cena 5 Kč Komentář starosty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "cena 5 Kč Komentář starosty"

Transkript

1 cena 5 Kč F u l n e c k ý z p r a v o d a j Vážení spoluobčané, po adventním časem, zpestřeným řadou slavnostních setkání s vámi, ať již při příležitosti akcí pořádaných SPOZ se seniory, při adventních koncertech či při jiných příležitostech, jsme nakonec v kruhu svých nejbližších a známých prožili vánoční svátky a přivítali příchod nového roku Bylo z čeho vybírat a je tedy na místě poděkovat pracovníkům MKCF, Comenius, o.s., Okresnímu muzeu Nový Jičín, žákům a učitelům Komentář starosty ZUŠ, SPOZ, sponzorům a všem, kteří se podíleli na vskutku důstojném a na kulturní zážitky bohatém závěru roku. Poděkování však také patří i těm, kteří se po celý minulý rok svou prací starali o chod města, místostarostovi a pracovníkům Městského úřadu, příspěvkovým organizacím, radě a zastupitelům města. Nakonec poděkování patří vám, občanům, za pochopení, pokud se některé věci nepodařilo zabezpečit podle vašich představ. Naše příroda je zase o něco bohatší Když se podaří získat finanční prostředky na nějakou věc, a obzvlášť když se ji podaří úspěšně zrealizovat, vždy se o tom dobře píše. Jednou z těchto úspěšných akcí v roce 2009 byla výsadba remízku v k.ú. Stachovice na pozemcích p. č. 619, 770/2 a 647. (Pokračování na straně 2) Jsme na počátku nového roku 2010, do kterého vstupujeme s vědomím, že rozpočet schválený Zastupitelstvem města na prosincovém zasedání nám zdaleka nedostačuje k pokrytí potřeb na opravy a investice v rámci města. Rozpočet města je výrazně ovlivněn hospodářskou krizí, která se projevuje výpadkem daní a za současného hospodářského vývoje státu se výrazně projeví právě v tomto roce. Na straně příjmů v rámci rozpočtového výhledu města bude tedy třeba výpadek rozpočtu naplnit z kapitálového výtěžku prodejem majetku města. Jsme však připraveni k realizaci a máme zabezpečeno krytí podílů města na investice v rámci dotací, o které jsme již v minulosti požádali nebo z titulu popovodňových opatření žádáme. Mimo hospodaření města nás však v tomto roce, který je rokem volebním, čekají volby do parlamentu, zastupitelstva a senátu. Tento rok je i rokem oslav zrození radnice města, postavené v roce 1610 a znovuzrozené v roce Vážení spoluobčané, nadcházející rok bude rokem náročným, ale i rokem očekávání věcí příštích, a proto mi dovolte, abych vám nejen za sebe, ale za všechny zastupitele, představitele a pracovníky města Fulneku do nového roku 2010 popřál mnoho štěstí, pevné zdraví, rodinné štěstí, osobní pohodu, píli a vytrvalost, neboť toto jsou předpoklady úspěchu. Mgr. Jiří Dener starosta Z OBSAHU Komentář starosty Z jednání RM, ZM Informace z MěÚ Vyhláška o veřejném pořádku MŠ, ZŠ, ZUŠ informuje Hasiči Comenius Fulnek Novinky v MKCF Ohlédnutí za kulturou Kinokavárna leden 2010 číslo 1

2 Naše příroda je (Pokračování ze strany 1) Je to v pořadí již čtvrtý takto vysazený remízek za poslední tři roky. V roce 2007 byl vysazen remízek v Jestřábí, v roce 2008 dva remízky v Děrném a letos jeden ve Stachovicích. Když se v roce 2007 členové komise životního prostředí spolu s odborem územního rozvoje a životního prostředí pokusili vypracovat první záměr tohoto charakteru a požádat o finanční prostředky na jeho realizaci, nebylo jasné, zda bude podpořen. Přesto tento záměr zaujal pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny v Ostravě a naši žádost doporučili ke schválení na Ministerstvo životního prostředí. Na podzim roku 2007 byla výsadba zrealizována a vzhledem k tomu, že se jedná o výsadby ve volné krajině (převážně kolem polních cest) všichni s příchodem jara očekávali, zda se nově vysazené stromy a keře v krajině udrží a jak se k těmto změnám postaví místní zemědělci. K překvapení všech nebyly ztráty vysoké (20 30 %). Pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny naše další návrhy zaujaly a našly u nich podporu i v následujících letech. Všechny tyto výsadby byly realizovány v rámci Programu péče o krajinu, který Ministerstvo životního prostředí každoročně vyhlašuje. Za uplynulé období jsme již získali částku Kč a bylo vysazeno celkem 283 javorů, dubů, třešní, jasanů, habrů a lip. Dále bylo vysazeno 2100 ks keřů v bohaté druhové skladbě jako např. líska obecná, trnka obecná, svída krvavá, kalina obecná, hloh jednosemenný aj. Výsadby jsou realizovány prostřednictvím našich myslivců, kteří se s velkou péčí o stromečky a keře starají i v následujících letech. Touto cestou jim chci zároveň poděkovat za jejich práci a vstřícný přístup. Poděkování patří rovněž členům komise životního prostředí, kteří se ve svém volném čase věnují otázkám životního prostředí na Fulnecku a podílejí se na přípravě těchto dotačních titulů. Pavla Maštalířová odbor ÚR a ŽP Z jednání Rady a Zastupitelstva Vážení občané, Rada města na své 58. schůzi dne vzala na vědomí: přehled kulturních akcí a jejich financování září, říjen 2009, návrh rozpočtu města Fulneku na rok 2010; zprávu o finančním hospodaření města za 3. čtvrtletí roku 2009; zprávy o výsledku hospodaření SMMF, MKCF, p.o., PO MLF za 3. čtvrtletí roku 2009; stanovisko k opravě střechy na budově čp.170, ul. Fučíkova, Fulnek; návrh harmonogramu pracovního postupu při realizaci protipovodňových opatření na ochranu města Fulnek. Rada města schválila: uzavření nájemní smlouvy se stávajícími nájemníky, byt č. 2, vel. 2+1 na ul. Fučíkově čp. 188 ve Fulneku, a to na dobu určitou od do s tím, že budou řádně platit běžné měsíční nájemné včetně služeb spojených s bydlením a do uhradí dluh na nájemném ve výši Kč v měsíčních splátkách po Kč. V dlužné částce je zahrnuto nájemné a zálohy za služby po inkasní období 08/2009. Po uhrazení dlužné částky za nájemné bude následně vypočten poplatek z prodlení. Pokud nebude dlužná částka pravidelně splácena a nebude splácen poplatek z prodlení, nebude nájemní smlouva prodloužena a nájemníci budou povinni předat vyklizený byt bez zajištění přístřeší ze strany pronajímatele; uzavření nájemní smlouvy se stávajícími nájemníky, byt č. 3, I. kat. o vel. 3+1 na ul. Řeznické čp. 17 ve Fulneku a to na dobu určitou od do s tím, že budou řádně platit běžné měsíční nájemné včetně služeb spojených s bydlením a do uhradí dluh na nájemném ve výši Kč. Po uhrazení dlužné částky za nájemné bude následně vypočten poplatek z prodlení. Pokud výše uvedená dlužná částka nebude uhrazena a nebude následně splácen poplatek z prodlení, nebude nájemní smlouva prodloužena a nájemníci budou povinni předat k vyklizený byt bez zajištění přístřeší ze strany pronajímatele; prodloužení nájemních smluv: byt č. 15, Požární čp. 217, Fulnek, náj. smlouva do , byt. č. 14, ul. Požární čp. 217, Fulnek, náj. smlouva do , byt č. 13, ul. Požární čp. 216, Fulnek, náj. smlouva do , byt č. 14, ul. Požární čp. 216, Fulnek, náj. smlouva do , byt č. 15, ul. Požární čp. 216, Fulnek, náj. smlouva do , byt č. 3/1, ul. Masarykova čp. 390, Fulnek, náj. smlouva do ,byt č. 4, ul. Masarykova čp. 55, Fulnek, náj. smlouva do , byt č. 4, nám. Komenského čp. 16, Fulnek, náj. smlouva do , byt č. 5, Fulnek Jerlochovice čp. 47, náj. smlouva do , byt č. 1, ul. Masarykova čp. 59, Fulnek, náj. smlouva do ,byt č. 1, ul. Palackého čp. 307, Fulnek, nájemní smlouva do Rada města dále schválila: smlouvu o zprostředkování uzavřenou s realitní společností KRÁLOVSKÁ REALITNÍ Ostrava, s.r.o., se sídlem Dr. Martínka 1617/10, Ostrava Hrabůvka, za účelem prodeje objektu bývalé školky v Lukavci a přilehlého pozemku za stanovenou cenu Kč; smlouvy o nájmu hrobových míst; organizační zajištění periodické inventarizace hospodářských prostředků ve vlastnictví města a zřízených příspěvkových organizací v roce rozhodný den pro provedení periodické inventarizace hospodářských prostředků města a zřízených příspěvkových organizací, tj. den 31. prosince 2009; termín 23. plánovaného zasedání Zastupitelstva města Fulneku na čtvrtek dne 17. prosince 2009 v hodin v sále Městského kulturního centra Fulnek; zvýšení úhrady neinvestičních nákladů za dojíždějící žáky do základních škol a předškoláky do MŠ s jiným místem trvalého pobytu, než je území města Fulnek na Kč za rok, s účinností od ; předložené zadávací podmínky k podání cenové nabídky na provedení výměny stávajících dřevěných oken, balkónových dveří v budově DPS na ul. Fučíkově čp. 165 ve Fulneku za plastová: NOVAOKNA, Bílovec, RI OKNA, Nový Jičín; Vagonka Dřevo s.r.o., Studénka, a současně jmenovala komisi pro vyhodnocení předložených cenových nabídek: předložené zadávací podmínky k podání cenové nabídky na provedení opravy fasády, klempířských prvků, vstupních dveří do bytového domu, výměnu 4 kusů výkladců na nám. Komenského čp. 9 ve Fulneku, dle zpracované projektové dokumentace ing. Radkem Pavlíkem a závazných stanovisek dotčených orgánů, včetně návrhů firem: Mořkovský CZ s.r.o., Jerlochovice, Fulnek, Orava Petr, Klokočůvek, Odry, Unistad,s.r.o., Suchdol nad Odrou, STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o., Ostrava Svinov, a současně jmenovala komisi pro vyhodnocení předložených cenových nabídek; uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku od HZS MSK na vyprošťovací zařízení Holmatro, 2

