Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 SAMOOBSLUHA? Divadlo pro dìti a mládež ani divadlo hrané dìtmi èi mládeží neoplývá pøíliš mnoha hotovými hrami, natož pak dobrými. Talentù nazbyt není, slávu si tím nikdo nenadìlá, peníze nevydìlá, jaký tedy div. Nejen, ale i proto si inscenátoøi vìtšinou upravují literární díla nedivadelní - prózu èi poezii - mezi nimiž je pøeci jen podstatnì vìtší výbìr. Leckdy to bývá pohrdlivì èi s jistou dávkou pøezíravosti nazýváno samoobsluhou. Budiž: není zaè se stydìt, ocitáme se v dobré spoleènosti. Nejvìtším samoobsluhovatelem byl totiž jistý Shakespeare, køestním jménem William, jenž, pokud vím, psal hry pro vlastní divadelní spoleènost, v níž i hrál. A nebyly to špatné kusy. Že to byly pùvodní hry, originály? Kdeže! Leckterá byla adaptací starší hry, øada historických dramat nebo i Macbeth pochází z Holinshedovy kroniky, Romea a Julii známe již dávno pøed Shakespearem z Bandella... Klesají tím Shakespearova díla v cenì? Jsou o to horší? Nezdá se. Adaptace není nic ménìcenného èi dokonce špatného. Jen výsledek mùže být špatný, prostøední, dobrý èi skvìlý. Jako ve všem. Že takový text-scénáø není obecnì použitelný i pro další inscenátory? Nemyslím. Chce to však od nového inscenátora opìt osobní, tvoøivý pøístup... - jako vždy a všude, má-li vzniknout umìlecké dílo: jako u Shakespeara... Ostatnì opakované inscenování textù Milady Mašatové èi Mirka Slavíka dokazuje, že možné to je. Buï jak buï obecná použitelnost v tuto chvíli není problém, který by nás zajímal na prvém místì. Otázka tedy zní jinak: Jak si poèínat, èeho si všímat, na co si dát pozor, co nepøehlédnout, o èem je tøeba vìdìt, èeho se vyvarovat, co rozhodnì zachovat..., když si pøedlohu vybíráme a upravujeme ji pro divadelní inscenování. Pøedloha, tak jak o ní zde budeme uvažovat, je jakýkoli literární podklad, který se má stát základem naší divadelní inscenace - text epický, lyrický èi dramatický, tedy jakákoli próza, poezie èi hra. Nebudeme pøistupovat k pøedloze úzkoprse dramaturgicky - tj. tak, aby na konci byl pouze text pro divadelní inscenaèní práci - nebo tak to u amatérù, k nimž pøedevším míøím, témìø nikdy nechodí. Dramaturg tu bývá zároveò režisérem a režisér dramaturgem - a k tomu ještì èasto scénografem, skladatelem hudby, vedoucím souboru a dìvèetem pro všechno. To má své nevýhody (ve vztahu dramaturgie-režie pøedevším tu, že chybí objektivní odstup dramaturgova oka od režisérovy ruky), ale i výhody. Mùžeme totiž už pøi pøípravì textového podkladu vycházet z dokonalé znalosti svých možností personálních, prostorových, technických, finanèních, poèítat s tím, jací jsou a co umí moji herci i co umím já, co je i mne zajímá, baví, èím žijeme, co chceme docílit - a mùžeme tak pøipravovat úpravu svému souboru na tìlo. Tedy pøipravovat vlastnì scénáø, obsahující již i základní režijní pøedstavy o prostøedcích a postupech, øešících problémy skryté v pøedloze nám dostupným zpùsobem. Plyne z toho, že se budeme pohybovat na hranì dramaturgie a režie. DIVADLO PRO DÌTI zima 05

2 Všimnìte si, že se vyhýbám termínu dramatický text, nebo ten znamená podklad pro drama - což je v pøípadì divadla pro dìti a mládež dík jeho východiskùm (pohádka a jiné epické, pøípadnì lyrické látky) i dík hereckým možnostem dìtí, mládeže èi amatérù vùbec (menší použitelnost herectví promìny) málokdy možné a žádoucí - a stejnì tak se vyhýbám termínu dramatizace, nebo ten znamená cestu k dramatu. Dávám pøednost termínu hra, nebo ještì obecnìji textový podklad - nebo do tìchto pojmù se vejdou divadlu urèené texty povahy dramatické, epické i lyrické. V pøípadì, že je v tomto podkladu už podrobnìji zachycena i pøedstava o realizaci, budeme mluvit o scénáøi. Písemným výsledkem pøevodu tedy mùže být jevištní pøepis (zachovává takøka úplnì pùvodní znìní), adaptace (pøevod usilující pøedevším o situaèní jednání postav hry, ale nevyhýbající se ani epickým vyprávìcím postupùm), èi dramatizace (úplný pøevod do formy dramatického textu. Pokusíme se na pøíkladech ètyøiceti literárních pøedloh èasto inscenovaných pøedevším soubory dìtskými a mladými, jakož i soubory hrajícími pro dìti a mládež, soubory hereckými i loutkáøskými, prakticky ukázat o èem ten který text vypovídá, na èem je založen, co hrozí pøi porušení jeho stìžejních prvkù, co by nemìlo být opominuto, èemu je tøeba se vyhnout a co naopak musí být øešeno pøi inscenaèní práci jinak, jaké jsou základní stavební kameny a funkèní vztahy, pøednosti a nebezpeèí, potence a impotence onoho èi onoho textu a jakým jevištním øešením nasvìdèuje. Naše uvažování není a nechce být návodem, jak to èi ono inscenovat, ba ani jediným a závazným pøedpisem, jak to èi ono interpretovat, nýbrž upozornìním na danosti - nabídky i zádrhele - pøedlohy pro inscenaèní zpracování. Nemám rád unifikovaný repertoár a cílem této práce rozhodnì není rozšíøit èi upevnit ho. Cíle jsou dva: 1. uvažování mùže sloužit jako pøíspìvek k inscenování konkrétních titulù v publikaci probíraných, 2. protože jde obecné dramaturgické problémy textù pro divadlo vùbec, o zákonitosti vztahu literárního textu a inscenaèní praxe, o zákonitosti literatury a zákonitosti divadla, mùže sloužit jako uèebnice uvažování o divadle a jeho dramaturgických pøedpokladech obecnì; jinak øeèeno aktivní èetba následujících stránek by mìla inscenátorùm pomoci i pøi pøemýšlení a práci nad texty zcela jinými. Mohu se v øadì vìcí, jež považuji za problém, mýlit a ètenáø v nich žádný problém neuvidí. Pøesto mùže být užiteèné položit si urèité otázky èi alespoò vìdìt, naè se lze ptát. Práce nemá ambici literárnìvìdnou, literárnìhistorickou, ani folkloristickou èi jinou, by se tìchto oborù dotýká. Upozoròuje pøedevším na momenty nadìjné, nebezpeèné èi problematické, z hlediska divadla, jakož i na ty, které tvoøí základ literární pøedlohy, na nichž tato stojí a bez nichž se rozpadá èi ztrácí smysl. Znalost té èi oné pøedlohy, o níž je øeè, pøitom pøedpokládám. Každý text je jiný. Ale øada otázek a problémù je všem textùm spoleèná, nebo se alespoò vyskytuje velmi èasto. Pøi výbìru i v úvahách o divadelním zpracování nás budou zajímat pøedevším základní pøedpoklady pro možnost zdivadelnìní, budeme si všímat, nakolik jsou v pøedloze pøítomny základní vlastnosti pøíznivé pro jazyk divadla. Pøedevším pøedloha musí být pro nás jako inscenátory tématicky živá, musíme její obsah v dané podobì vnímat jako vzrušující, aktuální, pro nás i naše diváky pøínosný. Téma není jen cosi hlubokomyslnì vážného, ne-li tragického. Téma je smysl spojující jednotlivé události a jevy, a proto musí být pøítomno i v jevištní anekdotì, jako je pohádka o kohoutkovi a slepièce èi Hrneèku, vaø! Je hybatelem dìje a všech jeho prvkù, mìlo by pokrývat dìj od expozice po katastrofu a spojovat všechny jeho plány a jeho hlavním nositelem by mìl být hlavní hrdina. Nemá-li jít jen o pøevyprávìní rozdrobených událostí, faktù, epizod bez spojitostí a smyslu, musíme vyložit (interpretovat) významy jednotlivých postav, jejich pohnutek

3 (motivací), èinù, prostøedí a dalších prvkù a jejich vzájemných vazeb a sdìlit tento tematizovaný význam divadelními prostøedky divákovi. Tak se vytváøí koneèné téma celého díla: proto, abychom byli schopni pochopit a sdìlit téma celku, musíme pochopit pøedevším smysl a funkci každého dílèího prvku. Zejména tam, kde pøíbìh probíhá ve více rovinách, èi nositelem témat je více postav, popøípadì dochází k zlomu v základní zápletce a zaèíná se vyprávìt další pøíbìh (napø. Tøi zlaté vlasy dìda Vševìda), musíme nalézt spoleèného jmenovatele dílèích témat - hlavní téma. Ne vždy je však téma v pøedloze zøetelné, nìkdy se dokonce pøíbìh rozbíhá a nabízí více témat, aniž je možné najít jejich spoleèného jmenovatele - což mùže být nedostatek našich schopností èi pøedlohy. Chceme-li nalezené téma, jemuž odpovídají všechny dílèí prvky a linie, sdìlit, musíme najít zpùsob, jak tématicky dùležité momenty v øetìzci událostí (dramatické klíèové body) divadelními prostøedky akcentovat, aby nezapadly a v obecných jevech se zdùraznily jejich významy tématické. Pøirozenì zvláš dùležitý je vždy závìr, konec. Téma je tím, co mùže zajistit tah inscenace - totiž naši zvìdavost na to, zda a jak bude problém vyøešen. Rozbíhání se do možná zábavných èi efektních, ale tématicky nepodložených, nevyložených a nesvázaných èi naddimenzovaných odboèek témìø vždy vede k ztrátì dynamiky celku. Další skupina otázek, souvisí se základními danostmi divadla a tedy i s možnostmi uchopení pøedlohy divadelními prostøedky. Má-li být zajímavé, živé téma sdìlitelné divadlem, musí být pøedveditelné ve viditelné a slyšitelné podobì. Bude nás proto také zajímat míra divadelnosti pøedlohy: nakolik obsahuje smyslovì názorné, ba poutavé obrazové a zvukové prvky. První podmínkou pro divadlo je totiž to, aby bylo co pøedvádìt, co dìlat, a tedy na co se koukat, co poslouchat a aby to bylo co možná zajímavé, atraktivní. Pøedloha vhodná pro zdivadelnìní musí mít také nìjaký pohyb, vývoj. Dùležitou vlastností pøedlohy z hlediska možnosti divadelní realizace je proto dramatiènost vztahù mezi postavami, které se snaží naplnit své cíle jednáním v situacích. Postava jedná pohybem, slovem èi kombinací obojího. Jednání umožòuje postupný vývoj tématu, smìøování odnìkud nìkam. Je hlavním prostøedkem utváøení dìje vhodného pro divadlo. Dìj však vìtšinou obsahuje kromì jednání i jiné, divadelnì ménì pøíznivé aktivity: èinnosti - úkony, jejichž vztah k tématu je ve srovnání s jejich délkou natolik malý, že u nich ustupuje do pozadí bezprostøední souvislost mezi zámìrem a dosaženým výsledkem (napø. hospodaøení Robinsona Crusoe); týká se to i cest, integrální souèásti napø. vìtšiny pohádek; èinnosti obvykle bývají nezbytné, s tématem souvisejí, ale jen jako jeho zprostøedkující krok, dìje opakované èi trvající - èasto bez konkrétního situaèního materiálu, který by se dal divadelnì pøedvádìt v èasovì pøijatelné podobì, události - globální dìje velkého rozsahu a hromadného rázu, velké kroky, v nichž konkrétní individuální jednání hraje jen dílèí roli, napø. bitvy... Stejnì jako divadlo tíhne k plynulé návaznosti a nerozbíhavosti (jednotì) dìje, je pro nì snazší zvládat i plynulý, nepøerušovaný èas. Nejednou se však dìj odehrává pøetržitì, ve skocích trvajících i nìkolik let. Typickým problémem tohoto druhu je prehistorie - pøedsunutá úvodní, èasto kratièká informace s minimem situaèního jednání, nezbytná ale pro pochopení dalšího dìje, který následuje až za øadu mìsícù èi let. Napøíklad v pohádkách se coby prehistorie sdìlují: okolnosti pøed èi kolem narození dítìte, všeobecné informace o urèitém jevu, podmiòujícím další události, mimo pohádky se døívìjší události objevují jako retrospektiva.

