titulka (viz. externi PDF)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "titulka (viz. externi PDF)"

Transkript

1 titulka (viz. externi PDF)

2 WOLSELEY Czech Republic WOLSELEY Czech Republic je souèástí nejvìtší velkoobchodní sítì se sanitární technikou, topenáøskými produkty a stavebními materiály. Po celém svìtì provozuje více než 5000 poboèek ve 28 zemích, v Èeské republice vystupuje pod obchodní znaèkou CESARO.

3 Cílem spoleènost i CESARO je být èíslo jedna mezi velkoobchody distribuujícími instalatérské, topenáøské a stavební materiály. Filozofií firmy je odedávna být svými službami co nejblíž e zákazníkùm. pøedstavení spoleènosti CESARO se specializuje na velkoobchodní prodej produktù pro: - vybavení koupelen - obklady a dlažby - instalatérský materiál - otopné systémy - kanalizaèní systémy - dodávka materiálù pro technologické celky - inženýrské sítì - klimatizace - alternativní zpùsoby využívání energií CESARO spol. s r.o. byla v Èeské Republice založena v roce Na jaøe roku 1992 naše spoleènost otevøela své první Instalatércentrum v Praze specializovanou prodejnu pro instalatéry a topenáøe, v té dobì jedinou svého druhu v Èeské republice. Krátce nato byla otevøena vzorkovna, kde byla vystavena celá øada kvalitních produktù. V následujících letech jsme otevøeli Instalatércentra v Ústí nad Labem, Praze 6, Brnì, Pardubicích, Kladnì, Pøíbrami a Mladé Boleslavi. Pøelomovým okamžikem byl rok 1996, kdy naše spoleènost získala jeden z nejvýznamnìjších velkoobchodù na Moravì IMOS TEMAT Brno. Rozšíøili jsme tak své pùsobení na Jižní a Støední Moravu Brno, Bøeclav, Pøerov, Tøebíè, Uherské Hradištì a Znojmo. S firmou IMOS TEMAT jsme získali pøedevším logistické centrum v Brnì, které se postupnì pøemìnilo v naši hlavní základnu. V roce 2000 byla otevøena Instalatércentra v Ostravì a Liberci, v roce 2001 v Praze 4 a v roce 2002 se naše spoleènost zamìøila na Jižní, Západní a Severní Èechy nyní najdete naše Instalatércentra také v Èeských Budìjovicích, Plzni, Klatovech a Mostì. V øíjnu 2005 bylo otevøeno Instalatércentrum v Šumperku. V Praze 9 jsme v listopadu 2005 otevøeli 2 na ploše 300 m novou vzorkovnu, kde vystavujeme kromì zaøizovacích pøedmìtù od všech významných dodavatelù i obklady a dlažby jak keramické, tak z pøírodních kamenù. Naše nejmladší Instalatércentra byla zprovoznìna v lednu 2007 v Jihlavì a v dubnu 2008 v Prostìjovì. Kromì silné pozice na trhu se zamìstnanci naší spoleènosti chtìjí vyznaèovat vysokou odborností a širokou škálou služeb. V investicích do nových provozoven a pøedevším do lidských zdrojù spatøuje vedení naší spoleènosti svoji šanci pro další rùst a rozvoj v budoucnosti. Design: FELAX Cover photo: Ideal Standard 2008 Všechna práva vyhrazena Za pøípadné tiskové chyby neruèíme. Nìkteré fotografie mohou být pouze ilustrativní. COMFORT je registrovaná ochranná známka WOLSELEY Czech Republic.

