f a r n o s t i s v. A n e ž k y n a S p o ř i l o v ě, r o č n í k

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "f a r n o s t i s v. A n e ž k y n a S p o ř i l o v ě, r o č n í k"

Transkript

1 l i s t o p a d n o v i n y f a r n o s t i s v. A n e ž k y n a S p o ř i l o v ě, r o č n í k X I I S V A T Á A N E Ž K A P Ř E M Y S L O V N A Často se nám zdá, že být svatým, znamená popřít svou přirozenost, okleštit ji. Naše přirozenost je rozporuplná: jsou v ní sklony ke krutosti, moci, ubližování. Zároveň v nás všech je touha po dobrotě, lásce, obětování. Svatí rozvinuli svou lidskou přirozenost tím lepším směrem. Rodové zázemí Anežky nebylo zrovna vzorem těch nejlepších věcí: zapuzená manželka, tvrdé spory mezi otcem a synem, neúspěšná zasnoubení. Jistě i v Anežce bylo toto dědictví přemyslovské krve, i v ní se ozývaly sklony, které se ozývají v nás všech. Anežka dokázala boží silou překonat to nízké a rozvinout všechno ušlechtilé a dobré. Jako František a sestra Klára i ona vstoupila do školy Kristovy a stala se dobrou učednicí. Čím více měla na očích ubohost pozemských pánů, tím více si zamilovala Pána nebes. Jemu všechno dát, nic si neponechat, bylo pro ni velkou radostí. Oprostila se od všeho, co nám brání obírat se Kristem a odpovědět na jeho lásku. Jako František i ona vyhledává nemocné, zakládá špitál, sama pečuje o nemocné, a při tehdejším stavu hygieny nebyla to služba lehká. Jako starší sestra Klára i Anežka zakládá klášter Na Františku, kde se svými sestrami žije v duchu Františka v naprosté chudobě a oproštěnosti. V těchto bouřlivých dobách se stává toto místo oázou duchovního obrození naší země. I my prosíme: Svatá Anežko, nezapomeň na nás a přimluv se u svého Ženicha v náš prospěch. otec Řehoř Svatá Anežka Česká z Oseckého lekcionáře, 13. stol.

