ZÁŘÍ 2013 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁŘÍ 2013 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 9"

Transkript

1 ZÁŘÍ 2013 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 9 V srpnu hostilo naše město basketbalové soustředění Basketball Academy Sparta Praha. Jeho účastníci se na památku zvěčnili na sedlčanském náměstí.

2 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013 o osvobození od daně z nemovitostí. Rozlití vody z břehů potoka Mastníka, Sedleckého potoka a bezejmenného přítoku potoka Musíka způsobilo 2. června ničivé povodně. Zastupitelstvo města vedené snahou pomoci vlastníkům zaplavených nemovitostí rozhodlo dotčené nemovitosti osvobodit pro roky od platby daně z nemovitostí v souladu se zákonem č. 576/2002 Sb. Seznam nemovitostí, kterých se osvobození týká, je uveden v článku II. vyhlášky. Pro osvobození od daně za rok 2013, tedy vrácení již zaplacené daně, musí poplatník nárok uplatnit podáním dodatečného daňového přiznání. Obecně závazná vyhláška města Sedlčany č. 2/2013 o osvobození od daně z nemovitostí Zastupitelstvo města Sedlčany se na svém zasedání 19. srpna 2013 usnesením č. 225/2013 usneslo vydat v souladu s ustanovením 10 písm. d), 35 a 84 odst. 2 písm. h) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 576/2002 Sb., kterým se mění zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů, tuto Obecně závaznou vyhlášku města Sedlčany č. 2/2013, o osvobození od daně z nemovitostí takto: ČI. I. Nemovitosti, dotčené povodní v červnu roku 2013, ve všech částech města Sedlčany jsou zcela osvobozeny od daně z nemovitosti za zdaňovací období roku 2013, 2014 a ČI. II. Seznam nemovitostí dotčených povodní v červnu 2013 ve všech částech města Sedlčany: 1. Katastrální území Sedlčany, obec Sedlčany - Sedlčany, budova Jateční č. p. 571; - Sedlčany, budova Jateční bez č. p. / č. e. na pozemku parc. č. (st.) 1532/1; - Sedlčany, budova Jateční č. p. 234; - Sedlčany, budova Zberazská bez č. p. / č. e. na pozemku parc. č. (st.) 1937/3; - Sedlčany, budova Zberazská č. p. 153; - Sedlčany, pozemek parc. č. 1648/34 (sportovní nafukovací hala); - Sedlčany, budova Zberazská č. p. 558; - Sedlčany, budova (objekt) Zberazská bez č. p. / č. e. na pozemku parc. č. (st.) 1647/4, na pozemku parc. č. (st.) 1647/1, na pozemku parc. č. (st.) 1647/5 a na pozemku parc. č. (st.) 1647/8; - Sedlčany, budova (objekt) Zberazská bez č. p. / č. e. na pozemku parc. č. (st.) 1649 a na pozemku parc. č. (st.) 1651/6; - Sedlčany, budova (objekt) Zberazská bez č. p. / č. e. na pozemku parc. č. (st.) 1648/17; Sedlčany, budova Zberazská bez č. p. / č. e. na pozemku parc. č. (st.) 1645/2 a na pozemku parc. č. (st.) 1646/2; - Sedlčany, budova Růžová č. p. 339; - Sedlčany, budova bez č. p. / č. e. garáž na pozemku parc. č. (st.) 142/3; - Sedlčany, budova Nádražní č. p. 337; - Sedlčany, budova Pod Potoky č. p. 348; - Sedlčany, budova Nádražní bez č. p. / č. e. na pozemku parc. č. (st.) 217/3; - Sedlčany, budova Nádražní č. p. 97; - Sedlčany, budova Nádražní č. p. 99; - Sedlčany, budova Nádražní č. p. 98; - Sedlčany, budova Luční č. p. 1251; - Sedlčany, budova Nádražní č. p. 295; - Sedlčany, budova Nádražní č. p. 95; - Sedlčany, budova Nádražní č. p. 94; - Sedlčany, budova Nádražní č. p. 377; - Sedlčany, pozemek parc. č a pozemek parc. č (zahradnictví); - Sedlčany, budova Potoční č. p. 1247; - Sedlčany, pozemek parc. č. 1839/2; - Sedlčany, budova Potoční č. p. 664; - Sedlčany, budova Potoční bez č. p. / č. e. na pozemku parc. č. (st.) 1842/6; - Sedlčany, budova Potoční bez č. p. / č. e. na pozemku parc. č. (st.) 1842/5; - Sedlčany, pozemek parc. č. 1842/1 (manipulační plocha, sklad); - Sedlčany, budova Potoční č. p. 376; - Sedlčany, budova Potoční č. p. 100; - Sedlčany, budova Potoční č. p. 789; - Sedlčany, budova Potoční č. p. 927; - Sedlčany, pozemek parc. č. 1859/1, druhem pozemku zahrada, způsobem ochrany ZPF; - Sedlčany, budova Potoční č. p. 170; - Sedlčany, objekty (stavby nejsou zaneseny do evidence katastru nemovitostí) Na Červeném Hrádku zařízení sádek na pozemcích spolu s těmito pozemky parc. č. 2371/5, parc. č. 2371/11 a parc. č. 2371/6; - Sedlčany, budova Na Červeném Hrádku č. p. 763; - Sedlčany, budova Na Červeném Hrádku bez č. p. / č. e. na pozemku parc. č. (st.) 2366; - Sedlčany, budova Na Červeném Hrádku č. p. 766; - Sedlčany, budova Na Červeném Hrádku bez č. p. / č. e. na pozemku parc. č. (st.) 2375/2; - Sedlčany, budova Na Červeném Hrádku bez č. p. / č. e. na pozemku parc. č. (st.) 2381/2; - Sedlčany, budova Na Červeném Hrádku bez č. p. / č. e. na pozemku parc. č. (st.) 2381/3; - Sedlčany, budova Na Červeném Hrádku č. p. 786; - Sedlčany, Na Červeném Hrádku, pozemek parc. č. 2255, druhem pozemku zahrada, způsobem ochrany ZPF; - Sedlčany, Na Červeném Hrádku, pozemek parc. č. 2254/1, druhem pozemku zahrada, způsobem ochrany ZPF; - Sedlčany, budova Na Červeném Hrádku č. p. 787; - Sedlčany, Na Červeném Hrádku, pozemek parc. č. 2259, druhem pozemku zahrada, způsobem ochrany ZPF. 2. Katastrální území Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany - Sedlčany, budova Solopysky č. p. 16; - Sedlčany, budova Solopysky č. p. 18; - Sedlčany, budova Solopysky č. p. 26; - Sedlčany, budova Solopysky č. p. 62; - Sedlčany, budova Solopysky č. p Katastrální území Sestrouň, obec Sedlčany - Sedlčany, budova Sestrouň č. p. 17 (místní část Chalupy); - Sedlčany, budova Sestrouň č. p. 18 (místní část Chalupy); - Sedlčany, budova Sestrouň č. p. 19 (místní část Chalupy); - Sedlčany, budova Sestrouň č. p. 20 (místní část Chalupy); - Sedlčany, budova Sestrouň č. p. 21 (místní část Chalupy); - Sedlčany, budova Sestrouň č. p. 23 (místní část Chalupy); - Sedlčany, budova Sestrouň č. p. 28 (místní část Chalupy); - Sedlčany, budova Sestrouň č. p. 36 (místní část Chalupy); - Sedlčany, budova Sestrouň bez č. p. / č. e. na pozemku parc. č. (st.) 249; - Sedlčany, budova Sestrouň bez č. p. / č. e. na pozemku parc. č. (st.) 251/8, parc. č. (st) 251/9; - Sedlčany, budova Sestrouň č. p. 107 na pozemku parc. č. (st.) 251/5. ČI. III. Vyhláška nabývá účinnosti

3 ÚVODNÍK / USNESENÍ USNESENÍ RADY MĚSTA SEDLČANY č. 12/2013 ze dne Rada města Sedlčany (RM) bere na vědomí zprávu o plnění úkolů, vyplývajících z předchozího jednání RM ze dne a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných. - RM bere na vědomí souhrnnou Zprávu o stavu školství, problematiky předškolního, základního a následného vzdělávání, výchovy a služeb souvisejících spolu s demografickým vývojem ve městě a regionu, přednesenou panem místostarostou. - RM ukládá MěÚ, Odboru majetku, zveřejnění záměru Města Sedlčany prodat nepotřebnou část pozemku parc. č. 2371/1, druhem pozemku trvalý travní porost, způsobem ochrany zemědělský půdní fond o výměře 1212 [m 2 ], a to na úřední desce MěÚ způsobem (v místě a čase) obvyklým, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. - RM souhlasí s konáním MM ČR v automobilových soutěžích - Rally Příbram, a to v souladu s Žádostí subjektu - Autosport klub rally Příbram v AČR, se sídlem Obecnická č. p. 323, Příbram (podmínky užívání). Soutěž se bude konat ve dnech 4. až 6. října 2013 na území města (tj. přesněji místní část komunikace Sedlčany - Vítěž - Hradišťko). - RM schvaluje v souladu se záměrem Města, zveřejněným na úřední desce MěÚ v době od 3. do 19. června 2013, uzavření Smlouvy o nájmu pozemku s panem Romanem Pudilem, trvale bytem Víta Nejedlého č. p. 361, Sedlčany, a to na užívání části pozemku parc. č. 1084/25, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití zeleň, o výměře 2767 [m 2 ] v k. ú. Sedlčany. Jedná se o pronájem 24 [m 2 ] v sousedství ulice Na Severním sídlišti v Sedlčanech (předzahrádka u objektu č. p. 1153), a to na dobu v periodě od 1. června do 30. září. Výše nájemného byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši 4000 [Kč/perioda]. - RM doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany (ZM) schválit prodej pozemku parc. č. 261/29, druhem pozemku trvalý travní porost, způsobem ochrany zemědělský půdní fond o výměře 1154 [m 2 ] v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany (osada Štileček), a to do společného jmění manželů Ing. Richardu Klatovskému, Ph.D., trvale bytem Nad Pískovnou 1542/4, Praha 4 - Krč a pí Pavle Klatovské, trvale bytem Šeříková 711/8, Ostrava - Výškovice, kteří na základě zveřejněného záměru Města Sedlčany o prodeji dotčeného pozemku podali nejvyšší nabídku ve výši [Kč]. - RM doporučuje ZM schválit žádost Města Sedlčany o bezúplatný převod spoluvlastnického podílu id. 1/4 pozemku parc. č. 274/3, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace o výměře 2849 [m 2 ] v k. ú. Doubravice Úvodník starosty města u Sedlčan, který je ve vlastnictví České republiky a se kterým je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42, č. p. 390, Praha - Nové Město, neboť se jedná o pozemek, který je zastavěn místní komunikaci II. třídy (číslo MK 4b) - viz. platný Pasport místních komunikací Města Sedlčany. - RM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Sedlčany (jako budoucím povinným) a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4 - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , zastoupené na základě pověření (plné moci) č. 0321/2010 společností REMONT Šerák, spol. s r. o., (jako budoucím oprávněným), která se týká zajištění vstupu na pozemek parc. č. 2202/1 v k. ú. Sedlčany, a to za účelem strpění umístění, zřízení, provozování, údržby a oprav kabelového vedení NN 0,4 kv pro stavbu Sedlčany, Na Skalách knn pro parc. č. 2225/19 (číslo IV ). - RM bere na vědomí, že v souvislosti s výstavbou Přivaděče pitné vody Benešov-Sedlčany budou pozemky parc. č. 2861/2 a parc. č. 2900/1 v k. ú. a obci Sedlčany a pozemky parc. č. st. 334, parc. č. 439/11 a parc. č. 439/12 v k. ú. a obci Kosova Hora, které jsou ve vlastnictví Města Sedlčany, dočasně využity na manipulační prostor a zařízení staveniště. Řádné užívání pozemků, jejich předání a zpětné převzetí, zajistí MěÚ, Odbor investic, a to ve spolupráci s Odborem majetku. - RM doporučuje ZM schválit prodej bytu velikostní kategorie 2+1 (č. bytu 1/přízemí) na adrese U Kulturního domu č. p. 586, Sedlčany, a to panu Jiřímu Havelkovi, trvale bytem Havlíčkova č. p. 417, Sedlčany, který podal nejvyšší nabídku ve výši [Kč]. - RM doporučuje ZM schválit prodej bytu velikostní kategorie 3+1 (č. bytu 3/I. patro) na adrese U Školky č. p. 727, Sedlčany, a to panu Tomáši Kubáskovi, trvale bytem U Háječku č. p. 709, Sedlčany, který podal nejvyšší nabídku ve výši [Kč]. - RM schvaluje předmět Žádosti paní Jany Mikušové o prodloužení doby užívání založené Smlouvou o ubytování na Městské ubytovně Sedlčany na adrese Strojírenská č. p. 791, Sedlčany (1 místnost v ubyt. jednotce č. 1/III. patro), a to na dobu určitou, tj. do 31. července t. r., přičemž za předpokladu plnění všech sjednaných smluvních (pokračování na další straně) Vážení spoluobčané, v kalendářním roce vstupujeme do posledních čtyř měsíců tohoto roku a zároveň do nového školního roku Druhého září se otevřou učebny v obou našich základních školách a Základní umělecké škole (zřizovatelem je město), Gymnáziu a obchodní akademii, základní škole v Konečné ulici, Středním odborném učilišti (zřizovatelem je Středočeský kraj) a Středním odborném učilišti na Červeném Hrádku (obecně prospěšná společnost). Do 1. ZŠ bylo zapsáno 51 prvňáčků s výukou ve dvou třídách a doplní tak celkový počet žáků této školy na 456. Ve 2. ZŠ Škole Propojení bude celkem 414 žáků z toho 43 prvňáčků ve dvou třídách. Základní umělecká škola má navýšenou kapacitu na 530 žáků v pěti uměleckých oborech. Pro úplnost informací i za ostatní školská zařízení v našem městě uvádím, že na gymnáziu a obchodní akademii bylo přijato na osmileté gymnázium 32 studentů, na čtyřleté gymnázium 28 a obchodní akademii 21 studentů. Na Středním odborném učilišti v ul. Petra Bezruče bude 5 učebních oborů s celkovým počtem žáků 295, včetně nástavbového studia. Základní škola v Konečné ulici je určena žákům se zdravotním postižením a ve čtyřech třídách bude 32 žáků. Učiliště na Červeném Hrádku bude navštěvovat 86 učňů ve čtyřech učebních oborech, včetně nástavbového studia v denní a dálkové formě. Počty žáků a studentů jsou pouze orientační. Přesný počet bude znám až na začátku školního roku. Město, jako zřizovatel obou základních škol a Základní umělecké školy, má zjištěny finanční prostředky na provozní náklady těchto zařízení pro letošní rok a jistě tomu tak bude i pro rok V investiční oblasti financujeme další etapu rekonstrukce elektroinstalace v části 1. ZŠ v hodnotě 470 tis. Kč a snižování energetické náročnosti původní budovy 2. ZŠ v hodnotě 2407 tis. Kč. Stejně tak bude zachován provoz obou školních jídelen při základních školách, včetně finančních prostředků na jejich provoz. Do nového školního roku přeji všem žákům, studentům i učňům hodně úspěchů, dobré školní výsledky a šťastné vykročení, zejména prvňáčkům. Vyučujícím pak pevné nervy a rodičům trpělivost. Ing. Jiří Burian, starosta města

