Slovo starosty. Inzerce. NÁZOR O tom, jak náš stát pomáhá s likvidací textilního průmyslu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo starosty. Inzerce. NÁZOR O tom, jak náš stát pomáhá s likvidací textilního průmyslu"

Transkript

1

2 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU Slovo starosty Vážení čtenáři Chlumeckých listů, následným textem, který byl rozeslán do několika celoplošných deníků, bych chtěl reagovat na velmi neutěšenou situaci na Chlumecku, co se týká náhlého a prudkého vzrůstu nezaměstnanosti. V současné době probíhají velmi intenzivní jednání o převodu opouštěné vojenské posádky na Město. V této lokalitě vidím s dotační pomocí státu šanci, jak zastavit neutěšený trend vzrůstající nezaměstnanosti. Počátkem září proběhnou v Poslanecké sněmovně PČR zásadní jednání o přijetí speciálního zákona, který může urychlit i dostavbu dálnice D 11. Právě ve výstavbě dálnice D 11 spatřuji absolutní klíč k rozvoji průmyslu a přilákání investorů na Chlumecko a především do budoucí průmyslové zóny v areálu opouštěné vojenské posádky. Situlace ohledně Pleasu není ještě, alespoň ve chvíli, kdy koncipuji tyto řádky, zcela jasná. Článek daný k dispozici České tiskové kanceláři: NÁZOR O tom, jak náš stát pomáhá s likvidací textilního průmyslu Jako bleskem z čistého nebe jsme byli zasaženi zprávou, že představenstvo havlíčkobrodské firmy PLEAS chce zcela uzavřít svůj závod v Chlumci nad Cidlinou, kde v nové moderní továrně pracuje 150 kvalifikovaných českých švadlen. Přitom na Havlíčkobrodsku je již několik let zaměstnáváno asi 120 Mongolek, které jsou ubytovány ve firemní ubytovně, a jejich bydlení je společností PLEAS jasně dotováno. Je šokující, že firma zatím neuvažovala na oprávněný nátlak ze strany Úřadu práce o propuštění Mongolek, které dostávají úplně stejný plat, jako české švadleny a následně i o přeskupení výrobní technologie. Tímto způsobem by mohlo být uvažováno o zachování kvalifikované české síly na Chlumecku. Prostě, není-li zájem o kvalitní bavlněná trika, která se vyrábí v Chlumci nad Cidlinou, mohl by se tu vyrábět tovar, který nyní zhotovují Mongolky. V této úvaze není prosím ani náznak nějakého rasismu, jde jen o to, že civilizovaný vyspělý stát si tvrdě chrání v dnešní těžké době svoji pracovní sílu, protože v opačném případě budeme příspěvky českým nezaměstnaným platit z našich přerozdělovaných daní - toto je však zahraničním dělníkům srdečně jedno a stát opět chudne. Úřady práce musí v takovýchto případech účinně spolupracovat nadregionálně a nedovolit firmám, aby zaměstnávaly cizí dělníky na úkor těch našich. V mnoha zemích je tento systém naprosto běžný, je chráněna ekonomika státu - to je to jasné, i obyčejnému člověku, jako ryzí česká facka. A ještě jednou k tričkům: jako turista přejedu české hranice do vyspělé země. A hle, mávnutím čarovného proutku zmizí děsivé stánky s mizerným zbožím, od trpaslíků až po zmiňovaná trička. Proč asi? Druhá jasná facka našemu systému je o tom, a je to všeobecně známo, že snad devadesát procent takových triček je ve Inzerce stovkách tun ročně pašováno bez proclení k nám a státu tak unikají další miliardy. Je to tím, že celníci odvádějí na hranicích mizernou práci? Občas eviduji v televizi slaboučký pokus o zabavení podivného zboží - Vietnamci prchají a ničemu nerozumí. Proč se tohle zboží nezabaví plošně a ihned? To by byl rychlý konec stánků s mizernými tričky, kde ho sice neprozíravý Čecháček koupí za čtyřicet korun, ale po prvním vyprání z něj má hnusný vytahaný pytel se třemi stejně velkými dírami pro hlavu a ruce nebo taky pro tělo a nohy. Zkuste si to hnusné triko obléknout jako kra^asy, utáhnout opasek a třeba to bude hit léta! Nebo tento Kocourkov s likvidací textilního průmyslu našim kapitánům průmyslu, financí a zaměstnanosti nevadí? Zcela naivně a bez boje nechali ti nahoře ovládnout republiku asijským trhem s nedozírnými důsledky na likvidaci tradičního českého textilního průmyslu. Kvalitní bavlněné tričko můžete vyprat, milé hospodyňky, třeba padesátkrát a bude držet tvar. Stojí ale bohužel třikrát více. Co je ale ve výsledku pro rodinu levnější? Domnívám se, že právě tak platí dvojnásob, že nejsem tak bohatý, abych si kupoval levné věci. A milí kolegové Češi, vynecháním nákupu póvlu ve stáncích i každý z nás může přispět k záchraně textilního průmyslu v republice, kde měl nesmírně dlouho silnou tradici, když už se o to naši chytří nahoře nesnaží. AUTOR: Miroslav Uchytil - starosta z Chlumce n. Cidl. 2 Chlumecké listy

3 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB II. Tímto navazuji na článek v předminulém čísle Chlumeckých listů, ve kterém jsem Vás informovala o principu komunitního plánování, o jmenování pracovních skupin a jejich úkolech. Komunitní plánování sociálních služeb na úrovni místní počítá s názory celé veřejnosti obce, abyste tento názor mohli vyjádřit, byl Vám v průběhu června a července doručen dotazník. S výsledky tohoto dotazníku pracuje nyní řídící skupina, zpracovává statistiky a závěry, od kterých se bude odvíjet další vyjednávání pracovních skupin, zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb. Výsledky zpracovaných dotazníků jsou uveřejněny níže. Tedy ještě jednou, co jsou sociální služby? Jsou to veřejné služby, určené osobám, které se ocitnou v nepříznivé sociální situaci, kterou nemohou samostatně řešit ani s využitím jiných systémů sociální ochrany a která jim nabízí možnosti jak situaci řešit, pomáhá tak k dobrému sociálnímu fungování jednotlivců, skupin, společenství. Sociální služba je také činnost poskytující osobám v nepříznivé sociální situaci podporu při začleňování a ochranu před sociálním vyloučením s cílem umožnit jim zapojení do běžného života společnosti. Cílem je tedy ochrana zranitelných skupin obyvatelstva, podpora nezávislosti, začlenění klienta sociální služby a vyrovnání příležitostí. Nepříznivou sociální situací rozumíme situaci, v níž se lidé nacházejí, jestliže pro svůj sociální a zdravotní handicap nejsou fakticky schopni zabezpečovat své životní potřeby. A nyní podrobněji, co znamenají jednotlivé typy sociálních služeb, podle obecné typologie Ministerstva práce a sociálních věcí: 1) Azylové domy poskytují přechodné ubytování lidem bez přístřeší 2) Centra denních služeb jsou určena lidem, jejichž schopnosti jsou sníženy, jejich podstatou je aktivizace uživatelů, stabilizace či posílení jejich schopností 3) Domovy a penziony poskytují bydlení v prostorách, které uživateli nahrazují domov s cílem podpořit nebo zachovat stávající soběstačnost uživatele 4) Domy na půli cesty jsou určeny mladým dospělým, kteří opouštějí ústavní zařízení 5) Domovy pro matky s dětmi poskytují azyl matkám s dětmi v krizových situacích 6) Chráněné dílny umožňují handicapovaným lidem v produktivním věku uplatnit své schopnosti 7) Chráněné bydlení poskytuje bydlení v bytě, který je pro uživatele domovem, přičemž je ale pod přímou správou provozovatele zařízení 8) Kluby důchodců a jídelny zajiš- ^ují společenskou, kulturní a jinou zájmovou činnost zejména pro starší občany a jídelny poskytují stravování těm, kteří si pro ztrátu soběstačnosti nemohou uvařit 9) Kontaktní centra jsou určena lidem, kteří zneužívají návykové látky, žijí nedůstojným nebo rizikovým způsobem života. Podstatou služby je vytváření podmínek pro navázání kontaktu s těmito lidmi 10) Linky důvěry jsou služby krizové intervence a poskytují osobám v krizi přiměřenou emoční podporu, respektuje právo na anonymitu, podává kvalifikované rady 11) Nízkoprahová denní centra jsou určena lidem bez přístřeší, kteří mají zájem o využití hygienického zařízení, jídlo a zázemí přes den, ale u nichž není vyžadován aktivní zájem o zajištění jejich potřeb vlastními silami 12) Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež jsou službou pro lidi, kteří žijí v prostředí zasaženém asociálními jevy, snaží se minimalizovat rizika, umožnit lepší orientaci v sociálním prostředí a vytvářet podmínky k účelnému naplnění volného času 13) Noclehárny jsou určeny lidem bez přístřeší, kteří mají zájem o přespání, u kterých se nevyžaduje aktivní zájem o zajištění si vlastního bydlení 14) Denní stacionáře, Domovinky zajiš^ují pomoc rodinám, které celoročně pečují o postižené dítě nebo seniora 15) Osobní asistence je osobní pomoc druhého člověka se zvládnutím běžných dovedností a úkonů, které by člověk dělal sám, kdyby mu v tom nebránil zdravotní handicap nebo stáří. Služba je poskytována v přirozeném domácím prostředí a to na základě jeho aktuální potřeby 16) Podporované bydlení je určeno lidem, jejichž schopnosti jsou sníženy zejména v oblastech osobní péče a péče o domácnost, ale kteří chtějí žít samostatně, jde o pomoc s vedením domácnosti včetně hospodaření 17) Podporované zaměstnávání je služba dlouhodobá, ale časově omezená na 2 roky, u níž se ze strany uživatelů předpokládá aktivní přístup. Cílem je umožnit lidem v produktivním věku získat a udržet si zaměstnání 18) Poradny rodinné, občanské, psychosociální poskytují rady a informace, aktivně pomáhají při vyjednávání atd. 19) Průvodcovská, předčitatelská a tlumočnická služba je učena lidem, jejichž schopnosti jsou sníženy v oblasti orientace nebo komunikace 20) Přechodné zaměstnávání je časově omezená podpora poskytovaná na běžných pracovištích jiných zaměstnavatelů bez uzavření pracovněprávního vztahu. Umožňuje lidem v produktivním věku získat nebo obnovit pracovní návyky nutné k pozdějšímu získání a udržení si pracovního místa 21) Raná péče se orientuje na rodiče s dítětem ve věku do 4 let a péči o děti ve věku 0-7 let s nerovnoměrným vývojem a handicapem. Cílem je vrátit nebo zachovat rodičům jejich kompetenci k výcho- 8 /

