Co je to fix8 Vytvoření vašeho fix8 LE uživatelského účtu Co je to fix8le Zahájení programu fix8 LE Webová kamera: Osvětlení:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co je to fix8 Vytvoření vašeho fix8 LE uživatelského účtu Co je to fix8le Zahájení programu fix8 LE Webová kamera: Osvětlení:"

Transkript

1

2 Co je to fix8 Vítejte u fix8! Jedná se o jedinečnou interaktivní komunikační aplikaci, která vám umoţní přizpůsobení či upravení vašich výjevů na obrazovce a to pomocí fixís (avators) a fix8 Creative Accessories (kreativní příslušenství). Fix8 tvoří komplex analýzy lidské exprese a technologie vyobrazení (reprodukce), technologie avatar, virtuálního příslušenství a FX8 FaceMaker (způsob vytvoření si vlastního virtuálního obličeje). Fix8 můţete pouţít k vytvoření statického obrazu, videí, stejně tak můţete integrovat do LIVE videa zkušenost s Instant Messenger (rychlý kurýr). Fix8 Creative Accessories jsou 3D, 2D a FLASH pohyblivé (animované) vyobrazení jako vlasy, pokrývka hlavy, brýle, knír či vousy, které mohou být na obličej vloţeny. FS8 Facemaker umoţňuje vytvoření kompletně nových upravených fines a to na základě vlastního vyobrazení jako je př. vaše fotka, foto vaší rodiny, přátel apod. Co je to fix8le Fix8 LE je limitovaná edice balíčku fix8 Premium obsahující 32 Avatar, 62 Příslušenství/Flashes, fix8 Voicemaker (vytvoření hlasu) 90 dní na otestování a fix8 Facemaker (vytvoření virtuálního obličeje) 90 dní na otestování. Důležité! V případě pouţití fix8 LE licenčního klíčového čísla je moţná aktualizace tohoto baličku za zvýhodněnou cenu. Fix8 LE Premium nijak neomezuje uţití Voicemaker/Facemaker. Pro proces aktualizace jděte, prosím, na Základní systémové poţadavky pro uţití fix8 LE: 1. Windows XP (Servisní baliček 2), Windows Vista MB nebo větší RAM MB a více harddisk 4. Internet Explorer 6.0 nebo vyšší verze, Mozilla FireFox 2.0 nebo vyšší 5. DirectX 9 nebo vyšší verze s podporovanou videokartou 6. USB webovou kameru či vestavěnou webovou kameru Začínáme Instalace Vloţte CD fix8 LE do CD-ROM. Klikněte na Install fix8 LE v instalačním menu. Jakmile kliknete na tuto funkci, objeví se instalační průvodce, který vás provede celým instalačním procesem. 1 Vytvoření vašeho fix8 LE uživatelského účtu Na konci instalace se otevře registrační stránka s poţadavkem na vytvoření vašeho uţivatelského účtu. Vyplňte veškeré informace poţadované pro registraci zahrnující vaše uţivatelské jméno, heslo, platnou ovou adresu a vaše fix8 LE licenční klíčové číslo uvedené na fix8 registrační kartě v balíčku. Jakmile vyplníte registrační formulář a přepošlete ho k registraci kliknutím na moţnost register, bude vám zaslán potvrzovací s odkazem na aktivaci účtu. Jednoduše klikněte na odkaz, proveďte aktivaci a dokončete potvrzení účtu. Fix8 LE ukončí instalaci. Po dokončení registrace je nutné počítač restartovat. Poznámka: Veškeré činnosti spojené s účty jsou spravovány na adrese: http//fix8.com/members.jsp, po přihlášení můţete kdykoliv editovat a aktualizovat váš uţivatelský profil, účet či videoknihovnu. Zahájení programu fix8 LE Jakmile restartujete počítač, v nabídce všechny programy klikněte na fix8 LE Client. Poté vloţte vaše uţivatelské jméno a heslo. Program se zahájí. K vloţení jména a hesla budete poţádání vţdy, kdyţ zahájíte tento program. Poznámka: Pokud aplikace nepoţaduje vaše uţivatelské jméno a heslo, pravděpodobně selhalo připojení k internetu. Buďto jste offline nebo došlo k blokaci vaším antivirovým programem. Nastavte firewall tak, aby umoţnil přístupnost TCP na portu 8000 pro tuto aplikaci. Je také nezbytné, abyste vytvořili vhodné zázemí pro maximalizaci vyuţití fix8 LE. Postupujte dle následujících pokynů: Webová kamera: Pouţijte USB kameru. Ačkoliv je fix8 LE kompatibilní s vestavěnou web.kamerou, přidání USB kamery podstatně zvýší poţitek a to díky vyššímu jasu obrazu. Osvětlení: Vţdy pracujte v dobře osvětleném prostoru. Čím více světla v prostoru bude, tím lépe bude aplikace fix8 LE schopna rozlišit a zachytit vaše jednotlivé pohyby a detaily obličeje. (1) Ujistěte se, ţe prostor v němţ se nacházíte je rovnoměrně osvětlen, (2) ţe zdroj osvětlení nemáte přímo za sebou (okno apod.), (3) zdroj osvětlení není přímo před kamerou. Zvuk: Pro nejvyšší kvalitu nahrávání je nejlepší pouţít sluchátka či mikrofon a to z důvodu eliminace nechtěné ozvěny (echa). 2

