VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK. Bru persk zpravodaj. V em obãanûm pfiejeme veselé. svátky velikonoãní DUBEN mesto.cz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK. Bru persk zpravodaj. V em obãanûm pfiejeme veselé. svátky velikonoãní DUBEN 2012. www.brusperk mesto.cz"

Transkript

1 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK Bru persk zpravodaj V em obãanûm pfiejeme veselé svátky velikonoãní DUBEN mesto.cz

2 INFORMACE Z RADNICE Rozpočet města Brušperka na rok 2012 Zastupitelstvo města na svém 7. zasedání konaném dne 7. března 2012 schválilo rozpočet města na rok Očekáváme příjmy ve výši 69,1 mil. Kč, zůstatky na účtech z minulých let činí 17,9 mil. Kč. Běžné a kapitálové výdaje rozpočtujeme ve výši 64,7 mil. Kč, splátky úvěru z minulých let činí 2,3 mil. Kč. Z výše uvedeného vyplývá, že schválený rozpočet na rok 2012 je konstruován jako mírně přebytkový. Rozhodující investiční akcí letošního roku je dokončení rekonstrukce budovy základní školy, přístupových chodníků, veřejného osvětlení, zelených ploch a přestěhování základní umělecké školy a školní družiny. I přes tyto rozsáhlé investice očekáváme ke konci roku 2012 zůstatek na účtech města ve výši více než 20 mil. Kč! Tento příznivý vývoj zůstatku rezervního fondu je založen zejména na dlouhodobé koncepci finančního rozvoje a vysoké úspěšnosti při získávání dotací. Z těch největších bych připomenul dotaci na chodník na ul. Fryčovická, cyklostezku do Staré Vsi n. Ondřejnicí, komunikace kolem přehradní nádrže, opravy kulturních památek, rekonstrukci hasičské zbrojnice, rozšíření atrakcí na dětském hřišti, výkon regionální funkce knihovny, hospodaření v Obecním lese, vybavení odborných učeben, rekonstrukci sociálního zařízení v základní škole, na informační centrum, vše v celkové hodnotě více než 9 mil. Kč. Taktéž pro letošní rok už máme rozhodnutí o přidělení dotací, zejména na rekonstrukci budovy základní školy (13,3 mil. Kč), z krajského úřadu na pokrytí části vlastních zdrojů na výše uvedenou akci, dále na komunikaci v lokalitě Pastevník, autobusový záliv na Petříně, knihovnu, informační centrum, na opravu kapličky sv. Jana a Pavla, a další žádosti jsou v jednání. Stěžejní akcí je dokončení rekonstrukce budovy základní školy, úprava přístupových chodníků včetně zeleně a přestěhování základní umělecké školy a školní družiny do budovy bývalého dětského domova. Kromě této investice rozpočet města počítá s dalšími akcemi: pokládka živičného povrchu na ul. Družstevní, zřízení autobusové zastávky na Petříně, zpevnění plochy pro parkování u základní a základní umělecké školy, dokončení části komunikace v lokalitě Pastevník, chodník na ul. Staroveská, pokrytím potřeb mateřské školy, knihovny, sportovních a zájmových organizací, obnovu kulturních památek, opravy bytových i nebytových prostor, rozšiřování a provoz veřejného osvětlení, tvorbu územního plánu, projektů, likvidaci odpadů, péči o vzhled obce, veřejnou zeleň či výkon místní správy. Vážení občané, i přes očekávaný vysoký zůstatek na účtech města ke konci roku ve výši 20 mil. Kč pokrývá rozpočet města spoustu akcí (viz výše), jejichž realizace bude zlepšovat podmínky ke spokojenějšímu žití v našem městě zejména vám, brušperským občanům. A pokud sněmovna schválí od 1. ledna 2013 nové rozpočtové určení daní, zvýší se našemu městu daňové příjmy velice výrazně. Potom budeme moci realizovat i ty finančně nejnáročnější investiční akce. Ing. Ivan Krupník, starosta města 2

3 Z jednání rady města Nejdůležitějším bodem 23. schůze rady města bylo projednávání rozpočtu města Brušperk na rok K příjmové i výdajové stránce rozpočtu podal radním obsáhlý výklad starosta města Ing.Ivan Krupník. Radní po konkrétních dotazech a doplňujících informacích doporučili zastupitelstvu města předložený rozpočet pro rok 2012 schválit. Radní rovněž doporučili zastupitelům rozhodnout o poskytnutí, resp. neposkytnutí dotací ve výši nad 50 tis. Kč společenským a sportovním organizacím našeho města. Doporučili rovněž schválit dohodu mezi Moravskoslezským krajem a městem Brušperk o společném postupu při převodu zřizovatelské funkce pro základní uměleckou školu z Moravsko-slezského kraje na město Brušperk. Více je uvedeno v informaci z jednání zastupitelstva města. Rada města schválila Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu města Brušperk pro rok 2012 na podporu činnosti společenských a sportovních organizací, pro trenéry a vedoucí neziskových organizací včetně formulářů pro žádost o dotaci. Radní ještě schválili metodiku ocenění věcných břemen u inženýrských sítí pro právnické osoby ve výši 100 Kč/m 2, minimálně však 2000 Kč bez DPH. Rozhodli o přijetí věcného daru od Lékárny u Matky Boží Brušperk pro použití u příležitosti vítání občánků. Členové vzali na vědomí kontrolu plnění úkolů rady města, stavy na bankovních účtech města k 16. únoru 2012, aktuální stav pohledávek města v oblasti nájmů bytů k 31. lednu 2012 a informaci ze zápisu Sociální a zdravotní komise Rady města Brušperk. Z jednání zastupitelstva města Zastupitelé města Brušperk na 7. zasedání schválili nejdůležitější dokument města pro rok 2012, kterým je rozpočet v následujícím složení: Příjmy rozpočtu Kč Financování Kč Běžné a kapitálové výdaje Kč Rezerva výdajové části Kč Výdaje ve výši Kč Podrobnější výklad k rozpočtu uvádí v příspěvku starosta města Ing. Ivan Krupník. Ze zákona o obcích přísluší radě města rozhodovat o poskytnutí dotací společenským a sportovním organizacím do výše 50 tis. Kč a zastupitelstvu města ve výši nad 50 tis. Kč. V žádostech, které jednotlivé organizace poslaly, jich nad 50 tis. Kč bylo celkem 6. Zastupitelé rozhodli o poskytnutí dotací v této výši: Sportovnímu klubu Brušperk 230 tis. Kč, Tělovýchovné jednotě Sokol Brušperk ČSTV 125 tis. Kč, Tělocvičné jednotě Sokol Brušperk ČOS 120 tis. Kč, Pěveckému sboru Lašan Brušperk 88 tis. Kč, AP klubu Brušperk 60 tis. Kč. Rozhodli neposkytnout dotaci ve výši 83 tis. Kč Lašskému společenství, o. s. Dalším důležitým bodem 7. zasedání zastupitelstva města bylo schválení dohody mezi Moravskoslezským krajem a městem Brušperk o společném postupu při řešení převodu činností zabezpečovaných příspěvkovou organizací kraje Základní umělecká škola, Brušperk 261 na organizaci města Brušperk. Krajské zastupitelstvo tuto dohodu na svém zasedání dne schválilo. Dohoda byla většinovým počtem hlasů schválena i v brušperském zastupitelstvu. Naše město by tak mělo mít od července 2012 novou příspěvkovou organizaci, jejíž zřizovací listina bude schvalována na následujícím zasedání Zastupitelstva města Brušperk. Jiří Pasyk, místostarosta města 3

