Pouţití trţního ocenění při zajištění úvěru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pouţití trţního ocenění při zajištění úvěru"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Pouţití trţního ocenění při zajištění úvěru Bakalářská práce Dana Janoušková Červen, 2014

2 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu, podnikání a oceňování Pouţití trţního ocenění při zajištění úvěru Bakalářská práce Autor: Dana Janoušková Oceňování majetku Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, PhD. Praha Červen, 2014

3 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne Podpis autora Dana Janoušková

4 Poděkování Ráda bych zde poděkovala vedoucímu bakalářské práce Ing. Petru Ortovi, PhD. za jeho rady, odborné vedení, cenné připomínky, osobní konzultace a čas, který mi věnoval při zpracování této bakalářské práce.

5 Anotace práce Tato bakalářská práce se věnuje tématu trţního ocenění nemovitostí a zjištění, jakým způsobem můţe být vyuţito trţního ocenění při zajištění hypotečního úvěru. Práce je rozdělena do tří částí, přičemţ jako stěţejní je vnímána právě část praktická. Zde jsou nejdříve oba případy nemovitostí, jak bytová jednotka, tak bytový dům, charakterizovány a popsána jejich poloha a dispoziční řešení. Na obou případech je demonstrováno, jaký je rozdíl mezi těmito nemovitostmi a jaké jsou v tomto případě vyuţity konkrétní metody oceňování. V případě bytové jednotky, která se nachází v městské části hlavního města Prahy Vysočany a nebude dále vyuţívána k dlouhodobému pronajímání, je vyuţito dvou oceňovacích metod, a to metody porovnávací a příjmové. Podobně je postupováno i v případě bytového domu. Zde je kromě výše uvedených metod vyuţito také metody nákladové. Klíčová slova Hypoteční úvěr, zajištění, hypoteční banka, metody oceňování, nemovitost, bytová jednotka, bytový dům. Annotation This bachelor thesis is devoted to the theme of the market valuation of the property and determine how it can be used in market valuation secure a loan. The work is divided into three parts, which is seen as a crucial part of being practical. Here are the first two cases of real estate, both residential unit and apartment building, characterized and described their location and layout. In both cases demonstrated the difference between the property and what they are in this case the use of a particular method of valuation. In the case of housing units, located in the district of the City of Prague Vysočany and will not be used for long-term renting are used two valuation methods, methods comparison, and income. Similarly, it is also followed in the case of a residential building. Here, in addition to the above methods utilized the method of cost. Keywords Mortgage loan, collateral, mortgage bank, methods of valuation, real estate, apartment, apartment building.

6 Obsah Úvod... 7 Metody zpracování práce Základní pojmy Nemovitý majetek Oceňování majetku Legislativa vztahující se k oceňování majetku Základní metody oceňování nemovitosti Znalecký posudek Dílčí shrnutí Charakteristika a proces schválení hypotečního úvěru Charakteristika hypotečního úvěru a jeho druhy Postup při poskytnutí a schvalování hypotečního úvěru fyzické osobě Výhody a nevýhody vyuţití hypotečních úvěrů Metody zajištění hypotečního úvěru Dílčí závěr Analýza vhodnosti zastavení nemovitosti Nemovitosti vhodné k zajištění hypotečního úvěru Zástavní hodnoty nemovitosti Dílčí závěr Vztah zadluţitelné hodnoty Definice zadluţitelné hodnoty Metody ocenění nemovitostí při poskytování hypotečních úvěrů Shrnutí teoretické části práce Ocenění bytové jednotky Popisné informace Analýza nejvyššího a nejlepšího vyuţití Ocenění Porovnávací metoda Příjmová metoda Závěr Přílohy list vlastnictví

7 6 Ocenění bytového domu Popisné informace Ocenění Porovnávací metoda Příjmová metoda Nákladová metoda Závěr Přílohy list vlastnictví Přílohy fotografie bytového domu Analýza trhu okres Chomutov Obecná charakteristika Chomutova Popis okresu Hospodářství a podnikatelská sféra Trh s nemovitostmi Pozemky Budovy Nájmy Závěr k analýze trhu Chomutova a okolí Závěr Seznam pouţité literatury Seznam pouţitých obrázků Seznam pouţitých tabulek

8 Úvod Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku trţního ocenění nemovitostí, konkrétně pak na způsob postupu při odhadu trţní hodnoty bytové jednotky a bytového domu při zajištění hypotečního úvěru. Jiţ několik let se hypoteční úvěry jakoţto způsoby financování bydlení těší velké oblibě. Ačkoliv světová finanční krize zpomalila nárůst počtu nových hypoték nejen v České republice, ale také v celé Evropě, postupně pak stejně docházelo k opětovnému zvyšování zájmu o tento typ úvěrů. To však souvisí mimo jiné s faktem, ţe cena nemovitostí v řadě regionů výrazně poklesla, přičemţ pokles byl nejvíce znatelný u řady bytových jednotek (nemovitostí). V procesu schvalování a poskytování hypotečních úvěrů je zapotřebí se zmínit o skutečnosti, ţe tyto úvěry jsou specifické od jiných typů úvěrů tím, ţe na danou nemovitost, kterou si určitá fyzická osoba prostřednictvím hypotéky pořizuje, je třeba pohlíţet jako na předmět zástavy hypotečních úvěrů. Díky tomu si tak konkrétní finanční instituce pojišťuje ten případ, kdy by nebyl člověk schopen hypotéku splatit, aby mohla banka nemovitost prodat a získat půjčené peníze zpět. Při poskytnutí hypotečního úvěru se tedy jako forma zajištění vyuţívá zástava dané nemovitosti, coţ pro finanční instituci (nejčastěji hypoteční banku) představuje záruku, jak se pojistit proti případnému nesplácení hypotéky ze strany fyzické osoby. Aby však tato forma zajištění plnila to, co plnit má, musí být daná nemovitost vhodně oceněna. K tomu nejčastěji banky vyuţívají svých externích odhadců. Můţe se však také stát, ţe daná nemovitost se bude jevit jako zcela nevhodnou zástavou hypotečního úvěru, nebo můţe také dojít k navýšení celkové výše hypotečního úvěru. Cílem této bakalářské práce je na podkladě teoretických poznatků z odborné literatury vyuţít metody odhadu trţního ocenění bytové jednotky a bytového domu při zajištění hypotečního úvěru. Nedílnou součástí této práce je také analyzovat trh nemovitostí v okrese Chomutov, a to s pouţitím nabídek jednotlivých druhů nemovitostí, které jsou uveřejňovány mimo jiné i na webovém realitním serveru Sreality.cz. Celá bakalářská práce je rozdělena do tří hlavních částí, a to na část teoretickou, praktickou a analytickou, přičemţ jejím výstupem bude zjištění, jakým způsobem jsou oceňovány dva druhy nemovitostí klientů finančních institucí v případě, ţe ţádají o poskytnutí hypotečního úvěru. 7

