SBORNÍK ABSTRAKT 8. ročníku odborné konference NÁCHODSKÉ MEZIOBOROVÉ DNY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBORNÍK ABSTRAKT 8. ročníku odborné konference NÁCHODSKÉ MEZIOBOROVÉ DNY"

Transkript

1 SBORNÍK ABSTRAKT 8. ročníku odborné konference NÁCHODSKÉ MEZIOBOROVÉ DNY listopadu 2013 Stránka 1

2 Primární prevence CMP Leoš Tölg, Kateřina Bergerová Neurologické oddělení, ON Náchod, a.s. Stručná charakteristika prezentace Krátký pohled do historie - sestra a její úloha v preventivní péči, co je to CMP, příčiny vzniku CMP, rozdělení, změna životního stylu - praktické návody, postupy, potraviny, které léčí, závěr - zhodnocení a možnosti člověk 21. století listopadu 2013 Stránka 2

3 Implementace RLP-RV systému v Královéhradeckém kraji. Činnost LZS v Královéhradeckém kraji. Vladimír Švába Zdravotnická Záchranná Služba Královéhradeckého kraje, Hradec Králové Obsah Autor se v prezentaci zabývá historickými specifikacemi systému poskytování přednemocniční neodkladné péče v Královéhradeckém kraji z pohledu operačního řízení. Retrospektivně je hodnocen přechod jednotného systému posádek Rychlé lékařské pomoci na setkávací systém lékařských a zdravotnických posádek ZZS. V prezentaci je detailně popsána příprava celého systému přednemocniční neodkladné péče na změnu poskytování péče v Královéhradeckém kraji. Autor popisuje způsob vzdělávání operátorů a členů výjezdových skupin související s připravovanou změnou péče. V prezentaci jsou konfrontovány jednotlivá specifika obou systémů PNP (RLP vs. Rendez-Vous). Autor podrobně popisuje využití Letecké záchranné služby v Královéhradeckém kraji. V prezentaci je hodnocena práce operačního střediska ve vztahu k aktivaci LZS v KHK. Autor poukazuje na specifické podmínky zásahů LZS v KHK listopadu 2013 Stránka 3

4 Příprava ZZS KHK na vysoce virulentní nákazu MUDr. Libor Seneta1, Mgr. Radek Mathauser2, MUDr. Jiří Mašek1, Bc.Tomáš Ježek2 1 2 Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KHK, Hradecká 1690/2A, Hradec Králové Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Hradecká 1690/2A, Hradec Králové Obsah Zdravotnická záchranná služba je poskytovatelem přednemocniční neodkladné péče. V návaznosti na nemocniční péči zajišťuje primární transporty z terénu pacientů s podezřením na vysoce virulentní nákazu do specializovaných center infekčních pracovišť. Rovněž na základě smlouvy poskytuje sekundární transporty mezi specializovanými centry. V souvislosti s rozvojem péče a legislativními požadavky se ZZS Královéhradeckého kraje připravuje na reálné zásahy výše uvedeného typu. Příspěvek prezentuje pozadí potřebnosti a příprav, požadavky na organizaci péče, materiální vybavení a školení posádek, včetně specializovaného výjezdového stanoviště Biohazard týmu zajišťující 24 hodinovou pohotovost v rámci kraje a národní spolupráce listopadu 2013 Stránka 4

5 Bezpečné podávání léků ve zdravotnických zařízeních Bc. Eva Sedláčková, Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D. Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií Stručná charakteristika prezentace Úvod Příprava a podání léčiv je neodmyslitelnou součástí práce každé sestry. Otázka bezpečnosti je stále diskutovanějším tématem. Odhaduje se, že v členských státech Evropské unie je osmi až dvanácti procentům pacientů přijatých do nemocnic způsobena újma v důsledku nežádoucích událostí během poskytování zdravotní péče. Je zřejmé, že řada nežádoucích událostí se dá eliminovat, proto by se nemocnice měly zaměřit na zlepšení metod detekce pochybení, čímž by se snížila ekonomická zátěž a zvýšila kvalita péče. Z dostupných výsledků výzkumných šetření vyplývá, že lékové pochybení hlásí pouze minimum sester. Důvodů je mnoho. Jednou z příčin může být strach z potrestání, obava ze soudního sporu nebo nedostatečné pochopení důvodu hlášení mimořádných událostí. Přitom v moderním zdravotnickém zařízení představuje fungující systém hlášení pochybení důležitou zpětnou vazbu, možnost prevence, snížení ekonomické zátěže a další výhody. Cíl a metoda V rámci projektu Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice s názvem Kvalita péče ve zdravotnických zařízeních jsme se zaměřili na zvýšení informovanosti vrchních a staničních sester v oblasti bezpečného a správného podávání léčivých přípravků, problematiky nežádoucích událostí a příslušné legislativy. Pro vrchní a staniční sestry nemocnice krajského typu byla připravena vzdělávací akce, která získala souhlasné stanovisko ČAS. Její náplň jsme definovali na základě předchozích kvalitativních rozhovorů s vrchními sestrami daného zařízení. Součástí akce je kromě pre testu a post testu znalostí panelová diskuze zaměřená na analýzu kultury bezpečí na vlastním pracovišti a plán možných změn. Závěr Zdravotnická zařízení by pro zvýšení kvality měla mít optimální systém hlášení pochybení, včetně dostatku informací o problematice a žádný zaměstnanec by se neměl bát svá pochybení oznámit. Péči o nemocné vytváří celý tým a týmově bychom se měli také chovat, aby v našich nemocnicích bylo bezpečněji jak pro pacienty, tak také pro zdravotnický personál. Studie byla podpořena projektem Studentské grantové soutěže Univerzity Pardubice SGFZS02/ listopadu 2013 Stránka 5

6 Připravujeme se k akreditačnímu šetření? Mgr. Renata Dušková 1, Mgr. Jana Burešová 2 1 hlavní sestra, ON Náchod, a.s. 2 Oddělení řízení kvality zdravotní péče, ÚVN VFN Praha Obsah Příspěvek se věnuje oblasti kvality péče v ONN. V první části příspěvku, který odprezentuje Mgr. Dušková zazní současná situace v oblasti kvality v ONN a to především v nelékařských oborech. Seznámí vás s činností multidisciplinárních týmů a systémem řízené dokumentace. V závěru svého vystoupení posluchače krátce informuje o akreditačních standardech SAK. Část Mgr. Jany Burešové plynule naváže na poslední část příspěvku Mgr. Duškové a její sdělení bude vycházet z jejích pracovních zkušeností na Oddělení kvality ÚVN Praha. Posluchače seznámí s praktickým dopadem akreditačních standardů a jejich implementací do praxe listopadu 2013 Stránka 6

