VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK. Bru persk zpravodaj. V em obãanûm pfiejeme veselé. svátky velikonoãní DUBEN mesto.cz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK. Bru persk zpravodaj. V em obãanûm pfiejeme veselé. svátky velikonoãní DUBEN 2012. www.brusperk mesto.cz"

Transkript

1 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK Bru persk zpravodaj V em obãanûm pfiejeme veselé svátky velikonoãní DUBEN mesto.cz

2 INFORMACE Z RADNICE Rozpočet města Brušperka na rok 2012 Zastupitelstvo města na svém 7. zasedání konaném dne 7. března 2012 schválilo rozpočet města na rok Očekáváme příjmy ve výši 69,1 mil. Kč, zůstatky na účtech z minulých let činí 17,9 mil. Kč. Běžné a kapitálové výdaje rozpočtujeme ve výši 64,7 mil. Kč, splátky úvěru z minulých let činí 2,3 mil. Kč. Z výše uvedeného vyplývá, že schválený rozpočet na rok 2012 je konstruován jako mírně přebytkový. Rozhodující investiční akcí letošního roku je dokončení rekonstrukce budovy základní školy, přístupových chodníků, veřejného osvětlení, zelených ploch a přestěhování základní umělecké školy a školní družiny. I přes tyto rozsáhlé investice očekáváme ke konci roku 2012 zůstatek na účtech města ve výši více než 20 mil. Kč! Tento příznivý vývoj zůstatku rezervního fondu je založen zejména na dlouhodobé koncepci finančního rozvoje a vysoké úspěšnosti při získávání dotací. Z těch největších bych připomenul dotaci na chodník na ul. Fryčovická, cyklostezku do Staré Vsi n. Ondřejnicí, komunikace kolem přehradní nádrže, opravy kulturních památek, rekonstrukci hasičské zbrojnice, rozšíření atrakcí na dětském hřišti, výkon regionální funkce knihovny, hospodaření v Obecním lese, vybavení odborných učeben, rekonstrukci sociálního zařízení v základní škole, na informační centrum, vše v celkové hodnotě více než 9 mil. Kč. Taktéž pro letošní rok už máme rozhodnutí o přidělení dotací, zejména na rekonstrukci budovy základní školy (13,3 mil. Kč), z krajského úřadu na pokrytí části vlastních zdrojů na výše uvedenou akci, dále na komunikaci v lokalitě Pastevník, autobusový záliv na Petříně, knihovnu, informační centrum, na opravu kapličky sv. Jana a Pavla, a další žádosti jsou v jednání. Stěžejní akcí je dokončení rekonstrukce budovy základní školy, úprava přístupových chodníků včetně zeleně a přestěhování základní umělecké školy a školní družiny do budovy bývalého dětského domova. Kromě této investice rozpočet města počítá s dalšími akcemi: pokládka živičného povrchu na ul. Družstevní, zřízení autobusové zastávky na Petříně, zpevnění plochy pro parkování u základní a základní umělecké školy, dokončení části komunikace v lokalitě Pastevník, chodník na ul. Staroveská, pokrytím potřeb mateřské školy, knihovny, sportovních a zájmových organizací, obnovu kulturních památek, opravy bytových i nebytových prostor, rozšiřování a provoz veřejného osvětlení, tvorbu územního plánu, projektů, likvidaci odpadů, péči o vzhled obce, veřejnou zeleň či výkon místní správy. Vážení občané, i přes očekávaný vysoký zůstatek na účtech města ke konci roku ve výši 20 mil. Kč pokrývá rozpočet města spoustu akcí (viz výše), jejichž realizace bude zlepšovat podmínky ke spokojenějšímu žití v našem městě zejména vám, brušperským občanům. A pokud sněmovna schválí od 1. ledna 2013 nové rozpočtové určení daní, zvýší se našemu městu daňové příjmy velice výrazně. Potom budeme moci realizovat i ty finančně nejnáročnější investiční akce. Ing. Ivan Krupník, starosta města 2

