Masarykova univerzita

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita"

Transkript

1 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav slavistiky Filologicko-areálová studia Nikola Světlíková Vývoj a porovnání ruské a bulharské hudby ve 2. polovině 20. století Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Petr Kalina, Ph.D. 2013

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury... Podpis autora práce

3 Zde bych ráda poděkovala vedoucímu této práce PhDr. Petru Kalinovi, Ph.D. za jeho cenné rady a připomínky. Dále bych chtěla poděkovat Mgr. Zornici Cvetkové za poskytnutí bulharské literatury. Také děkuji svým blízkým a především rodičům za jejich podporu.

4 Obsah Úvod Vývoj ruské hudby ve 2. polovině 20. století Významní ruští skladatelé Sovětského svazu Populární hudba Hudební instituce a organizace po roce 1945 v SSSR Vývoj bulharské hudby ve 2. polovině 20. století Významní skladatelé Bulharské lidové republiky Populární hudba Hudební instituce a organizace po roce 1945 v Bulharské lidové republice Společné a rozdílné znaky ruské a bulharské hudby ve 2. polovině 20. století Závěr Резюме Přílohy Seznam použité literatury... 54

5 Úvod Z důvodu zaměření svého oboru na země východoslovanské a jihoslovanské, tedy Rusko a Bulharsko, jsem si pro svoji bakalářskou diplomovou práci zvolila téma zabývající se bulharskou a ruskou hudební kulturou. Cílem této práce je nastínit vývoj ruské a bulharské hudby ve 2. polovině 20. století a vzájemně porovnat tyto dvě linie. Především se v textu zaměřuji na politické režimy Bulharské lidové republiky a Sovětského svazu, které značně ovlivnily oblast kultury. Prostřednictvím hudebního umění se tato diplomová práce pokouší najít společné a rozdílné znaky těchto dvou kultur. Předkládaná práce je rozdělena do tří částí. První část se zabývá vývojem ruské hudby a druhá část představuje vývoj bulharské hudby. Jedná se především o období po roce 1945 a o druhou polovinu 20. století. Třetí část tyto dvě vývojové linie porovnává a hledá shodné i rozdílné znaky obou hudebních kultur. První kapitolu bulharské i ruské hudby věnuji významným hudebním skladatelům artificiální hudby. V ruské hudbě zde zdůrazňuji především období let 1945 až 1958, kdy dochází k rozkolu mezi hudebním a politickým světem. Ve druhé kapitole se zabývám ruskou a bulharskou populární hudbou. Zmiňuji se zde především o pojmu estrádní hudba, který je významný pro obě země, a o představitelích tohoto hudebního stylu. Tato část práce pojednává také o dalších stylech moderní hudby, které se v tomto období objevily. Jedná se o ruskou a bulharskou rockovou hudbu a o ruské písničkáře tzv. bardy. Následující kapitola pojednává o významných bulharských i sovětských institucích a organizacích, které po druhé světové válce fungovaly. Poslední kapitola je zaměřena na porovnání ruského a bulharského hudebního vývoje a hledání shodných a rozdílných znaků těchto dvou hudebních světů ve 2. polovině 20. století. Po 2. světové válce se ve světě objevilo nové napětí a strach z další války mezi supervelmocemi SSSR a USA, které mezi sebou soupeřily o mocenskou nadvládu. Díky politice détente se podařilo těmto dvěma mocnostem udržet rela- 1

6 tivní klid a válka se projevila především v soupeření o to, kdo bude lepší, ať už ve sportovních kláních či ve zbrojení. Evropa se tak vinou tzv. Studené války rozdělila na dva soupeřící tábory: na státy západní (kapitalistické) a na východní (socialistické). Sovětský svaz ovládl státy se socialistickým režimem, jež se staly jeho satelity a striktně zde byly omezovány veškeré svobody. Se vznikem východního bloku byl moderní kulturní rozkvět na několik let téměř pozastaven. 1 Rusko-bulharské vztahy byly vždy přátelské. Bulhaři byli za své osvobození od turecké nadvlády Rusům vděčni a v roce 1944 je od Němců osvobodil Sovětský svaz. Bulharsko proto k Rusku vždy vzhlíželo jako ke svému zachránci. Pod záminkou, že Bulhaři po většinu války stáli po boku Německa, začalo Rusko Bulharsko okupovat. Z obav z ohrožení dominantní sovětské pozice v Bulharsku, zde Stalin zlikvidoval celou opozici a také odpůrce režimu. Komunistická strana v Bulharsku postupně získávala pozici a do jejího čela byl postaven Georgi Dimitrov, který byl Stalinovým blízkým přítelem. Do roku 1948 komunistická strana získala v Bulharské lidové republice veškerou moc. Bulharsko bylo jediným státem východního bloku, který nikdy a v ničem SSSR neodporoval. 2 1 GADDIS, John Lewis. Studená válka. Praha: Slovart, s WEGS, J. Robert. Evropa po roce Praha: Vyšehrad, s

7 1. Vývoj ruské hudby ve 2. polovině 20. století Když skončila druhá světová válka, všichni očekávali mír, svobodu a nový a jednodušší život. Pro sovětskou společnost však mír nezačal. Vítězství ve válce přineslo silnou národní pýchu a anti-západní cítění. 3 Důsledkem válečného spojenectví sovětského svazu a světových velmocí se sovětské hudbě v období války dařilo snadněji pronikat do zahraničí. Sovětské skladby měly ve světě značný úspěch. Jednou z nich byla například Šostakovičova 7. symfonie, která se proslavila po celém světě. Poválečné období bylo zejména pro sovětskou inteligenci velmi bolestným spousta nadějných umělců přišla o život a se začátkem studené války mezinárodní hudební kontakty zeslábly a sovětský hudební svět se dostal do izolace. 4 Se vznikem tajné policie nastal nový teror, který skončil až v roce 1953, po smrti Josifa Vissarionoviče Stalina. 5 Po 2. světové válce v SSSR tedy Ústřední výbor zahájil na poli umění a vědy přísný kontrolní režim a Andrej Ždanov byl pověřen Stalinem, aby řídil kulturní politiku v Sovětském svazu. Období kulturních čistek v letech bylo nazváno jako ždanovština. Byla vydána usnesení v oblasti literatury, divadla a 2. února roku 1948 bylo vydáno usnesení také k problematice hudby, a to kritika opery Velikaja družba Vana Muradeliho, která prezentovala pevné bratrství kavkazských národů. Tato opera, ač nezávadná, velmi pobouřila Stalina ( ) který se v části věnované gruzínskému folklóru těšil na svoji rodnou legzinku a místo ní se dočkal legzinky jiné, nepřevzaté, nýbrž Muradelim uměle zkomponované. I když pozitivně míněná, nebyla opera v době velkého, Stalinem osobně řízeného stěhování národů na Kavkaze diktátorovi po chuti. 6 Zde byl Muradeli spolu s Šostakovičem, Prokofjevem a dalšími obviněn z formalismu. Toto období ovlivnilo produkci umělců nejen v Sovětském svazu, ale i v jeho satelitech. Vlivy západní moderny, které mohly pozitivním způsobem ovlivnit a posunout dále sovět- 3 SCHWARZ, Boris. Music and musical life in Soviet Russia, New York: W. W. Norton, , s BAJER, Jiří. Sovětská hudební kultura. Praha: Supraphon, 1977, s SCHWARZ, Boris. Music and musical life in Soviet Russia, New York: W. W. Norton, , s ŠPAČEK, Jan: Šostakovičův Antiformalističeskij rajok. Opus musicum, 1999, č. 5, s