9 První kapitola uvádí nejčastější pojmy, s nimiţ je moţné se v oblasti oceňování setkat. Bylo zde také ve větším rozsahu vyuţito jednotlivých právních předpisů dle současně platné legislativy České republiky. Byly také ozřejměny rozdíly mezi soudním znalcem a odhadcem. Pro účely této bakalářské práce je uvedení tohoto rozdílu velmi důleţité, a to z toho důvodu, ţe při poskytování hypotečního úvěru a jeho zajištění příslušnou nemovitostí se musí provést její ocenění. To však neprovádí jako v klasickém případě soudní znalec jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu, ale právě odhadce. Ten tuto činnost vykonává na základě ţivnostenského oprávnění jako osoba samostatně výdělečně činná, kterou si najímá konkrétní finanční instituce, aby provedla jejím jménem odhad trţní ceny nemovitosti. Druhá kapitola se více do hloubky zabývá charakteristikou a klasifikací hypotečního úvěru, celým proces poskytování a schvalování a uvádí na pravou míru, jakým způsobem je prováděno zajištění tohoto typu úvěru. Kromě americké hypotéky je hypoteční úvěr jako jediný z úvěrových produktů charakteristický svým zajištěním k určitému druhu nemovitosti. Nejčastěji to bývá právě na základě zástavního práva k nemovitosti ve prospěch banky. Ve třetí kapitole je pozornost věnována jiţ vhodným nemovitostem, které mohou být v této souvislosti definovány jako tato zajištění úvěru. Ne všechny nemovitosti totiţ mohou být k tomuto účelu vyuţity. Čtvrtá kapitola uvádí jednotlivé metody oceňování, přitom je v této souvislosti vyuţito poznatků z interní metodiky jedné nejmenované hypoteční banky. Právě odhad trţní hodnoty nemovitosti bude následně vyuţit pro stanovení odhadu hodnoty dvou typů nemovitostí v praktické části práce a je zapotřebí se tedy seznámit se všemi jeho náleţitostmi, které vyplývají, jak z odborné literatury, tak také z příslušného zákona. Tím se musí řídit kaţdý odhadce. Praktická část bakalářské práce je reprezentována pátou a šestou kapitolou. V nich jsou uvedeny dva konkrétní praktické případy. Jednak se jedná o bytovou jednotku, jednak o celý bytový dům. Právě za pomoci základních poznatků z oblasti ocenění majetku je vypracován odhad. Jak u příslušné bytové jednotky, tak také v případě bytového domu jsou nejdříve popsány samotné okolnosti nemovitosti (popisné informace). Nejvíce se však do samotného stanovení ceny promítá stav realitního trhu v blízkém okolí. To v praktickém příkladu znamená, ţe musí být zjištěny ceny bytů v okolí dané nemovitosti. To stejné bude platit také pro bytový dům. 8

10 Právě z tohoto důvodu je tato bakalářské práce uzavřena analytickou částí, konkrétně pak analýzou daného trhu v okrese Chomutov. Je zjišťováno, v jaké ceně se pohybují byty nacházející se v okolí dané nemovitosti, a to k měsíci červnu Lze se oprávněně domnívat, ţe přes bohatou nabídku nemovitostí se ceny budou pohybovat na niţších hodnotách neţ v jiných lokalitách a regionech. To vyplývá nejen z umístění samotného města, ale také z pohledu výskytu problematických menšin, které zde ţijí. I to se v závěru můţe na odhadu trţní ceny nemovitosti velmi výrazně projevit. V závěru bakalářské práce bude mimo jiné stanoveno, jakým způsobem lze vyuţít odhad nemovitosti v případě, ţe je vyuţit pro účely zajištění hypotečního úvěru a srovnat jej s výhodami a nevýhodami jiných typů ocenění. 9