3 Z jednání rady města Nejdůležitějším bodem 23. schůze rady města bylo projednávání rozpočtu města Brušperk na rok K příjmové i výdajové stránce rozpočtu podal radním obsáhlý výklad starosta města Ing.Ivan Krupník. Radní po konkrétních dotazech a doplňujících informacích doporučili zastupitelstvu města předložený rozpočet pro rok 2012 schválit. Radní rovněž doporučili zastupitelům rozhodnout o poskytnutí, resp. neposkytnutí dotací ve výši nad 50 tis. Kč společenským a sportovním organizacím našeho města. Doporučili rovněž schválit dohodu mezi Moravskoslezským krajem a městem Brušperk o společném postupu při převodu zřizovatelské funkce pro základní uměleckou školu z Moravsko-slezského kraje na město Brušperk. Více je uvedeno v informaci z jednání zastupitelstva města. Rada města schválila Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu města Brušperk pro rok 2012 na podporu činnosti společenských a sportovních organizací, pro trenéry a vedoucí neziskových organizací včetně formulářů pro žádost o dotaci. Radní ještě schválili metodiku ocenění věcných břemen u inženýrských sítí pro právnické osoby ve výši 100 Kč/m 2, minimálně však 2000 Kč bez DPH. Rozhodli o přijetí věcného daru od Lékárny u Matky Boží Brušperk pro použití u příležitosti vítání občánků. Členové vzali na vědomí kontrolu plnění úkolů rady města, stavy na bankovních účtech města k 16. únoru 2012, aktuální stav pohledávek města v oblasti nájmů bytů k 31. lednu 2012 a informaci ze zápisu Sociální a zdravotní komise Rady města Brušperk. Z jednání zastupitelstva města Zastupitelé města Brušperk na 7. zasedání schválili nejdůležitější dokument města pro rok 2012, kterým je rozpočet v následujícím složení: Příjmy rozpočtu Kč Financování Kč Běžné a kapitálové výdaje Kč Rezerva výdajové části Kč Výdaje ve výši Kč Podrobnější výklad k rozpočtu uvádí v příspěvku starosta města Ing. Ivan Krupník. Ze zákona o obcích přísluší radě města rozhodovat o poskytnutí dotací společenským a sportovním organizacím do výše 50 tis. Kč a zastupitelstvu města ve výši nad 50 tis. Kč. V žádostech, které jednotlivé organizace poslaly, jich nad 50 tis. Kč bylo celkem 6. Zastupitelé rozhodli o poskytnutí dotací v této výši: Sportovnímu klubu Brušperk 230 tis. Kč, Tělovýchovné jednotě Sokol Brušperk ČSTV 125 tis. Kč, Tělocvičné jednotě Sokol Brušperk ČOS 120 tis. Kč, Pěveckému sboru Lašan Brušperk 88 tis. Kč, AP klubu Brušperk 60 tis. Kč. Rozhodli neposkytnout dotaci ve výši 83 tis. Kč Lašskému společenství, o. s. Dalším důležitým bodem 7. zasedání zastupitelstva města bylo schválení dohody mezi Moravskoslezským krajem a městem Brušperk o společném postupu při řešení převodu činností zabezpečovaných příspěvkovou organizací kraje Základní umělecká škola, Brušperk 261 na organizaci města Brušperk. Krajské zastupitelstvo tuto dohodu na svém zasedání dne schválilo. Dohoda byla většinovým počtem hlasů schválena i v brušperském zastupitelstvu. Naše město by tak mělo mít od července 2012 novou příspěvkovou organizaci, jejíž zřizovací listina bude schvalována na následujícím zasedání Zastupitelstva města Brušperk. Jiří Pasyk, místostarosta města 3

4 Barva foto č.3 (Vojtěch Martínek) + foto č.4 (rodný dům V.Martínka) + foto č.5 (pomník v Ostravě) Vojtěch Martínek 11. dubna dubna 1960 Od narození Vojtěcha Martínka, našeho rodáka, spisovatele a pedagoga uplynulo 125 let. 4 Nejdůstojnější a urozený pan Bruno, kněz biskup olomúcký, zapotil se dnes důkladně, když s velikým průvodem jel až na uherské hranice, aby navštívil svého věrného mana Smila na Suchých Hůrkách. Jeli lesy, nekonečnými šumivými lesy, jež se táhly po horských svazích i v údolích, lesy nedotčenými, v nichž ještě neřádila sekera drvoštěpova. A ctihodný kněz Wernher, správce biskupské komory, jen zádumčivě si hladil bradu a vzdychal: Milý Panebože, toho dřeva a užitek z něho pražádný Ale pan biskup nevšímal si valně starostlivých vzdechů svého správce, co chvíli si utíraje pot z lysého čela, velmi nespokojeně se mračil a dokonce polohlasem zaklel, když silný vraník, nesoucí jeho důstojné tělo, nějak neopatrně klopýtl o mohutné kořeny Byl to slavný průvod, jenž se ubíral s panem biskupem. Vojtěch Martínek, Větévky jalovcové, úryvek

5 Dnes jsou z toho hradu jenom smutné zříceniny. Ale před dávnými lety stál tento hrad jako pevný strážce celého kraje. Už je tomu mnoho let, co si sedl na výšinu, jedněm pro záštitu, jiným pro strach. Pro záštitu kupcům, kteří putovali pod hradem se svým zbožím z cizích končin, a také pokojným sedláčkům, kteří pracovali na polích ve svých dědinkách. Pro strach nepřátelům, kteří chtěli proniknout horskými pěšinami, nebo zlým lidem, kteří se skrývali v lesích. Bývalo dost takových lidí a ochrany bylo třeba. Vojtěch Martínek, U jasného plamene, úryvek. 5

6 Martínkovou stezkou za krásami našeho města Blízkými přáteli Vojtěcha Martínka byli starosta Karel Špaček a lékárník PhDr. Karel Šudich. Často se setkával i s členy početné rodiny Konečných, se kterými byl spřízněn prostřednictvím své starší sestry. Na gymnáziu dával přednost třídám se studenty z Brušperka. Jeho poslední studentkou byla pí. Libuše Vontrobová. Milí čtenáři, vydejte se po jeho stopách naším městem Martínkovou stezkou. Společnou vycházku chceme uskutečnit v měsíci květnu. Mgr. Jaroslava Neuwirthová Své významné životní jubileum oslaví v měsíci dubnu tito naši občané: Marie Vágnerová 88 let Marie Lysová 81 let Jarmila Benišová 87 let Jiří Neuwirth 81 let Ludmila Havránková 87 let Dagmar Podracká 81 let Kateřina Hajnošová 85 let Zdenka Pokludová 81 let Jiří Šperlín 84 let Rudolf Macanga 80 let Miroslav Mičan 83 let Zlatou svatbu v měsíci dubnu 2012 oslaví manželé Jarmila a Jan Škutovi. Město Brušperk, Městský úřad Brušperk, Sociální a zdravotní komise rady města Brušperk přejí všem jubilantům do dalších let pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu. Jana Šmiřáková, Odbor financí, majetku a vnitřních věcí 6 CYKLOSPORT PRODEJ SERVIS MARTIN PŘIKRYL, STARÁ VES N. O. NOVINKA! Prodej ELEKTROKOL! Možnost vyzkoušení! Výhradní prodejce německých kol FOCUS! Prodej kol a doplňků na splátky bez ručitele! Servis zajištěn. Garanční opravy do měsíce zdarma. Servis do 24 hodin. Výběr z 150 kol na prodejně. Stavba kol na zakázku. Prodej sportovních potřeb hokejky, brusle, lyže, tenisové rakety, míče, pálky na stolní tenis, spací pytle a další sportovní zboží. Termo prádlo Moira. Bazar jízdních kol. Oblečení a obuv pro cyklisty. Výprodej rybářských potřeb sleva 50 %. Možná platba kartami. Pracovní doba: pondělí až pátek h, h, sobota h Stará Ves nad Ondřejnicí, Petřvaldská 709 Mobil: , prodejna tel