3 Webová kamera by měla být připojena k vašemu PC, poté aţ zahajte aplikaci a přihlaste se. Pokud na obrazovce v okně obrázek v obrázku nevidíte svůj obličej, jděte na Tools/Nástroje Options/Moţnosti Videa a ujistěte se, ţe webová kamera je správně zvolena. Můţete být poţádání o aktualizaci grafické knihovny, klikněte na yes. K aktualizaci dojde přes internet. Aktualizace můţe trvat delší dobu. Kalibrace: Před spuštěním fix8le, nejprve proveďte kalibraci programu a to kliknutím na ikonu CALIBRATION. Při kalibraci dochází k synchronizaci webové kamery a softwaru fix8 LE a tedy k zajištění správné výrazové analýzy. Proces kalibrace můţete kdykoliv zopakovat během pouţití fix8 LE a to jednoduchým kliknutím na ikonu. Poznámka: Aby kalibrační proces proběhl úspěšně, musí být váš obličej v neutrální pozici a musíte se dívat přímo do webkamery. Mód Big Head (velká hlava) Tento mód umoţňuje nahrazení vašeho obličeje maskou fixie (avatarem). Tato maska fixie (avatar) je naprosto synchronní s pohyby vašeho obličeje a to díky výrazové analýze provedené fix8 LE. Tento mód je kompatibilní s oběma avatars a programem FX8 FaceMaker. K aktivaci tohoto módu, klikněte na ikonu BIG HEAD a to kdykoliv při pouţívání buďto fixies (avatars) nebo FX8 creations. K deativaci tohoto módu znovu klikněte na ikonu. Fix8 LE Creative Library (kreativní knihovna): Klikněte na ikonu fix8 LE CREATIVE LIBRARY. Cestu naleznete pod tabelátorem MY STUFF, zde jste schopni přístupu na vaši kolekci fixies, fix8 LE Creative Accessories, a FX8 FaceMaker. Jakmile si vyberete poţadovaný tabelátor, jednodušše 2x klikněte, dojde ke staţení. Fixies vybírají různé avatary. K výběru či změně 2x klikněte na poţadovaný avatar NEBO klikněte na avatar a poté zaktivujte tlačítko LOAD na spodní straně okna. &Fix 8LE Creative Accessories vyberete různé příslušenství umoţňující reálný obrazu v reálném čase. K výběru 2x klikněte na poţadované příslušenství NEBO klikněte na vybranou moţnost a poté na tlačítko LOAD na spodní straně okna. K odstranění této moţnosti znovu klikněte na příslušnou ikonu NEBO klikněte na vybranou moţnost a poté na tlačítko REMOVE/ODSTRANIT. Pokud si přejete kdykoliv znovu zahájit činnost s čistou paletou, jednoduše klikněte na tlačítko REMOVE ALL/ODSTRANIT VŠE. Poznámka: Některá příslušenství se mohou vzájemně vylučovat. Například: v jedné chvíli můţete stáhnout pouze jeden styl vlasů, pokud si vyberete další, automaticky se stáhne tento nový výběr, který nahradí původně aktivovaný. FY8FaceMaker stáhne obrázek či zachytí snímek vašeho obličeje a vytvoří fotorealistický obraz. K vytvoření vašeho vlastního FX8 obličeje, klikněte na tlačítko CREATE MY FACE na spodní straně FX8 okna. V této chvíli máte k dispozici prázdnou paletu video-obličejů a dvě moţnosti take webcam image (nahrajte snímek webkamerou) nebo load image (stáhněte obrázek). K zachycení obrazu webkamerou: 1. Obličej mějte vneutrální pozici 2. Dívejte se přímo do kamery 3. Klikněte na Take Webcam Image Můţete být poţádání k provedení celého procesu znovu a to z důvodu zachycení co nejlepšího obrazu. Jakmile získáte poţadovaný obraz, klikněte na moţnost NEXT. 4

