BECHYŇSKÝ ÈERVENEC-SRPEN Zjednání zastupitelstva mìsta PØISPÌJEME VŠICHNI KDOBRÉMU VZHLEDU MÌSTA?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BECHYŇSKÝ ÈERVENEC-SRPEN 2001. Zjednání zastupitelstva mìsta 11.6.2001 PØISPÌJEME VŠICHNI KDOBRÉMU VZHLEDU MÌSTA?"

Transkript

1 BECHYŇSKÝ ÈERVENEC-SRPEN 2001 Zjednání zastupitelstva mìsta Prodejpozemků nastavbusupermarketu Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku na stavbu supermarketu Edeka.Tenbymělstátnapozemcíchbývalédrobnéprovozovnyana části pozemků vareálu společnosti Bytenes Bechyně spol. sr.o.. Budovystojící natěchtopozemcích čeká demolice. Firma Indes Prahas.r.o.městuzaplatízatytopozemky2mil.Kč. NavýšenírozpočtuLSPP Navýšením výdajů ve výši 350 tis.kč, které zastupitelé schválili, by mělo dojít kfinančnímu krytí lékařskéslužbyprvní pomoci vbechyni proletošnírok.navýšenévýdajejsoukrytyzprostředků schválených vládou apřidělených Ministerstvem financí na provoz organizací hrazenýchobcemi. Projekt rekultivaceskládkysenožaty Zastupitelstvo rozhodlo orozpočtové změně ve výši 100 tis.kč na zhotovení projektové dokumentace stavby rekultivace skládky Senožaty. Prodejakcií Českéspořitelnya.s. Zastupitelstvo schválilo smlouvu ouzavření budoucí smlouvy o podmínkách prodeje ks akcí, které město vlastní. Bechyně zvolila společný postup měst aobcí ČR,kterépřitomto prodejiakcií zastupuje Sdružení měst aobcí -akcionářů ČSa.s.. Jedná se o jednorázovou nabídku prodeje a její realizace je podmíněna minimálně 60%odkupemakciívšechměstaobcívČR. Převodstátních pozemků Rozhodnutím zastupitelstva dojde kbezúplatnému prodeji státního 2 pozemkuovýměře11.675m vlokalitě obytnézónyzasídl.5.května mpozemků vlokalitě zajitexembudepřevedenonaměstoza úřednícenu. Prodejpozemků ulužniceneschválen Zastupiteléneschválilizáměrprodejepozemků ulužnice,navazující na rekreační chaty vk.ú.hvožďany.na pozemcích je vybudováno dočasné technické zázemí pro letní dětský tábor. Pozemek bude nadáleužívánnazákladěnájemnísmlouvy. Neschváleno: Záměr prodejedomu čp. 537 (bývalýdůmdětíamládeže), kde je městovlastníkemjednéideálnípoloviny. Záměr prodeje pozemku č.parc.264, kde je město vlastníkem jedné ideální poloviny(pozemekse nacházína stránipod čp.537). Takto prozatím vypadá okolí přivýstavbě kanalizačního sběrače, který budezaústěn do štoly.tento obrázek sevšak budepostupem časuměnit klepšímuavěříme, že konečné terénní úpravyvezmou i bechynštíobčanénavědomíspovděkem. Investiční odbor MěÚBechyně PØISPÌJEME VŠICHNI KDOBRÉMU VZHLEDU MÌSTA? Stavební zákon è. 50/1976 Sb. v 86 odst. 1,2 ukládá vlastníku peèovat ostavbu vsouladu spøedchozími ustanoveními (stavební povolení, kolaudaèní rozhodnutí) tak, aby byl zachován její dobrý stavební stav astavba neohrožovala veøejný zájem zhlediska požárního nebo hygienického anavíc, aby nedostateènou údržbou nedocházelo kznehodnocení stavby nebo jejího vzhledu anesnižovala sejejíživotnost. Pokudbyvlastníkstavbytytosvéúkoly,kterévìtšinoujsouovšemvjeho zájmu,neplnil,mùžemustavebníúøaduložitzjednánínápravyastanovit zároveò bližší podmínky ièasovou lhùtu. Pro udržovací práce platí ustanovení 55 odst. 3SZ oohlášení stavebnímu úøadu. Proto výzva provšechnyvlastníkynemovitostí: neèekejteažnaupozornìníèivýzvu státního stavebního dohledu èistavebního úøadu, nemusíto snad vždy ažtaktovypadat! M. Lexová odbor VaŽP nám. T.G.Masaryka 136 Bechynì Záøeèí, Lužniceø.km9,983 oprava vorové propusti alevého bøehuvpodjezí PovodíVltavy,státnípodnikzajišujevletošnímroceopravuvorovépropustiuDolního jezuvzáøeèí Bechyniø.km9,983øekyLužnice.Vrámcitétoakcebudouopravenyzdia dno vorové propusti, bude opravena též ocelová hradící konstrukce klapky vèetnì pohybovacíchmechanizmù.stavbubudemeprovádìtvletnímobdobí,kdyjepøedpoklad nízkýchprùtokùvlužnicitj.odpoèátkuèervencedokoncezáøí. Stavbubudeprovádìtstavebnífirma,kterábudevybránavevýbìrovémøízení.Abybylo možnoopravitzdivorovépropustiajejídno,kteréjsounormálnìpodhladinouvody,je nutno okolo vorové propustinasypat zemní jímku, zprostoru vjímcepotomodèerpat voduaopravyprovést nasuchu. Jsmesivìdomi,žetoutostavboubudetedourèitémíryovlivnìni,vzhledemkomezeným pøístupovým cestám (pobøežní komunikace od silnièního mostu kjezu amístní komunikaceodsv.jananepomuckého),budemesevšaksnažit,abytotoovlivnìníbylo po co nejkratší dobu avco nejnižší míøe. Tomu bude pøizpùsobena itechnologie provádìnístavby(provádìnípoèástech,abysesnížilakubaturazemníjímkyapod.).také sebudeme snažit respektovat požadavek Mìsta Bechynì, aby práce probíhalypouzev pracovnídnyatodo18.00hod. Vybranástavebnífirmabudepožádána,abypøitransportumateriálunastavbupoužívala zmínìné komunikace šetrnì. Pøípadné škody na komunikacích vzniklé èinností firmy budou opraveny. Za tím úèelem bude provedena dokumentace technického stavu komunikacíapøilehlýchobjektùvideokamerouzaúèastizástupcemìstskéhoúøadu. Doufáme,žeakceprobìhnebezvážnýchproblémùkespokojenostinásvšech. Pøípadnédotazy, èipožadavky smìrujte,prosím, na Povodí Vltavy, PS7veVeselínad Lužnicí,I.ŠedivéèiIng.J.Švarcovitel.è.0363/581126,nebopøímonastavbì. Spozdravem Ing.ŠvarcJiøí,vedoucíprovozu støediskalužnice

