BECHYŇSKÝ ÈERVENEC-SRPEN Zjednání zastupitelstva mìsta PØISPÌJEME VŠICHNI KDOBRÉMU VZHLEDU MÌSTA?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BECHYŇSKÝ ÈERVENEC-SRPEN 2001. Zjednání zastupitelstva mìsta 11.6.2001 PØISPÌJEME VŠICHNI KDOBRÉMU VZHLEDU MÌSTA?"

Transkript

1 BECHYŇSKÝ ÈERVENEC-SRPEN 2001 Zjednání zastupitelstva mìsta Prodejpozemků nastavbusupermarketu Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku na stavbu supermarketu Edeka.Tenbymělstátnapozemcíchbývalédrobnéprovozovnyana části pozemků vareálu společnosti Bytenes Bechyně spol. sr.o.. Budovystojící natěchtopozemcích čeká demolice. Firma Indes Prahas.r.o.městuzaplatízatytopozemky2mil.Kč. NavýšenírozpočtuLSPP Navýšením výdajů ve výši 350 tis.kč, které zastupitelé schválili, by mělo dojít kfinančnímu krytí lékařskéslužbyprvní pomoci vbechyni proletošnírok.navýšenévýdajejsoukrytyzprostředků schválených vládou apřidělených Ministerstvem financí na provoz organizací hrazenýchobcemi. Projekt rekultivaceskládkysenožaty Zastupitelstvo rozhodlo orozpočtové změně ve výši 100 tis.kč na zhotovení projektové dokumentace stavby rekultivace skládky Senožaty. Prodejakcií Českéspořitelnya.s. Zastupitelstvo schválilo smlouvu ouzavření budoucí smlouvy o podmínkách prodeje ks akcí, které město vlastní. Bechyně zvolila společný postup měst aobcí ČR,kterépřitomto prodejiakcií zastupuje Sdružení měst aobcí -akcionářů ČSa.s.. Jedná se o jednorázovou nabídku prodeje a její realizace je podmíněna minimálně 60%odkupemakciívšechměstaobcívČR. Převodstátních pozemků Rozhodnutím zastupitelstva dojde kbezúplatnému prodeji státního 2 pozemkuovýměře11.675m vlokalitě obytnézónyzasídl.5.května mpozemků vlokalitě zajitexembudepřevedenonaměstoza úřednícenu. Prodejpozemků ulužniceneschválen Zastupiteléneschválilizáměrprodejepozemků ulužnice,navazující na rekreační chaty vk.ú.hvožďany.na pozemcích je vybudováno dočasné technické zázemí pro letní dětský tábor. Pozemek bude nadáleužívánnazákladěnájemnísmlouvy. Neschváleno: Záměr prodejedomu čp. 537 (bývalýdůmdětíamládeže), kde je městovlastníkemjednéideálnípoloviny. Záměr prodeje pozemku č.parc.264, kde je město vlastníkem jedné ideální poloviny(pozemekse nacházína stránipod čp.537). Takto prozatím vypadá okolí přivýstavbě kanalizačního sběrače, který budezaústěn do štoly.tento obrázek sevšak budepostupem časuměnit klepšímuavěříme, že konečné terénní úpravyvezmou i bechynštíobčanénavědomíspovděkem. Investiční odbor MěÚBechyně PØISPÌJEME VŠICHNI KDOBRÉMU VZHLEDU MÌSTA? Stavební zákon è. 50/1976 Sb. v 86 odst. 1,2 ukládá vlastníku peèovat ostavbu vsouladu spøedchozími ustanoveními (stavební povolení, kolaudaèní rozhodnutí) tak, aby byl zachován její dobrý stavební stav astavba neohrožovala veøejný zájem zhlediska požárního nebo hygienického anavíc, aby nedostateènou údržbou nedocházelo kznehodnocení stavby nebo jejího vzhledu anesnižovala sejejíživotnost. Pokudbyvlastníkstavbytytosvéúkoly,kterévìtšinoujsouovšemvjeho zájmu,neplnil,mùžemustavebníúøaduložitzjednánínápravyastanovit zároveò bližší podmínky ièasovou lhùtu. Pro udržovací práce platí ustanovení 55 odst. 3SZ oohlášení stavebnímu úøadu. Proto výzva provšechnyvlastníkynemovitostí: neèekejteažnaupozornìníèivýzvu státního stavebního dohledu èistavebního úøadu, nemusíto snad vždy ažtaktovypadat! M. Lexová odbor VaŽP nám. T.G.Masaryka 136 Bechynì Záøeèí, Lužniceø.km9,983 oprava vorové propusti alevého bøehuvpodjezí PovodíVltavy,státnípodnikzajišujevletošnímroceopravuvorovépropustiuDolního jezuvzáøeèí Bechyniø.km9,983øekyLužnice.Vrámcitétoakcebudouopravenyzdia dno vorové propusti, bude opravena též ocelová hradící konstrukce klapky vèetnì pohybovacíchmechanizmù.stavbubudemeprovádìtvletnímobdobí,kdyjepøedpoklad nízkýchprùtokùvlužnicitj.odpoèátkuèervencedokoncezáøí. Stavbubudeprovádìtstavebnífirma,kterábudevybránavevýbìrovémøízení.Abybylo možnoopravitzdivorovépropustiajejídno,kteréjsounormálnìpodhladinouvody,je nutno okolo vorové propustinasypat zemní jímku, zprostoru vjímcepotomodèerpat voduaopravyprovést nasuchu. Jsmesivìdomi,žetoutostavboubudetedourèitémíryovlivnìni,vzhledemkomezeným pøístupovým cestám (pobøežní komunikace od silnièního mostu kjezu amístní komunikaceodsv.jananepomuckého),budemesevšaksnažit,abytotoovlivnìníbylo po co nejkratší dobu avco nejnižší míøe. Tomu bude pøizpùsobena itechnologie provádìnístavby(provádìnípoèástech,abysesnížilakubaturazemníjímkyapod.).také sebudeme snažit respektovat požadavek Mìsta Bechynì, aby práce probíhalypouzev pracovnídnyatodo18.00hod. Vybranástavebnífirmabudepožádána,abypøitransportumateriálunastavbupoužívala zmínìné komunikace šetrnì. Pøípadné škody na komunikacích vzniklé èinností firmy budou opraveny. Za tím úèelem bude provedena dokumentace technického stavu komunikacíapøilehlýchobjektùvideokamerouzaúèastizástupcemìstskéhoúøadu. Doufáme,žeakceprobìhnebezvážnýchproblémùkespokojenostinásvšech. Pøípadnédotazy, èipožadavky smìrujte,prosím, na Povodí Vltavy, PS7veVeselínad Lužnicí,I.ŠedivéèiIng.J.Švarcovitel.è.0363/581126,nebopøímonastavbì. Spozdravem Ing.ŠvarcJiøí,vedoucíprovozu støediskalužnice

