Ve Valticích to opět vřelo fašankově

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ve Valticích to opět vřelo fašankově"

Transkript

1 Ve Valticích to opět vřelo fašankově 14. února, poslední sobotu před Pope leční středou, propuklo ve městě hodování. Restaurace Valtická rychta připravila zabi jačkové pochoutky přímo před svou restau rací a neopomněla pozvat ani valtickou chasu, která pořádá fašankovou obchůzku a fašankovou zábavu. Právo k této obchůz ce jí dal starosta města Ing. Pavel Trojan slovy: Já, starosta staroslavného města Valtice, vědom si starých práv a tradic, udí lím vám Fašankové právo k fašankové ob chůzce a fašankové zábavě s pochováním basy. Zároveň vám ukládám, abyste ctili domácích i přespolních, jedli do polosyta a pili do polopita. Masopustní taneček podšable a tanec s maškary proběhl nejen před měst skou radnicí a restaurací Valtickou rych tou, ale také před Domem seniorů, před Hotelem Salety a před Archivními sklepy pana Machálka. Poděkování za dodržování starých tra dic a za krásné odpoledne patří především valtické chase, všem maskám a samozřejmě všem, kteří tento průvod přijali a pohostili. Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice Slovo starosty si na své návštěvníky počká až do září, ne boť archeologické nálezy projekt o několik měsíců zpozdily. Mimořádné pozornosti se jistě dočká koncert Magdaleny Kožené v rámci le tošního jubilejního XX. ročníku cyklu kon certů Concentus Moraviae, který se uskuteční v zámecké jízdárně ve čtvrtek Volba místa pro slavnostní zá věrečný koncert nemohla padnout na jiné město než na Valtice, které se právě letos pochlubí dokončením takto významného projektu. pokračování na straně 3 V měsících květnu až září čeká Valtice jedna z nejvýznamnějších událostí za po slední léta. Bude dokončen projekt obnovy zámeckého barokního divadla a zimní jíz dárny, včetně potřebného zázemí pro ná vštěvníky i účinkující. Měl jsem možnost se osobně přesvědčit o postupu stavebních prací a věřím, že vše bude v termínu řádně zvládnuto a stavební část projektu úspěšně završena. Již v květnu je v obnovené jíz dárně plánován 48. ročník jarní vinařské soutěže Valtické vinné trhy. Barokní divadlo 3. března 2015 U Raka slaví 20 let Vážení spoluobčané, dovolte nám, abychom spolu s Vámi zavzpomínali na již dvacetiletou tradici našeho zařízení. V roce 1994 vznikla myšlenka na otevření nové lékárny a salonu, kde budou poskytovány služby v širším měřítku. Myš lenku jsme uskutečnili a v začátku roku 1995 byl otevřen již první provoz. Dne byla pro první pacienty otevře na Lékárna U Raka a následně byl zprovozněn Salon U Raka, kte rý v té době poskytoval služby kadeřnické, kosmetické a pedikérské. Po roce jsme za čali poskytovat také služby masérské a manikérské. V dalších letech jsme zakou pili i solárium. V přízemí budovy byla otevřena banka a následně směnárna. Dnes v těchto prostorech již několik let sídlí Op tika p. Bc. Vlasty Vyhodové. V této dvaceti leté době prošla budova několika menšími stavebními úpravami a vylepšeními. Několikrát byla obnovena fasádní barva (naposled v roce 2014) a ve dvoře celého objektu byla postavena nová budova, ve které sídlí ordinace praktického lékaře. Byly upraveny i interiérové prostory. Tedy služby, které lékárna i salon poskytují, jsou již dnes ucelené. Touto cestou bychom rádi poděkovali všem pacientům a zákazníkům, kteří nám na té naší dvacetileté pouti byli a budou nápomocni a věříme, že se službami, které poskytujeme, jsou a nadále budou spokojeni. Také děkujeme všem našim stávajícím i bývalým zaměstnancům za důvěru v nás a dobře odvedenou práci a to v jakémkoliv oboru. Přejeme si, aby nadále všichni zákazníci a pacienti byli spokojeni a s důvěrou se na nás obraceli. Děkujeme. Slaninová Bronislava Slanina Luděk Mgr. Slaninová Helena Uvnitř najdete: Ptáme se za Vás Valtické detaily Historie Valtic Kalendář akcí Slovo starosty Školy a školka Florbal Víte, že...

2 strana 2 Město Valtice a Městský úřad MĚSTO VALTICE USNESENÍ č. 3 z řádného zasedání zastupitelstva města Valtice ze dne 16. února 2015 I. Zastupitelstvo města bere na vědomí: 1. Určení Mgr. Dagmar Uherkové zapisovatelkou dnešního jednání zastupitelstva. 2. Zprávu o kontrole plnění usnesení z řádného zasedání ZMV č. 2 ze dne Zprávu o činnosti rady města včetně usnesení z jednání rady č. 3 ze dne a č. 4 ze dne Zápis z jednání Finančního výboru ze dne II. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. Návrhovou komisi ve složení: MUDr. Vítězslav Machovský, Bc. Milan Sedláček a MUDr. Vít Havel. 2. Ověřovatele zápisu z dnešního jednání zastupitelstva: paní Anna Režňáková a Mgr. Soňa Vašíčková. 3. Program jednání dnešního zasedání Zastupitelstva města Valtice. 4. Vyřazení a likvidaci majetku PO Základní školy Valtice v celkové výši , Kč. Majetek se vyřazuje z majetkových účtů ORG 313 ve výši , Kč, z podrozvahového účtu 903/972, ORG 313 ve výši , Kč a 903/973, ORG 313 ve výši , Kč s tím, že bude vyřazen ke dni Vyřazení a likvidaci majetku města Valtice včetně or ganizačních složek města v celkové výši ,40 Kč. Majetek je vyřazen z účtů ORG 1, 13, 316 a 330 v celkové výši ,90 Kč a z podrozvahové účtu 903/972 ORG 11, 316 ve výši ,50 Kč s tím, že bude vyřazen ke dni Vyřazení a likvidaci majetku Mateřské školy Valtice v cel kové výši ,84 Kč. Majetek se vyřazuje z podrozvahových účtů 903/972, ORG 302 ve výši , Kč a 903/973, ORG 302 ve výši ,84 Kč s tím, že bude vyřazen ke dni Vyřazení a prodej majetku města Valtice z účtu ORG 13 ve výši , Kč s tím, že bude vyřazen ke dni Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Valtice ve znění příloh Žádost o poskytnutí dotace, Tabulka požadavků, Plánovaný rozpočet projektu/akce, Závěrečná zpráva o realizaci akce, Finanční vyúčtování projektu/akce, Metodický návod dokla dování při vyúčtování akce a Smlouva o poskytnutí dotace z roz počtu města Valtice, vše s účinností ode dne Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi městem Valtice se sídlem Nám. Svobody č. 21, Valtice, IČ a společností ATELIÉR URBI, spol. s r. o. se sídlem Chopinova 301/9, Brno, IČ: , jejímž předmětem je zhoto vení územního plán Valtice a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 10. Použití příspěvku z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2015 na obnovu kulturní památky budovy TIC, na akci s ná zvem Obnova budovy TIC, sanace vlhkého zdiva, obnova podlah a omítek, oprava konstrukce krovu a střešní krytiny, obnova kana lizace etapa 2015 v plné výši , Kč bez DPH a vlastního podílu příjemce na tutéž akci ve výši , Kč, přičemž veške ré náklady na DPH hradí příjemce dotace. 11. Spoluúčast města Valtice na projektu Valtice Valtický potok, oprava PB koryta, km 2,580 2,660 spočívající v po skytnutí částky , Kč bez DPH na úhradu materiálu na opravu pravého břehu koryta Valtického potoka, který je ve vlastnictví Povodí Moravy, s. p. III. Zastupitelstvo města zrušuje: 1. Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Valtice schválené Usnesením č. 9 ZMV ze dne včetně všech příloh k těmto zásadám. 2. Uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky malého rozsahu Valtice bezbariérové chodníky III. etapa mezi Městem Valtice, se sídlem Nám. Svobody 21, Valtice a společností TREPART, s. r. o., Pištěkova 782/3, Praha 4, IČ: , a pověření starosty podpisem smlouvy, které schválilo na zasedání ZMV č. 30, dne IV. Zastupitelstvo města pověřuje radu města: 1. Přípravou veřejné zakázky malého rozsahu a výběrem dodavatele díla na akci s názvem Obnova budovy TIC, sanace vlhkého zdiva, obnova podlah a omítek, oprava konstrukce krovu a střešní krytiny, obnova kanalizace etapa 2015, schválením smlouvy o dílo a dále pověřuje starostu podpisem smlouvy o dí lo s vybraným dodavatelem. Ing. Pavel Trojan, starosta města Mgr. Soňa Vašíčková, místostarostka města Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a předpisů. Valtice využívají k úklidu veřejných prostranství klienty úřadu práce i odsouzené Stejně jako v minulém roce i letos Město Valtice získalo dotace, které umožní u technických služeb nově zaměstnat 7 lidí (zatím nastoupí od pět lidí), kteří jsou vedeni v evidenci břeclavského úřadu práce. Pracovat budou především na udr žování čistoty města, při sbírání odpadků, zametání, likvidaci plevelů, sečení atd. Ti šikovnější a odborně zdatní (zedník) pomů žou stávajícím zaměstnancům s opravami chodníků, ve kterých budeme i v letošním roce pokračovat. Zároveň se nám podařilo u pěti lidí, jejichž mzda je dotovaná úřadem práce od minulého roku, prodloužit smlou vy do konce srpna tohoto roku. Úřad práce letos dotuje mzdy částkou až 14,5 tisíce korun (z této částky se platí i odvody zaměstnavatele), to ale v žádném případě neznamená, že by si nekvalifi kovaní pracovníci vydělali celou částku. Město Valtice, prostřednictvím tech nických služeb, nadále udržuje spolupráci také s Probační a mediační službou ČR, s pracovištěm v Břeclavi. Jedná se o in stituci, která dlouhodobě pracuje s odsou zenými, kteří se vrátili z výkonu trestu nebo jim byl uložen trest výkonu veřejně prospěšných prací. Jedná se o alternativní trest, který nařizuje soud u málo závažných trestných činů, jako jsou drobné krádeže či zanedbání vyživovací povinnosti. Tresty těchto lidí se pohybují většinou okolo hodin. Od března takto využijeme k práci ve prospěch města jednoho občana z Mikulova, zedníka, který je k tomuto tres tu odsouzen. Ing. Dalibor Neděla Město Valtice Technické služby