4 Jistým problémem v práci s èasem jsou pro divadlo i zmiòované dlouhé èinnosti, bìžnì se opakující dìje a globální události, u nichž je tøeba sdìlit jejich délku, rozsáhlost, èi èastost, jež se vymyká možnostem divadelního pøedvádìní v èasovì pøijatelné podobì. Problémem je tu vždy rozdílnost fiktivního èasu vyprávìného pøíbìhu a reálného èasu divadelního pøedvádìní a vnímání. V takovém pøípadì je nutné vytvoøit kondenzaci èi zkratku. Øešením mùže být za urèitých okolností také vypravìè, jenž skoky èi délku èasu pøeklene pøímým vyslovením. Zdánlivì opaèným problémem, ale mnohdy právì jen dùsledkem dlouhého fiktivního èasu s nedostatkem jevištnì zpracovatelného dìje, založeného na konkrétním jednání v situacích, je krátký èas - stav, kdy vlastnì nemáme pøíliš co hrát, a také celek inscenace by byl neúmìrnì krátký. Øešením není: natahování (nepøimìøené rozvádìní epizodických faktù), bubliny (nafukování, spojené s odvádìním pozornosti od tématu), vata (jen prázdné bytí, pøešlapování, utrácení èasu písnièkami, taneèky...), nastavování (pøidávání nových, nepodstatných situací z vnìjšku). Jediným úèinným øešením je vnitøní obohacování tématu, rozvíjení situací tak, aby vycházely z tématu, prohlubovaly je a ukazovaly z dalších úhlù pohledu. Ideální nejsou pro divadlo ani pøíliš èasté zmìny místa, zejména v rychlé frekvenci po krátkých epizodách. Zvláš výrazný a svébytný je tento problém u motivu cesty, bìžné souèásti vìtšiny pohádek, kde tvoøí podstatu èi podstatnou souèást èinu hrdiny. To vše souvisí se stavbou, kompozicí, syžetem. U literárního epického druhu jsou pøirozenì použity postupy kompozice epické. Divadlo vždy vyžaduje pro vytvoøení úèinu pøísnìjší, ukáznìnìjší, pøehlednìjší vazby, èemuž je blízká dramatická kompozice, jež klene most od expozice pøes kolizi, krizi a peripetii ke katastrofì. Naproti tomu epická kompozice se èasto vìtví, navrací a zase spojuje, vytváøejíc košatý strom. V takových pøípadech hrozí kompozice pøíliš komplikovaná, v rámci divadelního pøedvádìní nepøehledná. Syžet epických pøedloh je nìkdy nechronologický, s retrospektivami. Což je pro divadlo další problém. V jiných pøípadech (zejména ve spojení s cestou) má kompozice pro zmìnu charakter øetízkovité (by nìkdy zároveò rozbíhavé) lineární stavby, v níž se postupnì pøidává jeden èlánek k druhému. Nevýhodou bývá pak pøílišná jednoduchost, plochost, pøímoèarost nìkterých epických kompozic, jejímž dùsledkem je pak i zmiòovaná krátkost inscenace. Ta je problematická jak z hlediska možnosti vystavìt divadelnì úèinný tvar (psychologie vnímání èasu je jiná u ètenáøe a jiná u diváka), tak z hlediska možnosti uplatnìní vùèi divákovi (kdo pøijde na desetiminutové pøedstavení?). Svébytným druhem takovéto úseèné kompozice je kompozice anekdoty, jíž je v mnohém blízká i kompozice kumulativních pohádek, založená na expozici, kumulaci a zvratu (napø. Zvíøátka a loupežníci). V tìchto pøípadech hrává velkou roli umìní inscenátorù pracovat s variacemi a gradací. Problémem bývá i opakování, jež je bìžné zejména v pohádkách. Výhodou je alespoò to, že jde vìtšinou o opakování ve variantách, èasto gradovaných. Rozdíl ve stavbì a zpùsobu epického vypravování a divadelního pøedvádìní se projevuje èasto na místì nejcitlivìjším - v závìru, jenž mívá v pøedloze podobu vyprávìní v tøetí osobì, je navíc mnohdy nìkolikanásobný a mìkký èi jdoucí až do ztracena. Nìkdy se dokonce jedná o jakýsi dovìtek. Samostatným problémem je pak rámec èi vyprávìní ve vyprávìní. Divadelníci, zdá se, rámce milují a dodávají je i tam, kde pùvodnì ani nebyly. Mívají k tomu nejrùznìjší dùvody. Nejèastìji inscenátoøi rámcem chtìjí sdìlit divákovi klíè svého pøístupu, úhel svého pohledu, dùvody svého pojetí... To je pochopitelné a oprávnìné. Jen málokdy se však podaøí, aby vznikla organická jednota obou rovin a nová vyšší èi bohatší

5 hodnota - což je dvojpodmínka, jež rámec ospravedlòuje: divák by mìl být pøesvìdèen, že kdyby rámce nebylo, nìco by mu chybìlo, že mu rámec sdìlil ve vztahu k obsahu nìco nenahraditelného..., a nelze si pøedstavit, že by chybìl. Nepodaøí-li se to, zùstává rámec vnì a jako nìco navíc je i poci ován. Stejnì cenné jako vytvoøit zdaøilý rámec (a možná cennìjší) je sdìlit klíè svého pøístupu bez zvláštního plánu, rámce - pøímo v dìji. Jen rámcem a jednou èi nìkolika postavami bývá propojena i kompozice pásma èi pohádkového seriálu. Vedle rozbíhavosti a øetízkovitého øazení jednotlivých uzavøených epizod je tu problémem i to, že žádná z nich není sama o sobì úplnì sobìstaèná a dostateènì silná jak ve stavbì, tak ve vyznìní, jakož i problém, jak jednotlivé pøetržité pøíhody propojovat kompoziènì i myšlenkovì do pùsobivého celku v rámci divadelních možností práce s èasem, místem a dìjem. Uvolnìnou kompozici má i forma deníku, v níž dominuje zdánlivì nahodilé chronologické øetìzení. I zde však, chceme-li vybudovat úèinnou inscenaci, musíme hledat tématické vazby, smìøování a vyústìní. Prostøedkem literárního vyprávìní bývají zhusta i epické prvky a postupy nedìjové, zprostøedkované plnì vypravìèem: popisy vzhledu postav a prostøedí problémem nejsou, nebo se snadno dají pøevést do vizuální podoby, pohnutky, úvahy... postav, jež autor prozaické pøedlohy vypráví ve tøetí osobì; otázkou je, jak je sdìlovat divadelnì; do jisté míry je to vlastní pole divadla (interpretace pohybem a hlasem v konkrétních souvislostech situace) - nìkdy to však je na hranici jeho možností èi za nimi, komentáøe vypravìèovy - jak je divadelnì sdìlovat, jsou-li s nimi svázány dùležité informace èi poetika díla; k èemuž patøí i otázka, jak zachovat specifickou jazykovou stránku díla, je-li základem jeho pùsobivosti a projevuje se výraznì mimo dialogy postav. Vyprávìní je pro divadlo ponìkud nepøirozené: divadlo sdìluje pøedvádìním toho, co se dìje tady a teï, ve vyprávìní se fiktivní èas zastavuje, vypráví se o tom, co bylo èi bude. Mùžeme tedy veškeré vyprávìní vypustit (za cenu naznaèených ztrát), nebo alespoò nìco z nìj pøevést do dialogù postav. Nenalezneme-li však jiný, úèinnìjší zpùsob, je jedním z možných øešení dìjovì, èasovì èi místnì obtížných èástí, jako prostøedek zkratky nebo zachování poetiky také v divadle použít vypravìèe - a už individuálního, víceèetného èi unisono chórického. Vždy však s mírou, aby byl ozvláštnìním a oživením v rámci toho, co je divadlu vlastní. I vyprávìní lze dynamizovat, tedy uèinit divadelnì dramatickým, jestliže z nìj udìláme nástroj jednání v dramatických vztazích vypravìèe/vypravìèù: vùèi postavám èi hercùm, vùèi divákùm. jeho rozdìlením mezi nìkolik vypravìèù tak, aby se vyprávìním vytváøely a øešily vztahy mezi nimi (napø. každý chce svým vstupem vést pøíbìh vlastním smìrem, øíká svou èást, aby tím prosadil svùj názor na jednotlivé postavy, situace..., aby je upøednostnil, obhájil...). Dáme-li vyprávìní funkci tvùrce dìní, vyprávìné slovo se stane jednáním slovem. Specifickým problémem je veršová forma vyprávìní. Ve verších je sdìleno vše - celý pøíbìh, fyzické jednání osob, prostøedí a dokonce i myšlenkové poslání - a nelze je libovolnì krátit èi mìnit. Otázkou je, co pak k nim lze jevištnì dodat, aby jejich divadelní uvedení mìlo smysl a zároveò se zachoval jejich smysl pùvodní. Pro urèitou pøedlohu jsme se rozhodli nejspíš proto, že se nám líbila. Chceme-li pøedat to, co se nám na ní zdá dobré, je nutné správnì urèit a správnì realizovat vlastnosti, s nimiž je pøedloha svázána, na nichž je závislá ve své úèinnosti. Musíme si uvìdomit, pochopit a divadelnì znovuvytvoøit její klíèové principy. Ty mají nejrùznìjší povahu.