7 Velikonoce Veliká noc Skutečně Velikonoce nesou svůj název proto, že se slaví Veliká noc. Dovolte, abych citoval z tzv. Velikonočního chvalozpěvu, který se již mnohá staletí zpívá v křesťanských chrámech: To je ta noc, ve které jsi, Bože, naše praotce, Izraelovy děti, kdysi vyvedl z Egypta, Rudým mořem jsi je pak převedl suchou nohou To je ta noc, kdy Kristus pouta smrti rozlomil a jako vítěz vystoupil z hrobu. Velikonoce jsou svátky naděje. Je mnoho věcí, které dnes vrhají stín na náš život. Obáváme se, jak se podaří zajistit slušnou budoucnost pro celá společenství lidí, rodiny, seniory, člověka, který se může snadno stát nezaměstnaným. Jsou nemoci, které stále omezují radost ze života mnoha lidem. Říká se: Pokud dýchám, doufám. Bez naděje se nedá normálně žít. Velikonoce hovoří o naději, která se objevuje nečekaně tam, kde se zdá, že je všechno v troskách. A troufám si říci, že je to naděje, která nevyrůstá na běžných hodnotách materiální jistoty. Nespočívá v tom, že se usměje na nás štěstí a vyhrajeme velikou hromadu peněz, třeba ve sportce. Velikonoce hovoří o naději, která vychází z lásky. Pro nás, křesťany, je to nepředstavitelná láska Boha, který tak miloval svět, že dal svého Syna. A Syn Boží, Ježíš Kristus, přijal z rukou lidí i odsouzení a smrt, neboť společenství s námi lidmi je pro něj tak nesmírně krásné. Ale naděje plyne i z lásky mezi lidmi. Není to radostné poselství evangelium když při nějakém životním neúspěchu řekne manželka manželovi, nebo i naopak: Neboj, zase to nějak společně zvládneme. S kolika životními problémy se setkávají mladí lidé a mnohdy se jim může zdát, že nemají východisko. A někdo např. rodiče, nebo dobrý kamarád, mu řekne: Nejsi na to sám, jdeme do toho spolu. To všechno je naděje, která světélkuje tam, kde se rozhostila tma. Takové naděje si važme a děkujme za ni. Neboť do temnoty se snadno může dostat každý z nás. A tak znovu cituji z Velikonočního chvalozpěvu: To je ta noc, o které je psáno: Noc jako den se rozjasní a noc je mi světlem ve všech mých radostech. Přeji všem čtenářům velikonoční radost ze světélka naděje v životě. VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY VE FARNÍM KOSTELE V BRUŠPERKU Květná neděle 1. dubna: Mše sv. na památku vstupu Pána Ježíše do Jeruzaléma se svěcením ratolestí v 9.30 h Zelený čtvrtek 5. dubna: Památka poslední večeře mše sv. v 18 h Velký pátek 6. dubna: Památka umučení Pána Ježíše a jeho ukřižování na Kalvárii v 15 h modlitba křížové cesty, v 18 h bohoslužba Velkého pátku. Bílá sobota 7. dubna: den modlitby u Božího hrobu. Ráno v 8 h modlitba růžence, celý den pak bude otevřený kostel pro vlastní ztišení v modlitbě. Velikonoční slavnost: bohoslužba velikonoční vigilie v sobotu ve 20 h Velikonoční neděle: v 9.30 h Velikonoční pondělí 9. dubna: mše sv. v 9.30 h BOHOSLUŽBY NA POUTNÍ SLAVNOST SV. JIŘÍ Neděle 22. dubna: mše sv. v 7.30 h slavná mše sv h. Odpoledne v 15 h svátostné požehnání. P. Karel Javorek, farář 7