3 rok výroby 1991, 1997 a nůžek Combi, rok výroby 1991; uzavření smlouvy na opravu havarijního stavu střechy ZŠ J. A. Komenského Fulnek, p.o., za cenu Kč vč.19 % DPH s fou Bohuslav Zlámal, Dolejší Kunčice; výzvu k podání cenové nabídky na zpracování žádosti o dotaci na akci Vodovod Fulnek Vlkovice a návrh firem na zpracování žádosti o dotaci na akci Vodovod Fulnek Vlkovice : Inpros F-M, s.r.o., Frýdek-Místek, EKO RIA Karel Horáček, Bruntál, STUDIO D INŽENÝRSKÉ SÍTĚ s.r.o., Opava, a jmenovala komisi pro vyhodnocení předložených cenových nabídek. Rada města doporučila Zastupitelstvu města Fulnek schválit: odprodej bytové jednotky č. 7 o vel. 2+1, o vým. 46,30 m 2 v bytovém domě čp.667 na ul.pivovarské ve Fulneku za nejvyšší nabídnutou cenu Kč; prodej bytu č. 2 v domě čp. 228 na ul. Krátké ve Fulneku, I. kat., vel. 1+1, plocha 39,40 m 2, cena bytu celkem Kč; odprodej části půdního prostoru o vým. 3 m 2 v domě čp. 5 na ul.fučíkově ve Fulneku za cenu 900 Kč. za účelem vybudování bytové jednotky v půdním prostoru panu JK. Rada města souhlasí s čerpáním investičního fondu ZŠ a MŠ TGM Fulnek ve výši Kč na úhradu 25 % podílu skutečných nákladů na pořízení projektové dokumentace pro investiční záměr zateplení objektu MŠ U Sýpky vč. výměny oken. Rada města na své 59. schůzi dne vzala na vědomí: zprávy o zhodnocení činnosti komise pro životní prostředí, bytové komise a sboru pro občanské záležitosti za období r. 2009; rezignaci pana Ing. Josefa Dubce na mandát člena Zastupitelstva města Fulneku ke dni a nastoupení náhradníka pana E. Piterky do funkce člena Zastupitelstva města Fulnek; návrh rozpočtu TJ Fulnek na rok Rada města schválila: prodloužení nájemních smluv: byt č. 2, Fulnek-Jerlochovice čp. 103, náj. smlouva do , byt č. 1, Fulnek-Vlkovice čp. 64, náj. smlouva do , byt č. 3, nám. Komenského čp. 74, Fulnek, náj. smlouva do , byt č. 6, nám. Komenského čp. 77, Fulnek, náj. smlouva do , byt č. 8, ul. Masarykova čp. 66, Fulnek, náj.smlouva do , byt č. 11, ul. Palackého čp. 307, Fulnek, náj. smlouva do , byt č. 4, ul. Řeznická čp. 31, Fulnek, náj. smlouva do , byt č. 5, nám.komenského 8, Fulnek, náj. smlouva do , byt č. 8, ul. Fučíkově čp. 179, Fulnek, náj. smlouva do Rada města dále schválila: uzavření dohody o depozitní úschově mezi Královskou realitní Ostrava, s.r.o., jako uschovatelem, městem Fulnek jako prodávajícím a společností CI- VEL, spol. s r. o., Ostrava Pustkovec, jako složitelem kupujícím. Jedná se o uložení peněžní částky ve výši Kč na účtu uschovatele za podmínek uvedených v dohodě;odpis pohledávky ve věci: ŠJ, dříve ubytovaný v pokoji č. 4 na ubytovně ve Fulneku-Jerlochovicích čp. 149, dluh ve výši Kč za poplatek za ubytování a fakturu č ve výši 4 231,50 Kč; návrh plánu údržby a oprav domovního a bytového fondu SMMF pro rok 2010; poskytnutí peněžitého daru Svazu postižených civilizačními chorobami, o.s., ZO Kujavy ve výši 500 Kč, Českému svazu bojovníků za svobodu, o.s., ZO Fulnek ve výši Kč, ZŠ, DD, ŠD a ŠJ, Fulnek, Sborová 81, p. o. ve výši Kč, Českému svazu včelařů, o.s., ZO Bílovec ve výši Kč, Svazu postižených civilizačními chorobami, o.s., ZO Fulnek ve výši Kč, šachovému oddílu TJ Fulnek, o.s., ve výši 500 Kč; změnu organizační struktury Městského kulturního centra,p.o. převod činností a 2 zaměstnanců z Městského informačního centra při Městském kulturním centru Fulnek, p.o. na odbor vnitřních věcí při Městském úřadě Fulnek, s účinností od ; změnu přílohy č.1 Organizační struktura Městského úřadu Fulnek, s účinností od ; dohodu o způsobu provedení údržby ochranných pásem vedení a nápravě vadného stavu s vlastníkem nemovitosti, sepsanou mezi Městem Fulnek, a ČEPS, a.s., Praha 10, zastoupená spol. ENERGISTAV, s.r.o., Nový Jičín; uzavření smlouvy o dílo s firmou Mořkovský CZ, s.r.o., Jerlochovice, kdy předmětem smlouvy je Oprava MK U Sýpky škody po povodních 2009, za cenu Kč vč. DPH (poskytovaná záruka je 60 měsíců); uzavření smlouvy o dílo s firmou Mořkovský CZ, s.r.o., Jerlochovice, kdy předmětem smlouvy je Oprava MK Česká, Zahradní, Za Klášterem škody po povodních 2009, za cenu Kč vč. DPH (poskytovaná záruka je 60 měsíců); uzavření smlouvy o dílo s firmou MAREK Jan, Vlkovice, kdy předmětem smlouvy je Oprava MK Palackého a Stará Valteřovská škody po povodních 2009, za cenu Kč vč. DPH (poskytovaná záruka je 60 měsíců); uzavření smlouvy o dílo s firmou MAREK Jan, Vlkovice, kdy předmětem smlouvy je Oprava MK kolem Husího potoka škody po povodních 2009, za cenu Kč vč. DPH (poskytovaná záruka je 60 měsíců); uzavření mandátní smlouvy s firmou Karel Horáček EKO RIA, Bruntál, kdy předmětem smlouvy je zpracování a podání žádosti o dotaci na akci: Vodovod Fulnek Vlkovice, vč. investorské činnosti, za cenu Kč vč. DPH; smlouvu o dílo oprava veřejného osvětlení ul. V. Martínka, Děrenská, L. Janáčka, Č. Kramoliše, uzavřenou mezi Městem Fulnek a firmou Elektro Zeman s. r. o., v celkové výši Kč; obdržení finančních darů ve výši Kč a věcných darů ve výši Kč (viz. příloha) MKCF, p.o., určených na zakoupení mikulášských balíčků a příspěvek na platbu divadelního představení pro děti k Mikuláši dne ; přidělení bytu č. 13 o velikosti 3+1 v domě na ul. Požární čp. 216 ve Fulneku, na dobu určitou, a to od do ; uzavření mandátní smlouvy s Ing. Vladimírem Manou, Podolí 219, kdy předmětem smlouvy je Koordinace přípravy projektů protierozních a protipovodňových opatření ve správním obvodu města Fulneku, výše odměny činí 480 Kč (bez DPH) za hodinu práce. Rada města doporučila Zastupitelstvu města Fulnek schválit: záměr odprodat pozemek parc. č zahrada o vým. 226 m 2 v k.ú. Dolejší Kunčice; odprodej pozemku parc. č. 229/2 ost. pl. jiná pl. o vým. 145 m 2 a parc.č. 229/3 ost.pl. jiná pl. o vým. 78 m 2 v k.ú. Stachovice, za cenu 20 Kč/m 2, tj Kč celkem; odprodej pozemku parc.č. 517/5 zahrada o vým. 32 m 2 v k.ú. Jílovec, za cenu 20 Kč/m 2, tj. 640 Kč celkem; odprodej části pozemku parc.č. 16/3 v GP Ing. Dalibora Ravčuka, č. pl /2009 uvedena jako parc. č. 16/4 ost.pl.-jiná pl. o vým. 35 m 2 v k.ú. Moravské Vlkovice, pro stavbu garáže za cenu 50 Kč/m 2, tj Kč celkem odprodej bude proveden na základě smlouvy o smlouvě budoucí po kolaudaci garáže, která bude kolaudována v termínu do ; záměr odprodat část pozemku parc.č. 16/3 ost.pl.-jiná pl. o vým. 35 m 2 v k.ú. Moravské Vlkovice; v souladu s ustanovením 84 odst. 2, písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, rozpočet Města Fulneku na rok 2010; harmonogram zasedání Zastupitelstva města Fulneku pro rok 2010; uzavření darovací smlouvy o přijetí nemovitého a movitého daru z vlastnictví Moravskoslezského kraje Ostrava, do vlastnictví města Fulneku, nemovitosti-pozemku parc. č. 82 zastavěná plocha a nádvoří o vým m 2, pozemku parc. č. 95 ost. plocha zeleň 3

4 o vým m 2 a budovy čp. 81 občanské vybavenosti na pozemku parc. č. 82, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, vše v k. ú. Fulnek; rozpočtová opatření č. 7/2009 návrh rozpočtových změn v celkové výši: příjmy = , výdaje = , Financ. = ; Stav rozpočtu po změnách: Příjmy = ,Výdaje = , Financ. = Rada města rozhodla, že nejvýhodnější nabídku na zpracování a podání žádosti o dotaci na akci: Vodovod Fulnek Vlkovice, vč. investorské činnosti, předložila firma EKO RIA, Bruntál, za cenu Kč vč. DPH. Rada města pověřila: Mgr. Jiřího Denera, starostu města Fulneku, k projednávání všech záležitostí se SFŽP, v oblasti žádostí o finanční podporu na akci: Parky města Fulneku z operačního programu Životního prostředí, prioritní osy 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny, primární oblast podpory Podpora regenerace urbanizované krajiny. Zastupitelstvo města Fulnek na svém 22. mimořádném zasedání dne 19. Zastupitelstvo města Fulneku na svém 22. mimořádném zasedání dne svým usnesením čj.: D/1/22 vydává podle 10 písm. a) až c) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. Čl. 1 Účel vyhlášky Účelem této obecně závazné vyhlášky (dále jen vyhláška ) je: (1) Stanovení některých omezujících opatření k zabezpečení dodržování místních záležitostí veřejného pořádku při držení psů, zejména pak ochrana zdraví a bezpečí obyvatel, jakož i ochrana jejich majetku včetně zvířat. (2) Stanovení některých omezujících opatření k zabezpečení dodržování místních záležitostí veřejného pořádku při užívání veřejného prostranství 1. (3) Stanovení některých omezujících opatření k zajištění čistoty ulic a jiných veřejných prostranství. (4) Stanovení některých omezujících opatření při ochraně k zajištění ochrany životního prostředí, včetně zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně (dále jen veřejná zeleň ) a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti vzalo na vědomí odstoupení Ing. Marty Procházkové z funkce předsedy osadního výboru Vlkovice a pana Vladislava Dubce, člena osadního výboru Vlkovice. Zastupitelstvo města schválilo: smlouvu o spolupráci obcí k zajištění ostatní dopravní obslužnosti pro léta mezi městem Fulnek a městem Nový Jičín, stanovení čtvrtletní finanční odměny předsedovi osadního výboru Vlkovice, s účinností od ; podání žádostí o dotace z rozpočtové kapitoly MMR z programu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou ; uzavření smlouvy o dílo s firmou NOSTA, s.r.o. stavební společnost, Nový Jičín, kdy předmětem smlouvy je: Lávka přes Husí potok, Fulnek (realizace + PD), za cenu Kč vč. DPH; výkup pozemku na parcele č. 669/85 orná půda o vým. 427 m 2 v k. ú. Stachovice z vlastnictví České republiky, Pozemkového fondu ČR, Praha 3 Žižkov, podle 6 odst. 1 zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních (5) Vyhláška má územní působnost pro katastrální území Dolejší Kunčice, Moravské Vlkovice, Slezské Vlkovice, Jerlochovice, Fulnek, Děrné, Lukavec, Jílovec, Pohořílky, Stachovice a Jestřabí (dále jen území města Fulneku ). Čl. 2 Vymezení pojmů Pro účely této vyhlášky se rozumí: (1) Veřejným prostranstvím se rozumí všechny plochy, které jsou bez jakýchkoliv omezujících zásahů ze strany vlastníků pozemků přístupny každému, sloužící k obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. (2) Objektem určeným k poskytování zboží a služeb místnost, soubor místností nebo pozemek, na němž je uskutečňována činnost: a) podnikatelská 2, b) školská, kulturní a sportovní, c) veřejné správy. (3) Dětským hřištěm se pro účely této vyhlášky rozumí volně přístupné hřiště nebo sportoviště nacházející se ve vzdálenosti do 100 metrů od obytného domu včetně dětských kolotočů, prolézaček, houpaček a jiných podobných zařízení, popř. areál, který je při vstupu jako dětské hřiště výslovně označen. pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, v platném znění, za cenu dle znaleckého posudku ve výši Kč. Zastupitelstvo města Fulnek vydalo: obecně závaznou vyhlášku č. 3/2009 o místních záležitostech veřejného pořádku. Zastupitelstvo města Fulnek jmenovalo: nové složení osadního výboru v místní části Vlkovice: předseda: R. Egert, členové: P. Zlámal, L. Cibulcová, J. Ficková, I. Šenková. Zastupitelstvo města Fulneku stáhlo z programu zasedání: zmocnit radu města k činění všech úkonů v souvislosti s podáním a vyřizováním žádostí města o dotaci z programu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní a jinou pohromou, vč. provádění souvisejících rozpočtových opatření, a to i nad rámec dle usnesení Zastupitelstva města Fulneku. Pozn.: Usnesení ze schůzí RM a jednání zasedání ZM jsou uložena na webových stránkách města Fulneku. Mgr. Jiří Dener starosta Obecně závazná vyhláška č. 3/2009 o místních záležitostech veřejného pořádku (4) Zvláštním psem pes služební 3, pes slepecký či pes záchranářský, který disponuje příslušným osvědčením, pokud jeho držitel je členem Svazu záchranných brigád kynologů České republiky. (5) Průvodcem psa každá fyzická osoba, která provází na veřejném prostranství psa. (6) Parkem stromy a keři osázená část veřejného prostranství park Jana Ámose Komenského ve Fulneku, park v areálu kaple sv. Rocha a Šebestiána ve Fulneku a park Magdaleny Vizovské. (7) Nočním klidem doba od hod. do 6.00 hod., ve dnech pracovního klidu pak od hod. do 8.00 hod. Čl. 3 Pravidla pro pohyb psů (1) K zajištění veřejného pořádku, zabezpečení bezpečnosti, zdraví a majetku se na území města Fulneku zakazuje: a) pohyb psů bez vodítka, pokud pes nemá řádně nasazen náhubek, není-li níže stanoveno jinak, b) pohyb psů bez vodítka a náhubku na dětských hřištích a v parcích, příp. v prostorách k tomu určených a takto označených, c) vstup se psy na dětská hřiště a do parků, pokud jsou označeny příslušnou