3 Slovo starosty dokončení z 1. strany O vstupenky je velký zájem a jsem proto velice rád, že vedení festivalu uvolnilo pro valtické milovníky vážné hudby 120 vstu penek, které si mohou zakoupit v kanceláři TIC na náměstí. Mimo to je možno se zúčastnit soutěže o dvě vstupenky, když správně od povíte na soutěžní otázku. Bližší informace naleznete na zena.cz. Letošní jubilejní ročník festivalu Concentus Moraviae bude za jímavý i novým nápadem, který organizátoři nazvali Na kole za hudbou. V sobotu na 20 místech Lednicko Valtického areálu budou po celý den znít krátké zhruba 15 minutové hudební ochutnávky všech žánrů od klasiky, přes lidovou tvorbu až po moderní jazz. Koncerty budou odehrány vždy v hodinových in tervalech a návštěvník si bude moci vybrat hudbu dle svých přání a pořadí koncertů zvolit dle osobních preferencí. Místa pro koncerty byla vybrána záměrně na cyklotrasách protínajících LVA a tyto koncerty jsou nabídnuty především cykloturistům, kteří hojně navštěvují náš region. Toto vše dokládá, že se naše město stává velice atraktivní nejen jako město vína, ale stále více je vnímáno jako město kultury, hud by a divadla, jako skutečné kulturní centrum regionu. Tato sku tečnost však klade velký nárok na doprovodnou infrastrukturu, kterou musíme návštěvníkům nabídnout. V mnoha ohledech je na strana 3 bídka na vysoké úrovni, především v kapacitě pensionů a restau račních zařízení. Co však Valtice velmi postrádají je záchytné parkovitě pro případy hromadných akcí typu vinné trhy, vinobraní nebo koncerty. Na posledním jednání zastupitelstva jsem infor moval zastupitele o krocích, které v této záležitosti podnikám. Bez prostředně je možno řešit lepší využití a dispozice s parkovací plochou na tzv. letišti na ulici Pod Zámkem. Město zadalo v tomto směru jednoduchou studii, která za minimálních stavebních ná kladů bude řešit úpravu prostranství tak, aby se zvýšila kapacita tohoto parkoviště o ca míst. Druhý krok, poněkud dlouhodobější, směřuje k využití pozemku, tzv. Klášterní zahrady (mezi ul. 21. dubna a sídlem Cizinecké policie), tedy jeho spodní části pro budoucí záchytné parkoviště o kapacitě vozidel. Pozemek byl vrácen Konventu Milosrdných bratří v rámci církevních restitucí. Se zástupci konventu jsem projednal při pravované změny územního plánu na horní části pozemku, která přiléhá k ulici 21. dubna na individuální bytovou výstavbu a možnosti prodeje spodní části městu pro využití k výstavbě zá chytného parkoviště. Tato jednání jsou zatím na začátku a zatím nemají konkrétní výstup, nicméně obě strany, jak město Valtice, tak i konvent, v nich budeme nadále pokračovat a o jejich výsledku vás budu informovat. Pavel Trojan, starosta města Městská knihovna připravuje na březen Měsíc čtenářů: k 195. výročí narození Boženy Němcové výtvarnou, literární a fo tografickou soutěž na téma Babička v mém životě: Píšu o babičce, Maluju babičku, Já a moje babička Texty a obrázky můžete při nést do knihovny nebo posílat na velikonoční malování, výroba jarních a velikonočních přáníček, dekorací a ozdobných záložek do knihy, Městská policie Městská policie provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných pro stranstvích v obci. I toto je jeden z mnoha úkolů Městské policie ve Valticích. každé půjčovní odpoledne zábavné kvízy, křížovky a hádanky pro děti, výstavu Čtenářských deníků, tradičně besedy pro žáky ZŠ Valtice a děti MŠ Valtice, ve spolupráci se ZUŠ Valtice výtvarné dílny pro žáky výtvarného oboru ZUŠ na téma: Maluju babičku a Velikonoční pohádka. Zákon o obcích říká, že veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, uli ce, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každé mu bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Strážníci se během služby setkávají z mnoha způsoby znečištění veřejného prostranství. Černé skládky, odkládání od padu u kontejnerů, pro které není určen, různé skládky stavebního materiálu, te levize, ledničky, nábytek a jiné věci od ložené před domy, znečištěné chodníky a trávníky po psích miláčcích nebo plakáty mimo plakátovací plochy. V případě od ložených věcí nebo zbytků stavebního ma teriálu, se strážníkům většinou daří najít majitele a ten po ústním upozornění sjedná nápravu. Když tak neučiní, následuje pí semné upozornění a případná sankce. Černé skládky nebo například pytle s ko munálním odpadem u kontejneru na sklo, TAXI LEV Městská policie Valtice Nám. Svobody 21, Valtice E mail: Telefon: Str. Tibor BURSKÝ, tel.: Str. Miroslav ŠESTÁK, tel.: Str. Luděk NOVOTNÝ, tel.: to už je těžší práce. Ale i tady se daří pomo cí kamerového systému nebo fotopastí pa chatele odhalit. V těchto případech strážníci ihned udělují blokové pokuty. Pa chatelé těchto přestupků jsou pouze líní tyto věci uložit na sběrný dvůr, který mají zdarma k dispozici. Obecně závazná vy hláška města Valtice č. 1/2012 podrobně uvádí jak nakládat s odpadem. Stačí však, abychom se chovali tak, aby se nám a ná vštěvníkům ve Valticích líbilo a ne abychom si připadali jako na smetišti. zpracoval: str. L. Novotný Mikulovská 175, Valtice mobil: mobil: hanke.cz hanke.cz řezané a hrnkové květiny svatební floristika smuteční kytice suchá vazba keramika a dárkové zboží donášková služba

4 strana 4 Odklízení sněhu často znemožňují auta parkující na chodníku Tak jako při každé sněhové nadílce tak i letos se na technické služby zle obořilo několik občanů s výtkou: Jak to, že jste odklidili sníh skoro z celého chodníku a u našeho a sousedova domu jste neuklíze li? Odpověď je vždy velmi jednoduchá soused, návštěva, řemeslník totiž parkoval automobilem částečně na chodníku a tech nika neprojela dál. Někteří lidé nám také vynadali i za ne odklizenou Břeclavskou ulici. Tady je dů ležité vysvětlit, že zimní údržbu na území města zajišťují tři subjekty. Ředitelství si lnic a dálnic (Břeclavská, Mikulovská si lnice I. třídy), Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje (Petra Bezruče, So botní, Lipová, část Úval silnice II. a III. třídy) a město Valtice, které pečuje o místní komunikace a chodníky. Takže s náledím na Břeclavské nemají technické služby cokoliv společného a průchod hněvu a roz čilení je potřeba dát na telefonní lince ŘSD, nikoliv technických služeb. Letošní zima nám připravila už několik výjezdů. V této souvislosti připomínám, že zimní údržba není o naprosto čistě od klizených chodnících a silnicích, ale o zmír nění závad ve schůdnosti a sjízdnosti ko munikací. Proto nelze očekávat, že chodník či silnice bude vypucovaná jako v létě. Je proto třeba chodit i jezdit opatrně! Technické služby pracují podle na řízení města Valtice, které ukládá do 4 hodin od výjezdu (nikoliv od začátku sně žení či námrazy) ošetřit komunikace za řazené v první třídě důležitosti. Jedná se především o komunikace vedoucí ke škole, nádraží, zdravotnickým zařízením a podobně. Poslední chodník od výjezdu techniky by měl být ošetřen nejpozději za 12 hodin. Vážení občané, Město Valtice vás proto zdvořile žádá, abyste v situacích, kdy bude zřejmé, že město bude muset ke zmírnění následků sněžení nasadit techniku (plu žení, mechanické odmetání), umožnili co nejjednodušší ošetření komunikací, zej ména chodníků. Pokud budete parkovat svá auta podobně jako řidič na fotografii, do značné míry zkomplikujete pracovníkům tech nických služeb jejich práci nehledě k tomu, že na neošetřeném chodníku či cestě snáz dojde k úrazu. Parkování řidiče tohoto auta řešila městská policie vše se obešlo bez pokuty, protože řidič bez námitek chodník následně vyčistil sám. Ing. Dalibor Neděla, Město Valtice Technické služby Concentus Moraviae prodej vstupenek zahájen Byl zahájen předprodej vstupenek na koncerty Mezinárodní ho hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae, který i letos zavítá do našeho města. V tomto roce festival vstupuje do svého jubilejního 20. ročníku pod titulem Pojďme slavit!. Program za měřený na starou hudbu připravil belgický dramaturg Jelle Die rickx. Více než tři desítky koncertů ve festivalových městech jižní Moravy a Vysočiny mezi 30. květnem a 25. červnem 2015 uvede řada významných evropských hudebníků. Patronkou festivalu a sólistkou závěrečného koncertu je mezzo sopranistka Magdalena Kožená. Čtvrtek od 19:30 hod. Valtice zámecká jízdárna slavnostní závěrečný koncert LE CONCERT D ASTRÉE MAGDALENA KOŽENÁ / mezzosoprán EMMANUELLE HAÏM / cembalo, umělecká vedoucí Program: Hudba na dvoře Ludvíka XIV. a Ludvíka XV. Vstupné: 1500 Kč / 1100 Kč / 750 Kč. Na tento koncert se nevztahují slevy. Vstupenky jsou již nyní v předprodeji v Turistickém informačním centru Valtice (tel.: ). 20. ročník festivalu Concentus Moraviae končí velkým třeskem: oslavovaná dirigentka Emmanuelle Haïm přiveze svůj soubor Le Concert d Astrée do čerstvě zrekonstruované jízdárny zámku Valtice. Nikdo jiný by s nimi tento jedinečný prostor ne dokázal rozeznít lépe než Magdalena Kožená. Od Rameaua po Leclaira, od milostných písní k hudbě k potěše králů. Bude to svá tek pro všechny smysly. Více na nebo moraviae.cz.