4 USNESENÍ USNESENÍ RADY MĚSTA SEDLČANY č. 12/2013 ze dne (dokončení z předchozí strany) podmínek bude následné užívání místnosti identifikované ubytovací jednotky sjednáváno správcem MBF vždy na dobu určitou s tříměsíční periodou. - RM schvaluje postup pro případ nájemce pana Milana Vondráčka, trvale bytem Strojírenská č. p. 791, Sedlčany, uživatele Městské ubytovny Sedlčany, ve věci úhrady celé částky dlužného nájemného, a to v termínu nejpozději do dne Současně bude řádně hrazeno běžné měsíční nájemné. Při porušení, kterékoliv z těchto podmínek, bude uživatelský vztah s obvyklými důsledky ukončen a dlužná částka vymáhána prostřednictvím právního zástupce. - RM schvaluje předložený plán rekonstrukce městského bytu velikostní kategorie 1+1 na adrese Komenského náměstí č. p. 872, Sedlčany, a to dle předložené (časové, věcné a finanční) nabídky správcem MBF. - RM ukládá MěÚ, Odbor majetku, zveřejnit záměr Města Sedlčany, a to způsobem (v místě a čase) obvyklým v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pronajmout nebytové prostory (veřejné WC na autobusovém nádraží), tj. budovu bez č. p. / č. e. na pozemku parc. č. st. 216/3 v k. ú. a obci Sedlčany, za účelem zajištění provozu veřejných WC. - RM nemá výhrady a bere v plném rozsahu na vědomí předloženou Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku zveřejněnou pod názvem Provozní budova SDH II. - Sedlčany ; evidenční číslo zakázky: Se/SDH II./2013 a akceptuje závěry, výsledky (spolu s pořadím vyhodnocených nabídek) a doporučení hodnotící komise. - RM rozhoduje o vyloučení uchazeče (ustanovení 68 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů), a to subjektu - Památky Tábor s. r. o.; IČ , subjektu S-B s. r. o.; IČ a subjektu SLÁ- DEK GROUP, a. s.; IČ z další účasti v zadávacím řízení na dílo pod názvem Provozní budova SDH II. - Sedlčany ; evidenční číslo zakázky: Se/SDH II./2013, neboť v jimi předložených nabídkách absentovaly zákonem stanovené dokumenty. - RM rozhoduje o vyloučení uchazeče (ustanovení 71 odst. 9 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů), a to subjektu - HOSS a. s.; IČ z další účasti v zadávacím řízení na dílo pod názvem Provozní budova SDH II. - Sedlčany ; evidenční číslo zakázky: Se/SDH II./2013, neboť neakceptoval obchodní podmínky zadavatele (návrh Smlouvy není podepsán oprávněnou osobou). - RM rozhoduje, že veřejná zakázka na dílo - Provozní budova SDH II. - Sedlčany ; evidenční číslo zakázky: Se/SDH II./2013 se přiděluje, a to v souladu s hodnocením hodnotící komise, uchazeči, který se dle stanovených kritérií umístil na prvním místě v pořadí, tj. subjektu UNIKO PÍSEK s. r. o.; IČ Tento uchazeč podal nejvýhodnější nabídku, ve které je deklarována nejnižší nabídková cena bez DPH, činící [Kč]. RM doporučuje, aby s tímto uchazečem byla podepsána příslušná Smlouva o dílo. - RM ukládá MěÚ, Odboru investic, aby v součinnosti se starostou města provedl zajištění externího technického dozoru investora na akci Provozní budova SDH II. - Sedlčany. - RM schvaluje objednání Průkazu energetické náročnosti budov ve vlastnictví Města Sedlčany, které spadají do plnění zákonem stanovených limitů, a to u společnosti SIGMIN, a. s. se sídlem Pražská č. p. 92, Kolín, podle předložené cenové nabídky ze dne RM stanovuje termín zasedání ZM na pondělí dne od 17 hod. Zasedání se uskuteční ve Společenském sále KDJS v Sedlčanech. - RM souhlasí s uzavřením Dohody o zajištění pouťových atrakcí v době konání Sedlčanské poutě, a to s panem Františkem Kopeckým, K Cikánce č. p. 334, Praha 5 - Slivenec a rovněž Dohody o zajištění pouťových atrakcí v době konání Sedlčanské poutě uzavírané s panem Antonínem Luňáčkem, Na Spáleništi č. p. 504, Praha 9 - Běchovice. Doba plnění je stanovena na termíny roku 2014 a roku RM, zasedající jako Valná hromada Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. projednala a schválila hospodaření společnosti a dosažený hospodářský výsledek za účetní období hospodářského roku Účetní závěrka svědčí o hospodářském výsledku - ztráta ve výši ,62 [Kč], která bude v plné výši uhrazena z nerozdělených zisků minulých let (účet ). USNESENÍ RADY MĚSTA SEDLČANY č. 13/2013 ze dne Rada města Sedlčany (RM) bere na vědomí zprávu o plnění úkolů, vyplývajících z předchozího jednání RM ze dne a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných. - RM bere na vědomí přednesenou zprávu o stavu, výsledcích hospodaření a plnění schváleného rozpočtu Města Sedlčany ve znění údajů za uplynulé období kalendářního roku (I.-VI./2013) s tím, že rozpočtové příjmy jsou ke dni účetní závěrky ve výši ,40 tis. [Kč] (což představuje 59,31% plnění schváleného předpokladu rozpočtu včetně RO č. 1) a rozpočtové výdaje (čerpání) jsou ke dni ve výši ,69 tis. [Kč] (což představuje 44,83 % schváleného předpokladu rozpočtu včetně RO č. 1). - RM schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2013 spočívající v navýšení příjmů a výdajů schváleného městského rozpočtu na rok 2013 o částku 8673 tis. [Kč]. - RM ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, a to způsobem (v místě a čase) obvyklým, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit záměr Města Sedlčany prodat díl z graficky předběžně vyspecifikované části pozemku parc. č. 660/1, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, nyní o výměře 6518 [m 2 ] k. ú. Oříkov, obec Sedlčany, vlastníkovi sousední nemovitosti č. p. 39 v Oříkově. - RM ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby záměr Města Sedlčany pronajmout pozemky parc. č. 2781/14, parc. č. 2781/15, parc. č. 2781/35 a parc. č. 2782/4 v k. ú. a obci Sedlčany, za účelem jejich řádného užívání jako areálových komunikací, byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Sedlčany způsobem (v místě a čase) obvyklým, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. - RM ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby záměr Města Sedlčany prodat pozemky parc. č. 400/2, parc. č. 400/3, parc. č. 401/1, parc. č. 401/2, parc. č. 402, parc. č. 403, parc. č. 404/3 a parc. č. 410/9 v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany, byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Sedlčany způsobem (v místě a čase) obvyklým, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. - RM doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany, schválit prodej dílu a o výměře 106 [m 2 ], který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 68/2, dále dílu d o výměře 331 [m 2 ], který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 68/3 a dílu e o výměře 15 [m 2 ], který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 72/11, vše v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany (celková výměra navrhovaná k realizaci činí 452 [m 2 ] - viz. geometrický plán Ing. Lubomíra Soukupa - Geokart č /2013 ze dne 21. června 2013, schválený Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště (pokračování na další straně)

5 USNESENÍ RADY MĚSTA SEDLČANY č. 13/2013 ze dne (pokračování z předchozí strany) Příbram, dne 2. července 2013 pod č. 968/2013) za jednotkovou cenu 20 [Kč/m 2 ], tj. celkem za 9040 [Kč]. - RM schvaluje v souladu se svým záměrem ze dne 26. června 2013, zveřejněným na úřední desce Městského úřadu Sedlčany v době od 1. do 17. července 2013, uzavření Smlouvy o užívání nemovitosti (nebytové prostory - část veřejných WC na autobusovém nádraží, tj. část budovy bez č. p. / č. e. na pozemku parc. č. 216/3 v k. ú. a obci Sedlčany), a to s paní Alexandrou Macurovou, trvale bytem 28. října č. p. 7, Sedlčany. Užívání části veřejných WC se schvaluje bez finančního plnění s tím, že uživatel (nájemce), tj. paní Alexandra Macurová bude hradit veškeré náklady spojené s jejich provozem a běžnou údržbou, a to do výše odpovídající výši poplatku stanoveného za užívání dočasného záboru veřejného prostranství, resp. části pozemku parc. č. 212/1 v k. ú. Sedlčany (autobusové nádraží - předzahrádka o výměře 25 [m 2 ]), který je ve vlastnictví Města Sedlčany. Doba užívání je stanovena do dne Další parametry užívání budou náležitě smluvně ošetřeny, a to dle předloženého návrhu. - RM schvaluje uzavření příslušných Dodatků č. 2 ke Smlouvám o nájmu nebytových prostor ze dne 5. října 1998, které se nacházejí v budovách č. p. 172 a č. p. 173 v ulici 28. října v Sedlčanech (prodejny). Těmito Dodatky se mění původní doba nájmu, která byla uzavřena na dobu určitou od 1. října 1998 do 30. září Článek označený III. Doba trvání nájmu výše uvedených smluvních vztahů, založených Smlouvami o nájmu nebytových prostor, se mění takto: a) Město Sedlčany uzavírá Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor v budově č. p. 173 v ulici 28. října v Sedlčanech, a to s nájemcem panem Jiřím Krotkým, trvale bytem Jižní Svah č. p. 1194, Sedlčany, s účinností od 1. října 2013 na dobu určitou do 30. září Ostatní ujednání Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 5. října 1998, včetně Dodatku č. 1 ze dne 22. března 2012, zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nezměněna; b) Město Sedlčany uzavírá Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor v budově č. p. 172 v ulici 28. října v Sedlčanech, a to s nájemcem panem Zdeňkem Štůlou, trvale bytem Dublovice č. p. 189, Sedlčany, s účinností od 1. října 2013 na dobu určitou do 30. září Ostatní ujednání Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 5. října 1998, včetně Dodatku č. 1 ze dne 21. března 2012, zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nezměněna; c) Město Sedlčany uzavírá Dodatek č. 2 ke USNESENÍ Smlouvě o nájmu nebytových prostor v budově č. p. 172 v ulici 28. října v Sedlčanech, a to s nájemcem panem Jiřím Nýdrem, trvale bytem Jižní Svah č. p. 1205, Sedlčany, s účinností od 1. října 2013 na dobu určitou do 30. září Ostatní ujednání Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 5. října 1998, včetně Dodatku č. 1 ze dne 21. března 2012, zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nezměněna. - RM v souladu s oznámením o záměru Města Sedlčany pronajmout nebytové prostory v domě č. p. 173 v ulici 28. října v Sedlčanech o celkové výměře 87,20 [m 2 ] (dosud prodejna Elektronika, nájemce pan Stanislav Beneš); zveřejněno v době od 18. června do 12. července 2013, schvaluje, aby s účinností od 1. října 2013 byla za účelem následného užívání uvedených nebytových prostor uzavřena Smlouva o nájmu nebytových prostor s panem Lukášem Volkem, trvale bytem Olbramovice č. p. 17, Olbramovice, a to na dobu určitou deset let, přičemž předmětem podnikatelské činnosti zde provozované bude prodej výpočetní techniky a provoz IT servis centra včetně oprav. - RM v souladu s oznámením o záměru Města Sedlčany vypůjčit nebytové prostory v budově Sokolovská č. p. 580 v Sedlčanech níže uvedenému subjektu (nebytové prostory v suterénu bývalých jeslí; dříve prádelna, sušárna a mandl), schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor ze dne 13. února 2004, včetně jejich Dodatků č. 1 a č. 2, kterou uzavřelo Město Sedlčany s Rodinným centrem Petrklíč, o. s. (dříve Mateřské centrum Petrklíč, o. s., změna názvu dnem ). - RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Sedlčany (jako povinným ) a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4 - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , zastoupené na základě pověření (plné moci) č. 0369/2010 společností Štěchovice - elektro, v. o. s., IČ , dále zastoupená na základě jí udělené plné moci společnosti Insat, s. r. o., se sídlem Helichova 11a, Praha 1; IČ (jako oprávněné ), která se týká zajištění vstupu na pozemek parc. č. 1588/2 v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem strpění umístění, zřízení, provozování, údržby a oprav kabelového vedení NN 0,4 kv pro stavbu Sedlčany, knn k parc. č a 1617 (číslo IV /01). - RM schvaluje předložený návrh Městského úřadu Sedlčany, Odboru majetku, na vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku dle Přílohy č. 3 Zápisu RM ze dne s tím, že se jedná o majetek zastaralý, nefunkční, popřípadě rozbitý; u nemovitostí (viz. městské byty) se jedná o majetek realizovaný v bytových domech, kde bylo založeno společenství vlastníků byt. jednotek. - RM schvaluje uzavření Smlouvy o pronájmu bytu velikostní kategorie 3+1 (č. bytu 12/III. patro) na adrese Havlíčkova č. p. 623, Sedlčany, a to paní Pavle Márové, dosud trvale bytem Sedlčany, U Školky č. p. 726, Sedlčany. - RM schvaluje výměnu bytů mezi nájemci manželi paní Alenou a panem Lukášem Zouzalovými, trvale bytem Za Nemocnicí č. p. 1059, Sedlčany, kteří doposud na této adrese na základě smluvního ujednání obývají byt o velikostní kategorii 2+1 (č. bytu 2/I. patro), a paní Jarmilou Houfovou, trvale bytem Za Nemocnicí č. p. 1058, Sedlčany, která na této adrese za smluvních podmínek obývá byt velikostní kategorie 3+1 (č. bytu 3/I. patro). Výše uvedení nájemci své byty vzájemně vymění, a to ke dni 1. srpna 2013 a náklady s tím spojené uhradí. - RM schvaluje podnájem bytu velikostní kategorie 2+1 (č. bytu 4/I. patro) na adrese Havlíčkova č. p. 623, Sedlčany, mezi nájemcem bytu paní Dášou Dostálovou a podnájemcem bytu panem Jiřím Perníčkem, dosud trvale bytem Strojírenská č. p. 791, Sedlčany, a to na dobu určitou od 1. srpna 2013 do 31. prosince RM schvaluje přidělení jedné ubytovací místnosti v ubytovací jednotce č. 7 v I. patře na Městské ubytovně Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, Sedlčany, a to paní Jaroslavě Dvořákové, dosud trvale bytem Osečany č. p. 68, Sedlčany, na dobu určitou do 31. prosince 2013, a to za standardních podmínek určených správcem MBF. - RM schvaluje přidělení ubytovací jednotky č. 2 ve IV. patře na Městské ubytovně Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, Sedlčany, slečně Ivetě Balkové, dosud trvale bytem Myštice č. p. 29, Blatná, a to na dobu určitou do 31. prosince 2013 za standardních podmínek definovaných správcem MBF. - RM schvaluje přidělení ubytovací jednotky č. 9 ve IV. patře na Městské ubytovně Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, Sedlčany, a to paní Janě Ferkové, trvale bytem Strojírenská č. p. 791, Sedlčany (v současné době ve společné domácnosti s rodiči na Městské ubytovně Sedlčany - tamtéž), a to na dobu určitou jednoho měsíce od účinnosti smluvního ujednání. - RM schvaluje předmět Žádosti paní Ivy Müllerové, trvale bytem Kosova Hora č. p. 318, Kosova Hora o prodloužení Smlouvy o ubytování na Městské ubytovně Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, Sedlčany (ubyt. jednotka č. 9/II. (pokračování na další straně)

