Masarykova universita. Filozofická fakulta. Ústav hudební vědy. Ikony české graffiti scény a jejich současná tvorba v jiných uměleckých odvětvích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova universita. Filozofická fakulta. Ústav hudební vědy. Ikony české graffiti scény a jejich současná tvorba v jiných uměleckých odvětvích"

Transkript

1 Masarykova universita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Ikony české graffiti scény a jejich současná tvorba v jiných uměleckých odvětvích Bakalářská práce Brno 2012 Autor práce: Tobiáš Grolich DiS. Vedoucí práce: Mgr. Viktor Pantůček

2 Masarykova universita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Ikony české graffiti scény a jejich současná tvorba v jiných uměleckých odvětvích Bakalářská práce Brno 2012 Autor práce: Tobiáš Grolich DiS. Vedoucí práce: Mgr. Viktor Pantůček 2

3 3

4 Bibliografický záznam Anotace Bakalářská práce Ikony české graffiti scény a jejich současná tvorba v jiných uměleckých odvětvích se snaţí popsat tvorbu českých graffiti tvůrců, kteří překročili hranice této subkultury. Pokládá si otázky, zda je jejich současná tvorba ovlivněna graffiti minulostí a jak je příjmána touto subkulturou. Pojednává o historii českého graffiti, jeho vzniku, proměnách a vývoji. Práce je zaměřena především na výrazné osobnosti, které jsou respektovanými ikonami nejen v graffiti. Klíčová slova Graffiti, subkultura, výtvarná tvorba, ţivotní styl Annotation Bachelor thesis "Icons Czech graffiti scene and present their work in other branches of art" is trying to describe the work of Czech graffiti artists who crossed the genre. It considers the question whether is their contemporary work influenced by graffiti and how is received subculture. It discusses the history of Czech graffiti, its origin, transformations and development. The work is mainly focused on major personalities who are respected not only in graffiti. Keywords Graffiti, subculture, artistic creation, life style 4

5 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Všechny zdroje, prameny a literaturu, které jsem při vypracování pouţíval nebo z nich čerpal, v práci řádně cituji s uvedením úplného odkazu na příslušný zdroj. V Brně dne Poděkování Na tomto místě bych chtěl poděkovat panu Mgr. Viktoru Pantůčkovi, vedoucímu mé bakalářské práce, za konzultace a rady k obsahu mé práce. Dále bych rád poděkoval všem, kteří mi s prací, třeba i nepřímo, pomáhali. 5

6 Obsah Obsah... 6 Úvod... 7 Kapitola 1 Historie Českého graffiti První české graffiti Stará škola Nová vlna Kapitola 2 Jakub Matuška- malíř Jakub Matuška jako Masker Malba Definice... Chyba! Záložka není definována Dílo... Chyba! Záložka není definována Writer versus malíř Kapitola 3 Alexey Klyuykov, malíř, konceptualista Alexey Klyuykov jako Bleze CAP Cena Jindřicha Chalupeckého Kapitola 4 Jan Zajíček, reţisér Jan Zajíček jako Scarf Hudba a video Kapitola 5 Ondřej Anděra, hudebník Ondřej Anděra jako Sifon Divadlo a film Kapitola 6 Vladimír Broţ, hudebník a výtvarník Vladimír Broţ jako Wrach PSH a Bigg boss Komiks, ilustrace, laser Závěr Zdroje Seznam obrázků

7 Úvod České graffiti se během svých dvaceti let své existence stalo nedílnou součástí městské subkultury. Původní scéna, motivace, samotní tvůrci se od doby vzniku značně obměnili. Mnozí bývalí sprejeři však zůstávají, i po ukončení své graffiti aktivity, spojeni s touto činností. Někteří se stali ikonami a jejich graffiti jméno se tak traduje jako legenda. Současná činnost takových osobnostní bývá často spojena s tvůrčí a uměleckou prací. Pro svou práci jsem si zvolil téma Ikony české graffiti scény a jejich současná tvorba v jiných uměleckých odvětvích - Cílem není prvoplánové srovnávání a kritika jejich prací. Chci, aby z práce jasně vyplynula souvislost mezi jejich graffiti minulostí a současnou tvorbou. Touto prací chci potvrdit hypotézu, ţe současná tvorba ex-sprejerů je ovlivněna především graffiti minulostí a vychází z ní. Z důvodu rozmanitosti jsem zvolil záměrně pět rozdílných, dnes jiţ neaktivních sprejerů. Jako příklady tvůrčích ex-sprejerů jsem vybral tyto: Alexy Klyukov (Bleze), Jan Zajíček (Scarf), Jakub Matuška (Masker), Ondřej Anděra (Sifon), Vladimír Broţ (Wrach). Mezi nimi jsou výtvarníci, hudebníci a multimediální umělci. V první části své práce shrnuji historii českého graffiti. Zaměřuji se na klíčové momenty a jména. Přesto, ţe se ve své práci nechci věnovat historii graffiti jako takovému, pro uvedení pěti vybraných ikon do souvislostí je zařazení do historického kontextu nutné. Tato část tak poskytuje stručný přehled vývojem a zlomovými momenty českého sprejování. Kaţdá další část se věnuje jedné konkrétní osobnosti. Vysvětluji zde, co kaţdý z nich dělá nyní a snaţím se poukázat na podobnosti nebo rozdílnosti v tom, jak přistupovali a přistupují ke své tvůrčí činnosti. Řazení jednotlivých sprejerů je záměrné, nejde o chronologii jejich aktivního malování graffiti, ale o návaznost na předchozí osobu. V práci jsou proto řazení takto: Jakub Matuška (Masker), Alexey Klyukov (Bleze), Jan Zajíček (Scarf), Ondřej Anděra (Sifon), Vladimír Broţ (Wrach). Prvním ze zmíněných ikon je Jakub Matuška, jakoţto malíř a výtvarník, který přesto, ţe ve své současné tvorbě neopouští estetiku, která mu byla typická v graffiti, slaví úspěchy na oficiální výtvarné scéně. V roce 2011 získal cenu NG333, jeho díla vychází z prvků graffiti dodnes, vyzkoušel si i tvorbu experimentálních videí. Jakub Matuška tak patří k nejúspěšnějším českým ex-sprejerům věnujícím se malbě. 7