2 EVŽEN ILLÍN Pro jeho tmavé vlasy a snědou pleť dostal mezi námi přezdívku Pedro. Řeka, potok, lesy, rybníky, skály, na kterých stojí Bechyně, jako pro nás všechny, byly terénem jeho klukovských let. ZlejVír,kdena vyhřátýchskalách snámitrávil celé léto ipedrův otec, Evžen starší, byl naším nejmilejším koutem. Pan Illín se zabýval bylinkařením amuzikou,hrával slázeňskou kapelou, naučil Evžena nahousle abralho ssebouidokapely.kdyžpedro vyšelkeramickou školu, rozhodl se jít do Prahy na konzervatoř. Jeho otec jako důchodce neměl na takovou školu dost peněz, ale hudebního vzdělání chtivý Evžen řešil potíž tak, že od začátku studií si přivydělával. Nejdřív jako houslista vdivadelním souboru, když se naučil na saxofon, polepšil si, akdyž se dostal do špičkové kapely Karla Vlacha, měl dobrý výdělek zajištěn. Po dostudování konzervatoře obor komposice začal psát hudbu pro rozhlasové hry, pak pro filmy a později i televizi. Často jsme tedy slyšeli nebo četli titulek: hudbusložilevženillín. V poválečných letech byl vedoucím našeho druhého skautskéhooddílu, tehdynámtakésložilnašihymnuzačínajícíslovy: Slyštevolání dálek, volnosti hlas. Jak mohl, byl zprahy vbechyni, každéléto jsmebylinatáboře,poprvévbřeznici,paknašumavě apo zrušenískautingujsme spoluvelmi častojezdilinavodu.vášnivě hrál nohejbal naplovárně, chodil na tenis aposilovalimatějkovu kapelu. Jako kytarista doprovázel velmi často naše zpívání u táboráku, aťuž skautské čipozději splovárensko-tenisovou-lázeňskoupartou. Přestože bylvprazenaškoleapozdějizdebylvázánsvou skladatelskou činností, nikdy si na Prahu nezvykl, a často mi napsal, kdypřijedeakamvyrazíme.bylytovýletyaprocházkyokolobechyně, apokudto šlo, jelo senavodu.naše prvníplavbabyla pováhu. Bylo to ve 49. roce. Dva roky předtím jsme byli vtatrách aviděli jsme vodákyna Váhu. Pedro koupilvprazestarší kanoi aposlal ji vlakem napřed.pakjsmetamdojelistopem,udělalisivýletdonízkýchtatera pak jsme si došli nanádraží pro naši první kanoi. Léto bylo tenkrát deštivé, ve Váhu plno vody amy zabalili bagáž do lodního pytle a spustilikanoi navodu. Byla tostará rozeschlá loď, takžepo několika stech metrů prudké plavbyjsme šlike dnu. Keňaplnávody.Vymysleli jsme tedy mezi borty provazovou síť, přivázali na ni bagáž, aby to nebylo ve vodě a pokaždé, když nám nateklo vody, až jsme se potápěli,zajelijsme kebřehualoď isbagážízdvihliavylili,naskočilia zase popojeli pár set metrů. Ale loď se pomalu zatahovala asjeté úsekyse prodlužovaly ažna celouhodinu.kdyžjsmekončili plavbu, najalijsmenákladníautokodvozunanádraží.autobylokrátkéakeňa velký kus přečnívala a při jízdě od řeky přes výmoly na břehu se přelomila. Pak Pedrokoupil novoukanoiastoujsmejezdili všechny naše řeky.tyto výlety držely Pedra naživu.když už to nemohl v Praze vydržet,přijelaněkamjsmevyrazili. Oženili jsme se, přišly děti, ubíhaly rokystudenoválečného světa, ale ty bohuželzklamaly všechny naše veliké naděje po konci války. EvženIllínbylvelmiznámý skladatelpředevšímsvoufilmovou, pozdějiteleviznítvorbou.všedesátýchletech senatáčelodost často vkoprodukci se zahraničními tvůrci aevžen navázal přátelství se švýcarskými aněmeckými filmaři. Pak přišel 21. srpen v68. roce a Evženemigrovaldo Švýcarskasesvoudruhou ženou. Zpočátku mu pomohly styky aznámosti navázané vpředešlých letech, ale trvalo patnáct let, nežse dostavil úspěch. Poněkolikaletech semezi námi ustálilzvyk,žejsmesipsalikvánocům avylíčilisi,coseběhemrokus námidělo.vroce1983byldopisplnývzrušení. EvženIllíndostal nečekanouvýzvu odjedné hollywoodské společnosti,abyokamžitě přijelnapsatanatočithudbukfilmu.evžen byl znám svou pohotovostí, dokázal bleskově napsat aoddirigovat scénickoumuziku,aprotobylpozván,neboťudotyčnéhofilmuvypadl skladatel. Apak o rok později psal Evžen ještě nadšeněji. Jeho pohotové zaskočení v Hollywoodu vedlo k nabídce od americké televizníspolečnostinapsatanatočithudbukpadesátidílnémuseriálu Ferda Mravenec.Budu citovat: Nikdy vživotě jsem nenašel náhradu za Bechyni. VKalifornii jsem však našel řeku, která mi připomíná Lužnici.Odstěhujisetam apošlu tiletenku atu řeku sisjedem. TotedybylokVánocům Vbřeznu1985 jsem dostalz Prahytelegram: TátaumřelvMnichově.Pakseukázalo,že tobylov západním Berlíně, kam jel Evžen podepsat smlouvu na Ferdu Mravence. Měluž napsanou hudbu pro půl celého padesátidílného seriálu ašlo oformální uzavření celého jednání. Když po jednání odcházel nahotelovýpokoj, prohlásil, že jeunaven abude ráno spát trochu déle. Ale ráno se neprobudil. Tak 12. března 1985 ukončil v jednašedesáti letech život začínající 2. listopadu Jedna z největších ironií osudu, jak smrt nečekaně přijde pokazit závěr celoživotníhodíla. Zdopisů: 20. dubna 1971: Ptáš se na moje pocity avztah ktomu, co dělám. Problémodzačátkuasipůlrokubyl,žejsemnemělvůbecpráci,tojsi holt jak ve vzduchoprázdnu. Pak to pomalu začlo anení to vůbec srandasámavjinémuměleckémoboruzapustitkořeny : od dob Bechyně našeho mládí jsem vlastně nenašel domov,jenom více méně příjemná místa, která jsou určitě lepší než dnešní Bechyně, ale co je toplatné, poletování apojíždění po světě mě jenom znepokojovalo věčným otazníkem, mám zůstat tady nebo tam? Toje holt ta možnost volby konsumní společnosti, vždycky můžešmítněcolepšího,nežzrovnamáš. Ažaleletos,kdyjsemsedvakrátocitlvLosAngelesna řadu týdnů, se poprvé dostavil pocit, tady jsem doma, tady bych chtěl žít, tadyjeslunce,kterémiluju,tadyomývábřehynekonečnémoře,jehož dálkyslibujísplněnívšechsnů,přesně tenpocit,kdyžněkampřijdeša všechno víš předem, protože jsi tam určitě žil vněkterém ze svých předchozích životů. Takže až dokutám těch 52 dílů mravenčího seriálu apekelně zbohatnu, odebéřu se na zbytek života do slunné Kalifornie apočkám sina poslední zemětřesení. Do té doby se budu dívat na palmy čeřené vlahým vánkem,hádat se se svým šachovým kompjůtrem atrochu brnkat na kytaru, koupat se vbazénu apopíjet kalifornské červené.takmidržpalce,pošlutipakletenku. Všechnonejlepší,TvůjPedro. Textnašískautskéhymny,kterounámPedrosložilvroce1947. Slyštevolánídálek,volnostihlas,kupředu,kupředu,pojďkaždýznás, kolempřírodavolá,slunečnísvit,kupředu,kupředu,toužímejít, bouřetanásnezdolá,aťsinebezpečízavolá, kolemdivokoubouřínášchechtotzní, kupředu,kupředudonovýchdní. Johohó,johohó,junácijsmedojednoho,sluncivstříc,stínůmzmar, Bechyně vászdraví,zdar,zdar,zdar. Majka Čech ILLÍNEvžen českýskladatel,narozen vbiskupicíchpřidunaji.studoval na keramické škole vbechyni, hudbě se učil na hudební škole vtáboře. Na pražskékonservatořistudovalhrunafagotuo.vebera,skladbuue.hlobila( ),paknaamuuj.řídkého( ).zprvuhudebníkzpovolání,pakskladatel, zvláště tanečníascénickéhudby. Skladby: Scherzo pro velký orchestr (1. cena vrozhlasové soutěži 1947), I. symfonie, Symfonietta, suita Karneval, Koncert pro orchestr (proveden P ),Rapsódieproflétnuaorchestr(provedenaP,1958),dechovýkvintet, 2smyčcovékvartety,225taktů kytaryaj.mnohoúpravlidovýchpísní. (Zemřel vBerlíně.) Česko-slovenský hudební slovník osob ainstitucí. Sv.1.A-L. P., SHVP 1963.