4 Výběr pohlaví: Vyberte vaši moţnost MALE (muţ) nebo FEMALE (ţena) - nebojte se opačné moţnosti neţ ve skutečnosti jste, uvidíte, jak byste mohl/a vypadat, jednoduše klikněte na poţadované tlačítko a poté NEXT. FX8 analýza člověka & nástroj vyobrazení (reprodukce) Nejprve musíte potvrdit moţnost analýzy na vašem obrázku a to z důvodu zajištění řádného zobrazení vašeho výtvoru. Váš obličej nyní překrývá standardně nastavená maska, klikněte tedy na namapované body a nastavte moţnosti analýzy tak, aby co nejlépe vyhovovaly vašemu obrazu/obličeji (přes oči umístěte kolečka, pouţijte boxy ke zmenšení/prodlouţení obličeje, nastavte zbývající zelené linky k zobrazení křivek a obrysů obrazu/obličeje. Další ovládací funkce a jemnější nastavení naleznete pod tlačítkem ADVANCED MODE/POKROČILÝ REŢIM. Jakmile kompletně nastavíte analýzu obrazu, klikněte na NEXT/DALŠÍ. Po odsouhlasení vzorového obrazu klikněte na FINISH/UKONČNÍ vaše nastavení bude uloţeno. Pokud se kdykoliv během tohoto nastavení přejete vrátit zpět na předešlý krok, klikněte na moţnost BACK/ZPĚT. Pro umocnění záţitků s fix8 LE a přidání tohoto softwaru do vaší sbírky fixies a fix8 LE Creative Accessories, jednoduše klikněte na HOME zobrazené v okně FIX8 LE CREATIVE LIBRARY. Na této domovské stránce naleznete odkaz jak na fix8 LE GALLERY tak fix8 LE LABS. V fix8 LE GALLERY naleznete dodatečné fixies, fix8 LE Creative Accessories a fix8 LE PREMIUM Creative Packages, které si můţete stáhnout. Software Fix8 LE LABS je v současné době ve vývojové fázi a v nejbliţší době jej budete mít k dispozici. Použití fix8 LE Smileys (smajlíci) Smajlíci jsou přednastavené animované výrazy vytvořené ke zvýšení záţitku práce s vašemi fixies (avator). Kaţdá fixie má svou vlastní sadu jedinečných smajlíků (př. fixie chameleon má k dispozici zcela jinou sadu smajlíků neţ fixie robot). K aktivaci této funkce pouze klikněte na ikonu SMILEYS na hlavním okně, na displeji se zobrazí menu smajlíků patřící k dané fixie. Klikněte na vybraný smajlík. Focení & nahrávání videí 5 Klikněte na ikonu VIDEO/CAMERA. Pokud si přejete vyfotit obraz stiskněte moţnost TAKE PICTURE, pokud chcete zahájit nahrávání videa, stiskněte tlačítko RECORD. K zastavení nahrávání pouţijte tlačítko STOP. K prohlédnutí vámi nahraného videa, klikněte na VIEW. Video shlédnete přímo prostřednictvím fix8 LE. Použití fix8 LE s AOL INSTANT MESSENGER (rychlý kurýr) Fix8 LE můţe být pouţíván naprosto bezproblémově spolu se sluţbou Instant Messenger jako AOL, jedná se o jednoduchý dvoufázový vyberte moţnost START. Nebo pouţijte klávesu F7, k deaktivaci pak F8. Část II AIM Process Ve vašem AIM, pod moţností EDIT vyberte SETTINGS/NASTAVENÍ. Jděte na ENHANCED IM/ROZŠÍŘENÉ IM a změňte vaše video nastavení ze standardní webkamery na fix8 LE Virtual Webcam. Jakmile vyberete fix8 LE Virtual Webcam Capture, klikněte na Save/ULOŢIT, tímto uloţíte svá nastavení a uzavřete toto menu. Jakmile ukončíte tento dvoufázový proces, vaše fix8 LE videa budou k dispozici kaţdému, koho si vyberete prostřednictvím programu Instant Messenger. Použití fix8 s programem SKYPE Instant Messenger jako SKYPE, jedná se o jednoduchý dvou-fázový F8. Část II SKYPE Process Na vsšem SKYPE, pod moţností TOOLS/NÁSTROJE v menu vyberte OPTIONS/MOŢNOSTI. Jděte na Video a umoţněte funkci Skype