8 Na oceněného malíře Matušku navazuje konceptualista a malíř Alexey Klyukov. Tento rus je také nejmladším z ikon, které jsem si pro svou práci vybral. Ţe ho lze označit za ikonu jiţ dnes je bezpochyby. Klyukov, mezi sprejery známý pod přezdívkou Bleze, ve svých pracích překračuje rámec tradičního graffiti, nabourává jeho podstatu a zaběhlé klišé vyuţívá jako svůj motor. V roce 2011 získal Cenu Jindřicha Chalupeckého pro mladé umělce, spolupodílí se na tvorbě kontroverzního web-magazínu Upstream a je členem zlomové graffiti skupiny CAP (crew against people). Ve svých pracích velice často odkazuje na velikány výtvarného umění a světové graffiti ikony. Třetí ikonou, které se věnuji je Jan Zajíček, známý jako Scarf. Scarf je jednou z nejskloňovanějších osob vţdy, kdyţ se hovoří o českém graffiti. Jeho tvorba a přístup ke graffiti ovlivnila celou další graffiti generaci. Patřil k prvním, kteří v Čechách psali své jméno po zdech a to s vědomím, ţe se jedná o graffiti. V současné době se Zajíček věnuje videoklipům a multimediální tvorbě. Stejně jako jeden z prvních vkročil do vod graffiti, patří i k lidem, kteří jako první otestovali zda je český posluchač připraven na hiphop. Zajíček byl členem hiphopové formace WWW, které po letech nečinnosti zaţila nečekaný come back. Ondřej Anděra patří k hybnému motoru skupiny WWW. Mezi jeho další umělecké aktivity patří spolupráce s divadlem TOW, multimediální skupinou SPAM, filmová hudba nebo reţie. U Anděry, který i nadále pouţívá především svou přezdívku Sifon, lze o významu pro historii českého graffiti pochybovat. Pokud chápeme slovo ikona jako označení pro osobu, která ovlivnila, nebo zanechala významnou stopu v daném odvětví je otázkou postoje, zda lze Sifona označit za ikonu graffiti. Pro graffiti jako takové však význam má. Moţná právě svým velkým významem pro český rap, který byl úzce spjat se sprejery. Jako aktivní writer maloval graffiti v dobách, kdy bylo graffiti chápáno jako něco nového a svobodného. Pro svoji práci jsem si ho vybral především z důvodu, ţe jeho inovativní přístup v hiphopu, dá-li se tak jeho tvorba ještě nazvat, je na českém poli zcela výjimečná. Zajímalo mě proto, zda byl stejně inovativní i v graffiti, nebo zda ho právě rozdílný přístup k tvorbě dovedl k hudbě, které se nyní věnuje. Práci uzavírá rapper, ilustrátor, majitel hiphopového labelu Bigg boss a scénograf Vladimír Broţ. Wrach, jak si Vladimír říkal v době, kdy aktivně tvořil graffiti, patří mezi nejznámější české sprejery. Ve svých textech často vzpomíná na dobu, kdy večer vyráţel se spreji do města. Na rozdíl od Anděry, který ve své hudbě ani rozhovorech nedává znát, ţe byl sprejerem, Vladimír Broţ nese svoji minulost jako vlajkovou loď. Odvolává se na graffiti, jeho 8

9 podstatu a svojí aktivitou podporuje sprejerská videa. Fascinace městem, jako organismem, který jako jeden ze svých znaků ţivota produkuje graffiti, je pro Broţe typická. Zajímá se o architekturu, nové technologie, komiks a výtvarné umění. Jako metodu své práce jsem si zvolil komparaci. Snaţil jsem se na společné prvky, které spojují graffiti tvorbu a současné umělecké vyjádření těchto pěti ikon, pouze upozornit. Nechtěl jsem se stavět do role kritika. V práci srovnávám přístup k malování graffiti a jejich současnou tvorbou. V práci jsem čerpal, z důvodu malého mnoţství odborných knih a tištěných publikací, především z internetových zdrojů. Z důvodu důvěryhodnosti jsem upřednostnil vţdy ty zdroje, kde se autor vyjadřuje k problematice sám, nebo je autorem článku osoba, která v dané problematice chápána jako odborník. Informace v práci jsem konzultoval s graffiti writery, kteří si však nepřejí být jmenováni. 9