4 Barva foto č.3 (Vojtěch Martínek) + foto č.4 (rodný dům V.Martínka) + foto č.5 (pomník v Ostravě) Vojtěch Martínek 11. dubna dubna 1960 Od narození Vojtěcha Martínka, našeho rodáka, spisovatele a pedagoga uplynulo 125 let. 4 Nejdůstojnější a urozený pan Bruno, kněz biskup olomúcký, zapotil se dnes důkladně, když s velikým průvodem jel až na uherské hranice, aby navštívil svého věrného mana Smila na Suchých Hůrkách. Jeli lesy, nekonečnými šumivými lesy, jež se táhly po horských svazích i v údolích, lesy nedotčenými, v nichž ještě neřádila sekera drvoštěpova. A ctihodný kněz Wernher, správce biskupské komory, jen zádumčivě si hladil bradu a vzdychal: Milý Panebože, toho dřeva a užitek z něho pražádný Ale pan biskup nevšímal si valně starostlivých vzdechů svého správce, co chvíli si utíraje pot z lysého čela, velmi nespokojeně se mračil a dokonce polohlasem zaklel, když silný vraník, nesoucí jeho důstojné tělo, nějak neopatrně klopýtl o mohutné kořeny Byl to slavný průvod, jenž se ubíral s panem biskupem. Vojtěch Martínek, Větévky jalovcové, úryvek

5 Dnes jsou z toho hradu jenom smutné zříceniny. Ale před dávnými lety stál tento hrad jako pevný strážce celého kraje. Už je tomu mnoho let, co si sedl na výšinu, jedněm pro záštitu, jiným pro strach. Pro záštitu kupcům, kteří putovali pod hradem se svým zbožím z cizích končin, a také pokojným sedláčkům, kteří pracovali na polích ve svých dědinkách. Pro strach nepřátelům, kteří chtěli proniknout horskými pěšinami, nebo zlým lidem, kteří se skrývali v lesích. Bývalo dost takových lidí a ochrany bylo třeba. Vojtěch Martínek, U jasného plamene, úryvek. 5

6 Martínkovou stezkou za krásami našeho města Blízkými přáteli Vojtěcha Martínka byli starosta Karel Špaček a lékárník PhDr. Karel Šudich. Často se setkával i s členy početné rodiny Konečných, se kterými byl spřízněn prostřednictvím své starší sestry. Na gymnáziu dával přednost třídám se studenty z Brušperka. Jeho poslední studentkou byla pí. Libuše Vontrobová. Milí čtenáři, vydejte se po jeho stopách naším městem Martínkovou stezkou. Společnou vycházku chceme uskutečnit v měsíci květnu. Mgr. Jaroslava Neuwirthová Své významné životní jubileum oslaví v měsíci dubnu tito naši občané: Marie Vágnerová 88 let Marie Lysová 81 let Jarmila Benišová 87 let Jiří Neuwirth 81 let Ludmila Havránková 87 let Dagmar Podracká 81 let Kateřina Hajnošová 85 let Zdenka Pokludová 81 let Jiří Šperlín 84 let Rudolf Macanga 80 let Miroslav Mičan 83 let Zlatou svatbu v měsíci dubnu 2012 oslaví manželé Jarmila a Jan Škutovi. Město Brušperk, Městský úřad Brušperk, Sociální a zdravotní komise rady města Brušperk přejí všem jubilantům do dalších let pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu. Jana Šmiřáková, Odbor financí, majetku a vnitřních věcí 6 CYKLOSPORT PRODEJ SERVIS MARTIN PŘIKRYL, STARÁ VES N. O. NOVINKA! Prodej ELEKTROKOL! Možnost vyzkoušení! Výhradní prodejce německých kol FOCUS! Prodej kol a doplňků na splátky bez ručitele! Servis zajištěn. Garanční opravy do měsíce zdarma. Servis do 24 hodin. Výběr z 150 kol na prodejně. Stavba kol na zakázku. Prodej sportovních potřeb hokejky, brusle, lyže, tenisové rakety, míče, pálky na stolní tenis, spací pytle a další sportovní zboží. Termo prádlo Moira. Bazar jízdních kol. Oblečení a obuv pro cyklisty. Výprodej rybářských potřeb sleva 50 %. Možná platba kartami. Pracovní doba: pondělí až pátek h, h, sobota h Stará Ves nad Ondřejnicí, Petřvaldská 709 Mobil: , prodejna tel