11 Metody zpracování práce Při zpracovávání této bakalářské práce bylo vyuţito několik metod, a to s ohledem na splnění základního cíle uvedeny v úvodu této práce. Z pohledu samotného zpracování lze práci rozdělit do dvou částí, kterými je část teoretická pojata jako literární rešerše, a část praktické, v níţ jsou vyuţity teoretické poznatky k praktické aplikaci ocenění nemovitosti konkrétně jedné bytové jednotky a jednoho bytového domu. Nejdříve však bylo nutné se seznámit se základními pojmy vztahující se k tématu této práce. Pro vyhledání vhodných literárních pramenů, právních předpisů a internetových zdrojů byla vyuţita jak knihovna, tak také SEO marketing. Z literárních publikací zabývající se daným tématem byly vyuţity zejména ty u oblasti finančnictví, bankovnictví a ocenění nemovitostí. Při vyhledání vhodných zdrojů na internetu, které byly vyuţity zejména jako zdroje doplňkové, bylo prostřednictvím vyhledávače Google stanoveno několik základních klíčových slov a od nich pak vyplývalo příslušné vyhledávání. V rámci zpracovávání literární rešerše tak byly vyuţity metody analýzy, syntézy a dedukce. V rámci analytické části byly pouţity získané teoretické poznatky za účelem vytvoření odhadu trţní hodnoty nemovitosti bytové jednotky a bytového domu, a to s následným vyuţitím interních materiálů jedné nejmenované hypoteční banky. Co se týče bytové jednotky, jedná se o nemovitost nacházející se na území hlavního města Prahy, části Vysočany. Jedná se o byt 2+kk s celkovou plochou 48 m 2, která byla jejím vlastníkem vyuţita za účelem zajištění pro zamýšlený hypoteční úvěr. Bytový dům se nachází na území statutárního města Chomutov v Ústeckém kraji, v širším centru města v okolí dalších zástaveb. V této nemovitosti se nachází celkem 3 bytové jednotky bez dalších nebytových prostor. 10

12 1Základní pojmy V rámci teoretické části této bakalářské práce je zapotřebí se nejdříve seznámit se základními pojmy vztahujícími se k oblasti oceňování majetku při zajištění hypotečního úvěru. První podkapitola je zaměřena na charakteristiku základních pojmů vztahující se k tomuto tématu, tj. pojmů jako je např. nemovitost, metody oceňování majetku, znalecký posudek, trţní hodnota nemovitosti apod. V rámci dalších podkapitol bude popsán proces schvalování hypotečního úvěru fyzickým osobám, analyzováno jeho zajištění, posouzena vhodnost nemovitosti jako předmětu zástavy a charakterizována problematika zadluţitelné hodnoty. 1.1 Nemovitý majetek Současná právní úprava (nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.) definuje nemovitý majetek jako pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá. 1 Z tohoto pohledu lze tak nemovitostí chápat např. bytový dům, chatu, rodinný domek, garáţ, zahradu, pole aj. Z hlediska poskytování hypotečního úvěru se vţdy musí jednat o některý druh nemovitosti, který je následně zapsán do katastru nemovitosti. Z praxe vyplývá, ţe nejčastěji se předmětem hypotečních úvěrů stávají následující druhy nemovitostí: stavební pozemek, nemovitosti, které jsou následně určeny k bydlení můţe se jednat o novostavbu, ale také o starší zástavbu, ať jiţ typu rodinného domu nebo bytové jednotky, nemovitosti, které jsou obývány za účelem individuální rekreace, bytové domy, kromě samotné nemovitosti (viz výše), můţe být předmětem hypotečního úvěru také movité příslušenství, které se váţe k pouţívání některého z druhu nemovitosti, případně to mohou být také objekty určené k podnikání odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník. 2 Typy hypotečních úvěrů. FINANCE MÉDIA. Finance.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 11

13 Podle odborné literatury mohou nemovitosti představovat také trvalé porosty jako součást pozemku, lze si však pod nimi představit také vodní plochy. V souvislosti s předmětem ocenění je důleţité identifikovat celý soubor nemovitostí, tzn.: hlavní stavbu, která má přiděleno číslo popisné nebo číslo evidenční, vedlejší stavby, parcelu nebo několik parcel, přičemţ parcelou je míněn druh pozemku, který je geometricky a polohově vyznačen v katastrální mapě, kaţdá parcela je označena příslušným parcelním číslem, příslušenství k nemovitosti, které můţe být její součástí, ale na druhé straně můţe vystupovat také zcela samostatně, vţdy je tedy důleţité při oceňování nemovitosti vyznačit, zda je toto příslušenství součástí, či nikoliv. 3 Z hlediska této bakalářské práce je důleţité se seznámit s pojmy byt a společnými částmi domu, neboť budou v páté a šesté kapitole vyuţity poznatky o ocenění majetku na konkrétním příkladu odhadu trţní hodnoty bytové jednotky a bytového domu. Byt je definován jako místnost nebo soubor místností určených k bydlení a jeho součásti a příslušenstvím. Příslušenstvím bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem užívány. 4 Naproti tomu společné části domu jsou chápány jako ty části domu, které slouţí pro společné uţívání všech nájemníků celého bytového domu. Zatímco v případě osobního vlastnictví bytové jednotky spadá do jeho uţívání jen poměrná část společných částí domu a pozemku (parcely), na němţ se dům nachází, v případě bytového domu se musí započítávat všechny části celé, v celé jeho komplexnosti. 1.2 Oceňování majetku Oceňováním majetku je myšlena taková činnost, kdy je jejímu určitému druhu (např. nějakému předmětu, movitému majetku, nemovitosti, právům apod.) přisouzena určitá 3 SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, Renáta. Oceňování nemovitostí. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické, 2008, 152 s. ISBN SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, Renáta. Oceňování nemovitostí. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické, 2008, 152 s. ISBN , s