6 Už jsme zmiòovali, že nìkdy jde o jazyk, o závislost nìkterých pøedloh na zcela specifickém zpùsobu vypravìèství s jeho slovním instrumentáriem, ale i komentáøi, popisy... Øada klíèových principù je obsažena už v žánru pøedlohy, který je tøeba pochopit a respektovat i v divadelní podobì. Žánr je úhel pohledu, což se promítá i do tématických, kompozièních, jazykových a dalších rovin, na pùdì divadla pak do všech složek vèetnì zpùsobu pohybu a mluvy hercù, scénografie a složky zvukovì-hudební. K hlavním znakùm žánru pohádky patøí napøíklad obecnost významù všech jejích vrstev a motivù: neindividualizovaných archetypálních postav, jejich motivací, hloubky psychologie... Zachování tìchto obecných, archetypálních významù i v jazyce divadla, které vyžaduje vìtší míru individualizace, psychologizace, zdùvodnìnìjší individuální motivace... bývá problémem zejména u divadla hereckého. Z žánru tedy také do znaèné míry vyplývá, zda postavy jsou a mají být i divadelnì provedeny jako typy èi charaktery. Zatímco charakter je pomìrnì všestranný a vnitønì rozporný obraz postavy, typ vybírá jen její nìkteré, pro hru dùležité rysy a ty nadsazuje. Typové jsou bez výjimky postavy lidových pohádek, ale i her tzv. lidových loutkáøù. Zásadní otázka, kterou je tedy tøeba si položit už pøi výbìru pøedlohy a samozøejmì pak podle ní uvažovat i pøi jejím pøevodu na textový podklad pro divadelní inscenaci, je: napovídá, vyhovuje pøedloha spíše hercùm èi loutkám? Jestliže totiž první otázka pøi výbìru i úpravì pøedlohy zní co tam budou moci herci èi loutky dìlat, je tøeba si také hned na zaèátku uvìdomit, že mít na scénì co dìlat je dost jiné pro herce a dost jiné pro loutky. Hercùm jsou bližší mluvné dialogy, intenzivnìjší citové polohy, individualizované psychologické motivace a vnitøní rozpory utváøející postavu jako charakter. Loutkám je vlastní zobecnìlá typovost až archetypálnost, silná znakovost, èasto symboliènost, obøadnost, stylizovanost, specifická gestiènost slova, vyhranìný patos èi naopak groteskní dvojlomnost daná zmenšením. V nìkterých pøípadech je možné uvažovat jak o hereckém, tak o loutkovém provedení. V jiných je vztah mezi obsahem a formou, mezi tím, jak text vypadá a èím se mùže èi má hrát tak pevný, že pøi jeho nerespektování bychom mohli docílit nanejvýš totální frašky. To je pøípad her tzv. lidových loutkáøù, kde je tato pevná vazba uložena v typech postav, jejich motivacích, jazyce, ale i v kompozièních postupech ostrých støihù a neuvìøitelných zkratek. Stejnì tak je nesmyslné pokoušet se hrát Ètyøi pohádky o jednom drakovi jinak, než odkrytým loutkovým divadlem. Na druhu a žánru pøedlohy a následnì divadla závisí i únosnost nìkterých vypjatých jevù, zejména drastických, ale i eroticko-sexuálních èi eticky sporných (nahota, smrt, krutosti...). To, co ve vyprávìní slovem není žádný problém, v smyslovì názorném divadelním pøedvádìní, kdy jev opravdu vidíme, mùže být neúnosné èi alespoò problematické. Papír unese více než divadlo. Ale i tady musíme dále rozlišovat: jiné vìci unese divadlo realistické až naturalistické, jiné silnì stylizované, jiné divadlo herecké a jiné divadlo loutkové (loutkáøská rakvièkárna je na hereckém divadle nejen tìžko proveditelná, ale i stìží pøijatelná). Pøedlohy mívají i své technické danosti, technické podmínky realizace - své technické klíèové body - body z hlediska techniky jevištního provedení problematické, obtížné až nemožné, na nichž však smysl, logika i úèinnost pøedlohy stojí. Nevyøešíme-li, jak bude téci nesmírné množství kaše v pohádce Hrneèku, vaø èi jak bude náš herec nahý v Císaøových nových šatech, nemá cenu uvažovat o jejich inscenování. U Tøí malých prasátek pùjde o prostorovou a technickou stránku - 1. o prostorové øešení venku-uvnitø, 2. o dobytnost-nedobytnost jednotlivých domeèkù jako smyslovì názornou materializaci vlastností prasátek. Obojí musí být vidìt a to akcentovanì - neb o tom ona pohádka je.

7 Podcenìní významu prostorového uspoøádání (tedy vlastnì mizanscény), jež pøedloha pøedpokládá, nebo se od nìj leckdy odvíjí pøíbìh i téma (kùzlátka nemohou být ve stejném prostoru jako vlk, který se k nim dobývá) se vyskytuje èasto. U Brémských muzikantù zase musíme sdìlit 1. co je to ta brémská muzika, 2. v èem spoèívá podobnost projevù jednotlivých zvíøátek se strašnými rváèi, jež vede loupežníky k útìku. K technickým problémùm mùžeme poèítat i pøítomnost zvíøecích a jiných ne-lidských postav, zejména tam, kde mají dùležitou roli a jednají. Skuteèné zvíøe je na divadle vždycky problém - odmítá totiž jednat zámìrnì v dané situaci a chová se tak, jak je mu pøirozené a jak se mu zachce. Stará divadelní moudrost praví, že dìti a psi na jevištì nepatøí (k dìtem dodejme: ty, které ještì nejsou schopny pøijmout umìlou, znakovou skuteènost divadelní promìny a pøizpùsobit se jí). Zahrát zvíøe není rozhodnì neøešitelné, velmi však závisí na druhu, žánru a stylu divadla. Loutkové divadlo tuto potíž nemá. U hereckého divadlo ve vážných žánrech to je vìtší problém než v žánru komediálním èi groteskním, a ve stylu realistickém vìtší než v jakémkoli divadle, založeném na nadsázce èi výrazné stylizaci. Je žádoucí najít takovou podobu, aby nedošlo k trapnému (nebo nutnì nedokonalému) pøedstírání, nýbrž byla nalezena metafora zvíøete v lidském tìle, tedy aby byl jasnì èitelný a pùsobivý znak vybraných relevantních vlastností zvíøete a zároveò zachována a pøiznána lidská podstata herce. Mezi nejdùležitìjší danosti - klíèové body pøedlohy, které nelze svévolnì mìnit, patøí mnohdy i vìk postav, tam, kde je nezmìnitelným dìjovým faktem. Problémem pak bývá, když se dostane do rozporu s možnostmi dìtí pøíslušného vìku postavu zahrát. Napø. v Bradburyho Celém létì v jediném dni je právì na pøesnì vymezeném vìku devíti let závislá podstatná èást vìrohodnosti situací: jen díky nìmu si nepamatují déš, který se tu objevuje jednou za sedm let, jen díky nìmu reagují tak, jak reagují a vìøí informacím zvenèí tak, jak jim vìøí...; ale které devítileté dítì mùže takové role zahrát? Jedna vìc je, že dítì v urèitém vìku mùže nìjak jednat, druhá vìc je, aby to stejnì staré dítì dokázalo pochopit, a další, aby to dokázalo zahrát. Z jiných dùvodù bývá problémem smíšený vìk postav v pøedloze. Kdyby mìly hrát dospìlé i dìtské postavy dospìlí, šlo by nejspíš o travestii, parodii. Budou-li všechny role hrát dìti, musíme peèlivì hledat, jak se vyhnout trapnému pøedstírání - nejspíš dospìjeme k høe na dospìlé, tedy ke zpùsobu, kdy dìti budou pøiznanì hrát jen vybrané rysy zobrazovaného dospìlého tak, jak je vidí. Cítíme totiž jistou nepatøiènost a nelibost, vidímeli dvanáctiletého chlapce chlapácky plácat panímámu po zadku, stejnì jako vidíme-li ponìkud ošuntìlého staøíka køepèit v milostném toku pøedstírajícím dìtinskou bujarost. Obsazení dìtských i dospìlých rolí jednou vìkovou skupinou (a už dospìlými nebo dìtmi) bývá problémem zejména tam, kde je klíèový kontrast mezi dìtmi a dospìlými podstatný z hlediska tématu a dìje (Císaøovy nové šaty). Pøi smíšeném obsazení dospìlými i dìtmi, budeme muset hledat spoleènou hereckou techniku a styl; dìti mají totiž sklon spíše k vyprávìní hrou èi k typovému herectví, jímž vyprávìjí o postavì, zatímco dospìlí hrají spíše prožitkovì, pøípadnì s vìdomou stylizací. Dalším z dìjových faktù a východisek, na nichž stojí základní logika pøíbìhu ve vìrohodné a pùsobivé podobì bývá i pohlaví hrdiny. To je nìkdy (výjimeènì) zamìnitelné. Vìtšinou však jsou s ním svázány jeho zájmy, ideály, zpùsoby jednání, vztahy, jež vyhledává, prostøedí, v nìmž se pohybuje..., ba i téma (Jamie a upíøi, Pastýøka putující k dubnu, Malý princ). Tu a tam je možné zcela zmìnit postavu z chlapecké na dívèí, z mužské na ženskou. Jindy inscenátoøi chápou, že postava musí zùstat tím, kým je, ale obsadí ji pohlavím opaèným, vìtšinou chlapeckou postavu hraje dívka. To vadí zejména v pøípadì, že ve vztazích, o nichž se hraje, má významnou roli polarita pohlaví, èi chcete-