3 2. pondělí XXVI. JIHOČESKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL Festival potrvá do soboty 21. července Program je uveden na další straně. 15. sobota Ekumenická setkání sbiblí auměním. Součástí ESBU je výstava obrazů akademického malíře Karla Harudy vgalerii UHrocha 20. pátek ESBU Uskuteční se vsudoměřicích ubechyně apotrvá do neděle 29. července. 23. pondělí KERAMICKÝ SEMINÁŘ Seminář je úzce spjat sdivadlem vtrávě. Lektorem letošního ročníku je Roman Černík. Seminář potrvá do neděle 29. července. 27. pátek SEMINÁŘ OVZTAHU PROSTŘEDÍADIVADLA VTRÁVĚ Hraje se vklášterní zahradě až do neděle 29. července Program přehlídky je uveden na další straně. 15. středa CELONÁRODNÍ PŘEHLÍDKA SOUBORŮ HRAJÍCÍCH BLUEGRASSOVÝ VEČER Klášterní zahrada /21.00 hod. /40,- Kč Večer připravuje skupina THE KÝBL ve spolupráci skd 2001 červenec, srpen července BIBLICKÁ TÉMATA Obrazy vystavuje akad. malíř Karel Haruda. 27. července až 30. srpna VÝSTAVALOUTEK ALOUTKOVÉHO DIVADLA Pořádá Kulturní důmamuzeum loutkářských kultur Chrudim. Výstava bude zahájena vernisáží vpátek 27. července v19.00hod. Vernisáž je zařazena do programu "Divadla vtrávě". po -pá do so -ne do června až 9. září LETNÍ PLASTIKA Devátý ročník pořádaný pod záštitou Města Bechyně. Výstavu zahájí v17.00 hod. Prof. ak. sochař Václav Šerák. Vystoupí: Tatrmanské divadlo, Roman Dragoun akdo má čas. Vystavují: Dias-Dvořák-Exner-Fidrich-Gatarik-Havránek-Jakubčík- Lada-Lišková-Mocek-Ouhrabková-Panov-Sklář-Šafr-Uhlík 11. sobota SVATOVAVŘINECKÁ LETNÍ NOC Taneční zábava na přírodním parketě. Ktanci aposlechu zahraje Jihočes. hasičská dechovka Klášterní zahrada /19.00 hod. Pořádá Kulturní důmbechyně asbor dobrovolných hasičů Bechyně. Vstup: Předprodej 90,- na místě 99,- 12. neděle hod. Klášterní zahrada Vstup: dosp. 80,-/ děti 30,- Kč Program najdete na dalších stránkách kult. přehledu Kulturní dům,unádraží 602, Bechyně,tel.: ,tel./fax mobil: ,

4 25. sobota Velký sál KD hod. JIŽNÍ NOC RÁDIAEVROPA2 8. sobota Samostatný zábavný pořad MIROSLAVADONUTILA hod. Vstupné: I. místa 200,- /II. místa 180,- /III. místa 160,- PROGRAM XXVI. rocník Změna programu vyhrazena, bude se denně aktualizovat Pokud není uvedeno jinak začátky koncertů v19.30 hod KUBELÍKOVO TRIO Vstupné dospělí /děti SHIZUKAISHIKAWA(housle), KAREL FIALA(violoncello), KVĚTABylinská (klavír) ZUŠ 60,- /35, ČENĚK PAVLÍK (housle), FRANTIŠEK MALÝ (klavír) ZUŠ 55,- /35, MAGDALENATŮMOVÁ-BÍLKOVÁ (flétna) asoubor SYRINX KK 60,- /35, OTTO NIEDERDORFER (klavír) ZUŠ 55,- /35, AIREDALE TRIO ANNAHOLEŇOVÁ (hoboj), JAN HOLEŇA(violoncello), JIŘÍ HOLEŇA(klavír) ZUŠ 60,- /35, TOMÁŠ LOM (kontrabas), URSULAHERRMANN (varhany) KK 60,- /35, APOLLON KVARTET PAVELKUDELÁSEK (1. housle), RADEK KŘIŽANOVSKÝ (2. housle), PAVELCIPRYS (viola), PAVELVERNER (violoncello) ZUŠ 60,- /35, KATEŘINASTEGEMANN (flétna asoubor) ZUŠ 55,- /35, EVŽEN RATTAY (violoncello), LUDMILA ČERMÁKOVÁ (klavír) ZUŠ 55,- /35, PETRMESSIEREUR (housle), Ludmila Čermáková (klavír) ZUŠ 55,- /35, KONCERTÚČASTNÍKŮ KD HUHU VEČER -HUMOR VHUDBĚ KD IVO KAHÁNEK -Vítěz První mezinárodní Mahlerovy klavírní soutěže VADIM MAZO -USA(housle), MARINAGROCHOVSKÁ (klavír) 60,- /35, DEN IZRAELE -JAROSLAVVODRÁŽKA(varhany) KK 60,- /35, IRENE KLEIN -SRN (viola da gamba), VÁCLAVLUKS (cembalo) 60,- /35, RADOSLAVKVAPIL(klavír) 55,- /35, JULIE SUKUPOVÁ (zobcová flétna), MARIE SKALKOVÁ (cembalo) 55,- /35,- LEGENDA: ZUŠ -Základní umělecká škola, KK -Klášterní kostel, KD -Kulturní dům CENAPERMANENTKY:(Na 3libovolné koncerty) 120,- Kč,pro děti, studenty adůchodce 70,- Kč Jihočeský hudební festival podpořilo Ministerstvokultury ČRaBOHEMIAPIANO. Koncerty 7. 7./ / a jsou součástí projektu "Česko -Německé vztahy vhudbě", který sekoná za podpory ČESKO -NĚMECKÉHO FONDU BUDOUCNOSTI. neděle 12. srpna Klášterní zahrada Vdopoledních hodinách milovníkům dobré dechovky zahraje na Nám.T.G.M. MLADÁ MUZIKAze Šardic. Od13.00 hod. se představí tyto kapely: PODHORANKA, STUDENSKÁ KAPELA, TŘEBOŇSKÁ DVANÁCTKA, KERAMIČKA, BABOUCI, MLADÁ MUZIKAABOŽEJÁCI Věříme, že milovníci dechové hudby svou návštěvou podpoří další ročníky tohoto festivalu aza rok se opět sejdeme vbechyni. Vpřípadě nepříznivého počasí se akce koná vkulturním domě. Vstupné: 80,- Kč,děti 30,- Kč

