Masarykova universita. Filozofická fakulta. Ústav hudební vědy. Ikony české graffiti scény a jejich současná tvorba v jiných uměleckých odvětvích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova universita. Filozofická fakulta. Ústav hudební vědy. Ikony české graffiti scény a jejich současná tvorba v jiných uměleckých odvětvích"

Transkript

1 Masarykova universita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Ikony české graffiti scény a jejich současná tvorba v jiných uměleckých odvětvích Bakalářská práce Brno 2012 Autor práce: Tobiáš Grolich DiS. Vedoucí práce: Mgr. Viktor Pantůček

2 Masarykova universita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Ikony české graffiti scény a jejich současná tvorba v jiných uměleckých odvětvích Bakalářská práce Brno 2012 Autor práce: Tobiáš Grolich DiS. Vedoucí práce: Mgr. Viktor Pantůček 2

3 3

4 Bibliografický záznam Anotace Bakalářská práce Ikony české graffiti scény a jejich současná tvorba v jiných uměleckých odvětvích se snaţí popsat tvorbu českých graffiti tvůrců, kteří překročili hranice této subkultury. Pokládá si otázky, zda je jejich současná tvorba ovlivněna graffiti minulostí a jak je příjmána touto subkulturou. Pojednává o historii českého graffiti, jeho vzniku, proměnách a vývoji. Práce je zaměřena především na výrazné osobnosti, které jsou respektovanými ikonami nejen v graffiti. Klíčová slova Graffiti, subkultura, výtvarná tvorba, ţivotní styl Annotation Bachelor thesis "Icons Czech graffiti scene and present their work in other branches of art" is trying to describe the work of Czech graffiti artists who crossed the genre. It considers the question whether is their contemporary work influenced by graffiti and how is received subculture. It discusses the history of Czech graffiti, its origin, transformations and development. The work is mainly focused on major personalities who are respected not only in graffiti. Keywords Graffiti, subculture, artistic creation, life style 4

5 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Všechny zdroje, prameny a literaturu, které jsem při vypracování pouţíval nebo z nich čerpal, v práci řádně cituji s uvedením úplného odkazu na příslušný zdroj. V Brně dne Poděkování Na tomto místě bych chtěl poděkovat panu Mgr. Viktoru Pantůčkovi, vedoucímu mé bakalářské práce, za konzultace a rady k obsahu mé práce. Dále bych rád poděkoval všem, kteří mi s prací, třeba i nepřímo, pomáhali. 5

6 Obsah Obsah... 6 Úvod... 7 Kapitola 1 Historie Českého graffiti První české graffiti Stará škola Nová vlna Kapitola 2 Jakub Matuška- malíř Jakub Matuška jako Masker Malba Definice... Chyba! Záložka není definována Dílo... Chyba! Záložka není definována Writer versus malíř Kapitola 3 Alexey Klyuykov, malíř, konceptualista Alexey Klyuykov jako Bleze CAP Cena Jindřicha Chalupeckého Kapitola 4 Jan Zajíček, reţisér Jan Zajíček jako Scarf Hudba a video Kapitola 5 Ondřej Anděra, hudebník Ondřej Anděra jako Sifon Divadlo a film Kapitola 6 Vladimír Broţ, hudebník a výtvarník Vladimír Broţ jako Wrach PSH a Bigg boss Komiks, ilustrace, laser Závěr Zdroje Seznam obrázků

7 Úvod České graffiti se během svých dvaceti let své existence stalo nedílnou součástí městské subkultury. Původní scéna, motivace, samotní tvůrci se od doby vzniku značně obměnili. Mnozí bývalí sprejeři však zůstávají, i po ukončení své graffiti aktivity, spojeni s touto činností. Někteří se stali ikonami a jejich graffiti jméno se tak traduje jako legenda. Současná činnost takových osobnostní bývá často spojena s tvůrčí a uměleckou prací. Pro svou práci jsem si zvolil téma Ikony české graffiti scény a jejich současná tvorba v jiných uměleckých odvětvích - Cílem není prvoplánové srovnávání a kritika jejich prací. Chci, aby z práce jasně vyplynula souvislost mezi jejich graffiti minulostí a současnou tvorbou. Touto prací chci potvrdit hypotézu, ţe současná tvorba ex-sprejerů je ovlivněna především graffiti minulostí a vychází z ní. Z důvodu rozmanitosti jsem zvolil záměrně pět rozdílných, dnes jiţ neaktivních sprejerů. Jako příklady tvůrčích ex-sprejerů jsem vybral tyto: Alexy Klyukov (Bleze), Jan Zajíček (Scarf), Jakub Matuška (Masker), Ondřej Anděra (Sifon), Vladimír Broţ (Wrach). Mezi nimi jsou výtvarníci, hudebníci a multimediální umělci. V první části své práce shrnuji historii českého graffiti. Zaměřuji se na klíčové momenty a jména. Přesto, ţe se ve své práci nechci věnovat historii graffiti jako takovému, pro uvedení pěti vybraných ikon do souvislostí je zařazení do historického kontextu nutné. Tato část tak poskytuje stručný přehled vývojem a zlomovými momenty českého sprejování. Kaţdá další část se věnuje jedné konkrétní osobnosti. Vysvětluji zde, co kaţdý z nich dělá nyní a snaţím se poukázat na podobnosti nebo rozdílnosti v tom, jak přistupovali a přistupují ke své tvůrčí činnosti. Řazení jednotlivých sprejerů je záměrné, nejde o chronologii jejich aktivního malování graffiti, ale o návaznost na předchozí osobu. V práci jsou proto řazení takto: Jakub Matuška (Masker), Alexey Klyukov (Bleze), Jan Zajíček (Scarf), Ondřej Anděra (Sifon), Vladimír Broţ (Wrach). Prvním ze zmíněných ikon je Jakub Matuška, jakoţto malíř a výtvarník, který přesto, ţe ve své současné tvorbě neopouští estetiku, která mu byla typická v graffiti, slaví úspěchy na oficiální výtvarné scéně. V roce 2011 získal cenu NG333, jeho díla vychází z prvků graffiti dodnes, vyzkoušel si i tvorbu experimentálních videí. Jakub Matuška tak patří k nejúspěšnějším českým ex-sprejerům věnujícím se malbě. 7

