C E E K. Kategorie 5 Strategie krátkodobé - přístupy, řešení, programy. Operace domeček

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "C E E K. Kategorie 5 Strategie krátkodobé - přístupy, řešení, programy. Operace domeček"

Transkript

1 M Č K Kegorie regie krákodobé - přísupy, řešení, progry perce doeček

2 B H Z Ř K U Ř KU MČK IZUÁL YL ZÁ KU UKÁZKY LIZ LŠ KU MŘILÉ ÝLKY YH KKY 70 L loňské roce jse se jko věšin dlších společnosí poýkli s negivníi dopdy ekonoické krize, eré se io jiné projevily výrzný snížení záju nšich zěsnnců o vnirofirení iviy. elikož kždoročně probíhá ve všech zeích skupiny IG růzku zěsnnecké spokojenosi (W), jehož účs se sleduje poěřuje, rozhodli jse se přednsrov záje nšich zěsnnců projee perce oeček zvýši k skóre účsi v průzkuu z Č.» Finnční vzdělnos nšich klienů sále soupá ojišťovně sejně si k zkládáe jejich n kri- IG oevřené ický pohled přáelské n finnční přísupu. produy. e nuné nbídnou zákzníků zázeí roo povžuji z prioriu, by se v nší společnosi cíili zěsnnci dobře nebáli se vyjádři své zěřené n jejich poždvky pleu rnspreních srozuielných pociy názory. ěnujee velkou pozornos inerní kounikci produů. ZLÁ IL speciální projeů, eré BY KU KMUIKI ohou popsný přísup podpoři. ML UČ «ŠÉ ÝLKY Kždý rok n podzi probíhá ve všech zeích skupiny IG Group růzku zěsnnecké spokojenosi - Winning erfornce ulure urvey (dále jen W), jehož výsledky jsou klíčové pro vorbu budoucí sregie forování prcovního prosředí, ve eré se zěsnnci budou cíi oivovně. IG průzkue vyzývá zěsnnce, by dli oevřeně njevo své pociy, pořeby názory n svého zěsnvele. Inerneový dozník se vyplňuje nonyně, by se nikdo nesyděl projevi. Mír ngžovnosi zěsnnců se v ráci jednolivých zeí důsledně porovnává vyhodnocuje: čí více zěsnnců se zpojí do průzkuu W, í lépe je hodnocen vnirofirení kulur úroveň inerní kounikce v dné zei. ráci inerní kounikce jse proo pořebovli dá kolegů njevo, že jejich názory jsou pro nás důležié chcee n ně regov. roo jse ěsíc před sonou kpní n podporu W ješě spusili proje perce oeček. enrál IG ojišťovny v dohledné době projde ineriérovou rekonsrukcí. yužili jse éo skuečnosi zepli se nšich kolegů, jké zěny by v budově cenrály preferovli. Zpojení zěsnnců bylo překvpující později se poziivně odrzilo i v účsi n růzkuu spokojenosi zěsnnců. osáhli jse hisoricky nejvyšší účsi! Ň HWZÁ, ředielk personálního oddělení en Mrázová, IG ojišťovny Č/ generální ředielk IG ojišťovny Č/ Česká republik bohužel dlouhodobě vykzovl velice nízkou účs. Češí zěsnnci neěli poci, že by se vyplnění dozníku pro ně cokoli zěnilo či zlepšilo.

3 I Z U Á L Y L Kždý z nás jko lý svěl svůj ideální doeček, ť už z leg, nebo kosek. Kosk nás inspirovl k vyvoření výrzného grfického oivu, jko by seskládného z děské svebnice. bycho perci oeček podpořili v co nejširší rozshu, ldili jse grficky věšinu inerní kounikce do svebnicového sylu. Mezi zěsnnci ěl eno hrvý brevný syl velice kldnou odezvu. Z Á K U 0 / 0 9 / 0 9 rvního září obdržel kždý zěsnnec newsleer generální ředielky, ve eré se dozvěděl o důvodech cílech projeu perce oeček (viz srn ). perce oeček byl ukončen poslední lení den. ásledující den byly sečeny preferenční hlsy zznenány dlší návrhy popsné n nkeních líscích. e sejný den všichni nšli n svých solech obálky s průvodní dopise pěi solepki, erýi ohli vyjádři své preference k nvrhovný úprvá budovy cenrály (viz srn 7). K nšeu překvpení si kolegové v drivé věšině přáli zěnu, erá n seznu nvrhovných položek vůbec nefigurovl. Zěsnnci si ivně nvrhli hlsování prosdili výěnu kncelářských židlí. perce oeček k nbyl nebývlé inerkce, erou jse při spušění ni nečekli. olepky se lepily n speciální velkoforáové rchy zvěšené n kždé pře budovy v kuchyňkách (viz srn 7). kždé pře byl zároveň uísěn box s loge projeu nkeníi lísky, n eré ohli zěsnnci nps dlší návrhy n úprvu budovy, přípdně jiné koenáře (viz srn 8). čkoliv se s výěnou kncelářských židlí původně nepočílo, kvůli sivní účsi jednoznčnéu výsledku hlsování byl odsouhlsen výěn židlí z nové, odpovídjící nejodernější poždvků. 9 / 0 9 závěr projeu byl kolegů rozeslán ješě jeden ewsleer generální ředielky shrnující výsledky perce oeček. Zěsnnci zároveň obdrželi kričku s poděkování lou pozornosí (viz srn 9). říjnové sekání se zěsnnci byl předsven sřednědobá sregie firy, k již byly zhrnuy i výsledky perce oeček. ešě před ánoci se podřilo zjisi výěnu kncelářských židlí (viz srn ). sní návrhy úprvy cenrály se relizují posupně.

