se zprávami z Jaroměřic a Chornic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "se zprávami z Jaroměřic a Chornic"

Transkript

1 s zprávam z Jarměř a Chrn ŘÍ J E N / JAK JE TO S VÝSTAVBOU PENNY Vážný pan starst, raguj na Váš dtaz hldně výstavby naší prdjny Pnny Markt v Vašm městě Jak vít, naš splčnst jž v Jvíčku kupla a uhradla pzmky pr výstavbu, takž zla určtě budm svůj záměr ralzvat C s týč samtné ralza, F O T O A K T U A L I T Y nvhdné a výstavba přs zmu přnáší rzka prtažní dby výstavby v řádh měsíů Můž tak djít k npříjmnstm jak p strán thnlgké (btny, asfaltvé pvrhy atd), tak s hldm na klí stavnště, kdy jsm s v mnulst ptýkal s stížnstm na znčštěné klní N v ý h d n í k u k s t l a N P M K n r t s k u p n y B O T A F O G O s J a n m J r á n ěm tat prbíhá v dvu ddělnýh fázíh První fáz, rlatvně dst slžtá dml, na ktru jsm udělal samstatné výběrvé řízní, jž byla uknčna V průběhu s mj bjvly určté kmplka způsbné přdhzím prvzm ČSAD v přdmětném arálu, avšak tyt byly dmlční frmu vyřšny Ohldně druhé fáz, samtné výstavby, jž byl rvněž uknčn výběrvé řízní a byl vybrán gnrální ddavatl Bhužl s nám však npdařl dknčt tt výběrvé řízní a uzavřít smluvu díl v přdpkládaném trmínu tak, aby ddavatl mhl zahájt stavbní prá d a přdat nám tak dknčnu prdjnu d 1012 ltšníh rku (výstavba prbíhá standardně čtyř měsí a mnmální dba výstavby j s hldm na thnlgké pstupy 100 dní) Naším zájmm byl ttž v Jvíčku tvřít d 1512 a sthnut tak přdvánční trh Z bhdníh hldska j tvírání nvýh prdjn na začátku kalndářníh rku kmunka apd Nvýhdu takvé výstavby j rvněž njstta ddělní prdj a prsnalstky hldně přsnéh trmínu tvřní, nbť nábr zaměstnanů a příprava dprvdnýh rklamníh akí prbíhá s a dvuměsíčním přdsthm směrm k přsnému datu tvřní Vzhldm k všm těmt faktrům vdní naší splčnst jž dřív rzhdl, ž výstavbu prdjn, ktré nlz tvřít d 1512 kalndářníh rku, nbudm v příslušném r zahajvat a ralza bud dlžna na jar rku násldujííh Tt j bhužl případ prdjny v Jvíčku (v ndalkýh Ltvíh jsm t napak na psldní hvíl sthl), takž výstavbu a tvřní tét prdjny lz přdpkládat v první plvně příštíh rku V případě jakýhklv dtazů jsm Vám k dspz N a u l S v t a v s k á s p l n ěp r a u j t r V y b í r á m z b s a h u : s Zprávy z radn 2-3 Zprávy z Jarměř 5-6 Zprávy z Chrn 7 Harmnkář, Kaléšk 8-9 S pzdravm Mgr Ptr Navrátl xpanz REWE GROUP Pnny Markt sr j v k z Přhld akí 12 Hstrké čtní 14-15