4 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU vě a k vytváření vhodných podmínek pro jeho vývoj 22) Respitní péče, přechodné pobyty umožňují na určitý čas odpočinek rodinám starajícím se o svého dlouhodobě nemocného, postiženého člena rodiny nebo o seniora. 23) Terapeutické komunity jsou určeny lidem, kteří jsou závislí na návykových látkách či mají jinou chronickou psychickou poruchu a mají přitom zájem o změnu životního stylu a návrat do běžného života. Jde o režimové pobytové zařízení, které poskytuje časově omezenou pomoc na dobu 6-9 měsíců. 24) Terénní programy pro uživatele drog jsou mobilní formy služeb zajiš^ující monitorování drogové scény, navazuje kontakt s drogově závislými a snaží se o minimalizaci rizik spojené s tímto způsobem života 25) Tísňová péče je nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s uživateli drog s cílem umožnění setrvání těchto lidí v domácím prostředí při maximálním snížení rizika poškození zdraví nebo života 26) Zařízení pěstounské péče jsou určena dětem bez rodinného zázemí s cílem umožnit takovým dětem žít v rodinném prostředí 27) Pečovatelská služba pomáhá lidem v oblasti osobní péče a péče o domácnost v rozsahu předem dohodnutých běžných úkonů. Terénní pečovatelská služba vyjíždí za klientem do jeho domácnosti. Cílem služby je setrvat v domácím prostředí a zachovat si vlastní životní styl. Záměrně končím výčet řady sociálních služeb Pečovatelskou službou, která je v našem městě stěžejním bodem Komunitního plánu sociálních služeb. Pravděpodobně od by mělo dojít ke změně zřizovatele Pečovatelské služby, dále PS, z Krajského úřadu na Město Chlumec n.c., pokud tento záměr schválí a požádá o převod městské zastupitelstvo na svém zářijovém zasedání. Podle vyjádření představitelů kraje nemůže být již PS financována z prostředků krajské samosprávy. Pokud chtějí představitelé města zachovat tuto službu pro generaci současnou i příští, budou muset přistoupit na nelehké podmínky. Pro rozpočet města do znamená velké finanční zatížení, ale nejen pro rozpočet města Chlumce, ale i pro okolní menší obce, které budou chtít nadále poskytovat PS na jejich území pro jejich obyvatele. Za stávajících podmínek se částka na klienta, kterou budou muset obce dotovat PS, pohybuje zhruba okolo 7.000,- Kč ročně na jednoho uživatele. Komu bude PS poskytována, by si potom měli rozhodovat sami zastupitelé jednotlivých obcí. Tato částka bude přesně vypočítána, až budou známa stanoviska okolních obcí, bude znám předpokládaný počet uživatelů PS a rozsah území. Město Chlumec n. C. jako potencionální zřizovatel PS uvažuje o získání dotačních titulů na provoz PS, potom by výsledná částka na klienta byla nižší. Nyní Město Chlumec n. C. čeká na vyjádření zastupitelstev okolních obcí, aby mohl být zpracován rozpočet pro rok 2004, a zároveň řídící skupiny komunitního plánování připravuje zřizovací listiny pro registraci Střediska sociálních služeb, obecně prospěšné společnosti, rozpočet, návrh smlouvy s obcemi a další podklady tak, aby bylo vše připraveno ke schválení zastupitelstvem a k případnému převzetí zřizovatelské funkce. Vaše připomínky, názory, náměty přijímáme na Městském úřadě. Daniela Lusková Pověřená komunintním plánováním Sociálních služeb VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE - SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA CHLUMEC n. C. Návratnost vyplněných dotazníků SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ A OKOLÍ v procentech Obec % Chlumec n. C. 7,15 Chudeřice 100,00 Káranice 50,00 obec se Klamoš průzkumu neúčastnila Kosice 86,70 Kosičky 62,00 Lišice 100,00 Lovčice 81,40 Nové Město 76,70 Olešnice 6,60 Písek 73,30 Převýšov 3,30 Stará Voda 4,00 Z dotazníků jsme vybrali Vaše nápady a dotazy a v příštích číslech na ně budeme postupně odpovídat. Daniela Lusková Komentář k tabulce na str. 5 Někteří dotazovaní nezodpověděli všechny otázky, proto některé hodnoty nedosahují 100 %. V Lovčicích si výrazná část dotázaných přeje věnovat více pozornosti mládeži. V Káranicích si výrazně přejí také více práce s mládeží a dále pomoc starším lidem, zároveň si stěžují na nedostatek informací o možnostech využívání soc. služeb. V Lišicích si výrazná část respondentů stěžuje na finanční problémy a nezaměstanost. V Chudeřicích si přejí dovoz jídla a Dům s pečovatelskou službou. V Kosičkách chtějí Pečovatelskou službu. Zpracování dotazníků provedlo Dobrovolnické centrum Občanského sdružení Podzámčí Zodpovídá: Daniela Lusková Dne: Chlumecké listy

5 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU Vyhodnocení dotazníkové akce SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ A OKOLÍ Součást komunitního plánování 2003 Otázka Chlumec Obce Celkem Počet % Počet % Počet % Návratnost dotazníků 7,15 66,15 16,78 Muž 50,00 35,00 119,00 46,00 169,00 42,00 Žena 93,00 65,00 139,00 54,00 232,00 58,00 Věk ,00 1,40 31,00 12,00 33,00 8, ,00 13,30 46,00 17,70 65,00 16, ,00 11,20 54,00 21,00 70,00 17, ,00 14,00 51,00 20,00 71,00 17, ,00 50,00 70,00 27,00 141,00 35, ,00 10,10 6,00 2,30 21,00 5,20 Víte, jaké služby jsou ANO 99,00 69,20 138,00 53,50 237,00 59,10 poskytovány? NE 21,00 14,70 120,00 46,50 141,00 35,20 Chybí v naší obci ANO 53,00 37,10 68,00 26,40 121,00 30,20 některé soc. služby? NE 63,00 44,10 85,00 33,00 148,00 37,00 Považujete soc. služ. za důležité? Které skupině by se ANO 119,00 83,20 245,00 94,70 364,00 91,00 NE 8,00 5,60 9,00 3,40 17,00 4,20 NEVÍM 8,00 5,60 5,00 1,90 13,00 3,20 měla věnovat Rodinám soc.slabým 46,00 32,20 94,00 36,40 140,00 34,90 větší pozornost? Mládeži 36,00 25,20 68,00 26,40 104,00 25,90 Lidem s postižením 52,00 36,40 109,00 42,20 161,00 40,20 Seniorům 55,00 38,50 132,00 51,20 187,00 46,60 Nezaměstnaným 20,00 14,00 48,00 18,60 68,00 17,00 Jiné skupině 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Využívá Vaše rodina ANO 42,00 29,40 23,00 9,00 65,00 16,20 některou soc. službu? NE 78,00 54,60 126,00 48,90 204,00 50,90 Jste spokojeni s kvalitou ANO 73,00 51,00 117,00 45,30 190,00 47,40 a rozsahem s.s? NE 12,00 8,40 82,00 31,80 94,00 23,40 Kterým službám přikládáte Domov důchodců 53,00 37,10 106,00 41,10 159,00 39,70 největší význam? Dům s pečovat. služb. 32,00 22,40 63,00 24,40 95,00 23,70 Pečovatelská služba 63,00 90,10 161,00 62,40 224,00 55,90 Denní centrum PS 35,00 24,50 70,00 27,10 105,00 26,20 Úlevová péče 33,00 23,10 83,00 32,20 116,00 29,00 Náhradní ubytování 24,00 16,80 47,00 18,20 71,00, 17,70 Poradenství 28,00 19,60 31,00 12,00 59,00 14,70 Ohrožené mládež 44,00 30,80 24,00 9,30 68,00 17,00 Drogy 10,00 7,00 7,00 2,70 17,00 4,24 Handicapovaní 40,00 28,00 99,00 38,40 139,00 34,70 Vysvětlivky: Denní centrum PS - domovinka Úlevová péče - pomoc rodinám, která pečuje o osobu blízkou, přechodné umístění Náhradní ubytování- pro osoby v krizi Ohrožená mládež- práce s ohroženými skupinami mládeže Drogy - Služby pro drogově závislé, Handicapovaní - podpora lidí sociálně či zdravotně hendicapovaných v hledání a udržení si zaměstnání 8 /