10 Kapitola 1 Historie Českého graffiti 1.1. První české graffiti Označeni pro nápisy anonymně vyryté do zdi domů (zachovány např. v Egyptě, v Pompejích); později souhrnné označení pro vesměs anonymní nápisy nebo kresby na obvykle veřejně přístupných místech. 1 Přesto, ţe graffiti jako takové se poprvé objevilo v New Yorku jiţ na sklonku šedesátých let, do České republiky (Československé republiky) se dostalo aţ v závěru let osmdesátých. Nápisy na zdech se objevovaly i dříve, většinou však nesly poselství názoru, často politického, nebo fungovaly jako vzkaz cíleně někomu určený. Takové nápisy, často vyvedeny křídou, byly k vidění nejčetněji na Leonardově zdi u Maltézské zahrady. Za výjimku se dá povaţovat série nápisů Servat je vůl, ta vznikla v Praze v Dejvicích na ČVUT. Tento nápis nepsal jeden člověk ani organizovaná skupina, přesto se rozšířil nejen po hlavním městě, ale dostal se i za hranice Československa. Servít je vůl tak mohli lidé vidět v Miláně, Paříţi, Bruselu a New Yorku. 2 Znakem porevolučního graffiti byl přátelský přístup writerů navzájem a velmi mírné tresty. Neexistoval zákon, který by definoval sprejerství a určil jeho postihy, policie byla navíc vnímána v očích veřejnosti negativně, aniţ co graffiti jako svobodný projev umělců. Za prvního českého sprejera, který soustavně psal své jméno je povaţován ostravský Maniac. Ten, podobně jako praotec graffiti Taki 183, psal po zdech především svoji přezdívku. První nápisy Maniac byly v Ostravě k vidění v roce Bylo mu v té době sedmnáct let, byl vyznavačem hnutí punk a později se stal studentem uměleckoprůmyslové školy. Úplně na začátku, někdy v roce 1987, jsem psal třeba Nechceme holé zdi! a podobné věty, jejichţ smysl se dal, jako tehdy ostatně cokoli, chápat politicky. Můj hlavní záměr byl ale výtvarný, chtěl jsem nějak zpracovat tu plochu, ten prostor města, který mi připadal hrozně depresivní a nedokončený. 3. Později Maniac zakládá crew (uskupení více writerů píšící stejná písmena) ZDG (Zero Dimension Gang). Po revoluci, 1 Universum: všeobecná encyklopedie. 3. díl, F-H. Vedoucí autorského kolektivu českého vydáni: Josef Čermák. 1. vyd. Praha: Odeon, 2000, s [online], [, Maniac: OVERSTREET, Martina. In graffiti we trust. Praha: Mladá fronta, 2006, s. 7. ISBN

11 kdy se otevřely hranice, se do Československa dostávalo graffiti ze západu. V Praze tak vznikly vůbec první praţská graffiti crew jako byly CSB (Color Sifon Bombs). Mezi její členy patřil i Rake, zřejmě nejvýraznější postava praţských graffiti začátků. Ten vzpomíná na první kroky takto. Zdrojem informací byly časopisy a televize. Z toho mála jsme pochopili, ţe princip spočívá v šíření svýho jména, a kdyţ se spojí víc lidí pod jednu značku, má to na ulici větší efekt. 4 V první vlně se na scéně objevil i Sifon (Ondřej Anděra), ten byl členem crew Bungle clan spolu s Lelou (Lela Geislerová, v současné době tvůrkyně komiksů). Obrázek 1: Maniac 5 V letech 1992 aţ 1994 se objevilo několik, pro budoucí tvář Prahy, podstatných jmen, mezi ně patřili Pois, Scarf (Josef Zajíček), Delarock, Wrach (Vladimír Broţ), Key (Michal Škapa) a mnozí další. V těchto letech také do Prahy přijíţděli západoevropští, především němečtí, writeři. Od jejich příjezdu začala být praţská graffiti tvář ovlivněna především Berlínskou scénou. Mezi první, kdo do Česka zavítal, byli lidé z CAF či BEN crew, ti se stali pro praţany vzorem a modlou. V té době se v prostředí sprejerů začal prosazovat Pois, který zaloţil nejdříve spolu se Scarfem a Delarockem TCP crew (The Color Posse). TCP ovlivnila všechny 4 Rake: OVERSTREET, Martina. In graffiti we trust. Praha: Mladá fronta, 2006, s. 14. ISBN OVERSTREET, Martina. In graffiti we trust. Praha: Mladá fronta, 2006, s ISBN

12 další generace a určila směr, kterým se graffiti u nás vydalo. Později si (Pois) z cesty do San Franciska přinesl zcela nový styl a jako jediný v Praze i členství v tamní CW crew. Nad piecy dosud nevídaných rozměrů 20x3 metrů zapomínali praţští homeboys dýchat. 6 Právě parta TCP byla první, kdo namaloval historicky první whole car (graffit přes celý vagón metra), vytvořili veliký stříbrný nápis TCP!ONE (1992). Obrázek 2: wholecar TCPONE Stará škola Graffiti se po republice začalo šířit v polovině 90. let díky dvojstránce časopisu Pop life, která byla věnována graffiti. Jelikoţ se časopis zaměřoval aţ na výjimky výhradně na Prahu, našel si své odpůrce, například ostravský Maniac říká. Byly tam hlavně fotky praţských writerů, kteří byli určitě velmi rádi, protoţe jinak by je asi neposkytli. Já jsem se vůbec divil, ţe v takovémhle časopise, mezi články o nějakých pophvězdách, tohle vychází a lidi ze scény se toho účastní. 8 Krom tohoto komerčního časopisu, si writeři vydávali i své vlastní magazíny, například Druhá barva, nebo později Terrorist. Postupem času a nárůstem popularity graffiti 6 OVERSTREET, Martina. In graffiti we trust. Praha: Mladá fronta, 2006, s. 22. ISBN OVERSTREET, Martina. In graffiti we trust. Praha: Mladá fronta, 2006, s. 35. ISBN Maniac: OVERSTREET, Martina. In graffiti we trust. Praha: Mladá fronta, 2006, s. 52. ISBN