4 sanitární keramika Ecco je nejrozšíøenìjší kolekcí sanitární keramiky na svìtì. Je výsledkem spojení francouzsk é elegance, nìmecké preciznosti a zlatých èeskýc h rukou. V2001/V V1540/V V1440/V V1340/V Umyvadlo 50 x 35 cm s jedním otvorem, barva bílá Umyvadlo 55 x 44 cm s jedním otvorem, barva bílá Umyvadlo 60 x 46 cm s jedním otvorem, barva bílá Umyvadlo 65 x 47 cm s jedním otvorem, barva bílá V2005/V V1545/V V1445/V V1345/V Umyvadlo 50 x 35 cm bez otvoru, barva bílá Umyvadlo 55 x 44 cm bez otvoru, barva bílá Umyvadlo 60 x 46 cm bez otvoru, barva bílá Umyvadlo 65 x 47 cm bez otvoru, barva bílá V0116/V V0113/V E1479 V9210/V Umývátko 40 x 35 cm s jedním otvorem, barva bílá Umývátko 40 x 35 cm bez otvoru, barva bílá Umývátko 35 x 26 cm s otvorem vpravo, barva bílá Kryt sifonu barva bílá

5 Ecco je nejrozšíøenìjší kolekcí sanitární keramiky na svìtì. Je výsledkem spojení francouzské elegance, nìmecké preciznosti a zlatých èeskýc h rukou. sanitární keramika V3907/V V4920/V V4140/V VV3006 Závìsný klozet barva bílá Závìsný bidet barva bílá Stojicí bidet barva bílá Klozetové sedátko s antibakteriální upravou, kovové závìsy R9550 V3356/V V3357/V R3493 WC kombi vodorovný odpad, splachování 3/6l, délka pouze 60,5cm, barva bílá WC kombi vodorovný odpad, splachování 3/6l barva bílá WC kombi svislý odpad, splachování 3/6l, barva bílá Závìsný klozet délka pouze 48 cm, barva bílá V3106/V V3122/V V5105/V K5538 Samostatnì stojící klozet s plochým splachováním, vodorovný odpad, barva bílá Samostatnì stojící klozet vodorovný odpad, barva bílá Urinál vèetnì pøíslušenství splachovací tryska, sifon a upevòovací sada Urinál Golf vèetnì upevnìní pøítok zakrytý

6 vodovodní baterie Vzletnì prezentovan á nadèasová elegance. Øada baterií Comfort propùjèí Vaší koupelnì, díky svým zaob leným, svùdným tvarùm, velmi zvláštní pùvab. CO2600 CO2601 CO2602 CO2603 Umyvadlová baterie s automatickou výpustí Vanová baterie bez pøíslušenství Sprchová baterie bez pøíslušenství Bidetová baterie s automatickou výpustí CO2621+CO2600UPK CO2631+CO2600UPK CO2701 CO2702 Podomítková vanová baterie vèetnì tìlesa Podomítková sprchová baterie vèetnì tìlesa Termostatická vanová baterie bez pøíslušenství Termostatická sprchová baterie bez pøíslušenství CO2731+CO2730 CO2721+CO2720 Podomítková termostatická sprchová baterie Podomítková termostatická sprchová baterie

7 Nadèasová, univerzální, aktuální. To vše díky svým puristickým køivkám, hladkým plochá m bez hran a prohlubní. Tøpytivý povrch je nenároèný na péèi. Comfort, to jsou harmonické proporc e pro Vaši koupelnu. vodovodní baterie CO1600 CO1601 CO1602 CO1603 Umyvadlová baterie s automatickou výpustí Vanová baterie bez pøíslušenství Sprchová baterie bez pøíslušenství Bidetová baterie s automatickou výpustí CO1621+CO1600UPK CO1631+CO1600UPK CO1701 CO1702 Podomítková vanová baterie vèetnì tìlesa Podomítková sprchová baterie vèetnì tìlesa Termostatická vanová baterie bez pøíslušenství Termostatická sprchová baterie bez pøíslušenství

8 akrylátové vany Vany Sta r nabíz í individuální možnosti pro každý prostor a design. Nabídka obsahuje vany ve standardním provedení, rohové a speciální tvarované van y, které nabízejí vhodné øešení pro každou koupelnu z a zajímavé ceny a ve velm i dobré kvalitì. CSKRETA160L CSMAINAU160L CSMADAGASKAR17 CSMADAGASKAR18 Asymetrická akrylátová vana 160x90 cm, levé provedení, Asymetrická akrylátová vana 160x80 cm, levé provedení, Akrylátová vana 170x75 cm, Akrylátová vana 180x80 cm, CSKRETA160P CSMAINAU160P CSMADAGASKAR55 CSMADAGASKAR19 Asymetrická akrylátová vana 160x90 cm, pravé provedení, Asymetrická akrylátová vana 160x80 cm, pravé provedení, Akrylátová vana 180x80 cm, EXTRA HLOUBKA 55 cm, Akrylátová vana 190x90 cm, CSKOS170 CSJAMAJKA170 CSSTAR140 CSSTAR170 Akrylátová vana 170x75 cm, Akrylátová vana 170x75 cm, Rohová akrylátová vana 140x140 cm, Akrylátová vana 170x75 cm,

