SBORNÍK ABSTRAKT 8. ročníku odborné konference NÁCHODSKÉ MEZIOBOROVÉ DNY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBORNÍK ABSTRAKT 8. ročníku odborné konference NÁCHODSKÉ MEZIOBOROVÉ DNY"

Transkript

1 SBORNÍK ABSTRAKT 8. ročníku odborné konference NÁCHODSKÉ MEZIOBOROVÉ DNY listopadu 2013 Stránka 1

2 Primární prevence CMP Leoš Tölg, Kateřina Bergerová Neurologické oddělení, ON Náchod, a.s. Stručná charakteristika prezentace Krátký pohled do historie - sestra a její úloha v preventivní péči, co je to CMP, příčiny vzniku CMP, rozdělení, změna životního stylu - praktické návody, postupy, potraviny, které léčí, závěr - zhodnocení a možnosti člověk 21. století listopadu 2013 Stránka 2

3 Implementace RLP-RV systému v Královéhradeckém kraji. Činnost LZS v Královéhradeckém kraji. Vladimír Švába Zdravotnická Záchranná Služba Královéhradeckého kraje, Hradec Králové Obsah Autor se v prezentaci zabývá historickými specifikacemi systému poskytování přednemocniční neodkladné péče v Královéhradeckém kraji z pohledu operačního řízení. Retrospektivně je hodnocen přechod jednotného systému posádek Rychlé lékařské pomoci na setkávací systém lékařských a zdravotnických posádek ZZS. V prezentaci je detailně popsána příprava celého systému přednemocniční neodkladné péče na změnu poskytování péče v Královéhradeckém kraji. Autor popisuje způsob vzdělávání operátorů a členů výjezdových skupin související s připravovanou změnou péče. V prezentaci jsou konfrontovány jednotlivá specifika obou systémů PNP (RLP vs. Rendez-Vous). Autor podrobně popisuje využití Letecké záchranné služby v Královéhradeckém kraji. V prezentaci je hodnocena práce operačního střediska ve vztahu k aktivaci LZS v KHK. Autor poukazuje na specifické podmínky zásahů LZS v KHK listopadu 2013 Stránka 3

4 Příprava ZZS KHK na vysoce virulentní nákazu MUDr. Libor Seneta1, Mgr. Radek Mathauser2, MUDr. Jiří Mašek1, Bc.Tomáš Ježek2 1 2 Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KHK, Hradecká 1690/2A, Hradec Králové Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Hradecká 1690/2A, Hradec Králové Obsah Zdravotnická záchranná služba je poskytovatelem přednemocniční neodkladné péče. V návaznosti na nemocniční péči zajišťuje primární transporty z terénu pacientů s podezřením na vysoce virulentní nákazu do specializovaných center infekčních pracovišť. Rovněž na základě smlouvy poskytuje sekundární transporty mezi specializovanými centry. V souvislosti s rozvojem péče a legislativními požadavky se ZZS Královéhradeckého kraje připravuje na reálné zásahy výše uvedeného typu. Příspěvek prezentuje pozadí potřebnosti a příprav, požadavky na organizaci péče, materiální vybavení a školení posádek, včetně specializovaného výjezdového stanoviště Biohazard týmu zajišťující 24 hodinovou pohotovost v rámci kraje a národní spolupráce listopadu 2013 Stránka 4

5 Bezpečné podávání léků ve zdravotnických zařízeních Bc. Eva Sedláčková, Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D. Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií Stručná charakteristika prezentace Úvod Příprava a podání léčiv je neodmyslitelnou součástí práce každé sestry. Otázka bezpečnosti je stále diskutovanějším tématem. Odhaduje se, že v členských státech Evropské unie je osmi až dvanácti procentům pacientů přijatých do nemocnic způsobena újma v důsledku nežádoucích událostí během poskytování zdravotní péče. Je zřejmé, že řada nežádoucích událostí se dá eliminovat, proto by se nemocnice měly zaměřit na zlepšení metod detekce pochybení, čímž by se snížila ekonomická zátěž a zvýšila kvalita péče. Z dostupných výsledků výzkumných šetření vyplývá, že lékové pochybení hlásí pouze minimum sester. Důvodů je mnoho. Jednou z příčin může být strach z potrestání, obava ze soudního sporu nebo nedostatečné pochopení důvodu hlášení mimořádných událostí. Přitom v moderním zdravotnickém zařízení představuje fungující systém hlášení pochybení důležitou zpětnou vazbu, možnost prevence, snížení ekonomické zátěže a další výhody. Cíl a metoda V rámci projektu Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice s názvem Kvalita péče ve zdravotnických zařízeních jsme se zaměřili na zvýšení informovanosti vrchních a staničních sester v oblasti bezpečného a správného podávání léčivých přípravků, problematiky nežádoucích událostí a příslušné legislativy. Pro vrchní a staniční sestry nemocnice krajského typu byla připravena vzdělávací akce, která získala souhlasné stanovisko ČAS. Její náplň jsme definovali na základě předchozích kvalitativních rozhovorů s vrchními sestrami daného zařízení. Součástí akce je kromě pre testu a post testu znalostí panelová diskuze zaměřená na analýzu kultury bezpečí na vlastním pracovišti a plán možných změn. Závěr Zdravotnická zařízení by pro zvýšení kvality měla mít optimální systém hlášení pochybení, včetně dostatku informací o problematice a žádný zaměstnanec by se neměl bát svá pochybení oznámit. Péči o nemocné vytváří celý tým a týmově bychom se měli také chovat, aby v našich nemocnicích bylo bezpečněji jak pro pacienty, tak také pro zdravotnický personál. Studie byla podpořena projektem Studentské grantové soutěže Univerzity Pardubice SGFZS02/ listopadu 2013 Stránka 5