7 Velikonoce Veliká noc Skutečně Velikonoce nesou svůj název proto, že se slaví Veliká noc. Dovolte, abych citoval z tzv. Velikonočního chvalozpěvu, který se již mnohá staletí zpívá v křesťanských chrámech: To je ta noc, ve které jsi, Bože, naše praotce, Izraelovy děti, kdysi vyvedl z Egypta, Rudým mořem jsi je pak převedl suchou nohou To je ta noc, kdy Kristus pouta smrti rozlomil a jako vítěz vystoupil z hrobu. Velikonoce jsou svátky naděje. Je mnoho věcí, které dnes vrhají stín na náš život. Obáváme se, jak se podaří zajistit slušnou budoucnost pro celá společenství lidí, rodiny, seniory, člověka, který se může snadno stát nezaměstnaným. Jsou nemoci, které stále omezují radost ze života mnoha lidem. Říká se: Pokud dýchám, doufám. Bez naděje se nedá normálně žít. Velikonoce hovoří o naději, která se objevuje nečekaně tam, kde se zdá, že je všechno v troskách. A troufám si říci, že je to naděje, která nevyrůstá na běžných hodnotách materiální jistoty. Nespočívá v tom, že se usměje na nás štěstí a vyhrajeme velikou hromadu peněz, třeba ve sportce. Velikonoce hovoří o naději, která vychází z lásky. Pro nás, křesťany, je to nepředstavitelná láska Boha, který tak miloval svět, že dal svého Syna. A Syn Boží, Ježíš Kristus, přijal z rukou lidí i odsouzení a smrt, neboť společenství s námi lidmi je pro něj tak nesmírně krásné. Ale naděje plyne i z lásky mezi lidmi. Není to radostné poselství evangelium když při nějakém životním neúspěchu řekne manželka manželovi, nebo i naopak: Neboj, zase to nějak společně zvládneme. S kolika životními problémy se setkávají mladí lidé a mnohdy se jim může zdát, že nemají východisko. A někdo např. rodiče, nebo dobrý kamarád, mu řekne: Nejsi na to sám, jdeme do toho spolu. To všechno je naděje, která světélkuje tam, kde se rozhostila tma. Takové naděje si važme a děkujme za ni. Neboť do temnoty se snadno může dostat každý z nás. A tak znovu cituji z Velikonočního chvalozpěvu: To je ta noc, o které je psáno: Noc jako den se rozjasní a noc je mi světlem ve všech mých radostech. Přeji všem čtenářům velikonoční radost ze světélka naděje v životě. VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY VE FARNÍM KOSTELE V BRUŠPERKU Květná neděle 1. dubna: Mše sv. na památku vstupu Pána Ježíše do Jeruzaléma se svěcením ratolestí v 9.30 h Zelený čtvrtek 5. dubna: Památka poslední večeře mše sv. v 18 h Velký pátek 6. dubna: Památka umučení Pána Ježíše a jeho ukřižování na Kalvárii v 15 h modlitba křížové cesty, v 18 h bohoslužba Velkého pátku. Bílá sobota 7. dubna: den modlitby u Božího hrobu. Ráno v 8 h modlitba růžence, celý den pak bude otevřený kostel pro vlastní ztišení v modlitbě. Velikonoční slavnost: bohoslužba velikonoční vigilie v sobotu ve 20 h Velikonoční neděle: v 9.30 h Velikonoční pondělí 9. dubna: mše sv. v 9.30 h BOHOSLUŽBY NA POUTNÍ SLAVNOST SV. JIŘÍ Neděle 22. dubna: mše sv. v 7.30 h slavná mše sv h. Odpoledne v 15 h svátostné požehnání. P. Karel Javorek, farář 7

8 barva foto karneval foto č. 7, 8, 9, 10, 11 8

9 Maškarní ples žáků Základní školy Brušperk Jak se již stalo dlouholetou tradicí, den před pololetními prázdninami se školní tělocvična na jedno odpoledne proměnila v taneční sál. Pro žáky základní školy se konal MAŠKARNÍ PLES a v 15 h vyrazily na parket první masky. Postupně jich bylo ke zhlédnutí více než stovka. Jako na každém maškarním byly voleny nejkrásnější masky, soutěžilo se a tancovalo. Nakonec tančily nejen děti, ale i jejich rodiče. Poděkování za sponzorské dary na nákup cen do tomboly patří hlavně Sdružení přátel školy, p. Holubovi za hudební doprovod a AP klubu za taneční vystoupení a předcvičování tanců. Po 17. hodině nastoupili na parket žáci 2. stupně a rozjela se diskotéka, jak se patří. Přestože ukončení ve h se většině zdálo příliš brzké, následný úklid tělocvičny a přilehlých místností ukončil velmi pěknou a příjemnou akci. Poděkování patří nejen deváťákům za organizaci karnevalu, ale i všem pedagogům, kteří se na akci podíleli. Mgr. Martin Myška Informace z Mateřské školy Brušperk Návštěvy kulturních představení pro naše nejmenší v sálu Národního domu jsou vítaným zpestřením výchovně vzdělávacího procesu v režimu mateřské školy. Naše děti zhlédly 8. března pohádku se zdravotním zaměřením Myšku Klárku bolí zub a dne 23. března loutkovou pohádku Otvírání studánek. Hudební program Já nic, já muzikant si poslechnou děti 18. dubna, divadelní pohádku Dobrodružství ze zahrádky Zoo zhlédnou 29. května. V květnu pozveme maminky na vystoupení dětí ke Dni matek. Besídky proběhnou v I. pavilonu 2. května, v II. pavilonu 3. května v horních třídách od 16 h, v přízemních třídách od hodin. Dne 10. května pojedeme na celodenní výlet do Zoo Ostrava. Zájemci o plavecký kurz budou jezdit do krytého bazénu v Kopřivnici, pátky od 18. května do 22. června, celkem šest lekcí. Zápis dětí do Mateřské školy Brušperk se uskuteční v úterý 24. dubna od 8 do 16 h v kanceláři mateřské školy vchod od Modré labutě. Přineste s sebou rodný list dítěte. Tiskopisy k vyplnění si můžete od 1. dubna vyzvednout v mateřské škole nebo stáhnout z webových stránek školy: brusperk.cz K 1. září 2012 odejde do 1. třídy základní školy třicet dětí, tedy stejný počet dětí může být z kapacitních důvodů do mateřské školy přijat. Vítězslava Karasová, ředitelka školy 9