5 strana 5 Technické služby informují, nabízejí, zajišťují Sběrné středisko odpadů Valtice (sběrný dvůr), Mikulovská 1128, Valtice, (provoz za jišťují technické služby). Otevírací doba pro občany viz svozový kalendář: pondělí 12:00 18:00 středa 12:00 18:00 sobota 08:00 12:00 Kontakt na správce sběrného dvora: Lubomír Odehnal, tel.: , e mail: Ve Sběrném středisku odpadů Valtice mohou odevzdat odpad pouze občané Valtic a Úval, případně majitelé rekreačních objek tů, kteří mají zaplaceny poplatky za svoz, třídění a likvidaci odpa du (nikoliv právnické osoby či fyzické osoby podnikající). Svoz separovaného odpadu je určen pouze pro fyzické osoby (občany Valtic a Úval) s trva lým bydlištěm na území města, případně majitelé rekreačních ob jektů, kteří mají zaplaceny poplatky za svoz, třídění a likvidaci odpadu. Termíny svozů separovaného odpadu viz svozový kalen dář (zajišťují technické služby): každou první středu v měsíci (leden prosinec), svážen bude papír, kov a tříděné plasty, pet lahve, tetra pack nápojové obaly, vše pevně svázané, plasty v pytlích, kov volně. Svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) z biopopelnic viz svozový kalendář (zajišťují Hantály, a. s.): březen listopad 2x měsíčně prosinec únor 1x měsíčně svozovým dnem je úterý. Pokud mají občané zájem o bezplatné zapůjčení nádoby na BRKO (hnědá popelnice 1 nádoba na číslo popisné, u bytových domů dle dohody), tak ohledně pronájmu nádob kontaktujte: An tonín Halm, tel.: nebo Lubomír Odehnal, tel.: , e mail: telefonicky, SMS zprávou nebo e mailem. Kontakty: Ing. Dalibor Neděla, tel: , e mail: dali nebo Antonín Halm, tel.: Uveďte co nejpřesněji, kde k poruše došlo (ulice a číslo domu apod.). Dočkáte se tak rychleji nápravy! Sportovní hala a víceúčelové venkovní hřiště Mikulovská 957, Valtice , (provoz zajišťují technické služby). Provozní doba sportovní haly je celoroční, dopoledne ve školním roce je vyhrazena pro základní školu. Provozní doba ven kovního hřiště je sezonní Kontakt na správce: Tomáš Semorád, Jiří Grbavčic, tel.: , e mail: Informace o obsazenosti haly a hřiště, informace o provozní době, ceníky: Tomáš Semorád, tel.: , e mail: Oranžové hřiště u žirafy Valtice je situováno u kuželny (provoz zajišťují technické služby). Hřiště je určeno dětem ve věku od 3 do 12 let včetně. V areálu hři ště je přísný zákaz kouření. Otevírací doba je stanovena: duben květen 8:00 18:00 září říjen 8:00 18:00 červen srpen 8:00 20:00 V případě nepříznivého počasí (déšť, námraza apod.) je provozovatel oprávněn hřiště uzavřít i mimo stanovenou provozní dobu. V případě poškození herních prvků ohlaste prosím tuto skutečnost osobně, telefonicky, SMS zprávou nebo e mailem. Kontakty: Ing. Dalibor Neděla, tel.: , e mail: da nebo Antonín Halm, tel.: Nádoby na bioodpad se dají stále zapůjčit zbývá jich asi 150 kusů Další možnosti likvidace bioodpadu denně jsou k dispozici před areálem sběrného dvora dva velko objemové kontejnery pro biologický (zelený) odpad ze zahrádek, po předchozí domluvě je možno přistavit pro svoz velkého množství bioodpadu (větve, ořezané okrasné keře a rostliny) vleč ku nebo malý kontejner. Ohledně pronájmu vlečky či malého kontejneru na bioodpad kontaktujte: Ing. Dalibor Neděla, tel.: , e mail: dali nebo Antonín Halm, tel.: Hlášení poruch veřejného osvětlení Pokud na ulici, kde bydlíte nebo kdekoliv ve městě, nesvítí lampa veřejného osvětlení, ohlaste prosím tuto skutečnost osobně, Objednávka služeb V rámci vedlejší hospodářské činnosti si lze u technických služeb objednat některé služby, zejména práce se smykovým na kladačem (UNC), odvoz a dovoz písku, suti, odpadů na sběrný dvůr, přistavení vlečky, kontejnerů na bioodpad apod. Na tyto služby nemá občan nárok, lze jich využít s ohledem na organizaci práce, kapacity a časové možnosti technických služeb. Pokud vás zajímají ceny a rozsah nabízených prací a služeb, je možné je zjistit na webových stránkách města V základní nabídce pak kliknete na odkaz Město Valtice a dále klikáte na Instituce města > Správu majetku > Technické služby. Na této stránce najdete veškeré platné ceníky včetně obecných ob chodních podmínek a rozsahu poskytovaných služeb. Kontakty: Ing. Dalibor Neděla, tel.: nebo Anto nín Halm, tel.: Ing. Dalibor Neděla, Město Valtice Technické služby

6 strana 6 KALENDÁŘ AKCÍ Víte, že... BŘEZEN Diskotéka Každý pátek a sobota od 21:00 Disco Club Kinopolis Den otevřených dveří SOŠ vinařské Středa h Valtický košt 2015 Soutěžní výstava vín z Valtic a okolí cimbálová muzika Sobota od 10:00 Víceúčelový sál na Střelecké Historický čtvrtek s ČsOL Stanislav Motl Mraky nad Barrandovem Čtvrtek od 18:00 Galerie Reistna Dětský karneval Pátek od 16:00 Disco Club Kinopolis Valtice mají v současnosti 3534 obyvatel, z toho je 1546 žen, 1456 mužů a 532 dětí a mladistvích do 18 let (z toho 249 dívek a 283 chlapců)? 19. března slaví neslavnější svátek ti jejichž jméno je Josef a že ve Valticích máme 74 mužů tohoto jména? Samozřejmě všem gratulujeme. za rok 2013 máme ve Valticích celkem 45 poplatníků, kteří neuhradili poplatek za vyvážení komunálního odpadu? V roce 2014 pak nezaplatilo celkem 69 poplatníků. Jsou vystaveny všem platební výměry, u některých poplatníků (z roku 2013) probíhá vymáhání poplatku exekucí z platu nebo důchodu. v 6. ročníku vinařské soutěže o titul Vinařství roku 2014 je ve finálové devítce zástupce Valtic a to Chateau Valtice Vinné sklepy Valtice a.s.? Do 20. března 2015 můžete veřejně hlasovat o vítězi v této soutěži také vy Národní vinařské centrum ve Valticích zná sto nejlepších moravských a českých vín pro rok 2015 v Salonu vín ČR. Nejúspěšnější odrůdou se stal Ryzlink rýnský s 9 zastoupeními. Expozice je znovu otevřena od Česnek medvědí Tradiční šibřinky Sobota od 20:00 Valtická vinárna, nám. Svobody 22 LiStOVáNí Stopařův průvodce Galaxií (Douglas Adams) Hrají: Věra Hollá, Pavel Oubram a Lukáš Hejlík Pondělí od 18:00 Galerie Reistna Přednáška Lady Rakovské Milosrdní bratři a jejich přínos pro Valtice Čtvrtek od 18:00 Galerie Reistna Výstavy Když dozrávaj bobule... Výstava kresleného humoru Do neděle Čtvrtek a pátek: h, sobota a neděle: h Galerie Reistna Ceník inzerce v roce 2015 Inzeráty a PR články (cena za 1 vydání) celá strana Kč 1/2 strany Kč 1/3 strany 835 Kč 1/4 strany 625 Kč 1/8 strany a menší 310 Kč Logo (cena za 1 rok 12 vydání) plocha do 15 cm2 od Kč Informace na: Velmi příznivá a radostná zpráva: česnek medvědí (Allium ur sinum L.) se už zelená! Své jméno dostal po medvědech, kteří ho vyhledávají po zimním spánku, aby pročistili žaludek, střeva a krev. Kde se u nás vyskytuje? Protože roste ve vlhkých a na živiny bo hatých lesích, zejména lužních, můžeme na něj v blízkém okolí Valtic narazit na několika lokalitách. V rozsáhlé a bohaté kolonii ho najdete u vídeňského mostu v Břeclavi. Sbíráme listy v březnu až květnu před vyrašením květů, popřípadě v květu.!pozor! Nezaměňte za listy ocúnu (Colchikum autumnale L.) neroste v tak četných koloniích a nevoní po česneku, kvete na podzim fi alově. Na jaře vyráží listy a protože kvetl už na podzim, tak silná lodyha vynáší mezi listy tobolku se semeny. Mezi listy česneku se tlačí květ (bílý podobný cibuli či česneku). Česnek medvědí obsahuje silice se sirnými složkami, fytoncidy, hořčiny, minerální látky, vitamíny hlavně C a celou řadu dalších účinných látek, o nichž víme právě jen to, že jsou účinné. Používáme ho jako antioxidant jako antibiotikum chrání před bakteriálními a plísňovými infekcemi ničí i Candidu albicans a Staphylococcus aureus zlepšuje výkonnost žaludku a střev, používá se při akutních a chronických průjmech, ale i při zácpě, při plynatosti a kolikách, zbavuje střevních parazitů je močopudný, pročisťuje ledviny a močový měchýř snižuje hladinu cholesterolu v krvi a krevní tlak, vy I n g. J o s ef V L K Stavební projekce