14 peněţní hodnota. V této souvislosti je však důleţité mít na paměti, ţe jiného významu dosahují pojmy cena a hodnota. 5 Cena je základním pojmem, se kterým se pracuje při oceňování nemovitostí. Samotný termín ceny je zakotven v zákoně č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších právních předpisů. Zde je v ustanovení 1 odst. 2 definováno, ţe cena je peněţní částkou, která je: sjednána při nákupu, nebo při prodeji zboţí, zjištěna podle zvláštního zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů. 6 Z tohoto pohledu se tak při oceňování berou v úvahu dva typy cen, a to cena obvyklá (trţní) a cena, která je zjišťována dle cenového předpisu. Ovšem kromě těchto dvou druhů je moţné se setkat i s dalšími typy cen, jako např. s cenou pořizovací, reprodukční, cenou časovou nebo výnosovou hodnotou. Je tedy vţdy při samotném ocenění nemovitosti uvést, s jakou cenou se pracuje, protoţe to má následně vliv na celkovou výši oceněné nemovitosti. 7 Je na místě zmínit se také o rozdílu mezi cenou a hodnotou. Zatímco cena je vnímána jako určitá částka, která je poţadována, nabízena, nebo byla jiţ skutečně zaplacena za daný předmět, nemovitost apod., hodnota je chápána spíše jako odhad. Prostřednictvím odhadu je vyjadřován vztah mezi zboţím a sluţbami, které mohou být zakoupeny. Jedná se tedy o vztah mezi kupujícím a prodávajícím. U ceny se naopak předpokládá, ţe se stanoví dohodou, v některých případech však můţe být cena stanovena na základě zvláštního zákona. 8 Při stanovení hodnoty nemovitosti se vyuţívá také celá řada různých postupů, čímţ se také vyţadují rozdílné poţadavky na jeho splnění. To ostatně také vychází z předpokladu, ţe samotné ocenění je pouţíváno k různým účelům. Vzhledem k takto odlišně pojatým oceněním nemovitosti existují také různé metody ocenění, které jsou slučitelné právě s určitými druhy majetku. 5 HÜTTER, David. Základy oceňování nemovitostí. 2. dopl. vyd. Brno: Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona, 2010, 59 s. ISBN odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších právních předpisů. 7 BRADÁČ, Albert. Teorie oceňování nemovitostí. 4. přeprac. a dopl. vyd. Brno: CERM, 1998, 498 s. ISBN BRADÁČ, Albert. Teorie oceňování nemovitostí. 4. přeprac. a dopl. vyd. Brno: CERM, 1998, 498 s. ISBN

15 1.3 Legislativa vztahující se k oceňování majetku V současné době se oceňování majetku, resp. nemovitosti řídí několika zákony v rámci platné legislativy České republiky. Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších právních předpisů stanoví případy, kdy uplatňují, regulují a kontrolují ceny výrobků, výkonů, prací a sluţeb, přičemţ v tomto případě se jedná o ceny smluvní. Ceny smluvní mohou být buď volné, nebo regulované. Tímto způsobem se řídí určování ceny majetku ve specifických případech, dříve to bylo např. určení ceny regulovaného nájemného. 9 Pro oceňování majetku nemovitého, movitého, finančního, ostatních a sluţeb se vyuţívá ustanovení zákona o oceňování majetku, spolu s příslušnou prováděcí vyhláškou Ministerstva financí České republiky. Podle tohoto zákona lze pak ocenit nemovitost jak na základě odhadu trţní ceny (trţní ocenění), tak na základě administrativního ocenění či jiných, dalších způsobů, jeţ jsou tímto zákonem definovány. 10 Kromě těchto dvou základních právních předpisů je nutno se zmínit také o občanském zákoníku, v němţ je definována podstata nemovitosti, co vše je za nemovitost povaţováno. Zásadní pro ocenění nemovitostí je právě výše uvedená vyhláška, která se zabývá konkrétními způsoby ocenění pozemků, staveb a bytů, hal, trvalých porostů, celých souborů nemovitostí apod. 1.4 Základní metody oceňování nemovitosti Existuje hned několik různých metod, prostřednictvím kterých jsou oceňovány jednotlivé druhy nemovitostí, přičemţ tyto způsoby ocenění vychází ze zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších právních předpisů. Konkrétně se pak jedná o 2 tohoto zákona, v němţ jsou definovány základní pojmy a metody týkající se způsobů oceňování. 11 Podle 2 odst. 1 se kaţdý majetek oceňuje vţdy obvyklou (trţní) cenou, pokud tedy tento zákon nestanoví, ţe by se mělo pouţít jiného způsobu ocenění. Obvyklá cena je v tomto zákoně definována jako cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, 9 BRADÁČ, Albert. Teorie oceňování nemovitostí. 8. přeprac. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009, 753 s. ISBN BRADÁČ, Albert. Teorie oceňování nemovitostí. 8. přeprac. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009, 753 s. ISBN zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších právních předpisů. 14

