Slovo starosty. Inzerce. NÁZOR O tom, jak náš stát pomáhá s likvidací textilního průmyslu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo starosty. Inzerce. NÁZOR O tom, jak náš stát pomáhá s likvidací textilního průmyslu"

Transkript

1

2 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU Slovo starosty Vážení čtenáři Chlumeckých listů, následným textem, který byl rozeslán do několika celoplošných deníků, bych chtěl reagovat na velmi neutěšenou situaci na Chlumecku, co se týká náhlého a prudkého vzrůstu nezaměstnanosti. V současné době probíhají velmi intenzivní jednání o převodu opouštěné vojenské posádky na Město. V této lokalitě vidím s dotační pomocí státu šanci, jak zastavit neutěšený trend vzrůstající nezaměstnanosti. Počátkem září proběhnou v Poslanecké sněmovně PČR zásadní jednání o přijetí speciálního zákona, který může urychlit i dostavbu dálnice D 11. Právě ve výstavbě dálnice D 11 spatřuji absolutní klíč k rozvoji průmyslu a přilákání investorů na Chlumecko a především do budoucí průmyslové zóny v areálu opouštěné vojenské posádky. Situlace ohledně Pleasu není ještě, alespoň ve chvíli, kdy koncipuji tyto řádky, zcela jasná. Článek daný k dispozici České tiskové kanceláři: NÁZOR O tom, jak náš stát pomáhá s likvidací textilního průmyslu Jako bleskem z čistého nebe jsme byli zasaženi zprávou, že představenstvo havlíčkobrodské firmy PLEAS chce zcela uzavřít svůj závod v Chlumci nad Cidlinou, kde v nové moderní továrně pracuje 150 kvalifikovaných českých švadlen. Přitom na Havlíčkobrodsku je již několik let zaměstnáváno asi 120 Mongolek, které jsou ubytovány ve firemní ubytovně, a jejich bydlení je společností PLEAS jasně dotováno. Je šokující, že firma zatím neuvažovala na oprávněný nátlak ze strany Úřadu práce o propuštění Mongolek, které dostávají úplně stejný plat, jako české švadleny a následně i o přeskupení výrobní technologie. Tímto způsobem by mohlo být uvažováno o zachování kvalifikované české síly na Chlumecku. Prostě, není-li zájem o kvalitní bavlněná trika, která se vyrábí v Chlumci nad Cidlinou, mohl by se tu vyrábět tovar, který nyní zhotovují Mongolky. V této úvaze není prosím ani náznak nějakého rasismu, jde jen o to, že civilizovaný vyspělý stát si tvrdě chrání v dnešní těžké době svoji pracovní sílu, protože v opačném případě budeme příspěvky českým nezaměstnaným platit z našich přerozdělovaných daní - toto je však zahraničním dělníkům srdečně jedno a stát opět chudne. Úřady práce musí v takovýchto případech účinně spolupracovat nadregionálně a nedovolit firmám, aby zaměstnávaly cizí dělníky na úkor těch našich. V mnoha zemích je tento systém naprosto běžný, je chráněna ekonomika státu - to je to jasné, i obyčejnému člověku, jako ryzí česká facka. A ještě jednou k tričkům: jako turista přejedu české hranice do vyspělé země. A hle, mávnutím čarovného proutku zmizí děsivé stánky s mizerným zbožím, od trpaslíků až po zmiňovaná trička. Proč asi? Druhá jasná facka našemu systému je o tom, a je to všeobecně známo, že snad devadesát procent takových triček je ve Inzerce stovkách tun ročně pašováno bez proclení k nám a státu tak unikají další miliardy. Je to tím, že celníci odvádějí na hranicích mizernou práci? Občas eviduji v televizi slaboučký pokus o zabavení podivného zboží - Vietnamci prchají a ničemu nerozumí. Proč se tohle zboží nezabaví plošně a ihned? To by byl rychlý konec stánků s mizernými tričky, kde ho sice neprozíravý Čecháček koupí za čtyřicet korun, ale po prvním vyprání z něj má hnusný vytahaný pytel se třemi stejně velkými dírami pro hlavu a ruce nebo taky pro tělo a nohy. Zkuste si to hnusné triko obléknout jako kra^asy, utáhnout opasek a třeba to bude hit léta! Nebo tento Kocourkov s likvidací textilního průmyslu našim kapitánům průmyslu, financí a zaměstnanosti nevadí? Zcela naivně a bez boje nechali ti nahoře ovládnout republiku asijským trhem s nedozírnými důsledky na likvidaci tradičního českého textilního průmyslu. Kvalitní bavlněné tričko můžete vyprat, milé hospodyňky, třeba padesátkrát a bude držet tvar. Stojí ale bohužel třikrát více. Co je ale ve výsledku pro rodinu levnější? Domnívám se, že právě tak platí dvojnásob, že nejsem tak bohatý, abych si kupoval levné věci. A milí kolegové Češi, vynecháním nákupu póvlu ve stáncích i každý z nás může přispět k záchraně textilního průmyslu v republice, kde měl nesmírně dlouho silnou tradici, když už se o to naši chytří nahoře nesnaží. AUTOR: Miroslav Uchytil - starosta z Chlumce n. Cidl. 2 Chlumecké listy

