C E E K. Kategorie 5 Strategie krátkodobé - přístupy, řešení, programy. Operace domeček

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "C E E K. Kategorie 5 Strategie krátkodobé - přístupy, řešení, programy. Operace domeček"

Transkript

1 M Č K Kegorie regie krákodobé - přísupy, řešení, progry perce doeček

2 B H Z Ř K U Ř KU MČK IZUÁL YL ZÁ KU UKÁZKY LIZ LŠ KU MŘILÉ ÝLKY YH KKY 70 L loňské roce jse se jko věšin dlších společnosí poýkli s negivníi dopdy ekonoické krize, eré se io jiné projevily výrzný snížení záju nšich zěsnnců o vnirofirení iviy. elikož kždoročně probíhá ve všech zeích skupiny IG růzku zěsnnecké spokojenosi (W), jehož účs se sleduje poěřuje, rozhodli jse se přednsrov záje nšich zěsnnců projee perce oeček zvýši k skóre účsi v průzkuu z Č.» Finnční vzdělnos nšich klienů sále soupá ojišťovně sejně si k zkládáe jejich n kri- IG oevřené ický pohled přáelské n finnční přísupu. produy. e nuné nbídnou zákzníků zázeí roo povžuji z prioriu, by se v nší společnosi cíili zěsnnci dobře nebáli se vyjádři své zěřené n jejich poždvky pleu rnspreních srozuielných pociy názory. ěnujee velkou pozornos inerní kounikci produů. ZLÁ IL speciální projeů, eré BY KU KMUIKI ohou popsný přísup podpoři. ML UČ «ŠÉ ÝLKY Kždý rok n podzi probíhá ve všech zeích skupiny IG Group růzku zěsnnecké spokojenosi - Winning erfornce ulure urvey (dále jen W), jehož výsledky jsou klíčové pro vorbu budoucí sregie forování prcovního prosředí, ve eré se zěsnnci budou cíi oivovně. IG průzkue vyzývá zěsnnce, by dli oevřeně njevo své pociy, pořeby názory n svého zěsnvele. Inerneový dozník se vyplňuje nonyně, by se nikdo nesyděl projevi. Mír ngžovnosi zěsnnců se v ráci jednolivých zeí důsledně porovnává vyhodnocuje: čí více zěsnnců se zpojí do průzkuu W, í lépe je hodnocen vnirofirení kulur úroveň inerní kounikce v dné zei. ráci inerní kounikce jse proo pořebovli dá kolegů njevo, že jejich názory jsou pro nás důležié chcee n ně regov. roo jse ěsíc před sonou kpní n podporu W ješě spusili proje perce oeček. enrál IG ojišťovny v dohledné době projde ineriérovou rekonsrukcí. yužili jse éo skuečnosi zepli se nšich kolegů, jké zěny by v budově cenrály preferovli. Zpojení zěsnnců bylo překvpující později se poziivně odrzilo i v účsi n růzkuu spokojenosi zěsnnců. osáhli jse hisoricky nejvyšší účsi! Ň HWZÁ, ředielk personálního oddělení en Mrázová, IG ojišťovny Č/ generální ředielk IG ojišťovny Č/ Česká republik bohužel dlouhodobě vykzovl velice nízkou účs. Češí zěsnnci neěli poci, že by se vyplnění dozníku pro ně cokoli zěnilo či zlepšilo.