6 Připravujeme se k akreditačnímu šetření? Mgr. Renata Dušková 1, Mgr. Jana Burešová 2 1 hlavní sestra, ON Náchod, a.s. 2 Oddělení řízení kvality zdravotní péče, ÚVN VFN Praha Obsah Příspěvek se věnuje oblasti kvality péče v ONN. V první části příspěvku, který odprezentuje Mgr. Dušková zazní současná situace v oblasti kvality v ONN a to především v nelékařských oborech. Seznámí vás s činností multidisciplinárních týmů a systémem řízené dokumentace. V závěru svého vystoupení posluchače krátce informuje o akreditačních standardech SAK. Část Mgr. Jany Burešové plynule naváže na poslední část příspěvku Mgr. Duškové a její sdělení bude vycházet z jejích pracovních zkušeností na Oddělení kvality ÚVN Praha. Posluchače seznámí s praktickým dopadem akreditačních standardů a jejich implementací do praxe listopadu 2013 Stránka 6

7 Faktory ovlivňující výskyt syndromu vyhoření u NLZP Mgr. Jana Morávková ON Náchod, a.s., LDN Jaroměř Charakteristika prezentace Přednáška je věnována syndromu vyhoření a faktorům ovlivňujícím jeho výskyt. Zabývá se definováním syndromu vyhoření, historií, příznaky, ovlivňujícími faktory, léčbou a prevencí tohoto stavu. Empirická část objasňuje závislost mezi vybranými sociodemografickými údaji a vyhořením u nelékařů, dále zjišťuje závislost mezi vzděláním, pohlavím a znalostí problematiky syndromu vyhoření. A v neposlední řadě se věnuje závislosti mezi subjektivním pocitem vyhoření a objektivními projevy tohoto stavu. Výzkumné šetření k empirické části proběhlo na vybraných oddělení ON Náchod listopadu 2013 Stránka 7

8 Canisterapie a ergoterapie na LDN v Jaroměři Ivana Haková LDN Jaroměř, ON Náchod a.s. Stručná charakteristika prezentace Prezentace pojednává o seznámení s pojmem canisterapie a ergoterapie nejprve z oblasti teorie. Poté budou předvedeny praktické ukázky z uplatnění těchto prvků na našem oddělení.. Ke shlédnutí budou fotografie a videa z těchto terapií. Na závěr se zabývám významem a výhodami terapií na našem oddělení listopadu 2013 Stránka 8

9 Kazuistika léčby pacienta na LDN Jana Kotrčová LDN Jaroměř, ON Náchod a.s. Stručná charakteristika prezentace Na začátku mé přednášky se zabývám zajímavostmi z ošetřovatelské anamnézy. Následuje stručný popis průběhu hospitalizace a léčby. Poté průřez ošetřovatelskými diagnózy, které byly u pacienta zjištěny. V závěru shrnutí stavu pacienta a jeho plánované propuštění listopadu 2013 Stránka 9

10 Imobilizační syndrom u pacientů na odděleních dlouhodobé a následné péče Mgr. Jana Kaššová, Bc. Lenka Bartošová LDN Jaroměř, ON Náchod a.s. Stručná charakteristika prezentace Prezentace je věnována výskytu imobilizačního syndromu u dlouhodobě hospitalizovaných pacientů. Zabývá se definováním imobilizačního syndromu, příčinami jeho vzniku a projevy. Dále zjišťuje závislost mezi předchozí i současnou léčbou pacienta, délkou omezené hybnosti, věkem, pohlavím a vznikem imobilizačního syndromu, objasňuje závislost mezi imobilitou a změnami ve vybraných tělesných systémech a v neposlední řadě se věnuje závislosti mezi tělesnou aktivitou dlouhodobě hospitalizovaného pacienta a snížením rizika vzniku imobilizačního syndromu listopadu 2013 Stránka 10

11 Bazální stimulace v následné péči Mgr. Eva Ludvíková LDN Jaroměř, ON Náchod a.s. Charakteristika prezentace Příspěvek prezentuje koncept bazální stimulace a současně jeho využívání v péči o pacienty na lůžkách následné péče. V prezentaci je v několika bodech shrnuta teoretická část popisující koncept bazální stimulace a část praktická, která je zaměřená na jednotlivé prvky využívané v péči o pacienty. Pro doplnění celkového obrazu jsou součástí přednášky i jednotlivé kasuistiky listopadu 2013 Stránka 11

12 Onkologický pacient, sdělování diagnózy Kamila Šimerdová Oddělení klinické onkologie, ON Náchod, a.s. Stručná charakteristika prezentace Hlavním tématem přednášky je sdělování onkologické diagnózy lékařem. Stručně jsou zde vytyčeny náročné situace pro sdělení, že pacient onemocněl zhoubnou chorobou a faktory komplikující celý postup. Dále v mé přednášce uvádím zásady, kterými by se měl lékař řídit a fáze prožívání, kterými prochází pacient po sdělení, že onemocněl ZN. V závěru jsou uvedena čísla sledovaného indikátoru odd. klinické onkologie listopadu 2013 Stránka 12