13 počet sprejerů narůstal a začaly se tak vyskytovat různé přístupy a styly. V devatenácti jsem naprosto trpěl pocitem, ţe mi ţivot protejká mezi prstama. Protoţe mě zajímá komis, zajímal mě hiphop, zajímalo mě graffiti a chtěl jsem tomu dávat sto procent a ne nějakých třicet procent po škole. 9 Výrazně jiný přístup přinesla parta NNK jejímţ členem byl i Wrach. Tato crew zavedla na scéně tvrdý reţim a přísná pravidla. NNK začali trestat horší writery tím, ţe jim brali barvy, přemalovávali jejich graffiti a docházelo i k fyzickým napadením. Ve stejné době se fenomén graffiti rozšířil i do Brna. Zde byli sice určité náznaky sprejerství jiţ dříve, teprve v letech 1995 se dá hovořit o graffiti scéně. V Brně tedy takzvaná stará škola, tedy tvrdý přístup k pravidlům, fungoval prakticky od začátku. Podobně jako v Praze se šířily polopravdy o agresivitě NNK, v Brně tomu bylo podobně, za zvláště nekompromisního byl povaţován Idol z BHB crew (Brno Home Boys). Wrach z NNK vzpomíná na tuto dobu takto časem tahle naše aktivita přerostla v to, ţe fyzicky silnější writeři začali okrádat a mlátit ty slabší. Najednou se to stalo normou právo silnějšího ne podle skills, ale fyzicky. Pochopili jsme, ţe jsme vypustili něco jako dţina z lahve a ţe proti tomu musíme jit. Nakonec se to teda podařilo nějak udusat. A byl to právě Wrach, kdo začal prosazovat a vézt neoficiální školu graffiti. Byly to nepravidelné setkávání, především mladších sprejerů ve skvotu Ladronka, kde jim Wrach vštěpoval základy přístupu k písmu. Z této školy vzešlo několik pozdějších hvězd české graffiti scény, mezi ně patřil 2Mad, Epos 257, Baes, Perry nebo Masker (Jakub Matuška) a mnozí další. Na tuhle školu nyní existují dva rozdílné názory, jeden tvrdí, ţe díky předávání zkušeností a scelování scény se úroveň pozvedla, druhý postoj je však negativní a škole vytýká omezení tvůrčích přístupů a budování kultu Wraha. 9 Wrach, [online],

14 Obrázek 3: NNK crew, zóna Vltavská Ve druhé polovině 90. let, kdy mnozí writeři přestali malovat a nastoupila další generace, se crew promíchaly a vznikla tak nová uskupení. Mezi nejvýraznější patřili ABX a DSK, šlo vlastně o základ crew NNK a TCP, kteří přivzali nové členy. Tyto dvě skupiny pořádaly výlety do zahraničí a pronikly tak do zahraničních graffiti magazínů. S ukotvením základních technik se změnil i praţský přístup k tvorbě. Writeři se odvraceli od efektních prvků a své piecy stavěli na syrovosti tvaru písmene, tento přístup je typický pro Berlínský graffiti styl. V této době se také ukazují první větší spory mezi Prahou a Ostravou. My jsme za nejstěţejnější, nejpodstatnější povaţovali tvar písma. A přišlo nám, ţe v ostravským graffiti je tahle kostra potlačovaná, opomíjená, ţe oni zvýrazňujou jenom tu efektní stránku. 11 Ke změnám došlo nejen v pojetí samotného graffiti, ale i v postizích za něj. Aniţ co na začátku 90. let bylo běţné, ţe se graffiti malovalo dlouhou dobu a vchody do podzemního systému metra byly nechráněné. Tak to se prostě šlo do haly, třeba patnáct lidí i víc. Orion a ta jeho parta si přinesli kazeťák, byli tam dva 10 OVERSTREET, Martina. In graffiti we trust. Praha: Mladá fronta, 2006, s. 65. ISBN Wrach: OVERSTREET, Martina. In graffiti we trust. Praha: Mladá fronta, 2006, s. 81. ISBN