6 USNESENÍ USNESENÍ RADY MĚSTA SEDLČANY č. 13/2013 ze dne (dokončení z předchozí strany) patro), a to na dobu určitou, tj. do 31. prosince 2013, za dalších podmínek stanovených správcem MBF. - RM souhlasí s uzavřením Podnájemní smlouvy na užívání části nebytového prostoru o velikosti 15 [m 2 ] (jedna místnost v přízemí bytového domu na adrese Sedlčany, Komenského náměstí č. p. 876, Sedlčany), a to mezi nájemcem paní Alenou Chábovou, trvale bytem Zberaz č. p. 7, Sedlčany a podnájemcem paní Ivou Bezkočkovou, trvale bytem Kňovice č. p. 99, Sedlčany. - RM nemá výhrady a bere v plném rozsahu na vědomí předloženou Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku zveřejněnou pod názvem Snižování spotřeby energie v MŠ Sedlčany a akceptuje závěry, výsledky (spolu s pořadím vyhodnocených nabídek) a doporučení hodnotící komise. - RM rozhoduje o vyloučení uchazeče (ustanovení 77 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů), a to subjektu - ENERGON DOBŘÍŠ, s. r. o.; IČ , sídlo subjektu Žižkova č. p. 1547, Dobříš z další účasti v zadávacím řízení na dílo pod názvem Snižování spotřeby energie v MŠ Sedlčany, neboť ve stanoveném termínu uchazeč nedoložil zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny dle ustanovení 77 shora uvedeného zákona. - RM rozhoduje, že veřejná zakázka na dílo - Snižování spotřeby energie v MŠ Sedlčany se přiděluje, a to v souladu s hodnocením hodnotící komise, uchazeči, který se dle stanovených kritérií umístil na prvním místě v pořadí, tj. subjektu S-B s. r. o., Sedlčany, Husova č. p. 332, Sedlčany; IČ Tento uchazeč podal nejvýhodnější nabídku, ve které je deklarována nejnižší nabídková cena, činící [Kč] s DPH. RM doporučuje, aby s tímto uchazečem byla podepsána v zákonem stanovených termínech příslušná Smlouva o dílo. - RM schvaluje návrh Rámcové smlouvy č. 1/2013 o zabezpečení odtahu motorových vozidel ve městě Sedlčany a rozhoduje, že smluvním partnerem v předmětu ujednání bude pan Michal Kalista, Solopysky č. p. 41, Sedlčany; IČ , který veškeré smluvní podmínky a ujednání akceptuje. - RM schvaluje Smlouvu o projektu zajištění tříděného sběru směsi obalových odpadů se společností EKO-KOM a. s. - RM schvaluje Přílohu č. 1 Smlouvy o projektu - Seznam odpadů (specifikace složek) a Přílohu č. 2 Smlouvy o projektu - Rozsah a podmínky zajišťování tříděného sběru, které jsou nedílnou součástí smluvního ujednání se společností EKO- KOM a. s. - RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů (Systémová smlouva č. OS , Dodatek č. 1 ze dne úprava odměn), který je nedílnou součástí smluvního ujednání se společností EKO-KOM a. s. - RM schvaluje jmenování komise pro otevírání doručených obálek s nabídkami na akci Přivaděč pitné vody Benešov-Sedlčany ve složení pan Ing. Jan Hárovník, trvale bytem Praha - Vysočany, Paříkova 354/5, Praha 9 (bez pracovního vztahu k zadavateli); pan Ing. Martin Havel, trvale bytem Sedlčany, Pod Hřbitovem č. p. 1166, Sedlčany (pracovní pozice k zadavateli - člen Zastupitelstva města Sedlčany, radní) a pan Antonín Fremut, trvale bytem Sedlčany, Vítěžská č. p. 1145, Sedlčany (pracovní pozice k zadavateli - vedoucí Odboru investic na Městském úřadu Sedlčany). Náhradníky jsou pan Ing. Miroslav Hölzel, trvale bytem Sedlčany, Havlíčkova č. p. 323, Sedlčany (pracovní pozice k zadavateli - člen Zastupitelstva města Sedlčany, radní, místostarosta); pan Ing. Jiří Barták, trvale bytem Sedlčany, Zahradní č. p. 511, Sedlčany (pracovní pozice k zadavateli - člen Zastupitelstva města Sedlčany) a pan Jaroslav Kolský, trvale bytem Sedlčany, Baxova č. p. 433, Sedlčany (pracovní pozice k zadavateli - člen Zastupitelstva města Sedlčany, vedoucí Správy budov a zařízení města Sedlčany, organizační složky). - RM schvaluje jmenování hodnotící komise došlých nabídek na realizaci akce Přivaděč pitné vody Benešov-Sedlčany ve složení pan Ing. Antonín Stibůrek, trvale bytem Benešov, Černokostelecká č. p. 495, Benešov (bez pracovního vztahu k zadavateli); pan Tomáš Korálek, trvale bytem Praha - Modřany, K otočce č. p. 1412, Praha (bez pracovního vztahu k zadavateli); pan Ing. Jan Hárovník, trvale bytem Praha - Vysočany, Paříkova 354/5, Praha 9 (bez pracovního vztahu k zadavateli); pan Ing. Martin Havel, trvale bytem Sedlčany, Pod Hřbitovem č. p. 1166, Sedlčany (pracovní pozice k zadavateli - člen Zastupitelstva města Sedlčany, radní) a pan Antonín Fremut, trvale bytem Sedlčany, Vítěžská č. p. 1145, Sedlčany (pracovní pozice k zadavateli - vedoucí Odboru investic na Městském úřadu Sedlčany). Náhradníky jsou pan Ing. Petr Datel, trvale bytem Benešov, Tyršova č. p. 1902, Benešov (bez pracovního vztahu k zadavateli); pan Ing. Josef Vítek, trvale bytem Praha, Kořenského č. p. 7, Praha 5 - Smíchov (bez pracovního vztahu k zadavateli); pan Ing. Jiří Barták, trvale bytem Sedlčany, Zahradní č. p. 511, Sedlčany (pracovní pozice k zadavateli - člen Zastupitelstva města Sedlčany); pan Ing. Miroslav Hölzel, trvale bytem Sedlčany, Havlíčkova č. p. 323, Sedlčany (pracovní pozice k zadavateli - člen Zastupitelstva města Sedlčany, radní, místostarosta) a pan Jaroslav Kolský, trvale bytem Sedlčany, Baxova č. p. 433, Sedlčany (pracovní pozice k zadavateli - člen Zastupitelstva města Sedlčany, vedoucí Správy budov a zařízení města Sedlčany, organizační složky). - RM schvaluje generální opravu střechy provozní budovy ČOV v Sedlčanech a souhlasí s jejím provedením dle předložené cenové nabídky ve výši ,-- [Kč] bez DPH. Oprava bude provedena v rámci objemu finančních prostředků schválených městským rozpočtem na rok Vzhledem k tomu, že ze strany provozovatele došlo k aktuálnímu přehodnocení potřeb v určených prioritách, bude změněn věcný obsah příslušné kapitoly rozpočtu, nikoliv výše alokované částky. - RM doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2013, o osvobození od daně z nemovitostí, které předmětem je osvobození nemovitostí významně dotčených ničivou povodní červen roku 2013 od platby daně z nemovitostí na zdaňovací období roku 2013, 2014 a RM schvaluje jmenování společné komise pro otevírání a hodnocení došlých nabídek na realizaci akce Kompostárna Kosova Hora (technologie) ve složení Ing. Miroslav Hölzel, pan Jaroslav Kolský, pan Antonín Fremut, pan Ing. Martin Havel a pan Petr Kuthan. Náhradníky jsou Ing. Vojtěch Hlaváček, pan Zdeněk Šimeček, pan MUDr. Ivan Stolařík, paní Hana Žaludová a pan Ladislav Kolací. Na základě uplatněné Žádosti fyzické osoby; podrobně uvedeno v příslušném spisu vedeném na Městském úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí; Rada města Sedlčany rozhoduje o poskytnutí finančního daru ve výši 800 [Kč/rok/nemovitost], kde příjemcem je osoba splňující kritéria potřebnosti definovaná ve smyslu zmírnění dopadu poplatkové povinnosti za komunální odpad. Dar ve výši 800 [Kč] bude vyplacen na základě uzavřené Darovací smlouvy. - RM doporučuje ZM schválit ve prospěch provozovatele Městské nemocnice Sedlčany (MEDI- TERRA - Sedlčany, s. r. o., se sídlem Sedlčany, Tyršova č. p. 161, Sedlčany) pro rok 2013 z městského rozpočtu finanční příspěvek ve výši [Kč], výhradně určený na prodloužený a víkendový provoz chirurgické ambulance v Městské nemocnici Sedlčany.

