Městská část Praha - Zbraslav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městská část Praha - Zbraslav"

Transkript

1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne v 17:00 hod. Přítomni: M. Douša, Bc. Filip Gaspar, Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová (příchod v h), Ing. Aleš Háněl, MBA, Petr Hensel, Ing. Ondřej Hofmeister (odchod ve h), MUDr. Martin Charvát, Jiří Kabát, MUDr. Alexandra Klímová, PaedDr. Dagmar Kobylková (příchod v h), Ing. Václav Ott, Miroslav Picek (odchod v h), Ing. Michal Stieber, MBA, Mgr. Karel Tejkal, MBA, Filip Toušek, Ing. Zuzana Vejvodová, Tomáš Verner Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: dle prezenční listiny 8 zaměstnanců ÚMČ Praha - Zbraslav dle prezenční listiny 9 hostů MUDr. M. Charvát, P. Hensel J. Němec Schválený program: 1 (4) Zahájení 2 (5) Schválení programu jednání 3 (6) Volba návrhové komise a jmenování ověřovatelů 4 (7) Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZMČ Praha - Zbraslav 5 (8) Interpelace a dotazy občanů 6 (9) Zpráva o činnosti RMČ a ÚMČ Praha - Zbraslav 7 (12) Rozpočtové provizorium 8 (10) Jednací řád 9 (2) Rekonstrukce části objektu Žabovřeská 1227 pro účel služebny Městské policie 10 (3) Kritická situace v mateřském školství 11 (11) Uznání vlastnictví k pozemku parc.č. 2256/1 o výměře 552 m² v k.ú. Zbraslav 12 (10) Doplnění počtu členů Kontrolního výboru 13 (13) Závěr K jednotlivým bodům programu: 1. Zahájení V 17:08 hod. přivítal A. Háněl všechny přítomné, konstatoval, že 9. zasedání ZMČ Praha - Zbraslav bylo řádně svoláno a zveřejněno, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů a zahájil 9. zsedání ZMČ. AZa) 00:00:00 hod. 1

2 2 2. Schválení programu jednání Protože k navrženému programu nebyly podány žádné návrhy na další body, dal A. Háněl o navrženém programu hlasovat. Hlasování: souhlasí - 15, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 0. Program byl schválen. AZa) 00:00:30 hod. 3. Volba návrhové komise a jmenování ověřovatelů Do Návrhové komise (NK) A. Háněl navrhl F. Gaspara, K. Tejkala a M. Stiebera. Jmenovaní souhlasili. Jiné návrhy nebyly. A. Háněl dal o složení NK hlasovat. Hlasování: souhlasí - 15, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 0. NK bude pracovat v navrženém složení. Ověřovateli A. Háněl jmenoval P. Hensela a M. Charváta. AZa) 00:01:10 hod. 4. Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZMČ Praha - Zbraslav A. Háněl zahájil tento bod a předal slovo M. Doušovi, který přednesl zprávu KV o kontrole plnění usnesení. Usnesení jsou splněna nebo se na jejich splnění pracuje. Další věci budou řešeny v rámci bodu č. 12. AZa) 00:01:50 hod. 5. Interpelace a dotazy občanů A. Háněl zahájilů interpelace. 1) - J. Stehlík na A. Háněla - A) Nepovolená skládka, hromady vytěženého materiálu. B) Kdo schválil těžbu štěrkopísku? Odpověděl A. Háněl. K bodu A) Bylo uděleno několik pokut, které nejsou vymahatelné. Není z čeho. Firma nemá žádný majetek. Hledají se cesty jak dál. K bodu B) Těžba štěrkopísku byla schválena v roce ) M. Pelikánová - absence zastupitelů MČ Praha - Zbraslav na besedě APP dne , neinformovanost občanů o budoucí těžbě štěrkopísku. Odpověděl A. Háněl - beseda APP nebyla oficiální akce a ve stejné době zasedala RMČ. K. Tejkal v ZN to nebylo, protože to RRZN nikdo neposlal. 3) M. Pelikánová - Radotínská jezera. Odpověděl A. Háněl. 4) Z. Vejvodová na A. Háněla - RSC. I.) Kdo je novým majitelem pohledávek a kdo je novým investorem? II.) Jaký je osud memoranda o jehož přípravě jste průběžně informoval od června 2011? III.) Jaké jsou záměry nového investora? IV.) Jaké jsou záměry RMČ v tomto projektu? V.) Jak RMČ zajistí smluvní výhody MČ Praha - Zbraslav z tohoto projektu? VI.) Jak zajišťuje RMČ, v případě stavby RCS, odpovědné a efektivní nakládání s obecním majetkem? A. Háněl odpoví písemně. Další interpelace nebyly. AZa) 00:03:00 hod. 6. Zpráva o činnosti RMČ a ÚMČ Praha - Zbraslav A. Háněl zahájil tento bod. Materiály dostali zastupitelé písemně. A. Háněl otevřel diskusi. Do diskuse se nikdo nepřihlásil. AZa) 00:19:30 hod. 7. Rozpočtové provizorium Důvodovou zprávu přednesl A. Háněl a otevřel diskusi. Opakovaně vystoupili: Z. Vejvodová, F. Gaspar - doplnil důvodovou zprávu o konkrétní akce a vysvětlil, proč se FV nesešel a tudíž

