VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK. Bru persk zpravodaj. V em obãanûm pfiejeme veselé. svátky velikonoãní DUBEN mesto.cz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK. Bru persk zpravodaj. V em obãanûm pfiejeme veselé. svátky velikonoãní DUBEN 2012. www.brusperk mesto.cz"

Transkript

1 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK Bru persk zpravodaj V em obãanûm pfiejeme veselé svátky velikonoãní DUBEN mesto.cz

2 INFORMACE Z RADNICE Rozpočet města Brušperka na rok 2012 Zastupitelstvo města na svém 7. zasedání konaném dne 7. března 2012 schválilo rozpočet města na rok Očekáváme příjmy ve výši 69,1 mil. Kč, zůstatky na účtech z minulých let činí 17,9 mil. Kč. Běžné a kapitálové výdaje rozpočtujeme ve výši 64,7 mil. Kč, splátky úvěru z minulých let činí 2,3 mil. Kč. Z výše uvedeného vyplývá, že schválený rozpočet na rok 2012 je konstruován jako mírně přebytkový. Rozhodující investiční akcí letošního roku je dokončení rekonstrukce budovy základní školy, přístupových chodníků, veřejného osvětlení, zelených ploch a přestěhování základní umělecké školy a školní družiny. I přes tyto rozsáhlé investice očekáváme ke konci roku 2012 zůstatek na účtech města ve výši více než 20 mil. Kč! Tento příznivý vývoj zůstatku rezervního fondu je založen zejména na dlouhodobé koncepci finančního rozvoje a vysoké úspěšnosti při získávání dotací. Z těch největších bych připomenul dotaci na chodník na ul. Fryčovická, cyklostezku do Staré Vsi n. Ondřejnicí, komunikace kolem přehradní nádrže, opravy kulturních památek, rekonstrukci hasičské zbrojnice, rozšíření atrakcí na dětském hřišti, výkon regionální funkce knihovny, hospodaření v Obecním lese, vybavení odborných učeben, rekonstrukci sociálního zařízení v základní škole, na informační centrum, vše v celkové hodnotě více než 9 mil. Kč. Taktéž pro letošní rok už máme rozhodnutí o přidělení dotací, zejména na rekonstrukci budovy základní školy (13,3 mil. Kč), z krajského úřadu na pokrytí části vlastních zdrojů na výše uvedenou akci, dále na komunikaci v lokalitě Pastevník, autobusový záliv na Petříně, knihovnu, informační centrum, na opravu kapličky sv. Jana a Pavla, a další žádosti jsou v jednání. Stěžejní akcí je dokončení rekonstrukce budovy základní školy, úprava přístupových chodníků včetně zeleně a přestěhování základní umělecké školy a školní družiny do budovy bývalého dětského domova. Kromě této investice rozpočet města počítá s dalšími akcemi: pokládka živičného povrchu na ul. Družstevní, zřízení autobusové zastávky na Petříně, zpevnění plochy pro parkování u základní a základní umělecké školy, dokončení části komunikace v lokalitě Pastevník, chodník na ul. Staroveská, pokrytím potřeb mateřské školy, knihovny, sportovních a zájmových organizací, obnovu kulturních památek, opravy bytových i nebytových prostor, rozšiřování a provoz veřejného osvětlení, tvorbu územního plánu, projektů, likvidaci odpadů, péči o vzhled obce, veřejnou zeleň či výkon místní správy. Vážení občané, i přes očekávaný vysoký zůstatek na účtech města ke konci roku ve výši 20 mil. Kč pokrývá rozpočet města spoustu akcí (viz výše), jejichž realizace bude zlepšovat podmínky ke spokojenějšímu žití v našem městě zejména vám, brušperským občanům. A pokud sněmovna schválí od 1. ledna 2013 nové rozpočtové určení daní, zvýší se našemu městu daňové příjmy velice výrazně. Potom budeme moci realizovat i ty finančně nejnáročnější investiční akce. Ing. Ivan Krupník, starosta města 2

3 Z jednání rady města Nejdůležitějším bodem 23. schůze rady města bylo projednávání rozpočtu města Brušperk na rok K příjmové i výdajové stránce rozpočtu podal radním obsáhlý výklad starosta města Ing.Ivan Krupník. Radní po konkrétních dotazech a doplňujících informacích doporučili zastupitelstvu města předložený rozpočet pro rok 2012 schválit. Radní rovněž doporučili zastupitelům rozhodnout o poskytnutí, resp. neposkytnutí dotací ve výši nad 50 tis. Kč společenským a sportovním organizacím našeho města. Doporučili rovněž schválit dohodu mezi Moravskoslezským krajem a městem Brušperk o společném postupu při převodu zřizovatelské funkce pro základní uměleckou školu z Moravsko-slezského kraje na město Brušperk. Více je uvedeno v informaci z jednání zastupitelstva města. Rada města schválila Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu města Brušperk pro rok 2012 na podporu činnosti společenských a sportovních organizací, pro trenéry a vedoucí neziskových organizací včetně formulářů pro žádost o dotaci. Radní ještě schválili metodiku ocenění věcných břemen u inženýrských sítí pro právnické osoby ve výši 100 Kč/m 2, minimálně však 2000 Kč bez DPH. Rozhodli o přijetí věcného daru od Lékárny u Matky Boží Brušperk pro použití u příležitosti vítání občánků. Členové vzali na vědomí kontrolu plnění úkolů rady města, stavy na bankovních účtech města k 16. únoru 2012, aktuální stav pohledávek města v oblasti nájmů bytů k 31. lednu 2012 a informaci ze zápisu Sociální a zdravotní komise Rady města Brušperk. Z jednání zastupitelstva města Zastupitelé města Brušperk na 7. zasedání schválili nejdůležitější dokument města pro rok 2012, kterým je rozpočet v následujícím složení: Příjmy rozpočtu Kč Financování Kč Běžné a kapitálové výdaje Kč Rezerva výdajové části Kč Výdaje ve výši Kč Podrobnější výklad k rozpočtu uvádí v příspěvku starosta města Ing. Ivan Krupník. Ze zákona o obcích přísluší radě města rozhodovat o poskytnutí dotací společenským a sportovním organizacím do výše 50 tis. Kč a zastupitelstvu města ve výši nad 50 tis. Kč. V žádostech, které jednotlivé organizace poslaly, jich nad 50 tis. Kč bylo celkem 6. Zastupitelé rozhodli o poskytnutí dotací v této výši: Sportovnímu klubu Brušperk 230 tis. Kč, Tělovýchovné jednotě Sokol Brušperk ČSTV 125 tis. Kč, Tělocvičné jednotě Sokol Brušperk ČOS 120 tis. Kč, Pěveckému sboru Lašan Brušperk 88 tis. Kč, AP klubu Brušperk 60 tis. Kč. Rozhodli neposkytnout dotaci ve výši 83 tis. Kč Lašskému společenství, o. s. Dalším důležitým bodem 7. zasedání zastupitelstva města bylo schválení dohody mezi Moravskoslezským krajem a městem Brušperk o společném postupu při řešení převodu činností zabezpečovaných příspěvkovou organizací kraje Základní umělecká škola, Brušperk 261 na organizaci města Brušperk. Krajské zastupitelstvo tuto dohodu na svém zasedání dne schválilo. Dohoda byla většinovým počtem hlasů schválena i v brušperském zastupitelstvu. Naše město by tak mělo mít od července 2012 novou příspěvkovou organizaci, jejíž zřizovací listina bude schvalována na následujícím zasedání Zastupitelstva města Brušperk. Jiří Pasyk, místostarosta města 3