5 Celonárodní přehlídka souborů hrajících vtrávě KLÁŠTERNÍ ZAHRADA pátek 27. až neděle 29. července pátek 27. července I. blok /Vstupné 20,- Kč,děti 10,- Kč 19.00/KD Galerie UHrocha VERNISÁŽ LOUTEK ALOUTKOVÉHO DIVADLA 19.15/ SLAVNOSTNÍPRŮVOD SDIVADLEMKVELB ČESKÉ BUDĚJOVICE ODBORNÉ, SLAVNOSTNÍ VZNĚŠENÉARŮZNĚ JINAK NÉ ANÍ PROJEVY (POD)PÁLENÍKAMENNÉHO POMNÍKU TRÁVĚ POPELČINANEJMILEJŠÍ HRA 20.15/ POHÁDKY -Studentský soubor Tatrmani 21.15/ FILIPÍNSKÁ OPERACE -Poprvé vregionu! Joss Kaiser 21.20/ PRODANÝ ŽALUDEK -Podřipská sebranka 23.00/Domeček / POPOVDO -Popovídání oviděném sobota 28. července II. blok /Vstupné 20,-Kč,děti10,- Kč 10.30/ ROZPAKY ZUBAŘE SVATOPLUKANOVÁKA -V.A.D. Kladno 11.50/ POPOVTR -Popovídání vtrávě 14.00/ KOLOBĚŽKOVÁ GRAND PRIX III. blok /Vstupné 30,- Kč,děti 15,- Kč 15.00/ VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍHO SOUBORUZE VŠECH SOUBORŮ TRÁVY SE ZÚČASTNIVŠÍCH 15.20/ CIRKUS -Marcinovo bílý baletmezi divadly 16.30/Výstupzher BohumilaHrabalaaVáclava Nývlta BAMBINI DI PRAGA +divadelní kusto JEPODIVNOST podle povídky KarlaMichala-Divadelní elipsauměleckého klubu 17.10/ POPOVTR -Popovídání vtrávě IV.blok /Vstupné 30,- Kč,děti 15,- Kč 20.10/ 3xCAMI -Golf Semily 21.10/ LÁSKADONAPERLIMPLINAAVÁŠNIVOST BELISINA -DS BenešovaHora 22.00/ ALBERT AALBERT -DS Mandragora 22.50/ POPOVDO -Popovídání vdomečku neděle 29. července V.blok /Vstupné 20,-Kč 10.00/ OPRINCEZNĚ JASNĚNCEALÉTAJÍCÍM ŠEVCI -Divadlo Kvelb Č.B / LAVIČKA -DDS Z. Čelikovského 11.20/ INDIÁNSKÁ BALADA (po roce2000 lehce upravené) -BATETEBA 11.40/ POPOVTR -Popovídání vtrávě ADOMŮ Změnaprogramu vyhrazena