3 není stanovisko FV, M. Douša - vyjádření F. Gaspara je pouze jeho stanovisko a ne FV, A. Klímová, J. Hovorková, M. Douša - navrhl přesunutí rozpočtového provizoria (RP) za bod č. 10, M Stieber - navrhl projednat toto v rámci bodu č. 10, D. Kobylková - RP by mělo mít vlastní usnesení v rámci samostatného bodu. A. Háněl dal hlasovat o návrhu M. Douši. Hlasování: souhlasí - 8, nesouhlasí - 2, zdrželo se - 7. Návrh nebyl přijat. V diskusi pokračovali: F. Gaspar, A. Háněl - vyhlásil 5min. přestávku. AZa) 00:19:50 hod. Po přestávce požádal A. Háněl NK o návrh usnesení. F. Gaspar přečetl návrh usnesení: ZMČ schvaluje zásady pro hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2012, které jsou přílohou tohoto usnesení. Protože jiné návrhy ani připomínky nebyly, dal A. Háněl o návrhu usnesení hlasovat. Hlasování: souhlasí - 14, nesouhlasí - 0, zdrželi se - 3. Usnesení bylo přijato. AZb) 00:00:00 hod. Usnesení č. Z zásady pro hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2012, které jsou přílohou tohoto usnesení. 8. Jednací řád A. Háněl otevřel tento bod a přednesl důvodovou zprávu. A. Háněl otevřel diskusi. Vystoupili: D. Kobylková, protože na znění JŘ došlo ke shodě všech stran, navrhla ukončení diskuse. A. Háněl dal o návrhu hlasovat. Hlasování: souhlasí - 14, nesouhlasí - 0, zdrželi se - 3. Návrh byl přijat a diskuse ukončena. Vystoupili ještě dříve přihlášení M. Douša, Z. Vejvodová. A. Háněl požádal NK o návrh usnesení. Návrh usnesení přečetl M. Stieber. Ke znění usnesení bylo několik připomínek. Po jejich zapracování F. Gaspar znovu přečetl návrh usnesení o JŘ: ZMČ schvaluje Jednací řád Zastupitelstva Městské části Praha - Zbraslav, který je přílohou tohoto usnesení, a to s účinností od A. Háněl dal o návrhu usnesení hlasovat. Hlasování: souhlasí - 17, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 0. Usnesení o JŘ bylo přijato. AZb) 00:01:00 hod. Usnesení č. Z Jednací řád Zastupitelstva Městské části Praha - Zbraslav, který je přílohou tohoto usnesení, a to s účinností od Rekonstrukce části objektu Žabovřeská 1227 pro účel služebny Městské policie A. Háněl zahájil tento bod, doplnil důvodovou zprávu kterou obdrželi zastupitelé písemně a otevřel diskusi. Opakovaně vystoupili: O. Hofmeister, A. Háněl, F. Gaspar, Z. Vejvodová, J. 3