9 Vanièky Star jsou vyrobeny z velice kvalitního akrylátu. Nabídka obsahuje vanièky pro rohové a ètvrtkruhové sprchové kouty. akrylátové vanièky CSVA80 CSVA80R55 CSVA90 CSVA90R55 Akrylátová sprchová vanièka ètvercová, 80x80 cm Akrylátová sprchová vanièka ètvrtkruhová, 80x80 cm, R550 Akrylátová sprchová vanièka ètvercová, 90x90 cm Akrylátová sprchová vanièka ètvrtkruhová, 90x90 cm, R550

10 sprchové kouty Sprchové kouty Comfort s hliní kovým rámem jsou nabízeny s rovnými a zaoblenými výplnìmi z tvrzeného skla s bezpeènostní tlouš k ou 3 mm nebo ze syntetického skl a. Použité materiály mají prvotø ídní kvalitu a odolnost. CSSK80P CSSK90P CSSK80R55P CSSK90R55P 80x80 cm, bílý profil, výplò kùra 90x90 cm, bílý profil, výplò kùra 80x80 cm, R550, bílý profil, výplò kùra 90x90 cm, R550, bílý profil, výplò kùra COSK80P COSK90P COSK80R55P COSK90R55P 80x80 cm, støíbrný profil, výplò plast 90x90 cm, støíbrný profil, výplò plast 80x80 cm, R550, støíbrný profil, výplò plast 90Xx90 cm, R550, støíbrný profil, výplò plast CSSK80CH CSSK90CH CSSK80R55CH CSSK90R55CH 80x80 cm, bílý profil, výplò chinchila 90x90 cm, bílý profil, výplò chinchila 80x80 cm, R550, bílý profil, výplò chinchila 90x90 cm, R550, bílý profil, výplò chinchila

11 Sprchové kouty Comfort s hliníkovým rámem jsou nabízeny s rovnými a zaoblenými výplnìmi z tvrzeného skla s bezpeènostní tlouš k ou 3 mm nebo ze syntetického skl a. Použité materiály mají prvotø ídní kvalitu a odolnost. sprchové kouty CSSK80S CSSK90S CSSK80R55S CSSK90R55S 80x80 cm, bílý profil, výplò èiré sklo 90x90 cm, bílý profil, výplò èiré sklo 80x80 cm, R550, bílý profil, výplò èiré sklo 90x90 cm, R550, bílý profil, výplò èiré sklo COSK80S COSK90S COSK80R55S COSK90R55S 80x80 cm, støíbrný profil, výplò èiré sklo 90x90 cm, støíbrný profil, výplò èiré sklo 80x80 cm, R550, støíbrný profil, výplò èiré sklo 90x90 cm, R550, støíbrný profil, výplò èiré sklo

12 sifony Star Sortiment sifonù Star zab írá celou základn í øadu pro použití v domácnost i. Od umyvadlových sifonù vèetnì od boèek až po flexi pøipojení k e kombi WC. Sifony jsou vyrobeny z velice kvalitních a odolnýc h materiálù. CSS43 CSS42 CSS41 CSS41P Sifon umyvadlový s pøevleènou maticí 5/4", pr. 40 Sifon umyvadlový s plastovou møížkou, pr. 40 Sifon umyvadlový s nerezovou møížkou, pr. 40/50 Sifon umyvadlový s pøípojkou a nerezovou møížkou, pr. 40/50 CSS42P CSS43P CSS441 CSS441P Sifon umyvadlový s pøípojkou a plastovou møížkou, pr. 40 Sifon umyvadlový s pøípojkou a pøevleènou maticí 5/4", pr. 40 Sifon døezový s nerezovou møížkou Sifon døezový s nerezovou møížkou a pøípojkou CSSPS1 CSSPS2 CSSPS3 CSSPS4 Sifon praèkový venkovní, chrom Sifon praèkový venkovní, bílý Sifon praèkový podomítkový, nerez Sifon praèkový podomítkový, bílý