13 Immune escape mechanismy nádoru MUDr. Jarmila Prošvicová Klinika onkologie a radioterapie, LF UK a FN Hradec Králové Obsah Zdravý a dobře fungující imunitní systém rozpozná nádorovou buňku jako "danger signál" a umí na něj zareagovat, tj.ji zahubit, mechanismy přirozenými i adaptivními, za spolupráce humorálních i buněčných elementů. Aktivace této kaskády dějů má několik stupňů, jejichž nedílnou součástí je jak pozitivní kostimulace (B7.1, B7.2 a CD28), tak i negativní regulace. Současná věda odhalila obrovský terapeutický potenciál receptorů negativních signálů (CTLA- 4, PD-1) a tyto receptory terapeuticky cílí (ipilimumab, nivolumab)(1, 2). I při poměrně dobrém response rate těchto protilátek zůstává určité procento nádorů k této léčbě resistentních. Hovoří se o nádorech, které jsou T-lymfocyty málo prostoupeny ("poor inflamed") a otázkou zůstává proč (3). Ve své přednášce bych ráda hovořila o aktuálních terapeutických úspěších imunomodulačních protilátek, ale také o faktorech a cestách, které jim v řádném fungování zabraňují (ph prostředí a terén chronického zánětu, IDO, EGR2 a T buněčná anergie, intrinsitní dysfunkce T lymfocytů aj.) (4, 5), jelikož zrušit inhibici není totéž jako aktivovat reakci. 1) Checkpoint modulation in melanoma: an update on ipilimumab and future directions. Page DB, Postow MA, Callahan MK, Wolchok JD., Curr Oncol Rep Oct;15(5): ) Drug of the year: Programmed Death-1 receptor/programmed Death-1 Ligand-1 receptor monoclonal antibodies. Robert C, Soria JC, Eggermont AM., Eur J Cancer Sep;49(14): ) Cancer immunotherapy. Gajewski TF., Mol Oncol Apr;6(2): ) Cancer immunotherapy strategies based on overcoming barriers within the tumor microenvironment. Gajewski TF, Woo SR, Zha Y, Spaapen R, Zheng Y, Corrales L, Spranger S. Curr Opin Immunol Apr;25(2): ) Up-Regulation of PD-L1, IDO, and Tregs in the Melanoma Tumor Microenvironment Is Driven by CD8+ T Cells. Spranger S, Spaapen RM, Zha Y, Williams J, Meng Y, Ha TT, Gajewski TF. Sci Transl Med Aug 28;5(200):200ra listopadu 2013 Stránka 13

14 Nefrektomie u karcinomu ledviny s nádorovým trombem doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D. 1, Jaroslav Pacovský 1, Miroslav Louda 1, Josef Košina 1, Lukáš Holub 1, Michal Balík 1, Petr Hušek 1, Jan Dominik 2, Pavel Žáček 2, Petr Habal 2 1 Urologická klinika FN a LFUK Hradec Králové 2 Kardiochirurgická klinika FN a LFUK Hradec Králové Obsah Byl hodnocen soubor pacientů s tumorem ledviny a nádorovým trombem zasahujícím do dolní duté žíly, kteří podstoupili radikální nefrektomii, kavotomii a eventuálně také atriotomii s odstraněním nádorového trombu. Byl hodnocen soubor 93 pacientů, kteří byli operováni na Urologické klinice FNHK v období od ledna 2001 do července Pokud trombus dosahoval k bránici, byla operace provedena s asistencí hrudního chirurga a pokud byl trombus až v pravé síni, byla operace provedena ve spolupráci s kardiochirurgy v mimotělním oběhu. Byly hodnoceny operační výsledky, komplikace a onkologické výsledky. Chirurgická léčba u karcinomu ledviny je jediná účinná metoda, která může vést k záchraně pacienta listopadu 2013 Stránka 14