5 značkou vydanou městem s textem zákaz vstupu psů, d) uvazování psa při vstupu do objektu určenému k poskytování zboží a služeb tak, aby pes omezoval nebo ohrožoval přicházející nebo odcházející osoby. (2) Volný pohyb psů je možný pouze na ul. Lukavská pozemek p.č v k.ú. Fulnek a na ul. Valteřovská pozemek p.č. 1673/3 v k.ú. Fulnek a to včetně pásů zeleně přiléhajících k těmto komunikacím. Čl. 4 Omezující opatření při užívání veřejného prostranství (1) Na území města Fulneku se na veřejném prostranství zakazuje: a) stát, zastavit nebo jezdit motorovými vozidly na plochách veřejné zeleně, s výjimkou vozidel zajišťujících její údržbu, které k vjezdu mají příslušné povolení b) rozdělávat oheň, stanovat nebo nocovat. (2) Zakazuje se samovolné umisťování plakátů, reklam, letáků, aj. na plakátovací plochy. Plakátování na plochy v majetku města zajišťuje Městské kulturní centrum Fulnek, p.o. dle podmínek vydaných touto organizací. (3) Zakazuje se konzumace alkoholu na vymezených (určených) veřejných plochách ve městě, a to do vzdálenosti 50 m. Za tyto určené veřejné plochy jsou považovány: areály školských zařízení (ZŠ JAK Fulnek, ZŠ TGM Fulnek, MŠ na ul. U Sýpky ve Fulneku, MŠ Jerlochovice, MŠ Děrné, MŠ Stachovice, SOU Fulnek, ZUŠ Fulnek, Dětský domov Loreta), areály historických objektů (areál kaple sv. Rocha a Šebestiána ve Fulneku, areál Kapucínského kláštera ve Fulneku, areál Památníku JAK ve Fulneku, areál Knurrova domu ve Fulneku, areál okolo zámku a okolo zámecké zahrady), areály dětských hřišť a parků, náměstí ve Fulneku, areály hřbitovů a kostelů v jednotlivých obcích (Fulnek, Jerlochovice, Stachovice, Děrné, Lukavec, Jílovec, Jestřábí, Vlkovice, Dolejší Kunčice), areál kolem Penny marketu a areál autobusového a vlakového nádraží. (4) Zakazuje se na náměstí Komenského ve Fulneku hrát míčové hry. Čl. 5 Noční klid (1) V době nočního klidu je povinností každého zachovávat klid a zdržet se všech činností, při kterých může docházet k nadměrnému hluku. (2) V době nočního klidu je zakázáno zejména rušit klid: a) nepřiměřenými hlasitými projevy a křikem, b) nepřiměřeným provozem pracovních strojů, nástrojů a jiných technických zařízení, c) provozem rozhlasových a televizních přijímačů a ostatních zařízení sloužících k reprodukci zvuku. Čl. 6 Omezující opatření k zabezpečení čistoty města (1) Odpad se ukládá do odpadových nádob k tomu určených takovým způsobem, aby při manipulaci s odpadovou nádobou odpad nevypadával. (2) V zájmu zajištění čistoty města je zakázáno: a) znečišťovat veřejná prostranství, např. papírky, nedopalky, odpadky, výkaly, popř. jiným způsobem, b) poškozovat a znečisťovat veřejně prospěšná zařízení ve vlastnictví města vylepováním plakátů, nalepování různých tiskovin, reklam, letáků a jinými způsoby narušujícími jejich vzhled či funkci. (3) V případě znečistění je původce znečistění povinen znečistění ihned odstranit. (4) Ostatní práva a povinnosti při nakládání s odpady jsou uvedeny ve zvláštních předpisech 4. Čl. 7 Zajištění ochrany veřejné zeleně (1) Vlastníci a uživatelé veřejné zeleně ve městě jsou povinni zeleň udržovat formou pravidelných sečí. (2) Povinnost podle předchozího odstavce je splněna, pokud jsou zabezpečeny minimálně dvě seče v kalendářním roce, přičemž první seč musí být provedena do kalendářního roku a druhá seč musí být provedena do kalendářního roku. (3) Úklid pozemku, tzn. zejména hrabání a odvoz posečené trávy, bude proveden do sedmi dnů po provedené seči. (4) Sečení a jiné práce spojené s provozem hlučných pracovních strojů a nástrojů bude prováděno v pracovních dnech a v sobotu v době od 8 hodin do 20 hodin, v neděli a ve dnech státních svátků v době od 8 do 11 hodin. Čl. 8 Kontrola a sankce (1) Kontrolu dodržování této obecně závazné vyhlášky provádí Město Fulnek zejména prostřednictvím pracovníků Městského úřadu ve Fulneku (pověřených agendou přestupků). (2) Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou lze postihovat jako přestupek 5 nebo jiný správní delikt 6, nejde-li o trestný čin. Čl. 9 Výjimky (1) Povinnosti uložené čl. 3 se nevztahují: a) na průvodce psa zvláštního při nakládání s tímto psem k činnosti, pro kterou je určen, b) na vlastníka, průvodce psa či veterinárního lékaře při nakládání s ošetřovaným psem v provozovně veterinárního lékaře, c) na průvodce psa, který složil zkoušky lovecké upotřebitelnosti podle zvláštního právního předpisu 7 při nakládání s tímto psem v honitbě. (2) Povinnosti uložené čl. 4 odst. 3 4 se nevztahují na konzumaci alkoholu v předzahrádkách restauračních zařízení mimo dobu nočního klidu. (3) Povinnosti uložené čl. 4 odst. 3 4 se nevztahují na konzumaci alkoholu v době jarmarků, poutí, trhů a při jiných obdobných městem pořádaných akcích. (4) Rada města Fulneku je oprávněna na základě písemné odůvodněné, předem doručené žádosti udělit jednorázovou nebo obecnou výjimku z konkrétního ustanovení této vyhlášky. V žádosti musí být uveden žadatel o výjimku, místo, doby a předmět výjimky. Čl. 10 Závěrečná a zrušovací ustanovení (1) Zrušuje se vyhláška č. 3/1991 Obecně závazná vyhláška o udržování čistoty, ochraně zeleně a ochraně ovzduší na území města Fulnek, Obecně závazná vyhláška č. 1/2002 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a zajištění čistoty veřejných prostranství při chovu a držení psů a Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích. (2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení. Mgr. Jiří Dener, starosta; Jaroslav Štekbauer, místostarosta 1/ 38 zákona č. 128/200Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 2/ 7 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 3/ 38 zákona č. 283/ 1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 4/ obecně závazná vyhláška města Fulnek č. 3/2005 o odpadech, 5/ 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, 6/ 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 7/ 17 Vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 244/2002 Sb., kterou se provádí zákon o myslivosti. 5

6 Hlavní akce SMMF Jednou z hlavních akcí roku 2009 u Správy majetku města Fulneku bylo provedení výměny stávajícího krovu a střešní krytiny na bytovém domu čp. 311 a čp. 312 na ul. Palackého ve Fulneku. V měsíci lednu 2009 byly zpracovány zadávací podmínky, osloveno 5 firem k předložení cenových nabídek. Jmenovanou komisí Radou města byly vyhodnoceny předložené cenové nabídky a na základě předloženého návrhu, Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo s fa Mořkovský CZ, Jerlochovice 120. Práce byly zahájeny v měsíci září 2009 a ukončeny 4. prosince Během prováděných prací byly prováděny pravidelné kontrolní dny, kterých se rovněž zúčastňovali pracovníci památkové péče z Ostravy a MěÚ Odry. Na výměnu krovu a střešní krytiny byla poskytnuta dotace z Ministerstva kultury v Praze ve výši Kč. Ostatní náklady byly kryty z rozpočtu Správy majetku města Fulneku a města Fulneku. Bytový dům čp. 311, 312 je veden v seznamu památkově chráněných objektů. SMMF, p.o. Půjčky z Fondu rozvoje bydlení Města Fulnek (FRB) Město Fulnek poskytuje půjčky z Fondu rozvoje bydlení pro rok O tyto půjčky mohou žádat občané či právnické osoby vlastnící rodinný dům, bytový dům či byt na území města Fulneku včetně místních částí. Je možné žádat o tyto druhy půjček: lhůta poř. číslo účel půjčky splat. v letech úrok v % p.a. max. výše půjčky v tis. Kč 1 obnova střechy (krytiny i konstrukce) starší 10 let / dům 2 obnova fasády domu včetně oplechování 30/ byt, 5 4 u domu staršího 10 let 60/ dům 3 zateplení obvodového pláště 30/ byt, 5 4 u domu staršího 5 let 60/ dům 4 výměna výplní otvorů (oken, dveří) u domu 50/ byt, 5 4 staršího 10 let 100/ dům 5 izolace domu staršího 10 let / dům 6 zřízení malé čistírny odpadních vod ke stávajícímu domu a při výstavbě nového domu / dům 7 zřízení plynového nebo elektrického topení včetně přípojky ve stávajícím domě nebo při výstavbě / byt, 60/ dům nového domu 8 výměna elektroinstalace u domu staršího 10 let /byt, 40/dům 9 výměna ústředního vytápění (rozvody, otopná 20/byt, 4 4 tělesa) u domu staršího 10 let 40/dům 10 vestavba bytu do půdního prostoru /dům 11 zřízení kanalizační nebo vodovodní nebo plynové přípojky ve stávajícím domě nebo při výstavbě /dům nového domu Termín podání žádostí pro rok 2010 je do Tiskopisy a další informace je možno získat na Městském úřadě ve Fulneku v kanceláři č. 53 u Ing. Goldové tel nebo na webových stránkách www. fulnek.cz. Ing. Danuše Goldová Protipovodňové přenosné zábrany Vážení občané města Fulneku, stále častěji se přesvědčujeme, že nám příroda a počasí připravují mnohá překvapení. Příjemná, ale bohužel stále více i těch, která uvádějí naše domovy a životy do nebezpečí nenadálých záplav z přívalových dešťů a klasických povodní. Naše firma JaP-Jacina, s. r. o., se dala vedle dosavadní produkce různých typů vrat a oplocení i cestou vývoje a výroby jednoduchého protipovodňového zařízení do stavebních otvorů dveří, garážových i firemních vrat, sklepních okének, plotových zídek atd. Jsme si vědomi toho, že nemůže pomoci všem. Řadě z vás ale může ochránit cenné hodnoty a ušetřit vás nadbytečné práce v případě zasažení vašeho obydlí vodní hrozbou. Toto zařízení, které má firma patentováno nejen v České republice, je konstruováno tak, aby jeho použití zvládla každá osoba, která byla seznámena se způsobem jeho správného použití. Doba instalace jednoho kusu v okamžiku ohrožení se pohybuje kolem jedné minuty. Tomuto 6

