U¾ivatelská pøíruèka vydání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U¾ivatelská pøíruèka vydání"

Transkript

1 Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka vydání

2 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NHM-2NX shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete na adrese Copyright Nokia Corporation V¹echna práva vyhrazena. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. Nokia Xpress-on, Nokia tune, Bantumi, Space Impact, Bumper a Link5 jsou ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java TM is a trademark of Sun Microsystems, Inc. Nokia se øidí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádìt zmìny a vylep¹ení u v¹ech výrobkù popsaných v tomto dokumentu bez pøedchozího oznámení.

3 Spoleènost Nokia není za ¾ádných okolností zodpovìdná za jakoukoli ztrátu dat nebo pøíjmù ani za zvlá¹tní, náhodné, následné èi nepøímé ¹kody zpùsobené jakýmkoli zpùsobem. Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromì zákonných po¾adavkù se ve vztahu k pøesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují ¾ádné vyjádøené ani pøedpokládané záruky vèetnì, nikoli v¹ak pouze, pøedpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný úèel. Spoleènost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez pøedchozího upozornìní tento dokument revidovat nebo ukonèit jeho platnost. Dostupnost urèitých produktù se mù¾e li¹it podle oblastí. Obra»te se na nejbli¾¹ího prodejce spoleènosti Nokia / 1. vydání

4 Obsah Obsah Obsah... 4 PRO VA I BEZPEÈNOST... 9 Obecné informace títky v prodejním balení Pøístupové kódy Styly textu pou¾ité v této pøíruèce Zaèínáme Tlaèítka Displej a pohotovostní re¾im Dal¹í základní indikátory Instalace SIM karty a baterie Nabíjení baterie Zapnutí a vypnutí Výmìna krytù Základní funkce Volání a pøijímání hovorù Volání Volání jména a tel. èísla ulo¾eného v telefonním seznamu Volání èísla ze seznamu posledních volaných èísel Volání Va¹í hlasové schránky Hlasová volba Zrychlená volba Konferenèní hovor Pøijmutí nebo odmítnutí hovoru

5 Hovor na lince Funkce dostupné v prùbìhu hovoru Zamknutí klávesnice Psaní textu Stisknutím tlaèítka pro ka¾dý znak pouze jednou (prediktivní vkládání textu) Volba slovníku pro prediktivní vkládání textu Vypnutí prediktivního vkládání textu Pou¾ití prediktivního vkládání textu Psaní slo¾ených slov Jedním nebo nìkolikerým stisknutím tlaèítka pro ka¾dý znak (tradièní zadávání textu) Obsah 3. Telefonní seznam (Jména) Pou¾ití funkcí telefonního seznamu Volba nastavení telefonního seznamu Hledání jmen a tel. èísel Volání èísla slu¾by Ulo¾ení jmen a tel. èísel Vymazání jmen a tel. èísel Kopírování jmen a tel. èísel Pøiøazení vyzvánìcího tónu jménu a tel. èíslu Pøiøazení tel. èísla tlaèítku zrychlené volby Hlasová volba Nahrání hlasového záznamu Volání s pomocí hlasového záznamu: Dal¹í volby pro hlasové záznamy Odeslání tel. èísla a jména Upravení tel. èísla a jména Funkce menu Otevøení funkcí menu

6 Obsah Procházením Pomocí èísla menu Ukonèení funkce menu Seznam funkcí menu Zprávy (Menu 1) Psaní a odesílání textové zprávy (Psát zprávy) Ètení textové zprávy (Pøijaté) Zobrazení Vámi ulo¾ených zpráv (Odeslané) Chat Obrázkové zprávy Po obdr¾ení obrazové zprávy Odeslání obrazové zprávy Naèítání obrazových zpráv ablony Smajlíci Vymazání textových zpráv Nastavení zpráv Profil Bì¾né Informaèní slu¾ba Èíslo hlasové schránky Editor pøíkazù slu¾by Výpis volání (Menu 2) Profily (Menu 3) Aktivace profilu Zmìna nastavení profilu Nastavení (Menu 4) Nastavení tónù Nastavení èasu

7 Nastavení hovoru Nastavení telefonu Nastavení pøíslu¹enství Nastavení zámku kláves Nastavení zabezpeèení Obnovit standardní nastavení Stahování (Menu 5) Upomínky (Menu 6) Hry (Menu 7) Aplikace (Menu 8) Spu¹tìní aplikace Naètení aplikace Zobrazení systémových informací Dal¹í funkce (Menu 9) Budík Nastavení budíku Pøi dosa¾ení èasu buzení Kalkulaèka Výpoèet Pøevod mìn Stopky Zaznamenání mezièasù a èasù kol Správa døíve ulo¾ených èasù Mìøiè pro odpoèítávání Nastavení normálního mìøièe Nastavení mìøièe intervalù Dojde-li k vypr¹ení mìøeného èasu nebo periody Skladatel Obrázkový editor Obsah 7

8 Obsah Kreslení nebo upravení obrázku Spoøiè displeje Volba spoøièe displeje Nastavení prodlevy spoøièe displeje Naètení spoøièe displeje WAP slu¾by (Slu¾by - Menu 10) Základní kroky pro pou¾ívání slu¾eb WAP Nastavení telefonu pro pou¾ívání slu¾eb WAP Ulo¾ení nastavení pøijatého v podobì textové zprávy Zadání nastavení spojení Odeslání nastavení WAP Pøipojení ke slu¾bì WAP Procházení stránkami slu¾by WAP Obecná vodítka pro pou¾ití kláves Ukonèení spojení WAP Nastavení vzhledu WAP stránek Ulo¾ení a správa zálo¾ek Pøijaté slu¾by Nastavení telefonu pro pøíjem zpráv slu¾by Zobrazení pøijatých zpráv slu¾by Vymazání vyrovnávací pamìti Autorizaèní certifikáty Slu¾by SIM (Menu 11) Pokyny k pou¾ívání baterií Nabíjení a vybíjení PÉÈE A ÚDR BA DÙLE ITÉ BEZPEÈNOSTNÍ INFORMACE

9 PRO VA I BEZPEÈNOST Seznamte se s tìmito jednoduchými pravidly. Jejich poru¹ování mù¾e být nejenom nebezpeèné, ale i protizákonné. Podrobnìj¹í bezpeènostní informace naleznete v této pøíruèce. Nezapínejte telefon tam, kde je pou¾ívání bezdrátových telefonù zakázáno nebo kde je mo¾ný vznik interferencí a jiného nebezpeèí. BEZPEÈNOST SILNIÈNÍHO PROVOZU PØEDEV ÍM Za jízdy nedr¾te telefon v ruce. INTERFERENCE Pøi provozu bezdrátového telefonu mù¾e docházet k interferencím, které nepøíznivì ovlivòují jeho funkci. BÌHEM POBYTU VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAØÍZENÍCH TELEFON VYPNÌTE Dodr¾ujte v¹echna místní pravidla a naøízení. V blízkosti lékaøských pøístrojù a zaøízení telefon v¾dy vypnìte. V LETADLE TELEFON V DY VYPNÌTE Bezdrátové telefony mohou v letadle zpùsobit interference. PRO VA I BEZPEÈNOST VYPNÌTE PØI DOPLÒOVÁNÍ PALIVA Nepou¾ívejte telefon na èerpací stanici. Nepou¾ívejte jej v blízkosti pohonných hmot a jiných hoølavin. V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JE PROVÁDÌN ODSTØEL, TELEFON VYPNÌTE Telefon nepou¾ívejte v blízkosti míst, kde je provádìn odstøel. Dodr¾ujte pøíslu¹ná pravidla a naøízení. 9

10 PRO VA I BEZPEÈNOST TELEFON POU ÍVEJTE ZPÙSOBEM, PRO KTERÝ JE KONSTRUOVÁN Pou¾ívejte jej pouze v normální poloze. Zbyteènì se nedotýkejte jeho antény. KVALIFIKOVANÝ SERVIS Instalovat a opravovat telefon a jeho pøíslu¹enství smí pouze kvalifikovaný servis. PØÍSLU ENSTVÍ A BATERIE Pou¾ívejte pouze schválené pøíslu¹enství a baterie. Nepøipojujte nekompatibilní produkty. ODOLNOST PROTI VODÌ Telefon není odolný vùèi vodì. Udr¾ujte pøístroj v suchém prostøedí. ZÁLO NÍ KOPIE Nezapomeòte zálohovat v¹echna dùle¾itá data. PØIPOJENÍ K JINÉMU ZAØÍZENÍ Pøed pøipojením k jinému zaøízení si peèlivì pøeètìte bezpeènostní informace v u¾ivatelské pøíruèce tohoto zaøízení. Nepøipojujte nekompatibilní produkty. VOLÁNÍ Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté slu¾bami sítì. Zadejte telefonní èíslo (vèetnì smìrového pøedèíslí) a stisknìte. Pro ukonèení hovoru stisknìte. Pro pøijmutí hovoru stisknìte. TÍSÒOVÁ VOLÁNÍ Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté slu¾bami sítì. Vyma¾te displej potøebným poètem stisknutí tlaèítka (napøíklad pro ukonèení hovoru, ukonèení funkce menu apod.). Zadejte èíslo tísòového volání a stisknìte. Udejte svou polohu. Hovor neukonèujte, dokud k tomu nejste vyzváni. 10