7 ZÁŘÍ 2013 KULTURNÍ KALENDÁŘ Nově zrekonstruované kino nabízí v září mimo Přehled kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve městě Sedlčany jiné dva dárky v podobě volného vstupu na film pro dospělé a pro děti Dlouhodobé akce: od VÝSTAVA OBRAZŮ - LUDĚK NECHVÁTAL (KDJS) - str VÝSTAVA do OKÉNKO DO HISTORIE MOTORISMU (muzeum) - str VÝSTAVA od do FOTOGRAFIE TEREZY MRÁZKOVÉ (knihovna) - str VÝSTAVA od do KDO MALUJE, NEZLOBÍ ANEB ARTETERAPIE PO SEDLČANSKU (knihovna) - str VÝSTAVA od do VÝROČÍ VYSTĚHOVÁNÍ SEDLČANSKA V LETECH (muzeum) - str VÝSTAVA PO v hod. KLUB HARMONICKÉ BYTOSTI A CVIČENÍ QIGONG (knihovna) - str RŮZNÉ ST v 17 hod. HAJÁNEK (knihovna) - str PRO DĚTI A RODIČE ST v 16 hod. FOTOGRAFIE TEREZY MRÁZKOVÉ (knihovna) - str VERNISÁŽ VÝSTAVY SO ve 13 hod. FOTBÁLEK ANEB LOUČENÍ S LÉTEM (stadion Taverny) - str RŮZNÉ SO v 18 hod. EVA MELICHAROVÁ A KVARTET MÍRY TAUŠE (zámek Červený Hrádek) - str KONCERT ST v 17 hod. HAJÁNEK (knihovna) - str PRO DĚTI A RODIČE ČT v 18 hod. 70. VÝROČÍ VYSTĚHOVÁNÍ SEDLČANSKA V LETECH (muzeum) - str VERNISÁŽ VÝSTAVY ČT ve 20 hod. OZVĚNY ANIFILMU (pásmo filmů) - str KINO - FILMOVÝ KLUB PÁ ve 20 hod. PROBUDÍM SE VČERA (film ČR, školní komedie) - str KINO SO ve 20 hod. ŽIVOT TÉ DRUHÉ (film F/Lu/Be, komedie, drama, mysteriózní) - str KINO NE v 15 hod. DĚTSKÉ PÁSMO ESTONSKÉ ANIMACE (animované pásmo) - str KINO PRO DĚTI A RODIČE ST v 9.30 hod. JAK NAJÍT ZAMĚSTNÁNÍ? (knihovna) - str SEMINÁŘ ST v 10 hod. PLNÉ RUCE PRÁCE NA ZAHRÁDCE (knihovna) - str PRO DĚTI A RODIČE ST v 17 hod. HAJÁNEK (knihovna) - str PRO DĚTI A RODIČE ČT v hod. VEČER HUDBY A POEZIE (KDJS) - str PŘEDPLATNÉ POEZIE PÁ ve 20 hod. PĚNA DNÍ (film Francie, drama, milostný) - str KINO SO PROTI TOKU SÁZAVY (Okolo cvičiště SS VI. 16,5 km, sraz v 7.50 na autobusovém nádraží v Sedlčanech, odjezd v 8 hod. do Štěchovic, zde přestup v 9 hod. do Hradištka, odtud přes Pikovice na Kamenný Přívoz a Krhanice. Odjezd z Krhanic vlakem ve hod., v Davli v hod. přestup na autobus do Sedlčan v hod. Předpokládaný návrat hod.) POCHOD SO v 9 hod. KRESLENÍ - KURZ LUKÁŠ (knihovna) - str RŮZNÉ SO v 18 hod. FOTOGRAFOVÁNÍ - FOTOFLEGMATICI SEDLČANY (knihovna) - str RŮZNÉ SO ve 20 hod. ÚTĚK (film Norsko, akční, historický, thriller) - str KINO ÚT v hod. BÁSNÍK A KOČKA (KDJS) - str DIVADLO ST v 17 hod. HAJÁNEK (knihovna) - str PRO DĚTI A RODIČE ST v 18 hod. DĚTI, KAPESNÉ ATD. (knihovna) - str INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘ ČT ve 20 hod. BIG LEBOWSKI (film USA) - str KINO - FILMOVÝ KLUB PÁ v 18 hod. NOC VĚDCŮ (Hvězdárna na Cihelném vrchu) RŮZNÉ PÁ ve 20 hod. OBCHODNÍCI (film ČR, komedie, romantický, hudební) - str KINO SO ve 20 hod. JENÍČEK A MAŘENKA - LOVCI ČARODĚJNIC (akční fantasy komedie USA) - str KINO PO v 16 hod. LITERÁRNÍ PRÁDELNA (knihovna) - str RŮZNÉ ÚT v 15 hod. KRAJKOVÝ KLUB - PALIČKOVÁNÍ (knihovna) - str RŮZNÉ ST v 9 hod. KLUB MNÉMÉ (knihovna) - str RŮZNÉ ČT v 15 hod. PATCHWORKOVÝ KLUB (knihovna) - str RŮZNÉ ČT TRAVESTI REVUE TECHTLE MECHTLE (KDJS) KONCERT PÁ v 15 hod. KLUB PLETENÍ (knihovna) - str RŮZNÉ NE NOSÁČKOVA DOBRODRUŽSTVÍ PINOKIO (KDJS) POHÁDKA PRO DĚTI A RODIČE ČT DVOJKONCERT KAMELOT A POZDNÍ SBĚR (KDJS) KONCERT ČT SETKÁNÍ PAMĚTNÍKŮ (muzeum) - str RŮZNÉ ZÁŘÍ

8 Havlíčkova Sedlčany tel.: Předprodej vstupenek pro divadlo a koncerty: Městský úřad Sedlčany informační středisko, náměstí TGM, Sedlčany, tel.: PROGRAM KDJS - ZÁŘÍ 2013 Sobota 7. září v 18 hod.!!! KONCERT - mimo předplatné Zámek Červený Hrádek V rámci tradičních podzimních koncertů na Červeném Hrádku, které známe pod názvem Hudební klenoty na Zámku Červený Hrádek a jsou věnovány swingové a jazzové hudbě, letos uvítáme v tomto krásném prostředí hudební seskupení EVA MELICHAROVÁ A KVARTET MÍRY TAUŠE s pořadem ŠANSÓNY - JAZZ V pořadu uslyšíme mimo šansonů známých v podání Edith Piaf či Hany Hegerové i mnoho jazzových pecek např. Summertime, Dream A Little Dream Of Me, The Girl From Ipanema či Georgia On My Mind. Čtvrtek 12. září v hod. KONCERT - mimo předplatné Původně plánované koncertní show Travesti skupiny HANKY PANKY musí být ZRUŠENO z důvodu úmrtí jednoho člena souboru slečny Sofie. Dva členové původního souboru Alex a Dolores vystoupí v nové sestavě s pořadem nově vzniklé skupiny TRAVESTI REVUE TECHTLE MECHTLE dne 3. října Pořad se symbolicky jmenuje ZMĚNA JE ŽIVOT Vstupenky lze vrátit v předprodeji a nebo je možné si je ponechat, neboť zůstávají v platnosti na novou verzi programu. Čtvrtek 19. září v hod. PŘEDPLATNÉ POEZIE Do koncertního sálu KDJS vás zveme na první pořad cyklu slova, hudby a poezie. Pořad se jmenuje VEČER HUDBY A POEZIE V programu složeném z hudby a poezie uslyšíme básně Jaroslava Seiferta, Jana Skácela, Bohuslava Reyneka a dalších basníků. Zazní skladby Antonia Vivaldiho, Georga Friedricha Händela, Carla Heinricha Grauna aj. Účinkují : KAMILA ŠPRÁCHALOVÁ umělecký přednes PAVLA ŠVESTKOVÁ mezzosoprán Komorní soubor ATLANTIS COLLEGIUM v obsazení Jitka Jiříčková housle, Jan Sládeček violoncello a Vítězslav Podrazil um. vedoucí, cembalo 2 Soubor vystupuje ve složení: Eva Melicharová zpěv Ondra Římek klavír, akordeon Míra Tauš basa, španělská kytara Roman Haas violoncello Ivoš Čermák bicí Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici. Vstupné: 180 Kč. Délka představení cca 80 minut + přestávka. Kamila Špráchalová Pavla Švestková Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 150 Kč. Délka představení cca 80 minut + přestávka. ZÁŘÍ 2013

9 Úterý 24. září v hod. PŘEDPLATNÉ - DIVADLO Od 9. září VÝSTAVA Do divadelního sálu KDJS vás zveme na první pořad předplatného divadla. Do Sedlčan zavítají členové Divadelní společnosti Háta z Prahy a uvedou americkou komedii Wiltona Manhoffa BÁSNÍK A KOČKA O čem to celé je? Mohou se dva mentálně i společensky rozdílní lidé stát přáteli? Na newyorském Manhattanu je možné vše. Neúspěšný spisovatel Felix pracuje v knihkupectví a svoji frustraci ventiluje mimo jiné tím, že pozoruje dalekohledem svoji sousedku Doris, která si přivydělává prostitucí a zásadně nestahuje rolety. V koncertním sále KDJS bude nainstalována výstava, která bude přístupná v pracovní dny v době od 8 do 16 hodin a při každé akci konané v KDJS. S autorem jsme se dohodli, že nebudeme vymýšlet žádný název, a proto ji budeme prezentovat pod názvem VÝSTAVA OBRAZŮ Své obrazy bude v Sedlčanech poprvé vystavovat mladý umělec Luděk Nechvátal (33 let). Jako správný Američan upozorní domácího na to, jaký business kvete v jeho domě. To však netuší, jak si tím sám zkomplikuje život. Doris totiž není žádný vrnící mazlíček, ale divoká kočka, která vpadne do spisovatelova bytu i života s razancí pumy Toto dílo se po senzačním úspěchu na Broadwayi s Barbarou Streisandovou a Georgem Segalem dočkalo filmové verse v Hollywoodu a nyní jej uvidíme i v Sedlčanech. V režii Antonína Procházky hrají: Lukáš Vaculík Felix Kateřina Hrachovcová Doris Pochází ze srdce Vysočiny, historického města Telče. Po několika letech putování našel svůj přístav na pražském předměstí, středočeských Říčanech, kde v současné době žije i tvoří. V profesním životě se hodně věnuje komerční grafice, která musí být jednoduchá, výrazná a dobře čitelná, zato jeho volná tvorba je často úplným protipólem. Expresivní, divoké abstrakce, zdánlivě bez sdělení. Ale při bližším zkoumání z obrazu vystupují charaktery a příběhy... Luděk ve svých obrazech rád kombinuje různé techniky, zejména olejové barvy a spreje. Zveme vás k návštěvě. Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 200 Kč. Délka představení cca 115 minut + přestávka. ZÁŘÍ

10 Plánované akce na říjen 2013 ČT TRAVESTI REVUE TECHTLE MECHTLE KONCERT - mimo předplatné NE NOSÁČKOVA DOBRODRUŽSTVÍ PINOKIO POHÁDKA PRO DĚTI A RODIČE ČT DVOJKONCERT KAMELOT A POZDNÍ SBĚR KONCERT - mimo předplatné ÚT IVO ŠMOLDAS A RADIM UZEL TALK SHOW ÚT BLUE ORCHESTRA (TO ZUŠ Sedlčany) KONCERT - mimo předplatné ÚT MANON LESCAUT DIVADLO - PŘEDPLATNÉ Informace z KDJS Nastává nová kulturní sezona 2013/2014 a zveme vás k návštěvě kulturních pořadů koncertů, divadelních představení, večerů poezie, výstav, projekcí kina které pro naše návštěvníky připravujeme. KINO SEDLČANY S radostí vám můžeme v nové sezóně nabídnout návštěvu KINA. Během období prázdnin kino nepromítalo, neboť probíhala jeho velká rekonstrukce a modernizace. Po 39 letech činnosti v současných prostorách bylo kino značně opotřebované a bylo nutno provést nejen jeho modernizaci po stránce vlastní obrazové projekce a ozvučení, ale jak se ukázalo i po stránce stavební. Dovolujeme si nabídnou za výhodné ceny dva cykly předplatného. Není jich již mnoho k dispozici, ale ještě je lze zakoupit v předprodeji na RIS v Sedlčanech v budově radnice. Předplatné divadla cena 1000 Kč: BÁSNÍK A KOČKA - Lukáš Vaculík a Kateřina Hrachovcová. MANON LESCAUT - F. Tomsa, P. Mikeska, S. Milková/A. Suchánková, I. Theimer AGNES BELLADONE - J. Šulcová, A. Kulovaná, I. Vyskočil, K. Soukup, K. Macháčková ČOCHTAN VYPRAVUJE (Divotvorný hrnec) - Divadelní společnost Josefa Dvořáka MANDARINKOVÁ IZBA - Slovenský soubor Theatro Bratislava NABUCCO - sólisté a sbor Severočeského divadla Ústí nad Labem POPRASK NA LAGUNĚ - Spolek divadelních ochotníků Sedlčany Předplatné slova, hudby a poezie - cena 500 Kč : VEČER HUDBY A POEZIE - KAMILA ŠPRÁCHALOVÁ, PAVLA ŠVESTKOVÁ, ATLANTIS COLLEGIUM DEKAMERON - TÁŇA FISCHEROVÁ - recitace a zpěv, DANIEL DOBIÁŠ - hudební doprovod a zpěv VEČER POEZIE A PRÓZY S HARFOU - VALERIE ZAWADSKÁ umělecký přednes, L. HARTELOVÁ harfa JOSEF FOUSEK BEZ NÁHUBKU - JOSEF FOUSEK mluvené slovo, kytara, zpěv Zaměstnanci KDJS v Sedlčanech vás zvou k návštěvě kulturních akcí a přejí Vám hezké kulturní zážitky v nové sezóně Průběžné informace o kulturních akcích najdete na na našich vývěskách, v KDJS a nebo si je můžete nechat zasílat na vaši mailovou adresu. Zasílání informací lze bezplatně a jednoduše objednat stačí poslat ze své mailové adresy zprávu s textem kultura na adresu a budete zařazeni do naší databáze odběratelů kulturních informací. 4 Informace do mailu Od nové sezóny budeme moci promítat nejen klasické 35 mm filmy se staršími tituly, ale i digitální nosiče, na kterých se filmy distribuují v současné době. Dosavadní monofonní zvuk je nahrazen moderním vícekanálovým ozvučením používaným právě u digitálních nosičů (tzv. zvuk či dokonce 7 + 1). První projekce v novém kině proběhnou v září a zveme vás na ně. V programu KINA na září 2013 najdete i náš malý dárek jak pro dospělé ( ), tak i pro děti ( ) promítáme zdarma. Na fotografiích je zachycen průběh modernizace kina. Pokud vás zajímá, jak to celé dopadlo, tak můžete navštívit některé naše filmové představení. TANEČNÍ 2013 Tradiční součástí podzimního života v KDJS jsou i kurzy tanečních. Večerní kurzy jsou již vyprodány. Ještě je několik volných míst na odpolední páteční kurzy, které se konají od do hodin. Zájemci se mohou přihlásit u paní Aleny Bubeníčkové v KDJS (tel. č ). ZÁŘÍ 2013

