CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK"

Transkript

1 CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí během studia zkoušku FCE budou motivováni finančně ze strany školy, která jim zaplatí polovinu poplatku za zkoušku. Ve výuce se věnujeme všem čtyřem základním dovednostem pro zvládnutí cizího jazyka. K tomu nám pomáhají moderní učebnice a také odebíraný časopis Bridge, ve kterém jsou nejen zajímavé články, ale také poslechová cvičení určená k průpravě na státní maturitu. V rámci výuky pořádáme pobytové a výukové zájezdy do Velké Británie, Studenti jsou ubytováni po rodinách a aktivně procvičují získané znalosti. Každoročně se studenty navštěvujeme divadlo zaměřené na výuku jazyka The Bear Educational Theatre studenti kvinty a sexty. Se staršími studenty navštěvujeme jednou až dvakrát do roka anglické divadelní představení, které nabízí American Drama Group Europe (dramatické zpracování anglo-americké klasické literatury. Studenti se účastní olympiád v AJ ve všech věkových kategoriích. Studenti připravující se na maturitu z Aj mají v posledních dvou ročnících seminář zaměřený na získávání poznatků v oblasti literatury a reálií anglofonních zemí a take na zdokonalování se v běžných komunikativních dovedností. 2. Časové vymezení kvinta 3 hod + 1 hod konverzace sexta 3 hod + 1 hod konverzace septima 3 hod + 2 hod maturitní seminář oktáva 3 hod + 2 hod maturitní seminář 1. ročník 3 hod + 1 hod konverzace 2. ročník 3 hod + 1 hod konverzace 3. ročník 3 hod + 2 hod maturitní seminář 4. ročník 3 hod + 2 hod maturitní seminář 3. Organizační vymezení výuka je realizována ve 45 minutových vyučovacích hodinách a v 90 minutových blocích Studenti zdokonalují jednotlivé dovednosti čtení, poslech, mluvení, psaní s důrazem na slovní zásobu a gramatiku učivo je svázáno s poznatky z oblasti zeměpisu, přírodopisu, dějepisu, chemie, ekologie, občanské výchovy a informatiky

2 4. Výchovné a vzdělávací strategie a. Kompetence k učení: Využití zajímavých a různorodých metod k aktivnímu učení během hodiny Studenti si poznatky ve škole prohlubují při práci doma Studenti se orientují v učebnicích, slovnících, časopisech Studenti si v praxi osvojují CJ, při práci s časopisy, na internetu, návštěva divadla v CJ, výměnné pobyty a spolupráce se zahraničními školami, účastí v konverzačních soutěžích a olympiádách b. Kompetence k řešení problémů: Studenti pracují s různými typy cvičení a materiály Průřezová témata projektové vyučování napomáhá vyhledávat, shromažďovat a zpracovávat různé typy materiálů Studenti využívají počítačovou učebnu k vyhledávání, třídění a zpracovánvání materiálů, Využitím informační technologie se učí cizí jazyk a práce s ním c. Kompetence komunikativní: Studenti se účastní konverzačních soutěží a olympiád Studenti se zapojují do mezinárodních projektů, účastní se výměnných pobytů Studenty vhodně motivujeme k ústnímu projevu, vytváříme vhodné uvolněné prostředí Vytváříme dostatečné množství komunikativních situací, neustále je podněcujeme vyjadřovat samostatně svůj názor, vyjadřovat se k situacím každodenního života, komunikace ve dvojicích, ve skupinách Studenty podněcujeme k metodice volného psaní Pracujeme s písněmi, s jejich texty Pracujeme s autentickými texty maily, plakáty, brožůrkami. Zařazujeme mimoučební texty časopisy Podporujeme práci s internetem, práci online Studenti presentují projekty, reagují na otázky, obhajují názor d. Kompetence sociální a personální: Studenti pracují ve skupinách Vedeme studenty k samostatnému rozhodování při projektové činnosti, zadání úkolu působíme jako poradci, studenti si samostatně rozdělí role, rozvrhnou časový harmonogram Využíváme metodu diskuzí, diskuzního panelu Zapojujeme aktivity, které nutí studenty spolupracovat, snažíme se, aby mezi sebou soutěžily skupiny, ne jednotlivci e. Kompetence občanské Student se učí respektovat názory spolustudentů Zadané úlohy pomáhají řešit pracovní a společenské vztahy Učí se znalosti práv a povinností doma i ve škol Student se učí dodržovat pravidla slušného chování f. Kompetence pracovní problémové úlohy a dlouhodobé úkoly vedou k cvičení pečlivosti, vytrvalosti a systematičnosti prací ve skupině i jako jednotlivec se učí dbát na dodržování pravidel projektová činnost i práce na zadaném úkolu pro jednotlivce podporuje plánování, hodnocení a sebehodnocení