10 Počet obyvatel, složení a pohyb obyvatel během roku 2011 a další některé údaje z matriky Naše město mělo k obyvatel a k byl počet obyvatel celkem 3968, což je o 73 občanů více. K navýšení počtu obyvatel došlo během roku 2011 pouze velkým počtem nově přihlášených občanů do našeho města a tentokráte nikoliv přirozeným přírůstkem. V roce 2011 se narodilo celkem 025 dětí 16 děvčat, 9 chlapců. Zemřelo celkem 047 občanů 21 mužů, 26 žen. Celkem se přihlásilo k trvalému pobytu 145 nových občanů. Odhlásilo se z Brušperku 050 občanů. V počtu obyvatel našeho města je i 26 cizinců. Z tohoto počtu žije u nás 6 občanů občanství slovenského, 1 polského, 8 ukrajinského, 1 rakouského, 6 vietnamského, 1 italského, 1 španělského, 1 řeckého a 1 amerického. Úřední adresu, což je adresa MěÚ, mělo ke konci roku celkem 45 našich obyvatel. Z celkového počtu 3968 obyvatel bylo ke konci roku 2011: mužů 1932, průměrný věk 39,82 žen 2036, průměrný věk 42,01 děti do 15 let 0593 občanů starších 60 let 0971 věkový průměr obyvatel 40,94 let Nejstaršími občany našeho města jsou p. Svatoslav Kalich, obyvatel Domova pro seniory Ondráš a p. Walter Jablunka, v tomto roce oslaví 97 let. Občanů starších 90 let žije v našem městě 28, občanů starších 80 let 207. V loňském roce bylo uzavřeno celkem 13 sňatků, 11 občanských a 2 církevní sňatky byly uzavřeny v kostele sv. Jiří. Ve venkovních prostorách naší radnice byly uzavřeny v loňském roce dva sňatky. Jeden svatební obřad se konal na kopci sv. Marka u božích muk. Jubilejní zlatou svatbu 50 let společného života oslavilo celkem 7 manželských párů, diamantovou svatbu 60 let společného života oslavily 4 manželské dvojice. Dalším slavnostním obřadem je vítání nových občánků. V loňském roce se v obřadní síni MěÚ uskutečnilo celkem třikrát. 10 Přehled o počtu obyvatel v Brušperku od roku 2009 Rok Počet obyvatel Počet narozených Počet úmrtí Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Eva Hankusová, matrikářka Redakce Brušperského zpravodaje se omlouvá všem našim čtenářům za záměnu přehledu počtu obyvatel našeho města v letech 2010 a Přijměte, prosím, naši omluvu a využijte ji k porovnání pohybu obyvatel v daných letech. Pro větší přehled uvádíme i údaje z předcházejících let. Děkujeme za pochopení. Jaroslava Neuwirthová, předsedkyně RR

11 reklama celá strana Allianz Allianz s Vámi od A do Z Informace - PENZIJNÍ FONDY ALLIANZ PENZIJNÍ FOND vyhrál počtvrté za sebou soutěž o nejlepší finanční instituci roku Zlatý Měšec Desítky tisíc klientů, kteří v posledních měsících právě do tohoto fondu přicházejí, oceňují především nadstandardní zhodnocení, které v uplynulých letech bylo vždy nejvyšší na trhu. Penzijní fond Allianz opět nejlépe zhodnotil prostředky klientů za rok 2011 Do můžete ještě nově vstoupit do PF Allianz za současných podmínek Nabízíme řešení i pro klienty, kteří nestihli přestup z jiného fondu do konce února Bližší informace: Ing. Marie Lančová, zástupce Allianz, a.s. Tel , Další nabídka: v celé šíři pojistných smluv (život, majetek, vozidla, cesty, podnikatelé) Informační tabulka viz. zdroj: Nejvýhodnější nabídky pro zvolený věk 25 let a měsíční příspěvek 1500 Kč Název produktu Výnos fondu za rok 2010 Výnos fondu za rok 2009 Bonus Výsledná částka ALLIANZ 3.00% 3.00% 0.00% Kč GENERALI 2.10% 2.40% 0.00% Kč AEGON 1.50% 2.10% 0.20% Kč AXA 1.50% 2.00% 0.00% Kč ČESKÁ SPOŘITELNA 2.00% 1.28% 0.00% Kč ČESKÁ POJIŠŤOVNA 2.00% 1.20% 0.00% Kč ČSOB STABILITA 1.40% 1.40% 0.00% Kč KOMERČNÍ BANKA 2.20% 0.58% 0.00% Kč ING 1.90% 0.24% 0.00% Kč 11

