému celnímu úřadu (pokud klient dováží zboží a služby). Prohlášení musí obsahovat i ustanovení o tom, že se žádným ze zmíněných subjektů nemá klient sjednán splátkový kalendář na splacení závazků, které by byly po lhůtě splatnosti. Prohlášení jsou součástí formuláře žádosti o úvěr. projekt včetně studie proveditelnosti, pokud je vyžadována i pro potřeby projednání žádosti o poskytnutí dotace prognózované účetní výkazy dokládající návratnost úvěru stavební povolení smlouva o dílo (případně návrh smlouvy) rozhodnutí / smlouva o poskytnutí dotace (lze doložit až před čerpáním úvěru) V případě, že o úvěr žádá municipalita, KB zpravidla vyžaduje místo výše uvedených účetních výkazů následující přílohy: plnění rozpočtu za uplynulé dva roky formulář Výpočet ukazatele dluhové služby schválený rozpočet na běžný rok včetně ověřeného záznamu z příslušného zasedání zastupitelstva ověřený zápis ze zasedání zastupitelstva se schváleným usnesením o přijetí úvěru (obchodu), resp. jeho zajištění rozvaha rozpočtových a příspěvkových organizací za uplynulé dva roky přehled o závazcích obce vůči bankám i ostatním subjektům včetně poskytnutých záruk a ručení ve prospěch třetí osoby Tento soubor může být doplněn dalšími podklady v závislosti na konkrétním druhu projektu.

17 3.3 Podání žádosti o dotaci a vyhodnocení projektu Orientační časová náročnost 4 5 měsíců Tuto fázi lze rozdělit na několik částí: vyhlášení termínů sběru žádostí příjem žádosti o podporu posouzení formální správnosti žádosti výzva k doplnění chybějících údajů či příloh posouzení přijatelnosti projektu a žadatele vlastní vyhodnocení projektu vícekriteriální bodové (interní, scoring, externí akreditovanými specialisty) předání projektů s jejich ohodnocením výběrové (hodnotitelské) komisi Výše uvedené činnosti by měly být zabezpečovány regionálními pracovišti zprostředkujících subjektů nebo tam, kde nebudou zřízeny, bude tuto činnost vykonávat útvar řídícího orgánu. výběr projektů výběrovou komisí (složena ze zástupců řídícího orgánu, zprostředkujícího subjektu, municipalit, sociálních a hospodářských partnerů atd.) vypracování seznamu doporučených a nedoporučených projektů k podpoře 3.4 Rozhodnutí o přidělení (poskytnutí) dotace Orientační časová náročnost 1 měsíc PORADENSKÁ FIRMA příprava návrhu rozhodnutí o udělení dotace u doporučených projektů (zprostředkující subjekt) schválení rozhodnutí o udělení dotace (řídící orgán) informování žadatele o schválení rozhodnutí řídící orgán (příp. výzva k uzavření smlouvy o dotaci) podpis Smlouvy o poskytnutí dotace (pouze v případě, bude-li OP vyžadována). Smlouva může být nahrazena akceptací Podmínek poskytnutí dotace žadatelem a následným zasláním Rozhodnutí o poskytnutí dotace řídícím orgánem. 3.5 Realizace projektu Časová náročnost závisí na druhu projektu EU POINT SPECIALISTA PORADENSKÁ FIRMA Zahájit realizaci projektu je v zásadě možné až od data, kdy příslušný orgán žadateli oznámí, že jeho projekt, příp. on sám, splňuje podmínky daného programu tzv. datum přijatelnosti projektu (registrace žádosti). Teprve od tohoto data mohou vznikat tzv. způsobilé výdaje (dříve uznatelné náklady), tj. výdaje, na které lze žádat dotaci. Výdaje vzniklé před datem přijatelnosti projektu nejsou způsobilé. Datum přijatelnosti projektu bude závazně stanoveno v podmínkách poskytnutí dotace. Za datum zahájení realizace projektu je považováno: a) datum uzavření smlouvy (vystavení objednávky, zdanitelného plnění) u dodávek zboží či služeb b) datum prvního záznamu ve stavebním deníku (datum uzavření smlouvy, vystavení objednávky, zdanitelného plnění dle toho, co nastalo dříve) V zásadě je možné před datem přijatelnosti projektu provést výběrové řízení na dodavatele zboží, služeb či stavebních prací za podmínek stanovených jednotlivými OP. Za způsobilé výdaje nebudou považovány ani zálohové platby. Datum zdanitelného plnění uvedené na faktuře nesmí předcházet datum přijatelnosti projektu. Při realizační fázi musí žadatel o dotaci zajistit zejména: dodržování parametrů projektu (bude kontrolováno zprostředkujícím subjektem v průběhu realizace) regulérnost jím vyhlašovaných výběrových řízení (dohled bude vykonávat zprostředkující subjekt) kontrolu dodavatelských subjektů nepřekračování plánovaných nákladů projektu zda není příliš mnoho prostředků vynakládáno na krytí nezpůsobilých výdajů účelovost čerpání poskytnutého úvěru (bude kontrolováno bankou) 15

