Masarykova univerzita

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita"

Transkript

1 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav slavistiky Filologicko-areálová studia Nikola Světlíková Vývoj a porovnání ruské a bulharské hudby ve 2. polovině 20. století Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Petr Kalina, Ph.D. 2013

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury... Podpis autora práce

3 Zde bych ráda poděkovala vedoucímu této práce PhDr. Petru Kalinovi, Ph.D. za jeho cenné rady a připomínky. Dále bych chtěla poděkovat Mgr. Zornici Cvetkové za poskytnutí bulharské literatury. Také děkuji svým blízkým a především rodičům za jejich podporu.

4 Obsah Úvod Vývoj ruské hudby ve 2. polovině 20. století Významní ruští skladatelé Sovětského svazu Populární hudba Hudební instituce a organizace po roce 1945 v SSSR Vývoj bulharské hudby ve 2. polovině 20. století Významní skladatelé Bulharské lidové republiky Populární hudba Hudební instituce a organizace po roce 1945 v Bulharské lidové republice Společné a rozdílné znaky ruské a bulharské hudby ve 2. polovině 20. století Závěr Резюме Přílohy Seznam použité literatury... 54

5 Úvod Z důvodu zaměření svého oboru na země východoslovanské a jihoslovanské, tedy Rusko a Bulharsko, jsem si pro svoji bakalářskou diplomovou práci zvolila téma zabývající se bulharskou a ruskou hudební kulturou. Cílem této práce je nastínit vývoj ruské a bulharské hudby ve 2. polovině 20. století a vzájemně porovnat tyto dvě linie. Především se v textu zaměřuji na politické režimy Bulharské lidové republiky a Sovětského svazu, které značně ovlivnily oblast kultury. Prostřednictvím hudebního umění se tato diplomová práce pokouší najít společné a rozdílné znaky těchto dvou kultur. Předkládaná práce je rozdělena do tří částí. První část se zabývá vývojem ruské hudby a druhá část představuje vývoj bulharské hudby. Jedná se především o období po roce 1945 a o druhou polovinu 20. století. Třetí část tyto dvě vývojové linie porovnává a hledá shodné i rozdílné znaky obou hudebních kultur. První kapitolu bulharské i ruské hudby věnuji významným hudebním skladatelům artificiální hudby. V ruské hudbě zde zdůrazňuji především období let 1945 až 1958, kdy dochází k rozkolu mezi hudebním a politickým světem. Ve druhé kapitole se zabývám ruskou a bulharskou populární hudbou. Zmiňuji se zde především o pojmu estrádní hudba, který je významný pro obě země, a o představitelích tohoto hudebního stylu. Tato část práce pojednává také o dalších stylech moderní hudby, které se v tomto období objevily. Jedná se o ruskou a bulharskou rockovou hudbu a o ruské písničkáře tzv. bardy. Následující kapitola pojednává o významných bulharských i sovětských institucích a organizacích, které po druhé světové válce fungovaly. Poslední kapitola je zaměřena na porovnání ruského a bulharského hudebního vývoje a hledání shodných a rozdílných znaků těchto dvou hudebních světů ve 2. polovině 20. století. Po 2. světové válce se ve světě objevilo nové napětí a strach z další války mezi supervelmocemi SSSR a USA, které mezi sebou soupeřily o mocenskou nadvládu. Díky politice détente se podařilo těmto dvěma mocnostem udržet rela- 1

6 tivní klid a válka se projevila především v soupeření o to, kdo bude lepší, ať už ve sportovních kláních či ve zbrojení. Evropa se tak vinou tzv. Studené války rozdělila na dva soupeřící tábory: na státy západní (kapitalistické) a na východní (socialistické). Sovětský svaz ovládl státy se socialistickým režimem, jež se staly jeho satelity a striktně zde byly omezovány veškeré svobody. Se vznikem východního bloku byl moderní kulturní rozkvět na několik let téměř pozastaven. 1 Rusko-bulharské vztahy byly vždy přátelské. Bulhaři byli za své osvobození od turecké nadvlády Rusům vděčni a v roce 1944 je od Němců osvobodil Sovětský svaz. Bulharsko proto k Rusku vždy vzhlíželo jako ke svému zachránci. Pod záminkou, že Bulhaři po většinu války stáli po boku Německa, začalo Rusko Bulharsko okupovat. Z obav z ohrožení dominantní sovětské pozice v Bulharsku, zde Stalin zlikvidoval celou opozici a také odpůrce režimu. Komunistická strana v Bulharsku postupně získávala pozici a do jejího čela byl postaven Georgi Dimitrov, který byl Stalinovým blízkým přítelem. Do roku 1948 komunistická strana získala v Bulharské lidové republice veškerou moc. Bulharsko bylo jediným státem východního bloku, který nikdy a v ničem SSSR neodporoval. 2 1 GADDIS, John Lewis. Studená válka. Praha: Slovart, s WEGS, J. Robert. Evropa po roce Praha: Vyšehrad, s

7 1. Vývoj ruské hudby ve 2. polovině 20. století Když skončila druhá světová válka, všichni očekávali mír, svobodu a nový a jednodušší život. Pro sovětskou společnost však mír nezačal. Vítězství ve válce přineslo silnou národní pýchu a anti-západní cítění. 3 Důsledkem válečného spojenectví sovětského svazu a světových velmocí se sovětské hudbě v období války dařilo snadněji pronikat do zahraničí. Sovětské skladby měly ve světě značný úspěch. Jednou z nich byla například Šostakovičova 7. symfonie, která se proslavila po celém světě. Poválečné období bylo zejména pro sovětskou inteligenci velmi bolestným spousta nadějných umělců přišla o život a se začátkem studené války mezinárodní hudební kontakty zeslábly a sovětský hudební svět se dostal do izolace. 4 Se vznikem tajné policie nastal nový teror, který skončil až v roce 1953, po smrti Josifa Vissarionoviče Stalina. 5 Po 2. světové válce v SSSR tedy Ústřední výbor zahájil na poli umění a vědy přísný kontrolní režim a Andrej Ždanov byl pověřen Stalinem, aby řídil kulturní politiku v Sovětském svazu. Období kulturních čistek v letech bylo nazváno jako ždanovština. Byla vydána usnesení v oblasti literatury, divadla a 2. února roku 1948 bylo vydáno usnesení také k problematice hudby, a to kritika opery Velikaja družba Vana Muradeliho, která prezentovala pevné bratrství kavkazských národů. Tato opera, ač nezávadná, velmi pobouřila Stalina ( ) který se v části věnované gruzínskému folklóru těšil na svoji rodnou legzinku a místo ní se dočkal legzinky jiné, nepřevzaté, nýbrž Muradelim uměle zkomponované. I když pozitivně míněná, nebyla opera v době velkého, Stalinem osobně řízeného stěhování národů na Kavkaze diktátorovi po chuti. 6 Zde byl Muradeli spolu s Šostakovičem, Prokofjevem a dalšími obviněn z formalismu. Toto období ovlivnilo produkci umělců nejen v Sovětském svazu, ale i v jeho satelitech. Vlivy západní moderny, které mohly pozitivním způsobem ovlivnit a posunout dále sovět- 3 SCHWARZ, Boris. Music and musical life in Soviet Russia, New York: W. W. Norton, , s BAJER, Jiří. Sovětská hudební kultura. Praha: Supraphon, 1977, s SCHWARZ, Boris. Music and musical life in Soviet Russia, New York: W. W. Norton, , s ŠPAČEK, Jan: Šostakovičův Antiformalističeskij rajok. Opus musicum, 1999, č. 5, s