8 Na oceněného malíře Matušku navazuje konceptualista a malíř Alexey Klyukov. Tento rus je také nejmladším z ikon, které jsem si pro svou práci vybral. Ţe ho lze označit za ikonu jiţ dnes je bezpochyby. Klyukov, mezi sprejery známý pod přezdívkou Bleze, ve svých pracích překračuje rámec tradičního graffiti, nabourává jeho podstatu a zaběhlé klišé vyuţívá jako svůj motor. V roce 2011 získal Cenu Jindřicha Chalupeckého pro mladé umělce, spolupodílí se na tvorbě kontroverzního web-magazínu Upstream a je členem zlomové graffiti skupiny CAP (crew against people). Ve svých pracích velice často odkazuje na velikány výtvarného umění a světové graffiti ikony. Třetí ikonou, které se věnuji je Jan Zajíček, známý jako Scarf. Scarf je jednou z nejskloňovanějších osob vţdy, kdyţ se hovoří o českém graffiti. Jeho tvorba a přístup ke graffiti ovlivnila celou další graffiti generaci. Patřil k prvním, kteří v Čechách psali své jméno po zdech a to s vědomím, ţe se jedná o graffiti. V současné době se Zajíček věnuje videoklipům a multimediální tvorbě. Stejně jako jeden z prvních vkročil do vod graffiti, patří i k lidem, kteří jako první otestovali zda je český posluchač připraven na hiphop. Zajíček byl členem hiphopové formace WWW, které po letech nečinnosti zaţila nečekaný come back. Ondřej Anděra patří k hybnému motoru skupiny WWW. Mezi jeho další umělecké aktivity patří spolupráce s divadlem TOW, multimediální skupinou SPAM, filmová hudba nebo reţie. U Anděry, který i nadále pouţívá především svou přezdívku Sifon, lze o významu pro historii českého graffiti pochybovat. Pokud chápeme slovo ikona jako označení pro osobu, která ovlivnila, nebo zanechala významnou stopu v daném odvětví je otázkou postoje, zda lze Sifona označit za ikonu graffiti. Pro graffiti jako takové však význam má. Moţná právě svým velkým významem pro český rap, který byl úzce spjat se sprejery. Jako aktivní writer maloval graffiti v dobách, kdy bylo graffiti chápáno jako něco nového a svobodného. Pro svoji práci jsem si ho vybral především z důvodu, ţe jeho inovativní přístup v hiphopu, dá-li se tak jeho tvorba ještě nazvat, je na českém poli zcela výjimečná. Zajímalo mě proto, zda byl stejně inovativní i v graffiti, nebo zda ho právě rozdílný přístup k tvorbě dovedl k hudbě, které se nyní věnuje. Práci uzavírá rapper, ilustrátor, majitel hiphopového labelu Bigg boss a scénograf Vladimír Broţ. Wrach, jak si Vladimír říkal v době, kdy aktivně tvořil graffiti, patří mezi nejznámější české sprejery. Ve svých textech často vzpomíná na dobu, kdy večer vyráţel se spreji do města. Na rozdíl od Anděry, který ve své hudbě ani rozhovorech nedává znát, ţe byl sprejerem, Vladimír Broţ nese svoji minulost jako vlajkovou loď. Odvolává se na graffiti, jeho 8

9 podstatu a svojí aktivitou podporuje sprejerská videa. Fascinace městem, jako organismem, který jako jeden ze svých znaků ţivota produkuje graffiti, je pro Broţe typická. Zajímá se o architekturu, nové technologie, komiks a výtvarné umění. Jako metodu své práce jsem si zvolil komparaci. Snaţil jsem se na společné prvky, které spojují graffiti tvorbu a současné umělecké vyjádření těchto pěti ikon, pouze upozornit. Nechtěl jsem se stavět do role kritika. V práci srovnávám přístup k malování graffiti a jejich současnou tvorbou. V práci jsem čerpal, z důvodu malého mnoţství odborných knih a tištěných publikací, především z internetových zdrojů. Z důvodu důvěryhodnosti jsem upřednostnil vţdy ty zdroje, kde se autor vyjadřuje k problematice sám, nebo je autorem článku osoba, která v dané problematice chápána jako odborník. Informace v práci jsem konzultoval s graffiti writery, kteří si však nepřejí být jmenováni. 9

10 Kapitola 1 Historie Českého graffiti 1.1. První české graffiti Označeni pro nápisy anonymně vyryté do zdi domů (zachovány např. v Egyptě, v Pompejích); později souhrnné označení pro vesměs anonymní nápisy nebo kresby na obvykle veřejně přístupných místech. 1 Přesto, ţe graffiti jako takové se poprvé objevilo v New Yorku jiţ na sklonku šedesátých let, do České republiky (Československé republiky) se dostalo aţ v závěru let osmdesátých. Nápisy na zdech se objevovaly i dříve, většinou však nesly poselství názoru, často politického, nebo fungovaly jako vzkaz cíleně někomu určený. Takové nápisy, často vyvedeny křídou, byly k vidění nejčetněji na Leonardově zdi u Maltézské zahrady. Za výjimku se dá povaţovat série nápisů Servat je vůl, ta vznikla v Praze v Dejvicích na ČVUT. Tento nápis nepsal jeden člověk ani organizovaná skupina, přesto se rozšířil nejen po hlavním městě, ale dostal se i za hranice Československa. Servít je vůl tak mohli lidé vidět v Miláně, Paříţi, Bruselu a New Yorku. 2 Znakem porevolučního graffiti byl přátelský přístup writerů navzájem a velmi mírné tresty. Neexistoval zákon, který by definoval sprejerství a určil jeho postihy, policie byla navíc vnímána v očích veřejnosti negativně, aniţ co graffiti jako svobodný projev umělců. Za prvního českého sprejera, který soustavně psal své jméno je povaţován ostravský Maniac. Ten, podobně jako praotec graffiti Taki 183, psal po zdech především svoji přezdívku. První nápisy Maniac byly v Ostravě k vidění v roce Bylo mu v té době sedmnáct let, byl vyznavačem hnutí punk a později se stal studentem uměleckoprůmyslové školy. Úplně na začátku, někdy v roce 1987, jsem psal třeba Nechceme holé zdi! a podobné věty, jejichţ smysl se dal, jako tehdy ostatně cokoli, chápat politicky. Můj hlavní záměr byl ale výtvarný, chtěl jsem nějak zpracovat tu plochu, ten prostor města, který mi připadal hrozně depresivní a nedokončený. 3. Později Maniac zakládá crew (uskupení více writerů píšící stejná písmena) ZDG (Zero Dimension Gang). Po revoluci, 1 Universum: všeobecná encyklopedie. 3. díl, F-H. Vedoucí autorského kolektivu českého vydáni: Josef Čermák. 1. vyd. Praha: Odeon, 2000, s [online], [, Maniac: OVERSTREET, Martina. In graffiti we trust. Praha: Mladá fronta, 2006, s. 7. ISBN