7 lepšuje krevní obraz působí proti kornatění tepen zmírňuje bolesti v nohou způsobené sníženým prů tokem tepnami dolních končetin zlepšuje funkce mozku, podporuje paměť, pomáhá při nespavosti, pocitech závratě a tlaku v hlavě posiluje imunitu, je vhodný v po čáteční fázi chřipkových stavů a také pro seniory s těžkým dý cháním a zahleněním v průduš kách. Je krevčistící, proto pomáhá s dlouhodobými pro blémy pokožky. I na potíže v dutině ústní. Když si listy donesete domů, přidejte je do salátů, pomazánek, nádivek, polévek, na chléb, brambory i jako špenát (všude tam, kde byste použili česnek nebo pažitku) jako jarní čistící kůru v česneku medvědím dřímají mohutné léčivé síly. strana 7 Chcete li si česnek medvědí uchovat pro pozdější léčebné použití, naložte ho do alkoholu (alespoň 45%) jako tinkturu v poměru 1 váhový díl listů ku 5 váhovým dílům alkoholu (nechejte v kuchyni, denně pro třepejte a po 14 dnech sceďte, označte a uložte v chladnu užívá se 3x denně 20 kapek po dobu 1 2 měsíců, děti tolik kapek, kolik mají let), dále naložte hrst krájených listů do 0,7 l bílého suchého vína (uložte v chladnu, po 14 dnech sceďte, můžete přisladit medem a užívejte po lžičkách během dne). Na zevní použití listy trochu pomuchlejte a při ložte tam, kde cítíte problém. Při potížích v dutině ústní žvýkejte čerstvé listy. Tip: Listy spařte, rozmixujte a zmrazte ve tvořítku na led, zmrazené sesypte do sáčku a používejte v kuchyni do další sklizně. Vý borné je pesto rozmixujte nebo rozetřete listy se semeny (sezam, slu nečnice, tykev) nebo s ořechy (lískové, vlašské) a olivovým olejem. Pesto lze konzervovat sterilací nebo zmrazením. Spolu se strouhaným parmezánem používejte k rýži, těstovinám, podle fantazie a chuti. Léčivé byliny nám nepomohou jen v tom případě, když je neužíváme. Věra Žďárská Valtické detaily Hledat vyfocený detail je nepochybně těžší než ho vyfotit. Shodou okolností je růžice trochu podobná únorovému detailu také nad vstupními dveřmi do farního kostela Nanebevzetí Panny Marie na valtickém náměstí. (Pro porovnání je tento falešný detail přiložen na doplňkové fotografii). To bylo trochu zavádějící Řešení z února Nesprávný únorový detail a dvě nesprávná řešení také směřovala na kostel. Důslední pátrači ovšem našli a poznali, že tu správnou růžici (rozetu) drží v ruce jedna ze sfing v zámeckém parku. Barokní sochy sfing a Herkulů, tvořící kulisu tzv. amfiteátru, byly do Valtic přivezeny v roce 1927 z Brantic. Březnový detail je kovový prvek, který byl dříve součástí řekněme signalizačního zařízení. Dnes již jeho funkčnost pominula, ovšem jeho vzhled a řemeslná zručnost, se kterou byl vyroben, jsou obdivuhodné. Své odpovědi na otázku kam náleží tento detail posílejte formou SMS na tel. č , nebo e mailem na adresu Kdo chcete řešení odevzdat písemně, Knail NEHTOVÉ STUDIO Bouchnerová Kristýna mobil: Březnový detail prosím vhoďte lístek do schránky Muzejního spolku průjezdu naproti vstupu do Turistického informačního centra. KRMS Ivan Bilkovič Za Tesárnou 779, Valtice Mgr. Petra Bártková pobočka Valtice Nám. Svobody 15, Valtice gsm: porady dle telefonické dohody Mobil: Tel.:

8 strana 8 Základní škola Zápis do prvních tříd 15. školní ples tentokrát v novém stylu V pondělí proběhl na naší škole zápis do prvních tříd. Děti za do provodu svých rodičů plnily různé úkoly, poznávaly barvy, geometrické tvary, kresli ly postavu, přednášely básničku. Po skon čení úkolů je čekalo malé občerstvení a drobné dárečky. Úkoly většina dětí splnila na výbornou, a tak se v budoucím školním roce těšíme na 43 prvňáčků. Všem jim přejeme hodně úspěchů při učení a krásné zážitky ze školního prostředí (a to nejenom v první třídě!). Poděkování patří paním učitelkám za přípravu a zdárný průběh zápisu, paním vychovatelkám a dětem ze školní družiny za výrobu dárečků a paním kuchařkám za přípravu chutného občerstvení. Poděkování patří i paní Schneiderové a Dovrtělové za milé překvapení pro děti za sladkou odměnu v podobě sáčku krásně ozdobených perníkových zvířátek. Pavlína Dvořáčková, výchovná poradkyně KVĚTINOVÝ PLES Při příležitosti 15. výročí školního plesu jsme se rozhodli představit jej v novém stylu jako KVĚTINOVÝ PLES. Nezměnili jsme jenom název a jeho pojetí, ale i prostory ko nání plesu. 7. února 2015 (poprvé v sobotu) historický sál Valtické vinárny zaplnili plesoví hosté. Sál i stoly byly vyzdobeny květinami a každá žena dostala při příchodu květinu, kte rou vyrobily děti ze školní družiny č. 3 a školního klubu. Za pěknou výzdobu sálu dě kujeme Bc. Kateřině Urbánkové a jejím žákům. Někteří návštěvníci plesu měli na sobě květinovou dekoraci, což bylo velmi origi nální. Skvělou atmosféru navodila mimo jiné naše nová moderátorská dvojice paní Mgr. Jarmila Mauksová a pan Jiří Sup. Mu sím konstatovat, že to byla skvělá volba. Ve čer plný pohody, očekávání a tance nás přesvědčil o tom, že ti, kteří letos ples pod pořili svojí hojnou účastí, neodcházeli zklamáni. Večer byl slavnostně zahájen předtan čením dvojice žáků naší základní školy Kate řinou Syrovátkovou a Tomášem Hřebačkou, které bylo opravdu na profesionální úrovni. Ve dvou vstupech nám předvedli ukázku společenských a latinskoamerických tanců. Působivé taneční vystoupení si pro nás přichystali žáci z osmé a deváté třídy pod ve dením Jany Petrové na známé melodie z mu zikálu Pomáda. I když počet vystupujících párů se až do samého vystoupení stále měnil, je třeba poděkovat za odvahu, trpělivost a pěkný tanec našim 8 žákyním a žákům (M. Petrové, G. Volfové, N. Zahradníčkové, V. Kománkové, M. Oršulákovi, P. Bistrému, T. Němcovi a D. Nedělovi). Skupina country tanců Lednický ranč pod vedením paní Ludmily Jelínkové nás okouzlila svými tanci. Někteří plesoví hosté využili nabídky naučit se jeden ze základních country tanců, který společně na plese před vedli. Tanečníkům se jejich vystoupení velmi vydařila a všichni jsme byli překvapeni, co dokáží pod vedením svých uměleckých ve doucích. Touto cestou jim ještě jednou dě kujeme a do další činnosti přejeme hodně úspěchů a trpělivosti. K příjemné atmosféře, veselí, k poslechu a tanci přispěla také skupina ŠARŽE 54, která nás provázela průběhem celého plesu až do ranních hodin. Na své si určitě přišli všichni milovníci tomboly, kteří mohli zkusit štěstí i letos. Velké díky proto patří všem sponzorům, kteří byli tak štědří a věnovali nám spoustu krásných cen a díky nim byla tombola velmi bohatá. Přes 200 cen potěšilo každého návštěvníka plesu a nebyl mezi námi nikdo, kdo by odešel s prázdnou. Dále bych chtěla poděkovat partnerům plesu Městu Valtice, Restauraci ALBERO Valtice a ZŠ Valtice za pomoc při pořádání společenského večera. Další poděkování si také zaslouží všichni členové KRAPu, kteří věnovali přípravě, or ganizaci a samotné realizaci plesu hodně úsilí, a to zejména M. Bezděková, M. Dovr tělová, S. Zelinková, E. Pavlisová, P. Kukli šová, H. Aslett, R. Syrovátková, P. Piharová, M. Barmpaka a DiS. R. Trojanová. A zvláštní poděkování patří také ředitelce Základní školy Valtice paní Mgr. Markétě Nedělové za její pomoc při organizování. Na závěr bych chtěla dodat, že výtěžek z plesu je celý věnován Základní škole Valtice, jejím dětem a kroužkům spolupracujícím se školou. Proto se již nyní těším na příští ročník KVĚTINOVÉHO PLESU a doufám, že všichni, ať rodičové či přátelé školy vezmete své přátele a příbuzné na náš ples v následu jícím roce a podpoříte tímto společně s námi děti ze základní školy. Za členy KRAPu Ing. Radka Šťastná, MBA Pozn.: Veškeré fotky z plesu najdete na adrese Za přípravu, realizaci plesu a propagaci chci touto cestou velmi poděkovat paní Ing. Radce Šťastné, MBA. Velké poděkování patří z naší strany fir mě TISK PÁLKA, s. r. o. Břeclav a její maji telce Bc. Martině Mrázové za sponzorský tisk plakátů, pozvánek na ples a hodnotný dar do tomboly. Markéta Nedělová, ředitelka ZŠ Valtice Účetní firma Ing. Alexandra Ekrtová nabízí Břeclavská 1034, Valtice vedení daňové evidence, účetnictví, DPH, mezd, skladů a podpůrných evidencí dle požadavků zákazníka Tel.: , e mail:

9 strana 9 Angličtina další úspěch v konverzační soutěži Kryštof Knap a Michaela Slaninová naši školu reprezentovali v okresním kole této soutěže. Konala se ve středu 11. února a jako obvykle na Duhovce v Břeclavi. Po registraci účastníků žáci půl hodiny strávili plněním úkolů spojených s poslechem. Poté následovala konverzační část, kdy jednotlivě předstupovali před komise složené z vyučujících z různých škol. V kategorii mladších žáků Míša získala krásné 4. místo. Kryštof měl již zkušenosti z minulého roku, kdy získal třetí místo právě v mladší kategorii. Nyní coby osmák dokázal po razit většinu deváťáků ze starší kategorie a vybojoval 1. místo. V březnu bude zastupovat nejen valtickou školu, ale především břeclavský okres v krajském kole. Chtěli bychom připomenout, že našim žákům se už několik let daří umístit se v první polovině výsledkové listiny v kole okresním. A těší nás, že během posledních pěti let to bude již potřetí, kdy právě valtičtí žáci se probojovali z prvního místa v okresním kole až do krajského kola. Monika Maroušová (2011/2012) skončila v kraji druhá, Mirek Baxa (2012/2013) skončil čtvrtý a věříme, že i Kryštofovi (2014/2015) se bude dařit. Konverzační schopnosti našich studentů i jejich soupeřů se rok od roku zlepšují. Považujeme si nejen jejich skvělých umístění v této soutěži, ale především jejich zájmu, úsilí i ochoty. Ty jsou předpokladem k jejich úspěchu a důvodem k naší velké radosti. Yveta Rylichová, za vyučující angličtiny Lyžařský výcvikový kurz 2015 Ve dnech se žáci 7. a 8. ročníku zúčastnili tradičního lyžařské ho kurzu. Přidali se i dvě dívky z 9. ročníku. Vedoucím kurzu byl Mgr. Michal Hyčka a jako instruktoři byli Mgr. Mi roslav Štěpaňuk a p. Martin Zechmeister. Funkci zdravotníka plnil p. Marek Pernecký. Péči o integrovaného žáka kva litně zajišťovala slečna Tereza Máčalová. A jak vůbec náš lyžařský kurz probíhal? V pondělí jsme v 8:30 vyrazili od školy a jeli směr Bílé Karpaty hotel Filipov. Tam jsme se zabydleli, naobědvali a hned šli vyzkoušet letošní sníh. Naštěstí pro nás, sjezdovka byla od našeho hotelu vzdálená jen 500 m, a vlekaři k nám byli velmi vstřícní. Uvolnili nám boudu, kde jsme si mohli nechávat po celý náš pobyt lyže, tu díž jsme je nemuseli každý den nosit tam a zpátky. Za to jim moc děkujeme. Návště vou nás poctil také Igor, syn pana učitele Štěpaňuka, který se školních kurzů účastnil již vícekrát a vždycky se žáky na točil film o jejich pobytu na LVK. A přesně ta videa nám pouštěl, abychom se pobavili a zároveň viděli, jak probíhaly i jiné lyžař ské kurzy. Pouštěl nám i naučná videa o technice správného lyžování apod. Taky jemu moc děkujeme. Jako na každém ly žařském kurzu, i my jsme byli rozděleni do 3 družstev. 1. družstvo vedl p. Martin Zechmeister, 2. družstvo vedl pan učitel Hyčka a 3. družstvo vedl pan učitel Štěpa ňuk. A jak už to tak bývá, žáci mají na sta rosti také večerní program. Letos došlo k malé změně. Večerní program nedělala družstva, ale třídy. To znamená, že první večer měla program 7. A, druhý večer 7. B ELEKTRIKÁŘ Vítězslav Krčka Nám. Svobody 12, Valtice E mail: ELEKTROINSLALACE HROMOSVODY a poslední večer 8. A + deváťačky. Moc jsme si programy všech tříd užili a taky se nasmáli. A jak jsme na tom byli po zdravotní stránce? Pár menších úrazů se našlo naražená ruka, koleno, kotník. Sem tam i drobná nevolnost. Naštěstí to nikdy nebylo nic vážného mastičky a léky pana zdravotníka dělaly zázraky. A když jsme zaplatili 60 Kč, měli jsme možnost navštívit bazén a posilovnu. Po slední den kurzu jsme jeli tradiční slalom. Jelikož jsme byli na svahu brzo ráno, byla sjezdovka ještě zledovatělá, takže jsme museli jezdit velmi opatrně. I přesto po dávali všichni žáci velmi pěkné výkony. Myslím, že nikomu z nás se nechtělo do mů, spousta žáků bude chtít jet i příští rok. Já, jako deváťačka už takovou možnost mít nebudu a proto bych chtěla moc poděkovat všem učitelům, instrukto rům a panu zdravotníkovi za to, že dělají tak úžasný a zábavný lyžařský kurz. Moc mi bude chybět a budu na něj velmi ráda vzpomínat. POŘADÍ VE SLALOMU: Kategorie dívky: 1. místo Kateřina Syrovátková 2. místo Dominika Špačková 3. místo Lucie Pálková Kategorie chlapci: 1. místo Pavel Bistrý 2. místo Luboš Kukliš 3. místo Tomáš Hyčka za účastníky lyž. kurzu Dominika Kopřivová, 9. A

10 strana 10 Poděkování rodičům za příspěvky na činnost KRAPu za školní rok Každým rokem se členové Klubu rodičů a přátel školy při Základní škole Valtice obracejí na rodiče s prosbou o příspěvek na činnost klubu. Příspěvek činí 100 Kč na školní rok na nej mladší dítě, které navštěvuje základní školu. V letošním roce byla částka získaná od rodičů opravdu vy soká, činila Kč, a proto bych chtěla právě Vám, vážení ro diče, kteří jste touto cestou přispěli, moc poděkovat a ujistit Vás, že peníze budou použity ve prospěch Vašich dětí. Výdělečnou akcí KRAPu je školní ples a jeho výtěžek, který letos činil Kč, což je asi o Kč více než vloni, spolu s Vašimi příspěvky přerozdělujeme pro potřeby základní školy a věnujeme zájmovým kroužkům při ZŠ. Vaše finanční po moc je pro nás moc důležitá a velmi si jí vážíme. Klub rodičů a přátel školy organizuje od školního roku 2012/13 ve spolupráci se základní školou sběrová odpoledne. V letošním školním roce se konala zatím 3 sběrová odpoledne a podařilo se nám získat Kč. Další sběrová pondělí budou 16. března a 25. května Děkuji touto cestou všem rodičům i prarodičům, kteří pomáhají svým dětem při sběru papíru. Výtě žek z této činnosti bude po dohodě s pedagogickými pracovníky použit na odměny žákům 1. i 2. stupně, nákup nového vybavení pro 1. stupeň a ŠD. Za členy KRAPu a ZŠ Valtice Markéta Nedělová Přehled příspěvků 2014/2015 podle tříd je zveřejněn na webových stránkách školy Mateřská škola Máte chuť na boží milosti, koblížky, koláčky nebo fašaňkové sladkosti? Přijďte k nám do školky. U nás se těmito dobrotami prohýbají stoly, za což děkuji rodičům i učitelkám. Je přece fašaňk! Únorová slavnost plná vese lých dětí v maskách a rytmického zvonivého cinkání a bubnování pohltila celou školku. Kdo má masku, je náš. Zařaďte se všichni do průvodu, tanec a hudba je tu! Školní zahrada je zatím smutná, ale čeká nás nově zbudované velké pískoviště na malé zahradě, vydlážděné plochy, aby se nám dobře jezdilo na odrážedlech a motorkách. Toužebně už vyhlížíme sluníčko, zima byla hrozně dlouhá. Ale když jdeme na procházku a prohlížíme zahrádky u domů, začínají se tam klubat zkřehlé sazeničky prvosenek a sněženek. Zimo, běž už spát, ať sluníčko může hřát! Irena Maroušová ředitelka MŠ Vinařská škola Valtice Soutěž v řezu révy vinné V období, kdy většina vinohradníků zá polí ve svých vinicích s řezem, se naše škola rozhodla navázat na dlouhou tradici a uspořádala opět školní kolo soutěže v řezu révy vinné. Vyvstaly trochu pochybnosti ohledně počasí, ale to tentokrát ukázalo přívětivější tvář, byť byl povrch půdy velmi rozmočený. Soutěžící ze třetích a čtvrtých ročníků bojovali v 11 leté vinici osázené odrůdou Veltlínské zelené. Pravidla byla pro všechny stejná, tj. za dobu 20 minut pořezat co nej více keřů, aniž by se dopustili trestných bo dů. Hodnotila se tedy nejen rychlost, ale i kvalita a čistota řezu. NEJLEVNĚJŠÍ PNEUMATIKY Pohled na výsledkovou listinu v mnohém zaujal, protože mezi chlapci 1. místo obhájil Vítězslav Osička ze 4. A, mezi děvčaty taktéž ze 4. A Michaela Kulhán ková. Druhé a třetí místo překvapivě obsa dili žáci 3. A Marek Lysý a Lukáš Pazderka. Nicméně uznání si zaslouží všichni zú častnění. Velký dík patří zejména sponzorům, kteří obdarovali nejlepší účastníky pěknými cenami, a to firmám BS Vinařské potřeby z Velkých Bílovic a Bahco nářadí, zastou penou ředitelem panem Ing. Konečným. Ing.Zbyněk Oslzlý Advokátní kancelář JUDr. Ivana Lorenzová Prodej pneu za internetové ceny. Levné pneu obrovský výběr rychlé dodání! Poskytuji právní služby v oblasti občanského, Nabízíme kvalitní a levné pneu, ocelová a alu kola, motopneu, nákladní, průmyslové rodinného, obchodního, pracovního a správního práva, nabízím sepis všech druhů smluv, a zemědělské pneu. Prodejna Valtice, Mikulovská 387 Alexander Březina Tel zastupování před soudy a jinými orgány, právní konzultace, a to po předchozí telefonické dohodě v čase dle Vašeho požadavku Pobočka Valtice, Náměstí Svobody 3 e mail: tel.: STAVEBNINY VALTICE prodej a výkup starých cihel na hale Molčík na Mikulovské Tel.: Počítače Internet