8 skou hudbu, byly pozastaveny a jediným povoleným uměleckým směrem byl tzv. socialistický realismus. 7 Ždanov měl svá fanatická přesvědčení a cokoliv udělal, představoval jako ochranu pravého rusko-socialistického umění. Jako prostředky k upevnění své moci využíval pomluv a vyhrožování. Obvinění se nemohli bránit a jejich mlčení znamenalo souhlas, byli haněni a také odsouzeni svými kolegy. 8 Ždanov 31. srpna 1948 neočekávaně zemřel, ale umění zůstalo pod policejním dohledem ještě téměř pět let. K lehkému uvolnění kompozičních pravidel došlo až po Stalinově smrti, nástupem Nikity Chruščova. Ke zrušení ustanovení z roku 1948 však došlo až v roce 1958, kdy bylo přiznáno neobjektivní hodnocení skladatelů a jejich děl. Přesto však sovětská hudba dále zůstala v izolaci a západní vlivy začaly na území Sovětského svazu postupně pronikat a teprve po určité době se staly přirozenými. 9 7 Socialistický realismus je výraz, který označuje směr socialisticky orientované umělecké tvorby. Výraz vznikl počátkem 30. let 20. století v sovětské publicistice specifikací termínu realismus. Poprvé se nový termín objevil v programovém úvodníku časopisu Literarnaja gazeta v roce 1932 a poté pronikl do estetiky a do dalších uměnovědných oborů. Za protiklad socialistického realismu byl považován umělecký formalismus. Funkcí hudby ve stylu socialistického realismu měla být podpora komunistického systému a souhlasnost s jeho ideologií. (FUKAČ, Jiří. Socialistický realismus. In: FUKAČ, Jiří a Jiří Vysloužil. Slovník české hudební kultury. Praha, Editio Supraphon, 1997, s. 852.) 8 SCHWARZ, Boris. Music and musical life in Soviet Russia, New York: W. W. Norton, , s HRČKOVÁ, Naďa. Dějiny hudby. Praha: Ikar, 2007, s

9 1.1. Významní ruští skladatelé Sovětského svazu Na mladší skladatelskou generaci v SSSR měli značný vliv dva významní představitelé ruské hudby Sergej Prokofjev a Dmitrij Šostakovič. Oba skladatelé se potýkali s obtížnými podmínkami pro tvorbu, prožili období dvou světových válek a poté byli pronásledováni sovětským politickým režimem a nuceni přizpůsobovat se podmínkám Stalina a Ždanova. Tvorba tohoto období bohužel obsahuje i díla méně zdařilá, ( ) protože vznikla z vnějšího popudu, nebo jako kajícná odpověď na stranické útoky. 10 I přesto však ostatní geniální díla výrazně ovlivnila ruskou hudbu 20. století. Sergej Sergejevič Prokofjev se narodil v roce 1891 v Soncovce a zemřel v roce 1953 v Moskvě. Prokofjev vystudoval na konzervatoři v Petrohradu skladbu a instrumentaci. Byl velmi nadaným skladatelem, přesto však byly po vypuknutí první světové války veškeré plány a naděje tohoto hudebníka přerušeny. Po roce 1918 se proto rozhodl opustit svou zemi, procestoval Japonsko, USA a v roce 1923 se jeho domovem stala Paříž. Díky svým koncertům se stal významným skladatelem v Americe i v Evropě. Na jeho zahraničních cestách vznikly například významné opery Ljubov k trem apelsinnam a Ognennyj angel. Po návratu do Sovětského svazu se tamější kulturní situace zhoršila a Prokofjevova tvorba byla často odmítána Stalinem a jeho vládou. I přesto se však snažil přizpůsobit novým estetickým pravidlům Sovětského svazu, velmi odlišných od těch, které poznal v zahraničí. 11 Dle Jiřího Šafaříka Prokofjev odmítal přísné racionální systémy a ve své autobiografii rozlišoval pět hlavních linií, v nichž rozvíjel vlastní tvorbu: 1) Klasická přesněji neoklasická, 2) novátorská, v níž usilovně hledal nové vyjadřující způsoby, 3) toccatová motorická, 4) lyrická, nabývající na síle zvlášť v jeho pozdním díle, vznikajícím po návratu do SSSR, 5) groteskní scherzózní ŠAFAŘÍK, Jiří. Dějiny hudby. Věrovany: Jan Piszkiewicz, 2006, s VYSLOUŽIL, Jiří. Hudební slovník pro každého. Vizovice: Lipa, , s ŠAFAŘÍK, Jiří. Dějiny hudby. Věrovany: Jan Piszkiewicz, 2006, s

