R A B Í N D R A N Á T H T H Á K U R

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R A B Í N D R A N Á T H T H Á K U R"

Transkript

1 A. K A R E L Č A P E K R A B Í N D R A N Á T H T H Á K U R Thákur, ruce složené na prsou, vypadá, jako by se modlil. Čekáš, že se stane zázrak. Místo zázraku krásný stařec vstává, plave vzdušně pokojem a tenkým hlasem se loučí. Good bye! Nazítří přednáší nebo vlastně zpívá své básně. Když recituje svoje drama, recituje ženský part dětinskou fistulkou. Z celého jeho zjevu nemluví jen orientální kultura myšlenky a poezie, nýbrž a snad ještě silněji - podivně zjemnělá kultura aristokratismu tělesné dokonalosti a jakéhosi životního estetismu, vědomého sebe až do posledního pohybu. (Karel ČAPEK: Rabíndranáth Thákur. Lidové noviny 22.června Obsaženo ve výboru: Karel ČAPEK: Na břehu dnů. Ed. Miroslav Halík. Československý spisovatel. Praha S.79/80) Sedí a pije z číšky čaj s očima sklopenýma. Dlouhé, bílé vlasy rozdělené pěknou pěšinkou visí až na ramena, krásné bílé vousy v pravidelných kadeřích splývají po prsou. Tvář neobyčejně ušlechtilá a pravidelná, oči zdáli působí jasně modře, ale jsou černé, indicky černé. Ve své říze ze šedého drsného hedvábí vypadá tento jemný stařec docela jako Correggiův Bůh otec nebo nějaký Mojžíš či apoštol, nakreslený od nazarenského malíře. Prý ho v Berlíně znenadání uviděl herec Moissi a v tu chvíli myslil, že to Bůh otec sestoupil na zem. I běžel mu podat ruku, aby ho přivítal. Mluví tiše a sladce, ale sladčeji mlčí. Kolem něho se točí jeho krásný syn, hnědé, dravčí, hladce holené tváře. Prokvetlý sekretář básníkův odmítá podle rituálního záslibu maso, ale pokorně polyká chlebíčky se šunkou. Myslí snad, že je to rybí maso či co? Rabíndranáth 1

2 B. Práce s textem Orientace v textu 1)Kolik osob celkem autor v textu přiblížil?... 2)Jakou barvu měl Thákurův oděv?... 3)Co bylo podle autora Thákurovým nejsladším projevem?... 4)Jak obvykle držel ruce?. 5)Čím byl zvláštní jeho přednes básní?... 6)S kým si prý Thákura spletl jeden herec?... 7)Jakými slovy Čapek popsal způsob Thákurovy chůze? Opiš je:... Čtenářská gramotnost 1)Představte si okolnosti vzniku textu a poté se ho pokuste zařadit do jednoho z funkčních stylů. Výběr možností: a) publicistický b) prostě sdělovací c) řečnický d) odborný 2)Zamyslete se nad co nejpřesnějším žánrovým vymezením textu Rabíndranáth Thákur. Vyberte tu možnost, která podle vás nejlépe vystihuje jeho literární druh: a) reportáž b) črta c) glosa d) fejeton 3)Nyní vyberte z nabídky nejvhodnější stylový postup, který se v textu objevuje. Kterou stylistickou strategii autor zvolil? a) charakterizuje b) popisuje c) vypravuje d) vykládá 4)Který z podtitulů by se k textu Rabíndranáth Thákur nejvíc hodil? Vyberte: a) Medailon o nositeli Nobelovy ceny b) Spisovatel se představuje c) Komu se podobá d) Rychlá portrétní kresba 5)Který z uvedených rysů Thákurovy osoby v textu chybí? Vyberte: a) pohyby b) mluva c) povaha d) tvář 6)Pokuste se vybrat jedno slovo, které by charakterizovalo Čapkův dojem z R. Thákura: a) zjevení b) aristokrat c) čaroděj d) básník 7)Který z nabízených výroků správně reprodukuje autorův závěrečný postřeh o Thákurovi? Vyberte: a) Thákur ze sebe vyzařuje obrovskou přirozenou moudrost, která na všechny působí b) Thákur působí naprosto přirozeně jako živel, který strhuje i ostatní c) Thákur je typický orientální myslitel a básník, což je vidět na každém pohybu d) Thákur dokonale ovládá všechny své pohyby a projevy, dbá na krásu života 2