3 I Z U Á L Y L Kždý z nás jko lý svěl svůj ideální doeček, ť už z leg, nebo kosek. Kosk nás inspirovl k vyvoření výrzného grfického oivu, jko by seskládného z děské svebnice. bycho perci oeček podpořili v co nejširší rozshu, ldili jse grficky věšinu inerní kounikce do svebnicového sylu. Mezi zěsnnci ěl eno hrvý brevný syl velice kldnou odezvu. Z Á K U 0 / 0 9 / 0 9 rvního září obdržel kždý zěsnnec newsleer generální ředielky, ve eré se dozvěděl o důvodech cílech projeu perce oeček (viz srn ). perce oeček byl ukončen poslední lení den. ásledující den byly sečeny preferenční hlsy zznenány dlší návrhy popsné n nkeních líscích. e sejný den všichni nšli n svých solech obálky s průvodní dopise pěi solepki, erýi ohli vyjádři své preference k nvrhovný úprvá budovy cenrály (viz srn 7). K nšeu překvpení si kolegové v drivé věšině přáli zěnu, erá n seznu nvrhovných položek vůbec nefigurovl. Zěsnnci si ivně nvrhli hlsování prosdili výěnu kncelářských židlí. perce oeček k nbyl nebývlé inerkce, erou jse při spušění ni nečekli. olepky se lepily n speciální velkoforáové rchy zvěšené n kždé pře budovy v kuchyňkách (viz srn 7). kždé pře byl zároveň uísěn box s loge projeu nkeníi lísky, n eré ohli zěsnnci nps dlší návrhy n úprvu budovy, přípdně jiné koenáře (viz srn 8). čkoliv se s výěnou kncelářských židlí původně nepočílo, kvůli sivní účsi jednoznčnéu výsledku hlsování byl odsouhlsen výěn židlí z nové, odpovídjící nejodernější poždvků. 9 / 0 9 závěr projeu byl kolegů rozeslán ješě jeden ewsleer generální ředielky shrnující výsledky perce oeček. Zěsnnci zároveň obdrželi kričku s poděkování lou pozornosí (viz srn 9). říjnové sekání se zěsnnci byl předsven sřednědobá sregie firy, k již byly zhrnuy i výsledky perce oeček. ešě před ánoci se podřilo zjisi výěnu kncelářských židlí (viz srn ). sní návrhy úprvy cenrály se relizují posupně.

4 U K Á Z K Y L I Z UM! rvního září nšli všichni zěsnnci n svých solech žlué obálky s dopise od generální ředielky. dopisu byli vyzváni, by se zpojili do zúulňování vylepšení ineriérů cenrály. bálk zároveň obshovl nlepovcí puníky, erýi ohl kždý vyjádři preference k jednolivý návrhů úprvy budovy (viz následující srn). M Č K M Č K ážené kolegyně, vážení kolegové, npdlo vás někdy, jký vliv á n nši náldu prcovní výkon prosředí, ve eré se pohybujee hěli bycho, byse se v práci cíili pokud ožno příjeně spokojeně, proo jse se rozhodli oslovi vás s projee nzvný perce oeček. polečně s vái bycho se chěli pokusi zúulni vylepši ineriér nší budovy. jk se ůžee zpoji ěcho dnech jse do všech kuchyněk zvěsili velké hlsovcí plkáy s osi návrhy n ožnou inovci ineriéru cenrály. ybír ůžee z následujících návrhů: ýěn nábyku v riu (příjené, pohodlné oderní posezení) ová dekorce v riu (npř. kvěiny, foky, obrzy) řesvb recepce (přívěivá, designová reprezenivní) ové dekorce ve společných prosorách budovy (chodby, prosory kole výhů) yvoření funkční nvigce po celé budově (názvy oddělení jén zěsnnců) Modernizce ole (brvy dekorce) Modernizce kuchyněk (brvy dekorce) Zúulnění zsedcích ísnosí (dekorce) Kždý z vás v éo obálce nlezl nlepovcích puníků, erýi užee vyjádři své preference k nvrhovný inovcí. ž si půjdee pro kávu do kuchyňky, vezěe si puníky s sebou nlepe je do příslušných políček. Máe sozřejě ožnos nlepi všechny puníky pouze k jednou návrhu. Hlsování bude ukončeno poslední lení den. 9. poé proje perce oeček vyhodnoíe. počíáe puníky zjisíe, po erých zěnách nejvíce oužíe. osupně vás pk budee inforov o jejich relizci, ke eré přizvee ineriérové rchiey. Z kždý nápd vá budee vděční! oufáe, že společnýi sili zodernizujee cenrálu k, by ná vrcel poziivní energii. HM BZÉ! pdlo vás někdy, jk oc ovlivňuje náš výkon náldu prosředí, ve eré prcujee hěli bycho, byse se v práci cíili příjeně. roo jse připrvili proje s názve perce oeček společně s vái chcee zúulni vylepši ineriér nší cenrály. Z kždý váš návrh budee vděční! nd společnýi sili dosáhnee skvělého výsledku získáe prcovišě, eré ná bude vrce poziivní energii. ožná už ručíe pod vousy, co když se i le žádný z nvrhovných nápdů nezlouvá! řesně proo jse n kždé pře u výhů ninslováli boxy, do erých ůžee vhzov své vlsní náěy poždvky ýkjící se renovce ineriéru. ZČK HIKI elizuje se ve svých nápdech ješě více nvrhněe nové názvy zsedcích ísnosí! o kdybycho se íso v Brně scházeli v zsedčce ink Floyd či Mellic Á UKU! Kždý z vás obdržel pě nlepovcích puníků, eré ůžee libovolně dle všich preferencí přiřdi k následující inovcí uvedených zde ýměn nábyku riu příjené, pohodlné oderní posezení Š L kové lísky njdee u zíněných boxů. Budee rádi, když ná n ně npíšee své připoínky nebo řeb návrhy nových názvů zsedcích ísnosí. e ná n sebe kon noá dekorce riu npř. kvěiny, foky, obrzy přesb recepce přívěivá, designová reprezenivní noé dekorce e společných prosorách budoy chodby, prosory kole výhů yoření funkční nigce po celé budoě názvy oddělení jén zěsnnců Modernizce ole brvy dekorce Modernizce kuchyněk brvy dekorce zúulnění zsedcích Mísnosí dekorce HM KY! hěli byse v budově zěni něco úplně jiného kždé pře u výhů byly inslovány boxy, do erých ůžee vhzov své návrhy poždvky ýkjící se renovce ineriéru. BB M elizuje se ve svých nápdech ješě více nvrhněe nové názvy zsedcích ísnosí! o kdybycho se íso v oerdu scházeli v zsedčce ink Floyd či Mellic HLÁ kždé pře jse vyvěsili velkoforáové rchy (obrázek nlevo), k ohl kždý nlepi puníky k jednolivý návrhů. k je le prné z foogrfií, kolegové se rozhodli uděli preference zcel jinéu návrhu, než eré dosli n výběr nový židlí. uníky proo lepili po srnách, k ručně dopisovli, z co hlsují. Záleží jen n vás! 7