2 2. s t r a n a f a r n í n o v i n y l i s t o p a d f a r n í n o v i n y l i s t o p a d s t r a n a 3 Vážení přátelé, velice dobře vím, že v Praze člověk zakopne o nějaké prosebníky s kasičkou doslova na každém kroku. Proto se vám omlouvám, že se i já přidávám k žadatelům o pomoc. Největším problémem neziskového sektoru je finanční zajištění prvních tří měsíců každého kalendářního roku. Naše charita tyto problémy má od počátku své existence. Výjimkou byly roky , kdy jsme měli dotaci z Evropských fondů a velmi slušné příjmy z finančních darů. Poslední finanční rezervy jsme ale vyčerpali na začátku letošního roku, a tak po celý tento rok přežíváme z měsíce na měsíc. Prozatím je situace stabilizovaná, protože od března každý měsíc přijdou finanční prostředky z dotace nebo grantu, a tak se nám daří hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Měli bychom takto vyjít až do konce tohoto roku, ale nemáme žádnou finanční rezervu pro první tři měsíce roku Abych byla konkrétní. Naše charita zaměstnává v tomto okamžiku 23 zaměstnanců. Náklady na mzdy včetně odvodů se měsíčně pohybují okolo Kč, provozní náklady jsou cca Kč: Kč stravenky, Kč telefony, internet, poštovné, Kč nájemné, Kč leasing auta provoz auta, o zbylých Kč se podělí nepravidelné výdaje jako jízdné zaměstnanců, zdravotnický materiál a pomůcky, pojistky, opravy a údržba, kancelářské potřeby, nutné vybavení. Přitom příjmy z prodeje služeb se pohybují okolo Kč měsíčně. Nemůžeme zvýšit ceny za služby, protože ty jsou dány příslušnými vyhláškami MZČR a MPSV a my jsme povinni dodržovat platnou legislativu. Každý měsíc nám tedy v rozpočtu chybí cca Kč, které obvykle musím sehnat já. Do začátku roku 2011 nám v tomto okamžiku chybí cca Kč, protože musím připočítat ještě náklady na nákup ročních kuponů MHD pro všechny zaměstnance. Poslední 2 roky nám poklesly příjmy z darů o víc než 50%. V letošním roce jsme zatím získali pouze jednoho nového dárce. Proto vás moc prosím, abyste na nás pamatovali. Jak nám můžete pomoci? Můžete věnovat finanční dar převodem na náš účet /0100. Dar můžete i přímo přinést do kanceláře v KCMT. Není potřeba dávat obrovské sumy, pokud přispěje hodně lidí, stačí i relativně malé částky. Můžete ale pomoci i tím, že nás doporučíte lidem, kteří dar dát mohou, nebo dáte kontakt a zprostředkujete spojení. Můžete také dát dar věcný nebo přispět na konkrétní věc koupit zdravotnický materiál nebo pomůcky, zaplatit kupon MHD, věnovat kancelářské potřeby. Můžete nám také zprostředkovat služby například tisk propagačních materiálů a výroční zprávy apod. Co můžeme udělat my pro své dárce. Dar charitě je možné odečíst za základu daně, potvrzení vám ráda vystavím. Můžeme uvádět vaše jméno nebo logo firmy na všech propagačních materiálech. Zaměstnanci z legrace říkají, že jsou ochotni chodit po klientech v tričkách nebo čepičkách s nápisem, na moji mzdu přispívá firma ta a ta. Můžeme vystavit darovací smlouvu i smlouvu o reklamě. Jsme kreativní a připravení jednat i o různých alternativách nabídky pro dárce nebo sponzory. Nevýhoda naší práce je v tom, že je tichá a nenápadná. Není příliš vidět, a proto naše charita není pro donátory příliš lákavá. Přesto je naše práce velmi potřebná. Náš tým je dobrý a kvalitní. Myslete na nás, protože bez vaší pomoci bychom nemohli dál pracovat a sloužit potřebným. Přeji vám požehnaný listopad. Eva Černá Ř í j e n Je měsíc révy, vinobraní, je měsíc naší krásné Paní, tož révy rajské Marie, té něžné přímluvkyně z Kány, jež ráda džbánek vyčerpaný zas dobrým vínem nalije. Je měsíc révy, vinobraní. Já klečím, žalné srdce v dlani, ten džbánek prázdný přespříliš a čekám, až Tvá láska shlédne na všecky nás v té zemi bědné, až také k nám se nachýlíš, až zželí se ti smutných hostí, jichž zrak se stmívá od úzkosti a k Tobě vzhlíží potají Ó Matko, zem ta chmurná, tichá, má mnoho nás, již do kalicha radosti vína nemají. Ó Matko očí dobrotivých, té touhy sednout za stůl živých i srdce mé zná tíž Já počkám však. Víc unavena snad mnohá duše žalně sténá té napřed naplň číš! František Odvalil ( ) katolický kněz a kazatel, básník, jaroměřický rodák. Po vysvěcení působil jako kaplan v Chebu, dále jako duchovní správce v několika trestnicích. Byl členem olomoucké katolické Družiny literární a umělecké; autor básnických sbírek Putování sv. Mikuláše a Černý koráb. Dále napsal historický román Svítání polemizující s Jiráskovým románem Temno.