4 Kabát, D. Kobylková, A. Klímová, F. Toušek, P. Košan. F. Toušek navrhl ukončení diskuse. A. Háněl dal o návrhu hlasovat. Hlasování: souhlasí - 10, nesouhlasí - 3, zdrželi se - 3. Návrh byl přijat a diskuse byla ukončena. Při diskusi byla problematika objektu č. p probrána ze všech stran. Ještě vystoupili dříve přihlášení: Z. Vejvodová a O. Hofmeister. A. Háněl požádal NK o návrh usnesení. Návrh usnesení přečetl K. Tejkal: I. ZMČ bere na vědomí předloženou studii a projekt na rekonstrukci hospodářské části objektu 1227 na služebnu Městské policie, včetně doplněné dokumentace o rekonstrukci střešního pláště a zateplení fasády. II. ZMČ bere na vědomí prohlášení obvodního ředitelství Městské Policie Praha 5 o zajištění chodu služebny Městské policie. III. ZMČ schvaluje realizaci akce "Rekonstrukce části objektu Žabovřeská 1227 pro účel služebny Městské policie" v rozsahu rekonstrukce vnitřních prostor dle předloženého projektu, s tím, že další rekonstrukční práce (plášť a střecha) budou realizovány v návaznosti na další rekonstrukční práce celého objektu IV. ZMČ schvaluje finanční prostředky ve výši 1, Kč na investiční akci "Rekonstrukce části objektu Žabovřeská 1227 pro účel služebny Městské policie". Tato částka bude zahrnuta v rozpočtu na rok 2012 a může být čerpána po dobu rozpočtového provizoria před schválením rozpočtu na rok Z. Vejvodová navrhla úpravu textu a navrhla další usnesení k bodu II.: místo slova prohlášení nahradit slovo sdělení, k bodu III.: ke slovu akce doplnit slovo investiční. A. Háněl nechal nahradit původní usnesení návrhem pí Vejvodové. A. Háněl dal hlasovat o upraveném usnesení, bodech I. - IV. Hlasování: souhlasí - 13, nesouhlasí - 1, zdrželi se - 3. Usnesení bylo přijato. Z. Vejvodová předložila doplňující návrh usnesení jako bod V. M. Stieber přečetl návrh usnesení Z. Vejvodové: ZMČ ukládá starostovi Městské části Praha - Zbraslav předložit zastupitelstvu na dalším zasedání koncept provozu detašovaného pracoviště Městské policie, zejména výkon denní služby, noční služby, rozsah úředních na služebně. A. Háněl dal o tomto návrhu hlasovat. Hlasování: souhlasí - 5, nesouhlasí - 2, zdrželo se - 9. Návrh nebyl přijat. A. Háněl vyhlásil 10min. přestávku. AZb) 00:09:50 hod. Usnesení č. Z I. b e r e n a v ě d o m í předloženou studii a projekt na rekonstrukci hospodářské části objektu 1227 na služebnu Městské policie, včetně doplněné dokumentace o rekonstrukci střešního pláště a zateplení fasády II. b e r e n a v ě d o m í sdělení obvodního ředitelství Městské Policie Praha 5 o zajištění chodu služebny Městské policie III. 4