6 KINO BECHYNÌ PROGRAM NA ÈERVENEC 1.neděle, 2.pondělí 20 hod./vstupné 50,- Kč BRAVO, GIRLS! Není důležité zúčastnit se, ale obhájit vítězství. 3.úterý/vstupné50,- Kč 6. DEN Naklonovaný dvojník ho připravil ovšechno, kromě vůle přežít.arnold Schwarzenegger vhlavní roli akčního sci-fi 5.čtvrtek, 6.pátek/vstupné 45,- Kč KLUB SRÁČU Ujetá komedie pro ty, kterým kdy UJELvlak. Dvě hodiny smíchu pro všechny teenagery 7.sobota, 8.neděle/vstupné 50,- Kč VYHNÁNÍZRÁJE Tragikomedie otom, zda jsme schopni být svobodní, aniž jsme přestali být mravní. Režie Věra Chytilová 9.pondělí,10.úterý/vstupné 50,- Kč HELE VOLE, KDE MÁM KÁRU? Po noci, ze které si nic nepamatují, přijde den, na který nikdy nezapomenou 12.čtvrtek,13.pátek/vstupné 53,- Kč EVOLUCE Užijte si konec světa. Sci-fi komedie režiséra Ivana Reitmana sdavidem Duchovnym ajulianne Mooreovou 14.sobota/vstupné 48,- Kč NENÍKRÁL JAKO KRÁL Pýcha předchází pád.animovaná komedie pro celou rodinu. 15.neděle 17 a20 hod.,16.pondělí 20 hod./vstupné 55,- Kč MUMIE SE VRACÍ Hororová komedie opět sbrendanem Fraserem, Rachel Wieszovou ajohnem Hannahem. Vstupenky vpředprodeji 17.úterý/vstupné45,- Kč KAŽDÝ TORÁD JINAK Jak je komické atěžké sbližování dvou rozdílných světů. 19.čtvrtek,20.pátek/vstupné 50,- Kč PURPUROVÉ ŘEKY J. Reno av.cassel na stopě sadistického vraha zalpského údolí.podle bestselleru Jean-Christophera Grangea 21.sobota,22.neděle/vstupné 50,- Kč SMLOUVASĎÁBLEM Satan!Aženská!Azlomyslná! Filmová komedie selizabeth Hurleyovou abrandonem Fraserem vhlavních rolích. 23.pondělí/vstupné 50,- Kč TYGRADRAK Neporazitelný bojovník, nenaplněná láska, nesmrtelná legenda 26.čtvrtek,27.pátek,28.sobota,29.neděle/vstupné 60,- Kč TMAVOMODRÝ SVĚT Opřátelství novodobých rytířů. Režie Jan Svěrák Vpřípadě zájmu představení ještě 28. a29. od 17.hod. 30.pondělí,31.úterý/17 hod./vstupné 50,- Kč ZPEKLA ŠTĚSTÍ 2 Pokračování úspěšné české pohádky režiséra Zdeňka Trošky 30.pondělí,31.úterý/vstupné 52,- Kč CONDOMEDIE Filmová komedie otom, co musí člověk všechno podstoupit, aby neztratil zaměstnání Připravujeme na srpen: 2.,3. -Trosečník 4.,5. -Vertical limit 6.,7. -Mexičan 9.,10. -Kostka 11., dalmatinů 13. -Vyvolený 14.-ZáhadaBlair Wich 2 16.,17. -Charlieho andílci 18.,19. -Po čemženytouží 20. -Umění boje 21.,22. -Rebelové 23.,24. -PodzimvN.Y. 25.,26. -Perem markýze De Sade 27.,28. -Nepřítel před branami 30.,31. -Zvíře Koncert vítìzù soutìže Prague Junior Note 6.èervence2001v16.00 hod. Koncert vítìzù celostátní dìtské hudebnísoutìže PragueJunior Note 13. èervence 2001 v16.00 hod. Koncert vítìzù celostátní dìtské hudebnísoutìže PragueJunior Note Koncert se koná vkoncertnímsálezuš, Klášterní 39, Bechynì. Poøádá aorganizuje umìlecká agentura V.P.ART vrámci mistrovských kurzù Jihoèeského hudebného festivalu spolupoøadatelem je ÈEZ Jaderná elektrárna Temelín, sponzoruje EURESTs.r.o. Kulturní léto 2001na zámku vbechyni RomeoaJulie...tanecvkruhu... Pøedstavení klasickéhodramatu WilliamaShakespearasezákladnímpùdorysem baletu Sergeje Prokofjeva.Hudebnì,taneènípøedstaveníneslyšícíchhercùDivadlav7apùl. Termín: 7. èervence ve hod., místo konání: nádvoøí zámku (v pøípadì deštì -zámecká jízdárna)vstupné:130kè EvaSukováOzakletémhadovi-klasickápohádkanalidovémotivyprodìtiodètyølet -Dejvickédivadlo Termín: 14. èervence v15.00 hod.,místo konání :nádvoøí zámku(v pøípadì deštì -zámecká jízdárna).vstupné:dìti-40kè,dospìlí-60kè W.ShakespeareVeèertøíkrálovýanebCokolichcete-Dejvickédivadlo Termín: 14. èervence ve hod., místo konání: nádvoøí zámku (v pøípadì deštì vzámecké jízdárnì).vstupné:130kè Filmovývíkendvzámeckémparku -2úspìšnéèeskékomedie:Z.PodskalskýTrhák(20.7.)aJ. BrdeèkaLimonádovýJoe(21.7.) Termín: 20.a21.èervence ve20.30hod.místokonání:zámeckýpark.vstupné:50kè PodveèermezisochamivmuzeuVl.Preclíka UkázkyzliterárnítvorbyVladimíraPreclíkavpodáníLadislavaMrkvièky,lesníroh-JiøíHavlík Termín:3.srpnav17.00hod.,místokonání:muzeumVladimíraPreclíka.Vstupné:70Kè Koncert Pavla Šporcla sorchestrem -Vivaldi-Ètvero roèních dob, Piazzolla-Las CuatroEstacionesPortenas-klasikaajazznastrunách Termín:10.srpna ve20.00hod.,místokonání:zámeckájízdárna.vstupné:200kè SvatbaPetraVokasKateøinouzLudanic-celodenní renesanèníslavnost,kdemùžete být svìdkem velkolepésvatbypanapetravokaskateøinou zludanic,kteráse událaroku1580. Prùvodmìstem,svatebníobøadvzámeckéjízdárnì,svatebníhostinapodširýmnebemvzámeckém parku- kejklíøi,šermíøi amnohé další akce vzámeckém parku, celodenní programpro dìti v Klášternízahradì-hry,soutìže,pohádky. Veèer:Koncert-Písnìze16.a17.stoletísdoprovodemloutny-JarmilaChaloupková-zpìvaBrian Wright-loutna-veVokovìsáleod18.00hod.Vstupné:150Kè Koncert vklašternímkostele, noèní prohlídky zámeckých interiérù aještì nìco navíc - noèní "veselice"vestylucountryvzámeckéjízdárnì) Vden této slavnosti bude pro všechny návštìvníky snížené vstupné do všech objektù zámku. Termín:18.srpna Podveèermezisochamivmuzeu Vl.Preclíka-ukázkyztvorbyVladimíraPreclíka v podáníalfrédastrejèkaahudbouštìpánaraka Termín:24.srpnav17.00hod.,místokonání:muzeumVladimíraPreclíka.Vstupné:70Kè Obnov svou sílu, lásko... vìèné téma vhudbì, písních a sonetech Williama Shakespeara TajanaMedvecká aondøejkepka-recitace, MartinMatoušek-baryton,KateøinaEnglichová - harfa, Termín:31.srpnave20.00hod.Místokonání:Vokùvsál,vstupné:150Kè OndøejHavelkaandhisMelodyMakersasestryHavelkovy OndøejHavelka ajeho Melody Makers uvádìjí blues, jazz aswing, hudbu,které rozhýbala 20. století. Termín.7.záøíve20.00hod.,místokonání:zámeckájízdárna.Vstupné:200Kè Rožmberskákapela-Insaeculum vielatoris-vestoletížonglérù Termín:15.záøíve 20.00hod.Místokonání:VokùvsálVstupné:150Kè Wolfgang Kohlhaase arita Zimmerová: Štikakobìdu Komedieodvou dílech. Hrají: Kvìta Fialová, Libuše Švormová, Naïa Konvalinková aváclav Postránecký Termín:16.záøíve19.00hod.,místokonání:zámeckájízdárna.Vstupné:200Kè Informace,rezervaceaprodejvstupenekvpokladně zámkubechyně,tel0361/813143nebo0361/811221, hotelu Panská vbechyni, Infocentrum Města Tábor vtáboře, Městské informační centrum včeských Budějovicích,asíť Ticketpro.

