Masarykova universita. Filozofická fakulta. Ústav hudební vědy. Ikony české graffiti scény a jejich současná tvorba v jiných uměleckých odvětvích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova universita. Filozofická fakulta. Ústav hudební vědy. Ikony české graffiti scény a jejich současná tvorba v jiných uměleckých odvětvích"

Transkript

1 Masarykova universita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Ikony české graffiti scény a jejich současná tvorba v jiných uměleckých odvětvích Bakalářská práce Brno 2012 Autor práce: Tobiáš Grolich DiS. Vedoucí práce: Mgr. Viktor Pantůček

2 Masarykova universita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Ikony české graffiti scény a jejich současná tvorba v jiných uměleckých odvětvích Bakalářská práce Brno 2012 Autor práce: Tobiáš Grolich DiS. Vedoucí práce: Mgr. Viktor Pantůček 2

3 3

4 Bibliografický záznam Anotace Bakalářská práce Ikony české graffiti scény a jejich současná tvorba v jiných uměleckých odvětvích se snaţí popsat tvorbu českých graffiti tvůrců, kteří překročili hranice této subkultury. Pokládá si otázky, zda je jejich současná tvorba ovlivněna graffiti minulostí a jak je příjmána touto subkulturou. Pojednává o historii českého graffiti, jeho vzniku, proměnách a vývoji. Práce je zaměřena především na výrazné osobnosti, které jsou respektovanými ikonami nejen v graffiti. Klíčová slova Graffiti, subkultura, výtvarná tvorba, ţivotní styl Annotation Bachelor thesis "Icons Czech graffiti scene and present their work in other branches of art" is trying to describe the work of Czech graffiti artists who crossed the genre. It considers the question whether is their contemporary work influenced by graffiti and how is received subculture. It discusses the history of Czech graffiti, its origin, transformations and development. The work is mainly focused on major personalities who are respected not only in graffiti. Keywords Graffiti, subculture, artistic creation, life style 4

5 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Všechny zdroje, prameny a literaturu, které jsem při vypracování pouţíval nebo z nich čerpal, v práci řádně cituji s uvedením úplného odkazu na příslušný zdroj. V Brně dne Poděkování Na tomto místě bych chtěl poděkovat panu Mgr. Viktoru Pantůčkovi, vedoucímu mé bakalářské práce, za konzultace a rady k obsahu mé práce. Dále bych rád poděkoval všem, kteří mi s prací, třeba i nepřímo, pomáhali. 5

6 Obsah Obsah... 6 Úvod... 7 Kapitola 1 Historie Českého graffiti První české graffiti Stará škola Nová vlna Kapitola 2 Jakub Matuška- malíř Jakub Matuška jako Masker Malba Definice... Chyba! Záložka není definována Dílo... Chyba! Záložka není definována Writer versus malíř Kapitola 3 Alexey Klyuykov, malíř, konceptualista Alexey Klyuykov jako Bleze CAP Cena Jindřicha Chalupeckého Kapitola 4 Jan Zajíček, reţisér Jan Zajíček jako Scarf Hudba a video Kapitola 5 Ondřej Anděra, hudebník Ondřej Anděra jako Sifon Divadlo a film Kapitola 6 Vladimír Broţ, hudebník a výtvarník Vladimír Broţ jako Wrach PSH a Bigg boss Komiks, ilustrace, laser Závěr Zdroje Seznam obrázků

7 Úvod České graffiti se během svých dvaceti let své existence stalo nedílnou součástí městské subkultury. Původní scéna, motivace, samotní tvůrci se od doby vzniku značně obměnili. Mnozí bývalí sprejeři však zůstávají, i po ukončení své graffiti aktivity, spojeni s touto činností. Někteří se stali ikonami a jejich graffiti jméno se tak traduje jako legenda. Současná činnost takových osobnostní bývá často spojena s tvůrčí a uměleckou prací. Pro svou práci jsem si zvolil téma Ikony české graffiti scény a jejich současná tvorba v jiných uměleckých odvětvích - Cílem není prvoplánové srovnávání a kritika jejich prací. Chci, aby z práce jasně vyplynula souvislost mezi jejich graffiti minulostí a současnou tvorbou. Touto prací chci potvrdit hypotézu, ţe současná tvorba ex-sprejerů je ovlivněna především graffiti minulostí a vychází z ní. Z důvodu rozmanitosti jsem zvolil záměrně pět rozdílných, dnes jiţ neaktivních sprejerů. Jako příklady tvůrčích ex-sprejerů jsem vybral tyto: Alexy Klyukov (Bleze), Jan Zajíček (Scarf), Jakub Matuška (Masker), Ondřej Anděra (Sifon), Vladimír Broţ (Wrach). Mezi nimi jsou výtvarníci, hudebníci a multimediální umělci. V první části své práce shrnuji historii českého graffiti. Zaměřuji se na klíčové momenty a jména. Přesto, ţe se ve své práci nechci věnovat historii graffiti jako takovému, pro uvedení pěti vybraných ikon do souvislostí je zařazení do historického kontextu nutné. Tato část tak poskytuje stručný přehled vývojem a zlomovými momenty českého sprejování. Kaţdá další část se věnuje jedné konkrétní osobnosti. Vysvětluji zde, co kaţdý z nich dělá nyní a snaţím se poukázat na podobnosti nebo rozdílnosti v tom, jak přistupovali a přistupují ke své tvůrčí činnosti. Řazení jednotlivých sprejerů je záměrné, nejde o chronologii jejich aktivního malování graffiti, ale o návaznost na předchozí osobu. V práci jsou proto řazení takto: Jakub Matuška (Masker), Alexey Klyukov (Bleze), Jan Zajíček (Scarf), Ondřej Anděra (Sifon), Vladimír Broţ (Wrach). Prvním ze zmíněných ikon je Jakub Matuška, jakoţto malíř a výtvarník, který přesto, ţe ve své současné tvorbě neopouští estetiku, která mu byla typická v graffiti, slaví úspěchy na oficiální výtvarné scéně. V roce 2011 získal cenu NG333, jeho díla vychází z prvků graffiti dodnes, vyzkoušel si i tvorbu experimentálních videí. Jakub Matuška tak patří k nejúspěšnějším českým ex-sprejerům věnujícím se malbě. 7

