NADĚJE JE STAV DUCHA, KTERÝ DÁVÁ SMYSL CELÉMU NAŠEMU ŽIVOTU. J.A.KOMENSKÝ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NADĚJE JE STAV DUCHA, KTERÝ DÁVÁ SMYSL CELÉMU NAŠEMU ŽIVOTU. J.A.KOMENSKÝ"

Transkript

1 NADĚJE JE STAV DUCHA, KTERÝ DÁVÁ SMYSL CELÉMU NAŠEMU ŽIVOTU. J.A.KOMENSKÝ Komunistický list otevřený celé levici XXI. ročník č. 4 / 2011 SKANDÁLY, SKANDÁLY, SKANDÁLY Kalousek, Čunek, Gross, Svoboda I., Topolánek, Parkanová, Vondra, Bárta, John, Drobil, Barták, Ruml, Kalvoda,. tak bych mohl pokračovat ve vyjmenovávání dalších a dalších vrcholných politiků, kteří jsou spojeni s nějakým skandálem v polistopadové době. Jediným potrestaným byl Ivo Svoboda! Všichni ostatní svou vinu popírají, jejich kauzy vyšuměly do ztracena a lidi jsou asi spokojeni, jen aby se k moci nedostali komunisté. Oni by, povaţte, chtěli zavést daňová přiznání pro politiky, kteří by se tak dostali na úroveň s těmi, kteří daňová přiznání dávají kaţdý rok. Komunisté o daňová přiznání usilují jiţ více let, dokonce byla i moţnost je zavést (protoţe v poslanecké sněmovně bylo dostatek hlasů s ČSSD), ale sociálnědemokratičtí poslanci nemohli cizí návrh podpořit. Asi by se pak ukázalo více hrabivců i z jejich řad. Jenţe oni dobře vědí, ţe řada lidí na tohle téma slyší a tak jej rádi vytahují vţdy před volbami. Ostatně o pouţívání levicové rétoriky jim před volbami jde vţdycky. Jenţe po volbách to uţ je jiná káva. Určitě všichni víme o tom, co dnes hýbe republikou. Nejsou to kupodivu problémy ekonomické, sociální, zdravotnické školské, ale vládní skandály. Nemá nyní, v této chvíli, smysl psát o tom co kdo řekl, udělal, atd., protoţe se situace kaţdou chvíli mění, vládní politici mění své postoje a názory jako se točí korouhvičky při silném větru. Osobně jsem přesvědčen, ţe vyřizování účtů mezi stranami a jednotlivci skončí patem (nerozhodně), bude obětováno pár 1

2 figur a karavana (a je jedno zda bude tvořena ODS, TOP 09 a VV nebo se VV rozdělí) potáhne zemi dále do marastu. Vládní poslanci se semknou uţ jen proto, aby si udrţeli posty a příjmy. A zaklínat se budou i nadále nutností boje proti korupci (zatím v něm neudělali za těch 10 měsíců zhola nic) a potřebou reforem. Na první pohled by se mohlo i zdát, ţe ČSSD je jaksi mimo a ţe nový předseda ji povede jinak. Omyl! Uvaţují o tom, ţe budou usilovat o vyslovení nedůvěry vládě. Ale to nemusí, stačí se jen připojit k poslaneckému klubu KSČM, který jiţ po kauze spojené s Vondrou vyzval poslance napříč sněmovnou k připojení jejich podpisu na tuto výzvu. Leč, oni by si asi poslanci ČSSD i dalších stran zadali a mohli by se nakazit od té bolševické party. No, dalo by se uvádět mnoho a mnoho případů. K jedné záleţitosti se ale přece jen vyjádřit chci. A to k návrhu na zrušení KSČM. Všichni jsme určitě slyšeli útrţek vystoupení komunistických poslanců ve sněmovně (M.Grebeníček a M. Semelová) k návrhu zákona o protikomunistickém odboji. Prostoru v médiích pak dostali hodně ti, kteří volali po zákazu KSČM, jejím zrušení, atd. Teď se ale objevily názory na to, ţe by měla být rozpuštěna i strana Věci veřejné, která podle všech indicií porušuje více zákonů této země. Ale to vládnoucí garnituře nevadí, ti jsou přece i přesto, ţe zlobí, jejich. Padni komu padni, to je heslo premiéra spíše bývalo, neţ je, ale souhlasím s ním. I v tom zákazu, rozpuštění. Ale pozor, myšlenky lidí a jejich touha po spravedlivější společnosti vţdycky byly, jsou a budou, ať se to komu líbí nebo ne!!! Stanislav Míka MYSTIFIKÁTOŘI Není to tak dávno, co Kalousek vyrukoval s tvrzením, ţe vlastní tajně pořízenou nahrávku ze setkání šéfredaktorů velkých deníků a časopisů, na nichţ se tito radili, jak se zachovat v případě zdraţení tisku po skokovém zvýšení DPH. Kdyţ na něj pak tito uhodili, jak k nahrávce přišel a jak si vůbec dovolil ji pořídit, odpověděl, ţe ţádnou nahrávku nemá, ţe je jen mystifikoval, neb je recesista a to by uţ oni šéfredaktoři mohli vědět. O něco později pak ale kdesi utrousil, ţe nahrávku opravdu vlastní, ale ţe ji nepouţije. Zřejmě zatím Uplynulo několik týdnů a recesistu Kalouska, který se tak rád předvádí jako člověk, který sice nejde daleko pro ostré slovo, ale jinak je rovný chlap a protikorupční bijec (ale to je opravdu jen jeho varianta!), přetrumfl v blábolení a stupiditě dosud neviditelný poslanec za Věci veřejné Jaroslav Škárka. Ten se zase rozpovídal před redaktorkou Respektu (časopisu, závislého na dotacích uhlobarona Bakaly, takto přítele především politiků TOP09) o tom, ţe jej uplácí jeho spolustraník, neoficiální šéf VV a ministr dopravy Vít Bárta a to proto, ţe si zřejmě není jist jeho loajalitou. Kdyţ hrozilo, ţe z toho uřeknutí mimo mikrofon bude pěkná polízanice, dementoval Škárka vlastní slova s tím, ţe ţádné peníze od Bárty nepřijal a pokud ano, tedy si myslel, ţe mu je ten dobrý muţ dává na 2