3 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB II. Tímto navazuji na článek v předminulém čísle Chlumeckých listů, ve kterém jsem Vás informovala o principu komunitního plánování, o jmenování pracovních skupin a jejich úkolech. Komunitní plánování sociálních služeb na úrovni místní počítá s názory celé veřejnosti obce, abyste tento názor mohli vyjádřit, byl Vám v průběhu června a července doručen dotazník. S výsledky tohoto dotazníku pracuje nyní řídící skupina, zpracovává statistiky a závěry, od kterých se bude odvíjet další vyjednávání pracovních skupin, zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb. Výsledky zpracovaných dotazníků jsou uveřejněny níže. Tedy ještě jednou, co jsou sociální služby? Jsou to veřejné služby, určené osobám, které se ocitnou v nepříznivé sociální situaci, kterou nemohou samostatně řešit ani s využitím jiných systémů sociální ochrany a která jim nabízí možnosti jak situaci řešit, pomáhá tak k dobrému sociálnímu fungování jednotlivců, skupin, společenství. Sociální služba je také činnost poskytující osobám v nepříznivé sociální situaci podporu při začleňování a ochranu před sociálním vyloučením s cílem umožnit jim zapojení do běžného života společnosti. Cílem je tedy ochrana zranitelných skupin obyvatelstva, podpora nezávislosti, začlenění klienta sociální služby a vyrovnání příležitostí. Nepříznivou sociální situací rozumíme situaci, v níž se lidé nacházejí, jestliže pro svůj sociální a zdravotní handicap nejsou fakticky schopni zabezpečovat své životní potřeby. A nyní podrobněji, co znamenají jednotlivé typy sociálních služeb, podle obecné typologie Ministerstva práce a sociálních věcí: 1) Azylové domy poskytují přechodné ubytování lidem bez přístřeší 2) Centra denních služeb jsou určena lidem, jejichž schopnosti jsou sníženy, jejich podstatou je aktivizace uživatelů, stabilizace či posílení jejich schopností 3) Domovy a penziony poskytují bydlení v prostorách, které uživateli nahrazují domov s cílem podpořit nebo zachovat stávající soběstačnost uživatele 4) Domy na půli cesty jsou určeny mladým dospělým, kteří opouštějí ústavní zařízení 5) Domovy pro matky s dětmi poskytují azyl matkám s dětmi v krizových situacích 6) Chráněné dílny umožňují handicapovaným lidem v produktivním věku uplatnit své schopnosti 7) Chráněné bydlení poskytuje bydlení v bytě, který je pro uživatele domovem, přičemž je ale pod přímou správou provozovatele zařízení 8) Kluby důchodců a jídelny zajiš- ^ují společenskou, kulturní a jinou zájmovou činnost zejména pro starší občany a jídelny poskytují stravování těm, kteří si pro ztrátu soběstačnosti nemohou uvařit 9) Kontaktní centra jsou určena lidem, kteří zneužívají návykové látky, žijí nedůstojným nebo rizikovým způsobem života. Podstatou služby je vytváření podmínek pro navázání kontaktu s těmito lidmi 10) Linky důvěry jsou služby krizové intervence a poskytují osobám v krizi přiměřenou emoční podporu, respektuje právo na anonymitu, podává kvalifikované rady 11) Nízkoprahová denní centra jsou určena lidem bez přístřeší, kteří mají zájem o využití hygienického zařízení, jídlo a zázemí přes den, ale u nichž není vyžadován aktivní zájem o zajištění jejich potřeb vlastními silami 12) Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež jsou službou pro lidi, kteří žijí v prostředí zasaženém asociálními jevy, snaží se minimalizovat rizika, umožnit lepší orientaci v sociálním prostředí a vytvářet podmínky k účelnému naplnění volného času 13) Noclehárny jsou určeny lidem bez přístřeší, kteří mají zájem o přespání, u kterých se nevyžaduje aktivní zájem o zajištění si vlastního bydlení 14) Denní stacionáře, Domovinky zajiš^ují pomoc rodinám, které celoročně pečují o postižené dítě nebo seniora 15) Osobní asistence je osobní pomoc druhého člověka se zvládnutím běžných dovedností a úkonů, které by člověk dělal sám, kdyby mu v tom nebránil zdravotní handicap nebo stáří. Služba je poskytována v přirozeném domácím prostředí a to na základě jeho aktuální potřeby 16) Podporované bydlení je určeno lidem, jejichž schopnosti jsou sníženy zejména v oblastech osobní péče a péče o domácnost, ale kteří chtějí žít samostatně, jde o pomoc s vedením domácnosti včetně hospodaření 17) Podporované zaměstnávání je služba dlouhodobá, ale časově omezená na 2 roky, u níž se ze strany uživatelů předpokládá aktivní přístup. Cílem je umožnit lidem v produktivním věku získat a udržet si zaměstnání 18) Poradny rodinné, občanské, psychosociální poskytují rady a informace, aktivně pomáhají při vyjednávání atd. 19) Průvodcovská, předčitatelská a tlumočnická služba je učena lidem, jejichž schopnosti jsou sníženy v oblasti orientace nebo komunikace 20) Přechodné zaměstnávání je časově omezená podpora poskytovaná na běžných pracovištích jiných zaměstnavatelů bez uzavření pracovněprávního vztahu. Umožňuje lidem v produktivním věku získat nebo obnovit pracovní návyky nutné k pozdějšímu získání a udržení si pracovního místa 21) Raná péče se orientuje na rodiče s dítětem ve věku do 4 let a péči o děti ve věku 0-7 let s nerovnoměrným vývojem a handicapem. Cílem je vrátit nebo zachovat rodičům jejich kompetenci k výcho- 8 /