2 EVŽEN ILLÍN Pro jeho tmavé vlasy a snědou pleť dostal mezi námi přezdívku Pedro. Řeka, potok, lesy, rybníky, skály, na kterých stojí Bechyně, jako pro nás všechny, byly terénem jeho klukovských let. ZlejVír,kdena vyhřátýchskalách snámitrávil celé léto ipedrův otec, Evžen starší, byl naším nejmilejším koutem. Pan Illín se zabýval bylinkařením amuzikou,hrával slázeňskou kapelou, naučil Evžena nahousle abralho ssebouidokapely.kdyžpedro vyšelkeramickou školu, rozhodl se jít do Prahy na konzervatoř. Jeho otec jako důchodce neměl na takovou školu dost peněz, ale hudebního vzdělání chtivý Evžen řešil potíž tak, že od začátku studií si přivydělával. Nejdřív jako houslista vdivadelním souboru, když se naučil na saxofon, polepšil si, akdyž se dostal do špičkové kapely Karla Vlacha, měl dobrý výdělek zajištěn. Po dostudování konzervatoře obor komposice začal psát hudbu pro rozhlasové hry, pak pro filmy a později i televizi. Často jsme tedy slyšeli nebo četli titulek: hudbusložilevženillín. V poválečných letech byl vedoucím našeho druhého skautskéhooddílu, tehdynámtakésložilnašihymnuzačínajícíslovy: Slyštevolání dálek, volnosti hlas. Jak mohl, byl zprahy vbechyni, každéléto jsmebylinatáboře,poprvévbřeznici,paknašumavě apo zrušenískautingujsme spoluvelmi častojezdilinavodu.vášnivě hrál nohejbal naplovárně, chodil na tenis aposilovalimatějkovu kapelu. Jako kytarista doprovázel velmi často naše zpívání u táboráku, aťuž skautské čipozději splovárensko-tenisovou-lázeňskoupartou. Přestože bylvprazenaškoleapozdějizdebylvázánsvou skladatelskou činností, nikdy si na Prahu nezvykl, a často mi napsal, kdypřijedeakamvyrazíme.bylytovýletyaprocházkyokolobechyně, apokudto šlo, jelo senavodu.naše prvníplavbabyla pováhu. Bylo to ve 49. roce. Dva roky předtím jsme byli vtatrách aviděli jsme vodákyna Váhu. Pedro koupilvprazestarší kanoi aposlal ji vlakem napřed.pakjsmetamdojelistopem,udělalisivýletdonízkýchtatera pak jsme si došli nanádraží pro naši první kanoi. Léto bylo tenkrát deštivé, ve Váhu plno vody amy zabalili bagáž do lodního pytle a spustilikanoi navodu. Byla tostará rozeschlá loď, takžepo několika stech metrů prudké plavbyjsme šlike dnu. Keňaplnávody.Vymysleli jsme tedy mezi borty provazovou síť, přivázali na ni bagáž, aby to nebylo ve vodě a pokaždé, když nám nateklo vody, až jsme se potápěli,zajelijsme kebřehualoď isbagážízdvihliavylili,naskočilia zase popojeli pár set metrů. Ale loď se pomalu zatahovala asjeté úsekyse prodlužovaly ažna celouhodinu.kdyžjsmekončili plavbu, najalijsmenákladníautokodvozunanádraží.autobylokrátkéakeňa velký kus přečnívala a při jízdě od řeky přes výmoly na břehu se přelomila. Pak Pedrokoupil novoukanoiastoujsmejezdili všechny naše řeky.tyto výlety držely Pedra naživu.když už to nemohl v Praze vydržet,přijelaněkamjsmevyrazili. Oženili jsme se, přišly děti, ubíhaly rokystudenoválečného světa, ale ty bohuželzklamaly všechny naše veliké naděje po konci války. EvženIllínbylvelmiznámý skladatelpředevšímsvoufilmovou, pozdějiteleviznítvorbou.všedesátýchletech senatáčelodost často vkoprodukci se zahraničními tvůrci aevžen navázal přátelství se švýcarskými aněmeckými filmaři. Pak přišel 21. srpen v68. roce a Evženemigrovaldo Švýcarskasesvoudruhou ženou. Zpočátku mu pomohly styky aznámosti navázané vpředešlých letech, ale trvalo patnáct let, nežse dostavil úspěch. Poněkolikaletech semezi námi ustálilzvyk,žejsmesipsalikvánocům avylíčilisi,coseběhemrokus námidělo.vroce1983byldopisplnývzrušení. EvženIllíndostal nečekanouvýzvu odjedné hollywoodské společnosti,abyokamžitě přijelnapsatanatočithudbukfilmu.evžen byl znám svou pohotovostí, dokázal bleskově napsat aoddirigovat scénickoumuziku,aprotobylpozván,neboťudotyčnéhofilmuvypadl skladatel. Apak o rok později psal Evžen ještě nadšeněji. Jeho pohotové zaskočení v Hollywoodu vedlo k nabídce od americké televizníspolečnostinapsatanatočithudbukpadesátidílnémuseriálu Ferda Mravenec.Budu citovat: Nikdy vživotě jsem nenašel náhradu za Bechyni. VKalifornii jsem však našel řeku, která mi připomíná Lužnici.Odstěhujisetam apošlu tiletenku atu řeku sisjedem. TotedybylokVánocům Vbřeznu1985 jsem dostalz Prahytelegram: TátaumřelvMnichově.Pakseukázalo,že tobylov západním Berlíně, kam jel Evžen podepsat smlouvu na Ferdu Mravence. Měluž napsanou hudbu pro půl celého padesátidílného seriálu ašlo oformální uzavření celého jednání. Když po jednání odcházel nahotelovýpokoj, prohlásil, že jeunaven abude ráno spát trochu déle. Ale ráno se neprobudil. Tak 12. března 1985 ukončil v jednašedesáti letech život začínající 2. listopadu Jedna z největších ironií osudu, jak smrt nečekaně přijde pokazit závěr celoživotníhodíla. Zdopisů: 20. dubna 1971: Ptáš se na moje pocity avztah ktomu, co dělám. Problémodzačátkuasipůlrokubyl,žejsemnemělvůbecpráci,tojsi holt jak ve vzduchoprázdnu. Pak to pomalu začlo anení to vůbec srandasámavjinémuměleckémoboruzapustitkořeny : od dob Bechyně našeho mládí jsem vlastně nenašel domov,jenom více méně příjemná místa, která jsou určitě lepší než dnešní Bechyně, ale co je toplatné, poletování apojíždění po světě mě jenom znepokojovalo věčným otazníkem, mám zůstat tady nebo tam? Toje holt ta možnost volby konsumní společnosti, vždycky můžešmítněcolepšího,nežzrovnamáš. Ažaleletos,kdyjsemsedvakrátocitlvLosAngelesna řadu týdnů, se poprvé dostavil pocit, tady jsem doma, tady bych chtěl žít, tadyjeslunce,kterémiluju,tadyomývábřehynekonečnémoře,jehož dálkyslibujísplněnívšechsnů,přesně tenpocit,kdyžněkampřijdeša všechno víš předem, protože jsi tam určitě žil vněkterém ze svých předchozích životů. Takže až dokutám těch 52 dílů mravenčího seriálu apekelně zbohatnu, odebéřu se na zbytek života do slunné Kalifornie apočkám sina poslední zemětřesení. Do té doby se budu dívat na palmy čeřené vlahým vánkem,hádat se se svým šachovým kompjůtrem atrochu brnkat na kytaru, koupat se vbazénu apopíjet kalifornské červené.takmidržpalce,pošlutipakletenku. Všechnonejlepší,TvůjPedro. Textnašískautskéhymny,kterounámPedrosložilvroce1947. Slyštevolánídálek,volnostihlas,kupředu,kupředu,pojďkaždýznás, kolempřírodavolá,slunečnísvit,kupředu,kupředu,toužímejít, bouřetanásnezdolá,aťsinebezpečízavolá, kolemdivokoubouřínášchechtotzní, kupředu,kupředudonovýchdní. Johohó,johohó,junácijsmedojednoho,sluncivstříc,stínůmzmar, Bechyně vászdraví,zdar,zdar,zdar. Majka Čech ILLÍNEvžen českýskladatel,narozen vbiskupicíchpřidunaji.studoval na keramické škole vbechyni, hudbě se učil na hudební škole vtáboře. Na pražskékonservatořistudovalhrunafagotuo.vebera,skladbuue.hlobila( ),paknaamuuj.řídkého( ).zprvuhudebníkzpovolání,pakskladatel, zvláště tanečníascénickéhudby. Skladby: Scherzo pro velký orchestr (1. cena vrozhlasové soutěži 1947), I. symfonie, Symfonietta, suita Karneval, Koncert pro orchestr (proveden P ),Rapsódieproflétnuaorchestr(provedenaP,1958),dechovýkvintet, 2smyčcovékvartety,225taktů kytaryaj.mnohoúpravlidovýchpísní. (Zemřel vBerlíně.) Česko-slovenský hudební slovník osob ainstitucí. Sv.1.A-L. P., SHVP 1963.