5 realizaci investiční akce "Rekonstrukce části objektu Žabovřeská 1227 pro účel služebny Městské policie" v rozsahu rekonstrukce vnitřních prostor dle předloženého projektu, s tím, že další rekonstrukční práce (plášť a střecha) budou realizovány v návaznosti na další rekonstrukční práce celého objektu 1227 IV. finanční prostředky ve výši 1, Kč na investiční akci "Rekonstrukce části objektu Žabovřeská 1227 pro účel služebny Městské policie". Tato částka bude zahrnuta v rozpočtu na rok 2012 a může být čerpána po dobu rozpočtového provizoria před schválením rozpočtu na rok Kritická situace v mateřském školství A. Háněl zahájil tento bod, přednesl důvodovou zprávu a otevřel diskusi. V diskusi byly diskutovány možnosti výstavby nové MŠ - v kvadrantu "D" ve Slunečním městě, na pozemku objektu č.p. 1227, na pozemcích vedle ZŠ Nad Parkem, které zatím nejsou ve vlastnictví MČ Praha - Zbraslav, nebo odkup MŠ Matjuchinova. V diskusi opakovaně vystoupili: Z. Vejvodová, A. Háněl, F. Gaspar, K. Tejkal, O. Hofmeister, F. Toušek, M. Picek, A. Klímová. Další příspěvky do diskuse nebyly. Z. Vejvodová požádala o 5min. přestávku. A. Háněl přestávku vyhlásil. AZc)00:00:00: hod. Po přestávce zahájil jednání A. Háněl, jako předkladatel, doplnil svůj návrh usnesení: II. schvaluje investiční akci "Výstavba mateřské školy v lokalitě Žabovřeská 1227". III. pověřuje RMČ přípravou realizace projektu investiční akce "Výstavba mateřské školy v lokalitě Žabovřeská 1227". F. Gaspar podal protinávrh k bodu II. usnesení: ZMČ ukládá RMČ zadat vypracování ověřovací studie výstavby objektu MŠ v lokalitách Žabovřeská 1227 a Sluneční město D. A. Háněl dal o protinávrhu F. Gaspara hlasovat. Hlasování: souhlasí - 8, nesouhlasí - 1, zdrželo se - 8. Návrh nebyl přijat. Doplňující návrh podal M. Picek: ZMČ ukládá RMČ prověřit možnost nástavby levého křídla ZŠ Nad Parkem o jedno patro a prověřit její finanční náročnost. A. Háněl dal o doplňujícím návrhu M. Picka hlasovat. Hlasování: souhlasí - 7, nesouhlasí - 1, zdrželo se - 9. Návrh nebyl přijat. Z. Vejvodová podala k původnímu návrhu usnesení protinávrh: I. ZMČ bere na vědomí konání pracovního setkání zastupitelů na základě Usnesení Z , které se uskutečnilo II. ZMČ ukládá RMČ zadat vypracování ověřovací studie výstavby objektu 5-ti třídní MŠ v lokalitě Žabovřeská A. Háněl dal o protinávrhu hlasovat. Hlasování: souhlasí - 7, nesouhlasí - 2, zdrželo se - 8. Návrh nebyl přijat. A. Háněl požádal NK o návrh usnesení. Návrh přečetl K. Tejkal: I. ZMČ bere na vědomí konání pracovního setkání zastupitelů na základě Usnesení Z , které se uskutečnilo II. ZMČ schvaluje investiční akci Výstavba mateřské školy v lokalitě Žabovřeská III. ZMČ pověřuje RMČ přípravou realizace projektu investiční akce Výstavba mateřské školy v lokalitě Žabovřeská A. Háněl dal o návrhu usnesení hlasovat. Hlasování: souhlasí - 9, nesouhlasí - 3, zdrželo se - 5. Usnesení bylo přijato. Po přijetí usnesení se ještě rozvinula diskuse o financování rekonstrukce objektu č.p Diskutovali: F. Gaspar, TP - O. Hofmeister, Z. Vejvodová, TP - D. Kobylková. F. Toušek navrhl doplňájící návrh usnesení: ZMČ nesouhlasí s odkoupením objektu MŠ Matjuchinova včetně přilehlých pozemků. A. Háněl podal protinávrh 5