15 Maligní fluidothorax problém nejen onkologa doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D. Klinika onkologie a radioterapie FN a LF UK v Hradci Králové Ambulance paliativní onkologické péče KOC FN v Hradci Králové Obsah Léčebně neovlivnitelná progrese onkologického onemocnění je provázena řadou závažných symptomů, které snižují kvalitu života a celkovou dobu přežití nemocného. Mezi tyto symptomy patří: bolest, anorexie, kachexie, nauzea, zvracení, dušnost, kašel, hemoptýza, únava, pocení, zácpa, průjem, škytavka, ikterus, svědění, ascites, pleurální výpotek, syndrom maligní střevní obstrukce, syndrom míšní komprese, syndrom horní duté žíly, epileptické záchvaty, delirium, deprese, úzkost, poruchy spánku. Dušnost = subjektivní pocit ztíženého dýchání. V posledních měsících života až u 70% pacientů v paliativní onkologické péči. Pohledem paliativní medicíny dušnost je to, co udává sám pacient. Incidence všech pleurálních výpotků 320/ obyvatel, z toho 40% maligní výpotky. Maligní pleurální výpotky u žen: ca prsu 40%, karcinom urogenitálního traktu 20%, ca plic 15%, lymfom a leukemie 8%. Maligní pleurální výpotky u mužů: ca plic 50%, lymfom, leukemie 20%, ca GIT 7%. Fluidothorax u onkologických nemocných lze rozdělit na 3 základní typy: 1. Maligní fluidothorax: charakterem exsudát, často hemoragický, cytologicky s průkazem nádorových buněk. 2. Paramaligní fluidothorax : výpotek provázející nádorovou chorobu, cytologicky bez průkazu nádorových buněk. 3. Nemaligní fluidothorax : výpotek provázející nenádorová onemocnění /srdeční selhávání, renální selhání, plicní embolie, nefrotický syndrom, jaterní cirhóza, polékové (hydralazin, prokainamid), systémová onem. pojiva (RA, SLE)/. Maligní fluidothorax je ukazatelem pokročilosti nádorového onemocnění s velmi nepříznivou prognózou /střední doba přežití 3 měsíce od stanovení diagnózy /. Diagnostika maligního fluidothoraxu se opírá především o zobrazovací vyš. /RTG plic, UZ hrudníku, CT vyš. hrudníku/, cytologické vyš. (erytrocyty >100 tis., nádorové bb.), biochemické vyš. (bílkovina, LDH, AMS, GLU, lipidy) a případně i serologické vyš. (CEA). Je-li negativní cytologické vyš. fluidothoraxu, je dalším diagnostickým krokem perkutánní biopsie pleury s histologickým a kultivačním vyšetřením materiálu. Není-li etiologie známa, lze indikovat thorakoskopické vyš. (vyšetření parietální i viscerální pleury inspekcí, možnost odběru cílené biopsie části pleury a přilehlého plicního parenchymu). Strategie léčby maligního fluidothoraxu v paliativní onkologické péči zahrnuje: 1. léčbu základního onkologického onemocnění (paliativní onkologická léčba /paliativní onkologická péče), 2. evakuační punkci hrudníku (thorakocentéza) (pomůže jen dočasně, poskytne pacientovi úlevu od obtíží, především dušnosti a bolesti ), 3. chemickou pleurodézu instalací tertracyklinu, bleomycinu, biotalku nebo přípravku Corynebacterium parvum a 4. chirurgickou intervenci pleurektomii. Zásadní indikací pacienta k provedení chemické pleurodézy jsou obtíže způsobené recidivujícím pleurálním výpotkem (dušnost), které po evakuaci výpotku ustupují nebo se alespoň zmírňují a musí být prokázána expandibilita plíce. Chemická pleurodéza by měla být indikována listopadu 2013 Stránka 15

16 u nemocných v dobrém biologickém stavu (KPS >75%), s minimem přidružených závažných interních komorbidit a předpokládanou dobou přežití 3 a více měsíců. Pleurektomie by měla být indikována u pacientů s maligním fluidothoraxem refraktérním na léčbu pleurodézou a v dobrém celkovém stavu. Pleurektomie je velmi často vysoce efektivní (až v 90%), ale je spojena s vyšší perioperační mortalitou (10%) a s vyšším procentem komplikací (morbidita 23%). Závěrem lze kontatovat: 1. Optimální léčba maligního fluidothoraxu je u nemocných s pokročilým onkologickým onemocněním velmi diskutovaným tématem. 2. U každého nemocného je nutné zvolit individuální přístup s ohledem na jeho celkový stav a také jeho přání a přání jeho rodiny. 3. Předpokládaná doba přežití vhodných kandidátů k chemické pleurodéze případně k pleurektomii je 3 a více měsíců. 4. U preterminálních nemocných je preferován konzervat. postup (potentní opioidy, kortikoidy, antitussika, psychofarmaka, podpůrná oxygenoterapie). 5. Při úsilí na zvládnutí maligního fluidothoraxu nesmíme zapomínat, že utrpení těchto pacientů má rovinu nejen fyzickou, ale i psychologickou, duchovní a sociální a tišení těchto příznaků musí být součástí komplexní léčby. Podpořeno MZ ČR RVO (FNHK, ) listopadu 2013 Stránka 16

17 VLHKÉ HOJENÍ rozdělení preparátů Jana Krpatová Klinika nemocí kožních a pohlavních, FN Hradec Králové Stručná charakteristika prezentace Tato přednáška se zaobírá definicí chronické rány, zásadami hojení ran, správným hodnocením rány, dále pak preparáty vlhkého hojení a jejich rozdělením do jednotlivých skupin. V přednášce se zmiňuji o nevhodnosti častých převazů a důležitosti debridementu rány. Zmiňuji také TIME SYSTÉM systém, který nám ukazuje co na jednotlivou fázi hojení použít za materiál. Na závěr je fotodokumentace některých našich chronických ran listopadu 2013 Stránka 17

18 Etické konflikty v léčbě pacientů s nehojící se ránou Markéta Koutná 1, Jiří Černý 2, Andrea Pokorná 3 1 KARIM a Interní odd. Strahov, 1. LF UK a VFN Praha, UP Olomouc 2 Středisko zdraví Dobříš 3 Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno Klíčová slova etické konflikty, nehojící se rána, zdravotní služby Obsah V současné době se většina zdravotnických pracovišť potýká s problémem vztahu dostupných finančních prostředků na zajištění poskytovaných zdravotních služeb a jejich kvality. Není to jen problém ekonomický, ale stává se významným problémem etickým. Objevují se otázky diferenciace přístupu k pacientům, ať subjektivní či objektivní, volby léčebných postupů, léčebných materiálů a pomůcek ovlivněných náklady, uplatňování moderních metod léčby, spoluúčasti pacientů, problémy spojené s délkou léčby, spravedlnosti dostupnosti zdravotních služeb apod listopadu 2013 Stránka 18