18 3.6 Vyplacení dotace Orientační časová náročnost 3 měsíce Po dokončení realizace projektu či jeho etapy (délka etapy se dle jednotlivých OP odlišuje) musí žadatel: shromáždit uhrazené realizační faktury dokládající způsobilé výdaje (uznatelné náklady) předložit žádost o platbu (včetně faktur) na regionální pracoviště zprostředkujícího subjektu Příslušné pracoviště zprostředkujícího subjektu: prověří formální a věcnou správnost žádosti zkontroluje fyzicky realizaci projektu (etapy) provede autorizaci platby (vystavení osvědčení o provedené práci) předá osvědčení řídícímu orgánu Řídící orgán: schválí/neschválí žádost o proplacení a vystaví Příkaz k proplacení předá Příkaz k proplacení příslušnému finančnímu útvaru Finanční útvar řídícího orgánu: ověří náležitosti Příkazu k proplacení zažádá platební a certifikační orgán (Ministerstvo financí) o provedení platby ze SF provede převod prostředků na účet žadatele uvedený ve Smlouvě o poskytnutí dotace (účet klienta ve financující bance) zpravidla do 5 dnů po obdržení prostředků od platebního orgánu 3.7 Splácení úvěrů programu Ponte II Časová náročnost závisí na splatnosti úvěrů úvěr na předfinancování dotace EU je splacen z dotace, která bude zaslána finančním útvarem řídícího orgánu na běžný účet klienta v úvěrující bance úvěr na spolufinancování projektu bude splácen dle dohodnutého splátkového kalendáře zakotveného v příslušné úvěrové smlouvě, a to z příjmu žadatele plnění parametrů projektu je dle podmínek zakotvených ve Smlouvě o poskytnutí dotace kontrolováno příslušnými orgány (řídící orgán, zprostředkující subjekt) i po dokončení projektu (3 5 let) a v případě neplnění parametrů může být prostřednictvím finančních úřadů zpět vymáhána poskytnutá dotace 3.8 Udržitelnost projektu BANKOVNÍ PORADCE PORADENSKÁ FIRMA EU POINT SPECIALISTA EU POINT SPECIALISTA Po získání dotace vzniká příjemci povinnost udržitelnosti projektu. Udržitelnost je doba, po kterou musí příjemce podpory udržet výstupy projektu, k čemuž se příjemce zavazuje ve smlouvě o financování. Efekty projektu musí být udrženy v nezměněné podobě. Není tedy možné např. prodat nakoupené stroje. Stejně tak je nutné udržet vytvořená pracovní místa či zachovat povinnou publicitu. Zpravidla se tato lhůta udržitelnosti pohybuje mezi třemi až pěti lety, v závislosti na programu a typu příjemce dotace. Naplňování a udržení hodnot výstupů může být předmětem kontroly ze strany příslušných institucí. Při nesplnění povinnosti udržitelnosti může být žadatel v krajním případě požádán o vrácení dotace nebo její části.

19 17

20 Příklady realizovaných projektů Úspěšnost služby KB EU Point dokládají také příklady projektů realizovaných klienty Komerční banky, u kterých byla KB financujícím partnerem. 4.1 Svahové sekačky Spider Operační program Podnikání a inovace (OPPI) Inovace Firma Dvořák svahové sekačky s.r.o. úspěšně na trh uvedla sekačku, která dokáže sekat trávu v prudkém svahu či jinak těžko dostupných místech. Samotný nápad dálkově řízených svahových sekaček se zrodil v hlavě majitele firmy, Lubomíra Dvořáka. V současnosti společnost vyrábí dva typy sekaček Spider, které jsou určeny pouze k údržbě trávníků, a i když v tuto chvíli vlastně na trhu není žádný podobný stroj jako stávající typy sekačky Spider, firma se snaží jít dál. Za pomoci dotací se firma pustila do výzkumu a vývoje prototypu 3. generace rádiem řízené svahové sekačky určené pro údržbu rozsáhlých obtížně přístupných ploch. Kromě programu Impuls využila společnost podpory z programu Inovace, který slouží k financování inovací procesů a produktů, zejména k inovaci procesů. V rámci podpory byla zmodernizována část výroby a nakoupeny nové stroje pro výrobu přesnějších a kvalitnějších komponentů. Firma inovuje sekačku tak, aby měla silnější pohon, širší záběr a umožnila mimo sekání i jiné práce (například odhrabávání sněhu). Třetí dotací je podpora z programu Inovace-patent. Mezi patenty firmy patří například patent pojezdového ústrojí sekaček, na který byly získány patentové nároky v rámci Evropy, USA a Japonska. Mezi nesporné výhody sekaček Spider patří dálkové řízení, nízké těžiště a především jejich systém pohybu, který je v daném oboru ojedinělý. Firma Dvořák svahové sekačky již má na trhu své pevné místo, a to i díky smělým plánům a investicím do vývoje a inovací. Termín realizace: Realizátor: DVOŘÁK svahové sekačky s.r.o. Investiční náklady všech tří projektů: Celkové náklady: 25,7 mil. Kč Celková výše dotace: 14 mil. Kč Výše úvěru od KB: 6,5 mil. Kč Zdroj dotací: Program Impuls, Inovace-projekt, Inovace-patent Svahová sekačka Spider v terénu