4 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU vě a k vytváření vhodných podmínek pro jeho vývoj 22) Respitní péče, přechodné pobyty umožňují na určitý čas odpočinek rodinám starajícím se o svého dlouhodobě nemocného, postiženého člena rodiny nebo o seniora. 23) Terapeutické komunity jsou určeny lidem, kteří jsou závislí na návykových látkách či mají jinou chronickou psychickou poruchu a mají přitom zájem o změnu životního stylu a návrat do běžného života. Jde o režimové pobytové zařízení, které poskytuje časově omezenou pomoc na dobu 6-9 měsíců. 24) Terénní programy pro uživatele drog jsou mobilní formy služeb zajiš^ující monitorování drogové scény, navazuje kontakt s drogově závislými a snaží se o minimalizaci rizik spojené s tímto způsobem života 25) Tísňová péče je nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s uživateli drog s cílem umožnění setrvání těchto lidí v domácím prostředí při maximálním snížení rizika poškození zdraví nebo života 26) Zařízení pěstounské péče jsou určena dětem bez rodinného zázemí s cílem umožnit takovým dětem žít v rodinném prostředí 27) Pečovatelská služba pomáhá lidem v oblasti osobní péče a péče o domácnost v rozsahu předem dohodnutých běžných úkonů. Terénní pečovatelská služba vyjíždí za klientem do jeho domácnosti. Cílem služby je setrvat v domácím prostředí a zachovat si vlastní životní styl. Záměrně končím výčet řady sociálních služeb Pečovatelskou službou, která je v našem městě stěžejním bodem Komunitního plánu sociálních služeb. Pravděpodobně od by mělo dojít ke změně zřizovatele Pečovatelské služby, dále PS, z Krajského úřadu na Město Chlumec n.c., pokud tento záměr schválí a požádá o převod městské zastupitelstvo na svém zářijovém zasedání. Podle vyjádření představitelů kraje nemůže být již PS financována z prostředků krajské samosprávy. Pokud chtějí představitelé města zachovat tuto službu pro generaci současnou i příští, budou muset přistoupit na nelehké podmínky. Pro rozpočet města do znamená velké finanční zatížení, ale nejen pro rozpočet města Chlumce, ale i pro okolní menší obce, které budou chtít nadále poskytovat PS na jejich území pro jejich obyvatele. Za stávajících podmínek se částka na klienta, kterou budou muset obce dotovat PS, pohybuje zhruba okolo 7.000,- Kč ročně na jednoho uživatele. Komu bude PS poskytována, by si potom měli rozhodovat sami zastupitelé jednotlivých obcí. Tato částka bude přesně vypočítána, až budou známa stanoviska okolních obcí, bude znám předpokládaný počet uživatelů PS a rozsah území. Město Chlumec n. C. jako potencionální zřizovatel PS uvažuje o získání dotačních titulů na provoz PS, potom by výsledná částka na klienta byla nižší. Nyní Město Chlumec n. C. čeká na vyjádření zastupitelstev okolních obcí, aby mohl být zpracován rozpočet pro rok 2004, a zároveň řídící skupiny komunitního plánování připravuje zřizovací listiny pro registraci Střediska sociálních služeb, obecně prospěšné společnosti, rozpočet, návrh smlouvy s obcemi a další podklady tak, aby bylo vše připraveno ke schválení zastupitelstvem a k případnému převzetí zřizovatelské funkce. Vaše připomínky, názory, náměty přijímáme na Městském úřadě. Daniela Lusková Pověřená komunintním plánováním Sociálních služeb VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE - SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA CHLUMEC n. C. Návratnost vyplněných dotazníků SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ A OKOLÍ v procentech Obec % Chlumec n. C. 7,15 Chudeřice 100,00 Káranice 50,00 obec se Klamoš průzkumu neúčastnila Kosice 86,70 Kosičky 62,00 Lišice 100,00 Lovčice 81,40 Nové Město 76,70 Olešnice 6,60 Písek 73,30 Převýšov 3,30 Stará Voda 4,00 Z dotazníků jsme vybrali Vaše nápady a dotazy a v příštích číslech na ně budeme postupně odpovídat. Daniela Lusková Komentář k tabulce na str. 5 Někteří dotazovaní nezodpověděli všechny otázky, proto některé hodnoty nedosahují 100 %. V Lovčicích si výrazná část dotázaných přeje věnovat více pozornosti mládeži. V Káranicích si výrazně přejí také více práce s mládeží a dále pomoc starším lidem, zároveň si stěžují na nedostatek informací o možnostech využívání soc. služeb. V Lišicích si výrazná část respondentů stěžuje na finanční problémy a nezaměstanost. V Chudeřicích si přejí dovoz jídla a Dům s pečovatelskou službou. V Kosičkách chtějí Pečovatelskou službu. Zpracování dotazníků provedlo Dobrovolnické centrum Občanského sdružení Podzámčí Zodpovídá: Daniela Lusková Dne: Chlumecké listy