5 Video. Poté vyberte fix8 LE Virtual Webcam Capture. Poté save/uloţit, dojde k uloţení a ukončení programu. Jakmile ukončíte tento dvou-fázový proces vaše fix8 LE videa budou k dispozici kaţdému, koho si vyberete prostřednictvím programu Instant Messenger. Použití fix8 LE s Windows Live Messenger Instant Messenger jako je Windows Live Messenger, jedná se o jednoduchý dvou-fázový F8. Část II Windows Live Messenger Process V nabídce vašeho windows Live Messenger vyberte pod Tools/nástroje moţnost Audio Video Set up/nastavení audio video. Tato moţnost přesune Windows Live Messenger k Step 3:Webcam Setup/krok 3:nastavení Webkamery. Z menu vyberte fix8 LE Virtual Webcam Capture. Poté klikněte na Finish/konec a uzavřete menu. Jakmile ukončíte tento dvoufázový proces, vaše fix8 LE videa budou k dispozici kaţdému, koho si vyberete prostřednictvím programu Instant Messenger. Použití fix8 LE s Yahoo! Instant Messenger jako je Yahoo!, jedná se o jednoduchý dvou-fázový Část I fix8 LE Proces F8 vyberte moţnost START. Nebo pouţijte klávesu F7, k deaktivaci pak F8. V menu Messenger, vyberte My Webcam/moje webkamera. Otevře se okno webkamery. Pod File/soubor vyberte Preferences/preference a klikněte na Camera Source/zdroje kamery. Otevře se nové okno vyberte fix8 LE Virtual Webcam Capture a klikněte OK. VX8 VoiceBox (hlasová schránka) Software VX8 umoţňuje ţivě plynoucí komunikaci a změnu hlasu během nahrávání. VX8 nabízí sérii hlasových profilů, které mohou změnit váš hlas. K pouţití této funkce klikněte na ikonu VX8, zobrazí se menu Voice Changer/změna hlasu, které vám nabídne všechny dostupné moţnosti. Nyní si jednoduše zvolte hlasový profil, váš hlas bude měněn během vašeho mluvení do mikrofonu. Pokud si budete chtít změnu poslechnout, na tlačítku Voice On/Off stiskněte volbu ON. (Pozor: při aktivaci moţnosti Voice On/Off můţete během nahrávání slyšet echo). Pokud si přejete tuto funkci vypnout a nahrávat s vašim vlastním hlasem, vyberte z menu moţnost NO EFFECT. Poznámka: Při aktivaci softwaru VX8 vţdy pouţívejte sluchátka/mikrofon, zajistíte si tam kvalitní nahrávku. Použití fix8 LE Window-in-Window (okno v okně) Tato funkce vám umoţní umístit okno monitoru pro váš obraz vytvořený webkamerou do různých lokací vztahujících se k hlavnímu výstupnímu oknu NEBO odstranit/schovat okno monitoru. Veškeré vaše dotazy zasílejte na Část II Yahoo! Proces 7 8

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Obsah Funkce Eye 110 1 Instalace Eye 110 2-3 O aplikaci Genius WebCAM Mate 4 1. Hlavní nabídka 5-10 2. Režim pro obrázky 10-13 3. Režim pro videa 14-15 4. Režim pro zabezpečení 15-18 Používání MSN Messenger,Yahoo

Více

Česky. Vlastnosti islim 1300. Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích. 1.Spoušť Po stisknutí spouště pořídí snímek v aplikaci.

Česky. Vlastnosti islim 1300. Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích. 1.Spoušť Po stisknutí spouště pořídí snímek v aplikaci. Obsah Funkce islim 1300 1 Instalace islim 1300 2-3 O aplikaci Genius WebCAM Mate 3 1. Hlavní nabídka 4-8 2. Režim pro obrázky 9-11 3. Režim pro videa 12-13 4. Režim pro zabezpečení 13-16 Používání MSN

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad.