5 Š L Ů ÁM I! Š K Ý Á Š K Ý Á Š Á ÁM L Ů I! Á Š Š K Ý ÁM L Ů I! Á ná n sebe konk WL GÁL ŘILKY perci oeček shrnul generální ředielk IG ojišťovny v eilu rozeslné n všechny zěsnnce. Š L e ná n seb e kon n sebe ko e ná n nech ť, Ů nechše ná n se e ná Ý uť, e kon nsebk Á K Ý Š Á Š e ná n sebe kon e ná n sebe kon chue ná n sebe kon Á Á áe M Ů L I! Á Š Š K Ý ÁM 8 si zěsnnec při hlsování nevybrl žádnou z nvržených úprv ineriéru, ohl L Á Ů I! be kon e ná n u áe ch exu záěrně vyzdvihl, že se ná v IG konečně podřilo kounikov společně povrdil, že zslné náěy připoínky beree vážně že v následujících ýdnech budee inenzivně připrvov deilní plány n zlepšení prcovního prosředí. sebe kon áe ch ÁM I! závěru eilu en Mrázová opě zdůrznil, že zpěná vzb od zěsnnců je veli důležiá v IG ojišťovně si jí vážíe. vhodi vlsní náě do speciálních boxů zvěšených n kždé pře. oku che ná uť, ne d áe ch e ná n seb e kon oku Š se kud e ná n o K Á Ý e ná n sebe kon che ná uť, ne d áe ch be kon n sebe Á Š L Š K Ý Á n seb o skončení hlsování dosli všichni zěsnnci perníkové čyřlísky s poděkování z účs v projeu perce oeček (viz foogrfie niže). kon kon K Ý Š Á Š Á ÁM neche ná n sebe kon e ná n sebe kon ť, Ů L I! e ná n sebe e kon Ů ÁM I! ÁM Ů I!, neche ná n sebe kon 9