4 U K Á Z K Y L I Z UM! rvního září nšli všichni zěsnnci n svých solech žlué obálky s dopise od generální ředielky. dopisu byli vyzváni, by se zpojili do zúulňování vylepšení ineriérů cenrály. bálk zároveň obshovl nlepovcí puníky, erýi ohl kždý vyjádři preference k jednolivý návrhů úprvy budovy (viz následující srn). M Č K M Č K ážené kolegyně, vážení kolegové, npdlo vás někdy, jký vliv á n nši náldu prcovní výkon prosředí, ve eré se pohybujee hěli bycho, byse se v práci cíili pokud ožno příjeně spokojeně, proo jse se rozhodli oslovi vás s projee nzvný perce oeček. polečně s vái bycho se chěli pokusi zúulni vylepši ineriér nší budovy. jk se ůžee zpoji ěcho dnech jse do všech kuchyněk zvěsili velké hlsovcí plkáy s osi návrhy n ožnou inovci ineriéru cenrály. ybír ůžee z následujících návrhů: ýěn nábyku v riu (příjené, pohodlné oderní posezení) ová dekorce v riu (npř. kvěiny, foky, obrzy) řesvb recepce (přívěivá, designová reprezenivní) ové dekorce ve společných prosorách budovy (chodby, prosory kole výhů) yvoření funkční nvigce po celé budově (názvy oddělení jén zěsnnců) Modernizce ole (brvy dekorce) Modernizce kuchyněk (brvy dekorce) Zúulnění zsedcích ísnosí (dekorce) Kždý z vás v éo obálce nlezl nlepovcích puníků, erýi užee vyjádři své preference k nvrhovný inovcí. ž si půjdee pro kávu do kuchyňky, vezěe si puníky s sebou nlepe je do příslušných políček. Máe sozřejě ožnos nlepi všechny puníky pouze k jednou návrhu. Hlsování bude ukončeno poslední lení den. 9. poé proje perce oeček vyhodnoíe. počíáe puníky zjisíe, po erých zěnách nejvíce oužíe. osupně vás pk budee inforov o jejich relizci, ke eré přizvee ineriérové rchiey. Z kždý nápd vá budee vděční! oufáe, že společnýi sili zodernizujee cenrálu k, by ná vrcel poziivní energii. HM BZÉ! pdlo vás někdy, jk oc ovlivňuje náš výkon náldu prosředí, ve eré prcujee hěli bycho, byse se v práci cíili příjeně. roo jse připrvili proje s názve perce oeček společně s vái chcee zúulni vylepši ineriér nší cenrály. Z kždý váš návrh budee vděční! nd společnýi sili dosáhnee skvělého výsledku získáe prcovišě, eré ná bude vrce poziivní energii. ožná už ručíe pod vousy, co když se i le žádný z nvrhovných nápdů nezlouvá! řesně proo jse n kždé pře u výhů ninslováli boxy, do erých ůžee vhzov své vlsní náěy poždvky ýkjící se renovce ineriéru. ZČK HIKI elizuje se ve svých nápdech ješě více nvrhněe nové názvy zsedcích ísnosí! o kdybycho se íso v Brně scházeli v zsedčce ink Floyd či Mellic Á UKU! Kždý z vás obdržel pě nlepovcích puníků, eré ůžee libovolně dle všich preferencí přiřdi k následující inovcí uvedených zde ýměn nábyku riu příjené, pohodlné oderní posezení Š L kové lísky njdee u zíněných boxů. Budee rádi, když ná n ně npíšee své připoínky nebo řeb návrhy nových názvů zsedcích ísnosí. e ná n sebe kon noá dekorce riu npř. kvěiny, foky, obrzy přesb recepce přívěivá, designová reprezenivní noé dekorce e společných prosorách budoy chodby, prosory kole výhů yoření funkční nigce po celé budoě názvy oddělení jén zěsnnců Modernizce ole brvy dekorce Modernizce kuchyněk brvy dekorce zúulnění zsedcích Mísnosí dekorce HM KY! hěli byse v budově zěni něco úplně jiného kždé pře u výhů byly inslovány boxy, do erých ůžee vhzov své návrhy poždvky ýkjící se renovce ineriéru. BB M elizuje se ve svých nápdech ješě více nvrhněe nové názvy zsedcích ísnosí! o kdybycho se íso v oerdu scházeli v zsedčce ink Floyd či Mellic HLÁ kždé pře jse vyvěsili velkoforáové rchy (obrázek nlevo), k ohl kždý nlepi puníky k jednolivý návrhů. k je le prné z foogrfií, kolegové se rozhodli uděli preference zcel jinéu návrhu, než eré dosli n výběr nový židlí. uníky proo lepili po srnách, k ručně dopisovli, z co hlsují. Záleží jen n vás! 7

5 Š L Ů ÁM I! Š K Ý Á Š K Ý Á Š Á ÁM L Ů I! Á Š Š K Ý ÁM L Ů I! Á ná n sebe konk WL GÁL ŘILKY perci oeček shrnul generální ředielk IG ojišťovny v eilu rozeslné n všechny zěsnnce. Š L e ná n seb e kon n sebe ko e ná n nech ť, Ů nechše ná n se e ná Ý uť, e kon nsebk Á K Ý Š Á Š e ná n sebe kon e ná n sebe kon chue ná n sebe kon Á Á áe M Ů L I! Á Š Š K Ý ÁM 8 si zěsnnec při hlsování nevybrl žádnou z nvržených úprv ineriéru, ohl L Á Ů I! be kon e ná n u áe ch exu záěrně vyzdvihl, že se ná v IG konečně podřilo kounikov společně povrdil, že zslné náěy připoínky beree vážně že v následujících ýdnech budee inenzivně připrvov deilní plány n zlepšení prcovního prosředí. sebe kon áe ch ÁM I! závěru eilu en Mrázová opě zdůrznil, že zpěná vzb od zěsnnců je veli důležiá v IG ojišťovně si jí vážíe. vhodi vlsní náě do speciálních boxů zvěšených n kždé pře. oku che ná uť, ne d áe ch e ná n seb e kon oku Š se kud e ná n o K Á Ý e ná n sebe kon che ná uť, ne d áe ch be kon n sebe Á Š L Š K Ý Á n seb o skončení hlsování dosli všichni zěsnnci perníkové čyřlísky s poděkování z účs v projeu perce oeček (viz foogrfie niže). kon kon K Ý Š Á Š Á ÁM neche ná n sebe kon e ná n sebe kon ť, Ů L I! e ná n sebe e kon Ů ÁM I! ÁM Ů I!, neche ná n sebe kon 9