3 4. s t r a n a f a r n í n o v i n y l i s t o p a d f a r n í n o v i n y l i s t o p a d s t r a n a 5 Sestru Vojtěchu jistě nemusíme dlouze představovat. Do našeho povědomí se zapsala na konci 80. let svým vstupem do Kongregace Sester Neposkvrněného Početí Panny Marie III. řádu sv. Františka z Assisi a poté svými dopisy z Tartu, kde řadu let působila a vedla katolickou školu. Kdy padlo tvé rozhodnutí vstoupit do Kongregace a co mu předcházelo? Rozhodné slovo z mé strany padlo 26. srpna 1989 v devět hodin večer, kdy jsem se přihlásila k sestrám františkánkám Neposkvrněného Početí Panny Marie. Předcházelo tomu mnoho drobných událostí již od mého dětství a nakonec roční vnitřní boj, kdy mne Pán vábil svou láskou a já se cítila jak žvýkačka natahovaná mezi velkým nadšením pro zasvěcený život na jedné straně a velkým odporem a zmatkem na straně druhé, kdy jsem se snažila sebe samu přemluvit, že toto rozhodně nechci. Nicméně tehdy ve dvaceti jsem se cítila už právě tak dost stará na to, abych učinila důležité rozhodnutí buď se vdám (a měla jsem za koho) nebo odpovím na pozvání Ježíše, aby se On stal partnerem mého života. Kdo byl silnější není těžké uhodnout a já mu teď za Jeho vítězství v mém srdci děkuji. Jak reagovala tvá rodina, přátelé, okolí? Prolomit vážnost situace doma mi pomohla moje sestra, když okamžitě optimisticky zareagovala: No, to je skvělé!. Moji rodiče mé rozhodnutí od začátku chápou a v mém povolání mne podporují. To však nevylučuje, že to pro ně není oběť. Požehnání odevzdání svého dítěte, matky, otce pro království Boží není hned cítit; napřed jsme museli udělat krok do neznáma a opřít se o svou víru. Budu mít vždy ve svém srdci slavnostní večeři, kterou maminka připravila pro poslední večer doma. Po ní jsme všichni společně hráli stolní hru o hledání pokladů na ostrově, jak jsme mívali zvykem během rodinných dovolených nebo krásných chvil spolu. Také si vážím jejich přání k začátku noviciátu, kam mi napsali, že se kdykoliv mohu vrátit domů. Natrvalo do kláštera jsem odcházela dost narychlo, takže o reakci mých kamarádů a okolí ví více moji nejbližší. Určitě si to pamatují i někteří z farnosti, vždyť 20 let není tak dlouhá doba. Mohla bys vaši kongregaci představit? Patříme do velké františkánské rodiny a co nás odlišuje od ostatních bratří a sester sv. Františka z Assisi je mariánské zabarvení. Maria svojí krásou lidskou bytostí bez sebemenšího stínu hříchu je nám velkou nadějí a povzbuzením na cestě ke stejnému ideálu. Maria nás učí, jak vkládat svůj život jako kapku F A R N Í C I vody do kalicha Kristovy krve, aby skrze Něho a v Něm bylo smířeno všechno, co je. Jsme řeholní rodina apoštolská, tedy s činností vně kláštera a to hlavně ve výchově. Kde všude působíte? Máme tři komunity v České republice v Olomouci, Brně a Uherském Brodě, jednu na Slovensku v Lubici, jednu v Německu v Leitershofen a jednu v Estonsku v Tartu. V Estonsku jsi strávila několik let na misii. Byla jsem tam poslána ještě s jednou sestrou v roce 1997, hned po skončení studií na universitě a po věčných slibech. Naše sestry tam působily od roku 1936 až do Gorbačovovy perestrojky v roce