6 L Š K U K Ý Ň Y H K U Á L M Č K M F I K H I F F I I L F F I áe rdši víno nebo pivo ozhodně nejse vinř. ozná rozdíl ezi červený ni říc, že bych byl pivř. ěšinou piju Heineken, bílý o končí. eůžu le což pržší kolegové z pivo nepovžují. eré ři věci jse si dovezl z Holndsk s sebou ejvěší podporou je i sozřejě rodin. blil oáčku ke grilování do číny. jk se dy říká, jse si ky penu suce - holndskou nezponěl jse ni dobrou náldu. Zkrášlee polečýi Il I ši budovu! kolik zeí jse s IG proceso vl Kroě izozesk jse prcovl v olsku uun uožnil o si rozšíři obzory. různých kulurá sku. se veli vděčný, že i IG vlsnos ou je chuť ch jse vypozorovl jednu k sebezdokonlování společnou vylepšování prosředí, ve eré žijee. o byl pro vás v česku nejvěší šok Má poci, že si vyváří e ylný obrz prosper ujícího vyvinuějšího bý více hrdí n o, co se zápdu dy od revoluce povedlo dosáhnou sebevědoě. Měli byse o řík svěu. eré ři věci áe n čr nejrdši ozhodně lidi! Milí, přáelš í pohosi nní. k fungující infrsruur, hrodná doprv, kvliní bezprobléová obchod y. se ky unešený si přáli vidě rhu už ísní kulurou. dlouho. eď ůžu říc, že je o oprvdu nejkrásn nželkou jse ější ěso v vropě. o je nejvěší rozdíl ezi česke izozeske ři pohledu n pu je o ořské pobřeží, eré dy chybí. opk y hory. le rdši se sousřed zse neáe velké í n společné vlsnos v práci snžíe nplni i. se rád, že se i dy přání klienů prner ů k, by se ná podřilo v Česku kždý den poěši je i sebe. Z Ň K L I K Á Á H I F M K I G & I I I BU I F F I osi návrhy, ných násěnek njdee rchy s kždé pře vedle oblíbe jse od nás jší. lepovcí puníky, eré jk uděl prosor kole nás krásně. encí k nvržený zěná dosli, přiřďe dle svých prefer problé nlepi pouze po jedné ze zěn, není ání zveřej byse výrzně oužili éu návrhu. o ukončení hlsov všechny puníky jeno k vybrn jejich relizce. vše vás sozřejě e se do níe vše fvoriy pusí ov. infor žně budee průbě byse sáli, jsou vá nenjdee inovci, o erou ček. čí svou v přípdě, že ezi návrhy výhů s loge perce oe. k dispozici boxy uísěné u boxů u výhů do vhodi lísek n kreivní yšlenku přenés Z H Y áe ješě jeden ro ndprůěrně kreivní povhy zsedcích ísnosí! zjívý úkol: Zěňe názvy v oerdu, nvrhněe vás již nebví vysedáv pro všechny zsedčky. jiný název, resp. koncep názvů se řeb n něžce nebo ebyl by věší zábv sekáv opě poslouží boxy u výhů. v Černé díře ro vše návrhy áe rdši víno, nebo pivo Bílé víno, eď v léě někdy n soják v hospodě U očené Krušovice. udánky eré ři věci jse si přinesl Hlvu, opiisus hrnek ze své bývlé práce n kfe. o byl pro vás v IG nejvěší šok Zí nensl :-) o je jednodušší prod pojišění nebo plsové ho dinosur zhlede k ou, že á že plsového dinosur. lou dceru, k oc dobře ví, U H Y! U M H ká ři cédéčk byse si vzl Zsedonepřipo u n deseiho uný! dinovou ři jsou hrozně álo!!! Morv osělo ský skr u jízdu... le když už, k in ione, rishs, ing ješě bych propšovl Buen is ocil lub. k jezdíe nejrdši n Když přijde BKÁ dovolenou chuť Bckpcking ll round he world :-) oo není Míš Kuklová, kz Benefiní pou 7 Ř Y H i 799_Benefini_s é ýlnice Už je I yzeli rn c je U nich nšli níc zěsnneckých benefiů IG ojišťovn rozevírá vějíř K Money H uo. u od G nově vás ovívá i lákvou nbídko G Money uo díky nkoupi ohou H L B ši zěsnnci cí cenu. bízené slevy Š... nový vůz z zvýhodněnou pořizov zpli