12 12 Bru persk zpravodaj

13 Bru persk zpravodaj reklama celá strana NEXTNET 13

14 Ach ti pejskaři. Jen někteří! Jaro je opět tady a s ním se začíná odkrývat vše, co v průběhu zimy ukryl sníh. Proto znovu narážíme na nepříjemné pozůstatky zimy, hlavně psí exkrementy. Už se zdálo, že snad dochází k postupnému odstraňování tohoto nešvaru. Bylo to však jen zdání. Vím, že tento pouhý apel, myšlený v dobré víře na ohleduplnost lidí, na nezodpovědné pejskaře asi nezabere. Zkouším to však znovu a připadám si již jako bájný Sisyfos. Nezodpovědní pejskaři, je to pro vás opravdu problém sebrat exkrementy po svém miláčkovi?! Uvědomte si, prosím, že středověk je již dávno za námi. Žijeme v jiné době, s jinými možnostmi a zvyklostmi. Ohleduplnost by v každé době měla patřit k vlastnostem každého slušného člověka. A právě těm patří poděkování, že po svých psech vždy uklidí. Jiří Pasyk, místostarosta města Majitelům psů Upozorňujeme všechny majitele psů, že dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 o místních poplatcích skončil termín pro zaplacení poplatků ze psů dne 31. března Pokud jste tuto svou povinnost řádně nesplnili v daném termínu, žádáme o urychlenou nápravu. Poplatek lze zaplatit osobně na MěÚ Brušperk, kancelář č. 208, případně uhradit na bankovní účet MěÚ Brušperk č /0300, jako variabilní symbol prosím uveďte číslo popisné vašeho domu. Konkrétní výše poplatků byla zveřejněna ve zpravodaji číslo 3/2012. Jana Šmiřáková, Odbor financí, majetku a vnitřních věcí Bezplatná právní poradna pro občany Brušperka je v zasedací místnosti městského úřadu v úterý 10. a 24. dubna od 15 do h. 14

15 Upozornění občanům, majitelům nemovitostí Zásady požární bezpečnosti při provozu komínů a spotřebičů paliv jsou obsaženy v nařízení vlády č. 91/2010 Sb., které nabylo účinnosti 1. ledna Před samotným uvedením spalinové cesty, tj. komína a kouřovodu do provozu nebo po každé stavební úpravě komína, před výměnou nebo novou instalací spotřebiče, po komínovém požáru je povinností majitele nemovitosti zajistit revizi spalinové cesty, kterou provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, tj. kominík. Majitel nemovitosti je také povinen zajistit vyčištění spalinové cesty u spotřebičů na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kw při celoročním provozu 3 ročně a při sezónním provozu 2 ročně, nejlépe před a po skončení topné sezóny. U spotřebičů do zmíněných 50 kw včetně lze provádět čištění spalinové cesty svépomocí, přesto je lepší spolehnout se na odborníky kominíky. Při čištění spalinové cesty se zejména odstraňují saze, nečistoty a kondenzáty nahromaděné ve spalinové cestě. Povinností majitele nemovitosti je u spotřebičů na pevná paliva zajistit kontrolu spalinové cesty 1 ročně, prováděnou kominíkem. Při kontrole spalinové cesty se provádí např. posouzení bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu ve vztahu ke konstrukčnímu provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv, kontrola prostupů spalinové cesty stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vůbec posouzení stavebně technického stavu spalinové cesty. O provedené revizi musí kominík vyhotovit písemnou zprávu. Nezapomínejte na pravidelné čistění komínů a vybírání sazí, stejně jako na kontrolu technického stavu komínu, kouřovodu a spotřebičů paliv odborníky, kominíky! Statistika potvrzuje, že nebezpečí vzniku požárů není pouhá planá hrozba. Od do došlo k osmi požárům. Příčinou byl špatný stav komínu, kouřovodu, špatná instalace. Na přelomu roku 2010 a 2011 došlo k 12 požárům, od do k 19 požárům. Zásady požární ochrany je nutné dodržovat při instalaci a provozování krbových vložek a kamen. Bezpečné zásady pro navrhování a provádění krbů s otevřeným a uzavřeným ohništěm jsou uvedeny v návodech výrobců. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje ETS Elektrotelevizní servis Opravy spotřební elektroniky televize monitory audio video DVD satelity Set Top Box Opravy mobilních telefonů Opravy domácích spotřebičů žehličky vysavače mikrovlnky fény holicí strojky Montáž satelitní techniky Internetový prodej Evžen Peter T mobil Kostelní O Krmelín Vodafone E mail: 15

16 POZVÁNÍ NA KULTURNÍ AKCE V MĚSÍCI DUBNU Neděle 1. VELIKONOČNÍ KONCERT SOUBORU MUSICA DOLCE VITA Účinkují: Daniela Demuthová mezzosoprán Michaela Valentová flétna, j. h. Zbyňka Šolcová harfa Zazní skladby světoznámých skladatelů: J. S. Bacha, G. F. Händla, G. P. Telemanna, N. Paganniniho, W. A. Mozarta, G. B. Pergolesiho, A. Vivaldiho. Srdečně zve Kulturní komise města Brušperk Kostel sv. Jiří v Brušperku od 16 h. Vstupné: 60 Kč, děti do 12 let zdarma. Čtvrtek 5. Městská knihovna Brušperk pořádá v 18 h besedu se spisovatelkou IVOU PEKÁRKOVOU, která patří mezi nejznámější české autorky. Když píše, je to od srdce a bez obalu. V ničem si nebere servítky. V současnosti žije trvale v Londýně. Úterý 10. Z deníku cestovatelů království KAMBODŽA, země nížin kolem řeky Mekongu a jeho přítoků, vklíněná mezi Thajsko, Laos a Vietnam. V 6. století n. l. byla dobyta ze severu kmenem Khmérů, jejichž říše vzkvétala až do roku V té době vznikly chrámové komplexy, nad kterými se dodnes tají dech. Rádi vám zemi a její památky přiblížíme v přednášce v rámci LULV v Národním domě od 18 h. Srdečně zvou manželé Homolovi. Čtvrtek 12. Městská knihovna Brušperk pořádá v 18 h besedu spojenou se křtem nové knihy. Hostem bude spisovatelka KLÁRA JANEČKOVÁ. Autorka představí svůj devátý román TEMNOTA. Její knihy jsou známy propracovanou psychologií postav, strhujícím dějem, ale i citem a láskou, její hrdinky čelí násilí i zločinu. Její historické romány, spletitými vztahy čtenáře vtahují do víru událostí. Sobota h. tradiční POUŤOVÁ ZÁBAVA s kapelou REZON v areálu travnatého hřiště. Pořádá SK Brušperk. Neděle 22. Tradiční BRUŠPERSKÁ POUŤ na sv. Jiří. Středa 25. v 17 hod. v sále ZUŠ vystoupí absolventky I. stupně: Tereza Masopustová příčná flétna, Kateřina Otrusinová příčná flétna, Iveta Kostková klavír, Vendula Martiníková zpěv a absolventka II. stupně Pavlína Pěluchová klavír. Sobota 28. Kulturní komise města Brušperka vás srdečně zve na divadelní představení NA MĚLČINĚ. Účinkují: Iva Janžurová, Miroslav Vladyka, Barbora Munzarová, Sabina Remundová. Není v současné světové dramatice mnoho her, které by nabízely hned tři velké příležitosti pro ženy herečky. Text nizozemského autora takovou hrou je. Disponuje životní moudrostí, humorem a zároveň je v něm odvěký příběh běhu času, vnímaný přes model rodiny. Kdy každý z nás dospěje pod ochranou rodičů, aby záhy začal chránit je, starat se o ně a doufal, že je pro svoje děti tím, čím byli rodiče pro něho. Společenský sál ZŠ V. Martínka v Brušperku od h. Vstupné: řada 290 Kč, zlevněné 250 Kč, řada 250 Kč, zlevněné 210 Kč, řada 210 Kč, zlevněné 170 Kč (zlevněné: senioři, studenti, děti, ZTP). Předprodej od soboty v IC Brušperk, tel , 16