11 Sí»ové slu¾by Bezdrátový telefon, popisovaný v této pøíruèce, je schválen pro pou¾ití v sítích EGSM 900 a GSM Provoz ve dvou frekvenèních pásmech je funkce závislá na síti. Informace o pou¾itelnosti a o pøedplacení této funkce získáte u místního operátora sítì. Slu¾by obsa¾ené v této pøíruèce se nazývají Sí»ové slu¾by. Jsou to speciální slu¾by, které si uzpùsobujete prostøednictvím operátora sítì. Pøed tím, ne¾ nìkteré z tìchto slu¾eb sítì vyu¾ijete, je musíte pøedplatit u Va¹eho provozovatele sí»ových slu¾eb a získat od nìj informace o jejich pou¾ívání. Poznámka: Nìkteré sítì nemusejí podporovat v¹echny speciální znaky konkrétních jazykù nebo slu¾by. Pøíslu¹enství Pøed pou¾itím s tímto pøístrojem zkontrolujte èíslo modelu nabíjeèky. Tento pøístroj smí být pøi pou¾ívání napájen pouze nabíjeèkami ACP-7, ACP-8, LCH-9 a DCV-10. Výstraha: Pou¾ívejte pouze baterie, nabíjeèky a pøíslu¹enství schválené výrobcem telefonu. Pou¾ívání jiných typù mù¾e zpùsobit zru¹ení osvìdèení nebo záruk, vztahujících se na telefon a mù¾e být i nebezpeèné. Informace o dostupnosti schválených zaøízení získáte u Va¹eho prodejce. Jestli¾e odpojujete napájecí kabel od libovolného pøíslu¹enství, v¾dy uchopte a zatáhnìte za konektor, ne za kabel. PRO VA I BEZPEÈNOST 11

12 Obecné informace Obecné informace títky v prodejním balení títky obsahují informace dùle¾ité pro servis a pro úèely související s podporou zákazníka. Ulo¾te ¹títky na spolehlivém a bezpeèném místì. títek pøilepte na kartu Club Nokia Invitation Card, pokud je dodaná v prodejním balení. títek nalepte na záruèní list. Pøístupové kódy Pomocí dále uvedených pøístupových kódù mù¾ete pøedejít neoprávnìnému pou¾ívání Va¹eho telefonu a SIM karty. Bezpeènostní kód: Tento kód je dodán spolu s telefonem. Bezpeènostní kód chrání telefon pøed neoprávnìným pou¾itím a je ho mo¾né pou¾ít i pro zamknutí klávesnice telefonu, viz str. 25. Pøednastavený kód je V menu Nastavení zabezpeèení zmìòte pomocí funkce Zmìna pøístupových kódù aktuální kód a funkcí Úroveò zabezpeèení nastavte jeho vy¾adování telefonem (viz str. 55). Nový kód uchovejte v tajnosti a ulo¾te jej oddìlenì od telefonu. PIN kód: Tento kód je dodán se SIM kartou. Chrání SIM kartu pøed neoprávnìným pou¾itím. Je-li v menu Nastavení zabezpeèení zapnuta funkce Po¾adavek na PIN kód (viz str. 55), kód bude vy¾adován pøi ka¾dém zapnutí telefonu. Zadáte-li nesprávný PIN kód tøikrát za sebou, bude SIM karta blokována. Zadejte PUK kód a stisknìte tlaèítko OK. Zadejte nový PIN kód a stisknìte tlaèítko OK. Zadejte nový kód znovu a stisknìte tlaèítko OK. 12

13 PIN2 kód: Tento kód mù¾e být dodán se SIM kartou. Je vy¾adován pøi otevírání urèitých funkcí, jako napøíklad poèítadel cen hovorù. Zadáte-li nesprávný PIN2 kód tøikrát za sebou, budete vyzváni k zadání kódu PUK2. Kódy PUK a PUK2: Tyto kódy mohou být dodány se SIM kartou. Pokud dodány nejsou, kontaktujte operátora sítì. Heslo pro blokování: Heslo pro blokování je vy¾adováno pøi pou¾ívání funkce Slu¾ba blokování hovorù v Nastavení zabezpeèení (viz str. 55). Toto heslo obdr¾íte od operátora sítì. Styly textu pou¾ité v této pøíruèce Texty zobrazované na displeji telefonu jsou zde vytisknuty modrou barvou, napøíklad volá. Texty, které jsou na displeji zobrazovány jako doprovodný text k výbìrovým klávesám a, jsou zde vytisknuty modrou barvou a tuèným písmem, napøíklad Menu. Obecné informace 13

14 Zaèínáme 1. Zaèínáme Tlaèítka Následuje popis základních funkcí tlaèítek telefonu. Dal¹í informace naleznete dále v této u¾ivatelské pøíruèce. Vypínací tlaèítko (na vrcholu telefonu): Podr¾ení stisknutého vypínacího tlaèítka zapíná nebo vypíná telefon. Pokud jej krátce stisknete v pohotovostním re¾imu nebo v prùbìhu hovoru, zobrazí se seznam profilù. Klávesy pro procházení a : V pohotovostním re¾imu pou¾ijte tyto klávesy pro procházení jmény a tel. èísly ulo¾enými v telefonním seznamu. Ve funkcích menu pou¾ijte tyto klávesy pro procházení seznamem menu a nastavení. Výbìrové klávesy ( a ): Ka¾dá klávesa provádí pøíkaz, který je zobrazen nad ní. Napøíklad stisknutí Menu otevøe seznam funkcí menu. : Pøijme hovor a vytoèí zobrazené tel. èíslo. Stisknutí v pohotovostním re¾imu zobrazí seznam posledních volaných èísel. : Ukonèí nebo odmítne hovor a ukonèí funkci. - : Tato tlaèítka slou¾í pro zadávání èísel a písmen. Podr¾ení stisknutého tlaèítka volá Va¹i hlasovou schránku. a : Tato tlaèítka jsou pou¾ita pro rùzné úèely v rùzných funkcích. 14

15 Displej a pohotovostní re¾im Ní¾e uvedené indikátory jsou zobrazeny v pøípadì, ¾e je telefon pøipraven k pou¾ívání a na displeji nejsou u¾ivatelem zadány ¾ádné znaky. Je-li zobrazen takovýto displej, nachází se telefon v pohotovostním re¾imu. 1. Indikuje celulární sí», ve které se telefon v souèasné chvíli pou¾ívá. 2. Pøedstavuje sílu signálu celulární sítì v smístì, na kterém se nacházíte. 3. Indikuje úroveò nabití baterie. 4. Pøedstavuje funkci levé výbìrové klávesy (Menu). 5. Pøedstavuje funkci pravé výbìrové klávesy (Jména). Zaèínáme Dal¹í základní indikátory Obdr¾eli jste textovou nebo obrazovou zprávu. Obdr¾eli jste hlasovou zprávu. Jsou-li v¹echny tóny telefonu zti¹ené, telefon pøi pøíchozím hovoru nebude vyzvánìt ani pípat. Indikuje zamknutí klávesnice telefonu. Je naøízen budík. Vyzvánìní budíku zazní, i kdy¾ jsou ostatní tóny telefonu zti¹ené. V¹echna volání jsou pøesmìrována. V¹echny hovory jsou omezeny do uzavøené skupiny (sí»ová slu¾ba). K telefonu je pøipojen headset. 15

16 Zaèínáme Mìøiè pro odpoèítávání je spu¹tìn. Jsou spu¹tìny stopky. Instalace SIM karty a baterie Ukládejte miniaturní SIM karty mimo dosah malých dìtí. SIM karta a její kontakty jsou náchylné na po¹kození po¹krábáním nebo ohnutím. Pøi manipulaci, vkládání a vyjímání s ní proto pracujte opatrnì. Pøed instalací SIM karty se v¾dy ujistìte, ¾e je telefon vypnutý, a poté vyjmìte baterii. 1. Stisknìte pojistku (1), odsuòte kryt (2) a poté jej zvednìte (3). 16

17 2. Zatlaète na dvì západky v opaèných smìrech (4) a vyjmìte baterii z telefonu (5). Zaèínáme 3. Opatrnì zasuòte SIM kartu do konektoru SIM karty (6). Zajistìte, aby pozlacené kontakty karty smìøovaly dolù a zkosený roh byl vlevo. 4. Vyrovnejte pozlacené konektory na baterii s odpovídajícími konektory v telefonu a zatlaète na druhý konec baterie, dokud baterie zcela nedosedne na místo (7). 17

18 Zaèínáme 5. Obì západky zadního krytu vlo¾te do odpovídajících drá¾ek v telefonu (8). Zasunujte kryt smìrem ke konci telefonu, dokud kryt nedosedne na místo (9). Nabíjení baterie Nenabíjejte baterii, pokud je nìkterý z krytù sejmutý. Viz rovnì¾ Pokyny k pou¾ívání baterií na stranì Pøipojte konektor nabíjeèky do otvoru v základnì telefonu. 2. Pøipojte nabíjeèku do zásuvky el. napìtí. Sloupec indikátoru stavu nabití baterie se zaène pohybovat. Nabíjení baterie dodané s telefonem mù¾e pøi pou¾ití nabíjeèky ACP-7 trvat a¾ ¹est hodin. 18

19 Je-li zobrazen text Nenabíjím, chvíli poèkejte, odpojte nabíjeèku, opìt ji pøipojte a zkuste to znovu. Dochází-li opakovanì k selhání nabíjení, kontaktujte svého prodejce. 3. Po úplném nabití baterie se zastaví pohyb indikátoru nabití baterie. Odpojte nabíjeèku od zásuvky el. napìtí a od telefonu. Zaèínáme Zapnutí a vypnutí Podr¾te stisknuté tlaèítko. Vyzve-li telefon k zadání PIN kódu nebo bezpeènostního kódu: Zadejte kód a stisknìte OK. Výstraha: Nezapínejte telefon tam, kde je pou¾ívání bezdrátových telefonù zakázáno nebo tam, kde je mo¾ný vznik interferencí a jiného nebezpeèí. TIPY PRO EFEKTIVNÍ FUNKCI: Telefon má vestavìnou anténu (na obrázku je pøedstavována ¹edou plochou). Stejnì jako u jiných pøístrojù pracujících na bázi rádiového pøenosu, nedotýkejte se antén, je-li pøístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivòuje kvalitu pøíjmu a mù¾e zpùsobit, ¾e telefon bude pro provoz potøebovat vìt¹í pøíkon, ne¾ by jinak bylo zapotøebí. Nebudete-li se pøi hovoru dotýkat prostoru antény, bude zachován optimální výkon antény a doba provozu Va¹eho telefonu. 19