hoově, nebo doshují ž 8 %! ový vůz ůžee úvěr uoi od k finncování uoobilu využí ch podínek. G Money uo z výhodný Zdá se i o, nebo je o ncenění záěrně oucí plí ž do červn dosli, jse erý poukz, í Benefin uschov, řeb se budeb e o záěrně oucí. 0. oporučujee proo kupón se ého vydělá ndřízen váe nebo i io IG keboj e, porovn nše oiž nejde hodi později. rozeniny chýně nikdo ceny vá o. v ěcho ěžkýc vědě, co ji koupi.. s ceni h čsech konkurence. jisě blíží vy zse nebudee vyčí nebude. kolegové konroloři ši konkureni děljí oéž. z oddělení oplince pro le zko Říkávás se ou pol. připrvili shrnu Ž L Á Z L Š É rnžový volání ušeří npříkld volání do vlsní e i po provolní volných inu. in, volní do osních síě vás vyjde bez h n 0,7 Kč/ obilních síí Čr n pevné sojí, Kč/in M nklepáe z 0, Kč. Zpl linky ůžee výhodný dový i si ky rif jk výhodný rif získ odrobnosi njdee n inrneu v sekci Benefi s 0 v příloze Možnosi zřze progr pro InG exern ní do progru servis. celý ě sprvuje specilizovn á fir e-r. K dispozici vá bude profesionální din isrivní podpor cll cenru. přípdnýi nejsnosi věrou ůžee obrái n se s důkeřinu Kupovou z personálního oddělení, erá á linku 70 ýhodnější ceny neilosrdný slouvání vyjedn li luboš ršeň. ěkujee, lďk šeflová, onk eckerová ježíšku! I K U Á L K! K K U Č M // : ek_ge_08.indd Kil si sěžovl, že byl n násěnkách jeno jednou. hěli jse jí uděl rdos, le rochu ná vyskočil z obrzu. číslo poukzu progr ornžové volání ůžee nyní využív z 0 kč (+ dph) ěsíčně. Z o vá o vyčká ornžádu s 0 volnýi inui volání ezi IG elefony zdr o. le i po vyčerpání volnýc h inu je volání nohe výhodnější. připoínáe, že zěs nnci IG pojišťovny ohou získ ž I kry s ornž ový volání í k zdro i rodinné hovor y. Z! eno ex je žerovn prvděpodobné, že se nezklá ý. e vysoce dá n prvdě. 0% by kždý zěsnnec využil k hlsování všech pě puníků, znená o, že hlsovlo iniálně 7 kolegů. kce edy dosáhl 0% účsi. 7 ě- konci ledov, urgov ky si n servisní procesu posěžov uožňuje vl esysé, erý se dříve jeno n I servis-desku nebo inci- jk si vedou ených rck. Zdání poždvku isik přijých uzvř 00 urychlíe denu do Mshupu výrzně ní I poíží z roky 007hláše. řešení svého I splínu ezi. 0 Zepli jse se I, jký je rozdíl. 7 ne. servisní poždvke incide. 7 7 výp7. Inciden znčí nefunkčnos, syséu dek, nedosupnos plikce, 0 0 vke 8 0 požd 0 ní ervis. nebo služby u, žádáe o službu, inslci progr vrácení. 7 nsvení, dodání, sěhování,. 9 ky. v prvé echni I roklik n Mshup njdee eu. ři poížích s počíinrn i sloupc zpronebo kvěnu byl v Mshupu nově zvol ké e ůže če nické ing.cz. vozněn plikce pro elero posl eil n přísupů přísupy. slouží k zjišění h síťovýc cí do poždovných plik ío krákodobý projee se ná podřilo znovu získ důvěru kolegů dá ji njevo, že nás jejich názory zjíjí sojíe o ně. vázání kooperce dilogu se zěsnnci, jež jse si od perce oeček slibovli, se o ěsíc později poziivně odrzilo v nebývle vysoké účsi v růzkuu spokojenosi zěsnnců poču vyplněných W dozníků, jk jse doufli. % Krápníkové bio i oprávn složek, nsvi přes něj jde ky. ní pro sdílené ilové schrán ráci hlsování bylo nlepeno hlsovcích puníků. í sprvedlnosi, šín, ovný názve ešp (éž šp ervisní plikce s neurčiě vyslov prcovníků jko vozová hrdb n obrnu. škr) rozhodně nefunguje poíží čových počí zrychluje řešení všich I helpdesku. Už