8 li heterosexualita: zvláštì pak u motivù eroticko-sexuálních. A zase: trochu jinak se otázky vìku a pohlaví projeví v divadle hereckém a jinak v divadle loutkovém - ale dùležitost mají u obou. Ani loutkový Kašpárek s dívèím hlasem není zrovna výhra. Na závìr ještì jeden problém, jenž inscenátoøi divadla pro dìti èasto pøehlížejí. Zdaleka ne všechno, co se zdá být o dìtech, skuteènì o dìtech je; dìti jsou v takových pøípadech mnohdy jen objekty, na nichž se odráží jednání dospìlých, nebo ještì èastìji je to naše dospìlácká sentimentálnì idealizovaná pøedstava dìtství jako absolutní èistoty, nevinnosti... A hlavnì: zdaleka ne všechno, co je o dìtech je pro dìti a tím ménì pro dìtské herce. Jedna vìc je, zda se téma dítìte týká, je jeho tématem, druhá vìc je být schopen toto téma v tomto zpracování pochopit a tøetí - úplnì jiná - je být schopen ho uchopit, zahrát, sdìlit. Nechme stranou známou skuteènost, že i klasické lidové pohádky byly pùvodnì urèeny dospìlým posluchaèùm a jejich skrytá témata zùstávají pro dìti tušená v míøe ještì chvìjivìjší, než pro nás. Naštìstí jsou vyprávìny tak, že dítì si z nich dokáže vzít a užít vše potøebné. U Andersenových pohádek je to složitìjší. Jejich nemalá èást se co do tématiky zabývá výluènì problémy svìta dospìlých a jejich životních pocitù, pro nìž je háv pohádky jen vnìjším ozvláštnìním. Nejen ty spoleèensko-satirické jako Je to naprosto jisté èi V kachním dvorku, ale i filosoficko-moralistní zamyšlení typu Slavíka èi sentimentální obrázky Holèièky se sirkami apod. jsou projekcí pohledu dospìlého, ba stárnoucího muže. Navzdory tomu zùstává mnohé, co dìti oslovuje. Pøedstava, že Exupéryho Malý princ je pohádka o dìtech a pro dìti, je do znaèné míry ještì vìtší iluzí. I když i z nìj si kultivované, pøipravené dítì leccos odnese. Mluvíme stále o tom, co je v pøedloze objektivnì dáno. Každá dobrá pøedloha je struktura, jejíž logicky utváøené pøedivo nese vzájemnì provázané významy, jež smìøují k sdìlení konkrétního tématu. Není možné dìjová fakta nechat nevyložená, ani je vykládat libovolnì, bez ohledu na souvislosti celku. Konkrétní struktura nese jeden význam èi výseè významù. Pøedstava, že cokoliv mùže znamenat cokoliv, je mylná. Slzy budou vždycky znamenat velké pohnutí èi afekt (smutek, bolest, radost), vzdalující se kroky odchod a pøibližující se kroky pøíchod. Kdyby tomu tak nebylo, znak by ztratil svou schopnost sdìlovat, nést význam. Pøestal by sloužit komunikaci (jako kdyby jeden nazýval lišku konìm, druhý kaprem a tøetí sojkou). Nedomluvili bychom se. Vyložit pøedlohu zásadnì jinak znamená pøestrukturovat ji: zmìnit dùrazy, dát dìjovým faktùm jiný význam, pøípadnì nìkteré vypustit a jiné dotvoøit. Nìkdy však zmìnu èi vypuštìní dìjového faktu vyluèuje logika jiných dìjových faktù (napø. vìk dìtí v Celém létì v jediném dni). Jindy výsledkem takové zmìny není nemožná, ale pouze nepravdìpodobná, netypická situace, postava, motivace... Co je netypické, bývá podezøelé, zavání nevìrohodností a musí být o to výraznìji, silnìji, pøesvìdèivìji zdùvodnìno, motivováno..., než by bylo nutno u vìci typické a než tomu je v pøedloze: postavy by se musely jinak chovat, mít jiné motivace, jiné vztahy, být jiné, ocitat se v jiných situacích a vytváøet jiné situace. A nìco je natolik nevìrohodné, že je to prostì nemožné. Zkrátka: Mùžeme mnohé (èi všechno) mìnit, pøehazovat, vynechávat, pøidávat..., dokážeme-li to udìlat tak, aby vzniklo nové celistvé, souvislé a pùsobivé dílo, v nìmž nic nebude chybìt a nic pøebývat. Ludìk Richter Uveøejnìný text je upraveným úvodem právì vycházející publikace CO SKRÝVÁ TEXT (Dramaturgicko-režijní úvahy nad oblíbenými literárními pøedlohami divadla pro dìti, dìtského a mladého divadla). Kniha obsahuje komentáøe k ètyøiceti nejèastìji inscenovaným prózám a hrám. Pøíkladem je úvaha o knížce Josefa Koláøe Z deníku kocoura Modrooèka, uveøejnìná o nìkolik stránek dál.

9 MÙJ KOCOUØÍ DENÍK Na motivy knížky Josefa Koláøe Z deníku kocoura Modrooèka napsala Olga Strnadová Scénu tvoøí zmenšená maketa celé zahrady, v níž Modrooèko žije, a z níž zaznívají zápisky, shrnující jeho poznání; samo jednání se pak odehrává vždy v nìkterém ze zvìtšených detailù makety (strom, køoví, plot, sušák prádla...). V inscenaci souboru Oèka, ZUŠ Žamberk, pro nìjž byl text v roce 2002 pøipravován (viz Maxirecenze v ÈTVRTpodzimníku 2002), hrálo pìt dìtí ve vìku devìt až dvanáct let s látkovými manekýny koèek a kocourù. 1. V šeru je vidìt maketa celé zahrady, všichni herci zpívají: Všichni: Malí kluci kocouøí sotva oèka zamhouøí, døímají a pøedou moc a je den a nebo noc. svìtlo Malí kluci kocouøí sotva oèka zamhouøí, døímají a sní si sen, a je noc a nebo den. Herci otevøou okno, nakouknou a vidí, že vevnitø se ještì spí; bìhem melodie v brumendu kolébají maketu. Po chvíli se ozve Modrooèkùv hlas: Modrooèko: (hlas) Mòáááu... (maketa se nakloní) Prsk... (naklonìní jinam) Dráp... (naklonìní jinam) Maketa se kymácí bìhem písnì, na jejímž konci je pøipravován pelíšek. Všichni: Polobotky, uzenáèe, slaneèky i kvìtináèe, klubíèko a mlíèko a - boulí pìt. Au! maketa nadskoèí :Takhle se koulí kotìcí svìt.: Týdadýda dýda dýdady dýdá Modrooèko je schovaný pod látkou z pelíšku, vypadá to, jako by s nìkým zápasil, objeví se vztyèený ocas, potom pøední tlapky a hlava a ryba na misce. Modrooèko do ní plácne tlapkou, miska vyletí do vzduchu, zakymácí se a spadne, podruhé víc. Modrooèko se podívá, jestli nìkdo nejde, opìt se s miskou schová pod látku a mlaská. Odhodí látku, objeví se miska s rybí kostrou. Modrooèko ji olízne a plácne do misky. Ta se kousek kutálí. Modrooèko se spokojenì uvelebí na pelíškové látce. Objeví se maketa - všichni naslouchají. Modrooèko: (hlas) Jsem ko-cou-rek Mo-dro-oè-ko. Ži-ju v doupì-ti s Dvoj-nožcem. Máme se moc dobøe.

10 3. Detail zahrady s kytkou. Modrooèko ji uvidí, pøièichne a kýchne, uvidí brouky, sleduje jak první leze, druhého naschvál vyplaší a sleduje ho. Pak zpívá: Modrooèko: Na nebi svítí sluníèko a ptáci zpívaj dobrý den, rozkoukejme se malièko a pojïme, pojïme podívat se ven. :Nic se nemùže stát, každý mì má rád.: Modrooèko uvidí hlemýždì, couvá pøed nimi, otoèí se a spatøí žížalu, když se zastaví, poš ouchne ji tlapkou a dívá se, jak po ní leze beruška. Objeví se maketa a všichni naslouchají. Modrooèko: (hlas) Dneska jsem poprvé vybìhl z dou-pìte ven. Pøišel jsem na to, že po svì-tì nebìhám jenom já. Líbi-lo se mi všecko. 4. Detail - strom. Modrooèko: (zaèichá) Co to je? (ète èumáèkem) Pøijdu dnes, koèka Zelenooèka. (roztržitì pobíhá) Jaká asi je?... A kdy pøijde?... Budu na ni èekat. Motýli poletují kolem Modrooèka, jenž si s nimi hraje, po chvíli uletí. Z koruny stromu se ozve: Zelenooèka: Modrooèko!... Za tebou, nahoøe! Modrooèko: Tak to byl dopis od tebe? Zelenooèka: Pojï, pøisedni si. Modrooèko: (se rozbìhne, ale u kmene se zarazí a pohlédne vzhùru) Aha. (nadskoèí a zachytí se vìtve pøedními tlapkami, zùstane tak viset) Ááááá... (spadne) Zelenooèka: Nauèím tì lézt na strom, chceš? Modrooèko: Chci. Zelenooèka: (seskoèí a ukazuje) Podívej, nejdøív se takhle pøikrèím. Modrooèko: Pøikrèím. Zelenooèka: Naberu dech. Modrooèko:: Naberu dech. Zelenooèka: A potom vysoko vyskoèím a dlouze pøitom zakòuèím. Mòááááááu. (je na stromì) Modrooèko: Mòáááááááu. (usadí se v korunì stromu) Zelenooèka: Výbornì, Modrooèko. Modrooèko: (rozhlíží se) To je pìkné, dívat se na svìt z výšky! Ukaž mi, kde bydlíš, Zelenooèko. Zelenooèka: (odvrátí hlavu) Já... už nebydlím. Všichni: (zpívají) Když slunce oèi otevøe, noc v den se mìní, ptáci zpívaj vesele, se mnou nikdo není. Táta s mámou odešli tam nìkam v zapomìní, ptáci zpívaj vesele, se mnou nikdo není. Samota je prázdná, samota je smutná, když se ráno probudíš, samota hoøce chutná. Když slunce oèi otevøe, noc v den se mìní, ptáci zpívaj vesele, se mnou nikdo není.

11 Zelenooèka: Nemám domov. Toulám se. Modrooèko: Ale jak to? Vždy pøece každý má ráno plnou misku, veèer plnou misku, teplý pelíšek, a mùže si hrát, kdy ho napadne. A dvojnožec mu èistí kožíšek a... Zelenooèka: Zatím se máš dobøe, protože jsi malý. Tvùj èlovìk tì má na hraní. Až budeš velký, možná tì vyžene a budeš se toulat, jako já. Modrooèko: (s hlavou k Zelenooèce) Tobì kruèí v bøíšku, Zelenooèko. Ty máš hlad, viï? Zelenooèka: Mám. Modrooèko: Pojï! (seskoèí) Zvu tì na misku mléka. Zelenooèka: (seskoèí) Jsi hodný, Modrooèko. Objeví se maketa a všichni naslouchají. Modrooèko: (hlas) Pøišla na mne lítost, že má Zelenooèka smutný život. Napadlo mì, že bych se s ní mohl dìlit o jídlo. Tìším se, až zase pøijde. 5. Detail - vysoká tráva. Modrooèko: Tak hrajeme? Tøi, dva, jedna, teï! Kos: Frrrrrr... vyletí uprostøed - Modrooèko skoèí jinam - kos zaletí dozadu Kos: Frrrrr... Modrooèko: Tak znovu. Teï to uhodnu, uvidíte. Tøi, dva, jedna, teï. Dva kosové: Frrrrr... vyletí po stranách - Modrooèko skoèí doprostøed - kosové zaletí dozadu Kosové: Frrrrrrr... Modrooèko: Tak naposledy. Tøi, dva, jedna... Žlu ák: Pchééééé. (objeví se skokem) Kosové: Frrrrr... (vyletí nahoru) Žlu ák: Koneènì jsem tì dopadl, ty koèièí mrnì. Kosové si vydechnou a dosednou na trávu Žlu ák: Už delší èas tì pozoruju. Já se s každým peru do roztrhání, aby bylo jasno. Hele... (bací ocasem) Kosové: (nadskoèí a popoletí) Štìbety. Žlu ák: Jen a se ví, kdo je to Žlu ák. Modrooèko: Ty jsi zdejší? Žlu ák: Samo. A kde ty se tu bereš, pápìro? Modrooèko: Já jsem taky zdejší. Žiju tu se svým Dvojnožcem. Žlu ák: Pchéééé... Pøed èlovìkem se musí mít našinec na pozoru. Modrooèko: Copak èlovìk je tvùj nepøítel, Žlu áku? Žlu ák: Samo. Modrooèko: A kdo je tvùj pøítel? Žlu ák: No... no... nikdo. Modrooèko: Ty nemáš nikoho rád? Žlu ák: Ale jó. Rád mám myši, protože jsou dobré. Kosové: (usmívají se tomu) Štìbety, štìbety. Modrooèko: Aha. Ty myslíš, jako že ti chutnají. Žlu ák: Samo. Modrooèko: Ale já myslel koho máš rád jako, jak bych ti to, jako... Kosové: (pøiletí a dychtivì vysvìtlují) Štìbety, štìbety... Žlu ák: Poèkejte. Já mu to zkusím vysvìtlit. A vy mnì budete pomáhat.