6 L Š K U K Ý Ň Y H K U Á L M Č K M F I K H I F F I I L F F I áe rdši víno nebo pivo ozhodně nejse vinř. ozná rozdíl ezi červený ni říc, že bych byl pivř. ěšinou piju Heineken, bílý o končí. eůžu le což pržší kolegové z pivo nepovžují. eré ři věci jse si dovezl z Holndsk s sebou ejvěší podporou je i sozřejě rodin. blil oáčku ke grilování do číny. jk se dy říká, jse si ky penu suce - holndskou nezponěl jse ni dobrou náldu. Zkrášlee polečýi Il I ši budovu! kolik zeí jse s IG proceso vl Kroě izozesk jse prcovl v olsku uun uožnil o si rozšíři obzory. různých kulurá sku. se veli vděčný, že i IG vlsnos ou je chuť ch jse vypozorovl jednu k sebezdokonlování společnou vylepšování prosředí, ve eré žijee. o byl pro vás v česku nejvěší šok Má poci, že si vyváří e ylný obrz prosper ujícího vyvinuějšího bý více hrdí n o, co se zápdu dy od revoluce povedlo dosáhnou sebevědoě. Měli byse o řík svěu. eré ři věci áe n čr nejrdši ozhodně lidi! Milí, přáelš í pohosi nní. k fungující infrsruur, hrodná doprv, kvliní bezprobléová obchod y. se ky unešený si přáli vidě rhu už ísní kulurou. dlouho. eď ůžu říc, že je o oprvdu nejkrásn nželkou jse ější ěso v vropě. o je nejvěší rozdíl ezi česke izozeske ři pohledu n pu je o ořské pobřeží, eré dy chybí. opk y hory. le rdši se sousřed zse neáe velké í n společné vlsnos v práci snžíe nplni i. se rád, že se i dy přání klienů prner ů k, by se ná podřilo v Česku kždý den poěši je i sebe. Z Ň K L I K Á Á H I F M K I G & I I I BU I F F I osi návrhy, ných násěnek njdee rchy s kždé pře vedle oblíbe jse od nás jší. lepovcí puníky, eré jk uděl prosor kole nás krásně. encí k nvržený zěná dosli, přiřďe dle svých prefer problé nlepi pouze po jedné ze zěn, není ání zveřej byse výrzně oužili éu návrhu. o ukončení hlsov všechny puníky jeno k vybrn jejich relizce. vše vás sozřejě e se do níe vše fvoriy pusí ov. infor žně budee průbě byse sáli, jsou vá nenjdee inovci, o erou ček. čí svou v přípdě, že ezi návrhy výhů s loge perce oe. k dispozici boxy uísěné u boxů u výhů do vhodi lísek n kreivní yšlenku přenés Z H Y áe ješě jeden ro ndprůěrně kreivní povhy zsedcích ísnosí! zjívý úkol: Zěňe názvy v oerdu, nvrhněe vás již nebví vysedáv pro všechny zsedčky. jiný název, resp. koncep názvů se řeb n něžce nebo ebyl by věší zábv sekáv opě poslouží boxy u výhů. v Černé díře ro vše návrhy áe rdši víno, nebo pivo Bílé víno, eď v léě někdy n soják v hospodě U očené Krušovice. udánky eré ři věci jse si přinesl Hlvu, opiisus hrnek ze své bývlé práce n kfe. o byl pro vás v IG nejvěší šok Zí nensl :-) o je jednodušší prod pojišění nebo plsové ho dinosur zhlede k ou, že á že plsového dinosur. lou dceru, k oc dobře ví, U H Y! U M H ká ři cédéčk byse si vzl Zsedonepřipo u n deseiho uný! dinovou ři jsou hrozně álo!!! Morv osělo ský skr u jízdu... le když už, k in ione, rishs, ing ješě bych propšovl Buen is ocil lub. k jezdíe nejrdši n Když přijde BKÁ dovolenou chuť Bckpcking ll round he world :-) oo není Míš Kuklová, kz Benefiní pou 7 Ř Y H i 799_Benefini_s é ýlnice Už je I yzeli rn c je U nich nšli níc zěsnneckých benefiů IG ojišťovn rozevírá vějíř K Money H uo. u od G nově vás ovívá i lákvou nbídko G Money uo díky nkoupi ohou H L B ši zěsnnci cí cenu. bízené slevy Š... nový vůz z zvýhodněnou pořizov zpli hoově, nebo doshují ž 8 %! ový vůz ůžee úvěr uoi od k finncování uoobilu využí ch podínek. G Money uo z výhodný Zdá se i o, nebo je o ncenění záěrně oucí plí ž do červn dosli, jse erý poukz, í Benefin uschov, řeb se budeb e o záěrně oucí. 0. oporučujee proo kupón se ého vydělá ndřízen váe nebo i io IG keboj e, porovn nše oiž nejde hodi později. rozeniny chýně nikdo ceny vá o. v ěcho ěžkýc vědě, co ji koupi.. s ceni h čsech konkurence. jisě blíží vy zse nebudee vyčí nebude. kolegové konroloři ši konkureni děljí oéž. z oddělení oplince pro le zko Říkávás se ou pol. připrvili shrnu Ž L Á Z L Š É rnžový volání ušeří npříkld volání do vlsní e i po provolní volných inu. in, volní do osních síě vás vyjde bez h n 0,7 Kč/ obilních síí Čr n pevné sojí, Kč/in M nklepáe z 0, Kč. Zpl linky ůžee výhodný dový i si ky rif jk výhodný rif získ odrobnosi njdee n inrneu v sekci Benefi s 0 v příloze Možnosi zřze progr pro InG exern ní do progru servis. celý ě sprvuje specilizovn á fir e-r. K dispozici vá bude profesionální din isrivní podpor cll cenru. přípdnýi nejsnosi věrou ůžee obrái n se s důkeřinu Kupovou z personálního oddělení, erá á linku 70 ýhodnější ceny neilosrdný slouvání vyjedn li luboš ršeň. ěkujee, lďk šeflová, onk eckerová ježíšku! I K U Á L K! K K U Č M // : ek_ge_08.indd Kil si sěžovl, že byl n násěnkách jeno jednou. hěli jse jí uděl rdos, le rochu ná vyskočil z obrzu. číslo poukzu progr ornžové volání ůžee nyní využív z 0 kč (+ dph) ěsíčně. Z o vá o vyčká ornžádu s 0 volnýi inui volání ezi IG elefony zdr o. le i po vyčerpání volnýc h inu je volání nohe výhodnější. připoínáe, že zěs nnci IG pojišťovny ohou získ ž I kry s ornž ový volání í k zdro i rodinné hovor y. Z! eno ex je žerovn prvděpodobné, že se nezklá ý. e vysoce dá n prvdě. 0% by kždý zěsnnec využil k hlsování všech pě puníků, znená o, že hlsovlo iniálně 7 kolegů. kce edy dosáhl 0% účsi. 7 ě- konci ledov, urgov ky si n servisní procesu posěžov uožňuje vl esysé, erý se dříve jeno n I servis-desku nebo inci- jk si vedou ených rck. Zdání poždvku isik přijých uzvř 00 urychlíe denu do Mshupu výrzně ní I poíží z roky 007hláše. řešení svého I splínu ezi. 0 Zepli jse se I, jký je rozdíl. 7 ne. servisní poždvke incide. 7 7 výp7. Inciden znčí nefunkčnos, syséu dek, nedosupnos plikce, 0 0 vke 8 0 požd 0 ní ervis. nebo služby u, žádáe o službu, inslci progr vrácení. 7 nsvení, dodání, sěhování,. 9 ky. v prvé echni I roklik n Mshup njdee eu. ři poížích s počíinrn i sloupc zpronebo kvěnu byl v Mshupu nově zvol ké e ůže če nické ing.cz. vozněn plikce pro elero posl eil n přísupů přísupy. slouží k zjišění h síťovýc cí do poždovných plik ío krákodobý projee se ná podřilo znovu získ důvěru kolegů dá ji njevo, že nás jejich názory zjíjí sojíe o ně. vázání kooperce dilogu se zěsnnci, jež jse si od perce oeček slibovli, se o ěsíc později poziivně odrzilo v nebývle vysoké účsi v růzkuu spokojenosi zěsnnců poču vyplněných W dozníků, jk jse doufli. % Krápníkové bio i oprávn složek, nsvi přes něj jde ky. ní pro sdílené ilové schrán ráci hlsování bylo nlepeno hlsovcích puníků. í sprvedlnosi, šín, ovný názve ešp (éž šp ervisní plikce s neurčiě vyslov prcovníků jko vozová hrdb n obrnu. škr) rozhodně nefunguje poíží čových počí zrychluje řešení všich I helpdesku. Už přes šes le + 0% le pán roris rávníci blncují nd props I ervi eiopf 0 M Ř I L É Ý L K Y Y H í prvidel, podle nichž je řeb se řídi, pokud vá prsáko plní i dlší chlebo dárci. UZŘ MLUU nši zěsnnců ŘB KLÁK npř. není bez M souhlsu ndřízeného coplince fficer obecně povole ové no: zsáv rdon, o srší funkce v orgánech sáníživoní pojišěn pojišěníle í správy klieny pro vši vrnou ršť jk vykonáv jiné podnikelské nesojíe. vsupov do dlších konviciiviyuhoď zěsnneckých poěrů nbýv člensví ve suární orgánu nebo účs v.s. či s.r.o. nbýv kciový nebo obchodní podíl (více než % zákl. kpiálu). jk se správně npráš i še pořebné dokueny včeně podrobnějších inforcí njdee n inrneu v sekci coplince fficer podsekci ěrnice cop cr lince). řípdně vá je poskyne coplince fficer er Kups, zvný plukovník. hoj Ivo, slyšel jse, že se chysj í nějké nové benefiy. nevíš o nich něco jn,. pro Z ninko, veli ě poěší. nové progresivní vedení InG ojišťovny se rozhodlo zvés proje nrických sáží pro všechny zěsnnce. Bude o sice znen konec é pordny, všechny zájekyně oiž budu sírov sá, věří le, že celý progr vylepší dobrou náldu ve firě. ěcho dnech usilovn ě hledáe kolegyni, erá by se ujl sáží užské čási zěsnnců. hned jk se i někoho podří přesvědči, budu opě inforov. hr. Ivo osál, bsolven víkendového kurzu nrsáží B F G H šichni dosnee svůj díl zených zákzníků neusíe kvůli konkur enci zlevňov. F Zisk z nikonkurenč ního chování invesujee do inovce. G kže se nesnže porozu ě, co si kupujee, nekže i sysé. H o zní skoro rozun ě. InG ojišťovn přináší zěs esuje si své finnč nnců zábvný znlosi vzdělávcí esnífinnč n ní gronosi. si jse již o ně slyšeli.cz celosvěově vyhr je jej nzýváe FQ es.id! rozkouše se budee oci od 7. do. září. Z nejlepších lušielů pk vylosujee výherce nového idu. dkz n esov é oázky vá již brzy přijde do e-ilové schráky. Š FIČ BM eď si jednu lískněe poděku Z Á Ř K Č U M k čso n o yslíe Zkuse se věnov i finnvy cí. je i! hlsovcích schránkách jse nšli dlších 8 lísků s vlsníi návrhy n úprvy budovy. by kždý zěsnnec vhodil pouze jeden lisek, znená o, že % kolegů přidlo vlsní náěy. obočk IG: Hrdbách nd jse si běhe leního podziu vybrli všechnu dovole kurzů, eré pro vás chysá e. Hned 7/9 je pro vás připrv nou nyní vá nic nebrání v o zúčsni se všech reforě s Honzou Hlváč sředečních ený kurz v režii personálního e, /0 chysáe speciál oddělení, /9 seinář o ní kurz o invesování s Miloše o dních. lisopdu se penzijní ůžee ěši n zjívé inforce o krediních krách Filipe, 9/0 vás Luboš Zík poučí češiny. roch sylisického šfránu pro nepříele sejně jko běhe lé pro účsníky seinářů chysá e drobné občersvení dárek! ÁKY LKÁY K propgci projeu jse použili i násěnky vyvěšovné v kuchyňkách plkáy vyvěšovné ve výzích budovy. ýjiečně jse je grficky uprvili, by odpovídly vizuálníu sylu perce oeček. 0 0 projeu perce oeček projevili zěsnnci vlsní invenci, erou vedení společnosi vyslyšelo nkoupilo 00 oderních kncelářských židlí od firy eelcse (viz obrázek nprvo), eré odpovídjí nejnáročnější poždvků n ergonoii pohodlí. roce 0 jse v průzkuu W zznenli rekordní účs (9 %). proi předešléu roku vyplnilo dozníky o 0 % více zěsnnců, což nás poprvé kpulovlo do čel ezinárodního žebříčku zeí, kde IG působí. loňské roce jse se k uísili n druhé ísě s nejvyšší zpojení zěsnnců v růzkuu.