3 zakoupení kancelářských sponek (bratru korun za měsíc). Nakonec se ukázalo, ţe od něj sice dostal rovnou , ale to prý byla půjčka, vymlouval se na tiskové konferenci Bárta, který se zřejmě nemohl dívat, jako jeho kolega trpí bídou. Navíc dodal (Bárta), ţe za Škárkou stojí velké stavební firmy, které on, coby ministr dopravy odstřihl od lukrativních zakázek. V momentě, kdy hrozilo nebezpečí, ţe se snad všechno urovná, tedy ve čtvrtek, 7. 4., vystoupil z auta u ministerstva vnitra sám ministr Radek John, který se musel předčasně vrátit z oslavy na počest otevření nové hasičárny v Rychnově nad Kněţnou, kde se zřejmě z nějaké tajné holubí depeše dozvěděl o zradě dalšího člena VV, Kristiny Kočí, teď uţ bývalé předsedkyně jejich poslaneckého klubu. Ta také přišla se svou trochou do mlýna a Škarku trumfla tím, ţe i ji se snaţil Bárta uplatit a podpořit tak její loajalitu a to rovným půlmilionem korun, které ona ihned odnesla do úschovy k notáři a na Bártu podala trestní oznámení. Jsem naprosto šokován, prohlásil John a s inteligencí sobě vlastní dodal, ţe Kočí si u Bárty půjčila peníze na kabelky. Vypadá to, ţe dobrák Bárta půjčuje svým chudým spolustraníkům a oni na něj místo vděku podávají trestní oznámení. Tohle opravdu není Palermo, i kdyţ se to někdy můţe zdát, ale pravý a nefalšovaný český Kocourkov. Korunu tomu nasadil premiér Nečas, který pozval Kočí do Kramářovy vily k jednání, na němţ zřejmě přepočítávali hlasy, které by koalici zbyly, pokud by další neposlušní členové VV opustili rodnou stranu a stali se nezávislými, event. přeběhlíky podle úhlu pohledu. Z internetových stránek Lidových novin (ne, ţe bych jim věřila) jsem se druhý den ráno navíc dozvěděla, ţe Škárka prchl do chaty za Prahu, kde je zřejmě hnízdo povstalých členů VV a tam se zavázanýma očima (fakt jsem to četla!) odvezl včera odpoledne poslanec - odpadlík od VV Stanislav Huml - černým Hummerem (to vypadá na céčkový hollywoodský krvák) Kristinu Kočí na krátkou schůzku, aby ji pak s opět zavázanýma očima odvezl do Prahy. Zřejmě je to upovídaná ţena a tak se báli prozrazení. Sotva byla zametena pod koberec tak trochu uměle vyrobená Vondrova aféra s falešnými fakturami ProMoPro, je tu daleko výţivnější kauza Věcí veřejných, takto parlamentní pobočky sledovací Bártovy firmy ABL. Strana se před loňskými volbami bila v hruď, kterak zatočí s korupcí a teď jsme svědky toho, jak korumpuje vlastní členy. Ze skříní vypadávají kostlivci (sledování komunálních politiků slídily ABL), pučistů je u nich, jak máku a jediným výsledkem boje proti korupci jsou trestní oznámení napříč Věcmi veřejnými. Chudák John, měl zůstat u vlastních vočí, takhle se proti němu jen sepisují petice policistů a hasičů, které ţádají jeho odvolání a kdyţ uţ si ten neboţák najde novou hasičárnu v Rychnově, kde by nepískali, jen vystrčí nos z auta a on ji jede slavnostně otevřít, hned je odvolán do Prahy, aby coby předseda řešil to, co prostě vyřešit nelze. Jeden skandál následuje druhý, noviny něco rozmáznou, ale nikdo nic nevyřeší a nerozsoudí. Politici sedí pořád u svých koryt, smějí se nám a 3

4 chrochtají. Chráněni feudální imunitou vědí, ţe se jim opravdu nemůţe nic stát. Ponaučení je jedno propojení politických a ekonomických zájmů je nebezpečné nejen pro stát a jeho obyvatele, ale i pro samotné drţitele moci. Škoda, ţe ti naši jsou tak hloupí, ţe jim to zatím nedošlo. -sv- NÁS SE TÝKÁ DRUHÁ VARIANTA? Na serveru Youtube se v těchto dnech objevil zajímavý rozhovor. Bývalý hlavní ekonom konzultantsko-ekonomické americké agentury Chas, ekonomický vyjednavač vládní agentury NSA, kde působil deset let, John Perkins, v něm odhalil strategii Spojených států vůči jiným zemím. Jde o tak zajímavé sdělení, ţe si dovoluji z něj kousek ocitovat. Jen na samém počátku si připomeňme myšlenku Johna Adamse, druhého prezidenta USA, na níţ se Perkins odvolává: Jsou dvě možnosti, jak si podrobit národ. Jedna je zbraněmi, druhá prostřednictvím dluhu. A nyní samotný Perkins: To, co nejvíc děláme, je, že nalezneme zem, která má nějaké zdroje bohatství, které naše korporace zajímají, například ropa. Potom zprostředkujeme této zemi velkou půjčku prostřednictvím Světové banky nebo její sesterskou organizací. Ty peníze ale nikdy nejdou do země samotné. Namísto toho jdou našim velkým korporacím, které za ně budují infrastrukturu v dané zemi, elektrárny, průmyslové zóny, přístavy... Věci, ze kterých kromě našich korporací prosperuje jen hrstka bohatých v dané zemi. Peníze vůbec nejdou na věci, které by zlepšily situaci obyčejných lidí. Zemi a jejím občanům ale zůstane na bedrech obrovský dluh. Tak obrovský, že se nedá splatit. A to je část plánu - že dluh je nesplatitelný. V určitém stadiu přijdeme my, ekonomičtí vrahové, a řekneme jim: Poslouchejte, dlužíte nám moc peněz, nemůžete splatit dluh... Prodejte nám vaši ropu, levně... Prodají ji našim ropným společnostem. Nebo nám dovolte umístit ve vaší zemi vojenskou základnu, případně pošlete vojáky do některé země, kde se nám to hodí, třeba Irák. Hlasujte s námi v budoucím hlasování Spojených národů.. Donutíme je zprivatizovat energetické strategické podniky a podobně.. Ne, nemá smyslu komentovat to, co nám prozradil ekonom John Perkins. V Iráku, Libyi se nyní uskutečňuje jedna varianta tohoto plánu. Řecký problém je další varianta. A pokud jde o Českou republiku? Asi se na nás hodí také jedna z variant, pokud jde o vojenskou základnu, strategické suroviny a podniky, tak určitě, nemyslíte? Jaroslav Kojzar Z Haló novin z vybral -St- POSLEDNÍ UDÁLOSTI NESMÍ NIKOHO NECHAT V KLIDU Souběh různých událostí jak doma, tak i ve světě byl tak rychlý, ţe není moţné na všechno reagovat a hlavně vše sledovat, tak aby si člověk udělal skutečný obraz ze všech událostí, tak jak se seběhly. Pozastavil bych se nejdřív u 4