8 Na oceněného malíře Matušku navazuje konceptualista a malíř Alexey Klyukov. Tento rus je také nejmladším z ikon, které jsem si pro svou práci vybral. Ţe ho lze označit za ikonu jiţ dnes je bezpochyby. Klyukov, mezi sprejery známý pod přezdívkou Bleze, ve svých pracích překračuje rámec tradičního graffiti, nabourává jeho podstatu a zaběhlé klišé vyuţívá jako svůj motor. V roce 2011 získal Cenu Jindřicha Chalupeckého pro mladé umělce, spolupodílí se na tvorbě kontroverzního web-magazínu Upstream a je členem zlomové graffiti skupiny CAP (crew against people). Ve svých pracích velice často odkazuje na velikány výtvarného umění a světové graffiti ikony. Třetí ikonou, které se věnuji je Jan Zajíček, známý jako Scarf. Scarf je jednou z nejskloňovanějších osob vţdy, kdyţ se hovoří o českém graffiti. Jeho tvorba a přístup ke graffiti ovlivnila celou další graffiti generaci. Patřil k prvním, kteří v Čechách psali své jméno po zdech a to s vědomím, ţe se jedná o graffiti. V současné době se Zajíček věnuje videoklipům a multimediální tvorbě. Stejně jako jeden z prvních vkročil do vod graffiti, patří i k lidem, kteří jako první otestovali zda je český posluchač připraven na hiphop. Zajíček byl členem hiphopové formace WWW, které po letech nečinnosti zaţila nečekaný come back. Ondřej Anděra patří k hybnému motoru skupiny WWW. Mezi jeho další umělecké aktivity patří spolupráce s divadlem TOW, multimediální skupinou SPAM, filmová hudba nebo reţie. U Anděry, který i nadále pouţívá především svou přezdívku Sifon, lze o významu pro historii českého graffiti pochybovat. Pokud chápeme slovo ikona jako označení pro osobu, která ovlivnila, nebo zanechala významnou stopu v daném odvětví je otázkou postoje, zda lze Sifona označit za ikonu graffiti. Pro graffiti jako takové však význam má. Moţná právě svým velkým významem pro český rap, který byl úzce spjat se sprejery. Jako aktivní writer maloval graffiti v dobách, kdy bylo graffiti chápáno jako něco nového a svobodného. Pro svoji práci jsem si ho vybral především z důvodu, ţe jeho inovativní přístup v hiphopu, dá-li se tak jeho tvorba ještě nazvat, je na českém poli zcela výjimečná. Zajímalo mě proto, zda byl stejně inovativní i v graffiti, nebo zda ho právě rozdílný přístup k tvorbě dovedl k hudbě, které se nyní věnuje. Práci uzavírá rapper, ilustrátor, majitel hiphopového labelu Bigg boss a scénograf Vladimír Broţ. Wrach, jak si Vladimír říkal v době, kdy aktivně tvořil graffiti, patří mezi nejznámější české sprejery. Ve svých textech často vzpomíná na dobu, kdy večer vyráţel se spreji do města. Na rozdíl od Anděry, který ve své hudbě ani rozhovorech nedává znát, ţe byl sprejerem, Vladimír Broţ nese svoji minulost jako vlajkovou loď. Odvolává se na graffiti, jeho 8

9 podstatu a svojí aktivitou podporuje sprejerská videa. Fascinace městem, jako organismem, který jako jeden ze svých znaků ţivota produkuje graffiti, je pro Broţe typická. Zajímá se o architekturu, nové technologie, komiks a výtvarné umění. Jako metodu své práce jsem si zvolil komparaci. Snaţil jsem se na společné prvky, které spojují graffiti tvorbu a současné umělecké vyjádření těchto pěti ikon, pouze upozornit. Nechtěl jsem se stavět do role kritika. V práci srovnávám přístup k malování graffiti a jejich současnou tvorbou. V práci jsem čerpal, z důvodu malého mnoţství odborných knih a tištěných publikací, především z internetových zdrojů. Z důvodu důvěryhodnosti jsem upřednostnil vţdy ty zdroje, kde se autor vyjadřuje k problematice sám, nebo je autorem článku osoba, která v dané problematice chápána jako odborník. Informace v práci jsem konzultoval s graffiti writery, kteří si však nepřejí být jmenováni. 9

10 Kapitola 1 Historie Českého graffiti 1.1. První české graffiti Označeni pro nápisy anonymně vyryté do zdi domů (zachovány např. v Egyptě, v Pompejích); později souhrnné označení pro vesměs anonymní nápisy nebo kresby na obvykle veřejně přístupných místech. 1 Přesto, ţe graffiti jako takové se poprvé objevilo v New Yorku jiţ na sklonku šedesátých let, do České republiky (Československé republiky) se dostalo aţ v závěru let osmdesátých. Nápisy na zdech se objevovaly i dříve, většinou však nesly poselství názoru, často politického, nebo fungovaly jako vzkaz cíleně někomu určený. Takové nápisy, často vyvedeny křídou, byly k vidění nejčetněji na Leonardově zdi u Maltézské zahrady. Za výjimku se dá povaţovat série nápisů Servat je vůl, ta vznikla v Praze v Dejvicích na ČVUT. Tento nápis nepsal jeden člověk ani organizovaná skupina, přesto se rozšířil nejen po hlavním městě, ale dostal se i za hranice Československa. Servít je vůl tak mohli lidé vidět v Miláně, Paříţi, Bruselu a New Yorku. 2 Znakem porevolučního graffiti byl přátelský přístup writerů navzájem a velmi mírné tresty. Neexistoval zákon, který by definoval sprejerství a určil jeho postihy, policie byla navíc vnímána v očích veřejnosti negativně, aniţ co graffiti jako svobodný projev umělců. Za prvního českého sprejera, který soustavně psal své jméno je povaţován ostravský Maniac. Ten, podobně jako praotec graffiti Taki 183, psal po zdech především svoji přezdívku. První nápisy Maniac byly v Ostravě k vidění v roce Bylo mu v té době sedmnáct let, byl vyznavačem hnutí punk a později se stal studentem uměleckoprůmyslové školy. Úplně na začátku, někdy v roce 1987, jsem psal třeba Nechceme holé zdi! a podobné věty, jejichţ smysl se dal, jako tehdy ostatně cokoli, chápat politicky. Můj hlavní záměr byl ale výtvarný, chtěl jsem nějak zpracovat tu plochu, ten prostor města, který mi připadal hrozně depresivní a nedokončený. 3. Později Maniac zakládá crew (uskupení více writerů píšící stejná písmena) ZDG (Zero Dimension Gang). Po revoluci, 1 Universum: všeobecná encyklopedie. 3. díl, F-H. Vedoucí autorského kolektivu českého vydáni: Josef Čermák. 1. vyd. Praha: Odeon, 2000, s [online], [, Maniac: OVERSTREET, Martina. In graffiti we trust. Praha: Mladá fronta, 2006, s. 7. ISBN

11 kdy se otevřely hranice, se do Československa dostávalo graffiti ze západu. V Praze tak vznikly vůbec první praţská graffiti crew jako byly CSB (Color Sifon Bombs). Mezi její členy patřil i Rake, zřejmě nejvýraznější postava praţských graffiti začátků. Ten vzpomíná na první kroky takto. Zdrojem informací byly časopisy a televize. Z toho mála jsme pochopili, ţe princip spočívá v šíření svýho jména, a kdyţ se spojí víc lidí pod jednu značku, má to na ulici větší efekt. 4 V první vlně se na scéně objevil i Sifon (Ondřej Anděra), ten byl členem crew Bungle clan spolu s Lelou (Lela Geislerová, v současné době tvůrkyně komiksů). Obrázek 1: Maniac 5 V letech 1992 aţ 1994 se objevilo několik, pro budoucí tvář Prahy, podstatných jmen, mezi ně patřili Pois, Scarf (Josef Zajíček), Delarock, Wrach (Vladimír Broţ), Key (Michal Škapa) a mnozí další. V těchto letech také do Prahy přijíţděli západoevropští, především němečtí, writeři. Od jejich příjezdu začala být praţská graffiti tvář ovlivněna především Berlínskou scénou. Mezi první, kdo do Česka zavítal, byli lidé z CAF či BEN crew, ti se stali pro praţany vzorem a modlou. V té době se v prostředí sprejerů začal prosazovat Pois, který zaloţil nejdříve spolu se Scarfem a Delarockem TCP crew (The Color Posse). TCP ovlivnila všechny 4 Rake: OVERSTREET, Martina. In graffiti we trust. Praha: Mladá fronta, 2006, s. 14. ISBN OVERSTREET, Martina. In graffiti we trust. Praha: Mladá fronta, 2006, s ISBN