20 Zaèínáme Výmìna krytù Ne¾ zaènete vymìòovat nìkterý z krytù, v¾dy vypnìte telefon a odpojte telefon od nabíjeèky nebo jiného zaøízení. Telefon ukládejte a pou¾ívejte pouze s obìma kryty nainstalovanými. 1. Stisknìte pojistku (1), odsuòte kryt (2) a poté jej zvednìte (3). 2. Opatrnì odtahujte pøední kryt od telefonu. Zaènìte na spodní èásti telefonu (4). 3. Do pøedního krytu (5) vlo¾te desku klávesnice. 20

21 4. Vyrovnejte vrchní plochu telefonu s vrchní èástí pøedního krytu (6) a tlaète kryt na telefon, dokud nedosedne na místo (7). 5. Obì západky zadního krytu vlo¾te do odpovídajících drá¾ek v telefonu (8). Zasouvejte kryt, dokud nedosedne na místo (9). Zaèínáme 21

22 Základní funkce 2. Základní funkce Volání a pøijímání hovorù Volání 1. Zadejte pøedèíslí a tel. èíslo. Chcete-li upravit èíslo, mù¾ete tlaèítky a pohybovat kurzorem nebo stisknutím Vymazat vymazat znak nalevo od kurzoru. Volání do zahranièí: Dvojím stisknutím zadejte znak + (nahrazuje mezinárodní prefix) a zadejte kód zemì, pøedèíslí (bez poèáteèní èíslice 0) a tel. èíslo. 2. Stisknìte. Nastavení hlasitosti: Stisknutím tlaèítka zvy¹ujete a stisknutím tlaèítka sni¾ujete hlasitost sluchátka. 3. Stisknutím ukonèíte hovor nebo zru¹íte pokus o navázání hovoru. Volání jména a tel. èísla ulo¾eného v telefonním seznamu V pohotovostním re¾imu stisknìte nebo. Zadejte první písmeno jména ulo¾eného s po¾adovaným tel. èíslem. Tlaèítky a vyhledejte po¾adované jméno. Pro zobrazení tel. èísla stisknìte Detaily nebo podr¾te stisknuté. Stisknutím èíslo vytoèíte. Viz rovnì¾ Hledání jmen a tel. èísel na stranì 31. Volání èísla ze seznamu posledních volaných èísel Pro volání jednoho z 20-i posledních tel. èísel, které jste volali nebo se pokou¹eli volat: V pohotovostním re¾imu stisknìte, vyhledejte po¾adované tel. èíslo nebo jméno, a stisknìte. 22

23 Volání Va¹í hlasové schránky V pohotovostním re¾imu podr¾te stisknuté tlaèítko. Èíslo hlasové schránky mù¾ete získat u Va¹eho operátora. Viz rovnì¾ Èíslo hlasové schránky na stranì 47. Hlasová volba Tel. èíslo je mo¾né vytoèit vyslovením slova (nebo slov), které je k tel. èíslu pøipojeno. Viz Hlasová volba na stranì 33. Zrychlená volba Pokud jste pøiøadili tel. èíslo nìkterému tlaèítku zrychlené volby ( a¾ ), mù¾ete toto tel. èíslo vytoèit nìkterým z následujících zpùsobù: V pohotovostním re¾imu stisknìte tlaèítko zrychlené volby a. Nebo: Je-li zapnuta funkce Zrychlená volba v menu Nastavení hovoru (viz str. 52), podr¾te v pohotovostním re¾imu stisknuté tlaèítko zrychlené volby, dokud se nezahájí vytáèení èísla. Viz rovnì¾ Pøiøazení tel. èísla tlaèítku zrychlené volby na stranì 32. Konferenèní hovor Konferenèní hovor je sí»ová slu¾ba, která umo¾òuje a¾ ¹esti osobám vstoupit do stejného hovoru. 1. V prùbìhu hovoru stisknìte Volby a zvolte Nový hovor. 2. Zadejte tel. èíslo nebo jej vyhledejte v tel. seznamu a stisknìte Volat. První hovor je dr¾en. 3. Po pøijmutí nového hovoru pøipojte prvního úèastníka do konferenèního hovoru stisknutím Volby a zvolením Konference. 4. Chcete-li pøidat dal¹ího úèastníka, opakujte kroky 1, 2 a Chcete-li s jedním z úèastníkù hovoøit samostatnì: Základní funkce 23

24 Základní funkce Stisknìte Volby a zvolte Soukromì. Zvolte úèastníka a stisknìte OK. Po ukonèení konverzace se vrátíte do konferenèního hovoru podle popisu v kroku Pro ukonèení konferenèního hovoru stisknìte. Pøijmutí nebo odmítnutí hovoru Stisknutím pøijmete pøíchozí hovor. Chcete-li hovor ignorovat, stisknìte Ticho. Pro odmítnutí hovoru stisknìte. Pokud máte aktivovánu nìkterou funkci pøesmìrování, napøíklad Pøesmìrovat, je-li obsazeno, bude odmítnutý hovor pøesmìrován, napøíklad do Va¹í hlasové schránky. Hovor na lince V prùbìhu aktivního hovoru mù¾ete pøijmout dal¹í pøíchozí hovor, pokud máte aktivovánu funkci Slu¾ba hovor na lince v menu Nastavení hovoru (viz str. 52). V prùbìhu hovoru stisknìte Pøijmout nebo. Nebo: Stisknìte Volby a zvolte Pøijmout. První hovor je dr¾en. Pro pøepínání mezi dvìma hovory stisknìte Vymìnit nebo. Pro odmítnutí hovoru na lince stisknìte Volby a zvolte Odmítnout. Pro ukonèení aktivního hovoru stisknìte. Funkce dostupné v prùbìhu hovoru Ní¾e uvedené funkce je mo¾né pou¾ít v prùbìhu hovoru. Nìkteré z nich jsou sí»ové slu¾by. V¹echny tyto funkce nejsou dostupné najednou. V prùbìhu hovoru stisknìte Volby a zvolte nìkterou z tìchto funkcí: Ticho nebo Nahlas, Pøidr¾et nebo Pøijmout, Poslat DTMF, Nový hovor, Pøijmout, Odmítnout, Vymìnit, Konec hovoru, Ukonèit v¹e, Tel. seznam, Menu, Konference, Soukromì. 24

25 Pro odeslání DTMF tónù pou¾ijte Poslat DTMF. Zamknutí klávesnice Klávesnici telefonu mù¾ete zamknout, abyste pøede¹li následkùm nechtìného stisknutí tlaèítek, napøíklad pøi pøená¹ení telefonu v ta¹ce, nebo pro zabránìní neoprávnìného pou¾ití telefonu. Zabránìní nechtìného stisknutí tlaèítek: V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu a poté rychle. Nebo: Mù¾ete nastavit, aby se klávesnice zamkla automaticky po uplynutí urèité doby, bìhem ní¾ nejsou tlaèítka stisknuta: V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu a zvolte Nastavení, Nastavení zámku kláves, Automatický zámek kláves a Zapnout. Zadejte prodlevu v minutách a sekundách a stisknìte OK. Zámek klávesnice se aktivuje, je-li telefon v pohotovostním re¾imu. Odemknutí klávesnice: V pohotovostním re¾imu stisknìte Uvolnit a poté rychle. Základní funkce Zabránìní neoprávnìného pou¾ití telefonu: Nejprve aktivujte kód zámku klávesnice: V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu a zvolte Nastavení, Nastavení zámku kláves a Kód zámku kláves. Zadejte bezpeènostní kód a stisknìte OK. Zvolte Zapnout. Poté zamknìte klávesnici: V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu a poté rychle. Odemknutí klávesnice: V pohotovostním re¾imu stisknìte Uvolnit. Zadejte bezpeènostní kód a stisknìte OK. Pøi zamknuté klávesnici: Je zobrazen indikátor. 25

26 Základní funkce Chcete-li pøijmout hovor, stisknìte. Po ukonèení nebo odmítnutí hovoru se klávesnice opìt automaticky zamkne. Headset HDC-5 je mo¾né pou¾ívat normálním zpùsobem. Poznámka: Je-li zapnuta funkce blokování klávesnice, je mo¾né provádìt volání na èísla tísòových volání, která jsou ulo¾ená v telefonním pøístroji (napø. 112 nebo jiná oficiální èísla tísòových volání). Zadejte èíslo tísòového volání s stisknìte. Èíslo je zobrazeno a¾ po zadání v¹ech èíslic. Psaní textu Pro psaní textu mù¾ete pou¾ít buï metodu prediktivního vkládáním textu, pøi které je pro ka¾dý znak odpovídající tlaèítko stisknuté pouze jednou, nebo tradièní zpùsob, pøi kterém se znaky zadávají jedním nebo nìkolikerým stisknutím odpovídajícího tlaèítka. Stisknutím tlaèítka pro ka¾dý znak pouze jednou (prediktivní vkládání textu) Prediktivní vkládání textu je rychlý zpùsob psaní, napøíklad textových zpráv (viz strana 40) a poznámek (viz strana 57). Tato metoda vyu¾ívá vestavìný slovník. Volba slovníku pro prediktivní vkládání textu V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu a zvolte Zprávy a Psát zprávy. Stisknìte Volby a zvolte Slovník a po¾adovaný jazyk. Vypnutí prediktivního vkládání textu V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu a zvolte Zprávy a Psát zprávy. Stisknìte Volby a zvolte Slovník a Slovník vyp.. 26