6 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU Základní umělecká škola v Chlumci n. C. a Město Chlumec nad Cidlinou vás srdečně zvou na CHARITATIVNÍ KONCERT V LORETĚ pořádaný dne 14. září 2003 od hodin Během odpoledne vystoupí:! Dechový orchestr ZUŠ za řízení kapelníků Petra Raška a Jana Molingera! Mažoretky pod vedením umělecké vedoucí Jany Gogové! Kytarista Štěpán Honc! Skupina Kantoři Koncert konferuje Jitka Surová Zájemci mají možnost přispět na účet / 0800 vedený u České spořitelny, a.s. nebo přímo u vstupu na koncert na účet bude možné vložit příspěvky v době od do Výtěžek koncertu a sbírky bude věnován Nadaci Národ dětem zřízené za účelem pomoci dětem léčeným na Klinice dětské onkologie FN v Praze 5 - Motole PřijWte prožít příjemný kulturní zážitek a zároveň přispět na dobrou věc. Za nepříznivého počasí se koncert koná v sále sokolovny. Nabízíme možnost zveřejnění loga sponzorů. Srdečně vás zvou pořadatelé Jak se změní situace v obcích i v podnikání po vstupu do EU? Na společný evropský trh se sice podnikatelé i obce připravují, postrádají však dostatek praktických informací o Evropské unii Jak se změní jejich situace v nových konkurenčních podmínkách či jaké budou jejich perspektivy v našem kraji po vstupu do EU a další témata zazní na odborném semináři s názvem OBEC - PODNIKATEL - EVROP- SKÁ UNIE, který pořádá dne 9. září v Hradci Králové Královéhradecká agentura regionálního rozvoje ve spolupráci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje. Seminář je určen nejen podnikatelům, ale jak napovídá i jeho název, také zástupcům státní správy a samosprávy. V úvodu semináře budou předneseny příspěvky na témata, která spojují obě zmíněné skupiny posluchačů - Perspektivy obcí i podnikatelů v Královéhradeckém kraji a Evropská unie - výzva pro podnikatele i regiony (představení programů a Iniciativ EU, vztahujících se současně na obce i podnikatele). V druhé části semináře, v sekci určené pro zástupce státní správy a samosprávy se posluchači seznámí s praktickými zkušenostmi regionální podpory, s tématem strategického plánování jako řešení úspěšného rozvoje obce, či realizací projektů pomocí operačního programu. V sekci, určené pro podnikatele, bude řešena otázka role malých a středních podniků v EU a jejich podpora a představí se Operační program Průmysl a podnikání. Velký zájem se očekává o přednášky DPH po vstupu do EU (téma např....změny ve zdaňování služeb, změny sazeb, vrácení daně,...) a Celní aspekty po vstupu do EU (...volný pohyb zboží, společná celní legislativa a celní sazebník, společná zemědělská politika,...). Na závěr semináře budou všichni posluchači pozváni na široké diskusní fórum, které se bude týkat vzájemné spolupráce obce a podnikatelů. Na tomto setkání se předpokládá výměna praktických, konkrétních zkušeností na dané téma za přítomnosti zástupců Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Hospodářské komory, bank a představitelů dalších regionálních institucí. V případě Vašeho zájmu se semináře zúčastnit volejte na tel. číslo Královéhradecké agentury regionálního rozvoje: anebo pište na 6 Chlumecké listy

7 Z VAŠICH DOPISŮ Nevíte, že... Možná, že nevíte, možná, že víte, anebo nechcete vědět. Zkrátka: v našem městě máme blbečky a jsou to kluci i děvčata, kteří úmyslně ničí náš i veřejný majetek. Množí se případy přemís^ování a vysypávání odpadkových košů a popelnic, ničení zvonků u domů a v neposlední řadě ničení drátěného plotu u dětského hřiště v areálu školy. (Ale snad, konečně, přijde nebo přišlo vedení škol na to, že bude účelné osadit dvířka na opačné straně vchodu. Však důchodci dětem při procházení v denní době neublíží.) Já mám před rokem opravenou fasádu na domku. Barva fasády je svítivě bílá a nyní, když v naší Riegrově ulici máme asfaltku a pěknou dlažbu, bělost omítky by měla vydržet hodně dlouho. Bělost zatím vydržela, ale z 28. na 29. června v nočních hodinách 2 pitomečkové (kluk a holka) ji využili na zvýraznění svého srdečního citu sprejem. Vím, že takoví blbečkové Chlumecké listy nečtou a možná, že naposledy povinně četli z čítanky ve škole. Ta inteligence na to vypadá. Nejsou jistě zapojeni v žádné mládežnické organizaci a ze sportů pěstují jen návštěvy diska a hráčská doupata. Maximálně se nechávají poučovat na některých televizních kanálech nevhodnými programy. Proto apeluji na rodiče a prarodiče, na jejich strejdy a tety. Prosím, starejte se o dospívající děti, zajímejte se o to, čím se baví. Nestačí, že jsou dobře živeni, oblékáni a mají dostatek finančních obnosů. Jen probůh, a^ neničí veřejný a soukromý majetek! Vážení rodiče a prarodiče, možná, že by postačilo, kdybyste svým ratolestem dali k dispozici ke sprejování zdi vašich nemovitostí nebo stěny v obýváku. Nebo by se vám to nelíbilo? Asi ne, a proto si uvědomte, že se mi to také nelíbí. Přidáte mi peníze na opravu omítky za svá robátka? Milí čtenáři, nelíbí se vám, jak se o těch blbečkách vyjadřuji? Jak byste se zachovali vy? Vobořilová Zářijové pranostiky # Na sv. Štěpána krále /2.9./ je už léta namále. # Co srpen nedovařil, září nedosmaží. # Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří. # Bouřka v září - sníh v prosinci. # Babí léto - léto na odchodě. # Po sv. Matouši /23.9./ čepici na uši. # Na Kosmu a Damiána /27.9./ studeno bývá zrána. # Jaké mrazy před sv. Václavem, takové před svatodušními svátky. LV Inzerce 8 /

8 KULTURA V CHLUMCI KINO Panorama Chlumec nad Cidlinou 6. září sobota JOHNY ENGLISH hod. Film Velké Británie - špionážní komedie hod. Neví, co je strach, neví, co je nebezpečí, neví vlastně vůbec nic. Režie: Peter Howitr. Hrají: Rowan Atkinson, John Malkovich, 100 minut Natalie Imbguglia a d. Vstupné: 56,- a 59,- Kč. Mládeži od 12-ti let přístupný 13. září sobota X - Men hod. Americký širokoúhlý film - akční sci-fi hod. Přišel čas, kdy se odlišní musí spojit Režie: Bryan Singer Hrají: Patrick Stewart, Hugh Hackman, 120 minut Halle Berry a d. Vstupné: 55,- a 58,- Kč Mládeži přístupný ZÁŘÍ 2003 Změna programu vyhrazena! tel. č září sobota 8 MILE hod. Americký širokoúhlý film, příběh rappového hod. zpěváka. Každá chvíle je další šancí. Režie: Curtis Hanson. Hrají: Eminem, Kim Basingerová, 110 minut Brittany Murphyová a d. Vstupné: 55,- a 58,- Kč. Mládeži od 12-ti let přístupný 27. září sobota JÁDRO hod. Širokoúhlý americký film- akční sci-fi hod. Jediná cesta ven vede dovnitř. Režie: Jon Amiel. Hrají: Aaron Eckhart, Hilary Swanková, 129 minut Delroy Lindo a d. Vstupné: 55,- a 58,- Kč. Mládeži od 12-ti let přístupný Inzerce 8 Chlumecké listy

9 KULTURA V CHLUMCI CENTRUM KULTURY - ŘÍHŮV DŮM tel. č ZÁŘÍ 2003 mobil č CHLUMECKÝ HUDEBNÍ PODZIM JIŘÍ STIVÍN Sám se svým stínem Říhův dům - vstupné 150,- Kč od hodin PETR FIALA - ŠTĚPÁN HONC kytarový recitál Říhův dům - vstupné 50,- Kč od hodin Prodej - textil, obuv spotřební zboží Prodej - textil, obuv spotřební zboží Připravujeme: 56. KLICPERŮV CHLUMEC Předprodej vstupenek v prodejně Textil Klicperovo nám. od 1. srpna 2003 INFO: , CHLUMECKÝ HUDEBNÍ PODZIM JIŘÍ STIVÍN Sám svým stínem Letošní 4. ročník Chlumeckého hudebního podzimu bude pokračovat dvěma koncerty. V prvním z nich se představí Jiří Stivín, který patří mezi naše nejvýznamnější představitele jazzové hudby, ale interpretuje a skládá také hudbu vážnou, přesto zapadá do našeho festivalu, který v podtitulu nese festival klasické a soudobé hudby. V Chlumci zahraje převážně své skladby z programu Sám se svým stínem. Druhým koncertem představíme zase dva mladé muzikanty, kteří si za svůj nástroj zvolili klasickou kytaru. Prvním z nich je PETR FIALA z Hradce Králové, absolvent AMU v Praze, a druhým interpretem je ŠTĚPÁN HONC, který hru na kytaru studuje. Jejich program bude pestrou směsicí skladeb napsaných právě pro tento krásný nástroj a jistě se můžeme v obou případech těšit na hezký kulturní zážitek. Zveme proto všechny příznivce této hudby na oba koncerty do Říhova domu. Jeho pracovna nezapře, že patří muzikantovi. Pod vysokými stropy jsou po zdech rozvěšeny všemožné dechové nástroje, plakáty ze zahraničních vystoupení, zarámované oznámení o nominaci na Českého lva za hudbu k filmu Bumerang a taky dětskýma rukama malované čestné uznání za krásný koncert v naší mateřské školce. Je tu pár náhradních kšiltovek a v dřevěné bedně v rohu sbírka desítek, snad stovek fléten všech velikostí. Na policích se vrší šanony s notami, desky a krabice s filmy a šachovnice na stolku u okna s výhledem na Staré Město pražské láká k rozehrané partii. JIŘÍ STIVÍN - dítě hrající bez nadšení na housle, rekvizitář na Barrandově, rocker skupiny Sputníci, spoluzakladatel kvarteta Jazz Q, nejlepší jazzový saxofonista roku 1967, student Královské akademie v Londýně, dirigent činoherního orchestru Národního divadla, opakovaný vítěz flétnové kategorie v evropských anketách Jazz Forum, absolvent filmové fakulty a hudební kompozice na AMU v Praze, učitel, skladatel, multiinstrumentalista, člen a iniciátor nejrůznějších formací od jazzu přes vážnohudební experimenty až k tzv. staré hudbě, improvizátor, showman, tvář ze světových scén, jam sessions. V tom, jak s muzikou žije, je jistě něco tajemného, magického a přitažlivého zároveň - těžko by se vyhýbal v minulosti inkvizici, i kdyby přátelsky zamrkal svou pověstnou čepicí. Tam, kde končí zázračný flétnista, tam začíná bez přechodu vtip, humor, otevřenost a nenepodobitelné člověčenství. A to všechno je tu, když hraje. Jeho překvapivá cesta od jazzu k vážné hudbě vysvětluje virtuozitu, radost z muzicírování, improvizaci, pohyb na scéně i nakažlivost, s níž přistupuje ke staré hudbě. Studoval pověstný Quantzův Pokus o návod, jak hrát na příčnou flétnu z roku 1752 a přehrál tisíce stran barokní literatury, ale na koncertě zůstává pocit samozřejmosti, lehkosti, zábavy - vážná hudba přestává být vážnou, hltáte neznámé dobrodružství. Jiřího Stivína přitom musíte vidět. Je to hudebník ke koukání a měl by se ukazovat dětem už ve školce, když se učí o tom, co je to hudba. V Chlumci vy- 8 /