12 další generace a určila směr, kterým se graffiti u nás vydalo. Později si (Pois) z cesty do San Franciska přinesl zcela nový styl a jako jediný v Praze i členství v tamní CW crew. Nad piecy dosud nevídaných rozměrů 20x3 metrů zapomínali praţští homeboys dýchat. 6 Právě parta TCP byla první, kdo namaloval historicky první whole car (graffit přes celý vagón metra), vytvořili veliký stříbrný nápis TCP!ONE (1992). Obrázek 2: wholecar TCPONE Stará škola Graffiti se po republice začalo šířit v polovině 90. let díky dvojstránce časopisu Pop life, která byla věnována graffiti. Jelikoţ se časopis zaměřoval aţ na výjimky výhradně na Prahu, našel si své odpůrce, například ostravský Maniac říká. Byly tam hlavně fotky praţských writerů, kteří byli určitě velmi rádi, protoţe jinak by je asi neposkytli. Já jsem se vůbec divil, ţe v takovémhle časopise, mezi články o nějakých pophvězdách, tohle vychází a lidi ze scény se toho účastní. 8 Krom tohoto komerčního časopisu, si writeři vydávali i své vlastní magazíny, například Druhá barva, nebo později Terrorist. Postupem času a nárůstem popularity graffiti 6 OVERSTREET, Martina. In graffiti we trust. Praha: Mladá fronta, 2006, s. 22. ISBN OVERSTREET, Martina. In graffiti we trust. Praha: Mladá fronta, 2006, s. 35. ISBN Maniac: OVERSTREET, Martina. In graffiti we trust. Praha: Mladá fronta, 2006, s. 52. ISBN

13 počet sprejerů narůstal a začaly se tak vyskytovat různé přístupy a styly. V devatenácti jsem naprosto trpěl pocitem, ţe mi ţivot protejká mezi prstama. Protoţe mě zajímá komis, zajímal mě hiphop, zajímalo mě graffiti a chtěl jsem tomu dávat sto procent a ne nějakých třicet procent po škole. 9 Výrazně jiný přístup přinesla parta NNK jejímţ členem byl i Wrach. Tato crew zavedla na scéně tvrdý reţim a přísná pravidla. NNK začali trestat horší writery tím, ţe jim brali barvy, přemalovávali jejich graffiti a docházelo i k fyzickým napadením. Ve stejné době se fenomén graffiti rozšířil i do Brna. Zde byli sice určité náznaky sprejerství jiţ dříve, teprve v letech 1995 se dá hovořit o graffiti scéně. V Brně tedy takzvaná stará škola, tedy tvrdý přístup k pravidlům, fungoval prakticky od začátku. Podobně jako v Praze se šířily polopravdy o agresivitě NNK, v Brně tomu bylo podobně, za zvláště nekompromisního byl povaţován Idol z BHB crew (Brno Home Boys). Wrach z NNK vzpomíná na tuto dobu takto časem tahle naše aktivita přerostla v to, ţe fyzicky silnější writeři začali okrádat a mlátit ty slabší. Najednou se to stalo normou právo silnějšího ne podle skills, ale fyzicky. Pochopili jsme, ţe jsme vypustili něco jako dţina z lahve a ţe proti tomu musíme jit. Nakonec se to teda podařilo nějak udusat. A byl to právě Wrach, kdo začal prosazovat a vézt neoficiální školu graffiti. Byly to nepravidelné setkávání, především mladších sprejerů ve skvotu Ladronka, kde jim Wrach vštěpoval základy přístupu k písmu. Z této školy vzešlo několik pozdějších hvězd české graffiti scény, mezi ně patřil 2Mad, Epos 257, Baes, Perry nebo Masker (Jakub Matuška) a mnozí další. Na tuhle školu nyní existují dva rozdílné názory, jeden tvrdí, ţe díky předávání zkušeností a scelování scény se úroveň pozvedla, druhý postoj je však negativní a škole vytýká omezení tvůrčích přístupů a budování kultu Wraha. 9 Wrach, [online],

14 Obrázek 3: NNK crew, zóna Vltavská Ve druhé polovině 90. let, kdy mnozí writeři přestali malovat a nastoupila další generace, se crew promíchaly a vznikla tak nová uskupení. Mezi nejvýraznější patřili ABX a DSK, šlo vlastně o základ crew NNK a TCP, kteří přivzali nové členy. Tyto dvě skupiny pořádaly výlety do zahraničí a pronikly tak do zahraničních graffiti magazínů. S ukotvením základních technik se změnil i praţský přístup k tvorbě. Writeři se odvraceli od efektních prvků a své piecy stavěli na syrovosti tvaru písmene, tento přístup je typický pro Berlínský graffiti styl. V této době se také ukazují první větší spory mezi Prahou a Ostravou. My jsme za nejstěţejnější, nejpodstatnější povaţovali tvar písma. A přišlo nám, ţe v ostravským graffiti je tahle kostra potlačovaná, opomíjená, ţe oni zvýrazňujou jenom tu efektní stránku. 11 Ke změnám došlo nejen v pojetí samotného graffiti, ale i v postizích za něj. Aniţ co na začátku 90. let bylo běţné, ţe se graffiti malovalo dlouhou dobu a vchody do podzemního systému metra byly nechráněné. Tak to se prostě šlo do haly, třeba patnáct lidí i víc. Orion a ta jeho parta si přinesli kazeťák, byli tam dva 10 OVERSTREET, Martina. In graffiti we trust. Praha: Mladá fronta, 2006, s. 65. ISBN Wrach: OVERSTREET, Martina. In graffiti we trust. Praha: Mladá fronta, 2006, s. 81. ISBN

15 brejkaři, kteří se u toho vlaku točili na hlavě, a malovalo se třeba tři hodiny, jak kdo chtěl. 12 V roce 95 bylo metro stejný jak legál. Nikdo tam nebyl, ţádnej vrátnej, ţádná ochranka, nic. Z šedesáti souprav na béčku jich jezdilo 59 pomalovanejch. Na Zličín jsme jeli taxíkem, vystoupili jsme a vlezli dovnitř normálně dveřma, všechno v klidu. Kdyţ někdo uprostřed malování dostal hlad, tak se vodjel najíst a pak se vrátil, aby to dodělal. 13 Tohle vše se zákonitě muselo změnit a tak začala doba bezpečnostních kamer. Dopravní podnik sice zamezil snadným vstupům zamčením dveří, writeři jej však lehce odstranili a za pomocí takzvaných ninjů postupovali k prakticky nehlídaným soupravám. Ninjové byli lidé, kteří pomáhali sprejerům tím, ţe vstupovali do hlídaných prostor jako první, bez barev a bez rizika, ţe budou nařknuti ze snahy posprejovat soupravy metra. Já normálně netrpím nějakýma velkýma pocitama strachu, ale třeba na Českomoravský jsem trochu nahnáno měl. Tam se lezlo třicet metrů dolů šachtou po takovým úzkým ţebříku, člověku kapala na hlavu voda, všechno bylo mokrý a kluzký, kdyby někomu ujela noha Pak se šlo deset minut nějakýma tunelama, kde se normální člověk neorientuje, neví kam vedou A pak tam najednou stojí ten vlak. 14 Do historie českého graffiti se v této době zapsalo několik writerů. Mezi nejvýraznější patří Romeo, Bior, Cakes (Jan Kaláb), ale i brněnští Idol, Naym, Arie a mnozí jiní. Nasazení, aktivita a tvůrčí invence těchto writerů ovlivnila mnohé jejich pokračovatele. Graffiti tak začalo mít podobu, jakou známe dnes Nová vlna Rok 2000 se vepsal do historie českého graffiti především díky cestě Cakese, Romea a Keye do New Yorku. Tehdy čerství maturanti odjeli na celé léto malovat do Ameriky. V Mece světového graffiti namalovali přes třicet vlaků, asi deset wholecarů a několik zdí. Během jejich tří měsíčního pobytu strávili noc na policejní stanici a proběhl takzvaný rychlo soud, po té co byli tajnou policií chyceni s barvama v blízkosti vlakové odstavné koleje. Kdyţ jsme se vrátili do New Yorku a čas odletu se blíţil, přišla poslední šance dát trofej nejcennější barevnej oneman wholecar. Na opatrnost jsme uţ kašlali, prostě buď anebo. Skrz okna, na který jsme malovali, jsme ve vedlejším vlaku viděli třeba uklízečku, nervy, ale OK, malujeme dál. Kdyţ uţ jsme byli skoro hotoví, v totálním psychu slyšíme něčí kroky na druhý straně vagónu. Ve vzduchu největší 12 Key.: OVERSTREET, Martina. In graffiti we trust. Praha: Mladá fronta, 2006, s. 84. ISBN Mokráš. OVERSTREET, Martina. In graffiti we trust. Praha: Mladá fronta, 2006, s. 84. ISBN Key. OVERSTREET, Martina. In graffiti we trust. Praha: Mladá fronta, 2006, s. 86. ISBN