10 Výsledkem Prokofjevovy tvorby bylo 138 děl, z čehož nejvýznamnější vznikla poté, co se vrátil zpět do Sovětského svazu tato díla sice byla tehdejší společností nepochopena, ale i přesto se stala nejznámějšími. Byla to například skladba pro děti Peťja i volk, balety Romeo i Džuletta, Zoluška a Skaz o kamennom cvetke. 13 Dmitrij Dmitrijevič Šostakovič se narodil v roce 1906 v Petrohradu a zemřel v roce 1975 v Moskvě. Na rozdíl od Prokofjeva tvořil pouze v Sovětském svazu. Od devíti let se učil hrát na klavír a dva roky navštěvoval hudební školu. V roce 1919 začal studovat klavírní hru a kompozici na hudební konzervatoři. Byl Steinbergovým žákem a projevoval mimořádný skladatelský talent. Na svých cestách do zahraničí Šostakovič vždy zastával umění vlastního státu, ale v domácím prostředí se často dostával do rozporů se státními činiteli. V roce 1936 byla v článku Chaos místo hudby (list Pravda) Stalinem velmi zkritizována opera Ledi Makbet Mcenskogo ujezda a Šostakovič byl pro svoji hudbu obviněn z formalismu. Od tohoto okamžiku se dá mluvit o oficiálním nástupu tzv. socialistického realismu. 14 Stejně jako ostatní umělci i Šostakovič byl přinucen režimem podřídit se jeho podmínkám. Právě kvůli této skutečnosti se Šostakovič na nějakou dobu uzavřel do soukromí a jako odpověď na kritiku vytvořil rok po incidentu 5. Symfonii d moll. 15 Období 2. světové války bylo uvolněnějším obdobím pro skladatelskou tvorbu. V této době Šostakovič vytvořil Leningradskou symfonii č. 7 C dur. Po skončení války však pokračoval tvrdý Stalinův režim a v roce 1948 byli sovětští skladatelé podrobeni velké kritice. Došlo k ní, jak už bylo zmíněno výše, kvůli provedení opery skladatele Vana Iljiče Muradelliho s názvem Velikaja družba. Přestože dílo neobsahovalo žádné modernistické prvky, bylo velmi zkritizováno. Pro Šostakoviče tato nepříjemná událost opět znamenala stažení se do pozadí a v této době vytvořil Peseň o lesach a hudbu k filmu Pád Berlína. 16 V šedesátých letech došlo k lehkému uvolnění kompozičních pravidel. Jediným možným stylem pro sovětskou hudbu již nebyl pouze socialistický realismus, 13 VYSLOUŽIL, Jiří. Hudební slovník pro každého. Vizovice: Lipa, , s ŠAFAŘÍK, Jiří. Dějiny hudby. Věrovany: Jan Piszkiewicz, 2006, s VOLEK, Tomislav. Osobnosti světové hudby. Praha: Mladá fronta, 1982, s ŠAFAŘÍK, Jiří. Dějiny hudby. Věrovany: Jan Piszkiewicz, 2006, s

11 ale do popředí se začaly dostávat vlivy západní moderny. Mnozí autoři se rozhodli přejít od tradiční sovětské hudby k experimentálnějším stylům a nenechali si již vnucovat podmínky pro tvorbu. Takovými průkopníky byl například skladatel Edison Děnisov, Andrej Volkonskij, Rodion Ščedrin, Alfred Schnittke a Sofia Gubajdulina. 17 Tato skladatelská generace ( )se zpočátku opírala o klasickou evropskou avantgardu, o dědictví Druhé vídeňské školy a také o postseriální zkušenosti Bouleze a Stockhausena 18. Přestože se těmto skladatelům za hranicemi velmi dařilo a jejich skladby nabývaly na popularitě, v domácím prostředí byly neustále zakazovány a kritizovány ministerstvem i Svazem skladatelů a jejich koncerty byly často rušeny. Jako příklad můžeme uvést sjezd skladatelů v roce 1976, který velmi připomínal rok V proslovu Tichona Vasilieviče Chrennikova bylo podrobeno těžké kritice sedm sovětských skladatelů. Tzv. chrennikovská sedmička 19 byla odsuzována a kritizována za to, že nepředstavovala skutečnou sovětskou hudbu a skladby těchto skladatelů nesměly být prezentovány na veřejnosti. Jedním z významných skladatelů z generace po Dmitriji Šostakovičovi byl Edison Vasiljevič Děnisov. Narodil se roku 1929 v Tomsku a zemřel v roce 1996 v Paříži. Studoval na moskevské konzervatoři hru na klavír a skladbu u Šebalina, poté na konzervatoři začal také vyučovat. Jeho skladby se vyznačují především neobvyklým nástrojovým obsazením, například v kantátě Solnce Inkov. 20 Proslul jako ideolog avantgardní hudby a prostředník mezi ruskými a západoevropskými skladateli ( ), byl mezi prvními, kdo začali znovu objevovat zapomenuté avantgardní skladatele 20. let ( ). 21 Andrej Michailovič Volkonskij se narodil v roce 1933 v Ženevě a zemřel v roce 2008 ve francouzském Aix-en-Provence. Byl proslulým skladatelem, pianistou a cembalistou. Již v pěti letech začal improvizovat a projevoval se u něj neobvyklý hudební talent. Hudební vzdělání získal v Ženevě, v Paříži, v Moskvě 17 ŠAFAŘÍK, Jiří. Dějiny hudby. Věrovany: Jan Piszkiewicz, 2006, s HRČKOVÁ, Naďa. Dějiny hudby. Praha: Ikar, 2007, s chrennikovská sedmička = Jelena Firsová, Dmitrij Smirnov, Alexandr Knajfel, Viktor Suslin, Vjačeslav Arťomov, Sofia Gubajdulina a Edison Děnisov. (HRČKOVÁ, Naďa. Dějiny hudby. Praha: Ikar, 2007, s. 42.) 20 VOLEK, Tomislav. Osobnosti světové hudby. Praha: Mladá fronta, 1982, s GLANC, Tomáš. Lexikon ruských avantgard 20. století. Praha: Libri, 2005, s