4 Barva foto č.3 (Vojtěch Martínek) + foto č.4 (rodný dům V.Martínka) + foto č.5 (pomník v Ostravě) Vojtěch Martínek 11. dubna dubna 1960 Od narození Vojtěcha Martínka, našeho rodáka, spisovatele a pedagoga uplynulo 125 let. 4 Nejdůstojnější a urozený pan Bruno, kněz biskup olomúcký, zapotil se dnes důkladně, když s velikým průvodem jel až na uherské hranice, aby navštívil svého věrného mana Smila na Suchých Hůrkách. Jeli lesy, nekonečnými šumivými lesy, jež se táhly po horských svazích i v údolích, lesy nedotčenými, v nichž ještě neřádila sekera drvoštěpova. A ctihodný kněz Wernher, správce biskupské komory, jen zádumčivě si hladil bradu a vzdychal: Milý Panebože, toho dřeva a užitek z něho pražádný Ale pan biskup nevšímal si valně starostlivých vzdechů svého správce, co chvíli si utíraje pot z lysého čela, velmi nespokojeně se mračil a dokonce polohlasem zaklel, když silný vraník, nesoucí jeho důstojné tělo, nějak neopatrně klopýtl o mohutné kořeny Byl to slavný průvod, jenž se ubíral s panem biskupem. Vojtěch Martínek, Větévky jalovcové, úryvek

5 Dnes jsou z toho hradu jenom smutné zříceniny. Ale před dávnými lety stál tento hrad jako pevný strážce celého kraje. Už je tomu mnoho let, co si sedl na výšinu, jedněm pro záštitu, jiným pro strach. Pro záštitu kupcům, kteří putovali pod hradem se svým zbožím z cizích končin, a také pokojným sedláčkům, kteří pracovali na polích ve svých dědinkách. Pro strach nepřátelům, kteří chtěli proniknout horskými pěšinami, nebo zlým lidem, kteří se skrývali v lesích. Bývalo dost takových lidí a ochrany bylo třeba. Vojtěch Martínek, U jasného plamene, úryvek. 5

6 Martínkovou stezkou za krásami našeho města Blízkými přáteli Vojtěcha Martínka byli starosta Karel Špaček a lékárník PhDr. Karel Šudich. Často se setkával i s členy početné rodiny Konečných, se kterými byl spřízněn prostřednictvím své starší sestry. Na gymnáziu dával přednost třídám se studenty z Brušperka. Jeho poslední studentkou byla pí. Libuše Vontrobová. Milí čtenáři, vydejte se po jeho stopách naším městem Martínkovou stezkou. Společnou vycházku chceme uskutečnit v měsíci květnu. Mgr. Jaroslava Neuwirthová Své významné životní jubileum oslaví v měsíci dubnu tito naši občané: Marie Vágnerová 88 let Marie Lysová 81 let Jarmila Benišová 87 let Jiří Neuwirth 81 let Ludmila Havránková 87 let Dagmar Podracká 81 let Kateřina Hajnošová 85 let Zdenka Pokludová 81 let Jiří Šperlín 84 let Rudolf Macanga 80 let Miroslav Mičan 83 let Zlatou svatbu v měsíci dubnu 2012 oslaví manželé Jarmila a Jan Škutovi. Město Brušperk, Městský úřad Brušperk, Sociální a zdravotní komise rady města Brušperk přejí všem jubilantům do dalších let pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu. Jana Šmiřáková, Odbor financí, majetku a vnitřních věcí 6 CYKLOSPORT PRODEJ SERVIS MARTIN PŘIKRYL, STARÁ VES N. O. NOVINKA! Prodej ELEKTROKOL! Možnost vyzkoušení! Výhradní prodejce německých kol FOCUS! Prodej kol a doplňků na splátky bez ručitele! Servis zajištěn. Garanční opravy do měsíce zdarma. Servis do 24 hodin. Výběr z 150 kol na prodejně. Stavba kol na zakázku. Prodej sportovních potřeb hokejky, brusle, lyže, tenisové rakety, míče, pálky na stolní tenis, spací pytle a další sportovní zboží. Termo prádlo Moira. Bazar jízdních kol. Oblečení a obuv pro cyklisty. Výprodej rybářských potřeb sleva 50 %. Možná platba kartami. Pracovní doba: pondělí až pátek h, h, sobota h Stará Ves nad Ondřejnicí, Petřvaldská 709 Mobil: , prodejna tel