19 EDUKAČNÍ STÁŽ V MAASTRICHTU Jana Krpatová Klinika nemocí kožních a pohlavních, FN Hradec Králové Obsah Edukační stáž byla uskutečněna pro nelékaře díky Nadaci profesora Zdeňka Zadáka. Místem stáže byla Universitní nemocnice v Maastrichtu. Edukační stáž proběhla v termínu Stáže se zúčastnilo 12 kolegyň z celé republiky a byli jsme rozděleny do dvou skupin po 6-ti účastnicích. Po příletu jsme měli domluvenou schůzku s panem Dewalquem, který se v nemocnici stará o systém vzdělávání, seznámil nás s historií nemocnice, s cíli nemocnice, se systémem vzdělávání a po té nás postupně provedl nemocnicí. Velice si mi líbilo propojení jednotlivých budov a velmi jsem kvitovala, že součástí nemocnice je také školící středisko se 17-ti výukovými místnostmi a tréninkovými místnostmi pro sestry a lékaře. Navštívili jsme také nově otevřenou Oční kliniku, která byla velice vkusně barevně sladěna. Tým jednotlivých klinik a oddělení má možnost ovlivnit barevnost prostředí ve kterém pracují. Vedení nemocnice má kladný vztah k umění a celá nemocnice je vkusně zařízena a nechybí zde obrazy, plastiky, květiny, fotografie. Během dalších dnů jsme postupně navštívili oddělení kardiologie, pohotovost, onkologický stacionář, jednodenní chirurgii, dialýzu a měli jsme možnost navštívit i lůžkové oddělení pro dospělé. Na oddělení je veškerá medikace chystána centrálně, na daného pacienta s vlastním čárovým kódem totožným na náramku pacienta a sestra do počítače scanuje kód, je tedy jasně dáno kdo lék podal, v kolik hodin. Během našeho pobytu jsme měli možnost poznat personální restaurant, který byl na vysoké úrovni. Velmi se nám líbila myčka a sušička na lůžka a noční stolky a velice nás zaujal systém výdeje personálního prádla pomocí čipové karty. Celá stáž byla pro nás obrovským přínosem listopadu 2013 Stránka 19

20 Plánovaný příjem na chirurgické ambulanci Eva Karásková Chirurgická ambulance, ON Náchod, a.s. Obsah Přednáška vysvětluje postup při objednání pacienta k hospitalizaci, zajištění předoperačního vyšetření a samotný příjem listopadu 2013 Stránka 20

21 Kompenzační cviky u léze n. medianus v oblasti zápěstí Mgr. Veronika Máslová 1, doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D. 1, doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D. 1, Marie Nakládalová 2, Jana Marečková 3 1 Oblastní nemocnice Náchod, a. s. 2 Fakulta pracovního lékařství LF a UP v Olomouci 3 Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci Klíčová slova nervus medianus, neurodynamické cviky, syndrom karpálního tunelu Souhrn Léze n. medinus v oblasti zápěstí resp. syndrom karpálního tunelu je velmi častým postižením a v naší republice nejčastější nemocí z povolání vůbec. Toto profesionální postižení vzniká vlivem přetěžování horních končetin a vlivem nadlimitních vibrací přenášených na horní končetiny. Nejčastěji jsou postiženi montážní dělníci, šičky čalouníci, zubní technici, lesní dělníci, brusiči, kameníci apod. Přestože konzervativní léčba patří k základním pilířům léčby, objektivních studií, které se zabývají výzkumem efektu dlouhodobé konzervativní terapie, je stále málo. Sdělení informuje o podstatě neuromobilizačních cviků a prezentuje vybrané kompenzační cviky vhodné u syndromu karpálního tunelu. Efektivita těchto cviků bude předmětem dalšího zkoumání listopadu 2013 Stránka 21

22 Využití vybraných terapií ve zvláštních zdravotnických zařízeních pro děti do 3 let věku Mgr. Kateřina Peřinová Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, Katedra porodní asistence a zdravotně sociální péče Stručná charakteristika prezentace Pro zpracování prezentace jsem si zvolila téma směřující do problematiky zvláštních zdravotnických zařízení, které jsou v poslední době často diskutované (hlavně po přijetí novely zákona č. 359/1999 o sociálně-právní ochraně dětí s účinností od ). Jedná se o zařízení pečující o děti do třech let věku, které se ocitly v těžké životní situaci (ať už zdravotní, nebo sociální, někdy i kombinace obou). Tato prezentace však nabízí odlišný úhel pohledu na danou problematiku. Zabývá se využitím terapeutických metod právě v těchto zařízeních. K tématu mě dovedla dlouholetá spolupráce s jedním z dětských center a hlavně hojná diskuze nad zrušením těchto zařízení listopadu 2013 Stránka 22