K O L E M ROZHOVOR SE SESTROU VOJTĚCHOU N Á S My jsme byly poslány na opakované prosby tartovských katolíků obnovit v Estonsku naši činnost. Byly jsme mladé a nadšené pro dílo Boží, tedy nás jen tak něco nezastrašilo ani exotický estonský jazyk ani to, že nemáme pořádně kde bydlet. Velkou výzvou se pro nás stalo vedení katolické základní školy, o které jsem byla na podzim roku 1998 požádána. Tak jsem zůstala ve vedení školy, později i mateřské školky a zájmové umělecké školy, až do roku 2007, kdy jsem byla povolána k nové službě zpět do Čech. Měla jsi nějaké zkušenosti s prací s dětmi, místním jazykem? Překvapilo či zaskočilo tě něco? Od gymnázia jsem byla zapojena do tajného vyučování náboženství dětí. Účastnila jsem se českých katechetických kursů v německém Erfurtu, protože u našich východních sousedů byla organizace kurzů bezpečnější. O letních prázdninách jsem pořádala chaloupky pro malé děti. Potom jsem již jako sestra absolvovala pedagogické minimum při studiu teologie, což v sobě obsahovalo i praxi ve školách. O vedení školy či o zákonech zřizování a vedení neziskových organizací jsem ale nevěděla opravdu nic. Tedy těch devět let v katolické škole bylo i pro mne velkou školou. O to jsme se ale přece také snažili učí se celá rodina. Šlo nám nejen o formaci žáků, ale i rodičů a učitelů. Možná se i to, že jsem zdaleka nevěděla všechno a nepřišla jen poučovat ostatní, jak a co správně dělat, stalo otevřenými vrátky ke kladnému přijetí mé osoby v již fungující škole. Jak tě místní lidé a kultura ovlivnili? Naše sestry prožily v Estonsku těžkých 50 let, nejdříve válku a pak dobu komunismu. My jsme již budovaly na jejich obětech. Přesto, že žije v Estonsku opravdu diaspora katolíků, mluvilo se o nás v našem stotisícovém městě Tartu jako o našich sestrách (byly jsme tam jediné dvě, později tři řeholnice na okruh 150 km). Proto nebylo tak těžké najít tam svůj domov. Postupně jsme si zvykaly na mlčenlivý a rozvážný temperament Estonců. Když jsme byly až po pár letech pozvány k někomu domů na návštěvu, dobře jsme věděly, jak velké vyznamenání to je. Poznaly jsme tam zdravou hrdost na svůj národ a krásnou spolupráci mezi církvemi. Ověřily si nejdůležitější podmínku pro působení v misiích: zamilovat si místní národ a kulturu. Nestýská se ti? Stýská. Stejně jako se mi v Estonsku stýskalo po Čechách. Ale to je dobře, protože kdyby ne, mohla bych si myslet, že jsem tam nebyla ráda. Není to ale tak hrozné, protože na stýskání není čas. A potom, stále dohlížím i na život naší misijní komunitky, což se sebou přináší i možnost ji občas navštívit. Jak jsi přijala zprávu o svém zvolení představenou vaší kongregace? Jak se dá taková zpráva přijmout pobrečela jsem si a nechala se ujistit sestrami, že mne v tom samotnou nenechají, že je to Naše kongregace a že mi v této službě budou pomáhat. Zatím slovo drží, tak to není tak strašné. Jaké povinnosti jsou s tím spojeny? Odpovědnost před Bohem i lidmi za naši řeholní rodinu, za rozvoj duchovní i materiální. Bez zkušenosti mnoha zázraků při mém působení v Estonsku bych neměla potřebnou důvěru, že i když jsem důležitá, není to moje, ale Boží věc já