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Obsah Funkce zařízení FaceCam 310 1 Nastavení zařízení 2 Použití aplikace Instant Messenger 3-13 CrazyTalk CamSuite PRO 14-24 CrazyTalk CamSuite PRO s aplikací IM 25-30 Řešení problémů webcamu 31 i Symbol

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Revize: R02 (12/2007) Obchodní značky Microsoft, Windows, logo Windows, Windows Media, Outlook a ActiveSync jsou registrovanými obchodními značkami nebo obchodními značkami společnosti

Více

NEWTON Dictate 2.6 / NET

NEWTON Dictate 2.6 / NET Projekt OP LZZ CZ.1.04/4.1.00/48.00040, příjemce podpory: Česká inspekce životního prostředí Zefektivnění činnosti inspektorů České inspekce životního prostředí NEWTON Dictate 2.6 / NET Uživatelský manuál

Více

avast! antivirus Professional Edition 4.8 Uživatelský manuál

avast! antivirus Professional Edition 4.8 Uživatelský manuál avast! antivirus Professional Edition 4.8 Uživatelský manuál OBSAH 1 Úvod... 4 O firmě ALWIL Software a.s... 4 Podpora produktů avast!... 4 Počítačové hrozby... 5 Co je to počítačový virus?... 5 Co je

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

Kaspersky Anti-Virus Uživatelská příručka

Kaspersky Anti-Virus Uživatelská příručka Kaspersky Anti-Virus Uživatelská příručka V E R Z E A P L I K A C E : 1 5. 0 Váţený uţivateli, Děkujeme, ţe jste si vybrali náš produkt. Doufáme, ţe vám tento dokument pomůţe ve vaší práci a odpoví na

Více

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25.

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. systémová příručka Autor: Bronislav Ceh Aktualizace: Jiří Mutina Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. září 2014 SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA Obsah 1. Úvod 3 1.1 Základní popis 3 1.2 Průběh instalace 3

Více

Informace pro uţivatele naleznete na adrese: http://www.alis.cz/pvs/pvs.jsp.

Informace pro uţivatele naleznete na adrese: http://www.alis.cz/pvs/pvs.jsp. Alis-PVS 1 Obsah Metodika a legislativa... 4 Úvod... 4 Základní pojmy, technický popis... 4 Registrace ke sluţbě... 7 Registrace ke sluţbě ČSSZ - RELDP (Česká správa sociálního zabezpečení - Roční evidenční

Více

AVG 8.5 Anti-Virus. Uživatelský manuál. Verze dokumentace 85.3 (6.3.2009)

AVG 8.5 Anti-Virus. Uživatelský manuál. Verze dokumentace 85.3 (6.3.2009) AVG 8.5 Anti-Virus Uživatelský manuál Verze dokumentace 85.3 (6.3.2009) Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem jejich registrovaných

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Obsah 1. Co je to Themio/Loginet?... 3 2. Nároky na systém... 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu Themio/Loginet?...

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

Autor: Karel Klatovský

Autor: Karel Klatovský Autor: Karel Klatovský Tato příručka byla vytvořena v rámci programu Partneři ve vzdělávání společnosti Microsoft. 2 Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Systémové požadavky... 4 1.2. Instalace... 5 1.3. Windows LiveID...

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

CamGuard Security System. CamGuard Security System

CamGuard Security System. CamGuard Security System CamGuard Security System Uživatelský manuál 1 OBSAH : Představení systému. 3 Vlastnosti. 3 Požadavky na systém. 4 Konfigurace. 4 Přidání kamery. 4 Vlastnosti Kamery. 5 Alarmy. 6 Alarm akce. 6 Časový rozvrh

Více

logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr...

logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr... Obsah Úvod... 5 Důležitá upozornění... 6 1. O IPCorderu... 7 1.1. Popis systému... 7 1.2. Systémové požadavky... 8 1.3. První spuštění... 9 Nalezení IPCorderu... 9 Příprava úložiště... 10 Průvodce nastavením...