7 Ekologický koutek Vážení občané, otevíráme nový kalendář a spolu s ním bychom chtěli otevřít i nový ekologický koutek. V každém čísle Fulneckého zpravodaje vám poskytneme několik tipů, jak žít v souladu s přírodou, nebo alespoň tak, abychom ji příliš nezatěžovali. Dnešní svět má své klady i zápory. Je nám samozřejmě jasné, že se dnešní člověk neuchýlí ke způsobu života našich prababiček. Ale přiznejme si to otevřeně, ne všechno, co nabízí moderní způsob života, potřebujeme. Jedním z příkladů moudrosti našich předků je i používání octa k čištění. Už staří Římané užívali ocet jako prostředek pro čištění vody a zároveň také jako lék. Ocet je šikovným prostředkem pro odstranění mastnoty nebo třeba vodního kamene. Vyleštění dlažby nebo měděné kliky je pro něj hračka. Potřebujete změkčit prádlo, odstranit zápach? Použijte ocet. Toužíte-li po krásném přírodním lesku vašich vlasů, není lepší rada než použít ocet. Proč tedy používat chemické přípravky, které škodí přírodě, když máme k dispozici takovýto přírodní čistič? však pochopitelně předchází montáž pevného prvku tenkého ocelového rámečku, který v nerezové úpravě zůstává trvale součástí chráněného stavebního otvoru. Nikterak nepřekáží prostorově, ani nekazí estetický vzhled domu. Pokud vás tato prvotní a stručná informace o zařízení zaujme, najdete bližší údaje na internetových stránkách firmy: a Nemáte-li přístup k internetu, můžete volat bezplatnou telefonní linku , nebo přímo zástupce firmy pro váš region , který vás po dohodě rád navštíví a společně s vámi posoudí vhodnost zařízení pro váš dům. V případě ohlasu od více zájemců rádi připravíme, ve spolupráci s vedením obecního úřadu, předváděcí akci ve vaší obci ve vhodném termínu. Přeji vám za firmu JaP-Jacina i za sebe co nejméně obav z vodního živlu, klidné prožití letošních Vánoc a dobrý rok Váš regionální zástupce JUDr. Miroslav Kobéda A co třeba sušení prádla venku? Moderní domácnosti jsou již z velké části vybaveny sušičkou prádla. Ta ale rozhodně nepatří ke spotřebičům, o kterých můžeme říct, že jsou ekologické. I když používáme sušičku prádla třeba jen přes zimu, bude mít dvojnásobnou celoroční spotřebu jako automatická pračka. Proč potřebujeme sušit prádlo v nějakém stroji? Vždyť nejlepším sušičem je vítr a slunce. Oba tito pomocníci jsou pro všechny zdarma a navíc nepotřebují ke svému chodu elektrickou energii a tudíž nedochází k úniku emisí CO 2 do ovzduší. Nemůžete i přesto být bez sušičky prádla? Zvolte proto raději ventilační typ sušičky, který vypouští vlhký vzduch ven. Ventilační sušička má totiž asi o 10 % nižší spotřebu energie než sušička kondenzační. A co ještě naši předkové věděli? Třeba to, že mít kolem sebe spoustu zdravé zeleně je výhodné jak pro přírodu, tak pro ně samé. Věděli, že je nutno ochraňovat stromy, a to hned z několika důvodů. - zajišťují pro nás kyslík, který potřebujeme k dýchání Vážení spoluobčané, ve čtvrtek jsem se s manželkou v podvečer zúčastnil předvánočního koncertu žáků absolventů ZUŠ. Byli jsme mile překvapeni skvělou předvánoční atmosférou v prostorách MKC a výbornými výkony účinkujících ať už v hudebním, pěveckém či tanečním oboru. Rovněž program byl velmi zdařile připraven, že nám téměř dvouhodinový kulturní zážitek velmi rychle uběhl. Na otázku, který z účinkujících byl nejlepší, si netroufám jednoznačně odpovědět. Ale to není podstatné. Důležité je, že naši mladí se věnují takovéto činnosti a dosahují úspěchů i v okresním, krajském i celostátním měřítku. Zřejmě nebudou všichni virtuozové a věhlasní umělci, tak to v životě bývá. Ale pozitivní je skutečnost, že se naučí něco navíc, což se jednoznačně projeví v jejich citové výchově. Sám jsem ve svém mládí takovouto činnost provozoval a zažil, takže vím, o čem je řeč. Blahopřeji rodičům těchto žáků, že mají šikovné děti a umožňují rozvíjet jejich talent i za cenu vyšších nákladů. Děkuji touto cestou řediteli ZUŠ p. Mgr. Zdeňku Novákovi a všem jeho pedagogickým spolupracovníkům za jejich obětavou, odpovědnou, záslužnou a ne vždy doceněnou práci. Milí mladí přátelé, přeji vám v životě hodně vytrvalosti, trpělivosti, úspěchů a radosti ze života. Děkuji vám jménem svým a určitě i jménem posluchačů tohoto koncertu za nevšední kulturní zážitek v této předvánoční době. Hrajte, zpívejte, tančete dál je to krásné. Ing. Josef Dubec - tlumí hluk (v dnešní době velmi záslužná činnost stromů) - snižují množství prachu v ovzduší - poskytují útočiště ptákům a drobným živočichům, kteří nám pomáhají s likvidací nežádoucího hmyzu apod. - poskytují stín v letním horku - šumění jejich korun uklidňuje a dodává sílu Stromy ale nepatří jen na vesnice a do lesa. I ve městě chtějí lidé dýchat čistší vzduch, slyšet zpěv ptáků a mít možnost schovat se do stínu. Vždyť právě hlavně lidé ve městě jsou těmi, kdo potřebují mít kolem sebe zklidňující koruny stromů. Pokusme se tedy alespoň z části změnit svůj způsob života. Vždyť planeta Země je náš domov. Proč se o něj tedy nestarat? odbor ÚR a ŽP 7

8 Humanitární organizace ADRA Jistě jste se, vážení čtenáři, měli možnost s touto humanitární organizací setkat, nebo se alespoň zprostředkovaně o této občanské organizaci možná něco málo dovědět. ADRA je humanitární nestátní a nezisková organizace, která pracuje v České republice od roku 1992 a poskytuje humanitární a rozvojovou pomoc jak doma, tak i v zahraničí. Byla založená ve Spojených státech v roce 1956 a dnes má zastoupení již ve 125 státech světa na všech kontinentech. Zvykli jsme si vídat dobrovolníky ADRY všude tam, kde je potřeba pomáhat například při živelných pohromách, a jak tomu bylo i při bleskové povodni v červenci 2009 na Novojičínsku, ale také při válečných konfliktech ve světě, jak často vídáme na svých TV obrazovkách. ADRA pomáhá lidem v nouzi, seniorům i dětem, všem věkovým kategoriím, bez rozdílů přesvědčení a vyznání. Předním posláním humanitární organizace je solidarita s postiženými a rychlá pomoc všem, kteří tuto potřebují. Také v našem regionu se tato humanitární činnost rozvíjí a to v bílovecké nemocnici, kde na oddělení s následnou péčí dochází dobrovolníci Adry a spolupracují se zdravotníky. Snaží se tak pomáhat lidem, kteří již mnohdy nemají potřebné zázemí a pomoc potřebují. A tak je dán prostor pro dobrovolnickou práci. Setkáváte se s různými životními příběhy a vidíte život i z jiného úhlu, než je ten váš. Dobrovolnická práce je koordinována a řízena z dobrovolnického centra v Ostravě. Oceňujeme dobrou spolupráci s bíloveckou nemocnicí s vedením, s primářkou ONP MUDr. Dagmar Palasovou, s paní Marií Dlabalovou, tiskovou mluvčí bílovecké nemocnice, spolupráci se sociálními sestřičkami a zdravotníky na všech odděleních, bez jejichž pomoci a spolupráce se neobejdeme. Vážíme si také přístupu Městského úřadu v Bílovci, starostky Ing. Sylvy Kováčikové, a děkujeme za pozornost, kterou humanitární organizaci věnuje. Vyjadřujeme poděkování vám všem, kteří humanitární organizaci ADRA pomáháte, věnujete svůj čas a vytváříte podmínky pro rozvoj humanitární práce v našich městech, obcích, ale i celém našem regionu. Ladislav Blahuta, dobrovolník Adry Pokračování o organizaci ADRA v příštím čísle Zpravodaje Stromy, stromy a zase stromy, aneb volné pokračování pohádky Jak Nelze nereagovat na článek z předchozího čísla Zpravodaje, kde byli pracovníci odboru územního rozvoje a životního prostředí nařčeni paní Marii Starečkovou, že své práci nerozumí. Konstatovat takovou věc na veřejnosti jenom proto, že nebylo rozhodnuto podle jejich představ je celkem odvážné, ale žijeme v době, kdy má každý právo na svůj názor. Rozhodli jsme se proto, že rovněž zveřejníme svůj názor na danou problematiku, a to především z toho důvodu, aby občané viděli stejné věci i z jiného pohledu. V posledních letech se často setkáváme s požadavky občanů na kácení stromů ve městě. Jde ve větší míře o stromy kolem panelové zástavby, kde si tyto stromy místní vysázeli před cca lety sami. Možná, že nebyly všechny stromy vysazeny správně, ale dnes v tomto prostředí již zaujímají své místo a plní funkci, kterou pro své vysoké nároky nejsme ochotni mnohdy akceptovat. Uvědomme si, že velkou měrou se městská zeleň podílí také na ochraně zdraví člověka. Vlivem provozu motorových vozidel a spalováním fosilních paliv prašnost v městském prostředí silně stoupá a právě vegetace má schopnost zachytit na svém povrchu velké množství prachu, na němž jsou vázány škodlivé exhaláty. Významný podíl má zeleň také na tlumení hluku z dopravy a průmyslu. Ačkoliv si tuto skutečnost mnohdy ani neuvědomujeme, je známo, že hluk má na zdraví člověka velice negativní vliv. Kromě toho mají rostliny schopnost pohlcovat velké množství tepla a v parných letních dnech se díky zeleni teploty stávají přijatelnějšími. Stromové a keřové porosty poskytují útočiště pro volně žijící živočichy, podmínky pro hnízdění ptactva a také plody pro jejich obživu. Čím pestřejší je druhové složení vegetace, tím více možností pro rozvoj početných druhů hmyzu, ptactva a ostatních živočichů vzniká. Jako pracovníci životního prostředí neočekáváme, že naše rozhodnutí budou vždy populární, ale spolu s jinými složkami, jako např. Český svaz ochránců přírody, Stráž přírody a ostatními složkami státní správy, jsme jediným ochranným štítem těchto stromů. Kdyby bylo přistoupeno na všechny požadavky, které jsou občany požadovány, nezůstal by ve městě dnes již jediný strom. A důvody ke kácení jsou mnohdy zarážející, např., že strom je vysoký, padá z něho listí, či jehličí a šišky, po umístění satelitu brání přijetí signálu, lezou po něm děti, stíní, brání ve výhledu aj. Často se setkáváme s názory: Tak tam vysaďte třeba nějaké keře. Ano, klidně se můžeme za pár let ucházet o titul Fulnek, město keřů - ale město čisté a bezpečné. Proč právě tento titul. Právě proto, že zde nezbude žádný strom. Nedávno jsme byli na pracovním semináři v Krnově, toto město se v roce 2008 pyšnilo titulem Město stromů a v příštím roce jím bude město Havířov. Bylo velmi zajímavé naslouchat tomu, jak místní obyvatelé respektují zeleň ve svém okolí a chtějí sadit nové stromy. Je známo, že v městském prostředí má vegetace ztížené životní podmínky, mnohé krátkověké druhy dožívají a nelze zachovat všechny stromy. V současné době jsme svědky vážného zhoršování zdravotního stavu dřevin a často i jejich hromadného úhynu. Stromy jsou napadány stále se zvyšujícím počtem různých biotických škodlivých činitelů, mezi ně patří různí živočišní škůdci, houby, bakterie a viry. Z těchto důvodů bylo na Fulnecku v minulosti vykáceno velké množství jilmů a jasanů. Rovněž invazní šíření jmelí na lípách nás nenechává v klidu. A jírovce, ty reziví již v létě, díky klíněnce. Jsou zde další faktory, které v poslední době zasahují do našeho prostředí a zanechávají zkázu silný vítr, který láme mnohdy zcela zdravé stromy, povodně, těžký mokrý sníh, sucho, stavby inženýrských sítí aj. To všechno působí na naše okolí. A jestliže přistoupíme k tomu, že začneme kácet stromy jenom proto, že z nich padá listí, nebo že jejich koruny sahají do chodníku či komunikace nebo obtěžují naše okolí, nebude zde za chvíli co chránit. Stav stromů ve městě je pravidelně sledován pracovníky městského úřadu za účasti kvalifikované dendroložky. Jedná se především o frekventovaná místa (parky, autobusové a vlakové nádraží, místní komunikace, školská zařízení). Na základě posudků budou některé stromy z bezpečnostních a zdravotních důvodů vykáceny a u jiných budou provedena navržená opatření. Rovněž se připravují návrhy na výsadbu nové zeleně, ale není jednoduché vyhovět všem požadavkům z hlediska umístění a dnes již položeným inženýrským sítím, které mají stanovené ochranné pásmo. 8