5 těch nejsmutnějších. Nalezením pozůstatků zavraţděné malé Aničky jsem byl hluboce otřesen. Vţdyť mám téţ vnoučata a jenom pomyšlení ţe by se některému mohlo stát totéţ, vzbuzují ve mně obavy. Kladu si tedy otázky. Muselo se to stát? Je na vině jenom Aniččin vrah? Viníka musíme hledat také ve společnosti, ve které ţijeme, kde násilí je prezentováno všemi formami, jako prostředek k úspěšnosti a jako daň nabyté svobody. Dobří advokáti dokáţí udělat ze zločince nakonec oběť a soud také tak rozhodne. Ta druhá smutná událost je mimořádné řádění přírodních ţivlů v Japonsku a útrapy obyvatelstva v postiţených oblastí. Mezinárodní pomoc je velmi chabá. I kdyţ charitativní sbírky mohou pomoci, je to málo a pomalé. To taková agrese západních států a USA v Libyi byla okamţitá. Takhle rychle měli tyto spřátelené státy přispěchat na pomoc zdecimovanému Japonsku, ovšem ropa je ropa a Libye si přece nebude rozhodovat jak s ní nakládat. Je to přímo hřích aby její obyvatelé měli jisté sociální výhody, jako studovat zdarma, zdravotnictví zdarma, no to přece nejde. Ať je Kaddáfí jakkoliv výstřední samozřejmě má také spoustu negativních chyb, lid jej nesmetl tak jako Mubaraka v Egyptě. Kdo jsou tedy ti "povstalci"? Asi to nebudou Libyjci, představovaní jako obyvatelstvo. Moţná, ţe jsou to ţoldáci převlečení za civilisty. Kdyţ pak začali dostávat na "frak" protoţe od Libyjců se pomoci nedočkali, zasáhli tedy se souhlasem RB agresoři Francie, Anglie a USA přesto, ţe bylo Kaddáfím vyhlášeno příměří. Rezolucí RB bylo povoleno pouze zřízení bezletové zóny nad Libyí, a pokud ji tyto státy porušily, staly se tedy agresory, protoţe bombardují celé území Libye. Lhali nám, kdyţ media oznamovala, ţe jde pouze o útoky na pozice Libyjské armády. Nyní se dovídáme, ţe to odnáší i civilisté. No aby se to nepletlo tak i kníţe pán t.č. ministr zahraničních věcí ČR posvětil naši armádní účast na tomto uměle vyvolaném konfliktu. Další zajímavá vnitřní událost je ta, ţe budou souzeni armádní korupčníci, ovšem bez vládních špiček, kteří prý o ničem nevěděli. Aby to byly tutovka a nic co by se mohlo profláknout na někoho z vládních špiček a tím je usvědčit, tak podle mého názoru se musela vykonat přepadovka vojenské policie v ČT, prý kvůli moţnosti vyzrazení státního tajemství. Moţná ţe je to tak, nebo jinak, ale nějak to do sebe zapadá. Co by však bylo ještě horší, aby šlo o snahu zastavit svobodu slova, kdykoliv se to bude někomu hodit. František Hadač KSČM ODMÍTÁ ZVÝŠENÍ DPH Přemýšleli jste o tom, co všechno se zdraţí nesmyslným zvýšením DPH? Současná vládní koalice (byť se houpe) nás zkouší, jak jen můţe. Kalousek nejprve vytasí srovnání obou DPH na 20 %, pak pod tlakem ubere a odstupňuje nárůst v následujících letech. Ale uvědomují si lidé, i Vy, ţe zvýšení či chcete-li srovnání DPH znamená, ţe se zdraţí: 5

6 - potraviny, nealkoholické nápoje - léky, vitamíny, zdravotnické pomůcky - teplo, vodné a stočné, svoz odpadu, úklidové sluţby - nové byty o statisíce korun - nájemné po deregulaci aţ o 150 Kč/m2 - jízdné v hromadné dopravě, lyţařské vleky a lanovky - dětské pleny a autosedačky - noviny, časopisy, knihy a vstupné - ubytování, domácí péče, lázně, sauny, posilovny - pohřební sluţby (jiţ dnes 20 aţ 30 tisíc Kč). Poslanci a senátoři za KSČM pro tento návrh ruku nezvednou! K OPTIMALIZACI STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ Optimalizace středních škol se v mnohých krajích na první pokus a v některých případech ani na druhý, nezdařila. Do problematiky optimalizace se nyní vloţil sám pan ministr školství a kvůli nepříjemné medializaci se snaţí napravit alespoň největší, do očí bijící přehmaty v některých krajích /např. sklářská škola v Novém Boru/ a postupně chce prý navštívit jednotlivá krajská zastupitelstva /alespoň to takto zaznělo v médiích/. O nutnosti optimalizace / rozuměj redukce/ středních škol se hovoří od roku Počínaje tímto rokem dochází ke sniţování populačního ročníku patnáctiletých, tedy budoucích studentů středních škol a učňů. Tento pokles se letos zastaví a následujících 8 let bude stagnovat. Aţ od roku 2019 má nastat pozvolný nárůst, který ale jiţ nedosáhne úrovně před rokem Skutečností je fakt, ţe udrţet školu s 60% naplněností je nemoţné. Na to kraje jako zřizovatelé středních škol finanční prostředky nemají a současná politickoekonomická situace celý stav ještě zhoršuje. Ještě smutnější skutečností ale je, ţe do tohoto stavu se kraje dostaly chybnou politikou státu, který povoloval vznik soukromých škol bez ohledu na jejich potřebu z hlediska počtu budoucích ţáků a struktury potřebných absolventů. Za optimalizaci nyní vláda vydává jen faktickou redukci škol státních a o redukci škol soukromých ani neuvaţuje. Ve školském systému existují dvě nerovné skupiny škol - státní a soukromé. I nestátní školy, které nejsou zřizované krajem /státem/, jsou přesto financované ze státního rozpočtu. Dotace se pohybují v rozmezí 50 80% dotací školám státním. Na těchto školách se ale navíc vybírá i nemalé školné. Nikdo nepopírá, ţe i soukromé školy mají ve vzdělávacím systému své místo pro doplnění těch oborů, které krajské školy nenabízejí, jako doplněk toho, co chybí, ale ne jiţ obory ekonomické, obory podnikání, kterých je na státních školách dostatek. O optimalizaci soukromých škol se ale nehovoří. Ona totiţ 6