8 barva foto karneval foto č. 7, 8, 9, 10, 11 8

9 Maškarní ples žáků Základní školy Brušperk Jak se již stalo dlouholetou tradicí, den před pololetními prázdninami se školní tělocvična na jedno odpoledne proměnila v taneční sál. Pro žáky základní školy se konal MAŠKARNÍ PLES a v 15 h vyrazily na parket první masky. Postupně jich bylo ke zhlédnutí více než stovka. Jako na každém maškarním byly voleny nejkrásnější masky, soutěžilo se a tancovalo. Nakonec tančily nejen děti, ale i jejich rodiče. Poděkování za sponzorské dary na nákup cen do tomboly patří hlavně Sdružení přátel školy, p. Holubovi za hudební doprovod a AP klubu za taneční vystoupení a předcvičování tanců. Po 17. hodině nastoupili na parket žáci 2. stupně a rozjela se diskotéka, jak se patří. Přestože ukončení ve h se většině zdálo příliš brzké, následný úklid tělocvičny a přilehlých místností ukončil velmi pěknou a příjemnou akci. Poděkování patří nejen deváťákům za organizaci karnevalu, ale i všem pedagogům, kteří se na akci podíleli. Mgr. Martin Myška Informace z Mateřské školy Brušperk Návštěvy kulturních představení pro naše nejmenší v sálu Národního domu jsou vítaným zpestřením výchovně vzdělávacího procesu v režimu mateřské školy. Naše děti zhlédly 8. března pohádku se zdravotním zaměřením Myšku Klárku bolí zub a dne 23. března loutkovou pohádku Otvírání studánek. Hudební program Já nic, já muzikant si poslechnou děti 18. dubna, divadelní pohádku Dobrodružství ze zahrádky Zoo zhlédnou 29. května. V květnu pozveme maminky na vystoupení dětí ke Dni matek. Besídky proběhnou v I. pavilonu 2. května, v II. pavilonu 3. května v horních třídách od 16 h, v přízemních třídách od hodin. Dne 10. května pojedeme na celodenní výlet do Zoo Ostrava. Zájemci o plavecký kurz budou jezdit do krytého bazénu v Kopřivnici, pátky od 18. května do 22. června, celkem šest lekcí. Zápis dětí do Mateřské školy Brušperk se uskuteční v úterý 24. dubna od 8 do 16 h v kanceláři mateřské školy vchod od Modré labutě. Přineste s sebou rodný list dítěte. Tiskopisy k vyplnění si můžete od 1. dubna vyzvednout v mateřské škole nebo stáhnout z webových stránek školy: brusperk.cz K 1. září 2012 odejde do 1. třídy základní školy třicet dětí, tedy stejný počet dětí může být z kapacitních důvodů do mateřské školy přijat. Vítězslava Karasová, ředitelka školy 9

10 Počet obyvatel, složení a pohyb obyvatel během roku 2011 a další některé údaje z matriky Naše město mělo k obyvatel a k byl počet obyvatel celkem 3968, což je o 73 občanů více. K navýšení počtu obyvatel došlo během roku 2011 pouze velkým počtem nově přihlášených občanů do našeho města a tentokráte nikoliv přirozeným přírůstkem. V roce 2011 se narodilo celkem 025 dětí 16 děvčat, 9 chlapců. Zemřelo celkem 047 občanů 21 mužů, 26 žen. Celkem se přihlásilo k trvalému pobytu 145 nových občanů. Odhlásilo se z Brušperku 050 občanů. V počtu obyvatel našeho města je i 26 cizinců. Z tohoto počtu žije u nás 6 občanů občanství slovenského, 1 polského, 8 ukrajinského, 1 rakouského, 6 vietnamského, 1 italského, 1 španělského, 1 řeckého a 1 amerického. Úřední adresu, což je adresa MěÚ, mělo ke konci roku celkem 45 našich obyvatel. Z celkového počtu 3968 obyvatel bylo ke konci roku 2011: mužů 1932, průměrný věk 39,82 žen 2036, průměrný věk 42,01 děti do 15 let 0593 občanů starších 60 let 0971 věkový průměr obyvatel 40,94 let Nejstaršími občany našeho města jsou p. Svatoslav Kalich, obyvatel Domova pro seniory Ondráš a p. Walter Jablunka, v tomto roce oslaví 97 let. Občanů starších 90 let žije v našem městě 28, občanů starších 80 let 207. V loňském roce bylo uzavřeno celkem 13 sňatků, 11 občanských a 2 církevní sňatky byly uzavřeny v kostele sv. Jiří. Ve venkovních prostorách naší radnice byly uzavřeny v loňském roce dva sňatky. Jeden svatební obřad se konal na kopci sv. Marka u božích muk. Jubilejní zlatou svatbu 50 let společného života oslavilo celkem 7 manželských párů, diamantovou svatbu 60 let společného života oslavily 4 manželské dvojice. Dalším slavnostním obřadem je vítání nových občánků. V loňském roce se v obřadní síni MěÚ uskutečnilo celkem třikrát. 10 Přehled o počtu obyvatel v Brušperku od roku 2009 Rok Počet obyvatel Počet narozených Počet úmrtí Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Eva Hankusová, matrikářka Redakce Brušperského zpravodaje se omlouvá všem našim čtenářům za záměnu přehledu počtu obyvatel našeho města v letech 2010 a Přijměte, prosím, naši omluvu a využijte ji k porovnání pohybu obyvatel v daných letech. Pro větší přehled uvádíme i údaje z předcházejících let. Děkujeme za pochopení. Jaroslava Neuwirthová, předsedkyně RR