3 2. pondělí XXVI. JIHOČESKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL Festival potrvá do soboty 21. července Program je uveden na další straně. 15. sobota Ekumenická setkání sbiblí auměním. Součástí ESBU je výstava obrazů akademického malíře Karla Harudy vgalerii UHrocha 20. pátek ESBU Uskuteční se vsudoměřicích ubechyně apotrvá do neděle 29. července. 23. pondělí KERAMICKÝ SEMINÁŘ Seminář je úzce spjat sdivadlem vtrávě. Lektorem letošního ročníku je Roman Černík. Seminář potrvá do neděle 29. července. 27. pátek SEMINÁŘ OVZTAHU PROSTŘEDÍADIVADLA VTRÁVĚ Hraje se vklášterní zahradě až do neděle 29. července Program přehlídky je uveden na další straně. 15. středa CELONÁRODNÍ PŘEHLÍDKA SOUBORŮ HRAJÍCÍCH BLUEGRASSOVÝ VEČER Klášterní zahrada /21.00 hod. /40,- Kč Večer připravuje skupina THE KÝBL ve spolupráci skd 2001 červenec, srpen července BIBLICKÁ TÉMATA Obrazy vystavuje akad. malíř Karel Haruda. 27. července až 30. srpna VÝSTAVALOUTEK ALOUTKOVÉHO DIVADLA Pořádá Kulturní důmamuzeum loutkářských kultur Chrudim. Výstava bude zahájena vernisáží vpátek 27. července v19.00hod. Vernisáž je zařazena do programu "Divadla vtrávě". po -pá do so -ne do června až 9. září LETNÍ PLASTIKA Devátý ročník pořádaný pod záštitou Města Bechyně. Výstavu zahájí v17.00 hod. Prof. ak. sochař Václav Šerák. Vystoupí: Tatrmanské divadlo, Roman Dragoun akdo má čas. Vystavují: Dias-Dvořák-Exner-Fidrich-Gatarik-Havránek-Jakubčík- Lada-Lišková-Mocek-Ouhrabková-Panov-Sklář-Šafr-Uhlík 11. sobota SVATOVAVŘINECKÁ LETNÍ NOC Taneční zábava na přírodním parketě. Ktanci aposlechu zahraje Jihočes. hasičská dechovka Klášterní zahrada /19.00 hod. Pořádá Kulturní důmbechyně asbor dobrovolných hasičů Bechyně. Vstup: Předprodej 90,- na místě 99,- 12. neděle hod. Klášterní zahrada Vstup: dosp. 80,-/ děti 30,- Kč Program najdete na dalších stránkách kult. přehledu Kulturní dům,unádraží 602, Bechyně,tel.: ,tel./fax mobil: ,

4 25. sobota Velký sál KD hod. JIŽNÍ NOC RÁDIAEVROPA2 8. sobota Samostatný zábavný pořad MIROSLAVADONUTILA hod. Vstupné: I. místa 200,- /II. místa 180,- /III. místa 160,- PROGRAM XXVI. rocník Změna programu vyhrazena, bude se denně aktualizovat Pokud není uvedeno jinak začátky koncertů v19.30 hod KUBELÍKOVO TRIO Vstupné dospělí /děti SHIZUKAISHIKAWA(housle), KAREL FIALA(violoncello), KVĚTABylinská (klavír) ZUŠ 60,- /35, ČENĚK PAVLÍK (housle), FRANTIŠEK MALÝ (klavír) ZUŠ 55,- /35, MAGDALENATŮMOVÁ-BÍLKOVÁ (flétna) asoubor SYRINX KK 60,- /35, OTTO NIEDERDORFER (klavír) ZUŠ 55,- /35, AIREDALE TRIO ANNAHOLEŇOVÁ (hoboj), JAN HOLEŇA(violoncello), JIŘÍ HOLEŇA(klavír) ZUŠ 60,- /35, TOMÁŠ LOM (kontrabas), URSULAHERRMANN (varhany) KK 60,- /35, APOLLON KVARTET PAVELKUDELÁSEK (1. housle), RADEK KŘIŽANOVSKÝ (2. housle), PAVELCIPRYS (viola), PAVELVERNER (violoncello) ZUŠ 60,- /35, KATEŘINASTEGEMANN (flétna asoubor) ZUŠ 55,- /35, EVŽEN RATTAY (violoncello), LUDMILA ČERMÁKOVÁ (klavír) ZUŠ 55,- /35, PETRMESSIEREUR (housle), Ludmila Čermáková (klavír) ZUŠ 55,- /35, KONCERTÚČASTNÍKŮ KD HUHU VEČER -HUMOR VHUDBĚ KD IVO KAHÁNEK -Vítěz První mezinárodní Mahlerovy klavírní soutěže VADIM MAZO -USA(housle), MARINAGROCHOVSKÁ (klavír) 60,- /35, DEN IZRAELE -JAROSLAVVODRÁŽKA(varhany) KK 60,- /35, IRENE KLEIN -SRN (viola da gamba), VÁCLAVLUKS (cembalo) 60,- /35, RADOSLAVKVAPIL(klavír) 55,- /35, JULIE SUKUPOVÁ (zobcová flétna), MARIE SKALKOVÁ (cembalo) 55,- /35,- LEGENDA: ZUŠ -Základní umělecká škola, KK -Klášterní kostel, KD -Kulturní dům CENAPERMANENTKY:(Na 3libovolné koncerty) 120,- Kč,pro děti, studenty adůchodce 70,- Kč Jihočeský hudební festival podpořilo Ministerstvokultury ČRaBOHEMIAPIANO. Koncerty 7. 7./ / a jsou součástí projektu "Česko -Německé vztahy vhudbě", který sekoná za podpory ČESKO -NĚMECKÉHO FONDU BUDOUCNOSTI. neděle 12. srpna Klášterní zahrada Vdopoledních hodinách milovníkům dobré dechovky zahraje na Nám.T.G.M. MLADÁ MUZIKAze Šardic. Od13.00 hod. se představí tyto kapely: PODHORANKA, STUDENSKÁ KAPELA, TŘEBOŇSKÁ DVANÁCTKA, KERAMIČKA, BABOUCI, MLADÁ MUZIKAABOŽEJÁCI Věříme, že milovníci dechové hudby svou návštěvou podpoří další ročníky tohoto festivalu aza rok se opět sejdeme vbechyni. Vpřípadě nepříznivého počasí se akce koná vkulturním domě. Vstupné: 80,- Kč,děti 30,- Kč

5 Celonárodní přehlídka souborů hrajících vtrávě KLÁŠTERNÍ ZAHRADA pátek 27. až neděle 29. července pátek 27. července I. blok /Vstupné 20,- Kč,děti 10,- Kč 19.00/KD Galerie UHrocha VERNISÁŽ LOUTEK ALOUTKOVÉHO DIVADLA 19.15/ SLAVNOSTNÍPRŮVOD SDIVADLEMKVELB ČESKÉ BUDĚJOVICE ODBORNÉ, SLAVNOSTNÍ VZNĚŠENÉARŮZNĚ JINAK NÉ ANÍ PROJEVY (POD)PÁLENÍKAMENNÉHO POMNÍKU TRÁVĚ POPELČINANEJMILEJŠÍ HRA 20.15/ POHÁDKY -Studentský soubor Tatrmani 21.15/ FILIPÍNSKÁ OPERACE -Poprvé vregionu! Joss Kaiser 21.20/ PRODANÝ ŽALUDEK -Podřipská sebranka 23.00/Domeček / POPOVDO -Popovídání oviděném sobota 28. července II. blok /Vstupné 20,-Kč,děti10,- Kč 10.30/ ROZPAKY ZUBAŘE SVATOPLUKANOVÁKA -V.A.D. Kladno 11.50/ POPOVTR -Popovídání vtrávě 14.00/ KOLOBĚŽKOVÁ GRAND PRIX III. blok /Vstupné 30,- Kč,děti 15,- Kč 15.00/ VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍHO SOUBORUZE VŠECH SOUBORŮ TRÁVY SE ZÚČASTNIVŠÍCH 15.20/ CIRKUS -Marcinovo bílý baletmezi divadly 16.30/Výstupzher BohumilaHrabalaaVáclava Nývlta BAMBINI DI PRAGA +divadelní kusto JEPODIVNOST podle povídky KarlaMichala-Divadelní elipsauměleckého klubu 17.10/ POPOVTR -Popovídání vtrávě IV.blok /Vstupné 30,- Kč,děti 15,- Kč 20.10/ 3xCAMI -Golf Semily 21.10/ LÁSKADONAPERLIMPLINAAVÁŠNIVOST BELISINA -DS BenešovaHora 22.00/ ALBERT AALBERT -DS Mandragora 22.50/ POPOVDO -Popovídání vdomečku neděle 29. července V.blok /Vstupné 20,-Kč 10.00/ OPRINCEZNĚ JASNĚNCEALÉTAJÍCÍM ŠEVCI -Divadlo Kvelb Č.B / LAVIČKA -DDS Z. Čelikovského 11.20/ INDIÁNSKÁ BALADA (po roce2000 lehce upravené) -BATETEBA 11.40/ POPOVTR -Popovídání vtrávě ADOMŮ Změnaprogramu vyhrazena