5 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU Vyhodnocení dotazníkové akce SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ A OKOLÍ Součást komunitního plánování 2003 Otázka Chlumec Obce Celkem Počet % Počet % Počet % Návratnost dotazníků 7,15 66,15 16,78 Muž 50,00 35,00 119,00 46,00 169,00 42,00 Žena 93,00 65,00 139,00 54,00 232,00 58,00 Věk ,00 1,40 31,00 12,00 33,00 8, ,00 13,30 46,00 17,70 65,00 16, ,00 11,20 54,00 21,00 70,00 17, ,00 14,00 51,00 20,00 71,00 17, ,00 50,00 70,00 27,00 141,00 35, ,00 10,10 6,00 2,30 21,00 5,20 Víte, jaké služby jsou ANO 99,00 69,20 138,00 53,50 237,00 59,10 poskytovány? NE 21,00 14,70 120,00 46,50 141,00 35,20 Chybí v naší obci ANO 53,00 37,10 68,00 26,40 121,00 30,20 některé soc. služby? NE 63,00 44,10 85,00 33,00 148,00 37,00 Považujete soc. služ. za důležité? Které skupině by se ANO 119,00 83,20 245,00 94,70 364,00 91,00 NE 8,00 5,60 9,00 3,40 17,00 4,20 NEVÍM 8,00 5,60 5,00 1,90 13,00 3,20 měla věnovat Rodinám soc.slabým 46,00 32,20 94,00 36,40 140,00 34,90 větší pozornost? Mládeži 36,00 25,20 68,00 26,40 104,00 25,90 Lidem s postižením 52,00 36,40 109,00 42,20 161,00 40,20 Seniorům 55,00 38,50 132,00 51,20 187,00 46,60 Nezaměstnaným 20,00 14,00 48,00 18,60 68,00 17,00 Jiné skupině 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Využívá Vaše rodina ANO 42,00 29,40 23,00 9,00 65,00 16,20 některou soc. službu? NE 78,00 54,60 126,00 48,90 204,00 50,90 Jste spokojeni s kvalitou ANO 73,00 51,00 117,00 45,30 190,00 47,40 a rozsahem s.s? NE 12,00 8,40 82,00 31,80 94,00 23,40 Kterým službám přikládáte Domov důchodců 53,00 37,10 106,00 41,10 159,00 39,70 největší význam? Dům s pečovat. služb. 32,00 22,40 63,00 24,40 95,00 23,70 Pečovatelská služba 63,00 90,10 161,00 62,40 224,00 55,90 Denní centrum PS 35,00 24,50 70,00 27,10 105,00 26,20 Úlevová péče 33,00 23,10 83,00 32,20 116,00 29,00 Náhradní ubytování 24,00 16,80 47,00 18,20 71,00, 17,70 Poradenství 28,00 19,60 31,00 12,00 59,00 14,70 Ohrožené mládež 44,00 30,80 24,00 9,30 68,00 17,00 Drogy 10,00 7,00 7,00 2,70 17,00 4,24 Handicapovaní 40,00 28,00 99,00 38,40 139,00 34,70 Vysvětlivky: Denní centrum PS - domovinka Úlevová péče - pomoc rodinám, která pečuje o osobu blízkou, přechodné umístění Náhradní ubytování- pro osoby v krizi Ohrožená mládež- práce s ohroženými skupinami mládeže Drogy - Služby pro drogově závislé, Handicapovaní - podpora lidí sociálně či zdravotně hendicapovaných v hledání a udržení si zaměstnání 8 /

6 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU Základní umělecká škola v Chlumci n. C. a Město Chlumec nad Cidlinou vás srdečně zvou na CHARITATIVNÍ KONCERT V LORETĚ pořádaný dne 14. září 2003 od hodin Během odpoledne vystoupí:! Dechový orchestr ZUŠ za řízení kapelníků Petra Raška a Jana Molingera! Mažoretky pod vedením umělecké vedoucí Jany Gogové! Kytarista Štěpán Honc! Skupina Kantoři Koncert konferuje Jitka Surová Zájemci mají možnost přispět na účet / 0800 vedený u České spořitelny, a.s. nebo přímo u vstupu na koncert na účet bude možné vložit příspěvky v době od do Výtěžek koncertu a sbírky bude věnován Nadaci Národ dětem zřízené za účelem pomoci dětem léčeným na Klinice dětské onkologie FN v Praze 5 - Motole PřijWte prožít příjemný kulturní zážitek a zároveň přispět na dobrou věc. Za nepříznivého počasí se koncert koná v sále sokolovny. Nabízíme možnost zveřejnění loga sponzorů. Srdečně vás zvou pořadatelé Jak se změní situace v obcích i v podnikání po vstupu do EU? Na společný evropský trh se sice podnikatelé i obce připravují, postrádají však dostatek praktických informací o Evropské unii Jak se změní jejich situace v nových konkurenčních podmínkách či jaké budou jejich perspektivy v našem kraji po vstupu do EU a další témata zazní na odborném semináři s názvem OBEC - PODNIKATEL - EVROP- SKÁ UNIE, který pořádá dne 9. září v Hradci Králové Královéhradecká agentura regionálního rozvoje ve spolupráci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje. Seminář je určen nejen podnikatelům, ale jak napovídá i jeho název, také zástupcům státní správy a samosprávy. V úvodu semináře budou předneseny příspěvky na témata, která spojují obě zmíněné skupiny posluchačů - Perspektivy obcí i podnikatelů v Královéhradeckém kraji a Evropská unie - výzva pro podnikatele i regiony (představení programů a Iniciativ EU, vztahujících se současně na obce i podnikatele). V druhé části semináře, v sekci určené pro zástupce státní správy a samosprávy se posluchači seznámí s praktickými zkušenostmi regionální podpory, s tématem strategického plánování jako řešení úspěšného rozvoje obce, či realizací projektů pomocí operačního programu. V sekci, určené pro podnikatele, bude řešena otázka role malých a středních podniků v EU a jejich podpora a představí se Operační program Průmysl a podnikání. Velký zájem se očekává o přednášky DPH po vstupu do EU (téma např....změny ve zdaňování služeb, změny sazeb, vrácení daně,...) a Celní aspekty po vstupu do EU (...volný pohyb zboží, společná celní legislativa a celní sazebník, společná zemědělská politika,...). Na závěr semináře budou všichni posluchači pozváni na široké diskusní fórum, které se bude týkat vzájemné spolupráce obce a podnikatelů. Na tomto setkání se předpokládá výměna praktických, konkrétních zkušeností na dané téma za přítomnosti zástupců Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Hospodářské komory, bank a představitelů dalších regionálních institucí. V případě Vašeho zájmu se semináře zúčastnit volejte na tel. číslo Královéhradecké agentury regionálního rozvoje: anebo pište na 6 Chlumecké listy