11 kdy se otevřely hranice, se do Československa dostávalo graffiti ze západu. V Praze tak vznikly vůbec první praţská graffiti crew jako byly CSB (Color Sifon Bombs). Mezi její členy patřil i Rake, zřejmě nejvýraznější postava praţských graffiti začátků. Ten vzpomíná na první kroky takto. Zdrojem informací byly časopisy a televize. Z toho mála jsme pochopili, ţe princip spočívá v šíření svýho jména, a kdyţ se spojí víc lidí pod jednu značku, má to na ulici větší efekt. 4 V první vlně se na scéně objevil i Sifon (Ondřej Anděra), ten byl členem crew Bungle clan spolu s Lelou (Lela Geislerová, v současné době tvůrkyně komiksů). Obrázek 1: Maniac 5 V letech 1992 aţ 1994 se objevilo několik, pro budoucí tvář Prahy, podstatných jmen, mezi ně patřili Pois, Scarf (Josef Zajíček), Delarock, Wrach (Vladimír Broţ), Key (Michal Škapa) a mnozí další. V těchto letech také do Prahy přijíţděli západoevropští, především němečtí, writeři. Od jejich příjezdu začala být praţská graffiti tvář ovlivněna především Berlínskou scénou. Mezi první, kdo do Česka zavítal, byli lidé z CAF či BEN crew, ti se stali pro praţany vzorem a modlou. V té době se v prostředí sprejerů začal prosazovat Pois, který zaloţil nejdříve spolu se Scarfem a Delarockem TCP crew (The Color Posse). TCP ovlivnila všechny 4 Rake: OVERSTREET, Martina. In graffiti we trust. Praha: Mladá fronta, 2006, s. 14. ISBN OVERSTREET, Martina. In graffiti we trust. Praha: Mladá fronta, 2006, s ISBN

12 další generace a určila směr, kterým se graffiti u nás vydalo. Později si (Pois) z cesty do San Franciska přinesl zcela nový styl a jako jediný v Praze i členství v tamní CW crew. Nad piecy dosud nevídaných rozměrů 20x3 metrů zapomínali praţští homeboys dýchat. 6 Právě parta TCP byla první, kdo namaloval historicky první whole car (graffit přes celý vagón metra), vytvořili veliký stříbrný nápis TCP!ONE (1992). Obrázek 2: wholecar TCPONE Stará škola Graffiti se po republice začalo šířit v polovině 90. let díky dvojstránce časopisu Pop life, která byla věnována graffiti. Jelikoţ se časopis zaměřoval aţ na výjimky výhradně na Prahu, našel si své odpůrce, například ostravský Maniac říká. Byly tam hlavně fotky praţských writerů, kteří byli určitě velmi rádi, protoţe jinak by je asi neposkytli. Já jsem se vůbec divil, ţe v takovémhle časopise, mezi články o nějakých pophvězdách, tohle vychází a lidi ze scény se toho účastní. 8 Krom tohoto komerčního časopisu, si writeři vydávali i své vlastní magazíny, například Druhá barva, nebo později Terrorist. Postupem času a nárůstem popularity graffiti 6 OVERSTREET, Martina. In graffiti we trust. Praha: Mladá fronta, 2006, s. 22. ISBN OVERSTREET, Martina. In graffiti we trust. Praha: Mladá fronta, 2006, s. 35. ISBN Maniac: OVERSTREET, Martina. In graffiti we trust. Praha: Mladá fronta, 2006, s. 52. ISBN

13 počet sprejerů narůstal a začaly se tak vyskytovat různé přístupy a styly. V devatenácti jsem naprosto trpěl pocitem, ţe mi ţivot protejká mezi prstama. Protoţe mě zajímá komis, zajímal mě hiphop, zajímalo mě graffiti a chtěl jsem tomu dávat sto procent a ne nějakých třicet procent po škole. 9 Výrazně jiný přístup přinesla parta NNK jejímţ členem byl i Wrach. Tato crew zavedla na scéně tvrdý reţim a přísná pravidla. NNK začali trestat horší writery tím, ţe jim brali barvy, přemalovávali jejich graffiti a docházelo i k fyzickým napadením. Ve stejné době se fenomén graffiti rozšířil i do Brna. Zde byli sice určité náznaky sprejerství jiţ dříve, teprve v letech 1995 se dá hovořit o graffiti scéně. V Brně tedy takzvaná stará škola, tedy tvrdý přístup k pravidlům, fungoval prakticky od začátku. Podobně jako v Praze se šířily polopravdy o agresivitě NNK, v Brně tomu bylo podobně, za zvláště nekompromisního byl povaţován Idol z BHB crew (Brno Home Boys). Wrach z NNK vzpomíná na tuto dobu takto časem tahle naše aktivita přerostla v to, ţe fyzicky silnější writeři začali okrádat a mlátit ty slabší. Najednou se to stalo normou právo silnějšího ne podle skills, ale fyzicky. Pochopili jsme, ţe jsme vypustili něco jako dţina z lahve a ţe proti tomu musíme jit. Nakonec se to teda podařilo nějak udusat. A byl to právě Wrach, kdo začal prosazovat a vézt neoficiální školu graffiti. Byly to nepravidelné setkávání, především mladších sprejerů ve skvotu Ladronka, kde jim Wrach vštěpoval základy přístupu k písmu. Z této školy vzešlo několik pozdějších hvězd české graffiti scény, mezi ně patřil 2Mad, Epos 257, Baes, Perry nebo Masker (Jakub Matuška) a mnozí další. Na tuhle školu nyní existují dva rozdílné názory, jeden tvrdí, ţe díky předávání zkušeností a scelování scény se úroveň pozvedla, druhý postoj je však negativní a škole vytýká omezení tvůrčích přístupů a budování kultu Wraha. 9 Wrach, [online],