7 není tak jednoduchá a současná vláda o ni nemá zájem. Snazší je administrativní rušení, slučování a redukce škol státních. Nárok na státní finanční prostředky má soukromá škola po splnění určitých podmínek, které upravuje Zákon 306/1999Sb. Jednou z podmínek je posouzení, zda škola bude či nebude zapsaná do rejstříku škol. V zákoně se praví, cituji: Orgán, který vede rejstřík škol a školských zařízení, ţádost o zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku dále zcela nebo zčásti zamítne v případě, ţe posouzením ţádosti zjistí, ţe a) ţádost není v souladu s dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR a současně příslušného kraje Z toho tedy vyplývá, ţe kdyţ orgán ţádost, ze zákonných důvodů nezamítne, je povinen ji povolit. A za pojem dlouhodobý záměr se dá schovat cokoliv. Politici slibují, ţe jiţ nebudou povolovat další soukromé školy. V české kotlině se však toho tolik naslibovalo, ţe takovým slibům uţ věřit nelze. Soukromá škola se chová jako kaţdý jiný soukromý subjekt. Zrušení nebo jakákoliv její optimalizace prostým nařízením není moţná. Lze ji ale efektivně uskutečnit změnou zákona o poskytování dotací a to tím, ţe se tyto státní příspěvky sníţí. Pokud se současně s redukcí státních škol nesníţí i dotace školám církevním a soukromým, tak aby i oni museli svůj rozsah dobrovolně optimalizovat, studenti logicky díky optimalizaci státních škol přejdou na školy soukromé a nenaplněnost těch státních škol bude pokračovat a vyţadovat si další a další optimalizace, aţ za nějaký čas s velkým údivem zjistíme, ţe jsme tímto způsobem elegantně přesně v intencích záměru pana ministra a pravicové vlády zprivatizovali české školství. To KSČM nechce připustit, natoţ se na tom podílet. Stát musí zodpovídat za vzdělanost národa. Alena Nohavová, zastupitelka Jihočeského kraje za KSČM KOMUNISMUS = DÍTĚ KŘESŤANSTVÍ? K této úvaze mě nepřiměl čas velikonoční, ale prostý fakt, ţe v kostele sv. Jiljí v Třeboni visí jiţ nejméně 10 let a to na 4 místech plakát s nápisem: NEVĚŘTE KOMUNISTŮM! s výčtem obětí na ţivotech a perzekucích zejména z 50. let. Stejný plakát visí i na kostele sv. Alţběty na městském hřbitově. Tam uţ mohou ale být ty ţabomyší politické boje ţiváčků, těm zemřelým, naprosto ukradené! Kdyţ uţ ne v kostele, tak alespoň na hřbitově by měl být člověk politiky ušetřen. Vţdyť právě teprve tam si budeme všichni naprosto rovni, o coţ usiluje právě komunistická ideologie. V předsíni kostela je trvale předloţena k podpisu petice: Nechceme si zvykat na komunisty! Copak asi vede místního faráře Hugo Pitela (83 let) k takovéto antikomunistické hysterii? Pravděpodobně asi to, ţe byl po zrušení kláštera v 50. letech internován a údajně po celý ţivot perzekuován totalitním reţimem. Kam se ale u něho poděla ta církví proklamované láska k bliţnímu, spojená s odpuštěním na věčnosti? I u 7

8 tohoto, jistě moudrého starce, který dnes materiálně ani duchovně jistě nestrádá, se křesťanská láska proměnila v ostouzení, vyvolávající nenávist k bliţnímu. V kaţdém svém kázání musí nutně nějakou svou antikomunistickou invektivu věřícím přesvědčivě sdělit. Radnice dokonce přiklepla (po volebním vítězství KDU ČSL) částku Kč na obnovu jeho historické kazatelny! Takové moţnosti a prostředky k pravidelnému oslovování svých příznivců nemá dnes ţádný politik! I ve veřejnoprávním rozhlase a TV si dnes můţete naladit spoustu pravidelných křesťanských pořadů a mši v přímém přenosu (a to nepočítám celoplošnou stanici PROGLAS, provozovanou výhradně jen katolickou církví). Neexistuje ale ani jeden, jediný ateistický pořad, který by zpochybňoval existenci Boha a kriticky hodnotil církevní dějiny provázené krvavými kříţovými výpravami a válkami, genocidou Indiánů, mučením a upalováním čarodějnic a kacířů a ostouzením Ţidů. Stejně jako se ze své krvavé historie snad poučila církev, tak se ze své nedávné historie mohou snad poučit i komunisté a není dnes proto ţádný důvod jim nevěřit. Svou úvahu bych rád uzavřel citátem A. Hitlera: Komunismus je dítětem křesťanství a všechno jsou to jenom takové hlouposti, které si vymysleli Ţidé (Jeţíš Kristus = syn Ţidovky a neznámého otce a Ţid Karel Marx), aby tak ovládli svět, jak jim to v Bibli předpověděl Hospodin (Izraelity rozmnoţím jak písek na poušti a hvězdy na nebi). A není nakonec křesťanství stejně jako komunismus jenom tím opiem lidstva? Jindřich Kříž JURIJ GAGARIN NÁS VŠECHNY PŘED 50 LETY POZVAL DO VESMÍRU V Sovětském svazu byla 12. dubna 1961 vypuštěna na oběţnou dráhu kolem Země první kosmická loď Vostok s člověkem na palubě. Kosmonautem je občan SSSR letec major Jurij Alexejevič Gagarin tak zní první věty Tiskové agentury SSSR, která o cestě prvního člověka do vesmíru informovala celý svět krátce po Gagarinově startu ve středu dopoledne. V Československu tuto zprávu jako první přineslo Rudé právo ve svém zvláštním vydání, které vyšlo jiţ krátce po poledni, ve 12:30. Jurij Gagarin v kabině kosmické lodi Vostok oblétl jednou Zemi a po letu, trvajícím 1 hodinu a 48 minut úspěšně přistál nedaleko Saratova na břehu Volhy. Za 108 minut jeho kosmického letu se z 27letého neznámého ruského pilota stala největší světová celebrita své doby. Jeho první zahraniční cesta vedla 28. dubna 1961 do Československa. Jurij Gagarin ve své kosmické lodi Vostok pouze jedenkrát obletěl Zemi. Přesto to však byla událost, která změnila svět! Z internetových stránek České astronomické společnosti ze vybrala -sv- 8