7 Z VAŠICH DOPISŮ Nevíte, že... Možná, že nevíte, možná, že víte, anebo nechcete vědět. Zkrátka: v našem městě máme blbečky a jsou to kluci i děvčata, kteří úmyslně ničí náš i veřejný majetek. Množí se případy přemís^ování a vysypávání odpadkových košů a popelnic, ničení zvonků u domů a v neposlední řadě ničení drátěného plotu u dětského hřiště v areálu školy. (Ale snad, konečně, přijde nebo přišlo vedení škol na to, že bude účelné osadit dvířka na opačné straně vchodu. Však důchodci dětem při procházení v denní době neublíží.) Já mám před rokem opravenou fasádu na domku. Barva fasády je svítivě bílá a nyní, když v naší Riegrově ulici máme asfaltku a pěknou dlažbu, bělost omítky by měla vydržet hodně dlouho. Bělost zatím vydržela, ale z 28. na 29. června v nočních hodinách 2 pitomečkové (kluk a holka) ji využili na zvýraznění svého srdečního citu sprejem. Vím, že takoví blbečkové Chlumecké listy nečtou a možná, že naposledy povinně četli z čítanky ve škole. Ta inteligence na to vypadá. Nejsou jistě zapojeni v žádné mládežnické organizaci a ze sportů pěstují jen návštěvy diska a hráčská doupata. Maximálně se nechávají poučovat na některých televizních kanálech nevhodnými programy. Proto apeluji na rodiče a prarodiče, na jejich strejdy a tety. Prosím, starejte se o dospívající děti, zajímejte se o to, čím se baví. Nestačí, že jsou dobře živeni, oblékáni a mají dostatek finančních obnosů. Jen probůh, a^ neničí veřejný a soukromý majetek! Vážení rodiče a prarodiče, možná, že by postačilo, kdybyste svým ratolestem dali k dispozici ke sprejování zdi vašich nemovitostí nebo stěny v obýváku. Nebo by se vám to nelíbilo? Asi ne, a proto si uvědomte, že se mi to také nelíbí. Přidáte mi peníze na opravu omítky za svá robátka? Milí čtenáři, nelíbí se vám, jak se o těch blbečkách vyjadřuji? Jak byste se zachovali vy? Vobořilová Zářijové pranostiky # Na sv. Štěpána krále /2.9./ je už léta namále. # Co srpen nedovařil, září nedosmaží. # Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří. # Bouřka v září - sníh v prosinci. # Babí léto - léto na odchodě. # Po sv. Matouši /23.9./ čepici na uši. # Na Kosmu a Damiána /27.9./ studeno bývá zrána. # Jaké mrazy před sv. Václavem, takové před svatodušními svátky. LV Inzerce 8 /

8 KULTURA V CHLUMCI KINO Panorama Chlumec nad Cidlinou 6. září sobota JOHNY ENGLISH hod. Film Velké Británie - špionážní komedie hod. Neví, co je strach, neví, co je nebezpečí, neví vlastně vůbec nic. Režie: Peter Howitr. Hrají: Rowan Atkinson, John Malkovich, 100 minut Natalie Imbguglia a d. Vstupné: 56,- a 59,- Kč. Mládeži od 12-ti let přístupný 13. září sobota X - Men hod. Americký širokoúhlý film - akční sci-fi hod. Přišel čas, kdy se odlišní musí spojit Režie: Bryan Singer Hrají: Patrick Stewart, Hugh Hackman, 120 minut Halle Berry a d. Vstupné: 55,- a 58,- Kč Mládeži přístupný ZÁŘÍ 2003 Změna programu vyhrazena! tel. č září sobota 8 MILE hod. Americký širokoúhlý film, příběh rappového hod. zpěváka. Každá chvíle je další šancí. Režie: Curtis Hanson. Hrají: Eminem, Kim Basingerová, 110 minut Brittany Murphyová a d. Vstupné: 55,- a 58,- Kč. Mládeži od 12-ti let přístupný 27. září sobota JÁDRO hod. Širokoúhlý americký film- akční sci-fi hod. Jediná cesta ven vede dovnitř. Režie: Jon Amiel. Hrají: Aaron Eckhart, Hilary Swanková, 129 minut Delroy Lindo a d. Vstupné: 55,- a 58,- Kč. Mládeži od 12-ti let přístupný Inzerce 8 Chlumecké listy