16 avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. 12 Druhou nejčastější cenou vyuţívající se při procesu ocenění majetku je cena administrativní neboli cena zjištěná podle cenového předpisu. V tomto případě se vyuţije zákona o oceňování majetku. Kromě toho, ţe k základní metodě oceňování nemovitostí patří právě oceňování na základě běţné ceny, je moţné stanovit i další metody, jeţ jsou vymezeny na základě příslušného zákona (uvedeného výše). K těmto metodám se řadí následující: nákladový způsob ocenění podstata této metody vychází z nákladů, které bylo nutno vynaloţit k tomu, aby mohla být pořízena nemovitost, nákladová metoda pak dále pracuje s místem ocenění a se stavem dané nemovitosti k datu, kdy je oceňováno, výnosový způsob ocenění - na rozdíl od výše uvedené nákladové metody ocenění pracuje výnosová metoda především s výnosy, s nimiţ se pojí daná nemovitost (tj. s výnosy, kterých skutečně dosahuje, nebo které by mohla za obvyklých podmínek získat), pracuje však také s kapitalizací plynoucí z tohoto výnosu, porovnávací způsob ocenění je zaloţen na vzájemném porovnávání nemovitosti ocenění s jinou nemovitostí, která se jí nejvíce podobá v jednotlivých kritériích (např. místo ocenění, stav apod.), ocenění podle jmenovité hodnoty vychází se vţdy z částky, za niţ byla daná nemovitost zakoupena (příp. z částky, která je jiným způsobem platná a zřejmá), ocenění na základě účetní hodnoty nemovitosti vychází se vţdy z částky, za niţ byla daná nemovitost zakoupena (příp. z částky, která je jiným způsobem platná a zřejmá), ocenění podle kurzové hodnoty zde se pracuje s cenou nemovitosti ocenění, jeţ byla zaznamenána k určitému datu na trhu, ocenění sjednanou cenou sjednanou cenou je v této souvislosti myšlena cena nemovitosti ocenění, která byla sjednána při jejím prodeji, příp. to však můţe být také cena, jeţ bude odvozená ze stanovených cen odst. 1 zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších právních předpisů odst. 5 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších právních předpisů. 15

17 1.5 Znalecký posudek Znalecký posudek vyhotovují na základě své činnosti odborníci, kteří jsou označováni jako znalci. Tato znalecká činnost je zakotvena v zákoně č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších právních předpisů. Je však třeba připomenout, ţe znalec neoceňuje jen na základě tohoto zákona, ale fakticky se řídí vţdy zakázkou od objednavatele (soudu). Znaleckým posudkem se vyjadřuje odborné stanovisko související s danou nemovitostí, a to v případě koupě nebo prodeje nemovitosti. Právě v tomto znaleckém posudku se pracuje s jinou neţ trţní cenou. Znalec totiţ v tomto případě zkoumá stav dané nemovitosti a vypočítá cenu dle zákona o oceňování majetku. 14 Naproti tomu v případě, ţe je potřeba vypracovat znalecký posudek pro bankovní účely (v souvislosti s poskytnutím hypotečního úvěru), musí být vypracován tzv. odhad trţní ceny nemovitosti. To vyţaduje samotná banka. Tento postup je označován také jako odhad obvyklé ceny, který je prováděn pověřenou osobou banky - odhadci (na rozdíl od soudních znalců, kteří jsou určeni Ministerstvem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu). Při tomto způsobu ocenění nemovitosti se bere nejvíce v úvahu právě zjištění, za kolik se prodaly obdobné byty v okolí dané nemovitosti Dílčí shrnutí Jak vyplynulo z této kapitoly bakalářské práce, současná právní úprava chápání pojmů nemovitostí a jednotlivých druhů metod jejich oceňování vychází jak z nového občanského zákoníku, tak také ze zákona o oceňování majetku. Bylo se však také moţno seznámit, jaký rozdíl se spatřuje mezi soudním znalcem a odhadcem, přičemţ platí, ţe odhadce tuto činnost vykonává jako osoba samostatně výdělečně činná. Kromě toho musí taková osoba umět zpracovat znalecký posudek na podkladě parametrů, jeţ ji daná banka zadá. 14 ŘEHULKA, Pavel. Jaký je rozdíl mezi znaleckým posudkem a odhadem ceny nemovitosti. Penize.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 15 ŘEHULKA, Pavel. Jaký je rozdíl mezi znaleckým posudkem a odhadem ceny nemovitosti. Penize.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 16

18 2 Charakteristika a proces schválení hypotečního úvěru Tato kapitola bakalářské práce je zaměřena na charakteristiku hypotečního úvěru jako takového, přičemţ se dále věnuje jednotlivým charakteristickým znakům samotného procesu jeho schvalování. Jak totiţ vyplývá z praxe, poskytnutí a schvalování hypotečních úvěrů je velmi sloţitou a obtíţnou záleţitostí, která má v mnoha případech nemalý vliv na to, jak bude posouzena vhodnost samotné zástavy nemovitosti a jaká částka hypotečního úvěru bude schválena. V posledních několika letech lze zaznamenat poměrně velký zájem o poskytnutí hypotečního úvěru ze strany klientů banky. S tím pak souvisí vyšší zatíţení znalců, které banka najímá za účelem ocenění nemovitosti. Ovšem s hypotečními úvěry jsou velmi úzce spojeny metody jejich zajištění. Je to totiţ z toho důvodu, ţe hypoteční úvěry jsou sjednávány na poměrně dlouhou dobu (minimálně 5 let), a tak si bankovní domy musí zajistit, ţe v případě neschopnosti klienta splácet hypotéku, o svoje finanční prostředky nepřijdou. I z tohoto důvodu je tak povinností kaţdého klienta pojistit se na moţnou neschopnost splácet prostřednictvím některého ze ţivotních pojištění. 2.1 Charakteristika hypotečního úvěru a jeho druhy Finanční instituce, resp. banky mají na území České republiky právo poskytovat hypoteční úvěry. Ty také podle odborné literatury patří k základním produktům, které jsou klientům poskytovány. Obecně lze konstatovat, ţe finančně úvěrové produkty banky představují veškeré úvěrové pohledávky, kterými daná banka disponuje. Jedná se tak tedy o bankovní produkty mající aktivní povahu. 16 Jak dále vyplývá z tabulky č. 1, banky poskytují různé druhy úvěrů, avšak právě hypoteční úvěry se řadí do kategorie peněţních úvěrů typu aktivních obchodů ŠIMÍKOVÁ, Ivana. Finance a bankovnictví. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2004, 209 s. ISBN REVENDA, Zbyněk, Martin MANDEL, Jan KODERA, Petr MUSÍLEK a Petr DVOŘÁK. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 5. aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2012, 423 s. ISBN

