NADĚJE JE STAV DUCHA, KTERÝ DÁVÁ SMYSL CELÉMU NAŠEMU ŽIVOTU. J.A.KOMENSKÝ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NADĚJE JE STAV DUCHA, KTERÝ DÁVÁ SMYSL CELÉMU NAŠEMU ŽIVOTU. J.A.KOMENSKÝ"

Transkript

1 NADĚJE JE STAV DUCHA, KTERÝ DÁVÁ SMYSL CELÉMU NAŠEMU ŽIVOTU. J.A.KOMENSKÝ Komunistický list otevřený celé levici XXI. ročník č. 4 / 2011 SKANDÁLY, SKANDÁLY, SKANDÁLY Kalousek, Čunek, Gross, Svoboda I., Topolánek, Parkanová, Vondra, Bárta, John, Drobil, Barták, Ruml, Kalvoda,. tak bych mohl pokračovat ve vyjmenovávání dalších a dalších vrcholných politiků, kteří jsou spojeni s nějakým skandálem v polistopadové době. Jediným potrestaným byl Ivo Svoboda! Všichni ostatní svou vinu popírají, jejich kauzy vyšuměly do ztracena a lidi jsou asi spokojeni, jen aby se k moci nedostali komunisté. Oni by, povaţte, chtěli zavést daňová přiznání pro politiky, kteří by se tak dostali na úroveň s těmi, kteří daňová přiznání dávají kaţdý rok. Komunisté o daňová přiznání usilují jiţ více let, dokonce byla i moţnost je zavést (protoţe v poslanecké sněmovně bylo dostatek hlasů s ČSSD), ale sociálnědemokratičtí poslanci nemohli cizí návrh podpořit. Asi by se pak ukázalo více hrabivců i z jejich řad. Jenţe oni dobře vědí, ţe řada lidí na tohle téma slyší a tak jej rádi vytahují vţdy před volbami. Ostatně o pouţívání levicové rétoriky jim před volbami jde vţdycky. Jenţe po volbách to uţ je jiná káva. Určitě všichni víme o tom, co dnes hýbe republikou. Nejsou to kupodivu problémy ekonomické, sociální, zdravotnické školské, ale vládní skandály. Nemá nyní, v této chvíli, smysl psát o tom co kdo řekl, udělal, atd., protoţe se situace kaţdou chvíli mění, vládní politici mění své postoje a názory jako se točí korouhvičky při silném větru. Osobně jsem přesvědčen, ţe vyřizování účtů mezi stranami a jednotlivci skončí patem (nerozhodně), bude obětováno pár 1

2 figur a karavana (a je jedno zda bude tvořena ODS, TOP 09 a VV nebo se VV rozdělí) potáhne zemi dále do marastu. Vládní poslanci se semknou uţ jen proto, aby si udrţeli posty a příjmy. A zaklínat se budou i nadále nutností boje proti korupci (zatím v něm neudělali za těch 10 měsíců zhola nic) a potřebou reforem. Na první pohled by se mohlo i zdát, ţe ČSSD je jaksi mimo a ţe nový předseda ji povede jinak. Omyl! Uvaţují o tom, ţe budou usilovat o vyslovení nedůvěry vládě. Ale to nemusí, stačí se jen připojit k poslaneckému klubu KSČM, který jiţ po kauze spojené s Vondrou vyzval poslance napříč sněmovnou k připojení jejich podpisu na tuto výzvu. Leč, oni by si asi poslanci ČSSD i dalších stran zadali a mohli by se nakazit od té bolševické party. No, dalo by se uvádět mnoho a mnoho případů. K jedné záleţitosti se ale přece jen vyjádřit chci. A to k návrhu na zrušení KSČM. Všichni jsme určitě slyšeli útrţek vystoupení komunistických poslanců ve sněmovně (M.Grebeníček a M. Semelová) k návrhu zákona o protikomunistickém odboji. Prostoru v médiích pak dostali hodně ti, kteří volali po zákazu KSČM, jejím zrušení, atd. Teď se ale objevily názory na to, ţe by měla být rozpuštěna i strana Věci veřejné, která podle všech indicií porušuje více zákonů této země. Ale to vládnoucí garnituře nevadí, ti jsou přece i přesto, ţe zlobí, jejich. Padni komu padni, to je heslo premiéra spíše bývalo, neţ je, ale souhlasím s ním. I v tom zákazu, rozpuštění. Ale pozor, myšlenky lidí a jejich touha po spravedlivější společnosti vţdycky byly, jsou a budou, ať se to komu líbí nebo ne!!! Stanislav Míka MYSTIFIKÁTOŘI Není to tak dávno, co Kalousek vyrukoval s tvrzením, ţe vlastní tajně pořízenou nahrávku ze setkání šéfredaktorů velkých deníků a časopisů, na nichţ se tito radili, jak se zachovat v případě zdraţení tisku po skokovém zvýšení DPH. Kdyţ na něj pak tito uhodili, jak k nahrávce přišel a jak si vůbec dovolil ji pořídit, odpověděl, ţe ţádnou nahrávku nemá, ţe je jen mystifikoval, neb je recesista a to by uţ oni šéfredaktoři mohli vědět. O něco později pak ale kdesi utrousil, ţe nahrávku opravdu vlastní, ale ţe ji nepouţije. Zřejmě zatím Uplynulo několik týdnů a recesistu Kalouska, který se tak rád předvádí jako člověk, který sice nejde daleko pro ostré slovo, ale jinak je rovný chlap a protikorupční bijec (ale to je opravdu jen jeho varianta!), přetrumfl v blábolení a stupiditě dosud neviditelný poslanec za Věci veřejné Jaroslav Škárka. Ten se zase rozpovídal před redaktorkou Respektu (časopisu, závislého na dotacích uhlobarona Bakaly, takto přítele především politiků TOP09) o tom, ţe jej uplácí jeho spolustraník, neoficiální šéf VV a ministr dopravy Vít Bárta a to proto, ţe si zřejmě není jist jeho loajalitou. Kdyţ hrozilo, ţe z toho uřeknutí mimo mikrofon bude pěkná polízanice, dementoval Škárka vlastní slova s tím, ţe ţádné peníze od Bárty nepřijal a pokud ano, tedy si myslel, ţe mu je ten dobrý muţ dává na 2

3 zakoupení kancelářských sponek (bratru korun za měsíc). Nakonec se ukázalo, ţe od něj sice dostal rovnou , ale to prý byla půjčka, vymlouval se na tiskové konferenci Bárta, který se zřejmě nemohl dívat, jako jeho kolega trpí bídou. Navíc dodal (Bárta), ţe za Škárkou stojí velké stavební firmy, které on, coby ministr dopravy odstřihl od lukrativních zakázek. V momentě, kdy hrozilo nebezpečí, ţe se snad všechno urovná, tedy ve čtvrtek, 7. 4., vystoupil z auta u ministerstva vnitra sám ministr Radek John, který se musel předčasně vrátit z oslavy na počest otevření nové hasičárny v Rychnově nad Kněţnou, kde se zřejmě z nějaké tajné holubí depeše dozvěděl o zradě dalšího člena VV, Kristiny Kočí, teď uţ bývalé předsedkyně jejich poslaneckého klubu. Ta také přišla se svou trochou do mlýna a Škarku trumfla tím, ţe i ji se snaţil Bárta uplatit a podpořit tak její loajalitu a to rovným půlmilionem korun, které ona ihned odnesla do úschovy k notáři a na Bártu podala trestní oznámení. Jsem naprosto šokován, prohlásil John a s inteligencí sobě vlastní dodal, ţe Kočí si u Bárty půjčila peníze na kabelky. Vypadá to, ţe dobrák Bárta půjčuje svým chudým spolustraníkům a oni na něj místo vděku podávají trestní oznámení. Tohle opravdu není Palermo, i kdyţ se to někdy můţe zdát, ale pravý a nefalšovaný český Kocourkov. Korunu tomu nasadil premiér Nečas, který pozval Kočí do Kramářovy vily k jednání, na němţ zřejmě přepočítávali hlasy, které by koalici zbyly, pokud by další neposlušní členové VV opustili rodnou stranu a stali se nezávislými, event. přeběhlíky podle úhlu pohledu. Z internetových stránek Lidových novin (ne, ţe bych jim věřila) jsem se druhý den ráno navíc dozvěděla, ţe Škárka prchl do chaty za Prahu, kde je zřejmě hnízdo povstalých členů VV a tam se zavázanýma očima (fakt jsem to četla!) odvezl včera odpoledne poslanec - odpadlík od VV Stanislav Huml - černým Hummerem (to vypadá na céčkový hollywoodský krvák) Kristinu Kočí na krátkou schůzku, aby ji pak s opět zavázanýma očima odvezl do Prahy. Zřejmě je to upovídaná ţena a tak se báli prozrazení. Sotva byla zametena pod koberec tak trochu uměle vyrobená Vondrova aféra s falešnými fakturami ProMoPro, je tu daleko výţivnější kauza Věcí veřejných, takto parlamentní pobočky sledovací Bártovy firmy ABL. Strana se před loňskými volbami bila v hruď, kterak zatočí s korupcí a teď jsme svědky toho, jak korumpuje vlastní členy. Ze skříní vypadávají kostlivci (sledování komunálních politiků slídily ABL), pučistů je u nich, jak máku a jediným výsledkem boje proti korupci jsou trestní oznámení napříč Věcmi veřejnými. Chudák John, měl zůstat u vlastních vočí, takhle se proti němu jen sepisují petice policistů a hasičů, které ţádají jeho odvolání a kdyţ uţ si ten neboţák najde novou hasičárnu v Rychnově, kde by nepískali, jen vystrčí nos z auta a on ji jede slavnostně otevřít, hned je odvolán do Prahy, aby coby předseda řešil to, co prostě vyřešit nelze. Jeden skandál následuje druhý, noviny něco rozmáznou, ale nikdo nic nevyřeší a nerozsoudí. Politici sedí pořád u svých koryt, smějí se nám a 3

