SEBEPOZNÁNÍ PROJEKTIVNÍ TECHNIKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEBEPOZNÁNÍ PROJEKTIVNÍ TECHNIKA"

Transkript

1 SEBEPOZNÁNÍ PROJEKTIVNÍ TECHNIKA Anotace Sebepoznání a sebevýchova je důležitým momentem pro kvalitní lidskou práci ve zdravotnictví. Každý žák musí po dobu studia poznat své charakteristické vlastnosti a rysy, ale zejména své reakce na zátěž. Měl by umět své projevy také korigovat. Jedině tak může efektivně pomoci P/K při problémech spojených s utrpením a nemocí. Projekční testy osobnosti jsou pochopitelně sestavovány specializovanými psychologickými týmy, příkladně Corbozův test splňuje mnohé ze základních požadavků, kladených na projektivní testy (Říčan, Ženatý,1988); např. víceznačnost (neurčitost) spojená s podnětností, konfrontace s osobnostními problémy v názorné formě, neobvyklost úlohy, navození specifické sociální interakce, navození řeči metafory a symbolu. Není účelem tohoto sleidu navodit testování, nýbrž jen nenásilně žáka přimět k přemýšlení nad touto problematikou. Text je vhodný do hodin psychologie jako interaktivní metoda vyučování. 1 Tematický okruh Psychologie osobnosti. Mezioborové přesahy a vazby Psychologie osobnosti sebepoznání. Klinická praxe ošetřování klientů. Cílová skupina Žáci 2. ročníku - Zdravotnický asistent, studenti SZŠ a VOŠZ 2. ročníku. Text je určen pro rozšiřující studium týkající se psychologie osobnosti sebepoznání.

2 Očekávaný výstup cíl Po prostudování kapitoly budete schopni: Definovat důležitost sebepoznání. Definovat prvky výchovy směřující ke zralé a zdravé osobnosti jedince. Aplikovat jednoduchý projekční test sloužící k zamyšlení pro sebepozorování. 2

3 Předpokládaný čas ke studiu Studium textu - 45 minut. Organizace řízení učební činnosti Frontální výuka. Ace break (kreslení postavy) - následná práce ve skupině rozbor ukázky. Organizace prostorová Učebna psychologie, pracovní stůl poznámkový blok, psací potřeby eventuálně barevné psací potřeby. Klíčové kompetence Rozšíření odborných kompetencí/schopností /, a to zejména: Schopnost efektivního řešení problémů: Rozvíjení schopnosti najít a používat vhodné prostředky k sebepoznání ev. sebeovládání. Schopnost self-monitoringu: Průběžně sleduje a vyhodnocuje pozorování sebe sama. Schopnost týmové spolupráce: Naučí se efektivní spolupráci v sociální skupině v klinické praxi. 3 Průřezová témata ČLOVĚK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - žák si uvědomí vztah mezi životním prostředím, životním stylem a zdravím jedince a společnosti, žák si osvojí zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své tělesné a duševní zdraví.

4 Klíčová slova OSOBNOST- ZRALOST-SEBEPOZNÁNÍ Pomůcky Učebna psychologie, poznámkový blok psací potřeby. Obecný cíl kapitoly Po prostudování této kapitoly získáte přehled o významu projekčních sebepoznávacích technik a jednu z nich si v interaktivním výukovém bloku vyzkoušíte. Doporučení pro studium kapitoly Ke studiu této kapitoly je nutné ovládat základní znalosti z obecné psychologie - struktura osobnosti, temperament, vlohy a dispozice, charakter osobnosti. Je žádoucí se zaměřit na znalosti a vysvětlení pojmů zralá a nezralá osobnost. 4 Cíle výchovy a sebevýchovy by měly směřovat k tomuto chování: Adekvátní vnímání reality. Akceptace sebe i druhých. Spontánnost (expresivnost). Zaměření na problémy. Smysl pro humor. Tvořivost. Automonitorování, autoregulace. Socializovanost. Integrovanost.