27 Pou¾ití prediktivního vkládání textu Chcete-li pou¾ít tento zpùsob, zkontrolujte, zda je v horní èásti displeje zobrazen indikátor. 1. Napi¹te po¾adované slovo tak, ¾e pro ka¾dé písmeno slova stisknete odpovídající tlaèítko pouze jednou. Napøíklad pr o napsání slova Nokia stisknìte. Proto¾e se zobrazené slovo mìní po ka¾dém novém stisknutí tlaèítka, nevìnujte pøíli¹ velkou pozornost zobrazovanému slovu, dokud nenapí¹ete celé slovo. Stisknutím nebo pohybujte kurzorem doleva nebo doprava. Chcete-li vymazat znak nalevo od kurzoru, stisknìte Vymazat. Podr¾ením stisknutého tlaèítka Vymazat vyma¾ete v¹echny znaky. Pro pøepínání mezi psaním velkých a malých znakù tisknìte opakovanì tlaèítko a sledujte indikátor v horní èásti displeje, napøíklad ABC. Pro vlo¾ení interpunkèního znaménka stisknìte a poté opakovanì, dokud se nezobrazí po¾adované znaménko. Vlo¾ení speciálního znaku: Podr¾te stisknuté tlaèítko, vyhledejte po¾adovaný znak, a stisknìte Pou¾ít. Pro vlo¾ení èíslice podr¾te stisknuté tlaèítko s odpovídající èíslicí. Pro vlo¾ení nìkolika èíslic podr¾te stisknuté tlaèítko a poté zadejte èíslice. Chcete-li pokraèovat v psaní, podr¾te stisknuté tlaèítko. Pro pou¾ití metody tradièního zadávání textu stisknìte dvakrát. Pro návrat do metody prediktivního vkládání textu stisknìte dvakrát. Základní funkce 27

28 Základní funkce 2. Odpovídá-li zobrazené slovo Va¹emu po¾adavku, stisknìte (vlo¾íte mezeru) nebo a zaènìte psát dal¹í slovo. Chcete-li zobrazené slovo zmìnit, tisknìte opakovanì, dokud se nezobrazí po¾adované slovo. Je-li za slovem zobrazen znak?, nejsou ji¾ ve slovníku ¾ádná dal¹í slova, která odpovídají stisknutým tlaèítkùm. Pøidání slova do slovníku: Stisknìte Kontrola, tradièním zpùsobem napi¹te slovo a stisknìte OK. Chcete-li upravit pøedchozí slovo, stisknutím jej zvolte a poté upravte. 3. Je-li nad tlaèítkem zobrazen text Volby, mù¾ete po stisknutí tohoto tlaèítka otevøít následující funkce vztahující se k prediktivnímu vkládání textu: Shodné: Zobrazí seznam slov odpovídajících stisknutým tlaèítkùm. Vyhledejte po¾adované slovo a stisknìte Pou¾ít. Vlo¾it slovo: Tradièním zpùsobem mù¾ete napsat slovo a ulo¾it jej do slovníku. Vlo¾it èíslo: Mù¾ete zadat èíslice tak, ¾e pro ka¾dou èíslici stisknete odpovídající tlaèítko pouze jednou. Vlo¾it symbol: Mù¾ete vlo¾it speciální znak ze seznamu. Vyhledejte znak, napøíklad %, a stisknìte Pou¾ít. Psaní slo¾ených slov Napi¹te první polovinu slova, stisknìte a poté napi¹te druhou polovinu. 28

29 Jedním nebo nìkolikerým stisknutím tlaèítka pro ka¾dý znak (tradièní zadávání textu) Chcete-li pou¾ít tento zpùsob, zkontrolujte, zda je v horní èásti displeje zobrazen indikátor. Jednou nebo vícekrát stisknìte tlaèítko ( a¾ ), dokud se nezobrazí po¾adovaný znak. Upozoròujeme, ¾e na tlaèítku nejsou vytisknuty v¹echny znaky, které je mo¾né pou¾ít. Dostupné znaky jsou závislé na nastavení Jazyk zvoleném v Nastavení telefonu, viz str. 53. Mezeru vlo¾íte stisknutím. Pro zadání znaku, který je na stejném tlaèítku jako pøedchozí znak, stisknìte nebo (nebo poèkejte jednu sekundu) a zadejte nový znak. Interpunkèní znaménko nebo speciální znak vlo¾íte opakovaným tisknutím tlaèítka. Nebo: Stisknìte, vyhledejte po¾adovaný znak, a stisknìte Pou¾ít. Stisknutím nebo pohybujte kurzorem doleva nebo doprava. Chcete-li vymazat znak nalevo od kurzoru, stisknìte Vymazat. Podr¾ením stisknutého tlaèítka Vymazat vyma¾ete v¹echny znaky. Pro vlo¾ení èíslice podr¾te stisknuté odpovídající tlaèítko. Pro vlo¾ení nìkolika èíslic podr¾te stisknuté tlaèítko a poté zadejte èíslice. Chcete-li pokraèovat v psaní, podr¾te stisknuté tlaèítko. Pro pøepínání mezi psaním velkých a malých znakù tisknìte opakovanì tlaèítko a sledujte indikátor ve vrchní èásti displeje. Základní funkce 29

30 Telefonní seznam (Jména) 3. Telefonní seznam (Jména) Jména a tel. èísla mù¾ete ukládat buï do telefonu nebo do SIM karty. Telefon má nìkolik funkcí pro správu ulo¾ených jmen a tel. èísel. Pou¾ití funkcí telefonního seznamu Funkce telefonního seznamu otevøete v pohotovostním re¾imu stisknutím tlaèítka Jména. Poté zvolte po¾adovanou funkci. Nìkteré funkce telefonního seznamu mù¾ete otevøít i takto: V pohotovostním re¾imu stisknìte nebo, vyhledejte po¾adované jméno, stisknìte Detaily, vyhledejte jméno nebo tel. èíslo, stisknìte Volby a zvolte po¾adovanou funkci. Pro pøístup k funkcím telefonního seznamu v prùbìhu hovoru stisknìte Volby a zvolte Tel. seznam. Volba nastavení telefonního seznamu V pohotovostním re¾imu stisknìte Jména a zvolte Nastavení a jednu z následujících funkcí: Pou¾ívaná pamì» - zvolte tel. seznam, do kterého chcete ukládat jména a tel. èísla: SIM karta nebo Telefon. Ukázat tel seznam - zvolte zpùsob zobrazení obsahu tel. seznamu: Seznam jmen (tøi jména najednou), Jméno a èíslo (jedno jméno s tel. èíslem), Velké písmo (pouze jedno jméno). Stav pamìti - zde mù¾ete zkontrolovat, kolik jmen a tel. èísel je ji¾ ulo¾eno a kolik jich je je¹tì mo¾né do obou tel. seznamù ulo¾it. 30

31 Hledání jmen a tel. èísel V pohotovostním re¾imu stisknìte Jména a zvolte Hledat. Zadejte první písmeno jména a stisknìte OK. Tlaèítky a vyhledejte jméno. Chcete-li zobrazit tel. èíslo ulo¾ené se jménem, stisknìte Detaily nebo podr¾te stisknuté tlaèítko. Je-li jméno a tel. èíslo ulo¾eno v SIM kartì, zobrazí se v pravém horním rohu displeje ikona. Jeli jméno a tel. èíslo ulo¾eno v telefonu, je zobrazena ikona. Hledání jmen a tel. èísel v pohotovostním re¾imu: Stisknìte nebo, zadejte první písmeno jména a vyhledejte jméno. Viz rovnì¾ Volání jména a tel. èísla ulo¾eného v telefonním seznamu na stranì 22. Volání èísla slu¾by Jsou-li na kartì ulo¾ena èísla slu¾by Va¹eho provozovatele slu¾eb, mù¾ete tato èísla volat. V pohotovostním re¾imu stisknìte Jména a zvolte Èísla slu¾eb. Zvolte po¾adované èíslo slu¾by a stisknìte Volat nebo. Telefonní seznam (Jména) Ulo¾ení jmen a tel. èísel V pohotovostním re¾imu stisknìte Jména a zvolte Pøidat jméno. Napi¹te jméno (viz Psaní textu na str. 26) a stisknìte OK. Zadejte pøedèíslí a telefonní èíslo a stisknìte OK. Chcete-li stejné èíslo pou¾ívat i ze zahranièí, stisknìte dvakrát (zadáte znak +) a poté zadejte kód zemì, pøedèíslí (bez poèáteèní èíslice 0) a tel. èíslo. Rychlé ulo¾ení: V pohotovostním re¾imu zadejte tel. èíslo, a stisknìte Ulo¾it. Zadejte jméno a stisknìte OK. 31

32 Telefonní seznam (Jména) Vymazání jmen a tel. èísel V pohotovostním re¾imu stisknìte Jména a zvolte Smazat. Zvolením Postupnì vyma¾ete jména a tel. èísla postupnì nebo volbou Smazat v¹e vyma¾ete v¹echna jména a tel. èísla z telefonního seznamu. Kopírování jmen a tel. èísel V pohotovostním re¾imu stisknìte Jména a zvolte Kopírovat. Stisknutím nebo zvolte smìr kopírování. Zvolte Postupnì pro postupné kopírování jmen a tel. èísel nebo V¹e pro zkopírování v¹ech polo¾ek najednou. Zvolte, zda chcete zachovat originální jména a tel. èísla (Ulo¾it pùvodní) nebo je vymazat (Pøesunout pùv.). Zvolíte-li Postupnì, vyhledejte jméno, které chcete kopírovat, a stisknìte Kopie. Pokud zvolíte V¹e, spus»te kopírování po zobrazení textu Zahájit kopírování? stisknutím OK. Pøiøazení vyzvánìcího tónu jménu a tel. èíslu Mù¾ete nastavit urèitý tón, kterým telefon vyzvání pøi pøíchozím hovoru z konkrétního tel. èísla. V pohotovostním re¾imu stisknìte Jména a zvolte Pøiøadit tón. Vyhledejte jméno nebo tel. èíslo a stisknìte Pøiøadit. Vyhledejte po¾adovaný vyzvánìcí tón a stisknìte OK. Standardní je vyzvánìcí tón, který je zvolen pro aktivní profil v Profily (Menu 3). Pøiøazení tel. èísla tlaèítku zrychlené volby Tlaèítka a¾ mù¾ete nastavit jako tlaèítka zrychlené volby. V pohotovostním re¾imu stisknìte Jména a zvolte Zrychl. volba. Zvolte po¾adované tlaèítko, stisknìte Pøiøadit a zvolte jméno nebo tel. èíslo. 32