17 N ÁRODNÍ DŮM BRUŠPERK Galerie Výtvarného centra Chagall v Národním domě vás zve na výstavu obrazů z tvorby mladého ostravského autora MARKA NENUTILA Výstava potrvá do 8. května * * * Památník Vojtěcha Martínka stálá expozice o životě a díle brušperského rodáka a spisovatele. Součástí Památníku je také expozice věnovaná dalším významným rodákům. Vstup volný. V současné době zajišťuje vstup Informační centrum Brušperk ve své otevírací době. Těšíme se na vaši návštěvu. Klub seniorů Brušperk plán na duben Út h Prodej vstupenek na operetu Polská krev p. Tichopádová Út h Schůze seniorů dětského domova p. Kovalová Pá h Výdej objednaných jídel (pouze tento den) p. Kubinová Út h Schůze výboru p. Kubinová St h Zápis na zájezd do Čalova p. Adamusová Čt h Schůzka seniorů KA p. Bujnošková St h Schůzka seniorů Tesko p. Konvičková St h Odjezd od zast. Brušperk, Střed do divadla na operetu Polská krev p. Tichopádová Po h Schůze výboru s důvěrníky p. Kubinová Klub otevřen po pá od 8.30 do 11 h. Příznivci cykloturistiky: sraz každou středu ve 14 h u hasičské zbrojnice. Změna programu vyhrazena, nutno sledovat vývěsní skříňku. GARÁŽOVÁ VRATA, PLOTY, PLETIVA, Thuje na živý plot, okrasné dřeviny. Garážová vrata od 9999 Kč vč. 20% DPH. Výklopná, dvoukřídlá, sekční. Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání. Typizovaná i na míru. Standardní barvy i imitace dřeva. Doplňková výbava. Provádíme i montáže. PLOTY PLETIVO: Prodej a výstavba oplocení. Pletiva, kované ploty, průmyslové, mobilní, svařovaná pletiva, svařované panely, branky a brány. Při objednávce včetně montáže sleva 30% na okrasné dřeviny ze zahradnictví. THUJE a další okrasné dřeviny. Sazenice od 10 Kč/kus. Množstevní slevy. Prodáváme také stínící tkaninu. Hrabovská 5/39, Ostrava Nová Bělá, Tel.: , Doprava po celé ČR. ZDARMA DOPRAVA při celkovém nákupu nad 7000 Kč. 17

18 reklama celá strana PTV 18

19 19

20 Nabídka služeb TS a. s. Děláte si starosti, jak tentokrát zvládnete úpravu zahrady? Jste bezradní, jak co nejlépe naložit s nově pořízeným pozemkem? Jsme tady pro Vás! Využijte dlouholetých zkušeností našich odborníků! přímo na místě zdarma zhodnotí stav a navrhnou potřebné úpravy kalkulaci provedou i v několika cenových variantách kreativita a zohlednění jedinečnosti místa je samozřejmostí 20 Nabízíme: Zakládání nových trávníků (dovoz zeminy a substrátů, urovnání terénu, kultivace ploch, výsev travního osiva, ošetření hnojivy a selektivními herbicidy). Údržbu travnatých ploch (vertikutaci, hnojení a kosení trávníků). Sadové a jemné terénní úpravy. Výsadbu a péči o dřeviny a keře (průklesty a omlazení keřů, přihnojování keřů a stromů, chemickou likvidaci nežádoucí vegetace, zálivku, kácení stromů, likvidaci pařezů frézováním, odstranění náletů a výmladků). Realizaci zahrad od zpracování návrhů až po výsadbu, popř. následnou údržbu. Vaši zahradu můžeme vybavit: Různými druhy pergol, zahradních altánů, popř. laviček. Ploty a zídkami dle vašich požadavků. Typizovanými dětskými prvky. Provádíme: Výstavbu a rekonstrukci chodníků, drobné asfaltování. Opravy sekaček a jejich servis. Neváhejte a kontaktujte nás na adrese: TS a. s., 17. listopadu 910, Frýdek Místek, tel.: , , e mail: NAŠE SLUŽBY PRO VAŠI POHODU!