13 Sortiment sifonù Star zab írá ce lou základní øadu pro použití v domácnost i. Od umyvadlových sifonù vèetnì od boèek až po flexi pøipojení k e kombi WC. Sifony jsou vyrobeny z velice kvalitních a odolnýc h materiálù. sifony Star CSS55K CSS501 CSS560KM CSS47CR Sifon vanový automat, kov Sifon vanový s pøepadem, chrom Sifon vanový s pøepadem a napouštìním, chrom Sifon vanièkový, pr. 60, chrom CSS49CR CSS49K CSWCFLEX CSS72 Sifon vanièkový, pr. 90, chrom Sifon vanièkový, pr. 90, kov LUX Koleno flexibilní pro pøipojení odpadu WC Flexi propojení 50/50 CSS75 CSS76 CSS77 CSS78 Flexi pøipojení 5/4x40/32, plast Flexi pøipojení 5/4x40/32, kov Flexi pøipojení 5/4x50/40, plast Flexi pøipojení 6/4x50/40, kov

14 ostatní V nabídce sortimentu Comfort jsou i další zajímavé produkty pro Váš spokojený život. CSPS CSPSSK CSOD COOC25/40 Pøedstìnový systém pro zazdìní Pøedstìnový systém pro lehké sádrokartonové stìny Ovládací tlaèítko 2 množství vody 3/6l, alská bílá Obìhové èerpadlo 25/40 230V, L=180mm

15 V souèasnosti má CESARO 27 provozoven, které jsou zásobovány z e dvou ce ntrálních skladù. Zamìstnávám e 228 pracovníkù. Všechny poboèky pracuj í v on-line systém u, který zjednodušuje prodejní a logistické procesy. Èiní je efektivnìjšími a zrychluje služby zákazníkù m. pøehled poboèek BRNO Pražákova 36a Brno tel.: kl. 115, 120, 118 fax: mobil: KLADNO Petra Bezruèe 1442(H+H) Kladno tel.: fax: mobil: OSTRAVA Støádalù Ostrava - Kunèièky tel.: fax: mobil: PRAHA 9 VZORKOVNA Èeskomoravská Praha 9 tel.: fax: mobil: UHERSKÉ HRADIŠTÌ VZORKOVNA Sady Malinovského Uherské Hradištì tel.: fax: mobil: BRNO KOŠINOVA Košinova 75/ Brno tel.: fax: mobil: KLATOVY Plzeòská Klatovy tel.: fax: mobil: PARDUBICE S.K. Neumann Pardubice tel.: mobil: PROSTÌJOV Prùmyslová Prostìjov tel.: fax: ÚSTÍ NAD LABEM Drážní ul Ústí nad Labem tel.: tel./fax.: mobil: BØECLAV VZORKOVNA Národních hrdinù Bøeclav tel.: fax: mobil: LIBEREC Tanvaldská 345 (areál INTEX) Liberec tel.: fax: mobil: PLZEÒ Božkovského nám. 17/ Plzeò tel.: fax: mobil: PØEROV 9. kvìtna Pøerov tel.: fax: mobil: ZNOJMO VZORKOVNA Dobšická Znojmo tel.: fax: mobil: ÈESKÉ BUDÌJOVICE Okružní Èeské Budìjovice tel.: fax: mobil: MÌLNÍK Èeskolipská Mìlník tel.: fax: mobil: PRAHA 4 Türkova Praha 4 tel.: fax: mobil: PØÍBRAM Husova Pøíbram tel./fax.: fax: mobil: JIHLAVA Znojemská 949/ Jihlava tel.: fax: mobil: MLADÁ BOLESLAV Øepov Ml. Boleslav tel.: fax: mobil: PRAHA 6 - DEJVICE M. Horákové Praha 6 tel.: fax: mobil: ŠUMPERK Blanická Šumperk tel.: fax: mobil: JINDØICHÙV HRADEC Jarošovská 1162/ Jindøichùv Hradec tel.: fax: mobil: MOST Pekárenská Most tel.: fax: mobil: PRAHA 9 Pod Harfou Praha 9 tel.: fax: mobil: TØEBÍÈ Hrotovická Tøebíè tel.: fax: mobil:

16 zaver (viz. externi PDF)

Akční nabídka. září-prosinec 2010

Akční nabídka. září-prosinec 2010 Akční nabídka září-prosinec 2010 36 stran aktuálních slev, akčních produktů a důležitých informací Při elektronické objednávce Superakční cena viz. str. 20 Topení Sanita Inženýrské sítě Obnovitelné zdroje

Více

OKNA S PERSPEKTIVOU. okna & dveøe

OKNA S PERSPEKTIVOU. okna & dveøe OKNA S PERSPEKTIVOU okna & dveøe Obsah strana FENESTRA CZ spol. s r.o. Profil spoleènosti 2 Ohleduplnost k životnímu prostøedí 4 Orientace na zákazníka 5 Výroba a Péèe o procesy 6 Lidské zdroje 8 Reference

Více

Platnost do 31. 3. 2015 KATALOG KOUPELEN 2014/2015

Platnost do 31. 3. 2015 KATALOG KOUPELEN 2014/2015 Platnost do 31. 3. 2015 KATALOG KOUPELEN 2014/2015 Kalea pure PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 3 ROKY 1 2 při certifikované montáži s nástěnnou lištou Historie společnosti HÜPPE sahá až do roku 1889, přičemž je první

Více

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Objednávkový a poptávkový systém je internetový elektronický obchod (dále jen e-shop) urèen

Více

ZAVEDENÝ VÝROBCE l EUROOKNA s novým profilem l VCHODOVÉ A VNITØNÍ DVEØE Výroba obchod: Brumov-Bylnice, Hliníky 152 Tel./fax: 577 330 282 Telefon NON STOP: 604 236 974 e-mail:vadeo@vadeo.cz www.vadeo.cz

Více

world Pøípadové studie WEBCOM a.s. lépe a hodnotnìji ready Navision Financials jsou Windows 2000 ELIT, STIHL, ENERGOVOD BØEZEN 2000

world Pøípadové studie WEBCOM a.s. lépe a hodnotnìji ready Navision Financials jsou Windows 2000 ELIT, STIHL, ENERGOVOD BØEZEN 2000 BERICHTE INFORMACE NEWS NOVINKY FACTS ZPRÁVY RUND Z UM NAVISION BØEZEN 2000 world Pøípadové studie ELIT, STIHL, ENERGOVOD Na návštìvì u spoleènosti WEBCOM a.s. S pøáteli se øeší vìci lépe a hodnotnìji

Více

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI GIENGER GIENGER Tábor GIENGER CENTRON GIENGER BOHEMIA GIENGER SK GIENGER GRANIT Technická Zařízení Budov G-System PechaSan Knorr HTI-CZ FILOZOFIE FIRMY Filozofií společností GC

Více

Pøedmluva vydavatele. Obsah. Vážení uživatelé projekèního programu TechCON,projektanti TZB. P ø e d m l u v a. Pøedmluva vydavatele 3

Pøedmluva vydavatele. Obsah. Vážení uživatelé projekèního programu TechCON,projektanti TZB. P ø e d m l u v a. Pøedmluva vydavatele 3 P ø e d m l u v a Pøedmluva vydavatele Vážení uživatelé projekèního programu TechCON,projektanti TZB Pøinášíme Vám první èíslo TechCON magazínu, èasopisu, který se bude vìnovat Vašemu projekènímu systému

Více

Pražská? Dobrá adresa...