11 Malinovský Valentýn strana 11 Degustace rodičovských vín Dne se mistrová odborného výcviku paní Božena Fialová vydala se žá kyněmi prvního ročníku oboru Prodavač ka/aranžérka květin, Eliškou Bosačíkovou z Valtic a Hanou Cvanovou z Čejkovic, do Malinova na mezinárodní aranžérskou sou těž Malinovský Valentýn. Soutěže se zúčastnilo 27 soutěžících ze 4 států. Vyhlášeny byly dvě kategorie, květi nová bonboniéra a valentýnské aranžmá se svíčkou na stůl. V první kategorii získala 6. místo Hanka, ve druhé kategorii skončila Eliška na 10. místě. Oběma žačkám moc gratulujeme a přejeme jim hodně dalších soutěžních i studijních úspěchů! Velký dík patří samozřejmě také paní Fialové, která žákyně na soutěž skvěle připravila. PhDr. Petra Manišová Ples vinařské školy Dne proběhl v Charvátské Nové Vsi Ples vinařské školy, který pořádali studenti třetích ročníků. Přípravy byly velmi zdlouhavé a náročné. Sháněly jsme vzorky pro degustaci rodičovských vín, ale také tombolu. Žáci třetích ročníků byli letos neo byčejně snaživí a podařilo se jim sehnat přes 300 vzorků vín a téměř 500 cen do tomboly. Zahájení plesu proběhlo houslovou předehrou Svati Káni ze 3. A. Samotný ples pak oficiálně zahájila milými slovy paní ře ditelka Ing. Ivana Machovcová, poté zatan covali nejdříve studenti 3. B polonézu, kterou nacvičovali pod vedením paní vy chovatelky Aničky Suchomelové. Násle dovali studenti 3. A, 2. A a 1. A s netradičním vystoupením valčíku v karmí nově rudých šatech s černými škraboškami. Obě tato vystoupení sklidila velký aplaus, a to zaslouženě. Po celý průběh večera k tanci hrála kapela APOLLO Yarina Janoty a u koštu rodičovských vín si milovníci folkló ru mohli zazpívat i zatancovat s Varmu žovou cimbálovou muzikou. Po desáté hodině večerní proběhlo vystoupení stu denta prvního ročníku Taneční konzervato ře v Praze, Patrika Mikera z Mikulova. O půlnoční překvapení se postaraly žákyně 3. B se svým tanečním vystoupením babek uklízeček. Za studenty třetích ročníků bych chtěl moc poděkovat všem, co se podíleli na pří pravách plesu, rodičům a jiným příbuzným za darování vzorků vín pro degustaci, členům komise, která tyto vzorky hodnotila a všem našim sponzorům, kteří darovali nejen vína pro degustaci ale taky dárky do tomboly. Dále bych chtěl moc poděkovat těm, kteří zůstali až do rána a po mohli s úklidem plesu, ať už zametáním a sklízením stolů a také řidičům, kteří vydrželi bez alkoholu celý večer a nakonec všechny věci odváželi zpět do školy. Velké podě kování patří Ondrovi Tichému z 3. A, který udělal sám celý katalog rodičovských vín. pokračování na straně 12 Dne proběhlo v naší škole hodnocení rodičovských vín. Letos se po dařilo sehnat více vzorků, proto muselo být i větší množství komisí. Děkujeme všem rodičům a vinařům, kteří vína pro tuhle degustaci věnovali a také děkujeme všem, kteří přišli darovaná vína hodnotit. Velký dík samozřejmě také všem, co pomohli s přípravami této akce. Tomáš Martinec, 3. A Divadélko pro školy aneb tentokrát se kultura dostavila k nám, nemuseli jsme za ní jezdit až do Brna. Únor jsme odstartovali kulturním zá žitkem v podání herců Divadélka pro školy z Hradce Králové v představení Jak jste to myslel, pane Shakespeare? Herci byli skvěle připraveni, výborně improvizovali, tak aby pobavili všechny na še studenty (a pedagogy). Byla jsem mile překvapena, že tentokrát dokázali strhnout i studenty ke spolupráci a díky tomu zaznělo sálem několik salv smíchu. Velmi se těšíme na další jejich představení. O tom, že se všichni skvěle bavili, svědčí přiložená fotka. PhDr. Petra Manišová tel.:

12 strana 12 dokončení ze strany 11 Dokážu si představit, jaká to musela být fuška. Dík, Ondro. Další velké poděkování patří Martině Fabičovicové z 3. B, která přinesla obrovské množství cen do tombo ly. Obrovské díky patří také rodině Gr bavčicových z Charvátské Nové Vsi, kteří darovali hlavní cenu do tomboly domácí vinotéku na 24 lahví. Ovšem největší díky patří našim třídním učitelům, Ing. Mi roslavu Jíchovi a PhDr. Petře Manišové, kteří zvládli připravit krásný ples na prosto bravurně! Děkujeme také všem, co nás podpořili a přišli se na náš ples pobavit. Doufám, že se Vám celý večer líbil. Tomáš Martinec, 3. A Valtická historie 410. výročí příchodu milosrdných bratří do našeho města 8. březen je dnem svátku svatého Jana z Boha, který byl znám svou obětavostí při ošetřování nemocných v první pol. 16. století ve Španělsku. Brzy se k němu při dali další, kteří po jeho smrti vytvořili nejdříve Bratrstvo sv. Jana z Boha (1572), které pak v roce 1586 bylo povýšeno papežem Sixtem V. na řád, který ve Valti cích začal působit v roce Příchod bratří je spojen s liechten steinským rodem, sídlícím v našem městě. Karel I. z Liechtensteinu byl ve službách císaře Rudolfa II. a se svým doprovodem jistou dobu působil v Římě u papežského dvora jako vyslanec. Členové jeho do provodu onemocněli malárií, tehdy častou nemocí jižních kontinentů. Karlův do provod ošetřovalo tehdy Bratrstvo sv. Jana z Boha. Jejich činnost vedl kněz a lékař P. Jan Baptista Cassinetti. Příkladná činnost bratrů, jejich svědomitost a obětavost ved la Karla I. k pozvání členů řádu do svého sídla ve Valticích. A tak bratří italské kongregace pod vedením bratra Cassi nettiho 10. února 1605 poprvé překročili Alpy směrem severním. Bratři byli celkem tři a kníže Karel I. z Liechtensteina jim svěřil u kaple sv. Barbory obklopené hřbi tovem, malý lazaret, kde se do té doby vě noval nemocným městský lazebník. Lazaret měl všechny nedostatky středověkých nemocnic. O odbornosti a čistotě se nedalo zrovna moc hovořit. Kap le se nacházela částečně v prostoru dnešního kostela sv. Augustina a první zprávy o ní jsou z let 1301 a Údajně šlo původně o dřevěný kostelík a k němu přiléhající místnost. K jeho přebudování na kamenný gotický kostelík ve tvaru on togónu se špitálem prý došlo v roce 1444 zásluhou panujícího Kryštofa II. z Liechtensteinu a také jeho bratra Jiřího IV. V době příchodu bratří prý byl lazaret ho nosně nazýván Dvorním špitálem. Ve špitálu byl prostor pouze pro 6 lůžek a bratři museli bydlet v soukromých domech a spoléhat na milodary místních obyvatel a příspěvek knížete Karla I.. Časem si bratři postavili vedle špitálu malý domek. Bylo jim přislíbeno rozšíření špitálu a postavení konventního domu, ale slib nebyl dodržen pro všeobecnou nejistotu, kterou způso bovalo neustálé tažení vojsk městem a ná sledná třicetiletá válka. V této atmosféře byly pokládány základy řeholního a hospi tálního života ve Valticích. O životě bratří v letech nemáme mnoho zpráv, protože veškeré údaje shořely při požáru vídeňského konventu. Cassinetti si brzy do Valtic přizval na pomoc p. Gabriela, hraběte z Ferrary, zručného ranhojiče a operátora a jak se časem ukázalo, také diagnostika. Ferrara se proslavil svým léčením u vídeňského dvora a stal se doživotním osobním lé kařem císaře Ferdinanda II.. Jeho léčebné úspěchy mohl ocenit i polský král Sig mund III. a také papež Urban VIII.. Dů sledkem jeho úspěchů nebylo jen dosažení vážnosti jeho osoby, ale i celého řádu. Činnost bratrů se rozšířila do všech zemí Rakousko Uherska a Ferrara se stal prvním představeným Řádu milosrdných bratří, převorem konventu vídeňského, je hož byl zakladatelem a také nemocnice ve Vídni. Teprve v roce 1662, za panování Karla Eusebia z Liechtensteinu a jeho manželky Jany Beatrix, rozené z Ditrichsteinu, byl položen základní kámen pro nový špitál i konvent. V roce 1668 byla zbořena kaple sv. Barbory a místo ní vybudován klášterní kostel sv. Augustina. Existence kaple sv. Barbory byla potvrzena v roce 1890, kdy při stavbě nové nemocnice byla odhalena