8 skou hudbu, byly pozastaveny a jediným povoleným uměleckým směrem byl tzv. socialistický realismus. 7 Ždanov měl svá fanatická přesvědčení a cokoliv udělal, představoval jako ochranu pravého rusko-socialistického umění. Jako prostředky k upevnění své moci využíval pomluv a vyhrožování. Obvinění se nemohli bránit a jejich mlčení znamenalo souhlas, byli haněni a také odsouzeni svými kolegy. 8 Ždanov 31. srpna 1948 neočekávaně zemřel, ale umění zůstalo pod policejním dohledem ještě téměř pět let. K lehkému uvolnění kompozičních pravidel došlo až po Stalinově smrti, nástupem Nikity Chruščova. Ke zrušení ustanovení z roku 1948 však došlo až v roce 1958, kdy bylo přiznáno neobjektivní hodnocení skladatelů a jejich děl. Přesto však sovětská hudba dále zůstala v izolaci a západní vlivy začaly na území Sovětského svazu postupně pronikat a teprve po určité době se staly přirozenými. 9 7 Socialistický realismus je výraz, který označuje směr socialisticky orientované umělecké tvorby. Výraz vznikl počátkem 30. let 20. století v sovětské publicistice specifikací termínu realismus. Poprvé se nový termín objevil v programovém úvodníku časopisu Literarnaja gazeta v roce 1932 a poté pronikl do estetiky a do dalších uměnovědných oborů. Za protiklad socialistického realismu byl považován umělecký formalismus. Funkcí hudby ve stylu socialistického realismu měla být podpora komunistického systému a souhlasnost s jeho ideologií. (FUKAČ, Jiří. Socialistický realismus. In: FUKAČ, Jiří a Jiří Vysloužil. Slovník české hudební kultury. Praha, Editio Supraphon, 1997, s. 852.) 8 SCHWARZ, Boris. Music and musical life in Soviet Russia, New York: W. W. Norton, , s HRČKOVÁ, Naďa. Dějiny hudby. Praha: Ikar, 2007, s

9 1.1. Významní ruští skladatelé Sovětského svazu Na mladší skladatelskou generaci v SSSR měli značný vliv dva významní představitelé ruské hudby Sergej Prokofjev a Dmitrij Šostakovič. Oba skladatelé se potýkali s obtížnými podmínkami pro tvorbu, prožili období dvou světových válek a poté byli pronásledováni sovětským politickým režimem a nuceni přizpůsobovat se podmínkám Stalina a Ždanova. Tvorba tohoto období bohužel obsahuje i díla méně zdařilá, ( ) protože vznikla z vnějšího popudu, nebo jako kajícná odpověď na stranické útoky. 10 I přesto však ostatní geniální díla výrazně ovlivnila ruskou hudbu 20. století. Sergej Sergejevič Prokofjev se narodil v roce 1891 v Soncovce a zemřel v roce 1953 v Moskvě. Prokofjev vystudoval na konzervatoři v Petrohradu skladbu a instrumentaci. Byl velmi nadaným skladatelem, přesto však byly po vypuknutí první světové války veškeré plány a naděje tohoto hudebníka přerušeny. Po roce 1918 se proto rozhodl opustit svou zemi, procestoval Japonsko, USA a v roce 1923 se jeho domovem stala Paříž. Díky svým koncertům se stal významným skladatelem v Americe i v Evropě. Na jeho zahraničních cestách vznikly například významné opery Ljubov k trem apelsinnam a Ognennyj angel. Po návratu do Sovětského svazu se tamější kulturní situace zhoršila a Prokofjevova tvorba byla často odmítána Stalinem a jeho vládou. I přesto se však snažil přizpůsobit novým estetickým pravidlům Sovětského svazu, velmi odlišných od těch, které poznal v zahraničí. 11 Dle Jiřího Šafaříka Prokofjev odmítal přísné racionální systémy a ve své autobiografii rozlišoval pět hlavních linií, v nichž rozvíjel vlastní tvorbu: 1) Klasická přesněji neoklasická, 2) novátorská, v níž usilovně hledal nové vyjadřující způsoby, 3) toccatová motorická, 4) lyrická, nabývající na síle zvlášť v jeho pozdním díle, vznikajícím po návratu do SSSR, 5) groteskní scherzózní ŠAFAŘÍK, Jiří. Dějiny hudby. Věrovany: Jan Piszkiewicz, 2006, s VYSLOUŽIL, Jiří. Hudební slovník pro každého. Vizovice: Lipa, , s ŠAFAŘÍK, Jiří. Dějiny hudby. Věrovany: Jan Piszkiewicz, 2006, s