7 Velikonoce Veliká noc Skutečně Velikonoce nesou svůj název proto, že se slaví Veliká noc. Dovolte, abych citoval z tzv. Velikonočního chvalozpěvu, který se již mnohá staletí zpívá v křesťanských chrámech: To je ta noc, ve které jsi, Bože, naše praotce, Izraelovy děti, kdysi vyvedl z Egypta, Rudým mořem jsi je pak převedl suchou nohou To je ta noc, kdy Kristus pouta smrti rozlomil a jako vítěz vystoupil z hrobu. Velikonoce jsou svátky naděje. Je mnoho věcí, které dnes vrhají stín na náš život. Obáváme se, jak se podaří zajistit slušnou budoucnost pro celá společenství lidí, rodiny, seniory, člověka, který se může snadno stát nezaměstnaným. Jsou nemoci, které stále omezují radost ze života mnoha lidem. Říká se: Pokud dýchám, doufám. Bez naděje se nedá normálně žít. Velikonoce hovoří o naději, která se objevuje nečekaně tam, kde se zdá, že je všechno v troskách. A troufám si říci, že je to naděje, která nevyrůstá na běžných hodnotách materiální jistoty. Nespočívá v tom, že se usměje na nás štěstí a vyhrajeme velikou hromadu peněz, třeba ve sportce. Velikonoce hovoří o naději, která vychází z lásky. Pro nás, křesťany, je to nepředstavitelná láska Boha, který tak miloval svět, že dal svého Syna. A Syn Boží, Ježíš Kristus, přijal z rukou lidí i odsouzení a smrt, neboť společenství s námi lidmi je pro něj tak nesmírně krásné. Ale naděje plyne i z lásky mezi lidmi. Není to radostné poselství evangelium když při nějakém životním neúspěchu řekne manželka manželovi, nebo i naopak: Neboj, zase to nějak společně zvládneme. S kolika životními problémy se setkávají mladí lidé a mnohdy se jim může zdát, že nemají východisko. A někdo např. rodiče, nebo dobrý kamarád, mu řekne: Nejsi na to sám, jdeme do toho spolu. To všechno je naděje, která světélkuje tam, kde se rozhostila tma. Takové naděje si važme a děkujme za ni. Neboť do temnoty se snadno může dostat každý z nás. A tak znovu cituji z Velikonočního chvalozpěvu: To je ta noc, o které je psáno: Noc jako den se rozjasní a noc je mi světlem ve všech mých radostech. Přeji všem čtenářům velikonoční radost ze světélka naděje v životě. VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY VE FARNÍM KOSTELE V BRUŠPERKU Květná neděle 1. dubna: Mše sv. na památku vstupu Pána Ježíše do Jeruzaléma se svěcením ratolestí v 9.30 h Zelený čtvrtek 5. dubna: Památka poslední večeře mše sv. v 18 h Velký pátek 6. dubna: Památka umučení Pána Ježíše a jeho ukřižování na Kalvárii v 15 h modlitba křížové cesty, v 18 h bohoslužba Velkého pátku. Bílá sobota 7. dubna: den modlitby u Božího hrobu. Ráno v 8 h modlitba růžence, celý den pak bude otevřený kostel pro vlastní ztišení v modlitbě. Velikonoční slavnost: bohoslužba velikonoční vigilie v sobotu ve 20 h Velikonoční neděle: v 9.30 h Velikonoční pondělí 9. dubna: mše sv. v 9.30 h BOHOSLUŽBY NA POUTNÍ SLAVNOST SV. JIŘÍ Neděle 22. dubna: mše sv. v 7.30 h slavná mše sv h. Odpoledne v 15 h svátostné požehnání. P. Karel Javorek, farář 7

8 barva foto karneval foto č. 7, 8, 9, 10, 11 8

9 Maškarní ples žáků Základní školy Brušperk Jak se již stalo dlouholetou tradicí, den před pololetními prázdninami se školní tělocvična na jedno odpoledne proměnila v taneční sál. Pro žáky základní školy se konal MAŠKARNÍ PLES a v 15 h vyrazily na parket první masky. Postupně jich bylo ke zhlédnutí více než stovka. Jako na každém maškarním byly voleny nejkrásnější masky, soutěžilo se a tancovalo. Nakonec tančily nejen děti, ale i jejich rodiče. Poděkování za sponzorské dary na nákup cen do tomboly patří hlavně Sdružení přátel školy, p. Holubovi za hudební doprovod a AP klubu za taneční vystoupení a předcvičování tanců. Po 17. hodině nastoupili na parket žáci 2. stupně a rozjela se diskotéka, jak se patří. Přestože ukončení ve h se většině zdálo příliš brzké, následný úklid tělocvičny a přilehlých místností ukončil velmi pěknou a příjemnou akci. Poděkování patří nejen deváťákům za organizaci karnevalu, ale i všem pedagogům, kteří se na akci podíleli. Mgr. Martin Myška Informace z Mateřské školy Brušperk Návštěvy kulturních představení pro naše nejmenší v sálu Národního domu jsou vítaným zpestřením výchovně vzdělávacího procesu v režimu mateřské školy. Naše děti zhlédly 8. března pohádku se zdravotním zaměřením Myšku Klárku bolí zub a dne 23. března loutkovou pohádku Otvírání studánek. Hudební program Já nic, já muzikant si poslechnou děti 18. dubna, divadelní pohádku Dobrodružství ze zahrádky Zoo zhlédnou 29. května. V květnu pozveme maminky na vystoupení dětí ke Dni matek. Besídky proběhnou v I. pavilonu 2. května, v II. pavilonu 3. května v horních třídách od 16 h, v přízemních třídách od hodin. Dne 10. května pojedeme na celodenní výlet do Zoo Ostrava. Zájemci o plavecký kurz budou jezdit do krytého bazénu v Kopřivnici, pátky od 18. května do 22. června, celkem šest lekcí. Zápis dětí do Mateřské školy Brušperk se uskuteční v úterý 24. dubna od 8 do 16 h v kanceláři mateřské školy vchod od Modré labutě. Přineste s sebou rodný list dítěte. Tiskopisy k vyplnění si můžete od 1. dubna vyzvednout v mateřské škole nebo stáhnout z webových stránek školy: brusperk.cz K 1. září 2012 odejde do 1. třídy základní školy třicet dětí, tedy stejný počet dětí může být z kapacitních důvodů do mateřské školy přijat. Vítězslava Karasová, ředitelka školy 9