9 Pokácet strom pro odborníka znamená mnohdy jeden řez motorovou pilou. Ale správně navrhnout, vysadit, zajistit stálou péči stromu tak, aby strom neuhynul a plnil svou funkci, je někdy období i více než jedné generace. Nyní již jen několik vět k Řehtání úřednického šimla. Pracovníci ochrany přírody nejsou autory dnešních zákonů, ale pouze vykonávají svou práci v jejich rozsahu a souladu. Zákon č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, stanovuje jasná pravidla pro podání žádosti o povolení ke kácení dřevin, a také to, kdo může žádost podat. Stromy na pozemku Města jsou jeho vlastnictvím a město má svého pověřeného pracovníka, který je zplnomocněn v těchto věcech jednat. Je zde ale ještě orgán ochrany přírody, který v těchto věcech rozhoduje dle zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Jsou to dva zcela odlišné subjekty s jinými právy a povinnostmi. Forma žádosti, její obsah a následné rozhodnutí podléhají mnohdy přísným kontrolám nadřízených kontrolních orgánů. Závěrem chceme ještě říci, že deformace chodníku není vždy způsobena kořenovým systémem stromů, jsou zde i jiné faktory, jako například v minulosti uložené inženýrské sítě, chování majitelů motorových vozidel, kteří si z chodníku dělají parkoviště (což je typický příklad ul. Požární) a své dělá i zimní počasí a údržba. A co na úplný závěr? Snad si jen přát, aby i zeleň našla místo v naších srdcích a nemusela ustupovat vždy našim civilizačním potřebám. Odbor ÚR a ŽP Mikulášská nadílka Ve středu 2. prosince 2009 u nás v Městském kulturním centru proběhla mikulášská nadílka s rozsvícením vánočního stromu na náměstí Komenského ve Fulneku. O půl čtvrté začala naučná vánoční pohádka Kamarádi v Betlémě v podání brněnského divadelního souboru Kamarádi. Pohádka se velmi líbila a byla odměněna zaslouženým velkým aplausem. Po skončení pohádky k nám zavítal Mikuláš s čertem, aby všechny děti obdarovali mikulášským balíčkem. Díky štědrosti sponzorů jsme mohli takto zajistit velké množství balíčků a krásnou pohádku všem dětem, kteří k nám do kulturního domu zavítaly. S malým časovým posunem, za který se z důvodu velké účasti omlouváme, jsme s pohádkovými Kamarády při vánočních písních rozsvítili vánoční stromeček. Velká účast, která byla jak v kulturním domě, tak i u vánočního stromečku, nás velice potěšila. Sponzoři této akce: Autojeřábnické práce Jaroslav Kočí, Elektro Zeman, Proplyn s.r.o., Řeznictví Lubomír Hluchý, Kominické práce Josef Körösi, Radovan Popp, Petr Žaba, Zdeněk Sinčák, Pavel Moravec, Josef Markovič, Janis Čatkos, Adéla Cibulcová, Tomáš Choleva a pí Švandová. Všem uvedeným sponzorům chceme touto cestou moc a moc poděkovat a věříme, že nás v této akci podpoří i v dalších letech. Eva Kočí, kulturní referent Malé ohlédnutí Vánoce, čas provoněný cukrovím, příchod nového roku 2010 jsou již krátkou minulostí a my bychom se dnes rádi poohlédli také za adventními koncerty 2009, které už potřetí proběhly v kostele sv. Josefa při Kapucínském klášteře ve Fulneku. Naše srdečné poděkování patří Muzeu Novojičínska, p.o. a Městskému kulturnímu centru Fulnek, p.o. V průběhu čtyř adventních nedělí patřil potlesk žákům ZUŠ J. A. Komenského ve Studénce pobočka Fulnek, dětskému pěveckému sboru Skřivánek pod vedením Mgr. Zuzany Šimůnkové, úžasné cimbálové muzice JAVOŘINA, veselému souboru z Děčína SoliDeo a studentům Janáčkovy akademie múzických umění v Brně a Janáčkovy konzervatoře a gymnázia v Ostravě. Závěrečný koncert byl dalším neopakovatelným večerem vyplněným tóny harfy slečny Denisy Chromé a za klavírního doprovodu Pavla Andogy. Koncerty jsou realizovány v rámci projektu EDU & ART Fulnek 2009 za finanční podpory Moravskoslezského kraje, Nadace OKD a Města Fulnek. Rovněž těmto organizacím a dalším sponzorům patří naše srdečné poděkování, protože bez jejich pomoci bychom úroveň již tradičních koncertů nebyli schopni udržet. A na koho nesmíme v závěru zapomenout? No přece na skvělé publikum, které opět v tak hojném počtu naše koncerty navštěvovalo a všechny účinkující vždy odměnilo bouřlivým potleskem. Děkujeme! S přáním všeho krásného a pevného zdraví do nového roku Comenius Fulnek, o.s. 9

10 Poděkování Jménem sdružení Comenius Fulnek, o. s., bych touto cestou chtěla poděkovat všem, kteří nám pomáhají, a to jak podáním pomocné ruky nebo finanční podporou naší neziskové organizace. Jedno VELKÉ PODĚKOVÁNÍ věnujeme: městu Fulnek, které nás významně v naší činnosti podporuje; dále děkujeme všem sponzorům, kteří věnovali menší, ale i velké částky na aktivity realizované v rámci našeho sdružení a v neposlední řadě také DĚKUJEME MNOHOKRÁT všem občanům a návštěvníkům našich akcí, kteří svou aktivní účastí dávají najevo, že naše práce má smysl a je ve Fulneku žádána. Věříme, že vše bude takto dobře pokračovat a možná i trochu lépe také v roce 2010, do kterého vám naše sdružení Comenius Fulnek přeje jen to nejlepší. za sdružení předsedkyně Renáta Václavková Informace z MIC Město Fulnek vydalo panoramatické leporelo našeho města s ilustracemi akademického malíře Lubomíra Anlaufa, které si lze zakoupit v Městském informačním centru. Vám, návštěvníkům Městského informačního centra, přejeme spokojenost s námi poskytovanými službami a v roce 2010 mnoho zdraví, spokojenosti a šťastných dnů. Pavlína Vráblová, MIC Fulnek Závěr roku v MŠ Jerlochovice O rozjezdu nové dvojtřídní MŠ v Jerlochovicích a jejích aktivitách jsme informovali v listopadovém Fulneckém zpravodaji. Našim příznivcům chceme přiblížit, co všechno se od října do prosince roku 2009 v naší mateřské škole událo. Posuďte sami, že toho nebylo málo Říjen byl ve znamení loučení se s podzimem. Ze společné dílny rodičů a dětí si v závěru setkání všichni odnášeli nejen příjemný pocit ze smysluplně prožitého podzimního odpoledne, ale i nápadité příbytky pro broučky k jejich přezimování. Vhodným doplněním podzimní dílny byla návštěva Divadla loutek v Ostravě. Děti zhlédly neobyčejně krásné nastudování Karafiátových Broučků. Mohly si udělat názornou představu o obsahu stejnojmenné knihy, s níž se setkávaly při pravidelném čtení před odpoledním spaním. Hodně nových věcí se děti dověděly v rámci profesního týdne. Návštěvou zajímavých pracovišť v Jerlochovicích i ve Fulneku poznaly práci ve stolárně, zahradnictví i v obchodě. Až do fulnecké knihovny se vypravily starší děti ze třídy Žabiček. Prosinec byl ve znamení předvánočních tradic a zvyků. První prosincový týden se stal čertovským týdnem pro třídu mladších dětí. Broučci se stali čertíky. V nápaditých kostýmech připravených maminkami a ve třídě proměněné v peklo si čertovský týden náležitě užily. Završením byla návštěva Mikuláše, kterým se stal jeden z obětavých tatínků. Stejně tak si svůj týden užily i děti ze třídy Žabiček. Proměněné v bílé Lucie prožily týden plný příprav před vánoční besídkou. Staly se z nich pracovité Lucie, které pekly a zdobily perníčky, tkaly papírové koberce nebo si tiskly a vytvářely svá vlastní žabičková trička. Začátky osídlení Oderska a Fulnecka V pátek 29. ledna 2010 v hod. proběhne v oratoři kostela sv. Josefa přednáška pana Květoslava Wiltsche na téma Začátky osídlení Oderska a Fulnecka. Přednášku, doplněnou o prohlídku historických nálezů z naší oblasti, pro vás připravilo občanské sdružení Comenius Fulnek s Městským informačním centrem ve Fulneku a Muzeem Novojičínska v rámci projektu EDU & ART Fulnek 2010, který finančně podpořila Nadace OKD. Těšíme se na vaši účast. Pavlína Vráblová Comenius Fulnek, o. s. Zcela ojedinělou se stala ukázka práce se psy, kteří pomáhají handicapovaným lidem. Dětem tuto neobvyklou profesi přiblížil canisterapeut (canisterapie rehabilitace pomoci psů). Největším zážitkem se stala projížďka ve vozíku taženém pěti severskými malamuty. Nejodvážnější děti si mohly zkusit i práci psího mašera. Předvánoční náladu dětem vytvořila návštěva loutkového divadla. O tom, jak slaví Vánoce včelí medvídci, se dověděly od členů loutkářského souboru při Dělnickém domě v Odrách. Krásná scéna, komorní prostředí a profesionální výkony loutkoherců v dětech i v jejich doprovodu zanechaly ty nejlepší dojmy. Předvánoční čas v naší MŠ kulminoval. Týden před Štědrým dnem ( ) se děti předvedly rodičům i rodinným příslušníkům na vánoční besídce. Program čertů a Lucií volně navazoval na aktivity předcházejících týdnů. Čerti s čertovským vystoupením tvořili úvod vánoční besídky. Větší část programu patřila starším dětem ze třídy Žabiček. Ty vystupovaly v nápaditém programu jako tanečnice, jako herci v pohádce o lese i jako koledníci. V závěru se všichni potkali u jesliček v Betlémě při zpěvu 10

11 známých koled. Je škoda, že poslední akci roku poznamenala velká nemocnost dětí. I ony by si společný předvánoční čas příjemně užily. Završením besídky byla návštěva Mikuláše, čerta i anděla. Všichni tři přišli rozdat hodným dětem balíčky s dobrotami. Pod stromečkem dokonce zanechali spoustu nových a zajímavých hraček. S těmi se budou děti těšit a hrát si celý příští rok. Úplný závěr předvánočního posezení patřil dětem a rodičům. Měli možnost si vlastnoručně vyrobit i nazdobit vánoční svíčky, které si odnesli do svých domovů. At jejich rozsvícení u vánočního stolu přinese všem vzpomínky na příjemně prožitý adventní čas v MŠ Jerlochovice! Za MŠ Jerlochovice M. Mergentalová, foto J. Jurošková a M. Gebauerová BAREVNÝ PODZIM S POEZIÍ Již druhý ročník této akce proběhl v roce 2009 v týdnu od 16. do 20. listopadu na ZŠ T. G. Masaryka a navázal na celorepublikový projekt Den poezie, který se koná už několik let v období měsíce listopadu na památku výročí narození básníka K. H. Máchy (* ). Jednalo se o hrátky s poezií. Velmi zajímavé bylo například scénické čtení pro 5. třídu, při kterém za doprovodu houslí zazněla v podání žáků 8. ročníku balada Vodník K. J. Erbena. Žáci prvního stupně se soustředili na společnou práci s textem, zkoušeli vymýšlet a ilustrovat básně, skládali rozsypané básničky a domýšleli chybějící slova. Starší žáci tvořili vlastní poezii, kterou zpracovávali ve wordu a doplňovali abstraktními ilustracemi. Příjemné na celé akci bylo to, že poezie prolínala různými předměty a básnilo se např. i v prvouce či anglickém jazyce. O tom, že se dětem dařilo, se můžete sami přesvědčit na chodbách a ve třídách naší školy, kde jsou jejich práce vystaveny. Srdečně zveme. Eva Kapolková ZŠ T.G.Masaryka Fulnek Odbojářská literatura v Městské knihovně Fulnecká knihovna navázala v roce 2005 spolupráci se ZO Českého svazu bojovníků za svobodu a rozšířila svůj knihovní fond o literaturu s odbojářskou tematikou. V současné době zahrnuje 33 titulů, které získala knihovna zdarma a které jsou k dispozici zejména žákům ZŠ, ale i dalším zájemcům, kteří mají o tuto tematiku zájem. Knihovna dále nabízí k vypůjčení pro dětské čtenáře: časopisy (ABC, Dáda, Bravo, Popcorn, Čtyřlístek, Mateřídouška, Sluníčko), leporela, pohádky, dobrodružnou literaturu, dívčí romány, básničky, naučnou literaturu (chov zvířat, dějiny, příroda, encyklopedie). V oddělení pro dospělé čtenáře najdete denní tisk, velký výběr časopisů a bezmála 6000 svazků naučné literatury a 9000 svazků beletrie (romány, povídky, poezie, divadelní hry, sci-fi, detektivky) ve volném výběru. Veřejnost má k dispozici internet zdarma. Roční registrační poplatek pro děti je 30 Kč, pro studenty 40 Kč a pro dospělé čtenáře 70 Kč. Čtenáři nad 70 let jsou od poplatku osvobozeni. (nav) Okno do říše skřítků V rámci projektu na podporu dětského čtení proběhla v knihovně výtvarná soutěž na téma Okno do říše skřítků. Sešlo se 89 děl skřítků, permoníků, ohniváčků, dubánků lesních, z kterých odborná porota v čele s p. Raškovou vybrala opravdu ty nejhezčí. Zapojili se i děti z okolních škol v Kujavách, Heřmanicích a Bílovci. Ale ani děti z mateřských škol ve Fulneku a Stachovicích se nedaly zahanbit. Skřítky netradičních jmen si můžete přijít prohlédnout ve výpůjčních hodinách do knihovny. Městská knihovna Fulnek výpůjční doba: pondělí: 8 12, úterý: 8 12, čtvrtek:

12 Městské kulturní centrum Fulnek informuje Webové stránky V průběhu měsíce ledna 2010 budou uvedeny do provozu webové stránky Městského kulturního centra ve Fulneku. Název stránek: Připojení wifi Od pro zákazníky restaurace MKCF připojení wifi zdarma. Skenování a kroužková vazba V kancelářích MKCF budou od ledna 2010 k dispozici tyto služby: Skenování: 1 strana A4 6 Kč Kroužková vazba: 6 mm 15 Kč 10 mm 20 Kč 13 mm 25 Kč 16 mm 30 Kč 18 mm 35 Kč 22 mm 40 Kč 28 mm 50 Kč Upozornění pro občany Od spadá Městské informační centrum pod MěÚ Fulnek. Ředitelství ZŠ a MŠ T. G. Masaryka zve všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče k zápisu do 1. třídy. Zápis se bude konat ve čtvrtek od hodin v budově školy. Vezměte si s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte, pastelky a přezůvky. Těšíme se na Vaši účast. Sdružení rodičů při MŠ Děrné pořádá Dětský maškarní ples v sobotu 30. ledna 2010 od hod. v sále KD Děrné Základní škola J. A. Komenského Fulnek, česká 339, p.o. Ředitelka školy: Mgr. Vilma KLEVAROVÁ Zástupkyně ředitelky: Mgr. Eva FEILHAUEROVÁ Výchovná poradkyně: Mgr. Martina NIKLOVÁ Vedoucí školní jídelny: Ivana MORAVCOVÁ Kontakty: kancelář ředitelna školní družina školní jídelna vedoucí školní jídelny Počet žáků 276, z toho 164 dětí na 1. stupni, 112 na 2. stupni Počet zaměstnanců 36, z toho 26 pedagogických pracovníků, 6 správních, 4 ve školní kuchyni Vyučujeme v 1. 3., v ročníku podle Školního vzdělávacího programu pro ZŠ ŠKOL A H R O U NOVĚ, v ostatních ročnících podle osnov Základní škola. Nabízíme profesionální pedagogický sbor, kvalit ní v ybavení školy počítačové učebny, učebny s interaktivními tabulemi, dvě tělocvičny, odborné pracovny, školu v klidném příjemném prostředí mimo město, moderní výukové metody, projektové dny, kroužky počítačový, sportovní, keramický, sborový zpěv, aerobic, dramatický, jazykový, výtvarný, Talentovaní žáci uplatňují své znalosti a dovednosti v soutěžích na okresní i krajské úrovni. Škola má vybudovaný systém práce se žáky se specifickými poruchami učení, máme zkušenosti s integrací žáků s více vadami, s asistentem pedagoga. Kapacita školní družiny je 90 dětí, školní družinu navštěvuje 73 dětí. Příspěvek na ŠD pro přihlášené žáky činí 100 Kč. Provoz školní družiny od 6.30 hodin ráno, do 16 hodin odpoledne. Školní jídelna připravuje obědy pro žáky základní školy, zaměstnance školy, cizí strávníky. Platba obědů je zajištěna sporožirem nebo hotově u vedoucí ŠJ. Platí se dopředu. Strava se vydává po předložení stravenky. V případě onemocnění žáka lze oběd odhlásit, a to do 8:00 hodin. První den nemoci žáka je možné oběd odebrat do jídlonosiče. Cena obědů: ročník 16 Kč, ročník 18 Kč, 9. ročník 19 Kč. Při škole pracuje desetičlenný aktiv rodičů, který z příspěvků rodičů hradí žákům vstupné na kulturní představení ve škole a ve městě, přispívá na knižní odměny aktivním žákům na konci školního roku, na závěrečné rozloučení se žáky 9.ročníku. Školská rada je šestičlenná. Škola každoročně pořádá řadu akcí pro děti, rodiče i širokou veřejnost Jablková párty, Vánoční jarmark, Vánoční párty, Maškarní rej, velikonoční dílny, pasování prvňáčků, přípravka pro b u d o u c í p r v ň á č k y, besedy s příslušníky PČR, dopravní soutěž, a kce ke Dni Země, olympiáda fulneckých škol, škola v přírodě pro žáky 5. ročníku, Den s poezií recitační soutěž, Zlatá nota soutěž ve zpěvu, výstava prací žáků v Rochově kapli, zájezdy do divadla v Ostravě nebo v Opavě, přijímačky nanečisto, rozloučení s deváťáky Na pořádání akcí se spolupodílejí učitelé i žáci, často se zapojí i rodinní příslušníci. Ve škole pracuje školní parlament složený ze zástupců tříd. V rámci činnosti parlamentu probíhají celoškolní soutěže O nej třídu sběr papíru, novin, vršků, recyklohraní, vydávání školního časopisu, výzdoba tříd, Od 1. ledna 2010 se naším odloučeným pracovištěm stala Základní škola Sborová /dřívější zvláštní škola/. Školu navštěvuje 40 žáků a pracuje zde 10 zaměstnanců. Škola je kvalitně vybavena a pracuje v ní zkušený učitelský sbor. ZŠ Sborová zůstává v původní budově /Knurrův palác/. 12

13 Jak se daří v soutěžích oddílu karate TJ Fulnek V měsíci listopadu jsme se s členy našeho oddílu karate TJ Fulnek zúčastnili 3 soutěží a získali celkem 11 cenných medailí. Dne jsme se již po několikáté zúčastnili mezinárodní soutěže v karate v Odrách Silesia Cup Na této soutěži získal v kategorii kata mladší žáci 3. místo Jan Říman, v kategorii kumite dorostenek vybojovala 3. místo Eliška Římanová, kategorii kumite dorostenci vybojoval 3. místo Martin Rychtarík. O týden později dne jsme se zúčastnili okresního přeboru v Karate mládeže v Havířově, kde vybojovala v kategorii kumite dorostenek 2. místo Eliška Římanová a v kategorii kumite junioři vybojoval Lukáš Plešek 2. místo ve váze 76 kg a 3. místo v BRH. 3. místo vybojoval v kumite muži ve váze + 84 kg Radek Klein. Poslední soutěž v karate v měsíci listopadu, na které jsme rovněž nechyběli proběhla dne v Bystřici nad Olší pod názvem Aminostar Cup Na této soutěži opět vybojovala 2. místo v kategorii kumite dorostenek Eliška Římanová V minulém čísle jsme představili nejnovější přírůstek ve službách hasičů ve Fulneku. Nyní představujeme dalšího člena našeho vozového parku, kterým je automobilový žebřík na podvozku IFA W50L. Automobilový žebřík se řadí mezi speciální zásahové automobily. Je určen k provádění hasebních prací, záchranných prací a technickým zásahům ve výškách. Žebříková sada má 4 díly žebříků, které jsou vzájemně zasunovatelné. Na poslední díl lze upevnit proudnici, která se ovládá ze žebříku nebo pomocí lan ze země. Na konci prvního dílu je umístěn hák, při zasunutí celé sady lze žebřík použít jako jeřáb, který zvedne břemeno o max. hmotnosti kg. Ovládání je prováděno hydraulickými prvky, zajištění žebříku při vysunutí je provedeno pomocí mechanických západek, při překročení mezních limitů dojde k zastavení chodu a upozornění zvukovou signalizací. Kabina je určena pro 6 osob. Vozidlo bylo vyrobeno v roce V naší jednotce začalo sloužit v roce 2000, kdy bylo zapůjčeno od HZS Nový Jičín. V roce 2007 pak došlo k bezplatnému převodu na město Fulnek. Za dobu služby v JSDH Fulnek (rok v kategorii kata i kumite junioři vybojoval dvě 3. místa Martin Horák. Velkou radost na této soutěži z první získané medaile měl v kategorii kata dorostenci Petr Calábek, který se umístil na 3. místě. Jsem moc rád, že jsme se tak dobře umístili na všech soutěžích a mohli tak reprezentovat město Fulnek. Přeji všem svým závodníkům mnoho úspěchů i v dalších soutěžích, kterých se zúčastníme. Liberda Jaromír, trenér oddílu karate TJ Fulnek Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Fulnek představuje AZ30 IFA W50L ) vyjelo vozidlo k více jak stovce zásahům. Jedná se o speciální techniku, kterou nejsou běžně vybaveny jednotky požární ochrany. Například v rámci bývalého okresu Nový Jičín je další výškovou technikou vybaven HZS Nový Jičín, JSDH Frenštát p. R., Hasičský záchranný sbor podniku TATRA Kopřivnice a Záchranná a požární služba letiště Mošnov. Rozměry vozidla Délka mm Šířka mm Výška mm Celková hmotnost kg Motor Typ 4 VD 14,5,/12-1 SR Výkon 92 kw při 2300 ot/min Pracovní rozsahy Dostupná pracovní výška 30 m 12 m / 15 m Největší vyložení (volně stojící / opřený) Úhel natočení 360 Úhel vztyčení 0 až 75 Maximální zatížení sady 170 kg Ředitelství ZŠ J.A.Komenského Fulnek, Česká 339 a odloučeného pracoviště ZŠ Fulnek, Sborová 81 zve všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče na zápis do 1. třídy pro školní rok 2010/2011. Zápis se koná ve středu 27. ledna 2010 na ZŠ Komenského (Česká 339) od do a na ZŠ Sborová 81 od do S sebou si přineste rodný list dítěte, občanský průkaz, přezůvky (pro dítě) a pastelky. Těšíme se na vás. Týden otevřených dveří na 1. stupni ZŠ Komenského Fulnek, Česká PONDĚLÍ 18.1.: Informační schůzka pro rodiče předškolních i školních dětí s vedením školy, s učiteli 1. stupně, s pracovnicí pedagogicko-psychologické poradny, s logopedkou a s dětskou lékařkou - o škole a o všem, co čeká budoucí prvňáčky i jejich rodiče - co zajímá rodiče školních dětí hodin v učebně č. 39 ÚTERÝ 19.1.: Společné dopoledne žáků 1. tříd a předškolních dětí z mateřských škol ve Fulneku STŘEDA 20.1.: Den otevřených dveří v třídách pro rodiče a ostatní zájemce vstupy: Z důvodů nenarušování průběhu vyučovacích hodin je nutné dodržovat vstupy do vyučovacích hodin! Zápis do 1. tříd se uskuteční ve středu 27. ledna 2010 od do Srdečně zveme! Učitelé ZŠ Komenského ve Fulneku 13