6 KINO BECHYNÌ PROGRAM NA ÈERVENEC 1.neděle, 2.pondělí 20 hod./vstupné 50,- Kč BRAVO, GIRLS! Není důležité zúčastnit se, ale obhájit vítězství. 3.úterý/vstupné50,- Kč 6. DEN Naklonovaný dvojník ho připravil ovšechno, kromě vůle přežít.arnold Schwarzenegger vhlavní roli akčního sci-fi 5.čtvrtek, 6.pátek/vstupné 45,- Kč KLUB SRÁČU Ujetá komedie pro ty, kterým kdy UJELvlak. Dvě hodiny smíchu pro všechny teenagery 7.sobota, 8.neděle/vstupné 50,- Kč VYHNÁNÍZRÁJE Tragikomedie otom, zda jsme schopni být svobodní, aniž jsme přestali být mravní. Režie Věra Chytilová 9.pondělí,10.úterý/vstupné 50,- Kč HELE VOLE, KDE MÁM KÁRU? Po noci, ze které si nic nepamatují, přijde den, na který nikdy nezapomenou 12.čtvrtek,13.pátek/vstupné 53,- Kč EVOLUCE Užijte si konec světa. Sci-fi komedie režiséra Ivana Reitmana sdavidem Duchovnym ajulianne Mooreovou 14.sobota/vstupné 48,- Kč NENÍKRÁL JAKO KRÁL Pýcha předchází pád.animovaná komedie pro celou rodinu. 15.neděle 17 a20 hod.,16.pondělí 20 hod./vstupné 55,- Kč MUMIE SE VRACÍ Hororová komedie opět sbrendanem Fraserem, Rachel Wieszovou ajohnem Hannahem. Vstupenky vpředprodeji 17.úterý/vstupné45,- Kč KAŽDÝ TORÁD JINAK Jak je komické atěžké sbližování dvou rozdílných světů. 19.čtvrtek,20.pátek/vstupné 50,- Kč PURPUROVÉ ŘEKY J. Reno av.cassel na stopě sadistického vraha zalpského údolí.podle bestselleru Jean-Christophera Grangea 21.sobota,22.neděle/vstupné 50,- Kč SMLOUVASĎÁBLEM Satan!Aženská!Azlomyslná! Filmová komedie selizabeth Hurleyovou abrandonem Fraserem vhlavních rolích. 23.pondělí/vstupné 50,- Kč TYGRADRAK Neporazitelný bojovník, nenaplněná láska, nesmrtelná legenda 26.čtvrtek,27.pátek,28.sobota,29.neděle/vstupné 60,- Kč TMAVOMODRÝ SVĚT Opřátelství novodobých rytířů. Režie Jan Svěrák Vpřípadě zájmu představení ještě 28. a29. od 17.hod. 30.pondělí,31.úterý/17 hod./vstupné 50,- Kč ZPEKLA ŠTĚSTÍ 2 Pokračování úspěšné české pohádky režiséra Zdeňka Trošky 30.pondělí,31.úterý/vstupné 52,- Kč CONDOMEDIE Filmová komedie otom, co musí člověk všechno podstoupit, aby neztratil zaměstnání Připravujeme na srpen: 2.,3. -Trosečník 4.,5. -Vertical limit 6.,7. -Mexičan 9.,10. -Kostka 11., dalmatinů 13. -Vyvolený 14.-ZáhadaBlair Wich 2 16.,17. -Charlieho andílci 18.,19. -Po čemženytouží 20. -Umění boje 21.,22. -Rebelové 23.,24. -PodzimvN.Y. 25.,26. -Perem markýze De Sade 27.,28. -Nepřítel před branami 30.,31. -Zvíře Koncert vítìzù soutìže Prague Junior Note 6.èervence2001v16.00 hod. Koncert vítìzù celostátní dìtské hudebnísoutìže PragueJunior Note 13. èervence 2001 v16.00 hod. Koncert vítìzù celostátní dìtské hudebnísoutìže PragueJunior Note Koncert se koná vkoncertnímsálezuš, Klášterní 39, Bechynì. Poøádá aorganizuje umìlecká agentura V.P.ART vrámci mistrovských kurzù Jihoèeského hudebného festivalu spolupoøadatelem je ÈEZ Jaderná elektrárna Temelín, sponzoruje EURESTs.r.o. Kulturní léto 2001na zámku vbechyni RomeoaJulie...tanecvkruhu... Pøedstavení klasickéhodramatu WilliamaShakespearasezákladnímpùdorysem baletu Sergeje Prokofjeva.Hudebnì,taneènípøedstaveníneslyšícíchhercùDivadlav7apùl. Termín: 7. èervence ve hod., místo konání: nádvoøí zámku (v pøípadì deštì -zámecká jízdárna)vstupné:130kè EvaSukováOzakletémhadovi-klasickápohádkanalidovémotivyprodìtiodètyølet -Dejvickédivadlo Termín: 14. èervence v15.00 hod.,místo konání :nádvoøí zámku(v pøípadì deštì -zámecká jízdárna).vstupné:dìti-40kè,dospìlí-60kè W.ShakespeareVeèertøíkrálovýanebCokolichcete-Dejvickédivadlo Termín: 14. èervence ve hod., místo konání: nádvoøí zámku (v pøípadì deštì vzámecké jízdárnì).vstupné:130kè Filmovývíkendvzámeckémparku -2úspìšnéèeskékomedie:Z.PodskalskýTrhák(20.7.)aJ. BrdeèkaLimonádovýJoe(21.7.) Termín: 20.a21.èervence ve20.30hod.místokonání:zámeckýpark.vstupné:50kè PodveèermezisochamivmuzeuVl.Preclíka UkázkyzliterárnítvorbyVladimíraPreclíkavpodáníLadislavaMrkvièky,lesníroh-JiøíHavlík Termín:3.srpnav17.00hod.,místokonání:muzeumVladimíraPreclíka.Vstupné:70Kè Koncert Pavla Šporcla sorchestrem -Vivaldi-Ètvero roèních dob, Piazzolla-Las CuatroEstacionesPortenas-klasikaajazznastrunách Termín:10.srpna ve20.00hod.,místokonání:zámeckájízdárna.vstupné:200kè SvatbaPetraVokasKateøinouzLudanic-celodenní renesanèníslavnost,kdemùžete být svìdkem velkolepésvatbypanapetravokaskateøinou zludanic,kteráse událaroku1580. Prùvodmìstem,svatebníobøadvzámeckéjízdárnì,svatebníhostinapodširýmnebemvzámeckém parku- kejklíøi,šermíøi amnohé další akce vzámeckém parku, celodenní programpro dìti v Klášternízahradì-hry,soutìže,pohádky. Veèer:Koncert-Písnìze16.a17.stoletísdoprovodemloutny-JarmilaChaloupková-zpìvaBrian Wright-loutna-veVokovìsáleod18.00hod.Vstupné:150Kè Koncert vklašternímkostele, noèní prohlídky zámeckých interiérù aještì nìco navíc - noèní "veselice"vestylucountryvzámeckéjízdárnì) Vden této slavnosti bude pro všechny návštìvníky snížené vstupné do všech objektù zámku. Termín:18.srpna Podveèermezisochamivmuzeu Vl.Preclíka-ukázkyztvorbyVladimíraPreclíka v podáníalfrédastrejèkaahudbouštìpánaraka Termín:24.srpnav17.00hod.,místokonání:muzeumVladimíraPreclíka.Vstupné:70Kè Obnov svou sílu, lásko... vìèné téma vhudbì, písních a sonetech Williama Shakespeara TajanaMedvecká aondøejkepka-recitace, MartinMatoušek-baryton,KateøinaEnglichová - harfa, Termín:31.srpnave20.00hod.Místokonání:Vokùvsál,vstupné:150Kè OndøejHavelkaandhisMelodyMakersasestryHavelkovy OndøejHavelka ajeho Melody Makers uvádìjí blues, jazz aswing, hudbu,které rozhýbala 20. století. Termín.7.záøíve20.00hod.,místokonání:zámeckájízdárna.Vstupné:200Kè Rožmberskákapela-Insaeculum vielatoris-vestoletížonglérù Termín:15.záøíve 20.00hod.Místokonání:VokùvsálVstupné:150Kè Wolfgang Kohlhaase arita Zimmerová: Štikakobìdu Komedieodvou dílech. Hrají: Kvìta Fialová, Libuše Švormová, Naïa Konvalinková aváclav Postránecký Termín:16.záøíve19.00hod.,místokonání:zámeckájízdárna.Vstupné:200Kè Informace,rezervaceaprodejvstupenekvpokladně zámkubechyně,tel0361/813143nebo0361/811221, hotelu Panská vbechyni, Infocentrum Města Tábor vtáboře, Městské informační centrum včeských Budějovicích,asíť Ticketpro.