9 VYBRALI JSME PRO VÁS: VZPOMÍNKY NĚMECKÉHO VOJÁKA Ruské jednotky, se kterými jsme se střetávali na začátku války, převáţně jenom prchaly. Ale vojáci, které proti nám poslali u Moskvy, to uţ byli vojáci jiné kvality. Byli odhodláni Moskvu ubránit a uměli v zimě lépe bojovat neţ my. Byli čerství a my vyčerpaní, oni měli novou výzbroj a naše dosluhovala, oni bojovali s nadšením a zápalem a nám zrovna docházela morálka. Nemohl jsem se vyhnout pocitu hořké ironie nad tím, ţe do nebes vynášená německá armáda byla nyní zastavena na bojišti lidmi, které naše vláda popisovala jako niţší rasu (podlidé). Vybráno z knihy Siegfrieda Knappeho et Teda Brusawa, Vzpomínky německého vojáka, , vyd. nakladatelství Naše vojsko, Praha Jbí- PŘIŠLO JARO DO VSI Přišlo jaro do vsi, kde jsi, zimo, kde jsi? Byla zima mezi nama a včil uţ je za horama, hu, hu, hu, jaro uţ je tu! Tahle lidová říkanka z Moravy nás uvádí do doby, kdy se mění roční období, kdy zimu nahrazuje jaro a obrazně smrt, resp. spánek zase ţivot. Je jisté, ţe v dnešní době v zimě zdaleka nestrádáme, přesto jistě stojí za to příchod jara, zeleně, tepla, slunce, ale i ţivotadárného deště oslavit. A k tomu nám i dnes slouţí Velikonoce, pohyblivé jarní svátky, které se slaví v neděli po prvním jarním úplňku (ten bude letos v pondělí , proto i Velikonoce jsou aţ na konci dubna). I kdyţ se nám křesťané snaţí namluvit, ţe Velikonoce jsou křesťanské svátky, není to pravda. Původně to byly svátky ţidovské, zvané pascha a slavené - také v jarních týdnech na památku vysvobození Izraelitů z egyptského zajetí. Ovšem svátky kolem jarní rovnodennosti slavili naši dávní předkové spontánně, z prosté radosti nad tím, ţe se země probouzí k ţivotu, pole čekají na setbu, prodluţuje se den a déle svítí slunce. Jako připomínka návratu taţných ptáků z jihu se dříve peklo pečivo, zvané ptáčci uzlíky. Co se týká velikonočních vajíček, coby symbolu nového ţivota, jako první se jimi v období jarní rovnodennosti obdarovávali Egypťané, Slované pak prosluli tím, ţe je malovali a jinak zdobili. Červeně obarvená vejce se nazývala kraslice, protoţe staroslovansky, ale také rusky slovo krásnyj znamená červený. Symbol berana, resp. beránka, jako jarního mláďátka, byl zase před několika tisíci let rozšířen v celém Středomoří, ovládaném tehdy pasteveckými národy. Beránek, jako obřadní pokrm je u nás znám od středověku. Protoţe ne kaţdý si beraní maso 9

10 mohl dovolit, peklo se pečivo ve formě v podobě beránka. A tak na závěr povídání o Velikonocích předkládám čtenářkám a čtenářům jeden z mnoha receptů, i kdyţ je mi jasné, ţe kaţdá rodina má na něj svůj vlastní osvědčený recept. VELIKONOČNÍ BERÁNEK Z TVAROHOVÉHO TĚSTA 250 g másla nebo rostlinného tuku, 250 g krupicového cukru, 250 g měkkého tvarohu, 250 g polohrubé mouky, 3 vejce, ½ prášku do pečiva, strouhaná kůra z omytého citronu, 50 g jader vlašských ořechů Změklý tuk a tvaroh dobře utřeme s vejci a cukrem. Přidáme mouku, prášek do pečiva, usekaná ořechová jádra a citronovou kůru. Formu na beránka vymaţeme tukem a vysypeme moukou, potom naplníme připraveným těstem. Přiklopíme a pečeme ve vyhřáté troubě asi 45 minut. Ihned po vyjmutí z trouby opatrně vyklopíme (horkou formu zabalíme na pár minut do utěrky, namočené do studené vody a vyţdímané a beránek pak vypadne z formy raz dva) a buď pocukrujeme, nebo polijeme čokoládovou polevou. Krájíme ho aţ po vychladnutí. Beránka také zdobíme, např. oči a čumák z lentilek nebo hrozinek, kolem krku mu uváţeme mašli. -sv- O JEDNOM PODNIKU Byl jednou jeden podnik a v něm čtyři zaměstnanci, kteří se jmenovali: KAŢDÝ, NĚKDO, KDOKOLIV a NIKDO. Jednoho dne bylo třeba splnit důleţitý úkol a KAŢDÝ si byl jist, ţe to NĚKDO udělá. Mohl to udělat KDOKOLIV, ale NIKDO to neudělal NĚKDO se rozzlobil, protoţe to přece byla práce pro KAŢDÉHO. KAŢDÝ si myslel, ţe by to mohl udělat KDOKOLIV, ale NIKDO si neuvědomil, ţe to KAŢDÝ neudělá. Nakonec KAŢDÝ obviňoval NĚKOHO, ţe NIKDO neudělal to, co mohl udělat KDOKOLIV -koh- Já jsem malý něţný asfaltér a mám plno smůly. Kdybych měl tolik peněz co mám smůly koupil bych si letadlo Tebe bych posadil po pravici Pod křídla bych vzal sedláka Ivana Drába Františka NEDĚLNÍ VYSTŘIHOVÁNKA KAREL SÝS 10

11 Crusoe Robinsona květináč kočku a knihu jak vykonati velké činy A na zádi u kormidla by seděl sám henri Rousseauu a zpíval by La la la Tak bychom krouţili nad Pískem Lidi by zvedali hlavy pokyvovali a pyšně ukazovali prstem: Hleďte to je přece letadlo našeho malého zrzavého asfaltéra Záviděli by i nezáviděli A pak by se pokojně rozešli do svých domovů. Ze sbírky Rodné číslo Homéra vyšlé v edici Alba 1986 vybral -Jbí- VÍTE, CO JSOU LEVICOVÉ KLUBY ŽEN? Levicové kluby ţen /LKŢ/ jsou dobrovolná sdruţení působící na území České republiky. Účelem sdruţení je sdruţovat levicově orientované ţeny i muţe v jejich úsilí o rovnoprávné postavení ţen ve společnosti. Členem LKŢ se můţe stát kaţdý, kdo souhlasí s jeho posláním, zajímá se o jeho činnost a hodlá se jí účastnit. Členové mají právo: - takový klub zaloţit, zvolit obsah a formu jeho činnosti a působiště - být informováni o činnosti všech orgánů LKŢ, vyjadřovat se k její činnosti,kontrolovat ji, podílet se na rozhodování, volit a být volen. LKŹ rozvíjí svoji činnost za pouţití především vlastních prostředků, tj. členských příspěvků, o jejichţ výši rozhodují jednotlivé LKŹ, darů a vlastní činnosti. Základním článkem je LKŢ, který se utváří nejméně počtem tří členů a registruje se u Republikové rady LKŢ, která sídlí v Praze, Mezičlánkem je Krajská rada v Českých Budějovicích. -Pl- AKCE K MDŽ V OKRESE Co do počtu účastníků se největší akce k Mezinárodnímu dnu ţen koná kaţdoročně v JINDŘICHOVĚ HRADCI. V roce letošním to bylo v úterý 8. března v sále Střelnice. 11