23 Herní terapie v českých nemocnicích Mgr. Jana Urbanová 1 ; Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D. 2 1 Interní oddělení ON Náchod, a.s. 2 Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií Stručná charakteristika prezentace Hospitalizace představuje závažný zásah do stereotypu dítěte. Znamená pro něho zátěž, ztrátu běžných aktivit, vytržení z kolektivu a normálního života. Herní terapie je metoda, jejímž úkolem je zbavit dítě strachu z hospitalizace, seznámit ho s nemocničním prostředím a získat ke spolupráci. Snaží se vysvětlit dětem onemocnění a léčbu takovou formou, která odpovídá jejich chápání a věku. Cílem výzkumu bylo zmapovat situaci herní terapie na dětských odděleních v České republice. Zjistit, v jaké míře je u nás využívána, které prvky se v praxi nejčastěji vyskytují a který pracovník herní terapii nejčastěji provádí. Zajímalo nás také, zda oddělení, kde se herní terapie neprovádí, mají o tuto práci zájem. Prostřednictvím pošty byl rozeslán dotazník, kterým byly osloveny vedoucí sestry všech zjištěných dětských oddělení v ČR. Dále byla vybrána 4 pracoviště, která v dotazníku uvedla, že herní terapii provádí. Na těchto pracovištích byl proveden kvalitativní výzkum zaměřený na sledování prováděné herní terapie. Ze 78 oddělení, která se zúčastnila našeho výzkumu, používá herní terapii 31 z nich. Ve většině zdravotnických zařízení ji provádí pedagogický pracovník. Z používaných prvků herní terapie převažuje zaměstnání hospitalizovaných dětí a příprava dětí na zákroky a vyšetření. Výzkum byl prováděn v rámci diplomové práce listopadu 2013 Stránka 23

24 Závažné neshody preanalytické fáze při laboratorních vyšetřeních. Petra Vlčková, Mgr. Milena Hanušová Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky, ON Náchod, a.s. Obsah Možné chyby a jejich důsledky, které předcházejí vyšetřením vzorků v laboratoři. Příklady na konkrétní kazuistice listopadu 2013 Stránka 24

25 Prevence hemolýzy Ivana Čuříková, Iveta Vaníčková Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Broumov, ON Náchod, a.s. Obsah Hemolýza. Příčiny hemolýzy. Úloha laboratoře při zjištěné hemolýze listopadu 2013 Stránka 25

26 Problémy s používáním prostředků POCT v ONN PharmDr. Miroslav Srna, Mgr. Lenka Dítětová Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky, ON Náchod, a.s. Obsah Zásady používání prostředků POCT v ONN, jejich problémy a úskalí listopadu 2013 Stránka 26

27 Metody zjišťování výskytu vrozených vývojových vad v graviditě současný stav MUDr. Lenka Zahálková Gynekologicko-porodnické oddělení ON Náchod, a.s. Charakteristika prezentace V poslední době došlo k úpravě a rozšíření screeningových metod ke zjišťování vrozených vývojových vad v graviditě. Přednáška si klade za cíl zejména podat přehled o posloupnosti a způsobech detekce vrozených vývojových vad. Zmíníme se nejen o screeningu v rámci aktuálních doporučení, ale také o novinkách, jejichž význam by do budoucna mohl narůstat listopadu 2013 Stránka 27

28 Porodní asistence v Saúdské Arábii Bc. Pavla Edgeworth ON Náchod, a.s. Charakteristika prezentace Prezentace shrnuje poznatky a vlastní zkušenost získané během více než 3-letého pobytu v Saúdské Arábii. Nejdříve seznamuje s geografickými údaji, zvyklostmi a zvláštnostmi země. Poté se věnuje odborné práci porodní asistentky. Hlavními body jsou: charakteristika nemocnice a vybavení porodního sálu složení mezinárodního týmu prenatální péče zvláštnosti arabského porodnictví podmínky přijetí na porodní sál doprovod k porodu péče v jednotlivých fázích porodu kompetence porodní asistentky péče a novorozence a zajištění poporodní péče ženská obřízka saúdská alternativní medicína Výklad je doprovázen četnými fotografiemi listopadu 2013 Stránka 28

29 Péče porodní asistentky o ženy jiného etnika na území ČR. Mgr. Zuzana Škorničková Pardubická krajská nemocnice, a.s. Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií Stručná charakteristika prezentace Prezentace je zaměřena na péči o ženy různého etnického původu na Porodnickogynekologické klinice Pardubické krajské nemocnice. Hlavní pozornost je věnována především mongolským a vietnamským ženám, jejich spokojenost s péčí o ně, dodržování komunikačních zásad, atd. Další část prezentace je věnována používání ošetřovatelské dokumentace se specifiky pro cizinky, používání komunikačních karet a spolupráci s Centry na podporu integrace cizinců v Pardubickém kraji zajišťování tlumočníků, informovanost o způsobech pojištění a celková podpora listopadu 2013 Stránka 29

30 Spokojenost pacientek jako indikátor kvality ošetřovatelské péče Jana Křivská vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení ON Náchod, a.s. Klíčová slova indikátor kvality, ošetřovatelské péče, metodika sledování indikátoru, kriteria sledování, spokojenost pacientů =měřítko kvality poskytované péče Obsah Příspěvek je zaměřen na metodiku sledování a výsledky sledování spokojenosti pacientek gynekologicko-porodnického oddělení ON Náchod v roce Spokojenost pacientek byla v tomto roce indikátorem kvality poskytované ošetřovatelské péče. Zajímalo nás, s čím jsou naše pacientky velmi spokojené a naopak, kde máme slabiny a co je potřeba v péči zlepšit listopadu 2013 Stránka 30