2 J v í č s k ý z p r a v d a 1 0 / Slv hjtmana Psláním samsprávy našh kraj, d určté míry daným lgslatvně, j pčvat splčné úzmí rgnů Pardubka, Chrudmska, Ústkrlka a Svtavska, jjh rzkvět a p h p t l n ě s tím suvsjíí spkjný žvt jjh byvatl V prax t znam n á ř a d u pstrýh aktvt v mnha blasth Ty njzásadnější, například zdravtntví, dpravní nfrastrukturu, nb šklství, kraj můž a musí bzprstřdně zajšťvat sám z svýh zdrjů Kraj však určtě nní shpn bsáhnut lé spktrum pr rgn žáduíh aktvt A zd s tvírá vlký prstr pr všhny bčany Pardubkéh kraj, pdnkatl, nzskvé rganza frmy, aby s na zkvaltňvání žvtníh, pravníh kulturně splčnskýh pdmínk v rgnu aktvně pdíll Kraj v tét suvslst každrčně vyčlňuj část svýh prstřdků na smysluplné prjkty, aby jm mhl pdpřt zjména blast stvníh ruhu a vnkvskéh tursmu, sální péč, žvtníh prstřdí, sprtu, kultury a ldvýh trad Aby s v tét nabíd případní žadatlé njlép rntval, vydal jsm v těht dnh přhldnu bržuru s výstžným názvm Grantvé prgramy Pardubkéh kraj na bdbí Obsahuj njn ulný přhld bsahu jdntlvýh grantvýh prgramů, trmính, al také zásady pr pskytvání grantů z krajskéh rzpčtu Chtěl byh tut stu slvt všhny, ktří mají na mysl rzvj Pardubkéh kraj, aby nabíznýh mžnstí aktvně využl a d prjktů v uvdnýh blasth s zapjl Grantvé prgramy na rk 2010 budu vyhlášny v druhé plvně měsí října a výš fnančníh prstřdků pr jdntlvé prjkty bud stanvna p shvální krajskéh rzpčtu Radk Martínk, hjtman Pardubkéh kraj Z P R Á V Y Z R A D N I C E M ě s í č n í k M ě s t a J v í č k a s t r a n a 2 Dn 1 črvn byl v Sbír záknů Čské rpublky publkván zákn č 206/2009 Sb, ktrým s mění zákn č 108/2006 Sb, s službáh Přjtím uvdné nvly dhází v zákně s službáh k mnha změnám, ktré s týkají příspěvku na péč Něktré z přjatýh změn nabyly účnnst dnm 1 srpna 2009, statní pak nabývají účnnst dnm 1 ldna 2010 Jd zjména zvýšní příspěvku na péč pr sby zařazné v čtvrtém stupn závslst, zmírnění pdmínk pr vznk nárku na příspěvk pr hrnky nmné dět d 18 lt, změnu způsbu výplaty příspěvku na péč pr dspělé závslé v I stupn, upřsnění rzsahu kntrly využívání příspěvku na péč atd Pdl nvé právní úpravy j tdy nvě pvnn žadatl příspěvk na péč uvést, jakým způsbm a kým mu bud nb jž j péč pskytvána Pm můž být pskytvána sbu blízku nb jnu fyzku sbu, č pskytvatlm sálníh služb zapsaným v rgstru pskytvatlů s služb, č spální lůžkvé Splčnská rubrka září 2009 Blahpřjm bčanům, ktří v měsí září slavl žvtní jublum: Jarslava Müllrvá Jarmla Fllnrvá Alna Válavkvá Ľudvt Dudás Ludmla Hnzákvá Bžna Mnxvá Hdvka Němvá Sbr pr bčanské zálžtst blahpřj rdčům narznýh dětí: Agáta Bndvá Elška Valšvá Pavl Svbda Tbas Shndr C přnáší nvla zákna sálníh službáh slaví výrčí Zlaté svatby manžlé Mar a Jří Khv z Jvíčka Drazí rdč, k vašmu krásnému výrčí vám přjm všhn dbré, jn žvt můž dát a děkujm za vaš lásku a stálu pm Mám vás m rád, dět s rdnam zdravtnké zařízní hspvéh typu Nvlu zákna dšl také k upřsnění rzsahu kntrly využívání příspěvku na péč, ktru prvádějí bní úřady s rzšířnu půsbnstí Např v případě, kdy j pm pskytvána sbu blízku nb jnu fyzku sbu, ktrá sama pbírá příspěvk na péč, budu úřady