11 Kino KDJS Sedlčany tel.: , vedoucí M. Čekal kancelář kina 8-14 hod. pokladna kina hod. (v den promítání) PROGRAM KINA - ZÁŘÍ 2013 pátek 13. září ve 20 hod. film ČR školní komedie (2012), 120 min. PROBUDÍM SE VČERA - Film o cestě za studentskou láskou do nedávné minulosti aneb: Co neuděláš dnes, musíš dokončit včera. Komedie s originální zápletkou, v níž si věčně svobodný profesor češtiny Petr díky třídnímu srazu uvědomí, že jediná dívka, kterou kdy miloval, byla jeho spolužačka Eliška... Hrají E. Josefíková, J. Mádl, F. Blažek, M. Válková, M. Táborský, L. Krbová a další. Vstup zdarma. Mládeži přístupné. sobota 14. září ve 20 hod. film F/Lu/Be komedie, drama, mysteriózní (2013), 97 min. ŽIVOT TÉ DRUHÉ - Příběh začíná setkáním Marie a Paula, kteří prožívají lásku. Naplánují si a učiní výlet na pláž a vášnivá noc může začít. Ale druhý den ráno se Marie vzbudí a s hrůzou zjistí, že si nedokáže vzpomenout na posledních deset let života. Překvapená se dozvídá, že se provdala za Paula, je matkou malého chlapce a řídí velkou nadnárodní společnost. Stále však netuší, jak se to všechno mohlo stát. Hrají J. Binoche, M. Kassovitz. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné. pátek 27. září ve 20 hod. film ČR komedie, romantický, hudební (2013), 85 min. OBCHODNÍCI - Prolhaná komedie o mladých lidech s velkými starostmi. Petr a Richard patří mezi ty, kteří nechtějí chodit do zaměstnání a myslí si, že se uživí na volné noze. Finanční netrpělivost těchto mužů se dostane až tak daleko, že se oba začnou živit lží. Problémy však nastanou, když se lež stane běžnou záležitostí v jejich životě. Hrají R. Nedvěd, P. Ulrich, S. Nováková, A. Goldflam, F. Tomsa, T. Magnusek, H. Seidlová a další. Vstupné 80 Kč, Mládeži do 12 let nevhodné. sobota 28. září ve 20 hod. film USA akční fantasy komedie (2013), 83 min. JENÍČEK A MAŘENKA LOVCI ČARODĚJNIC - Dvojka Perníkové chaloupky je bez diskuse nejoriginálnějším filmovým pokračováním roku. Pokud jste si mysleli, že Jeníček s Mařenkou po upečení čarodějnice žili šťastným životem bez dalších incidentů, šeredně jste se spletli. Svérázný režiser T. Wirkola v duchu přísloví Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš, nechal obě děti dospět a začít podnikat v tom, v čem se jako mladé proslavily. Hrají G. Artertonová, J. Renner, F. Janssen, P. Stormare a další. Vstupné 80 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné. neděle 15. září v 15 hod. film Estonsko pásmo animované (2013), 62 min. DĚTSKÉ PÁSMO ESTONSKÉ ANIMACE - V rámci ozvěn ANIFILMU 2012 nabízíme ochutnávku z tohoto programu, kterým je hodinové pásmo estonských filmů, určené pro nejmenší diváky. Filmy jsou bez dialogů či komentáře. Představíme starší i novější snímky, kritiky oceňované, ale i divácky úspěšné filmy od známých i méně známých tvůrců. Vstup zdarma. pátek 20. září ve 20 hod. film Francie drama, milostný (2013), 125 min. PĚNA DNÍ - Idealistický a vynalézavý Colin žije v kruhu svých přátel. Jednoho dne Colin potká svou osudovou lásku Chloé. Křehká Chloe, která Colinovi připomíná jeho milované blues od Ellingtona, však onemocní záhadnou nemocí. Bezstarostný svět milenců je nemocí fatálně zasažen. Francouzský spisovatel a bohém Boris Vian vytvořil v románu Pěna dní obraz čisté lásky a filmová adaptace M. Gondyho staví na režisérově typicky hravém vizuálním stylu. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupné. sobota 21. září ve 20 hod. film Norsko akční, historický, thriller (2013), 75 min. ÚTĚK - Ve snímku se ocitáme ve fiktivním světě nehostinné krajiny, kterou ohrožuje moře. Film vypráví příběh devatenáctiletého děvčete, které se po zabití celé rodiny dostane do rukou zločinecké skupiny outsiderů. Brzy však zjistí, že v jejich společnosti ji čeká osud horší než smrt, a tak se pokusí utéci. Hrají I. Bolso Berdal, I. Ch. Andreasen a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné. čtvrtek 12. září ve 20 hod. pásmo filmů, 130 min. OZVĚNY ANIFILMU - Filmový klub Sedlčany zahájí podzimní sezonu pásmem filmů z mezinárodního festivalu Anifilm, který se zaměřuje na animovanou tvorbu. Čekají vás vítězné snímky z let 2012 a 2013 a jako bonus pásmo animovaných hororů pro otrlé diváky. čtvrtek 26. září ve 20 hod. film USA - režie Ethan Coen, Joel Coen, 1998, 100 min. BIG LEBOWSKI - Dnes již kultovní snímek bratří Coenů, který se díky Projektu 100 vrátil na půl roku do české distribuce! Výborná černá komedie o králi flákačů celého amerického západního pobřeží, kterého osud donutí zúčastnit se proti jeho vůli života jiných lidí. V hlavní roli skvělý Jeff Bridges. ZÁŘÍ

12 Městská knihovna Sedlčany od 6. září do 2. října Kpt. Jaroše 482, Sedlčany tel.: Otevírací doba: P0 9-18, ÚT 9-15, ST 9-18 hod., ČT zavřeno, PÁ 9-18, SO 9-12 hod. AKCE KNIHOVNY - ZÁŘÍ 2013 Kdo maluje, nezlobí aneb Arteterapie po Sedlčansku výstava Kurzu Lukáš VÝSTAVA Výstava Kurzu Lukáš, který se schází v našem komunitním centru, ukáže, co návštěvníci kurzu vytvořili v uplynulém roce. Kromě kresby a malby se zabývali i malováním kulis pro loutkové divadlo, které si můžete na výstavě prohlédnout. Kurz pracuje pod vedením dobrovolnice Mgr. Anny Tauberové a schází se v sobotu dopoledne vždy jednou za čtrnáct dní. První kreslení v novém školním roce bude 21. září od 9 hod. Noví zájemci jsou vítáni. Výstavu si můžete prohlížet v provozní době knihovny od 6. září do 2. října. od 4. září do 2. října VÝSTAVA NA DĚTSKÉM ODDĚLENÍ Fotografie Terezy Mrázkové Výstava je součástí cyklu Umělci z nás možná nebudou, ale baví nás to. Tereza se při focení zaměřuje hlavně na dění v rychlostní kanoistice. Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 4. září od 16 hod. a hostem bude Jaromír Chmelař. Výstavu si můžete prohlížet v provozní době knihovny až do 2. října. Sobota 7. září od 13 hod. na stadionu Taverny RŮZNÉ Netradiční setkání čtenářů a spisovatelů: Fotbálek aneb Loučení s létem již podeváté se setkají ryze amatérské a sportem příliš nepolíbené týmy Na závěr dlouhodobé soutěže pro děti, která se jmenuje Čtenářská liga, se uskuteční fotbalové klání na sedlčanském stadionu (spisovatelé versus účastníci ligy), na které se určitě přijďte podívat. Bojovat se bude opět o dort ve tvaru hřiště a chybět nebudou ani jiné sportovní disciplíny. Samozřejmě proběhne i netradiční autogramiáda. 6 ZÁŘÍ 2013

13 Středa 18. září od 9.30 hod. (Centrum Lukáš) Jak najít zaměstnání? SEMINÁŘ Hledáte práci a nedaří se vám? Přijďte se poradit s lektorkou GLE o.p.s. a dozvědět se nové informace na téma Jak najít zaměstnání. Seminář provede účastníky jednotlivými kroky od hledání zaměstnání až po pracovní pohovor. Podrobněji se budeme věnovat různým možnostem hledání zaměstnání jako je využití služeb personálních agentur, pracovních portálů, inzerce v tisku, úřadu práce apod. Zaměříme se také na to, jak napsat motivační dopis a životopis a jak se připravit na pracovní pohovor. Po semináři bude prostor na individuální konzultace, můžete si proto s sebou přinést i životopis a další podklady, které využíváte při hledání práce. Seminář je určen pro osoby starší 50 let a cizince, účast je zdarma. V případě zájmu se můžete hlásit na tel /6; nebo em na Těšíme se na vás! Středa 25. září od 18 hod. INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘ Další setkání s Lenkou Jiráčkovou a Lubošem Kymlou v rámci občanského vzdělávání v sedlčanské knihovně (Centrum Lukáš), tentokrát na téma: Děti, kapesné atd. Dávat či nedávat? Pravidelně? Nejen na tyto otázky najdeme odpovědi při dalším setkání s Lenkou Jiráčkovou, EFA (Evropský finanční poradce) a Lubošem Kymlou v rámci finančního vzdělávání. Podíváme se podrobněji na to, jak dětem vysvětlit hodnotu peněz, jak efektivně nakládat s kapesným a mnoho dalšího zajímavého. Nenechte si toto setkání ujít! Získáte zcela zdarma informace, které jsou k nezaplacení Programy na dětském oddělení pro veřejnost Středa od 17 hod. HAJÁNEK zdravé čtení na dobrou noc. Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny. Středa od 17 hod. HAJÁNEK zdravé čtení na dobrou noc. Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny. Středa od 10 hod. PLNÉ RUCE PRÁCE NA ZAHRÁDCE program pro rodiče s dětmi. Pásmo zahradnických pohádek je určeno našim nejmenším. Pro zbývající členy rodiny bude připravena nabídka knih a časopisů na téma Rok v zahradě. Středa od 17 hod. HAJÁNEK zdravé čtení na dobrou noc. Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny. Středa od 17 hod. HAJÁNEK zdravé čtení na dobrou noc. Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny. Kluby v komunitním centru: Součástí knihovny je i komunitní Centrum Lukáš. Kluby, které v tomto centru působí, může navštěvovat úplně každý a od nového školního roku zase zahájí svoji činnost. Můžete se přijít třeba i nezávazně poradit Fotografování FotoFlegmatici Sedlčany: první schůzka po prázdninách se uskuteční v sobotu od 18 hod. Klub harmonické bytosti a cvičení Qigong: první schůzka po prázdninách se uskuteční v pondělí od hod. Klub Mnémé: první schůzka po prázdninách se uskuteční ve středu od 9 hod. Klub pletení: první schůzka klubu se uskuteční v pátek od 15 hod. Krajkový klub (paličkování): první schůzka po prázdninách se uskuteční od 15 hod. Kreslení Kurz Lukáš: první schůzka po prázdninách se uskuteční v sobotu od 9 hod. Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro děti od šesti let): první schůzka po prázdninách se uskuteční v pondělí od 16 hod. V tomto klubu je počet míst omezen. Poslední přihlášky jsou k dispozici v knihovně! Patchworkový klub: první schůzka po prázdninách se uskuteční ve čtvrtek od 15 hod. Virtuální univerzita třetího věku: Zápis do zimního semestru bude probíhat v knihovně od do Přihlásit se může úplně každý, koho dané téma osloví. Předchozí studium není podmínkou. Přednášky začínají od 10 hod. Téma semestru: Život a dílo Michelangela Buonarroti Garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni ( , Caprese , Řím). Florentský sochař, malíř a architekt, jenž se stal nejslavnějším umělcem v dějinách lidstva. A právě po stopách této osobnosti se vypravíme prostřednictví šesti přednášek. Bližší údaje o jejich obsahu se dozvíte v knihovně. Trénování paměti: Zápis do základního kurzu se koná v knihovně od do Od října budou otevřeny dva kurzy pro veřejnost a pro seniory. ZÁŘÍ

14 Městské muzeum Sedlčany Tyršova 136, Sedlčany tel./fax: otevírací doba: leden-březen ÚT, ČT, PÁ: 9-12, ST: 9-12, duben-květen ÚT-PÁ: 9-12, SO: 9-12, NE: červen-září ÚT-NE: 9-16 říjen-prosinec ÚT-PÁ: 9-12 a 13-16, NE: AKCE MUZEA - ZÁŘÍ 2013 Čeněk Habart 150. výročí narození do 8. září VÝSTAVA OKÉNKO DO HISTORIE MOTORISMU Do neděle 8. září můžete navštívit výstavu k 60. výročí založení areálu Sedlčanské kotliny. Vystaveny jsou motocykly předválečné i poválečné výroby, dobové předměty, literatura a dokumenty týkající se motorismu. čtvrtek 12. září v 18 hod. VERNISÁŽ VÝSTAVY 70. výročí vystěhování Sedlčanska v letech Městské muzeum Sedlčany vás zve na vernisáž výstavy o smutném období našich nedávných dějin. Dne 21. září roku 1863 se v Předbořicích u Kovářova narodil učitel, vlastivědný pracovník, publicista, spisovatel, fotograf a autor díla Sedlčansko, Sedlecko a Voticko Čeněk Habart. U příležitosti 150. výročí jeho narození plánuje sedlčanské muzeum vydat doposud nepublikované fotografie, které Čeněk Habart nafotografoval v našem kraji během svého plodného života. Publikace by měla být vydána na počátku prosince tohoto roku. Čeněk Habart s dcerou a manželkou rozenou Bartákovou z Petrovic PŘIPRAVUJEME: Setkání pamětníků Sedlčanské muzeum ve spolupráci s vedením města Sedlčany pořádá setkání pamětníků vystěhování ze Sedlčanska v našem městě. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 10. října v odpoledních hodinách za účasti pamětníků, představitelů obcí a také historiků, kteří se věnují tomuto období 2. světové války. Setkání bude zahájeno pietním aktem u památníku Lidé bez domova na Sukově náměstí a poté bude pokračovat ve společenském sále KDJS. Žádáme tímto pamětníky o dodání kontaktní adresy (do sedlčanského muzea či do městského informačního střediska). 8 ZÁŘÍ 2013