7 Faktory ovlivňující výskyt syndromu vyhoření u NLZP Mgr. Jana Morávková ON Náchod, a.s., LDN Jaroměř Charakteristika prezentace Přednáška je věnována syndromu vyhoření a faktorům ovlivňujícím jeho výskyt. Zabývá se definováním syndromu vyhoření, historií, příznaky, ovlivňujícími faktory, léčbou a prevencí tohoto stavu. Empirická část objasňuje závislost mezi vybranými sociodemografickými údaji a vyhořením u nelékařů, dále zjišťuje závislost mezi vzděláním, pohlavím a znalostí problematiky syndromu vyhoření. A v neposlední řadě se věnuje závislosti mezi subjektivním pocitem vyhoření a objektivními projevy tohoto stavu. Výzkumné šetření k empirické části proběhlo na vybraných oddělení ON Náchod listopadu 2013 Stránka 7

8 Canisterapie a ergoterapie na LDN v Jaroměři Ivana Haková LDN Jaroměř, ON Náchod a.s. Stručná charakteristika prezentace Prezentace pojednává o seznámení s pojmem canisterapie a ergoterapie nejprve z oblasti teorie. Poté budou předvedeny praktické ukázky z uplatnění těchto prvků na našem oddělení.. Ke shlédnutí budou fotografie a videa z těchto terapií. Na závěr se zabývám významem a výhodami terapií na našem oddělení listopadu 2013 Stránka 8

9 Kazuistika léčby pacienta na LDN Jana Kotrčová LDN Jaroměř, ON Náchod a.s. Stručná charakteristika prezentace Na začátku mé přednášky se zabývám zajímavostmi z ošetřovatelské anamnézy. Následuje stručný popis průběhu hospitalizace a léčby. Poté průřez ošetřovatelskými diagnózy, které byly u pacienta zjištěny. V závěru shrnutí stavu pacienta a jeho plánované propuštění listopadu 2013 Stránka 9

10 Imobilizační syndrom u pacientů na odděleních dlouhodobé a následné péče Mgr. Jana Kaššová, Bc. Lenka Bartošová LDN Jaroměř, ON Náchod a.s. Stručná charakteristika prezentace Prezentace je věnována výskytu imobilizačního syndromu u dlouhodobě hospitalizovaných pacientů. Zabývá se definováním imobilizačního syndromu, příčinami jeho vzniku a projevy. Dále zjišťuje závislost mezi předchozí i současnou léčbou pacienta, délkou omezené hybnosti, věkem, pohlavím a vznikem imobilizačního syndromu, objasňuje závislost mezi imobilitou a změnami ve vybraných tělesných systémech a v neposlední řadě se věnuje závislosti mezi tělesnou aktivitou dlouhodobě hospitalizovaného pacienta a snížením rizika vzniku imobilizačního syndromu listopadu 2013 Stránka 10

11 Bazální stimulace v následné péči Mgr. Eva Ludvíková LDN Jaroměř, ON Náchod a.s. Charakteristika prezentace Příspěvek prezentuje koncept bazální stimulace a současně jeho využívání v péči o pacienty na lůžkách následné péče. V prezentaci je v několika bodech shrnuta teoretická část popisující koncept bazální stimulace a část praktická, která je zaměřená na jednotlivé prvky využívané v péči o pacienty. Pro doplnění celkového obrazu jsou součástí přednášky i jednotlivé kasuistiky listopadu 2013 Stránka 11

12 Onkologický pacient, sdělování diagnózy Kamila Šimerdová Oddělení klinické onkologie, ON Náchod, a.s. Stručná charakteristika prezentace Hlavním tématem přednášky je sdělování onkologické diagnózy lékařem. Stručně jsou zde vytyčeny náročné situace pro sdělení, že pacient onemocněl zhoubnou chorobou a faktory komplikující celý postup. Dále v mé přednášce uvádím zásady, kterými by se měl lékař řídit a fáze prožívání, kterými prochází pacient po sdělení, že onemocněl ZN. V závěru jsou uvedena čísla sledovaného indikátoru odd. klinické onkologie listopadu 2013 Stránka 12

13 Immune escape mechanismy nádoru MUDr. Jarmila Prošvicová Klinika onkologie a radioterapie, LF UK a FN Hradec Králové Obsah Zdravý a dobře fungující imunitní systém rozpozná nádorovou buňku jako "danger signál" a umí na něj zareagovat, tj.ji zahubit, mechanismy přirozenými i adaptivními, za spolupráce humorálních i buněčných elementů. Aktivace této kaskády dějů má několik stupňů, jejichž nedílnou součástí je jak pozitivní kostimulace (B7.1, B7.2 a CD28), tak i negativní regulace. Současná věda odhalila obrovský terapeutický potenciál receptorů negativních signálů (CTLA- 4, PD-1) a tyto receptory terapeuticky cílí (ipilimumab, nivolumab)(1, 2). I při poměrně dobrém response rate těchto protilátek zůstává určité procento nádorů k této léčbě resistentních. Hovoří se o nádorech, které jsou T-lymfocyty málo prostoupeny ("poor inflamed") a otázkou zůstává proč (3). Ve své přednášce bych ráda hovořila o aktuálních terapeutických úspěších imunomodulačních protilátek, ale také o faktorech a cestách, které jim v řádném fungování zabraňují (ph prostředí a terén chronického zánětu, IDO, EGR2 a T buněčná anergie, intrinsitní dysfunkce T lymfocytů aj.) (4, 5), jelikož zrušit inhibici není totéž jako aktivovat reakci. 1) Checkpoint modulation in melanoma: an update on ipilimumab and future directions. Page DB, Postow MA, Callahan MK, Wolchok JD., Curr Oncol Rep Oct;15(5): ) Drug of the year: Programmed Death-1 receptor/programmed Death-1 Ligand-1 receptor monoclonal antibodies. Robert C, Soria JC, Eggermont AM., Eur J Cancer Sep;49(14): ) Cancer immunotherapy. Gajewski TF., Mol Oncol Apr;6(2): ) Cancer immunotherapy strategies based on overcoming barriers within the tumor microenvironment. Gajewski TF, Woo SR, Zha Y, Spaapen R, Zheng Y, Corrales L, Spranger S. Curr Opin Immunol Apr;25(2): ) Up-Regulation of PD-L1, IDO, and Tregs in the Melanoma Tumor Microenvironment Is Driven by CD8+ T Cells. Spranger S, Spaapen RM, Zha Y, Williams J, Meng Y, Ha TT, Gajewski TF. Sci Transl Med Aug 28;5(200):200ra listopadu 2013 Stránka 13