19 Kategorie poskytovaných úvěrů Peněţní úvěry Závazkové úvěry a závazky Alternativní formy financování Druh poskytovaného úvěru Podnikatelský provozní úvěr Podnikatelský investiční úvěr Kontokorentní úvěr Eskontní úvěr Hypoteční úvěr Spotřebitelský úvěr Bankovní záruky Akceptační úvěr Avalový úvěr Faktoring Forfaiting Tab. 1: Klasifikace úvěrů poskytovaných bankovními institucemi Zdroj: REVENDA, Zbyněk, Martin MANDEL, Jan KODERA, Petr MUSÍLEK a Petr DVOŘÁK. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 5. aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2012, 423 s. ISBN (vlastní zpracování). Hypoteční úvěry lze charakterizovat jako dlouhodobě pojaté účelové úvěry, které se poskytují k financování výstavby nebo za účelem pořízení nemovitosti (nemusí se nutně jednat o novostavbu, ale také starší rodinný dům nebo bytovou jednotku). Kaţdý hypoteční úvěr musí být zajištěn, a to na základě zápisu zástavního práva na nemovitost do katastru nemovitostí. 18 Po tu dobu, po kterou je hypoteční úvěr poskytován, nesmí její majitel s touto nemovitostí nikterak svévolně nakládat, pouze za souhlasu banky. Není mu dokonce dovoleno pouţít tuto nemovitost ani jako zástavu. 19 Definici hypotečního úvěru lze najít také v zákoně č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších právních předpisů, v němţ je v ustanovení 28 odst. 3 stanoveno, ţe se jedná o úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné, když pohledávka z úvěru nepřevyšuje dvojnásobek zástavní hodnoty zastavené nemovitosti. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Pro účely krytí hypotečních zástavních listů lze pohledávku z hypotečního úvěru nebo 18 SYROVÝ, Petr. Financování vlastního bydlení. 5. zcela přeprac. vyd. Praha: Grada, 2009, 143 s. ISBN ŠIMÍKOVÁ, Ivana. Finance a bankovnictví. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2004, 209 s. ISBN

20 její část použít teprve dnem, kdy se emitent hypotečních zástavních listů o právních účincích vzniku zástavního práva k nemovitosti dozví. 20 Z výše uvedené definice se lze tedy oprávněně domnívat, ţe hypoteční úvěr je de facto úvěrem, který je chápán jako investice do nemovitosti, přičemţ podstata jeho splácení spočívá v zajištění zástavy k dané nemovitosti. A právě toto zajištění je specifickým rysem hypotečního úvěru, neboť právě u jiných typů úvěrových produktů není zajištění formou zástavy vyţadováno ani praktikováno (kromě tzv. americké hypotéky). Podle Šimíkové je hypoteční úvěr charakterizován jak účelový úvěr, a to z toho důvodu, ţe oproti spotřebitelským úvěrům musí být hypoteční úvěr vyuţit k pouze předem definovanému účelu. Tím je právě pořízení nemovitosti nebo určitá výstavba 21 (hypotéku tak nemusí klient vyuţít jen na jiţ existující bytovou jednotku, rodinný dům apod.), ale také k investici na teprve plánovanou výstavbu (to bývá celkem časté při koupi rodinného domu, který teprve bude postaven určitou stavební firmou v rámci tzv. satelitních městeček). A jaké to tedy mohou být konkrétní účely definované v rámci účelových hypotečních úvěrů? Jsou to vţdy takové, které jsou zakotvené v úvěrové smlouvě. Ovšem nemusí se jednat vţdy jen o nákup existující nemovitosti nebo její výstavby. Můţe se jednat také o rekonstrukci staršího typu nemovitosti, nebo k refinancování dřívější investice do nemovitosti. Případně můţe být hypoteční účelový úvěr vyuţit k získání vlastnického podílu na nemovitosti (v tomto případě se lze zmínit o vypořádání společného jmění manţelů nebo při vypořádání dědictví) aj. 22 Někteří klienti vyuţívají hypoteční úvěr k nákupu druţstevního bytu, resp. k nákupu členských práv a povinností v bytovém druţstvu. V tomto případě je však nutností, aby byla klientem zajištěna zástava tohoto úvěru k jinému druhu nemovitosti, která je v osobním vlastnictví (není tedy moţné ručit druţstevním bytem). 23 Podle současně platné české legislativy je moţné hypotečním úvěrem krýt nemovitosti aţ do 100 % její celkové výše. V tomto případě se jedná o tzv. řádné krytí hypotečních zástavních listů. Otázkou tedy je, jakou roli zde hrají hypoteční zástavní listy. Ty lze totiţ chápat jako odst. 3 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších právních předpisů. 21 ŠIMÍKOVÁ, Ivana. Finance a bankovnictví. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2004, 209 s. ISBN Účelové hypoteční úvěry. FinančníVzdělávání.cz [online]. c2007 [cit ]. Dostupné z: 23 SYROVÝ, Petr. Financování vlastního bydlení. 5. zcela přeprac. vyd. Praha: Grada, 2009, 143 s. ISBN

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

FIRMA: REKOD. GSM: 607 860 338 GSM: 724 217 609 Tel: 568 450 256 ICQ: 341 591 832. Komenského 716 Zdiměřická 1447/16 Jemnice 675 31 Praha 4, 140 00