14 Obrázek 3: NNK crew, zóna Vltavská Ve druhé polovině 90. let, kdy mnozí writeři přestali malovat a nastoupila další generace, se crew promíchaly a vznikla tak nová uskupení. Mezi nejvýraznější patřili ABX a DSK, šlo vlastně o základ crew NNK a TCP, kteří přivzali nové členy. Tyto dvě skupiny pořádaly výlety do zahraničí a pronikly tak do zahraničních graffiti magazínů. S ukotvením základních technik se změnil i praţský přístup k tvorbě. Writeři se odvraceli od efektních prvků a své piecy stavěli na syrovosti tvaru písmene, tento přístup je typický pro Berlínský graffiti styl. V této době se také ukazují první větší spory mezi Prahou a Ostravou. My jsme za nejstěţejnější, nejpodstatnější povaţovali tvar písma. A přišlo nám, ţe v ostravským graffiti je tahle kostra potlačovaná, opomíjená, ţe oni zvýrazňujou jenom tu efektní stránku. 11 Ke změnám došlo nejen v pojetí samotného graffiti, ale i v postizích za něj. Aniţ co na začátku 90. let bylo běţné, ţe se graffiti malovalo dlouhou dobu a vchody do podzemního systému metra byly nechráněné. Tak to se prostě šlo do haly, třeba patnáct lidí i víc. Orion a ta jeho parta si přinesli kazeťák, byli tam dva 10 OVERSTREET, Martina. In graffiti we trust. Praha: Mladá fronta, 2006, s. 65. ISBN Wrach: OVERSTREET, Martina. In graffiti we trust. Praha: Mladá fronta, 2006, s. 81. ISBN

15 brejkaři, kteří se u toho vlaku točili na hlavě, a malovalo se třeba tři hodiny, jak kdo chtěl. 12 V roce 95 bylo metro stejný jak legál. Nikdo tam nebyl, ţádnej vrátnej, ţádná ochranka, nic. Z šedesáti souprav na béčku jich jezdilo 59 pomalovanejch. Na Zličín jsme jeli taxíkem, vystoupili jsme a vlezli dovnitř normálně dveřma, všechno v klidu. Kdyţ někdo uprostřed malování dostal hlad, tak se vodjel najíst a pak se vrátil, aby to dodělal. 13 Tohle vše se zákonitě muselo změnit a tak začala doba bezpečnostních kamer. Dopravní podnik sice zamezil snadným vstupům zamčením dveří, writeři jej však lehce odstranili a za pomocí takzvaných ninjů postupovali k prakticky nehlídaným soupravám. Ninjové byli lidé, kteří pomáhali sprejerům tím, ţe vstupovali do hlídaných prostor jako první, bez barev a bez rizika, ţe budou nařknuti ze snahy posprejovat soupravy metra. Já normálně netrpím nějakýma velkýma pocitama strachu, ale třeba na Českomoravský jsem trochu nahnáno měl. Tam se lezlo třicet metrů dolů šachtou po takovým úzkým ţebříku, člověku kapala na hlavu voda, všechno bylo mokrý a kluzký, kdyby někomu ujela noha Pak se šlo deset minut nějakýma tunelama, kde se normální člověk neorientuje, neví kam vedou A pak tam najednou stojí ten vlak. 14 Do historie českého graffiti se v této době zapsalo několik writerů. Mezi nejvýraznější patří Romeo, Bior, Cakes (Jan Kaláb), ale i brněnští Idol, Naym, Arie a mnozí jiní. Nasazení, aktivita a tvůrčí invence těchto writerů ovlivnila mnohé jejich pokračovatele. Graffiti tak začalo mít podobu, jakou známe dnes Nová vlna Rok 2000 se vepsal do historie českého graffiti především díky cestě Cakese, Romea a Keye do New Yorku. Tehdy čerství maturanti odjeli na celé léto malovat do Ameriky. V Mece světového graffiti namalovali přes třicet vlaků, asi deset wholecarů a několik zdí. Během jejich tří měsíčního pobytu strávili noc na policejní stanici a proběhl takzvaný rychlo soud, po té co byli tajnou policií chyceni s barvama v blízkosti vlakové odstavné koleje. Kdyţ jsme se vrátili do New Yorku a čas odletu se blíţil, přišla poslední šance dát trofej nejcennější barevnej oneman wholecar. Na opatrnost jsme uţ kašlali, prostě buď anebo. Skrz okna, na který jsme malovali, jsme ve vedlejším vlaku viděli třeba uklízečku, nervy, ale OK, malujeme dál. Kdyţ uţ jsme byli skoro hotoví, v totálním psychu slyšíme něčí kroky na druhý straně vagónu. Ve vzduchu největší 12 Key.: OVERSTREET, Martina. In graffiti we trust. Praha: Mladá fronta, 2006, s. 84. ISBN Mokráš. OVERSTREET, Martina. In graffiti we trust. Praha: Mladá fronta, 2006, s. 84. ISBN Key. OVERSTREET, Martina. In graffiti we trust. Praha: Mladá fronta, 2006, s. 86. ISBN

16 smrad ze sprejů, my zkamenělí v očekávání, kdy na nás ten typ vyběhne. Dlouhý ticho a nic, ani nevykouknul! Vyhráli jsme. Kdyţ jsme jednou ráno ve stanici fotili jinej wholecar, zrovna tam stál řidič. Pil kafe a jen tak se dal do řeči. Ptal se, jestli jsem to dělal já.... Zeptal jsem se ho, jestli se mu to líbí a von řekl, ţe jo. Přišlo mi, ţe tam se graffiti bere jinak neţ v Evropě. Tam všichni ty zaměstnanci zaţili ten největší boom, bylo jim tenkrát třeba patnáct nebo ještě míň, takţe je jasný, ţe to taky zkusili. 15 Ve videu Kick the shit 4, kde je výlet do Meky graffiti zaznamenán, je zachycena atmosféra města, kterým projíţdí pouze čisté soupravy metra s výjimkou graffiti od praţské trojice. Obrázek 4: wholecar Cakes Romeo, New York, Rok po jejich návratu se v České republice prosadila novela trestního zákona, která tvorbu ilegálního graffiti posuzuje jako trestný čin. 1) Kdo poškodí cizí věc tím, ţe ji postříká, pomaluje či popíše barvou nebo jinou látkou, bude potrestán odnětím svobody aţ na jeden rok nebo peněţitým trestem. 2) Odnětím svobody na šest měsíců aţ tři léta nebo peněţitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem vedeným v odstavci 1 značnou škodu nebo spáchá-li takový čin opětovně nebo spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny nebo spáchá-li takový čin na věci, která poţívá ochrany podle zvláštních předpisů. 3) Odnětím svobody na dvě léta aţ osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem 15 Cakes., OVERSTREET, Martina. In graffiti we trust. Praha: Mladá fronta, 2006, s ISBN Czechs in NYC 2000 [online] [cit ]. Dostupné z: Ilovegraffiti,