16 smrad ze sprejů, my zkamenělí v očekávání, kdy na nás ten typ vyběhne. Dlouhý ticho a nic, ani nevykouknul! Vyhráli jsme. Kdyţ jsme jednou ráno ve stanici fotili jinej wholecar, zrovna tam stál řidič. Pil kafe a jen tak se dal do řeči. Ptal se, jestli jsem to dělal já.... Zeptal jsem se ho, jestli se mu to líbí a von řekl, ţe jo. Přišlo mi, ţe tam se graffiti bere jinak neţ v Evropě. Tam všichni ty zaměstnanci zaţili ten největší boom, bylo jim tenkrát třeba patnáct nebo ještě míň, takţe je jasný, ţe to taky zkusili. 15 Ve videu Kick the shit 4, kde je výlet do Meky graffiti zaznamenán, je zachycena atmosféra města, kterým projíţdí pouze čisté soupravy metra s výjimkou graffiti od praţské trojice. Obrázek 4: wholecar Cakes Romeo, New York, Rok po jejich návratu se v České republice prosadila novela trestního zákona, která tvorbu ilegálního graffiti posuzuje jako trestný čin. 1) Kdo poškodí cizí věc tím, ţe ji postříká, pomaluje či popíše barvou nebo jinou látkou, bude potrestán odnětím svobody aţ na jeden rok nebo peněţitým trestem. 2) Odnětím svobody na šest měsíců aţ tři léta nebo peněţitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem vedeným v odstavci 1 značnou škodu nebo spáchá-li takový čin opětovně nebo spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny nebo spáchá-li takový čin na věci, která poţívá ochrany podle zvláštních předpisů. 3) Odnětím svobody na dvě léta aţ osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem 15 Cakes., OVERSTREET, Martina. In graffiti we trust. Praha: Mladá fronta, 2006, s ISBN Czechs in NYC 2000 [online] [cit ]. Dostupné z: Ilovegraffiti,

17 uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu. 17 Do tohoto roku bylo sprejerství hodnoceno, jako poškozování cizí věci a chápáno pouze jako přestupek. S rozšířením internetu a zpřístupnění kvalitních barev ve spreji se výrazně usnadnila tvorba graffiti. Současní writeři tak vidí aktuální piecy z celého světa prakticky druhý den, rozšířila se také tvorba graffiti videí a magazínů. S jakým si ustrnutím souvisí i hledání nových cílů a cest, jak ke graffiti přistupovat. Nejvýraznějším fenoménem se stala tvorba začátečnických graffiti, kdy tvůrci záměrně tvoří primitivní tvary písmen a ořezávají podstatu graffiti na její absolutní maximum. První a koncepčně nejucelenější crew, tvořící v tomto stylu je CAP crew (Crew Against People), která si i název převzala od proslulého New Yorského writera. Původní Cap se proslavil svým nekompromisním přístupem k malování. Nekladl si za cíl namalovat nejhezčí, největší, nebo nejsloţitější graffit, ale snaţil se svými rychlými throw upy ( Throw-up je něco mezi tagem a propracovanějšími graffiti, principem je namalovat ho celý na jeden zátah. Důleţitá je rychlost Proto styl throw-upu vychází z oblých, bublinovitých tvarů. Kaţdý písmeno je obtaţený souvislým tahem Throw-up se nedělá proto, aby byl,hezký. 18 ) zasáhnout nejvíce míst a ničit výtvory ostatním writerům. Praţská CAP crew, jejímiţ členy jsou především Mosd, Bleze (Alexey Klyuykov) a Masker, tvoří koncepční graffiti a vydávají pdf magazín Upstream, který je výrazný svou výtvarnou grafikou. Jsou ochotný experimentovat, opustit zajetý principy a vydat se na neznámou stezku Naše generace měla potřebu dostat se k tomu tvaru, zbavit se všeho balastu a jít aţ na dřeň, ale oni uţ to nepotřebují, protoţe tu dřeň viděli v našem podání. Chtějí udělat krok ještě někam dál, ještě hloub. 19 Z mimo praţských je třeba zmínit ostravského Piana33 a Avieho, znojemského Keima, brněnské crew BHB, ODA, ACL nebo v současné době aktivní a kontroverzní FET. Tito tvůrci vzbuzují na současné scéně zájem a vystupují svojí tvorbou ze sprejerského davu. Graffiti se v České republice dnes posunulo do zcela jiných rovin, neţ na kterých začínalo. Tvůrci díky přístupu k informacím rychleji dozrají, více kopírují, ale snaţí se také více experimentovat a vnášet do graffiti další rozměr. 17 Sbírka trestního zákona, 257 Zákon č. 140/1961 Sb. 18 Blunk. Lidové noviny [online] [cit ]. Dostupné z: Lidové noviny, Wrach, OVERSTREET, Martina. In graffiti we trust. Praha: Mladá fronta, 2006, s ISBN

18 Obrázek 5: CAP crew CAP crew[online] [cit ]. Dostupné z: crewagainstpeople,

19 Kapitola 2 Jakub Matuška- malíř 2.1. Jakub Matuška jako Masker Díky graffiti jsem se naučil pracovat s postavou (jménem), rozvíjet ji, tvarovat a hlavně prezentovat publiku. Zjistil jsem, ţe věci vystavené na ulici jsou lidem nejblíţe, ale jenom fyzicky. Schopnost oslovit někoho jiného neţ dalšího tvůrce graffiti je asi nízká, aby to fungovalo, musí se sejít skvělý nápad, silné téma, které se osobně dotýká velkého počtu lidí (třeba láska atd.) s vhodným místem, které je sice frekventované, ale zároveň poskytuje moţnost rychlé, snadné a nenápadné instalace. Neţ to člověk celé zrealizuje, vydá hodně sil, ale kdyţ se to povede, stojí ten pocit za to. Asi před pěti lety (citace je z roku 2006) jsem se od graffiti vrátil zpět ke kresbě, udělal nějaké sochy, animace, videa a i kdyţ uţ to není sprejem na zeď, vlastně pořád buduji jméno (nebo víc jmen najednou, jako se to někdy stává). Tvorba postavy, jména mě pohltily, staly se důleţitějším neţ cokoli jiného v mém ţivotě. Jsem rád, ţe všechna ta dosavadní energie, kterou jsem tomu věnoval, se projevuje i v jiné podobě neţ jen nápisy po zdech, protoţe to by pro mě bylo frustrující. I takhle si často říkám, jestli to má vůbec nějaký smysl Masker. OVERSTREET, Martina. In graffiti we trust. Praha: Mladá fronta, 2006, s ISBN