11 reklama celá strana Allianz Allianz s Vámi od A do Z Informace - PENZIJNÍ FONDY ALLIANZ PENZIJNÍ FOND vyhrál počtvrté za sebou soutěž o nejlepší finanční instituci roku Zlatý Měšec Desítky tisíc klientů, kteří v posledních měsících právě do tohoto fondu přicházejí, oceňují především nadstandardní zhodnocení, které v uplynulých letech bylo vždy nejvyšší na trhu. Penzijní fond Allianz opět nejlépe zhodnotil prostředky klientů za rok 2011 Do můžete ještě nově vstoupit do PF Allianz za současných podmínek Nabízíme řešení i pro klienty, kteří nestihli přestup z jiného fondu do konce února Bližší informace: Ing. Marie Lančová, zástupce Allianz, a.s. Tel , Další nabídka: v celé šíři pojistných smluv (život, majetek, vozidla, cesty, podnikatelé) Informační tabulka viz. zdroj: Nejvýhodnější nabídky pro zvolený věk 25 let a měsíční příspěvek 1500 Kč Název produktu Výnos fondu za rok 2010 Výnos fondu za rok 2009 Bonus Výsledná částka ALLIANZ 3.00% 3.00% 0.00% Kč GENERALI 2.10% 2.40% 0.00% Kč AEGON 1.50% 2.10% 0.20% Kč AXA 1.50% 2.00% 0.00% Kč ČESKÁ SPOŘITELNA 2.00% 1.28% 0.00% Kč ČESKÁ POJIŠŤOVNA 2.00% 1.20% 0.00% Kč ČSOB STABILITA 1.40% 1.40% 0.00% Kč KOMERČNÍ BANKA 2.20% 0.58% 0.00% Kč ING 1.90% 0.24% 0.00% Kč 11

12 12 Bru persk zpravodaj

13 Bru persk zpravodaj reklama celá strana NEXTNET 13

14 Ach ti pejskaři. Jen někteří! Jaro je opět tady a s ním se začíná odkrývat vše, co v průběhu zimy ukryl sníh. Proto znovu narážíme na nepříjemné pozůstatky zimy, hlavně psí exkrementy. Už se zdálo, že snad dochází k postupnému odstraňování tohoto nešvaru. Bylo to však jen zdání. Vím, že tento pouhý apel, myšlený v dobré víře na ohleduplnost lidí, na nezodpovědné pejskaře asi nezabere. Zkouším to však znovu a připadám si již jako bájný Sisyfos. Nezodpovědní pejskaři, je to pro vás opravdu problém sebrat exkrementy po svém miláčkovi?! Uvědomte si, prosím, že středověk je již dávno za námi. Žijeme v jiné době, s jinými možnostmi a zvyklostmi. Ohleduplnost by v každé době měla patřit k vlastnostem každého slušného člověka. A právě těm patří poděkování, že po svých psech vždy uklidí. Jiří Pasyk, místostarosta města Majitelům psů Upozorňujeme všechny majitele psů, že dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 o místních poplatcích skončil termín pro zaplacení poplatků ze psů dne 31. března Pokud jste tuto svou povinnost řádně nesplnili v daném termínu, žádáme o urychlenou nápravu. Poplatek lze zaplatit osobně na MěÚ Brušperk, kancelář č. 208, případně uhradit na bankovní účet MěÚ Brušperk č /0300, jako variabilní symbol prosím uveďte číslo popisné vašeho domu. Konkrétní výše poplatků byla zveřejněna ve zpravodaji číslo 3/2012. Jana Šmiřáková, Odbor financí, majetku a vnitřních věcí Bezplatná právní poradna pro občany Brušperka je v zasedací místnosti městského úřadu v úterý 10. a 24. dubna od 15 do h. 14

15 Upozornění občanům, majitelům nemovitostí Zásady požární bezpečnosti při provozu komínů a spotřebičů paliv jsou obsaženy v nařízení vlády č. 91/2010 Sb., které nabylo účinnosti 1. ledna Před samotným uvedením spalinové cesty, tj. komína a kouřovodu do provozu nebo po každé stavební úpravě komína, před výměnou nebo novou instalací spotřebiče, po komínovém požáru je povinností majitele nemovitosti zajistit revizi spalinové cesty, kterou provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, tj. kominík. Majitel nemovitosti je také povinen zajistit vyčištění spalinové cesty u spotřebičů na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kw při celoročním provozu 3 ročně a při sezónním provozu 2 ročně, nejlépe před a po skončení topné sezóny. U spotřebičů do zmíněných 50 kw včetně lze provádět čištění spalinové cesty svépomocí, přesto je lepší spolehnout se na odborníky kominíky. Při čištění spalinové cesty se zejména odstraňují saze, nečistoty a kondenzáty nahromaděné ve spalinové cestě. Povinností majitele nemovitosti je u spotřebičů na pevná paliva zajistit kontrolu spalinové cesty 1 ročně, prováděnou kominíkem. Při kontrole spalinové cesty se provádí např. posouzení bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu ve vztahu ke konstrukčnímu provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv, kontrola prostupů spalinové cesty stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vůbec posouzení stavebně technického stavu spalinové cesty. O provedené revizi musí kominík vyhotovit písemnou zprávu. Nezapomínejte na pravidelné čistění komínů a vybírání sazí, stejně jako na kontrolu technického stavu komínu, kouřovodu a spotřebičů paliv odborníky, kominíky! Statistika potvrzuje, že nebezpečí vzniku požárů není pouhá planá hrozba. Od do došlo k osmi požárům. Příčinou byl špatný stav komínu, kouřovodu, špatná instalace. Na přelomu roku 2010 a 2011 došlo k 12 požárům, od do k 19 požárům. Zásady požární ochrany je nutné dodržovat při instalaci a provozování krbových vložek a kamen. Bezpečné zásady pro navrhování a provádění krbů s otevřeným a uzavřeným ohništěm jsou uvedeny v návodech výrobců. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje ETS Elektrotelevizní servis Opravy spotřební elektroniky televize monitory audio video DVD satelity Set Top Box Opravy mobilních telefonů Opravy domácích spotřebičů žehličky vysavače mikrovlnky fény holicí strojky Montáž satelitní techniky Internetový prodej Evžen Peter T mobil Kostelní O Krmelín Vodafone E mail: 15