17 uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu. 17 Do tohoto roku bylo sprejerství hodnoceno, jako poškozování cizí věci a chápáno pouze jako přestupek. S rozšířením internetu a zpřístupnění kvalitních barev ve spreji se výrazně usnadnila tvorba graffiti. Současní writeři tak vidí aktuální piecy z celého světa prakticky druhý den, rozšířila se také tvorba graffiti videí a magazínů. S jakým si ustrnutím souvisí i hledání nových cílů a cest, jak ke graffiti přistupovat. Nejvýraznějším fenoménem se stala tvorba začátečnických graffiti, kdy tvůrci záměrně tvoří primitivní tvary písmen a ořezávají podstatu graffiti na její absolutní maximum. První a koncepčně nejucelenější crew, tvořící v tomto stylu je CAP crew (Crew Against People), která si i název převzala od proslulého New Yorského writera. Původní Cap se proslavil svým nekompromisním přístupem k malování. Nekladl si za cíl namalovat nejhezčí, největší, nebo nejsloţitější graffit, ale snaţil se svými rychlými throw upy ( Throw-up je něco mezi tagem a propracovanějšími graffiti, principem je namalovat ho celý na jeden zátah. Důleţitá je rychlost Proto styl throw-upu vychází z oblých, bublinovitých tvarů. Kaţdý písmeno je obtaţený souvislým tahem Throw-up se nedělá proto, aby byl,hezký. 18 ) zasáhnout nejvíce míst a ničit výtvory ostatním writerům. Praţská CAP crew, jejímiţ členy jsou především Mosd, Bleze (Alexey Klyuykov) a Masker, tvoří koncepční graffiti a vydávají pdf magazín Upstream, který je výrazný svou výtvarnou grafikou. Jsou ochotný experimentovat, opustit zajetý principy a vydat se na neznámou stezku Naše generace měla potřebu dostat se k tomu tvaru, zbavit se všeho balastu a jít aţ na dřeň, ale oni uţ to nepotřebují, protoţe tu dřeň viděli v našem podání. Chtějí udělat krok ještě někam dál, ještě hloub. 19 Z mimo praţských je třeba zmínit ostravského Piana33 a Avieho, znojemského Keima, brněnské crew BHB, ODA, ACL nebo v současné době aktivní a kontroverzní FET. Tito tvůrci vzbuzují na současné scéně zájem a vystupují svojí tvorbou ze sprejerského davu. Graffiti se v České republice dnes posunulo do zcela jiných rovin, neţ na kterých začínalo. Tvůrci díky přístupu k informacím rychleji dozrají, více kopírují, ale snaţí se také více experimentovat a vnášet do graffiti další rozměr. 17 Sbírka trestního zákona, 257 Zákon č. 140/1961 Sb. 18 Blunk. Lidové noviny [online] [cit ]. Dostupné z: Lidové noviny, Wrach, OVERSTREET, Martina. In graffiti we trust. Praha: Mladá fronta, 2006, s ISBN

18 Obrázek 5: CAP crew CAP crew[online] [cit ]. Dostupné z: crewagainstpeople,

19 Kapitola 2 Jakub Matuška- malíř 2.1. Jakub Matuška jako Masker Díky graffiti jsem se naučil pracovat s postavou (jménem), rozvíjet ji, tvarovat a hlavně prezentovat publiku. Zjistil jsem, ţe věci vystavené na ulici jsou lidem nejblíţe, ale jenom fyzicky. Schopnost oslovit někoho jiného neţ dalšího tvůrce graffiti je asi nízká, aby to fungovalo, musí se sejít skvělý nápad, silné téma, které se osobně dotýká velkého počtu lidí (třeba láska atd.) s vhodným místem, které je sice frekventované, ale zároveň poskytuje moţnost rychlé, snadné a nenápadné instalace. Neţ to člověk celé zrealizuje, vydá hodně sil, ale kdyţ se to povede, stojí ten pocit za to. Asi před pěti lety (citace je z roku 2006) jsem se od graffiti vrátil zpět ke kresbě, udělal nějaké sochy, animace, videa a i kdyţ uţ to není sprejem na zeď, vlastně pořád buduji jméno (nebo víc jmen najednou, jako se to někdy stává). Tvorba postavy, jména mě pohltily, staly se důleţitějším neţ cokoli jiného v mém ţivotě. Jsem rád, ţe všechna ta dosavadní energie, kterou jsem tomu věnoval, se projevuje i v jiné podobě neţ jen nápisy po zdech, protoţe to by pro mě bylo frustrující. I takhle si často říkám, jestli to má vůbec nějaký smysl Masker. OVERSTREET, Martina. In graffiti we trust. Praha: Mladá fronta, 2006, s ISBN

20 Obrázek 6: Masker 22 Born 1981 in Prague works in Prague.Studied for 2 years at private artistic secondary school specialization on graphic design,than on secondary Arts and Crafts School specialization on exhibitions. At present on AVU (Academy of Fine Arts in Prague), in painting studio of Vladimir Skrepl. Paintings, drawings, video, streetart, hand-made dress design. 23 Jakub Matuška (1982) je v graffiti kultuře známý pod přezdívkou Masker. Byl aktivním členem graffiti crew CMR, která tvořila klasické graffiti. Jeho přístup byl však vţdy výrazný a vystupoval z řady. Graffiti tvořené Maskerem mělo kresebný charakter a neslo většinou jasnou myšlenku či vtip, často bylo doplněno o dívčí postavu, inspirovanou jeho mladší sestrou. Působilo proto lehce a vytvářelo dojem nadhledu nad klasickým přístupem writerů. V době členství ve skupině CMR platil Masker i za výraznou osobu v tagování. Za jednoho z nejlepších praţských tagerů ho označil legendární Scarf v rozhovoru pro hiphopový magazín Bbarák. V roce 2005 se stal členem nové praţské graffiti crew CAP (Crew against people). V této 22 Masker [online] [cit ]. Dostupné z: Onename.phatbeatz.cz, Masker.net [online] [cit ]. Dostupné z: Narodil se 1981 v Praze, kde i pracuje..studoval 2 roky na soukromé umělecké střední škole se specializací na grafický design, později na střední uměleckoprůmyslové škole se specializací na výstavnictví. V současné době studuje na AVU (Akademie výtvarných umění v Praze), v ateliéru Vladimíra Skrepla. Obrazy, kresby, videa, streetart, ručně vyrobené designové šaty. 20