10 Výsledkem Prokofjevovy tvorby bylo 138 děl, z čehož nejvýznamnější vznikla poté, co se vrátil zpět do Sovětského svazu tato díla sice byla tehdejší společností nepochopena, ale i přesto se stala nejznámějšími. Byla to například skladba pro děti Peťja i volk, balety Romeo i Džuletta, Zoluška a Skaz o kamennom cvetke. 13 Dmitrij Dmitrijevič Šostakovič se narodil v roce 1906 v Petrohradu a zemřel v roce 1975 v Moskvě. Na rozdíl od Prokofjeva tvořil pouze v Sovětském svazu. Od devíti let se učil hrát na klavír a dva roky navštěvoval hudební školu. V roce 1919 začal studovat klavírní hru a kompozici na hudební konzervatoři. Byl Steinbergovým žákem a projevoval mimořádný skladatelský talent. Na svých cestách do zahraničí Šostakovič vždy zastával umění vlastního státu, ale v domácím prostředí se často dostával do rozporů se státními činiteli. V roce 1936 byla v článku Chaos místo hudby (list Pravda) Stalinem velmi zkritizována opera Ledi Makbet Mcenskogo ujezda a Šostakovič byl pro svoji hudbu obviněn z formalismu. Od tohoto okamžiku se dá mluvit o oficiálním nástupu tzv. socialistického realismu. 14 Stejně jako ostatní umělci i Šostakovič byl přinucen režimem podřídit se jeho podmínkám. Právě kvůli této skutečnosti se Šostakovič na nějakou dobu uzavřel do soukromí a jako odpověď na kritiku vytvořil rok po incidentu 5. Symfonii d moll. 15 Období 2. světové války bylo uvolněnějším obdobím pro skladatelskou tvorbu. V této době Šostakovič vytvořil Leningradskou symfonii č. 7 C dur. Po skončení války však pokračoval tvrdý Stalinův režim a v roce 1948 byli sovětští skladatelé podrobeni velké kritice. Došlo k ní, jak už bylo zmíněno výše, kvůli provedení opery skladatele Vana Iljiče Muradelliho s názvem Velikaja družba. Přestože dílo neobsahovalo žádné modernistické prvky, bylo velmi zkritizováno. Pro Šostakoviče tato nepříjemná událost opět znamenala stažení se do pozadí a v této době vytvořil Peseň o lesach a hudbu k filmu Pád Berlína. 16 V šedesátých letech došlo k lehkému uvolnění kompozičních pravidel. Jediným možným stylem pro sovětskou hudbu již nebyl pouze socialistický realismus, 13 VYSLOUŽIL, Jiří. Hudební slovník pro každého. Vizovice: Lipa, , s ŠAFAŘÍK, Jiří. Dějiny hudby. Věrovany: Jan Piszkiewicz, 2006, s VOLEK, Tomislav. Osobnosti světové hudby. Praha: Mladá fronta, 1982, s ŠAFAŘÍK, Jiří. Dějiny hudby. Věrovany: Jan Piszkiewicz, 2006, s

11 ale do popředí se začaly dostávat vlivy západní moderny. Mnozí autoři se rozhodli přejít od tradiční sovětské hudby k experimentálnějším stylům a nenechali si již vnucovat podmínky pro tvorbu. Takovými průkopníky byl například skladatel Edison Děnisov, Andrej Volkonskij, Rodion Ščedrin, Alfred Schnittke a Sofia Gubajdulina. 17 Tato skladatelská generace ( )se zpočátku opírala o klasickou evropskou avantgardu, o dědictví Druhé vídeňské školy a také o postseriální zkušenosti Bouleze a Stockhausena 18. Přestože se těmto skladatelům za hranicemi velmi dařilo a jejich skladby nabývaly na popularitě, v domácím prostředí byly neustále zakazovány a kritizovány ministerstvem i Svazem skladatelů a jejich koncerty byly často rušeny. Jako příklad můžeme uvést sjezd skladatelů v roce 1976, který velmi připomínal rok V proslovu Tichona Vasilieviče Chrennikova bylo podrobeno těžké kritice sedm sovětských skladatelů. Tzv. chrennikovská sedmička 19 byla odsuzována a kritizována za to, že nepředstavovala skutečnou sovětskou hudbu a skladby těchto skladatelů nesměly být prezentovány na veřejnosti. Jedním z významných skladatelů z generace po Dmitriji Šostakovičovi byl Edison Vasiljevič Děnisov. Narodil se roku 1929 v Tomsku a zemřel v roce 1996 v Paříži. Studoval na moskevské konzervatoři hru na klavír a skladbu u Šebalina, poté na konzervatoři začal také vyučovat. Jeho skladby se vyznačují především neobvyklým nástrojovým obsazením, například v kantátě Solnce Inkov. 20 Proslul jako ideolog avantgardní hudby a prostředník mezi ruskými a západoevropskými skladateli ( ), byl mezi prvními, kdo začali znovu objevovat zapomenuté avantgardní skladatele 20. let ( ). 21 Andrej Michailovič Volkonskij se narodil v roce 1933 v Ženevě a zemřel v roce 2008 ve francouzském Aix-en-Provence. Byl proslulým skladatelem, pianistou a cembalistou. Již v pěti letech začal improvizovat a projevoval se u něj neobvyklý hudební talent. Hudební vzdělání získal v Ženevě, v Paříži, v Moskvě 17 ŠAFAŘÍK, Jiří. Dějiny hudby. Věrovany: Jan Piszkiewicz, 2006, s HRČKOVÁ, Naďa. Dějiny hudby. Praha: Ikar, 2007, s chrennikovská sedmička = Jelena Firsová, Dmitrij Smirnov, Alexandr Knajfel, Viktor Suslin, Vjačeslav Arťomov, Sofia Gubajdulina a Edison Děnisov. (HRČKOVÁ, Naďa. Dějiny hudby. Praha: Ikar, 2007, s. 42.) 20 VOLEK, Tomislav. Osobnosti světové hudby. Praha: Mladá fronta, 1982, s GLANC, Tomáš. Lexikon ruských avantgard 20. století. Praha: Libri, 2005, s