14 Nefrektomie u karcinomu ledviny s nádorovým trombem doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D. 1, Jaroslav Pacovský 1, Miroslav Louda 1, Josef Košina 1, Lukáš Holub 1, Michal Balík 1, Petr Hušek 1, Jan Dominik 2, Pavel Žáček 2, Petr Habal 2 1 Urologická klinika FN a LFUK Hradec Králové 2 Kardiochirurgická klinika FN a LFUK Hradec Králové Obsah Byl hodnocen soubor pacientů s tumorem ledviny a nádorovým trombem zasahujícím do dolní duté žíly, kteří podstoupili radikální nefrektomii, kavotomii a eventuálně také atriotomii s odstraněním nádorového trombu. Byl hodnocen soubor 93 pacientů, kteří byli operováni na Urologické klinice FNHK v období od ledna 2001 do července Pokud trombus dosahoval k bránici, byla operace provedena s asistencí hrudního chirurga a pokud byl trombus až v pravé síni, byla operace provedena ve spolupráci s kardiochirurgy v mimotělním oběhu. Byly hodnoceny operační výsledky, komplikace a onkologické výsledky. Chirurgická léčba u karcinomu ledviny je jediná účinná metoda, která může vést k záchraně pacienta listopadu 2013 Stránka 14

15 Maligní fluidothorax problém nejen onkologa doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D. Klinika onkologie a radioterapie FN a LF UK v Hradci Králové Ambulance paliativní onkologické péče KOC FN v Hradci Králové Obsah Léčebně neovlivnitelná progrese onkologického onemocnění je provázena řadou závažných symptomů, které snižují kvalitu života a celkovou dobu přežití nemocného. Mezi tyto symptomy patří: bolest, anorexie, kachexie, nauzea, zvracení, dušnost, kašel, hemoptýza, únava, pocení, zácpa, průjem, škytavka, ikterus, svědění, ascites, pleurální výpotek, syndrom maligní střevní obstrukce, syndrom míšní komprese, syndrom horní duté žíly, epileptické záchvaty, delirium, deprese, úzkost, poruchy spánku. Dušnost = subjektivní pocit ztíženého dýchání. V posledních měsících života až u 70% pacientů v paliativní onkologické péči. Pohledem paliativní medicíny dušnost je to, co udává sám pacient. Incidence všech pleurálních výpotků 320/ obyvatel, z toho 40% maligní výpotky. Maligní pleurální výpotky u žen: ca prsu 40%, karcinom urogenitálního traktu 20%, ca plic 15%, lymfom a leukemie 8%. Maligní pleurální výpotky u mužů: ca plic 50%, lymfom, leukemie 20%, ca GIT 7%. Fluidothorax u onkologických nemocných lze rozdělit na 3 základní typy: 1. Maligní fluidothorax: charakterem exsudát, často hemoragický, cytologicky s průkazem nádorových buněk. 2. Paramaligní fluidothorax : výpotek provázející nádorovou chorobu, cytologicky bez průkazu nádorových buněk. 3. Nemaligní fluidothorax : výpotek provázející nenádorová onemocnění /srdeční selhávání, renální selhání, plicní embolie, nefrotický syndrom, jaterní cirhóza, polékové (hydralazin, prokainamid), systémová onem. pojiva (RA, SLE)/. Maligní fluidothorax je ukazatelem pokročilosti nádorového onemocnění s velmi nepříznivou prognózou /střední doba přežití 3 měsíce od stanovení diagnózy /. Diagnostika maligního fluidothoraxu se opírá především o zobrazovací vyš. /RTG plic, UZ hrudníku, CT vyš. hrudníku/, cytologické vyš. (erytrocyty >100 tis., nádorové bb.), biochemické vyš. (bílkovina, LDH, AMS, GLU, lipidy) a případně i serologické vyš. (CEA). Je-li negativní cytologické vyš. fluidothoraxu, je dalším diagnostickým krokem perkutánní biopsie pleury s histologickým a kultivačním vyšetřením materiálu. Není-li etiologie známa, lze indikovat thorakoskopické vyš. (vyšetření parietální i viscerální pleury inspekcí, možnost odběru cílené biopsie části pleury a přilehlého plicního parenchymu). Strategie léčby maligního fluidothoraxu v paliativní onkologické péči zahrnuje: 1. léčbu základního onkologického onemocnění (paliativní onkologická léčba /paliativní onkologická péče), 2. evakuační punkci hrudníku (thorakocentéza) (pomůže jen dočasně, poskytne pacientovi úlevu od obtíží, především dušnosti a bolesti ), 3. chemickou pleurodézu instalací tertracyklinu, bleomycinu, biotalku nebo přípravku Corynebacterium parvum a 4. chirurgickou intervenci pleurektomii. Zásadní indikací pacienta k provedení chemické pleurodézy jsou obtíže způsobené recidivujícím pleurálním výpotkem (dušnost), které po evakuaci výpotku ustupují nebo se alespoň zmírňují a musí být prokázána expandibilita plíce. Chemická pleurodéza by měla být indikována listopadu 2013 Stránka 15