20 Obrázek 6: Masker 22 Born 1981 in Prague works in Prague.Studied for 2 years at private artistic secondary school specialization on graphic design,than on secondary Arts and Crafts School specialization on exhibitions. At present on AVU (Academy of Fine Arts in Prague), in painting studio of Vladimir Skrepl. Paintings, drawings, video, streetart, hand-made dress design. 23 Jakub Matuška (1982) je v graffiti kultuře známý pod přezdívkou Masker. Byl aktivním členem graffiti crew CMR, která tvořila klasické graffiti. Jeho přístup byl však vţdy výrazný a vystupoval z řady. Graffiti tvořené Maskerem mělo kresebný charakter a neslo většinou jasnou myšlenku či vtip, často bylo doplněno o dívčí postavu, inspirovanou jeho mladší sestrou. Působilo proto lehce a vytvářelo dojem nadhledu nad klasickým přístupem writerů. V době členství ve skupině CMR platil Masker i za výraznou osobu v tagování. Za jednoho z nejlepších praţských tagerů ho označil legendární Scarf v rozhovoru pro hiphopový magazín Bbarák. V roce 2005 se stal členem nové praţské graffiti crew CAP (Crew against people). V této 22 Masker [online] [cit ]. Dostupné z: Onename.phatbeatz.cz, Masker.net [online] [cit ]. Dostupné z: Narodil se 1981 v Praze, kde i pracuje..studoval 2 roky na soukromé umělecké střední škole se specializací na grafický design, později na střední uměleckoprůmyslové škole se specializací na výstavnictví. V současné době studuje na AVU (Akademie výtvarných umění v Praze), v ateliéru Vladimíra Skrepla. Obrazy, kresby, videa, streetart, ručně vyrobené designové šaty. 20

21 konceptuální skupině setrval však pouze jeden rok. Nyní není aktivním členem ţádné graffiti crew, přesto se občas jeho charaktery (slangový graffiti výraz pro postavu a obličej) objeví na graffiti jamech nebo komerčních zakázkách. Já jsem současně, jako jsem se vzdělával v dovednostech malby a kresby na střední škole, tak zrovna tak jsem se v tu dobu věnoval malování graffiti a prvních streetartovejch věcí. A dělal jsem to dohromady. Ale asi dřív se dalo víc všimnout a bylo víc zajímavý pro různý lidi tyhle věci, který jsem dělal venku Myslím, ţe později se to ale přehouplo a lidi baví obrazy víc, snad Malba Ve svých obrazech nezapře svoji graffiti minulost. Pouţívání podobných technik a prostředků byla vidět na zdech stejně jako na současných obrazech. Matuška často kombinuje techniky spreje, airbrushe a štětce. Inspirací mu jsou gotické výjevy, díla renesančního malíře Hieronyma Bosche nebo raná tvorba Joana Miró či Pabla Picassa. 25 Obrazy jsou precizními graffiti na plátně. Působí roztříštěně a zároveň komplexně. Jde o stoprocentně zaplněnou plochu, posprejovanou zeď v rámu, která vypráví příběh. Story na zdi, kterou je možno vidět z chodníku. Se spoustou protikladů a otázek Maskerovy malby mají podobnou barevnost jako obrazy Josefa Bolfa, jsou ale mnohem spletitější je právem vnímán jako jeden z nejlepších streetartových umělců v naší republice. Čemuţ ale právě předchází fakt, ţe je vynikajícím malířem, i kdyţ občas plátno přeplní kvantem technik a informací Jakub Matuška [online] [cit ]. Dostupné z: 25 Tyden.cz [online] [cit ]. Dostupné z: ziskal-jakub-matuska-alias-masker_ html 26 Český rozhlas [online] [cit ]. Dostupné z: 21

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART LOUČENÍ PARTING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART LOUČENÍ PARTING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR SOCHŘSTVÍ 2 STUDIO SCULPTURE 2 LOUČENÍ PARTING BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR S THESIS AUTOR

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TĚLO (INTIMITA) BODY (INTIMACY) MONIKA KOJETSKÁ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TĚLO (INTIMITA) BODY (INTIMACY) MONIKA KOJETSKÁ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ ATELIÉR MALÍŘSTVÍ 1 FACULTY OF FINE ARTS STUDIO OF PAINTING 1 TĚLO (INTIMITA) BODY (INTIMACY) BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR

Více

Design jako umělecký fenomén

Design jako umělecký fenomén Eva Smržová Sdružená uměnovědná studia Sociologická interpretace uměleckého fenoménu Design jako umělecký fenomén Hlavním cílem této práce je odpovědět na otázky týkající se designu a jeho vlivu, využití

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ 6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ úvodní dopis téma harmonogram workshopy kontakt Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 6. ročníku

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají?

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Viktoria Valeeva Teplé léto si mohou užívat i heteráci takový transparent jsem viděla na letošním průvodu Prague Pride, ke

Více

Nové vedení Domu umění města Brna

Nové vedení Domu umění města Brna Nové vedení Domu umění města Brna Tisková konference 19 03 (2013) v 11 h Dům umění města Brna Malinovského nám. 2 Od 1. března 2013 vede Dům umění města Brna jeho dlouhodobá spolupracovnice, kurátorka

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ PRAHA ŽIJE HUDBOU PRAGUE LIVES FOR MUSIC FACULTY OF FINE ARTS

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ PRAHA ŽIJE HUDBOU PRAGUE LIVES FOR MUSIC FACULTY OF FINE ARTS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ARTS ATELIÉR GRAFICKÉHO DESIGNU 1 STUDIO GRAPHIC DESIGN 1 PRAHA ŽIJE HUDBOU PRAGUE LIVES FOR MUSIC BAKALÁŘSKÁ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ARTS OD KRESBY K OBRAZŮM FROM DRAWINGS TO PAINTINGS

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ARTS OD KRESBY K OBRAZŮM FROM DRAWINGS TO PAINTINGS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ARTS ATELIÉR MALÍŘSTVÍ 1 STUDIO PAINTING 1 OD KRESBY K OBRAZŮM FROM DRAWINGS TO PAINTINGS BAKALÁŘSKÁ

Více

Příklady autoritních záznamů Příloha k certifikované metodice Tvorba autoritních záznamů pro potřeby muzeí a galerií

Příklady autoritních záznamů Příloha k certifikované metodice Tvorba autoritních záznamů pro potřeby muzeí a galerií Příklady autoritních záznamů Příloha k certifikované metodice Tvorba autoritních záznamů pro potřeby muzeí a galerií Uvedené příklady představují určité typy autoritních záznamů, u nichž chceme upozornit

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (dále

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART. Living history Living history

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART. Living history Living history VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR MALÍŘSTVÍ 3 STUDIO PAINTIG 3 Living history Living history BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS

Více

Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně

Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně Univerzita J. E. Purkyně Pedagogická fakulta Katedra výtvarné kultury Informační a komunikační technologie I. MgA. Radka Müllerová, Ph.D. ZS 2011/2012 Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně Kamila

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2. Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VÝTVARNÁ VÝCHOVA VV-3-1-01 VV-3-1-02 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty);

Více

Mezinárodní výstava graffiti a street artu NAPOSLEDY POSEDLÍ

Mezinárodní výstava graffiti a street artu NAPOSLEDY POSEDLÍ Mezinárodní výstava graffiti a street artu NAPOSLEDY POSEDLÍ 27. ledna 2013 byla ukončena výstava Městem posedlí v Městské knihovně Galerie hlavního města Prahy Mezinárodní výstava, které se zúčastnilo

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché

Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché geometrické tvary) Používána byla především krychle (lat.