10 KULTURA V CHLUMCI stoupí se svým recitálem Sám svým stínem v Centru kultury - Říhův dům v sobotu 6. září od 19 hodin. PETR FIALA Narodil se v roce V roce 1990 nastoupil do třídy prof. Jana Truhláře na Státní konzervatoř v Českých Budějovicích. Studium dokončil pod vedením prof. Pavlea Steffala, s nimž vytvořil úspěšné kytarové duo, které má za sebou mnoho koncertů u nás i v zahraničí a CD Barokní kytarové skvosty. Své studium kytary završil na Akademii muzických umění v Praze. Zde byl žákem vynikajícího českého kytaristy a skladatele Štěpána Raka, který na chlumeckém festivalu vystupoval v roce V roce 2002 se stal finalistou mezinárodní kytarové soutěže v Kutné Hoře. V současné době vystupuje sólově a s kytarovým kvartetem Violet guitars. V Chlumci n. Cidl. se představí se Štěpánem Honcem ve společném recitálu. M. Zmítko Termín uzávěrek a vydání výtisků Chlumeckých listů do konce roku 2003 Číslo Datum uzávěrky Dat. vydání 9 čtvrtek čtvrtek čtvrtek čtvrtek Pozvánka na výstavy Ve dnech se v prostorách Městské knihovny bude konat výstava ze skautského jamboree (mezinárodní setkání skautů). Návštěvníci budou mít možnost si prohlédnout zajímavé fotografie a dozvědět se více o skautingu. Od zde bude umístěn unikátní betlém vyrobený z kůže, který je zapsán v Guinnessově knize rekordů. SKAUTSKÉ JAMBOREE Přijte zhlédnout momenty z největší skautské slavnosti, tak jak je svým objektivem zachytil fotograf Jan Šibík. Přijte se na pár okamžiků ponořit do neopakovatelné atmosféry setkání, jaká panovala v thajské provincii Chonburi, na přímořské pláži Sattahip. Jaká panovala na Jamboree... (Jan Šibík - jeden z nejvýraznějších fotoreportérů současnosti u nás. Jeho fotografie přinášejí svědectví o válkách a konfliktech na celém světě). V současnosti pracuje jako fotoreportér pro týdeník Reflex. SEN ZDEŇKY VANĚČKOVÉ O BETLÉMU (vyprávění autorky, skautky z Hradce Králové) Věřte nebo nevěřte, tento Betlém je zhmotnělý sen. K ránu se mně zdál tento sen: jela jsem vlakem někam ke Zlínu do koželužny k Pavlovi Huškovi (potřebovala jsem pro skauty nějaké odřezky kůže na rukodělné práce). Najednou jsem stála v kanceláři. Můj zrak zamířil na volnou, bíle vymalovanou stěnu. Na této stěně by se vyjímal kožený tepaný betlém. V kanceláři koželužny musí být vidět nějaký krásný výrobek z kůže - to pro reprezentaci. Pavle, já Ti na tuto stěnu do kůže vytepu betlém. Chceš? Pavel souhlasil. Před očima jsem stále viděla přesně rozložené figurky, velkou slávu - jak v kanceláři vedoucího koželužny, tak na výstavách. Každý se zastavil a dlouze koukal na Betlém. Pavel se chvíli zamyslel a pak řekl: To je krásný nápad, o ničem takovém ještě nikdy nikdo nemluvil. Ty budeš jediná na světě. Tato věta ukončila můj sen a já jsem se probudila. Dne 29. července 2001 jsem Betlém úplně dokončila. Vytepaný, připevněný v bambusovém rámu, překrásný, radost se na něj podívat. Nikdy jsem si svoji práci nechválila, ale toto je kouzelné dílo. Informační středisko Významné dny roku 2003 Září Mezinárodní den ochrany ozónové díry Světový den míru Mezinárodní den Alzheimerovy choroby Den železnic Mezinárodní den neslyšících Evropský den jazyků Světový den cestovního ruchu Den české státnosti Mezinárodní den překladu Informační středisko Životní moudra $ Mít budoucnost před sebou znamená - mít někoho za sebou. $ Na svou čest ochotně slibuje, kdo žádnou čest nemá. $ Nesnesitelné sneseme, je-li dobře zaplaceno. $ Povýšení bývají především ti, kdo se umějí v pravý čas ponížit. $ Devatero řemesel, desátá řídící funkce. $ Hledaje zlaté dno svého řemesla, nejeden se ocitl na dně. $ Nejhorlivěji nabízíme svou pomoc těm, u nichž máme jistotu, že ji odmítnou. $ Slovo dělá muže a nepříjemnosti. LV 10 Chlumecké listy

11 Inzerce 8 /

12 OSOBNOSTI NAŠEHO MĚSTA ODEŠEL VELKÝ FOTBALISTA Černě orámované smuteční oznámení s jménem Karel Novotný naplnilo nostalgickým smutkem všechny, kdo pamatují slavnou éru chlumecké kopané. Bylo to na počátku okupace. Lidé, roztrpčení a znechucení protektorátními politickými poměry, hledali útěchu v návštěvách sportovních akcí. Kopaná, tehdy nejpopulárnější sport v Chlumci n. C., procházela těžkou krizí. Mužstvo pokleslo až do 1.B třídy okresního přeboru. Tehdy se vedení AFK Chlumec n. C. rozhodlo k radikální přestavbě týmu. Na pomoc byli povoláni bývalí osvědčení chlumečtí hráči, kteří působili v pražských i jiných klubech. Z divizního Meteoru VIII přišel Karel Heteš, skvělý centrforward a tvůrce hry, který se stal uznávaným šéfem mužstva. V brance nastoupil neprůstřelný Boža Tlapák, střídaný mrštným Drbohlavem, který uměl vychytávat i penalty. V obraně vytvořili těžko překonatelný tandem Franta Heteš s Dobrou Šetlíkem. Pilířem zálohy se stal neúnavný dříč Franta Jirásek, který spolehlivě zastavoval soupeřovy útočníky ve středním pásmu vlastní poloviny rozkročným pádem pod jejich nohy, po němž se bleskurychle vymrštil a s ukořistěným míčem na kopačkách hbitě postupoval vpřed, připraven v nejbližší chvíli přesně přihrát některému z útočníků, kteří tvořili pod Stojící zleva: Šetlík, Heteš, Branda, Novotný, Zůra, Říha, Vosáhlo, Jirásek, Hubáček Klečící zleva: Škrha, Synek, Havlín Hetešovou dirigentskou taktovkou dokonale sehrané útočné kvinteto. V jeho složení se vystřídala celá řada výborných hráčů, Zůra, Mareš, Hladík, Venda Starý, Mirek Volf, Pepa Vilgoš, Čáslavský... Mimořádnou hráčskou osobností mezi nimi byl právě Karel Novotný. Vyznačoval se nezadržitelným rozběhem k soupeřově brance, při němž uplatňoval svou bohatýrskou postavu a průbojnost. Skvěle ovládal techniku hry hlavou. Obzvláštní lahůdkou pro něj byly vysoké přihrávky z křídel, na něž dokázal nabíhat tak, že rozrážel protivníkovy obránce jako kuželky a v rozhodujícím okamžiku vyskočit bezmála o půl metru výš, než byl schopen kdokoli kolem něho, a prudkým škubnutím hlavy padající míč podél vybíhajícího anebo leknutím strnulého brankáře přesně umístit do sítě. Na bohaté gólové nadílce, kterou si soupeři z Chlumce zpravidla odváželi, míval Karel Novotný obvykle lví podíl. Vidím to jako dnes: Karel Heteš, který si vykračoval po hřišti s vypjatým hrudníkem jako páv, dostal vysoký, táhlý centr z pásma obrany, bravurně stopil míč bu na své vyklenuté hrudi, anebo pod podrážkou kopačky a celá pětice se rozbíhá dopředu ke zteči soupeřovy klece. Heteš s míčem jako přilepeným u nohy s přehledem po širokém spektru hřiště rozvážně postupuje k velkému vápnu, kličkou se vyhnul protihráči, rozhlíží se, kdo je v nejlepší pozici, aby mu přihrál na gól. Diváci na tribuně i u bariér kolem hřiště nadšeně povzbuzují hráče v bílých trenýrkách a zelených tričkách s bílým klínem na hrudi. Tuší, co přijde. Diváckou vřavou se náhle prořízl Stojící zleva: Semenec, Havlín, Heteš, Novotný, Šticl, Heteš K., Zůra, Jirásek, Kárník Klečící zleva: Tesařík, Novák, Vosáhlo výkřik spurtujícího Karla Novotného: Pane Hetéééš, špeeek! A pan Heteš okamžitě svou neomylnou pravačkou posílá Novotnému do běhu vyžádaný balón. Ten si ho při odrazu od země špičkou kopačky přizvedl před sebe, a marně chytán zoufalým bekem za tričko, hlavou nezadržitelně skóruje. 12 Chlumecké listy