Více

Návod na 2,4GHz bezdrátovou kameru s USB přijímačem model WCR-05

Návod na 2,4GHz bezdrátovou kameru s USB přijímačem model WCR-05 Návod na 2,4GHz bezdrátovou kameru s USB přijímačem model WCR-05 1) Obsah balení - Kamera - USB přijímač - Napájecí adaptér - 2 ks instalačních CD - Anglický návod k obsluze 2) Popis produktu USB přijímač:

Více

Certifikační autorita PostSignum. Instalace a použití aplikací Klíčník

Certifikační autorita PostSignum. Instalace a použití aplikací Klíčník Uživatelská dokumentace - verze 2.0.0 Certifikační autorita PostSignum Instalace a použití aplikací Klíčník Uživatelská dokumentace - verze 2.0.0 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225

Více

B. Licencování a technická podpora software

B. Licencování a technická podpora software SMART Education Software 2014: Instalace, aktivace a správa Obsah: A. Úvod... str. 1 B. Licencování a technická podpora software... str. 2 C. Minimální hardwarové a softwarové požadavky. str. 3 D. Před

Více

Supernova. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009. v11.0 042UGUGPB01

Supernova. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009. v11.0 042UGUGPB01 Supernova v11.0 (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009 042UGUGPB01 Copyright 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Více

nadstavba základního kurzu

nadstavba základního kurzu 1 Správa a údržba PC nadstavba základního kurzu 2 OBSAH Práce s PC a jeho údržba... 3 Průzkumník... 3 Ovládání programu Průzkumník... 3 Total commander... 8 Přenos souborů mezi počítači - FTP... 11 Komprese

Více

Aplikace optického rozpoznávání znaků ABBYY FineReader 12 Uţivatelská příručka

Aplikace optického rozpoznávání znaků ABBYY FineReader 12 Uţivatelská příručka Aplikace optického rozpoznávání znaků ABBYY FineReader 12 Uţivatelská příručka 2013 ABBYY Production LLC. Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění

Více

LunarPlus Zvětšovací program s hlasovou podporou verze 9.0

LunarPlus Zvětšovací program s hlasovou podporou verze 9.0 LunarPlus Zvětšovací program s hlasovou podporou verze 9.0 pro operační systémy Microsoft Windows Copyright 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United

Více

AVG Anti-Virus Business Edition 2012

AVG Anti-Virus Business Edition 2012 AVG Anti-Virus Business Edition 2012 Uživatelský manuál Verze dokumentace 2012.04 (9/29/2011) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem

Více

AVG 9 Anti Virus plus Firewall

AVG 9 Anti Virus plus Firewall AVG 9 Anti Virus plus Firewall Uživatelský manuál Verze dokumentace 90.25 (23.3.2010) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem jejich

Více

APLIKACE IZON PRO WI-FI VIDEOMONITORY IZON V. 1.0. Uživatelská příručka

APLIKACE IZON PRO WI-FI VIDEOMONITORY IZON V. 1.0. Uživatelská příručka APLIKACE IZON PRO WI-FI VIDEOMONITORY IZON V. 1.0 Uživatelská příručka APLIKACE IZON PRO WI-FI VIDEOMONITORY IZON V. 1.0 01 ZÁKLADY: PŘÍPRAVA A ROZBĚHNUTÍ IZONU 05 VYHLÍDKOVÁ TRASA: PRŮVODCE A NÁPOVĚDA

Více

Kindle. Uživatelská příručka. 2. vydání

Kindle. Uživatelská příručka. 2. vydání Kindle Uživatelská příručka 2. vydání 1 Obsah... 1 Vítejte... 3 Kapitola 1 Začínáme... 4 Ovládací prvky... 4 Nabíjení baterie... 5 Indikátory stavu... 6 Stav WiFi... 6 Stav baterie... 6 Indikátor aktivity...

Více

Grand X In. Mobilní telefon pro sítě WCDMA/GSM Uţivatelská příručka

Grand X In. Mobilní telefon pro sítě WCDMA/GSM Uţivatelská příručka Grand X In Mobilní telefon pro sítě WCDMA/GSM Uţivatelská příručka 1 PRÁVNÍINFORMACE Copyright 2012 ZTE CORPORATION. Všechna práva vyhrazena. Ţádná část této publikace nesmí být citována, reprodukována,

Více

Návod na ovládání vipilot, verze 1.0.7

Návod na ovládání vipilot, verze 1.0.7 Návod na ovládání vipilot, verze 1.0.7 1. Spuštění a přihlášení k vipilotu Upozornění: Funkčnost služeb viphone je závislá na typu poskytovaného tarifu. Je tedy možné, že některé z následujících služeb

Více