15 brejkaři, kteří se u toho vlaku točili na hlavě, a malovalo se třeba tři hodiny, jak kdo chtěl. 12 V roce 95 bylo metro stejný jak legál. Nikdo tam nebyl, ţádnej vrátnej, ţádná ochranka, nic. Z šedesáti souprav na béčku jich jezdilo 59 pomalovanejch. Na Zličín jsme jeli taxíkem, vystoupili jsme a vlezli dovnitř normálně dveřma, všechno v klidu. Kdyţ někdo uprostřed malování dostal hlad, tak se vodjel najíst a pak se vrátil, aby to dodělal. 13 Tohle vše se zákonitě muselo změnit a tak začala doba bezpečnostních kamer. Dopravní podnik sice zamezil snadným vstupům zamčením dveří, writeři jej však lehce odstranili a za pomocí takzvaných ninjů postupovali k prakticky nehlídaným soupravám. Ninjové byli lidé, kteří pomáhali sprejerům tím, ţe vstupovali do hlídaných prostor jako první, bez barev a bez rizika, ţe budou nařknuti ze snahy posprejovat soupravy metra. Já normálně netrpím nějakýma velkýma pocitama strachu, ale třeba na Českomoravský jsem trochu nahnáno měl. Tam se lezlo třicet metrů dolů šachtou po takovým úzkým ţebříku, člověku kapala na hlavu voda, všechno bylo mokrý a kluzký, kdyby někomu ujela noha Pak se šlo deset minut nějakýma tunelama, kde se normální člověk neorientuje, neví kam vedou A pak tam najednou stojí ten vlak. 14 Do historie českého graffiti se v této době zapsalo několik writerů. Mezi nejvýraznější patří Romeo, Bior, Cakes (Jan Kaláb), ale i brněnští Idol, Naym, Arie a mnozí jiní. Nasazení, aktivita a tvůrčí invence těchto writerů ovlivnila mnohé jejich pokračovatele. Graffiti tak začalo mít podobu, jakou známe dnes Nová vlna Rok 2000 se vepsal do historie českého graffiti především díky cestě Cakese, Romea a Keye do New Yorku. Tehdy čerství maturanti odjeli na celé léto malovat do Ameriky. V Mece světového graffiti namalovali přes třicet vlaků, asi deset wholecarů a několik zdí. Během jejich tří měsíčního pobytu strávili noc na policejní stanici a proběhl takzvaný rychlo soud, po té co byli tajnou policií chyceni s barvama v blízkosti vlakové odstavné koleje. Kdyţ jsme se vrátili do New Yorku a čas odletu se blíţil, přišla poslední šance dát trofej nejcennější barevnej oneman wholecar. Na opatrnost jsme uţ kašlali, prostě buď anebo. Skrz okna, na který jsme malovali, jsme ve vedlejším vlaku viděli třeba uklízečku, nervy, ale OK, malujeme dál. Kdyţ uţ jsme byli skoro hotoví, v totálním psychu slyšíme něčí kroky na druhý straně vagónu. Ve vzduchu největší 12 Key.: OVERSTREET, Martina. In graffiti we trust. Praha: Mladá fronta, 2006, s. 84. ISBN Mokráš. OVERSTREET, Martina. In graffiti we trust. Praha: Mladá fronta, 2006, s. 84. ISBN Key. OVERSTREET, Martina. In graffiti we trust. Praha: Mladá fronta, 2006, s. 86. ISBN

16 smrad ze sprejů, my zkamenělí v očekávání, kdy na nás ten typ vyběhne. Dlouhý ticho a nic, ani nevykouknul! Vyhráli jsme. Kdyţ jsme jednou ráno ve stanici fotili jinej wholecar, zrovna tam stál řidič. Pil kafe a jen tak se dal do řeči. Ptal se, jestli jsem to dělal já.... Zeptal jsem se ho, jestli se mu to líbí a von řekl, ţe jo. Přišlo mi, ţe tam se graffiti bere jinak neţ v Evropě. Tam všichni ty zaměstnanci zaţili ten největší boom, bylo jim tenkrát třeba patnáct nebo ještě míň, takţe je jasný, ţe to taky zkusili. 15 Ve videu Kick the shit 4, kde je výlet do Meky graffiti zaznamenán, je zachycena atmosféra města, kterým projíţdí pouze čisté soupravy metra s výjimkou graffiti od praţské trojice. Obrázek 4: wholecar Cakes Romeo, New York, Rok po jejich návratu se v České republice prosadila novela trestního zákona, která tvorbu ilegálního graffiti posuzuje jako trestný čin. 1) Kdo poškodí cizí věc tím, ţe ji postříká, pomaluje či popíše barvou nebo jinou látkou, bude potrestán odnětím svobody aţ na jeden rok nebo peněţitým trestem. 2) Odnětím svobody na šest měsíců aţ tři léta nebo peněţitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem vedeným v odstavci 1 značnou škodu nebo spáchá-li takový čin opětovně nebo spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny nebo spáchá-li takový čin na věci, která poţívá ochrany podle zvláštních předpisů. 3) Odnětím svobody na dvě léta aţ osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem 15 Cakes., OVERSTREET, Martina. In graffiti we trust. Praha: Mladá fronta, 2006, s ISBN Czechs in NYC 2000 [online] [cit ]. Dostupné z: Ilovegraffiti,