21 konceptuální skupině setrval však pouze jeden rok. Nyní není aktivním členem ţádné graffiti crew, přesto se občas jeho charaktery (slangový graffiti výraz pro postavu a obličej) objeví na graffiti jamech nebo komerčních zakázkách. Já jsem současně, jako jsem se vzdělával v dovednostech malby a kresby na střední škole, tak zrovna tak jsem se v tu dobu věnoval malování graffiti a prvních streetartovejch věcí. A dělal jsem to dohromady. Ale asi dřív se dalo víc všimnout a bylo víc zajímavý pro různý lidi tyhle věci, který jsem dělal venku Myslím, ţe později se to ale přehouplo a lidi baví obrazy víc, snad Malba Ve svých obrazech nezapře svoji graffiti minulost. Pouţívání podobných technik a prostředků byla vidět na zdech stejně jako na současných obrazech. Matuška často kombinuje techniky spreje, airbrushe a štětce. Inspirací mu jsou gotické výjevy, díla renesančního malíře Hieronyma Bosche nebo raná tvorba Joana Miró či Pabla Picassa. 25 Obrazy jsou precizními graffiti na plátně. Působí roztříštěně a zároveň komplexně. Jde o stoprocentně zaplněnou plochu, posprejovanou zeď v rámu, která vypráví příběh. Story na zdi, kterou je možno vidět z chodníku. Se spoustou protikladů a otázek Maskerovy malby mají podobnou barevnost jako obrazy Josefa Bolfa, jsou ale mnohem spletitější je právem vnímán jako jeden z nejlepších streetartových umělců v naší republice. Čemuţ ale právě předchází fakt, ţe je vynikajícím malířem, i kdyţ občas plátno přeplní kvantem technik a informací Jakub Matuška [online] [cit ]. Dostupné z: 25 Tyden.cz [online] [cit ]. Dostupné z: ziskal-jakub-matuska-alias-masker_ html 26 Český rozhlas [online] [cit ]. Dostupné z: 21

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ 6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ úvodní dopis téma harmonogram workshopy kontakt Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 6. ročníku

Více

Solomon Sol LeWitt (9. 9. 1928 8. 8. 2007)

Solomon Sol LeWitt (9. 9. 1928 8. 8. 2007) Solomon Sol LeWitt (9. 9. 1928 8. 8. 2007) Solomon Sol LeWitt byl americký umělec, který je spojený s mnoha um. hnutími, hlavně konceptuálním uměním a minimalismem. Bývá považován za jednoho z nejvlivnějších

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně

Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně Univerzita J. E. Purkyně Pedagogická fakulta Katedra výtvarné kultury Informační a komunikační technologie I. MgA. Radka Müllerová, Ph.D. ZS 2011/2012 Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně Kamila

Více

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla Maturitní práce z Estetické výchovy 2014 1. Témata maturitních prací 1. Fantasy a umění, aneb od knihy k obrazu Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené

Více

Tvorba počítačové hry. GameJN

Tvorba počítačové hry. GameJN Závěrečná práce studentského projektu Tvorba počítačové hry GameJN Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 2014 1 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Úvod..... 3 3. Jednotlivé programy..

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

Interaktivní divadelní představení

Interaktivní divadelní představení Interaktivní divadelní představení Motivace Rozhodly jsme se na základě našich různých zkušeností s divadlem a názorů na něj, které se v určitých místech protínají, posunout od verbální kritiky k vytvoření

Více

portrét autoportrét vs. Mas umelecke strevo? 2015/16 Soutěž o výtvarném umění pro studenty středních škol a gymnázií.

portrét autoportrét vs. Mas umelecke strevo? 2015/16 Soutěž o výtvarném umění pro studenty středních škol a gymnázií. áš š á Mas umelecke strevo? 2015/16 š Soutěž o výtvarném umění pro studenty středních škol a gymnázií. Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 7. ročníku již tradiční studentské

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Fenomén MOOC. Ondřej Šteffl Jaroslava Simonová

Fenomén MOOC. Ondřej Šteffl Jaroslava Simonová Fenomén MOOC Ondřej Šteffl Jaroslava Simonová Březen 2014 Co to je MOOC? pojem Massive Open Online Course (MOOC /mu:k/) vznikl v roce 2008 online kurz, jehož cílem je umožnit neomezenou účast a volný

Více

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek Czech Design Week O projektu: Festival chce založit tradici mezinárodně pojaté přehlídky designu, tedy propojení Prahy, českých regionů a zahraničí. Nepůjde jen o klasickou výstavu, ale zároveň o vytvoření

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013

Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013 Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013 Christian Ruben, Kolumbus objevuje břehy Ameriky, 1846, plátno, olej, 145 x 190 cm Vážená kolegyně,

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Ročník: I. Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

Výtvarná výchova v 5. ročníku

Výtvarná výchova v 5. ročníku Výtvarná výchova v 5. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše (symetrická a asymetrická řešení). Místo mých prázdnin Využívá přítlak, odlehčení, šrafování,

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

ADOLESCENCE VÝVOJ OD 15 DO 20 LET

ADOLESCENCE VÝVOJ OD 15 DO 20 LET ADOLESCENCE VÝVOJ OD 15 DO 20 LET Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ

Více

Bohumír Matal Červenec, 1945

Bohumír Matal Červenec, 1945 Bohumír Matal Červenec, 1945 Bohumír Matal (1922-1988) Červenec, 1945 olej, 24 x 41,5 cm sign. PD Matal 45, na rubu BMATAL ČERVENEC S.1945 BÍLOVICE vystaveno Skupina 42, Síň Jaroslava Krále, Dům umění

Více

photo centre centrum ceské ˇ fotografie

photo centre centrum ceské ˇ fotografie Czech photo centre centrum ceské ˇ fotografie Naší filosofií je, aby se umělci zapojili do tvorby veřejného prostoru, spolupodíleli se na jeho vzniku A cítili pocit sounáležitosti... staňte se i vy součástí

Více

Pojem Podle Ottova slovníku Podle Ottova slovníku Encyclopedia Britannica Podle prof. C. Tiedemanna Šířeji může být uměním všechno

Pojem Podle Ottova slovníku Podle Ottova slovníku Encyclopedia Britannica Podle prof. C. Tiedemanna Šířeji může být uměním všechno Text Umění Než se budeme zabývat jednotlivými druhy umění, zkusme se zamyslet nad tím, jak ho definovat. Je spojeno s člověkem od pradávna? Co všechno má člověku dávat? Je nezbytné? Potřebujeme ho ke každodennímu