6 k doplňujícímu návrhu: ZMČ souhlasí s odkoupením MŠ Matjuchinova včetně přilehlých pozemků do výše znaleckého posudku vypracovaného MČ. A. Háněl stáhl svůj protinávrh a nechal hlasovat o návrhu F. Touška. Hlasování: souhlasí - 2, nesouhlasí - 4, zdrželo se - 8. Usnesení nebylo přijato. AZd) 00:00:00 hod. Usnesení č. Z I. b e r e n a v ě d o m í konání pracovního setkání zastupitelů na základě Usnesení Z , které se uskutečnilo II. investiční akci Výstavba mateřské školy v lokalitě Žabovřeská 1227 III. p o v ě ř u j e RMČ přípravou realizace projektu investiční akce Výstavba mateřské školy v lokalitě Žabovřeská Uznání vlastnictví k pozemku parc.č. 2256/1 o výměře 552 m² v k.ú. Zbraslav, Alexandra Klímová Bod zahájil A. Háněl a předal slovo předkladatelce A. Klímové, která přednesla důvodovou zprávu. Materiály dostali zastupitelé písemně. A. Klímová doplnila několik informací. A. Háněl otevřel diskusi. Vystoupili: D. Kobylková navrhla ukončení diskuse. A. Háněl dal o návrhu hlasovat. Hlasování: souhlasí - 15, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 0. Návrh byl přijat a diskuse byla ukončena. A. Háněl požádal NK o návrh usnesení. Návrh přečetl F. Gaspar: ZMČ souhlasí s uznáním vlastnictví pana Ivana Pletánka k pozemku par. č. 2256/1 o výměře 552 m² v k.ú. Zbraslav. A. Háněl dal o návrhu usnesení hlasovat. Hlasování: souhlasí: 15, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 0. Usnesení bylo přijato. AZd) 00:25:00 hod. Usnesení č. Z s o u h l a s í s uznáním vlastnictví pana Ivana Pletánka k pozemku par. č. 2256/1 o výměře 552 m² v k.ú. Zbraslav. 6

7 7 12. Doplnění počtu členů Kontrolního výboru Bod zahájil A. Háněl a předal slovo D. Kobylkové. D. Kobylková požádala o umožnění vystoupení bývalé členky KV D. Hadrabové. D. Hadrabová se vyjádřila k důvodům jejího odvolání z KV. D. Kobylková navrhla do KV jako 4. člena M. Stiebera. ZMČ volí členem KV pana Ing. Michala Stiebera, MBA. A. Háněl dal o návrhu hlasovat. Hlasování: souhlasí - 14, nesouhlasí - 0, zdržel se - 1. Návrh byl přijat. Pátého člena KV navrhla SZ. Návrh přednesla Z. Vejvodová a navrhla J. Rybu. ZMČ volí členem KV pana PhDr. Jiřího Rybu A.- Háněl dal o návrhu hlasovat. Hlasování: souhlasí - 11, nesouhlasí - 0, zdrželi se - 3. Návrh byl přijat. TP D. Kobylková požádala, aby mohlo být přijato doplňující usnesení, které mělo být ve zprávě o činnosti, ale z důvodu nepřítomnosti D. Kobylkové se tak nestalo. Doplňující usnesení: II. A)ZMČ ukládá RMČ podat podnět k zahájení řízení na přezkoumání kroků zadavatele uvedených veřejných zakázek "Údržba veřejné zeleně ve správě MČ Praha -Zbaslav", "Zajištění systémové správy a podpory IT infrastruktury", "Rekonstrukce objektu D - ZŠ Nad Parkem, elektroinstalace a zdravotechnika". B) RMČ aktualizovat vnitřní směrnici zabývající se Zásadami a postupy při zadávání veřejných zakázek MČ Praha - Zbraslav, zejména: a) povinnost zadavatele na plné zveřejnění veškerých údajů o veřejné zakázce od zadání po podpis smlouvy a vyhodnocení plnění zakázky (vyjma osobních údajů) a způsob co nejširšího zveřejnění zakázek, b) kategorizaci veřejných zakázek a definici způsobu jejich zadávání, c) pravidla pro předběžné zveřejnění zakázek, d) popis procesu hodnocení nabídek včetně popisu obsahu jednotlivých dokladů, e) definici jednotlivých hodnotících kritérií dle typu a kategorie veřejné zakázky, f) definici podmínek, za kterých je možné a jakým způsobem bude postupováno při výjimkách z této směrnice. A. Háněl dal o návrhu usnesení hlasovat. Hlasování: souhlasí - 5, nesouhlasí - 1, zdrželo se - 6. Návrh nebyl přijat. A. Háněl ukončil tento bod. AZd) 00:29:00 hod. Usnesení č. Z I. v o l í a) členem KV pana Ing. Michala Stiebera, MBA b) členem KV pana PhDr. Jiřího Rybu. 13. Závěr A. Háněl navrhl termín příštího zasedání ZMČ na v 17:00 hod. v Městském domě na Zbraslavi. Poděkoval všem přítomným za účast, popřál hezké vánoční svátky a ukončil 9. řádné zasedání ZMČ Praha - Zbraslav. AZd) 00:42:00 hod. Petr Hensel MUDr. Martin Charvát