12 Kosové: (souhlasí) Štìbety. (a usednou na trávu) Modrooèko: Kosové, hrajete si spolu? Kosové: (vyletí spoleènì vzhùru) Štìbety, štìbety. Modrooèko: (Žlu ákovi) Tomu rozumíš? Žlu ák: Nooooo... Modrooèko: (kosùm) Povídáte si spolu? Kosové: (povídají si) Štìbety, štìbety. Modrooèko: (Žlu ákovi) Tomu taky rozumíš? Žlu ák: Noooo... Modrooèko: Tak to se máte rádi? Kosové: (slétají spolu na trávu) Štìbety, štìbety. Modrooèko: (Žlu ákovi) Už rozumíš? Žlu ák: Nooooooooo... Modrooèko a kosové: podívají se na sebe a zavzdychají a zazpívají Kocouøí pravice kocourovi praví, že chce prát se více, nic ji nezastaví. Šrámy zebou, tlapka levá, ta si stýská, že jí schází, samosebou, tlapka blízká. Takže: Asi kocourovi na èasy se blýská Modrooèko: (Žlu ákovi) Tak co? Kosové: (ptají se, zdali rozumí) Štìbety, štìbety? Žlu ák: (urputnì pøemýšlí)...trochu jo. Objeví se maketa a všichni naslouchají. Modrooèko: (hlas) Tak jsem dnes poznal, jaké to je, když jednoho pøepadne kocour. Ale nedovedu si pøedstavit, jaké je - nemít nikoho rád. Pøál bych Žlu ákovi, aby taky nìkoho mìl. 6. Detail - plot. Èmelák: Bzzzzzz... bzzzzzzz... bzzzzzz... objeví se Modrooèko a pozoruje èmeláka, ten mu krouží nad hlavou a pak se rozletí pøes plot Modrooèko: (bìží za ním) Poèkéééééj... (uvízne v plotì) Co to? (cuká sebou) Nejde to. Proè to nejde? Ááách... (zemdlí) Zrzunda: (vyskoèí na plot) Dvakrát mìø a jednou lez. Modrooèko zpozorní Zrzunda: Copak ty nemáš vousy? Modrooèko: Možná, že mám lepší vousy než ty. A vùbec, co je ti do nich! Zrzunda: Máš moc øeèí a hlavnì sebou moc mrskáš. Modrooèko: Hele, nech mì a jdi si po svých. Zrzunda: Pùjdu a nechám tì tak, hloupý kluku koèièí. (poodejde) Modrooèko: Kde jsi? Jsi tady? Nechoï pryè. Vra se! Pomoz mi, prosím. Zrzunda: (vrátí se) Proto jsem taky pøišel. (ukáže se) Mòáááááááu.

13 Modrooèko: (uvidí ho nad sebou) Jùùùùùù. Zrzunda: Dìlej, co ti radím. Natoè hlavu stranou. Máš? Modrooèko: Mám. Zrzunda: Poøádnì se zapøi zadníma nohama. Máš. Modrooèko: Mám. Zrzunda: Až øeknu, trhneš sebou dozadu. - Pozor, teï! Modrooèko: (vyskoèí na plot) Dìkuju za pomoc. Já jsem Modrooèko. (ukloní se) Zrzunda: Není zaè. Jsem Bìlovous Zrzunda. (ukloní se) Modrooèko: Jsi hodný, Bìlovouse Zrzundo. Ale proèpak ses posmíval mým vouskùm? Zrzunda: No, že nevíš, na co je máš. Modrooèko: Pro parádu pøece. Zrzunda: S tebou bude ještì práce. (seskoèí s plotu) Dívej se. Modrooèko seskoèí pøed plot Zrzunda: Vousy máš proto, abys ohmatal, jestli je škvíra dost velká, aby ses do ní celý vešel. (pøedvádí) A když je menší než vousy, tak tam co? Modrooèko: Nelezu. Zrzunda: Správnì. A proto dvakrát mìø - Modrooèko: - a jednou lez. Všichni: (zpívají) Oèi, uši, tlapky, vousy, ocásek k veselým kouskùm svádí, jak uniknout nebezpeèí o vlásek koèièímu pokolení radí. Tu kámen! Tam díra! Tady je dost místa. Dej pozor na netopýra! Oèi, uši, tlapky, vousy, ocásek - tak to má být. Buï fit! Zrzunda: A teï dìlej všechno podle mì. Protáhnu se, obejdu. Modrooèko: Pro-táh-nu se, o-bej-du. Zrzunda: Èíhám... Èíhám. Modrooèko: Èíhám... Èíhám... To jsem si nemyslel, že tohle na konci zahrady je taky k nìèemu dobré. Zrzunda: Vypadáš jako opravdovský kocour. Modrooèko: (radostnì vyskoèí) Mòáááááááu! Zrzunda: Ale rozum máš ještì kotìcí. Modrooèko: (zklamanì) Mòááááááu. Objeví se maketa a všichni naslouchají. Modrooèko: (hlas) Dnešní pøíhoda mì pøivedla k pøemýšlení o koèièím vychování. Zjistil jsem, že Bìlovous Zrzunda je kocour velice uèený. Budu s ním všude chodit a on mnì bude ukazovat svìt 7. Detail - sušák na prádlo. Modrooèko leží pøed ním. Kiki: (hlas) Kik, kik, kik... Modrooèko: (posadí se a poslouchá) Co to bylo? Kiki: (hlas) Kik, kik...

14 Modrooèko: (vyskoèí) Jako by nìkdo naøíkal. Kiki: (hlas) Kik, kik, kik, kik... Modrooèko: Odkud to...? Támhle! (zajde za povìšené prádlo) Co tady dìláš? Kiki: Kik... Modrooèko: Èípak jsi? Kde máš svùj pelíšek? Kiki: Kik, kik... Modrooèko: S tebou je teda øeè. Pøes noc nemùžeš zùstat venku sama. Vezmu tì k nám domù. Pojï. (vyjde pøed prádlo) Kiki: (bázlivì vykoukne hlavou) Kik? Modrooèko: Pojï se mnou a neboj se. (nadzvedne prádlo, aby Kiki vyšla dopøedu) Potøebuješ se ohøát a najíst. Kiki: (souhlasí) Kik, kik. Modrooèko: (pobavenì) Kik, kik. Budu ti øíkat Kiki. Kiki: (souhlasí) Kik. (oèuchává prádlo) Modrooèko: No to nám Dvojnožec suší náš pelíšek. Kiki: (radostnì) Pelíšek. Modrooèko: A heleme se, tak ona s tebou je øeè. (stmívá se, oba sedí a tiše pozorují okolí) Mám rád vùni veèera. Všechno je docela jiné než za dne. Ve svìtle se objeví svìtlušky. Kiki: Jé, co to je? Modrooèko: To jsou brouèci, kterým svítí zadeèek. Svìtlušky. Kiki: To je krása. Objeví se maketa a všichni naslouchají. Modrooèko: (hlas) Z dnešního veèera se nemùžu vzpamatovat. Mám novou kamarádku, jen o trochu mladší, než jsem já. Moc se raduju, že u nás Kiki zùstane navždycky. 8. Na scénì jen maketa zahrady, je slyšet hlasy: Kiki: Prsk... (maketa se nakloní) Modrooèko: Kiki, ty ale umíš vyskoèit! Kiki: Drááp... (maketa se nakloní) Modrooèko: Pozor, miska s mlékem! Kiki: Mòáááááu... (maketa se nakloní) Modrooèko: Kiki, ty chodíš ven oknem? Kiki se objeví vedle domeèku, je schovaná pod košíkem Modrooèko: (vykukuje z okna) Kiki, kde jsi? Neschovávej se. Stejnì tì najdu. Modrooèko vyskoèí na støechu, Kiki bìží i s košíkem okolo domeèku Modrooèko: (vyhlíží ji se støechy) Kiki, ty se ale umíš schovat! Kiki: (ukáže se bez košíku) Tady. Modrooèko: (seskoèí vedle ní) Ukážu ti zahradu, chceš? (oba bìží k vysoké trávì) Tady dávej pozor. Je to takové divné místo. (bìží k sušáku na prádlo) Kiki: Tady jsme se poznali. (maketa se pootoèí, bìží k plotu) Modrooèko: To budeš koukat, k èemu se plot hodí. (pøebìhnou po nìm - maketa se pootoèí, bìží ke stromu) Vyskoè za mnou. Kiki: (vyskoèí za ním do koruny) Mnì se tady všecko líbí, Modrooèko. Modrooèko: Mnì taky. Objeví se maketa a všichni naslouchají.

15 Modrooèko: (hlas) Kiki se uèí rychle a je s ní zábava. Dobøe si spolu rozumíme. Už se nemùžeme doèkat, až bude mìsíc kulatý jako naše miska na mléko, a my pùjdeme s Bìlovousem Zrzundou do koèièího zpìváckého spolku. 9. Detail - støecha a mìsíc. Zelenooèka sedí na støeše zády k hledišti. Zrzundova hlava dozadu. Zrzunda: Tak pojïte, pojïte. Už jsme tady. Objeví se Modrooèko a Kiki, trochu zadýchaní. Zrzunda: Chovejte se dùstojnì, a udìláte dobrý dojem. Kiki: Budeme. Zrzunda: A pìknì zpívejte. Modrooèko: Budem zpívat ze všech sil. (uvidí Zelenooèku, nadšenì) Dobrý veèer, Zelenooèko. Tohle je moje nová kamarádka Kiki. Kiki: (pøijde blíž) Dobrý veèer. Zelenooèka: Všechny vás vítám na dnešní zkoušce. Jen co pøijdou èerný Natrhouško a bílý Mici Angora, naladíme se a zaèneme. Natrhouško a Mici Angora: (objeví se trochu zadýchaní) Jsme tady. (usadí se) Zelenooèka: Ladíme. Všichni se snaží naladit, Modrooèko je trochu falešnì. Zelenooèka: O tøi vousky níž, Modrooèko. Modrooèko pøedzpívá. Zelenooèka: Teï je to dobré. Všichni: (zpívají) Mòau mòau mòau, prsk, mòau mòau mòau, prsk, mòau mòau mòau mòau, mòau... Žlu ák: (vykoukne) MÒÁU! Všichni se za ním otoèí, on zase zmizí. Všichni: (zpívají) mòau mòau mòau, prsk, mòau mòau mòau... Žlu ák: (vykoukne jinde) PRSK! Mòááááu. Mòáááááu. Všichni: (zpívají) Mìsíc svítí pro kocoura, mìsíc svítí pro koèku, jak se nìkde myška šustne, koukáme se po oèku. Mòááááááááááááu, mòáááááááááááu, mòááááááááááááu, prsk, prsk, prsk. Mòááááááááááááu, mòáááááááááááu. Mòááu - mòááu - mòááu... Žlu ák: (celý se objeví na støeše) PRSK! MÒAU! Všichni: (trochu si povzdechnou) Mòáááááááu. Objeví se maketa a všichni naslouchají - okýnko svítí do tmy. Modrooèko: (hlas) Jsem ještì celý rozechvìlý z našeho zpívání. Je to úžasný pocit, patøit do koèièího spolku. Chtìl bych všechny zase hned vidìt! Podìkovat Zelenooèce, seznámit se lépe s Natrhouškem a Mici Angorou, navštívit Žlu áka a vyptat se Bìlovouse Zrzundy na tolik vìcí a probìhnout se s Kiki po zahradì... (vydechne si) Ale zítra je pøece taky den.