15 KRONIKA - HVĚZDÁRNA Z kroniky města Zápisky kronikáře Jana Pavelky Hlavní a přední starostí MNV bylo tedy umožniti, aby se počet obyvatel co nejdříve zvýšil a odstranil se tak naprostý nedostatek pracovníků k zdolání úkolů vesměs důležitých a neodkladných. Ačkoliv všechny domy bez rozdílu byly nepředstavitelně znečištěny a poškozeny a ačkoliv je naprostý nedostatek potřebného materiálu všeho druhu, o úplném nedostatku dopravních prostředků nemluvě, vrací se obyvatelstvo nedočkavě do svých spustošených domovů, které si úmornou prací upravuje, aby byly aspoň nouzově obyvatelny. Toho času stoupl počet obyvatel již okrouhle na Vylíčený stav vyjadřuje jen zhruba a neúplně neutěšené poměry města. Je zde ještě celá řada těžko zdolatelných úkolů, které musí býti splněny, aby se vrátilo alespoň do toho stavu, v němž bylo před násilným vystěhováním. Celé okolí je rozryto zákopy, stanoviště pro protiletecká děla, střeleckými kryty, stejně jako ve městě samém, hlavně v zahradách. Silnice a cesty jsou v desolátním stavu, v silničních příkopech a potocích jsou trosky nepotřebných nebo poškozených motorových vozidel a pod. ny a upraveny pro návrat veřejných úřadů, především okresního úřadu, dále okresního soudu, berní správy a ostatních. Budova okresního úřadu je již upravena, provádí se právě již vymalování místností a mytí, takže nejpozději do 14 dnů bude způsobilá k přesídlení úřadu. Místní národní výbor, který je dřívějšího a nynějšího osudu města přímo účasten, je odhodlán všechny naznačené úkoly vzdor všem překážkám řešiti tak, aby nacisty způsobené rány byly aspoň v nejpotřebnější míře zhojeny. Snímek staré radnice z r. 1945, z archivu Městského muzea Sedlčany Lidová hvězdárna Již se pomalu stává tradicí zasvětit poslední zářijový pátek Evropské noci vědců. Noc vědců organizovaná v oblasti astronomie za přispění České astronomické společnosti bude mít dne 27. září následující program se začátkem v 18 hod. - Pozorování Slunce, planet a dalších objektů dalekohledem hvězdárny. - Ukázka využití profesionálních CCD kamer při fotometrii hvězd s obíhajícími exoplanetami. - Sledování proměnných hvězd a problematika objevování nových proměnných hvězd. - Způsob získávání Barevných snímků objektů noční oblohy. - Diskuse na nejrůznější témata z oblastí kosmologie, Slunce a sluneční soustava, dalekohledy K zdolání těchto úkolů zažádal MNV u ministerstva národní obrany o propůjčení 200 německých válečných zajatců, z nichž 60 řemeslníků, ze zajatého tábora v Prosečnici-Lešanech. Žádost dosud vyřízena nebyla. K účinnému řízení všech naskytujících se úkolů a prací chybí MNV nezbytný stálý a rychlý styk s veřejnými úřady: Aby toho bylo dosaženo, stará se MNV v prvé řadě o to, aby místní veřejné budovy, rovněž poškozené a byty pro úřednictvo byly po provedeném již vyčištění urychleně opravea satelity zaměřené na astronomické objekty, radioastronomie a další oblasti ve výzkumu vesmíru. - V případě nerušeného pozorování oblačností bude hvězdárna otevřena po půlnoci do 4 hod. - V průběhu večerního programu se mohou návštěvníci zúčastnit soutěže o malý dalekohled. - Ostatní pátky v prvním školním měsíci budou programově zaměřeny na odcházející souhvězdí letní oblohy a nastupující souhvězdí podzimní. Vložený obrázek galaxie M31 ze souhvězdí Andromedy pořídil Václav Cháb digitálním fotoaparátem. Plán pozorování hvězdárny pro veřejnost na září: Hvězdárna na Cihelném vrchu otevřena každý pátek od 19 do 22 hod. Měsíc Na páteční večerní obloze 13. a První čtvrť , úplněk Planety Merkur nepozorovatelný, Venuše nízko nad jihozápadním obzorem, Mars ráno na východě, Jupiter ve druhé polovině noci, Saturn nízko nad jihozápadním obzorem, Uran s Neptunem celou noc. Ostatní objekty souhvězdí letní oblohy Labuť, Lyra, Orel a Střelec. Vycházející souhvězdí podzimní oblohy Pegas, Andromeda, Vodnář a Ryby. Mlhoviny a galaxie viditelné dalekohledem hvězdárny. Kulové hvězdokupy a vícenásobné soustavy hvězd. František Lomoz

16 USNESENÍ USNESENÍ RADY MĚSTA SEDLČANY č. 14/2013 ze dne Rada města Sedlčany (RM) bere na vědomí zprávu o plnění úkolů, vyplývajících z předchozího jednání Rady města Sedlčany ze dne a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných. - RM doporučuje ZM schválit prodej částí pozemků ve vlastnictví Města Sedlčany, a to dílu a o výměře 689 [m 2 ], který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 2371/1, a dále pozemek parc. č. 2370/ 16 o výměře 29 [m 2 ], který byl nově utvořen z původního pozemku parc. č. 2370/1 (viz. geometrický plán Ing. Lubomíra Soukupa, č /2013 z ). Prodej se doporučuje ke schválení v souladu s platným ceníkem pozemků ve vlastnictví Města Sedlčany za jednotkovou cenu 150 [Kč/ m 2 ], tj. celkem 718 [m 2 ] za cenu [Kč]. - RM schvaluje pronájem pozemků ve vlastnictví Města na dobu neurčitou s dalšími parametry ve Smlouvě uvedenými, a to parc. č. 2781/14 o výměře 271 [m 2 ], parc. č. 2781/15 o výměře 214 [m 2 ], parc. č. 2781/35 o výměře 673 [m 2 ] a parc. č. 2782/4 o výměře 370 [m 2 ], vše druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití manipulační plocha v k. ú. a obci Sedlčany, společnosti LAPUŠKA, s. r. o., se sídlem Mladoboleslavská č. p. 223, Praha 9 - Kbely; IČ , za cenu 10 [Kč/m 2 /rok]. - RM schvaluje uzavření Smlouvy o podnájmu uvedených nebytových prostor v objektu č. p. 173 v ulici 28. října v Sedlčanech, a to mezi nájemcem p. Jiřím Krotkým a podnájemcem pí Věrou Krotkou, oba trvale bytem Jižní Svah č. p. 1194, Sedlčany. Podnájem se povoluje v souladu s uzavřenou Nájemní smlouvou na dobu určitou, tj. od do RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem (jako povinným ) a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4 - Podmokly, Teplická 874/8, , zastoupené na základě pověření (plné moci) č. 0280/2010 p. Miroslavem Cihelkou, se sídlem Jelence č. p. 50, Kamýk nad Vltavou, (jako oprávněným ), která se týká zajištění vstupu na pozemky parc. č. 750/1 a parc. č. 750/2 v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany, a to za účelem strpění umístění, zřízení, provozování, údržby a oprav kabelového vedení NN 0,4 kv, včetně betonového sloupu pro stavbu označenou IP /1 Sestrouň - Zberaz - NN (B 438) pro parc. č. 654/3 a 655 v k. ú. Sestrouň, za podmínek určených předmětnou Smlouvou. - RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem (jako povinným ) a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4 - Podmokly, Teplická 874/8, , IČ , zastoupené na základě pověření (plné moci) č. 0179/2010 společností ENERGON Dobříš, s. r. o., IČ , která je dále zastoupená na základě jí udělené plné moci společností ENERGON reality, s. r. o., IČ (jako oprávněné ). Předmětem Smlouvy je zajištění vstupu na pozemek parc. č. 750/1 a parc. č. 753/6 v k. ú. Sestrouň, obci Sedlčany, a to za účelem strpění umístění, zřízení, provozování, údržby a oprav kabelového vedení NN pro stavbu označenou IV Sedlčany, Zberaz, knn pro parc. č. 648/37, za podmínek určených předmětnou Smlouvou. - RM revokuje své usnesení ze dne , kterým bylo schváleno pí Dáše Dostálové, trvale bytem Havlíčkova č. p. 623, Sedlčany (č. bytu 4/I. patro tamtéž) uzavření Smlouvy o podnájmu bytu velikostní kategorie 2+1, a to s panem Jiřím Perníčkem, dosud trvale bytem Strojírenská č. p. 791, Sedlčany. Důvodem revokace usnesení je odstoupení pana Jiřího Perníčka od smluvního vztahu. - RM schvaluje přidělení bytu o velikostní kategorii 0+1 (č. bytu 18/III. patro) v Domově s pečovatelskou službou Sedlčany č. p. 175 v ulici 28. října v Sedlčanech, a to paní Martě Séglové, doposud trvale bytem Růžová č. p. 125, Sedlčany. - RM schvaluje přidělení ubytovací jednotky č. 4 v I. patře na Městské ubytovně Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, Sedlčany, a to panu Michalu Pejlovi, doposud trvale bytem Dělnická č. p. 548, Sedlčany, na dobu určitou do RM schvaluje přidělení ubytovací jednotky č. 11 v I. patře na Městské ubytovně Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, Sedlčany, a to paní Silvii Křemenákové, doposud trvale bytem Kosova Hora č. p. 200, a to na dobu určitou od do RM schvaluje předmět Žádosti paní Marie Gulášové o prodloužení Smlouvy o ubytování na Městské ubytovně Sedlčany na adrese Strojírenská č. p. 791, Sedlčany (ubyt. jednotka č. 10/IV. patro), a to na dobu určitou, tj. do 30. září RM souhlasí s vyspecifikovanou částí reálného zhodnocení nemovitosti ve vlastnictví Města (nebytové prostory v přízemí bytového domu na adrese Sedlčany, Komenského náměstí č. p. 876, Sedlčany), které bylo provedeno se souhlasem vlastníka na náklady nájemce, pí Aleny Chábové, trvale bytem Zberaz č. p. 7, Sedlčany, a to ve výši uznatelné části nákladů [Kč] a pověřuje MěÚ, Odbor majetku, vyhotovením Dodatku k Nájemní smlouvě, kterého předmětem bude zápočet uznatelné části trvalého zhodnocení nemovitosti oproti nájemnému a stanovení režimu odpočtů; dále úpravou evidence a zajištěním aktualizace účetní hodnoty nemovitosti. - RM souhlasí s poskytnutím sportovní plochy Městského stadionu Taverny ve prospěch konání rybářské soutěže, a to bez finančního plnění na základě řádně založeného, časově omezeného, smluvního ujednání mezi provozovatelem - Sportovní areály Sedlčany, příspěvkovou organizací a Českým rybářským svazem, MO Sedlčany (forma výpůjčky; bezplatné užívání) s tím, že za přípravu, konečný úklid prostoru a náklady provozovatele spojené s činností ostatní (údržba zařízení), uhradí předem částku 500 [Kč]. Případné další náklady na sjednané služby spojené s organizací sportovní akce jdou na vrub vypůjčitele. - RM schvaluje upuštění od smluvní platby nájemného za užívání nemovitostí ve vlastnictví Města ve sportovním areálu Sedlčanská kotlina, neboť byly významně zasaženy ničivou povodní v červnu 2013, a to ve výši 6970 [Kč/rok 2013], ve prospěch uživatele - subjektu AUTOKLUB RAC SEDLČANY v AČR, areál Sedlčanská kotlina; PO Box 241, Sedlčany; IČ Administrativu ve věci usnesení zajistí MěÚ, Odbor majetku, a to v součinnosti s Odborem ekonomickým. - RM ukládá MěÚ, Odboru investic, zajištění vhodného konzultanta pro přípravu zadání a následné vyhotovení studie na zajištění funkčnosti a využití stávající umělé vodní nádrže, označované jako Sedlčanské koupaliště, pro rekreační účely, a to v termínu do dne RM bere v plném rozsahu na vědomí předloženou Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku zveřejněnou pod názvem Odvlhčení zimního stadionu v Sedlčanech a akceptuje závěry a výsledky řízení spolu s pořadím vyhodnocených nabídek. Na prvním místě se umístil subjekt KAVER CHLAZENÍ, s. r. o., nabídka za [Kč] bez DPH; na druhém místě subjekt H+H Technika, s. r. o., nabídka za [Kč] bez DPH a na třetím místě subjekt CHTS, s. r. o.; nabídka za [Kč] bez DPH. RM souhlasí s doporučením hodnotící komise uvedeným v předložené Zprávě. - RM souhlasí s tím, aby veřejná zakázka na dílo - Odvlhčení zimního stadionu v Sedlčanech byla přidělena, a to v souladu s hodnocením hodnotící komise, uchazeči, který se dle stanovených kritérií umístil na prvním místě v pořadí, tj. subjektu KAVER-CHLAZENÍ, s. r. o., se sídlem K Lávce č. p. 9, Praha 6; IČ RM doporučuje, aby s tímto uchazečem byla podepsána v zákonem stanovených termínech příslušná Smlouva o dílo. - RM schvaluje návrh Smlouvy o dílo, které předmětem je zajištění komplexního výkonu autorského dozoru na realizaci akce Provozní budova SDH II - Sedlčany, který bude prováděn paní Ing. arch. Ivanou Slavkovou, Vysoký Chlumec č. p. 42, 2; IČ (neplátce DPH), za sjednanou odměnu 400 [Kč/hod.] s maximálním rozsahem výkonu práce 80 hodin do předání stavby objednateli. - RM schvaluje návrh Smlouvy o dílo č. 55/13, které předmětem je zajištění výkonu technického dozoru na realizaci akce Provozní budova SDH II - Sedlčany, který bude prováděn Ing. Jaroslavem Peterkou (Ing. Jaroslav Peterka - Peterka, ateli- (pokračování na další straně)