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 19. 10. 2011 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: M. Douša, T. Verner,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 2. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 20. 12. 2010 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3 Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 28. 11. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 30. 3. 2011 v 17:00 hod. Přítomni: M. Douša; Bc. F. Gaspar; Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová; Ing. A. Háněl;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 15. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 27. 2. 2013 v 17:00 hod. Přítomni: Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová (příchod v 17.16 h); Ing. A. Háněl, MBA;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 19. 9. 2012 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 12. mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 13. 6. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 12. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 20. 6. 2016 v 17:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 19. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 20. 11. 2013 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. Soňa

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 11. 5. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 2. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 26. 1. 2015 v 17:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 21. 3. 2011 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: M. Douša; Bc. F. Gaspar;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 11. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 9. 5. 2016 v 17:30 hod. Městský dům ve Zbraslavi Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 10. 12. 2008 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3 Přítomni: Mgr. R. Hůrková; PaedDr. D. Kobylková, F.Gaspar,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 22. 2. 2016 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3, Praha-Zbraslav Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 24. 9. 2014 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. et Bc. Dagmar

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 12. 9. 2016 v 17:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 21. 4. 2010 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3, Zbraslav Přítomni: Mgr. R. Hůrková; PaedDr. D. Kobylková;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 15. 6. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 14. 3. 2016 v 17:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 7. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 9. 11. 2015 v 17:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 6. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 14. 9. 2015 v 17:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 2. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 6. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 2. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, T.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 24. 8. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Verner Vogl,

Více

ZÁPIS z 13. zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne od 18:00 hod. v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8- Ďáblice

ZÁPIS z 13. zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne od 18:00 hod. v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8- Ďáblice Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 13. zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 15. 6. 2016 od 18:00 hod. v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8- Ďáblice Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 1. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné jednání rady městské části, konané dne 20. 3. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 29. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 9. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 19. řádné jednání rady městské části, konané dne 26. 6. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek

Více

Starosta nechal hlasovat o protinávrhu pana Přerosta bod č. 9 Darovací smlouva Letiště Praha, a.s. nechat zařazený v programu jednání.

Starosta nechal hlasovat o protinávrhu pana Přerosta bod č. 9 Darovací smlouva Letiště Praha, a.s. nechat zařazený v programu jednání. MCPNE 02141/2016 Zápis č. 23 z 20. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne 28.11.2016 na Úřadu MČ Praha Nebušice Přítomni: viz. prezenční listina Ověřovatelé: Petr Šimáček,

Více

Zápis. Přítomno: 13 členů ZMČ viz.prezenční listina. Nepřítomno: MVDr.Hunkes Bohumil omluven; Prokeš Martin - omluven.