13 SOUTĚŽ Tribuny řvou z plných hrdel Góóól. Spoluhráči letí ke Karlovi a radostně se s ním objímají a pan Heteš mu podává ruku s výrazem uznání: Dobrý. Legendární hlavičkář Karel Novotný, který neděli co neděli na hřišti rozdával svými obdivuhodnými góly radost tisícům diváků z města i širokého okolí, kteří tehdy jinak mnoho důvodů k radosti neměli, a který se vydatně podílel na vzestupu mužstva AFK Chlumec n.c. až do čela krajského přeboru s herní potencí schopnou zdolat i tehdy divizní mužstvo Hradce Králové, nedávno odešel do nebeských krajin, kde se shledal s většinou svých stejně nezapomenutelných spoluhráčů a také s většinou diváků, kteří ho obdivovali. Ti, co jsou ještě zde, s úctou a v pohnutí smekají. Karel Richter Inzerce S NÁMI SE NESTANETE MILIONÁŘI (SOUTĚŽ PRO CELOU RODINU - OVĚŘTE SI SVÉ ZNALOSTI) A B C D 1 Do našich jezer nepatří: Černé Máchovo Čertovo Plešné 2 Na hoře Říp je kaplička sv.: Vojtěcha Josefa Václava Jiří 3 Nejstarší kamenný most je v: Písku Praze Brně Táboře 4 Z Prahy do Brna je po dálnici: 182 km 192 km 202 km 212 km 5 Zpívající fontánu mají: Mariánské Lázně Františkovy Lázně Poděbrady Karlovy Vary 6 7 Největší výstavní plochy s pavilóny má město: Česká republika vznikla 1. ledna roku: Praha Plzeň Ostrava Brno Král Karel IV. pocházel z rodu: Přemyslovců Jagellonců Lucemburků Habsburků 9 Filmová pohádka Zlatovláska se natáčela na Zámku: Červená Lhota Hluboká Hrádek u Nechanic Opočno 10 Na Měsíci fouká vítr: silný mírný slabý žádný Správné odpovědi na str. 36 Jiří Drábek 8 /

14 VICEMISTŘI SVĚTA SENZAČNÍ ÚSPĚCH MLADÝCH HASIČŮ V plném souladu s rostoucí důležitostí hasičstva jako organizace zachraňující majetek i životy lidí roste v celosvětovém měřítku význam i popularita hasičského sboru, který je základnou pěstování a udržování fyzické zdatnosti a odborné způsobilosti příslušníků dobrovolných hasičských sborů. V souvislosti s tímto faktem zasluhuje nejvyšší ocenění soustavná a cílevědomá péče rodiny Zborníků a dalších činných členů o hasičský dorost a jeho sportovní vyspělost v zájmu zvyšování budoucí akceschopnosti sboru. Pěstování hasičského sportu patří k základům činnosti každé dobrovolné hasičské organizace. Ta chlumecká v této oblasti dosahuje pozoruhodných výsledků. Rámcově jsou vytvořeny předpoklady, aby si jednotlivé organizace na sportovním poli mohly změřit síly svých reprezentačních družstev jak v regionálních a celostátních soutěžích, tak i v soutěžích mezinárodních. Nejvýznamnější z nich je olympiáda hasičských družstev, která se pořádá pro dospělé každé čtyři roky a pro dorost v intervalu o polovinu kratším. Letos se ve dnech července v rakouském městě Kapfenberg konala v pořadí již XIV. mezinárodní olympiáda mladých hasičů, jíž se zúčastnilo 24 reprezentačních družstev ze 30 evropských zemí, z Rakouska, Portugalska, Ruska, Slovinska, Litvy, Rumunska, Německa, Chorvatska, Itálie, Lucemburska, Finska, Polska, Velké Británie, Srbska a Černé Hory, Švýcarska, Francie, Běloruska, Slovenska, Maarska, Bulharska, Švédska a Holandska. Soutěžilo se ve dvou náročných disciplinách: štafetě na 400 metrů, rozčleněné na 9 úseků, z nichž tři se zdolávaly hladkým během a ostatní s překonáváním překážek. Druhou, odborně orientovanou disciplinou byl protipožární útok. Závodníci překonávali nejprve příkop 1,8 m široký, poté 60 centimetrovou překážku, tunel 80 cm vysoký a 60 cm široký a nakonec dvoumetrovou lavičku umístěnou ve výšce 3,3 m. Následovalo rozvinutí hadice a stříkání na terč. Disciplína prokazovala souhru celého družstva. Českou republiku reprezentovalo družstvo mladých hasičů z Chlumce nad Cidlinou (Pavel Miffek, Michal Kardoš, Petr Cincibus, Petr Erben, Petr Urban, Petr Zborník, Štěpán Horák, Tomáš Hrouda, Jan Přerovský, Roman Holas a Adam a Filip Markovi). Naši 12letí reprezentanti, pro něž byla velkou ctí a vyznamenáním již pouhá účast na této olympiádě a příležitost reprezentovat republiku, se vypjali k skvělému výkonu. V tvrdé konkurenci družstev z velkých zemí, jako je Německo, Velká Británie, Rusko i ctižádostivé Polsko a Itálie, vytřeli zrak všem, kteří si dovolili je podceňovat. Bez jediného trestného bodu vybojovali druhé místo o pouhý bod za vítězným družstvem Rakouska. To je přece úžasné. Kluci z Chlumce předstihli Němce, Angličany, Francouze a 19 dalších družstev! Stříbrná medaile a nádherný pohár, ovace zaplněných Inzerce 14 Chlumecké listy

15 VICEMISTŘI SVĚTA tribun, fanfáry a oslavné projevy, to všechno je velký a poctivě zasloužený úspěch mladých chlumeckých hasičů. Uznání a dík patří nejenom jim, ale i obětavým strůjcům tohoto úspěchu, otci i synovi Zborníkovým a celému chlumeckému sboru za elán a cílevědomý dlouhodobý výcvik a výchovu nové generace všestranně zdatných a obětavých foto Ant. Fibigr 8 /

16 LIDÉ KOLEM NÁS Třebaže se nenarodil přímo v městě, není nejmenších pochyb, že je to Chlumečák staré poctivé ražby, bytostně vrostlý do zdejší půdy. V jeho životních osudech se zrcadlí více než osm desítek let novodobých chlumeckých dějin. Nebyl jen pasivním svědkem a pamětníkem událostí, ale i činným účastníkem života města i kraje. Pevně modelovaná tvář prozrazuje vlastnosti, které byly pro něj vždycky příznačné a ani v důchodovém věku neztratily svou výraznost, sebejistotu, pevnou vůli, rozhodnost, činorodý dynamismus, přičinlivou pracovitost, tvrdohlavé lpění na tom, co si předsevzal a také přímost ve slovech i činech, která mu leckdy znesnadňovala životní cestu. Podle držení těla se ještě pozná mnohaletý sokol a všestranný sportovec. Ani dnes nedovolí postupujícímu věku, aby ho donutil k nečinnosti. Kdo je tento muž? Jan ZIMA Narodil se 16. května 1920 v Kladrubech, které tenkrát ještě nebyly součástí Chlumce, jako druhorozený syn zemědělce Růženy a Václava Zimových. Bydleli ve stavení blízko Cidliny, která tehdy ještě nebyla regulací spoutána do přímočarého vydlážděného koryta. Vinula se lukami svéhlavě a nevázaně, vytvářela půvabné zákruty s tůňkami, na jaře se rozlévala po lukách až k Chlumci a na kraji Kladrub roztáčela starý mlýn pana Čupra. Mlynář byl vážený pán, který si s oblibou vykračoval ve své šedivé pelerině, na hlavě čepici, po chlumeckém korzu. Ten mlýn prý dostal od rakouského velkostatkáře von Dregera za cenné služby, které mu prokázal jako správce jeho zemědělského majetku. Možná taky, že ho normálně koupil. Von Dreger, přebývající na zámečku v Novém Městě, rozsáhlým vykupováním a směňováním sceloval své pozemkové vlastnictví a budoval prosperující šlechtitelský podnik zaměřený na chov červených slepic Rhode Island. Regulace ovšem podvázala mlýnu žíly. Začal chřadnout a upadat až nakonec Zemský úřad odkoupil od pana Čupra vodní právo za půl milionu korun, které však byly zablokovány na vázaném vkladu, z něhož si pan Čupr směl pouze vybírat měsíční důchod. Jeník Zimů prožíval v tehdejších Kladrubech báječné dětství. Jeho rodiče, stejně jako většina drobných a středních zemědělců, neměli peníze na zbytečné utrácení, ale dětem k spokojenosti nechybělo snad vůbec nic. Byly tu zahrady, kam se dalo lézt na třešně, hrušky, jabka, byl tu les s malinami, borůvkami a houbami a byla tu řeka Cidlina, která skýtala v létě nádherné koupání a skotačení a v zimě ledové radovánky s bruslemi přimontovanými kličkou k podrážce. A byla tu luka, to moře bujné trávy, kde se kluci mohli prohánět po libosti. Musel samozřejmě pomáhat rodičům v hospodářství, zvláš^ o žních a při sklizni brambor. V hospodářství to jinak nešlo. Museli jsme pomáhat při krmení a ošetřování domácího zvířectva, od slepic a králíků, prasat až po kravky. Vázali jsme snopy, stavěli mandelíky, účastnili jsme se svážení obilí, mlácení, sázení i sklizně brambor. Ve stavení i na poli bývalo stále napilno. Ale pořád ještě při tom všem zbylo plno času na to klukovské skotačení a nějakou tu lumpárničku v lese, a hlavně u řeky a na lukách, které už ovšem tenkrát nepatřily všem jako kdysi, takže ráno se tam ze všech dvorů vypustilo nebo vyhánělo veškeré zvířectvo na volnou pastvu a večer se všecko zase hnalo domů, do chlívků, kurníků, stájí a kůlen. Za našich časů byla už luka rozparcelována, což nám klukům nevadilo. Peněz nebylo doma nazbyt, to je pravda, ale my jsme měli všechno, co jsme potřebovali. A co jsme nepotřebovali, to jsme zkrátka nemuseli mít. Bylo to krásné, rád na to vzpomínám. Každé ráno šlapala kladrubská mládež se školními brašnami do Chlumce do školy. Chodilo se přes lávku na stavidle, které hnalo vodu panu Čuprovi do mlýna, a dál stromy lemovanou cestou šikmo přes luka vbíhající do města foto Ant. Fibigr u zbytku vodního příkopu starého hradu, kolem někdejších kasáren, kudy se pak šlo úzkou uličkou ústící na náměstí naproti kostelu. Jednu dobu tam v těch místech, co je dnes ten dětský areál, bývalo fotbalové hřiště, které se původně rozkládalo v blízkosti dnešní pekárny naproti Loretě a pak se na nějaký čas přestěhovalo k lesu u pražské silnice. Vzpomínám, jak hráčům často balón zaletěl až za lipovou alej do toho příkopu, kde se ještě tenkrát držela voda, takže se museli pro něj brodit rákosím po kolena ve vodě. Janu Zimovi se v paměti vybavují vzpomínky staré už více než sedmdesát let. Kladruby v době mého dětství spolu s Pamětníkem patřily k politické obci Lučice, jak se to tenkrát nazývalo, ale do obecné i měš^anské školy jsem chodil do Chlumce. Vzpomínám na přísného ředitele Zolmana a báječné učitele, Malce, Strnada, Žofáka, Novákovou, češtináře Veselého. A taky na spolužáky, Štěpána Rumlera, Karla Štěrbu, Veselého, Vašáka... Jako kluci jsme vedli dlouholeté války s kluky z kasáren, vždycky cestou ze školy domů jsme se na place u starého hradu všelijak poš^uchovali a nadávali si, až to skončilo pranicí. Jinak se válčilo jílovými kuličkami i šutry a v zimě sněhovými koulemi. Sem tam zařinčelo přitom i rozbité okno a bitva měla dohru ve škole, kde se vyšetřovalo, kdo způsobil škodu. Poslední dějství se pak odehrávalo doma s použitím řemenu nebo rákosky anebo jen otcovy pádné pravice. Do Chlumce se chodilo také na vlak, když to bylo zapotřebí, na trh, na jarmark i na posvícení k houpačkám a řetízáku, také do divadla anebo do cirkusu Kludský nebo Sarasani, který občas přijel a usadil se v areálu starého hradu nebo na lukách. 16 Chlumecké listy