17 uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu. 17 Do tohoto roku bylo sprejerství hodnoceno, jako poškozování cizí věci a chápáno pouze jako přestupek. S rozšířením internetu a zpřístupnění kvalitních barev ve spreji se výrazně usnadnila tvorba graffiti. Současní writeři tak vidí aktuální piecy z celého světa prakticky druhý den, rozšířila se také tvorba graffiti videí a magazínů. S jakým si ustrnutím souvisí i hledání nových cílů a cest, jak ke graffiti přistupovat. Nejvýraznějším fenoménem se stala tvorba začátečnických graffiti, kdy tvůrci záměrně tvoří primitivní tvary písmen a ořezávají podstatu graffiti na její absolutní maximum. První a koncepčně nejucelenější crew, tvořící v tomto stylu je CAP crew (Crew Against People), která si i název převzala od proslulého New Yorského writera. Původní Cap se proslavil svým nekompromisním přístupem k malování. Nekladl si za cíl namalovat nejhezčí, největší, nebo nejsloţitější graffit, ale snaţil se svými rychlými throw upy ( Throw-up je něco mezi tagem a propracovanějšími graffiti, principem je namalovat ho celý na jeden zátah. Důleţitá je rychlost Proto styl throw-upu vychází z oblých, bublinovitých tvarů. Kaţdý písmeno je obtaţený souvislým tahem Throw-up se nedělá proto, aby byl,hezký. 18 ) zasáhnout nejvíce míst a ničit výtvory ostatním writerům. Praţská CAP crew, jejímiţ členy jsou především Mosd, Bleze (Alexey Klyuykov) a Masker, tvoří koncepční graffiti a vydávají pdf magazín Upstream, který je výrazný svou výtvarnou grafikou. Jsou ochotný experimentovat, opustit zajetý principy a vydat se na neznámou stezku Naše generace měla potřebu dostat se k tomu tvaru, zbavit se všeho balastu a jít aţ na dřeň, ale oni uţ to nepotřebují, protoţe tu dřeň viděli v našem podání. Chtějí udělat krok ještě někam dál, ještě hloub. 19 Z mimo praţských je třeba zmínit ostravského Piana33 a Avieho, znojemského Keima, brněnské crew BHB, ODA, ACL nebo v současné době aktivní a kontroverzní FET. Tito tvůrci vzbuzují na současné scéně zájem a vystupují svojí tvorbou ze sprejerského davu. Graffiti se v České republice dnes posunulo do zcela jiných rovin, neţ na kterých začínalo. Tvůrci díky přístupu k informacím rychleji dozrají, více kopírují, ale snaţí se také více experimentovat a vnášet do graffiti další rozměr. 17 Sbírka trestního zákona, 257 Zákon č. 140/1961 Sb. 18 Blunk. Lidové noviny [online] [cit ]. Dostupné z: Lidové noviny, Wrach, OVERSTREET, Martina. In graffiti we trust. Praha: Mladá fronta, 2006, s ISBN

18 Obrázek 5: CAP crew CAP crew[online] [cit ]. Dostupné z: crewagainstpeople,

19 Kapitola 2 Jakub Matuška- malíř 2.1. Jakub Matuška jako Masker Díky graffiti jsem se naučil pracovat s postavou (jménem), rozvíjet ji, tvarovat a hlavně prezentovat publiku. Zjistil jsem, ţe věci vystavené na ulici jsou lidem nejblíţe, ale jenom fyzicky. Schopnost oslovit někoho jiného neţ dalšího tvůrce graffiti je asi nízká, aby to fungovalo, musí se sejít skvělý nápad, silné téma, které se osobně dotýká velkého počtu lidí (třeba láska atd.) s vhodným místem, které je sice frekventované, ale zároveň poskytuje moţnost rychlé, snadné a nenápadné instalace. Neţ to člověk celé zrealizuje, vydá hodně sil, ale kdyţ se to povede, stojí ten pocit za to. Asi před pěti lety (citace je z roku 2006) jsem se od graffiti vrátil zpět ke kresbě, udělal nějaké sochy, animace, videa a i kdyţ uţ to není sprejem na zeď, vlastně pořád buduji jméno (nebo víc jmen najednou, jako se to někdy stává). Tvorba postavy, jména mě pohltily, staly se důleţitějším neţ cokoli jiného v mém ţivotě. Jsem rád, ţe všechna ta dosavadní energie, kterou jsem tomu věnoval, se projevuje i v jiné podobě neţ jen nápisy po zdech, protoţe to by pro mě bylo frustrující. I takhle si často říkám, jestli to má vůbec nějaký smysl Masker. OVERSTREET, Martina. In graffiti we trust. Praha: Mladá fronta, 2006, s ISBN

20 Obrázek 6: Masker 22 Born 1981 in Prague works in Prague.Studied for 2 years at private artistic secondary school specialization on graphic design,than on secondary Arts and Crafts School specialization on exhibitions. At present on AVU (Academy of Fine Arts in Prague), in painting studio of Vladimir Skrepl. Paintings, drawings, video, streetart, hand-made dress design. 23 Jakub Matuška (1982) je v graffiti kultuře známý pod přezdívkou Masker. Byl aktivním členem graffiti crew CMR, která tvořila klasické graffiti. Jeho přístup byl však vţdy výrazný a vystupoval z řady. Graffiti tvořené Maskerem mělo kresebný charakter a neslo většinou jasnou myšlenku či vtip, často bylo doplněno o dívčí postavu, inspirovanou jeho mladší sestrou. Působilo proto lehce a vytvářelo dojem nadhledu nad klasickým přístupem writerů. V době členství ve skupině CMR platil Masker i za výraznou osobu v tagování. Za jednoho z nejlepších praţských tagerů ho označil legendární Scarf v rozhovoru pro hiphopový magazín Bbarák. V roce 2005 se stal členem nové praţské graffiti crew CAP (Crew against people). V této 22 Masker [online] [cit ]. Dostupné z: Onename.phatbeatz.cz, Masker.net [online] [cit ]. Dostupné z: Narodil se 1981 v Praze, kde i pracuje..studoval 2 roky na soukromé umělecké střední škole se specializací na grafický design, později na střední uměleckoprůmyslové škole se specializací na výstavnictví. V současné době studuje na AVU (Akademie výtvarných umění v Praze), v ateliéru Vladimíra Skrepla. Obrazy, kresby, videa, streetart, ručně vyrobené designové šaty. 20