21 Přehled činnosti stavebního úřadu MěÚ Brušperk za rok 2011 Stavební úřad MěÚ Brušperk vykonává funkci stavebního úřadu i pro okolní obce tj. pro Starou Ves n. O., Krmelín, Fryčovice a Hukvaldy (celkem pro 7 katastrálních území Stará Ves n. Ondřejnicí, Košatka nad Odrou, Krmelín, Brušperk, Fryčovice, Rychaltice, Sklenov). Stavební úřad vydal v roce 2011 tato rozhodnutí, souhlasy a jiná opatření: Věc Celkem K. ú. Brušperk Územně plánovacích informací 35 8 Územních souhlasů s umístěním různých staveb Územních rozhodnutí o umístění různých staveb 28 3 Stavebních povolení pro různé stavby 44 6 Souhlasů s provedením ohlášených jednoduchých staveb Kolaudačních rozhodnutí pro různé stavby Souhlasů s užíváním staveb Kolaudačních souhlasů 22 2 Povolení změny stavby před dokončením 4 2 Povolení změny v užívání stavby 10 2 Povolení odstranění stavby 6 1 Rozhodnutí o povolení zkušebního provozu 2 Rozhodnutí o povolení sjezdu nebo překopu místní komunikace 6 Kontrolních prohlídek staveb Prošetření stížností 2 Udělení výjimky v souvislosti s umísťováním nových staveb 2 Ověření pasportů stavby 5 Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí 1 Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení 6 Kromě výše uvedeného stavební úřad MěÚ Brušperk vydal různá potvrzení pro katastrální úřady a peněžní ústavy, poskytoval stavebníkům informace z územních plánů všech dotčených obcí, ověřoval geometrické plány a podával informace spadající do jeho kompetence. Ing. Jana Starůstková, vedoucí stavebního úřadu 21

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Krásné prožití Velikonočních svátků. Vám přeje. obec Dolní Tošanovice. Zpravodaj obce Dolní Tošanovice. * * * duben 2 0 1 2 * * *

Krásné prožití Velikonočních svátků. Vám přeje. obec Dolní Tošanovice. Zpravodaj obce Dolní Tošanovice. * * * duben 2 0 1 2 * * * Zpravodaj obce Dolní Tošanovice * * * duben 2 0 1 2 * * * ZPRÁVA Z 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 22. 03. 2012 Dne 22. 03. 2012 se konalo 12. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice v prostorách

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Oběžník č. 3/2012. 1. Pobíhání a venčení psů

Oběžník č. 3/2012. 1. Pobíhání a venčení psů Oběžník č. 3/2012 Četnost vydání: cca 1x měsíčně Místo vydávání: Nižní Lhoty Číslo a den vydání: 3/2012 ze dne 20. 3. 2012 Evidenční číslo: MK ČR 10232 Název, sídlo a IČO vydavatele: Obecní úřad Nižní

Více

Obecní úřad Infokanál

Obecní úřad Infokanál Obecní úřad Infokanál 19.2.2016 2016 Ing. Košťál Lubomír Od 22.2. do 26.2.2016 provoz úřadu omezen z důvodu malování. Děkujeme za pochopení. Obec Noviny p. R. nabízí k zapůjčení motorový kombinovaný drtič

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp. Termín 56 1578 Bere na vědomí Kontrolu přijatých usnesení z 52. schůze

Více

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 66 1910 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 58. schůze rady ze dne 19.11. 2009, z 65. schůze

Více

Obecní úřad Infokanál

Obecní úřad Infokanál Obecní úřad Infokanál 21.1.2016 2016 Ing. Košťál Lubomír Čerpání řádné dovolené pí Renaty Lazárové od 28.1. do 29.1.2016 a 5.2.2016. Čerpání řádné dovolené p. Miloslava Hercíka od 28.1. do 29.1.2016. Úřední

Více

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 71. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 9. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 71 2013 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 70.schůze rady ze

Více

Obecní úřad Infokanál

Obecní úřad Infokanál Obecní úřad Infokanál 11.1.2016 2016 Ing. Košťál Lubomír Milí rodiče, ode dneška bude pracovník úřadu čekat na zastávce autobusu v 14:12 hodin, kdy dojede autobus se školáky ze Stráže pod Ralskem. Bezpečně

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

konané dne Čís. Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod. Termín z 4. schůze Rady obce Hukvaldy,

konané dne Čís. Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod. Termín z 4. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 4. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 15.12.2014 Čís. Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod. Termín z 78. schůze Rady obce Hukvaldy, ze dne 06.10.2014 78 1912 Ukládá

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Kontrola usnesení: Úkoly uložené 17. schůzí Rady obce

Kontrola usnesení: Úkoly uložené 17. schůzí Rady obce Přehled přijatých usnesení z 19. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 9. 11. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Úkoly uložené 16. schůzí Rady obce Hukvaldy,

Více

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9.

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. INFOKANÁL HUKVALDY Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. Vysílání Janáček 12/2010 od 1:00,5:00,9:00,13:00,17:00,21:00 hodin Vysílání TV Mikroregiony 33/2010 od 2:00,6:00,10:00,14:00,18:00,22:00 hodin Den

Více

Obecní úřad Infokanál

Obecní úřad Infokanál Obecní úřad Infokanál 23.6.2016 2016 Ing. Košťál Lubomír Obecní úřad nabízí palivové dříví (trámy a latě ze střechy hospodářského stavení). Cena za jeden kontejner s dopravou 500,- Kč. Zájemci hlaste se

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Zaměstnanci obecního úřadu přejí všem občanům klidné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2017.