7 Hodnocení VI. Zářečské poutivroce 2001! Úderem 13. hodiny se známý katastrofický otvírač zhroutil do posteleamuselbýtisnídopravenna,proletošnírok,králíkovoj.p. náměstí.ani rozkládajícíse tělove slušivékošilcesčepečkem,ani slzyšťastnéskorovdovynezbaránilyslavnostnímuzahájení. Blížící se otevření konzulátu vzahraničí (Zariečie) avstup do EU (Zářečí uzavřelovšechnykapitolynutnépropřijetí) letělazdravicev mnohajazycíchdoéteru. Přijetí spřátelených delegací, aťuž nechvalně známé republiky Čížkov, nebo tentokrát kolonizované delegace zplechamru bylo uvítánobouřlivýmpotleskem. Propůjčení čestného občanství těm nejzasloužilejším, udělení Zářečské barabizny pro letošní rok vyvrcholilo odhalením nalezenéhofragmentuzakladatelezářečí.tentosegmentzpůvodní sochy mistra zakladatele, nalezený v červenci r na dně Lužnice pod Zářečským mostem rekreantkou Blaženou Chtivou z Prahypřivečerní koupeli,jedalšívýznamnou adůstojnouozdobou našíenklávy. Nezapomnělo se ani na přivítání významných hostů jako pana starosty s ještěstálenematějkovou a zástupců zvláštního živočišnéhodruhuzvětrova. PozpěvecharecitacíchbudoucíchZlatýchZářečskýchslavíků byly rozdány malé dárky těm, kteří se ipřes nepřízeň okolníhoklimatu dožili kupodivu dospělého věku. Typické je, že se jednalo opět dorostenek a pouze jednoho zchátralého zástupce opačného pohlaví. Tombola proběhla v letošním roce neobvykle rychle a řada účastníků bylapřekvapena,jakéblbostisedajívyhrát. Náš dorost, naše mažorčata, sklidila zasloužené ovace za předvedený program, který nenarušilo ani to, že několik jedinců popletlo směr vystoupení. Odměnou jim byly balónky, koláč zvící kola od vozu a melouny a vkonečné fázi, po této kombinaci, žaludečníkolika. Prvenství vpřetahování lanem, ale hlavně flaška fernetu zůstala tento rok na domácí půdě. Je zřejmé, že chřadnoucí populace Plechamru nestačí omlazovat svoje řady dorostem. Soutěže v Zářečském milimaratonu provázela řada nedostatků. Problémy s určením pohlaví, fyzicky špatně připravení vodiči u nejmladší kategorie,tajnénadbíhánímyšídírounapravilažfinišmenrepubliky Čížkov vosobě prezidenta, kterého patolízaloví ministři málem doneslidocíle. Následoval závod vpojídání vajec natvrdo.větrovu nepomohloani nasazenívítěze zminulého roku, přezdívanéhorozina Sežranec, Čížkovu ani to,že sina vejcíchseděli. Tentokrát zvítězil zástupce Bechyně, takže jediná jeho omluva je, že se zřekl (z důvodu nebezpečí msty) hlavní výhry ve prospěch domácích. Musíme s lítostíkonstatovat, ženašizástupcineuspělianivletošnímroce.co je platné, že dojídají zbytky po všech závodnících, když jim chybí rychlost. Tak jako vloňském roce neproběhla letošní dražba (tentokrát 3l flaškafernetu)veprospěchdomácích.otopotupnějšíjejívýsledek byl, že domácí magnáty doslova převálcoval zástupce Větrova. I přesto,žesimuselpůjčitapoprověřenípravostibankovky,odneslsi cenunasvé území.dodejme,žerychlá konzumacejistě přispějek degeneracivítěze. Absolutním otřesem byl výsledek ozlatého Zářečského slavíka. Republika Čížkov odstoupila ihned po dopingové kontrole.vysokou laťku nastavilo již duo girls, ale výkon souboru Vodovody a kanalizacezplechamru naprosto šokoval, takžefinišujícíduo boys domácích bylo odhodláno vydat ze sebe vše. Ato zřejmě bylo příčinou několika drobných chyb vintonaci afrázování. Korunu všemu nasadila špatná práce poroty. Především její mužský účastník(známýinterpretdeklasovanýchžánrů) zapříčinil, že prvé místo a tím i dort a zlatou kanylu získal Plechamr. Není bez zajímavosti,žebylpozdějipřistižen,jaksespolusvítězicpedortem. Všechny tyto zápory vyústily v průběhu počasí. A tak naše sedmikrásky, naše ženy v půvabných kostýmech zdaleka nezahalujícíchvše(toanizdalekanešlo)muselyzesebevydatvíce, než si lze představit. Za naprosté nepřízně počasí dotáhly své působivé, choreograficky náročné, profesionálně zvládnuté představenídovítěznéhokonce. Vítězstvím nad přírodními živly bylo závěrečné vystoupení mažoreťáků. Poupata, toť ukázka nepřekonatelné síly,krásy a především zvůle. Ani některé úsměšky nepřejících jednotlivců (z Větrova)nedokázalysmazat absolutnídojem anezapomenutelnou vzpomínku,kterásezapíšedojižtakbohatéhistoriezářečí. Závěr pouti byl letos tristní. Kapela po kontrolním náslechu byla zrušenaapřírodazvítězilainaddávkamialkoholu. Konec vše napravil. A tak jediným pozitivním výsledkem byla charitativníakce:adoptujtesvéhovětrováka. Ať žijevii.zářečská pouť vroce2002 Krizový pouťový výbor TÌLOVÝCHOVA &SPORT Vednech19.a20.5.seBechyòštívodníslalomáøizúèastnilipopulárníchzávodùnaøece Otavì vsušici. Na tìchto závodechse daøilo pøedevšímdeblovým lodím. Za Bechyni startovalitøidvojice.háša PazourekP.skonèilina3.místìaporazilinejlepšíbechyòskou dvojicibratrymìšanovyml.,kteøídojelina4.místì.dvojiceuhlík-pazourekj.skonèila desátá. Na kajaku vkategorii nejmladších tzv. pøedžákù startovali žáci Macášek T., Medøický L., Házi M., Mayerová S. Ve svém kategorii dojel Macášek T.na 2místì, MedøickýL.na3.místì,MayerováS.svojikategoriivyhrála.Vednech9.a10.6.sekonal dalšízávodnastejné øece,tentokrátonìkolikkilometrùníževestrakonicích.zdebyla pomìrnìvysokáúèast105kajakáøù.veslalomuskonèilhášam.na7.místì.vdeblech potvrdiliopìtsvojipozicivoddílebratøimìšanovéml.,kteøídojelina3.místì.dvojice MacáèekJ.- HášaM.skonèilavsobotuna5.místì,alevnedìlipopenalizaci50vteøinza neprojetíbrankyèíslo8.skonèilana16.místì.zapøedžákyobsadili4.místomacášekt.a 5.místoMedøickýL.Natìchtozávodechsejelisjezdmužù,kdezabodovalHášaM.,který obsadil1.místo,uhlíkf.pìkné4.místo,bratøímìšanové2.místo,zaveteránymacášek J.3.místo. VýboroddílukopanéFCBechynìsetímtoobracínavšechnypøíznivcekopanéopomoc pøi práci smládeží. Pøípadní zájemci se mohou informovat upana Vogeltanze, nebo Balèíka,pøípadnìnavýboru,kterýsescházíkaždépondìlívklubovnìnastadiónu,vždyv 19.00hod.Budemevdìènizajakoukolipomocpropozvednutíúrovnìnašíkopané. VýborFCBechynì. Již popáté se volejbalistky Bechynì zúèastnily vrámci Asociace sportu pro všechny krajské kvalifikace na republikový turnaj neregistrovaných hráèù konaný ve slavných Døevìnicích. Za úèasti družstev zokresu Èeské Budìjovice, Èeský Krumlov,Pelhøimov atábor se bechyòským hráèkám ipøes nepøízeò poèasí hernì daøilo adíky týmové høe se jim koneènìpodaøilozaslouženìpostoupit. Díky výkonùm hráèek Majky Berešové, Mirky Böhmové, Petry Èernakovièové, Lucie Kolihové, PetryNovotné, Martiny Sládkové, Jindøišky VlèkovéaHanky Vyhlídkové se Bechynì koneènì podívá do Døevìnic. Nesmíme však zapomenout na skvìlý výkon v podánísmíšenéhodružstva,kterémìlovmužskéèástibechyòskézastoupeníakterétaké budeprvnízáøijovývíkendreprezentovatjižníèechy. Borina Informacepro cykloturisty Jistì jstesi všimli, žese vbechyniivokolí podél silnicobjevili maléžluté znaèkyse symbolemjízdníhokola.jednáseocykloturistickéznaèení. Trasa è vede smìrem na Hodonice abøeznici. Další trasa è smìøuje na HvožïanyaKolodìjenadLužnicí.ObìVásdovedoudoTýnanadVltavou. Zároveòvyšelcykloturistickýprùvodce Vltavotýnsko amapa Jihoèeské cyklotrasyi..prùvodce Vltavotýnsko obsahuje mapuvmìøítku 1:50.000,prùvodce s návrhytras,popismístidùležitéadresy. Mapa Jihoèeskécyklotrasy jevmìøítku1:75.000apopisujepøes1000kmznaèených tras. PlánakcíKÈTnazáøí Bechyòskáosma pìškyinakole(27.roèník) Trasy pìší: km, cyklo: km(vhodné jakprosilnièní, tak horská kola)start zestadionuvbechyni(píseckául.) hodin,uzávìrkacíle 18.00hod.Ubytovánímožnévevlastníchspacíchpytlích,nutnozaslatpøihlášky do Šumava-Prášilsko -cykloapešíturistikavoblastiprášil,ubytovánínachatìkètvprášilech Ze školních lavic ve Školní ulici Školní akademie 2001 Poslední den měsíce května se uskutečnila jako každoročně akademie žáků ZŠBechyně ve Školníulici.Účinkujícíukázaliveřejnosti, covše se vuplynulémobdobínaučili. I na letošní akademii přišlo tolik diváků, že kulturní dům byl zcela zaplněn. Děti, včetně těch nejmenších, nacvičili pestrou paletu programových čísel jak tanečních, divadelních, tak isportovních a pěveckých. Závěr patřil již tradičně žákům 9.tříd, kteří se snámi velmi poutavě rozloučili. Novinkou byla spolupráce se sociálním ústavem Klíček vzaluží u Tábora. Zástupci z Klíčku se přijeli podívat na akademii avystoupení sejim takélíbilo.odměnou jimbyl finančnívýtěžekrodičů apřátelškoly, kterýpřevzalspolečně s ředitelempanem Brázdouizástupcesociálního ústavu. Jednalo se okč5.000,--. Žáci devátých tříd předali dětem z Klíčku také drobné dárky, které pro něpřipravili aze kterých měli děti velkou radost.vedeníškoly aústavusociálnípéčesedomluvilonadalší spolupráci,např.různýchsportovníchaspolečenskýchakcích Za pěkný průběh akademie patří poděkování všem účinkujícím, pedagogům, organizátorům,aleidivákům,kteřífinančně podpořilicelou zdařilouakci. ZŠ Bechyně Školní ulice