10 Počet obyvatel, složení a pohyb obyvatel během roku 2011 a další některé údaje z matriky Naše město mělo k obyvatel a k byl počet obyvatel celkem 3968, což je o 73 občanů více. K navýšení počtu obyvatel došlo během roku 2011 pouze velkým počtem nově přihlášených občanů do našeho města a tentokráte nikoliv přirozeným přírůstkem. V roce 2011 se narodilo celkem 025 dětí 16 děvčat, 9 chlapců. Zemřelo celkem 047 občanů 21 mužů, 26 žen. Celkem se přihlásilo k trvalému pobytu 145 nových občanů. Odhlásilo se z Brušperku 050 občanů. V počtu obyvatel našeho města je i 26 cizinců. Z tohoto počtu žije u nás 6 občanů občanství slovenského, 1 polského, 8 ukrajinského, 1 rakouského, 6 vietnamského, 1 italského, 1 španělského, 1 řeckého a 1 amerického. Úřední adresu, což je adresa MěÚ, mělo ke konci roku celkem 45 našich obyvatel. Z celkového počtu 3968 obyvatel bylo ke konci roku 2011: mužů 1932, průměrný věk 39,82 žen 2036, průměrný věk 42,01 děti do 15 let 0593 občanů starších 60 let 0971 věkový průměr obyvatel 40,94 let Nejstaršími občany našeho města jsou p. Svatoslav Kalich, obyvatel Domova pro seniory Ondráš a p. Walter Jablunka, v tomto roce oslaví 97 let. Občanů starších 90 let žije v našem městě 28, občanů starších 80 let 207. V loňském roce bylo uzavřeno celkem 13 sňatků, 11 občanských a 2 církevní sňatky byly uzavřeny v kostele sv. Jiří. Ve venkovních prostorách naší radnice byly uzavřeny v loňském roce dva sňatky. Jeden svatební obřad se konal na kopci sv. Marka u božích muk. Jubilejní zlatou svatbu 50 let společného života oslavilo celkem 7 manželských párů, diamantovou svatbu 60 let společného života oslavily 4 manželské dvojice. Dalším slavnostním obřadem je vítání nových občánků. V loňském roce se v obřadní síni MěÚ uskutečnilo celkem třikrát. 10 Přehled o počtu obyvatel v Brušperku od roku 2009 Rok Počet obyvatel Počet narozených Počet úmrtí Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Eva Hankusová, matrikářka Redakce Brušperského zpravodaje se omlouvá všem našim čtenářům za záměnu přehledu počtu obyvatel našeho města v letech 2010 a Přijměte, prosím, naši omluvu a využijte ji k porovnání pohybu obyvatel v daných letech. Pro větší přehled uvádíme i údaje z předcházejících let. Děkujeme za pochopení. Jaroslava Neuwirthová, předsedkyně RR

11 reklama celá strana Allianz Allianz s Vámi od A do Z Informace - PENZIJNÍ FONDY ALLIANZ PENZIJNÍ FOND vyhrál počtvrté za sebou soutěž o nejlepší finanční instituci roku Zlatý Měšec Desítky tisíc klientů, kteří v posledních měsících právě do tohoto fondu přicházejí, oceňují především nadstandardní zhodnocení, které v uplynulých letech bylo vždy nejvyšší na trhu. Penzijní fond Allianz opět nejlépe zhodnotil prostředky klientů za rok 2011 Do můžete ještě nově vstoupit do PF Allianz za současných podmínek Nabízíme řešení i pro klienty, kteří nestihli přestup z jiného fondu do konce února Bližší informace: Ing. Marie Lančová, zástupce Allianz, a.s. Tel , Další nabídka: v celé šíři pojistných smluv (život, majetek, vozidla, cesty, podnikatelé) Informační tabulka viz. zdroj: Nejvýhodnější nabídky pro zvolený věk 25 let a měsíční příspěvek 1500 Kč Název produktu Výnos fondu za rok 2010 Výnos fondu za rok 2009 Bonus Výsledná částka ALLIANZ 3.00% 3.00% 0.00% Kč GENERALI 2.10% 2.40% 0.00% Kč AEGON 1.50% 2.10% 0.20% Kč AXA 1.50% 2.00% 0.00% Kč ČESKÁ SPOŘITELNA 2.00% 1.28% 0.00% Kč ČESKÁ POJIŠŤOVNA 2.00% 1.20% 0.00% Kč ČSOB STABILITA 1.40% 1.40% 0.00% Kč KOMERČNÍ BANKA 2.20% 0.58% 0.00% Kč ING 1.90% 0.24% 0.00% Kč 11

12 12 Bru persk zpravodaj

13 Bru persk zpravodaj reklama celá strana NEXTNET 13

14 Ach ti pejskaři. Jen někteří! Jaro je opět tady a s ním se začíná odkrývat vše, co v průběhu zimy ukryl sníh. Proto znovu narážíme na nepříjemné pozůstatky zimy, hlavně psí exkrementy. Už se zdálo, že snad dochází k postupnému odstraňování tohoto nešvaru. Bylo to však jen zdání. Vím, že tento pouhý apel, myšlený v dobré víře na ohleduplnost lidí, na nezodpovědné pejskaře asi nezabere. Zkouším to však znovu a připadám si již jako bájný Sisyfos. Nezodpovědní pejskaři, je to pro vás opravdu problém sebrat exkrementy po svém miláčkovi?! Uvědomte si, prosím, že středověk je již dávno za námi. Žijeme v jiné době, s jinými možnostmi a zvyklostmi. Ohleduplnost by v každé době měla patřit k vlastnostem každého slušného člověka. A právě těm patří poděkování, že po svých psech vždy uklidí. Jiří Pasyk, místostarosta města Majitelům psů Upozorňujeme všechny majitele psů, že dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 o místních poplatcích skončil termín pro zaplacení poplatků ze psů dne 31. března Pokud jste tuto svou povinnost řádně nesplnili v daném termínu, žádáme o urychlenou nápravu. Poplatek lze zaplatit osobně na MěÚ Brušperk, kancelář č. 208, případně uhradit na bankovní účet MěÚ Brušperk č /0300, jako variabilní symbol prosím uveďte číslo popisné vašeho domu. Konkrétní výše poplatků byla zveřejněna ve zpravodaji číslo 3/2012. Jana Šmiřáková, Odbor financí, majetku a vnitřních věcí Bezplatná právní poradna pro občany Brušperka je v zasedací místnosti městského úřadu v úterý 10. a 24. dubna od 15 do h. 14