5 Základní kvalifikace zralé osobnosti: Úsilí o maximální kultivovanost osobnosti. Emoční jistota znamená schopnost vyrovnat se s tokem emocí. Realistický pohled na sebe, jaký jsem, své přednosti a nedostatky, pokusit se oddělit sebeobranu a skutečnost. Vztah k druhým lidem je úcta k druhému a také tolerance, uznávání práv druhého, Schopnost velké intimnosti v lásce, brát i dávat. Schopnost využívat všech svých rozumových pochodů - umět a chtít se učit Vytvoření své jednotné filozofie života. Celková hodnotová orientace v životě, pocit štěstí a užitečnosti. ACE BREAK - KRESLENÍ POSTAVY (předpokládaný čas - 15 minut) Každý žák dostane 2 listy papíru. Na jeden papír nakreslí postavu. Jakmile bude hotov, na druhý papír nakreslí postavu v dešti. Toto kreslení opět představuje aktuální stav. Po dokončení se výtvory posunou o jednoho člověka jedním směrem, který zhodnotí rozdíly obrázků co nejpodrobněji a zapíše je majiteli na papír. Po dokončení se výtvory vrátí původnímu majiteli. 5 Rozbor malby: Kresba představuje REAKCI SEBE SAMA V ZÁTĚŽI - Hodnocení postavy v dešti: Normální posouzení - smutnější výraz, splihlé vlasy a oblečení, je tam i déšť. Vysvětlení k dalším prvkům malby: úsměv znamená, že si žák libuje v zátěži, přítlak tužky značí sebeprosazení, posiluje se, změna pohlaví znamená: a) vychováván jako osoba opač. pohlaví otočení postavy znamená:

6 a) doprava je útěk ze zaběhnutého řádu b) doleva je útěk k navyklým zvyklostem ukotvenost postavy příkladně louže - ovlivnění zátěží zasažení deštěm, vrací se ke starým problémům, nezakresleny konečky prsů - pocity nejistoty, pokud na 1. obr. jsou zakresleny uši a na druhém ne = ignorace problému, neslyší, déšť nezakreslen, žák neumí dávat hranice světu, kapuce na hlavě postavy - žák nevidí, neslyší problém. Jednoduchá projekční technika (čas 30 minut) Instrukce lektora: Podrobně si prohlédněte následující 3 obrázky a odpovězte, pokud možno rychle bez velkého rozmýšlení - vyberte si z nabízených odpovědí. Vžijte se do situace a vyberte pouze jednu odpověď, která je vám nejbližší. 6 Část - A.) Situace č. 1. Na obrázku č. 1. Vidíte dvě osoby diskutující nad problémem, jak a kde získat finanční zdroje pro výstavbu dětského hřiště na novém sídlišti. Osoba vlevo je architekt celé stavby a osoba vpravo na obrázku s vousy je investor ze stavební firmy Helios, kterému se prodražily náklady a nemá finanční zdroje na nové dětské hřiště, které bylo původně v plánu. Kdybych byl(a) na místě stavebníka (investora).

7 Obrázek č. 1 a) Chtěl(a) bych raději podrobně rozebrat situaci, spíše by mne zajímaly myšlenky a objektivní fakta, která svědčí pro a proti výstavbě dětského hřiště. b) Více bych si představil(a) pocity toho druhého (architekta) a spíše bych jej chtěl(a) pochopit, proč je vlastně nutné dodělat dětské hřiště. c) Vůbec bych se argumenty ani pocity druhé strany neřídil(a), protože tam nikdo z mých známých nebydlí, a tudíž když již nejsou další finanční zdroje, tak bych výstavbu dětského hřiště po vyslechnutí všech problémů odložil(a). 7 Část - B.) Situace č. 2 - obrázek č. 2 Zkuste si představit tohoto muže, jak v Olomouci na hlavní třídě směrem do centra města před obchodním domem Prior sedí, hraje na harmoniku a vybírá za své hudební skladby peníze do klobouku. Je velmi spoře oblečen v pokrčených a špinavých šatech, zjevně nemá práci ani ubytování. Co by vás mohlo při pohledu na tohoto člověka napadnout? (*Vaše první myšlenka je ta důležitá). Obrázek č. 2 a) Jeho počínání je velmi neefektivní, za celkem přijatelný hudební výkon tak málo peněz, a ještě má v klobouku samé drobné mince.