7 K K oáš ovoný IG ojišťovn ádržní 0 00 rh

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

10 Transformace 3D. 10.1 Transformace a jejich realizace. Studijní cíl. Doba nutná k nastudování. Průvodce studiem

10 Transformace 3D. 10.1 Transformace a jejich realizace. Studijní cíl. Doba nutná k nastudování. Průvodce studiem Trnsformce 3D Sudijní cíl Teno blok je věnován rnsformcím 3D grfik. V eu budou popsán ákldní rnsformce v prosoru posunuí oočení kosení měn měřík používné při prcování 3D modelu. Jednolivé rnsformce budou

Více

ď ň Á Ř Č É ř ě ř Ú Č č ě Ž ě ř ě ň ň ř ů ň Ž ě ň š Ň ě ř ř ř č Ž Ž č ř ř ň Ž ň ň ž Í ě š ř ř Č ř š Í ř Ž ó ř ě ů ž ň ř Č ě ř ř Í č ň ů č ř Í ů ů ě ň ů ů ě ň Á Á ů ů ě ň č Ž č ň ů č Ž ň ú Ž ň Ň ň Ž č š

Více

Hydrostatické váhy. HANA MALINOVÁ Katedra didaktiky fyziky, MFF UK. Princip hydrostatického vážení. Veletrh nápadů učitelů fyziky 14

Hydrostatické váhy. HANA MALINOVÁ Katedra didaktiky fyziky, MFF UK. Princip hydrostatického vážení. Veletrh nápadů učitelů fyziky 14 Velerh nápadů učielů fyziky 4 Hydrosaické váhy HANA MALINOVÁ Kaedra didakiky fyziky, MFF UK V příspěvku bude prezenována eoda hydrosaického vážení, kerá se používá na určování husoy různých aeriálů. Žáci

Více

é é ě ž é ě ř ú ě ř ž ě Č ě ý ž ť ď ř ě ý ě é ř ř ř ý ř ř é ř ý é ě Ú ř ě ě ÚČ é ú š ě ž ú é Š ě é ř ý ř ž ř é ř ž ě é ž ů é ř ě Č ř é ř ě ž ý é ě ř ý ř ž ě ů ý ž é ž é ž ů é Ů Č é Ž é ý š ř é ě š ě ž

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projek relizoný n SPŠ Noé Měo nd Meují finnční podporou Operční progru Vzděláání pro konkurencechopno Králoéhrdeckého krje Úod do dyniky Ing. Jn Jeelík Dynik je čá echniky, kerá e zbýá pohybe ěle ohlede

Více

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Semesrální práce z předměu KMA/MAB Téma: Schopnos úrokového rhu předvída sazby v době krize Daum: 7..009 Bc. Jan Hegeď, A08N095P Úvod Jako éma pro

Více

ěš š Č É Ý Í š ň ň ť ť Á Ř Ř Ú ú š ů Ť ů ě ě ě ů ě ě š ó ó ó Ý ěž ú ě ě ž ě Ž ů ž ú ů ž ž Ž š ž Ž ě ž ě š ě ě ě ů ě ů š š ě ú ě ě ě ě ú ů ě ů ě ů ě ě ů ěž ě ů ě Ť ž Ž šš ů ě ú š Š Ý Ž Ý Í š š Í ů ů ů

Více

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO W W W. I V E C O. C O M SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ Nen í po chyb o to m, že tyto n ové ba lí čky EL E

Více

1.1.20 Sbírka na procvičení vztahů mezi veličinami popisujícími pohyb

1.1.20 Sbírka na procvičení vztahů mezi veličinami popisujícími pohyb 1.1.20 Sbírk n procvičení vzhů mezi veličinmi popisujícími pohyb Máme ři veličiny popisující pohyb dv vzhy, keré je spojují nvzájem. s v = Rychlos je změn dráhy z změnu čsu (rychlos říká, jk se v čse mění

Více

ú ě ě š š Č ě Í Í č ě č ó č č Í š ě ě š ě ě č č Ř úč č č úč Íúč č úč ů ě ě č š č č ě ůž ě ů ů Í ě úč č ů ě ůž ě ů ů čí ě Č ó ú ť š ě ě ě š š Č Í č ď ě č č č ó š ě ě ž Í š ě Í ú š ě ě ě š šť Č Ř ň č ě č

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

í í ý ý ý é íš ů ý í á ě í ří áš ý í ě í í ý ý ý á íš á í Ží á á ů í á í á é á é Č ů é é é á í š ě Ž Č ů ř í á ášť á ě á ř í Č áš á ě á é ř ý í é á ý ě ý š í ý ší í í á ř á í í í ý ě ř š í í Ž í é ř š

Více

ě Ň ť Ť ě šň Č ů ě ě Ň ě ě ě ž Ú Ň ě ě ě ě ě Ň ě Ť Ť ě Áě Ú ů ň ě ě ě Ú ě Ť ě ž ů ě ž ě ž ě ů ž ů ě ě ů ě ž ěď Á ů ě Ť ě ž ž ě ů ě ž ů ď ď ď ě ě Ú Ň ů ů ď ě ě ě ů ě Á Ň ě ě ě ď ě ě ď Č ž ě ž ě Ý ě š ě

Více

é ř é í á é ří ý ý č ý ž ě ě ř ě Ž á í š é ří éú ěž ší ě š í é ě é ě ú ří ě ř á íř áž ě č ý ř ý č ý ů ř á ý í ý ž é é á á í Ží é ří é Ž é ý á á á á ž Ž ý í ť éč í Í é č í č ý í í í í ť í ý ý ě š ž ě ě