9 KULTURA V CHLUMCI CENTRUM KULTURY - ŘÍHŮV DŮM tel. č ZÁŘÍ 2003 mobil č CHLUMECKÝ HUDEBNÍ PODZIM JIŘÍ STIVÍN Sám se svým stínem Říhův dům - vstupné 150,- Kč od hodin PETR FIALA - ŠTĚPÁN HONC kytarový recitál Říhův dům - vstupné 50,- Kč od hodin Prodej - textil, obuv spotřební zboží Prodej - textil, obuv spotřební zboží Připravujeme: 56. KLICPERŮV CHLUMEC Předprodej vstupenek v prodejně Textil Klicperovo nám. od 1. srpna 2003 INFO: , CHLUMECKÝ HUDEBNÍ PODZIM JIŘÍ STIVÍN Sám svým stínem Letošní 4. ročník Chlumeckého hudebního podzimu bude pokračovat dvěma koncerty. V prvním z nich se představí Jiří Stivín, který patří mezi naše nejvýznamnější představitele jazzové hudby, ale interpretuje a skládá také hudbu vážnou, přesto zapadá do našeho festivalu, který v podtitulu nese festival klasické a soudobé hudby. V Chlumci zahraje převážně své skladby z programu Sám se svým stínem. Druhým koncertem představíme zase dva mladé muzikanty, kteří si za svůj nástroj zvolili klasickou kytaru. Prvním z nich je PETR FIALA z Hradce Králové, absolvent AMU v Praze, a druhým interpretem je ŠTĚPÁN HONC, který hru na kytaru studuje. Jejich program bude pestrou směsicí skladeb napsaných právě pro tento krásný nástroj a jistě se můžeme v obou případech těšit na hezký kulturní zážitek. Zveme proto všechny příznivce této hudby na oba koncerty do Říhova domu. Jeho pracovna nezapře, že patří muzikantovi. Pod vysokými stropy jsou po zdech rozvěšeny všemožné dechové nástroje, plakáty ze zahraničních vystoupení, zarámované oznámení o nominaci na Českého lva za hudbu k filmu Bumerang a taky dětskýma rukama malované čestné uznání za krásný koncert v naší mateřské školce. Je tu pár náhradních kšiltovek a v dřevěné bedně v rohu sbírka desítek, snad stovek fléten všech velikostí. Na policích se vrší šanony s notami, desky a krabice s filmy a šachovnice na stolku u okna s výhledem na Staré Město pražské láká k rozehrané partii. JIŘÍ STIVÍN - dítě hrající bez nadšení na housle, rekvizitář na Barrandově, rocker skupiny Sputníci, spoluzakladatel kvarteta Jazz Q, nejlepší jazzový saxofonista roku 1967, student Královské akademie v Londýně, dirigent činoherního orchestru Národního divadla, opakovaný vítěz flétnové kategorie v evropských anketách Jazz Forum, absolvent filmové fakulty a hudební kompozice na AMU v Praze, učitel, skladatel, multiinstrumentalista, člen a iniciátor nejrůznějších formací od jazzu přes vážnohudební experimenty až k tzv. staré hudbě, improvizátor, showman, tvář ze světových scén, jam sessions. V tom, jak s muzikou žije, je jistě něco tajemného, magického a přitažlivého zároveň - těžko by se vyhýbal v minulosti inkvizici, i kdyby přátelsky zamrkal svou pověstnou čepicí. Tam, kde končí zázračný flétnista, tam začíná bez přechodu vtip, humor, otevřenost a nenepodobitelné člověčenství. A to všechno je tu, když hraje. Jeho překvapivá cesta od jazzu k vážné hudbě vysvětluje virtuozitu, radost z muzicírování, improvizaci, pohyb na scéně i nakažlivost, s níž přistupuje ke staré hudbě. Studoval pověstný Quantzův Pokus o návod, jak hrát na příčnou flétnu z roku 1752 a přehrál tisíce stran barokní literatury, ale na koncertě zůstává pocit samozřejmosti, lehkosti, zábavy - vážná hudba přestává být vážnou, hltáte neznámé dobrodružství. Jiřího Stivína přitom musíte vidět. Je to hudebník ke koukání a měl by se ukazovat dětem už ve školce, když se učí o tom, co je to hudba. V Chlumci vy- 8 /

10 KULTURA V CHLUMCI stoupí se svým recitálem Sám svým stínem v Centru kultury - Říhův dům v sobotu 6. září od 19 hodin. PETR FIALA Narodil se v roce V roce 1990 nastoupil do třídy prof. Jana Truhláře na Státní konzervatoř v Českých Budějovicích. Studium dokončil pod vedením prof. Pavlea Steffala, s nimž vytvořil úspěšné kytarové duo, které má za sebou mnoho koncertů u nás i v zahraničí a CD Barokní kytarové skvosty. Své studium kytary završil na Akademii muzických umění v Praze. Zde byl žákem vynikajícího českého kytaristy a skladatele Štěpána Raka, který na chlumeckém festivalu vystupoval v roce V roce 2002 se stal finalistou mezinárodní kytarové soutěže v Kutné Hoře. V současné době vystupuje sólově a s kytarovým kvartetem Violet guitars. V Chlumci n. Cidl. se představí se Štěpánem Honcem ve společném recitálu. M. Zmítko Termín uzávěrek a vydání výtisků Chlumeckých listů do konce roku 2003 Číslo Datum uzávěrky Dat. vydání 9 čtvrtek čtvrtek čtvrtek čtvrtek Pozvánka na výstavy Ve dnech se v prostorách Městské knihovny bude konat výstava ze skautského jamboree (mezinárodní setkání skautů). Návštěvníci budou mít možnost si prohlédnout zajímavé fotografie a dozvědět se více o skautingu. Od zde bude umístěn unikátní betlém vyrobený z kůže, který je zapsán v Guinnessově knize rekordů. SKAUTSKÉ JAMBOREE Přijte zhlédnout momenty z největší skautské slavnosti, tak jak je svým objektivem zachytil fotograf Jan Šibík. Přijte se na pár okamžiků ponořit do neopakovatelné atmosféry setkání, jaká panovala v thajské provincii Chonburi, na přímořské pláži Sattahip. Jaká panovala na Jamboree... (Jan Šibík - jeden z nejvýraznějších fotoreportérů současnosti u nás. Jeho fotografie přinášejí svědectví o válkách a konfliktech na celém světě). V současnosti pracuje jako fotoreportér pro týdeník Reflex. SEN ZDEŇKY VANĚČKOVÉ O BETLÉMU (vyprávění autorky, skautky z Hradce Králové) Věřte nebo nevěřte, tento Betlém je zhmotnělý sen. K ránu se mně zdál tento sen: jela jsem vlakem někam ke Zlínu do koželužny k Pavlovi Huškovi (potřebovala jsem pro skauty nějaké odřezky kůže na rukodělné práce). Najednou jsem stála v kanceláři. Můj zrak zamířil na volnou, bíle vymalovanou stěnu. Na této stěně by se vyjímal kožený tepaný betlém. V kanceláři koželužny musí být vidět nějaký krásný výrobek z kůže - to pro reprezentaci. Pavle, já Ti na tuto stěnu do kůže vytepu betlém. Chceš? Pavel souhlasil. Před očima jsem stále viděla přesně rozložené figurky, velkou slávu - jak v kanceláři vedoucího koželužny, tak na výstavách. Každý se zastavil a dlouze koukal na Betlém. Pavel se chvíli zamyslel a pak řekl: To je krásný nápad, o ničem takovém ještě nikdy nikdo nemluvil. Ty budeš jediná na světě. Tato věta ukončila můj sen a já jsem se probudila. Dne 29. července 2001 jsem Betlém úplně dokončila. Vytepaný, připevněný v bambusovém rámu, překrásný, radost se na něj podívat. Nikdy jsem si svoji práci nechválila, ale toto je kouzelné dílo. Informační středisko Významné dny roku 2003 Září Mezinárodní den ochrany ozónové díry Světový den míru Mezinárodní den Alzheimerovy choroby Den železnic Mezinárodní den neslyšících Evropský den jazyků Světový den cestovního ruchu Den české státnosti Mezinárodní den překladu Informační středisko Životní moudra $ Mít budoucnost před sebou znamená - mít někoho za sebou. $ Na svou čest ochotně slibuje, kdo žádnou čest nemá. $ Nesnesitelné sneseme, je-li dobře zaplaceno. $ Povýšení bývají především ti, kdo se umějí v pravý čas ponížit. $ Devatero řemesel, desátá řídící funkce. $ Hledaje zlaté dno svého řemesla, nejeden se ocitl na dně. $ Nejhorlivěji nabízíme svou pomoc těm, u nichž máme jistotu, že ji odmítnou. $ Slovo dělá muže a nepříjemnosti. LV 10 Chlumecké listy