16 u nemocných v dobrém biologickém stavu (KPS >75%), s minimem přidružených závažných interních komorbidit a předpokládanou dobou přežití 3 a více měsíců. Pleurektomie by měla být indikována u pacientů s maligním fluidothoraxem refraktérním na léčbu pleurodézou a v dobrém celkovém stavu. Pleurektomie je velmi často vysoce efektivní (až v 90%), ale je spojena s vyšší perioperační mortalitou (10%) a s vyšším procentem komplikací (morbidita 23%). Závěrem lze kontatovat: 1. Optimální léčba maligního fluidothoraxu je u nemocných s pokročilým onkologickým onemocněním velmi diskutovaným tématem. 2. U každého nemocného je nutné zvolit individuální přístup s ohledem na jeho celkový stav a také jeho přání a přání jeho rodiny. 3. Předpokládaná doba přežití vhodných kandidátů k chemické pleurodéze případně k pleurektomii je 3 a více měsíců. 4. U preterminálních nemocných je preferován konzervat. postup (potentní opioidy, kortikoidy, antitussika, psychofarmaka, podpůrná oxygenoterapie). 5. Při úsilí na zvládnutí maligního fluidothoraxu nesmíme zapomínat, že utrpení těchto pacientů má rovinu nejen fyzickou, ale i psychologickou, duchovní a sociální a tišení těchto příznaků musí být součástí komplexní léčby. Podpořeno MZ ČR RVO (FNHK, ) listopadu 2013 Stránka 16

17 VLHKÉ HOJENÍ rozdělení preparátů Jana Krpatová Klinika nemocí kožních a pohlavních, FN Hradec Králové Stručná charakteristika prezentace Tato přednáška se zaobírá definicí chronické rány, zásadami hojení ran, správným hodnocením rány, dále pak preparáty vlhkého hojení a jejich rozdělením do jednotlivých skupin. V přednášce se zmiňuji o nevhodnosti častých převazů a důležitosti debridementu rány. Zmiňuji také TIME SYSTÉM systém, který nám ukazuje co na jednotlivou fázi hojení použít za materiál. Na závěr je fotodokumentace některých našich chronických ran listopadu 2013 Stránka 17

18 Etické konflikty v léčbě pacientů s nehojící se ránou Markéta Koutná 1, Jiří Černý 2, Andrea Pokorná 3 1 KARIM a Interní odd. Strahov, 1. LF UK a VFN Praha, UP Olomouc 2 Středisko zdraví Dobříš 3 Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno Klíčová slova etické konflikty, nehojící se rána, zdravotní služby Obsah V současné době se většina zdravotnických pracovišť potýká s problémem vztahu dostupných finančních prostředků na zajištění poskytovaných zdravotních služeb a jejich kvality. Není to jen problém ekonomický, ale stává se významným problémem etickým. Objevují se otázky diferenciace přístupu k pacientům, ať subjektivní či objektivní, volby léčebných postupů, léčebných materiálů a pomůcek ovlivněných náklady, uplatňování moderních metod léčby, spoluúčasti pacientů, problémy spojené s délkou léčby, spravedlnosti dostupnosti zdravotních služeb apod listopadu 2013 Stránka 18

19 EDUKAČNÍ STÁŽ V MAASTRICHTU Jana Krpatová Klinika nemocí kožních a pohlavních, FN Hradec Králové Obsah Edukační stáž byla uskutečněna pro nelékaře díky Nadaci profesora Zdeňka Zadáka. Místem stáže byla Universitní nemocnice v Maastrichtu. Edukační stáž proběhla v termínu Stáže se zúčastnilo 12 kolegyň z celé republiky a byli jsme rozděleny do dvou skupin po 6-ti účastnicích. Po příletu jsme měli domluvenou schůzku s panem Dewalquem, který se v nemocnici stará o systém vzdělávání, seznámil nás s historií nemocnice, s cíli nemocnice, se systémem vzdělávání a po té nás postupně provedl nemocnicí. Velice si mi líbilo propojení jednotlivých budov a velmi jsem kvitovala, že součástí nemocnice je také školící středisko se 17-ti výukovými místnostmi a tréninkovými místnostmi pro sestry a lékaře. Navštívili jsme také nově otevřenou Oční kliniku, která byla velice vkusně barevně sladěna. Tým jednotlivých klinik a oddělení má možnost ovlivnit barevnost prostředí ve kterém pracují. Vedení nemocnice má kladný vztah k umění a celá nemocnice je vkusně zařízena a nechybí zde obrazy, plastiky, květiny, fotografie. Během dalších dnů jsme postupně navštívili oddělení kardiologie, pohotovost, onkologický stacionář, jednodenní chirurgii, dialýzu a měli jsme možnost navštívit i lůžkové oddělení pro dospělé. Na oddělení je veškerá medikace chystána centrálně, na daného pacienta s vlastním čárovým kódem totožným na náramku pacienta a sestra do počítače scanuje kód, je tedy jasně dáno kdo lék podal, v kolik hodin. Během našeho pobytu jsme měli možnost poznat personální restaurant, který byl na vysoké úrovni. Velmi se nám líbila myčka a sušička na lůžka a noční stolky a velice nás zaujal systém výdeje personálního prádla pomocí čipové karty. Celá stáž byla pro nás obrovským přínosem listopadu 2013 Stránka 19

20 Plánovaný příjem na chirurgické ambulanci Eva Karásková Chirurgická ambulance, ON Náchod, a.s. Obsah Přednáška vysvětluje postup při objednání pacienta k hospitalizaci, zajištění předoperačního vyšetření a samotný příjem listopadu 2013 Stránka 20

21 Kompenzační cviky u léze n. medianus v oblasti zápěstí Mgr. Veronika Máslová 1, doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D. 1, doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D. 1, Marie Nakládalová 2, Jana Marečková 3 1 Oblastní nemocnice Náchod, a. s. 2 Fakulta pracovního lékařství LF a UP v Olomouci 3 Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci Klíčová slova nervus medianus, neurodynamické cviky, syndrom karpálního tunelu Souhrn Léze n. medinus v oblasti zápěstí resp. syndrom karpálního tunelu je velmi častým postižením a v naší republice nejčastější nemocí z povolání vůbec. Toto profesionální postižení vzniká vlivem přetěžování horních končetin a vlivem nadlimitních vibrací přenášených na horní končetiny. Nejčastěji jsou postiženi montážní dělníci, šičky čalouníci, zubní technici, lesní dělníci, brusiči, kameníci apod. Přestože konzervativní léčba patří k základním pilířům léčby, objektivních studií, které se zabývají výzkumem efektu dlouhodobé konzervativní terapie, je stále málo. Sdělení informuje o podstatě neuromobilizačních cviků a prezentuje vybrané kompenzační cviky vhodné u syndromu karpálního tunelu. Efektivita těchto cviků bude předmětem dalšího zkoumání listopadu 2013 Stránka 21