Více

Á Á Ě ĺ ć É Í řč Áľ Á Á ř č ě ě ě š ř ů ä č š ě ě ĺ ě ě š ř ů č č ý ě ř ý ě ě š ř ů ě š ř ž Ú š ě š ě ř Ú š ě Š ě Č ĺ č úč ě ĺ ž ě ĺ ě řč ä š ě ě ř Úř Č Í Í Č ě ří ě č úě ď Š ě ý Ú ľĺ ě ř ř ř ř š ě ř ä

Více

Kinematika hmotného bodu

Kinematika hmotného bodu DOPLŇKOVÉ TEXTY BB1 PAVEL SCHAUER INTERNÍ MATERIÁL FAST VUT V BRNĚ Kinemik hmoného bodu Obsh Klsická mechnik... Vzžný sysém... Polohoý ekor... Trjekorie... Prmerické ronice rjekorie... 3 Příkld 1... 3

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

Pístový efekt výtahů ve stavebních objektech

Pístový efekt výtahů ve stavebních objektech Pístový efekt výthů ve stvebních objektech Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hsičský záchrnný sbor Morvskoslezského krje úzení odbor Opv Těšínská 39, 746 01 Opv e-il: jiripokorny@ujil.cz Klíčová slov Pístový efekt,

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

š ě ě ú ď ě š Ů ú Ř ú Á Ě ÉÚ ú Č ú ě ů ů ě ě ě ů ě ů š ů ů ě ú ě ž ú ě Ý ú ě ú ú ž Á ú Ý Í Í Ú ž ú š š š ú ě ž ú Ě Á Ě Ů Ě Á Á ů Á Á Ý Ř ČÍ Ů Á Ů ú ě ú Éú Á ú ú Ů ě Ů Ů ž ň ě ě Ň Í Í Ú Ý Á ě ú ěž ě ň ů

Více

Á Á í á č á á á ž á á í é ú é á í ý í ř é ú í ř é á ř á á č á ř é ů ž é á í ý é č é á ý ž ě é ř é ř ě ě ý ú á á í é á á ě ý á é ě í í ř áš ě ý ý ě ý ší á é é č é ě ý í í í é č í í á á í íř š ší ž ří š

Více

ý Í ť č í ý úř í á ěř ý í ří í Č í ě č á Č í ě č áš ý á ě í Č á í Č á á ě í Č á á á í š č á ž í á ě á ýš č í ří š ú ýš č ě čá č ú í š š í ů čá č í á í ří ýš č á á á í íí í Ž í á í ž í áš á á ž ý ě í ý

Více

ě á ž š ž ž š úž úž ě ě Ž ř ř á á ž é ž ř á ě ž č Ž í íš ú š í ěř ě ě š á ž ť á ě ě ž č í íš Ž č Ž é éž č Ž č ž ř ú ě š ř Ž í é ě úž í ž á á ě ž Ž ň ó Í č á ř á š á ž ř š Ž ř š á í ďá ř í Ó š ě č Ž ě í

Více

Algebraické výrazy. Mnohočleny 1) Sčítání (odčítání) mnohočlenů:

Algebraické výrazy. Mnohočleny 1) Sčítání (odčítání) mnohočlenů: Algeicé ýz Výz = ždý zápis, eý je spáě oře podle zásd o zápisech čísel, poěých, ýsledů opecí, hodo fcí. Npř. π,,... Výz číselé s poěo Výzo spi oří loeé ýz s ezáo e jeoeli ( sí ý ede podí, ýz á ssl poze

Více

é é í č é í ě í é é ř í í í ší č ý í í č ý š ě í říň ě é é í ě ů ý ž ů á í í ě č ž ří ř á í úč á č é ř í ž ě čá í á ž í ž ř é ý ý š ě č ř íň Č éř ř é í ýš ý í é ž í ů ý í ý ý ý ší é é í í ž á á í í é č

Více

Tento materiál vznikl díky Operačnímu programu Praha Adaptabilita CZ.2.17/3.1.00/33254

Tento materiál vznikl díky Operačnímu programu Praha Adaptabilita CZ.2.17/3.1.00/33254 Evropský socálí fod Prh & EU: Ivestuee do vší udoucost eto terál vkl díky Operčíu progru Prh dptlt CZ..7/3..00/3354 Mžerské kvtttví etody II - předášk č. - eore her eore her 96 vo Neu, Morgester kldtelé

Více

BIO VANILKA BIO KOKOS

BIO VANILKA BIO KOKOS Luxusní péče za skvělou cenu BIO VANILKA BIO KOKOS VŮNĚ TROPICKÝCH OSTROVŮ PRO POTĚŠENÍ VŠECH SMYSLŮ Zbavte se stresu a všech starostí v uvolňující lázni Body SPA! Přípravky tělové péče Body SPA Vám otevřou

Více

č Ž ě ŘÍ Á Ž ť ř č ě ě ž ů ž ú ř ř ř š ž č ě ě Ž ř ř č ž ř š š š š ě ř ž úč ů Ž ř š Ž úč ů ě ř č Ž Č ě Ž Č Ž Ž Í ž úč š ŘÍ Č ŽÍ Á ě ěž ě ě Č Ž ú ě ů ó Ž ř ě ó š č ř ř ř ů ů ř č ž ď ř č ě ř č ř ů ž š ů

Více

í á á é é á š é ě é á č Í Í á á ě ě íč Í Íá Í é ř á ů ů í ě é ě Í í é í ě í í ř Ž ě é Í í Ž Á É Ř Í ů é é ř č č éé ř í í í č í č š ě í í č é ř é ř í ě í ř ší í é Ž é ě š č í ř á ý ů í é í é ě é í ž č ý

Více

( ) 1.7.8 Statika I. Předpoklady: 1707

( ) 1.7.8 Statika I. Předpoklady: 1707 .7.8 Sik I Přeokly: 707 Peoická oznámk: Hoinu rozěluji n vě čási. V rvní čási (5 minu) očíáme rvní čyři říkly, ve ruhé (0 minu) zývjící ři. Př. : N koncích yče o hmonosi 0 k élce m jsou zvěšen závží o

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

ó š Ž šť Č Č š ů š ž š š š ž Ž š š š š š š š š š Ú Í Š Ě Ú Í š É Ý Á Š Š ú ň Í š Ý š ň Š É É š š š ň Š š Ů š ž ž š Í Ž š ú Č Á š Č š š š ú ú š ží ž ň š Ť Á š Ř Ě Š Ě Á Á Á š ž š ž š ž š š š ú š Í š š š

Více

é ě č í é é ř Ý á é á ě í č í í é í í íň áž á áž í í č í á čí á é šíř í é č í í í ž á í é ě é š í č ě é š ří ě í í ůž é é ů í č é ě ě ě ě é ří ů ří ří é ě š á Ž í ž ě í í ůž í áž ě ší ů í Ž á í ž č í í

Více

Ě Ý Í Č í ě ří í š í ý Ž ý ů ý í Ž Š Í Ř Ú Žď ý ů Ž ř ý č í ří ří š ú í š ý ř í ý ý ů Ží ď ě Ž č ů í í ř ě š í Ž ý ří š ě ý í í ů ě óř ě í ó Ž Ž ý ů ó Žď ý ů ě ý ď ě ř ší í íč ěř Ž í ší č ý ší ř í ě ů

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

č čí č í ě ě ř ů ě ř é í é ů Č é é ř í í ó é ř í í ó í č é ž é Č ý ěší Ý Ř č ž í í ý č é ž ú í ěš é Š ó ě í í í é ů Č é ž ň ěší ý ř ů í í é Č ř é í ý ý ť č í ř ě ě é ř úč é ý ů Č é š í é é č é ý ř š é