SLOVO STAROSTY. Causa dálnice D 11

SLOVO STAROSTY. Causa dálnice D 11 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU FOTOREPORTÁŽ Z HOSTINY NA ZÁMKU KARLOVA KORUNA POŘÁDANÉ U PŘÍLEŽITOSTI SLAVNOSTNÍHO AKTU POKLEPÁNÍ NA ZÁKLADNÍ KÁMEN BUDOUCÍHO ÚSEKU DÁLNICE D 11 OD

Více

Slovo starosty Vážení čtenáři Chlumeckých listů,

Slovo starosty Vážení čtenáři Chlumeckých listů, Chlumec nad Cidlinou dne 30.8.2001 Slovo starosty Vážení čtenáři Chlumeckých listů, vracím se po jednoměsíční přestávce ve svých příspěvcích do našeho regionálního časopisu, jehož náklad utěšeně roste.

Více

OD CIDLINY SE OZÝVALO VODÁCKÉ AHÓÓJ OSLAVA DNE MATEK V CHLUMECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLE VŠEOBECNÉ RYBÁØSKÉ ZÁVODY

OD CIDLINY SE OZÝVALO VODÁCKÉ AHÓÓJ OSLAVA DNE MATEK V CHLUMECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLE VŠEOBECNÉ RYBÁØSKÉ ZÁVODY OD CIDLINY SE OZÝVALO VODÁCKÉ AHÓÓJ OSLAVA DNE MATEK V CHLUMECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLE VŠEOBECNÉ RYBÁØSKÉ ZÁVODY INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V CHLUMCI NAD CIDLINOU ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

Více

Slovo starosty Vážení čtenáři Chlumeckých listů,

Slovo starosty Vážení čtenáři Chlumeckých listů, INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU Slovo starosty Vážení čtenáři Chlumeckých listů, děkuji Vám všem jménem vydavatele tohoto časopisu, kterým je Město Chlumec nad Cidlinou, za celoroční čtenářskou přízeň, kterou

Více

SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ OHLÉDNUTÍ SE ZA ROKEM 2004 A NOVOROČNÍ KONCEPČNÍ ZAMYŠLENÍ INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU

SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ OHLÉDNUTÍ SE ZA ROKEM 2004 A NOVOROČNÍ KONCEPČNÍ ZAMYŠLENÍ INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ fotografie k článku na straně 23 - autor Antonín Fibigr SLOVO STAROSTY OHLÉDNUTÍ SE ZA ROKEM 2004 A NOVOROČNÍ KONCEPČNÍ ZAMYŠLENÍ Dnes je 29. prosince roku

Více

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností Konvoj vojenských historických vozidel na dobřanském náměstí. PODČÁRNÍK Asi to také znáte, občas se na vás hrne tolik špatných zpráv,

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ KONANÉ DNE 5. - 6. 11. 2004 ZAHRÁDKÁŘI VYSTAVOVALI. Výsledky hlasování za územní celky INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ KONANÉ DNE 5. - 6. 11. 2004 ZAHRÁDKÁŘI VYSTAVOVALI. Výsledky hlasování za územní celky INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU ZAHRÁDKÁŘI VYSTAVOVALI VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ KONANÉ DNE 5. - 6. 11. 2004 Výsledky hlasování za územní celky Kraj: Královéhradecký kraj Okres: Hradec Králové Obec: Chlumec

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

KONCERT ÁKÙ ZUŠ ÈERVNOVÉ SPORTOVÁNÍ V BERUŠCE I DOSPÌLÍ SKAUTI MAJÍ SVÉ TÁBORY

KONCERT ÁKÙ ZUŠ ÈERVNOVÉ SPORTOVÁNÍ V BERUŠCE I DOSPÌLÍ SKAUTI MAJÍ SVÉ TÁBORY KONCERT ÁKÙ ZUŠ ÈERVNOVÉ SPORTOVÁNÍ V BERUŠCE I DOSPÌLÍ SKAUTI MAJÍ SVÉ TÁBORY INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU INZERCE SLOVO STAROSTY Vážení čtenáři, v horkém červencovém nedělním odpoledni se těžko vymýšlí

Více

K radosti a dovádění poděbradských dětí

K radosti a dovádění poděbradských dětí Poděbrady opět přivítají harleyáře Co nabídne Den Země Poděbradské dny poezie Ročník 19 číslo 4 1. dubna 2010 cena 7 Kč Nároky na bezpečnost a vybavení dětských hřišť jsou dnes mnohem vyšší než za minulých

Více

Rozhovor s Vladimírem Hejtmanským

Rozhovor s Vladimírem Hejtmanským Červen 2011/číslo 6 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Rozhovor s Vladimírem Hejtmanským V měsíci květnu oslavil krásné životní jubileum náš spoluobčan pan Ladislav Hejtmanský. Při této příležitosti

Více

SLOVO STAROSTY 57. KLICPERŮV CHLUMEC ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA. čtěte na str. 20-25 DOSTUPNOST ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO OBČANY CHLUMECKA

SLOVO STAROSTY 57. KLICPERŮV CHLUMEC ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA. čtěte na str. 20-25 DOSTUPNOST ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO OBČANY CHLUMECKA INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU čtěte na str. 20-25 57. KLICPERŮV CHLUMEC VĚC: SLOVO STAROSTY Žádost o spádovost obyvatel Chlumecka do Fakultní nemocnice Hradec Králové Vážený pane řediteli, chlumecký region

Více

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem města Krupky DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem Aktuální jarní období u nás přináší jak věci veselé a radostné, tak i vážné a smutnější.