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART MIMO VYMEZENÍ OUTSIDE THE LIMIT

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART MIMO VYMEZENÍ OUTSIDE THE LIMIT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR SOCHAŘSTVÍ 1 STUDIO SCULPTURE 1 MIMO VYMEZENÍ OUTSIDE THE LIMIT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR

Více

Malování v Blansku je taková reality show

Malování v Blansku je taková reality show Object 1 Blansko - Člen sdružení Punkwa Jan Karpíšek, který spolu s kolegy celý tento týden tvoří v blanenské galerii, říká: Malování v Blansku je taková reality show 7.1.2009 20:40 aktualizováno 8.1.2009

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

Učební osnovy Výtvarná výchova

Učební osnovy Výtvarná výchova Učební osnovy Výtvarná výchova PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ročník: 1. 1. rozpozná a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barva/, porovnává je a třídit na základě odlišností

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VĚCI, CO JSEM NEUDĚLALA THINGS WHICH I DIDN'T MAKE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VĚCI, CO JSEM NEUDĚLALA THINGS WHICH I DIDN'T MAKE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ ATELIÉR ENVIRONMENT FACULTY OF FINE ARTS STUDIO OF ENVIRONMENT VĚCI, CO JSEM NEUDĚLALA THINGS WHICH I DIDN'T MAKE BAKALÁŘSKÁ

Více

TÉMA: Rodinné zemědělství aneb zahrádka, pole a les RŮST ROSTLINY malba

TÉMA: Rodinné zemědělství aneb zahrádka, pole a les RŮST ROSTLINY malba Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm TÉMA: Rodinné zemědělství aneb zahrádka, pole a les RŮST ROSTLINY malba Autor: Martina Sumcová Název: VY_32_INOVACE_VV_21_růst

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

portrét autoportrét vs. Mas umelecke strevo? 2015/16 Soutěž o výtvarném umění pro studenty středních škol a gymnázií.

portrét autoportrét vs. Mas umelecke strevo? 2015/16 Soutěž o výtvarném umění pro studenty středních škol a gymnázií. áš š á Mas umelecke strevo? 2015/16 š Soutěž o výtvarném umění pro studenty středních škol a gymnázií. Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 7. ročníku již tradiční studentské

Více

Realizace modelových kolekcí

Realizace modelových kolekcí Realizace modelových kolekcí výukový modul Renata Pušová HLEDÁNÍ INSPIRACE Inspiraci můžete najít všude kolem vás. Je důležité všechno vnímat. Co se jednomu může zdát hloupé a neuchopitelné, může druhý

Více

Bohuslava Maříková. Z cyklu Pod bodem mrazu, 2007-2010 Z cyklu Paměť starých zdí, 2014

Bohuslava Maříková. Z cyklu Pod bodem mrazu, 2007-2010 Z cyklu Paměť starých zdí, 2014 Černobílý svět Již podruhé se setkávají na společné výstavě tři spolužáci z brněnské Šuřky, kde studovali fotografii pod vedením K. O. Hrubého. V roce 2011 to byla retrospektiva i nové fotografie z Liptovské

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART SANITÁRNÍ KERAMIKA SANITARY WARE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART SANITÁRNÍ KERAMIKA SANITARY WARE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR PRODUKTOVÉHO DESIGNU STUDIO PRODUCT DESIGN SANITÁRNÍ KERAMIKA SANITARY WARE DIPLOMOVÁ PRÁCE

Více

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV)

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvůrčí činnosti tvorbu, vnímání a interpretaci

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ARTS ATELIÉR MALÍŘSTVÍ 1 STUDIO OF PAINTING 1

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ARTS ATELIÉR MALÍŘSTVÍ 1 STUDIO OF PAINTING 1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ARTS ATELIÉR MALÍŘSTVÍ 1 STUDIO OF PAINTING 1 SBĚRATEL KRYSTALŮ CRYSTALS COLLECTOR DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER

Více

Listy a lístky ze Šafránu

Listy a lístky ze Šafránu Listy a lístky ze Šafránu Podzim 2011 Milí přátelé a příznivci ŠAFRÁNU, drţíte v rukou druhé, podzimní, vydání časopisu Listy a lístky ze Šafránu. Přinášíme vám i vašim dětem novinky o činnosti naší organizace,

Více

Interaktivní divadelní představení

Interaktivní divadelní představení Interaktivní divadelní představení Motivace Rozhodly jsme se na základě našich různých zkušeností s divadlem a názorů na něj, které se v určitých místech protínají, posunout od verbální kritiky k vytvoření

Více

DAVID KOPECKÝ 1963 2009

DAVID KOPECKÝ 1963 2009 DAVID KOPECKÝ 1963 2009 Velkorysý i puntičkář, chladnokrevný i panikář, racionální i mystik, vzpíral se jakékoliv definici 1, tak popsala Bára Kopecká svého muže, architekta Davida Kopeckého v závěrečné

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ateliér arteterapie. 40 dnů červené. seminární práce

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ateliér arteterapie. 40 dnů červené. seminární práce JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ateliér arteterapie 40 dnů červené seminární práce vyučující: prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc. vypracovala: Bc. Jitka Mládková 1. ročník květen 2010 Petr Kvíčala

Více

Výtvarná výchova v 5. ročníku

Výtvarná výchova v 5. ročníku Výtvarná výchova v 5. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše (symetrická a asymetrická řešení). Místo mých prázdnin Využívá přítlak, odlehčení, šrafování,

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš je jednou z nejvýznamnějších osobností generace Národního divadla. Byl předním malířem českých dějin a bezpochyby se podílel na utváření českého umění. Jeho tvorba byla ovlivněna,zvláště

Více

Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013

Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013 Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013 Christian Ruben, Kolumbus objevuje břehy Ameriky, 1846, plátno, olej, 145 x 190 cm Vážená kolegyně,

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY GLIESE FIRST ART HIGH FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ VIDEO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR S THESIS

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY GLIESE FIRST ART HIGH FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ VIDEO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR S THESIS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ VIDEO FACULTY OF FINE ARTS VIDEO GLIESE FIRST ART HIGH BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR S THESIS AUTOR PRÁCE MAREK DELONG AUTHOR

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Ročník: I. Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy

Více

Co nás zajímá. Tady je ukázka některých novoročních předsevzetí z kolektivu 6. a 7. ročníků. Podaří se jim je dodržet? Zkusíme se zeptat na konci roku

Co nás zajímá. Tady je ukázka některých novoročních předsevzetí z kolektivu 6. a 7. ročníků. Podaří se jim je dodržet? Zkusíme se zeptat na konci roku Milí čtenáři, máme tady první číslo našeho časopisu v novém roce 2016. Naše redakce Vám všem přeje mnoho zdraví, lásky, štěstí a úspěchů. Ať je tento rok mnohem lepší než minulý! I když jste nyní zavaleni

Více

Mark Rothko. "Color Field Painting"

Mark Rothko. Color Field Painting Mark Rothko "Color Field Painting" Jakou moc má umění? Můžete ho prožívat jako lásku nebo smutek? Může změnit váš život? Tyto zdánlivě nemožné otázky dává Simon Schama, autor cyklu Síla umění, úvodem

Více

Tisková zpráva k slavnostnímu zahájení provozu světelné instalace na jižní fasádě Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze

Tisková zpráva k slavnostnímu zahájení provozu světelné instalace na jižní fasádě Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Technická 2, 166 27 Praha 6 Praha 15. února 2016 Tisková zpráva k slavnostnímu zahájení provozu světelné instalace na jižní fasádě Fakulty