17 LIDÉ KOLEM NÁS Jako správný vesnický kluk měl Honzík rád zvířata a jeho touhou bylo po vychození měš^anky jít na gymnázium a odtud na studia veterinárního lékařství. Souhra životních okolností však rozhodla jinak. Jeho údělem se stala zdánlivě nezáživná účtařina. Vystudoval obchodní akademii v Hradci Králové, kam denně dojížděl vlakem. Studium v roce 1939 úspěšně zakončil maturitní zkouškou. Další cesta vzhůru po stupních vysokoškolského studia byla za německé okupace abiturientům znemožněna uzavřením českých vysokých škol. Nezbývalo než najít si zaměstnání, v němž by uplatnil vědomosti získané na obchodní akademii. Vrozená pracovitost a návyk věnovat se každé práci s vervou mu vytvářely předpoklad, aby i ve světě účetních bilancí, přehledů, propočtů a systematického uspořádávání cifer nalezl zálibu a dosahoval vynikajících výsledků. Přemýšlivost a vysokou pracovní výkonnost má ostatně v rodových genech. Vždy^ už jeho dědeček z matčiny strany Václav Šlogr svým důmyslem a šikovností získal obdiv i přátelství hraběte Oktaviána Kinského. V roce 1873 sestrojil žentour a vyrobil i lo. Obchodní akademik Jan Zima si našel místo účetního v Okresní hospodářské záložně v Chlumci. Záhy však byl postižen tak zvaným totálním pracovním nasazením v Německu. Povinně přeškolen na strojního truhláře, nastoupil práci v továrně v dolnoslezském městě Görlitz. Tady působil až do února 1945, kdy z Německa tajně utekl domů. Podařilo se mu uniknout stíhání i trestu za sabotáž válečného úsilí Říše. Květnová revoluce v roce 1945 pětadvacetiletému, zdatnému mladému muži otvírala v poměrech obnovené Československé republiky nadějné vyhlídky. Vrátil se znovu k svému psacímu stolu v Okresní hospodářské záložně. Odtud si ho však 1. října 1946 vyzvedla vojenská správa k šestiměsíční mimořádné základní vojenské službě. Splnit tuto vlasteneckou povinnost mu nikterak nebylo zatěžko tím spíše, že byl ve skvělé fyzické kondici. Po návratu z vojny znovu nastoupil na své místo v záložně, která postupně během doby několikrát změnila svůj název, aniž se cokoli měnilo na pracovní náplni, v které se spolehlivě vyznal a v níž dosáhl vysoké specializace. Únorový státní převrat však pronikavě zasáhl do jeho pracovních perspektiv. V jeho kádrových materiálech bylo zaznamenáno, že nejenom nemá kladný vztah k lidově demokratickému zřízení, ale ani správný třídní původ, a že byl dokonce činný v reakční ultrapravicové agrárnické organizaci Selských jízd. Stranické instance vykonávající dohled nad kádrovou očistou úřednictva peněžních ústavů o něm rozhodly, že je při vší své kvalifikovanosti pro zdejší pracoviště nežádoucím elementem, a tak byl s ním v roce 1951 rozvázán pracovní poměr. Byl dán k dispozici pracovnímu úřadu pro zařazení do výroby. Došlo k jakémusi druhému totálnímu nasazení v jeho životě. Umístili mě do Závodů Vítězného února v Hradci Králové s kádrovým posudkem, který mým ambicím důkladně přistřihl křídla. Rázem bylo po nadějích na sebemenší vzestup. Pracoval jsem na hoblovce jako za Německa. Předtím jsem se zkoušel dostat do Chlumce na Státní statek, kde nutně potřebovali účetního. Ale jejich kádrovák nezískal souhlas mě přijmout. Na vojenském cvičení jsem 8 / 2003 se skamarádil s jedním význačným partajníkem z Vysokého Veselí. Byl to v jádru dobrý chlap. Slíbil mi, že se za mě vezme. Dělal, co mohl, ale ani on nic nesvedl. Víš, prozradil mi důvěrně, všecko by ještě šlo, ale ty Selský jízdy, to je škraloup, s kterým se nedá hnout. Nepřízeň politických instancí byla nezdolná. Zabavili mu tenkrát i lovecké zbraně, malorážku a brokovnici, aby snad nepodnikl ozbrojené povstání proti vládě. Vzali mu tak možnost pěstovat i myslivost, která byla od šestačtyřicátého roku jeho koníčkem. Kádrově mu jistě také neprospělo, že byl nadšeným činovníkem Sokola a zúčastnil se v roce 1948 Všesokolského sletu v Praze, při němž sokolové při slavnostním pochodu na Staroměstském náměstí demonstrativně odvraceli hlavy od tribuny se stranickou a vládní delegací. Spolu s Radslavem Kinským, zámeckým štolbou p. Soukupem a Kyceltem založil v roce 1949 jezdecký oddíl. Tvořilo jej 25 členů. Pořádali závody, jichž se účastnily tisíce diváků, takže si vydělali na vstupném slušné peníze. Koupili jsme si klisnu a od vojenské správy jsme sehnali ještě dva nebo tři další reverzní koně, které jsme ustájili U Jelena. Organizovali jsme pravidelný vojenský výcvik. Jezdili jsme závodit i jinam, do Hořic, do Hradce... Od cirkusu Kludský jsme odkoupili skládací tribunu, která se vždycky instalovala na lukách. Pak jsme ji dali fotbalistům. Když byl Sokol zakázán, všechen majetek, jak už to bývá, byl zčásti zrekvírován a z části rozkraden. Tradice jezdeckého sportu v Chlumci byla na dlouhá léta přerušena. Obnovili ji až po sametové revoluci Pulpánovi. To, co se proslýchá o jejich zamýšleném stěhování jinam, by opět znamenalo přeryv slavné tradice chlumeckého koňařství, spjatého s proslulými plaváky Kinských. Jan Zima se zkoušel dostat do komunálních služeb, ale Škodovka ho nechtěla uvolnit. Zato mu vahou své dělnické pozice zařídila zastání v oboru myslivosti. Na její doporučení mu byly navráceny zabavené lovecké zbraně a směl se aktivně zapojit do činnosti lidového mysliveckého sdružení. Nakonec se mu však přece jenom poštěstilo dostat se tak říkajíc ke svému fochu. Chlumecká pobočka Státní banky si ho vyžádala na místo účetního, které potřebovala naléhavě obsadit. Dá rozum, že na toto místo nelze posadit kdekoho, by^ měl kádrové posudky sebelepší. A tak mu bylo po zapracování náhrady dovoleno odejít. Mistr Dvořák řekl: Udělals mi tady fůru dobrý práce, zaučil jsi pár mladejch, tak mi ještě zauč tady toho jednoho a já tě pustím. Všechno se začalo obracet k lepšímu. V roce 1958 nadešel velký okamžik v jeho životě. Oženil se se svou kolegyní z práce Jaroslavou Šmidrkalovou. Koupili si starý rodinný domek, který z gruntu přebudovali v pohledný a všestranně vyhovující domov, v němž během let vychovali dva syny, dnes úspěšné architekty. Se svým pracovištěm se Jan Zima ještě stěhoval na čas do Bydžova a pak do Hradce Králové, ale nic už nemohlo narušit jeho rodinné štěstí. Ani důchodcovský stav ho nezbavil činorodosti. Pilně zahrádkaří (od roku 1959 je členem Čs. svazu zahrádkářů, kde zastával ve výboru funkci předsedy revizní komise). Stal se odborníkem na roubování stromů, který je často žádán o radu a pomoc. Jeho zápisník prozrazuje, že 17