kntrlvat, zdal j tat sba zdravtně způsblá Od 1 srpna 2009 dšl také k zvýšní částky příspěvku na péč pr sby, ktré jsu pvažvány za závslé na pm jné fyzké sby v stupn IV (úplná závslst) z Kč na Kč měsíčně, a t jak pr sby d 18 lt, tak pr sby nad 18 lt Změna způsbu výplaty příspěvku na péč v I stupn závslst (lhká závslst) Od l ldna 2010 s mění systém vyplání příspěvku na péč v I stupn závslst u sb staršíh 18 lt Nvě bud zavdn tzv kmbnvaný způsb výplaty příspěvku na péč, kdy lkvá částka příspěvku na péč v výš 2000 Kč bud vyplána tak, ž část v výš 1000 Kč bud vyplána v htvst nb na účt pdl vlby příjm příspěvku, část v výš 1000 Kč bud vyplána v frmě pukázky nb lktrnkéh platbníh prstřdku na úhradu s služby pskytnuté pskytvatlm zapsaným v rgstru pskytvatlů s služb Blžší nfrma týkajíí s agndy příspěvku na péč mžné zjstt na sálním dbru MěÚ Mravská Třbvá Sdlákvá Lnka Odbr sálníh věí a zdravtntví Městský úřad Mravská Třbvá Pděkvání Vážní přátlé, dvlt, abyhm Vám vlm pděkval za účast v ltšním rčníku Dnů vrpskéh dědtví (EHD) 2009, ktrý právě sknčl Lts vás byl 225, ktří jst přhlásl lkm 1052 nmvtýh bjktů, uspřádal 538 dprvdnýh akí a t vš s dhrával na půdě 322 bí Za měsí s prhlédl naš bvé stránky nln katalgu a tdy Vaš údaj a návštěvníků Hlavně byhm Vám htěl pděkvat za všhn úslí, vstřínst, htu a samzřjmst, ktré jst ltšním EHD věnval Za všhny hdny prá naví, v ktrýh jst vymýšll a zařzval dprvdné ak Za trpělvst, s níž jst přsvědčval něktré vlastníky Za tlran, s níž jst vyplňval naš frmulář Děkujm Vám za všhnu spluprá a dufám, ž s s Vám pět ptkám př příštím rčníku EHD , ktrý v ČR prběhn v dnh 10 až 19 září 2010 a nárdní zahájní bud v městě Příbr Přjm Vám mnh nrg d pdzmníh dnů Za Sdružní hstrkýh sídl Čh, Mrava a Slzska Mgr Květa Vtvarvá, Mgr Ondřj Chrást, dr Lnka Štětnvá Měst Jvíčk děkujm p Plhv a jh vnuku Davdv za zpřístupnění městské věž v rám Dnů Evrpskéh dědtví

3 M ě s í č n í k M ě s t a J v í č k a s t r a n a 3 Z P R Á V Y Z R A D N I C E J v í č s k ý z p r a v d a j 1 0 / Usnsní z 69 shůz Rady města Jvíčka knané dn 31 srpna /69 Rada shvaluj záměr prnájmu parly p č 5150 rná půda v k ú Jvíčkpřdměstí, 2/69 Rada shvaluj nakpírvání katalgů pr Čský svaz hvatlů Jvíčk na MěÚ Jvíčk k přádání výstavy drbnéh zvířtva, ktrá s bud knat v arálu hvatlů v Jvíčku v dnh , 3/69 Rada nshvaluj udělní výjmky z rgulatvníh pdmínk uvdnýh v smluvě př zástavbě pzmku p č 4232/13 v k ú Jvíčk-přdměstí, žadatlům dl zápsu, 4/69 Rada shvaluj využtí p č st 175/2 statní plha v k ú Jvíčk-přdměstí, za účlm sana zdva prt vlhkst budvy Gymnáza Jvíčk, 5/69 Rada shvaluj rzkpání hdníku na ul Okružní III přd RD č p 196 za účlm prvdní zla RD žadatl dl zápsu Pdmínku j uvdní hdníku d půvdníh stavu, 6/69 Rada shvaluj