15 Upozornění občanům, majitelům nemovitostí Zásady požární bezpečnosti při provozu komínů a spotřebičů paliv jsou obsaženy v nařízení vlády č. 91/2010 Sb., které nabylo účinnosti 1. ledna Před samotným uvedením spalinové cesty, tj. komína a kouřovodu do provozu nebo po každé stavební úpravě komína, před výměnou nebo novou instalací spotřebiče, po komínovém požáru je povinností majitele nemovitosti zajistit revizi spalinové cesty, kterou provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, tj. kominík. Majitel nemovitosti je také povinen zajistit vyčištění spalinové cesty u spotřebičů na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kw při celoročním provozu 3 ročně a při sezónním provozu 2 ročně, nejlépe před a po skončení topné sezóny. U spotřebičů do zmíněných 50 kw včetně lze provádět čištění spalinové cesty svépomocí, přesto je lepší spolehnout se na odborníky kominíky. Při čištění spalinové cesty se zejména odstraňují saze, nečistoty a kondenzáty nahromaděné ve spalinové cestě. Povinností majitele nemovitosti je u spotřebičů na pevná paliva zajistit kontrolu spalinové cesty 1 ročně, prováděnou kominíkem. Při kontrole spalinové cesty se provádí např. posouzení bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu ve vztahu ke konstrukčnímu provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv, kontrola prostupů spalinové cesty stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vůbec posouzení stavebně technického stavu spalinové cesty. O provedené revizi musí kominík vyhotovit písemnou zprávu. Nezapomínejte na pravidelné čistění komínů a vybírání sazí, stejně jako na kontrolu technického stavu komínu, kouřovodu a spotřebičů paliv odborníky, kominíky! Statistika potvrzuje, že nebezpečí vzniku požárů není pouhá planá hrozba. Od do došlo k osmi požárům. Příčinou byl špatný stav komínu, kouřovodu, špatná instalace. Na přelomu roku 2010 a 2011 došlo k 12 požárům, od do k 19 požárům. Zásady požární ochrany je nutné dodržovat při instalaci a provozování krbových vložek a kamen. Bezpečné zásady pro navrhování a provádění krbů s otevřeným a uzavřeným ohništěm jsou uvedeny v návodech výrobců. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje ETS Elektrotelevizní servis Opravy spotřební elektroniky televize monitory audio video DVD satelity Set Top Box Opravy mobilních telefonů Opravy domácích spotřebičů žehličky vysavače mikrovlnky fény holicí strojky Montáž satelitní techniky Internetový prodej Evžen Peter T mobil Kostelní O Krmelín Vodafone E mail: 15

16 POZVÁNÍ NA KULTURNÍ AKCE V MĚSÍCI DUBNU Neděle 1. VELIKONOČNÍ KONCERT SOUBORU MUSICA DOLCE VITA Účinkují: Daniela Demuthová mezzosoprán Michaela Valentová flétna, j. h. Zbyňka Šolcová harfa Zazní skladby světoznámých skladatelů: J. S. Bacha, G. F. Händla, G. P. Telemanna, N. Paganniniho, W. A. Mozarta, G. B. Pergolesiho, A. Vivaldiho. Srdečně zve Kulturní komise města Brušperk Kostel sv. Jiří v Brušperku od 16 h. Vstupné: 60 Kč, děti do 12 let zdarma. Čtvrtek 5. Městská knihovna Brušperk pořádá v 18 h besedu se spisovatelkou IVOU PEKÁRKOVOU, která patří mezi nejznámější české autorky. Když píše, je to od srdce a bez obalu. V ničem si nebere servítky. V současnosti žije trvale v Londýně. Úterý 10. Z deníku cestovatelů království KAMBODŽA, země nížin kolem řeky Mekongu a jeho přítoků, vklíněná mezi Thajsko, Laos a Vietnam. V 6. století n. l. byla dobyta ze severu kmenem Khmérů, jejichž říše vzkvétala až do roku V té době vznikly chrámové komplexy, nad kterými se dodnes tají dech. Rádi vám zemi a její památky přiblížíme v přednášce v rámci LULV v Národním domě od 18 h. Srdečně zvou manželé Homolovi. Čtvrtek 12. Městská knihovna Brušperk pořádá v 18 h besedu spojenou se křtem nové knihy. Hostem bude spisovatelka KLÁRA JANEČKOVÁ. Autorka představí svůj devátý román TEMNOTA. Její knihy jsou známy propracovanou psychologií postav, strhujícím dějem, ale i citem a láskou, její hrdinky čelí násilí i zločinu. Její historické romány, spletitými vztahy čtenáře vtahují do víru událostí. Sobota h. tradiční POUŤOVÁ ZÁBAVA s kapelou REZON v areálu travnatého hřiště. Pořádá SK Brušperk. Neděle 22. Tradiční BRUŠPERSKÁ POUŤ na sv. Jiří. Středa 25. v 17 hod. v sále ZUŠ vystoupí absolventky I. stupně: Tereza Masopustová příčná flétna, Kateřina Otrusinová příčná flétna, Iveta Kostková klavír, Vendula Martiníková zpěv a absolventka II. stupně Pavlína Pěluchová klavír. Sobota 28. Kulturní komise města Brušperka vás srdečně zve na divadelní představení NA MĚLČINĚ. Účinkují: Iva Janžurová, Miroslav Vladyka, Barbora Munzarová, Sabina Remundová. Není v současné světové dramatice mnoho her, které by nabízely hned tři velké příležitosti pro ženy herečky. Text nizozemského autora takovou hrou je. Disponuje životní moudrostí, humorem a zároveň je v něm odvěký příběh běhu času, vnímaný přes model rodiny. Kdy každý z nás dospěje pod ochranou rodičů, aby záhy začal chránit je, starat se o ně a doufal, že je pro svoje děti tím, čím byli rodiče pro něho. Společenský sál ZŠ V. Martínka v Brušperku od h. Vstupné: řada 290 Kč, zlevněné 250 Kč, řada 250 Kč, zlevněné 210 Kč, řada 210 Kč, zlevněné 170 Kč (zlevněné: senioři, studenti, děti, ZTP). Předprodej od soboty v IC Brušperk, tel , 16