FIRMA: REKOD. GSM: 607 860 338 GSM: 724 217 609 Tel: 568 450 256 ICQ: 341 591 832. Komenského 716 Zdiměřická 1447/16 Jemnice 675 31 Praha 4, 140 00 FIRMA: REKOD Ivan Křivánek Ing. Petr Křivánek GSM: 607 860 338 GSM: 724 217 609 Tel: 568 450 256 ICQ: 341 591 832 JIŢNÍ MORAVA: STŘEDNÍ ČECHY: Komenského 716 Zdiměřická 1447/16 Jemnice 675 31 Praha 4,

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY

POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY PŘÍLOHA Č.9 POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel postupu při oceňování nemovitostí V této příloze je definován postup při oceňování nemovitostí pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4415/14 O ceně nemovitých věcí: Bytu č. 2638/8, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Kročehlavy, obec Kladno, okres Kladno. Objednatel posudku:

Více

POKYNY PRO ZAJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK FONDU

POKYNY PRO ZAJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK FONDU Příloha č. 5 : POKYNY PRO ZAJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK FONDU 1 ÚVOD Zajištění pohledávek se týká pouze těch ţadatelů, kteří poţadují poskytnutí půjčky ze SFŢP. Způsob zajištění půjčky je vhodné předem projednat

Více

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům LEGISLATIVA Hypoteční banky Hypoteční banky vykonávají svou činnost na základě bankovní licence udělené podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4379/14 O ceně nemovitých věcí: Spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/8 na nemovitém majetku, zapsaném na LV č. 4749, včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území

Více

ZNALECKY POSUDEK. č. 4329/14

ZNALECKY POSUDEK. č. 4329/14 EX 2334/13-318 ZNALECKY POSUDEK č. 4329/14 0 ceně nemovitých věcí: Bytu č. 455/28, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Letňany, hl. m. Praha. Objednatel posudku:

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1605 zapsané na listu vlastnictví č. 142 v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr ZNALECKÝ POSUDEK č. 1779-189/12 O ceně obvyklé nemovitosti - ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 pozemku p.č. 1838/33 zapsaného na LV č.1188 pro obec a k.ú. Drásov, kraj Jihomoravský. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7440

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7440 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7440 NEMOVITÁ VĚC: Garáž č. 910/262 Katastrální údaje : Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha, k.ú. Vysočany Adresa nemovité věci: Paříkova 910, 19000 Praha

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a.

5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a. Privatizace BD Věc: Indikativní nabídka Praha, 20.září 2007 Vážení níže naleznete indikativní nabídku na financování privatizace bytového fondu Z nabídky bychom zejména chtěli upozornit na následující

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 1116/10, garáže č. 1116/16, spolu s podílem na společných částech domu, bez podílu na pozemku, v katastrálním území Suchdol, hl. m. Praha. Objednatel

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

Znalecký posudek č. 5004 204/2011

Znalecký posudek č. 5004 204/2011 Ing. Bc. Eva Hradilová, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5004 204/2011 o obvyklé ceně nemovitosti pozemku parcelní číslo st. 21 v katastrálním území Pavlínov,

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

NABÍDKA ODBORNÝCH ČINNOSTÍ

NABÍDKA ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odhad nemovitostí JUDr. Jaroslav Kubát - reality - soudní znalec - odhadce cen nemovitosti - odhady ceník - posudky - smlouvy - právník - zajištění prodeje nemovitostí - kupní smlouvy - poradenství, konzultace

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3981/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Osnova Přílohy k účetní závěrce

Osnova Přílohy k účetní závěrce Osnova Přílohy k účetní závěrce Obsah přílohy k účetní závěrce je vymezen vyhláškou č.504/2002 Sb., a to 29 a 30 (ve znění výše uvedených novel). TJ/SK, které vedou podvojné účetnictví, jsou povinny tuto

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Schvalovací proces při poskytování hypotečních úvěrů

Schvalovací proces při poskytování hypotečních úvěrů Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Schvalovací proces při poskytování hypotečních úvěrů Diplomová práce Autor: Šárka Mendlíková Finance Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová Praha

Více

Americké hypotéky na českém bankovním trhu

Americké hypotéky na českém bankovním trhu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Americké hypotéky na českém bankovním trhu Bakalářská práce Autor: Adéla Mikšovská Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová Praha

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

Průvodce hypotečním úvěrem Olga Křepelková

Průvodce hypotečním úvěrem Olga Křepelková E-kniha pro žadatele o hypoteční úvěr Průvodce hypotečním úvěrem Olga Křepelková O knize... 3 1. Kde se vzala, tu se vzala HYPOTÉKA... 4 2. Proces hypotéky od A do Z... 6 2.1. Co můžu financovat hypotékou?...

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

Odhad tržní hodnoty č. 2267

Odhad tržní hodnoty č. 2267 Odhad tržní hodnoty č. 2267 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN 065 Ex 00519/04-031

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2494/134/14

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2494/134/14 ODBORNÝ POSUDEK č. 2494/134/14 o obvyklé ceně ideální 1/2 nemovité věci bytové jednotky č. 689/215 včetně podílu na společných částech domu a pozemcích, v katastrálním území Milovice a obci Milovice, okres

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování

Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování Diplomová práce Autor: Bc. Michaela Gruberová Finance Vedoucí práce: doc. Ing. František Pavelka, CSc.