4 6. s t r a n a f a r n í n o v i n y l i s t o p a d f a r n í n o v i n y l i s t o p a d s t r a n a 7 jsem jen nástrojem. Takže mým hlavním úkolem je Pánu v Jeho dílu nepřekážet. Jak vypadá tvůj pracovní den? Záleží podle místa a života komunity, kde zrovna jsem. Tady doma v Olomouci začínáme ráno mší sv. u bratří dominikánů v šest hodin, pak máme hodinu rozjímání a modlitbu breviáře v naší kapličce. Po snídani se každá věnujeme svým povinnostem já vyřizováním a zařizováním. V poledne se sejdeme opět v kapli na Anděl Páně a část breviáře během dne. Potom máme oběd a zase své povinnosti. Společný večer začíná v duchovním čtením, nešporami a pak půlhodinovou adorací za misie. Máme tu totiž nově otevřenou klášterní misijní kavárnu. Misijní je proto, že má časem podpořit naše misie v Estonsku, ale i kvůli těmto adoracím, kterými se zapojujeme do Papežského misijního díla. Hlavně má ale být misijní pro každého návštěvníka, tedy mu skrze dobrou kávu a úsměv obsluhy ukázat na dobrotu našeho Nebeského Otce. Vracíš se na Spořilov ke svaté Anežce? Každý se vrací na místo činu. Já jsem u svaté Anežky doma. Mám sice těch domovů více, to ale nebere prvnímu svou důležitost. Vracím se tam vždy, když mám tu možnost, a ráda. Připravila M. Tučková Chcete-li se více dozvědět o činnosti sester kongregace, viz P O Z V Á N K A D O S P O L E Č E N S T V Í M L A D Ý C H Každou neděli po ranní mši svaté tj. asi v 8.30 se scházíme dole pod kostelem ve zpěvárně. Společně snídáme, modlíme se a povídáme si. Někdy jen tak volně a někdy zase podle programu. Starší členové se pomalu žení,vdávají, stěhují nebo mají kvůli práci málo času. Tak jsme moc rádi, že jsme mohli letos mezi námi přivítat mladší generaci (13-15 let) a budeme rádi, když se přidají ještě další. Terezie Kudrnová M i s i j n í n e d ě l e Jestliže se modlíte, pak ze dvou zrnek, která zasejete, vyrostou čtyři klasy. Sv. Jan Bosko Nepřestávejme se tedy modlit za potřebné po celém světě. Ať peníze, které jsme vybrali o letošní misijní neděli, pomohou co nejvíce k růstu Božího království na zemi, k rozšíření Boží lásky mezi těmi, kteří ji ještě nepoznali. Ať Pán pošle moudré a schopné prostředníky, kteří zajistí, aby peníze co nejvíce posloužily tam, kde jich je nejvíce potřeba. Na ranní mši svaté se vybralo Kč, na dětské Kč. Celkem to je Kč. Peníze posíláme na konto Podpora projektů pro děti v bídě Papežského Misijního Díla, ze kterého bude letos financována pomoc dětem v těchto zemích: Papua-Nová Guinea, Surinam, Guyana, Jamajka, Uganda, Zambie, Malwi, Bangladéš Indie a Srí Lanka. Projekty zahrnují školy a mimoškolní asistenci nejchudším rodinám, katechetickou a komunitní pomoc v odlehlých oblastech, základní zdravotnickou pomoc a další. Dětem, které se na organizaci sbírky podílely i všem štědrým dárcům ze srdce děkujeme. Klára Kudrnová V ý p r a v a Š n e č k ů d o Ř e v n i c Z Á T O PA A N E B C O J S M E M Y, B Y L I J S T E I V Y je třetí představení Podšafranického nezávislého divadla. Tentokrát vypráví příběhy odehrávající se v průběhu dvacátého století (první republika, válka, násilná kolektivizace) v malé vysočinské obci, která musela v 70. letech ustoupit přehradní vodě. Příběh o zániku obce je tak obrazem podemletí a destrukce duchovních kořenů evropské kultury. Pestré děje (davové scény i intimní dialogy), pitoreskní (mluvící pes), temné i charakterní postavy a různá prostředí (náves, holičství, hřbitov, hospoda) tvoří základní půdorys celé hry, ve které vystupuje pětadvacet herců a živá kapela Pláče kočka. Jana Franková V sobotu 9. října se Šnečci vydali na průzkum Robinsonova ostrova. Počasí jim přálo, byl podzim jako vymalovaný. Jako správní průzkumníci šli cestou necestou a drápali se do kopce. Cestou se jim podařilo nalovit dostatek zvěře a nasbírat zásobu potravin. Největším úkolem bylo postavit pro Robinsona obydlí, ve kterém by mohl přebývat. Přístřešky všech čtyř družinek byly krásné a do některých z nich ani nefoukalo, jak byly poctivě udělané. Po namáhavé práci průzkumníci objevili zvláštní strom, na kterém rostl kokos. Společnými silami se ho nakonec podařilo rozbít a všichni si pochutnali. Po úspěšné výpravě se jelo zpátky domů, samozřejmě vlakem. Vzpomínky dětí na výpravu: Matouš: Lezli jsme stráněma. Filípek: Lovili jsme zvířata a hledali bukvice a žaludy. Honzík: Stavěli jsme příbytky pro Robinsona a našli jsme suchary. Tomášek: Jeli jsme autobusem, kde jsme se skoro všichni už potkali, metrem a vlakem. Už se těšíme na další výpravu! Marie Höschlová