16 POZVÁNÍ NA KULTURNÍ AKCE V MĚSÍCI DUBNU Neděle 1. VELIKONOČNÍ KONCERT SOUBORU MUSICA DOLCE VITA Účinkují: Daniela Demuthová mezzosoprán Michaela Valentová flétna, j. h. Zbyňka Šolcová harfa Zazní skladby světoznámých skladatelů: J. S. Bacha, G. F. Händla, G. P. Telemanna, N. Paganniniho, W. A. Mozarta, G. B. Pergolesiho, A. Vivaldiho. Srdečně zve Kulturní komise města Brušperk Kostel sv. Jiří v Brušperku od 16 h. Vstupné: 60 Kč, děti do 12 let zdarma. Čtvrtek 5. Městská knihovna Brušperk pořádá v 18 h besedu se spisovatelkou IVOU PEKÁRKOVOU, která patří mezi nejznámější české autorky. Když píše, je to od srdce a bez obalu. V ničem si nebere servítky. V současnosti žije trvale v Londýně. Úterý 10. Z deníku cestovatelů království KAMBODŽA, země nížin kolem řeky Mekongu a jeho přítoků, vklíněná mezi Thajsko, Laos a Vietnam. V 6. století n. l. byla dobyta ze severu kmenem Khmérů, jejichž říše vzkvétala až do roku V té době vznikly chrámové komplexy, nad kterými se dodnes tají dech. Rádi vám zemi a její památky přiblížíme v přednášce v rámci LULV v Národním domě od 18 h. Srdečně zvou manželé Homolovi. Čtvrtek 12. Městská knihovna Brušperk pořádá v 18 h besedu spojenou se křtem nové knihy. Hostem bude spisovatelka KLÁRA JANEČKOVÁ. Autorka představí svůj devátý román TEMNOTA. Její knihy jsou známy propracovanou psychologií postav, strhujícím dějem, ale i citem a láskou, její hrdinky čelí násilí i zločinu. Její historické romány, spletitými vztahy čtenáře vtahují do víru událostí. Sobota h. tradiční POUŤOVÁ ZÁBAVA s kapelou REZON v areálu travnatého hřiště. Pořádá SK Brušperk. Neděle 22. Tradiční BRUŠPERSKÁ POUŤ na sv. Jiří. Středa 25. v 17 hod. v sále ZUŠ vystoupí absolventky I. stupně: Tereza Masopustová příčná flétna, Kateřina Otrusinová příčná flétna, Iveta Kostková klavír, Vendula Martiníková zpěv a absolventka II. stupně Pavlína Pěluchová klavír. Sobota 28. Kulturní komise města Brušperka vás srdečně zve na divadelní představení NA MĚLČINĚ. Účinkují: Iva Janžurová, Miroslav Vladyka, Barbora Munzarová, Sabina Remundová. Není v současné světové dramatice mnoho her, které by nabízely hned tři velké příležitosti pro ženy herečky. Text nizozemského autora takovou hrou je. Disponuje životní moudrostí, humorem a zároveň je v něm odvěký příběh běhu času, vnímaný přes model rodiny. Kdy každý z nás dospěje pod ochranou rodičů, aby záhy začal chránit je, starat se o ně a doufal, že je pro svoje děti tím, čím byli rodiče pro něho. Společenský sál ZŠ V. Martínka v Brušperku od h. Vstupné: řada 290 Kč, zlevněné 250 Kč, řada 250 Kč, zlevněné 210 Kč, řada 210 Kč, zlevněné 170 Kč (zlevněné: senioři, studenti, děti, ZTP). Předprodej od soboty v IC Brušperk, tel , 16

17 N ÁRODNÍ DŮM BRUŠPERK Galerie Výtvarného centra Chagall v Národním domě vás zve na výstavu obrazů z tvorby mladého ostravského autora MARKA NENUTILA Výstava potrvá do 8. května * * * Památník Vojtěcha Martínka stálá expozice o životě a díle brušperského rodáka a spisovatele. Součástí Památníku je také expozice věnovaná dalším významným rodákům. Vstup volný. V současné době zajišťuje vstup Informační centrum Brušperk ve své otevírací době. Těšíme se na vaši návštěvu. Klub seniorů Brušperk plán na duben Út h Prodej vstupenek na operetu Polská krev p. Tichopádová Út h Schůze seniorů dětského domova p. Kovalová Pá h Výdej objednaných jídel (pouze tento den) p. Kubinová Út h Schůze výboru p. Kubinová St h Zápis na zájezd do Čalova p. Adamusová Čt h Schůzka seniorů KA p. Bujnošková St h Schůzka seniorů Tesko p. Konvičková St h Odjezd od zast. Brušperk, Střed do divadla na operetu Polská krev p. Tichopádová Po h Schůze výboru s důvěrníky p. Kubinová Klub otevřen po pá od 8.30 do 11 h. Příznivci cykloturistiky: sraz každou středu ve 14 h u hasičské zbrojnice. Změna programu vyhrazena, nutno sledovat vývěsní skříňku. GARÁŽOVÁ VRATA, PLOTY, PLETIVA, Thuje na živý plot, okrasné dřeviny. Garážová vrata od 9999 Kč vč. 20% DPH. Výklopná, dvoukřídlá, sekční. Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání. Typizovaná i na míru. Standardní barvy i imitace dřeva. Doplňková výbava. Provádíme i montáže. PLOTY PLETIVO: Prodej a výstavba oplocení. Pletiva, kované ploty, průmyslové, mobilní, svařovaná pletiva, svařované panely, branky a brány. Při objednávce včetně montáže sleva 30% na okrasné dřeviny ze zahradnictví. THUJE a další okrasné dřeviny. Sazenice od 10 Kč/kus. Množstevní slevy. Prodáváme také stínící tkaninu. Hrabovská 5/39, Ostrava Nová Bělá, Tel.: , Doprava po celé ČR. ZDARMA DOPRAVA při celkovém nákupu nad 7000 Kč. 17