8 b) Spíše je mi ho líto, že tak dopadl, zajímalo by mne, jak se v této situaci cítí a co či kdo jej do této situace dostal. c) Každý je strůjcem svého štěstí. Třeba jemu to takto vyhovuje a je sám spokojený a svým způsobem i svobodný. Část - C.) Situace č. 3 Na obrázku č. 3 můžete sledovat dvě osoby, které v parku spolu živě diskutují, jsou to dva staří přátelé. Jeden z nich je po autonehodě ochrnutý na dolní polovinu těla. Stěžuje si svému kamarádu, že při přejíždění křižovatky je zelený signál pro něj příliš krátký a právě před chvílí jej jen těsně minulo osobní auto. Taktak, že nenarazilo do jeho invalidního vozíku. (Vaše první myšlenka je ta vhodná). 8 Obrázek č. 3 a) Zajímaly by mne pocity řidiče, který jen stěží míjí invalidu a jeho vozík. b) Zajímalo by mne, jestli někdo prověřoval, že interval, kdy lze přecházet vozovku na zelenou, není opravdu příliš krátký.

9 c) Zajímalo by mne, jak se asi cítil ochrnutý muž na vozíčku, když měl být málem účastníkem další dopravní nehody, která by jej mohla vzhledem k postižení ještě vážněji ohrozit. Rozbor projekční ukázky 1. Jaké vzpomínky ve vás evokovaly ukázky popisu situace A, B, C? 2. Definujte pocity postav na obrázcích 3. Zdůvodněte vaše morální postoje při hledání řešení u vybraných situací A, B, C 4. Jaké jsou reakce na obrázcích? 9 5. Jak se snažíme řešit situace Vy?

10 Vyhodnocení projekční ukázky A) Skupina lidí A ODPOVĚDI - 1a), 2c), 3b). Lidé ventilující agresi, proti lidem nebo věcem, které považují za původce svého hněvu. Těmto osobám by více prospělo soustředit se na to, jak problém řešit, než na vyčítání čí je to vina. B) Skupina lidí B ODPOVĚDI - 1b), 2a), 3a). Tyto Odpovědi volí lidé, kteří mají tendenci agresi obracet vůči sobě (směrem dovnitř) bývají sami k sobě příliš tvrdí. Měli by si uvědomit, že najít řešení problematické situace bude mnohem jednodušší, když ponechají otázku míry zavinění stranou. C) Skupina lidí C- ODPOVĚDI 1c), 2b), 3c). Tato skupina lidí, kteří si volí výše uvedené možnosti odpovědí, vyjadřuje snahu řešit všechny situace smířlivě, tak aby se situace zase dala do pořádku. Tato taktika je sice účinná, smířlivým jedincům by však někdy prospělo věnovat více pozornosti vlastním citům a dát svému hněvu průchod Informační zdroje ŘÍČAN, P., ŽENATÝ, J. : K teorii a praxi projektivních technik. 1. vyd. Bratislava: Psychodiagnostické a didaktické testy, n. p., HARTL, P., HARTLOVÁ, H.: Psychologický slovník. 1. vyd. Praha: Portál, s. ISBN X. VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie I., Karolinum, 2005, ISBN *(Obrázky byly použity z grafického programu Corel DRAW, který je součástí softwaerového vybavení PC SZŠ Kroměříž).