12 i v Tambově. Byl ovlivněn tvorbou Prokofjeva, Šostakoviče a Schönberga. Inspirací k tvorbě mu byli především starší klasičtí skladatelé, např. Bach. Na druhou stranu ale produkoval také hudbu v duchu radikálně inovativní moderny. 22 Po roce 1956, kdy vytvořil první ruské seriální dílo Musica stricta, byla jeho hudba úředně zakázána. V roce 1964 založil a vedl úspěšný soubor Madrigal, se kterým pořádal koncerty po Evropě. 23 Alfred Šnitke se narodil v roce 1934 v ruském městě Engels a zemřel roku 1998 v Hamburku. Sám sebe považoval za Němce, Rusa a Žida. Tento hudební skladatel se učil hudbě ve Vídni a po svém návratu do Moskvy se živil jako sbormistr. V roce 1958 absolvoval hudební konzervatoř a poté zde vyučoval skladbu. Jeho tvorba byla značně ovlivněna rakousko-německými přístupy k hudbě. Zajímal se o jazzovou hudbu i luterský chorál. Složil také několik desítek skladeb pro divadlo a film. Jeho oratorium Nagasaki bylo Svazem skladatelů velmi kritizováno. Významná je jeho poslední opera Žizň s idiotom. 24 Jeho díla často kombinují různé hudební styly. Jde například o Concerto Grosso No. 1, kde se mísí formy barokní hudby, volný chromatismus a mikrointervaly s banální populární hudbou. 25 Sofia Gubajdulina je hudební skladatelka a představitelka ruské avantgardy. Narodila se v roce 1931 ve městě Čistopol v Tatarstánu a její původ výrazně ovlivňuje i její hudební tvorbu. Od roku 1992 žije v Německu. Hudba pro ni má stejně hlubokou myšlenku jako náboženství. Hudební vzdělání získala v Kazani a později také na konzervatoři v Moskvě. V roce 1969 až 1970 byla členkou improvizační skupiny Astrea, kde působila spolu s Viktorem Suslinem a Vjačeslavem Arťomovem. Jeji vlastní styl se poprvé projevuje v cyklu jejích skladeb Pjať eťudov více se zaměřuje na lidové nástroje a tradiční hudbu. V díle Jubiljacija také použila uzbecké, tádžické i čínské nástroje. Některé rysy její estetiky vycházejí ze západních konceptů dichotonomie, opozic, antinomických principů řecké tragédie, viz díla: Vivente non vivente, Svetloje i ťomnoje nebo Slyšu umolklo. Formující vliv měla na G[ubajdulinu] Filozofie Immanuela Kanta 22 GLANC, Tomáš. Lexikon ruských avantgard 20. století. Praha: Libri, 2005, s Tamtéž. 24 VYSLOUŽIL, Jiří. Hudební slovník pro každého. Vizovice: Lipa, , s GLANC, Tomáš. Lexikon ruských avantgard 20. století. Praha: Libri, 2005, s

13 a lingvistické teorie 20. století. G[ubajdulina] využívá široké spektrum rytmických systémů, artikulačních struktur a metod zvukové produkce. Její harmonický jazyk je syntézou diatonických, chromatických i mikrointervalových prostředků. Rytmus koncipuje jako kontrast významů zvuku a ticha. 26 Sergej Michailovič Slonimskij se narodil v roce 1932 v Leningradu, kde také absolvoval konzervatoř. Od roku 1956 na tomto ústavu vyučuje. Slonimskij je jeden z prvních, kdo používal v ruské hudbě dvanáctitónové techniky a aleatoriky. Vycházel ze starého ruského folkloru, který obohacoval svou modálně zbarvenou melodikou a bohatě vynalézavou rytmikou. 27 Mezi jeho nejvýznamnější díla patří opera Virineja, kde velmi dobře spojil prvky folklorní hudby s technikou soudobé hudby. Mezi jeho tvorbu dále patří opera Master i Margerita a balet Ikaras, který měl velký ohlas u sovětského publika. 28 Dalším ruským skladatelem a pianistou šedesátých a sedmdesátých let je Boris Tiščenko, který se narodil v roce 1939 v Leningradu a zemřel v roce 2010 v Petrohradu. Vystudoval na leningradské konzervatoři hru na klavír a skladbu u Šostakoviče. V roce 1965 se stal vítězem kompoziční soutěže Pražského jara. Tiščenko je významný především baletem Dvenadcať a Requiem. Jeho dílo Sinfonii robuste se vyznačuje uplatněním až deseti lesních rohů. Složil také hudbu k několika filmům a činohrám. 29 Rodion Konstantinovič Ščedrin se narodil v roce 1932 v Moskvě. Studoval skladbu na moskevské hudební konzervatoři. Ščedrin se stal významným skladatelem především díky svým tradičním ruským baletům, například Konekgorbunok, Anna Karenina, Čajka a Karmen. Dále je významná jeho opera Mjortvije duši, která vznikala dvanáct let. Napsal hudbu k filmu Lolita, zfilmovanému románu spisovatele Nabokova. Je také autorem mnoha klavírních koncertů, symfonií, komorních skladeb a písní. V současné době žije v Mnichově GLANC, Tomáš. Lexikon ruských avantgard 20. století. Praha: Libri, 2005, s ŠAFAŘÍK, Jiří. Dějiny hudby. Věrovany: Jan Piszkiewicz, 2006, s VOLEK, Tomislav. Osobnosti světové hudby. Praha: Mladá fronta, 1982, s Tamtéž, s VYSLOUŽIL, Jiří. Hudební slovník pro každého. Vizovice, , s

14 Zajímavou osobností sovětské hudby byl Tichon Nikolaevič Chrennikov. Narodil se roku 1913 v ruském městě Elec, kde vyrůstal v rodině obchodníka jako desáté dítě. Zemřel roku 2007 v Moskvě. V devíti letech začal hrát na klavír a ve třinácti letech složil první skladbu. Více než vlastní tvorbou je známý pro své zapojení do politiky Sovětského svazu, za což byl mnohými odsuzován. Chrennikov se snažil ve všem zavděčit Stalinovi. Proto také zkomponoval například operu V burju, která byla vytvořena na motivy Stalinova oblíbeného románu Osamělost. Jeho skladby jsou vždy energické a veselé. Napsal hudbu pro 22 filmů a velké množství vlasteneckých písní. A to vše především proto, aby se Stalinovi zavděčil a aby dostal místo předsedy Svazu sovětských skladatelů, což se mu v roce 1948 splnilo. V témže roce Chrennikov vedl právě onu osudnou konferenci, na které byli za tvorbu odsouzeni skladatelé Prokofjev, Šostakovič a další. Na konferenci měl také prohlásit, že zastaví všechny projevy formalismu a modernismu. Chrennikov nesnášel Šostakoviče a také Alfreda Schnittkeho. Jejich hudbu zakazoval a byl velmi rozzlobený, když byla provedena v jiných zemích. Zakazoval také hudbu ostatních skladatelů, například Sofii Gubajduliny a jiných. V roce 1976 byli všichni tito skladatelé na 6. sjezdu sovětských skladatelů prohlášeni za osoby, které nejsou představiteli skutečné tváře sovětské hudby 31 a proto byli zapsáni na Černou listinu, která se nazývala chrennikovská sedmička. Po pádu Sovětského svazu sepsal Chrennikov knihu Je to tak, jak to je, kde se očisťuje a objasňuje všechny své činy, a kde také prohlašuje, že dělal jen to, co dělali ostatní. 32 Koncem 80. let dochází v Sovětském svazu k pokusům o reformaci politiky. Poslední vůdce Sovětského svazu Michail Gorbačov není s perestrojkou ani glasností úspěšný a 26. prosince 1991 dochází k rozpadu Sovětského svazu. Od roku 1985, kdy byla vyhlášena výše zmíněná perestrojka a glasnosť, se sovětská avantgarda dostala opět do popředí. Všechny organizace, kde byli doposud zavržení skladatelé zakazováni, dostaly pokyn nebránit propagaci jejich děl a tím se umělci stali populárnějšími. Pro mnohé umělce toto dlouho očekávané uvolnění poměrů naskytlo nové možnosti a především volnost tvorby. V roce 1988 vznikla Asocia- 31 HRČKOVÁ, Naďa. Dějiny hudby. Praha: Ikar, 2007, s BAJER, Jiří. Sovětská hudební kultura. Praha: Supraphon, 1977, s