18 reklama celá strana PTV 18

19 19

20 Nabídka služeb TS a. s. Děláte si starosti, jak tentokrát zvládnete úpravu zahrady? Jste bezradní, jak co nejlépe naložit s nově pořízeným pozemkem? Jsme tady pro Vás! Využijte dlouholetých zkušeností našich odborníků! přímo na místě zdarma zhodnotí stav a navrhnou potřebné úpravy kalkulaci provedou i v několika cenových variantách kreativita a zohlednění jedinečnosti místa je samozřejmostí 20 Nabízíme: Zakládání nových trávníků (dovoz zeminy a substrátů, urovnání terénu, kultivace ploch, výsev travního osiva, ošetření hnojivy a selektivními herbicidy). Údržbu travnatých ploch (vertikutaci, hnojení a kosení trávníků). Sadové a jemné terénní úpravy. Výsadbu a péči o dřeviny a keře (průklesty a omlazení keřů, přihnojování keřů a stromů, chemickou likvidaci nežádoucí vegetace, zálivku, kácení stromů, likvidaci pařezů frézováním, odstranění náletů a výmladků). Realizaci zahrad od zpracování návrhů až po výsadbu, popř. následnou údržbu. Vaši zahradu můžeme vybavit: Různými druhy pergol, zahradních altánů, popř. laviček. Ploty a zídkami dle vašich požadavků. Typizovanými dětskými prvky. Provádíme: Výstavbu a rekonstrukci chodníků, drobné asfaltování. Opravy sekaček a jejich servis. Neváhejte a kontaktujte nás na adrese: TS a. s., 17. listopadu 910, Frýdek Místek, tel.: , , e mail: NAŠE SLUŽBY PRO VAŠI POHODU!

21 Přehled činnosti stavebního úřadu MěÚ Brušperk za rok 2011 Stavební úřad MěÚ Brušperk vykonává funkci stavebního úřadu i pro okolní obce tj. pro Starou Ves n. O., Krmelín, Fryčovice a Hukvaldy (celkem pro 7 katastrálních území Stará Ves n. Ondřejnicí, Košatka nad Odrou, Krmelín, Brušperk, Fryčovice, Rychaltice, Sklenov). Stavební úřad vydal v roce 2011 tato rozhodnutí, souhlasy a jiná opatření: Věc Celkem K. ú. Brušperk Územně plánovacích informací 35 8 Územních souhlasů s umístěním různých staveb Územních rozhodnutí o umístění různých staveb 28 3 Stavebních povolení pro různé stavby 44 6 Souhlasů s provedením ohlášených jednoduchých staveb Kolaudačních rozhodnutí pro různé stavby Souhlasů s užíváním staveb Kolaudačních souhlasů 22 2 Povolení změny stavby před dokončením 4 2 Povolení změny v užívání stavby 10 2 Povolení odstranění stavby 6 1 Rozhodnutí o povolení zkušebního provozu 2 Rozhodnutí o povolení sjezdu nebo překopu místní komunikace 6 Kontrolních prohlídek staveb Prošetření stížností 2 Udělení výjimky v souvislosti s umísťováním nových staveb 2 Ověření pasportů stavby 5 Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí 1 Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení 6 Kromě výše uvedeného stavební úřad MěÚ Brušperk vydal různá potvrzení pro katastrální úřady a peněžní ústavy, poskytoval stavebníkům informace z územních plánů všech dotčených obcí, ověřoval geometrické plány a podával informace spadající do jeho kompetence. Ing. Jana Starůstková, vedoucí stavebního úřadu 21

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

Krásné prožití Velikonočních svátků. Vám přeje. obec Dolní Tošanovice. Zpravodaj obce Dolní Tošanovice. * * * duben 2 0 1 2 * * *

Krásné prožití Velikonočních svátků. Vám přeje. obec Dolní Tošanovice. Zpravodaj obce Dolní Tošanovice. * * * duben 2 0 1 2 * * * Zpravodaj obce Dolní Tošanovice * * * duben 2 0 1 2 * * * ZPRÁVA Z 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 22. 03. 2012 Dne 22. 03. 2012 se konalo 12. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice v prostorách

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Oběžník č. 3/2012. 1. Pobíhání a venčení psů

Oběžník č. 3/2012. 1. Pobíhání a venčení psů Oběžník č. 3/2012 Četnost vydání: cca 1x měsíčně Místo vydávání: Nižní Lhoty Číslo a den vydání: 3/2012 ze dne 20. 3. 2012 Evidenční číslo: MK ČR 10232 Název, sídlo a IČO vydavatele: Obecní úřad Nižní

Více

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 71. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 9. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 71 2013 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 70.schůze rady ze

Více

Obecní úřad Infokanál

Obecní úřad Infokanál Obecní úřad Infokanál 19.2.2016 2016 Ing. Košťál Lubomír Od 22.2. do 26.2.2016 provoz úřadu omezen z důvodu malování. Děkujeme za pochopení. Obec Noviny p. R. nabízí k zapůjčení motorový kombinovaný drtič

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 66 1910 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 58. schůze rady ze dne 19.11. 2009, z 65. schůze

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp. Termín 56 1578 Bere na vědomí Kontrolu přijatých usnesení z 52. schůze

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Obecní úřad Infokanál

Obecní úřad Infokanál Obecní úřad Infokanál 21.1.2016 2016 Ing. Košťál Lubomír Čerpání řádné dovolené pí Renaty Lazárové od 28.1. do 29.1.2016 a 5.2.2016. Čerpání řádné dovolené p. Miloslava Hercíka od 28.1. do 29.1.2016. Úřední

Více

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9.