Zápis. Přítomno: 13 členů ZMČ viz.prezenční listina. Nepřítomno: MVDr.Hunkes Bohumil omluven; Prokeš Martin - omluven. Zápis o průběhu 25. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6.10.2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015 z 12. zasedání konaného dne 08.09.2015 od 16:00 hod. na ÚMČ BS, Dominikánská 2, v zasedací

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Omluven: Ing. Tomáš Fatrdle. Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný

Omluven: Ing. Tomáš Fatrdle. Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS ze 19. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 16. 6. 2014 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 19. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 6. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 26. řádné jednání rady městské části, konané dne 4. 9. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Z Á P I S. Bod 1. Zahájení a schválení pomocného sčitatele hlasů na 3. zasedání ZMČ Brno Královo Pole

Z Á P I S. Bod 1. Zahájení a schválení pomocného sčitatele hlasů na 3. zasedání ZMČ Brno Královo Pole Zastupitelstvo městské části Brno Královo Pole Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva městské části Brno Královo Pole, konaného v pondělí dne 27. prosince 2011 v 16,30 hod. v zasedací místnosti Úřadu městské

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 11. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing.

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing. Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 20. prosince 2010 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Alinčová Lenka 9 členů zastupitelstva MČ dle presenční listiny 2 (MUDr. Mandík

Více

ZÁPIS z 14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11, které se konalo dne

ZÁPIS z 14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11, které se konalo dne ZÁPIS z 14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11, které se konalo dne 02.03.2016 Přítomni: Omluveni: Přizváni: Předsedající: Ověřovatelé: Viz. prezenční listina tajemnice úřadu 10 zaměstnanců

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. ZMČ17

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. ZMČ17 Přítomni : Ověřovatel : MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. ZMČ17 konané dne 20.09.2010 16 členů Zastupitelstva MČ Praha 21 dle prezenční listiny, 1 člen omluven: p. Tomáš

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 3. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 1. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h), T. Verner, F. Toušek Dále

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 15. řádné jednání rady městské části, konané dne 22. 5. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 1/2014

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 1/2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 1/2014 z 1. zasedání konaného dne 27. 11. 2011 od 16:00 hod. na ÚMČ BS, Dominikánská 2, v zasedací

Více

Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 1. (ustavujícího) veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne

Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 1. (ustavujícího) veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 1. (ustavujícího) veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 25.11.2010 Přítomni: Pharm.Dr.Jana Bártová, Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Zápis o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Zápis o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Zápis o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 15. 12. 2016 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Bod č. 1 Zahájení Starosta obce Mgr. Petr Řezníček zahájil

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 41. řádné jednání rady městské části, konané dne 24. 11. 2008 v 8:00 hod. v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Hůrková, Kobylková, Vejvodová, Nedoma odešel v 9:20 h, Dále

Více

Zápis. z 19. mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 4. března 2016.

Zápis. z 19. mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 4. března 2016. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 č.ú. 0640022339/0800 Zápis z 19. mimořádného veřejného

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav Zastupitelstvo městské části Souhrn 8. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne v 17:30 hod.

Městská část Praha - Zbraslav Zastupitelstvo městské části Souhrn 8. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne v 17:30 hod. Městská část Praha - Zbraslav Souhrn 8. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 14. 12. 2015 v 17:30 hod. 7. Zpráva o činnosti Rady MČ Praha-Zbraslav (Z 8 59 15) b e r e n a v ě d o m í

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 9. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klimová, F. Toušek

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 20. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

ZÁPIS. ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany. konaného dne

ZÁPIS. ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany. konaného dne ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 11. 9. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:00 hod a všechny přivítal. Technický bod: Starosta obce konstatoval, že informace

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 7. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 2. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 26. řádné jednání rady městské části, konané dne 31. 8. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z á p i s. z 37. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. z 37. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s z 37. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 18.10.2017 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Úvodem starosta přivítal přítomné