33 Je-li ji¾ tel. èíslo k tlaèítku zrychlené volby pøiøazeno, mù¾ete po stisknutí Volby zobrazit èíslo nebo vymazat pøiøazení. Informace o volání s pomocí zrychlené volby, viz Zrychlená volba na stranì 23. Hlasová volba Tel. èíslo je mo¾né vytoèit vyslovením slova (nebo více slov) - tzv. záznamu, které je k tel. èíslu pøipojeno. Hlasovým záznamem mù¾e napøíklad jméno. Do telefonního seznamu je mo¾né ulo¾it hlasový záznam a¾ k osmi tel. èíslùm najednou. Pøed pou¾íváním této funkce si pøeètìte následující upozornìní: Hlasové záznamy nejsou závislé na jazyce. Jsou závislé pouze na hlase, kterým jsou namluveny. Hlasové záznamy jsou citlivé na okolní ruch. Zaznamenejte je a volejte s jejich pomocí pouze v tichém prostøedí. Pøi nahrávání hlasového záznamu nebo pøi volání pomocí hlasového záznamu dr¾te telefon v normální poloze u ucha. Velmi krátké záznamy nejsou dovoleny. Pou¾ijte del¹í záznamy a vyhnìte se pou¾ití podobných jmen pro rùzná èísla. Poznámka: Jméno musí být vysloveno naprosto stejnì, jako bylo vysloveno pøi jeho nahrávání. To mù¾e být obtí¾né napøíklad v hluèném prostøedí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve v¹ech pøípadech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu. Telefonní seznam (Jména) Nahrání hlasového záznamu V pohotovostním re¾imu vyhledejte po¾adované jméno nebo tel. èíslo a stisknìte Detaily a Volby. Zvolte Pøidat záznam. Stisknìte Start a zøetelnì vyslovte slovo(a), které chcete ulo¾it jako hlasový záznam. Hlasové záznamy jsou ulo¾eny v telefonu a pøi vlo¾ení jiné SIM karty do telefonu jsou vymazány. 33

34 Telefonní seznam (Jména) Volání s pomocí hlasového záznamu: V pohotovostním re¾imu podr¾te stisknuté tlaèítko Jména. Dr¾te telefon v normální poloze u ucha a zøetelnì vyslovte odpovídající záznam. Telefon pøehraje záznam a vytoèí odpovídající tel. èíslo. Není-li ¾ádný záznam nalezen nebo rozeznán, stisknìte Ano, pokud chcete vyslovení záznamu opakovat, nebo Odejít èi pro návrat do pohotovostního re¾imu. Pou¾íváte-li headset HDC-5, dr¾te stisknuté tlaèítko headsetu, dokud neusly¹íte krátký tón. Poté zøetelnì vyslovte hlasový záznam. Dal¹í volby pro hlasové záznamy V pohotovostním re¾imu stisknìte Jména a zvolte Hlas. záznamy, vyberte po¾adované jméno nebo tel. èíslo a stisknìte Pøehrát, Zmìnit nebo Smazat. Odeslání tel. èísla a jména Jméno a tel. èíslo ( vizitku ) mù¾ete poslat do kompatibilního telefonu v podobì textové zprávy. V pohotovostním re¾imu stisknìte nebo, vyhledejte jméno nebo tel. èíslo, které chcete odeslat, stisknìte Detaily a Volby a zvolte Poslat. Zadejte tel. èíslo pøíjemce nebo jej vyhledejte v telefonním seznamu a stisknìte OK. Upravení tel. èísla a jména V pohotovostním re¾imu stisknìte nebo, vyhledejte po¾adované jméno nebo tel. èíslo, stisknìte Detaily, vyhledejte jméno nebo tel. èíslo, stisknìte Volby a zvolte Upravit. Upravte jméno nebo tel. èíslo a stisknìte tlaèítko OK. 34

35 4. Funkce menu Telefon nabízí mno¾ství funkcí, které ho umo¾òují pøizpùsobit Va¹im po¾adavkùm. Tyto funkce jsou seskupeny do menu a dílèích menu. Otevøení funkcí menu Funkce menu Procházením 1. V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu. 2. Pomocí tlaèítek a vyhledejte hlavní menu, napøíklad Nastavení, a zvolte jej stisknutím Zvolit. 3. Vyhledejte dílèí menu, napøíklad Nastavení hovoru, a zvolte jej stisknutím Zvolit. 4. Vyhledejte funkci, napøíklad Zrychlená volba, a zvolte ji stisknutím Zvolit. 5. Vyhledejte nastavení, napøíklad Vypnout, a potvrïte jej stisknutím OK. Nechcete-li nastavení zmìnit, stisknìte Zpìt. Pomocí èísla menu Vìt¹inu hlavních menu, dílèích menu a voleb nastavení mù¾ete otevøít pomocí èísla menu. Toto èíslo je zobrazeno v pravém horním rohu displeje. V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu. Bìhem tøí sekund zadejte èíslo hlavního menu, které chcete otevøít. Tento postup opakujte i pro dílèí menu, funkce a volby nastavení. 35

36 Funkce menu Ukonèení funkce menu Pro návrat na pøedchozí úroveò menu stisknìte Zpìt. Pro ukonèení menu a návrat do pohotovostního re¾imu stisknìte. 36

37 Seznam funkcí menu 1. Zprávy 1. Psát zprávy 2. Pøijaté 3. Odeslané 4. Chat 5. Obrázkové zprávy 6. Stáhnout obrázkovou zprávu 7. ablony 8. Smajlíci 9. Smazat zprávy 10.Nastavení zpráv 1. Profil Èíslo støediska zpráv 2. Zprávy odeslány jako 3. Platnost zprávy 4. Pøejmenovat profil posílání 2. Bì¾né 2 1. Výpisy doruèených zpráv 2. Odpovìï pøes toté¾ støedisko 3. Podpora znakù 11.Informaèní slu¾ba 12.Èíslo hlasové schránky 3 13.Editor pøíkazù slu¾by 2. Výpis volání 1. Nepøijaté hovory 2. Pøijaté hovory 3. Volaná èísla 4. Smazat seznamy posled. hovorù 5. Délka hovorù 1. Délka posledního hovoru 2. Délka v¹ech hovorù 3. Délka pøíchozích hovorù 4. Délka odchozích hovorù 5. Vynulovat mìøièe 6. Ceny hovoru 1. Cena posledního hovoru 2. Cena v¹ech hovorù 3. Vynulovat èítaèe 7. Nastavení ceny hovoru 1. Limit ceny hovoru Funkce menu 1. Èíslo a názvy profilù SMS se mohou li¹it. Ka¾dý profil se zobrazí ve vlastním dílèím menu. 2. Èíslo tohoto menu závisí na mno¾ství dostupných profilù SMS. 3. Nemusí být zobrazeno, pokud bylo èíslo hlasové schránky ulo¾eno do SIM karty Va¹ím operátorem sítì nebo poskytovatelem slu¾by. 37

38 Funkce menu 2. Ukázat ceny v 8. Pøedplacený kredit 3. Profily 4. Nastavení 1. Nastavení tónù 1. Vyzvánìcí tón 2. Stáhnout tón 3. Hlasitost vyzvánìní 4. Ohlá¹ení pøíchozího hovoru 5. Tón ohlá¹ení zprávy 6. Tóny kláves 7. Tóny výstrahy 8. Vibrace 9. Ohlá¹ení rytm. osvìtlením 2. Nastavení èasu 1. Hodiny 2. Nastavit datum 3. Autom. aktual. data a èasu 3. Nastavení hovoru 1. Pøesmìrování 1 2. Automatická volba 3. Zrychlená volba 4. Slu¾ba hovor na lince 5. Poslat mé èíslo 6. Linka pro odchozí hovory 4. Nastavení telefonu 1. Jazyk 2. Informace o buòce 3. Pozdrav 4. Volba sítì 5. Potvrdit funkce SIM 5. Nastavení pøíslu¹enství 2 1. Headset Standardní profil Automatický pøíjem 2. Handsfree Standardní profil Automatický pøíjem Osvìtlení 6. Nastavení zámku kláves 1. Automatický zámek kláves 2. Kód zámku kláves 7. Nastavení zabezpeèení 1. Po¾adavek na PIN kód 2. Slu¾ba blokování hovorù 3. Povolená èísla 4. Uzavøená skupina 5. Úroveò zabezpeèení 6. Zmìna pøístupových kódù 1. Volby pøesmìrování, které nejsou podporovány operátorem sítì, nemusejí být zobrazeny. 2. Zobrazeno jen v pøípadì, ¾e telefon je nebo byl pøipojen ke kompatibilnímu pøíslu¹enství. 38

39 8. Obnovit standardní nastavení 5. Stahování 6. Upomínky 7. Hry 8. Aplikace 9. Dal¹í funkce 1. Budík 2. Kalkulaèka 3. Stopky 4. Mìøiè pro odpoèítávání 5. Skladatel 6. Obrázkový editor 7. Spoøiè displeje 10.Slu¾by 11.Slu¾by SIM karty 1 Funkce menu 1. Dostupnost, názvy a obsah menu závisí na pou¾ité SIM kartì. 39