přkp ul Smlnská a Slunčná k napjní přípjky plynvdu k nvě stavěným RD na p č 518/14 a p č 518/53 v k ú Jvíčkpřdměstí Pdmínku j uvdní kmunka d půvdníh stavu, 7/69 Rada shvaluj dklad zaplaní dlužné částky za nájmné v výš Kč žadatl dl zápsu s dbu splatnst d , 8/69 Rada shvaluj přjtí daru Základní šklu Jvíčk d SRPS př ZŠ Jvíčk v část 1990 Kč, 9/69 Rada shvaluj smluvu uzavřnu mz Městm Jvíčk a Jsfm Lagrnm, Obránů míru 121, Břhy, k užívání parly pr ptřby umístění zábavnýh atrakí lunaparku, na Palakéh náměstí v Jvíčku s dbu platnst d /69 Rada shvaluj přdělní bytů dl zápsu, 11/69 Rada shvaluj vypravání Stud dtkvýh pměrů Žlíbkéh ptka za částku Kč vč DPH frmu Agrprjk Ltmyšl spl s r, Na Lánh 81, Ltmyšl, 12/69 Rada shvaluj návrh zápsu d krnky města za rk 2008, 13/69 Rada shvaluj prdj knhy Jvíčk městská věž za nu 60 Kč/výtsk vč DPH, 14/69 Rada pvěřuj Ing Zuzanu Mlčhvu zjštěním mžnst získání dta na pravu válčnéh hrbu na hřbtvě U kstlíčka z Mnstrstva brany, 15/69 Rada shvaluj zadávaí pdmínky a návrh frm pr pdání nvé nabídky na ak Rknstruk MK ul Pd Zahradam Jvíčk, 16/69 Rada pvěřuj IT zajštěním nvé nabídky frmy Jří Pplka ELPO, Jvíčk na výměnu kablu vřjnéh světlní na ul Nappva, včtně Zasdání Rady města Jvíčka prvdní zmníh praí, 17/69 Rada pvěřuj vduí PBH vypraváním knmké analýzy PBH a rzps svýh naplánvanýh nvstčníh akí, 18/69 Rada shvaluj přdání nplaní nájmnéh za byt č 1 v Zadním Arnštvě 63 nájmníkm dl zápsu JUDr Jahdvé, ktrá zajstí u Okrsníh sudu v Svtaváh Návrh na vyklzní bytu, 19/69 Rada shvaluj přdání nplaní nájmnéh za byt č 3 na ul Kblžná 128 v Jvíčku nájmníky dl zápsu JUDr Jahdvé, ktrá zajstí u Okrsníh sudu v Svtaváh Návrh na vyklzní bytu, 20/69 Rada shvaluj prdlužní nájmní smluvy na byt č 12 na ul Pvvarská 812 v Jvíčku s nájmníkm dl zápsu d , 21/69 Rada pvěřuj vduí PBH řšním stua týkajíí s nplaní nájmnéh nájmníkm nbytvýh prstr na ul Kstlní 41 v Jvíčku, zasláním upzrňujííh dpsu na úhradu dlužnéh nájmnéh s trmínm uhrazní d , jnak bud s nájmníkm dl zápsu uknčn nájmní vztah, 22/69 Rada pvěřuj IT v spluprá s vduí PBH řšním sana vlhkéh zdva v bytě č 2 dmu č p 364 na ul Bskupká, 23/69 Rada shvaluj záměr prdj pzmku p č st 781/2 zastavěná plha a nádvří v k ú Jvíčk-přdměstí výměř 1 m2, 24/69 Rada nshvaluj udělní výjmky z rgulatvníh pdmínk vzhldu střhy př výstavbě RD na pzmku p č 4232/3 v k ú Jvíčk-přdměstí žadatl dl zápsu Usnsní z 70 shůz Rady města Jvíčka knané dn 14 září /70 Rada shvaluj záměr prnájmu pzmku p č 530/44 rná půda (20m2) v k ú Jvíčk-přdměstí, 2/70 Rada shvaluj záměr prdj část pzmku p č 3077 (35m2) trvalý travní prst v k ú Jvíčk-přdměstí, 3/70 Rada shvaluj dměnu řdtl MŠ Jvíčk v výš dl přílhy zápsu, 4/70 Rada shvaluj dměnu řdtl ZŠ Jvíčk v výš dl přílhy zápsu, 5/70 