ÈERVENEC-SRPEN 2002. Bechyòská plovárna

ÈERVENEC-SRPEN 2002. Bechyòská plovárna ÈERVENEC-SRPEN 2002 Bechyòská plovárna BuïpožehnánaLužnice,øekoméhomládí. Nevím,kolikrátjsempospíchalcestoukLužnici.Odkvìtnadoøíjna jsem dennì sestupoval lázeòskými pìšinkami, které vyúsovaly na bøehu

Více

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ. +Parkování na Písecké. +Informace pro. +Vítání občánků. +Životní jubilea BECHYŇSKÝ. V takové krásné společnosti +Boží Tělo

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ. +Parkování na Písecké. +Informace pro. +Vítání občánků. +Životní jubilea BECHYŇSKÝ. V takové krásné společnosti +Boží Tělo BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2009 +Informace pro odběratele Vodárenské sdružení Bechyňsko (sdružení obcí) upozorňuje všechny odběratele, že od 1. 7. 2009 se stává provozovatelem vodovodu a kanalizace

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 8 (srpen 2005)

Radniční list. Starostův sloupek. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 8 (srpen 2005) Radniční list Měsíčník Města Prachatice VII. ročník, číslo 8 (srpen 2005) Starostův sloupek Je nesporné, že individuální bytová výstavba a budování technické infrastruktury a příslušného zázemí mají zásadní

Více

Profesor Jiří Hlaváč. čestným občanem města Třeboně. Jiří houdek Jiří Novák Jiří hlaváč. Stanislav. rozhovory: 7/2013. 15 Kč Zpravodaj města Třeboně

Profesor Jiří Hlaváč. čestným občanem města Třeboně. Jiří houdek Jiří Novák Jiří hlaváč. Stanislav. rozhovory: 7/2013. 15 Kč Zpravodaj města Třeboně 7/2013 15 Kč Zpravodaj města Třeboně Profesor Jiří Hlaváč čestným občanem města Třeboně rozhovory: Jiří houdek Jiří Novák Jiří hlaváč David henzl Stanislav Koranda Aktuálně: Povodně Aktuálně: Aktuálně:

Více

15 Kč 10 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni?

15 Kč 10 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni? T Ř E B O Ň S K Ý 10 / 2011 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Co se bude dít v Třeboni? Jabkobraní slavnosti jablka provoní náměstí The Swings koncert v Divadle J. K. Tyla Faust a Markétka divadlo v předplatném

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR M Ě S Í Č N Í K V Ě N OVA N Ý H O S P O DÁ Ř S K É M U, K U LT U R N Í M U A S P O L E Č E N S K É M U P OV Z N E S E N Í M Ě S TA

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR M Ě S Í Č N Í K V Ě N OVA N Ý H O S P O DÁ Ř S K É M U, K U LT U R N Í M U A S P O L E Č E N S K É M U P OV Z N E S E N Í M Ě S TA HORAŽĎOVICKÝ OBZOR KVĚTEN 2009 V YBÍRÁME Z OBSAHU VODA ŽIVÁ SLAVNOSTI KAŠE ZÁMECKÉ HUDEBNÍ LÉTO ZELENÝ SLOUPEK STR. 1 STR. 4 STR. 3, 20 STR. 14 M Ě S Í Č N Í K V Ě N OVA N Ý H O S P O DÁ Ř S K É M U, K

Více

Îivot MNICHOVIC 9/2005. V Mnichovicích se bojovalo. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX OBSAH.

Îivot MNICHOVIC 9/2005. V Mnichovicích se bojovalo. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX OBSAH. Îivot MNICHOVIC âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX 9/2005 OBSAH 3 Rozhovor s 3 Zpráva o činnosti města 5 Zprávy z výborů 6 Kultura 10 Informační centrum 11 Škola informuje 12 Školka

Více

BECHYŇSKÝ. dechových hudeb

BECHYŇSKÝ. dechových hudeb BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ ČERVENEC - SRPEN 2009 z okna světlo zahalilo tmu šedivá noc jakoby otevřela ústa unavená krajina si jen tak zpustla navzdory nicotné myšlence o něhu déšť opíjel pohledy očí

Více

Růžový palouček kolem roku 1903. Kresba Karla Liebschera.

Růžový palouček kolem roku 1903. Kresba Karla Liebschera. 6/2006 Růžový palouček kolem roku 1903. Kresba Karla Liebschera. Na titulní straně Růžový palouček Památné místo mezi Újezdcem a Makovem, 6 kilometrů jihovýchodně od Vysokého Mýta. Původně skutečný palouček

Více

Vltavotýnské výtvarné dvorky slavnostně zahájeny

Vltavotýnské výtvarné dvorky slavnostně zahájeny NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK PRO MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU A OKOLÍ 7/2011 Ročník dvacátýprvní cena 8,00 Kč 11. července 2011 vychází každé druhé pondělí v měsíci 8. číslo roku 2011 vyjde v pondělí 8. srpna (uzávěrka

Více

ariánskolázenské noviny VÝTVARNÁ SOUTĚŽ Na rozloučenou melodie skupiny ABBA Oslavy slunovratu v Boheminium parku PARTNEŘI mariánskolázeňských novin

ariánskolázenské noviny VÝTVARNÁ SOUTĚŽ Na rozloučenou melodie skupiny ABBA Oslavy slunovratu v Boheminium parku PARTNEŘI mariánskolázeňských novin M ariánskolázenské noviny NEZÁVISLÝ ČTRNÁCTIDENÍK - Mariánské Lázně, Velká Hled sebe, Valy, Drmoul, Tři Sekery, Zádub-Závišín, Teplá a Lázně Kynžvart Prvňáci už jsou čtenáři Všech pět prvních tříd se vystřídalo

Více

VIII/2010. Téma měsíce: BYSTŘICKO SE PREZENTOVALO V PRAZE. Rozhovor s Karlem Pačiskou a Josefem Vojtou

VIII/2010. Téma měsíce: BYSTŘICKO SE PREZENTOVALO V PRAZE. Rozhovor s Karlem Pačiskou a Josefem Vojtou ROČNÍK V., SRPEN 2010, 6800 VÝTISKŮ, ZDARMA VIII/2010 Bystřicko se prezentovalo v Praze strana 1-2 Slévárenské sympozium 2010 strana 5 Program kulturního domu strana 8-9 Jak se mění Bystřice n. P. strana

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 23 srpen 2014 cena 10,- Kč

MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 23 srpen 2014 cena 10,- Kč 8 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 23 srpen 2014 cena 10,- Kč Letní měsíce přinášejí kromě příležitosti k cestování či odpočinku také mnoho zajímavých akcí a kulturních pořadů. Pravidelně třetí červencový

Více

Valtický zpravodaj. Sezione Aurea a Italské slunce. Královny v Galerii Reisna uspěly. 9. července 2013. SEVA-FLO RA s.r.o.