16 JOSEF KOLÁØ: Z DENÍKU KOCOURA MODROOÈKA Ètyøicet let stará knížka Josefa Koláøe zùstává bonbonkem pro dìti-ètenáøe, dìtidiváky i dìti-inscenátory. Jim i dospìlým je milá svou neokázalou jazykovou malebností, hybností vyprávìní, smyslem pro detail a pøedevším køehkou citlivostí, jež však naštìstí není z rodu ušišlaných sentimentálních výtvorù, deklasujícím dítì na pøihlouplou bytost, falešnì nahlíženou jako ideál èlovìka. Užitý princip pohledu na svìt oèima kotìte umožòuje na jedné stranì vidìt vìci z jiného úhlu, než jsme zvyklí, jinýma, zvíøecíma oèima, na druhé stranì se pøibližuje dítìti tím, že vychází z postavení mládìte a jeho postupného poznávání svìta na malièkostech i zásadnìjších vìcech. Pøitom si dítì takto nenásilnì poznávající svìt mùže zachovávat osvobodivý pocit pøevahy nad kocourkem, který toho zná ještì míò než ono a diví se i tìm nejobyèejnìjším vìcem lidského svìta: neví, co je automobil èi autobus a považuje je za obludy, jež polykají a pak zase vyplivují lidi, pero považuje za drápek, jímž èlovìk píše, mìsíc za misku s mlékem... Souèástí onoho dìtského pøístupu je i napodobování dospìlých - v našem pøípadì nejen koèek, ale i èlovìka - které se projevuje už v samotné formì deníku, jímž Modrooèko napodobuje svého dvojnožce -spisovatele. A právì tato forma - princip deníkových zápiskù je zdrojem tøí hlavních problémù z hlediska inscenátora. 1. Jednak je to otázka podílu a významu jednání a zveøejòovaných Modrooèkových úvah a komentáøù nad událostmi, s nimiž se setkává. Jednání je základ divadla a není žádným problémem, nebo je lze zcela pøirozenì divadelnì pøedvést; v Kocouru Modrooèkovi je øada situací, v nichž Modrooèko fyzickým èi slovním jednáním usiluje o dosažení svých zámìrù - zejména ve vztazích koèièí komunity, vùèi dalším zvíøatùm èi dvojnožci. S komentáøi je to ponìkud horší: je to typicky epický postup, sdìlující úvahy èi popisující události a pohled na nì v tøetí osobì - tedy ne jako souèást jednání dialogem; a úvah a komentáøù je v Modrooèkovi hojnì, dá se øíci, že dominují, nebo nesou podstatnou èást sdìlení i kouzla celé knížky; právì epický-popisný prvek obsahuje zorný úhel pohledu kotìte. Otázka pro inscenátory tedy zní: jak a èím je nahradit nebo jak je zachovat v takové podobì a funkci, aby se staly pøirozenou funkèní souèástí jevištního jazyka. Máme vždycky možnost v té èi oné míøe zachovat vyprávìcí princip s jeho (vìtšinou) tøetí osobou a minulým èasem. Divadlo snese i to, je schopno pracovat i s vyprávìním. Má to však urèitou mez. Vyprávìní je v divadle vždycky jen ozvláštnìním, zvláštností na pozadí toho, co je divadlu vlastní - a to je pøedvádìné pøímé jednání, v nìmž postavy usilují o dosažení takových vztahù, které jim vyhovují. S vyprávìním tedy musíme zacházet velmi uvážlivì a s mírou. 2. Druhým problémem je kompozice, již tvoøí øetízek chronologicky øazených pøíhod, v nichž však je plynulý tok èi pevnìjší vzájemná vazba spíše výjimkou. Jde o jednotlivé obrázky, jejichž pøíkladem mohou být izolované pøíhody na chatì, èítající (vèetnì cesty) deset kapitol z dvaceti šesti. Rozbíhavé pøíhody spolu nesouvisí, nahodile se øetìzí (mohly by mnohdy být i v jiném poøadí) jen na základì urèitého prostøedí, v nìmž se Modrooèko právì nachází. Kompozice volnì navázaného øetízku se tak zejména v èásti na chatì blíží až roztìkané mozaice. Pøíhody jsou rozbíhavé

17 i co do rùznosti postav na jedno použití (kosové, veverka, žáby, králík, pes, ježek, krtek, køeèek, kùò) - což není pro divadlo právì výhodné ani z technického hlediska. Nemá-li jít jen o hrst pøíhod, kaleidoskop toho, co se mùže stát, bude se muset umìní inscenátora napøít k vyhmátnutí divadelnì uchopitelných a tématicky relevantních pøíhod, svázání vybraných kapitol do smysluplného, tématicky podloženého celku a nalezení úèinných jevištních prostøedkù pro jejich provedení. 3. A jsme u tøetího problému souvisejícího s rozvolnìnou formou deníku: O èem Kocour Modrooèko je? Co je jeho tématem? Na prvém místì je Modrooèko o poznávání svìta. Ale to je téma takøka bezbøehé. Položíme-li si otázku, kam ono poznávání smìøuje, k èemu vede, dojdeme asi k odpovìdi, že k dozrávání, dospìní, k uzavøení kolobìhu života: dítì (kotì) dospìlo a stalo se samo otcem. Mùžeme tedy zpøesnit i prvou èást odpovìdi: kniha je o Modrooèkovì hledání místa ve svìtì, o strachu ze samoty, o potøebì nìkoho mít, o pøátelství i lásce, o procesu zrání, v nìmž si na zaèátku ve své nevìdomosti myslíme, že vše je na svìtì pro nás a kvùli nám, abychom postupnì zjistili, že my jsme tu pro druhé. Teprve když to zjistíme, když se dokážeme o druhé postarat a tøeba se pro nì i obìtovat, jsme dospìlí. Ne všechny epizody však smìøují k tomuto tématu. Nìkteré jsou jen pomocným materiálem obecného poznávání a rùstu, podmiòujícího celkové zrání (auto, brýle, krtek, kùò...). I na mnohých nezamìøených epizodách však Modrooèko ve vztahu k dvojnožci do jisté míry zkoumá a ovìøuje si hodnoty, jako je pøátelství, pomoc v nouzi... Pìt pøíhod v pøímém vztahu k dvojnožci a jeho jednání vùèi Modrooèkovi je soustøedìno na zaèátek vyprávìní; zèásti k nim mùžeme pøièlenit i pøíhodu s lezením po støeše, nalezení Kiki, Modrooèkovu žárlivost na ni a sounáležitost pøi koupání. Obecné poznávání vztahù mezi koèkami zaèíná setkáním se Zelenooèkou (2. a 6. kapitola); motiv její odstrèenosti je ovšem slepý - vyprchá, není nijak øešen a na nic nemá vliv, a podobné je to i s její žárlivostí na Kiki, vedoucí až k rozbití koèièího pìveckého sboru (25. kap.) - Zelenooèka a jí vnesené motivy vypadají zpoèátku, že budou hrát vìtší roli, než pak hrají. Dalšími kroky je seznámení se s kamarádským Bìlovousem Zrzundou (5., 6. a 25. kap.) a dalšími kocoury (10. kap.) vèetnì násilnického Žlu áka (kap. 17, 20 a 24). V této rovinì mùžeme sledovat urèitý rùst, smìøující k budování Modrooèkova postavení. Zcela volné, izolované pøíhody s jinými zvíøaty se vyskytují již pøed polovinou knihy (napøíklad kosové v 7. a veverka v 8. kapitole), ale nejvìtší prostor dostávají pøi pobytu na chatì (žáby, králík, pes, had a ježek, krtek, køeèek a kùò v kapitolách 12-16, 19 a 20). Nejsvázanìjší a nejsmìrovanìjší, tématicky urèující èást, v níž se všechny nabyté zkušenosti Modrooèka shrnují a zužitkovávají, se vztahuje k nalezené siamské koèièce Kiki - èítá šest závìreèných kapitol z celkových šestadvaceti. V nich zaèíná Modrooèko vzhledem ke Kiki zaujímat postavení èlovìka alias dospìlého, svìta znalého jedince a to v šesti krocích: Nejprve k ní pocítí soucit, jenž ho vede k ochraòovatelství, poté pøichází rivalita a žárlivost na její vztahy k dvojnožci a ty vystøídá obdiv a trocha závisti nad její odvahou. Rytíøská záchrana Kiki v boji se Žlu ákem je potvrzením Modrooèkova dospìní, jež se projeví ještì v spoleèenské rovinì pøi obhajobì Kiki pøed žárlivou Zelenooèkou i dotírajícími kocoury, za což se mu Kiki odmìní pøíslibem vìrnosti. Završením je pak narození jejich dìtí. Už z uvedeného rozvrhu je zøejmé, že dospìní Kiki probìhne snad v až pøíliš rychlé zkratce (Modrooèkovi je na nìj poskytnuta doba od jara do podzimu, Kiki sotva polovièka této doby a situaènì ještì ménì) a závìr s narozením dìtí je ponìkud náhlý, jako bychom pùl kroku vynechali.