Více

DĚJINY VE FILMU FILM VE VÝUCE DĚJEPISU

DĚJINY VE FILMU FILM VE VÝUCE DĚJEPISU Kamil Činátl Jaroslav Pinkas a kolektiv DĚJINY VE FILMU FILM VE VÝUCE DĚJEPISU Ústav pro studium totalitních režimů Praha 2014 Kniha vznikla v rámci projektu Dějepis v 21. století: multimediální aplikace

Více

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK)

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Úvod do audiovizuální komunikace Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Co nás dnes čeká? Představení předmětu Organizace přednášek a cvičení Ukončení předmětu

Více

NE-KONEČNÉ Daniela Halová

NE-KONEČNÉ Daniela Halová NE-KONEČNÉ Daniela Halová Ateliér konceptuální tvorby, VI.ročník Akademický rok 2010/2011 Vedoucí diplomové práce: prof. Miloš Šejn Oponent: Ivan Pinkava Úvod Cílem, k němuž směřuje veškerý život, je smrt.

Více

Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013

Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013 Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013 Christian Ruben, Kolumbus objevuje břehy Ameriky, 1846, plátno, olej, 145 x 190 cm Vážená kolegyně,

Více

postmoderna Technické vynálezy vedou ke zničení světa / místo společenského pokroku nastal totalitní socialismus

postmoderna Technické vynálezy vedou ke zničení světa / místo společenského pokroku nastal totalitní socialismus postmoderna přeneseno z filozofie Jean-Francois Lyotard konstatoval, že představy o světě jsou JINÉ, než na počátku 20. stol. a v době mezi válkami Konec 20. století Období: - ztracení identity ve světě

Více

úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents

úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa GALERIE KINSKÝ / KOSTELEC NAD ORLICÍ / 15. 6. - 28. 7. 2013 PROJEKT S NÁZVEM ÚHEL POHLEDU SI KLADE ZA CÍL ZMAPOVAT A PŘEDSTAVIT TVORBU

Více

Případová studie Bob a Dave: Kampaň Budějovického Budvaru Bob a Dave

Případová studie Bob a Dave: Kampaň Budějovického Budvaru Bob a Dave Případové studie Případová studie Bob a Dave: Kampaň Budějovického Budvaru Bob a Dave Daniel Mlynář, Sales and Marketing Director; Jakub Holý, Senior Architect WDF Web Design Factory Základní idea konceptu

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

3 Tomáš Petříček Tomáš Petříček (Beroun, Česká republika) Tomáš Petříček již od dětství inklinoval k výtvarné tvorbě. Na berounském gymnáziu ho ovlivnil výtvarník Jaroslav Goldmann, zejména svými názory

Více

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava 3.5.2007-9.5.2007 Jazykové okénko... Jazykové okénko Tak a zatímco já jsem vás vítal u obrazovek, tak mě tady sledovala, čekala, až domluvím, paní Eva Jandová, vedoucí Katedry českého jazyka z Ostravské

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

tvgd tom vild graphic design curriculum

tvgd tom vild graphic design curriculum t tom vild graphic design Grafický design je činnost, která je třeba prakticky ve všech oborech podnikání. To je na něm asi nejzajímavější. Je krásné jednoho dne sedět doma a kreslit si na papír skicu

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Střední průmyslová škola Ostrov ROČNÍKOVÁ PRÁCE. Webové stránky na téma škola. Třída. Školní rok 2014/2015 Daniel Snášel

Střední průmyslová škola Ostrov ROČNÍKOVÁ PRÁCE. Webové stránky na téma škola. Třída. Školní rok 2014/2015 Daniel Snášel Střední průmyslová škola Ostrov ROČNÍKOVÁ PRÁCE Webové stránky na téma škola Studijní obor Informační technologie Třída I2 Školní rok 2014/2015 Daniel Snášel Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto

Více

MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM Obsah 1. SLOVO NA ÚVOD... 2 2. MANUÁL K JEDNOTLIVÝM ÚKONŮM... 2 A. PRVNÍ PŘIHLÁŠENÍ DO ŠISU... 2 B. UŢIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO... 3 C. ÚVODNÍ STRÁNKA (HOME)

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Region očima dětí 202 Úvodem Krásné obrázky v kalendáři, který právě držíte v rukou, malovaly děti žijící v našem regionu. Vyjadřují pocity a přání nejmladších obyvatel

Více

2010 Moře Stromy Běhy 2009 10s běhu Rostliny 2008 Říp 2007 Záznamy Dvojice

2010 Moře Stromy Běhy 2009 10s běhu Rostliny 2008 Říp 2007 Záznamy Dvojice Ondřej Bouška portfolio 2010 Moře Stromy Běhy 2009 10s běhu Rostliny 2008 Říp 2007 Záznamy Dvojice Moře 2010 11 barevných fotografií á 53.5 x 80 cm Běhy 2010 kniha, 40 stran černobílé fotografie, karton

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Subkultury ve veřejné pedagogice

Subkultury ve veřejné pedagogice Obhajoba disertační práce: Subkultury ve veřejné pedagogice Vypracovala: Mgr. Kateřina Lojdová Školitelka: Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. Datum obhajoby: 22. 10. 2013 Současná edukační realita Oproti tradičním

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

FestArt 2006 Přehlídka tvořivosti mladých lidí Jindřichohradecka. Téma tvorby Můj svět. Pravidla soutěže plné znění

FestArt 2006 Přehlídka tvořivosti mladých lidí Jindřichohradecka. Téma tvorby Můj svět. Pravidla soutěže plné znění FestArt 2006 Přehlídka tvořivosti mladých lidí Jindřichohradecka Téma tvorby Můj svět Pravidla soutěže plné znění Co je FestArt Možnost ukázat sobě i světu kolem, že jsem v něčem dobrý. Jinými slovy přehlídka

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Tomáš Bašus Tomáš, 14 let 1. Charakteristika Tomáš navštěvuje základní speciální školu. Bylo mu diagnostikováno ADHD porucha soustředění spojená

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Historický román Jméno: Jana Opatrná Třída: 9. C Datum odevzdání: (Vyplníte po dokončení práce, termín odevzdání je do

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Popis realizace klíčové aktivity

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii.