přes šes le + 0% le pán roris rávníci blncují nd props I ervi eiopf 0 M Ř I L É Ý L K Y Y H í prvidel, podle nichž je řeb se řídi, pokud vá prsáko plní i dlší chlebo dárci. UZŘ MLUU nši zěsnnců ŘB KLÁK npř. není bez M souhlsu ndřízeného coplince fficer obecně povole ové no: zsáv rdon, o srší funkce v orgánech sáníživoní pojišěn pojišěníle í správy klieny pro vši vrnou ršť jk vykonáv jiné podnikelské nesojíe. vsupov do dlších konviciiviyuhoď zěsnneckých poěrů nbýv člensví ve suární orgánu nebo účs v.s. či s.r.o. nbýv kciový nebo obchodní podíl (více než % zákl. kpiálu). jk se správně npráš i še pořebné dokueny včeně podrobnějších inforcí njdee n inrneu v sekci coplince fficer podsekci ěrnice cop cr lince). řípdně vá je poskyne coplince fficer er Kups, zvný plukovník. hoj Ivo, slyšel jse, že se chysj í nějké nové benefiy. nevíš o nich něco jn,. pro Z ninko, veli ě poěší. nové progresivní vedení InG ojišťovny se rozhodlo zvés proje nrických sáží pro všechny zěsnnce. Bude o sice znen konec é pordny, všechny zájekyně oiž budu sírov sá, věří le, že celý progr vylepší dobrou náldu ve firě. ěcho dnech usilovn ě hledáe kolegyni, erá by se ujl sáží užské čási zěsnnců. hned jk se i někoho podří přesvědči, budu opě inforov. hr. Ivo osál, bsolven víkendového kurzu nrsáží B F G H šichni dosnee svůj díl zených zákzníků neusíe kvůli konkur enci zlevňov. F Zisk z nikonkurenč ního chování invesujee do inovce. G kže se nesnže porozu ě, co si kupujee, nekže i sysé. H o zní skoro rozun ě. InG ojišťovn přináší zěs esuje si své finnč nnců zábvný znlosi vzdělávcí esnífinnč n ní gronosi. si jse již o ně slyšeli.cz celosvěově vyhr je jej nzýváe FQ es.id! rozkouše se budee oci od 7. do. září. Z nejlepších lušielů pk vylosujee výherce nového idu. dkz n esov é oázky vá již brzy přijde do e-ilové schráky. Š FIČ BM eď si jednu lískněe poděku Z Á Ř K Č U M k čso n o yslíe Zkuse se věnov i finnvy cí. je i! hlsovcích schránkách jse nšli dlších 8 lísků s vlsníi návrhy n úprvy budovy. by kždý zěsnnec vhodil pouze jeden lisek, znená o, že % kolegů přidlo vlsní náěy. obočk IG: Hrdbách nd jse si běhe leního podziu vybrli všechnu dovole kurzů, eré pro vás chysá e. Hned 7/9 je pro vás připrv nou nyní vá nic nebrání v o zúčsni se všech reforě s Honzou Hlváč sředečních ený kurz v režii personálního e, /0 chysáe speciál oddělení, /9 seinář o ní kurz o invesování s Miloše o dních. lisopdu se penzijní ůžee ěši n zjívé inforce o krediních krách Filipe, 9/0 vás Luboš Zík poučí češiny. roch sylisického šfránu pro nepříele sejně jko běhe lé pro účsníky seinářů chysá e drobné občersvení dárek! ÁKY LKÁY K propgci projeu jse použili i násěnky vyvěšovné v kuchyňkách plkáy vyvěšovné ve výzích budovy. ýjiečně jse je grficky uprvili, by odpovídly vizuálníu sylu perce oeček. 0 0 projeu perce oeček projevili zěsnnci vlsní invenci, erou vedení společnosi vyslyšelo nkoupilo 00 oderních kncelářských židlí od firy eelcse (viz obrázek nprvo), eré odpovídjí nejnáročnější poždvků n ergonoii pohodlí. roce 0 jse v průzkuu W zznenli rekordní účs (9 %). proi předešléu roku vyplnilo dozníky o 0 % více zěsnnců, což nás poprvé kpulovlo do čel ezinárodního žebříčku zeí, kde IG působí. loňské roce jse se k uísili n druhé ísě s nejvyšší zpojení zěsnnců v růzkuu.