7 Hodnocení VI. Zářečské poutivroce 2001! Úderem 13. hodiny se známý katastrofický otvírač zhroutil do posteleamuselbýtisnídopravenna,proletošnírok,králíkovoj.p. náměstí.ani rozkládajícíse tělove slušivékošilcesčepečkem,ani slzyšťastnéskorovdovynezbaránilyslavnostnímuzahájení. Blížící se otevření konzulátu vzahraničí (Zariečie) avstup do EU (Zářečí uzavřelovšechnykapitolynutnépropřijetí) letělazdravicev mnohajazycíchdoéteru. Přijetí spřátelených delegací, aťuž nechvalně známé republiky Čížkov, nebo tentokrát kolonizované delegace zplechamru bylo uvítánobouřlivýmpotleskem. Propůjčení čestného občanství těm nejzasloužilejším, udělení Zářečské barabizny pro letošní rok vyvrcholilo odhalením nalezenéhofragmentuzakladatelezářečí.tentosegmentzpůvodní sochy mistra zakladatele, nalezený v červenci r na dně Lužnice pod Zářečským mostem rekreantkou Blaženou Chtivou z Prahypřivečerní koupeli,jedalšívýznamnou adůstojnouozdobou našíenklávy. Nezapomnělo se ani na přivítání významných hostů jako pana starosty s ještěstálenematějkovou a zástupců zvláštního živočišnéhodruhuzvětrova. PozpěvecharecitacíchbudoucíchZlatýchZářečskýchslavíků byly rozdány malé dárky těm, kteří se ipřes nepřízeň okolníhoklimatu dožili kupodivu dospělého věku. Typické je, že se jednalo opět dorostenek a pouze jednoho zchátralého zástupce opačného pohlaví. Tombola proběhla v letošním roce neobvykle rychle a řada účastníků bylapřekvapena,jakéblbostisedajívyhrát. Náš dorost, naše mažorčata, sklidila zasloužené ovace za předvedený program, který nenarušilo ani to, že několik jedinců popletlo směr vystoupení. Odměnou jim byly balónky, koláč zvící kola od vozu a melouny a vkonečné fázi, po této kombinaci, žaludečníkolika. Prvenství vpřetahování lanem, ale hlavně flaška fernetu zůstala tento rok na domácí půdě. Je zřejmé, že chřadnoucí populace Plechamru nestačí omlazovat svoje řady dorostem. Soutěže v Zářečském milimaratonu provázela řada nedostatků. Problémy s určením pohlaví, fyzicky špatně připravení vodiči u nejmladší kategorie,tajnénadbíhánímyšídírounapravilažfinišmenrepubliky Čížkov vosobě prezidenta, kterého patolízaloví ministři málem doneslidocíle. Následoval závod vpojídání vajec natvrdo.větrovu nepomohloani nasazenívítěze zminulého roku, přezdívanéhorozina Sežranec, Čížkovu ani to,že sina vejcíchseděli. Tentokrát zvítězil zástupce Bechyně, takže jediná jeho omluva je, že se zřekl (z důvodu nebezpečí msty) hlavní výhry ve prospěch domácích. Musíme s lítostíkonstatovat, ženašizástupcineuspělianivletošnímroce.co je platné, že dojídají zbytky po všech závodnících, když jim chybí rychlost. Tak jako vloňském roce neproběhla letošní dražba (tentokrát 3l flaškafernetu)veprospěchdomácích.otopotupnějšíjejívýsledek byl, že domácí magnáty doslova převálcoval zástupce Větrova. I přesto,žesimuselpůjčitapoprověřenípravostibankovky,odneslsi cenunasvé území.dodejme,žerychlá konzumacejistě přispějek degeneracivítěze. Absolutním otřesem byl výsledek ozlatého Zářečského slavíka. Republika Čížkov odstoupila ihned po dopingové kontrole.vysokou laťku nastavilo již duo girls, ale výkon souboru Vodovody a kanalizacezplechamru naprosto šokoval, takžefinišujícíduo boys domácích bylo odhodláno vydat ze sebe vše. Ato zřejmě bylo příčinou několika drobných chyb vintonaci afrázování. Korunu všemu nasadila špatná práce poroty. Především její mužský účastník(známýinterpretdeklasovanýchžánrů) zapříčinil, že prvé místo a tím i dort a zlatou kanylu získal Plechamr. Není bez zajímavosti,žebylpozdějipřistižen,jaksespolusvítězicpedortem. Všechny tyto zápory vyústily v průběhu počasí. A tak naše sedmikrásky, naše ženy v půvabných kostýmech zdaleka nezahalujícíchvše(toanizdalekanešlo)muselyzesebevydatvíce, než si lze představit. Za naprosté nepřízně počasí dotáhly své působivé, choreograficky náročné, profesionálně zvládnuté představenídovítěznéhokonce. Vítězstvím nad přírodními živly bylo závěrečné vystoupení mažoreťáků. Poupata, toť ukázka nepřekonatelné síly,krásy a především zvůle. Ani některé úsměšky nepřejících jednotlivců (z Větrova)nedokázalysmazat absolutnídojem anezapomenutelnou vzpomínku,kterásezapíšedojižtakbohatéhistoriezářečí. Závěr pouti byl letos tristní. Kapela po kontrolním náslechu byla zrušenaapřírodazvítězilainaddávkamialkoholu. Konec vše napravil. A tak jediným pozitivním výsledkem byla charitativníakce:adoptujtesvéhovětrováka. Ať žijevii.zářečská pouť vroce2002 Krizový pouťový výbor TÌLOVÝCHOVA &SPORT Vednech19.a20.5.seBechyòštívodníslalomáøizúèastnilipopulárníchzávodùnaøece Otavì vsušici. Na tìchto závodechse daøilo pøedevšímdeblovým lodím. Za Bechyni startovalitøidvojice.háša PazourekP.skonèilina3.místìaporazilinejlepšíbechyòskou dvojicibratrymìšanovyml.,kteøídojelina4.místì.dvojiceuhlík-pazourekj.skonèila desátá. Na kajaku vkategorii nejmladších tzv. pøedžákù startovali žáci Macášek T., Medøický L., Házi M., Mayerová S. Ve svém kategorii dojel Macášek T.na 2místì, MedøickýL.na3.místì,MayerováS.svojikategoriivyhrála.Vednech9.a10.6.sekonal dalšízávodnastejné øece,tentokrátonìkolikkilometrùníževestrakonicích.zdebyla pomìrnìvysokáúèast105kajakáøù.veslalomuskonèilhášam.na7.místì.vdeblech potvrdiliopìtsvojipozicivoddílebratøimìšanovéml.,kteøídojelina3.místì.dvojice MacáèekJ.- HášaM.skonèilavsobotuna5.místì,alevnedìlipopenalizaci50vteøinza neprojetíbrankyèíslo8.skonèilana16.místì.zapøedžákyobsadili4.místomacášekt.a 5.místoMedøickýL.Natìchtozávodechsejelisjezdmužù,kdezabodovalHášaM.,který obsadil1.místo,uhlíkf.pìkné4.místo,bratøímìšanové2.místo,zaveteránymacášek J.3.místo. VýboroddílukopanéFCBechynìsetímtoobracínavšechnypøíznivcekopanéopomoc pøi práci smládeží. Pøípadní zájemci se mohou informovat upana Vogeltanze, nebo Balèíka,pøípadnìnavýboru,kterýsescházíkaždépondìlívklubovnìnastadiónu,vždyv 19.00hod.Budemevdìènizajakoukolipomocpropozvednutíúrovnìnašíkopané. VýborFCBechynì. Již popáté se volejbalistky Bechynì zúèastnily vrámci Asociace sportu pro všechny krajské kvalifikace na republikový turnaj neregistrovaných hráèù konaný ve slavných Døevìnicích. Za úèasti družstev zokresu Èeské Budìjovice, Èeský Krumlov,Pelhøimov atábor se bechyòským hráèkám ipøes nepøízeò poèasí hernì daøilo adíky týmové høe se jim koneènìpodaøilozaslouženìpostoupit. Díky výkonùm hráèek Majky Berešové, Mirky Böhmové, Petry Èernakovièové, Lucie Kolihové, PetryNovotné, Martiny Sládkové, Jindøišky VlèkovéaHanky Vyhlídkové se Bechynì koneènì podívá do Døevìnic. Nesmíme však zapomenout na skvìlý výkon v podánísmíšenéhodružstva,kterémìlovmužskéèástibechyòskézastoupeníakterétaké budeprvnízáøijovývíkendreprezentovatjižníèechy. Borina Informacepro cykloturisty Jistì jstesi všimli, žese vbechyniivokolí podél silnicobjevili maléžluté znaèkyse symbolemjízdníhokola.jednáseocykloturistickéznaèení. Trasa è vede smìrem na Hodonice abøeznici. Další trasa è smìøuje na HvožïanyaKolodìjenadLužnicí.ObìVásdovedoudoTýnanadVltavou. Zároveòvyšelcykloturistickýprùvodce Vltavotýnsko amapa Jihoèeské cyklotrasyi..prùvodce Vltavotýnsko obsahuje mapuvmìøítku 1:50.000,prùvodce s návrhytras,popismístidùležitéadresy. Mapa Jihoèeskécyklotrasy jevmìøítku1:75.000apopisujepøes1000kmznaèených tras. PlánakcíKÈTnazáøí Bechyòskáosma pìškyinakole(27.roèník) Trasy pìší: km, cyklo: km(vhodné jakprosilnièní, tak horská kola)start zestadionuvbechyni(píseckául.) hodin,uzávìrkacíle 18.00hod.Ubytovánímožnévevlastníchspacíchpytlích,nutnozaslatpøihlášky do Šumava-Prášilsko -cykloapešíturistikavoblastiprášil,ubytovánínachatìkètvprášilech Ze školních lavic ve Školní ulici Školní akademie 2001 Poslední den měsíce května se uskutečnila jako každoročně akademie žáků ZŠBechyně ve Školníulici.Účinkujícíukázaliveřejnosti, covše se vuplynulémobdobínaučili. I na letošní akademii přišlo tolik diváků, že kulturní dům byl zcela zaplněn. Děti, včetně těch nejmenších, nacvičili pestrou paletu programových čísel jak tanečních, divadelních, tak isportovních a pěveckých. Závěr patřil již tradičně žákům 9.tříd, kteří se snámi velmi poutavě rozloučili. Novinkou byla spolupráce se sociálním ústavem Klíček vzaluží u Tábora. Zástupci z Klíčku se přijeli podívat na akademii avystoupení sejim takélíbilo.odměnou jimbyl finančnívýtěžekrodičů apřátelškoly, kterýpřevzalspolečně s ředitelempanem Brázdouizástupcesociálního ústavu. Jednalo se okč5.000,--. Žáci devátých tříd předali dětem z Klíčku také drobné dárky, které pro něpřipravili aze kterých měli děti velkou radost.vedeníškoly aústavusociálnípéčesedomluvilonadalší spolupráci,např.různýchsportovníchaspolečenskýchakcích Za pěkný průběh akademie patří poděkování všem účinkujícím, pedagogům, organizátorům,aleidivákům,kteřífinančně podpořilicelou zdařilouakci. ZŠ Bechyně Školní ulice