12 i v Tambově. Byl ovlivněn tvorbou Prokofjeva, Šostakoviče a Schönberga. Inspirací k tvorbě mu byli především starší klasičtí skladatelé, např. Bach. Na druhou stranu ale produkoval také hudbu v duchu radikálně inovativní moderny. 22 Po roce 1956, kdy vytvořil první ruské seriální dílo Musica stricta, byla jeho hudba úředně zakázána. V roce 1964 založil a vedl úspěšný soubor Madrigal, se kterým pořádal koncerty po Evropě. 23 Alfred Šnitke se narodil v roce 1934 v ruském městě Engels a zemřel roku 1998 v Hamburku. Sám sebe považoval za Němce, Rusa a Žida. Tento hudební skladatel se učil hudbě ve Vídni a po svém návratu do Moskvy se živil jako sbormistr. V roce 1958 absolvoval hudební konzervatoř a poté zde vyučoval skladbu. Jeho tvorba byla značně ovlivněna rakousko-německými přístupy k hudbě. Zajímal se o jazzovou hudbu i luterský chorál. Složil také několik desítek skladeb pro divadlo a film. Jeho oratorium Nagasaki bylo Svazem skladatelů velmi kritizováno. Významná je jeho poslední opera Žizň s idiotom. 24 Jeho díla často kombinují různé hudební styly. Jde například o Concerto Grosso No. 1, kde se mísí formy barokní hudby, volný chromatismus a mikrointervaly s banální populární hudbou. 25 Sofia Gubajdulina je hudební skladatelka a představitelka ruské avantgardy. Narodila se v roce 1931 ve městě Čistopol v Tatarstánu a její původ výrazně ovlivňuje i její hudební tvorbu. Od roku 1992 žije v Německu. Hudba pro ni má stejně hlubokou myšlenku jako náboženství. Hudební vzdělání získala v Kazani a později také na konzervatoři v Moskvě. V roce 1969 až 1970 byla členkou improvizační skupiny Astrea, kde působila spolu s Viktorem Suslinem a Vjačeslavem Arťomovem. Jeji vlastní styl se poprvé projevuje v cyklu jejích skladeb Pjať eťudov více se zaměřuje na lidové nástroje a tradiční hudbu. V díle Jubiljacija také použila uzbecké, tádžické i čínské nástroje. Některé rysy její estetiky vycházejí ze západních konceptů dichotonomie, opozic, antinomických principů řecké tragédie, viz díla: Vivente non vivente, Svetloje i ťomnoje nebo Slyšu umolklo. Formující vliv měla na G[ubajdulinu] Filozofie Immanuela Kanta 22 GLANC, Tomáš. Lexikon ruských avantgard 20. století. Praha: Libri, 2005, s Tamtéž. 24 VYSLOUŽIL, Jiří. Hudební slovník pro každého. Vizovice: Lipa, , s GLANC, Tomáš. Lexikon ruských avantgard 20. století. Praha: Libri, 2005, s

13 a lingvistické teorie 20. století. G[ubajdulina] využívá široké spektrum rytmických systémů, artikulačních struktur a metod zvukové produkce. Její harmonický jazyk je syntézou diatonických, chromatických i mikrointervalových prostředků. Rytmus koncipuje jako kontrast významů zvuku a ticha. 26 Sergej Michailovič Slonimskij se narodil v roce 1932 v Leningradu, kde také absolvoval konzervatoř. Od roku 1956 na tomto ústavu vyučuje. Slonimskij je jeden z prvních, kdo používal v ruské hudbě dvanáctitónové techniky a aleatoriky. Vycházel ze starého ruského folkloru, který obohacoval svou modálně zbarvenou melodikou a bohatě vynalézavou rytmikou. 27 Mezi jeho nejvýznamnější díla patří opera Virineja, kde velmi dobře spojil prvky folklorní hudby s technikou soudobé hudby. Mezi jeho tvorbu dále patří opera Master i Margerita a balet Ikaras, který měl velký ohlas u sovětského publika. 28 Dalším ruským skladatelem a pianistou šedesátých a sedmdesátých let je Boris Tiščenko, který se narodil v roce 1939 v Leningradu a zemřel v roce 2010 v Petrohradu. Vystudoval na leningradské konzervatoři hru na klavír a skladbu u Šostakoviče. V roce 1965 se stal vítězem kompoziční soutěže Pražského jara. Tiščenko je významný především baletem Dvenadcať a Requiem. Jeho dílo Sinfonii robuste se vyznačuje uplatněním až deseti lesních rohů. Složil také hudbu k několika filmům a činohrám. 29 Rodion Konstantinovič Ščedrin se narodil v roce 1932 v Moskvě. Studoval skladbu na moskevské hudební konzervatoři. Ščedrin se stal významným skladatelem především díky svým tradičním ruským baletům, například Konekgorbunok, Anna Karenina, Čajka a Karmen. Dále je významná jeho opera Mjortvije duši, která vznikala dvanáct let. Napsal hudbu k filmu Lolita, zfilmovanému románu spisovatele Nabokova. Je také autorem mnoha klavírních koncertů, symfonií, komorních skladeb a písní. V současné době žije v Mnichově GLANC, Tomáš. Lexikon ruských avantgard 20. století. Praha: Libri, 2005, s ŠAFAŘÍK, Jiří. Dějiny hudby. Věrovany: Jan Piszkiewicz, 2006, s VOLEK, Tomislav. Osobnosti světové hudby. Praha: Mladá fronta, 1982, s Tamtéž, s VYSLOUŽIL, Jiří. Hudební slovník pro každého. Vizovice, , s

14 Zajímavou osobností sovětské hudby byl Tichon Nikolaevič Chrennikov. Narodil se roku 1913 v ruském městě Elec, kde vyrůstal v rodině obchodníka jako desáté dítě. Zemřel roku 2007 v Moskvě. V devíti letech začal hrát na klavír a ve třinácti letech složil první skladbu. Více než vlastní tvorbou je známý pro své zapojení do politiky Sovětského svazu, za což byl mnohými odsuzován. Chrennikov se snažil ve všem zavděčit Stalinovi. Proto také zkomponoval například operu V burju, která byla vytvořena na motivy Stalinova oblíbeného románu Osamělost. Jeho skladby jsou vždy energické a veselé. Napsal hudbu pro 22 filmů a velké množství vlasteneckých písní. A to vše především proto, aby se Stalinovi zavděčil a aby dostal místo předsedy Svazu sovětských skladatelů, což se mu v roce 1948 splnilo. V témže roce Chrennikov vedl právě onu osudnou konferenci, na které byli za tvorbu odsouzeni skladatelé Prokofjev, Šostakovič a další. Na konferenci měl také prohlásit, že zastaví všechny projevy formalismu a modernismu. Chrennikov nesnášel Šostakoviče a také Alfreda Schnittkeho. Jejich hudbu zakazoval a byl velmi rozzlobený, když byla provedena v jiných zemích. Zakazoval také hudbu ostatních skladatelů, například Sofii Gubajduliny a jiných. V roce 1976 byli všichni tito skladatelé na 6. sjezdu sovětských skladatelů prohlášeni za osoby, které nejsou představiteli skutečné tváře sovětské hudby 31 a proto byli zapsáni na Černou listinu, která se nazývala chrennikovská sedmička. Po pádu Sovětského svazu sepsal Chrennikov knihu Je to tak, jak to je, kde se očisťuje a objasňuje všechny své činy, a kde také prohlašuje, že dělal jen to, co dělali ostatní. 32 Koncem 80. let dochází v Sovětském svazu k pokusům o reformaci politiky. Poslední vůdce Sovětského svazu Michail Gorbačov není s perestrojkou ani glasností úspěšný a 26. prosince 1991 dochází k rozpadu Sovětského svazu. Od roku 1985, kdy byla vyhlášena výše zmíněná perestrojka a glasnosť, se sovětská avantgarda dostala opět do popředí. Všechny organizace, kde byli doposud zavržení skladatelé zakazováni, dostaly pokyn nebránit propagaci jejich děl a tím se umělci stali populárnějšími. Pro mnohé umělce toto dlouho očekávané uvolnění poměrů naskytlo nové možnosti a především volnost tvorby. V roce 1988 vznikla Asocia- 31 HRČKOVÁ, Naďa. Dějiny hudby. Praha: Ikar, 2007, s BAJER, Jiří. Sovětská hudební kultura. Praha: Supraphon, 1977, s