18 Je možné jít i jinou cestou, vlastnì opaènou: potlaèit Kiki jako vazebný motiv a zdùraznit mozaikovitost ohledávání a poznávání svìta, v nìmž pak bude Kiki jen jedním z kamínkù. Ale i pro takovou verzi budeme muset najít vùdèí motiv, tématicky urèující smìr, jenž povede k uspokojivému vyústìní: napøíklad k zužitkování všech poznatkù v nalezení druha, pøítele a pøedání tohoto vrcholného poselství dál - mladším èi tøeba dìtem. Zkusili jsme poukázat na nìkteré vlastnosti - pøednosti i nebezpeèí - Koláøovy pùvabné knížky pro divadelní uchopení. Pøednosti jsou vítané - a problémy jsou od toho, abychom se s nimi utkávali - jsme-li pøesvìdèeni o tom, že hodnoty pøedlohy, nám za to stojí. Ludìk Richter PØELET NAD LOUTKÁØSKÝM HNÍZDEM Prestižní pøehlídka všech loutkáøských vìtví - Pøelet nad loutkáøským hnízdem - se konala letos již po patnácté a po stránce programové se vydaøila, by zde nebylo úplnì vše nejlepší, co bylo k disposici: chybìl napø. Cirkus hradeckého Dna (závislý na možnosti postavit šapitó), jenž vyhrál Erika - cenu za nejlepší loutkáøskou inscenaci sezóny. Amatéøi ani letos nezklamali. Plzeòský Støípek ukázal svými Tøinácterými hodinami tradiènìjší, leè solidní tváø amatérského divadla s loutkoherectvím v mnohém profesionálnìjším, než pøedvádí vìtšina loutkových divadel profesionálních. Sotva støedoškolský dddd, ZUŠ Dìèín vybrousil svùj malý erotický muzikál O líné a lakomém do neménì profesionálního herectví, pìvectví, muzikantství, ale doøešil i mnohé problémy dramaturgicko-režijní, takže dnes je potìšením vychutnávat si zákruty pøíbìhu, živé písnièky nabité autenticky mladou a pøitom tvarovanou energií i drobnokresbu pøesné hry s maòáskem. Plzeòský Pachýø Paèejoff neuvedl jen v programu ohlášenou poèítaèovou anekdotu Don t Šajn, ale ještì nìkolik drobnìjších (a problematiètìjších) skic. Pøíjemným, dobøe vymyšleným i zvládnutým pohlazením byla Vojna s Turkem - dvì kramáøské písnì s dovìtkem - Posledního mravence (totiž poslední zbylé støedoškolaèky ze stejnojmenné skupiny ZUŠ Žamberk), stejnì jako Grónská písnièka Hany Voøíškové z Chocnì - pøedstavení pro jednoho diváka. Statutární (tedy velká, mìsty zøizovaná) loutková divadla koneènì po letech pøivezla namísto sériových Univerzálních Barevných Inscenací (UBI) respektive Univerzálních Veselých Inscenací (UVI) nìkolik sice ne ohromujících, zato však smysluplných, ba pokorných inscenací. Písmenková pohádka Naivního divadla z Liberce i Osamìlý obr plzeòské Alfy ctí malé dìti, jejich potøeby, možnosti a zpùsoby vnímání a zároveò nepodceòují jejich inteligenci. Dobyvatel kladenského Lampionu je v tomto smìru problematiètìjší. Pochopitelný je snad ještì pøíbìh, jeho smysl, èi téma však zùstaly záhadou až do konce. Klapzubova jedenáctka pražského Minoru vsadila více na efekt, fóry, vnìjší dynamiku, než dynamiku vnitøní - napìtí, nesené postupnì rozvíjeným sdìlením, ba než na sdìlení vùbec. Drak se pokusil v inscenaci Jak si

19 hrají tatínkové vrátit o dvacet pìtadvacet let zpátky ke koøenùm hravosti, kombinované se scénografickou rozmáchlostí a herectvím spolehlivých opor a potìšil zejména dospìlé diváky øadou dobrých nápadù. Škoda, že prakticky úplnì vypadly profesionální skupiny nezávislé. Ty zde zastupovaly jen inscenace zahranièní. Exit, Eine Hamletfantasie - inscenace Figurentheater Stuttgart, známá již z Loutkáøské Chrudimi nabídl profesionální herectví s loutkou, bez ní a vìtšinou spoleènì s ní, pozoruhodné použití nejrùznìjších druhù loutek, jež pøes všechnu rùznorodost vytváøejí stylovou jednotu dík tomu, že jejich rùznost je daná obsahovì, významovì, a také funkèní dynamické scénografické øešení postupnì rozvraceného nízkého praktikáblu. I pøes jazykovou bariéru je to silný emotivní zážitek. Kámoš obor je jako všechny inscenace Divadla Piki z Pezinoku nápaditý a herecky bravurnì zvládaný kousek, tentokrát arci ponìkud kostrbatý ve vedení pøíbìhu a tématickém vyznìní. Inscenace Con Anima budapeš ského Mikropodia (takto jediného herce) vypadá jako svébytná variace na motivy stvoøení Adama a Evy. Ale k èemu dojde, co chce pøíbìh sdìlit mi uniká. Rozhodnì však stálo za to vidìt spoustu nápadù, jež se rodí z netradièního jeviš átka - hromádky písku - a pøedevším u nás v posledních letech témìø nevídanou virtuozitu práce s pidilouteèkami na drátech. Program doplnili ještì studenti katedry alternativního a loutkového divadla DAMU. Dvì drobnièky pod názvem Kavárnièka zajímavì rozvíjejí možnosti, jež dává loutkové divadlo: výtvarné a zároveò herecké uchopení látky ve výrazné stylizaci a nadsázce. Utrpení knížete Sternenhocha byl, dle mého názoru, nejvìtší omyl Pøeletu. Nejen proto, že loutkáøského bychom v nìm nenašli zhola nic ani se sbíjeèkou v ruce èi naopak se slepeckými brýlemi, ale hlavnì proto, že jediná otázka, kterou toto obludárium pøináší, je: Opravdu je divák povinen vydržet všechno? I když je mu vmetán do oèí a nozder oblak špinavého prachu, snad pudru? I když je polit jakousi tekutinou z balónku, jenž mu herci hodí k nohám? Je povinen dívat se hodinu na zamaštìnou, kdoví èím vytøenou molitanovou matraci, po níž se herci válí? I na herce, který se zemì chlemtá splašky spojené se špínou podlahy? I na naturalistickou soulož s olezle špinavou figurínou z výlohy? Nechme Klímu Klímou - jde o inscenaci a prostøedky, které užívá. A ještì jedna poznámka organizaèní. Prostøedí pražského divadla Minor a zejména možnosti jeho nìkolika prostorù pod jednou støechou jsou pøíjemné, by ne laciné. Pøesto zùstává otázka, proè poøadatelé Pøeletu z èeské UNIMA lpìjí právì na Minoru, když se ukazuje, že ani po letech nepochopil význam této pøehlídky a toho co pøináší pro samotný Minor tím, že sem pøitáhne diváky, kteøí by sem jinak nikdy nezabloudili, a chová se k pøehlídce ponìkud macešsky. Zejména když jedná s tìmi, kteøí pøehlídce zajiš ují diváckou úèast na všech pøedstaveních, ne jen na tìch mezi snoby vykøièených - tedy s tìmi, kdo si zakoupí permanentku na celou pøehlídku - jako s obtížným hmyzem, jemuž jsou vyhrazena místa v posledních øadách (odkud není u menších loutek k rozeznání ani kdo je kdo); a to ještì musí vstoje poèkat, až se usadí ti, kdo si zakoupili jednotlivou vstupenku na jedno pøedstavení, a sednout si teprve, zbude-li místo. To je vùèi tìm, kdo tvoøí základ pøehlídky, bez nichž by z pøehlídky nebylo nic než pár isolovaných pøedstavení, kdo zajiš ují jejího ducha a jsou zpravidla nejzainteresovanìjší z nejzainteresovanìjších, prostì nedùstojné. Jinak - opakuji - se letošní Pøelet opravdu povedl. Ludìk Richter

20 JEDNA MIDIRECENZE NA ZAÈÁTEK DRAK Hradec Králové: Jak si hrají tatínkové (autor Josef Krofta a kolektiv, režie Jos. Krofta) Do zámeènické dílny pøinese tatínek-montér panenku-svou dceru k opravì. Ona totiž øíká jen máma a nikdy táta. Kolegové mu však vysvìtlí, že to se utažením šroubku spravit nedá, k tomu je tøeba dceøi se vìnovat, vyprávìt jí nìco, tøeba pohádku o Snìhurce - a hned se do toho pustí: pomocí kladiv, kleští, svých holinek a mnohého dalšího, co je v takové dílnì po ruce, vèetnì velikého jeøábu. Vše je tedy založeno na pøevodu metaforiky pùvodní pohádky do jiného prostøedí, jiného materiálu - metodì práce, kterou z práce Draka posledních let už dùvìrnì známe, by pod firemním štítem nástupce dìdièné dynastie Kroftù Jakuba: v Bajajovi hraje dùležitou roli koníèek, tedy na to pùjdeme pøes kovboje... Tam i tady z toho nìkdy vzniká nová metafora, nesoucí nový, tøetí, vyšší význam než samo východisko a sám prostøedek, jindy jen fór pro fór. Spojení matáskovské polyfunkèní toèny-jevištního objektu, nezpochybnitelné režijní zruènosti, jakož i herecké dovednosti a umu zejména zástupcù staré gardy byvšího Draka pøipomíná v lecèems nejlepší léta tohoto divadla pøed dvaceti pìtadvaceti lety. Je však zjevné, že dramaturgie tu vedle režiséra hrála až druhé housle. Pøed drakem (?!) zachránìná Snìhurka radostnì osloví zachránce-onoho tatínka z poèátku táta - a koná se svatba; s dcerou? Øada motivù, situací a jejich vazeb jako by byla jen záminkou pro možnost pøedvést to èi ono a vypadá to, že jde pøedevším o to, z èeho by se v dílnì dala udìlat ta èi ona postava. Ve výsledku je to více o oné hravosti, která zejména dospìlé publikum baví, než o samotné Snìhurce. Pøestože o hodnotách skrytých v pohádce o Snìhurce mnoho nesdìlí, je to však inscenace z tìch lepších, která potìší bezprostøedností, nápady i vynalézavostí. Buïme vdìèni i za autentickou hravost tatínkù. (LR) A TØI MAXIRECENZE NA KONEC ADIVADLO Havlíèkùv Brod: Ledová královna (na motivy H. Ch. Andersena upravil soubor, režie L. Honzová) Šestnáctièlenný soubor hraje v historizujících kostýmech, pozadí zabírá v celé šíøi jevištì ledové království s trùnem a obrysy ker z bílých latí, v popøedí dominují dva nízké sloupky s promìnlivými funkcemi. Andersenovu pohádku netøeba pøedstavovat. Inscenátoøi nahrazují prehistorii se zrcadlem a støípky polibkem Ledové královny. Další dìj pak redukují na Gerdino setkání s havranem a vránou, princem a princeznou a s loupežníky, po nichž Gerda pøistupuje ke Kayovi a dotykem rùže ho osvobozuje. Zato vkládají své vlastní motivy. Novì je tu postava Pohádkáøe, který Královnu zná z vlastní zkušenosti a proto aktivnì pomáhá Gerdì, Královna je pøítomna prakticky po celou dobu a sleduje, ba i øídí dìní, a v jejích službách se stává témìø hlavním hrdinou soupeøícím s Gerdou obchodní rada, jemuž pomáhá v obrazu na zámku i zkorumpovaný starý král.

DIVADLO HRANÉ DÌTMI V POSLEDNÍCH SEDMNÁCTI LETECH II. JAKÁ NOVÁ, PRO DÌTI NALÉHAVÁ TÉMATA SE OBJEVILA A JAK SE TO ODRÁŽÍ V DHD? Ne nadarmo se øíká, že dítì ve své ontogenezi opakuje fylogenezi lidstva.