40 Funkce menu Zprávy (Menu 1) V tomto menu mù¾ete psát, èíst a spravovat textové a obrazové zprávy. Mù¾ete rovnì¾ poslouchat hlasové zprávy a mìnit nastavení zpráv. Otevøení tohoto menu: V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu a zvolte Zprávy. Ne¾ mù¾ete zaèít posílat textové nebo obrázkové zprávy, musíte do telefonu ulo¾it èíslo støediska zpráv, viz str. 45. Poznámka: Pøi odeslání zpráv pøes sí»ové støedisko zpráv se na displeji telefonu mohou zobrazit slova "Zpráva odeslána". Tím je indikováno, ¾e zpráva byla odeslána telefonem na èíslo støediska zpráv, naprogramované v telefonu. Neznamená to, ¾e zpráva byla pøijata zamý¹leným pøíjemcem. Podrobnìj¹í informace o SMS slu¾bách získáte u operátora sítì. Psaní a odesílání textové zprávy (Psát zprávy) Psát a odesílat mù¾ete zprávy, které mohou být dlouhé témìø jako tøi obyèejné textové zprávy (sí»ová slu¾ba). Úètovaná cena je závislá na poètu obyèejných zpráv, které jsou potøeba pro odeslání takového vícedílné zprávy. 1. V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu a zvolte Zprávy a Psát zprávy. 2. Napi¹te zprávu, viz Psaní textu na str. 26. Informace o poètu znakù, které je do zprávy je¹tì mo¾né napsat, a èíslo èásti psané zprávy, jsou zobrazeny v pravém horním rohu displeje. Po stisknutí Volby se otevøe seznam následujících funkcí, které Vám pomohou pøi psaní zprávy: Pou¾ít ¹ablonu (viz str. 44), Vlo¾it smajlík, Vlo¾it slovo, Vlo¾it èíslo, Vlo¾it symbol, Slovník (viz str. 26). 40

41 3. Po napsání zprávy stisknìte Volby. Mù¾ete vybrat z následujících funkcí pro odeslání zprávy: Více pøíjemcù nebo Profil posílání. Zvolením Poslat ode¹lete zprávu po¾adovanému pøíjemci. Zadejte telefonní èíslo pøíjemce a stisknìte OK. Chcete-li odeslat zprávu více pøíjemcùm, zvolte Více pøíjemcù. Vyhledejte prvního pøíjemce a stisknìte Poslat. Tento postup opakujte i pro ostatní pøíjemce. Chcete-li odeslat zprávu pomocí pøeddefinovaného souboru nastavení, zvolte Profil posílání. Viz Nastavení zpráv na stranì 45. Spolu s vý¹e uvedenými funkcemi máte po stisknutí Volby pøístup i k funkcím Ulo¾it a Vymazat text. Zvolením Ulo¾it ulo¾íte zprávu do menu Odeslané. Zvolením Vymazat text vyma¾ete v¹echny znaky z displeje. Funkce menu Ètení textové zprávy (Pøijaté) V pohotovostním re¾imu zazní po obdr¾ení textové zprávy výstra¾ný tón, na displeji se zobrazí poèet nových zpráv a indikátor. 1. Stisknutím Èíst zprávu okam¾itì otevøete. Chcete-li ji pøeèíst pozdìji, stisknìte Odejít nebo. Pøi pozdìj¹ím ètení zprávy stisknìte v pohotovostním re¾imu Menu a zvolte Zprávy a Pøijaté. 2. Vyhledejte po¾adovanou zprávu a stisknìte Èíst. 3. Tlaèítky a procházejte zprávou. 4. Pokud pøi ètení zprávy stisknete Volby, otevøe se seznam následujících voleb: Smazat, Odpovìdìt, Chat (viz str. 42), Upravit, Pou¾ít èíslo, Pou¾ít URL, Jako upomínka, Poslat dál, Detaily. 41

42 Funkce menu Volbou Pou¾ít èíslo zkopírujete tel. èíslo ze zprávy na displej, odkud jej mù¾ete ulo¾it nebo vytoèit. Zvolením Pou¾ít URL zkopírujete URL adresu ze zprávy do seznamu zálo¾ek v menu Slu¾by, viz str. 70. Volbou Jako upomínka pøidáte zprávu jako novou upomínku do menu Upomínky. Zobrazení Vámi ulo¾ených zpráv (Odeslané) V menu Odeslané mù¾ete zobrazit zprávy, které jste ulo¾ili v menu Psát zprávy. Po stisknutí Volby mù¾ete pou¾ívat stejné funkce jako v menu Pøijaté, kromì Odpovìdìt, Chat a Detaily. Chat Chat je funkce, pøi které mù¾ete konverzovat prostøednictvím textových zpráv. Zprávy pøijaté v prùbìhu chatu nejsou ukládány do menu Pøijaté. 1. V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu a zvolte Zprávy a Chat. Nebo: Pøi ètení zprávy stisknìte Volby a zvolte Chat. 2. Zahájíte-li chat z pohotovostního re¾imu, zadejte tel. èíslo po¾adované osoby nebo jej vyhledejte v telefonním seznamu, a stisknìte OK. 3. Zadejte své jméno k chatu (viz Psaní textu na str. 26) a stisknìte OK. 4. Po napsání zprávy ji ode¹lete stisknutím Volby a zvolením Poslat. 5. Odpovìï se zobrazí nad Vámi napsanou zprávou. Chcete-li odpovìdìt na zprávu, stisknìte OK, napi¹te zprávu a ode¹lete ji stisknutím Volby a zvolením Poslat. Pøi psaní zprávy mù¾ete stisknout Volby a zvolit 42

43 Jméno pro chat pro upravení Va¹eho jména k chatu Prùbìh chatu pro zobrazení pøedchozích zpráv. Vámi odeslané zprávy jsou indikovány ikonou "<" a Va¹ím jménem k chatu. Pøijaté zprávy jsou indikovány ikonou ">" a jménem k chatu odesílatele. Obrázkové zprávy Mù¾ete odesílat a pøijímat textové zprávy, které obsahují obrázky (sí»ová slu¾ba). Informace o naèítání obrázkù z WAP stránek, viz Ukázat obraz v Procházení stránkami slu¾by WAP na str. 74. Poznámka: Tuto funkci je mo¾né pou¾ít pouze v pøípadì, ¾e je podporována operátorem sítì nebo poskytovatelem slu¾eb. Pøijímat a zobrazovat obrázkové zprávy mohou pouze telefony, které umo¾òují funkci obrázkových zpráv. Ka¾dá obrazová zpráva je vytvoøena z nìkolika textových zpráv. To znamená, ¾e odeslání jedné obrazové zprávy mù¾e být dra¾¹í ne¾ jedné textové zprávy. Proto¾e obrázky jsou ulo¾eny v telefonu, nemù¾ete je zobrazit, pokud pou¾ijete SIM kartu v jiném telefonu. Funkce menu Po obdr¾ení obrazové zprávy Pro okam¾ité zobrazení zprávy stisknìte Ukázat. Zprávu mù¾ete ulo¾it do menu Obrázkové zprávy stisknutím Ulo¾it nebo ji vymazat stisknutím Zpìt a Odejít. Odeslání obrazové zprávy V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu a zvolte Zprávy a Obrázkové zprávy. Vyhledejte pøednastavenou obrazovou zprávu, kterou chcete upravit, a stisknìte Ukázat. Stisknìte Volby, zvolte Upravit text a napi¹te zprávu. 43

44 Funkce menu Pøi psaní zprávy mù¾ete upravit obrázek stisknutím Volby a zvolením Upravit obr.. Pro zobrazení celé zprávy stisknìte Volby a zvolte Náhled. Pro odeslání zprávy stisknìte Volby a zvolte Poslat. Naèítání obrazových zpráv Nové obrázky mù¾ete naèíst z WAP stránek klubu Club Nokia. Tato funkce je k dispozici jen v pøípadì, ¾e je k dispozici slu¾ba WAP. V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu a zvolte Zprávy a Stáhnout obrázkovou zprávu. Pokud se pøipojení ke slu¾bì WAP nezdaøí a zobrazí-li se text, napøíklad Zkontrolujte nastavení slu¾by, zmìòte aktivní soubor nastavení pøipojení v menu Slu¾by a poté znovu otevøete toto menu a pokuste se o nové pøipojení. Viz dále Stahování (Menu 5) na stranì 57 a WAP slu¾by (Slu¾by - Menu 10) na stranì 70. ablony Pøednastavené zprávy (¹ablony), které mù¾ete pou¾ít pro psaní zprávy, mù¾ete zobrazit, upravit nebo vymazat. V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu a zvolte Zprávy a ablony. Vyhledejte po¾adovanou ¹ablonu a stisknìte Èíst. Pro vymazání nebo upravení ¹ablony stisknìte Volby a zvolte po¾adovanou funkci. Jestli¾e pøi upravování ¹ablony stisknete Volby, zobrazí se dal¹í funkce, jako napøíklad Poslat a Ulo¾it. Chcete-li vytvoøit ¹ablonu z ji¾ napsaného textu, zvolte jednu z prázdných ¹ablon na konci seznamu. Smajlíci Mù¾ete vytvoøit smajlíky, jako napø. :-), které mù¾ete pou¾ít pøi psaní zprávy nebo odpovìdi na zprávu. 44

45 V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu a zvolte Zprávy a Smajlíci. Vyhledejte po¾adovaný smajlík a stisknìte Èíst. Stisknìte Volby a zvolte Upravit. Podle potøeby zmìòte smajlík (podr¾ením stisknutého tlaèítka vlo¾íte speciální znaky). Stisknutí Volby otevøe seznam dal¹ích funkcí, vèetnì Ulo¾it. Vymazání textových zpráv Mù¾ete vymazat pøeètené textové zprávy z menu Pøijaté, v¹echny textové zprávy z menu Odeslané nebo oba typy zpráv najednou (V¹e pøeètené). V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu a zvolte Zprávy a Smazat zprávy. Vyhledejte po¾adovanou volbu a stisknìte OK. Funkce menu Nastavení zpráv Telefon nabízí dva základní typy nastavení zpráv: nastavení specifická pro ka¾dou skupinu nastavení, tzv. profil SMS, a nastavení bì¾ná pro v¹echny textové zprávy. V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu a zvolte Zprávy a Nastavení zpráv. Zvolte profil SMS nebo Bì¾né. Profil 1 Profil SMS je souhrn nastavení potøebných pro odeslání textové a obrazové zprávy. Ka¾dý profil obsahuje následující nastavení: Èíslo støediska zpráv - pro ulo¾ení tel. èísla, které je vy¾adováno pro odesílání textových a obrazových zpráv. Toto èíslo mù¾ete získat u Va¹eho operátora. Zprávy odeslány jako - pro zvolení formátu zpráv (sí»ová slu¾ba). 1. Èíslo a názvy profilù SMS se mohou li¹it. Ka¾dý profil se zobrazí ve vlastním dílèím menu. 45