15 ce soudobé hudby a Alfred Schnittke a Sofia Gubajdulina natrvalo opustili zemi a usadili se v Německu, kde jim byly poskytnuty lepší podmínky pro tvorbu a její náležité ocenění HRČKOVÁ, Naďa. Dějiny hudby. Praha: Ikar, 2007, s

16 1.2. Populární hudba Termín moderní populární hudba se v SSSR nepoužíval a celé toto hudební odvětví se označuje jako estradnaja muzyka neboli estráda. 34 Pojem estrádní hudba v SSSR označuje vše, co u nás představuje tzv. zábavnou či lehkou hudbu. Texty skladeb estrádní hudby často obsahovaly společenské a sociální události či zkušenosti z osobního života. To vše se promítalo do jednoduché hudební formy a hudebních prostředků. Definice estrády je často vyjadřována jako ( ) pásmo malých scénických projevů spojených slovem konferenciéra. 35 Po roce 1945 se tento styl hudby velmi rozšířil. Nejčastěji byla estráda spojována s různými událostmi, jako například slavnostmi, manifestacemi a podobně. Estrádní představení se konala například na otevřených scénách, na náměstích, v přírodních amfiteátrech, v sálech a na korbách nákladních automobilů. Na takových veřejných místech měla hudba působit politicko-výchovně a také vychovávat esteticky. Estráda byla často vysílána v rozhlasových stanicích a televizi, což byly dva důležité prostředky pro šíření a popularizaci estrádní hudby v SSSR. Spolu s estrádní hudbou byly do programu vystoupení často zahnuty výstupy herců, recitace veršů a podobně. Estráda se v Rusku začala formovat přibližně v polovině 19. století, ale po revoluci se zásadně proměnila. Jednotlivé složky estrádního představení (sólový zpěv, kupletní duety, orchestrální čísla, mluvené i pantomimické výstupy, recitace, komické i satirické scénky, tance i cirkusové výjevy atp.) byly formálně (postavou konferenciéra) i obsahově (ideovým syžetem) propojeny a jako jeden estrádní celek funkčně zaměřeny k dobovým problémům. Estrádní hudba byla jako ostatní interpretačně tvůrčí druhy estrádního umění podřízena potřebám kulturního a politického rozvoje sovětské společnosti, měla tedy plnit nejen zábavnou (oddechovou, rekreační), nýbrž zároveň výchovnou, agitační, tj. v obecném smys- 34 LANGEROVÁ, Daniela a Ivan POLEDŇÁK. Moderní populární hudba IV. dějiny, Evropa. In: MATZNER, Antonín. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby. Část věcná. Praha: EDITIO SUPRAPHON, 1980, s BAJER, Jiří. Estráda. In: MATZNER, Antonín. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby. Část věcná. Praha: EDITIO SUPRAPHON, 1980, s

17 lu kulturotvornou funkci. 36 Po druhé světové válce byla kritizována západní ideologie, tedy i umění, a takový postoj SSSR pozastavil vývoj sovětské populární hudby a tvorba čtyřicátých a padesátých let tím byla poznamenána, ( ) důsledkem byl hlavně akademismus, tradicionalismus oficiální linie a vytlačení aktuálnějších a originálnějších snah na okraj dění. 37 I přesto však od počátku 50. let dochází ke vzniku a někdy i k obnovení estrádních orchestrů, které nejdříve hrály západní taneční hudbu, což znamenalo důležitý přelom a přechod k modernějším projevům. Mimo estrádu se na sovětském poli moderní populární hudby začali prosazovat i tzv. bardové zpěváci, písničkáři. V jejich tvorbě pokračovala stará tradice ruských romancí; funkčně šlo o určitou analogii amerického folk songu, undergroundu apod. Širší ohlas získala produkce písničkářů díky průkopnické činnosti studentského klubu Vostok v Leningradu. Nejvýznamnějším iniciátorem a protagonistou celého hnutí byl Bulat Okudžava. 38 Bulat Šalvovič Okudžava se narodil v roce 1924 v Moskvě a zemřel v roce 1997 v Paříži. Stal se nejvýznamnějším představitelem a zároveň duchovním otcem hnutí bardů. Po světové válce studoval filozofickou fakultu. Po studiích se stal učitelem a poté novinářem. Proslul také jako básník, napsal několik básnických sbírek, novel i románů. V roce 1955 se stal písničkářem. Vystupoval nejčastěji před mladými posluchači a doprovázel se na sedmistrunnou kytaru. Jeho texty pojednávaly převážně o Moskvě a o lidech, které v životě potkal. Ačkoli jsou melodie jeho textů jednoduché a kvalita hlasu není příliš vysoká, jeho deska získala ve Francii Velkou cenu pařížské Akademie Charlese Crose. 39 Bulat Okudžava musel od mládí přetrpět mnohé. V době Stalinových čistek zažil popravu vlastního otce a maminku mu internovali na Sibiř. Byl vychováván starou babičkou a tetou. Nejčastěji se v jeho tvorbě objevují prožitky z války, kterou zažil na vlastní kůži. Již v sedmnácti letech musel narukovat a ve válce byl těžce zraněn. Svět si získal svými moudrými názory, které vkládal do veršů a za doprovodu kytary svým obyčejným hlasem představoval posluchačům. Byl citli- 36 LANGEROVÁ, Daniela a Ivan POLEDŇÁK. Moderní populární hudba IV. dějiny, Evropa. In: MATZNER, Antonín. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby. Část věcná. Praha: EDITIO SUPRAPHON, 1980, s Tamtéž, s Tamtéž, s DORŮŽKA, Lubomír. Panoráma populární hudby , aneb, Nevšední písničkáři všedních dní. Praha: Mladá fronta, 1987, s

