Český jazyk 2.ročník 2015/2016

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Český jazyk 2.ročník 2015/2016"

Transkript

1 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk 2.ročník 2015/2016 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ 36 mateřský jazyk Rozeznávání skupiny didy, ti-ty, ni-ny ;hláska, písmeno Rozeznávání skupiny dě, tě, ně, bě, pě vě, mě Vlastní jména osob a zvířat, Rozlišení slov ve větě Abeceda a písmo - úvod Skupiny hlásek di, ti, ni, dy, ty, ny Skupiny hlásek dě, tě, ně, bě, pě, mě, vě Kterými jazyky lidé mluví? Pozorně se díváme Pozorně čteme Formy společenského styku; oslovení, pozdrav, žádost, omluva - rozvoj komunikace, slovní zásoby, opakování učiva prvníí třídy: slabika, slovo, věta; -uč. str uč str. 24,26 -rozlišování jmen vlastních a obecných - - písmena abecedy - UČ str význam slov, spojování obsahu textu s ilustrací - vyprávění, volná reprodukce podle obrázkové osnovy; UČ str. 9,19,27 -pořádek - porozumění a vnímání textu - doplňování vět Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Odůvodňuje a píše správně: velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob. Odůvodňuje a píše správně: dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev. výslovnost Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev. Zjištění úrovně čtenář. dovedností Porozumění a vnímání textu, zájem o vlastní četbu Společná četba knihy Kuba nechce prohrávat Spojování obsahu textu s ilustrací Dílny čtení, rozvoj čtenářské gramotnosti - kniha mého srdce co jsem přečetl/la přes prázdniny ( obr.hl.hrdiny, krátký obsah/ jména hl. hrdinů) - plynulé čtení jednoduchých vět, -Úvod, seznámení s knihou, čtení s porozuměním -Výzva 56 EU, 2 výukové jednotky- dílny čtení, mezipředmětové přesahy Prv, Vv, průřezově etická výchova přiměřeného rozsahu a náročnosti výslovnost.

2 Opis, přepis a diktát písmen, slov a vět Opakování správných tvarů písmen Hygiena při psaní - opakování malých a velkých písmen podle tvarových skupin dodržování jednotlivých tvarů písmen a liniatury psaní vlastního jména a příjmení (na sešity) - úchop pera/tužky, správné sezení při psaní. - P1 str.1-11 Zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním. ŘÍJEN 34 Řazení písmen v abecedě Věta, rozlišování slov ve větě Druhy vět oznamovací, tázací, rozkazovací a přací - úvod Analýza délek samohlásek ve slovech (grafický záznam) Pozorně čteme Jak spolu mluvíme Dramatizace pohádky Pokračování ve výcviku plynulého čtení Společná četba knihy Kuba nechce prohrávat Intonace, slovní přízvuk, rytmizace slov, melodie a intonace věty Recitace básní zpaměti Dílny čtení, rozvoj čtenářské gramotnosti -využití činnostního učení - UČ str malá/velká písmena, názvy písmen - Mach a Šebestová, přesah do mezipředmětových vztahů - DV krátké etudy, etická výchova - UČ str čtení nových písmen - poslech Já Baryk a můj čáp - Vv+Pč čáp na komíně - uvědomělé čtení slov různého slabik. Složení - čtení s porozuměním, práce s textem - 1. dgn. zkouška čtení -Výzva 56 EU, 5 dílen čtení Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. řeči. řeči. přiměřeného rozsahu a náročnosti. Přednese zpaměti krátký text/báseň skládá k sobě slova, která se rýmují. Pracuje tvořivě s literárním textem, dokáže se v textu orientovat, vyhledávat odpovědi na otázky. Nácvik psaní velkých písmen hůlkové abecedy Prohlubování správné plynulé vazebnosti jednotlivých písmen Přepis, opis textu - dodržování liniatury - uvolňovací cvičení, zobratňovací cviky P1 str Píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; Kontroluje vlastní písemný projev.

3 LISTOPAD 36 PROOSINEC 29 Druhy vět- oznamovací, tázací, rozkazovací a přací Uspořádání vět v textu Význam slova, slova protikladná, se stejným nebo podobným významem, slova významem nadřazená, podřazená a souřadná Formy společenského styku - Jak se k sobě chováme Popis zvířete Referáty o knihách, článcích z časopisů Hlasité čtení, tiché čtení, čtení s porozuměním Říkadla Správná artikulace Dílny čtení, rozvoj čtenářské gramotnosti Blahopřání, přání Nácvik písmen Y, W, Q, X Druhy vět opakování, automatizace Slabika, dělení slov na slabiku na konci řádku Popisujeme osobu Vyprávění podle obrázkové osnovy Plynulé a uvědomělé čtení Prohlubování nácviku plynulosti a rychlosti písma - poznávání sloves (co někdo/něco dělá - úvod) - počet vět v textu uč.s.58-60, kontrolní práce -vhodné pozvolna používat pojmy podstatná jména, slovesa uč. s vyprávění, využít přesah společného čtení v rámci Čtenářské dílny - telefonický rozhovor - návštěva nemocné kamarádky/kamaráda - při improvizačních hrách využíváme všechny druhy vět - povídání nad oblíbenou knihou, doporučujeme knihu kamarádovi - hádanky, říkadla, domácí četba -Výzva 56 EU, 3 výukové jednotky dílny čtení) - rozvoj úpravy písemností a písemných dovedností - P 1 s rozkazujeme, přikazujeme, zakazujeme - ptáme se - něco si přejeme (dopis Ježíškovi) - verš, rým, rytmus - řešení hádanek a slovních hříček - psaní dříve osvojených písmen, vánoční přání, přepis básně - dělení slov na slabiky na konci řádku - P 1 str Rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky. výslovnost. řeči přiměřeného rozsahu a náročnosti výslovnost Pracuje tvořivě s literárním textem, dokáže se v textu orientovat, vyhledávat odpovědi na otázky. Rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky. Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh. přiměřeného rozsahu a náročnosti. Píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev.