15 ce soudobé hudby a Alfred Schnittke a Sofia Gubajdulina natrvalo opustili zemi a usadili se v Německu, kde jim byly poskytnuty lepší podmínky pro tvorbu a její náležité ocenění HRČKOVÁ, Naďa. Dějiny hudby. Praha: Ikar, 2007, s

16 1.2. Populární hudba Termín moderní populární hudba se v SSSR nepoužíval a celé toto hudební odvětví se označuje jako estradnaja muzyka neboli estráda. 34 Pojem estrádní hudba v SSSR označuje vše, co u nás představuje tzv. zábavnou či lehkou hudbu. Texty skladeb estrádní hudby často obsahovaly společenské a sociální události či zkušenosti z osobního života. To vše se promítalo do jednoduché hudební formy a hudebních prostředků. Definice estrády je často vyjadřována jako ( ) pásmo malých scénických projevů spojených slovem konferenciéra. 35 Po roce 1945 se tento styl hudby velmi rozšířil. Nejčastěji byla estráda spojována s různými událostmi, jako například slavnostmi, manifestacemi a podobně. Estrádní představení se konala například na otevřených scénách, na náměstích, v přírodních amfiteátrech, v sálech a na korbách nákladních automobilů. Na takových veřejných místech měla hudba působit politicko-výchovně a také vychovávat esteticky. Estráda byla často vysílána v rozhlasových stanicích a televizi, což byly dva důležité prostředky pro šíření a popularizaci estrádní hudby v SSSR. Spolu s estrádní hudbou byly do programu vystoupení často zahnuty výstupy herců, recitace veršů a podobně. Estráda se v Rusku začala formovat přibližně v polovině 19. století, ale po revoluci se zásadně proměnila. Jednotlivé složky estrádního představení (sólový zpěv, kupletní duety, orchestrální čísla, mluvené i pantomimické výstupy, recitace, komické i satirické scénky, tance i cirkusové výjevy atp.) byly formálně (postavou konferenciéra) i obsahově (ideovým syžetem) propojeny a jako jeden estrádní celek funkčně zaměřeny k dobovým problémům. Estrádní hudba byla jako ostatní interpretačně tvůrčí druhy estrádního umění podřízena potřebám kulturního a politického rozvoje sovětské společnosti, měla tedy plnit nejen zábavnou (oddechovou, rekreační), nýbrž zároveň výchovnou, agitační, tj. v obecném smys- 34 LANGEROVÁ, Daniela a Ivan POLEDŇÁK. Moderní populární hudba IV. dějiny, Evropa. In: MATZNER, Antonín. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby. Část věcná. Praha: EDITIO SUPRAPHON, 1980, s BAJER, Jiří. Estráda. In: MATZNER, Antonín. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby. Část věcná. Praha: EDITIO SUPRAPHON, 1980, s

17 lu kulturotvornou funkci. 36 Po druhé světové válce byla kritizována západní ideologie, tedy i umění, a takový postoj SSSR pozastavil vývoj sovětské populární hudby a tvorba čtyřicátých a padesátých let tím byla poznamenána, ( ) důsledkem byl hlavně akademismus, tradicionalismus oficiální linie a vytlačení aktuálnějších a originálnějších snah na okraj dění. 37 I přesto však od počátku 50. let dochází ke vzniku a někdy i k obnovení estrádních orchestrů, které nejdříve hrály západní taneční hudbu, což znamenalo důležitý přelom a přechod k modernějším projevům. Mimo estrádu se na sovětském poli moderní populární hudby začali prosazovat i tzv. bardové zpěváci, písničkáři. V jejich tvorbě pokračovala stará tradice ruských romancí; funkčně šlo o určitou analogii amerického folk songu, undergroundu apod. Širší ohlas získala produkce písničkářů díky průkopnické činnosti studentského klubu Vostok v Leningradu. Nejvýznamnějším iniciátorem a protagonistou celého hnutí byl Bulat Okudžava. 38 Bulat Šalvovič Okudžava se narodil v roce 1924 v Moskvě a zemřel v roce 1997 v Paříži. Stal se nejvýznamnějším představitelem a zároveň duchovním otcem hnutí bardů. Po světové válce studoval filozofickou fakultu. Po studiích se stal učitelem a poté novinářem. Proslul také jako básník, napsal několik básnických sbírek, novel i románů. V roce 1955 se stal písničkářem. Vystupoval nejčastěji před mladými posluchači a doprovázel se na sedmistrunnou kytaru. Jeho texty pojednávaly převážně o Moskvě a o lidech, které v životě potkal. Ačkoli jsou melodie jeho textů jednoduché a kvalita hlasu není příliš vysoká, jeho deska získala ve Francii Velkou cenu pařížské Akademie Charlese Crose. 39 Bulat Okudžava musel od mládí přetrpět mnohé. V době Stalinových čistek zažil popravu vlastního otce a maminku mu internovali na Sibiř. Byl vychováván starou babičkou a tetou. Nejčastěji se v jeho tvorbě objevují prožitky z války, kterou zažil na vlastní kůži. Již v sedmnácti letech musel narukovat a ve válce byl těžce zraněn. Svět si získal svými moudrými názory, které vkládal do veršů a za doprovodu kytary svým obyčejným hlasem představoval posluchačům. Byl citli- 36 LANGEROVÁ, Daniela a Ivan POLEDŇÁK. Moderní populární hudba IV. dějiny, Evropa. In: MATZNER, Antonín. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby. Část věcná. Praha: EDITIO SUPRAPHON, 1980, s Tamtéž, s Tamtéž, s DORŮŽKA, Lubomír. Panoráma populární hudby , aneb, Nevšední písničkáři všedních dní. Praha: Mladá fronta, 1987, s