46 Funkce menu Platnost zprávy - mù¾ete nastavit dobu, po kterou jsou textové zprávy ulo¾eny ve støedisku zpráv (sí»ová slu¾ba). Pøejmenovat profil posílání - pro zmìnu názvu SMS profilu. Bì¾né Nastavení v tomto dílèím menu je pou¾ito pro v¹echny odesílané textové zprávy, bez ohledu na zvolený profil SMS. Volbou Výpisy doruèených zpráv vy¾ádáte v síti, aby Vám byly zasílány výpisy o doruèení Va¹ich zpráv (sí»ová slu¾ba). Volbou Odpovìï pøes toté¾ støedisko umo¾níte pøíjemci zprávy, aby Vám odeslal odpovìï pøes Va¹e støedisko zpráv (sí»ová slu¾ba). Zvolte Podpora znakù a poté Unicode, pokud chcete poslat zprávu, která obsahuje speciální znaky (napøíklad ñ) u¾ívané v románských a slovanských jazycích, nebo znaky ruského jazyka. Telefon pøíjemce musí podporovat zobrazování znakù Unicode a musí být pro tuto funkci podpora i ze strany Va¹í sítì. Informaèní slu¾ba Tato sí»ová slu¾ba umo¾òuje pøijímat ze sítì zprávy s rùznými tématy (napøíklad o dopravní situaci). Podrobnìj¹í informace získáte u operátora. V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu a zvolte Zprávy a Informaèní slu¾ba. Chcete-li pøijímat zprávy ke zvoleným tématùm, zvolte Zapnout. Volbou Pøehled témat nastavíte telefon pro pøíjem seznamu dostupných témat ze sítì. 46

47 Ve volbì Témata mù¾ete oznaèit témata jako aktivní nebo neaktivní, pøidat nové téma do seznamu témat nebo upravit èi vymazat existující téma. Po zvolení Jazyk mù¾ete vybrat jazyk pøijímaných zpráv. Budou zobrazovány zprávy pouze ve zvoleném jazyce. Èíslo hlasové schránky Zde mù¾ete ulo¾it tel. èíslo Va¹í hlasové schránky (sí»ová slu¾ba). V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu a zvolte Zprávy a Èíslo hlasové schránky. Zadejte èíslo a stisknìte tlaèítko OK. Funkce menu Editor pøíkazù slu¾by Va¹emu operátorovi mù¾ete poslat zprávu s vy¾ádáním slu¾by. V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu a zvolte Zprávy a Editor pøíkazù slu¾by. Zadejte po¾adované znaky. Pro pøepínání mezi psaním èísel a písmen podr¾te stisknuté tlaèítko. Pro odeslání po¾adavku stisknìte Poslat. Výpis volání (Menu 2) V tomto menu mù¾ete zobrazit tel. èísla registrovaná telefonem a pøibli¾nou délku a cenu Va¹ich hovorù. Mù¾ete rovnì¾ zobrazit a zmìnit nastavení pøedplacené SIM karty. Otevøení tohoto menu: V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu a zvolte Výpis volání. Telefon registruje nepøijaté a pøijaté hovory pouze v pøípadì, ¾e je zapnut, nachází se v oblasti pokryté slu¾bami sítì a sí» tyto funkce podporuje. 47

48 Funkce menu Stisknete-li v menu Nepøijaté hovory, Pøijaté hovory nebo Volaná èísla tlaèítko Volby, mù¾ete zobrazit èas hovoru nebo upravit, zobrazit nebo vytoèit registrované tel. èíslo, pøidat jej do tel. seznamu nebo jej ze seznamu registrovaných tel. èísel vymazat. Mù¾ete rovnì¾ poslat textovou zprávu volajícímu (Poslat zprávu). Nepøijaté hovory: Tato sí»ová slu¾ba zobrazí posledních 10 tel. èísel, ze kterých k Vám bylo neúspì¹nì voláno. Pøijaté hovory: Tato sí»ová slu¾ba zobrazí posledních 10 tel. èísel, ze kterých jste pøijali hovor. Volaná èísla: Zobrazí posledních 20 tel. èísel, která jste volali nebo se pokou¹eli vytoèit. Smazat seznamy posled. hovorù: Mù¾ete vymazat v¹echna tel. èísla a jména z menu 2-1 a¾ 2-3. K vymazání tìchto tel. èísel dojde i v pøípadì, ¾e zapnete telefon se zasunutou SIM kartou, která nepatøí mezi posledních pìt SIM karet pou¾ívaných v telefonu zmìníte nastavení v menu Úroveò zabezpeèení, viz Nastavení zabezpeèení na str. 55. Délka hovorù: Zobrazí pøibli¾nou dobu trvání pøíchozích a odchozích hovorù. Tyto mìøièe hovorù mù¾ete vynulovat zvolením Vynulovat mìøièe. Poznámka: Skuteèná doba trvání hovorù, uvedená na faktuøe od provozovatele sí»ových slu¾eb, se mù¾e li¹it, v závislosti na slu¾bách sítì, zaokrouhlování, atd. Ceny hovoru: Tato sí»ová slu¾ba zobrazí pøibli¾nou cenu posledního hovoru nebo v¹ech hovorù v jednotkách, které jste nastavili ve funkci Ukázat ceny v v menu Nastavení ceny hovoru. Tyto èítaèe cen hovorù mù¾ete vynulovat zvolením Vynulovat èítaèe. Poznámka: Skuteèná èástka, uvedená na faktuøe od provozovatele sí»ových slu¾eb, se mù¾e li¹it, v závislosti na slu¾bách sítì, zaokrouhlování, poplatcích, atd. 48

U¾ivatelská pøíruèka. 9354353 4. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9354353 4. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9354353 4. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NHM-2NX shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9353157 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 9353157 1. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9353157 1.

Více

U¾ivatelská pøíruèka 93538323 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 93538323 1. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 93538323 1.

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9355393 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 9355393 1. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9355393 1.

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9354290 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 9354290 2. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9354290 2.

Více

Externí sluchátko do vozu Nokia Instalaèní pøíruèka U¾ivatelská pøíruèka

Externí sluchátko do vozu Nokia Instalaèní pøíruèka U¾ivatelská pøíruèka Externí sluchátko do vozu Nokia Instalaèní pøíruèka U¾ivatelská pøíruèka HSU-4 CUW-3 9232831 2 vydání 2004-2006 Nokia V¹echna práva vyhrazena Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9352764 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 9352764 1. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9352764 1.

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110. 9240171 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110. 9240171 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110 9240171 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-70 shoduje s ustanoveními následující

Více

Zaèínáme. Nokia N93i-1

Zaèínáme. Nokia N93i-1 Zaèínáme Nokia N93i-1 Tlaèítka a èásti pøístroje zavøený pøístroj 2. vydání CS, 9253945 Èíslo modelu: Nokia N93i-1. Dále jen Nokia N93i. 1 Hlavní fotoaparát a objektiv. Pøístroj obsahuje 3,2megapixelový

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro Hudební modul Nokia MD-1. 9312021 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro Hudební modul Nokia MD-1. 9312021 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro Hudební modul Nokia MD-1 9312021 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt MD-1 shoduje s ustanoveními

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9355581 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 9355581 2. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9355581 2.

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue 2

U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue 2 Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue

Více

Home Media Server. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe. Správa mediálních souborù. Home Media Server

Home Media Server. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe. Správa mediálních souborù. Home Media Server 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1100 9310103 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt Rh-18 shoduje s ustanoveními následující

Více

Nokia Radio Headset HS-2R U¾ivatelská pøíruèka vydání

Nokia Radio Headset HS-2R U¾ivatelská pøíruèka vydání Nokia Radio Headset HS-2R U¾ivatelská pøíruèka 9355496 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS- 2R shoduje s ustanoveními

Více

U¾ivatelská pøíruèka k videotelefonnímu. (pro telefony Nokia 6630) 9234167 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k videotelefonnímu. (pro telefony Nokia 6630) 9234167 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k videotelefonnímu modulu Nokia PT-8 (pro telefony Nokia 6630) 9234167 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme,

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 3510

Vaše uživatelský manuál NOKIA 3510 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA 3510. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NOKIA 3510 v uživatelské příručce

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 2300 9310789 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-4 shoduje s ustanoveními následující

Více

Podrobná u¾ivatelská pøíruèka. 9235633 1. vydání

Podrobná u¾ivatelská pøíruèka. 9235633 1. vydání Podrobná u¾ivatelská pøíruèka 9235633 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-19 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6220. 9356354 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6220. 9356354 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6220 9356354 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-20 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka vydání

U¾ivatelská pøíruèka vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9355220 1.

Více

U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia vydání

U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia vydání U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 1101 9238198 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-75 shoduje s ustanoveními

Více

U¾ivatelská pøíruèka vydání

U¾ivatelská pøíruèka vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9354241 2.

Více

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-20 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9354859 3. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9354859 3. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9354859 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NHL-4U shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Podrobná u¾ivatelská pøíruèka vydání

Podrobná u¾ivatelská pøíruèka vydání Podrobná u¾ivatelská pøíruèka 9356723 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-19 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9355220 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9355220 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9355220 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-9 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

U¾ivatelská pøíruèka

U¾ivatelská pøíruèka Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9352607 1.