12 Jiţ krátce před 17. hodinou započala své vystoupení skupina Standart pod vedením Františka Sehnala. Po dvou skladbách přítomné ţeny přivítal místopředseda OV KSČM Stanislav Míka a předal slovo Aleně Nohavové, zastupitelce kraje za KSČM, která krátce připomněla důvod a význam MDŢ pro dnešní dobu. A pak uţ to tzv. jelo: - vystoupení 4 skupin děvčat z Aero teamu Lena z Jindřichova Hradce - 3 skladby k tanci a poslechu od Standartu, prodej lístků do tomboly - vystoupení Jarošovské krojované druţiny - hudba, prodej lístků do tomboly - losování hlavních cen tomboly - závěrečné skladby. Při odchodu obdrţela většina ţen nádherný karafiát (které tentokrát opravdu dlouho vydrţely čerstvé) a přáníčko od KSČM k MDŢ. Proč většina? Protoţe jsme karafiáty a přáníčka začali u vstupu rozdávat aţ v a těch zhruba 40 ţen, které odešly předtím, mělo smůlu. Nicméně rozdali jsme na 180 karafiátů, coţ je opět více neţ v roce V průběhu akce, která byla tentokrát velmi hektická (a to se tentokrát nemohly zúčastnit děti ze souboru Koťata kvůli nemoci p. učitelky) se tam vystřídalo kolem 450 (!!!) lidí vystupujících a jejich doprovodů bylo přes 150. Velké poděkování patří ţenám z Levicového klubu ţen za zabalení a výdej tomboly, samozřejmě také těm, co pomohli při jejím prodeji a věřte, ţe to nebyli jen komunisté, ale lidé ochotní pomoci. Naopak jen kritiku mohu uvést na adresu komunistů v J.Hradci (aţ na výjimky), kteří necítí nutkání pomoci při organizování takovéto velké akce!!! Stanislav Míka, místopředseda OV KSČM V neděli 6. března 2011 ve 14 hodin se sál Městského kulturního střediska VE SLAVONICÍCH zaplnil více neţ dvěma sty návštěvníky. Přišli společně oslavit svátek ţen celého světa. Oslavu zahájil předseda MěV KSČM s. Prokeš. Přivítal přítomné, zvlášť soudruhy ze Starého Města, představil Malou jemnickou kapelu, která se postarala o hudební doprovod, a předal slovo starostovi města s. Urbanovi. Ten ve svém projevu konstatoval současnou neutěšenou situaci ve společnosti - vysokou nezaměstnanost, chystané zvyšování DPH, vysokou míru korupce. Připomněl počátek tohoto svátku jako dne solidarity ţen v boji za mír a rovnoprávnost. Závěrem popřál všem ţenám dobrou zábavu v nedělním odpoledni a hodně sil ke zvládnutí kaţdodenních starostí. Po úvodním vystoupení starosty města následovalo vystoupení pěveckého souboru dětí Základní školy praktické ze Slavonic. Jejich vystoupení se líbilo, o čemţ svědčil silný potlesk. Pak následovala taneční zábava, zpestřená výdejem malých výher z tomboly. Krátce po čtvrté došlo v sále k "přepadení" a skupina "banditů" zajala s. Prokeše. 12

13 Účastníkům oslavy pak nezbylo, neţ se sloţit na výkupné a tím ho osvobodit. Před pátou byly taţeny hlavní ceny tomboly a potom uţ hudba střídala skladby jak pro mladší, tak i dříve narozené. Ani se nechtělo věřit, ţe se přiblíţila devatenáctá hodina a s ní nutnost končit. Spokojené tváře odcházejících byly povzbuzením pro pořadatele, ţe jejich úsilí nevyznělo naplano a přispělo k obohacení společenského ţivota města. Z. Povová Jak jsme slavili 100. výročí MDŢ v DAČICÍCH? Titulek napověděl, ţe v letošním roce je to jiţ 100 let, kdy byl MDŢ uznán jako svátek ţen celého světa. Proto jsme i my začali s jeho přípravami jiţ koncem loňského roku. Dohodli jsme se, ţe oslavu uskutečníme v sobotu 5. března od 14:00 hod ve vinárně hotelu Stadion. Musím říci, ţe se jednalo jiţ o IX. Setkání k MDŢ po listopadu Součástí příprav bylo i zajištění hudby a především bohaté tomboly. Zde musím ocenit přístup většiny členů strany a některých bezpartijních. Za jejich pomoci se nám podařilo zajistit 145 cen. Při páteční přípravě jsme přichystali 135 cen, které účastníci mohli vyhrát ihned a 10 cen pro hlavní tombolu. Chci zdůraznit, ţe tombola nám přináší nemalé finanční prostředky pro další činnost a nezvyšování členských příspěvků. I kdyţ jsme přípravě věnovali velkou pozornost, přece jenom jsme s netrpělivostí očekávali, jaká bude účast. Mohu říci, ţe předčila naše očekávání. Jiţ před 14. hodinou byla účast 85 občanů. Ţenám jsme předali rudé karafiáty a blahopřání. Musím ocenit i přístup města. Pozvání přijal starosta Ing. Štěpán (ODS), který po zahájení setkání s. Markem, předal nejstarší ţeně v sále velkou kytici a asi jednu hodinu s námi setrval. Po zahájení následovala volná zábava při tanci prodej losů tomboly. Netrvalo dlouho a losy byly vyprodány. V 16. hodin proběhl tah hlavní tomboly. Poté pokračovala volná zábava a tanec. Poslední účastnící odcházeli ve 20. hodin, kdy bylo setkaní ukončeno. Všem se setkání moc líbilo a uţ nyní se připravujeme na setkání v příštím roce, které bude jubilejní DESÁTÉ! Josef Marek předseda ZO KSČM Dačice 4. března se ţeny ve STUDENÉ sešly, aby jako kaţdý rok oslavily svůj svátek MDŢ. Společenská místnost Domu s pečovatelskou sluţbou byla zcela zaplněna oslavenkyněmi. Popřát a potěšit je svým vystoupením přišly opět děti z MŠ a ZŠ. Překvapením, které bylo vyslechnuto téměř se zatajeným dechem, bylo vystoupení tří mladých nadaných hudebnic. Harfa, housle a zpěv zprostředkovaly ţenám ukázky renesančních skladeb. Potom jiţ oslavenkyním popřál starosta V. Němec a seznámil je s plány obce do budoucna. Zábava se rozproudila jako vţdy za podpory hudby, kterou 13