18 vým člověkem a svojí tvorbou se snažil v lidech probouzet slušnost. Do sovětské hudby přinesl nový nápad, přestože nebyl vystudovaným hudebníkem a hudbě se nikdy dříve nevěnoval, pokusil se zhudebnit své básně. Tento pokus byl natolik úspěšný, že si získal posluchače po celém SSSR a se svými koncerty vystupoval v mnoha městech po celé zemi. 40 Jeho texty neměly za úkol posluchačům vnucovat vlastní názory, ale oni sami měli po poslechu písní zaujmout vlastní postoj. Psal především verše zabývající se otázkami smyslu života a také láskou. Po celou dobu své slávy dával kritiku najevo decentním způsobem, nikdy se nenechal ovlivnit penězi a neměnil svůj názor. To vše dělal proto, že věřil v jediné že i svým dílem může svět udělat o něco lepším. Několik let před koncem života se s hudební kariérou rozloučil, ale ve své snaze pokračoval dále jako spisovatel. Z těchto let pochází například knihy Bednyj Avrosimov a Pochoždenija Šipova. 41 Dalším významným bardem je velmi oblíbený ruský písničkář Vladimír Vysockij. Narodil se v roce 1938 v Moskvě, kde v roce 1980 také zemřel. Začal studovat moskevskou fakultu inženýrství a stavebnictví, kterou však nedostudoval a poté přestoupil na divadelní fakultu MCHAT, tu již dokončil. Byl úspěšným divadelním, dokonce i filmovým hercem a objevil se hned v několika seriálech. V jeho básnických dílech se velmi často objevoval sarkasmus a ironie. Se svými zhudebněnými básněmi často vystupoval a doprovázel se hrou na kytaru. Zhudebněné básně se staly politickou satirou a byly velmi oblíbeny mezi mladými lidmi. Mezi jeho písně patří například Pesňa pro druga, Pesňa o starom dome, Skalolazka a mnohé další. 42 Dalším bardem je Alexander Rozenbaum ruský zpěvák, skladatel, básník, herec a spisovatel. Narodil se v roce 1951 v Leningradu, ale brzy se spolu s rodiči, vystudovanými lékaři, odstěhoval do Kazachstánu. O hudbu se začal zajímat už v pěti letech. Vystudoval hru na piano a housle. Poté se naučil hrát na kytaru a hrál pro své přátele a rodinu. V roce 1974 vystudoval medicínu v Leningradu a poté šel pracovat k rychlé pomoci, kde vznikla například píseň 40 VONDRÁK, Jiří. Bulat Okudžava: poslední koncert. Brno: Books - Jota, 1998, s Víc než jen hlas: Paul Simon, Jacques Brel, Bulat Okudžava, Leonard Cohen, Joni Mitchellová, Donovan, Bob Dylan. Praha: Práce, s bards.ru [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.bards.ru/archives/author.asp?id=78>. 14

19 Pesňa vrača skoroj pomošči. Po nějakém čase se musel vzdát lékařské profese, protože hudba se stávala jeho druhou profesí. Hudbu začal skládat v roce 1968 a jeho první písně byly o lásce, válce a také o jeho milovaném Leningradu. Rovněž psal texty o situaci a proměnách v zemi. Některé jeho písně odhalovaly strach a utrpení lidí (např. písně o Veliké vlastenecké válce, blokádě Leningradu a tak dále), a proto mu v osmdesátých letech bylo zakázáno hrát před publikem. 43 Žanna Bičevskaja se narodila v roce 1944 v Moskvě. Hudbě se začala věnovat v sedmnácti letech, kdy dostala svoji první kytaru. Mimo vlastní tvorbu se její repertoár skládá ze skladeb Bulata Okudžavy, z duchovních a ruských lidových písní. V letech studovala zpěv a začala sbírat lidové písně. Paralelně se studiem vyučovala hru na kytaru ve večerní hudební škole. Na koncertech vystupovala s doprovodem Valentina Zujeva, svého manžela a pianisty. 44 Vedle skladeb s civilní tematikou má v repertoáru i řadu duchovních písní. Je známá svými radikálními náboženskými názory a oficiální pravoslavná církev v Rusku ji odvrhla jako kacířku 45 Ve druhé polovině 60. let však došlo ke snížení zájmu o tento typ hudby, především kvůli nástupu rockového hnutí. V letech se v SSSR objevily první ohlasy na beatovou hudbu. Tento hudební styl se na území SSSR začal rozvíjet se značným zpožděním a zprvu byl představován kapelou Beatles. První amatérské skupiny se formovaly ve vysokoškolských studentských klubech a po několika letech se některým z takových kapel podařilo získat určité postavení (např. skupina Avantgard, Argonauti a další). První profesionální skupina zde vznikla v roce 1967 pod jménem Pojuščije gitary. Středisky ruské rockové hudby byla velká města a dále se hudba dostávala pouze pomocí sdělovacích prostředků. Do konce šedesátých let kapely mechanicky přejímaly zkušenosti od západních vzorů. Do té doby se zde projevoval nedostatek vlastních tradic a zkušeností. Až v sedmdesátých letech se rockové kapely zaměřovaly na využívání folklorních pramenů a často se vracely k dávno zapomenutému hudebnímu materiálu. Takový 43 Rozenbaum.ru [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.rozenbaum.ru/#!/bio>. 44 zhanna-bichevskaya.ru [online] [cit ]. Dostupné z WWW: < 45 Proglas.cz [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.proglas.cz/detailclanku/17-cervna-2010-zanna-bicevskaja.html>. 15