5 8. s t r a n a f a r n í n o v i n y l i s t o p a d při příležitosti 75. výročí vysvěcení našeho kostela a současně na oslavu svátku naší patronky svaté Anežky České se sejdeme po mši svaté v prostorách pod kostelem k tradičnímu veselému a přátelskému posezení. S T A N E S E Anežky. Program: františkánské aktuality u nás i ve světě, slovo duchovního asistenta P. Řehoře Marečka OFM, formace, mše svatá, nešpory. Všichni jsme zváni mikulášská sbírka na bohoslovce v koncert barokniho souboru Ensemble Inégal k 350. výročí narození A. Scarlattiho Rytířský sál Velkopřevorského paláce, Velkopřevorské nám. 4, Praha 1. Osobní záštitu udělila Jeho Jasnost, Frà Karel Eduard Paar, kníže velkopřevor Suverénního řádu Maltézských rytířů státní svátek, mše svatá v 18 hodin v koncert seskupení Duo semplice: Vít Homér flétna, Lukáš Dobrodinský harfa. Na programu Händel, Čajkovský, Bizet. Večer doprovodí poezie W. Shakespeara, J. Jevtušenka v přednesu Blanky Suriakové. 24. a v hodin představení Zátopa. Hraje Nezávislé podšafranické divadlo, živá hudba kapely Pláče kočka adventní neděle, v týdnu v a v neděli v hodin zpíváme staročeské roráty. Poslední na Štědrý den ráno se scházejí františkánští terciáři v hodin ve třídě pod kostelem sv v neděli od hodin MIKULÁŠ- SKÁ BESÍDKA v sále pod kostelem, všichni jste srdečně zváni. Šnečci vystoupí s nacvičeným programem a každý bude jistě odměněn od Andělů nebo Mikuláše. Pravidelný úklid kostela jednou za čtrnáct dní v pátek v 8 hodin, tentokrát a Přijďte nám pomoci. Družina Šnečků se schází každé úterý od do hodin. Zveme všechny děti ve věku 3 7 let, které si budou hrát, zpívat, vyrábět a malovat. Na všechny se těší Marie Kudrnová, tel Výuka náboženství probíhá ve středu příprava na 1. svaté přijímání ostatní děti Spojení na paní katechetku Kláru Kudrnovou: , Setkávání maminek každé úterý od 10 hodin, kontakt: Iva Ryzová Společenství mládeže se schází každou neděli po ranní mši svaté v učebně náboženství. č e r v e n e c a ž z á ř í Křty: Laura Železná, Johana Šimová, Františka Čížková, Vilma Pecková, Vojtěch Živný Úmrtí: Jana Šedová, Vlasta Kudrnová Den otevřených dveří pro budoucí studenty v 17 hodin Cena: 4 Kč. Číslo vyšlo Redakce: Michaela Tučková, Magdalena Martinovská Naše noviny si můžete přečíst i na internetové adrese