21 konceptuální skupině setrval však pouze jeden rok. Nyní není aktivním členem ţádné graffiti crew, přesto se občas jeho charaktery (slangový graffiti výraz pro postavu a obličej) objeví na graffiti jamech nebo komerčních zakázkách. Já jsem současně, jako jsem se vzdělával v dovednostech malby a kresby na střední škole, tak zrovna tak jsem se v tu dobu věnoval malování graffiti a prvních streetartovejch věcí. A dělal jsem to dohromady. Ale asi dřív se dalo víc všimnout a bylo víc zajímavý pro různý lidi tyhle věci, který jsem dělal venku Myslím, ţe později se to ale přehouplo a lidi baví obrazy víc, snad Malba Ve svých obrazech nezapře svoji graffiti minulost. Pouţívání podobných technik a prostředků byla vidět na zdech stejně jako na současných obrazech. Matuška často kombinuje techniky spreje, airbrushe a štětce. Inspirací mu jsou gotické výjevy, díla renesančního malíře Hieronyma Bosche nebo raná tvorba Joana Miró či Pabla Picassa. 25 Obrazy jsou precizními graffiti na plátně. Působí roztříštěně a zároveň komplexně. Jde o stoprocentně zaplněnou plochu, posprejovanou zeď v rámu, která vypráví příběh. Story na zdi, kterou je možno vidět z chodníku. Se spoustou protikladů a otázek Maskerovy malby mají podobnou barevnost jako obrazy Josefa Bolfa, jsou ale mnohem spletitější je právem vnímán jako jeden z nejlepších streetartových umělců v naší republice. Čemuţ ale právě předchází fakt, ţe je vynikajícím malířem, i kdyţ občas plátno přeplní kvantem technik a informací Jakub Matuška [online] [cit ]. Dostupné z: 25 Tyden.cz [online] [cit ]. Dostupné z: ziskal-jakub-matuska-alias-masker_ html 26 Český rozhlas [online] [cit ]. Dostupné z: 21

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA. Proces profesionalizace divadelní scény

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA. Proces profesionalizace divadelní scény MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav hudební vědy Management v kultuře Jaroslava Šimáková Magisterská diplomová práce Proces profesionalizace divadelní scény Vedoucí práce: Mgr. Viktor Pantůček

Více

Editorial OBSAH. Vážení čtenáři,

Editorial OBSAH. Vážení čtenáři, revue art 1 Editorial Vážení čtenáři, OBSAH 2 4 6 9 18 20 24 25 26 29 35 41 49 55 62 64 66 72 téma Příběh spiritualismu výlet Josef Mauder archiv Egon Bondy rozhovor Michal Škapa o díle Jan Kotík objev

Více

Po stopách osobnosti Plzeňského kraje zapomenutého malíře Bohumila Konečného

Po stopách osobnosti Plzeňského kraje zapomenutého malíře Bohumila Konečného Vysoká škola obchodní v Praze Studijní obor: Cestovní ruch (CRV) Po stopách osobnosti Plzeňského kraje zapomenutého malíře Bohumila Konečného On the Trail of Personality of Plzeň Region Forgotten Painter

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2009 Ludmila Pleskotová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2009 Ludmila Pleskotová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 Ludmila Pleskotová Univerzita Pardubice Fakulta Filozofická Vliv reklamy na spotřební chování lidí Ludmila Pleskotová Bakalářská práce 2009

Více

Tištěná sociální reklama neziskového sektoru v ČR se zaměřením na děti

Tištěná sociální reklama neziskového sektoru v ČR se zaměřením na děti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Tištěná sociální reklama neziskového sektoru v ČR se zaměřením na děti Bakalářská práce Autor: Petra Feltlová, DiS. Bankovní management

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér scénografie Site specific a Divadlo Continuo Diplomová práce Autor práce: BcA. Matěj Sýkora Vedoucí práce: Mgr. Jan Štěpánek Oponent

Více

Jan Horák. (Český pianista v Japonsku) Magisterská diplomová práce

Jan Horák. (Český pianista v Japonsku) Magisterská diplomová práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra klávesových nástrojů Studijní obor klavír Jan Horák (Český pianista v Japonsku) Magisterská diplomová práce Autor práce: Vedoucí práce:

Více

Já, předmětem grafického designu. Aleš Řepík

Já, předmětem grafického designu. Aleš Řepík Já, předmětem grafického designu Aleš Řepík Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 7 ABSTRAKT Grafický design a konceptuální

Více

Začlenění romských ţáků do etnicky odlišných tříd

Začlenění romských ţáků do etnicky odlišných tříd MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra psychologie Začlenění romských ţáků do etnicky odlišných tříd Bakalářská práce Brno 2014 Autor práce: Alena Slámová Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Tereza

Více

Jakub Kožiál. Bořek Sousedík. teoretik, pedagog, fotograf. Bakalářská práce. Slezská univerzita v Opavě

Jakub Kožiál. Bořek Sousedík. teoretik, pedagog, fotograf. Bakalářská práce. Slezská univerzita v Opavě Jakub Kožiál Bořek Sousedík teoretik, pedagog, fotograf Bakalářská práce Slezská univerzita v Opavě Filosoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Institut tvůrčí fotografie Opava 2010 Jakub Kožiál Bořek Sousedík

Více

Multimediální prezentace Imaginární projekt Imaginace, sny a fantazie ve vizuální kultuře. Bc. Zuzana Mitvalská

Multimediální prezentace Imaginární projekt Imaginace, sny a fantazie ve vizuální kultuře. Bc. Zuzana Mitvalská Multimediální prezentace Imaginární projekt Imaginace, sny a fantazie ve vizuální kultuře Bc. Zuzana Mitvalská Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Imaginární projekt je autorskou prací zabývající se tématikou

Více

Univerzita Pardubice. Filozofická fakulta

Univerzita Pardubice. Filozofická fakulta Univerzita Pardubice Filozofická fakulta Subkultury jako jev ovlivňující psychosociální vývoj mládeže Barbora Kučerová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORA Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

Tance kmene provázků: Elementy mytologie jednoho divadelního společenství

Tance kmene provázků: Elementy mytologie jednoho divadelního společenství Masarykova Univerzita v Brně Fakulta Sociálních Studií Katedra Sociologie Tance kmene provázků: Elementy mytologie jednoho divadelního společenství (Diplomová práce) Petr Kubala Vedoucí práce: doc. PhDr.