NADĚJE JE STAV DUCHA, KTERÝ DÁVÁ SMYSL CELÉMU NAŠEMU ŽIVOTU. J. A. KOMENSKÝ

NADĚJE JE STAV DUCHA, KTERÝ DÁVÁ SMYSL CELÉMU NAŠEMU ŽIVOTU. J. A. KOMENSKÝ NADĚJE JE STAV DUCHA, KTERÝ DÁVÁ SMYSL CELÉMU NAŠEMU ŽIVOTU. J. A. KOMENSKÝ Komunistický list otevřený celé levici XXIV. ročník č. 6 / 2014 VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU ČESKÁ REPUBLIKA Pořadí

Více

NADĚJE JE STAV DUCHA, KTERÝ DÁVÁ SMYSL CELÉMU NAŠEMU ŽIVOTU. J. A. KOMENSKÝ

NADĚJE JE STAV DUCHA, KTERÝ DÁVÁ SMYSL CELÉMU NAŠEMU ŽIVOTU. J. A. KOMENSKÝ NADĚJE JE STAV DUCHA, KTERÝ DÁVÁ SMYSL CELÉMU NAŠEMU ŽIVOTU. J. A. KOMENSKÝ Komunistický list otevřený celé levici XXIV. ročník č. 3 / 2014 Vážené a milé ženy, dovolte mi, abych Vás pozdravila na Vašem

Více

VOJENSKÉ SDRUŢENÍ REHABILITOVANÝCH AČR

VOJENSKÉ SDRUŢENÍ REHABILITOVANÝCH AČR 1 VOJENSKÉ SDRUŢENÍ REHABILITOVANÝCH AČR ZPRAVODAJ č 4/2009 ZPRÁVY OD PRAMENE 4/2009 Váţení kolegové a kolegyně, členové a členky našeho VSR. Pomalu se blíţíme ku konci roku 2009, ve kterém je v naší novodobé

Více

NADĚJE JE STAV DUCHA, KTERÝ DÁVÁ SMYSL CELÉMU NAŠEMU ŽIVOTU.

NADĚJE JE STAV DUCHA, KTERÝ DÁVÁ SMYSL CELÉMU NAŠEMU ŽIVOTU. NADĚJE JE STAV DUCHA, KTERÝ DÁVÁ SMYSL CELÉMU NAŠEMU ŽIVOTU. J.A.KOMENSKÝ Komunistický list otevřený celé levici XXIV. ročník č. 1 / 2014 Vážení čtenáři, vážení spoluobčané, nacházíme se na začátku nového

Více

Ohňostroji aplaudovalo několik tisíc lidí

Ohňostroji aplaudovalo několik tisíc lidí Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 1 4. ledna 2013 Aktuality Rozhovor Fotostrany Sport Opravy škol by Co letos chystá Kulturní Vánoční akce na

Více

ZACHOVEJME SI LOKÁLNÍ ZDROJE POTRAVIN

ZACHOVEJME SI LOKÁLNÍ ZDROJE POTRAVIN Měsíčník z Královéhradeckého kraje ročník 15 číslo 2 únor 2015 cena 5 K č Železný most přes Labe na konci Hradce Králové. FOTO M. Vohralíková ZACHOVEJME SI LOKÁLNÍ ZDROJE POTRAVIN Co je podmínkou života

Více

Komunistický list otevřený celé levici č. 11 / 2014

Komunistický list otevřený celé levici č. 11 / 2014 Komunistický list otevřený celé levici XXIV. ročník č. 11 / 2014 Klidné a pohodové vánoční svátky všem čtenářům Naděje a do roku 2015 pak zejména zdraví, štěstí, pohodu, spokojenost a radost přeje OV KSČM

Více

číslo 7 Důchodci důchodcům, aby nikdo nebyl sám. Nejkrásnější cestou, po které můžeme tady na zemi jít, je ta, když jdeme SLOVO PŘEDSEDY SDČR, o.s.

číslo 7 Důchodci důchodcům, aby nikdo nebyl sám. Nejkrásnější cestou, po které můžeme tady na zemi jít, je ta, když jdeme SLOVO PŘEDSEDY SDČR, o.s. Důchodci důchodcům, aby nikdo nebyl sám. číslo 7 MOTTO: Nejkrásnější cestou, po které můžeme tady na zemi jít, je ta, když jdeme jeden k druhému neznámý autor SLOVO PŘEDSEDY SDČR, o.s. Vážené čtenářky

Více

OBEC TOPOLNÁ PRVNÍCH 30 DNÍ. obecní noviny ročník 5 číslo 5 vychází 20. prosince 2002

OBEC TOPOLNÁ PRVNÍCH 30 DNÍ. obecní noviny ročník 5 číslo 5 vychází 20. prosince 2002 obecní noviny ročník 5 číslo 5 vychází 20. prosince 2002 VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ! Protože se blíží závěr občanského roku, nastal čas hodnocení, a to nejen uplynulého roku 2002, ale i let předcházejících. Proto

Více

OBVODN Í V ÝKONNÝ VÝ BOR ČESKÉ STRANY S OCIÁLNĚ DEMOKRAT ICKÉ V PRAZE 8

OBVODN Í V ÝKONNÝ VÝ BOR ČESKÉ STRANY S OCIÁLNĚ DEMOKRAT ICKÉ V PRAZE 8 OBVODN Í V ÝKONNÝ VÝ BOR ČESKÉ STRANY S OCIÁLNĚ DEMOKRAT ICKÉ V PRAZE 8 V y d á v á O V V Č S S D P r a h a 8, Z e n k l o v a 2 7, P r a h a 8, p r o i n t e r n í p o t ř e b u č l e n ů o b v o d n

Více

volby do zastupitelstva Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy ročník 15 číslo 3/2014 říjen cena 15,- Kč

volby do zastupitelstva Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy ročník 15 číslo 3/2014 říjen cena 15,- Kč Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy ročník 15 číslo 3/2014 říjen cena 15,- Kč Tak též by se obcí nazývati neměla vesnice neb městečko, kde lidé pouze vedle sebe bydlí, toliko sobě překážejíce a škodíce,

Více

Z mateřské školy Liptál

Z mateřské školy Liptál V dnešním čísle najdete: Květen - červenec 2009 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Kanalizace v obci Společenská kronika Informace OÚ Liptál a Lidečko, Vesnice roku... Úspěchy našich občanů