Pražská? Dobrá adresa... Pražská? Dobrá adresa... Nová výstavba Projekt urèený k dlouhodobì soustøedìné výstavbì pøedmìstského komplexu bytových domù s názvem "Pražská" se nachází podél místní obslužné komunikace C 2 - ul. gen.

Více

WC PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY. Concept. Univerzální použití jednoduchá montáž

WC PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY. Concept. Univerzální použití jednoduchá montáž WC PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘEDSTĚNOVÉ SYSTÉMY Concept Univerzální použití jednoduchá montáž 1 Předstěnové systémy CONCEPT GEBERIT Předstěnové systémy CONCEPT Geberit kombinují krásu s praktičností a propracovaným

Více

Sauny Harvia. Sauny Koupelnové sauny Infrakabiny Parní sauny

Sauny Harvia. Sauny Koupelnové sauny Infrakabiny Parní sauny Sauny Harvia Sauny Koupelnové sauny Infrakabiny Parní sauny Obsah 3 Relaxace dotek pøírody 5 Va¹e sauna oáza klidu a relaxace 7 Sauna Variant 9 Sauna Rondium 11 Sauna Rubic 13 Koupelnové sauny NOVINKA!

Více

www.rdrymarov.cz plastová okna vchodové plastové dveøe okna z profilu ROPLASTO Vchodové plastové dveøe z profilu ROPLASTO

www.rdrymarov.cz plastová okna vchodové plastové dveøe okna z profilu ROPLASTO Vchodové plastové dveøe z profilu ROPLASTO » Plastové» okna z profilu ROPLASTO Vchodové plastové dveøe z profilu ROPLASTO plastová okna rovný nebo zkosený tvar køídla s vysokou tepelnou izolací šedé nebo èerné dvojité tìsnìní zasklení izolaèním

Více

Tepelnì technické vady a poruchy

Tepelnì technické vady a poruchy OPET Czech Republic OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií Publikace Tepelnì technické vady a poruchy panelových budov a jejich sanace ENERGIE Praha/Brno 2002 OPET Czech Republic OPET

Více

V čem spočívá podstata našich úspěchů

V čem spočívá podstata našich úspěchů KLEMENT a.s. je akciová spoleènost, univerzálního zamìøení v oborech stavebnictví a strojírenství, zajišťující øízení a realizaci komplexních stavebních dìl a technologických celkù. Spoleènost KLEMENT

Více

Vyladìná plastová okna... O spoleènosti LOMAX Firma LOMAX & Co spol. s.r.o. vznikla v roce 1992 a dnes je nejvìtším výrobcem garážových vrat, pøedokenních rolet a plotù a bran v ÈR. Sídlo firmy se nachází

Více

Řešení pro hotely. Informativní průvodce požadavky na hotelové koupelny

Řešení pro hotely. Informativní průvodce požadavky na hotelové koupelny Ideal Standard s.r.o. Zemská 623, 415 74 Teplice Tel.: +420 417 592 111 Fax: +420 417 560 772 idealstandard.cz@idealstandard.com www.idealstandard.cz www.idealstandard.com Výrobce si vyhrazuje právo na

Více

VÝBĚR KOLEKCÍ KOUPELNY&WELLNESS

VÝBĚR KOLEKCÍ KOUPELNY&WELLNESS VÝBĚR KOLEKCÍ KOUPELNY&WELLNESS Obsah Úvod 2 Sanitární keramika 5 Inovace 7 Online plánování koupelen 9 Amadea 11 Aveo 13 Hommage 15 La Belle 17 19 Memento 21 My Nature 23 Omnia Architectura 25 27 Pure

Více

www.jiznistran.cz 1. ETAPA PROJEKTU

www.jiznistran.cz 1. ETAPA PROJEKTU TECHNICKÉ ŘEŠENÍ RODINNÝCH DOMŮ Stavební konstrukce Cihelné bloky obvodových, vnitřních nosných stěn i příček. Obvodový plášť je doplněn kontaktním zateplovacím systémem. Sendvičová, zvukově izolační stěna

Více

Topení / Instalace Topení Instalace

Topení / Instalace Topení Instalace O společnosti polečnost Richter + Frenzel je jednou z předních velkoobchodních společností s topením, sanitární keramikou a inženýrskými sítěmi na českém trhu. Disponuje i významnou sítí koupelnových studií