3 Ve výuce cizích jazyků je nutné se zaměřit na dovednosti, které by si student měl během učení osvojit, a na očekávané cíle (výstupy, jež procvičováním těchto dovedností získá) Receptivní řečové dovednosti: Poslech s porozuměním Čtení s porozuměním Produktivní řečové dovednosti: Písemný projev Samostatný ústní projev Při práci s učebnicí se zaměřujeme na jednotlivé dovednosti stejnou měrou a zvládnutí dílčích dovedností využíváme k testům zaměřeným na hodnocení a sebehodnocení studentů, které každý ročník bude psát na konci školního roku. 5. Hodnocení Způsoby hodnocení Ústní zkoušení je kombinováno s ostatními způsoby (písemné testy, hodnocení práce ve skupinách, samostatná práce). Kritéria hodnocení Na začátku školního roku oznámí vyučující žákům tematický plán, podmínky studia a klasifikace (počet písemných prací, ústní zkoušení, ročníkové práce, seminární práce, projekty, závěrečné opakování, domácí úkoly, a jejich vliv na konečnou známku). Klasifikace je prováděna na základě procentuálního vyjádření: 1 (100-90%), 2 (89-80%), 3 (79-70%), 4 (69-60%), 5 (59-0%). Autoevaluace: V Aj se v rámci autoevaluačního hodnocení budou testovat dílčí kompetence k učení receptivní řečové dovednosti- poslech, čtení s porozuměním( s přihlédnutím na potřeby handikapovaných studentů) - produktivní řečové dovednosti psaní, ústní projev) v odpovídající jazykové úrovni B1, B2, kde se v rámci všech dovedností bude klást důraz na variabilitu slovní zásoby, gramatických jevů, schopnosti spojovat jednoduché věty v souvětí s použitím vhodných spojovacích výrazů, dále na srozumitelnost, schopnost reagovat a samostatně pracovat. Výsledkem testu bude procentuelní hodnocení a písemné zhodnocení práce studenta, které si student bude zakládat do svého portfolia. Student tak múže sledovat svúj pokrok v Aj. Toto autoevaluační testování je prováděno po závěrečné klasifikaci na konci každého školního roku a nemá vliv na závěrečnou známku na vysvědčení. Maturita Maturitní zkouška z AJ má dvě části: písemnou (viz Státní maturita, ) a ústní. Ústní část má charakter daný požadavky na státní maturitu, temata jsou z poloviny daná a z poloviny vybraná učiteli školy.

4 ANGLICKÝ JAZYK - PRŮŘEZOVÁ TEMATA Průřezová temata budou ve čtyřech ročnících gymnázia vhodně umístěna tak, aby logicky zapadala do výuky dle učebnice, aby navazovala na poznatky z jiných předmětů a současně aby se jejich prostřednictvím studenti připravovali na státní maturitu. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Serberegulace, organizační dovednosti, řešení problémů Sociální komunikace Morálka všedního dne Spolupráce a soutěž / PRO / PRO VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVR. A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Globalizační a rozvojové procesy / PRO Globální problémy, jejich příčiny a důsledky Humanitární pomoc a mezinárodní spolupráce Žijeme v Evropě PRO Vzdělávání v Evropě a ve světě

5 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Základní problémy sociokulturních rozdílů Psychosociální aspekty interkulturality Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi různého kulturního prostředí MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Média a mediální produkce Mediální produkty a jejich významy Uživatelé Účinky mediální produkce a vliv médií Role médií v moderních dějinách

6 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Problematika vztahů organismů a prostředí Člověk a životní prostředí Životní prostředí regionu a ČR

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK Časové vymezení Prima, 4 h týdně, 3+1, 1h z volných časových dotací Sekunda, tercie, kvarta 3h týdně Organizační vymezení -výuka je realizována ve 45 minutových

Více

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU FRANCOUZSKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU FRANCOUZSKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU FRANCOUZSKÝ JAZYK Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium 1. Obsahové vymezení Vyučovací předmět francouzský jazyk pokrývá vzdělávací

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

Žáci VI-VII a 2.-3. ročníku se mohou účastnit recitační a konverzační soutěže v anglickém jazyce.

Žáci VI-VII a 2.-3. ročníku se mohou účastnit recitační a konverzační soutěže v anglickém jazyce. Anglická konverzace Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglická konverzace vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Cílem vzdělávání v Anglické konverzaci v této etapě je dosažení

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání NA CESTĚ. Kdokoliv zrodí se člověkem, vzděláván budiž, aby z něho byl člověk.