18 HISTORIE CHLUMECKÉHO DIVADLA od roku 1950 do loňského roku provedl 2529 roubů. Věru úctyhodné číslo. Zahrádkaření se vedle myslivosti a zájmu o koně včetně sbírání známek s jezdeckými náměty stalo jeho vášnivě pěstovanou zálibou. Mimo to agilně působí jako předseda v Klubu důchodců, organizuje přednášky, výlety, přátelská setkání. Zapojil se činně i do práce rady Městského úřadu jako člen zemědělské a finanční komise. Obětavě pomáhal při restituci chlumeckého zámku, když bylo třeba pořizovat seznamy mobiliáře. Takhle v stručném přehledu vypadá plnokrevný život člověka nabitého energií a ochotného přiložit ruku k dílu ve prospěch veřejnosti, kdykoli je to zapotřebí. Takových lidí je každému městu třeba jako soli. Karel Richter HISTORIE CHLUMECKÉHO DIVADLA Spolek Klicpera byl nucen splácet aspoň 137 K ročně na dluhy. Jelikož dosavadní činnost dram. odboru nedostačovala hradit příslušnou splátku, rozhodl se výbor půjčovat jeviště divadelním společnostem a samozřejmě i místním spolkům za poplatek. Za představení o 2 a více aktech 10 K, za představení jednoaktové hry 5 K, a tak tímto způsobem značně přispívat ke splátce. Během roku 1909 bylo jeviště propůjčeno divadelním společnostem Zöllnerové, Šmídové, Muškové, Procházkové a na několik představení i div. spolku Švornost. V roce 1910 pak společnosti Moorové a Hostašové. Byla-li hra uváděna k dobročinným účelům, jako např. při představení místní školy Sůl nad zlato, sehranou ve prospěch chudých dítek, použití bylo zdarma. Na valné hromadě dne 31. ledna 1909 nedošlo ve vedení spolku k nějakým velkým změnám. Odešli tito členové: J. Zolman, slč. Št. Štembergová a Frant. Midlochová. Naopak přišli: Josef Drozen, Norbert Žabka a slč. Z. Strnadová. Během roku bylo ve 12 schůzích správního výboru se zájmem rokováno o důležitých spolkových záležitostech. Příjezdem čtyř div. společností a jejich dočasným pobytem ve městě byla na určitou dobu narušena činnost div. spolku Klicpera. Přesto však můžeme s potěšením potvrdit, že nebyla nikterak malá. Z výkonů spolkových zvláště památných je provedení Písně Fortuniovy na masopustní zábavě, která měla skvělý průběh, jak to dosvědčil neobyčejný potlesk obecenstva. Bylo dokonce řečeno, že takové zábavy posud v Chlumci nebylo. Proto se v březnu opakovala. Na tomto večeru se ještě přidala aktovka V. K. Klicpery Veselohra na mostě. Čistý výnos byl zaslán vnučce po V. K. Klicperovi jako pomoc v jejím těžkém postavení. Mimo těchto uvedených her byl ještě v měsíci březnu pořádán Čajový večírek a v dubnu pak přišla na řadu hra J. Kratze Muž dvou žen. Téměř za půl roku se dne 3. října 1909 na scéně v Okresním domě objevily dvě aktovky Není nad počestnost, kterou napsal Roberto Bracco, a od Františka Xavera Svobody Poupě. Dne 28. listopadu se ochotníci zavděčili divákům triviální komedií Na čem záleží o 4 jednáních od Oskara Wilde. Tradičně dne 26. prosince, tedy na Štěpána, byly zinscenovány Helginy vdavky. Závěr roku patřil 31. prosince spolu se Čtenářskou besedou silvestrovské zábavě, při níž mimo jiné byla uvedena fraška Věrný vlastenec od Xavera Menharda a komická opereta o 1 jednání od R. Rengera Vzpoura v dívčím ústavě. U ochotníků byla vždy snaha napodobit produkci profesionálních scén, ale vždy zůstalo jen u snahy, ježto mnohem úspěšnější byli v malých jevištních formách, z nichž se obyčejně skládal pestrý program masopustních, cecilských, hlavně pak silvestrovských zábav, večírků a besed. Byli to hlavně aktovky, recitace, parodie, travestie sólové výstupy i výstupy v duetech, zakončených kupletem. U diváků byly oblíbeny zvláště kuplety. Původně byly součástí obrozenských her se zpěvy, později v letech Chlumecké listy

19 HISTORIE CHLUMECKÉHO DIVADLA a 70. pak ve frivolních fraškách. Ve svém výstupu se kupletista střídavě proměňoval v několik směšných postav pomocí částí oděvů, rekvisit, vousů, brýlí a samozřejmě i grimasy. Pointa kupletu byla v refrénu, který obyčejně obecenstvo zpívalo spolu. Často, zvláště když nebyla přítomna policejní asistence, byl refrén pohotově promíšen politickými narážkami, podtržené ještě patřičnou gestikulací a mimikou přednášejícího. Byli už, nebo ještě nebyli udavači? To^ otázka. Na přiloženém plakátu se můžeme detailně seznámit, jak vypadala v té době náplň podobných zábav. A dodejme hned, že spolek Klicpera byl k tomu patřičně vybaven, nebo^ oplýval výbornými silami jak hereckými, tak i pěveckými. O této zábavě se nám dokonce dochovalo její vyúčtování. A. Příjem 179,90 K. B. Vydání: Jednatelské výlohy K 1,17, knížky divadelní 2,55, bigotfony 3,85 (pozn. papírové hračky s vřeštivým zvukem, napodobující žes^ové nástroje), plakáty 23, líčení 8, úprava šatů pro vagabundy 2,50, myška 1,30, hudebniny 4,13, hudba 55, sluhovi 11,40, cukroví 0,50, hoteliérovi 23,36, provozovací právo 3, různé vydání 5,60, zřízení světla 1, na opravu jeviště 5, celkem 151,42. Čistý výnos byl 28,48 K, který byl rovným dílem rozdělen mezi odbor divadelní a pěvecký. Částku 14,24 K svými podpisy potvrdili předsedové odborů, za pěvecký Václav Stříbrný, za divadelní Norbert Žabka. V roce 1910 to opět ve spolku jiskřilo a skřípalo. Příznivý stav věcí spolkových byl zakalen sporem ve spolku vzniklým, o jehož odstranění se správní výbor marně staral v mezích své oprávněnosti, jenž byl přiveden do forem upřímně řečeno nechutných, což přimělo k rezignaci p. předsedu Z. Kozelku, který doposud mocným vlivem, a slovem, spolek v činnosti udržoval a v hájení prospěchu jeho se vždy účinnou energií vyznamenával. Jelikož se ostatní funkcionáři, na základě výborové schůze ze dne 14. ledna 1910, prohlásili solidárními s p. předsedou a složili své funkce, bude na valné hromadě, aby novou volbou uvedla spolek do správných kolejí. Dochází k ní 30. ledna 1910 za účasti 22 členů. Při volbách správního výboru byli zvoleni tito členové. Předsedou Z. Kozelka, místopředsedou J. Rádl, jednatelem Václav Červený, pokladníkem Karel Groh, revizory účtů Norbert Žabka a Antonín Prachatický. Na této schůzi se oba pěvecké odbory dohodly na volbě společných činovníků, takže spolek Klicpera měl od této doby jen dva odbory. Pěvecký s předsedou Leopoldem Novákem a dramatický s Rudolfem Augenthalerem. Na konci schůze bylo vzpomenuto odstupujícího místopředsedy p. Antonína Šlechty, jenž si v době počátku spolku získal velkých zásluh v jeho uskutečnění a celou svou činorodostí v něm mu prokázal nevšední platné služby. O činnosti spolku v roce 1910 možno s potěšením říct, že spolek v tomto období nezahálel, nýbrž byl opravdu činným oběma svými odbory, divadelním i pěveckým, nejen pro potěchu svou, ale hlavně pro uspokojující prožitek svého vděčného publika. V přehledu se pokusíme zachytit tuto poměrně bohatou dvouletou činnost. První zábavou, kterou spolek v r uspořádal na masopustní úterý, byla Masopustní zábava, při níž dram. 8 / 2003 odbor sehrál aktovku od F. Šamberka Blázinec v prvním poschodí. Dne 13. března následovala oblíbená hra F. X. Svobody Směry života, kterou vystřídala 5. května hra o 4 jednáních severského autora Henrika Ibsena Hedda Gablerová. Přes léto se nehrálo, teprve na zahájení podzimní a zimní sezóny byly připraveny na den 9. října tři podařené aktovky Marouška od L. Archleba, Horská srdce od Polona, O Helenu od L. Mattuše a hned 16. října hra Mládí od Max Halbeho. Společně se Čtenářskou besedou byl 6. listopadu zařazen vojenský koncert. Dne 19. listopadu proběhla oblíbená Cecilská zábava s velmi úspěšnou hrou F. X. Svobody Rozveselená rodina. Roční sezóna byla ukončena Silvestrem, jenž, jak výběrem programu, tak jeho provedením, byl velice zdařilý. Spolek Klicpera a jeho věrný spojenec Čtenářská beseda zahájily novou sezónu dne 11. února 1911 tentokrát věnečkem, který se však nesetkal s úspěchem, zatímco Masopustní zábava 28. února všechny přítomné zcela uspokojila, zvláště pak při ní sehraná aktovka od A. Čechova Medvěd. Dne 2. dubna se objevil na scéně Okresního domu Alois Jirásek, od něhož bylo uvedeno čtyřaktové drama Vojnarka, chlumeckými ochotníky svědomitě nastudované. Jeremiášův koncert, připravený na den 17. dubna, doznal velmi slabou návštěvu, z čehož je zcela patrno, že naše obecenstvo podobným zábavám příliš nepřeje. Vrcholem veškeré spolkové činnosti v tomto období byl XVIII. župní sjezd, který se konal 10. a 11. června v našem městě. Jemu bude věnována příští kapitola. Za 14 dní nato v neděli 25. června se spolek Klicpera na dvou povozech zúčastnil Matiční slavnosti v Žiželicích, kde zazpíval dva mužské sbory - Hymnu Ústř. Matice od Knitla a Slovanská lípa od Kubáta, dále dva smíšené sbory České písně a Balada o české hudbě od J. Kličky. V podvečer chlumecké výstavy dne 4. srpna 1911 spolek uspořádal Akademii, při níž vynikla zvláště hra Zkouška státníkova v nově koupeném barokním pokoji. Druhého dne, tedy 5. srpna, při otevření výstavy, spolek zapěl smíšený sbor Svatý Václav od Nešvery za doprovodu orchestru. Dne 14. srpna na počest chlumeckých rodáků spolek připravil zábavný večer, na němž o V. K. Klicperovi přednášel p. ředitel František Šubert a poté dram. odbor sehrál Veselohru na mostě od V. K. Klicpery. Závěr roku nemůžeme slavit jinak než silvestrovskou zábavou, která byla tentokráte velmi bohatá. Uvedena byla pohnutlivá opera Vilém Tell čís. II. od J. Švába, řada kupletů, např. Janek, Bázlivá, Švícko, Konečně sami a několik šansonů jako Kantorovic Madlenka, Dívka z chudé uličky, Zlatý čtyřlístek. O půlnoci následovala půlnoční scéna s výstupem Výměna stráží Z toho ze všeho je patrno, že spolek v tomto dvouletém období dostál svým povinnostem. Jeviště bylo propůjčeno společnosti ředitele Lešanského, spolku Svornosti a Sokolu. Podle zprávy archiváře spolku archiv obsahuje 217 sborů a to 137 mužských světských, 38 církevních, 57 smíšených a 5 ženských. U spolku bylo zaregistrováno rovných 100 členů, 56 mužů a 34 žen. Antonín Lauterbach 19