4 význam slovaopakování učiva Zvuková stavba slova; hlásky a písmena Dlouhé, krátké samohlásky, dvojhlásky ou, au, eu Souhlásky tvrdé, měkké - kontrolní práce - slabikotvorný rozbor - grafický záznam slov, začlenit také písmeno ě č- s Porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná. LEDEN 38 Popisujeme zvíře Rozvíjení reprodukčních schopností Popisujeme věc Oblíbená kniha, čtení úryvku Poezie, přednes, rým, verš Chápání rýmů, rytmu Čtení povídek o dětech, přírodě - Odpověď na otázky - HV píseň Méďové - charakter. Vlastnosti - uč. str pracujeme s literárním textem, čtenářský deník Příprava na recitační soutěže - poslech, vyprávění, dramatizace - Spojování obsahu textu s ilustrací - 2. dgn. zkouška čtení Čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku. vyprávění ÚNOR 31 Systematický nácvik psaní písmen podle tvarových skupin, Procvičování obtížnějších vazeb upevňování učiva Hlásky a písmena, samohlásky, souhlásky, psaní i-í, y-ý po měkkých a tvrdých souhláskách Obojetné pouze seznámení Popisujeme věc Píšeme dopis - spojování o,v,b s písmeny e, r, z - přepisy, opisy textu - P 2 str Jarní prázdniny - samohlásky + dvojhlásky - tvrdé a měkké souhlásky - slabikotvorný rozbor Uč DV: detektivní kancelář (hledání pohádkové postavy, člověka, spolužáka, vymyšlené osoby) - Vv malba osoby podle popisu (nebo naopak) - vyprávění podle obrázkové osnovy Píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev výslovnost. Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky a slabiky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky, souhlásky, dvojhlásky, slabikotvorné r, l.. Volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích, tvoří věty ze slov.

5 BŘEZEN 36 Výrazné čtení, reprodukce s obměnami Dokončování věty i příběhu dle fantazie Dělení slov na konci řádku Procvičovat správné užívání diakritických znamének Slovní druhy- seznámení se slovními druhy :podstatná jména, slovesa, předložky Vlastní jména měst a obcí, hor a řek Výslovnost a psaní souhlásek na konci a uvnitř slov- úvod Popis předmětů a jejich vlastností Popis obrázku, orientace - zvířátka a Petrovští - hospodářská zvířata (PRV) - výtvarný doprovod, ilustrátor, orientace v textu i knize (Vv) - -2.dgn.zkouška čtení - dbát na úhlednost - adresa, přání - P 2 str opakování učiva - psaní y, ý/i, í - samohlásky, dvojhlásky, obojetné souhlásky, slabikotvorné r,l (grafický záznam) - slabikotvorný rozbor (využití kartiček) - souhlásky znělé a neznělé -uč popis cesty, orientace na mapě -referáty o přečtených knihách, článích z dětských časopisů - adresa, oslovení, rozloučení, podpis, úprava písemností řeči. vyprávění. Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky Odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách Odůvodňuje a píše správně i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, vyslovuje a píše správně : souhlásky na konci a uvnitř slova, slova s dě, tě, ně, bě, pě vě, mě mimo morfologický šev. jednoduchá sdělení, umí napsat svoji adresu, přání. DUBEN 38 Řešení hádanek a slovních hříček Sestavení jednoduché křížovky Určování pořádku slov ve větě Opisy, přepisy, diktáty, autodiktáty písmeno ě- rozšíření učeva Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě Skupina mě Písmeno ě Znělé a neznělé souhlásky uprostřed a na konci slov - čtení příběhů na téma Vítání jara, - básně a jejich přednes - společná četba O letadélku Káněti - dokončovací, autodiktáty - procvičování psaní obtížnějších slov a číslic - P 2 str kde píšeme písmeno ě - slabikotvorný rozbor) - UČ str spodoba souhlásek uprostřed i na konci slov vyprávění. jednoduchá sdělení. Odůvodňuje a píše správně dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě.