Rada shvaluj prdlužní úhrady nájmnéh žadatl dl zápsu d , ktré měl být splan d , 6/70 Rada shvaluj prdlužní úhrady nájmnéh žadatl dl zápsu d , ktré měl být splan d , 7/70 Rada pvěřuj vduí PBH prvěřním žádst byvatl DPS Svtavská k navrání pněz za nvyužívanu službu antény, ktrá j nadál byvatl DPS hrazna, 8/70 Rada shvaluj pskytnutí nnvstčníh grantu v část Kč z rzpčtvýh prstřdků Pardubkéh kraj pr ZŠ Jvíčk na prjkt Hrajm a zpívám s pr radst, 9/70 Rada shvaluj uspřádání knrtu Jana Jráně s skupnu Btafg v budvě Synaggy dn v 19:30 hdn za lkvu částku 6000 Kč, 10/70 Rada shvaluj darvat nvě narzným dětm knhu Ltps města Jvíčka a mdal města Jvíčka s platnstí d , 11/70 Rada shvaluj dměnu panu Frantškv Plhv, v výš dl přílhy zápsu, za zpravání zápsů d Krnky města Jvíčka a za rganza Dnů vrpskéh dědtví, 12/70 Rada shvaluj buduí změnu a dplnění zřzvaíh lstn příspěvkvýh rganzaí a dává přdhzí suhlas příspěvkvým rganzaím zřzvaným městm Jvíčk k přjímání darů účlvě nurčnýh d hdnty Kč, 13/70 Rada shvaluj nákup 3 (tří) lní antvrvéh prgramu ESET NOD32 Antvrus za částku 2397,85 Kč vč DPH, 14/70 Rada nshvaluj návrh smluvy Správy žlznční dpravní sty, státní rganza, SDC Pardub, Hlaváčva 206, Pardub k úkldu sněhu a ldu pr žlznční dpravnu Jvíčk, ktrý by prváděl zaměstnan města Jvíčk, 15/70 Rada pvěřuj IT prjdnáním knp změny vdní tranztní dpravy městm Jvíčk a umístění dpravníh značk s SÚS Mravská Třbvá, na základě přdlžnéh návrhu frmu JAST, s r, dpravní znační, Dudlby nad Orlí, 16/70 Rada shvaluj návrh frm na prvdní pptávkvéh řízní na ak: Úprava bytvé jdntky v 2 NP DPS Jvíčk, Kblžná 125 a nu za zpravání PD Ing Vítu Kmárkv v výš 8000 Kč, 17/70 Rada shvaluj nátěr vnkvníh špalt a pravy říms na budvě Zámčku frmu Stanslav Trčka COLORMAL, Na Rybníku 813, Jvíčk za částku 24043,95 Kč vč DPH, 18/70 Rada shvaluj, žadatl dl zápsu, výměnu bytu č 14 v 5 nadzmním pdlaží za byt č 2 v 1 nadzmním pdlaží v bytvém dmě č p 782 na ul K Čapka v Jvíčku, 19/70 Rada shvaluj výměnu vhdvýh dvří u bytvéh dmu na ul K Čapka 782 Jvíčk, frmu VPO Okna Blansk, s r, Ržmtálva 14, Blansk za částku 96895,60 Kč vč DPH, 20/70 Rada pvěřuj vduí PBH zpraváváním návrhů na zrušní trvaléh pbytu bývalým nájmníkům v byth města Jvíčka, 21/70 Rada shvaluj prdlužní nájmní smluvy, nájmníkv uvdném v zápsu, na byt č 6 na ul K H Brvskéh 476 d