20 CHLUMECKÁ ŠKOLA SE HLÁSÍ Z hodin slohu - aneb jak nás děti vidí Náš pes je klenot mezi psy. Je to anglický vipet - chrt. Je to stará hraběnka - arogantní a povznešená nad všední starosti lidského života. Vždy, když odcházím do školy, ještě spí. Jak přijdu domů, přivítá mě nadšeným štěkáním a bravurními skoky do výšky. Běháme-li venku, sleduje mě pečlivě, dívá se na mě svýma zelenýma očima. V nich vidím radost z pohybu, což má v genech, jako každý lovecký pes. Ráda a dobře aportuje. Většinou, když si spolu hrajeme a povídáme si (ona rozumí mnohým slovům), přemýšlím, co si o mně myslí a doufám, že jen to nejlepší. Jsme kamarádi a musíme si věřit. Jan Krátký, 9.B Doma máme psa, není to žádný mladík, je mu totiž 8 let. Slyší na jméno Ron. Žije s námi v bytě a už je také tatínek. Áááá, už jsi konečně přišel domů? Mám hlad a nikdo tu není, aby mi dal najíst. Podívej, misku mám prázdnou, v druhé je teplá voda. No jo, sotva přijdeš, už jíš. Rozděl se přece. Nebo víš co? Poj se se mnou proběhnout. Od dopoledního válení mě bolí celé tělo. Já chci také ven. Nestroj mě, přece nebudu chodit jako nafintěný člověk. Mně stačí srst. Mám já to s vámi lidmi trápení. Někdy mě ani na záchod nepustíte a děláte zbytečné hlouposti. Třeba zrovna ty. Jdeš pryč, nastříkáš na sebe voňavku, načesáváš si zbytečně hlavu. Stejně krásnější nebudeš, haf! Tak už poj! Tohle jsou myšlenky našeho psa. Bohužel, nikdy se nedozvíme, jsou-li pravdivé. A to je strašná škoda... Martin Š~astný, 9.B Jednoho dne jsme byli v ZOO, kde jsme pozorovali klec s tygry. To snad ne! Už je tu zase ta tlupa podivných tvorů, která neustále divně vrčí, chodí po zadních nohou a v předních tlapách něco drží. Ukazují na náš kožich a smějí se našemu odpočinku. Hlupáci, asi závidí! A jakou vlastně mají srst nebo co to je? To my máme srst krásně dlouhou, lesklou a zlatavou. Jinak ti tvorové vypadají chutně, hlavně ten malý slibně voní... Jenom přeskočit ty hloupé mříže. Ale ne, oni odcházejí, svačinka zase nebude... U klece s tygry se nám líbilo a také jsme zde skončili s prohlídkou. Václav Hrubeš, 9.B Děvčata obhájila loňské vítězství ve vybíjené! 18. června se družstvo děvčat 6. tříd zúčastnilo regionálního kola ve vybíjené v Kostelci nad Orlicí. Hned po příjezdu na hřiště za tamní sokolovnou děvčata zjistila, že jejich soupeřky jsou dívky z Kostelce, Trutnova a Lázní Bělohrad. Družstva byla celkem vyrovnaná, avšak zkušenost bojovat proti silnějšímu soupeři, což bylo družstvo našich chlapců, se kterým děvčata společně trénovala, se osvědčila. Vyhrávala zápas za zápasem a povzbuzující byla slova, která se zaslechla i mezi soupeřkami: Ty z Chlumce jsou dobré, ty asi vyhrajou! A tak se i stalo a ze čtyř družstev, která do Kostelce přijela reprezentovat hradecký okres, zvítězily. Děvčata si zaslouží pochvalu a dík za vzornou reprezentaci nejen okresu, ale i naší školy a našeho města. Za učitele Tv Eva Lochmanová 20 Chlumecké listy

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Z činnosti sociální a zdravotní komise

Z činnosti sociální a zdravotní komise Z činnosti sociální a zdravotní komise Ustavující schůze a zahájení činnosti dne 30.1.2007. Plán práce na rok 2007 Provedení analýzy současného stavu v sociální a zdravotní oblasti v obci. Organizace přednáškové

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost naplnit. Politici, úředníci a často ani poskytovatelé sociálních

Více

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1%

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1% DOTAZOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ - podrobné výsledky Dolní Rakousy Struktura dolnorakouskych žen a mužů, pro něž připadá práce připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v zahraničí: Ochota (dále) pracovat v zahraničí:

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vít Richter Národní ČR vit.richter@nkp.cz EU = 63 000 veřejných knihoven, ČR = 5 401 EU = 1,3VK/10 000 obyv. ČR = 5,1VK/10 000 obyv. Knihovny jsou financovány

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

Změna zřizovací listiny

Změna zřizovací listiny Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 4.5. Pro jednání zastupitelstva města dne 14. října 2015 Zpracovala: Šárka Řehořová, vedoucí odboru Předkládá: Mgr. David Šimek Změna zřizovací listiny Město Svitavy

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Názory občanů sídla LÁNY

Názory občanů sídla LÁNY Názory občanů sídla LÁNY III. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Lány: 4 osob z celkového počtu 46 lidí

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole Praha 27.9.2010 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2. ředitel:

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE - FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h Sezóna: 2012/2013 Soutěž: divize B Kolo: 14 Rozhodčí: Šmakal, Kubr, Teuber Delegát:

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. Článek I Úvodní ustanovení: Název občanského sdružení: Mateřské centrum Studánka Zličín Sídlo: Nedašovská 354, Praha 5 Zličín, 155 21 Článek

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Začátek roku 2013 se nesl v duchu plánování rekonstrukce pavilonu A. Na tomto pavilonu je plánováno vybudovat dvě

Více

Vyhodnocení výzkumu KP 2014. Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení

Vyhodnocení výzkumu KP 2014. Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení Stránka 1 z 8 Odpovídalo 255 zástupců rodin. Vyhodnocení výzkumu KP 2014 Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení Výzkum byl vyhodnocen celkově a dále podle počtu dětí v rodinách. Ve výzkumném souboru

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole Praha 10.10.2011 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2.

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A

SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A CHARITA OSTRAVA Kořenského 17 703 00 Ostrava-Vítkovice SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB CHARITY

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let 6 - let 6 - let 6 - let 6-6 let od 66 let svobodný / svobodná

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010 Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010 O B S A H 1. Předmluva 1 2. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 2 3. Priority rozvoje služeb a péče v roce

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ VYUŽITÍ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA (listopad 2004) Zpráva Vypracoval:

Více

Zápis z 13. schůze výboru. Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06

Zápis z 13. schůze výboru. Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06 Zápis z 13. schůze výboru Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06 Přítomní: Anička Podhrázská Blanka Kovářová Hanka Vágnerová Majka Chvátalová Marcela Svěráková Marek Tomažič Milan Šleichert Tomáš Hrabánek

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

Třebechovice pod Orebem

Třebechovice pod Orebem Třebechovice pod Orebem Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz Chci žít v místě, kde to znám poskytnout bydlení dospělým

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 80 tisíc rodin pečuje nonstop o seniory. Co když potřebují vydechnout? PRAHA, 18. června 2015 V Česku žije kolem

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

Názory občanů sídla VŠECHLAPY

Názory občanů sídla VŠECHLAPY Názory občanů sídla VŠECHLAPY VIII. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Všechlapy : osob z celkového počtu

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

STANOVY RADY RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA 5 BARRANDOV, KURANDOVÉ 669, z. s. Kurandové 669/8, 152 00 Praha 5 Hlubočepy

STANOVY RADY RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA 5 BARRANDOV, KURANDOVÉ 669, z. s. Kurandové 669/8, 152 00 Praha 5 Hlubočepy STANOVY RADY RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA 5 BARRANDOV, KURANDOVÉ 669, z. s. Kurandové 669/8, 152 00 Praha 5 Hlubočepy I. Základní ustanovení 1. Rada rodičů při Mateřské škole, Praha 5 Barrandov, Kurandové

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více