22 Využití vybraných terapií ve zvláštních zdravotnických zařízeních pro děti do 3 let věku Mgr. Kateřina Peřinová Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, Katedra porodní asistence a zdravotně sociální péče Stručná charakteristika prezentace Pro zpracování prezentace jsem si zvolila téma směřující do problematiky zvláštních zdravotnických zařízení, které jsou v poslední době často diskutované (hlavně po přijetí novely zákona č. 359/1999 o sociálně-právní ochraně dětí s účinností od ). Jedná se o zařízení pečující o děti do třech let věku, které se ocitly v těžké životní situaci (ať už zdravotní, nebo sociální, někdy i kombinace obou). Tato prezentace však nabízí odlišný úhel pohledu na danou problematiku. Zabývá se využitím terapeutických metod právě v těchto zařízeních. K tématu mě dovedla dlouholetá spolupráce s jedním z dětských center a hlavně hojná diskuze nad zrušením těchto zařízení listopadu 2013 Stránka 22

23 Herní terapie v českých nemocnicích Mgr. Jana Urbanová 1 ; Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D. 2 1 Interní oddělení ON Náchod, a.s. 2 Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií Stručná charakteristika prezentace Hospitalizace představuje závažný zásah do stereotypu dítěte. Znamená pro něho zátěž, ztrátu běžných aktivit, vytržení z kolektivu a normálního života. Herní terapie je metoda, jejímž úkolem je zbavit dítě strachu z hospitalizace, seznámit ho s nemocničním prostředím a získat ke spolupráci. Snaží se vysvětlit dětem onemocnění a léčbu takovou formou, která odpovídá jejich chápání a věku. Cílem výzkumu bylo zmapovat situaci herní terapie na dětských odděleních v České republice. Zjistit, v jaké míře je u nás využívána, které prvky se v praxi nejčastěji vyskytují a který pracovník herní terapii nejčastěji provádí. Zajímalo nás také, zda oddělení, kde se herní terapie neprovádí, mají o tuto práci zájem. Prostřednictvím pošty byl rozeslán dotazník, kterým byly osloveny vedoucí sestry všech zjištěných dětských oddělení v ČR. Dále byla vybrána 4 pracoviště, která v dotazníku uvedla, že herní terapii provádí. Na těchto pracovištích byl proveden kvalitativní výzkum zaměřený na sledování prováděné herní terapie. Ze 78 oddělení, která se zúčastnila našeho výzkumu, používá herní terapii 31 z nich. Ve většině zdravotnických zařízení ji provádí pedagogický pracovník. Z používaných prvků herní terapie převažuje zaměstnání hospitalizovaných dětí a příprava dětí na zákroky a vyšetření. Výzkum byl prováděn v rámci diplomové práce listopadu 2013 Stránka 23

24 Závažné neshody preanalytické fáze při laboratorních vyšetřeních. Petra Vlčková, Mgr. Milena Hanušová Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky, ON Náchod, a.s. Obsah Možné chyby a jejich důsledky, které předcházejí vyšetřením vzorků v laboratoři. Příklady na konkrétní kazuistice listopadu 2013 Stránka 24

25 Prevence hemolýzy Ivana Čuříková, Iveta Vaníčková Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Broumov, ON Náchod, a.s. Obsah Hemolýza. Příčiny hemolýzy. Úloha laboratoře při zjištěné hemolýze listopadu 2013 Stránka 25

26 Problémy s používáním prostředků POCT v ONN PharmDr. Miroslav Srna, Mgr. Lenka Dítětová Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky, ON Náchod, a.s. Obsah Zásady používání prostředků POCT v ONN, jejich problémy a úskalí listopadu 2013 Stránka 26

27 Metody zjišťování výskytu vrozených vývojových vad v graviditě současný stav MUDr. Lenka Zahálková Gynekologicko-porodnické oddělení ON Náchod, a.s. Charakteristika prezentace V poslední době došlo k úpravě a rozšíření screeningových metod ke zjišťování vrozených vývojových vad v graviditě. Přednáška si klade za cíl zejména podat přehled o posloupnosti a způsobech detekce vrozených vývojových vad. Zmíníme se nejen o screeningu v rámci aktuálních doporučení, ale také o novinkách, jejichž význam by do budoucna mohl narůstat listopadu 2013 Stránka 27

28 Porodní asistence v Saúdské Arábii Bc. Pavla Edgeworth ON Náchod, a.s. Charakteristika prezentace Prezentace shrnuje poznatky a vlastní zkušenost získané během více než 3-letého pobytu v Saúdské Arábii. Nejdříve seznamuje s geografickými údaji, zvyklostmi a zvláštnostmi země. Poté se věnuje odborné práci porodní asistentky. Hlavními body jsou: charakteristika nemocnice a vybavení porodního sálu složení mezinárodního týmu prenatální péče zvláštnosti arabského porodnictví podmínky přijetí na porodní sál doprovod k porodu péče v jednotlivých fázích porodu kompetence porodní asistentky péče a novorozence a zajištění poporodní péče ženská obřízka saúdská alternativní medicína Výklad je doprovázen četnými fotografiemi listopadu 2013 Stránka 28

29 Péče porodní asistentky o ženy jiného etnika na území ČR. Mgr. Zuzana Škorničková Pardubická krajská nemocnice, a.s. Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií Stručná charakteristika prezentace Prezentace je zaměřena na péči o ženy různého etnického původu na Porodnickogynekologické klinice Pardubické krajské nemocnice. Hlavní pozornost je věnována především mongolským a vietnamským ženám, jejich spokojenost s péčí o ně, dodržování komunikačních zásad, atd. Další část prezentace je věnována používání ošetřovatelské dokumentace se specifiky pro cizinky, používání komunikačních karet a spolupráci s Centry na podporu integrace cizinců v Pardubickém kraji zajišťování tlumočníků, informovanost o způsobech pojištění a celková podpora listopadu 2013 Stránka 29