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii. Milan Ďuriš Milan Ďuriš se narodil v Toužimi. Od roku 1982 se věnuje malbě. V druhé polovině 80. let absolvoval soukromé studium. Je členem Unie výtvarných umělců, v tvůrčí skupině P89 a v Asociaci Momentary

Více

MICHAL HUVAR. K O N C E R T.eu žurnál 001

MICHAL HUVAR. K O N C E R T.eu žurnál 001 i MICHAL HUVAR K O N C E R T.eu žurnál 001 O cestě za digitalizací... Začnu citáty z tisku, které se v tuzemských novinách objevují už nějaký čas. Nejprve titulky: SPALTE SVO- JE CD, BUDÍČEK PRO DINOSAURY,

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Od zralosti ke stáří

Od zralosti ke stáří Od zralosti ke stáří Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

klientela curriculum reference

klientela curriculum reference Grafický design je činnost, která je třeba prakticky ve všech oborech podnikání. To je na něm asi nejzajímavější. Je krásné jednoho dne sedět doma a kreslit si na papír skicu linorytu, který použijete

Více

Iwona Wojtycza. fascinujících oblastí fotografie. Autor-

Iwona Wojtycza. fascinujících oblastí fotografie. Autor- 5 Iwona Wojtycza Iwona Wojtycza (Brzeg, Polsko) Iwona Wojtycza se narodila v Brzegu, kde také žije a provozuje fotografické studio. U Olgy Szwajgierové v Krakově studovala zpěv v tzv. hlasové laboratoři.

Více

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu Příjemce podpory z OP VK financovaného Evropským sociálním fondem (ESF) je v souladu s

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková RENESANCE Renesance znamená znovuzrození římské antiky, ne

Více

Český Springfield: velká firma na malém městě

Český Springfield: velká firma na malém městě workshop doktorandů/doktorandek Brno 13. 9. 2013 Český Springfield: velká firma na malém městě Robert Osman, Ondřej Šerý Geografický ústav, PřF, Masarykova univerzita úvod ekonomická orientace regionálně

Více

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP)

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009. Tisk obálky a vazbu zajistí

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Sculpture forum winter liberec 2008/2009

Sculpture forum winter liberec 2008/2009 Sculpture forum winter liberec 2008/2009 Lubomír Typlt náměstek hejtmana Ivona Raimanová Michal Klega Kryštof Rybák Jaroslav Róna Jan Morávek Václav Fiala Alena Kupčíková Laco Sorokáč Róze Sofii z toho

Více

ÚHEL POHLEDU MIRKA KAUFMANA / Galerie KINSKÝ KOSTELEC NAD ORLICÍ 16/6-28/7 2013

ÚHEL POHLEDU MIRKA KAUFMANA / Galerie KINSKÝ KOSTELEC NAD ORLICÍ 16/6-28/7 2013 ÚHEL POHLEDU MIRKA KAUFMANA / Galerie KINSKÝ KOSTELEC NAD ORLICÍ 16/6-28/7 2013 Hlavní část tohoto výstavního projektu tvoří velkoformátové malby i práce na papíře a celek je navíc doplněn paralelní linií

Více

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň 5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět patří do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Charakteristickým znakem vyučování

Více

Projekt Malý princ: úvodní hodina ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

Projekt Malý princ: úvodní hodina ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY Projekt Malý princ: úvodní hodina ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY zadání: 1. Do sešitu na literaturu napiš nadpis. 2. Najdi si obrázek spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho, případně další (maximálně 2) obrázky,

Více

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 20. ledna 2015. Počet listů: 8

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 20. ledna 2015. Počet listů: 8 Odbor bezpečnostní politiky Praha 20. ledna 2015 Počet listů: 8 Extremismus Souhrnná situační zpráva 4. čtvrtletí roku 2014 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény ve 4. čtvrtletí roku 2014...

Více

Jana AMIES. Malá setkání s umem a šikovností ve Strání

Jana AMIES. Malá setkání s umem a šikovností ve Strání Jana AMIES Malá setkání s umem a šikovností ve Strání Jana AMIES /Popelková / akad.malířka Pocházím ze Strání, kde jsem chodila na základní školu, po té jsem studovala na Umělecko průmyslové škole v Uherském

Více

Studentská konference InfoKon Filosofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, 24. 11. 2007

Studentská konference InfoKon Filosofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, 24. 11. 2007 VEŘEJNÁ KNIHOVNA JAKO KOMUNITNÍ CENTRUM ANEB PROČ SE JIM TO VYPLATÍ Tereza Matýsová hrosne@centrum.cz Abstrakt: Příspěvek vznikl na základě bakalářské diplomové práce Veřejné knihovny jako komunitní centra

Více

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více

20 FILMOVÝCH SEZÓN V ČESKÉ TELEVIZI

20 FILMOVÝCH SEZÓN V ČESKÉ TELEVIZI 20 FILMOVÝCH SEZÓN V ČESKÉ TELEVIZI Česká televize připravila od ledna 2011 projekt s názvem 20 filmových sezón v České televizi, ve kterém nabídla televizním divákům i filmovým fandům historicky první

Více

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole Žádost o povolení šetření Milena Krištufová U stadionu 1649 516 01 Rychnov nad Kněţnou Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Adresa: Československé

Více

Kyberšikana a bezpečnost dětí

Kyberšikana a bezpečnost dětí ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Kyberšikana a bezpečnost dětí Mgr. Vladimíra Sehnalová, Ph.D. Prevence rizikového chování

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

Změny v krajině v průběhu roku ve fotografiích Jana Kolková Rydvalová

Změny v krajině v průběhu roku ve fotografiích Jana Kolková Rydvalová ZAHRADA - PARK - KRAJINA Idea Změny v krajině v průběhu roku ve fotografiích Jana Kolková Rydvalová Jana Kolková Rydvalová, DiS. Zabývá se projekcí zahrad a současně pracuje jako externista pro o.p.s.

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

marek trizuljak sklokrajina

marek trizuljak sklokrajina marek trizuljak sklokrajina 21. 9. 22. 11. 2013 moře II., tavená skleněná plastika marek trizuljak sklokrajina s markem trizuljakem jsem se seznámil (dnes se tomu nechce věřit) před více než dvaceti lety.

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

Michal Richtr: Projekt prodává i logo

Michal Richtr: Projekt prodává i logo Michal Richtr: Projekt prodává i logo Author: SF / Petr Bým Published: 08.01.2009 Počátkem devadesátých let u nás firemní vizuální styl představoval cosi nového a neznámého. Dnes je už situace jiná, nicméně

Více