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková Psaní projektů EU Ing. Mgr. Hana Janiková O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 1 Obsah Slovníček nejdůležitějších pojmů... 3 1

Více

PRŮVODCE PODNIKATELE OPERAČNÍM PROGRAMEM PODNIKÁNÍ A INOVACE

PRŮVODCE PODNIKATELE OPERAČNÍM PROGRAMEM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRŮVODCE PODNIKATELE OPERAČNÍM PROGRAMEM PODNIKÁNÍ A INOVACE Investice do vaší budoucnosti 2 Obsah ÚVODNÍ SLOVO 4 KAPITOLA 1 STRUKTURÁLNÍ FONDY EU VE VZTAHU K ČR 5 1.1 Regionální politika a strukturální

Více

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Obsah Regionální politika EU........................................................................

Více

The Role of Tax Office as the Control Authority in the Flow of Public Finances

The Role of Tax Office as the Control Authority in the Flow of Public Finances MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav managementu a marketingu Anna Drápalová Role finančního úřadu jako kontrolního orgánu v toku veřejných financí The Role of Tax Office as the Control Authority in the

Více

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO Verze 3.0 16.11.2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT Verze 3.0 Schválený na 14. zasedání Výboru Regionální

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 10 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 10. 1. 2014 2 OBSAH ÚVOD

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

BENEFIT 7+ (též elektronická žádost) Brownfield. Certifikace výdajů. Cílové skupiny. De Minimis

BENEFIT 7+ (též elektronická žádost) Brownfield. Certifikace výdajů. Cílové skupiny. De Minimis Pojem BENEFIT 7+ (též elektronická žádost) Brownfield Certifikace výdajů Cílové skupiny De Minimis Výklad Elektronická žádost, která je určena pro žadatele za účelem vyplnění a vytvoření žádosti. Následně

Více

Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003. Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání

Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003. Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003 Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání Verze k 18.12. 2003 1 Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003 Použité zkratky BIC CI CT ČEA ČMZRB DPH

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Formulace projektu ucházejícího se o podporu z fondů Evropské unie

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Formulace projektu ucházejícího se o podporu z fondů Evropské unie ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Formulace projektu ucházejícího se o podporu z fondů Evropské unie Plzeň, 2012 Martina MARŠÁLKOVÁ (VONDRÁKOVÁ) Prohlášení Prohlašuji, že

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Možnosti čerpání prostředků Příprava a zpracování projektu Konkrétní rady pro tvorbu a podávání projektu Praktická příručka pro

Více

Abeceda. fondů Evropské unie 2007-2013

Abeceda. fondů Evropské unie 2007-2013 Tato publikace je spolufinancována Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj beceda fondů Evropské unie 2007-2013 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor evropských fondů Staroměstské náměstí

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. ICT a sdílené služby

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. ICT a sdílené služby MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy ICT a sdílené služby Název programu

Více

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 Verze k 13. 12. 2006 Obsah I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1. Rozdělení činností při implementaci...

Více

Analýza úvěrů a půjček

Analýza úvěrů a půjček JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Analýza úvěrů a půjček požadavky poskytovatelů

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.9

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.9 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Verze 1.9 č. verze: 1.9 Strana 2 / 133 Verze 1.9 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 19. 12., je účinná pro

Více

MIKROPŮJČKY Nový nástroj financování projektů na venkově. Petr Pelcl Tomáš Svoboda Jiří Prošek Lukáš Heger

MIKROPŮJČKY Nový nástroj financování projektů na venkově. Petr Pelcl Tomáš Svoboda Jiří Prošek Lukáš Heger MIKROPŮJČKY Nový nástroj financování projektů na venkově Petr Pelcl Tomáš Svoboda Jiří Prošek Lukáš Heger MIKROPŮJČKY Nový nástroj financování projektů na venkově Petr Pelcl Tomáš Svoboda Jiří Prošek

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj květen 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.25

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.25 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.25 Verze 1.25 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 14. 12. 2011, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Zpracováno pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky pracovní skupina Finance Zpracoval

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání

Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání Programový dodatek OPPP k 15.3.2004 Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání Verze 26.3 2003-1 - Programový dodatek OPPP k 15.3.2004 Obsah I. OBECNÁ USTANOVENÍ 6 1) ÚČEL A PŮSOBNOST

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání www.dotaceeu.cz 2 2 Evropské fondy 2014 2020:Jednoduše pro lidi Reforma politiky soudržnosti pro programové období 2014 2020...4 Evropské

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT a strategické služby

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT a strategické služby Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT a strategické služby Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy ICT a strategické

Více