Více

Podrobná u¾ivatelská pøíruèka vydání

Podrobná u¾ivatelská pøíruèka vydání Podrobná u¾ivatelská pøíruèka 9235633 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-19 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka Vydání 3

U¾ivatelská pøíruèka Vydání 3 U¾ivatelská pøíruèka 9355038 Vydání 3 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NPL-2 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/527430

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/527430 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA 1110. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NOKIA 1110 v uživatelské příručce

Více

Struèný pøehled NOKIA OBSERVATION CAMERA UVEDENÍ KAMERY DO PROVOZU SEJMUTÍ OBRÁZKU POU ITÍ DETEKCE POHYBU POU ITÍ ÈASOVANÉHO SNÍMÁNÍ ZJI TÌNÍ TEPLOTY

Struèný pøehled NOKIA OBSERVATION CAMERA UVEDENÍ KAMERY DO PROVOZU SEJMUTÍ OBRÁZKU POU ITÍ DETEKCE POHYBU POU ITÍ ÈASOVANÉHO SNÍMÁNÍ ZJI TÌNÍ TEPLOTY Struèný pøehled NOKIA OBSERVATION CAMERA UVEDENÍ KAMERY DO PROVOZU SEJMUTÍ OBRÁZKU POU ITÍ DETEKCE POHYBU POU ITÍ ÈASOVANÉHO SNÍMÁNÍ ZJI TÌNÍ TEPLOTY 1. vydání CS 9311304 Pro va¹i bezpeènost Seznamte se

Více

U¾ivatelská pøíruèka vydání

U¾ivatelská pøíruèka vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9353949 1.

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

U¾ivatelská pøíruèka k headsetu s displejem Nokia HS-6. 9232427 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k headsetu s displejem Nokia HS-6. 9232427 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k headsetu s displejem Nokia HS-6 9232427 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-6 shoduje s

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3220. 9231067 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3220. 9231067 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3220 9231067 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-37 shoduje s ustanoveními následující

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 8890

Vaše uživatelský manuál NOKIA 8890 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Začínáme Nokia N70-1

Začínáme Nokia N70-1 Začínáme Nokia N70-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 2652. 9343417 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 2652. 9343417 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 2652 9343417 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-53 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka Vydání 2

U¾ivatelská pøíruèka Vydání 2 Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9353371 Vydání

Více

Urèování polohy Nokia N76-1

Urèování polohy Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N76 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro telefon Nokia 7250i. 9356319 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro telefon Nokia 7250i. 9356319 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro telefon Nokia 7250i 9356319 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NHL-4jx shoduje s ustanoveními

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3200 9356897 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-30 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 6030. 9239457 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 6030. 9239457 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 6030 9239457 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-74 shoduje s ustanoveními

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 810 http://cs.yourpdfguides.com/dref/823489

Vaše uživatelský manuál NOKIA 810 http://cs.yourpdfguides.com/dref/823489 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 2600. 9233698 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 2600. 9233698 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 2600 9233698 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-59 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro telefon Nokia 6610i. 9230895 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro telefon Nokia 6610i. 9230895 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro telefon Nokia 6610i 9230895 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-37 shoduje s ustanoveními

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9351709 Issue 2

U¾ivatelská pøíruèka. 9351709 Issue 2 Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9351709 Issue

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9241720 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9241720 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9241720 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-111 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA HDW-2

Vaše uživatelský manuál NOKIA HDW-2 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA HDW-2. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NOKIA HDW-2 v uživatelské příručce

Více

U¾ivatelská pøíruèka

U¾ivatelská pøíruèka Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9352227 4.

Více

U¾ivatelská pøíruèka

U¾ivatelská pøíruèka Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9352369 4.

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6170. 9234041 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6170. 9234041 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6170 9234041 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-47 shoduje s ustanoveními následující

Více

Zaèínáme Nokia N92-1

Zaèínáme Nokia N92-1 Zaèínáme Nokia N92-1 Re¾imy Zaèínáme Èíslo modelu: Nokia N92-1. Dále jen Nokia N92. Pøístroj mù¾e pracovat ve ètyøech re¾imech: Pøi zavøeném telefonu (1), Zobrazení (2), Pøi otevøeném telefonu (3) a Práce

Více

U¾ivatelská pøíruèka vydání

U¾ivatelská pøíruèka vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9352435 2.

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9352435 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 9352435 1. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9352435 1.

Více

Push to talk. Nokia N76-1

Push to talk. Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi a N76 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované

Více

U¾ivatelská pøíruèka vydání

U¾ivatelská pøíruèka vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9355128 1.

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9356087 2. vydání CS

U¾ivatelská pøíruèka. 9356087 2. vydání CS U¾ivatelská pøíruèka 9356087 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NEM-1 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Správce spojení U¾ivatelská pøíruèka

Správce spojení U¾ivatelská pøíruèka Správce spojení U¾ivatelská pøíruèka 1.0. vydání CS 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia Original Accessories jsou ochranné známky nebo registrované ochranné

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro Bezdrátovou soupravu do vozu (CK-1W) 9355973 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro Bezdrátovou soupravu do vozu (CK-1W) 9355973 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro Bezdrátovou soupravu do vozu (CK-1W) 9355973 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt CK-1W shoduje

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Push to talk 1.5 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Začínáme. Nokia N77-1 1. vydání CS

Začínáme. Nokia N77-1 1. vydání CS Začínáme Nokia N77-1 1. vydání CS Tlaèítka a èásti (vpøedu a na stranì) Èíslo modelu: Nokia N77-1. Dále jen Nokia N77. 1 Svìtelné èidlo 2 Druhý fotoaparát s ni¾¹ím rozli¹ením 3 Výbìrová tlaèítka ( a )

Více

Push to talk. Definice pøístupového bodu Push to talk. Nastavení funkce Push to talk. Push to talk

Push to talk. Definice pøístupového bodu Push to talk. Nastavení funkce Push to talk. Push to talk 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi a N77 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Hudební reproduktory Nokia MD-3

Hudební reproduktory Nokia MD-3 Hudební reproduktory Nokia MD-3 ÈESKY Stereo reproduktory MD-3 nabízejí vysokou kvalitu poslechu hudby nebo rádia z va¹eho kompatibilního telefonu Nokia nebo audio zaøízení. Reproduktory mají 3,5 mm stereo

Více

Autotelefon Nokia 810 U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka

Autotelefon Nokia 810 U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka Autotelefon Nokia 810 U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka 9356668 Vydání 3 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek TFE-4R je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími

Více

Nokia Lifeblog 2.5. Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5. Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N76 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní

Více

Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou

Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou 9250575 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento produkt RH-93 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA LD-1W http://cs.yourpdfguides.com/dref/825063

Vaše uživatelský manuál NOKIA LD-1W http://cs.yourpdfguides.com/dref/825063 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA LD-1W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NOKIA LD-1W v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9353252 Issue 1

U¾ivatelská pøíruèka. 9353252 Issue 1 U¾ivatelská pøíruèka 9353252 Issue 1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NHL-2 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

U¾ivatelská pøíruèka vydání

U¾ivatelská pøíruèka vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9352738 2.

Více

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation 9242900 Vydání 1 CS Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation Seznam zkratek Seznam zkratek Dále jsou uvedeny nìkteré klávesové zkratky, které jsou

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 6230 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822390

Vaše uživatelský manuál NOKIA 6230 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822390 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA 6230. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NOKIA 6230 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA CK-7W

Vaše uživatelský manuál NOKIA CK-7W Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9355746 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9355746 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9355746 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NMM-3 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka 9354812 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LPS-4 shoduje

Více

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1 Stereofonní headset Nokia WH-700 7 9206936/1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobkù

Více

Začínáme. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1

Začínáme. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 Začínáme Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation.

Více

Podrobná u¾ivatelská pøíruèka vydání

Podrobná u¾ivatelská pøíruèka vydání Podrobná u¾ivatelská pøíruèka 9310221 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-12 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9235106 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9235106 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9235106 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-14 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6822 9236677 1. VYDÁNÍ

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6822 9236677 1. VYDÁNÍ U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6822 9236677 1. VYDÁNÍ PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-69 shoduje s ustanoveními následující

Více

Podrobná u¾ivatelská pøíruèka vydání

Podrobná u¾ivatelská pøíruèka vydání Podrobná u¾ivatelská pøíruèka 9310221 4. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-12 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka vydání CS

U¾ivatelská pøíruèka vydání CS U¾ivatelská pøíruèka 9362100 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NHL-10 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 6150

Vaše uživatelský manuál NOKIA 6150 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600 9239860 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-64 shoduje s ustanoveními následující

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 3660

Vaše uživatelský manuál NOKIA 3660 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA 3660. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NOKIA 3660 v uživatelské příručce

Více

Bezdrátové zvukové rozhraní Nokia AD-42W /1

Bezdrátové zvukové rozhraní Nokia AD-42W /1 Bezdrátové zvukové rozhraní Nokia AD-42W 9247811/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt AD-42W shoduje s ustanoveními následující

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA N81 8GB

Vaše uživatelský manuál NOKIA N81 8GB Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6060 9240680 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-73 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6060 9253707 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento RH-97 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES.

Více

Bezdrátový headset Nokia (HS-36W) U¾ivatelská pøíruèka vydání CS

Bezdrátový headset Nokia (HS-36W) U¾ivatelská pøíruèka vydání CS Bezdrátový headset Nokia (HS-36W) U¾ivatelská pøíruèka 9239253 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-36W shoduje

Více

Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126

Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126 Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126 ÈESKY Prostøednictvím tohoto kabelu mù¾ete pøená¹et a synchronizovat data mezi kompatibilním PC a pøístrojem Nokia. Kabel mù¾ete rovnì¾ pou¾ít pro souèasné nabíjení

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6060. 9240680 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6060. 9240680 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6060 9240680 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-73 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka. Instalaèní pøíruèka

U¾ivatelská pøíruèka. Instalaèní pøíruèka U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RV-1 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Krok 1. Vlo¾ení SIM karty a baterie

Krok 1. Vlo¾ení SIM karty a baterie Krok 1 Vlo¾ení SIM karty a baterie Pou¾ívejte pouze pamì»ové karty microsdhc a microsd schválené spoleèností Nokia pro pou¾ití s tímto pøístrojem. Spoleènost Nokia pou¾ívá schválené odvìtvové standardy

Více