Sociální rozvoj. Osobnostní rozvoj. Morální rozvoj. Osobnostní rozvoj. Morální rozvoj. Sociální rozvoj Osobnostní rozvoj

Sociální rozvoj. Osobnostní rozvoj. Morální rozvoj. Osobnostní rozvoj. Morální rozvoj. Sociální rozvoj Osobnostní rozvoj Osobnostní a sociální výchova v základních školách Doporučené očekávané výstupy podrobné rozpracování METODICKÁ PODPORA Osobnostní rozvoj Morální rozvoj Sociální rozvoj Morální rozvoj Sociální rozvoj Osobnostní

Více

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České

Více

EDUKACE V OŠETŘOVATELSTVÍ. II. část

EDUKACE V OŠETŘOVATELSTVÍ. II. část EDUKACE V OŠETŘOVATELSTVÍ II. část ÚVOD Světová zdravotnická organizace v koncepci dokumentu zdraví pro 21. století potvrzuje, že sestry a porodní asistentky představují potenciální a nejdůležitější přínos

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE. 2011 Mgr. Simona Juřičková

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE. 2011 Mgr. Simona Juřičková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE 2011 Mgr. Simona Juřičková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Mgr. Simona Juřičková

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ V CHOVA A JEJÍ CESTY K ÎÁKOVI

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ V CHOVA A JEJÍ CESTY K ÎÁKOVI OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ V CHOVA A JEJÍ CESTY K ÎÁKOVI JOSEF VALENTA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA A JEJÍ CESTY K ŽÁKOVI Lektorovaly: Mgr. A. Dobrovolná Doc. PhDr. H. Kasíková, CSc. Copyright Josef Valenta,

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

2010-2013. Škola manažerského rozvoje s.r.o., www.smrov.cz, CZ.1.07/1.1.00/14.0072. Stránka 1 z 151

2010-2013. Škola manažerského rozvoje s.r.o., www.smrov.cz, CZ.1.07/1.1.00/14.0072. Stránka 1 z 151 Kariérový koučink pro Střední školy Metodika vzdělávacího programu Kariérový koučink do škol Klíčové aktivity Profesní diagnostia, Kariérový koučink a Kompetence pro trh práce 2010-2013 Škola manažerského

Více

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém

Více

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A PEDAGOGIKA A DIDAKTIKA I. část P h D r. B o h d a n a D u š o v á, Ph.D OSTRAVA 2006 ÚVOD Pedagogika je základní disciplínou orientující se v systémech výchovy a vzdělávání.

Více

Volný čas 1. vzdělávací blok

Volný čas 1. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Volný čas 1. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém přípravy,

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. Sebepoznání a sebehodnocení... 4 2. Osobnostní charakteristiky důležité pro kariérové rozhodování... 8 3. Zdroje informací o potenciálu žáka a způsoby zjišťování... 10 4. Kariérové rozhodování...

Více

Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie

Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie PhDr. Jiřina Pávková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

Osobní personalistika pro ZŠ Metodika vzdělávacího programu Kariérový koučink do škol

Osobní personalistika pro ZŠ Metodika vzdělávacího programu Kariérový koučink do škol Osobní personalistika pro ZŠ Metodika vzdělávacího programu Kariérový koučink do škol Kolektiv autorů PhDr. Sylvie Navarová Mgr. Adriana Tošková PhDr. Jana Zouharová a další 2010-2013 Stránka 1 Š K O L

Více

PŘEMYŠLÍME O HODNOTÁCH

PŘEMYŠLÍME O HODNOTÁCH Tematický okruh osobnostní a sociální výchovy HODNOTY, POSTOJE, PRAKTICKÁ ETIKA Lekce 11.1 PŘEMYŠLÍME O HODNOTÁCH Anna Pekárková www.odyssea.cz Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní

Více

IKS - SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ

IKS - SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ IKS - SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ Student by měl absolvováním předmětu: 1. Získat teoretické znalosti z oblasti diagnostiky a poradenství. 2. Získat přehled o základních diagnostických