18 vým člověkem a svojí tvorbou se snažil v lidech probouzet slušnost. Do sovětské hudby přinesl nový nápad, přestože nebyl vystudovaným hudebníkem a hudbě se nikdy dříve nevěnoval, pokusil se zhudebnit své básně. Tento pokus byl natolik úspěšný, že si získal posluchače po celém SSSR a se svými koncerty vystupoval v mnoha městech po celé zemi. 40 Jeho texty neměly za úkol posluchačům vnucovat vlastní názory, ale oni sami měli po poslechu písní zaujmout vlastní postoj. Psal především verše zabývající se otázkami smyslu života a také láskou. Po celou dobu své slávy dával kritiku najevo decentním způsobem, nikdy se nenechal ovlivnit penězi a neměnil svůj názor. To vše dělal proto, že věřil v jediné že i svým dílem může svět udělat o něco lepším. Několik let před koncem života se s hudební kariérou rozloučil, ale ve své snaze pokračoval dále jako spisovatel. Z těchto let pochází například knihy Bednyj Avrosimov a Pochoždenija Šipova. 41 Dalším významným bardem je velmi oblíbený ruský písničkář Vladimír Vysockij. Narodil se v roce 1938 v Moskvě, kde v roce 1980 také zemřel. Začal studovat moskevskou fakultu inženýrství a stavebnictví, kterou však nedostudoval a poté přestoupil na divadelní fakultu MCHAT, tu již dokončil. Byl úspěšným divadelním, dokonce i filmovým hercem a objevil se hned v několika seriálech. V jeho básnických dílech se velmi často objevoval sarkasmus a ironie. Se svými zhudebněnými básněmi často vystupoval a doprovázel se hrou na kytaru. Zhudebněné básně se staly politickou satirou a byly velmi oblíbeny mezi mladými lidmi. Mezi jeho písně patří například Pesňa pro druga, Pesňa o starom dome, Skalolazka a mnohé další. 42 Dalším bardem je Alexander Rozenbaum ruský zpěvák, skladatel, básník, herec a spisovatel. Narodil se v roce 1951 v Leningradu, ale brzy se spolu s rodiči, vystudovanými lékaři, odstěhoval do Kazachstánu. O hudbu se začal zajímat už v pěti letech. Vystudoval hru na piano a housle. Poté se naučil hrát na kytaru a hrál pro své přátele a rodinu. V roce 1974 vystudoval medicínu v Leningradu a poté šel pracovat k rychlé pomoci, kde vznikla například píseň 40 VONDRÁK, Jiří. Bulat Okudžava: poslední koncert. Brno: Books - Jota, 1998, s Víc než jen hlas: Paul Simon, Jacques Brel, Bulat Okudžava, Leonard Cohen, Joni Mitchellová, Donovan, Bob Dylan. Praha: Práce, s bards.ru [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.bards.ru/archives/author.asp?id=78>. 14

19 Pesňa vrača skoroj pomošči. Po nějakém čase se musel vzdát lékařské profese, protože hudba se stávala jeho druhou profesí. Hudbu začal skládat v roce 1968 a jeho první písně byly o lásce, válce a také o jeho milovaném Leningradu. Rovněž psal texty o situaci a proměnách v zemi. Některé jeho písně odhalovaly strach a utrpení lidí (např. písně o Veliké vlastenecké válce, blokádě Leningradu a tak dále), a proto mu v osmdesátých letech bylo zakázáno hrát před publikem. 43 Žanna Bičevskaja se narodila v roce 1944 v Moskvě. Hudbě se začala věnovat v sedmnácti letech, kdy dostala svoji první kytaru. Mimo vlastní tvorbu se její repertoár skládá ze skladeb Bulata Okudžavy, z duchovních a ruských lidových písní. V letech studovala zpěv a začala sbírat lidové písně. Paralelně se studiem vyučovala hru na kytaru ve večerní hudební škole. Na koncertech vystupovala s doprovodem Valentina Zujeva, svého manžela a pianisty. 44 Vedle skladeb s civilní tematikou má v repertoáru i řadu duchovních písní. Je známá svými radikálními náboženskými názory a oficiální pravoslavná církev v Rusku ji odvrhla jako kacířku 45 Ve druhé polovině 60. let však došlo ke snížení zájmu o tento typ hudby, především kvůli nástupu rockového hnutí. V letech se v SSSR objevily první ohlasy na beatovou hudbu. Tento hudební styl se na území SSSR začal rozvíjet se značným zpožděním a zprvu byl představován kapelou Beatles. První amatérské skupiny se formovaly ve vysokoškolských studentských klubech a po několika letech se některým z takových kapel podařilo získat určité postavení (např. skupina Avantgard, Argonauti a další). První profesionální skupina zde vznikla v roce 1967 pod jménem Pojuščije gitary. Středisky ruské rockové hudby byla velká města a dále se hudba dostávala pouze pomocí sdělovacích prostředků. Do konce šedesátých let kapely mechanicky přejímaly zkušenosti od západních vzorů. Do té doby se zde projevoval nedostatek vlastních tradic a zkušeností. Až v sedmdesátých letech se rockové kapely zaměřovaly na využívání folklorních pramenů a často se vracely k dávno zapomenutému hudebnímu materiálu. Takový 43 Rozenbaum.ru [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.rozenbaum.ru/#!/bio>. 44 zhanna-bichevskaya.ru [online] [cit ]. Dostupné z WWW: < 45 Proglas.cz [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.proglas.cz/detailclanku/17-cervna-2010-zanna-bicevskaja.html>. 15