fchodoviny Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo...narodí se nám dítě.

fchodoviny Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo...narodí se nám dítě. fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 1 /2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré

Více

fchodoviny 4. října 2013 Poutní mše na svátek sv. Františka z Assisi / str. 2 11 / 2013

fchodoviny 4. října 2013 Poutní mše na svátek sv. Františka z Assisi / str. 2 11 / 2013 fchodoviny PRAHA 11 / 2013 K O S T E L S V. F R A N T I Š KA Z A S S I S I A K O M U N I T N Í C E N T R U M B L. M A T K Y T E R E Z Y Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje, abych přinášel lásku, kde

Více

farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově

farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově noviny leden 2015 farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově roč ník XVII Milí přátelé spolufarníci! Přejeme a vyprošujeme vám s Regalátem na přímluvu Panny Marie a naší patronky sv. Anežky, zakoušení Boží

Více

farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově

farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově noviny únor 2015 farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově roč ník XVII Milí přátelé z naší farnosti! Blížíme se cestě pouští do země krásné, zaslíbené. Naše putování nám může pomoci, abychom sami sebe,

Více

12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením.

12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením. 12/2012 PROSINEC Milé sestry a milí bratři v Kristu Ježíši, našem Pánu! Na začátku nového církevního roku se na Vás obracím s pozdravem a povzbuzením. S vděčností se ohlížím za minulým rokem a chci Vám

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2009 Číslo 2 Ročník 15 Úvodník P. Jiří Koníček Liturgický kalendář Rosteme ve víře Svatý Pavel a Církev Rosteme ve víře Ut unum sint Harfa podobenství Východní liturgie

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY. 18. září zahájení katechetického roku v Komunitním centru Matky Terezy

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY. 18. září zahájení katechetického roku v Komunitním centru Matky Terezy fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 10 /2014 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Mám ruce na tleskání a nohy abych šel, abych všem tu zprávu o Pánu pověděl. Mám uši

Více

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 11 /2014 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY 7. listopadu večer vzpomínek na otce Řehoře v kostele sv. Anežky na Spořilově více

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 9/2009 Ročník XIX Září 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze Teologie sv. Pavla Ke cti svatého Vavřince U střechy Evropy Liturgický oděv v proměnách staletí Když přijde velká voda... Eliščina

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

7 8 /2011. Jdeme-li po turistické cestě, nevíme, kdo tam ty značky namaloval. Stačí nám vědomí, že vedou tam, kam směřujeme

7 8 /2011. Jdeme-li po turistické cestě, nevíme, kdo tam ty značky namaloval. Stačí nám vědomí, že vedou tam, kam směřujeme 7 8 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA Jdeme-li po turistické cestě, nevíme, kdo tam ty značky namaloval. Stačí nám vědomí, že vedou tam, kam směřujeme (Výpisky z poutního deníku str. 8 9) Foto: DANIEL

Více

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible DUBEN 2006 Dačická farnost, 1. 4. 2006, VII. ročník / 33. číslo, náklad 200 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 1 Katolický dům informuje 3 Manželské společenství v Dačicích Zamyšlení otce Jaroslava

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

FCHODoviny 7-8 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV ROČNÍK 6 2007

FCHODoviny 7-8 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV ROČNÍK 6 2007 FCHODoviny 7-8 Farnost se konečně zakládá na jisté teologické skutečnosti, neboť je to společenství eucharistické. To znamená, že farnost je společenství schopné slavit eucharistii, v ní se nachází živý

Více

4/2015 duben Otevření a žehnání první plzeňské nemocniční kaple v Privamedu

4/2015 duben Otevření a žehnání první plzeňské nemocniční kaple v Privamedu Biskupství plzeňské 4/2015 duben Otevření a žehnání první plzeňské nemocniční kaple v Privamedu Podivný název článku? Ale stalo se, že dne 19. března 2015 po více jak ročním pečlivém hledání byl Svatým

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

fchodoviny Zamyšlení JP / 4 KCMT / 5 Charita / 6 Setkání / 7 KSK / 10 Dobrovolníci / 13 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 12 /2013

fchodoviny Zamyšlení JP / 4 KCMT / 5 Charita / 6 Setkání / 7 KSK / 10 Dobrovolníci / 13 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 12 /2013 fchodoviny PRAHA 12 /2013 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno