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 2. 3. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová. S. Hasenkopfová,

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis. ze 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 21 konaného dne 18.6.2007

Zápis. ze 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 21 konaného dne 18.6.2007 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 21 konaného dne 18.6.2007 Přítomno: 15 členů Zastupitelstva MČ Praha 21 dle prezenční listiny 2 členové omluveni: pan Přikryl, pan Sikač Ověřovatelé zápisu:

Více

Zápis z IX. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno

Zápis z IX. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zápis z IX. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 18. 02. 2016 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zahájení: 16:30 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 26. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 8. 2012 ve 14:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích Přítomni : JosefPrudík, Marie Procházková, Ivana Dočkalová,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ101 konané dne 09. 09. 2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ101 konané dne 09. 09. 2014 Přítomni: Ověřovatel: Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny radní - MVDr. Tomáš Vlach ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ101 konané dne 09. 09. 2014 1. Kontrola plnění úkolů

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 2. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 1. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 20. řádné jednání rady městské části, konané dne 10. 7. 2013 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová (příchod

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 32. řádné jednání rady městské části, konané dne 31. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 22. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 7. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:30 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:30 hodin Z á p i s z X. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 21. 6. 2012 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:30 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.04/11 ve Vysokém konaného dne 15.4.2011

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 15.12.2010 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18 hodin

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 Přítomni : Ověřovatel : dle prezenční listiny místostarosta - Jan Slezák Program jednání: 1. Kontrola plnění úkolů

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Martina Burjanová, Martin Habáň,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 3. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Obec Bříza Bříza 110, Roudnice nad Labem, tel , IČ: datová schránka: nmubswt

Obec Bříza Bříza 110, Roudnice nad Labem, tel , IČ: datová schránka: nmubswt Obec Bříza Bříza 110, 413 01 Roudnice nad Labem, tel. 775 731 105, IČ: 00263419 urad@obecbriza.info, datová schránka: nmubswt Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 21. 2. 2017 místo

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.01/13 ve Vysokém konaného dne 1.2.2013

Více

Z á p i s. 1.Prezentace a převzetí osvědčení o zvolení člena Zastupitelstva MČ

Z á p i s. 1.Prezentace a převzetí osvědčení o zvolení člena Zastupitelstva MČ Z á p i s Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části, Brno Starý Lískovec, konaného dne 15.listopadu 2010 v 17,00 hodin v sále sokolovny na ul. Máchalova 4 v Brně Starém Lískovci. 1.Prezentace

Více

Z Á P I S. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne od hodin na Městském úřadu Sedlice

Z Á P I S. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne od hodin na Městském úřadu Sedlice Z Á P I S z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne 5.11.2014 od 18.00 hodin na Městském úřadu Sedlice Přítomni: Baloušek Zdeněk, Bláha Jiří, Bláhová Jana Bc., Brožovský Jindřich

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 1. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

InformaceZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne na Obecním úřadě v Luštěnicích

InformaceZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne na Obecním úřadě v Luštěnicích InformaceZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 16.02.2017 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 35. řádné jednání rady městské části, konané dne 10. 9. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 1. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 4. 12. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová (odchod v 17.15 h), S. Hasenkopfová (příchod v 17.00 h), F.

Více

Zápis. o průběhu I.ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne

Zápis. o průběhu I.ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne Zápis o průběhu I.ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne 15.11.2010 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání zasedání: Budova UMČ Brno-Chrlice,Chrlické nám.4,

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

23. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 8.12.2013. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

23. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 8.12.2013. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 23. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 8.12.2013. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Hátle Vítězslav Omluveni: Renata Festová, Jan Hojda, Novák

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.11/11 ve Vysokém konaného dne 21.10.2011

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 12. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 4. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Přítomni: Členové ZM Václav Hošek, ing. Pavel Houdek, Mgr. Miroslav Karásek,

Více