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. INFOKANÁL HUKVALDY Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. Vysílání Janáček 12/2010 od 1:00,5:00,9:00,13:00,17:00,21:00 hodin Vysílání TV Mikroregiony 33/2010 od 2:00,6:00,10:00,14:00,18:00,22:00 hodin Den

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Obecní úřad Infokanál

Obecní úřad Infokanál Obecní úřad Infokanál 11.1.2016 2016 Ing. Košťál Lubomír Milí rodiče, ode dneška bude pracovník úřadu čekat na zastávce autobusu v 14:12 hodin, kdy dojede autobus se školáky ze Stráže pod Ralskem. Bezpečně

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Obecní úřad Infokanál

Obecní úřad Infokanál Obecní úřad Infokanál 23.6.2016 2016 Ing. Košťál Lubomír Obecní úřad nabízí palivové dříví (trámy a latě ze střechy hospodářského stavení). Cena za jeden kontejner s dopravou 500,- Kč. Zájemci hlaste se

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Kontrola usnesení: Úkoly uložené 17. schůzí Rady obce

Kontrola usnesení: Úkoly uložené 17. schůzí Rady obce Přehled přijatých usnesení z 19. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 9. 11. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Úkoly uložené 16. schůzí Rady obce Hukvaldy,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 1/2/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 2. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 OBEC CHLUMANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce. Zastupitelstvo obce Chlumany se

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U s n e s e n í ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Kancelář tajemnice 30/1.1 Žádost o úpravu rozpočtu doporučuje

Více

L U Ž E B S Z M P Ř Í B R A M

L U Ž E B S Z M P Ř Í B R A M Sportovní zařízení města Příbram příspěvková organizace Legionářů 378, 261 01 Příbram VII IČO: 71217975, DIČ: CZ71217975 Tel.: 318 626 649, fax: 318 623 815, e-mail: szm@pb.cz C E N Í K S L U Ž E B S Z

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY 1. Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti a funk.požitků - z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti - z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů - z příjmů právnických

Více

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100 Závěrečný účet městyse Stádlec (dále jen obec) za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25 Závěrečný účet obce Životice u Nového Jičína za rok 2013 sestavený ke dni 31.12.2013, předložený v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Plnění rozpočtu příjmů,

Více

Rekonstrukce místní komunikace Pod Horkami a Horní

Rekonstrukce místní komunikace Pod Horkami a Horní Komentář k závěrečnému účtu obce Kamenné Žehrovice za rok 2014, přednesený na veřejném zasedání dne 7.4.2015. Údaje o obci: Adresa: Obec Kamenné Žehrovice,,. IČO: 00234508 Tel: 312 658 003, 312 658 007

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Dobrovodský ZPRAVODAJ Číslo 1/15 ROČNÍK XXI. Duben 2015 12., 13. a 14 června 2015 SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Obce Dobrá Voda u Hořic Obecní úřad připravuje sjezd rodáků a přátel Obce Dobrá Voda u Hořic. Program

Více

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Příjmy Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v Kč rozpočtu Poplatek ze psů 115 117 570,00 102,23 (vybírá se dle vyhlášky) Pobytové poplatky

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

RO č. 13 2011 06-20 strana č.1

RO č. 13 2011 06-20 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 13. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 20. 06. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: ZO 3/71 Úkoly uložené 3. zasedáním Zastupitelstva

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce 22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová,

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY č. 1/2004 pro postup při pronájmu nebo poskytnutí jako výpůjčky vymezených nebytových prostor na dobu nepřesahující 29 dnů Vydává ÚPLNÉ ZNĚNÍ č. 2 (účinnost od 1.1.2010)

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO STARÉ MĚSTO Obecně závazná vyhláška města č. 02/2007 o stanovení systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Obec Životice u Nového Jičína

Obec Životice u Nového Jičína Obec Životice u Nového Jičína Závěrečný účet Obce Životice u Nového Jičína za rok 2012 sestavený ke dni 31.12.2012, předložený v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp.

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. 139 1. Organizační záležitosti 24/1.1 Program 24. zasedání

Více

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: starosta@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 2 Rok vydání: 2001 Datum účinnosti: 1. ledna 2002 Typ: platná

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Příloha k usnesení ze 45. zasedání rady obce konané dne 4. 11. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 45. zasedání rady obce konané dne 4. 11. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 45/11/2013- RO U Příloha k usnesení ze 45. zasedání rady obce konané dne 4. 11. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

O B E C Č Í Ž O V Á IČ: 00249602

O B E C Č Í Ž O V Á IČ: 00249602 O B E C Č Í Ž O V Á IČ 00249602 Závěrečný účet obce za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků Údaje o obci

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 22.9. do 29.9. 2013 Pondělí Polévka nočková s bramborem Vepřové maso na rajčatech, těstoviny Úterý

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

16. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

16. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 16. schůze Rady, konané dne 21. října 2015 v zasedací místnosti

Více

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. leden 2011. Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. leden 2011. Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010 OBEC UHŘICE Informace Obecního úřadu Uhřice občasník leden 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010 Zastupitelstvo obce Uhřice: - schvaluje navržené ověřovatele zápisu - schvaluje

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více