4 chrochtají. Chráněni feudální imunitou vědí, ţe se jim opravdu nemůţe nic stát. Ponaučení je jedno propojení politických a ekonomických zájmů je nebezpečné nejen pro stát a jeho obyvatele, ale i pro samotné drţitele moci. Škoda, ţe ti naši jsou tak hloupí, ţe jim to zatím nedošlo. -sv- NÁS SE TÝKÁ DRUHÁ VARIANTA? Na serveru Youtube se v těchto dnech objevil zajímavý rozhovor. Bývalý hlavní ekonom konzultantsko-ekonomické americké agentury Chas, ekonomický vyjednavač vládní agentury NSA, kde působil deset let, John Perkins, v něm odhalil strategii Spojených států vůči jiným zemím. Jde o tak zajímavé sdělení, ţe si dovoluji z něj kousek ocitovat. Jen na samém počátku si připomeňme myšlenku Johna Adamse, druhého prezidenta USA, na níţ se Perkins odvolává: Jsou dvě možnosti, jak si podrobit národ. Jedna je zbraněmi, druhá prostřednictvím dluhu. A nyní samotný Perkins: To, co nejvíc děláme, je, že nalezneme zem, která má nějaké zdroje bohatství, které naše korporace zajímají, například ropa. Potom zprostředkujeme této zemi velkou půjčku prostřednictvím Světové banky nebo její sesterskou organizací. Ty peníze ale nikdy nejdou do země samotné. Namísto toho jdou našim velkým korporacím, které za ně budují infrastrukturu v dané zemi, elektrárny, průmyslové zóny, přístavy... Věci, ze kterých kromě našich korporací prosperuje jen hrstka bohatých v dané zemi. Peníze vůbec nejdou na věci, které by zlepšily situaci obyčejných lidí. Zemi a jejím občanům ale zůstane na bedrech obrovský dluh. Tak obrovský, že se nedá splatit. A to je část plánu - že dluh je nesplatitelný. V určitém stadiu přijdeme my, ekonomičtí vrahové, a řekneme jim: Poslouchejte, dlužíte nám moc peněz, nemůžete splatit dluh... Prodejte nám vaši ropu, levně... Prodají ji našim ropným společnostem. Nebo nám dovolte umístit ve vaší zemi vojenskou základnu, případně pošlete vojáky do některé země, kde se nám to hodí, třeba Irák. Hlasujte s námi v budoucím hlasování Spojených národů.. Donutíme je zprivatizovat energetické strategické podniky a podobně.. Ne, nemá smyslu komentovat to, co nám prozradil ekonom John Perkins. V Iráku, Libyi se nyní uskutečňuje jedna varianta tohoto plánu. Řecký problém je další varianta. A pokud jde o Českou republiku? Asi se na nás hodí také jedna z variant, pokud jde o vojenskou základnu, strategické suroviny a podniky, tak určitě, nemyslíte? Jaroslav Kojzar Z Haló novin z vybral -St- POSLEDNÍ UDÁLOSTI NESMÍ NIKOHO NECHAT V KLIDU Souběh různých událostí jak doma, tak i ve světě byl tak rychlý, ţe není moţné na všechno reagovat a hlavně vše sledovat, tak aby si člověk udělal skutečný obraz ze všech událostí, tak jak se seběhly. Pozastavil bych se nejdřív u 4

5 těch nejsmutnějších. Nalezením pozůstatků zavraţděné malé Aničky jsem byl hluboce otřesen. Vţdyť mám téţ vnoučata a jenom pomyšlení ţe by se některému mohlo stát totéţ, vzbuzují ve mně obavy. Kladu si tedy otázky. Muselo se to stát? Je na vině jenom Aniččin vrah? Viníka musíme hledat také ve společnosti, ve které ţijeme, kde násilí je prezentováno všemi formami, jako prostředek k úspěšnosti a jako daň nabyté svobody. Dobří advokáti dokáţí udělat ze zločince nakonec oběť a soud také tak rozhodne. Ta druhá smutná událost je mimořádné řádění přírodních ţivlů v Japonsku a útrapy obyvatelstva v postiţených oblastí. Mezinárodní pomoc je velmi chabá. I kdyţ charitativní sbírky mohou pomoci, je to málo a pomalé. To taková agrese západních států a USA v Libyi byla okamţitá. Takhle rychle měli tyto spřátelené státy přispěchat na pomoc zdecimovanému Japonsku, ovšem ropa je ropa a Libye si přece nebude rozhodovat jak s ní nakládat. Je to přímo hřích aby její obyvatelé měli jisté sociální výhody, jako studovat zdarma, zdravotnictví zdarma, no to přece nejde. Ať je Kaddáfí jakkoliv výstřední samozřejmě má také spoustu negativních chyb, lid jej nesmetl tak jako Mubaraka v Egyptě. Kdo jsou tedy ti "povstalci"? Asi to nebudou Libyjci, představovaní jako obyvatelstvo. Moţná, ţe jsou to ţoldáci převlečení za civilisty. Kdyţ pak začali dostávat na "frak" protoţe od Libyjců se pomoci nedočkali, zasáhli tedy se souhlasem RB agresoři Francie, Anglie a USA přesto, ţe bylo Kaddáfím vyhlášeno příměří. Rezolucí RB bylo povoleno pouze zřízení bezletové zóny nad Libyí, a pokud ji tyto státy porušily, staly se tedy agresory, protoţe bombardují celé území Libye. Lhali nám, kdyţ media oznamovala, ţe jde pouze o útoky na pozice Libyjské armády. Nyní se dovídáme, ţe to odnáší i civilisté. No aby se to nepletlo tak i kníţe pán t.č. ministr zahraničních věcí ČR posvětil naši armádní účast na tomto uměle vyvolaném konfliktu. Další zajímavá vnitřní událost je ta, ţe budou souzeni armádní korupčníci, ovšem bez vládních špiček, kteří prý o ničem nevěděli. Aby to byly tutovka a nic co by se mohlo profláknout na někoho z vládních špiček a tím je usvědčit, tak podle mého názoru se musela vykonat přepadovka vojenské policie v ČT, prý kvůli moţnosti vyzrazení státního tajemství. Moţná ţe je to tak, nebo jinak, ale nějak to do sebe zapadá. Co by však bylo ještě horší, aby šlo o snahu zastavit svobodu slova, kdykoliv se to bude někomu hodit. František Hadač KSČM ODMÍTÁ ZVÝŠENÍ DPH Přemýšleli jste o tom, co všechno se zdraţí nesmyslným zvýšením DPH? Současná vládní koalice (byť se houpe) nás zkouší, jak jen můţe. Kalousek nejprve vytasí srovnání obou DPH na 20 %, pak pod tlakem ubere a odstupňuje nárůst v následujících letech. Ale uvědomují si lidé, i Vy, ţe zvýšení či chcete-li srovnání DPH znamená, ţe se zdraţí: 5