14 14 fulnecký zpravodaj leden 2010 Hasiči v akci i jinak Hasiči ve Vlkovicích dobrovolně pomáhali odstranit následky havarijních stavů tří autobusových zastávek, za což jim patří poděkování. Ing. Marie Homolová ved. OVV KLUB DŮCHODCŮ Rok 2009 máme již nenávratně za sebou. Po celý rok, každou středu, jsme se scházeli v klubu a každá schůzka nám přinesla něco nového. Jen namátkou vzpomenu některé akce za poslední tři měsíce. Byly to prodejní akce, burza vlastních výrobků a oblečení, mikulášské a vánoční posezení při hudbě a pohoštění. Nesmím zapomenout na besedy s p. L. Kurečkovou a p. M. Křížkovou o tom, co všechno můžeme sami udělat pro své zdraví, než se vydáme k lékaři. Patří jim oběma naše poděkování. V neposlední řadě patří náš dík také p. Ing. Homolové, která nám vždy poskytne radu i pomoc. V roce 2010 chceme opět uskutečnit kvalitní akce tak, aby se členové klubu poučili i pobavili a docházeli do klubu rádi. za Klub důchodců Eva Kadlečková SDH Jerlochovice V prosinci jsme tréninky dětí přizpůsobili přípravě na Vánoce. S dětmi jsme v rámci našich schůzek vyrobili adventní věnce. Máme tři týmy, takže si každý tým vyrobil svůj vlastní. Trénink máme každý pátek a již potřikrát jsme zapálili svíčky na adventních věncích. Čtvrtou, poslední svíčku jsme však zapálili až v sobotu , a to při příležitosti konání Vánočního branného závodu, jenž náš SDH pořádal. V době, kdy píšeme tento článek, máme ještě před závodem, a tak stále nevíme přesnou účast a výsledky, nicméně v době, kdy budete náš článek číst, již bude po závodě a vy se tedy můžete s průběhem, výsledky i fotodokumentací seznámit na níže uvedených internetových odkazech. Trať jsme vzhledem k nestálému prosincovému počasí zvolili s velmi nízkou obtížností. Na trati naše mladé hasiče čekají disciplíny v podobě střelby ze vzduchových pistolí, mimochodem zbrusu nových, které jsme si mohli dovolit díky našim štědrým sponzorům děkujeme, dále pak otázky z požární ochrany, zdravovědy, určování topografických značek nebo ručkování po laně. Pro všechny účastníky bude připraveno drobné občerstvení, ale především čaj na zahřátí. Díky dokončenému projektu a kolaudaci plynového vytápění v naší hasičské zbrojnici bude pro nás mnohem jednodušší zajistit teplo pro všechny zúčastněné mladé hasiče a navíc budeme moci využít i sklepních kluboven, které by za jiných okolností nebylo možné vzhledem k nízké teplotě bez vytápění vůbec užívat. Protože naše sklepní klubovny byly postiženy povodněmi a díky nim následnou poruchou kanalizace, což se nám podařilo alespoň provizorně opravit, rozhodli jsme se ještě před samotným závodem klubovny vymalovat. Těšíme se tedy na hojnou účast a snad bezproblémový průběh závodu, s jehož bezpečností nám byla přislíbena i pomoc ze strany Policie ČR obvodního oddělení města Fulneku. Podrobnější informace, účast sborů a výsledky si aktuálně můžete přečíst na našich internetových stránkách: sdhjerlochovice.majestat.cz/. V rámci podzimní a zimní přípravy mladých hasičů pokračujeme v naší hře Soptík, ve které jsme dne předali prvním úspěšným 13 mladým hasičům, z celkového počtu 26, diplom a odznáček za úspěšné splnění prvních tří úkolů. Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů v této soutěži. Fotogalerii z předávání diplomů můžete zhlédnout na rajce.idnes.cz/ v rubrice Soutěž Soptík. Všem čtenářům Fulneckého zpravodaje přejeme do nového roku 2010 pevné zdraví, mnoho úspěchů, štěstí a pohody. SDH Jerlochovice

15 Rozhovor s PhDr. Františkem Hýblem KRÁSNÍ A ŠIKOVNÍ 2 Ve spolupráci Muzea Novojičínska, občanského sdružení Comenius Fulnek a Městského kulturního centra Fulnek probíhá v současné době v kostele sv. Josefa ve Fulneku výstava věnovaná životu a dílu Učitele národů. Požádala jsem o rozhovor tvůrce libreta výstavy PhDr. Františka Hýbla, emeritního ředitele Muzea Komenského v Přerově. Pane doktore, je o Vás známo, že patříte k předním českým popularizátorům života a díla Jana Amose Komenského. Můžete nám stručně něco říci o Vaší aktivitě v této oblasti? V letech jsem pracoval v Muzeu Komenského v Přerově, kde jsem založil specializované oddělení dějin českého školství a komeniologie, jehož sbírky se staly předmětem zájmu nejen našich, ale i zahraničních badatelů všech světadílů, zvláště pak na úseku komeniologie. Za těch čtyřicet let jsem poznal v Přerově, ale i na nejrůznějších akcích přední české i světové komeniologické osobnosti, ale i potomky Učitele národů z větve Figulusů Kalliků a Jaschkeů. V muzejní sbírkotvorné činnosti jsem se zaměřil na shromažďování a sběr nejen předmětů mající vztah k české škole a jejímu učitelstvu, ale i starých tisků a historických map, jejichž autorem byl Komenský. Získali jsme unikátní předměty a nejrůznější typy Komenského map Moravy. Dnes je tato kartografická sbírka největší na světě. Téměř všechny mapy jsme spolu s Akademií věd ČR a Masarykovou univerzitou v Brně v roce 2004 vydali na CD-ROMu pod názvem Fabriciovy a Komenského mapy Moravy. Jsem spoluautorem řady příspěvků v našich i v zahraničních publikacích, tvůrcem mnohých výstav a také rekonstrukcí dobových tříd ze století v České republice, v Polsku, na Slovensku a také na Ukrajině. K nejzdařilejším patří Obecná škola v Kozlovicích na Frýdecko- -Místecku. Výstavy se školskou a komeniologickou tematikou mohli zhlédnout diváci ve Florencii, Bologni, Neapoli, Vídni, Nitře, Užhorodě, v polských městech (Lešno, Zelów a Varšava), v německé Bochumi a Berlíně, v jihokorejském Soulu a holandském Naardenu. Pochopitelně desítky výstav proběhly ve městech a vesnicích České republiky, včetně osmi výstav v Lobkovickém paláci na Pražském hradě ve spolupráci s Národním muzeem a dalších pražských výstav v Paláci kultury, ve Veletržním paláci a v Obecním domě. Spolupodílel jsem se na pěti filmech: Největší Čech Jan Amos Komenský, 72 jmen Jan Amos Komenský, Mistři ohně a kovu a dvou dokumentárních filmů o tragické vraždě 265 karpatských Němců 19. června 1945 nedaleko Přerova na Švédských šancích, z nichž film Slovenské televize Noc na Švédskom vale získal cenu IGRICA nejlepší televizní dokument roku Kdy jste navštívil poprvé Fulnek? Ve Fulneku jsem byl poprvé s doc. dr. Ervínem Koukalem, CSc., v rámci dálkového studia pedagogiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v roce 1970 a týž rok jsem zde přednášel o tradici Komenského mezi českým učitelstvem na Moravě. Vedle pana doc. dr. Jaroslava Pleskota, CSc., zde byli přítomni také významní místní učitelé komeniologové bratři Petr a Květoslav Kadlčíkovi. Co, kromě tvorby akademického sochaře Igora Kitzberga (viz FZ prosinec 2009), mohou naši občané zhlédnout na již zmíněné výstavě? Vedle fotoreprodukcí titulních stran a textů starých i novodobých tisků, díla a rukopisů Komenského zde naleznete veduty evropských měst, která Komenský v průběhu života navštívil. Je zde i autentická Komenského mapa Moravy včetně dalších dvou desítek vydání, která v průběhu 150 let byla stojedenkrát vytištěna z dvanácti matric. Nechybí zde ani dobové portréty Komenského a významných evropských osobností, se kterými byl v kontaktu. Zvláštní pozornost je také věnována potomkům, kteří žijí ve Spojených státech amerických, v Německu aj., včetně fotografií jejich svateb, třeba z 2. května 2009, na kterou jsem byl pozván. V prostorách kostela naleznete také mnohé citáty z děl Komenského. Zajímavé jsou i soudy a hodnocení Učitele národů významnými osobnostmi naší i světové politiky, vědy a umění. Pane doktore, děkuji Vám za rozhovor a těším se na Vaši novou publikaci Komenský a Fulnek, kterou připravujete ve spolupráci s občanským sdružením Comenius Fulnek u příležitosti nejen fulnecké výstavy, ale i nastávajícího kulatého životního jubilea Jana Amose Komenského, které připadá na rok Pavlína Vráblová, MIC při MKC Fulnek aneb chřipková epidemie je za námi V listopadovém čísle jsme vás informovali o konání přednáškového turné pro dospívající mládež s názvem KRÁSNÍ A ŠIKOVNÍ, kterou již tradičně pořádá Střední škola, Odry, příspěvková organizace, a jež byla naplánovaná na poslední listopadový týden. Z důvodu vysokého procenta nemocných účastníků přehlídky i potenciálních diváků jsme byli nuceni akci přeložit na leden. Proto vás všechny opakovaně a srdečně zveme mezi naše studenty i učitele, kteří rádi odpoví na vaše otázky, podají vám informace o škole a v neposlední řadě předvedou ukázky prací našich studentů, neboť celá přehlídka je jejich dílem. Formou módní přehlídky a zajímavých přednášek budou žákům posledního ročníku základních škol představeny a nabídnuty obory, které škola vyučuje, a také se dozví mnoho užitečných rad, týkajících se oblékání, líčení, úpravy vlasů a celkového image. Pokud se tedy chcete dozvědět něco o módních hitech, novinkách v líčení i o posledních trendech v oblasti účesů, přijďte se podívat. Pro školní rok 2010/2011 škola připravuje: Tříleté obory ukončené výučním listem Kadeřník, Krejčí, Prodavač. Čtyřleté obory ukončené maturitní zkouškou Kosmetička, Masér a pro již vyučené zájemce nástavbové studium, obor Podnikání, ukončené maturitní zkouškou v denní i dálkové formě. Akce se uskuteční ve Fulneku od 8:15 v Městském kulturním centru. Střední škola, Odry, příspěvková organizace Mgr. Jana Kellnerová PŘIJĎTE K NÁM STUDOVAT SŠ VÍTKOV-PODHRADÍ Pro následující školní rok 2010/2011 nabízí SŠ ve Vítkově-Podhradí tyto učební a studijní obory: Tříleté učební obory s dosažením středního vzdělání s výučním listem Mechanik opravář motorových vozidel Klempíř strojírenská výroba Kuchař-číšník Kadeřník Čtyřleté studijní obory s dosažením úplného středního vzdělání s maturitní zkouškou Gastronomie Dopravní prostředky Dvouleté denní (tříleté dálkové) nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou Podnikání 15

16 ČEST A SLÁVA HRDINŮM, kteří se přičinili o naše osvobození Vy, jejichž rozplynulá jména jsou jako stíny jitřních hvězd, vy, ať jste muž a nebo žena, jste dovedli svou oběť nést, vy, padlí za svá práva lidská, Vám budiž věčná čest a sláva! V. Nezval Těžké boje byly svedeny za osvobození Československa. Náš lid téměř 7 roků kladl odpor fašistickým okupantům. 29. srpna 1944 vypuklo Slovenské národní povstání. Sovětská armáda pomohla povstalcům dodáváním zbraní, leteckými výsadky a uskutečněním Karpatsko-dukelské operace. Boje za osvobození naší vlasti trvaly téměř 8 měsíců s nasazením více jak dvou milionů sovětských vojáků. Spolu s nimi operovaly dvě rumunské armády, Československý armádní sbor a v průběhu pražské operace i polská vojska. Na území Československa proběhlo 5 velkých útočných operací: Karpatsko-dukelská, Ostravská operace, Bratislavskobrněnská, Vídeňská a Pražská. Bylo při nich rozdrceno 122 nepřátelských divizí. V bojích za naše osvobození padlo přes 140 tisíc sovětských vojáků. Sovětský svaz ve 2. světové válce ztratil na 20 milionů lidí. Národy celého světa ztratily celkem 60 milionů lidí. Největší počet našich vojáků bylo mezi příslušníky Svobodovy armády, původně z Volyně v SSSR. Tito projevili velké vlastenectví tím, že se jich z celkového počtu 45 tisíc postupně přihlásilo do 1. čs. armádního sboru 12 tisíc, z toho bylo 600 žen. Tito občané poskytli československé armádě 800 koní s postroji nebo sedly, 300 ks jatečného skotu, 110 jatečných prasat, 250 vozů s přípřeží, 150 tun mouky, 20 tun obilí, hudební nástroje pro 2 čtyřicetičlenná hudební tělesa, 500 knih a 770 tisíc rublů na zakoupení tanků. Náš armádní sbor ztratil přes 6 tisíc bojovníků. Příslušníci 1. čs. armádního sboru byli začleněni do jednotek 38. armády maršála Moskalenka K. S. Jsou to strašná čísla ztrát ve 2. světové válce, která ještě znásobují další útrapy matek, starců a dětí. Vždyť neumírali jen lidé na bojištích, ale taky v zázemí. Při osvobozovacích bojích na území bývalého okresu Nový Jičín položilo své životy důstojníků, poddůstojníků a vojáků Rudé armády. Při osvobozovacích bojích jednotlivých měst a obcí padli i mnozí občané. Jména padlých připomínají památníky, které bychom měli chránit a upravovat, aby zůstaly trvalým odkazem i příštím generacím. (Pokračování příště) ZUŠ J. A. KOMENSKÉHO INFORMUJE Základní umělecká škola J. A. KOMENSKÉHO, pobočka Fulnek Kostelní 110, tel.: , cz, zus-studenka. com Poslední dva měsíce roku 2009 byly pro naši školu ve znamení koncertů a vystoupení. Po listopadových interních podzimních koncertech, které byly velmi pěkné a byly spíše komornějšího zaměření, následovala řada třídních předehrávek žáků hudebního oboru, jež se dlouhodobě těší přízni rodičů. 16 V měsících září, říjen a listopad proběhl v prostorách výtvarného oboru ZUŠ ve Studénce projekt LOUTKA, který byl určen dětem mateřských škol předškolního věku a žákům základních škol prvního stupně ve Studénce. Tohoto projektu se zúčastnilo celkem 326 dětí a žáků. Děti si vytvořily nejen prstovou loutku z keramické hlíny, ale komunikovaly s ní mezi sebou, a naučily se novou jednoduchou techniku muchláž, kde základem byla lineární kresba a poté hledání ve spojených liniích různé tvary konkrétní nebo abstraktní. Obě tyto techniky děti velmi zaujaly. Celý tento projekt byl finančně podpořen Městským úřadem ve Studénce. Vyučující výtvarného oboru Niki Klazarová. Na letošních adventních koncertech ZUŠ, které se uskutečnily ve Studénce v Dělnickém domě a v Městském kulturním centru ve Fulneku,