8 VRTANÉ Cochystázámek SPetremtøikrátzanoc PetrVokkzámkuBechynìneodmyslitelnìpatøí.Vždyprávìzderoku1580pojal,coby dvaaètyøicetiletý zralý muž, za svou manželkutehdymladièkou, ètrnáctiletou dívenku, Kateøinu zludanic. Právì do této doby se mùžete vrátit ivy,prostøednictvím noèních prohlídek renesanèního zámku Bechynì, které dostaly název "Tajuplná noc spetrem Vokem.Noènímiprùvodcizámkusestanouoživléhistoricképostavy,sekterýmimùžete spoluprožítjejichdávnépøíbìhy,zakletévestarýchzámeckýchzdech.spetremvokemse mùžetesetkatvdanépátkuasoboty(29.6.,30.6.,6.7.,13.7.,27.7.,28.7.,3.8.,4.8.,10.8., 11.8., 18.8., 24.8., 25.8., 1.9.) vždy tøikrát za sebou ve 21.00, 22.00, hodin. Vstupenkyjemožnésirezervovatvpokladnìzámkunatelefonu0361/ NOVÉEXPOZICENA ZÁMKUBECHYNÌVLETNÍSEZÓNÌ Støedovìkékamnáøství aneboèemvypovídajígotickékachle rozsáhlý soubor kachlùz15.apoèátku16.stoletíztáborska TÁBOR archeologickénálezy støedovìkých kachlùzhistorickéhojádratábora patøík nejpoèetnìjšímanejprestižnìjšímsouborùmnaúzemíèr. STUDNY od700 Kčza 1metr vrtu!pozor kompletně! ARTEX,pobočka (Tá, Mi,Pí) Pro organizace, rodinnédomy,chaty,zahrady,chalupy. DODÁME: vyhledání pramene, projektovou dokumentaci, vyvrtání, vyvložkování, utemování, čerpací zkoušku (doprava do 50 km zdarma). NA POŽÁDÁNÍ ZAJISTÍME: čerpadla,vodárny,el. snímače hladiny, příslušenství. GARANTUJEME: vydatnost (stálost zdrojů spodní vody), množství (min lza den), cenu kompletního díla (vše dle smluv), záruku (celétechnologiedíla),odbornostpráce. ZARUČUJEME: při nedodržení některézuvedených garancí neplatí zákazníknic. Zdenìk Rosendorfský, Resslova 413, Polná tel. 066/ , mobil0607/514024, 0606/ SEZIMOVOÚSTÍ ukázkyvzácných vyøezávanýchgotickýchkachlù BECHYNÌ soubor gotické a renesanèní keramiky z Bechynì ze 14. století fotodokumentacekachlovýchkamen,kterésenacházínazámkubechynì.tutoexpozici zapùjèilohusitskémuzeumtábor. 2. Výstavalesnictví,myslivostiarybáøstvívBechyniod16.do20.století ExpozicizapùjèiloMuzeumOhrada HlubokánadVltavou. MYSLIVOST lovzvìøe naobrázcíchukázkyzpùsobulovuzvìøe,ukázkyloveckýchpsù, ukázkyloveckýchzbraní,èižba zpùsoblovuptákù ukázkypastíaptákù RYBÁØSTVÍ ukázkydruhùrybvøecelužnici,lovryb LESNICTVÍ ukázkydøevinnapanstvíbechynì,dobovémìøícípøístroje VOROPLAVBA LužnicebylasplavnáaždoPrahy,sloužilajakohlavnídopravnítepnapro transportdøevazokolníchlesù Zeptali jsme se: MUDr.Sedláčkové-Řezníčkové, zda je pravda, že ukončívbechynisvoupraxiaprovozukončíijejíordinace. Podle vyjádření paní doktorky nejsou tyto zprávy pravdivé. MUDr.Sedláčková-Řezníčková je inadále kdispozici občanům na obvyklé adrese, stejně jako praxe ostatních lékařů tak, jak bylo doposudobvyklé. Nostalgické jízdy historické soupravy bechyòskéel. dráhypokraèují o prázdninách každou sobotu. SVOBODAJIØÍ Opravy elektrospotøebièù, praèek, sporákù, vysavaèù. Záruèní opravy zn. ARDO. Tel. 0334/ MOB. 0604/ NETÌCHOVICE 50, TÝN NAD VLTAVOU "KONICA DEN" Libušina 194 -prodejna FOTO-KINO TO JE DEN PLNÝ AKČNÍCH CEN TO JE DEN PLNÝ BALÓNKŮ pro naše malé návštěvníky Fotoaparáty -sleva až 20% Špičková značková alba HENZO -sleva až 50% Ke každému fotoaparátu film Konica VX 24/100 ZDARMA Fantastická záruka na fotoaparáty OLYMPUS -2roky Veškeré ostatní zboží -sleva 10% Aktomu ještě VX 24/100 za skvělých 55,- Kč+vyvolání zdarma Další "Konica dny" vnašich prodejnách FOTO-KINO Zborovská 80, Hluboká nad Vltavou, 038/ FOTO-KINO Horní Brašov 24, Týn nad Vltavou, 0334/ KONICA Photo express Slevy platí ipro objednané zboží vkonica den. Jednotlivé slevy nelze sčítat. Mìstský zpravodaj è.6/2000,denvydání: mìsíèník. Vydává Mìsto Bechynì, IÈO: , nám.t.g.masaryka 2, Vychází vbechyni 1. denvmìsíci. Ev.è. period. tisku 37/97.Náklad 2100výtiskù. ZDARMA. Pøipomínky,návrhy apøíjem inzerce (15 Kè/cm )poštou, na tel. 0361/811012a811490,nebo na Tisk RUDI -reklamnístudio, tiskárnaplaná n.luž,tel