Více

Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno

Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno T: 547 212 335 F: 547 212 340 sales.cz@geberit.com www.geberit.cz Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. CHd/12.11 by Geberit

Více

Představujeme. Oblíbená vana Vanda v novém provedení. stran. Praktických tipů a příkladů řešení. pro vaši koupelnu

Představujeme. Oblíbená vana Vanda v novém provedení. stran. Praktických tipů a příkladů řešení. pro vaši koupelnu 2012 Představujeme TO NEJŽÁDANĚJŠÍ A NEJZAJÍMAVĚJŠÍ Z NABÍDKY RAVAK Oblíbená vana Vanda v novém provedení 32 stran Praktických tipů a příkladů řešení Představujeme 2012 1 pro vaši koupelnu Proč si vybrat

Více

Pøináší barvy do tvého života. mako malíøské náøadí a pøíslušenství

Pøináší barvy do tvého života. mako malíøské náøadí a pøíslušenství Pøináší barvy do tvého života mako malíøské náøadí a pøíslušenství Vážení obchodní pøátelé, vážení noví zákazníci, jsme velice rádi, že Vám mùžeme pøedstavit náš hlavní katalog mako Systém malíøského náøadí

Více

Výroèní zpráva 2007 LOM PRAHA s.p. OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE PODNIKU 3 2. ZPRÁVA PØEDSEDY DOZORÈÍ RADY 4 3. PROFIL PODNIKU 5 4. LIDÉ V ÈELE PODNIKU 7 5. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ÈINNOSTI A STAVU MAJETKU

Více

BYTOVÝ DÙM KAPLIÈKA-POVEL

BYTOVÝ DÙM KAPLIÈKA-POVEL Bytový dùm, rozdìlený do šesti sekcí, z nichž v pìti se nacházejí bytové jednotky. K dispozici jsou i nebytové prostory rùzných výmìr, které se nacházejí v pøízemí. Bytový dùm je rozdìlen na tøi èásti,

Více

Ve zdravém těle zdravý duch

Ve zdravém těle zdravý duch Infračervená kabina 100 Single 2200 W, rozměry: cca 113 x 103 x v 199 cm, barevná LED terapie, elektronické ovládání teploty a času, 6 mm bezpečnostní sklo dveří, provedení: světlý ořech, pro 1-2 osoby,

Více

Váš partner T-Mobile Internet rychleji a levnìji Co je sociální marketing? Professional

Váš partner T-Mobile Internet rychleji a levnìji Co je sociální marketing? Professional Váš partner T-Mobile Internet rychleji a levnìji Co je sociální marketing? Professional ètvrtletník pro firemní zákazníky spoleènosti T-Mobile èíslo 3 øíjen 2007 obsah 3 Obsah Služby/T-Mobile 4 Partnerská

Více

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO Nejlepší ekologický zemědělec za uplynulý rok - farma Borová 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Slovo předsedy Struktura členské základny Poradenství Projekty Propagace a podpora odbytu Zastupování členů svazu Zahraniční

Více

Vážení obchodní pøátelé a partneøi.

Vážení obchodní pøátelé a partneøi. Âîçâðàùåíèå ê ïðèðîäå INDUSTRIAL ELECTROTECHNICS Âîçâðàùåíèå Návrat ê ïðèðîäå k pøírodì Vážení obchodní pøátelé a partneøi. Vodní hospodáøství je pro každou ekonomiku jednou z nejvíce strategických a významných

Více

Zateplete ušetříte dvakrát

Zateplete ušetříte dvakrát 44/2014 ročník 17 Zateplete ušetříte dvakrát díky stabilnímu úvěruod státu TIPY pro hezkou koupelnu Úsporné vytápění bytových domů Kompletní rekonstrukce: Panelový dům Praha 4 - Modřany Revitalizujete

Více

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu 01 02 03 04 06 08 09 10 13 14 16 18 20 21 22 23 25 26 28 29 30 Obsah Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb Proè si zvolit právì

Více