30 Spokojenost pacientek jako indikátor kvality ošetřovatelské péče Jana Křivská vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení ON Náchod, a.s. Klíčová slova indikátor kvality, ošetřovatelské péče, metodika sledování indikátoru, kriteria sledování, spokojenost pacientů =měřítko kvality poskytované péče Obsah Příspěvek je zaměřen na metodiku sledování a výsledky sledování spokojenosti pacientek gynekologicko-porodnického oddělení ON Náchod v roce Spokojenost pacientek byla v tomto roce indikátorem kvality poskytované ošetřovatelské péče. Zajímalo nás, s čím jsou naše pacientky velmi spokojené a naopak, kde máme slabiny a co je potřeba v péči zlepšit listopadu 2013 Stránka 30

31 Nitroděložní tělísko: ano či ne? Jana Halbichová, DiS. Gynekologicko-porodnické oddělení ON Náchod, a.s. Charakteristika prezentace Chtěla bych se zaměřit na možnosti nitroděložních tělísek, jejich účinky pozitivní a zvláště negativní. Chtěla bych ve své přednášce poukázat hlavně na možné přidružené komplikace této metody antikoncepce. Kazuistiky listopadu 2013 Stránka 31

32 Posouzení funkčních schopností seniorů v průběhu následné péče - abstrakt Bc. Monika Stehnová, Mgr. Martina Jedlinská, Bc. Lenka Kalusová, Bc. Michaela Šteinerová Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií Stručná charakteristika prezentace Z demografických změn v posledních desetiletích je patrné, že se mění demografická struktura obyvatel. Neustále stoupá počet obyvatel nad 60 let. U seniorů se vyskytuje často více chronických onemocnění současně, kvůli kterým je mnohdy nutná hospitalizace. Ta ve svém důsledku, společně s chronickým onemocněním, může ovlivnit jejich soběstačnost a zároveň kvalitu života. Častým problémem jsou pak poruchy mobility a soběstačnosti. Prezentovaná práce má za cíl posoudit vývoj vybraných funkčních schopností klientů následné péče v průběhu jejich hospitalizace. Sběr dat probíhá od března 2013, jeho ukončení je naplánováno na prosinec Výzkum probíhá formou kvantitativního výzkumného šetření, které bylo schváleno etickou komisí před samotným zahájením výzkumu. Zvolenou metodou pro sběr dat, bylo studium písemných dokumentů, přímé dotazování a jednoduché fyzikální vyšetření. Sběr dat probíhá vždy do 3 dnů od přijetí a následně těsně před propuštěním. Pomocí měřících a hodnotících nástrojů, které jsou relevantní součástí funkčního geriatrického hodnocení. Je hodnocena oblast soběstačnost a mobilita. Nedílnou součástí bylo také hodnocení subjektivního stavu seniora. V rámci předkládané pilotáže tvořilo výzkumný soubor 33 probandů. Kritériem pro zařazení do výzkumu byl věk od 65 let, výsledek kognitivního testu nad 15 bodů, délka hospitalizace na oddělení následné péče nad dobu 2 dnů a podpis informovaného souhlasu. Z výsledků proběhlé pilotáže je patrné, že v rámci následné péče dochází ke zlepšení sledovaných parametrů. A tím zřejmě i nepřímé kvality života listopadu 2013 Stránka 32

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

ODBORNÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o.

ODBORNÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o. VIII. ročník odborné konference ODBORNÝ PROGRAM Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka pořadatel: EDUMED s.r.o. Odborný program Středa 13. listopadu 2013 16:00 17:00

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha Recenzenti MUDr. Eva Helmichová, CSc. Homolka Premium Care

Více

I. GERONTOLOGIE. 1. Fyziologie stárnutí a stáří. Charakteristické znaky chorob ve stáří. Farmakoterapie ve stáří.

I. GERONTOLOGIE. 1. Fyziologie stárnutí a stáří. Charakteristické znaky chorob ve stáří. Farmakoterapie ve stáří. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty v gerontologii I. GERONTOLOGIE

Více

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : 2009-2010 Bakalářský studijního program OŠETŘOVATELSTVÍ 53-41 - OBOR VŠEOBECNÁ SESTRA prezenční

Více

Ústav ošetřovatelství

Ústav ošetřovatelství NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obor: Všeobecná sestra Forma studia: Prezenční a kombinovaná Akademický rok: 2012/2013 Jedná se o

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

CENTRUM KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY PRO ŘEŠENÍ

CENTRUM KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY PRO ŘEŠENÍ CENTRUM PRO ŘEŠENÍ KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY DEFINICE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY Operace kýly je jedním z nejčastějších chirurgických výkonů nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě s nemalým sociálním

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Urgentní medicína a medicína katastrof

Urgentní medicína a medicína katastrof Urgentní medicína a medicína katastrof Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje MUDr. Ladislav Žabka, Ph.D. (A) Přednemocniční péče Neodkladná péče (PNNP) KZOS RLP LZS RZP RVS Odkladná péče

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY TEORIE A PRAXE MUDr. Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL V.celostátní konference Medicína katastrof, traumatologické plánování a příprava,

Více

4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Brno, 12. 11. 2016 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Uspořádání již 4. Kulatého stolu je známkou

Více

Využití aliance 3N v managementu bolesti u nemocných s chronickou ránou

Využití aliance 3N v managementu bolesti u nemocných s chronickou ránou Využití aliance 3N v managementu bolesti u nemocných s chronickou ránou Mgr. Markéta Koutná, DSP FZV UP Olomouc školitel: PhDr. Andrea Pokorná PhD., LF MU, Brno Bolest u chronické (nehojící se) rány BOLEST

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Tematické okruhy bakalářských prací

Tematické okruhy bakalářských prací Tematické okruhy bakalářských prací prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc. 1. Myelinizace v obraze MR. 2. Posttraumatická transdurální herniace míchy - kazuistika. 3. Korelace mezi klinickou manifestací a nálezem

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče podporováno DESG Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Ústav fyziologie a Fakultní nemocnice Olomouc Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ vytvořila a od září 2014 připravila k realizaci šest odborných a jeden manažerský

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra)

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra) LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH (všeobecná sestra) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 8 0 Praha tel.: + 40 4 97, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 5 27. 7. 2007 Gynekologická péče - činnost v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Žádost o grant AVKV 2012