20 styl hudby začal být bližší také posluchačům. Za příklad můžeme uvést skupinu Ariel, která v roce 1974 zvítězila ve Všesvazové soutěži estrádních umělců. 46 V této době byla sovětská hudební scéna rozdělena jednak na oficiálně uznávané zpěváky, které měli možnost vstupu do Svazu hudebníků a oficiální patronát, a jednak na neoficiální muzikanty. Neoficiální zpěváci byli často vysoce profesionálními hudebníky, ale museli mít jiné zaměstnání. V 80. letech v SSSR vznikly také rozsáhlé sítě pro výměnu magnetických pásek, pomocí kterých nahrávky neoficiálních hudebníků mohly získat značné rozšíření mezi lidmi 47 Jednou z nejstarších ruských rockových kapel je skupina Akvarium, jejímž zakladatelem byl ruský básník, skladatel a hudebník Boris Grebenščikov. Skupina byla založena v roce 1972 a existuje dodnes. Akvarium bylo jednou z nejpopulárnějších kapel své doby, která velmi ovlivnila svoji generaci. V roce 1973 vznikla první nahrávka nazvaná Jiskušenije svjatogo Akvariuma. Akvarium se stalo známou kapelou až po vystoupení na rockovém festivalu v Tbilisi. Kapela se porotě nelíbila a nezískala žádnou z cen. V porovnání s ostatními umělci se chovala příliš výstředně a tím vyvolala rozruch. Skupina hudebníků byla dokonce obviněna z propagace incestu a homosexuality, což bylo považováno za trestný čin. Kvůli svému vystoupení byl dokonce Boris Grebenščikov vyhozen z práce. V roce 1981 vznikl Leningradský rockový klub, což bylo velmi důležitým okamžikem pro sovětskou rockovou hudbu. Kapela Akvarium byla do klubu okamžitě přijata. O rok později začala kapela vystupovat na pravidelných koncertech a v roce 1983 se na základě ankety dostala mezi tři nejoblíbenější kapely v SSSR. Rok 1987 byl pro Akvárium přelomovým. Vyšlo dvojité album sovětské rockové hudby Red Wave, kam se dostaly i písně kapely Akvárium, díky kterému se skupina stala populárnější. Po vydání alba Rock Wave Akvárium vystoupilo v celostátním televizním vysílání hudební talk show a stalo se tak oficiálně uznávanou. V roce 1987 byla v časopise Junnosť kapela Akvárium vyhlášena nejlepší kapelou v SSSR LANGEROVÁ, Daniela a Ivan POLEDŇÁK. Moderní populární hudba IV. dějiny, Evropa. In: MATZNER, Antonín. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby. Část věcná. Praha, 1987, s O-skupine.hudebniskupiny.cz [online] [cit ]. Dostupné z WWW: 48 srspol.sk [online] [cit ]. Dostupné z WWW: 16

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

ČERVEN 2015 FILMOVÉ TIPY

ČERVEN 2015 FILMOVÉ TIPY ! ČERVEN 2015 FILMOVÉ TIPY !! ZMATEK 68 ROZUM A VÍRA Snímek pojednává o obrodných společenských procesech, které se v Československu rozpoutaly během tzv. Pražského jara a také popisuje srpnovou intervenci

Více

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

VY_32_INOVACE_07 L.v.Beethoven_37

VY_32_INOVACE_07 L.v.Beethoven_37 VY_32_INOVACE_07 L.v.Beethoven_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 Vyšehradský hřbitov je jednou z dominantních součástí Národní kulturní památky Vyšehrad. Je zde mimořádné soustředění hrobů význačných osobností, jež se ve své

Více

Petra Vlčková je mladá začínající

Petra Vlčková je mladá začínající Dialog s akordeonem Petra Vlčková & Petr Přibyl Petra Vlčková je mladá začínající akordeonistka. Úspěšně absolvovala Západočeskou univerzitu v Plzni, kde vystudovala hru na akordeon společně s učitelstvím

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Společný projekt barokního souboru Hof-Musici a občanského sdružení Teatro alla Moda, pod záštitou paní Livie Klausové a

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37

VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37 VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

VY_32_INOVACE_16 Petr Iljič Čajkovskij_39

VY_32_INOVACE_16 Petr Iljič Čajkovskij_39 VY_32_INOVACE_16 Petr Iljič Čajkovskij_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole

Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400 Materiál DUM (digitální

Více

6. KAPITOLA. cis 4 = des 4

6. KAPITOLA. cis 4 = des 4 6. KAPITOLA cis 4 = des 4 Tóny c 4, cis 4 a d 4 mají několik hmatových možností, které nabízejí klapky na nožce flétny. Jejich nejvhodnější kombinaci si musí každý hráč na svém nástroji vyzkoušet sám.

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

VY_32_INOVACE_10 Muzikál-rocková opera_39

VY_32_INOVACE_10 Muzikál-rocková opera_39 VY_32_INOVACE_10 Muzikál-rocková opera_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Lidová hudba

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Lidová hudba Hudební výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: - Etnický

Více

Vy_32_INOVACE_04 Swingová hudba _ 39

Vy_32_INOVACE_04 Swingová hudba _ 39 Vy_32_INOVACE_04 Swingová hudba _ 39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Hudební nauka

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Hudební nauka Hudební výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: - Etnický

Více

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012 Pražská konzervatoř pořádá KONCERT LAUREÁTŮ mezinárodní soutěžní přehlídky Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012 sobota 20. dubna 2013 v 18:30 hod. Koncertní sál Pražské konzervatoře Dvořákovo nábřeží

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 09/09 Pražský filmový orchestr Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Rusko v meziválečném období

Rusko v meziválečném období Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 5. 7. června 2015, Jihlava Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Společnost pro FSU, o. s., Jihlava. I. CHARAKTERISTIKA

Více

Studená válka. Mír nemožný, válka nemyslitelná.

Studená válka. Mír nemožný, válka nemyslitelná. Studená válka Mír nemožný, válka nemyslitelná. Kdo? USA NATO dvě supervelmoci dva vojenské pakty SSSR Varšavská smlouva USA a SSSR vyšly z 2. sv. války jako dvě supervelmoci se zcela protichůdnými politickými

Více

Bedřich Smetana život a dílo DOMINO

Bedřich Smetana život a dílo DOMINO Bedřich Smetana život a dílo DOMINO ANOTACE: Žáci si formou skupinové hry domino procvičují nejdůležitější informace ze života a hudebního díla hudebního skladatele Bedřicha Smetany. KLÍČOVÁ SLOVA: domino,

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vybrané

Více

BALET A MODERNÍ BALET

BALET A MODERNÍ BALET BALET A MODERNÍ BALET Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: HUDEBNÍ VÝCHOVA NA 2.STUPNI ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

KATALOG KARLOVSKÝCH AKTIVIT Nabídka doprovodných akcí

KATALOG KARLOVSKÝCH AKTIVIT Nabídka doprovodných akcí KATALOG KARLOVSKÝCH AKTIVIT Nabídka doprovodných akcí EXKLUZIVNÍ AKCE STVOŘENÉ NA MÍRU PRO OSLAVY 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. V ROZSAHU OD AKTIVIT PODPORUJÍCÍ CESTOVNÍ RUCH AŽ PO JEDINEČNÁ UMĚLECKÁ

Více

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP Identifikátor materiálu EU: ICT 3-28 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT= Předmět/Téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

JOSEF SUK. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

JOSEF SUK. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Bipolarita Počátky studené války