6 - potraviny, nealkoholické nápoje - léky, vitamíny, zdravotnické pomůcky - teplo, vodné a stočné, svoz odpadu, úklidové sluţby - nové byty o statisíce korun - nájemné po deregulaci aţ o 150 Kč/m2 - jízdné v hromadné dopravě, lyţařské vleky a lanovky - dětské pleny a autosedačky - noviny, časopisy, knihy a vstupné - ubytování, domácí péče, lázně, sauny, posilovny - pohřební sluţby (jiţ dnes 20 aţ 30 tisíc Kč). Poslanci a senátoři za KSČM pro tento návrh ruku nezvednou! K OPTIMALIZACI STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ Optimalizace středních škol se v mnohých krajích na první pokus a v některých případech ani na druhý, nezdařila. Do problematiky optimalizace se nyní vloţil sám pan ministr školství a kvůli nepříjemné medializaci se snaţí napravit alespoň největší, do očí bijící přehmaty v některých krajích /např. sklářská škola v Novém Boru/ a postupně chce prý navštívit jednotlivá krajská zastupitelstva /alespoň to takto zaznělo v médiích/. O nutnosti optimalizace / rozuměj redukce/ středních škol se hovoří od roku Počínaje tímto rokem dochází ke sniţování populačního ročníku patnáctiletých, tedy budoucích studentů středních škol a učňů. Tento pokles se letos zastaví a následujících 8 let bude stagnovat. Aţ od roku 2019 má nastat pozvolný nárůst, který ale jiţ nedosáhne úrovně před rokem Skutečností je fakt, ţe udrţet školu s 60% naplněností je nemoţné. Na to kraje jako zřizovatelé středních škol finanční prostředky nemají a současná politickoekonomická situace celý stav ještě zhoršuje. Ještě smutnější skutečností ale je, ţe do tohoto stavu se kraje dostaly chybnou politikou státu, který povoloval vznik soukromých škol bez ohledu na jejich potřebu z hlediska počtu budoucích ţáků a struktury potřebných absolventů. Za optimalizaci nyní vláda vydává jen faktickou redukci škol státních a o redukci škol soukromých ani neuvaţuje. Ve školském systému existují dvě nerovné skupiny škol - státní a soukromé. I nestátní školy, které nejsou zřizované krajem /státem/, jsou přesto financované ze státního rozpočtu. Dotace se pohybují v rozmezí 50 80% dotací školám státním. Na těchto školách se ale navíc vybírá i nemalé školné. Nikdo nepopírá, ţe i soukromé školy mají ve vzdělávacím systému své místo pro doplnění těch oborů, které krajské školy nenabízejí, jako doplněk toho, co chybí, ale ne jiţ obory ekonomické, obory podnikání, kterých je na státních školách dostatek. O optimalizaci soukromých škol se ale nehovoří. Ona totiţ 6

7 není tak jednoduchá a současná vláda o ni nemá zájem. Snazší je administrativní rušení, slučování a redukce škol státních. Nárok na státní finanční prostředky má soukromá škola po splnění určitých podmínek, které upravuje Zákon 306/1999Sb. Jednou z podmínek je posouzení, zda škola bude či nebude zapsaná do rejstříku škol. V zákoně se praví, cituji: Orgán, který vede rejstřík škol a školských zařízení, ţádost o zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku dále zcela nebo zčásti zamítne v případě, ţe posouzením ţádosti zjistí, ţe a) ţádost není v souladu s dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR a současně příslušného kraje Z toho tedy vyplývá, ţe kdyţ orgán ţádost, ze zákonných důvodů nezamítne, je povinen ji povolit. A za pojem dlouhodobý záměr se dá schovat cokoliv. Politici slibují, ţe jiţ nebudou povolovat další soukromé školy. V české kotlině se však toho tolik naslibovalo, ţe takovým slibům uţ věřit nelze. Soukromá škola se chová jako kaţdý jiný soukromý subjekt. Zrušení nebo jakákoliv její optimalizace prostým nařízením není moţná. Lze ji ale efektivně uskutečnit změnou zákona o poskytování dotací a to tím, ţe se tyto státní příspěvky sníţí. Pokud se současně s redukcí státních škol nesníţí i dotace školám církevním a soukromým, tak aby i oni museli svůj rozsah dobrovolně optimalizovat, studenti logicky díky optimalizaci státních škol přejdou na školy soukromé a nenaplněnost těch státních škol bude pokračovat a vyţadovat si další a další optimalizace, aţ za nějaký čas s velkým údivem zjistíme, ţe jsme tímto způsobem elegantně přesně v intencích záměru pana ministra a pravicové vlády zprivatizovali české školství. To KSČM nechce připustit, natoţ se na tom podílet. Stát musí zodpovídat za vzdělanost národa. Alena Nohavová, zastupitelka Jihočeského kraje za KSČM KOMUNISMUS = DÍTĚ KŘESŤANSTVÍ? K této úvaze mě nepřiměl čas velikonoční, ale prostý fakt, ţe v kostele sv. Jiljí v Třeboni visí jiţ nejméně 10 let a to na 4 místech plakát s nápisem: NEVĚŘTE KOMUNISTŮM! s výčtem obětí na ţivotech a perzekucích zejména z 50. let. Stejný plakát visí i na kostele sv. Alţběty na městském hřbitově. Tam uţ mohou ale být ty ţabomyší politické boje ţiváčků, těm zemřelým, naprosto ukradené! Kdyţ uţ ne v kostele, tak alespoň na hřbitově by měl být člověk politiky ušetřen. Vţdyť právě teprve tam si budeme všichni naprosto rovni, o coţ usiluje právě komunistická ideologie. V předsíni kostela je trvale předloţena k podpisu petice: Nechceme si zvykat na komunisty! Copak asi vede místního faráře Hugo Pitela (83 let) k takovéto antikomunistické hysterii? Pravděpodobně asi to, ţe byl po zrušení kláštera v 50. letech internován a údajně po celý ţivot perzekuován totalitním reţimem. Kam se ale u něho poděla ta církví proklamované láska k bliţnímu, spojená s odpuštěním na věčnosti? I u 7

8 tohoto, jistě moudrého starce, který dnes materiálně ani duchovně jistě nestrádá, se křesťanská láska proměnila v ostouzení, vyvolávající nenávist k bliţnímu. V kaţdém svém kázání musí nutně nějakou svou antikomunistickou invektivu věřícím přesvědčivě sdělit. Radnice dokonce přiklepla (po volebním vítězství KDU ČSL) částku Kč na obnovu jeho historické kazatelny! Takové moţnosti a prostředky k pravidelnému oslovování svých příznivců nemá dnes ţádný politik! I ve veřejnoprávním rozhlase a TV si dnes můţete naladit spoustu pravidelných křesťanských pořadů a mši v přímém přenosu (a to nepočítám celoplošnou stanici PROGLAS, provozovanou výhradně jen katolickou církví). Neexistuje ale ani jeden, jediný ateistický pořad, který by zpochybňoval existenci Boha a kriticky hodnotil církevní dějiny provázené krvavými kříţovými výpravami a válkami, genocidou Indiánů, mučením a upalováním čarodějnic a kacířů a ostouzením Ţidů. Stejně jako se ze své krvavé historie snad poučila církev, tak se ze své nedávné historie mohou snad poučit i komunisté a není dnes proto ţádný důvod jim nevěřit. Svou úvahu bych rád uzavřel citátem A. Hitlera: Komunismus je dítětem křesťanství a všechno jsou to jenom takové hlouposti, které si vymysleli Ţidé (Jeţíš Kristus = syn Ţidovky a neznámého otce a Ţid Karel Marx), aby tak ovládli svět, jak jim to v Bibli předpověděl Hospodin (Izraelity rozmnoţím jak písek na poušti a hvězdy na nebi). A není nakonec křesťanství stejně jako komunismus jenom tím opiem lidstva? Jindřich Kříž JURIJ GAGARIN NÁS VŠECHNY PŘED 50 LETY POZVAL DO VESMÍRU V Sovětském svazu byla 12. dubna 1961 vypuštěna na oběţnou dráhu kolem Země první kosmická loď Vostok s člověkem na palubě. Kosmonautem je občan SSSR letec major Jurij Alexejevič Gagarin tak zní první věty Tiskové agentury SSSR, která o cestě prvního člověka do vesmíru informovala celý svět krátce po Gagarinově startu ve středu dopoledne. V Československu tuto zprávu jako první přineslo Rudé právo ve svém zvláštním vydání, které vyšlo jiţ krátce po poledni, ve 12:30. Jurij Gagarin v kabině kosmické lodi Vostok oblétl jednou Zemi a po letu, trvajícím 1 hodinu a 48 minut úspěšně přistál nedaleko Saratova na břehu Volhy. Za 108 minut jeho kosmického letu se z 27letého neznámého ruského pilota stala největší světová celebrita své doby. Jeho první zahraniční cesta vedla 28. dubna 1961 do Československa. Jurij Gagarin ve své kosmické lodi Vostok pouze jedenkrát obletěl Zemi. Přesto to však byla událost, která změnila svět! Z internetových stránek České astronomické společnosti ze vybrala -sv- 8