4 J v í č s k ý z p r a v d a j 1 0 / P O L I C E J N Í Z P R Á V Y M ě s í č n í k M ě s t a J v í č k a s t r a n a 4 Pljní zprávy Měly strah Plsté z Mravské Třbvé řší jdnání 39ltéh muž z Jvíčska, ktrý v průběhu měsí srpna njméně v dvu případh sldval žny různéh věku, kdy s přd nm shvával v křví, pkřkval na ně a dělal jm shválnst Pškzné tt jdnání natlk vylkal, ž s svěřly svým známým T pak případu nfrmval pl Ta przatím případ řší jak přstupk prt bčanskému sužtí Dpravně bzpčnstní ak "ZEBRA SE ZA TEBE NEROZHLÉDNE" Dns d 07:00 d 08:00 hdn prběhla na přhdh pr hd v Svtaváh, Plč, Mravské Třbvé, Ltmyšl a v Jvíčku prvntvně bzpčnstní ak ZEBRA SE ZA TEBE NEROZHLÉDNE Plstky prvntvně nfrmační skupny a plsté dpravníh nspktrátu a bvdníh ddělní s nzaměřl jn na dět, ktré šly dns pprvé p prázdnnáh d škly, al na všhny věkvé katgr Zjména starší bčané přvítal přítmnst plstů na přhdh Jsu méně phyblví a ptřbují na přjtí ví času I mamnky malýh dětí prjvly spkjnst Nbudu s prý tlk dět bát, když vědí, ž plsté zajstí bzpčné přházní Plsté nmhu být na všh přhdh, ktré v městh a bíh rgnu Svtavska jsu, al tam, kd j větší výskyt dětí, budu určtě každý dn rán přítmn Plsté v rám prvntvní ak rzdával kartčky s brázkm zbry a radam, jak s správně hvat př přházní vzvky Malí hd s dnsl malvánky a další drbné dárčky Ak prběhla v spluprá s Zdravtní pjšťvnu Mnstrstva vntra a Čsku radu dětí a mládž Stěrač nstírá Pškzné ramínk přdníh stěrač zjstl majtl vzdla fl, ktru měl zaparkvanu na náměstí v Jvíčku Škda j 1 tsí krun Nznámý pahatl s dpustl přstupku prt majtku a na plsth z Mravské Třbvé j, aby případ bjasnl Praují v týmu a mají přdm dhdnutý sénář - POZOR! V střdu klm pldn d jdné z mravsktřbvskýh prdjn všl tř muž Byl v věku as 30lt, sprtvníh pstav a výšky as 180 m Hvřl čsky, měl krát střžné vlasy a jdn z nh měl na hlavě kšltvku Na sbě měl sprtvní trka a rflvé kalhty ¾ délky Všl splčně a jdn z nh žádal prdavačku zbží, ktré byl mm prdjní míst Tím tdy dlákal pzrnst prdávajíí Právě na tnt mmnt čkal jž přdm smluvn jh dva kumpán, ktří s kamžtě zmnl 7 tsívé htvst, ulžné pd prdjním pultm Anž by s v prdjně ně kupl, z místa s křstí dšl Okradná prdavačka s bzprstřdně p jjh dhdu všmla, ž část pněz hybí, al jž pdzřlé sby nstačla zastavt Plsté p třh mužíh v sučasné dbě pátrají Pl upzrňuj prdavač a majtl prdjn na tnt mnžíí s nšvar Buďt bzřtní a v případě výskytu pdzřlýh sb, vljt lnku Zbl kamaráda Mravsktřbvští plsté bvnl tř mladé muž v věku 29 a 18 lt, ktří jsu pdzřlí, ž na sklnku črvn mz čtvrtu a pátu hdnu rán na sln mz bm Jarměř a Nvý Dvůr zastavl své mtrvé vzdl, z něj vystupl a fyzky napadl 20ltéh mladíka Ranam pěstí jj tlukl natlk, ž hh upadl na zm Zd však čll dalším útkům v pdbě kpanů Přtm na pškznéh křčl výhrůžná slva, ktrá v bět vzbuzvala důvdnu bavu hlý žvt Př tmt ndntu pškzný utrpěl zhmždění p lém těl s něklkadnní dbu léční Svůj žvt s napadný zahránl útěkm z místa Všhn tř útční nyní člí bvnění Jsu pdzřlí z trstnéh čnu náslí prt skupně byvatlů a prt jdntlv Zákn v takvýh případh hvří trstu dnětí svbdy až na jdn rk Pzr na pdvdníky - hrají s na zn Plsté pátrají p třh pdvdnííh, ktří s vydávají za zn a