20 styl hudby začal být bližší také posluchačům. Za příklad můžeme uvést skupinu Ariel, která v roce 1974 zvítězila ve Všesvazové soutěži estrádních umělců. 46 V této době byla sovětská hudební scéna rozdělena jednak na oficiálně uznávané zpěváky, které měli možnost vstupu do Svazu hudebníků a oficiální patronát, a jednak na neoficiální muzikanty. Neoficiální zpěváci byli často vysoce profesionálními hudebníky, ale museli mít jiné zaměstnání. V 80. letech v SSSR vznikly také rozsáhlé sítě pro výměnu magnetických pásek, pomocí kterých nahrávky neoficiálních hudebníků mohly získat značné rozšíření mezi lidmi 47 Jednou z nejstarších ruských rockových kapel je skupina Akvarium, jejímž zakladatelem byl ruský básník, skladatel a hudebník Boris Grebenščikov. Skupina byla založena v roce 1972 a existuje dodnes. Akvarium bylo jednou z nejpopulárnějších kapel své doby, která velmi ovlivnila svoji generaci. V roce 1973 vznikla první nahrávka nazvaná Jiskušenije svjatogo Akvariuma. Akvarium se stalo známou kapelou až po vystoupení na rockovém festivalu v Tbilisi. Kapela se porotě nelíbila a nezískala žádnou z cen. V porovnání s ostatními umělci se chovala příliš výstředně a tím vyvolala rozruch. Skupina hudebníků byla dokonce obviněna z propagace incestu a homosexuality, což bylo považováno za trestný čin. Kvůli svému vystoupení byl dokonce Boris Grebenščikov vyhozen z práce. V roce 1981 vznikl Leningradský rockový klub, což bylo velmi důležitým okamžikem pro sovětskou rockovou hudbu. Kapela Akvarium byla do klubu okamžitě přijata. O rok později začala kapela vystupovat na pravidelných koncertech a v roce 1983 se na základě ankety dostala mezi tři nejoblíbenější kapely v SSSR. Rok 1987 byl pro Akvárium přelomovým. Vyšlo dvojité album sovětské rockové hudby Red Wave, kam se dostaly i písně kapely Akvárium, díky kterému se skupina stala populárnější. Po vydání alba Rock Wave Akvárium vystoupilo v celostátním televizním vysílání hudební talk show a stalo se tak oficiálně uznávanou. V roce 1987 byla v časopise Junnosť kapela Akvárium vyhlášena nejlepší kapelou v SSSR LANGEROVÁ, Daniela a Ivan POLEDŇÁK. Moderní populární hudba IV. dějiny, Evropa. In: MATZNER, Antonín. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby. Část věcná. Praha, 1987, s O-skupine.hudebniskupiny.cz [online] [cit ]. Dostupné z WWW: 48 srspol.sk [online] [cit ]. Dostupné z WWW: 16

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Vladimír

Více

Vývoj státního základního uměleckého školství v Hradci Králové od 2. poloviny 20. století dodnes.

Vývoj státního základního uměleckého školství v Hradci Králové od 2. poloviny 20. století dodnes. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Hudební věda Vývoj státního základního uměleckého školství v Hradci Králové od 2. poloviny 20. století dodnes. Magisterská diplomová práce Vedoucí

Více

SOUDOBÉ DĚJINY XVIII / 3 ÚSTAV PRO SOUDOBÉ DĚJINY AV ČR

SOUDOBÉ DĚJINY XVIII / 3 ÚSTAV PRO SOUDOBÉ DĚJINY AV ČR SOUDOBÉ DĚJINY XVIII / 3 ÚSTAV PRO SOUDOBÉ DĚJINY AV ČR Z POVĚŘENÍ ÚSTAVU PRO SOUDOBÉ DĚJINY SPOLU S REDAKČNÍM KRUHEM ŘÍDÍ Oldřich Tůma a Milan Drápala REDAKČNÍ KRUH: Eva Broklová, Milan Drápala, Stanislav

Více

HISTORIE PEDAGOGICKO UMĚLECKÉHO OBORU ZPĚV NA KATEDŘE HUDEBNÍ KULTURY ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI. Diplomová práce

HISTORIE PEDAGOGICKO UMĚLECKÉHO OBORU ZPĚV NA KATEDŘE HUDEBNÍ KULTURY ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI. Diplomová práce KATEDRA HUDEBNÍ KULTURY HISTORIE PEDAGOGICKO UMĚLECKÉHO OBORU ZPĚV NA KATEDŘE HUDEBNÍ KULTURY ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Diplomová práce Mgr. et Bc. Monika Vašíčková Učitelství sólového zpěvu pro střední

Více

SAMETOVÁ REVOLUCE V ZAHRANIČNÍM KONTEXTU

SAMETOVÁ REVOLUCE V ZAHRANIČNÍM KONTEXTU Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce SAMETOVÁ REVOLUCE V ZAHRANIČNÍM KONTEXTU Markéta Malá Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra filozofie

Více

Gramofonový průmysl v komunistickém Československu se zaměřením na dobu tzv. normalizace

Gramofonový průmysl v komunistickém Československu se zaměřením na dobu tzv. normalizace Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Hudební věda Gramofonový průmysl v komunistickém Československu se zaměřením na dobu tzv. normalizace Magisterská diplomová práce Mgr. Daniel

Více

Komunista Jan Drda. Hledání a nacházení vyššího principu v kultuře bojující

Komunista Jan Drda. Hledání a nacházení vyššího principu v kultuře bojující MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FILOZOFICKÁ FAKULTA HISTORICKÝ ÚSTAV Komunista Jan Drda. Hledání a nacházení vyššího principu v kultuře bojující (Magisterská diplomová práce) Jana Černá Vedoucí práce: Mgr.

Více

HUDEBNÍ ROZHLEDY 09. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. vladimir fedosejev šedesát let supraphonu mariinské divadlo v sankt petěrburgu

HUDEBNÍ ROZHLEDY 09. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. vladimir fedosejev šedesát let supraphonu mariinské divadlo v sankt petěrburgu HUDEBNÍ ROZHLEDY 09 2006 ročník 59 cena 40 Kč vladimir fedosejev šedesát let supraphonu mariinské divadlo v sankt petěrburgu Sobota 16. září 2006 15.00 Prof. Dr. Peter-Horst Neumann: Rückert a Mahler odpoledne

Více

Walter Gieseking osobnost interpreta

Walter Gieseking osobnost interpreta JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra klavírní interpretace Hra na klavír Walter Gieseking osobnost interpreta Diplomová práce Autor práce: BcA. Jiří Hrubý Vedoucí práce: doc.