Žádost o grant AVKV 2012 Žádost o grant AVKV 2012 Zlepšení nutričního stavu chirurgických nemocných s maligním onemocněním trávicího traktu Žadatel Všeobecná Fakultní Nemocnice 1. Chirurgická klinika Praha 2, U nemocnice 2, 128

Více

Resortní bezpečnostní cíle

Resortní bezpečnostní cíle Strana 1 z 5 V EU je u 8-12% hospitalizovaných pacientů způsobena újma během poskytování zdravotní péče. Nejčastěji se jedná o pochybení, která se týkají podávání léčivých přípravků, přenosu nemocničních

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Fitness for anaesthesia

Fitness for anaesthesia Fitness for anaesthesia Richard Pradl KARIM FN a LF UK Plzeň ČSARIM, Plzeň 2015 04/10/2015 Cílem předoperačního hodnocení stavu pacienta je pokles morbidity spojené s operačním výkonem, zvýšení efektivity

Více

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Co je to ambulantní katetrizace? Jednodenní vyšetření a ošetření bez hospitalizace

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Paliativní péče v první linii Doporučený postup pro všeobecné praktické lékaře 2006 MUDr.Bohumil Skála,PhD Paliativní péče Paliativní péče je přístup, p, který zlepšuje kvalitu života nemocných a jejich

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Lenka Gutová, Eva Pavelková SAK ČR Seminář MZ ČR 26.4.2007 Podpora řízení kvality v primární péči Je těžké měnit lidi, ale je možné změnit

Více

Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové

Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové Jana Kudelová, Michal Poddaný - studenti LF UK HK Michal Uher IBA LF MUNI Brno Vladimír Koblížek Plicní klinika FN HK Pozor - kouření není pouhý zlozvyk Agenda

Více

ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY

ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY DEFINICE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY Operace kýly je jedním z nejčastějších chirurgických výkonů nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě s nemalým sociálním i ekonomickým dopadem

Více

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Myšlenky pro současnost a budoucnost MUDr.Bohumil Skála,PhD Praktický lékař pro dospělé Brno 2006 Vize Paliativní

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy- III. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Kardia, s.r.o. Prevencí ke zdraví Healthy Life Expectancy at Birth (HALE) Počet let prožitých ve zdraví Věk Pro Českou republiku: 58,8 roku Pro EU

Více

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky Onkologická péče v ČR ze dne 5.12.2008 Ročník 2008 Částka 7 Bod 6 Strana 27-34 Doplňky - Věstník MZČR 2/2009 a 7/2009 Komplexní

Více

POSKYTOVATEL PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČE NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE KOLEGIUM OBCÍ II. A III. TYPU, KÚ LIBERECKÉHO KRAJE, LIBEREC, KVĚTEN 2015

POSKYTOVATEL PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČE NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE KOLEGIUM OBCÍ II. A III. TYPU, KÚ LIBERECKÉHO KRAJE, LIBEREC, KVĚTEN 2015 POSKYTOVATEL PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČE NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE KOLEGIUM OBCÍ II. A III. TYPU, KÚ LIBERECKÉHO KRAJE, LIBEREC, KVĚTEN 2015 Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje Příspěvková

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

Léze nervus ulnaris v oblasti lokte v praxi

Léze nervus ulnaris v oblasti lokte v praxi Léze nervus ulnaris v oblasti lokte v praxi Nakládalová, M. 1, Pešáková, L. 2, Nakládal, Z. 2, Bartoušek, J. 3, Fialová, J. 1 1 Klinika pracovního lékařství a 3 Neurologická klinika FN a LF UP Olomouc

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Triáž pacientů s akutními CMP

Triáž pacientů s akutními CMP Triáž pacientů s akutními CMP S. Peška Neurologická klinika LF MU a FN Brno Organizace cerebrovaskulární péče na regionální úrovni, pracovní setkání, Brno 12.11.2010 Hlavní zásady a cíle CMP je urgentní

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy Návrh VYHLÁŠKA ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle. zákona č. /2009 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich

Více

Pracovní podmínky zdravotníků nelékařů ve FN HK. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Mgr. Dana Vaňková Mgr. Hana Drábková

Pracovní podmínky zdravotníků nelékařů ve FN HK. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Mgr. Dana Vaňková Mgr. Hana Drábková Pracovní podmínky zdravotníků nelékařů ve FN HK prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Mgr. Dana Vaňková Mgr. Hana Drábková Úvod Dotazníkové šetření ČAS Validita, 6000 respondentů, reprezentativnost Nedostatečný

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR

Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR MUDr. Edita Richterová Definice oboru UM a MK UM je lékařským oborem, který se zabývá poskytováním, organizováním a vědeckým

Více

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Mgr. Pavlína Fridrichovská DiS. Koordinátor podpory zdraví Nemocnice Pelhřimov Efektivní strategie podpory zdraví IV. Praha SZÚ 16. 6. 2016 Nemocnice Pelhřimov Nemocnice

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Ergonomické aspekty a výskyt muskuloskeletálních onemocnění zubních lékařů v ČR.

Ergonomické aspekty a výskyt muskuloskeletálních onemocnění zubních lékařů v ČR. Ergonomické aspekty a výskyt muskuloskeletálních onemocnění zubních lékařů v ČR. Zdeňka Šustová, Lenka Hodačová Stomatologická klinika LF UK a FN a Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Zubní

Více

Léze nervus ulnaris v oblasti lokte jako nemoc z povolání

Léze nervus ulnaris v oblasti lokte jako nemoc z povolání Léze nervus ulnaris v oblasti lokte jako nemoc z povolání Nakládalová, M. 1, Bartoušek, J. 2 Pešáková, L. 3, Nakládal, Z. 3 1 Klinika pracovního lékařství a 2 Neurologická klinika FN a LF UP Olomouc 3

Více

Anesteziologická ambulance nutnost nebo luxus?