Bipolarita Počátky studené války Bipolarita Počátky studené války Anotace:prezentace se věnuje fenoménu studené války. Rozdělení světabipolarity na dvě poloviny a vztahu SSSR a USA. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče,

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

1. O nás. 2. Správní rada Nadačního fondu Harmonie. Milada Cholujová, předsedkyně. Judita Cholujová. PhDr. Helena Markusová

1. O nás. 2. Správní rada Nadačního fondu Harmonie. Milada Cholujová, předsedkyně. Judita Cholujová. PhDr. Helena Markusová Výroční zpráva 2013 1. O nás Nadační fond Harmonie naplňuje vizi venezuelského dirigenta, pianisty a ekonoma José Antonia Abreua, který si již před mnoha lety uvědomil, že prostřednictvím hudební vzdělání

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni ZŠ: Hudební výchova svým obsahem navazuje na vzdělávací

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Když zní krásný hlas, dobře se to poslouchá, Od klasiky k romantické zasněnosti, Hra a její pravidla, Globální pan Nonart, Pan

Více

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

Estetická výchova hudební (EHV) Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál

Estetická výchova hudební (EHV) Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál Sekunda 1 hodina týdně, tématická CD,, datavideoprojektor,

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Generace májovců. 50. a 60. léta 19. století

Generace májovců. 50. a 60. léta 19. století Generace májovců 50. a 60. léta 19. století Májovci Na konci 50. let pozvolný pád bachovského absolutismu Alexander Bach byl vystřídán jiným ministrem, Rakousko prohrálo několik bitev a celkově došlo k

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

VY_32_INOVACE_03 Blues_39

VY_32_INOVACE_03 Blues_39 VY_32_INOVACE_03 Blues_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 TÉMA: Dějiny hudby (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 1 Anotace: Výukový materiál interaktivní prezentace seznamuje žáky s dějinami hudby v období romantismu

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu hudební výchova 6. 9. ročník Vyučovací předmět hudební výchova je vyučován ve všech ročnících v jedné vyučovací hodině týdně. Jeho obsahem je naplňování očekávaných

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš je jednou z nejvýznamnějších osobností generace Národního divadla. Byl předním malířem českých dějin a bezpochyby se podílel na utváření českého umění. Jeho tvorba byla ovlivněna,zvláště

Více

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr.

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr. VÍTĚZSLAVA KAPRÁLOVÁ Personální bibliografie Z LITERATURY O VÍTĚZSLAVĚ KAPRÁLOVÉ Knihy FEMINA. Portréty českých žen. 1. vyd. Brno, Barrister & Principal 1998. [318] s. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, Praha 6, Veleslavínská 32. Veleslavínská 32, 162 00 Praha 6 - Veleslavín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, Praha 6, Veleslavínská 32. Veleslavínská 32, 162 00 Praha 6 - Veleslavín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, Praha 6, Veleslavínská 32 Veleslavínská 32, 162 00 Praha 6 - Veleslavín Identifikátor školy: 600

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Mizerov, Majakovského 2219 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

USA v 50. a 60.letech

USA v 50. a 60.letech USA v 50. a 60.letech Anotace:výkladová prezentace věnující se Spojeným státům americkým po druhé světové válce. (politický systém, období studené války, karibská krize, 2.berlínská krize) Dětský diagnostický

Více

ROCKOVÁ HUDBA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: devátý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

ROCKOVÁ HUDBA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: devátý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. OVÁ HUDBA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Hra akordů a doprovodů Improvizace Hra v kapele

Hra akordů a doprovodů Improvizace Hra v kapele Hra akordů a doprovodů Improvizace Hra v kapele První část metodiky - Hra akordů a doprovodů - je zaměřena na nácvik zjednodušených i úplných hmatů základních kytarových akordů a na nácvik základních kytarových

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 6 5 2 2 2 pepa nos ROVNOU ZA NOSEM

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Původ hudby, hudba pravěku, starověku, středověku, renesance, baroka, klasicismu, romantismu, vážná hudba 20. století, vývoj

Více

PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH AUTOR Ing. Jiří Králík Michalská 660 68603 Staré Město MOBIL: +420 602 704620 jirka.kralik@seznam.cz Projekt ARTEDIEM vytváří příležitost pro konkrétní

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 21 16.3.2012 9.A Atentát na Heydricha Atentát na

Více

Česká literatura v letech 1900-1945

Česká literatura v letech 1900-1945 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Česká literatura v letech 1900-1945 Toto období není sice z hlediska historického příliš dlouhé, ale pro naši

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ Doplň názvy not. Napiš půlové noty. e 1 c 1 g 1 h 1 d 1 a 1 c 2 f 1 Zařaď hudební nástroje (smyčcové, dechové plechové-žesťové, dechové dřevěné, bicí). TYMPÁNY POZOUN KONTRABAS

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností J. V. Stalina a jeho

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

Stavební úpravy ( otevírání arkád ) v atriovém dvoře muzea - býv. piaristické koleje.

Stavební úpravy ( otevírání arkád ) v atriovém dvoře muzea - býv. piaristické koleje. ZPRAVODAJ Č. 6/2014 Vážení přátelé slánského muzea, věříme, že si vyberete z naší červnové programové nabídky. Zahájíme další uměleckou výstavu, představíme novou expozici v Národopisném muzeu ve Třebízi

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Gaulle, Charles de (nar.1890) Göring,Hermann (1893 1946)

Gaulle, Charles de (nar.1890) Göring,Hermann (1893 1946) Gaulle, Charles de (nar.1890) francouzský vojenský a politický činitel. Po vítězném německém tažení na Západ v roce 1940 uprchl do Velké Británie a vytvořil zde hnutí Svobodná Francie. V letech 1944 1946

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

FJC. Folk, jazz a country

FJC. Folk, jazz a country FJC Folk, jazz a country 2016-2017 Předplatné folk, jazz a country: Základní informace Všechny potřebné informace pro zakoupení předplatného obdržíte v předprodeji vstupenek MěKS v přízemí městského domu

Více

DĚJEPIS 9. ROČNÍK OSVOBOZENÍ A SNP.notebook. April 14, 2015

DĚJEPIS 9. ROČNÍK OSVOBOZENÍ A SNP.notebook. April 14, 2015 SNP 14. března 1939 vznikl samostatný slovenský stát totalitní režim, satelit Německa. Prezidentem byl zvolen Josef Tiso. Jedinou povolenou stranou byla Hlinkova slovenská ĺudová strana (KLEROFAŠISTICKÁ

Více

VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38

VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38 VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2 EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE Obr. 1 Obr. 2 Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více