Více

Ř Í Á Č Á Č Í é ó š ň ě ý ŇÁ ó ř ó Á Ř Ž ř ýš ý é ó ř ú Ě Š ĚŘ Č Ř Č Á Č Í Č Í Ě Č Č ěř ó ř ň Ž č ě š Č Ě ň ň č ř ň ž č ě š Č ň ň č ř ý č ý ě š ř š ě ě ř č ů ů ý ř š ř Í ý č ý ů ě ý č ů ý é ú ý ů Ž ě š

Více

Č Í Á Ě ť ň Š Í Ď ť ť Š Ě Í Í Í ň ň É É Ý Ě Í Ú Č Č Č ť Š Ď ň ř Č Č Č Ú ň ť Í ť Ú ú Í Č ť Č Č Č Č Č ň Č Š Š ď ň Č Á Í ú ň Í ň ť ň ú ŘÍ Š Ě Ý Č Í ď Í ňť ň Č Ú Á Ý Á Á Ó ť Í Í Í ť ú Ú Č ň ň Č Í ú ť ň Í ú

Více

7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU

7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU Indexy základní, řeězové a empo přírůsku Aleš Drobník srana 1 7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU V kapiole Indexy při časovém srovnání jsme si řekli: Časové srovnání vzniká, srovnáme-li jednu

Více

ť í ď Á Í Á č ď ž Á ž ť á ě Ý ž ť ť ť ť Ť á é ť ť č ě č č ě é č š ŠÁ š á Š Á Ž í á é ě ž č Í ě í ě á í Ž é í č č ší ě š á š ě í é é í č á á á á Ž á á í Í á Ž á á č č á á é ě š ě í ž é á ě í š ě ě Ž ě ďší

Více

Ý ěč Ě ĚÉ Ě č č é č č é ů š ě ě č ě š Ž ř é ě š ů č Í Ž ř š Ž ě čů ř Š č é ě š ě é Ž é é ř ř ň ě é č Š é Ž ř Ž ů ě čů Ž é č ě š š ě é ě čů Ž Úč é č š ř ů Ž ř ř š Ž ř č é ř é ě Ž é ž ř ř ř ě ř ů č é Ž é

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

š ě ě ů ú ě ě š ř ů ú Ř ú Á Ě ÉÚ úč Č ú ř ě ó ů ř ů ě ě ó ž š ů ů ě ú ě ž ú ě Ý ú ř ú ř ř ú ž Á ú Ý Í Í Ú ž ú š š ň ň ř ě ž ř ř Ě Á Ě ů ř Ě Á Á ů Á Á Ý Ř ČÍ Ů Á Ů ú ě ú ř ú Ů ě ě ů ů ž ň ě ě Ň ú Ý Á Ř

Více

Ochrana před úrazem elektrickým proudem Společná hlediska pro instalaci a zařízení. 1. Definice

Ochrana před úrazem elektrickým proudem Společná hlediska pro instalaci a zařízení. 1. Definice ČSN EN 61 140 Ochrn před úrzem elektrickým proudem Společná hledisk pro instlci zřízení Tto mezinárodní norm pltí pro ochrnu osob zvířt před úrzem elektrickým proudem. Je určen pro poskytnutí zákldních

Více

ý ů ř š é í ř ň é ř ý ť Í á í ý ý š Í í č ýč ý Í ďí á ý í ý ý é í á ř í č č ýž Ř ŠŤ é í íří ě é é ř é é ří čá é í ř šť ž é í é ří ě ů čí ů í é ří ž ř šé í ř á é é é ř ží ř šť í é š ě á í ě ší ý ří č é

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

Výroba a prodej výukových a propagačních pomůcek KATALOG 2/2014

Výroba a prodej výukových a propagačních pomůcek KATALOG 2/2014 KATALOG 2/2014 Ing. Petr Smutný mob: 604 131 784 mil: info@propgce-ps.cz Uhelná Příbrm 75 582 45 Uhelná Příbrm Ing. Petr Smutný / 604 131 784 / info@propgce-ps.cz Zbýváme se výrobou prodejem: propgčních

Více

ě áů Ž é á í š Í ť á á š ěší š í ý á ž ý í Ží ří ů á í Í á úš š ě ě ý ý ář ý ý ž í ří ě ř í Ž áš á ě é Č á ě ó ří ě ů á í ď č š í é ď ří ě é ó č á ů í ó Í é Ž ř á é ú ří ě é ří š č é žší ě á í ó ú č ří

Více

č č ř č ě ě š ř ů Č ě Š Ř Č Ž ě č Č Č Č Č úč ř Č é é ř č é é ř č ř ý ě č Č Č č č ř č úč ý ř Č ě ý é ř ú ů Ž Í é č ř é é Ž ř ě ř ě č é ŽÍ ř Í ž ý ě š Č ž ř ž ž ř ě é ř ú ů ř č ž ř č ř ř ž ř ř Ž ý ý ě ž

Více

Ě Ý Ě í í é ě í ý š ě í Ó Č Á Ě Ý ÚČ é í ě í ý řé Ů í ě ř č ý ú í č ů ě í ý ř ú ý š ě Í í ť í Í č í Ěš í éří Ú é ě í ří ů ý ů Ž č é Ž é ý š ě é ý Ů Í č ú ř é é é Ž ě Ťý š ě í í Ž Č č ě řú Ů ý ů ň é ř

Více

1.1.11 Rovnoměrný pohyb VI

1.1.11 Rovnoměrný pohyb VI 1.1.11 onoměrný pohyb VI ředpokldy: 11 edgogická poznámk: Náledující příkld je dokončení z minulé hodiny. Sudeni by měli mí grf polohy nkrelený z minulé hodiny nebo z domo. ř. 1: er yjede edm hodin ráno

Více

ž íč é á í Ž ř š á í é ů é í ř á á é ý á í ř ě š í ř ř ě á Ří ř í ř Š č í íč íš Ž éř á á é ě á ž í ď á á í í Ť ř é ý š íáš ě ě ů á ý ý í ě ý é č ť ý íč ř á ý ší ů ž é í ě ě íč íž á Íš ž í ýš í é é é ří

Více

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok OP MT zí T áí z Zě j š í zá f / / é f Ř PTN É LŽBY CK GF CNíK B x f. L ' x w, w f 15.,. f Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí OP MT zí T áí z Zě j š í zá f

Více

Bilance aktiv a kapitálu podniku

Bilance aktiv a kapitálu podniku KAPITOLA 5 Bilance aktiv a kapitálu podniku Bi lanč ní prin cip, jak jsme již na zna či li v mi nu lé ka pi to le, umož ňu je za chy tit ma je tek (ak ti va) pod ni ku a sou čas ně i zdroj (ka pi tál),

Více

í éž í ě í ú ů ú í Í š ě í í ě ě š í ž Ó š ý č š ě ě ú ď ě Á Á Á Í š ž ě ě ž í í š š š š ú ť ž é ž ě í č ý é ď ý ž ě š ž ž ě ž ž í ě ž č ú í ž ý ý ý š š č ě š ý ě ý š ě ě š ě č é í ý ě Ž ý č ě ě í ú ě

Více

Výroba a prodej výukových a propagačních pomůcek KATALOG 2/2014

Výroba a prodej výukových a propagačních pomůcek KATALOG 2/2014 KATALOG 2/2014 Ing. Petr Smutný mob: 604 131 784 mil: info@propgce-ps.cz Uhelná Příbrm 75 582 45 Uhelná Příbrm Ing. Petr Smutný / 604 131 784 / info@propgce-ps.cz Zbýváme se výrobou prodejem: propgčních

Více

Ť Ť š Ř Ť ř Í ř Č ú ř ů š ú ě é ě é ř ě é ě ě ř Ř Č Č ú Č ř ú ě é ě ě é ě š ž š Ů é ž ž é ř ž é Č ě ů ó ž ř Ů Č é š ž š Ů Ý é ž ž é ř ž é Č ň ů ž ř š ž é ě é ě š ž Ů ě ě ř é é ž ě š ě ř ř ř ě é ř ě ě ř