9 VYBRALI JSME PRO VÁS: VZPOMÍNKY NĚMECKÉHO VOJÁKA Ruské jednotky, se kterými jsme se střetávali na začátku války, převáţně jenom prchaly. Ale vojáci, které proti nám poslali u Moskvy, to uţ byli vojáci jiné kvality. Byli odhodláni Moskvu ubránit a uměli v zimě lépe bojovat neţ my. Byli čerství a my vyčerpaní, oni měli novou výzbroj a naše dosluhovala, oni bojovali s nadšením a zápalem a nám zrovna docházela morálka. Nemohl jsem se vyhnout pocitu hořké ironie nad tím, ţe do nebes vynášená německá armáda byla nyní zastavena na bojišti lidmi, které naše vláda popisovala jako niţší rasu (podlidé). Vybráno z knihy Siegfrieda Knappeho et Teda Brusawa, Vzpomínky německého vojáka, , vyd. nakladatelství Naše vojsko, Praha Jbí- PŘIŠLO JARO DO VSI Přišlo jaro do vsi, kde jsi, zimo, kde jsi? Byla zima mezi nama a včil uţ je za horama, hu, hu, hu, jaro uţ je tu! Tahle lidová říkanka z Moravy nás uvádí do doby, kdy se mění roční období, kdy zimu nahrazuje jaro a obrazně smrt, resp. spánek zase ţivot. Je jisté, ţe v dnešní době v zimě zdaleka nestrádáme, přesto jistě stojí za to příchod jara, zeleně, tepla, slunce, ale i ţivotadárného deště oslavit. A k tomu nám i dnes slouţí Velikonoce, pohyblivé jarní svátky, které se slaví v neděli po prvním jarním úplňku (ten bude letos v pondělí , proto i Velikonoce jsou aţ na konci dubna). I kdyţ se nám křesťané snaţí namluvit, ţe Velikonoce jsou křesťanské svátky, není to pravda. Původně to byly svátky ţidovské, zvané pascha a slavené - také v jarních týdnech na památku vysvobození Izraelitů z egyptského zajetí. Ovšem svátky kolem jarní rovnodennosti slavili naši dávní předkové spontánně, z prosté radosti nad tím, ţe se země probouzí k ţivotu, pole čekají na setbu, prodluţuje se den a déle svítí slunce. Jako připomínka návratu taţných ptáků z jihu se dříve peklo pečivo, zvané ptáčci uzlíky. Co se týká velikonočních vajíček, coby symbolu nového ţivota, jako první se jimi v období jarní rovnodennosti obdarovávali Egypťané, Slované pak prosluli tím, ţe je malovali a jinak zdobili. Červeně obarvená vejce se nazývala kraslice, protoţe staroslovansky, ale také rusky slovo krásnyj znamená červený. Symbol berana, resp. beránka, jako jarního mláďátka, byl zase před několika tisíci let rozšířen v celém Středomoří, ovládaném tehdy pasteveckými národy. Beránek, jako obřadní pokrm je u nás znám od středověku. Protoţe ne kaţdý si beraní maso 9

10 mohl dovolit, peklo se pečivo ve formě v podobě beránka. A tak na závěr povídání o Velikonocích předkládám čtenářkám a čtenářům jeden z mnoha receptů, i kdyţ je mi jasné, ţe kaţdá rodina má na něj svůj vlastní osvědčený recept. VELIKONOČNÍ BERÁNEK Z TVAROHOVÉHO TĚSTA 250 g másla nebo rostlinného tuku, 250 g krupicového cukru, 250 g měkkého tvarohu, 250 g polohrubé mouky, 3 vejce, ½ prášku do pečiva, strouhaná kůra z omytého citronu, 50 g jader vlašských ořechů Změklý tuk a tvaroh dobře utřeme s vejci a cukrem. Přidáme mouku, prášek do pečiva, usekaná ořechová jádra a citronovou kůru. Formu na beránka vymaţeme tukem a vysypeme moukou, potom naplníme připraveným těstem. Přiklopíme a pečeme ve vyhřáté troubě asi 45 minut. Ihned po vyjmutí z trouby opatrně vyklopíme (horkou formu zabalíme na pár minut do utěrky, namočené do studené vody a vyţdímané a beránek pak vypadne z formy raz dva) a buď pocukrujeme, nebo polijeme čokoládovou polevou. Krájíme ho aţ po vychladnutí. Beránka také zdobíme, např. oči a čumák z lentilek nebo hrozinek, kolem krku mu uváţeme mašli. -sv- O JEDNOM PODNIKU Byl jednou jeden podnik a v něm čtyři zaměstnanci, kteří se jmenovali: KAŢDÝ, NĚKDO, KDOKOLIV a NIKDO. Jednoho dne bylo třeba splnit důleţitý úkol a KAŢDÝ si byl jist, ţe to NĚKDO udělá. Mohl to udělat KDOKOLIV, ale NIKDO to neudělal NĚKDO se rozzlobil, protoţe to přece byla práce pro KAŢDÉHO. KAŢDÝ si myslel, ţe by to mohl udělat KDOKOLIV, ale NIKDO si neuvědomil, ţe to KAŢDÝ neudělá. Nakonec KAŢDÝ obviňoval NĚKOHO, ţe NIKDO neudělal to, co mohl udělat KDOKOLIV -koh- Já jsem malý něţný asfaltér a mám plno smůly. Kdybych měl tolik peněz co mám smůly koupil bych si letadlo Tebe bych posadil po pravici Pod křídla bych vzal sedláka Ivana Drába Františka NEDĚLNÍ VYSTŘIHOVÁNKA KAREL SÝS 10

11 Crusoe Robinsona květináč kočku a knihu jak vykonati velké činy A na zádi u kormidla by seděl sám henri Rousseauu a zpíval by La la la Tak bychom krouţili nad Pískem Lidi by zvedali hlavy pokyvovali a pyšně ukazovali prstem: Hleďte to je přece letadlo našeho malého zrzavého asfaltéra Záviděli by i nezáviděli A pak by se pokojně rozešli do svých domovů. Ze sbírky Rodné číslo Homéra vyšlé v edici Alba 1986 vybral -Jbí- VÍTE, CO JSOU LEVICOVÉ KLUBY ŽEN? Levicové kluby ţen /LKŢ/ jsou dobrovolná sdruţení působící na území České republiky. Účelem sdruţení je sdruţovat levicově orientované ţeny i muţe v jejich úsilí o rovnoprávné postavení ţen ve společnosti. Členem LKŢ se můţe stát kaţdý, kdo souhlasí s jeho posláním, zajímá se o jeho činnost a hodlá se jí účastnit. Členové mají právo: - takový klub zaloţit, zvolit obsah a formu jeho činnosti a působiště - být informováni o činnosti všech orgánů LKŢ, vyjadřovat se k její činnosti,kontrolovat ji, podílet se na rozhodování, volit a být volen. LKŹ rozvíjí svoji činnost za pouţití především vlastních prostředků, tj. členských příspěvků, o jejichţ výši rozhodují jednotlivé LKŹ, darů a vlastní činnosti. Základním článkem je LKŢ, který se utváří nejméně počtem tří členů a registruje se u Republikové rady LKŢ, která sídlí v Praze, Mezičlánkem je Krajská rada v Českých Budějovicích. -Pl- AKCE K MDŽ V OKRESE Co do počtu účastníků se největší akce k Mezinárodnímu dnu ţen koná kaţdoročně v JINDŘICHOVĚ HRADCI. V roce letošním to bylo v úterý 8. března v sále Střelnice. 11