13 část jejich základů a morového špitálu z roku Tomuto knížecímu páru, vděčíme nejen za vybudování zázemí pro me dikální řád, ale také za nastartování růstu Valtic v moderní feu dální město. Valtice se staly mateřským konventem celého řádu milo srdných bratří za Alpami, protože z přičinlivosti jeho provinciálů a bratří odchovaných ve Valticích, začaly vznikat konventy a k nim přiléhající špitály v Rakousku, Polsku, Německu, Maďarsku atd., proto zaslouženě nesl také označení Domovský dům střední Evropy. O přínosu milosrdných bratří pro Valtice nejen po stránce zdravotní, ale také po stránce vzdělávání, budování a politickém vlivu na historii Valtic můžete slyšet na přednášce 26. března 2015 v 18:00 v Galerii Reistna. Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice Kutnohorští havíři Tak jsem nedávno mluvil s jedním příte lem, také čtenářem šplechtů, a ten mi řekl, že nějak moc užívám nadsázky. Jeho i vás ostat ní chci ubezpečit, že si opravdu nevymýšlím situace na i mimo jeviště vše, co popisuji, se opravdu tak nějak odehrálo. Dokladem budiž historické drama Kutnohorští havíři aneb pan mincmistr. Velmi stručný obsah: Horníci mají dost nelidských podmínek a rozhodnou se stáv kovat. Mincmistrem (p. Jakoubek)povolané vojsko vzpouru tvrdě potlačí, její iniciátory popraví. Zápletkou je nešťastná láska minc mistrova syna (učitel Boucher) k hornické dívce. V dalších hlavních rolích: správce p. Mrázek, vůdce horníků prof. SVŠ Vozar, starý a opatrný horník p. Klemeš a spousta, spousta statistů studentů SVŠ mezi nimi i já s jedinou větou Jediná civilní postava na jevišti, ale pro moje vyprávění velmi dů ležitá p. Kalužík, zámečnický mistr, zde však činný co dobrovolný hasič, hlídající bezpečnost představení, což bylo pře depsáno. Tentokrát navíc i oponář z roz hodnutí režiséra Jakoubka. Pět jednání, spousta lidí na jevišti, nervozita skutečné podhoubí pro nepřed vídané a komické situace. A o ty nám jde. Opona se otvírá a spousta kovkopů v kytlicích (pytlích) na hlavě, s kahany, fárá do dolů Bylo nás i tak hodně. Aby nás bylo ještě více, tak jsme na pokyn režiséra obíhali za kulisami dokola, přeskupili se a znovu fá rali všichni maskérem opatřeni parukami i nalepenými vousy strana 13 Historie v Galerii Reistna V Galerii Reistna proběhne v tomto roce více historických přednášek než loni, díky Muzejnímu spolku Valtice. První přednáška spolku se uskutečnila v lednu s názvem Obnovy zahrad v České republice, přednášejícím byl Ing. Přemysl Krejčiřík, který současně představil i svoji firmu, která se zabývá rekonstrukcí zahrad. Druhá přednáška Lednicko valtický areál v archivních pramenech proběhla v únoru. Přednášejícím byl člen Muzejního spolku Valtice Daniel Lyčka, student Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně oboru historie, který představil výsledky své badatelské práce z brněnského archivu, týkající se zaniklých staveb v LVA. Třetí přednáška se uskuteční 26. března, tematicky se týká přímo historie Valtic, nese název Milosrdní bratři a jejich přínos pro Valtice. Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice Ale zpět k breptům: To se horníci vzru šeně domlouvají o stávce, burcování panem Vozarem. Pan Klemeš má oslovit vedoucího horníka: Člověče, co jsi to udělal!? Jenže lidí nás tam bylo moc, tak přednese: Člověci, co jste to udělali!? A člověci se otáčejí k obe censtvu zády a přidržují si nalepené vousy, aby jim nespadly z rozesmátých tváří Stávku nám pak rozmlouvá i proradný správce p. Mrázek. Teď přichází moje chví le. Vystoupím z davu, abych mu vmetl do tváře opovržlivé: Tys také prut z trnitého plotu atd. Vypadne však ze mne: Tys také trn z trnitého trnu a nevěda co dále, couvnu zahanbeně do davu v očekávání reži sérských výčitek, které, jak všichni věděli, začínaly: Ty hašašíro, cos to atd. atd. Na předscéně, nasvícené jen tlumeným světlem a svícnem na mincmistrově stole, probíhá hádka otce a syna (Jakoubek, Bouchner) umocněná hromy a blesky právě probíhající bouřky. Otec rozhořčený synovou náklonností k bezvýznamné dceři horníka, končí své výčitky slovy: Ty chou lostivý milostníku, proklínám tě. blesky, hrom, opona! Zaujme k tomu tragický po stoj maratonského běžce před startem a pro nese: Ty milostivý choulostníku, proklínám tě!! Opona popojede o pár centimetrů, cou vá, škube, couvá, škube a stojí. Zoufalý sípot mincmistra: Opona, opona! Zůstává ne vyslyšen dlouhé okamžiky, než suk na provaze přeskočí přes kladku a konečně se opona zavře. Zpocený mincmistr může změnit postoj startovací v běžecký a s výkři kem (za oponou) Já tě zabiju se vrhá na nešťastného oponáře a jeho noha končí někde uprostřed těla téhož. Dobrovolný hasič a oponář nato rozhořčeně a uraženě dí: Teda, Jene, toto jsi mně neměl dělat. Já ti tady dělám vola, ty na mně takhle Já tady nemusím být! A odejde se vzpřímenou hlavou. I poslední jednání po dvou hodinách uplynulo, obecenstvo tleská, plné jeviště herců i statistů se uklání, režisér dává bokem pokyn opona. Ta nic neb oponář nikde. Potlesk slábne, herci se uklánějí stále méně i zmateně než konečně někdo žeby mas kér všechny osvobodí a opona padá Milan Kolář Sport Únorové zápasy FBC Valtice znovu body nepřinesly Hned první únorový den jsme odstar tovali turnajem, který se odehrál ve Valticích a nastoupili jsme proti týmu z Břeclavi a Lanžhotu. Podle výsledků těchto zápasů se rozhodovalo dočasné pořadí v tabulce, jelikož všechny tři kluby na tom byly bodově při bližně stejně. První utkání jsme sehráli proti Břeclavi. Již od začátku třetiny byla hra v dobrém tempu. V šesté minutě otevřela stav zápasu Břeclav a vedla. Do konce první části jsme měli několik šancí, avšak proměnit se nám podařila jen jedna, a to až třicet vteřin před koncem třetiny střelou Radovana Ma chálka, kterému asistoval Tomáš Krchňáček. pokračování na poslední straně