Valtický zpravodaj. Sezione Aurea a Italské slunce. Královny v Galerii Reisna uspěly. 9. července 2013. SEVA-FLO RA s.r.o. Valtický zpravodaj 9. července 2013 Sezione Aurea a Italské slunce Unikátní koncert staré hudby - Valtice SEVA-FLO RA s.r.o. V pátek 28. 6. ožil valtický zámecký taneční sál tóny staré hudby. Soubor Sezione

Více

Zámek: Na návštěvníky čeká Konírna a opravený hroch

Zámek: Na návštěvníky čeká Konírna a opravený hroch 5 květen 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Zámek: Na návštěvníky čeká Konírna a opravený hroch Bohumil Norek, dlouholetý kastelán telčského zámku, v jednom rozhovoru

Více

Jak se žilo v Horních Počernicích. Unikátní výstava k 5. výročí otevření Chvalského zámku

Jak se žilo v Horních Počernicích. Unikátní výstava k 5. výročí otevření Chvalského zámku 6 Jak se žilo v Horních Počernicích Unikátní výstava k 5. výročí otevření Chvalského zámku Kalendář akcí v Horních Počernicích v květnu 2013 do 28. 5. VÝSTAVA JAK SE ŽILO V HORNÍCH POČERNICÍCH CHVALSKÝ

Více

Šestý prezident v Telči

Šestý prezident v Telči 7 červenec 2015 ROČNÍK XXVI Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Po uzávěrce Šestý prezident v Telči Po Tomáši G. Masarykovi, Edvardu Benešovi, Václavu Havlovi, Václavu Klausovi a prezidentu

Více

O umístění domu dětí stále není rozhodnuto

O umístění domu dětí stále není rozhodnuto Číslo 11/2013 vydáno dne 29. 5. 2013 O umístění domu dětí stále není rozhodnuto Přestože se blíží konec školního roku, zábřežský dům dětí a mládeže Krasohled stále ještě neví, v jakých prostorách bude

Více

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice)

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) MIMOŇSK 319 ČERVEN 2014 Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) Z obsahu Hospodaření města (komentář k rozpočtu)

Více

Skončil 49. ročník Smetanovy Litomyšle

Skončil 49. ročník Smetanovy Litomyšle Zpravodaj Města Litomyšle 7 4. červenec 2007 Ročník XVII. Skončil 49. ročník Smetanovy Litomyšle V prostorách muzea antiky se představily mužské vokální kvarteto Q Vox a zpěvačka a cimbalistka Zuzana Lapčíková.

Více

Rozhovor s Vladimírem Hejtmanským

Rozhovor s Vladimírem Hejtmanským Červen 2011/číslo 6 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Rozhovor s Vladimírem Hejtmanským V měsíci květnu oslavil krásné životní jubileum náš spoluobčan pan Ladislav Hejtmanský. Při této příležitosti

Více

PRVŇÁČKOVÉ POPRVÉ VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH!

PRVŇÁČKOVÉ POPRVÉ VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH! ROČNÍK 34, ČÍSLO 201 ZÁŘÍ 2009 Město Mníšek pod Brdy ZDARMA PRVŇÁČKOVÉ POPRVÉ VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH! Chystají se velké opravy družiny, mateřských škol i stěhování základní umělecké školy městečka pod Skalkou

Více

rychnovský červen 2013 ročník 40 ZPRAVODAJ Jubilejní 20. ročník Poláčkova léta je plný lahůdek Úpravy jízdárny do Poláčkova léta

rychnovský červen 2013 ročník 40 ZPRAVODAJ Jubilejní 20. ročník Poláčkova léta je plný lahůdek Úpravy jízdárny do Poláčkova léta rychnovský ZPRAVODAJ červen 2013 ročník 40 Jubilejní 20. ročník Poláčkova léta je plný lahůdek Úpravy jízdárny do Poláčkova léta zprávy Úpravy jízdárny do Poláčkova léta Každý, kdo v těchto májových dnech

Více

Život. 2 Z jednání zastupitelstva 3 Kultura 6 Sport 7 Škola 9 Školka. Zpráva o činnosti města a městského úřadu

Život. 2 Z jednání zastupitelstva 3 Kultura 6 Sport 7 Škola 9 Školka. Zpráva o činnosti města a městského úřadu mnichovice0104.qxd 20.1.2004 11:06 StrÆnka 1 Život 1/2004 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXVIII Slovo starosty Vážení občané, vcházíme do roku 2004, kdy budeme slavit

Více

Pásku na Berchtoldu stříhaly děti

Pásku na Berchtoldu stříhaly děti STRANA 3 STRANA 4 STRANA 7 Na zámku zazní opera Pět let si hrajem s dětmi Dny ragbyové šišce zasvěcené Oáza Říčany sportovní příměstské tábory o prázdninách www.oazaricany.cz, t.-323601170 Říčansko Čtvrtek

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Starostův sloupek V květnu letošního roku byly dokončeny rekonstrukce dvou základních škol v našem městě ZŠ Národní a ZŠ Zlatá

Více

5/2013 7. bfiezna 2013 roãník XIX.

5/2013 7. bfiezna 2013 roãník XIX. V Holešově se opět hledá talent. Str. 9 Konec vyprávění o hraběti z Rottalu. Str. 17 Historie a proměny muzea a galerie. Str. 20 5/2013 7. bfiezna 2013 roãník XIX. Hole ovskowww.holesov.cz cena 12,- Kã

Více

Přijďte se informovat na výhodnou nabídku sloučení vašich půjček do jedné výhodné PRESTO půjčky. Snížíme vám

Přijďte se informovat na výhodnou nabídku sloučení vašich půjček do jedné výhodné PRESTO půjčky. Snížíme vám Číslo 14/2012 vydáno dne 25. 7. 2012 Zastupitelé schválili dohodu s družstvem Po letech sporů a vyjednávání si mohou obyvatelé bývalých kasáren i zastupitelé oddechnout. Ve středu 27. června totiž zastupitelé

Více

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři,

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma ročník XXV červenec 2015 TÝNECKÉ LISTY číslo 3 noviny města Týnec nad Sázavou Milé čtenářky, vážení čtenáři, máte v ruce další číslo Týneckých listů, tentokrát už skoro prázdninové. Předzvěstí nadcházejícího

Více