Více

KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007

KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 ÚNOR Kulturní události měsíce února Hankův dům - XI. ples absolventů gymnázia - 357. koncert KPH mladí umělci - Robert Křesťan a Druhá tráva - brněnská folková

Více

Veltruské listy. Jaro je tady!!! Pálení čarodějnic dne 30. 4. 2012 od 14 hod. ve Veltrusích u kruhového objezdu (Maršála Rybalka)

Veltruské listy. Jaro je tady!!! Pálení čarodějnic dne 30. 4. 2012 od 14 hod. ve Veltrusích u kruhového objezdu (Maršála Rybalka) Veltruské listy Jaro je tady!!! www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 14, číslo 2/2012, duben - květen, cena 12,- Kč Řekla bych, že jaro musí být nejoblíbenějším ročním obdobím pro

Více

MÍSTO PRO ROZHOVOR. Rozhovor devátý Se zastupitelem Josefem Kudláčkem

MÍSTO PRO ROZHOVOR. Rozhovor devátý Se zastupitelem Josefem Kudláčkem 4/2008 Pane zastupiteli, náš rozhovor probíhá v posledním měsíci osmičkového roku, v němž jsme vzpomněli řadu významných výročí celostátního významu, ale i těch našich, zdejších, jako byla letošní oslava

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

na náměstí zasahovala policie

na náměstí zasahovala policie 2013 červenec/srpen Město pomůže lidem postiženými povodněmi Zapečetěná kasička v Domě kultury. Foto: PRo Zastupitelé odsouhlasili poskytnutí daru obětem povodní z rezervy města. Na 25. zasedání zastupitelstva

Více

SLOVO STAROSTY. Ohlédnutí za kulturními akcemi

SLOVO STAROSTY. Ohlédnutí za kulturními akcemi FOTOREPORTÁŽ INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU Ohlédnutí za kulturními akcemi fotografie Antonín Fibigr SLOVO STAROSTY Vážení čtenáři! Pár dní před Čarodějnicemi bych chtěl podat informaci i o této tradiční akci,

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více

Zprávu o hospodaření TS a hospodaření s odpady za I. pololetí. 2007 Zprávu o přípravě investičních akcí na rok 2008

Zprávu o hospodaření TS a hospodaření s odpady za I. pololetí. 2007 Zprávu o přípravě investičních akcí na rok 2008 Nový název Základní umělecká škola v Úpici má od 28. září 2007 čestný název Základní umělecká škola A. M. Buxton, Úpice. I přesto, že na Václava si vzalo babí léto náhradní volno a pršelo, na dobré náladě

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

Mezinárodní smyčcové kurzy v Litomyšli již jako doma

Mezinárodní smyčcové kurzy v Litomyšli již jako doma Zpravodaj Města Litomyšle 5. září 2011 Ročník XXI. 9 Brány památek se opět otevřou Dny evropského dědictví (European Heritage Days) jsou celoevropskou poznávací a společenskou aktivitou, jejíž cílem je

Více

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN 2004 Předprázdninové zamyšlení Za několik málo dní nastane tolik očekávaná doba prázdnin a dovolených. Doba, ve které více času než kdy jindy trávíme v přírodě. Na svých toulkách

Více

leden 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ

leden 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ leden 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Pf 2015 FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových

Více

V pouličních lampách ve městě bliká výstražný maják

V pouličních lampách ve městě bliká výstražný maják 1. listopadu 2012 Ročník 21 Číslo 22 Cena 9 Kč Konference nejen o zdraví Základní škola T. G. Masaryka uspořádala nejen pro kantory pestrý den s přívlastkem zdravá škola. 2 Nové kolostavy Ve městě byla

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Spolkový život v osadách drží nad vodou hasiči. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 10 (říjen 2005)

Radniční list. Starostův sloupek. Spolkový život v osadách drží nad vodou hasiči. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 10 (říjen 2005) Radniční list Měsíčník Města Prachatice VII. ročník, číslo 10 (říjen 2005) Starostův sloupek Vyslechnout si názory a zkušenosti mnoha úředníků, kteří každodenně přicházejí do styku s desítkami lidí, kteří

Více

Solo, Solo, co se s tebou stalo?

Solo, Solo, co se s tebou stalo? 9/0 Aktuálně z radnice Parkoviště na Tržišti bude levnější. Předpokládaná cena výstavby nového parkoviště Na Tržišti se pohybovala kolem 5,5 milionu korun bez DPH. Po otevření obálek s nabídkami, které

Více

z obsahu čísla 19. listopadu 2009 ročník XII. číslo 20 Ještě jeden názor na rekonstrukci Trčkova náměstí

z obsahu čísla 19. listopadu 2009 ročník XII. číslo 20 Ještě jeden názor na rekonstrukci Trčkova náměstí 19. listopadu 2009 ročník XII. číslo 20 Byla uspořádána veřejná soutěž na návrh konceptu tohoto díla? Pokud ne, proč? (podepsán Kamil Remeš) Veřejná soutěž byla vyhlášena 10. 7. 2007 a tato soutěž neřešila

Více