14 strana 14 Ptáme se za Vás V roce 2000 byla vybudována Naučná vinařská stezka Valtice v délce cca 5 km. Její součástí byla kromě informačních tabulí také naučná vinice umístěné vedle silnice do Úval a Schrattenbergu v kopci pod Reistnou. Ve vegetačním období se tam zastavovalo mnoho návštěvníků našeho města, kteří tak měli možnost seznámit se s různými odrůdami hroznů na jednom místě. Naučná vinice měla po určitém období přejít majetkově pod Střední vinařskou školu Valtice. Bohužel, nyní je tato naučná vinice již minulostí, na jejím místě je pouze zoraný pozemek. Ptáme se proto, proč zmizela tato naučná vinice? Není škoda, že Valtice hlavní město vína nic takového ve svém katastru nemají? Zeptali jsem se na Střední vinařské škole a také starosty. Zde jsou odpovědi: Naučná vinice na pozemcích Střední odborné školy vinařské a Středního odborného učiliště zahradnického ve Valticích mo mentálně prochází obnovou. Pozemek je důkladně vyhnojen a na jaře bude znovu zbudována naučná vinice včetně informačních ce dulí. Bude obsahovat přes 50 odrůd révy vinné. Ing. Tomáš Javůrek Střední odborná škola vinařská V roce 2011 bylo pod záštitou Města Valtice založeno občanské sdružení Valtice Hlavní město vína, do jehož činnosti se zapojili ně kteří valtičtí vinaři. Hlavním cílem bylo spravovat značku Valtice Hlavní město vína, a dále přidělovat značku přihlášeným vínům dle pravidel tohoto sdružení. Takto byla udělena známka vínům ve dvou ročnících. Starosta města poté prezentoval takto oceněná vína při různých příležitostech. Vedlejší aktivitou sdružení byla propagační a popularizační činnost, pořádání a účast na výstavách vína, infor mační činnost. Nicméně bohužel aktivita byla po dvou letech činnosti utlumena a nyní je OS bez činnosti. Proto jsem v posledních dnech uvítal informaci, že se valtičtí vinaři spojili nad myšlenkou produkce vín originální certifikace z oblasti Valtic, podobně jako je tomu například ve znojemské vinařské oblasti. Ing. Pavel Trojan, starosta města dokončení z předchozí strany Druhá třetina začala naneštěstí hůř pro Valtice, kdy už v první minutě padla branka do naší sítě. Uplynulo devět minut a bylo vyrovnáno. Trefil se Miroslav Máčal, kterému perfektně přihrál Petr Balga. Vy rovnáno bylo do čtvrté minuty třetí třetiny, avšak v náš neprospěch. I když jsme se snažili stav utkání zvrátit, za stavu 2:3 v náš neprospěch Břeclav přidala ještě další trefu. Po dobrých dvou třetinách jsme ne zvládli tu poslední a bylo dobojováno. Do druhého souboje jsme se pustili s větší bojovností, než v předchozím zápase. První třetina byla velmi dobrá. Po střele kapitána mužstva Miroslava Máčala a asistenci od Tomáše Krchňáčka byli Val tice ve vedení 1:0. Druhá třetina byla v podobném tempu a hra obou stranně vyrovnaná. Tým z Lanžhota však taky předvedl své kvality a hned na začátku druhé části vstřelil branku a bylo srovnáno. Po velmi povedených dvou třetinách došla poslední, která se nám moc nepo dařila. Hned na začátku trefil od půlky soupeř a prohrávali jsme o gól. Netrvalo dlouho a stav utkání byl o dvě branky v náš neprospěch. Dvougólový náskok však nic neznamená. Dobře mířenou trefou z rozehrávky trefil Dalibor Bukovský a stav byl 3:2. Rozhodli jsme se bojovat, avšak soupeř nás potrestal dvěma góly necelou minutu po sobě a stav byl 5:2. Aby toho nebylo málo, tak minutu před koncem ještě Lanžhot dopravil míček za brankářova záda a bylo téměř roz hodnuto. Minutu před koncem se trojbrankový náskok dohání špatně. Posledním pozitivem zápasu byla skvělá trefa Martina Li šovského. Bohužel jsme Lanžhotu podlehli 6:3, avšak po zpětné vaz bě diváků bylo řečeno, že to byl pěkný florbal a vcelku dobrý výkon našeho týmu. Momentálně jsme na posledním místě v tabulce a bu deme bojovat, abychom sem posunuli na vyšší příčky. Závěrem chci za FBC Valtice poděkovat Městu Valtice za podpo ru a společnostem Bricol M, s. r. o., Alcaplast, s. r. o., a Disco Clubu Kinopolis Valtice za podporu. Za FBC Valtice Dalibor Bukovský Určitě každý z Vás sleduje pozorně dění ve Valticích. Při tom Vás zajisté napadají otázky, na které není jednoduché získat tu správnou odpověď. Chtěli bychom Vám v tom být nápomocni v této nové rubrice. Na Vaše otázky týkající se dění našeho města se Vám budeme snažit najít odpovědi u kompetentních osob a v nejbližším vydání Valtického zpravodaje odpovědi zveřejníme. Otázky smě řujte buď do schránky Valtický zpravodaj, Nám. Svobody 4 v přízemí, nebo na e mail Vaše redakční rada Projekční a inženýrská činnost Statika staveb Technický dozor vychází 1x měsíčně, XXXVI. ročník ev. č. MK ČR E číslo 3/2015, vyšlo 3. března 2015 náklad: 500 výtisků cena 8 Kč Vydává: Občanské sdružení Valtice, IČ: , U vodojemu 949, Valtice Redakce: Pavel Crhonek, Adam Kurdík, Pavlína Vlková, sazba: Adam Kurdík, tisk: TISK PÁLKA, s.r.o. adresa pro zasílání příspěvků: Nám. Svobody 4, Valtice, uzávěrka příštího čísla: 25. března 2015 Redakce neodpovídá za obsah placené inzerce, textů externích autorů a dopisů. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevrací. Příspěvky mohou být kráceny nebo redakčně upraveny. Neprošlo jazykovou úpravou.

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu.

Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu. Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu. Vážené dámy a pánové, je mojí milou povinností seznámit Vás prostřednictvím velmi stručných charakteristik, řazených

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě Kéž v pomoci druhým nacházíme své vlastní štěstí. Milí přátelé, scházíme se na začátku nového roku, abychom zhodnotili ten minulý.

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. srpen - září 2011

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. srpen - září 2011 OBEC UHŘICE Informace Obecního úřadu Uhřice občasník srpen - září 2011 Vážení spoluobčané, koncem prázdnin za slunného počasí proběhl cyklovýlet Okolo Malé Hané. Jsem rád, že ze zhruba 390 přihlášených

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích

OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Bílá se na svém zasedání dne 21.12.2010 usnesením č. 3/26 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Článek č. 1. Předmět úpravy

Článek č. 1. Předmět úpravy Obecně závazná vyhláška č. 1/2002, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem. Zastupitelstvo

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO STARÉ MĚSTO Obecně závazná vyhláška města č. 02/2007 o stanovení systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky:

MĚSTO KRÁLÍKY. Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky: MĚSTO KRÁLÍKY Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky: O zavedení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem Spis.

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2008 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. 1.sraz chodouňských rodáků 1.2. Pomozte nám řešit trvalý nepořádek u kontejnerů

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001 OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Loukov č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v Loukově a m.

Více

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí! Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá Jaký listopad, takový březen. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 OBEC CHLUMANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce. Zastupitelstvo obce Chlumany se

Více

Článek 1. Předmět vyhlášky

Článek 1. Předmět vyhlášky Obecně závazná vyhláška města Žlutice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů č. 7/2003 Zastupitelstvo města Žlutice

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2 Obec Dobrá Obecně závazná vyhláška č. 1 /2004 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dobrá vydává dne 30.12.2003 podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015 Životický portál Od 28. září do 5. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci září oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk MACÍČKOVÁ Anna VOSOL Jaroslav ČERNOCH Miloslav 21 209 65 96 75 70 GERYKOVÁ Božena

Více

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 Schvaluje: - zapisovatele pí. L.Chybovou a ověřovatele zápisu p. F. Mičku a O. Berana - program jednání ZO - smlouvu s hudbou na setkání seniorů

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA BANKA HOTEL POŠTA NEMOCNICE OBCHOD ŠKOLA NÁDRAŽÍ ZASTÁVKA RESTAURACE KINO PARK LETIŠTĚ KDE? V / VE / NA ŠKOLA, POŠTA...ŠKOLE, POŠTĚ NEMOCNICE, OBCHOD KINO NÁDRAŽÍ LETIŠTĚ...NEMOCNICI, LETIŠTI...OBCHODĚ...KINĚ...NÁDRAŽÍ

Více

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce Obyvatelstvo K 31.12.2013 žilo v obci 349 obyvatel. Tříkrálová sbírka V Tříkrálové sbírce 2014 se v obci vybrala částka 5.007,- Kč. Všem občanům, kteří přispěli děkujeme. Poděkování patří také dětským

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

SLOVO STAROSTKY: Vážení spoluobčané, kalendářní rok 2015 pomalu končí, máme před sebou jedny z nejkrásnějších svátků v roce a v našich domácnostech vrcholí vánoční přípravy. Vám se dostává do rukou poslední

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Zápis č. 4/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 27. 1. 2011 od 18. hod. v obřadní síni MěÚ Rožďalovice.

Zápis č. 4/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 27. 1. 2011 od 18. hod. v obřadní síni MěÚ Rožďalovice. Zápis č. 4/2011 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 27. 1. 2011 od 18. hod. v obřadní síni MěÚ Rožďalovice. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Mgr. Markéta Drobečková, Josef Nešněra

Více

PROGRAM LISTOPAD 2009

PROGRAM LISTOPAD 2009 Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, psací

Více

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení uživatel bytu č.3 na ulici Dunajská č.o. 25 v Brně Starém Lískovci, nyní bytem Merhautova

Více

Ceník služeb Města Podivína

Ceník služeb Města Podivína Město Podivín Rada města Podivína Ceník služeb Města Podivína Rada města schválila dne 21. 10. 2014, usnesením č. 96.7. tento Ceník služeb Města Podivína. účetní jednotka: Město Podivín sídlo: Masarykovo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce

Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce Zastupitelstvo obce Lužnice se na svém zasedání dne 5. 11. 2013 usneslo vydat na základě ustanovení 24 odst. 2 zákona č.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015,

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015, OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství MĚSTO PŘÍBRAM Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 24.01.2011 usneslo vydat podle

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zpravodaj Městyse Knínice u Boskovic 32008 připravuje společenskou akci Košt vín 2008 V sobotu 26. dubna

Zpravodaj Městyse Knínice u Boskovic 32008 připravuje společenskou akci Košt vín 2008 V sobotu 26. dubna Zpravodaj 3 Městyse Knínice u Boskovic 2008 Městys Knínice u Boskovic ve spolupráci s místními zájmovými organizacemi připravuje společenskou akci Košt vín 2008 V sobotu 26. dubna bude probíhat v prostorách

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více