6 SLOH Vvytváříme si vlastní názor Plynulé čtení, tiché čtení, hlasité Čtení s porozuměním - rozhodování, komunikace, plakát, názor a jeho obhajoba, reklama a její vliv na děti - DV: etudy, improvizace děje - Dětská literatura s přírodní tematikou, čtenářský deník - pohádky o zvířátkách, poezie - 3. dgn. zkouška čtení Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. přiměřeného rozsahu a náročnosti. vyprávění. KVĚTEN 40 ČERVEN 32 Procvičování hůlkového písma, ozdobné písmo Souhlásky na konci slova i uprostřed slova Věta jednoduchá a souvětí Volná reprodukce příběhu Dokončování příběhu podle své fantazie, také v písemné podobě Plynulé čtení vět, souvětí Správná intonace Přímá řeč Aplikační cvičení Úprava a čitelnost písemností nadpis, odstavec věta jednoduchá a souvětí Opakování zamýšlíme se nad textem Orientace v textu Čtenářská honička, předčítání Snaha o výraznost - letáky, pozvánky, plakáty, výzdoba - PS 2 str znělé a neznělé souhlásky - párové souhlásky - UČ str jednoduchá osnova, členění textu na odstavce - Poezie věnovaná matkám, uplatnění přirozené intonace, převyprávění básně nebo příběhu - psaní adres, dopisu - P 2 dokončení písanky - stavba věty, větný celek - kontrolní práce Prověrka učiva - UČ str UČ str Dramatizace pohádek, ilustrace - oblíbené pohádky, autoři a ilustrátoři Spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy. Volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích, tvoří věty ze slov. výslovnost řeči Uplatnění přirozené intonace jednoduchá sdělení, umí napsat svoji adresu, přání. Spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy. Porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti. řeči

7 Psaní dopisů Hodnocení práce - dopis z prázdnin, z výletu - psaní adres, PSČ - PS2 str jednoduchá sdělení Vypracovala: Mgr.Jitka Pajlíková

Český jazyk a literatura - 1. ročník

Český jazyk a literatura - 1. ročník Český jazyk a literatura - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvládá analýzu a syntézu slabiky, slova, věty odlišuje písmeno malé, velké, tiskací, psací Jazykové

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti zrakové,

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Český jazyk a literatura 1.ročník

Český jazyk a literatura 1.ročník Český jazyk a literatura 1.ročník Období Ročníkový výstup Učivo JAZYKOVÁ VÝCHOVA Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Pomůcky, literatura září - listopad rozlišuje zrakem tvary stejné, odlišné určuje

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících:

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

6.1 Český jazyk - 1. stupeň

6.1 Český jazyk - 1. stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.1 Český jazyk - 1. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Tématický plán. Předmět Český jazyk. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2012/2013. Ročník III. A. hod./týd. 9

Tématický plán. Předmět Český jazyk. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2012/2013. Ročník III. A. hod./týd. 9 Tématický plán Předmět Český jazyk Vyučující PhDr. Eva Bomerová Školní rok 2012/2013 Ročník III. A hod./týd. 9 Učebnice: Styblík, V. a kol.: Český jazyk pro 3. ročník základní školy. SPN Praha, 2002. Hájková,

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura: - směřuje k ovládnutí základních

Více

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Informatika 198-201 Člověk a jeho svět 202-218 Vlastivěda

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 8 týdně, povinný J: Slovo, věta Žák: J: tvoří jednoduché věty - píše věty s náležitými znaménky J: rozpozná oznámení, přání, rozkaz, výtku J: tvoří větnou melodii J: uspořádá slova

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Jazyk a jazykové komunikace Český jazyk Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Český jazyk je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu V. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 2. ročníku

Více

Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009

Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009 Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v předmětu Český jazyk a literatura. Je vyučován

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura se realizuje

Více

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura 5. Jazyk a jazyková komunikace 5.1. Český jazyk a literatura 5.1.1. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Charakteristika vzdělávací oblasti:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Charakteristika vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura

Více

Anglický jazyk 3. ročník

Anglický jazyk 3. ročník Anglický jazyk 3. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy a metody žák rozumí jednoduchým pokynům a větám umí výslovnost (odlišné hlásky, přídech), užívá a rozlišuje člen, množné číslo popíše, co má rád rozumí

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA IV. Učební osnovy 1. Učební osnovy 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA IV. Učební osnovy 1. Učební osnovy 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název

Více

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky ČESKÝ JAZYK 1.ROČNÍK žák skládá a rozkládá slova podle sluchu poznává jednotlivá písmena ve vztahu k jim odpovídajícím hláskám, rozlišuje písmo tiskací a psací skládá, rozkládá a čte všechny druhy slabik

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Časová dotace na 1. stupni v jednotlivých ročnících 1. ročník 8 hodin; 2. ročník 8 hodin; 3. ročník 8 hodin; 4. ročník 8 hodin; 5. ročník 8 hodin. V 1. ročníku ZŠ

Více

5.1.1 Český jazyk povinný předmět

5.1.1 Český jazyk povinný předmět 5.1.1 Český jazyk povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 7+2 7+1 7+1 7+1 7+1 4 4 3+1 4+1 Vyučovací předmět český

Více