17 (dokončení z předchozí strany) ér projektování staveb a inženýrské činnosti, Pod Cihelným vrchem 1030, Sedlčany; IČ ), za sjednanou cenu činící [Kč] bez DPH. - RM souhlasí se zadáním výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na akci Přivaděč pitné vody Benešov - Sedlčany (smluvní ujednání) pro rok 2014 p. Tomáši Korálkovi, K Otočce 1412/8, Praha 4; IČ , a to dle cenové nabídky ze dne s finanční náročností [Kč/měsíc] bez DPH. - RM souhlasí se zadáním zpracování průběžných monitorovacích zpráv (smluvní ujednání) na akci Přivaděč pitné vody Benešov - Sedlčany společnosti ROXIMA, s. r. o., Zelená č. p. 395, Psáry - Dolní Jirčany; IČ , dle cenové nabídky ze dne s finančním plněním 8500 [Kč/měsíc] bez DPH a s vypracováním závěrečné Finanční a ekonomické analýzy projektu s finančním plněním ve výši [Kč] bez DPH. - RM doporučuje ZM schválit na profinancování realizace nákupu strojního vybavení (zametací vůz a zařízení na svoz bioodpadu) ručení Města Sedlčany za kontokorentní úvěr, který byl společnosti Sedlčanské technické služby, s. r. o., se sídlem Karla Hynka Máchy č. p. 651, Sedlčany; IČ , poskytnut dne společností GE Money Bank, a. s., se sídlem Vyskočilova 1422/1a, Praha 4, Michle, a to ve formě avalu blankosměnky, vystavené společností Sedlčanské technické služby, s. r. o.; IČ až do výše [Kč] s tím, že zajištěný úvěr je poskytnut se splatností na jeden rok, tedy ke dni V případě prodloužení splatnosti tohoto kontokorentního úvěru Město Sedlčany souhlasí s ručením ve formě avalu na blankosměnce na dobu neurčitou. - RM schvaluje návrh na vypsání výběrového řízení na obsazení místa městského strážníka Městské policie Sedlčany, a to za podmínek v Oznámení o výběrovém řízení podrobně uvedených. - RM schvaluje návrh Smlouvy o poskytování odborné a poradenské služby občanům v oblasti finanční gramotnosti, která je uzavírána na dobu neurčitou mezi Městem Sedlčany a dodavatelem sjednané služby panem Lubošem Kymlou; IČ , bytem Sedlčany, Husova č. p. 227, Sedlčany. Prostřednictvím této Smlouvy bude nahrazován segment těchto činností za výkon spadající pod kompetence MěÚ, Odboru sociálních věcí, a to za sjednanou cenu ve výši 2500 [Kč/měsíc], splatnou za podmínek Smlouvou stanovených. - RM schvaluje návrh Smlouvy o poskytování poradenských a terapeutických služeb dětem, dospívajícím a jejich rodinám, která je uzavírána na dobu neurčitou mezi Městem a dodavatelem sjednané služby, Diagnostickým ústavem a Střediskem výchovné péče, Na Dlouhé mezi 69/19, Praha 4, IČ , a to bez finančního plnění, vyjma úhrady cestovních nákladů (doprava ze střediska Příbram). Ostatní podmínky poskytování služby jsou smluvním ujednáním podrobně stanoveny. - RM nemá výhrady a bere v plném rozsahu na vědomí předloženou Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku zveřejněnou pod Povodeň z pořádně zasáhla městský majetek spravovaný příspěvkovou organizací Města SAS. Nejvíce to odnesl zimní stadion, ušetřený nebyl ani Městský stadion Tatran s fotbalovým hřištěm a volejbalovými kurty. Turistická ubytovna Tatran byla také pod vodou se na opraveném stadionu Tatran konalo 2. kolo krajského přeboru mezi naším A mužstvem TJ Tatran a MFK Dobříš. Naši borci sice prohráli, ale stadion je v mnohem lepší kondici než před povodní. Nové oplocení (kromě kousku provizorního), opravené a nově natřené hrazení, brány a sloupy, nové ochranné sítě, nové obložení fasády tribuny včetně nové pochozí plochy zabraňující zatékání dešťové vody do budovy. Nesmíme zapomenout na vyměněná okna v 1. patře, na nové dveře i na opravené omítky. To vše se zrekultivovanou travnatou plochou stadionu a opraveným volejbalovým kurtem přispělo ke skvělé atmosféře zaplněného stadionu Tatran při sedlčanské pouti. Ve stejný den se pro veřejnost prvním veřejným bruslením zdarma otevřel zrekonstruovaný zimní stadion. Opravy škod způsobené povodní se stihly neuvěřitelně rychle. Celé přízemí ZS je prakticky nové - od stěn ze sádrokartonu přes topení, podlahy, elektroinstalaci až po chladící technologii. Od probíhají na ZS soustředění hokejistů a startuje tradiční soutěž O Pohár starosty města a začínají soutěže hokejistů. Za SAS i za Město Sedlčany velice děkuji za pomoc při odstraňování následků povodní dobrovolníkům z řad sportovců (volejbalisté, fotbalisté a hokejisté), zaměstnanců SAS, příbuzných a známých i neznámých, ale i profesionálům z řad hasičů, Technických služeb Sedlčany a Městského úřadu Sedlčany. Někteří pracovali zdarma, někteří za odměnu, ale uvědomuji si, že za takovou náročnou práci, až příliš malou. V neposlední řadě si poděkování zaslouží i firmy opravující škody za včasné opravení a zejména také sponzoři a dárci. Pavel Bednář, ředitel SAS USNESENÍ / SPORT USNESENÍ RADY MĚSTA SEDLČANY č. 14/2013 ze dne Sportovní areály jsou po povodních opět v plném provozu názvem Rekonstrukce areálu nemocnice Sedlčany a akceptuje závěry, výsledky (spolu s pořadím vyhodnocených nabídek) a doporučení hodnotící komise. - RM souhlasí s tím, aby veřejná zakázka na dílo - Rekonstrukce areálu nemocnice Sedlčany byla přidělena, a to v souladu s hodnocením hodnotící komise, uchazeči, který se dle stanovených kritérií umístil na prvním místě v pořadí, tj. subjektu SLÁ- DEK GROUP, a. s.; se sídlem Jana Nohy č. p. 1441, Benešov; IČ Tento uchazeč podal nejvýhodnější nabídku, ve které je deklarována nejnižší nabídková cena, činící [Kč] bez DPH. RM doporučuje, aby s tímto uchazečem byla podepsána v zákonem stanovených termínech příslušná Smlouva o dílo. - RM schvaluje přidělení účelového finančního příspěvku 1. ZŠ Sedlčany ve výši 3000 [Kč] z městského rozpočtu, kapitoly označené č. 6 Všeobecná veřejná správa, subkapitoly Příspěvky občanským sdružením, zájmovým organizacím, a to na úhradu části nákladů spojených s účastí jejího žáka na Republikovém finále Odznaku Všestrannosti Olympijských Vítězů, které se uskuteční 6. a Oprava Ve zpravodaji města č. 7-8 jsem v úvodním slovu starosty informoval o průběhu červnových povodní. V mém rukopisu článku došlo k nepřesnostem v některých časových údajích. Sled událostí byl: v 7:30 hod. vydán pokyn ke svolání povodňové komise, 7:45 hod. zahájena její činnost, v 8:00 hod. vyhlášen I. stupeň a v 8:20 hod. II. stupeň povodňové aktivity. Za tuto textovou chybu se omlouvám. Ing. Jiří Burian, starosta města Startuje hokejový pohár SO 7.9. ve 14 RB Zvírotice-Domino, v 16 SG Štětkovice -Chlum, v 18 Stars-Drásov, ve 20 Rožmitál-Stros. NE 8.9. v Příčovy-Žabáci, v Huroni Vršovice-Kňovice, ve Genemusic-Olbramovice. PO 9.9. v DSK Dušníky-Marila Votice, ve Štětkovice B-Medvědi. ST v Draci-Dublovice, ve Čerti Votice -Tučňáci. PÁ v Miličín-Rybníkáři, ve Čerti Křepenice-Rumola. SO v Ševci-Hrádek, v Rovina-Novit, ve Domino-Marila Votice. NE v Stros-Příčovy, v Žabáci-Vršovice, ve Kňovice-DSK Dušníky. PO v Drásov-Rožmitál, ve Bubák-Genemusic. ST v Olbramovice-Stars, ve RB Zvírotice-SG Štětkovice. PÁ v Hrádek-Čerti Votice, ve Medvědi-Ševci N. Knín. SO ve 12 Rumola -Štětkovice B, ve 14 Dublovice-Křepenice, v 16 Rybníkáři -Draci, v 18 AHC N. Knín-Miličín, ve 20 Tučnáci-Rovina. NE v SG Štětkovice-Domino, v Stars -Chlum, ve Genemusic-RB Zvírotice. PO v Rožmitál-Olbramovice, ve Příčovy-Drásov. ST v Vršovice-Stros, ve DSK Dušníky -Žabáci. PÁ v Marila-Kňovice, ve Draci-AHC N. Knín. SO v Křepenice-Rybníkáři. SO v Štětkovice B-Dublovice, ve Ševci N. Knín-Rumola. NE v Novit-Tučnáci, v Čerti Votice-Medvědi, ve Rovina-Hrádek. PO v Žabaci-Marila, Domino-Kňovice

18 RŮZNÉ Den zdraví v sedlčanské nemocnici nabídne bezplatné testování HIV, celkovou diagnostiku těla a poradí v prevenci tlustého střeva Městská nemocnice v Sedlčanech připravila na středu 11. září pro širokou veřejnost akci s názvem Den zdraví. Během celého dne budou moci návštěvníci konzultovat s lékaři nemocnice své problémy ohledně křečových žil, hemoroidů a dozvědět se vše o prevenci rakoviny tlustého střeva. Stejně tak budou moci podstoupit přístrojovou diagnostiku celého organizmu. Odborníci ze sedlčanské nemocnice jim umožní vyzkoušet také jednu z nejmodernějších metod testování viru HIV. Během Dne zdraví budou moci návštěvníci pomocí lékařsky certifikovaného přístroje zjistit celkový stav svého organismu váhu, množství V důsledku restrukturalizace provozu nemocnice a přeměně fungování chirurgického oddělení na režim tzv. jednodenní chirurgie hrozilo uzavření chirurgické ambulance o víkendech a státních svátcích, neboť úhrady od zdravotních pojišťoven za poskytnutou péči nepokryjí náklady na její provoz. V průběhu 1. pololetí jednalo vedení Města Sedlčany s vedením společnosti Mediterra Sedlčany, s.r.o. o možnostech a podmínkách zachová- tuku, svalové hmoty, BMI, metabolický věk nebo například útrobní tuk. Čeká je také testování ze slin na přítomnost viru HIV, které je prováděno anonymně a jehož výsledek bude znám během pouhých dvaceti minut. Odborníci z nemocnice také poradí návštěvníkům s jejich problémy s křečovými žilami a hemoroidy. Sedlčanská nemocnice všem přítomným nabídne i možnost dozvědět se více o prevenci v boji s rakovinou tlustého střeva pomocí screeningové kolonoskopie. Den zdraví proběhne 11. září od 10 do 16 hodin na náměstí před nemocnicí v Sedlčanech. Víkendový provoz chirurgické ambulance v Městské nemocnici Sedlčany zůstane zachovaný ní těchto zdravotnických služeb. Díky dobré vůli finančně se podílet na úhradě nákladů za poskytnutou péči a díky vstřícnému přístupu vedení nemocnice se podařilo uzavřít dohodu, která byla definitivně schválena Zastupitelstvem města Sedlčany 19. srpna o provozování chirurgické ambulance o sobotách, nedělích, svátcích a ostatních svátcích. Pro Město Sedlčany to znamená roční příspěvek nemocnici Kč a pro pacienty zachování zdravotní péče v uvedené dny od 7 do 19 hod. Policie ČR přibírá do svých řad nové kolegy V současné době opět policie hledá nové parťáky za chybějící kolegy. Na trhu práce jsou nyní čerstvě dokončení středoškoláci, někdo jiný zase může uvažovat o změně svého nynějšího povolání. Těm, kteří by chtěli pomáhat a chránit, nabízíme práci v přímém výkonu služby v uniformě, a to na obvodních odděleních nebo na dopravním inspektorátu. Jedná se o velmi zajímavé, mnohdy až adrenalinové zaměstnání. Nabízíme např. šest týdnů dovolené, kariérní postup, možnost dalšího vzdělání, bezúročné půjčky, příspěvky na penzijní a životní pojištění, ozdravné pobyty, již po šesti letech služby nárok na odchodné, po 15 letech služby dokonce doživotní výsluhový příspěvek. Policistu si sami během několika měsíců vyškolíme. Na škole již pobírá základní plat asi 15 tisíc korun hrubého, má hrazen pobyt a stravu. Probíhá zde výuka zajímavých předmětů jako je kriminalistika, psychologie, právo, střelecká příprava aj. Po skončení základní odborné přípravy přechází nový policista do 3. platové třídy a má poté asi 20,5 tisíce korun hrubého. Základní podmínky: české občanství, věk nad 18 let, střední vzdělání s maturitou, bezúhonnost doložená opisem Rejstříku trestů, zdravotní, fyzická a osobnostní způsobilost k výkonu služby. V případě zájmu kontaktujte personální pracovníky v Praze Zbraslav, tel (764). Nové autobusy za přispění evropských peněz Společnost Arriva Praha s.r.o. (dříve Veolia Transport Praha s.r.o.) zahájila projekt modernizace vozového parku Moderní autobusy společnosti VEOLIA TRANSPORT s využitím finančních prostředků poskytnutých z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy (ROP SČ). Výše poskytnuté dotace činí korun. Záměrem tohoto projektu realizovaného firmou Arriva Praha (Veolia Transport Praha) v období od září 2012 do června 2014 je modernizace vozového parku nákupem 17 nových nízkopodlažních autobusů splňujících emisní normu EURO 5, které umožní komfortní přepravu osob se sníženou pohyblivostí a orientací. Z tohoto důvodu budou vozidla vybaveny výklopnou mechanickou plošinou umožňující snadný nástup i výstup cestujícím na invalidním vozíku i rodičům s kočárky. Cílem projektu je v rámci obnovy vozového parku zvýšení kvality úrovně veřejné autobusové dopravy. Cestujícím, především občanům pohybujícím se na invalidním vozíku a starším lidem, kteří mají problémy s mobilitou, chceme umožnit dostat se pohodlně jak na úřady, tak i do zdravotních zařízení nebo za nákupy. Zároveň chceme zvýšit ekologičnost dopravy a pomoci rozvoji regionu, kterým je venkovská oblast spadající do Příbrami, Dobříše, Březnice a Sedlčan, uvedl Petr Čihák, generální ředitel Arriva Praha. Část dopravního výkonu má přesah i do Prahy, což je odvozeno od potřeb obyvatel přilehlého regionu cestovat do hlavního města za prací a na úřady, dodal Čihák. Pořízené autobusy budou nasazeny na linky v oblastech Příbramska, Březnicka, Sedlčanska a Dobříšska s přesahem do hlavního města Prahy a budou provozovány v závazku veřejné služby Středočeského kraje. V současnosti Arriva Praha (Veolia Transport Praha) v provozovně Příbram nasazuje do provozu 73 autobusů pro výkony v závazku veřejné služby. Jejich průměrné stáří je 9,05 roku (stav k ). Modernizací vozového parku realizací tohoto projektu se sníží průměrné stáří vozidel na 5,68 roku (stav k ). Projekt je spolufinancován z prostředků Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy. Společnost Arriva Praha je součástí skupiny Arriva po akvizici mateřskou firmou Deutsche Bahn. Více informací o společnosti naleznete na adrese: Vydává Městský úřad Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 32, IČ , jako měsíčník v nákladu 3300 ks, místo vydávání Sedlčany, evidenční číslo MK ČR E 11727, řídí redakční rada, sazba Jan Kuthan, tiskne firma Van druck Sedlčany, vychází zpravidla 28. dne v každém měsíci. Ceník inzerce: černobílé 1250 Kč (1/4 strany), 2100 Kč (1,2 strany), 4100 Kč (celá strana), barevně 1900 Kč (1/4 str.), 3200 Kč (1/2 str.), 4900 Kč (celá strana). Jedno opakování sleva 5 %, více opakování sleva 10 %. Ceny včetně 21 % DPH. Vyřizuje Jana Špalová - Městský úřad Sedlčany, tel ,