31 Nitroděložní tělísko: ano či ne? Jana Halbichová, DiS. Gynekologicko-porodnické oddělení ON Náchod, a.s. Charakteristika prezentace Chtěla bych se zaměřit na možnosti nitroděložních tělísek, jejich účinky pozitivní a zvláště negativní. Chtěla bych ve své přednášce poukázat hlavně na možné přidružené komplikace této metody antikoncepce. Kazuistiky listopadu 2013 Stránka 31

32 Posouzení funkčních schopností seniorů v průběhu následné péče - abstrakt Bc. Monika Stehnová, Mgr. Martina Jedlinská, Bc. Lenka Kalusová, Bc. Michaela Šteinerová Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií Stručná charakteristika prezentace Z demografických změn v posledních desetiletích je patrné, že se mění demografická struktura obyvatel. Neustále stoupá počet obyvatel nad 60 let. U seniorů se vyskytuje často více chronických onemocnění současně, kvůli kterým je mnohdy nutná hospitalizace. Ta ve svém důsledku, společně s chronickým onemocněním, může ovlivnit jejich soběstačnost a zároveň kvalitu života. Častým problémem jsou pak poruchy mobility a soběstačnosti. Prezentovaná práce má za cíl posoudit vývoj vybraných funkčních schopností klientů následné péče v průběhu jejich hospitalizace. Sběr dat probíhá od března 2013, jeho ukončení je naplánováno na prosinec Výzkum probíhá formou kvantitativního výzkumného šetření, které bylo schváleno etickou komisí před samotným zahájením výzkumu. Zvolenou metodou pro sběr dat, bylo studium písemných dokumentů, přímé dotazování a jednoduché fyzikální vyšetření. Sběr dat probíhá vždy do 3 dnů od přijetí a následně těsně před propuštěním. Pomocí měřících a hodnotících nástrojů, které jsou relevantní součástí funkčního geriatrického hodnocení. Je hodnocena oblast soběstačnost a mobilita. Nedílnou součástí bylo také hodnocení subjektivního stavu seniora. V rámci předkládané pilotáže tvořilo výzkumný soubor 33 probandů. Kritériem pro zařazení do výzkumu byl věk od 65 let, výsledek kognitivního testu nad 15 bodů, délka hospitalizace na oddělení následné péče nad dobu 2 dnů a podpis informovaného souhlasu. Z výsledků proběhlé pilotáže je patrné, že v rámci následné péče dochází ke zlepšení sledovaných parametrů. A tím zřejmě i nepřímé kvality života listopadu 2013 Stránka 32

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka Vydáno: 2. ČERVENCE 205 Cena: 38 Kč OBSAH:. Komunitní ošetřovatelská péče...2 2. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem

Více

PŘEHLED ABSTRAKTŮ II. STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE LÉKAŘSKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ. 25. dubna 2012, Syllabova 19, Ostrava 3.

PŘEHLED ABSTRAKTŮ II. STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE LÉKAŘSKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ. 25. dubna 2012, Syllabova 19, Ostrava 3. PŘEHLED ABSTRAKTŮ II. STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE LÉKAŘSKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ 25. dubna 2012, Syllabova 19, Ostrava 3 čet. Martin Bortlík Efekt IL- 1 2 a / n e b o I L - 1 5 n a

Více

III. SOCIÁLNĚ PEDIATRICKÁ KONFERENCE

III. SOCIÁLNĚ PEDIATRICKÁ KONFERENCE III. SOCIÁLNĚ PEDIATRICKÁ KONFERENCE Regionální centrum Olomouc 19. 20. září 2012 Pořadatelé Sdružená zařízení pro péči o dítě v Olomouci Společnost sociální pediatrie ČLS JEP Abstrakta Informace????

Více

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ 1. Úvod V současné době se stále více setkáváme s termínem zdravotní znevýhodnění. Osoby se zdravotním znevýhodněním spadají ve vzdělávací oblasti podle školského zákona (zákon č.

Více

Multidisciplinární péče

Multidisciplinární péče Multidisciplinární péče Časopis pro pracovníky a studenty působící ve zdravotní a sociální oblasti ISSN 1802-0658 MK ČR E 16684 Ročník 2, 2007, Číslo 1, vychází čtvrtletně Jednotlivá čísla naleznete na

Více

LEGISLATIVA ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKŮ A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO PARAPLEGIKA V RODINĚ

LEGISLATIVA ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKŮ A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO PARAPLEGIKA V RODINĚ UNIVERZITA PALACKÉHO PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií LEGISLATIVA ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKŮ A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO PARAPLEGIKA V RODINĚ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OLOMOUC 2012 Vedoucí bakalářské

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Vzdělávání žáků na základních školách při zdravotnických zařízeních

MASARYKOVA UNIVERZITA. Vzdělávání žáků na základních školách při zdravotnických zařízeních MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Vzdělávání žáků na základních školách při zdravotnických zařízeních Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr.