3 C. Stylistická cvičení Slovní zásoba 1)Najděte ve slovnících významy těchto méně obvyklých slov v textu. Nebo jejich význam jen zkuste odhadnout. a) fistulka: b) říza: c) apoštol: )Pokuste se nahradit dvě přejatá slova ze závěru Čapkova textu tak, aby zůstal význam sdělení nezměněn. Podívejte se do Čapkova originálu a doplňte do volných míst slova stejného významu. Větu jsem pro větší názornost zjednodušil: Z celého jeho zjevu mluví podivně zjemnělá kultura... tělesné dokonalosti a jakéhosi životního..., vědomého sebe až do posledního pohybu. 3)Vypište z textu všechna spojení, ve kterých se vyskytuje adjektivum krásný : )Nyní doplňte k vypsaným podstatným jménům adjektiva, která k nim Karel Čapek v textu připojil:... pěšinka tvář neobyčejně... a hlas... stařec (kromě krásný ) 5)Co mají přídavná jména z úkolu č.3 a č.4 společného? Pokuste se (s případným využitím vašeho úkolu č.2) uvést jedno podstatné jméno, které by dokázalo společné rysy těchto adjektiv vystihnout (zastřešit je, převést na společného jmenovatele ):.. 6)Nyní znovu pozoruj sloveso vyjadřující Thákurův pohyb tedy ne to, co dělá, ale jak se pohybuje. Doplň větu: Krásný stařec vstává, a tenkým hlasem se loučí. 7)Jak se nazývá toto přenesené pojmenování, které označilo chůzi jako plavání? Vyber možnost: a) metafora b) metonymie c) synekdocha d) personifikace 8)Jak si představujete takovou Thákurovu chůzi? Je v souladu se slovem, které jste napsali do úkolu č.5? Pokuste se uvést jedno příslovce (adverbium), které by vyjadřovalo způsob jeho chůze. Doplňte větu příslovcem: Thákur kráčí... 9)Jak někdo může sladce mlčet? Vyberte variantu, která nejlépe vystihuje autorovo pojetí: a) Thákurovo mlčení působí pohádkovým a neskutečným dojmem b) Thákurovo mlčení působí dojmem potměšilé radosti c) Thákurovo mlčení působí dojmem moudrého naslouchání d) Thákurovo mlčení působí dojmem, že slibuje cosi krásného 3

4 Skladba 1)Opište z textu souvětí, v němž se nachází věta vedlejší příslovečná účelová: 2)Vypište z textu všechny spojky poměru odporovacího. Pokud se některá z nich vyskytuje vícekrát, napište vedle ní do závorky celkový počet výskytů: )Pozorujte druhé souvětí celého textu, začínající slovem dlouhé. Protože je toto souvětí svou výstavbou zajímavé, vyjádříme jeho konstrukci schematem v tabulce. Doplňte do ní požadované větné členy obou vět souvětí. Aby práce s přívlastky nebyla složitá, zaznamenejte v obou větách pouze první dva spojené konektorem a. Přívlastek č.1 Přívlastek č.2 Podmět Přísudek Přísl. určení místa Druhé souvětí textu začínající: Dlouhé, bílé vlasy... První věta Druhá věta Charakterizujte poměr mezi oběma větami v tomto souvětí (všimněte si konektoru):... 4)Teď už můžete zobecnit poznatky získané pozorováním v úkolu č.3. Jak se správně nazývá konstrukce tohoto souvětí? Vyberte přiléhavé vyjádření. a) dvě věty souvětí jsou vůči sobě vylučujícími se alternativami b) dvě věty souvětí jsou do sebe vzájemně vsunuté (teleskopicky) c) dvě věty souvětí jsou vůči sobě v rozporu (kontradiktorní) d) dvě věty souvětí jsou vůči sobě paralelní (souběžné) 5)V celém textu je více než patnáct větných celků zakončených tečkou nebo jiným znaménkem. Myslím, že pro vás nebude těžké roztřídit je podle stavby. Pozor však na poslední větu, která klame svým vzhledem. Při klasifikaci vět si k jednotlivým kategoriím dělejte čárky a pak je spočítejte: věty jednoduché - souvětí podřadné (hypotaxe)- souvětí souřadné (parataxe) - 6)Nyní svůj přehled větných celků shrneme do jejich obecné charakteristiky. Vyberte z nabídky to vyjádření, jež nejlépe popisuje stavbu vět v textu Rabíndranáth Thákur : a) převaha vět jednoduchých naznačuje prostotu a ukázněnost R.Thákura b) složitá souvětí se noří do hloubky a přibližují složitost Thákurovy osobnosti c) volně spojované věty plynou jako bezprostřední záznam zkušenosti z živého člověka d) stavba vět odhaluje logické vztahy v uvažování a v životním stylu živého člověka 4