Více

Pokyny pro zpracování závěrečné práce

Pokyny pro zpracování závěrečné práce Pokyny pro zpracování závěrečné práce SOUTĚŢE VODA A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V rámci projektu MOST - TECH CZ.1.07/1.1.07/02.0100 Motivace studentů ke studiu technických oborů OSTRAVA

Více

úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents

úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa GALERIE KINSKÝ / KOSTELEC NAD ORLICÍ / 15. 6. - 28. 7. 2013 PROJEKT S NÁZVEM ÚHEL POHLEDU SI KLADE ZA CÍL ZMAPOVAT A PŘEDSTAVIT TVORBU

Více

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla Maturitní práce z Estetické výchovy 2014 1. Témata maturitních prací 1. Fantasy a umění, aneb od knihy k obrazu Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené

Více

stories stories květen Intimní prostor: Koupelna architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects

stories stories květen Intimní prostor: Koupelna architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects Intimní prostor: Koupelna květen 2015 09 architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects 1 PŘEHLED 3 EDITORIAL 4 ZAMYŠLENÍ A PŘÍSTUP K NAVRHOVÁNÍ KOUPELEN 5 PROSTOR A JEHO PROMĚNA 6 JAK VYPADALA

Více

Maturitní práce z Estetické výchovy 2015

Maturitní práce z Estetické výchovy 2015 Maturitní práce z Estetické výchovy 2015 1. Japonská zahrada Problematika japonské zahradní architektury, její vztah k japonskému umění Návrh vlastní japonské zahrady -součástí práce bude model navržené

Více

Solomon Sol LeWitt (9. 9. 1928 8. 8. 2007)

Solomon Sol LeWitt (9. 9. 1928 8. 8. 2007) Solomon Sol LeWitt (9. 9. 1928 8. 8. 2007) Solomon Sol LeWitt byl americký umělec, který je spojený s mnoha um. hnutími, hlavně konceptuálním uměním a minimalismem. Bývá považován za jednoho z nejvlivnějších

Více

más umelecké strevo? 8. ročník soutěže o současném výtvarném umění pro studenty středních škol a gymnázií 2016/17 hranice

más umelecké strevo? 8. ročník soutěže o současném výtvarném umění pro studenty středních škol a gymnázií 2016/17 hranice más umelecké strevo? 8. ročník soutěže o současném výtvarném umění pro studenty středních škol a gymnázií 2016/17 hranice www.umeleckestrevo.cz Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům

Více

Inovace vybavení Intermediální školy. Akademie výtvarných umění v Praze. Intermediální škola prof. M.Knížáka

Inovace vybavení Intermediální školy. Akademie výtvarných umění v Praze. Intermediální škola prof. M.Knížáka 1 Vlastní rozvojový projekt Inovace vybavení Intermediální školy Akademie výtvarných umění v Praze Intermediální škola prof. M.Knížáka Projekt: Inovace vybavení Intermediální školy Akademie výtvarných

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Výtvarná výchova - Sexta, 2. ročník

Výtvarná výchova - Sexta, 2. ročník Výtvarná výchova - Sexta, 2. ročník Výtvarný obor Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence komunikativní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k

Více

K.u.K. Kriegsmarine Bitevní lodě Jeho Veličenstva Jan Kolář

K.u.K. Kriegsmarine Bitevní lodě Jeho Veličenstva Jan Kolář K.u.K. Kriegsmarine Bitevní lodě Jeho Veličenstva Jan Kolář počet stran 186 vazba pevná fotografií a ilustrací včetně barevných301 běžná cena 499 Kč, naše cena 450 Kč, cena K M K 400 Kč ISBN 978-80-86930-69-5

Více

17. Výtvarná výchova

17. Výtvarná výchova 17. 202 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova patří do vzdělávací oblasti. Je zařazen do všech čtyř ročníků nižšího

Více

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017 GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a Mgr. Marcela Gajdová Tematické plány pro školní rok 2016/2017 Estetická výchova výtvarná výchova (prima B ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (sekunda - ŠVP)

Více

Otto Gutfreund. málo známý a nezvěstný. Deset nově objevených autorských sáder v eantiku a nová edice bronzů.

Otto Gutfreund. málo známý a nezvěstný. Deset nově objevených autorských sáder v eantiku a nová edice bronzů. Otto Gutfreund málo známý a nezvěstný Deset nově objevených autorských sáder v eantiku a nová edice bronzů. Na bechyňské keramické i na Uměleckoprůmyslové škole v Praze studuje bez jakýchkoli úspěchů,

Více

GASK PROGRAM. únor 2013. 3 NOVÉ VÝSTAVY V Gask Vernisáž 23/2/2013 od 15,00 MICHAL ŠKAPA PIXA/ WHITEBOX 24/2/2013 ČERVEN 2013

GASK PROGRAM. únor 2013. 3 NOVÉ VÝSTAVY V Gask Vernisáž 23/2/2013 od 15,00 MICHAL ŠKAPA PIXA/ WHITEBOX 24/2/2013 ČERVEN 2013 PROGRAM GASK únor 2013 GASK GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Barborská 51-53, 284 01 Kutná Hora t/ 725 377433 e/ POKLADNA-KH@GASK.CZ WWW.GASK.CZ otevřeno út - Ne/10,00 18,00 Informace jak se k nám dostanete,

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti.

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. 1 Bratislava 2011 2 Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. Autoři: Doc. JUDr. Karel Schelle,

Více

ZPRÁVA O NEDESTRUKTIVNÍM PRŮZKUMU

ZPRÁVA O NEDESTRUKTIVNÍM PRŮZKUMU kolem 1770 olejomalba na dřevěné desce 188 x 150 x 10 mm Celek stav po opravě (přibližně ve skutečné velikosti) STAV MALBY PŘED OPRAVOU Malba je v poměrně velmi dobrém stavu. Pouze starý zažloutlý lak

Více

Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013

Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013 Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013 Christian Ruben, Kolumbus objevuje břehy Ameriky, 1846, plátno, olej, 145 x 190 cm Vážená kolegyně,

Více

KLIENT SI MUSÍ UMĚT UPŘÍMNĚ ODPOVĚDĚT

KLIENT SI MUSÍ UMĚT UPŘÍMNĚ ODPOVĚDĚT STAVBA ROZHOVOR KLIENT SI MUSÍ UMĚT UPŘÍMNĚ ODPOVĚDĚT Shodují se Martina a Michal Rosovi sympatičtí mladí manželé architekti. On navrhuje krásné domy, ona krásné interiéry skvěle se doplňují a investoři

Více

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek Czech Design Week O projektu: Festival chce založit tradici mezinárodně pojaté přehlídky designu, tedy propojení Prahy, českých regionů a zahraničí. Nepůjde jen o klasickou výstavu, ale zároveň o vytvoření

Více

studijní opora k předmětu

studijní opora k předmětu doporučený ročník: 1 forma výuky: seminář, cvičení rozsah hodin výuky: 8 hod/semestr počet hodin pro samostudium: 50 způsob zakončení: zápočet vyučující: Mgr. Karel Řepa studijní opora k předmětu Co je

Více

Stará a nová média, participace a česká společnost

Stará a nová média, participace a česká společnost MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta Fakulta sociálních studiísociálních studií Stará a nová média, participace a česká společnost Výzkumná zpráva, 2015 Alena Macková Jakub Macek Tato výzkumná

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

UMĚNÍ A KULTURA. VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ

UMĚNÍ A KULTURA. VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ 348 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 2 2 2 1 1

Více

Program: Digitální hrátky aneb záludnosti interpretace Autorka programu: Michaela Thelenová

Program: Digitální hrátky aneb záludnosti interpretace Autorka programu: Michaela Thelenová Program: Digitální hrátky aneb záludnosti interpretace Autorka programu: Michaela Thelenová Doporučení pro činnosti ve škole v hodině výtvarné výchovy či mediální výchovy předcházející programu absolvovanému

Více

Dotace na jednotlivé projekty byly poskytovány v rozmezí 5.000,-Kč až 40.000,-Kč, dle potřeb projektu.