7 K K oáš ovoný IG ojišťovn ádržní 0 00 rh

Únor 2012. Hodíte se k sobě? Vyzkoušely jsme za vás Valentýnská móda

Únor 2012. Hodíte se k sobě? Vyzkoušely jsme za vás Valentýnská móda SPECIÁLNÍ VALENTÝNSKÁ PŘÍLOHA ČASOPISU ALARM PRO ŽENY Únor 2012 Tes Hodíe se k sobě? Zmilovný horoskop Rozhovor s Kenem Úžsným-Perfekním Vyzkoušely jsme z vás Vlenýnská mód Tiráž Redkce: Per Hvlíková Dniel

Více

www.listyjm.cz (pokračování na str. X)

www.listyjm.cz (pokračování na str. X) Otevíráme pro Vás největší prodejnu s nábytkem ve Znojmě! Bezkonkurenční ceny Otvírcí slevy Široký sortiment OTEVÍRÁME JIŽ V ZÁŘÍ www.listyjm.cz září 2010 9 Jižní Morvou z prcí i zábvou Suohrdelská ul.

Více

Vážené dámy, vážení pánové,

Vážené dámy, vážení pánové, 2013 2011 ÚVODNÍ SLOVO Dr. Pvel Doležl ředitel Zlté koruny Vážené dámy, vážení pánové, devátý loni oslvil ročník Zltá soutěže korun opět deset potvrdil, let že letošním Zltá korun ročníkem má tk n českém

Více

měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava ročník XIX leden 2011 zdarma ročník XX leden 2012 17. 2. 2011 Pour Féliciter

měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava ročník XIX leden 2011 zdarma ročník XX leden 2012 17. 2. 2011 Pour Féliciter Slezskoostrvské Slezskoostrvské měsíčník pro obyvtele obvodu Slezská Ostrv ANTOŠOVICE HEŘMANICE HRUŠOV KOBLOV KUNČICE KUNČIČKY MUGLINOV noviny noviny měsíčník pro obyvtele obvodu Slezská Ostrv ročník XIX

Více

První byty v kasárnách budou v prodeji za tři roky

První byty v kasárnách budou v prodeji za tři roky srana 02 svěový kongres srana 04 misr jan hus srana 07 nás baví vás bavi srana 12 misrovsví čr srana 13 nejlepší žáci 07 08 červenec srpen 2010 www.abor.cz informační zpravodaj pro občany měsa Tábora zdarma

Více

Bludovan JAK VOLILI OBČANÉ NAŠÍ OBCE V REFERENDU O VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE

Bludovan JAK VOLILI OBČANÉ NAŠÍ OBCE V REFERENDU O VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE 6/2003 ZDARMA Daum vydání: 27. června 2003 Bludovan JAK VOLILI OBČANÉ NAŠÍ OBCE V REFERENDU O VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE VÝSLEDKY REFERENDA v obci BLUDOV dne 13. - 14. 6. 2003 V páek 13. června

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 7/2003 Český akciový rh jeho efekivnos a makroekonomické souvislosi Helena Horská INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

Více

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka Život 5 6/2009 5 6/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Znovuotevření prku Jiřího Holík 1. Znovuotevření prku Jiřího Holík... 1 2. Slovo redkce...4 3. Zstupitelstvo

Více

Časopis přerovského děkanátu B ened i kt X V I. si p o vz or u svý c h p ř ed c h ů d c ů nec h á vá v p a p ež ské m er b u své b i sku p ské m otto: C oop er a tor es V er i ta ti s. K 2 0 0 5 R n 1

Více

Pojistné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN

Pojistné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN Pojisné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN 999 ISSN 0862 662 OBSAH Siuace ve veřejném zdravoním pojišění v ČR... 5 (Ing. Jarmila Fuchsová Soukromé zdravoní pojišění v Německu... (Klaus Michel Zdravoní

Více

Časopis přerovského děkanátu Říjen 2003 Číslo 9 R oč n ík 9 Úvodník P. Ryszard L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a ř í j e n C h a r i t a K ř e s a ns ká a ka de m i e C ír ke vní p a m á t ky k o st

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen 2 0 0 5 Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz

Více

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Masarykova univerzia Přírodovědecká fakula VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Bakalářská práce Lucie Pečinková Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Per ČERVINEK Brno 202 Bibliografický záznam

Více

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010 Prognózování vzdělanosních pořeb na období 2006 až 2010 Zpráva o savu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanosních pořeb ROA - CERGE v roce 2005 Vypracováno pro čás granového projeku Společnos vědění

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rp en 2 0 0 3 Číslo 7 R oč n ík 9 Úvodník P. Pavel Hofírek L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a p rá z d n i n ové m ě síc e R oz h ovor s j á h n em O n d ř ej

Více

cestovní kancelář vietnam www.carestyle.cz

cestovní kancelář vietnam www.carestyle.cz csoí kclář www.crsyl.cz ysělky (pkogry sr) V Y S V Ě T L I V K Y Wf zdr u holů ko ozčých á ožos přpojí Všho počíč k Wf zdr, ť už lobby holu, u bzéu bo přío pokoj. Kokréí forc jd ždy popsu u jdolých holů.

Více

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Manuál k vyrovnávacímu násroji pro vorbu cen pro vodné a sočné MINISTERSTVO

Více

červen 2012 Májová Setkání uživatelů Rozhovor: Radíme si navzájem Vema Mistrovství ČR v biketrialu 2012 Newsle er

červen 2012 Májová Setkání uživatelů Rozhovor: Radíme si navzájem Vema Mistrovství ČR v biketrialu 2012 Newsle er Softwr pro váš úspěch črvn 2012 Májová Stkání uživtlů Rozhovor: Rdí si nvzáj V Mistrovství ČR v biktrilu 2012 Nwsl r Májová Stkání uživtlů Již počtrnácté js pro nš zákzníky připrvili sérii Stkání uživtlů.