Více

ČESKÁ HUDBA 2004. nedílná součást evropské kultury

ČESKÁ HUDBA 2004. nedílná součást evropské kultury ČESKÁ HUDBA 2004 nedílná součást evropské kultury POD ZÁŠTITOU PREZIDENTA REPUBLIKY VÁCLAVA KLAUSE a PANÍ VIVIANE REDING, ČLENKY EVROPSKÉ KOMISE zodpovědné za vzdělávání a kulturu ISBN 80-7008-161-9 Kód:

Více

Československá emigrace v roce 1968 v soudobém domácím tisku

Československá emigrace v roce 1968 v soudobém domácím tisku UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA BOHEMISTIKY Československá emigrace v roce 1968 v soudobém domácím tisku BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Jana Kopečková Vedoucí práce: Mgr. Vladimír

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PLZEŇ CHVÁLENICKÁ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PLZEŇ CHVÁLENICKÁ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PLZEŇ CHVÁLENICKÁ Alena Janoušková Vedoucí práce: Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D. Plzeň, 2014 Potvrzuji, že jsem

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Hudební fakulta Katedra strunných nástrojů Studijní obor Hra na housle. Jan Kubelík.

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Hudební fakulta Katedra strunných nástrojů Studijní obor Hra na housle. Jan Kubelík. JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra strunných nástrojů Studijní obor Hra na housle Jan Kubelík Bakalářská práce Autor práce: Martina Stachová Vedoucí práce: Doc. MgA. Bohuslav

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PEDAGOGICKÁ 2014 MARTIN KAŠPAR

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PEDAGOGICKÁ 2014 MARTIN KAŠPAR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 MARTIN KAŠPAR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY POETIKA DIVADEL MALÝCH FOREM

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta Ústav slavistiky Ukrajinský jazyk a literatura BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ukrajinská emigrace v ČR (Нашого цвіту по усьому світу) Vedoucí práce: Doc. Halyna Myronová, Csc.

Více

Židovská hudba v pojetí souboru HaChucpa

Židovská hudba v pojetí souboru HaChucpa JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra dechových nástrojů Hra na klarinet Židovská hudba v pojetí souboru HaChucpa Bakalářská práce Autor práce: Michal Kříž Vedoucí práce: doc.

Více

þÿ M o t i v a c e r o d io p r o z ay a z e n í d þÿ a l t e r n a t i v n í a k o l y

þÿ M o t i v a c e r o d io p r o z ay a z e n í d þÿ a l t e r n a t i v n í a k o l y Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2013 þÿ M o t i v a c

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Jana ANDRESOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Kulturní život v Liberci po druhé světové válce Bc. Jana Andresová Diplomová práce

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Západní hudba v Československu v období normalizace. Western music in the Post-1968 Czechoslovakia

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Západní hudba v Československu v období normalizace. Western music in the Post-1968 Czechoslovakia Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav hospodářských a sociálních dějin DIPLOMOVÁ PRÁCE Adam Havlík Západní hudba v Československu v období normalizace Western music in the Post-1968 Czechoslovakia

Více

Tvorba elektroakustické hudby ve Zvukovém pracovišti Československé televize v Bratislavě v letech 1960-1968

Tvorba elektroakustické hudby ve Zvukovém pracovišti Československé televize v Bratislavě v letech 1960-1968 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Teorie interaktivních médií Štěpán David Bakalářská diplomová práce Tvorba elektroakustické hudby ve Zvukovém pracovišti Československé televize

Více

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Bakalářská práce 2010 Oldřich Hanton Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav hospodářských a sociálních dějin Bakalářská práce Oldřich Hanton

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Základní taneční edukace muzikálového herce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Základní taneční edukace muzikálového herce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér muzikálového herectví Základní taneční edukace muzikálového herce Diplomová práce Autor práce: Kristýna Štarhová Vedoucí práce: doc.

Více

10. Hudba 20. století 10.1. Charakteristika doby

10. Hudba 20. století 10.1. Charakteristika doby 10. Hudba 20. století 10.1. Charakteristika doby Popsat a vysvětlit 20. století v jedné kapitole je prakticky nemožné. Byla to doba prudkých změn a převratných událostí. Představme si tedy, že století

Více

Jan Horák. (Český pianista v Japonsku) Magisterská diplomová práce

Jan Horák. (Český pianista v Japonsku) Magisterská diplomová práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra klávesových nástrojů Studijní obor klavír Jan Horák (Český pianista v Japonsku) Magisterská diplomová práce Autor práce: Vedoucí práce:

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Gabriela Dohnalová

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Gabriela Dohnalová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2012 Bc. Gabriela Dohnalová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

Více

LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ

LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta Katedra české literatury LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ I SPOLEČENSKÝ FENOMÉN Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: Mgr. David Kroča, Ph.D.

Více

Milan Tesař a jeho tvorba pro kytaru

Milan Tesař a jeho tvorba pro kytaru JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra strunných nástrojů Hra na kytaru Milan Tesař a jeho tvorba pro kytaru Bakalářská práce Autor práce: Filip Lukášek, DiS. Vedoucí práce:

Více

Politické okolnosti 17. 11. 1989

Politické okolnosti 17. 11. 1989 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Politické okolnosti 17. 11. 1989 BAKALÁŘSKÁ

Více

Kino Jiskra a jeho mladý underground

Kino Jiskra a jeho mladý underground Kino Jiskra a jeho mladý underground Středoškolská dějepisná soutěž EUSTORY Pamětní místa na komunistický režim Adresa: Srbínská 8, Praha 10, 100 00 Škola: Gymnázium Voděradská, Praha 10 Ročník: sexta

Více

Režijní přístupy k inscenování koncertních skladeb Leoš Janáček Říkadla, Mládí, Zápisník zmizelého

Režijní přístupy k inscenování koncertních skladeb Leoš Janáček Říkadla, Mládí, Zápisník zmizelého JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra kompozice, dirigování a operní režie Operní režie Režijní přístupy k inscenování koncertních skladeb Leoš Janáček Říkadla, Mládí, Zápisník

Více