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více

6/2012 ČLÁNKY - INFORMACE - AKTUALITY - NÁZORY- FOTOGRAFIE

6/2012 ČLÁNKY - INFORMACE - AKTUALITY - NÁZORY- FOTOGRAFIE 6/2012 ČLÁNKY - INFORMACE - AKTUALITY - NÁZORY- FOTOGRAFIE Staré bělidlo - pohled přes mlýnskou strouhu na chalupu kde bydleli Panklovi - foto J.B. OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO TEĎ UŽ TO JEN DOTÁHNOUT PLATBA ZA

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna 19. ro z vo p í p l n u u e e od ho l h p z r. N ra k Č. Kos l yd l ě k l st z vo. V s n d j k u r z vo p rt h u u e

Více

Radnice bude s lidmi komunikovat v novém

Radnice bude s lidmi komunikovat v novém Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 2 číslo 3 březen 2012 Aktuality Rozhovor Soutěţ Sport Ţáků prvních tříd Ředitel Štyks opouští Nejlepším chemikem Lovosičtí

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. Epopej zatím zůstává. mega VÝPRODEJ!!! JÍZDENKY DO EVROPY NEJLEVNĚJŠÍ STAVEBNINY LETNÍHO OBLEČENÍ,

Z RCA DLO Z RCA DLO. Epopej zatím zůstává. mega VÝPRODEJ!!! JÍZDENKY DO EVROPY NEJLEVNĚJŠÍ STAVEBNINY LETNÍHO OBLEČENÍ, www.penizelevne.cz IČ: 871 85 202 10.000,- až 30.000,- Kč od 26 % RPSN nejkratší a nejjednodušší smlouva na trhu v Moravském Krumlově stačí dva osobní doklady a prokázat trvalý pobyt na v dokladech uvedené

Více

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem města Krupky DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem Aktuální jarní období u nás přináší jak věci veselé a radostné, tak i vážné a smutnější.

Více

Z P R AV O D A J. č. 4/2014. První pozdrav zimy na rybníku Štikovec

Z P R AV O D A J. č. 4/2014. První pozdrav zimy na rybníku Štikovec OŘECHOVSKÝ Z P R AV O D A J č. 4/2014 První pozdrav zimy na rybníku Štikovec Slovo starosty obce Vážení spoluobčané, i když od voleb uběhl již nějaký čas, chtěl bych touto cestou poděkovat Vám všem, kteří

Více

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC Zápisník starosty

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC Zápisník starosty starolískovecký zpravodaj KVĚTEN 2010 ROČNÍK 18 WWW.STARYLISKOVEC.CZ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC Zápisník starosty Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

MĚŠICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2008 1

MĚŠICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2008 1 MĚŠICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2008 1 Červené pondělí Klement Bochořák Jak kuřátko skořápkou se proklove, tak Pán Kristus vstal ze tmy hrobové. Zmrtvýchvstání jeho protrpěno velkou krví. Proto vajíčka se barví

Více

č.9 ŽAMBERSKÉ 140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ŽAMBERKU ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 15. května 2013

č.9 ŽAMBERSKÉ 140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ŽAMBERKU ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 15. května 2013 ŽAMBERSKÉ 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 15. května 2013 140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ŽAMBERKU Více na straně 6. Foto: David Müller DNES V LISTECH: SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ SBĚRNÝ DVŮR CENA

Více

12/2012 ČLÁNKY - INFORMACE - AKTUALITY - NÁZORY- FOTOGRAFIE

12/2012 ČLÁNKY - INFORMACE - AKTUALITY - NÁZORY- FOTOGRAFIE 12/2012 ČLÁNKY - INFORMACE - AKTUALITY - NÁZORY- FOTOGRAFIE OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO PÁD ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ JE UŽ KONEČNĚ TŘEBA ZASTAVIT KTERÝ MINISTR FINANCÍ NEJVÍC ZADLUŽIL ČR POLSKO BY PODLE PORADCE PREZIDENTA

Více

Centru sociální a ošetřovatelské pomoci přibývají spokojení klienti více na str. 11

Centru sociální a ošetřovatelské pomoci přibývají spokojení klienti více na str. 11 ZDARMA ČÍSLO 9 ROČNÍK 15 LISTOPAD 2009 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Centru sociální a ošetřovatelské pomoci přibývají spokojení klienti více na str. 11 DNES V LISTU: Radnice informuje 2-4 Radostné události

Více

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015 Leden 1. 1. 2015 Leden 23. 1. 2015 Leden 26. 1. 2015 Únor 20. 2. 2015 Únor 9. 2. 2015 Březen 14. 3. 2015 Březen 23. 3. 2015 Duben 30. 4. 2015 Duben 30. 4. 2015 Kalendář akcí 1. pololetí 2015 Novoroční

Více

města a chci vytvořit firmám, které vysoutěţí zakázky od našeho města, rovný a nediskriminující

města a chci vytvořit firmám, které vysoutěţí zakázky od našeho města, rovný a nediskriminující Mohelnický zpravodaj Představujeme druhého místostarostu - Ing. Pavla Kubu Od 11. listopadu 2010 vykonáváte funkci neuvolněného druhého místostarosty města. Můţete se stručně našim občanům představit?

Více

ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,-

ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,- ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,- Historická vozidla na náměstí 31.5.2014., měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: D. Šašek, P. Píglová, H. Janotová, Vl.

Více

ÚVODNÍK OBVODN Í V ÝKONNÝ VÝ BOR ČESKÉ STRANY S OCIÁLNĚ DEMOKRAT ICKÉ V PRAZE 8. Uvnitř tohoto vydání: Informace z OVV 2.

ÚVODNÍK OBVODN Í V ÝKONNÝ VÝ BOR ČESKÉ STRANY S OCIÁLNĚ DEMOKRAT ICKÉ V PRAZE 8. Uvnitř tohoto vydání: Informace z OVV 2. OBVODN Í V ÝKONNÝ VÝ BOR ČESKÉ STRANY S OCIÁLNĚ DEMOKRAT ICKÉ V PRAZE 8 V y d á v á O V V Č S S D P r a h a 8, Z e n k l o v a 2 7, P r a h a 8, p r o i n t e r n í p o t ř e b u č l e n ů o b v o d n

Více

Arcibiskup v Nymburce

Arcibiskup v Nymburce číslo 7/2010 / ŘÍJEN Arcibiskup v Nymburce Ve středu 15. září uvítal starosta Nymburka Ladislav Kutík vzácnou návštěvu, arcibiskupa Dominika Duku. Český primas přijel projednat konání koncertů hudebního

Více