Více

Ilustrace. Dětská tématika

Ilustrace. Dětská tématika 0 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výtvarné výchovy Ilustrace Dětská tématika Doprovodný text k praktické diplomové práci Brno 2012 Vedoucí práce: doc. Jan Bruţeňák Autor práce:

Více

umění ulici proměny komiksu erika hníková dějiny současnosti: rozhovor:

umění ulici proměny komiksu erika hníková dějiny současnosti: rozhovor: Prosíme, kupujte jen od prodejců, kteří stojí na svém prodejním místě a mají platný průkaz! cena: 40 Kč / polovina pro prodejce 316 v prodeji od 29. října 2008 dějiny současnosti: umění ulici proměny komiksu

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PEDAGOGICKÁ 2014 MARTIN KAŠPAR

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PEDAGOGICKÁ 2014 MARTIN KAŠPAR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 MARTIN KAŠPAR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY POETIKA DIVADEL MALÝCH FOREM

Více

Loutka při práci učitele v mateřské škole

Loutka při práci učitele v mateřské škole MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta KATEDRA PRIMÁRNÍ PEDAGOGIKY Učitelství pro mateřské školy Loutka při práci učitele v mateřské škole Bakalářská práce Brno 2011 Vedoucí práce: PaedDr. Marie

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta výtvarných umění

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta výtvarných umění VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta výtvarných umění Dramatická osobní zpověď Umělkyně/Kurátorky Občas se cejtim, že o mně točíš film Teoretická diplomová práce OLIVOVÁ KATEŘINA Ateliér tělového designu Vedoucí

Více

Editorial OBSAH. Vážení čtenáři,

Editorial OBSAH. Vážení čtenáři, revue art 1 Editorial OBSAH 2 3 5 7 16 18 19 21 22 29 34 41 44 51 53 54 57 58 téma Sloup Panny Marie... archiv F. X. Šalda / Mor pomníkový výlet Krištof Kintera / Praha rozhovor Patrik Hábl / Obrazy a

Více

Masarykova univerzita. Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických

Masarykova univerzita. Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí práce: Mgr. Jana Krátká, Ph.D. Autor: Michal

Více

Urbánní krajina v současné fotografii. Robin Závodný

Urbánní krajina v současné fotografii. Robin Závodný Urbánní krajina v současné fotografii Robin Závodný Bakalářská práce 2010 Prohlašuji, - že jsem na bakalářské práci pracoval samostatně a použitou literaturu jsem citoval. V případě publikace výsledků

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze David Pála Corporate Identity s praktickým zaměřením na Corporate Design ZŠ Průhonice (Bakalářská

Více

Obraz ve veřejném prostoru, jakožto součást městské vizuální kultury

Obraz ve veřejném prostoru, jakožto součást městské vizuální kultury Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra žurnalistiky Obraz ve veřejném prostoru, jakožto součást městské vizuální kultury The image in the public space, as a part of the urban visual

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Návykové látky mezi zlínskými skauty

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Návykové látky mezi zlínskými skauty CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Návykové látky mezi zlínskými skauty Téma práce: Návykové látky mezi zlínskými skauty Jan Chmelař Vedoucí práce: Mgr. Vladislava Závrská

Více

Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci. Bc. Adam Rek

Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci. Bc. Adam Rek Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci Bc. Adam Rek Diplomová práce 2014 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** *** naskenované Prohlášení str. 1*** ABSTRAKT Tato

Více

Archiv. Kateřina Orlíková

Archiv. Kateřina Orlíková Archiv Kateřina Orlíková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá významem archivů pro současnou umělecko-designérskou činnost a mapuje z historického hlediska jejich obsah i metody,

Více

2. Historie. 2.1 Vývoj pouličního divadla ve světě. 2.1.1. Starověk

2. Historie. 2.1 Vývoj pouličního divadla ve světě. 2.1.1. Starověk 1. Úvod Pouliční divadlo je pojem velmi starý a velmi obsáhlý. Můţe to být ve své podstatě cokoli divadelního, co se děje na ulici a má nějaké obecenstvo. Pouţila bych zde tuto citaci, která je sice trošku

Více

Estetika a symbolika panelových sídlišť v Československu

Estetika a symbolika panelových sídlišť v Československu Maturitní práce z předmětu Humanitní studia Gymnázium Jana Keplera Estetika a symbolika panelových sídlišť v Československu vedoucí práce: Blanka Činátlová Kristýna Květová 2011 1 Úvod Hned na začátku

Více

Letní dětské tábory jako fenomén mimoškolní výchovy. Vladan Krásný

Letní dětské tábory jako fenomén mimoškolní výchovy. Vladan Krásný Letní dětské tábory jako fenomén mimoškolní výchovy Vladan Krásný Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce s názvem Letní dětské tábory jako fenomén mimoškolní výchovy se zabývá problematikou

Více