Více

Š Ž č ů ť š ž ý ů ě ě ý š ě Ň ě ý Ó ě č š ý č ě é é š é é š š ě ě ž ž é ě ěš ě é ě ž š ě é ě éš ě ž ý š š č ú ž ě š ý š š ě ě ž š ě š š é š ě ů š č é ž ž ýž é č é ž š ě é ý ě ž Ž ě ě č č č ň é é č ý ě

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

Smyslová soustava člověka (laboratorní práce)

Smyslová soustava člověka (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Smyslová soustava člověka (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-8-34 Předmět: přírodopis Cílová skupina: 8. třída

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Tento dokument je obsahově identický s oficiáln tištěnou verz. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném přpadě nenahrazuje tištěnou verzi. á Í Ý Í Í ů ýš ž ž ž ý á Č á č ě úč ář č Tento dokument je

Více

Ý š ě ů ĺ ě ř Š ř ř ĺ Č Č ř ě Ú ř ě Č Č Č Ú ř ř ě ě š ěž ř Ö ý ě Ú Ú š ě Š ě ě ý ý ů ě ř ĺ ě Ž ĺ Ž ý ř řĺ ý ý ě š ě ý ů ĺ ě ě ĺ ý š ě Š ě ů Í ě ě ŕ ě ý ů řĺ ř š ě ý ů řě ě ř ĺ ĺ ř ě ě ĺ ř ŕ Ž ř ě ĺ ř ě

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský socálí fod Praha & EU: Ivesujee do vaší budoucos Ekooka podku aedra ekooky, aažersví a huaích věd Fakula elekroechcká ČVUT v Praze Ig. učerková Blaka, 20 Úrokový poče, základy fačí aeaky (BI-EP)

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

Ž č éří š é š ří í č ó Ž ří š é š ó Ě Ě É Ě Ě ě š čů čů ó ý ů í č ó š ý ó ě ó í Ž ě ó í ř čí Ú á č é ó č éš é č ě ž ó í íš ó ó ý ó ý č ó ě Ť ý ě íř í ě č č ó ý é ů ó é ó á í ě Ť ó ó í ě ý ý ó í íč ó ó

Více

Grafický manuál v1.0

Grafický manuál v1.0 Grfický mnuál v1.0 Zákldní informce Logotyp je zákldním prvkem prezentce prcovní skupiny tvoří klíčovou konstntu designu. Logotyp se používá zásdně v podobě kodifikovné tímto mnuálem. Dále jsou v mnuálu

Více

č é č ě ší Ž ý ý ší ů í č á č í á ž á žň ř ě ší í ě ě ý ří é á í é ý í ší á á í ě á Ž ú ě ý ů á í č ý ž á á í ů Č š á é é é á ě á ř ý ž á í ž ě á í éč ž ě š ý é č í í ů ří é é ý ž á é í é í á á í é ě é

Více

( ) ( ) NÁVRH CHLADIČE VENKOVNÍHO VZDUCHU. Vladimír Zmrhal. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.

( ) ( ) NÁVRH CHLADIČE VENKOVNÍHO VZDUCHU. Vladimír Zmrhal. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut. 21. konference Klimaizace a věrání 14 OS 01 Klimaizace a věrání STP 14 NÁVRH CHLADIČ VNKOVNÍHO VZDUCHU Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakula srojní, Úsav echniky prosředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvu.cz ANOTAC

Více

Á Ú š ě ý ň šť ž ě Ž ý ě ě ť ý š ě š Í Í ý Í ě ž ý ž š ý Í ý ý š ď š š ž š š š ě ý š ě š š Í š ň ď š ě ě Í š ě Í ď š ě ý ž š ě ý ý ý ě ů ů ů ý ě ů ž ý ě ě ý ů ý ů ý ý Í š š ě ů š ě ě š ě Ú š ě ýš ě ě ý

Více

ń ď ł đ Á Đ ł đ ł Í ľ ľäę ř č ě ř č ů č Š ř č Í č č ě řĺ ĺ Č č ř ř ů č ř ě č úč Č č ř ů ž ĺ Č Úč č ř ř Č č ě Ż č Í ĺ Ć Č É ě ř ř č ě ĺ ĺ ř ť č ů Č ř Ž ř ĺ ě ř Í ě Šĺ č ĺ ř ĺ ř ĺ ř Ž ř ř Úč ř Š Ú ů č ě

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

Základní principy fyziky semestrální projekt. Studium dynamiky kladky, závaží a vozíku

Základní principy fyziky semestrální projekt. Studium dynamiky kladky, závaží a vozíku Zákldní principy fyziky seestrální projekt Studiu dyniky kldky, závží vozíku Petr Luzr I/4 008/009 Zákldní principy fyziky Seestrální projekt Projekt zdl: Projekt vyprcovl: prof. In. rntišek Schuer, DrSc.

Více

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Meodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržielnos projeků PŘÍLOHA

Více

Úloha VI.3... pracovní pohovor

Úloha VI.3... pracovní pohovor Úloha VI.3... pracovní pohovor 4 body; průměr,39; řešilo 36 sudenů Jedna z pracoven lorda Veinariho má kruhový půdorys o poloměru R a je umísěna na ložiscích, díky nimž se může oáče kolem své osy. Pro

Více

Ž ę Č ě řč Š ě ě ř Úř Č Č Č ř ě čí úč ó Č č č ř ě ž úč ř é ě ě š ěž ř č é č ý č ě ž Ú Úč é č ý ě ý ý ř č é é ž ř ě ě č ý ě ě ŕ č ý ě ě é ě ě Í č ě Ć š ě é Í ě ě Í ý š ě ý ě ě ě ř ě ý ů ŕ ř ý ě ů ě ý ě

Více

Ě Á Í ř ř é č č ř ů ě ě ž ů Š č ř ý ě č č ě č ú Í Í š č Ě é ř ě é é č ř č ř Í ý Š Í Á Ž Ě Ý ť ř ě ú ň Ě Á Í Í š ě ř č č ú ř Ě ř Š Í Č ě é ř ř ě ý ý ř ě ý ř é ř ě ř ě ů ý ř ě ý ů ř ý ů ř ý Š Á Ž Ě Ý ř žé

Více

Popis regulátoru pro řízení směšovacích ventilů a TUV

Popis regulátoru pro řízení směšovacích ventilů a TUV Popis reguláoru pro řízení směšovacích venilů a TUV Reguláor je určen pro ekviermní řízení opení jak v rodinných domcích, ak i pro věší koelny. Umožňuje regulaci jednoho směšovacího okruhu, přípravu TUV

Více

Ř É Á ý ř ř ý č ř ě ř ů ř č ř ý ř ř č š ň ú Ó Á Í Ó ú Ú Č Š ň Č ě ě ě ě ř ý Š Š ř ý ě ř ř Š č ůž č Ž Č ůž ý š ý Ž Č ě ř Í ř ř ě č ě Ž ý Ž Č ř ý č ý ě ů č ě Š ě Š ř Í ů Č ů Í ý ě ň č Ž ěř č Ž ý Č ý č ě

Více

í í í í Ž á Č í é á í ť é ý Ú í č č Ž á ý á ě Ú á ř ř Ť Ó ť ř í Š í á č ý í á á á ó í á í ř é é é á č á á í í á ř č é á ě Ú í á á í í áš í á ó í á úč ů á úč ů á ú ú á é á á á í á č ř ě í í ň í á í á ř

Více

ď šť Ť Ž Ý Á é Š É íž í Ž í ř Í Í ý ř Á Á Čí í Ť Á š ů ď ý Ď Ž ř Ý Á é Š ř Ě í É Ú š éú ž ó ř í í ý ž ř í í Š ú é í í ž Ř ý Á Č Í é ř í Ě Ú é é ž í é Í í ř í ů ý í ř ý ří ý é í í í í ý ň ž ú í ž é é í

Více

Éä ô ľ ř č č ý č ý Č ě řč š ě ě ř Úř Č Č č ř ě č Úč ň ř ě Ž Č Ć č úč č Á ł ě ŕ ř ř Í ří š ě ř ř Ž ř ě ř ý ě Š č ř ř ý ř Ž Í ř ř Úč ř š ú ů č ě ý č ř ý ě ě Š ř ů ů ě ř Í ř ř ý Úč ý ř ů ý Ú ů č ř ě ě ů ý

Více

Algebraický výraz je číselný výraz s proměnou. V těchto výrazech se vyskytují vedle reálných čísel také proměnné. Například. 4a 4,5x + 6,78 7t.