Více

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů VYHLÁŠKA ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů Česká národní banka stanoví podle 32 odst. 2 a 45 odst. 2 zákona č. 190/2004

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

Znalecký posudek číslo 4537-27/15

Znalecký posudek číslo 4537-27/15 Znalecký posudek číslo 4537-27/15 O ceně nemovitých věcí Pozemky zapsané na LV č. 1777 Lípa Katastrální území: Lípa nad Dřevnicí Okres: Zlín O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku:

Více

Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3

Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 1. Předmětem úpravy podle Souboru pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 (dále jen Soubor pravidel) jsou: I. Prodeje

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 623-42-2014 O ceně pozemků parc.č.734/23, 271/23, zapsaných na LV č. 384 v KÚ 767671 Točník u Klatov, obec Klatovy, okres Klatovy Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem)

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem) UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo se sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00 identifikační číslo 250 53 892 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10547-17/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10547-17/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Raiffeisenbank a.s. produkty a služby pro podnikatele a firmy Ing. Ondřej Raba Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Program Představení banky a finanční skupiny Raiffeisen. Produkty a služby pro podnikatele

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín. Financování bydlení. Bakalářská práce.

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín. Financování bydlení. Bakalářská práce. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Financování bydlení Bakalářská práce Autor: Richard Skála Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Helena Janegová Praha

Více

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT)

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) Sazebník České Spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) 2. SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY, HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY *) 3. AMERICKÉ HYPOTÉKY - SPOTŘEBITELSKÉ

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Přehled výhod Následující dokument obsahuje přehled služeb a zvýhodnění, které Vám nabízíme v souvislosti

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A V OBORU EKONOMIKA Ořechová 790, 379 01 Třeboň, IČO: 734 76 901, DIČO : CZ 7401281228 mobil: 777 152 675 člen komory soudních znalců e-mail: info@znalectvi.net www.znalectvi.net

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Analýza trhu hypotečních úvěrů v ČR. Darina Přikrylová

Analýza trhu hypotečních úvěrů v ČR. Darina Přikrylová Analýza trhu hypotečních úvěrů v ČR Darina Přikrylová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku hypotečních úvěrů pro fyzické osoby. Hlavním cílem práce je provést

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč ZNALECKÝ POSUDEK č. 659-78-2014 O ceně pozemků parc.č.269, 273, 275, 276, 277, 280, 282, PK č.183, PK č.184, zapsaných na LV č. 8 v KÚ 759708 Milčice u Sušice, obec Sušice, okres Klatovy Objednatel znaleckého

Více

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence:

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Příloha č. 2 Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Struktura společnosti Aktuální výpis společnosti z OR Údaje uvedené ve výpisu z OR, které neodpovídají skutečnosti

Více

Financování bytových potřeb v České republice

Financování bytových potřeb v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování bytových potřeb v České republice Bakalářská práce Autor: Karel Košťál Bankovní management Vedoucí práce: doc. Ing.

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.326-136 / 14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.326-136 / 14 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3.326-136 / 14 o obvyklé ceně podílu 1/6 nemovitých věcí - 4 ks pozemků ZPF parc.č.902/10, parc.č.971/31, parc.č.1000/18, parc.č.1000/29 dle LV 39 pro k.ú.slavonín, obec Olomouc,

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 18/06-60

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 18/06-60 ZNALECKÝ POSUDEK č. 286-2716 / 09 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 na nemovitostech, a to pozemcích parc.č. 2717/1 a 2720 v k.ú. Horní Těrlicko, obec Těrlicko, okres Karviná. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03375-0017 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03375-0017 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03375-0017 / 2015 o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: JUDr. Mgr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 297-16-2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 297-16-2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 297-16-2010 o ceně bytové jednotky číslo 283/2 zapsané na listu vlastnictví číslo 1390 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Chomutov, katastrální území Janov

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Vyhodnocení nabídky hypotečních úvěrů na českém bankovním trhu

Vyhodnocení nabídky hypotečních úvěrů na českém bankovním trhu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Vyhodnocení nabídky hypotečních úvěrů na českém bankovním trhu Bakalářská práce Autor: Gabriela Šišková, DiS. Bankovní management Vedoucí

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby Klient č.1 a 2 I. Údaje o klientovi Titul, jméno, příjmení: : narození: (nemá-li RČ, příp. není-li známo) Státní příslušnost: Trvalé bydliště Korespondenční

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2099/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2099/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2099/2012 O ceně pozemků ve zjednodušené evidenci PK 1190/2, PK 1191, PK 1192, PK 1226, PK 1227, PK 1231, PK 1232 k.ú. Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše. Objednatel znaleckého posudku:

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

U P N Í S M L O U V U

U P N Í S M L O U V U KUPNÍ SMLOUVA Obec Chýně IČ: 00241296 sídlo: Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice zast.: Mgr. Annou Chvojkovou, starostkou obce, a Ing. Petrou Vackovou, místostarostkou obce (dále jen obec Chýně nebo obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 27/15 o obvyklé ceně podílu id. 1/8 na nemovitých věcech - pozemku p. č. 261/1, 266, 267a 265 - PK, LV číslo 399, katastrální území Jeníkov u Hlinska, obec Jeníkov, okres Chrudim a

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Analýza současného stavu a vývojové trendy hypotečního úvěrování v ČR

Analýza současného stavu a vývojové trendy hypotečního úvěrování v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Analýza současného stavu a vývojové trendy hypotečního úvěrování v ČR Diplomová práce Autor: Jekaterina Velková Finance

Více

Analýza úvěrových možností pro FO pro financování krátkodobých a střednědobých potřeb

Analýza úvěrových možností pro FO pro financování krátkodobých a střednědobých potřeb Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Analýza úvěrových možností pro FO pro financování krátkodobých a střednědobých potřeb Bakalářská práce Autor: Michaela Léblová,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... městská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. LV no.: 729

ZNALECKÝ POSUDEK. LV no.: 729 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 412/7082/2014 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ve výši ½ na pozemku čís. parcely 214/1, k.ú. Kolešovice,

Více

Převody a oceňování nemovitostí

Převody a oceňování nemovitostí Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více