Dotace na jednotlivé projekty byly poskytovány v rozmezí 5.000,-Kč až 40.000,-Kč, dle potřeb projektu. 2015 Mládež kraji je projekt, v němž se mladí lidé aktivně účastní činností, které si sami navrhnou a které jim umožňují rozvíjet jejich iniciativu a tvořivost. Dotace na jednotlivé projekty byly poskytovány

Více

Reklama v časopisech. Výzkum pro Sekci časopisů Unie vydavatelů

Reklama v časopisech. Výzkum pro Sekci časopisů Unie vydavatelů Reklama v časopisech Výzkum pro Sekci časopisů Unie vydavatelů Co a jak jsme zjišťovali? 3 Kvantitativní část Metodologie Kvantitativní šetření zaměřené na následující okruhy: Konzumace časopisů a vnímání

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ARTS Ateliér grafického designu 1 Studio of Graphic Design 1 Archiv Bienále Brno Archive Biennal of

Více

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Obsah prezentace Úvod Rámcové vzdělávací programy Vzdělávací oblasti a jejich výstupy Role knihovníka

Více

3 Tomáš Petříček Tomáš Petříček (Beroun, Česká republika) Tomáš Petříček již od dětství inklinoval k výtvarné tvorbě. Na berounském gymnáziu ho ovlivnil výtvarník Jaroslav Goldmann, zejména svými názory

Více

Umění a kultura Výtvarná výchova

Umění a kultura Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Výtvarná výchova 3. období 8.- 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. vybírá, vytváří

Více

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Žákovský projekt v hodinách matematiky 8.ročníku základní školy na téma: Geometrie mého okolí Karlovy Vary, 2007 Mgr. Jaroslava Janáčková

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: (1. období)

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: (1. období) Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. (1. období) Žák: rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty),

Více

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK)

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Úvod do audiovizuální komunikace Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Co nás dnes čeká? Představení předmětu Organizace přednášek a cvičení Ukončení předmětu

Více

Bohumír Matal Červenec, 1945

Bohumír Matal Červenec, 1945 Bohumír Matal Červenec, 1945 Bohumír Matal (1922-1988) Červenec, 1945 olej, 24 x 41,5 cm sign. PD Matal 45, na rubu BMATAL ČERVENEC S.1945 BÍLOVICE vystaveno Skupina 42, Síň Jaroslava Krále, Dům umění

Více

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Otázka: Novodobá pedagogika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): luculd Úvod,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Pedagogické

Více

PŘEMÝŠLENÍ O DESIGNU. stories. stories. duben. architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects

PŘEMÝŠLENÍ O DESIGNU. stories. stories. duben. architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects PŘEMÝŠLENÍ O DESIGNU duben 2015 08 architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects 1 PŘEHLED 3 EDITORIAL 4 NA ČEM NÁM V ATELIÉRU ZÁLEŽÍ 7 AKA & SALONE DEL MOBILE 14 PRÁVĚ SE DĚJE V ATELIÉRU

Více

Malá země objevuje malé literatury

Malá země objevuje malé literatury Mezinárodní den překladatelů přinesl jméno vítěze prestižní ceny Josefa Jungmanna, kterou uděluje každoročně Obec překladatelů za nejlepší překladové dílo uplynulého roku. Cenu převzala 30. září v Pálffyho

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ ATELIÉR GRAFICKÉHO DESIGNU 1 FACULTY OF FINE ARTS STUDIO OF GRAPHIC DESIGN 1

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ ATELIÉR GRAFICKÉHO DESIGNU 1 FACULTY OF FINE ARTS STUDIO OF GRAPHIC DESIGN 1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ ATELIÉR GRAFICKÉHO DESIGNU 1 FACULTY OF FINE ARTS STUDIO OF GRAPHIC DESIGN 1 UMĚNÍ TIBETSKÉHO BUDDHISMU UMĚNÍ A JEHO

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Darina Kosťunová

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Darina Kosťunová Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast- Sada 38 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_749_Tematika_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století VY_32_INOVACE_21_05

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století VY_32_INOVACE_21_05 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Hodnocení studentů Intermediální školy AVU prof. Milana Knížáka za první semestr šk. roku 2000 2001 a studijní plán následujícího semestru

Hodnocení studentů Intermediální školy AVU prof. Milana Knížáka za první semestr šk. roku 2000 2001 a studijní plán následujícího semestru Hodnocení studentů Intermediální školy AVU prof. Milana Knížáka za první semestr šk. roku 2000 2001 a studijní plán následujícího semestru Motto : /hvězdy/ Zdá se mi (promiňte mi tuto stále e opakující

Více

www.all4bands.cz www.facebook.com/all4bands objednavky@all4bands.cz

www.all4bands.cz www.facebook.com/all4bands objednavky@all4bands.cz www.all4bands.cz www.facebook.com/all4bands objednavky@all4bands.cz Rejstřík 01 ŽIJEME TVOJI HUDBOU Kontakt 02 O All 4 Bands 03 Nahrávání 04 Videoklipy 08 Booking 10 Propagace 12 Další služby 14 Pronájem

Více

Gymnázium Přírodní škola. Kubismus v Praze. Autor: Jiří Slapnička. Vedoucí práce: Mgr. Štěpán Macháček

Gymnázium Přírodní škola. Kubismus v Praze. Autor: Jiří Slapnička. Vedoucí práce: Mgr. Štěpán Macháček Gymnázium Přírodní škola Kubismus v Praze Autor: Jiří Slapnička Vedoucí práce: Mgr. Štěpán Macháček Datum odevzdání: 27. 2. 2015 Za cenné rady děkuji panu Mgr. Štěpánu Macháčkovi a panu Josefu Alblovi

Více

SVĚT OČIMA DĚTÍ 2016 13. ROČNÍK SOUTĚŽE MINISTERSTVA VNITRA. odbor tisku a public relations Ministerstvo vnitra

SVĚT OČIMA DĚTÍ 2016 13. ROČNÍK SOUTĚŽE MINISTERSTVA VNITRA. odbor tisku a public relations Ministerstvo vnitra SVĚT OČIMA DĚTÍ 2016 13. ROČNÍK SOUTĚŽE MINISTERSTVA VNITRA odbor tisku a public relations Ministerstvo vnitra Dětskou soutěž pořádá: Odbor tisku a public relations V Praze dne 30. března 2016 Cíl projektu

Více

Případová studie Bob a Dave: Kampaň Budějovického Budvaru Bob a Dave

Případová studie Bob a Dave: Kampaň Budějovického Budvaru Bob a Dave Případové studie Případová studie Bob a Dave: Kampaň Budějovického Budvaru Bob a Dave Daniel Mlynář, Sales and Marketing Director; Jakub Holý, Senior Architect WDF Web Design Factory Základní idea konceptu

Více

A tak se vedle lidí stalo město námětem mých obrazů. V prvotním úžasu nad svým soukromým objevem jsem namalovala různé motivy charakteristické

A tak se vedle lidí stalo město námětem mých obrazů. V prvotním úžasu nad svým soukromým objevem jsem namalovala různé motivy charakteristické Říkám si Pure Beauty a jsem malířka. Ze všeho nejraději maluji lidi - jak portréty, tak figurální kompozice, kupřípladu koupající se lidi u vody. Nedávno jsem si však při častých procházkách městem zamilovala

Více