Více

sesterská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá

sesterská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Sborník abstrakt sesterská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Plicní klinika LF UK a FN

Více

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr.

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr. časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje číslo 3 / 2015 Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 Lékárny KZ, a. s. Teplice čtěte na str. 6 Jednání radiologů s představiteli

Více

Hojení ran. 1 leden / únor 2014 ročník X. O novinkách povídání s hlavní sestrou ČR. Předsterilizační příprava a sterilizace

Hojení ran. 1 leden / únor 2014 ročník X. O novinkách povídání s hlavní sestrou ČR. Předsterilizační příprava a sterilizace 1 leden / únor 2014 ročník X. odborný časopis pro nelékařské zdravotnické pracovníky 63 Kč / 3 pro předplatitele 58 Kč O novinkách povídání s hlavní sestrou ČR Předsterilizační příprava a sterilizace bezpečí

Více

Autoři: MUDr. Igor Kiss Oddělení klinické onkologie FN Brno. prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. Interní hematoonkologická klinika FN Brno

Autoři: MUDr. Igor Kiss Oddělení klinické onkologie FN Brno. prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. Interní hematoonkologická klinika FN Brno Autoři: prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. Interní hematoonkologická klinika MUDr. Lenka Babičková Klinika nemocí plicních a tuberkulózy doc. MUDr. Zdeněk Boleloucký, CSc. Psychiatrické oddělení Nemocnice Svitavy

Více

TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA

TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA SPECIFIKA OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE V DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČI DIPLOMOVÁ PRÁCA Trenčín 2013 Bc.Miroslava Polívková TRENČIANSKA UNIVERZITA

Více

Základní východiska zavedení koordinované rehabilitace zdravotně postižených v ČR

Základní východiska zavedení koordinované rehabilitace zdravotně postižených v ČR Základní východiska zavedení koordinované rehabilitace zdravotně postižených v ČR Praha 2012 publikace_zdravi_po IAK_STRED.indd 1 8/9/12 4:34:53 PM OBSAH: Předmluva Mgr., Bc. Monika Válková... 4 poradkyně

Více

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb.

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Materiál vytvořil expertní tým společnosti: ACCENDO Centrum

Více

Paliativní onkologická péče v systému poskytování zdravotní péče v Královéhradeckém kraji: vlastní zkušenosti

Paliativní onkologická péče v systému poskytování zdravotní péče v Královéhradeckém kraji: vlastní zkušenosti PŘEHLED Paliativní onkologická péče v systému poskytování zdravotní péče v Královéhradeckém kraji: vlastní zkušenosti Palliative Cancer Care within the Hradec Králové Region Health Care System: Own Experience

Více

Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí

Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Marie Lukasová, Adéla Hradilová a kol. Společně k dobré správě Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Autoři: Marie

Více

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM Na vypracování programu se podílely: Česká kardiologická společnost Česká společnost kardiovaskulární chirurgie Česká internistická společnost Česká společnost pro hypertenzi

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice

Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice 4 duben 2013 Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice V úterý 19. března zahájilo ve Fakultní nemocnici Ostrava, Klinice hematoonkologie FNO, svůj Světový den hlasu provoz

Více

Výroční zpráva 2010. Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Výroční zpráva 2010. Krajská nemocnice Liberec, a. s. Výroční zpráva 2010 Krajská nemocnice Liberec, a. s. Krajská nemocnice Liberec, a. s. Krajská nemocnice Liberec, a. s. Výroční zpráva www.nemlib.cz Obsah Úvodní slovo generální ředitele Krajské nemocnice

Více

OBEZITOLOGIE & BARIATRIE 2014

OBEZITOLOGIE & BARIATRIE 2014 Obsah HLAVNÍ PROGRAM... - 5 - BLOK I... - 5 - doc. PhDr. Mária Boledovičová, PhD. Výživa v kontexte sociálnych determinant zdravia v rodinách s deťmi... - 5 - MUDr. Irena Aldhoon Hainerová, Ph.D. Dotazník

Více

SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ

SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ Péče o pacienty v terminální fázi jejich onemocnění v percepci obyvatel obce Soběslav Vypracovala: Markéta Lotterová Vedoucí práce: Mgr. Jana Dvořáková JIHLAVA 2012

Více

S V L i n fo r m u j e

S V L i n fo r m u j e S V L i n fo r m u j e Motto: Arnold Schoenberg: "Ideje může rozpoznat jen ten, kdo sám nějaké má. A jen ten může rozpoznat jejich hodnot, kdo jich je sám hoden." MUDr. Jiří Appelt 29. 9. 1939-31. 3. 2011

Více

Prevence rakoviny prsu u žen

Prevence rakoviny prsu u žen UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Vladimíra Pěčonková V. ročník kombinované studium Obor: Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 1 Identifikační údaje Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Sociální aspekty paliativní péče

Sociální aspekty paliativní péče UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Sociální aspekty paliativní péče DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Prof. PhDr. Pavel Mőhlpachr, Ph.D.

Více

Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny...

Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny... Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny... Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze Urologická klinika byla založena profesorem MUDr. Eduardem Hradcem, DrSc.,

Více

Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky)

Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky) Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky) Projekt Podpora rozvoje paliativní péče v České republice v programu Public Health Nadace Open Society Fund Praha Nositel projektu Hospicové

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 21 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 30

Více