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

PROHLÍDKY VRCHLABSKÝCH PAMÁTEK S PRŮVODCEM

PROHLÍDKY VRCHLABSKÝCH PAMÁTEK S PRŮVODCEM PROHLÍDKY VRCHLABSKÝCH PAMÁTEK S PRŮVODCEM Navštivte nejzajímavější a běžně uzavřené památky města Vrchlabí. Vystupte na věž kostela sv. Vavřince, prohlédněte si interiér klášterního kostela, zámku a Morzinské

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 Co se událo minulý týden? AICM ČR na veletrhu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích! Od středy 23. do pátku 25. listopadu 2011 byl v Českých Budějovicích zahájen již

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Český pohár v dálkovém plavaní

Český pohár v dálkovém plavaní Ö W R 10. ročník Mezinárodního veřejného plaveckého závodu a Český pohár v dálkovém plavaní 2. 3. 8. 2014 od 13.00 hod Lipenská nádrž - DOLNÍ VLTAVICE Pořádáno za finanční podpory Jihočeského kraje a Ministerstva

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015.

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. KULTURA SPORT 2015 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. VYDALO MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY LEDEN - ÚNOR 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2015

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.4. 2013 úterý Sokolský vrch 17:00 22:00 Skákací hrad pro děti (vstupné zdarma) 17:00 Soutěže pro děti 17:30 Divadelní představení pro děti

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h.

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h. Festival fantazie 2014 datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 06.07.2014 místo konání: KD Junior, sokolovna, kino, hotel Fantazie stručný popis akce: sci-fi, vesmír, technika, horor, záhady,

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. červenec 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. červenec 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. červenec 2015 Důležité informace: Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 MENS SANA, o.p.s. realizuje projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Pracovat je normální

Více

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016.

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Provoz školy, kmenové budovy v Olomouci bude 1. září v době 9 11.30 a 12.30 17.00. Níže zmíněné žáky, kteří budou navštěvovat

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň Třeboňská nocturna Třeboň 10. 14. 7. 2007 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Václava

Více

Začátky představení od cca 21 hodin. informace na 728262342.

Začátky představení od cca 21 hodin. informace na 728262342. Zde Vám přinášíme program letního kina ve Vrchotových Janovicích, které se nachází cca 20 Km od Vysokého Chlumce. Tak neváhejte a zpříjemněte si prázdninové dny pěkným filmem. Pá 29. 6. Začátky představení

Více

Obchodní dům Labuť v novém kabátě a s novým názvem

Obchodní dům Labuť v novém kabátě a s novým názvem Obchodní Centrum KVĚTEN 2011 AKCE Obchodní dům Labuť v novém kabátě a s novým názvem Za kouzelným světem pohádek se lidé mohou nyní vydat do Strakonic. Ve čtvrtek 24. března tam začíná 46. ročník loutkářské

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

BADMINTON Club Kladno

BADMINTON Club Kladno BADMINTON Club Kladno Badminton Club Kladno byl založen v roce 1969. Z jeho řad vyšli hráči a hráčky, kteří v průběhu jeho osmatřicetiletého působení získali řadu domácích i zahraničních mistrovských titulů.

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

RAKOVNICKO. kalendář akcí. www.rakovnicko.info. Kde nebudete vědět kam dřív. Rakovnicko. Kde nebudete vědět kam dřív

RAKOVNICKO. kalendář akcí. www.rakovnicko.info. Kde nebudete vědět kam dřív. Rakovnicko. Kde nebudete vědět kam dřív PRAHA RAKOVNICKO Kde nebudete vědět kam dřív kalendář akcí HISTORICKÉ SLAVNOSTI, SYMPOZIA, DIVADELNÍ A HUDEBNÍ FESTIVALY, CYKLISTICKÉ AKCE, JARMARKY ŘEMESEL ATD. 2009 Řezbářské sympozium v Přílepích Rakovnicko

Více

Zajímavosti v našem okolí

Zajímavosti v našem okolí Zajímavosti v našem okolí Přepadávací vodní nádrž Dlouhé stráně - exkurzi nutno dopředu objednat na těchto tel. číslech: 602 322 244, 585 283 282 - exkurze probíhají denně od 8-15 hodin (včetně víkendů

Více

XI. Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka Česká Třebová 2015 K poctě 80. narozenin Zdeňka Pololáníka

XI. Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka Česká Třebová 2015 K poctě 80. narozenin Zdeňka Pololáníka K U L T U R N Í C E N T R U M Česká Třebová N a b í d k a p o ř a d ů ŘÍJEN 2015 XI. Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka Česká Třebová 2015 K poctě 80. narozenin Zdeňka Pololáníka Sobota 3.

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

FJC. Folk, jazz a country

FJC. Folk, jazz a country FJC Folk, jazz a country 2016-2017 Předplatné folk, jazz a country: Základní informace Všechny potřebné informace pro zakoupení předplatného obdržíte v předprodeji vstupenek MěKS v přízemí městského domu

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. informační měsíčník kulturních událostí. číslo10 2011. Říjen

Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. informační měsíčník kulturních událostí. číslo10 2011. Říjen Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas informační měsíčník kulturních událostí číslo10 2011 Říjen Editorial Milí čtenáři newsletteru, naše Uffo získalo minulý týden spolu s dalšími čtyřmi

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Závěrečné vystoupení žáků tanečního oboru datum začátku akce: 20.05.2015 čas začátku akce: 18.00

Závěrečné vystoupení žáků tanečního oboru datum začátku akce: 20.05.2015 čas začátku akce: 18.00 Jana Horkelová - obrazy datum začátku akce: 24.04.2015 datum ukončení akce: 24.05.2015 čas začátku akce: 09.00 místo konání: Městské muzeum zámek stručný popis akce: Vernisáž se uskuteční 23.04.2015 v

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Šlágr TV v Habrech datum začátku akce 02.08.2014 čas začátku akce 17:00 h.