17 N ÁRODNÍ DŮM BRUŠPERK Galerie Výtvarného centra Chagall v Národním domě vás zve na výstavu obrazů z tvorby mladého ostravského autora MARKA NENUTILA Výstava potrvá do 8. května * * * Památník Vojtěcha Martínka stálá expozice o životě a díle brušperského rodáka a spisovatele. Součástí Památníku je také expozice věnovaná dalším významným rodákům. Vstup volný. V současné době zajišťuje vstup Informační centrum Brušperk ve své otevírací době. Těšíme se na vaši návštěvu. Klub seniorů Brušperk plán na duben Út h Prodej vstupenek na operetu Polská krev p. Tichopádová Út h Schůze seniorů dětského domova p. Kovalová Pá h Výdej objednaných jídel (pouze tento den) p. Kubinová Út h Schůze výboru p. Kubinová St h Zápis na zájezd do Čalova p. Adamusová Čt h Schůzka seniorů KA p. Bujnošková St h Schůzka seniorů Tesko p. Konvičková St h Odjezd od zast. Brušperk, Střed do divadla na operetu Polská krev p. Tichopádová Po h Schůze výboru s důvěrníky p. Kubinová Klub otevřen po pá od 8.30 do 11 h. Příznivci cykloturistiky: sraz každou středu ve 14 h u hasičské zbrojnice. Změna programu vyhrazena, nutno sledovat vývěsní skříňku. GARÁŽOVÁ VRATA, PLOTY, PLETIVA, Thuje na živý plot, okrasné dřeviny. Garážová vrata od 9999 Kč vč. 20% DPH. Výklopná, dvoukřídlá, sekční. Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání. Typizovaná i na míru. Standardní barvy i imitace dřeva. Doplňková výbava. Provádíme i montáže. PLOTY PLETIVO: Prodej a výstavba oplocení. Pletiva, kované ploty, průmyslové, mobilní, svařovaná pletiva, svařované panely, branky a brány. Při objednávce včetně montáže sleva 30% na okrasné dřeviny ze zahradnictví. THUJE a další okrasné dřeviny. Sazenice od 10 Kč/kus. Množstevní slevy. Prodáváme také stínící tkaninu. Hrabovská 5/39, Ostrava Nová Bělá, Tel.: , Doprava po celé ČR. ZDARMA DOPRAVA při celkovém nákupu nad 7000 Kč. 17

18 reklama celá strana PTV 18

19 19

20 Nabídka služeb TS a. s. Děláte si starosti, jak tentokrát zvládnete úpravu zahrady? Jste bezradní, jak co nejlépe naložit s nově pořízeným pozemkem? Jsme tady pro Vás! Využijte dlouholetých zkušeností našich odborníků! přímo na místě zdarma zhodnotí stav a navrhnou potřebné úpravy kalkulaci provedou i v několika cenových variantách kreativita a zohlednění jedinečnosti místa je samozřejmostí 20 Nabízíme: Zakládání nových trávníků (dovoz zeminy a substrátů, urovnání terénu, kultivace ploch, výsev travního osiva, ošetření hnojivy a selektivními herbicidy). Údržbu travnatých ploch (vertikutaci, hnojení a kosení trávníků). Sadové a jemné terénní úpravy. Výsadbu a péči o dřeviny a keře (průklesty a omlazení keřů, přihnojování keřů a stromů, chemickou likvidaci nežádoucí vegetace, zálivku, kácení stromů, likvidaci pařezů frézováním, odstranění náletů a výmladků). Realizaci zahrad od zpracování návrhů až po výsadbu, popř. následnou údržbu. Vaši zahradu můžeme vybavit: Různými druhy pergol, zahradních altánů, popř. laviček. Ploty a zídkami dle vašich požadavků. Typizovanými dětskými prvky. Provádíme: Výstavbu a rekonstrukci chodníků, drobné asfaltování. Opravy sekaček a jejich servis. Neváhejte a kontaktujte nás na adrese: TS a. s., 17. listopadu 910, Frýdek Místek, tel.: , , e mail: NAŠE SLUŽBY PRO VAŠI POHODU!

21 Přehled činnosti stavebního úřadu MěÚ Brušperk za rok 2011 Stavební úřad MěÚ Brušperk vykonává funkci stavebního úřadu i pro okolní obce tj. pro Starou Ves n. O., Krmelín, Fryčovice a Hukvaldy (celkem pro 7 katastrálních území Stará Ves n. Ondřejnicí, Košatka nad Odrou, Krmelín, Brušperk, Fryčovice, Rychaltice, Sklenov). Stavební úřad vydal v roce 2011 tato rozhodnutí, souhlasy a jiná opatření: Věc Celkem K. ú. Brušperk Územně plánovacích informací 35 8 Územních souhlasů s umístěním různých staveb Územních rozhodnutí o umístění různých staveb 28 3 Stavebních povolení pro různé stavby 44 6 Souhlasů s provedením ohlášených jednoduchých staveb Kolaudačních rozhodnutí pro různé stavby Souhlasů s užíváním staveb Kolaudačních souhlasů 22 2 Povolení změny stavby před dokončením 4 2 Povolení změny v užívání stavby 10 2 Povolení odstranění stavby 6 1 Rozhodnutí o povolení zkušebního provozu 2 Rozhodnutí o povolení sjezdu nebo překopu místní komunikace 6 Kontrolních prohlídek staveb Prošetření stížností 2 Udělení výjimky v souvislosti s umísťováním nových staveb 2 Ověření pasportů stavby 5 Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí 1 Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení 6 Kromě výše uvedeného stavební úřad MěÚ Brušperk vydal různá potvrzení pro katastrální úřady a peněžní ústavy, poskytoval stavebníkům informace z územních plánů všech dotčených obcí, ověřoval geometrické plány a podával informace spadající do jeho kompetence. Ing. Jana Starůstková, vedoucí stavebního úřadu 21

Bru persk zpravodaj. Přejeme všem našim občanům veselé Velikonoce. www.brusperk mesto.cz DUBEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK

Bru persk zpravodaj. Přejeme všem našim občanům veselé Velikonoce. www.brusperk mesto.cz DUBEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK Bru persk zpravodaj Příroda se probouzí do nového života Přejeme všem našim občanům veselé Velikonoce a slunné jarní dny DUBEN 2013 www.brusperk mesto.cz Vážení občané, v sobotu 16.