5 Výstavba textu 1)Pozorujte text z hlediska tradičního rozdělení na úvod, stať a závěr. I když jde jen o krátký útvar, i zde by se toto členění mělo vyskytovat. Určete, jak jsou jednotlivé části rozčleněny: Úvod =... Stať =... Závěr =... 2)Z kolika odstavců se celý text skládá?... 3)Jak lze vysvětlit tuto podobu členění textu? Vyberte nejlepší možnost: a) text působí, jako by byl autor z Thákura v zoufalém šoku b) text působí jako neuspořádaný deníkový záznam dojmů c) text působí nešikovně, jako školácký slepenec údajů d) text působí monumentálně tak jako Thákur sám 4)Ukončete své pozorné čtení textu novým pohledem ze zorného stylistického přiblížení osoby charakteristiky. Zvolte správné vymezení: a) Rabíndranáth Thákur je vnější charakteristika, naznačující i některé vnitřní rysy b) Rabíndranáth Thákur je vnější i vnitřní přímá charakteristika c) Rabíndranáth Thákur je pouze přímá vnější charakteristika, popisující vzhled d) Rabíndranáth Thákur je spíše popis dojmů než skutečné osoby D. Náměty k tvůrčímu psaní 1) Jistě jste se už setkali s nějakou významnou osobností. Patrně vám nebylo dopřáno s ní osobně mluvit, a tak jste ji jen zpovzdálí pozorovali. Napište tedy podobnou charakteristiku vzhledu a projevů této osobnosti. Dá se něco z jejích pohybů vyčíst? Co z ní vyzařuje? 2) Přibližovaným člověkem nemusí být jen slavná osobnost, ale třeba jen někdo, kdo se svým životním stylem od našeho něčím liší. Vyberte si bezdomovce, kterého často vídáte. Popište jeho vzhled, chování, působení navenek. U tohoto tématu můžete využít i některé z Čapkových vět, ne však jen jako pouhou šablonu. 3) Jako mimořádný zjev na vás mohou působit také učitelé. Vyberte si jednoho a pozorujte jeho vystupování. Poté o něm napište bedlivou charakteristiku, neprozrazujte to však spolužákům. Sami by měli po přečtení poznat, o kom jste psali. 4) Pokud patříte k fanouškům Pána prstenů, pokuste se načrtnout portrét čaroděje Gandalfa. Lépe se vám bude psát, když se soustředíte na jeho filmové ztvárnění hercem Ianem McKellenem u tohoto tématu totiž nejde o fantazii, ale o detailní všímavost. Jak se Gandalf směje? Jak chodí? Apod. 5) Popište zevnějšek a vystupování vašeho tatínka. Aby se vám to podařilo, představujte si, že ho vidíte poprvé. Jak působí na cizí lidi? Jaký z něho mají první dojem? Až text napíšete, dejte ho nejprve přečíst mamince. Určitě váš pohled ještě doplní nebojte se její postřehy do textu zapracovat. A s jakými pocity bude tento portrét číst váš tatínek? 6) Náročnější bude představovat si fantazijní představu z pohádku. Postupujte, jako byste chtěli natočit Pohádku o Perníkové chaloupce. Jak by vypadal Ježidědek? Napište podrobný popis jeho těla, oblečení, pohybů, vystupování, aby podle této vaší vize mohl vzniknout film. Mnozí scénáristé si při takové práci už dopředu představují konkrétní herce, kteří by mohli tuto roli podle nich skvěle obsadit. 5

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Český jazyk ve škole na 2. stupni (s ohledem na žáky s odlišným mateřským jazykem)

Český jazyk ve škole na 2. stupni (s ohledem na žáky s odlišným mateřským jazykem) Český jazyk ve škole na 2. stupni (s ohledem na žáky s odlišným mateřským jazykem) Výstupy pracovní skupiny zaměřené na výuku českého jazyka ve škole Pracovní skupina (PS) zaměřená na začlenění žáků s

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Období: 3. období Počet hodin ročník: 132 132 132 132 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

5.1. Jazyk a jazyková kultura

5.1. Jazyk a jazyková kultura 5.1. Jazyk a jazyková kultura 5.1.1. Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Dovednosti získané v tomto oboru jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání,

Více

ČESKÝ JAZYK. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ČESKÝ JAZYK. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu ČESKÝ JAZYK 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 4 hodinách týdně.