Šlágr TV v Habrech datum začátku akce 02.08.2014 čas začátku akce 17:00 h. Šotek v muzeu Chotěboř datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 26.10.2014 místo konání: Městské muzeum - zámek stručný popis akce: Hravá výstava pro celou rodinu + nové stálé expozice Jindřich

Více

ČERVENEC + SRPEN 2015

ČERVENEC + SRPEN 2015 Městské kulturní středisko F. F. Procházky 101 509 01 Nová Paka tel /fax: 493 721 928 www.kultura-novapaka.cz ČERVENEC + SRPEN 2015 HERECKÁ DÍLNA PETRA POCHOPA 3D Dech-Duch-Duše Paka 2015 1. 7. - 10. 7.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Němčice nad Hanou za školní rok 1997/98

Výroční zpráva Základní umělecké školy Němčice nad Hanou za školní rok 1997/98 Výroční zpráva Základní umělecké školy Němčice nad Hanou za školní rok 1997/98 Část I. a) Název školy: Základní umělecká škola Němčice nad Hanou Sídlo: Komenského nám. 168, 798 27 Němčice n.h. Právní forma:

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

KVĚTEN 2013. MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO Mlýnská 152, tel.: 549 410 082, sekretariat@kulturatisnov.cz, www.mekstisnov.cz

KVĚTEN 2013. MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO Mlýnská 152, tel.: 549 410 082, sekretariat@kulturatisnov.cz, www.mekstisnov.cz KVĚTEN 2013 MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO Mlýnská 152, tel.: 549 410 082, sekretariat@kulturatisnov.cz, www.mekstisnov.cz Recorder4mation - Všechny barvy zobcové flétny "Od Byrda k Mautemu" 9. května v 18:30,

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

Labutí jezero / A. Egerházi P. I. Čajkovskij balet / 19.00 v DK sk. T Dramaturgický úvod od 18.00 ve foyer DK Metropol

Labutí jezero / A. Egerházi P. I. Čajkovskij balet / 19.00 v DK sk. T Dramaturgický úvod od 18.00 ve foyer DK Metropol JIHOČESKÉ DIVADLO - LISTOPAD 2015 02 po Aida / G. Verdi opera / 19.00 v DK sk. G 03 út Žena jako druh / J. Murray-Smith sk. C1 Labutí jezero / A. Egerházi P. I. Čajkovskij balet / 19.00 v DK sk. T Dramaturgický

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015 Důležité informace: Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 MENS SANA, o.p.s. realizuje projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Pracovat je normální

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

PILSEN GOLF MASTERS 2014

PILSEN GOLF MASTERS 2014 PILSEN GOLF MASTERS 2014 www.pgmcz.eu ČERVENEC 2014 VE ZNAMENÍ ELITNÍHO DÁMSKÉHO GOLFU! Pilsen Golf Masters 2014 (PGM) se uskuteční na Dýšině v týdnu od 21. do 27. července. Turnaj se odehraje opět ve

Více

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení 1. Projekt Informační centrum a galerie Zvonice Soláň 2. Projekt Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně,o.s.

Více

Římskokatolická farnost Heřmanův Městec XII. ročník festivalu HUDEBNÍ LÉTO. v kostele sv. Bartoloměje Heřmanův Městec 2016

Římskokatolická farnost Heřmanův Městec XII. ročník festivalu HUDEBNÍ LÉTO. v kostele sv. Bartoloměje Heřmanův Městec 2016 Slavnostní zahajovací koncert W. A. MOZART: REQUIEM D MOLL Symfonický orchestr Konzervatoře Pardubice 12. 6. Kristýna Kůstková soprán / Markéta Štefániková alt Aleš Nehněvajsa tenor / Jaroslav Patočka

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

od 20. července do 16. srpna 2009

od 20. července do 16. srpna 2009 Třetí ročník Ballet & Dance Workshop Ostrava PROJEKT SE KONÁ POD ZÁŠTITOU NÁMĚSTKA PRIMÁTORA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY L U B O M Í R A P O S P Í Š I L A od 20. července do 16. srpna 2009 Class Pointe

Více

MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU

MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU PÁTEK 11.4. ODBORNÝ A KULTURNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU konané ve dnech od 11. 4. do 13. 4. 2014 10.00 hod. Slavnostní zahájení 22. ročníku výstavy 11.30, 13.30 a 16.30 hod.

Více

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 1. Základní údaje: Název školy: Základní umělecká škola, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384 Sídlo: Jablonné

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012 Pražská konzervatoř pořádá KONCERT LAUREÁTŮ mezinárodní soutěžní přehlídky Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012 sobota 20. dubna 2013 v 18:30 hod. Koncertní sál Pražské konzervatoře Dvořákovo nábřeží

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole Praha 27.9.2010 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2. ředitel:

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Hudební dění v Polné a okolí 267

Hudební dění v Polné a okolí 267 Hudební dění v Polné a okolí 267 XVI. Hudební školství v Polné Až do konce osmdesátých let dvacátého století neexistovala v Polné institucionálně završená instituce, která by se věnovala výchově dětí a

Více

KULTURA A SPORT 2013 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2013

KULTURA A SPORT 2013 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2013 KULTURA A SPORT 2013 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2013 LEDEN 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2013 Náměstí Míru, začátek v 17.00 hodin. 15. ledna

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU PROSINEC NA FRÝDLANTSKU KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 2. 12. 2010 - DDM 3. 12. 2010 - DDM VÁNOČNÍ KONCERT Program: vystoupení pěveckého sboru Hlásek posezení u kávy, čaje a cukroví prodej adventních věnců, drobné

Více

Otevření turistické sezony 2012

Otevření turistické sezony 2012 Otevření turistické sezony 2012 České Švýcarsko 21. 22. 4. 2012 Vydejte se za zážitky v Českém Švýcarsku Jetřichovické skály otevření naučné stezky Janovský trhák - cyklistická časovka do vrchu Tramvají

Více

ZPRAVODAJ DDM KAMARÁD. Vážení přátelé, rodiče, děti a příznivci DDM Kamarád! Bulletin o činnosti Domu dětí a mládeže Kamarád Třemošná podzim 2015

ZPRAVODAJ DDM KAMARÁD. Vážení přátelé, rodiče, děti a příznivci DDM Kamarád! Bulletin o činnosti Domu dětí a mládeže Kamarád Třemošná podzim 2015 ZPRAVODAJ DDM KAMARÁD Bulletin o činnosti Domu dětí a mládeže Kamarád Třemošná podzim 2015 Vážení přátelé, rodiče, děti a příznivci DDM Kamarád! Letošní slunné léto se nám opravdu vydařilo, i poslední

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Plzeň 2015 vyhlašuje otevřenou výzvu pro umělce: Umělecký residenční pobyt v Kapli Nečtiny. Termín residence: 12. 30. září 2012

Plzeň 2015 vyhlašuje otevřenou výzvu pro umělce: Umělecký residenční pobyt v Kapli Nečtiny. Termín residence: 12. 30. září 2012 Plzeň 2015 vyhlašuje otevřenou výzvu pro umělce: Umělecký residenční pobyt v Kapli Nečtiny Termín residence: 12. 30. září 2012 Země, z nichž se mohou residenti hlásit: ČR, Slovensko, Německo, Polsko, Rakousko

Více

Projektový management - MÍ

Projektový management - MÍ Projektový management - MÍ Pořádání šluknovských slavností Jana Koukolová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Cíl projektu...3 Časová náročnost...3 Časový

Více

ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2016

ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2016 ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2016 Mariánské Lázně 13. 15. května 2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více