12 Jiţ krátce před 17. hodinou započala své vystoupení skupina Standart pod vedením Františka Sehnala. Po dvou skladbách přítomné ţeny přivítal místopředseda OV KSČM Stanislav Míka a předal slovo Aleně Nohavové, zastupitelce kraje za KSČM, která krátce připomněla důvod a význam MDŢ pro dnešní dobu. A pak uţ to tzv. jelo: - vystoupení 4 skupin děvčat z Aero teamu Lena z Jindřichova Hradce - 3 skladby k tanci a poslechu od Standartu, prodej lístků do tomboly - vystoupení Jarošovské krojované druţiny - hudba, prodej lístků do tomboly - losování hlavních cen tomboly - závěrečné skladby. Při odchodu obdrţela většina ţen nádherný karafiát (které tentokrát opravdu dlouho vydrţely čerstvé) a přáníčko od KSČM k MDŢ. Proč většina? Protoţe jsme karafiáty a přáníčka začali u vstupu rozdávat aţ v a těch zhruba 40 ţen, které odešly předtím, mělo smůlu. Nicméně rozdali jsme na 180 karafiátů, coţ je opět více neţ v roce V průběhu akce, která byla tentokrát velmi hektická (a to se tentokrát nemohly zúčastnit děti ze souboru Koťata kvůli nemoci p. učitelky) se tam vystřídalo kolem 450 (!!!) lidí vystupujících a jejich doprovodů bylo přes 150. Velké poděkování patří ţenám z Levicového klubu ţen za zabalení a výdej tomboly, samozřejmě také těm, co pomohli při jejím prodeji a věřte, ţe to nebyli jen komunisté, ale lidé ochotní pomoci. Naopak jen kritiku mohu uvést na adresu komunistů v J.Hradci (aţ na výjimky), kteří necítí nutkání pomoci při organizování takovéto velké akce!!! Stanislav Míka, místopředseda OV KSČM V neděli 6. března 2011 ve 14 hodin se sál Městského kulturního střediska VE SLAVONICÍCH zaplnil více neţ dvěma sty návštěvníky. Přišli společně oslavit svátek ţen celého světa. Oslavu zahájil předseda MěV KSČM s. Prokeš. Přivítal přítomné, zvlášť soudruhy ze Starého Města, představil Malou jemnickou kapelu, která se postarala o hudební doprovod, a předal slovo starostovi města s. Urbanovi. Ten ve svém projevu konstatoval současnou neutěšenou situaci ve společnosti - vysokou nezaměstnanost, chystané zvyšování DPH, vysokou míru korupce. Připomněl počátek tohoto svátku jako dne solidarity ţen v boji za mír a rovnoprávnost. Závěrem popřál všem ţenám dobrou zábavu v nedělním odpoledni a hodně sil ke zvládnutí kaţdodenních starostí. Po úvodním vystoupení starosty města následovalo vystoupení pěveckého souboru dětí Základní školy praktické ze Slavonic. Jejich vystoupení se líbilo, o čemţ svědčil silný potlesk. Pak následovala taneční zábava, zpestřená výdejem malých výher z tomboly. Krátce po čtvrté došlo v sále k "přepadení" a skupina "banditů" zajala s. Prokeše. 12

13 Účastníkům oslavy pak nezbylo, neţ se sloţit na výkupné a tím ho osvobodit. Před pátou byly taţeny hlavní ceny tomboly a potom uţ hudba střídala skladby jak pro mladší, tak i dříve narozené. Ani se nechtělo věřit, ţe se přiblíţila devatenáctá hodina a s ní nutnost končit. Spokojené tváře odcházejících byly povzbuzením pro pořadatele, ţe jejich úsilí nevyznělo naplano a přispělo k obohacení společenského ţivota města. Z. Povová Jak jsme slavili 100. výročí MDŢ v DAČICÍCH? Titulek napověděl, ţe v letošním roce je to jiţ 100 let, kdy byl MDŢ uznán jako svátek ţen celého světa. Proto jsme i my začali s jeho přípravami jiţ koncem loňského roku. Dohodli jsme se, ţe oslavu uskutečníme v sobotu 5. března od 14:00 hod ve vinárně hotelu Stadion. Musím říci, ţe se jednalo jiţ o IX. Setkání k MDŢ po listopadu Součástí příprav bylo i zajištění hudby a především bohaté tomboly. Zde musím ocenit přístup většiny členů strany a některých bezpartijních. Za jejich pomoci se nám podařilo zajistit 145 cen. Při páteční přípravě jsme přichystali 135 cen, které účastníci mohli vyhrát ihned a 10 cen pro hlavní tombolu. Chci zdůraznit, ţe tombola nám přináší nemalé finanční prostředky pro další činnost a nezvyšování členských příspěvků. I kdyţ jsme přípravě věnovali velkou pozornost, přece jenom jsme s netrpělivostí očekávali, jaká bude účast. Mohu říci, ţe předčila naše očekávání. Jiţ před 14. hodinou byla účast 85 občanů. Ţenám jsme předali rudé karafiáty a blahopřání. Musím ocenit i přístup města. Pozvání přijal starosta Ing. Štěpán (ODS), který po zahájení setkání s. Markem, předal nejstarší ţeně v sále velkou kytici a asi jednu hodinu s námi setrval. Po zahájení následovala volná zábava při tanci prodej losů tomboly. Netrvalo dlouho a losy byly vyprodány. V 16. hodin proběhl tah hlavní tomboly. Poté pokračovala volná zábava a tanec. Poslední účastnící odcházeli ve 20. hodin, kdy bylo setkaní ukončeno. Všem se setkání moc líbilo a uţ nyní se připravujeme na setkání v příštím roce, které bude jubilejní DESÁTÉ! Josef Marek předseda ZO KSČM Dačice 4. března se ţeny ve STUDENÉ sešly, aby jako kaţdý rok oslavily svůj svátek MDŢ. Společenská místnost Domu s pečovatelskou sluţbou byla zcela zaplněna oslavenkyněmi. Popřát a potěšit je svým vystoupením přišly opět děti z MŠ a ZŠ. Překvapením, které bylo vyslechnuto téměř se zatajeným dechem, bylo vystoupení tří mladých nadaných hudebnic. Harfa, housle a zpěv zprostředkovaly ţenám ukázky renesančních skladeb. Potom jiţ oslavenkyním popřál starosta V. Němec a seznámil je s plány obce do budoucna. Zábava se rozproudila jako vţdy za podpory hudby, kterou 13

14 opět zajistil F. Dědina. Ţeny si zazpívaly a pobesedovaly s přítomnými zastupiteli obce. Domů si odnášely přáníčko a kytičku a těšily se, ţe se opět za rok sejdou. M.Jinochová Ve středu 9. března ve 14:30 hodin měla pravidelná schůzka Senior klubu v ČESKÉM RUDOLCI slavnostnější ráz. Náplní schůzky byla malá oslava MDŢ. Několik seniorek bylo tentokrát nemocných a mezi nimi i jediný muţský člen Senior klubu, přesto se sešlo 24 ţen z Rudolce, Markvarce, Radíkova a z Matějovce. Ţenám přišly popřát děti z Mateřské školy, se kterými paní učitelky nacvičily krátké pásmo písniček, hezkých básniček a tanečků. Nakonec se děti rozběhly mezi babičky, kaţdé podaly ruku a předaly pěknou papírovou kytičku. Ţeny je odměnily upřímným potleskem a předaly jim sladkou odměnu. S blahopřáním a poděkováním za dlouholetou aktivní spolupráci Senior klubu při společenských akcích v Českém Rudolci a v Markvarci pak krátce vystoupili starosta obce a předseda ZO KSČM. Mezi seniorky zavítala také nová předsedkyně kulturní komise Rady obce, která seniorkám poděkovala za dobré cukroví, které seniorky napekly na prosincovou vánoční slavnost, a navrhla jim několik podnětů pro náplň schůzek Senior klubu. Za účasti člena Rady obce pak přítomní 3 muţi předali seniorkám karafiáty, blahopřejný list a podíleli se na obsluze při malém občerstvení. Následující neformální beseda, podbarvená reprodukovanou lidovou hudbou, pak pokračovala do pozdních odpoledních hodin. F.Thüringer Ve čtvrtek 10. března od 15 hodin v klubovně dobrovolných hasičů na veřejné schůzi ZO KSČM NOVÁ VČELNICE byla nejprve podána informace o činnosti výboru, výsledcích komunálních voleb včetně nejbliţších úkolů, které před námi stojí. Dále bylo popřáno členům, kteří v měsíci březnu oslaví své narozeniny. Hlavním bodem programu byla oslava MDŢ s připomenutím významu tohoto dne. Kaţdá přítomná ţena obdrţela perníkové bohatě zdobené srdíčko a písemné blahopřání. Na stolech bylo prostřeno občerstvení a pro zpestření programu byla připravena i malá tombola. Při tomto slavnostním posezení bylo místo i na milé vzpomínání, ţivotní záţitky i na nějaký ten vtip. Bylo to milé, bezprostřední a velice příjemné posezení. Nepřítomné soudruţky byly osobně navštíveny a milé dárky také jim byly předány. -ZB- POHÁR VYHRÁL ZDENĚK ŠÁROVEC Z TÁBORA 11. ročníku turnaje v mariáši O třešničkový pohár, který se i tentokrát uskutečnil v penzionu Racek v Horní Pěně, se zúčastnilo 38 hráčů z blízkých i vzdálených míst. Nejdelší cestu váţil Josef Průša z Jičína, Miroslav Kalaš 14