17 se široké veřejnosti představili nejlepší žáci hudebního a tanečního oboru ZUŠ. Poprvé se představil veřejnosti náš pěvecký sbor s paní učitelkou Adrianou Bajtkovou (která také celý koncert ve Fulneku uváděla). V pestré nabídce hudebních žánrů jsme divákům nabídli jak sólová čísla, tak různá hudební seskupení. Za všechny jmenujme aspoň naše rodinné stříbro SWING BAND pod vedením Martina Maléře. V jedné skladbě si sólo na cowbell zahrál sám pan starosta města Fulneku, Mgr. Jiří Dener, který po koncertě poděkoval všem účinkujícím za krásný umělecký zážitek. Výtvarný obor ZUŠ (učitelé Niki Klazarová a Janis Masmanidis) zhotovil na oba adventní koncerty výzdobu jeviště. Všechny fotografie jsou z adventního koncertu ve Fulneku. Protože se blíží konec I. pololetí tohoto školního roku, přeji všem našim žákům jen ty nejlepší známky na vysvědčení a pedagogům mnoho pracovního elánu a inspirace ve II. pololetí! Vedení ZUŠ děkuje všem žákům, pedagogům, SRPDŠ a sponzorům, kteří pomohli uskutečnit jmenované koncerty a vystoupení. Na závěr přeji jménem vedení školy všem našim příznivcům příjemné vánoční svátky a šťastný nový rok PaedDr. Zdeněk Novák, ředitel ZUŠ Zabíjačkové hody s minijarmarkem v Městském kulturním centru ve Fulneku 17

18 Městské kuturní centrum a Město Fulnek vás srdečně zvou na XII. ples města 30. ledna 2010 ve 20 hodin v sále Městského kulturního centra ve Fulneku K tanci a poslechu zahraje hudební skupina Bledule Program: Josef Alois Náhlovský taneční a recesistické vystoupení Bohatý program a mnoho zajímavých cen V ceně 250 Kč zahrnuto vstupné, večeře a slosovatelná místenka. Předprodej v Informačním centru od 4. ledna 2009 Těšíme se na vaši účast tel.: NEDEJTE OHNI ŠANCI... Ochrana krovu proti požáru. K tomu bonus navíc ochrana proti dřevokaznému hmyzu a houbám... K realizované zakázce indikátor kouře ZDARMA. derkill-a6-ok.indd 1 6/1/09 10:58 AM 18

19 fulnecký zpravodaj FULNEK OSTRAVA Vítkovická 38 Těšínská 65 Telefon: Telefon: Mobil: Mobil: leden 2010 BRUŠPERK KARVINÁ Fryčovická 943 Telefon: Mobil: VALAŠSKÉ MĚSTO VRATIMOV D.LUTYNĚ MEZIŘÍČÍ ALBRECHTICE Sv. Čecha 881/32 Buničitá 755 Telefon: Telefon: Mobil: Mobil: K Výšině 74 Telefon: Mobil: Uhelná ul. Telefon: Mobil: Hašlerova 14 Telefon: Mobil: ROK 2009 JSME SKONČILI ROK 2010 PRÁVĚ ZAČÍNÁME!!! Všem, kteří jste nám projevili přízeň v roce minulém, děkujeme a těšíme se na spolupráci v roce letošním. OTEVÍRÁME 4.1. MY SE ZVÝŠENÍM DPH NEZDRAŽUJEME!!! STARTOVACÍ CENY ROKU!!! PŘI NÁKUPU NAD ,- UBYTOVÁNÍ NA HORÁCH ZDARMA JÁDROVÁ OMÍTKA KVK cena za 1 pytel 40 kg 120,- sleva 26% 89,- SAMONIVELAČNÍ HMOTA KVK cena za 1 pytel 25 kg 320,- sleva 18% 264,- ZDÍCÍ MALTA KVK cena za 1 pytel 40 kg 89,- sleva 22% 69,- LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBY KVK FLEXIBILNÍ LEPIDLO KVK 120,- sleva 26% 275,- sleva 22% cena za 1 pytel 25 kg 89,- cena za 1 pytel 25 kg 215,- MY VÁS V LEDNU MRZNOUT NENECHÁME!!! PALIVOVÉ DŘEVO 49,PRM volně sypaný 1.159,balení 20 kg Splátkový prodej Essox BRIKETY DŘEVĚNÉ BRIKETY HNĚDOUHELNÉ balení 40 kg balení 10 kg 145,59,www.velman.cz Ceny jsou uvedeny včetně DPH, AKCE platí od a při platbě v hotovosti nebo do VYPRODÁNÍ a nevztahují se na ni žádné další slevy!!! Bližší informace a pravidla k získání bonusů najdete na nebo na provozovnách. 19

20 MKC KINOKAVÁRNA FULNEK leden 2010 úterý 5. ledna v 18. hod. HANEBNÍ PARCHARTI akční 150 min. Hanebně zparchantělá jízda, plná potu, krve, slz a touhy po pomstě. Vítejte ve druhé světové válce podle Quentina Tarantina. Ve světě, kde historická realita ustupuje lehce brutálnímu, pohádkovému vyprávění jednoho z nejkontroverznějších režisérů. Hrají: Brad Pitt, Elli Roth, Diane Kruger. přístupno od 15 let 50 Kč úterý 12. ledna v hod katastrofický 145 min. Rok 2010 je posledním rokem mayského kalendáře a podle mnoha lidí i rokem konce světa. A zdá se, jako by na temných předpovědích něco bylo přicházejí hurikány, náhlá zemětřesení, výbuchy sopek. Na zemi vypuká panika a hlavní hrdinové musejí zjistit, co svět doopravdy čeká. Hrají: John Cusac, Woody Harrelson, Oliver Platt a další. doporučeno od 12 let vstupné 50 Kč úterý 19. ledna v hod. TŘI SEZÓNY V PEKLE český- milostné drama 110 min. Velká milostná romance na pozadí dramatických historických proměn přináší herce Kryštofa Hádka v jeho nejlepší roli od Svěrákova Tmavomodrého světa. Dále hrají: Karolina Gruszka, Jan Kraus, Marin Huba, Miroslav Krobot, Táňa Pauhofová, Luboš Kostelný a další. doporučeno od 12 let vstupné 50 Kč úterý 26. ledna v hod. ZEMSKÝ RÁJ TO NAPOHLED český mrazivá komedie 115 min., režie: Irena Pavlásková Dospívání bývá složité, zvlášť když se píše rok 1968, venku se prohánějí cizí tanky, doma se střídají tatínkové mnoha různých poloh. Hlavní linkou filmu je příběh Marty, jejich dvou dospívajících dcer Majdy a Gábiny a jejich postupně přicházejících a odcházejících tatínků. Hrají: V. Cibulková, T. Voříšková, D. Marková, M. Etzler, O. Vetchý, J. Hartl, B. Seidlová, J. Dvořák a další. přístupno pro všechny vstupné 50 Kč MIMOŘÁDNĚ čtvrtek 28.ledna v hod. MIKULÁŠOVY PATÁLIE podle příběhů dětské knížky O Mikulášovi dabováno 90 min. Mikuláš, Vendelín, Celestýn, Kryšpín, Albín, Viktorín a další hrdinové senzačních příběhů dětských knížek o Mikulášovi se konečně dostávají na filmová plátna. Vždycky, když jsem přinesl ze školy nešťastnou kouli z mluvnice, jsem říkal mamince, že když budu pořádně zlobit, jednou o mně natočí film. Ale maminka se většinou rozplakala a tatínek výhružně složil noviny A až bude ten film v kinech, budou doma na mě pyšní a nebudou mi už nic zakazovat a Marie-Hedvika si vezme mě a ne Eliáše, jelikož já budu slavný, kdežto Eliáš je blbeček pro všechny vstupné 50 Kč Připravujeme v únoru 2. STÍNU NEUTEČEŠ 9. ARTUR a MALTAZARDOVA POMSTA 16. PRINC a ŽABÁK 23. SAMEC ZVEME VÁS 15. ledna (pátek) Hasičský ples SDH Děrné KD Děrné h. 15. a 29. ledna (pátek) Klub deskových her MKCF v h. 16. ledna (sobota) Myslivecké halali ples MKCF v h. 30. ledna (sobota) Dětský maškarní ples KD Děrné od h. 30. ledna (sobota) XII. městský ples MKCF ve h. (více uvnitř tohoto čísla Zpravodaje) Připravujeme v únoru 12. a 26. únor Klub deskových her MKCF 13. února Tradiční Děrenské končiny FULNECKÝ ZPRAVODAJ informační měsíčník pro občany města Fulneku. Pod ev. č. MK ČR E vydává Městské kulturní centrum Fulnek, příspěvková organizace, Palackého 305, Fulnek, IČ: , tel.: , , fax: , tiskne REPRONIS Ostrava, distribuce PO MKCF. Redakční uzávěrka vždy 15. den v měsíci. Redaktorka: Věra Čatkosová. Redakční rada: Mgr. Alois Kozel, Mgr. Vilma Klevarová, Ing. Ludmila Lvová, Jaroslav Štekbauer, Zdeňka Berlinská. Toto číslo vyšlo 23. prosince 2009 v nákladu 800 výtisků. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Zpravodajské materiály do 30 řádků vítány v elektronické podobě. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, stylisticky upravit či nezveřejnit.

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území města Karviné Schváleno: 26.04.2011 Účinnost: 11.05.2011 Zpracovatel: Kancelář tajemníka Zastupitelstvo

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu M ě s t o BLŠANY Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu Zastupitelstvo města Blšany na svém zasedání dne 9. března 2011 Usnesením č.

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu:

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu: Město Vamberk Název dokumentu: Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ Číslo dokumentu: OS14 Vydání č.: 2 Počet výtisků: 1 Účinnost od: 17.06.2015 Platnost

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Znalecký posudek č. 2009/128 Pozemky, parcely č. 766/32, 2748, v katastrálním území Kopřivnice, obec Kopřivnice, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský. Exekutorský úřad Ostrava JUDr. Milan Vlha, soudní

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

U S N E S E N Í. z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, František Jurčák,PhDr. Hana Levá,Zdeňka Heišteinová,František Černý USNESENÍ

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu V Y H L Á Š K A O B C E H A V L O V I C E č. 2/97 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Havlovice Obecní zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. h

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 1 č.j. 8/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.11.2014 17:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 2011.2014 19:40

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM)

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM) Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

Program veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 10.9.2007 od 18.00 hod na OÚ.

Program veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 10.9.2007 od 18.00 hod na OÚ. Program veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 10.9.2007 od 18.00 hod na OÚ. Přítomno: 9 od 18.40 hod přítomen p. Pazderka Řídící zasedání: Ing. Vl. Kožený Návrhová komise: p. Šindelář, p. Mrkvička,

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 -

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 - SMĚRNICE Č. 11/2008 Pravidla města Mimoně o použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury města Mimoně Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 20. 3. 2008 pod

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV 22. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 11.11.2013. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Renata Festová, Novák Milan, Pavlíková Helena, Jan Hojda Omluveni: Hosté: dle prezenční listiny Začátek

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

3. Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona.

3. Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona. Nařízení města Hustopeče č. 3/2005, kterým se vydává Tržní řád Rada města Hustopečí se usnesla na svém zasedání konaném dne 17.5.2005 na základě zmocnění v ustanovení 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska (úplné znění) Rada města Hlinska schválila v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více