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání NA CESTĚ. Kdokoliv zrodí se člověkem, vzděláván budiž, aby z něho byl člověk. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání NA CESTĚ Kdokoliv zrodí se člověkem, vzděláván budiž, aby z něho byl člověk. Jan Ámos Komenský Čtyřletý a osmiletý vzdělávací program 1 Denní forma

Více

Školní vzdělávací program dle RVP

Školní vzdělávací program dle RVP Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 Fakultní škola přírodovědecké fakulty UK Fakultní škola matematicko-fyzikální fakulty UK Školní vzdělávací program dle RVP (pro čtyřleté studium a vyšší gymnázium osmiletého

Více

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Velikost školy... 5 2.2.

Více

Obsah Identifikační údaje... 5 Charakteristika školy... 6 Charakteristika ŠVP... 9 Učební plán... 29 Učební osnovy... 31

Obsah Identifikační údaje... 5 Charakteristika školy... 6 Charakteristika ŠVP... 9 Učební plán... 29 Učební osnovy... 31 1 Obsah 1 2 Identifikační údaje... 5 Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a velikost školy... 6 2.2 Vybavení školy... 6 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 7 2.4 Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti [1] Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motto: Má-li se člověk státi

Více

GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro šestileté studium

GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro šestileté studium GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro šestileté studium 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Velikost školy... 5 2.2. Vybavení školy... 5

Více

Školní vzdělávací program. Gymnázia Turnov. pro čtyřletý vzdělávací program

Školní vzdělávací program. Gymnázia Turnov. pro čtyřletý vzdělávací program Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Gymnázia Turnov pro čtyřletý vzdělávací program (zpracováno podle RVP G) Podpis ředitele Razítko školy 1. Identifikační

Více

LABYRINT SVĚTA II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM UHERSKÉ HRADIŠTĚ

LABYRINT SVĚTA II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM UHERSKÉ HRADIŠTĚ LABYRINT SVĚTA II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM UHERSKÉ HRADIŠTĚ 2 Obsah: 1. Identifikační údaje...5 1.1. Název...5 1.2. Vzdělávací program školy...5 1.3. Studijní forma

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka Brno, Botanická 70 Školní vzdělávací program čtyřleté studium všeobecné studium název: gymnázium 79-41-K/41 sportovní studium 79-42-K/41 název: gymnázium se sportovní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro osmileté gymnázium ÁMOS 2. vyšší stupeň kvinta oktáva. Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro osmileté gymnázium ÁMOS 2. vyšší stupeň kvinta oktáva. Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro osmileté gymnázium ÁMOS 2 vyšší stupeň kvinta oktáva Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky Verze 3 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro čtyřleté gymnázium ÁMOS G. 1. 4. ročník. Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro čtyřleté gymnázium ÁMOS G. 1. 4. ročník. Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro čtyřleté gymnázium ÁMOS G 1. 4. ročník Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky Verze 2 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 68 43 M/01 Veřejnosprávní

Více

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 1 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových

Více

Purkyňovo gymnázium Strážnice

Purkyňovo gymnázium Strážnice Ć. j.: PGS 717-B/2009 Purkyňovo gymnázium Strážnice Masarykova 379, 696 62 Strážnice OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1. Identifikační údaje Název: Osmileté vzdělávací studium Vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Školní vzdělávací program pro Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia Školní vzdělávací program pro Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia Motto ŠVP: Vzdělání je to, co člověku zůstane tehdy, když zapomene,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530 příspěvková organizace Partyzánská 530/3, 460 11 Liberec 11; 482429841, 482710077; fax 485103880 http://www.gfxs.cz; sekretariat@gfxs.cz Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA zpracovaný podle RVP G Tento program je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky (CZ.1.07/1.1.10/01.0061). 1 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1/335 OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Vzdělávací program... 4 1.3 Studijní forma vzdělávání...

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Macte animo, generose homo, sic itur ad astra

Macte animo, generose homo, sic itur ad astra Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Nižší stupeň víceletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV) Vyšší stupeň víceletého gymnázia (zpracováno podle RVP G) Denní forma vzdělávání Macte animo,

Více

Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium všeobecné zpracováno podle RVP G

Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium všeobecné zpracováno podle RVP G Motto: Nestačí vědět, musíme také vědění užívat. Vyhlubme studny a opatrujme čistotu vody. Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium všeobecné zpracováno podle RVP G ŽIVOT VE ŠKOLE, ŠKOLA PRO ŽIVOT

Více

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G Motto: Nestačí vědět, musíme také vědění užívat. Vyhlubme studny a opatrujme čistotu vody. Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G ŽIVOT VE ŠKOLE, ŠKOLA PRO

Více