15 z Prahy. Naopak pár kroků to pak měli Jindřich Kalvas a Josef Krejčí oba z Horní Pěny. Původně se měl turnaj, hraný v rámci Jihočeské ligy voleného mariáše, na pět kol po 60 minutách, konat jako tzv. trojkový. Jenţe se nedostavil počet hráčů dělitelný třemi, tudíţ bylo nutno turnaj odehrát jako pauzírovaný mariáš. Zahrálo si tedy všech 38 hráčů. Po napínavém průběhu, kdy se pro kaţdé kolo hráči u jednotlivých stolů střídali, vyhrál Zdeněk Surovec před Benjaminem Botkou (oba z Tábora) a třetí skončil Jiří Průša z Kardašovy Řečice. Smutné bylo, ţe se nezúčastnil ţádný komunista. Na otázku kdo ţe vyhrál jsem odpovídal, ţe KSČM v mé osobě. Sice jsem samozřejmě nehrál, ale organizačně bylo vše, jak má být, coţ byla má výhra. Kaţdý z hráčů si odnesl nějakou cenu podle vlastního výběru a vítěz samozřejmě navíc rudý skleněný pohár. Zajímavé bylo, ţe hodně ceněny byly ceny brambory. Uţ asi nastala doba, kdy brambory stojí stejně jako banány, jak prorokoval V. Havel. Jen nám jaksi zapomněl říci, ţe se nebudou zlevňovat banány, ale zdraţovat právě ty brambory. To ale uţ je jiná záleţitost neţ turnaj v mariáši. -St- VÝZVA Na OV KSČM v J. Hradci je blanket petice za navrácení sochy Julia Fučíka, autora známé Reportáţe psané na oprátce, statečného bojovníka proti fašismu a vynikajícího novináře, na důstojné umístění na veřejných prostranstvích. Redakce Naděje doporučuje, aby naši čtenáři a příznivci tuto petici podepisovali. Petiční výbor je ve vskutku reprezentativním a důstojném sloţení. Tvoří jej sdruţení Vojáci proti válce, Společnost Julia Fučíka, Spolek českých novinářů, poslanec Evropského parlamentu M. Ransdorf, exprezident Mezinárodního svazu studentstva Josef Skála, dále Unie českých spisovatelů Karel Sýs a předsedkyně Výboru národní kultury Jarmila Vrcholová Pátová. Jistě se takto zaplní jmény, pak bude tato listina zaslána k rukám Jana Jelínka, jako osoby oprávněné zastupovat petiční výbor, do Prahy, z OV KSČM v J. Hradci. Je to tedy zároveň i naše vizitka, vţdyť třeba i u nás došlo k odstranění busty Julia Fučíka na hlavním náměstí v Třeboni. Máme ale radost, ţe Fučíkovo jméno zůstalo v našem okrese v názvech ulic v Nové Včelnici a ve Slavonicích. JBí- 15

16 MÁJOVÉ OSLAVY LAMPIÓNOVÉ PRŮVODY V naší okresní organizaci komunisté tradičně připravují pro občany ve dvou místech lampiónové průvody v předvečer oslav Svátku práce a lásky 1. Máje. Letos to bude v sobotu 30. dubna. V Českém Rudolci, kde komunisté organizují lampiónový průvod, se o program na večer starají mimo KSČM i další spolky. Sraz účastníků je ve 20:15 u kulturního domu. V Jindřichově Hradci mimo lampiónový průvod připravujeme i tradiční vatru a skromný ohňostroj. Zde jde čistě jen o akci KSČM a sraz účastníků je ve 20:30 před V. ZŠ na sídlišti Vajgar. MÁJ Prvomájová setkání v posledních letech organizuje KSČM v Třeboni a v Jindřichově Hradci. Bude tomu tak i v letošním roce na tradičních místech a v tradičních časech. - V Třeboni v neděli 1. května od 10:00 hodin u sídliště HLINÍK vystoupí představitel KSČM a Klubu českého pohraničí, reprodukovaná hudba. - V Jindřichově Hradci také v neděli 1. května 2011 od 10:00 hodin u restaurace U ŠENKÝŘE bude účastníkům hrát skupina Standart pod vedením F. Sehnala, vystoupí představitel KSČM, Levicového klubu ţen a Klubu českého pohraničí. Zajištěno je občerstvení. Na obou místech budou k dispozici propagační materiály KSČM. PIETNÍ AKTY V okrese se konají pietní akty k výročí osvobození našeho regionu Rudou armádou v řadě míst. Nejčastěji je organizují obce či města, ale také KSČM. Společně se kaţdoročně konají pietní akty organizované obecním či městským úřadem s KSČM ve Slavonicích, Studené, Českém Rudolci, aj. Ve dvou městech však komunisté organizují pietní akty samostatně. - V Nové Bystřici to bude v neděli 8. května. Účastníci se schází tradičně v 18:00 hodin na náměstí a odtud jdou průvodem na místní hřbitov, kde poloţí květiny a vzpomenou na padlé rudoarmějce. Cestou poloţí květiny i k památníku padlých z I. světové války. - V Třeboni se pietní akt koná v pondělí 9. května v 18:00 hodin u památníku padlých Na Kopečku. I zde si účastníci připomenou padlé osvoboditele z konce světové války. Kaţdoročně se občané našeho okresu účastní společně s občany z Pelhřimovska a Táborska vzpomínkové akce v partyzánské obci Mnich, kde na samém konci války zahynuli v přestřelce s fašistickými vojsky čeští a sovětští partyzáni. I v letošním roce pojede 7. května z Dačic (v 7:15 z horního náměstí), 16

17 Slavonic (v 7:30 od autobusového náměstí), Starého Města p/land. (v 7:40 na náměstí), Novou Bystřici (v 7:55 u autobusového nádraţí), Jindř. Hradec (v 8:15 od zastávky MHD u Alberta, v 8:18 od zastávky MHD na nábřeţí a v 8:20 od zastávky MHD v Jarošovské ulici) a Nové Včelnice (8:35 u kostela) zvláštní autobus. Program je tradiční, poloţení kytic a věnců, hymny, krátký projev tentokrát místopředsedkyně ÚV KSČM s. Miloslavy Vostré, Internacionála, kulturní program, občerstvení. Na všechny uvedené akce, ale nejen na ty, zveme naše spoluobčany. Stanislav Míka, místopředseda OV KSČM BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA Ve čtvrtek 21.dubna od hodin se v prostorách OV KSČM (viz tiráţ Naděje) uskuteční další z bezplatných právních poraden. Předem objednaným zájemcům (!!!) opět poskytne základní právní rady předseda OV KSČM JUDr. Tomeš Vytiska. Máte-li tedy zájem o tuto sluţbu, kterou občanům bezplatně nabízí okresní výbor, kontaktujte místopředsedu OV KSČM Stanislava Míku (tel ; ) a dohodněte si s ním v předstihu čas schůzky!!! Upozorňuji, ţe poradna funguje pouze (!!!) na základě domluvy. Další bezplatná právní poradna bude v opět ve čtvrtek 19. května St- ZA ING. VLADIMÍREM KUCHYŇKOU V pátek 18. března 2011 jsme se naposledy rozloučili s dlouholetým komunistou, zastupitelem za KSČM v Jindřichově Hradci, členem ÚV KSČM za naší okresní organizaci po 3 volební období soudruhem Ing. Vladimírem Kuchyňkou, který zemřel po těţké nemoci ve věku 76 let. Kaţdý z nás dobře ví jak bolestivé je loučení s člověkem, který je nám blízký a kterého si váţíme. Takovým člověkem pro mne osobně byl Vladimír Kuchyňka. Neznám moc lidí, kteří by se na jakákoliv jednání připravovali tak poctivě jako on. Byl odborníkem s velkým O v záleţitostech územních plánů a hodně představitelů obcí z našeho okresu u něj našlo pomoc a radu. Byl znalcem dějin Vitorazska jako málokdo jiný a dokázal o nich se zaujetím a velmi poutavě vyprávět. A tak bych mohl psát o jeho práci mezi myslivci, ve státní správě a samozřejmě pro komunistickou stranu. ČEST JEHO PAMÁTCE A PRÁCI! Stanislav Míka, místopředseda OV KSČM 17