19 Matematiku umíme, jenom o tom nevíme! Matematika často uváděný neoblíbený předmět ve škole. Zkuste se sami nyní zamyslet, jaké vzpomínky a pocity ve vás vyvolá spojení písemka z matematiky... Nechceme spekulovat, ale asi na tom budete podobně jako velká část všech dětí v naší zemi. Matematické dovednosti, jak ukazují různá celoplošná testování a průzkumy, jsou v současné době na nižší úrovni než na jaké by měly a mohly být. Je přitom paradoxem, že právě v Čechách existuje tým odborníků v čele s prof. Milanem Hejným, který se s velkým úspěchem zabývá novým přístupem k výuce matematiky. To, co by měla žákům otvírat, není jednoduché počítání, ale způsob myšlení. Myšlení, které potřebuje i archeolog či právník přemýšlet logicky, organizovat věci, používat zdravý rozum Na řadě škol se už tento způsob zabydlel a výsledky, kterých tam dosahují, jsou velmi překvapivé. Většina žáků vyučovaných touto metodou se dostává nad celostátní průměr, skvělé výsledky mají i v matematických soutěžích. Zjišťují, že tento způsob výuky následně ovlivňuje a usnadňuje i výuku cizích jazyků. I my na 1. ZŠ bychom chtěli u našich žáků vytvářet dobrý vztah k matematice a zlepšit jejich způsob (nejen matematického) myšlení. A mít společně s dětmi radost z jejich práce a z výuky, kde všichni pracují se zaujetím. Začali jsme se o novou metodu zajímat. Někteří učitelé se již zúčastnili školení a ukázkových hodin, ostatní je mají před sebou. Ve školním roce budou novou metodou vyučovány první třídy a jedna druhá třída, další rok se připojí opět prvňáčci. Každé dítě chce být tvořivé, nechce se jen koukat, jak si ostatní hrají... Pouťový turnaj v nohejbale V sobotu se na hřišti v Háječku konal 3. ročník Pouťového turnaje trojic. Zúčastnilo se jej celkem 10 mančaftů. Počasí přálo celý den všem hráčům i divákům. Chtěl bych poděkovat sponzorům: Město Sedlčany, Rybářství PEFA, Brudra, Restaurace Na Růžku, Voda, topení, koupelny Skalický, Jelínková Alena a Jaromír Dvořák. Díky nim se nohejbal posouval vpřed a v Sedlčanech se tento sport drží ještě na úrovni. Tímto všem děkuji a těším se na další ročník. Miroslav Stupka Škola TAEKWON DO I.T.F. GBHS Škola Taekwon do I.T.F GBHS začala od září 2009 působit na SOU Zemědělském v Sedlčanech. Taekwon-do si dává za cíl harmonický rozvoj cvičenců po fyzické, psychické a morální stránce. Hlavní zásady každého taekwondisty formuloval jeho zakladatel takto: Zdvořilost, Čestnost, Vytrvalost, Sebeovládání a Nezkrotný duch. K těmto principům jsou vedeni cvičenci již od útlého věku. V České republice se taekwon-do cvičí od roku 1987 a je organizováno Českým svazem taekwon-do ITF, jehož jsme členy. Jako technický dohled zde působí korejský mistr HWANG HO- YONG, IX. dan. Během posledních let si české sportovní taekwondo ITF vybojovalo mnoho cenných umístění. Větší důraz než na sportovní stránku je však kladen na výuku tradičního bojového umění sebeobrany. Naše činnost je zaměřena především na mládež školního věku, ale máme také členy předškolního věku i již ty dávno plnoleté. Pravidelně pořádáme zkoušky na technické stupně, výukové semináře, soustředění, závody a také nabízíme individuální výuku. Tréninky vedou kvalifikovaní trenéři, nositelé černých pásů. Standardem naší školy je vysoká kvalita, velké množství tréninků a bezkonkurenční cena. Tréninky pravidelně každý týden v úterý 18:30 20:00, SOU Zemědělské, Petra Bezruče, Sedlčany. Informace na nebo tel.: Tomáš Veverka kvalifikovaný trenér.

20 Studenti gymnázia si zahráli Virtulife Ve čtvrtek jsme den nezahájili testem z angličtiny, jak bylo původně v plánu, ale vyrazili jsme do školní tělocvičny a zúčastnili se zajímavého programu. Studenti prvního i druhého ročníku obchodní akademie a prvního ročníku čtyřletého gymnázia měli možnost dozvědět se něco hravou formou o finanční gramotnosti. Naši školu navštívilo občanské sdružení Pro lepší svět se stejnojmenným projektem. Několik informací o tomto sdružení, které vzniklo v roce 2007, nám sdělila členka sdružení a autorka projektu Dana Chmelová. Té jsem položila několik otázek. Jak funguje sdružení Pro lepší svět? Organizujete i jiné projekty? Naše občanské sdružení tento projekt připravovalo více než dva roky a nyní zahájilo pilotní projekt. Začali jsme na Sedlčansku, protože zde bydlím a znám tady bezvadné lidi. Proto jsme se rozhodli, že pilotní projekt uděláme právě tady. Začali jsme v Sedlčanech, v Novém Kníně a také na Dobříši. Tyto akce chceme organizovat tak, aby se zde lidé za nějaký čas naučili hospodařit se svými financemi, aby začali přemýšlet o tom, jak žijí, a aby začali kvalitu svého života zlepšovat. Jaké cíle jste si v rámci projektu vytyčili? Čeho chcete dosáhnout? Cílem projektu je v první řadě lidi probudit, aby vzali vše do svých rukou a zároveň aby dostávali kvalitní informace a mohli tak změnit svůj život. Mým přáním je, aby se tento projekt šířil i do dalších regionů. Vítáme každého aktivního člověka, který v tom projektu uvidí smysl či příležitost se realizovat a bude projekt Pro lepší svět společně s námi rozvíjet. Navštívili jste s tímto programem už více škol? Ne, ne. Vy jste první. My jsme tento projekt založili nedávno, koncem dubna. Máme připravené programy pro tři oblasti života: finanční soběstačnost, zdraví a volný čas, rozvoj kreativity. V prvé řadě je to nauka o finanční gramotnosti, druhá oblast je sport, takže bychom rádi zorganizovali turnaj ve frisbee a podporovali různé sportovní aktivity. Třetí oblast má dát prostor vizím, které chceme kreslit a rozvíjet tvořivost. V rámci tohoto projektu bychom rádi vytvořili přes internet sbírku největších vizí na světě. A chceme, aby na web mohl každý člověk vložit své sny a tím se přiblížit k jejich splnění. Třídy v rámci projektu absolvovaly hru Virtulife, která simulovala život člověka od 30 do 60 let. Každý si tak mohl vyzkoušet, jak by zvládl všechny finanční problémy, které mohou člověka během těchto let potkat. Cílem hry bylo dosažení třech základních životních cílů: splnit si životní sen, který mohla představovat například dovolená u moře. Druhým cílem bylo pořídit si vlastní bydlení a třetím cílem vytvoření finanční životní rezervy. Hra měla u studentů velký úspěch. Jak ve škole nebývá úplně vždy zvykem, všichni od začátku pozorně poslouchali a snažili se správně pochopit pravidla hry. Ta spočívala v rozdělení hráčů do pětičlenných skupin. Skupiny představovaly různě materiálně situované typy rodin a jednotliví studenti v nich zastupovali rodinné příslušníky - maminku, tatínka a tři děti. Každá rodina dostala svůj základní rozpočet a spolu s ním také dluh v určité výši. Studenti se do hry zapojili s takovým nadšením, že se vší vážností začali i podle svých nových sociálních rolí oslovovat a často zaznívalo: Maminko, tatínku. Celým dopolednem nás provázel tým sestavený ze zakladatelky projektu Dany Chmelové, Libora a Petra, kteří představovali bankéře. Hned v úvodu jejich návštěvy všem nabídli tykání, což rozhodně také podpořilo přátelskou atmosféru, která v tělocvičně panovala. Po vysvětlení pravidel měla každá rodina za úkol uspořádat a promyslet svůj rozpočet. Rozhodnout se, které úvěry a pojistky uzavřou, které spotřebiče či zboží nakoupí nebo zda si hned na počátku hry vezmou hypotéku. Po celou dobu samozřejmě Petr, Libor i Dana poskytovali jakési finanční poradenství - tzn. snažili se studentům poradit, které úvěry je výhodné uzavřít, aby hru neskončili s rozpočtovým minusem. Také nám objasnili, co to vlastně jsou a co obnáší všechny druhy úvěrů a pojistek - například riziková pojistka nebo životní, co je to spotřebitelský úvěr atd. Hra se potom dále posouvala pravidelným tempem. Zástupci rodin si každé tři roky chodili do banky pro vydělané peníze a dále z nich potom spláceli své dluhy a platili své finanční závazky. Paní profesorka Lenka Lichtenbergová zastávala roli Osudu, protože jejím úkolem bylo házení hrací kostkou, která určovala výši akcií, dluhopisů a pohyb na peněžního trhu. Studenti se dále museli vypořádat s problémy nebo výhodami, které jim tato změna přinesla. Když se magnet na herním plánu dostal k hranici 60 let, hra skončila. Všechny rodiny zhodnotily svou finanční situaci. Vítězem se stala ta rodina, která splnila všechny cíle a skončila s největší životní rezervou. Studenti si tak vyzkoušeli, zda by dokázali s penězi v dospělosti hospodařit a ve stáří byli zajištění. Určitě to byla výborná zkušenost, studenti obdrželi mnoho informací, které v životě určitě využijí. Doporučila bych i široké veřejnosti si tuto hru vyzkoušet. Je to opravdu naučné a především zábavné. Těšíme se na další zajímavé programy a touto cestou ještě jednou děkujeme občanskému sdružení Pro lepší svět. Více informací o tomto projektu najdete na webových stránkách: Michaela Šofková (Literární dílna G a SOŠE)

film pro dospělé 13. 9. a pro děti 15. 9. Dlouhodobé akce: od 9. 9.

film pro dospělé 13. 9. a pro děti 15. 9. Dlouhodobé akce: od 9. 9. ZÁŘÍ 2013 KULTURNÍ KALENDÁŘ Nově zrekonstruované kino nabízí v září mimo Přehled kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve městě Sedlčany jiné dva dárky v podobě volného vstupu na film pro dospělé

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

U s n e s e n í. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 8. června 2015 (volební období 2014 2018)

U s n e s e n í. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 8. června 2015 (volební období 2014 2018) U s n e s e n í ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 8. června 2015 (volební období 2014 2018) 38/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí zprávu přednesenou panem místostarostou

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

Informace o přijatých usneseních z 18. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. června 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OVS OSM ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 18. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. června 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OVS OSM ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Usn.č. 15/02 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 na Kč 65 000,- - neinvestiční dotace na činnost knihovny o Kč 65 000,- Usn.č.

Usn.č. 15/02 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 na Kč 65 000,- - neinvestiční dotace na činnost knihovny o Kč 65 000,- Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 15. zasedání konaného dne 20. 5. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

121. VÝPIS Z USNESENÍ

121. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 121. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 14.01.2014 R/1/2014-121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. úpravu pojistné smlouvy č. 5830851989

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 24.04.2007 432/2007 15. RM V d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí dotace

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17 KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 07.10.2008 901/2008-64. RM V a) bere na vě d o m í Zápis ze škodní komise ze dne 03.09.2008, b) s c h

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 406/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 407/13rm schvaluje

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172)

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172) 1 U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. června 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM)

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM) Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 106/8/2011/ZMS schválilo program 8. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014.

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014. Usnesení z 6. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 05.03.2014 od 13.30 hodin v malé zasedací místnosti!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 59/14: RaM schválila program jednání

Více

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1298/55/13 schvaluje program 55. schůze rady

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1015 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků stpč. 3368 o výměře 6m 2 a ppč. 219/3 o výměře 369 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, v textu dle návrhu. Náklady

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno!

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! Usnesení z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 335/15: Rada města schválila program jednání

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

148. VÝPIS Z USNESENÍ

148. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 148. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 23.09.2014 R/635/2014-148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. uk ončuje 1.1. platnost usnesení č.

Více

USNESENÍ č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 21/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Hosté: Jan Macháček, Karel Hloušek, František Skála, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková

Více

Jednání Rady města Broumova č. 27 ze dne 28. 11. 2007.

Jednání Rady města Broumova č. 27 ze dne 28. 11. 2007. Jednání Rady města Broumova č. 27 ze dne 28. 11. 2007. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Trojan Pozdní příchod:

Více

Usnesení č. 4/10Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého. 8. zasedání s tím, že námitka již byla vypořádána.

Usnesení č. 4/10Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého. 8. zasedání s tím, že námitka již byla vypořádána. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Mgr. Dagmar Rűckerová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282)

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 9. listopadu 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Jana Ponocná, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth, Bc. Jan Mlynář Antonín

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 21/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Hosté: Jan Macháček, Karel Hloušek, František Skála, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním: Splněno:

Více

88. VÝPIS Z USNESENÍ

88. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 88. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 15.06.2009 1745/2009 88. RM V a) bere na vě d o m í zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise

Více

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014 Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1787/74/14 schvaluje program 74. schůze rady

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014

Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014 Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1856/77/14 schvaluje program 77. schůze rady

Více

Informace o přijatých usneseních z 2. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. prosince 2014 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 2. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. prosince 2014 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více