Více

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vážení občané, skon či la letoš ní mír ná zima a mi - nul už také měsíc bře zen. Na stu pu jí cí du ben nám postupn ě před sta ví svých tři cet

Více

Working Paper Solidarita mezi generacemi v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě

Working Paper Solidarita mezi generacemi v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě econsor www.econsor.eu Der Open-Access-Publikaionsserver der ZBW Leibniz-Informaionszenrum Wirschaf The Open Access Publicaion Server of he ZBW Leibniz Informaion Cenre for Economics Pavloková, Kaeřina

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

2.1 POHYB 2.2 POLOHA A POSUNUTÍ

2.1 POHYB 2.2 POLOHA A POSUNUTÍ 2 P ÌmoËar pohyb V roce 1977 vyvo ila Kiy OíNeilov rekord v z vodech dragser. Dos hla ehdy rychlosi 628,85 km/h za pouh ch 3,72 s. Jin rekord ohoo ypu zaznamenal v roce 1958 Eli Beeding ml. p i jìzdï na

Více

UNIKACE zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. a. s. s.

UNIKACE zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. a. s. s. zprvodj pro klienty společnosti EKO-KOM,.. s. s. 12/2010 SLOVO editoril ŘEDITELE KLIENTSKÉHO ODDĚLENÍ Vážení klienti, Kromě možnosti třídění odpdů n místě motivčních soutěží budou mít návštěvníci možnost

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 R O SA centrum pro týran é a osamělé ženy Výroční zpráva za rok 212 www.rosa-os.cz, www.stopnasili.cz info@rosa-os.cz tel.: 241432466 Vážení přá telé, Dovolte mi pod ěkova t Vám vš em, kte ří js te nás

Více

Příbramská kompostárna otevřena! Dotace na opravu rybníka. Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line.

Příbramská kompostárna otevřena! Dotace na opravu rybníka. Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line. Podmínky s 1.SčV jsou již nstveny Po několik měsících po nesčetných jednáních můžeme zkonsttovt, že podmínky dlší spolupráce měst s vodárenskou společností 1.SčV ohledně provozu městských vodovodů knlizcí

Více

styl Prostě to zařídíme KRÁL PARDUBIC

styl Prostě to zařídíme KRÁL PARDUBIC ČÍSLO: 11 www.ibulr.c ROČNÍK: 14 PETR HAPKA CENA: 10 Kč STRANA 2214 STRANA Prostě to řídíe KRÁL PARDUBIC AJÍ NOVOU VLÁDU. Priátore ěst stl rtin Chrát hnutí ANO 2011, který dnočně ítěil kounálních olbách.

Více

Českobudějovické stomatologické dny

Českobudějovické stomatologické dny Ročník 6, č. 2/2009 www.dental-tribune.cz Cena 70 Kč / 2,50 Minišrouby v praxi Principy a historie kotvení: výběr šroubů strana 6 Českobudějovické stomatologické dny Příběh dvou specializací Dr. Kenneth

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS VŠÍMÁLEK ZNÁTE SE NAVZÁJEM? KOMIKS OŽIVLÉ POMŮCKY. ZŠ a MŠ Osvětimany. Co chválí a co kárá? Co nás baví? Jaké jsou naše koníčky?

ŠKOLNÍ ČASOPIS VŠÍMÁLEK ZNÁTE SE NAVZÁJEM? KOMIKS OŽIVLÉ POMŮCKY. ZŠ a MŠ Osvětimany. Co chválí a co kárá? Co nás baví? Jaké jsou naše koníčky? ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ MŠ Osvětimny Jro 2013 VŠÍMÁLEK Co chválí co kárá? ZNÁTE SE NAVZÁJEM? Co nás bví? Jké jsou nše koníčky? KOMIKS Co je to vlstně komiks? Ukázk tvorby žáků 8. třídy. OŽIVLÉ POMŮCKY Co stne,

Více

Cesta za povoláním... rok 2015

Cesta za povoláním... rok 2015 Cest z povoláním... rok 0 Dobrá rozhodnutí znmenjí správný výsledek NEPA S.R.O., AUTORIZOVANÝ DISTRIBUTOR SHARP PURKYŇOVA, 00 BRNO, TEL.: +0-0,, FAX: +0-0 NEPA PRAHA, REVOLUČNÍ, HOVORČOVICE, 0 MĚŠICE U

Více

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce 3/ POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trsu Modřínovou lejí k prmenům je název nové, počátecké turistické trsy, kterou iniciovl předdkyně počáteckého SPV Ing. Hn Benešová n podnět turisty tělem i duší Oldřich

Více