18 BLAHOPŘEJEME Vše nejlepší, především však zdraví, štěstí a spokojenost přeje Okresní výbor KSČM Jindřichův Hradec soudruţkám a soudruhům, kteří se v období mezi vydáním Naděje č. 4/2011 (13. dubna 2011) a Naděje č. 5/2011 (10. května 2011) doţili či doţijí ţivotních výročí a to 70, 75, 80 a více let. Jsou to: Kadlec Jan ze Slavonic Ducháčková Jindřiška z Dačic Janoušková Jaroslava ze Samosol Končický Jaroslav z Jindřichova Hradce Kubín Vladimír z Břilic Kalkus Jaroslav z Třeboně Peroutka Václav z Klece Zamazlová Ludmila z Dačic Marek Jaroslav z Klikova Švec Jaroslav z Jindřichova Hradce Michálek Vlastislav z Jindřichova Hradce Cechová Jiřina z Dačic Brojír Vlastimil z Jindřichova Hradce Vodrášek Václav z Potočné Tampír Josef z Otína Hanzalová Zdeňka ze Strmilova 2.5. Jeţek Václav z Nové Včelnice 4.5. Kopřiva Miroslav z Artolče 5.5. Suchý Stanislav ze Stálkova 6.5. Čonka Rudolf z Jindřichova Hradce 7.5. Kučerová Zdeňka ze Stráţe nad Neţárkou OV KSČM Jindřichův Hradec UŢ JSTE SLYŠELI I TENHLE? Arabská teroristická komanda oznámila, ţe ţádný útok na ČR nechystají. Jejich analytická skupina totiţ zjistila, ţe po likvidaci vlády, parlamentu a senátu by se naše ţivotní úroveň zvedla na trojnásobek. Mladý adept právnického doktorátu dostane u zkoušek otázku: Co je to podvod? Podvod je, jestliţe mě teď necháte propadnout. Jak to?, ptá se profesor. Protoţe paragraf 265 trestního zákoníku zní: Kdo zneuţije nevědomosti něčí aby jej poškodil, dopustí se podvodu... 18

19 NEJBLIŽŠÍ AKCE, NABÍZÍME, INFORMUJEME, PŘIPRAVUJEME * OV KSČM má drobné PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY: - Zapalovače se znakem KSČM 10,-Kč - Propisovací tuţky se znakem KSČM 8,-Kč. * v sobotu 21. května proběhne II., ročník POCHODU NA TROJMEZÍ se startem a cílem ve Slavonicích * chcete - li navštívit WEBOVÉ STRÁNKY OV KSČM Jindř.Hradec, zadejte do vyhledávače OV KSČM Jindřichův Hradec a pak postupujte podle nabídky. Druhou moţností pak je zadat adresu: * Víte, ţe KSČM provozuje prostřednictvím a.s. Futura Praha, která vydává Haló noviny, také INTERNETOVÉ RÁDIO HALÓ FUTURA. To si mohou zájemci najít na internetu * PŘIHLÁŠKA DO KSČM zájemci o členství v KSČM se mohou nově přihlásit, mimo jiţ tradičních cest /prostřednictvím ZO KSČM, OV KSČM/, také přes webové stránky KSČM (ve vyhledávači zadáte kscm a nahoře na stránce kliknete na část PŘIPOJTE SE a pak si kaţdý zájemce můţe vybrat postup. máte-li zájem o PRAVIDELNOU ČETBU NADĚJE, obraťte se na OV KSČM a jistě se dohodneme na způsobu distribuce našeho listu pro Vás. Předplatné na rok 2011 zůstává nezměněno a to ve výši 50,-Kč. 19

20 20

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016 vydal tiskový odbor PONDĚLÍ 2. května 2016 Předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček přijme předsedu stálého

Více

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček Stanovy spolku Spolek rodičů - Havlíček Článek 1 Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název spolku je Spolek rodičů - Havlíček (dále jen spolek) 2. Sídlo spolku je ZŠ Litoměřice Havlíčkova

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Rezignace Radka Johna Praha 12. května 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing & Social

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Osmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá Waltersdorf 1. října 2011 1/5 V sobotu 1. října 2011 se v Dolní

Více

Z á p i s. z důvodu účasti na ustavující schůzi hospodářského výboru - posl. Věra JAKUBKOVÁ, Ing. Miloš MELČÁK, CSc.

Z á p i s. z důvodu účasti na ustavující schůzi hospodářského výboru - posl. Věra JAKUBKOVÁ, Ing. Miloš MELČÁK, CSc. Z á p i s z 1. (ustavující) schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala 13. září 2006 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Článek 1 Název a sídlo spolku 1. 1 Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov (dále jen Spolek ) 1. 2 Sídlo Spolku je: Základní

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s.

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. STANOVY SPOLKU I. Úvodní ustanovení 1. Klub přátel Cyrilometodějské školy v Brně, ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení

Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek I. 1. Občanské sdružení nese název Sdružení Ferdinanda Peroutky. 2. Sdružení Ferdinanda Peroutky je dobrovolné

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2005

V Ř E S K O V Á K květen 2005 V Ř E S K O V Á K květen 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní úvodní slovo musím věnovat chování některých z vás. Ač jsme několikrát upozorňovali na to, že do kontejnerů patří jen určený odpad,

Více

Velikonoční pečení. Ing. Miroslava Teichmanová

Velikonoční pečení. Ing. Miroslava Teichmanová Velikonoční pečení Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období ZAPIS

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období ZAPIS Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 6. volební období ZAPIS z 6. schůze výboru pro obranu a bezpečnost, která se konala dne 24. a 25. listopadu 2010 /středa,čtvrtek/ v budově Poslanecké

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Zápis z 30. schůze zahraničního výboru která se konala dne 25. března 2004

Zápis z 30. schůze zahraničního výboru která se konala dne 25. března 2004 Zápis z 30. schůze zahraničního výboru která se konala dne 25. března 2004 Přítomni: Omluveni: posl. V. Laštůvka, V. Holáň, J. Karas, J. Kavan, J. Kohlíček, H. Mallotová, J. Mládek, V. Nájemník, D. Šeich,

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady STANOVY Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady (dále jen spolek ). Sídlo spolku: 257 24 Chocerady 267 Změna adresy sídla spolku

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 23. listopadu 2016 v 10:00 h V Praze 16. listopadu 2016 Čj. 2282/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží

Více

Z á p i s č. 1 z ustavující schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne v 17.oo hodin

Z á p i s č. 1 z ustavující schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne v 17.oo hodin 1 Z á p i s č. 1 z ustavující schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne 2.11.2006 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová A., Čapek Jar., Hanzalík R., Kálal R., Mgr. Krafková E., Kudrna Jos., Ing. Popel

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2016 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 15. října a neděle 16. října 2016 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Sídlo spolku:

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ a MŠ Kopidlno, z.s.

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ a MŠ Kopidlno, z.s. Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ a MŠ Kopidlno, z.s. I. Úvodní ustanovení Sdružení rodičů a přátel ZŠ v Kopidlně, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

Stanovy občanského sdružení LEPŠÍ KOSTELEC o.s.

Stanovy občanského sdružení LEPŠÍ KOSTELEC o.s. Stanovy občanského sdružení LEPŠÍ KOSTELEC o.s. Název a sídlo: Občanského sdružení, které bude užívat název LEPŠÍ KOSTELEC o.s., se sídlem Smržická 884, 798 41 Kostelec na Hané (IČO: 28553837). Místem

Více

Klub chovatelů a příznivců fretek, z.s.

Klub chovatelů a příznivců fretek, z.s. Stanovy spolku Klub chovatelů a příznivců fretek, z.s. IČ 26599473 zřízeného dle ustanovení 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Klub chovatelů a příznivců fretek, z.s. Čl. I Název spolku

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU. Úvodní ustanovení 1

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU. Úvodní ustanovení 1 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Název, sídlo a IČO Úvodní ustanovení 1 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia F. M. Pelcla Rychnov nad Kněžnou (dále jen

Více

Předsedající navrhl jako navrhovatele usnesení p. Ladislava Ludvíka Návrh usnesení : ZO Sadov schvaluje navrhovatele usnesení p. Ladislava Ludvíka.

Předsedající navrhl jako navrhovatele usnesení p. Ladislava Ludvíka Návrh usnesení : ZO Sadov schvaluje navrhovatele usnesení p. Ladislava Ludvíka. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 5.11.2014, od 17:00 hodin v KD Sadov Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách (dále jen spolek ) má

Více

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s.