Více

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz BŘEZEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK MÍSTNÍ REFERENDUM O VÝSTAVBĚ KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V BRUŠPERKU

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz BŘEZEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK MÍSTNÍ REFERENDUM O VÝSTAVBĚ KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V BRUŠPERKU VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK Bru persk zpravodaj MÍSTNÍ REFERENDUM O VÝSTAVBĚ KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V BRUŠPERKU SOBOTA 16. BŘEZNA 2013 OD 8.00 DO 21.00 HODIN BŘEZEN 2013 www.brusperk mesto.cz Informace o

Více

Vyd v m sto Bru perk. Brušperský zpravodaj. Přejeme všem veselé Velikonoce! Duben 2011. www.brusperk-mesto.cz

Vyd v m sto Bru perk. Brušperský zpravodaj. Přejeme všem veselé Velikonoce! Duben 2011. www.brusperk-mesto.cz Vyd v m sto Bru perk Přejeme všem veselé Velikonoce! Duben 2011 www.brusperk-mesto.cz Z jednání rady města INFORMACE Z RADNICE V březnu byly na programu dvě schůze rady města, pátá a šes tá. Zatímco šestá

Více

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz ČERVEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz ČERVEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK Bru persk zpravodaj Všem dětem přejeme k jejich svátku úspěšné ukončení školního roku a radostné prázdniny ČERVEN 2013 www.brusperk mesto.cz INFORMACE Z RADNICE Vážení občané, oznamujeme

Více

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz SRPEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz SRPEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK Bru persk zpravodaj Přejeme všem našim občanům příjemné prožití dovolené, dětem radostný zbytek prázdnin SRPEN 2013 www.brusperk mesto.cz 2 INFORMACE Z RADNICE Z jednání zastupitelstva

Více

VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK. Bru persk zpravodaj. Všem dětem k svátku přejeme úspěšné ukončení školního roku ČERVEN 2012. www.brusperk mesto.

VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK. Bru persk zpravodaj. Všem dětem k svátku přejeme úspěšné ukončení školního roku ČERVEN 2012. www.brusperk mesto. VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK Bru persk zpravodaj Všem dětem k svátku přejeme úspěšné ukončení školního roku ČERVEN 2012 www.brusperk mesto.cz INFORMACE Z RADNICE Z jednání rady města V květnu se rada města sešla

Více

Květen měsíc lásky, měsíc mariánský.

Květen měsíc lásky, měsíc mariánský. KVĚTEN 2008 ZDARMA Číslo 5 Rada města Brušperk zve občany k UCTĚNÍ PAMÁTKY padlých a umučených občanů města za II. světové války. U pomníku obětí na ul. Dr. Martínka a u základní školy položíme věnce v

Více

Brušperský zpravodaj. Nastává podzim

Brušperský zpravodaj. Nastává podzim Brušperský zpravodaj Nastává podzim INFORMACE Z RADNICE Z jednání 13., 14. a 15. schůze rady města V červencovém čísle Brušperského zpravodaje byla uvedena informace o výběru firmy BD STAV MORAVA s.r.o.

Více

Vydává město Brušperk. Brušperský zpravodaj. Maminkám k svátku. Květen 2010. www.brusperk-mesto.cz

Vydává město Brušperk. Brušperský zpravodaj. Maminkám k svátku. Květen 2010. www.brusperk-mesto.cz Vydává město Brušperk Brušperský zpravodaj Maminkám k svátku Květen 2010 www.brusperk-mesto.cz 2 INFORMACE Z RADNICE Rada města Brušperk zve občany K UCTĚNÍ PAMÁTKY PADLÝCH A UMUČENÝCH OBČANŮ MĚSTA za

Více

ČERVENEC 2007 ZDARMA Číslo 7

ČERVENEC 2007 ZDARMA Číslo 7 ČERVENEC 2007 ZDARMA Číslo 7 Pranostika Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima zaskvěje. V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se. Významné dny v červenci 5. 7. - Státní svátek

Více

Významné dny. 28. březen Den učitelů. Pranostika. Informace z radnice. Vážení občané podnikající jako fyzické osoby, BŘEZEN 2007 ZDARMA Číslo 3

Významné dny. 28. březen Den učitelů. Pranostika. Informace z radnice. Vážení občané podnikající jako fyzické osoby, BŘEZEN 2007 ZDARMA Číslo 3 BŘEZEN 2007 ZDARMA Číslo 3 Významné dny 7. 3. 1850 se narodil v Hodoníně T. G. Masaryk, československý politik, státník, filosof a sociolog, 14. 11. 1918 zvolen prvním československým prezidentem, ve funkci

Více

Vydává město Brušperk. Brušperský zpravodaj. Všem našim občanům přejeme úspěšný rok 2011. Leden 2011. www.brusperk-mesto.cz

Vydává město Brušperk. Brušperský zpravodaj. Všem našim občanům přejeme úspěšný rok 2011. Leden 2011. www.brusperk-mesto.cz Vydává město Brušperk Všem našim občanům přejeme úspěšný rok 2011 Leden 2011 www.brusperk-mesto.cz Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme vám. Tak se zpívá v kterési vánoční koledě. Nedávno mi při nahlédnutí

Více

Informace z radnice Výsledky voleb do zastupitelstva města Brušperk

Informace z radnice Výsledky voleb do zastupitelstva města Brušperk LISTOPAD 2006 ZDARMA Číslo 11 Informace z radnice Výsledky voleb do zastupitelstva města Brušperk Ve volbách do zastupitelstva města Brušperk konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2006 byly zjištěny tyto výsledky.

Více

Vzpomeňte na zesnulé...

Vzpomeňte na zesnulé... VyDáVá město BrušPerk Vzpomeňte na zesnulé... LISTOPAD 2014 www.brusperk mesto.cz 2 Výsledky voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. 11. října 2014 v Brušperku Výsledky voleb do Senátu Parlamentu

Více

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz ŘÍJEN 2013. Sobota 12. aï pondûlí 14. fiíjna 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz ŘÍJEN 2013. Sobota 12. aï pondûlí 14. fiíjna 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK Bru persk zpravodaj U P ÍLEÎITOSTI 50. V ROâÍ âeského SVAZU ZAHRÁDKÁ Ò V BRU PERKU vás zveme na ZAHRÁDKÁ SK JARMARK spojen s V STAVOU OVOCE, ZELENINY A KVùTIN Sobota 12. aï pondûlí

Více

95 let uplynulo od připojení osad Antonínov a Borošín k městu Brušperk SRPEN 2015. www.brusperk mesto.cz

95 let uplynulo od připojení osad Antonínov a Borošín k městu Brušperk SRPEN 2015. www.brusperk mesto.cz VydáVá město BRušPERk 95 let uplynulo od připojení osad Antonínov a Borošín k městu Brušperk SRPEN 2015 www.brusperk mesto.cz 2 I n f o r m a c e z r a d n i c e Z jednání zastupitelstva města Dne 24.