Algebraický výraz je číselný výraz s proměnou. V těchto výrazech se vyskytují vedle reálných čísel také proměnné. Například. 4a 4,5x + 6,78 7t. ročík - loeý lgebrický výrz, lieárí rovice s ezáou ve jeovteli Loeý lgebrický výrz Lieárí rovice s ezáou ve jeovteli Doporučujee žáků zopkovt vzorce tpu ( + pod úprvu výrzu souči Loeý výrz Číselé výrz

Více

í Ž é á é é ě í ě í ů ž é ší é í í í ž é ŽÍ Í ě á ř á é ě á í é Ú áří Í ě ž í í í í ě á š é ý ě ř í á é Ž ží á é ř Í Ší ů č í á č é é í í Ž š ř í č í ř áší ŠÍ úž é ý ěž ří č ý í Í ú é ř ě í ě ý ů ů é ž

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY 5 GRAFIKON LAKOÉ DOPRAY Jak známo, konsrukce grafikonu vlakové dopravy i kapaciní výpočy jsou nemyslielné bez znalosi hodno provozních inervalů a následných mezidobí. éo kapiole bude věnována pozornos

Více

Výkaz výměr. Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním - do 50 m. pro zatravnění, zpevněné plochy; (4000+520+41+16+390)*0,1

Výkaz výměr. Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním - do 50 m. pro zatravnění, zpevněné plochy; (4000+520+41+16+390)*0,1 Poř.Kód Alernaivní... Cc00 00 Popis Výkaz výěr Zakázka: DD Police Venkovní úpravy zahrady 0 MJ Výěra Honos SO_0: Venkovní úpravy zahrady 97,6,6 00: Zení práce Sejuí ornice nebo lesní půdy s vodorovný přeísění

Více

Á Á Ž Í Ú áž ř í í ží á á á ě í ří é ú áž š ě ň í í čá í ř í ří č í ř í č í č š ě í Ú ž ě í í á é é ří ř á í ří ě é čá š é é ď čá á í é ď á ý é ří ě ť ý ď ý ř ě č ž í ě á č ř ě á á á á ň í ř í í ě í č

Více

GRAFY SOUVĚTÍ. AUTOR Mgr. Jana Pikalová. OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování souvětí a jejich grafických znázornění

GRAFY SOUVĚTÍ. AUTOR Mgr. Jana Pikalová. OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování souvětí a jejich grafických znázornění GRAFY SOUVĚTÍ AUTOR Mgr. Jn Piklová OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování souvětí jejich grfických znázornění FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU prcovní list pro žák POMŮCKY ppír kopírk OBSAH 1. Prcovní list s grfy

Více

É á ž ž ý Ů Ů ý Ů ř ž š ě á ň č ř ž ý Ů Ž É Á á á š á ř ú ř Č ě š ř š ň ů ě ěž ý ů á ří ář č ě Ů ář Á á ř č á á Č á ě ÍÁ á č ř áž Š ě á ě á á á Š ř řá ě ě ý ř á á á ý ě ě Ž á ž ý č á á ý ů á č č ě č á

Více

ř ě ě š ě ě š ř ů ě ě š ř ů ú ů ě ě š ř ů ř ě š ě š Š ž Š ř ě š ř ú ě ě ž ů ě ě ř ě ě éš ě ě š ě ř é Í š ř é ě ě ř é š š š š ž š Í ě ž ů ě ů Í ř š ě ř ů Í ě ě š ě ě š ř ů ů é ř š ř ř é úř é Ř ú ě š ě é

Více

ří í ž ř í ř í ř í říó ě í éž ř í ř í í ěř í í í ěř ří í í í ř í ř í í úř ří Š ž í ú í ř í ř í é ř í ř í ú í ů ů í ě í ě ší ř Ů í í ř í ř í é í í ž í Š é Á ř í ř í ú í é ú ě é í í í ř ů í í í ů ú í Č í

Více

grafický manuál květen 2004 verze 1.0

grafický manuál květen 2004 verze 1.0 květen 2004 verze 1.0 grfický mnuál Úvodní slovo Tento dokument slouží jko mnuál pro používání log Fondu soudržnosti. Součástí mnuálu je i zákldní grfický design pro tištěné elektronické mteriály sloužící

Více

í Š í í ď í í é č ř čí ě ěř é é íč š ří č ř Ž é č í í é ř Ž é č í Š Š í í ěř é č í ý č ř í é í č í ý é ě í í í í í ř ě Ž í Ť ě úř í í úř í ý é ě í ř í Ž ří č š í é í ří é í ě í í ď ě ř ý š ěř í ěř íč š

Více

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard 1. CÍLE A ZPŮSOBY ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Dokument obshuje zákldní prohlášení středisk Služby pro pěstouny, do kterého se řdí: poslání, cílová skupin, cíle zásdy, v souldu s kterými je služb poskytován.

Více

SLANÝ DORT SLANÝ DORT PEČENÝ. Korpus: 800 g hladké mouky, 4 dl vlažné vody, 0,8 dl mléka, 2 lžičky soli, 2 lžičky kmínu, 2 lžíce octa, 4 dkg droždí

SLANÝ DORT SLANÝ DORT PEČENÝ. Korpus: 800 g hladké mouky, 4 dl vlažné vody, 0,8 dl mléka, 2 lžičky soli, 2 lžičky kmínu, 2 lžíce octa, 4 dkg droždí SLANÝ DORT Korpus: 800 g hladké mouky, 4 dl vlažné vody, 0,8 dl mléka, 2 lžičky soli, 2 lžičky kmínu, 2 lžíce octa, 4 dkg droždí 1. pomazánka: 1 pomazánkové máslo, 1 vrchovatá lžíce flory, 1 plechovka

Více

Rozmnožování a kopírování bez souhlasu vydavatele je v rozporu s autorským zákonem.

Rozmnožování a kopírování bez souhlasu vydavatele je v rozporu s autorským zákonem. Rozmnožování kopírování bez souhlsu vydvtele je v rozporu s utorským zákonem. 2. tém: Bublil se bublin (procvičování hlásky B) Pomůcky: Bubliuk pro kždé dítě, tringl, nukovcí míč, prostěrdlo nebo látk

Více

Á šť š ě šť Č šť Č Č Č ř ě ž šť ř ž Č Č Č Á Ň ř š ě ů Č ř š Š ř Č ď š š ě Ú ů ř š š ě ú ř š ě š ě ř ž ě š ě š ě ě ě š ě Š ř ň ú ů š ě ž Š ě š ě ž š šť ě ě ě š ů ř ž š š ě š ú ž ř š š ě ž ů ě ž ž ž ž ě

Více

ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ. Projekt Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125

ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ. Projekt Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125 ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ Projekt Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY Úvodní slovo Žákovský

Více