Více

salesiánský Maskův memoriál pošesté Kdyby žil Don Bosco v současnosti, jistě by měl televizní stanici, říká P. Leoš Ryška, SDB

salesiánský Maskův memoriál pošesté Kdyby žil Don Bosco v současnosti, jistě by měl televizní stanici, říká P. Leoš Ryška, SDB salesiánský - salesiáni dona 1 2006 áni dona boska - - - sa - - s Bono o Bonovi Desatero ukázněnosti Jak vedeme naše děti k víře a boska - -sales Maskův memoriál pošesté Kdyby žil Don Bosco v současnosti,

Více

2. 10.. 2 0 2 0 0 9 Milí p átelé O svátku svatého pátera Pia

2. 10.. 2 0 2 0 0 9 Milí p átelé O svátku svatého pátera Pia 105 2. 10. 2009 Milí přátelé, mám rád podzim, protože hýří barvami, není černobílý. Mám rád podzim, protože mi tímto připomíná reálný život. Které barvy jsme tedy měli možnost prožívat minulé dny my? V

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Kalendář

20 let na cestě. Slovo na cestu. Kalendář Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě leden 2015 Slovo na cestu 20 let na cestě Kalendář Bratři a sestry, milí přátelé! Před několika dny jsme začali psát nový letopočet.

Více

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 /2013 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 /2013 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny PRAHA 7 8 /2013 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Na klouzačce, výlety SKS, více na str.10 Přejeme Vám hezkou dovolenou, dětem příjemné prázdniny, a také hodně

Více

FCHODoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV ROČNÍK 7 2008 (L 2,34 35)

FCHODoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV ROČNÍK 7 2008 (L 2,34 35) FCHODoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV ROČNÍK 7 2008 12...A Simeon jim požehnal a řekl jeho matce Marii: Hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat i

Více

5 / 07 Společenství. Společenství 05 /07

5 / 07 Společenství. Společenství 05 /07 Společenství 05 /07 Být vděčný znamená rozpoznávat lásku Boha ve všem, co nám dal - a Bůh nám dal všechno. - Thomas Merton OBSAH: ROZHOVOR S OTCEM MARKEM 2 JAK VYZRÁT NA DEPRESE... 3 TROSEČNÍCI NA ORLÍM

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

Hejčínské OKO PROSINEC 2014. Jubilejní rok sv. Terezie od Ježíše (čtěte na str. 16) Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Hejčínské OKO PROSINEC 2014. Jubilejní rok sv. Terezie od Ježíše (čtěte na str. 16) Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně PROSINEC 2014 Jubilejní rok sv. Terezie od Ježíše (čtěte na str. 16) Úvodní slovo Prosincové Hejčínské oko, které držíte v ruce,

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Hle, s králem průvod korouhví, kříž vpředu tajemně se skví, vždyť na něm v mukách s tělem pněl, našeho těla Stvořitel. Neměl podoby ani krásy, neměl vzhled, abychom po něm

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ...mají se na něm zjevit Boží skutky! Milí farníci! Jedenáctého února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento

Více

č. 10 prosinec 2009 17. ročník

č. 10 prosinec 2009 17. ročník zpravodaj pražské arcidiecéze č. 10 prosinec 2009 17. ročník ÚVODNÍK Advent starý slib se začíná uskutečňovat Přichází, nebo už přišel? Přihodí se, nebo už se přihodilo? Samo latinské slovo advent pro

Více

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU ROČNÍK 3 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2012 TAM&TAM MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU OBSAH KŘEST O VELI- KONOCÍCH V ŠUMPERKU ROZHOVOR - MANŽELÉ KOPŘIVOVI PROGRAM NOCI KOSTELŮ SVĚTEC MÉHO SRDCE - GIANNA BERETTA MOLLA VELIKONOČNÍ

Více