Více

Vydává město Brušperk. Brušperský zpravodaj. Brušperk, ulice Zádvoří. Únor 2010. www.brusperk-mesto.cz

Vydává město Brušperk. Brušperský zpravodaj. Brušperk, ulice Zádvoří. Únor 2010. www.brusperk-mesto.cz Vydává město Brušperk Brušperský zpravodaj Brušperk, ulice Zádvoří. Únor 2010 www.brusperk-mesto.cz Z jednání zastupitelstva města 2 INFORMACE Z RADNICE Město Brušperk se bude v 1. čtv. roku 2010 řídit

Více

ÚNOR 2008 ZDARMA Číslo 2

ÚNOR 2008 ZDARMA Číslo 2 ÚNOR 2008 ZDARMA Číslo 2 Významné dny 25. únor 1948 Nastolení komunistické moci v Československu. Den, jenž zásadním způsobem ovlivnil osudy celých generací.(60 let) 29. únor. Je to 60. den roku podle

Více

VydáVá město Brušperk. Všem našim občanům přejeme v novém roce 2015 dobré zdraví, pohodu a hodně lásky. Leden 2015. www.brusperk mesto.

VydáVá město Brušperk. Všem našim občanům přejeme v novém roce 2015 dobré zdraví, pohodu a hodně lásky. Leden 2015. www.brusperk mesto. VydáVá město Brušperk Všem našim občanům přejeme v novém roce 2015 dobré zdraví, pohodu a hodně lásky Leden 2015 www.brusperk mesto.cz Všem našim občanům přeji úspěšný start do nového roku 2015, spokojenost,

Více

Zastupitelstvo města na svém 8. zasedání mimo jiné:

Zastupitelstvo města na svém 8. zasedání mimo jiné: SRPEN 2008 ZDARMA Číslo 8 Významné a zajímavé dny 6. 8. - Světový den boje za zákaz jaderných zbraní, výročí svržení první jaderné pumy na Hirošimu v r. 1945. 12. 8. - Mezinárodní den mládeže. PRANOSTIKA

Více

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz. Přejeme našim občanům ČERVENEC 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz. Přejeme našim občanům ČERVENEC 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK Bru persk zpravodaj Přejeme našim občanům slunnou a příjemnou dovolenou, dětem radostné prázdniny ČERVENEC 2013 www.brusperk mesto.cz INFORMACE Z RADNICE Z jednání rady města Na červnové

Více

LEDEN 2006 ZDARMA Číslo 1 PF 2006

LEDEN 2006 ZDARMA Číslo 1 PF 2006 LEDEN 2006 ZDARMA Číslo 1 Tříkrálová sbírka 2006 Vážení spoluobčané, stalo se již tradicí, že Česká Katolická charita pořádá začátkem roku celostátní akci Tříkrálovou sbírku. Dobrovolnická Charita Brušperk

Více

ZÁŘÍ 2005 ZDARMA Číslo 9

ZÁŘÍ 2005 ZDARMA Číslo 9 ZÁŘÍ 2005 ZDARMA Číslo 9 Významné dny měsíce 1. září Zahájení školního roku 2005 2006 8. září Narození Panny Marie V Marie narození vlaštovek tu více není. Panna Marie bývá nejčastěji zobrazována s malým

Více

Vydává město Brušperk. Brušperský zpravodaj. Všem občanům přejeme radostné a šťastné Vánoce. Prosinec 2010. www.brusperk-mesto.cz

Vydává město Brušperk. Brušperský zpravodaj. Všem občanům přejeme radostné a šťastné Vánoce. Prosinec 2010. www.brusperk-mesto.cz Vydává město Brušperk Všem občanům přejeme radostné a šťastné Vánoce Prosinec 2010 www.brusperk-mesto.cz INFORMACE Z RADNICE Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Brušperk konaného dne 10. listopadu

Více

Ráj domova. Informace z radnice. 1. červen DEN DĚTÍ. ČERVEN 2003 ZDARMA Číslo 6. Významné dny v měsíci červnu. Pranostika

Ráj domova. Informace z radnice. 1. červen DEN DĚTÍ. ČERVEN 2003 ZDARMA Číslo 6. Významné dny v měsíci červnu. Pranostika ČERVEN 2003 ZDARMA Číslo 6 Ráj domova Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě! Jen se, děti, rozhlédněte, co tu kolem kvítí kvete! Kolik je tu zvířátek, kolik ptáků, ptáčátek! Kolik je tu dobrých

Více

ZPRAVODAJ. Usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce Řepiště konaného dne 20.4.2011 v Osvětovém domě v Řepištích

ZPRAVODAJ. Usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce Řepiště konaného dne 20.4.2011 v Osvětovém domě v Řepištích ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 106 vyšel 1. 6. 2011 ZASTUPITELSTVO OBCE Usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce Řepiště konaného dne 20.4.2011 v Osvětovém domě v Řepištích 97. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

Všem spoluobčanům přejeme hodně slunných dnů a v době dovolené dobrou pohodu, žákům a studentům prázdniny plné her a milých zážitků.

Všem spoluobčanům přejeme hodně slunných dnů a v době dovolené dobrou pohodu, žákům a studentům prázdniny plné her a milých zážitků. ČERVENEC 2008 ZDARMA Číslo 7 Nabídka Všem spoluobčanům přejeme hodně slunných dnů a v době dovolené dobrou pohodu, žákům a studentům prázdniny plné her a milých zážitků. Členové Zastupitelstva města, Rada

Více

Velikonoční koncert v kostele sv. Jiří v Brušperku

Velikonoční koncert v kostele sv. Jiří v Brušperku DUBEN 2001 Číslo 4 zdarma Já jsem malej koledníček, já k vám jdu, dáte-li mi pár vajíček, rád vezmu: nemáte-li červeny, dejte bíly, však vám za ně slepička snese jiny. Velikonoce jsou svátky jara, vítáním

Více

Zpravodaj. obce Dobratice

Zpravodaj. obce Dobratice Zpravodaj obce Dobratice www.dobratice.cz Dne 21. 3. 2011 č. 3/2011 Na 7. zasedání zastupitelstva obce Dobratice, které se konalo dne 14. 3. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dobratice, bylo projednáno:

Více