Více

Předmluva. Milan Kotík

Předmluva. Milan Kotík Předmluva V roce 2000 když vyšlo první vydání této knihy to byla kniha Josefa Valenty. Když jsme odjížděli na seminář a ujišťovali se, jestli máme všechny materiály pro účastníky, kontrolní otázka zněla:»máme

Více

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J A R O Š O V Á, P h D. OSTRAVA

Více

M A S A R Y K O V A U N I V E R Z I T A PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra didaktických technologií. Hodnocení žáků. Bakalářská práce

M A S A R Y K O V A U N I V E R Z I T A PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra didaktických technologií. Hodnocení žáků. Bakalářská práce M A S A R Y K O V A U N I V E R Z I T A PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií Hodnocení žáků Bakalářská práce BRNO 2009 Vedoucí práce: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D Autor práce: Jana Klimešová

Více

Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Slavoj Tomeček Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

Osobnost pedagoga 2. vzdělávací blok

Osobnost pedagoga 2. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Osobnost pedagoga 2. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém

Více

Speciálně pedagogická diagnostika praxi

Speciálně pedagogická diagnostika praxi Speciálně pedagogická diagnostika praxi Eva Zezulková, Renata Kovářová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO OBLASTI

Více

Odborná praxe a Supervize

Odborná praxe a Supervize Odborná praxe a Supervize Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze

Více

Příručka pro lektory motivačních kurzů a Job clubů

Příručka pro lektory motivačních kurzů a Job clubů Příručka pro lektory motivačních kurzů a Job clubů Příklady interaktivních technik a praktických cvičení Ing. Lenka Orgoníková a kol. Centrum vzdělávání a poradenství Chářovská 54 794 01 Krnov aklub@aklub.org

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

ANALÝZA VYUČOVACÍCH METOD UŽÍVANÝCH PŘI VÝUCE NA 1. STUPNI VE TŘÍDÁCH S PROGRAMEM ZAČÍT SPOLU A V BĚŽNÝCH TŘÍDÁCH

ANALÝZA VYUČOVACÍCH METOD UŽÍVANÝCH PŘI VÝUCE NA 1. STUPNI VE TŘÍDÁCH S PROGRAMEM ZAČÍT SPOLU A V BĚŽNÝCH TŘÍDÁCH Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce ANALÝZA VYUČOVACÍCH METOD UŽÍVANÝCH PŘI VÝUCE NA 1. STUPNI VE TŘÍDÁCH S PROGRAMEM ZAČÍT SPOLU A V BĚŽNÝCH TŘÍDÁCH Šrédlová Terezie Plzeň,

Více

Magdaléna Josková III. ročník kombinované studium

Magdaléna Josková III. ročník kombinované studium UNIVEZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Magdaléna Josková III. ročník kombinované studium Obor: speciální pedagogika předškolního věku MOŽNOSTI ROZVOJE PROSOCIÁLNÍHO

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Řešení konfliktu pomocí sociálních her PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra sociální pedagogiky

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Řešení konfliktu pomocí sociálních her PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra sociální pedagogiky MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Řešení konfliktu pomocí sociálních her Diplomová práce Brno 2007 Autor práce: Magdaléna Kamencová Vedoucí práce: PhDr. Mgr.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dítě je tvůrcem sebe sama

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dítě je tvůrcem sebe sama Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dítě je tvůrcem sebe sama č.j. ZŠU5/0315/2014 program Montessori realizovaný při ZŠ Liberec, ulice 5. května 64/49 Dokument vstupuje v platnost dnem 30.

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Mimoškolní výchova na základní škole se zaměřením na dramatický kroužek

Mimoškolní výchova na základní škole se zaměřením na dramatický kroužek UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky Drešrová Lada V. ročník kombinovaného studia Obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy Mimoškolní výchova na základní

Více