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. 1 Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. Úplné znění ke dni 26. 11 2014 Název, forma a sídlo Setkání já a ty, z.s. se sídlem Dolní Novosadská 81, 779 00 Olomouc (dále jen spolek). Spolek je právnickou osobou

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov STANOVY I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na principu

Více

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona

Více

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Závěrečná zpráva VOLBY DO PS 2010 - Jihomoravský kraj Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Praha,

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

2/ Volby do Evropského parlamentu výsledky hlasování v Nošovicích Počet zapsaných voličů 807 Počet vydaných obálek 135 % účasti 17%

2/ Volby do Evropského parlamentu výsledky hlasování v Nošovicích Počet zapsaných voličů 807 Počet vydaných obálek 135 % účasti 17% Oběžník č. 4/2014 1/ Soutěž mladých hasičů V sobotu 7. června 2014 se koná na hřišti za základní školou soutěž mladých hasičů O pohár starosty obce. Začátek v 9.00 hodin. Přijďte povzbudit naše malé hasiče.

Více

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu Z Á P I S z 1. ustavujícího jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III, které se konalo dne 24. listopadu 2014 od 17:00 hod ve velkém sále Kulturního domu Dubna. Přítomni: František Brendl,

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 7. volební období 2014

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 7. volební období 2014 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 7. volební období 2014 ZÁPIS z 20. schůze Poslanecké sněmovny konané ve dnech 4. 11. - 5. 12. 2014 Úterý 4. listopadu 2014 Jednání zahájil v 14.00 předseda

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* )

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve ním č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a dobou naděje na novou úrodu, plodnost, nové vztahy? Je to samozřejmě JARO. S jarem přichází všechno

Více

Sbor Dobrovolných Hasičů, Novosedly, 387 16 Volenice

Sbor Dobrovolných Hasičů, Novosedly, 387 16 Volenice 55 Výroční valná hromada ze dne 15. 1. 2010 místo: pohostinství U Černých čas zahájení: 19 hodin předsedající: velitel Karel Michálek zapisovatel: Václav Poţárek ml. Program: 1) Zahájení 2) Zpráva o činnosti

Více

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. (dále jen Klub nebo spolek). 2. Sídlo spolku: ZŠ Záhuní 408, 744

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY Čl. I Název, zkratka a sídlo Název spolku zní Spolek pro Skvrňov. Používaná zkratka spolku je SpS (dále jen spolek nebo SpS). Sídlem SpS je: Skvrňov č.p. 30, 281 44. Spolek pro

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE CHRUDIM

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE CHRUDIM STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE CHRUDIM Článek 1 Název a sídlo Název spolku: Spolek rodičů a přátel DDM Chrudim Sídlo: Palackého 418, 537 01, Chrudim Článek 2 Účel spolku 1. Spolek rodičů

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01.

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Stanovy Islám v ČR nechceme, z.s. Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Článek 2. Účel spolku Účelem spolku je vyvíjení

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základy státního zřízení a politického systému ČR a státními symboly. ČESKÁ REPUBLIKA hlavním

Více

Czech Expedition Club, z. s. Stanovy spolku

Czech Expedition Club, z. s. Stanovy spolku Czech Expedition Club, z. s. Stanovy spolku Čl. I Úvodní ustanovení (1) Czech Expedition Club, z. s.(dále jen spolek ) zakládají jeho členové jako spolek podle zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve

Více

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 9. března 2011 č. 172 S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro

Více

Stanovy. Spolku rodičů a přátel Středního odborného učiliště potravinářského v Praze 4-Písnice, Libušská 320/111. Čl. 1

Stanovy. Spolku rodičů a přátel Středního odborného učiliště potravinářského v Praze 4-Písnice, Libušská 320/111. Čl. 1 Stanovy Spolku rodičů a přátel Středního odborného učiliště potravinářského v Praze 4-Písnice, Libušská 320/111 Čl. 1 1. Název spolku: (dále jen spolek ) Spolek rodičů a přátel Středního odborného učiliště

Více

Hodnocení stavu společnosti konečně obrat k lepšímu?

Hodnocení stavu společnosti konečně obrat k lepšímu? Informace z výzkumu Trendy 1/ Hodnocení stavu společnosti konečně obrat k lepšímu? Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech

Více

S t a n o v y s p o l k u

S t a n o v y s p o l k u ANIMAL EYE, z. s. S t a n o v y s p o l k u I. Název a sídlo ANIMAL EYE, z. s. (dále jen spolek ), je samosprávný a dobrovolný svazek osob, založený podle 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život Státní svátky ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č.DUMu: VY_32_INOVACE_01_06 Tématický celek: Země, kraje, města Autor: PaedDr. Helena

Více

STANOVY spolku Centrum pro rodinný život, z.s.

STANOVY spolku Centrum pro rodinný život, z.s. STANOVY spolku Centrum pro rodinný život, z.s. Článek I. Název, sídlo, IČO 1. Název: Centrum pro rodinný život, z.s. (dále jen spolek ) 2. Sídlo: Biskupské náměstí 2 779 00 Olomouc 3. IČO: 14615240 Článek

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Pomoc Těšínského Slezska, o.s. I. Název, sídlo a charakteristika sdružení 1) Název sdružení zní: Pomoc Těšínského Slezska, o.s. 2) Sídlo sdružení je na adrese: Studentská 25,

Více

STANOVY spolku Mažoretky Anife Rosice

STANOVY spolku Mažoretky Anife Rosice STANOVY spolku Mažoretky Anife Rosice Název: Spolek Mažoretky Anife Rosice Sídlo: Rosice, Pod Zahrádkami 120, 665 01 Čl. 1 Název a sídlo, právní postavení Spolek Mažoretky Anife Rosice (dále jen,,spolek

Více

Z Á P I S. z 1. ustavujícího veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice. dne 1. listopadu 2006

Z Á P I S. z 1. ustavujícího veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice. dne 1. listopadu 2006 Z Á P I S z 1. ustavujícího veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 1. listopadu 2006 Program: 1) Zahájení 2) Zhodnocení uplynulého období 3) Volba mandátní komise pro ověření platnosti

Více

Popis volebního systému - schéma: volební systém -

Popis volebního systému - schéma: volební systém - Popis volebního systému - schéma: volební systém - Navrhovaný volební systém vychází z postulátu, že všechny moc patří lidu. Státní moc je rozdělena na 4 samostatné pilíře státní moci, které jsou na sobě

Více

Stanovy Klubu seniorů městské části Prahy 18

Stanovy Klubu seniorů městské části Prahy 18 Stanovy Klubu seniorů městské části Prahy 18 Název spolku: Klub seniorů Praha 18, z.s. (dále jen spolek) Sídlo spolku: Třinecká 650, 199 00 Praha 18 Letňany Statutární orgán: Výbor spolku Článek I. Úvodní

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2.

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Zpravodaj Číslo 5/2014 m ě s t s k ý ú s t a v s o c i á l n í c h s l u ž e b m ě s t a p l z n ě Společenský večer MÚSS Plzeň 2014 Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Společenský večer

Více

VÁžENÍ SLOVO ÚVODEM. III. ročník Číslo 4/2011 124.ÚS IPA sekce ČR

VÁžENÍ SLOVO ÚVODEM. III. ročník Číslo 4/2011 124.ÚS IPA sekce ČR SERVO PER AMIKECO III. ročník Číslo 4/2011 124.ÚS IPA sekce ČR SLOVO ÚVODEM VÁžENÍ ČTENÁřI, Ze stěžejních událostí předcházejících měsíců připomínáme společné zalití stromu přátelství vedoucími územních

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 Vedení úřadu V Písku dne: 03.03.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jednací řád komisí rady města Písku NÁVRH USNESENÍ Rada města Jednací řád pro činnost komisí

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2006

V Ř E S K O V Á K listopad 2006 V Ř E S K O V Á K listopad 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsem se s vámi loučil výzvou, aby jste šli k volbám a zvolili si své zástupce. Jsem rád, že jste tak učinili a volební účastí

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ).

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU Článek 1 Název a sídlo spolku (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). (2) Sídlo spolku se nachází na adrese:

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2012

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 42 664 91 Ivančice Výroční zpráva 2012 1. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se

Více

ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 23. ledna 2009 v Pardubicích

ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 23. ledna 2009 v Pardubicích ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 23. ledna 2009 v Pardubicích 13. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

Z á p i s č. 9 ze zasedání Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Brna konaného v pondělí 7. září 2015 v Klubu zastupitelů města Brna

Z á p i s č. 9 ze zasedání Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Brna konaného v pondělí 7. září 2015 v Klubu zastupitelů města Brna Z7/NM/9 Z á p i s č. 9 ze zasedání Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Brna konaného v pondělí 7. září 2015 v Klubu zastupitelů města Brna Přítomni: Bc. Martin Freund, Ljubov Vondroušková,

Více