Více

Pište správně česky. Poradna šílených korektorů. Dalibor Behún, Petr Behún

Pište správně česky. Poradna šílených korektorů. Dalibor Behún, Petr Behún Pište správně česky Poradna šílených korektorů Dalibor Behún, Petr Behún Pište správně česky poradna šílených korektorů Autoři: Dalibor Behún, Petr Behún Rozšířené a přepracované vydání čtenáři oblíbeného

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru

Více

1. Pojmenování a slovo

1. Pojmenování a slovo 1. Pojmenování a slovo Témata: - opakování z 1. ročníku - vlastní jména v komunikaci osobní jména a jejich užívání v běžné komunikaci, zeměpisná jména (tvary i pravopis), - frazologie a její užití vlastnosti

Více

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových témat... 6 3.

Více

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura

Více

Osnovy Školního vzdělávacího programu AG

Osnovy Školního vzdělávacího programu AG Osnovy Školního vzdělávacího programu AG Osm svobodných umění Obsah 5.1 Český jazyk a literatura....................... 2 5.2 Anglický jazyk............................ 43 5.3 Německý jazyk............................

Více

Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 1, čj. 322/2013 ze dne 30. 8. 2013

Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 1, čj. 322/2013 ze dne 30. 8. 2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 1, čj. 322/2013 ze dne 30. 8. 2013 Tímto dodatkem se upravuje ŠVP ZV Duha, č.j. 363/2012 ze dne 31. 8. 2012 od 1. 9. 2013 takto:

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk na II. stupni

Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk na II. stupni Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk na II. stupni Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce českého jazyka je věnována vzhledem ke komunikačnímu a sociálnímu

Více

Andrzej Batko. Umění persvaze. aneb jazyk ovlivňovaní a manipulace. Slova mohou být zbraní, působit jako droga, a přinést bohatství.

Andrzej Batko. Umění persvaze. aneb jazyk ovlivňovaní a manipulace. Slova mohou být zbraní, působit jako droga, a přinést bohatství. Andrzej Batko Umění persvaze aneb jazyk ovlivňovaní a manipulace Slova mohou být zbraní, působit jako droga, a přinést bohatství. Obsah O autorovi Předmluva Proč někteří obchodnici téměř pokaždé vydělají

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLNICE, OKRES BRNO-VENKOV. Školní vzdělávací program. pro Základní školu Sokolnice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLNICE, OKRES BRNO-VENKOV. Školní vzdělávací program. pro Základní školu Sokolnice ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLNICE, OKRES BRNO-VENKOV Školní vzdělávací program pro Základní školu Sokolnice 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu č.j. 330/07 Školní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura se realizuje

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta. Katedra pedagogické a školní psychologie

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta. Katedra pedagogické a školní psychologie Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie Dětská kresba, její vývoj mezi šestým a osmým rokem věku a úvod do její hlubinné interpretace (kazuistika) Eva Kadlecová

Více

6. Učební osnovy jednotlivých předmětů

6. Učební osnovy jednotlivých předmětů 6. Učební osnovy jednotlivých předmětů 6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Českého jazyka 1.stupeň Vzdělávací obsah oboru Český jazyk a literatura má na 1.stupni komplexní charakter. Je rozdělen do

Více

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází z obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

V 9. ročníku naše škola nabízí volitelný předmět Cvičení z českého jazyka s časovou dotací 1 hodina týdně, který žáky připravuje pro další studium.

V 9. ročníku naše škola nabízí volitelný předmět Cvičení z českého jazyka s časovou dotací 1 hodina týdně, který žáky připravuje pro další studium. Název vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace Název vyučovacího předmětu: Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura

Více

5.C Učební osnovy základní škola II. stupeň. 5. C. 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5. C. 1. 1 Vyučovací předmět: Český jazyk

5.C Učební osnovy základní škola II. stupeň. 5. C. 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5. C. 1. 1 Vyučovací předmět: Český jazyk 5.C Učební osnovy základní škola II. stupeň 5. C. 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5. C. 1. 1 Vyučovací předmět: Český jazyk Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk má mezi vyučovacími

Více

METODICKÝ MATERIÁL. pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury

METODICKÝ MATERIÁL. pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury METODICKÝ MATERIÁL pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury Zpracovaly: Gabriela Baumgartnerová, Andrea Kapustová Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2014 OBSAH Úvod......................................................................

Více

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk a literatura Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Charakteristika vyučovacího předmětu Dotace vyučovacího

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

Úvod do studia literatury

Úvod do studia literatury Úvod do studia literatury Poznat literaturu lze ponejvíce čtenářským zážitkem. Ten nemůže nahradit žádná učebnice ani žádný výklad. Školní literatura má být průvodcem v literatuře, upozornit na nejvýznamnější

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 2. Charakteristika školy 2. Úplnost a velikost

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je ve správných tvarech ve svém mluveném

Více

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura 5. Jazyk a jazyková komunikace 5.1. Český jazyk a literatura 5.1.1. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více