Anesteziologická ambulance nutnost nebo luxus? Anesteziologická ambulance nutnost nebo luxus? Jan Neiser Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta UP Olomouc Klinika anesteziologie a resuscitace Anesteziologická ambulance - východiska Odborná (přínos

Více

Nové akreditační standardy

Nové akreditační standardy Nové akreditační standardy Proč nové standardy Den vydání nové revize je prvním dnem přípravy revize další Zkušenosti z aplikace standardů Usnadnění a zjednodušení interpretací Jednoznačnost Legislativa

Více

Spolu až do konce Výsledky programu za rok 2016

Spolu až do konce Výsledky programu za rok 2016 Spolu až do konce Výsledky programu za rok 2016 Spolu až do konce Výsledky 3. ročníku programu zaměřeného na podporu péče o umírající v ČR V rámci své práce a podpory se nejvíce zaměřujeme na období konce

Více

Děti s perinatální zátěží - multidisciplinární péče jako základ sekundární a terciární prevence

Děti s perinatální zátěží - multidisciplinární péče jako základ sekundární a terciární prevence Děti s perinatální zátěží - multidisciplinární péče jako základ sekundární a terciární prevence MUDr. Martina Kašparová Centrum komplexní péče pro děti s poruchami vývoje, Pediatrická klinika 2.LF UK a

Více

A PROJEKT SHELTER V ČR

A PROJEKT SHELTER V ČR DLOUHODOBÁ GERIATRICKÁ PÉČE A PROJEKT SHELTER V ČR Koordinující pracoviště: Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Eva Topinková,, CSc. Eva Červinková NÁKLADY NA SLUŽBY PRO SENIORY V EVROPSKÉM

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy- IV. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

III. celoslovenská konferenci sestier pracujúcich v chirurgických odboroch s medzinárodnou účasťou Martin 11.9.209 Možnosti získání odborné způsobilosti na Katedře ošetřovatelství LF MU v Brně Andrea Pokorná

Více

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus MUDr. Pavel Frňka Praha, 18.2.2015 Zlepšení péče? Asi se shodneme, že zlepšení péče je zvýšení její kvality Kvalita = splněná očekávání, kladená

Více

Činnosti a kompetence nelékařských zdravotnických povolání. Mgr. Lenka Hladíková odbor vzdělávání a vědy

Činnosti a kompetence nelékařských zdravotnických povolání. Mgr. Lenka Hladíková odbor vzdělávání a vědy Činnosti a kompetence nelékařských zdravotnických povolání Mgr. Lenka Hladíková odbor vzdělávání a vědy Činnosti a kompetence NLZP příprava návrhu nové vyhlášky o činnostech NLZP v návaznosti na připravovaný

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Katedra ošetřovatelství a porodní asistence. Sborník příspěvků

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Katedra ošetřovatelství a porodní asistence. Sborník příspěvků Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Sborník příspěvků Celostátní konference s mezinárodní účastí pro studenty programu Ošetřovatelství a Porodní asistence, všeobecné sestry a porodní

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. 1 Nespavost je buď jen symptom a nebo samostatná nemoc. Příčiny nespavosti jsou velmi různé, ale základní a nejčastější diagnoza u dospělých je primární (psychofyziologická)

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 10. 2011 Analýza dat: Mgr. Zbyněk Bortlíček Informační technologie: RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D. Management projektu: Ing. Petr Brabec, Mgr. Karel

Více

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková Řízení lidských zdrojů a akreditace Ing. Lenka Nétková Základní PSJ a SOP Personální práce Vzdělávání a odborný rozvoj Popis pracovních míst Pracovní doba a dovolená na zotavenou Poskytování platu Posuzování

Více

Problematika personálních normativů lékařských povolání v lůžkových zdravotnických zařízení. Roman Michálek

Problematika personálních normativů lékařských povolání v lůžkových zdravotnických zařízení. Roman Michálek Problematika personálních normativů lékařských povolání v lůžkových zdravotnických zařízení Roman Michálek Úvod Řízení lidských zdrojů Personální audit Jindřichův Hradec 19092014 2 Specifika lékařské profese

Více

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D. zástupce ředitele pro LPP, Nemocnice Znojmo MUDr. Vladislav Kopecký, MUDr.

Více

Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017

Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017 ČSPM ČSL JEP Masarykův onkologický ústav Žlutý kopec 7, 656 53 Brno www.paliativnimedicina.cz info@paliativnimedicina.cz Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017 Stanovisko České společnosti

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

POSKYTOVÁNÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE PODLE

POSKYTOVÁNÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE PODLE POSKYTOVÁNÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE PODLE DOPORUČENÍ EPUAP PRO PREVENCI A LÉČBU DEKUBITŮ V INTENZIVNÍ PÉČI VE DVOU ČESKÝCH NEMOCNICÍCH Mgr. Markéta Příhodová Mgr. Veronika Di Cara 2016 Ústav teorie a praxe

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu

Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Interní klinika Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy-ii. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

Vedoucí lékař týmu. chirurg

Vedoucí lékař týmu. chirurg Oddělení urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové David Tuček, Jaromír Kočí OUM FN Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Z hlediska uspořádání pavilónový typ nemocnice Původně každá

Více

SPOLU AŽ DO KONCE. Výsledky 3. ročníku programu zaměřeného na podporu péče o umírající v ČR

SPOLU AŽ DO KONCE. Výsledky 3. ročníku programu zaměřeného na podporu péče o umírající v ČR SPOLU AŽ DO KONCE Výsledky 3. ročníku programu zaměřeného na podporu péče o umírající v ČR V rámci své práce a podpory se nejvíce zaměřujeme na období konce života, které považujeme za velmi důležité a

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o.

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov p.o. Motto Pacient je ten, kdo posuzuje kvalitu naší péče a služeb. Chceme být zdravotnické zařízení, které je pacienty žádané a uspokojuje jejich potřeby a očekávání.

Více

Výkaz činnosti klinického farmaceuta. Mgr. Jana Gregorová Mgr. Kateřina Langmaierová

Výkaz činnosti klinického farmaceuta. Mgr. Jana Gregorová Mgr. Kateřina Langmaierová Výkaz činnosti klinického farmaceuta Mgr. Jana Gregorová Mgr. Kateřina Langmaierová Poznámka Vznik výkazu předcházel vzniku registračních listů k výkonu, procesní stránka schválení výkazu termínově

Více

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013 4. Zdravotní péče Zdrojem dat uváděných v této kapitole jsou publikace Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Zdravotnické ročenky krajů a ČR a Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr.

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více