Zaměstnanci obecního úřadu přejí všem občanům klidné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2017. Zaměstnanci obecního úřadu přejí všem občanům klidné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2017. Pondělí 8:00-11:30 12:00-17:00 hod. Úterý Pro veřejnost ZAVŘENO Středa 8:00-11:30

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Obec Lanžov Obecní úřad Lanžov

Obec Lanžov Obecní úřad Lanžov Obec Lanžov Obecní úřad Lanžov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lanžov konaného dne 17.12.2012 v Lanžově. Přítomní: Skořepová A., Pavlíčková K., Kněžour M., Janeček J., Holub L.,Antonín M., od 18:21

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka v tis. Kč text Příjem daní a poplatků - 1031 1111 1 080,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 500,00 " ze sam. čin. 1113 80,00

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

Počet obyvatel k : obyvatel v obci Hospozín obyvatel v osadě Hospozínek

Počet obyvatel k : obyvatel v obci Hospozín obyvatel v osadě Hospozínek Závěrečný účet Návrh závěrečného účtu obce Hospozín za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů/ Údaje o obci:

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

L U Ž E B S Z M P Ř Í B R A M

L U Ž E B S Z M P Ř Í B R A M Sportovní zařízení města Příbram příspěvková organizace Legionářů 378, 261 01 Příbram VII IČO: 71217975, DIČ: CZ71217975 Tel.: 318 626 649, fax: 318 623 815, e-mail: szm@pb.cz C E N Í K S L U Ž E B S Z

Více

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY 1. Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti a funk.požitků - z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti - z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů - z příjmů právnických

Více

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25 Závěrečný účet obce Životice u Nového Jičína za rok 2013 sestavený ke dni 31.12.2013, předložený v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Plnění rozpočtu příjmů,

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016

Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016 Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016 1/ Kontrola usnesení 34/170 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozpočtové opatření č. 7/16 34/171

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Obec LÍBEZNICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Zastupitelstvo obce Líbeznice se na svém zasedání dne 21.05.2014 usnesením č.

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ Ve čtvrtek dne 7. dubna 2016 zemřel ve věku 30 let JAKUB ŘIHÁK Se zesnulým se rozloučíme v pátek dne 15. dubna 2016 v 15.15 hodin v chrámu Páně

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Životický portál. Od 25. prosince do 5. ledna 2017

Životický portál. Od 25. prosince do 5. ledna 2017 Životický portál Od 25. prosince do 5. ledna 2017 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk KUNCOVÁ Věra 33 92 KROUTILOVÁ Vlasta 23 65 ŽLEBEK Jindřich 148 60 CÁBOVÁ Růžena

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 21.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 21.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 21.3. 2013 (usnesení č. 122/12 139/12) 122/12 Zastupitelstvo městského

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 -1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 1/2/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 2. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Přehled přijatých usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 13. června Usnesení č. 490/1627

Přehled přijatých usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 13. června Usnesení č. 490/1627 Přehled přijatých usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 13. června 2016. Usnesení č. 490/1627 ZO schvaluje program jednání ZO ze dne 13. června 2016. K usnesení 486/1626 ZO schvaluje

Více

Obec Životice u Nového Jičína

Obec Životice u Nového Jičína Obec Životice u Nového Jičína Závěrečný účet Obce Životice u Nového Jičína za rok 2012 sestavený ke dni 31.12.2012, předložený v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Rozpočet Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her , DPPO - za obec ,00

Rozpočet Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her , DPPO - za obec ,00 Rozpočet 2014 - město Starý Plzenec (v Kč) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2014 1111 DPFO ze záv. činnosti 9 000 000,00 1112 DPFO z podnikání 700 000,00 1113 DPFO srážk. 1 000 000,00

Více

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Příjmy Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v Kč rozpočtu Poplatek ze psů 115 117 570,00 102,23 (vybírá se dle vyhlášky) Pobytové poplatky

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení U snesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 22. 04. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti Hasičské zbrojnice Frýdlant nad Ostravicí 1. Organizační záležitosti

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Životický portál. Od 9. května do 15. května 2016

Životický portál. Od 9. května do 15. května 2016 Životický portál Od 9. května do 15. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk NEVLUDOVÁ Ludmila 135 94 ČERNOCHOVÁ Marcela 18 65 HIKEL Alois 130 83

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 19.12.2016 v 18:00 Ve Studené dne 20.12.2016 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 Program

Více

- 1 - U S N E S E N Í. ze 70. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. listopadu (č. 1007/ /70)

- 1 - U S N E S E N Í. ze 70. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. listopadu (č. 1007/ /70) - 1 - U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. listopadu 2013 (č. 1007/70 1020/70) Přítomní členové rady : I. Mikulica, J. Dřevjaný, Ing. R. Pracuch, R. Schmuch Omluveni

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

OBEC VELKÁ POLOM. Obec Velká Polom Sídlo: Velká Polom, Opavská 58, PSČ: IČO:

OBEC VELKÁ POLOM. Obec Velká Polom Sídlo: Velká Polom, Opavská 58, PSČ: IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VELKÁ POLOM ROK 2014 v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Základní údaje o obci: Název: Obec Velká Polom

Více

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Dobrovodský ZPRAVODAJ Číslo 1/15 ROČNÍK XXI. Duben 2015 12., 13. a 14 června 2015 SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Obce Dobrá Voda u Hořic Obecní úřad připravuje sjezd rodáků a přátel Obce Dobrá Voda u Hořic. Program

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 17 PŘÍJMY Daňové příjmy 11 Daň z příjmů právnických osob za obce 9 1341 Poplatek ze psů 43 134 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 38 1343 Poplatek

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 OBEC CHLUMANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce. Zastupitelstvo obce Chlumany se

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 Obec: IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Kino: Ne 1.12.2007 v 18.00 hod. KDYŽ si

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HEŘMANICE U ODER ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HEŘMANICE U ODER ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HEŘMANICE U ODER ZA ROK 2015 (v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle 17, ve znění platných předpisů) Údaje o obci: Organizace: Obec Heřmanice

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

INFORMACE OVS F-M K OKRESNÍM SOUTĚŽÍM 2016/2017

INFORMACE OVS F-M K OKRESNÍM SOUTĚŽÍM 2016/2017 INFORMACE OVS F-M K OKRESNÍM SOUTĚŽÍM 2016/2017 Vážení předsedové volejbalových oddílů, odpovědní pracovníci družstev a ostatní zájemci o působení v okresních soutěžích Frýdku Místku, věnujte prosím pozornost

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 11, Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka, IČ:254762 Č. j. : Kyselka/55/15/KY Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 215 konaného dne 9. 12. 215,

Více