Více

ŠKOLY A DIVADLO Léta pøemítám o tom, podle èeho a jak si školy vybírají pøedstavení. Zdá se mi, že jde vìtšinou o zvyk založený na osobních vazbách k divadelnímu souboru èi agentuøe, vypìstovaný setrvaèností.

Více

MIKROPORTY ETC. Ach, jak je to pohodlné! Nasadím si na hlavu, pøipnu na klopu èi pøilepím na tváø (na Fidlovaèce doprostøed èela) mikroport nebo strèím za paraván mikrofon a nemusím se namáhat. Co na tom,

Více

ANKETA. Jak to udìlat, aby o pøehlídky dìtských souborù mìla zájem média, a tudíž se o nich dozvìdìla širší veøejnost?

ANKETA. Jak to udìlat, aby o pøehlídky dìtských souborù mìla zájem média, a tudíž se o nich dozvìdìla širší veøejnost? pátek - 14. èervna 2002 - èíslo - 0 str - 1 AKTUÁLNÍ ANKETA KE KRAJSKÝM PØEHLÍDKÁM ZPRÁVY Z KRAJSKÝCH PØEHLÍDEK èíslo - 0 pátek - 14. èervna 2002 Jaké otázky vás napadaly na letošním krajském kole dìtské

Více

FESTIVALOVÝ ZPRAVODAJ 52. LOUTKÁØSKÉ CHRUDIMI 2003......... èíslo 4 Svátek má: Radomír, Radomíra V pozadí jména stojí rada. 3. èervence 2003 Pranostika na tento den: Zaèátek Psích dnù, tradiènì nejvìtší

Více

DÌTI A PSI......prý na jevištì nepatøí. Chce se tím øíci, že nejsou schopni divadelního sdìlování. K posouzení toho moudra je tøeba vìdìt, co na jevištì patøí. Patøí tam to, co vìdomì vytváøí znaky umìlých,

Více

Doc. Dr. Rudolf SMAHEL DOMOV PROŽÍT DOMOV VYTVÁŘET

Doc. Dr. Rudolf SMAHEL DOMOV PROŽÍT DOMOV VYTVÁŘET Doc. Dr. Rudolf SMAHEL DOMOV PROŽÍT DOMOV VYTVÁŘET 2 3 ÚVOD Již název této knihy ukazuje, že jde o dílo urèené pøedevším rodièùm a vychovatelùm. Velmi konkrétním zpùsobem objasòuje pedagogické a psychologické

Více

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ 65 LISTOPAD 1997 Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích citlivé skautské duši závazek služby nejvyšší Pravdì a Lásce. Nejsou

Více

PSYCHOLOGICKÁ PODPORA PRO PACIENTY S MNOHOÈETNÝM MYELOMEM A JEJICH RODINNÉ PØÍSLUŠNÍKY

PSYCHOLOGICKÁ PODPORA PRO PACIENTY S MNOHOÈETNÝM MYELOMEM A JEJICH RODINNÉ PØÍSLUŠNÍKY PSYCHOLOGICKÁ PODPORA PRO PACIENTY S MNOHOÈETNÝM MYELOMEM A JEJICH RODINNÉ PØÍSLUŠNÍKY Autor: PhDr. Ing. Ludmila Malinová, MBA Autorsky spolupracovali: MUDr. Petr Pøíhoda PhDr. Kvìtoslava Vejrostová Mgr.

Více

ETIKA A REGULACE MÉDIÍ

ETIKA A REGULACE MÉDIÍ 3. konference Èlovìk a média ETIKA A REGULACE MÉDIÍ sborník pøíspìvkù Centrum Mariapoli, Praha- Vinoø 23. 9. 2003 OBSAH ETIKA A REGULACE MÉDIÍ Josef Musil...3 Pøíspìvek Daniely Brùhové z náboženské redakce

Více

doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. METODY A TECHNIKY DRAMATICKÉ VÝCHOVY

doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. METODY A TECHNIKY DRAMATICKÉ VÝCHOVY doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. METODY A TECHNIKY DRAMATICKÉ VÝCHOVY Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3417.

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

MÍSTO MASA RYBY, ALE...

MÍSTO MASA RYBY, ALE... MÍSTO MASA RYBY, ALE... S velkou suverénností se píše, jak jsou ryby zdravé. Ve skuteènosti je to trochu složitìjší. Ryby jsou skuteènì zdravìjší než maso suchozemských živoèichù. V tuku ryb je totiž saturovaných

Více

VLIV MÉDIÍ sborník pøíspìvkù

VLIV MÉDIÍ sborník pøíspìvkù 2. konference Človìk a média VLIV MÉDIÍ sborník pøíspìvkù Centrum Mariapoli, Praha - Vinoø 26. 4. 2003 STRANA 1 OBSAH Média jsme my, aneb od informací k in-formaci, Alexandra Ma k o vièk o vá...3 Násilí

Více

POJEM SEKTÁØSTVÍ V KONTEXTU PSYCHOLOGIE NÁBOŽENSTVÍ

POJEM SEKTÁØSTVÍ V KONTEXTU PSYCHOLOGIE NÁBOŽENSTVÍ 4. POJEM SEKTÁØSTVÍ V KONTEXTU PSYCHOLOGIE NÁBOŽENSTVÍ Právì tak jako porozumìní dynamice vývoje náboženských skupin (3. kapitola) je pro pastoraèního poradce v oblasti sekt a sektáøství dùležité i pochopení

Více

ÚVOD DO PSYCHOTERAPIE 3., aktualizované a doplnìné vydání. prof. PhDr. Jan Vymìtal

ÚVOD DO PSYCHOTERAPIE 3., aktualizované a doplnìné vydání. prof. PhDr. Jan Vymìtal prof. PhDr. Jan Vymìtal ÚVOD DO PSYCHOTERAPIE 3., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako

Více

FESTIVALOVÝ ZPRAVODAJ 52. LOUTKÁØSKÉ CHRUDIMI 2003......... èíslo 6 Svátek má: Cyril a Metodìj Díky jejich pøíchodu držíme státní svátek 5. èervence 2003 Pranostika na tento den: Mušle, kterou se rozhánìjí

Více

pondìlí 5. èervence úterý 6. èervence DIVADLO KARLA PIPPICHA 11.00 (+ seminaristé) HOST MÌSTA CHRUDIMI STUNDE Teatr gumowezielone Olešnica, Polsko pro diváky od 15 let MALÁ SCÉNA DIVADLA KARLA PIPPICHA

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 7. èíslo (bøezen 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Postøehy z uplynulého mìsíce aneb dìje se na této škole 13. únor v 6:30 ráno

Více

KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ

KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ Mgr. Yveta Rychtaøíková KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou

Více

stojíme až po pás ve vašem textu a léto utíká ke svému babímu konci. Tento

stojíme až po pás ve vašem textu a léto utíká ke svému babímu konci. Tento xty texty texty texty texty texty texty texty xty texty texty texty texty texty texty texty t ty texty texty texty texty texty texty texty te texty texty texty texty texty texty texty tex texty texty texty

Více

Kuchaøka kompetentního uèení

Kuchaøka kompetentního uèení Kuchaøka kompetentního uèení Kolektiv autorù - uèitelù ze škol: Základní škola T. G. Masaryka Hrádek nad Nisou Základní škola Lidická Hrádek nad Nisou Základní škola Donín Základní škola praktická a mateøská

Více

/ KRESBY-BILLI, S.BARTOŠ, A.ROSENBERGOVÁ / BÁSNÌ-R.KOPÁÈ, BILLI,M.KONÈITÍKOVÁ, KEVIN / POVÍDKY-J.HLOUŠEK, Z.BARTOŠ /

/ KRESBY-BILLI, S.BARTOŠ, A.ROSENBERGOVÁ / BÁSNÌ-R.KOPÁÈ, BILLI,M.KONÈITÍKOVÁ, KEVIN / POVÍDKY-J.HLOUŠEK, Z.BARTOŠ / / KRESBY-BILLI, S.BARTOŠ, A.ROSENBERGOVÁ / BÁSNÌ-R.KOPÁÈ, BILLI,M.KONÈITÍKOVÁ, KEVIN / POVÍDKY-J.HLOUŠEK, Z.BARTOŠ / / ÚVAHY-J.MATOUŠEK, V.DVOØÁK / SPISOVNÁ ØEÈ TOHOTO KONCA / / STAVÌNÍ Z HLÍNY / ASTOLOGIE-M.KONÈITÍKOVÁ

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

è.9v záøí 2014v roè. 22/13v www.obeliskval.czv tel./fax: 606 377 400, 571 621 248 mail: obeliskvm@gmail.com Park patøil pohádkám a rozprávkám

è.9v záøí 2014v roè. 22/13v www.obeliskval.czv tel./fax: 606 377 400, 571 621 248 mail: obeliskvm@gmail.com Park patøil pohádkám a rozprávkám Obelisk è.9v záøí 2014v roè. 22/13v www.obeliskval.czv tel./fax: 606 377 400, 571 621 248 mail: obeliskvm@gmail.com Park patøil pohádkám a rozprávkám Sobotní odpoledne 6. záøí patøilo v parku dìtem, a

Více

Stanislav K. Neumann DÌJINY ŽENY. Populárnì sociologické, etnologické a kulturnì historické kapitoly. Autorka doplòku Dr.

Stanislav K. Neumann DÌJINY ŽENY. Populárnì sociologické, etnologické a kulturnì historické kapitoly. Autorka doplòku Dr. Stanislav K. Neumann DÌJINY ŽENY Populárnì sociologické, etnologické a kulturnì historické kapitoly Autorka doplòku Dr. Evženie Klouèková Èást první ŽENA PØÍRODNÍ ÚVOD O ŽENÌ VŠEOBECNÌ Ve svìtle antropologicko-etnologického,

Více

Sliby se maj< plnit...

Sliby se maj< plnit... ... nejen o Vánocích. Já to vím a snažím se. Když jsem své dceøi k osmnáctinám slíbila výlet do Paøíže, myslela jsem to vážnì a jen osudovì nepøíznivé podmínky posunuly náš èistì dámský výlet o dva roky.

Více

CESTOU ODEBÍRÁNÍ. j e t o j e n v z d o u v á n í a k l e s á n í s m y s l o v ý c h v j e m ù. M o u d r ý, 19. 23. bøezna 2006

CESTOU ODEBÍRÁNÍ. j e t o j e n v z d o u v á n í a k l e s á n í s m y s l o v ý c h v j e m ù. M o u d r ý, 19. 23. bøezna 2006 Poøádá statutární mìsto Brno pod záštitou primátora statutárního mìsta Brna Richarda Svobody, za finanèní podpory Ministerstva kultury ÈR CESTOU ODEBÍRÁNÍ j e t o j e n v z d o u v á n í a k l e s á n

Více

ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ

ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ číslo 11 - listopad 2011 - cena 11 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Novomanželská fotografie z archivu manželů Hoďánkových. Reprodukce: Jan Pirgl, www. janpirgl. net. rozhovor ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ

Více