navštěvují hrny a bary na Ltmyšlsku, přčmž žádají směnu čskýh krun nžší nmnální hdnty za vyšší Hvří anglky, případně španělsky Př směňvání s snaží bsluhu zmást a krást Svůj tah s skupnka vyzkušla na bsluz jdnh baru v Ltmyšl, ktrá pdvdníkům vydala naví 10 tsívu htvst S svjí křstí všhn tř splčně bar pustl Plsté zjstl, ž pdbná jdnání s pkusl v dalšíh dvu ltmyšlskýh barh, kd však s npříznu dšl V případě, ž zaznamnát výskyt pdzřlýh sb, kamžtě vljt lnku 158 Děkujm Pps: muž v věku lt, pálný, vyský as 175 ntmtrů Muž měl bříšk a zavaltější blčj s krátkým vusy tzv strnště Muž měl střdně dluhé vlasy, tmavě hnědé č Na sbě měl růžvé trk s ptskm a vstu s výstřhm v tvaru písmn V tmavé barvy Druhý muž byl v věku lt, byl hubný a vyský as 180 ntmtrů Oblčj měl válný, snědší barvy a měl dlší vlasy Na sbě měl tmavu kšl, vstu a tmavé kalhty Žna mhla být v věku lt, vyská as 170 ntmtrů, plnštíhlá, s dlším blnd vlasy Oblčnu měla vlm barvnu halnku Vážně zranl yklstku a z místa utkl V útrý klm dsáté hdny včr dšl u b Jarměř k vlm vážné dpravní nhdě Dvaatřtltý zn žjíí na Mravsktřbvsku, jl v Škdě Fl, nzvládl průjzd lvtčvu zatáčku, dstal smyk a vyjl d prtsměru V tu dbu klm prjížděla 52ltá yklstka, d ktré vzdl zadní částí narazl Pté vůz sjl d přlhléh pl Řdč z místa nhdy utkl, anž by vážně zraněné žně pskytl jakukl pm Žna byla násldně přvzna vzdlm RZP d brněnské nmn V dbě příjzdu slžk IZS na míst nhdy hasč zahlédl dva muž, jak utíkají T s jm zdál pdzřlé a tak kamžtě začala pátraí ak p prhajíí sád vzu Oprační důstjník na míst nhdy vyslal výjzdvu skupnu a na míst pvlal psvda s službním psm Ivšm Tn kamžtě vyhldal stpu a sldval krky pdzřlé sby téměř tř klmtry U staré kůlny službní ps stpu uknčl Jdna sba, tvříí sádku vzu, s ttž skrývala právě tam Násldval zadržní tht muž Druhý z mužů s na míst nhdy vrátl zpět s majtlku vzdla, ktrá měla za úkl tvrdt, ž vůz řídla sama Prč tyt lž? Řdč byl ttž pd vlvm alkhlu když nhdu způsbl a naví nvlastní řdčské právnění Případ s na místě přvzal pljní kmsař Řdč j v sučasné dbě zadržn a s njvětší pravděpdbnstí bud bvněn Nyní má na svědmí pdzřní z spáhání trstnéh čnu hržní pd vlvm návykvé látky, řízní mtrvéh vzdla bz řdčskéh právnění a ublížní na zdraví Přšl s pdívat V Jvíčku byl v průběhu dní mz 6 a 9 září prvdn vlupání d rdnnéh dmu Nznámý pahatl rzbl sklněnu výplň kna, ktrým vnkl d bjktu Tnt prhldal, al jak s zdá, n ndzl Pškzním zařízní majtl bjktu vznkla škda za téměř 2 tsí krun Zlděj s dpustl dvu trstnýh čnů Jdná s prušvání dmvní svbdy a krádž prvdná vlupáním Bud-l dpadn, hrzí mu až něklk lt strávnýh za mřížm Numí hdt pěšky? Mravsktřbvští plsté prvěřují dva případy, v ktrýh s řdč dpustl prtprávníh jdnání Oba ttž řídl své vzdl, anž by vlastnl řdčské právnění Na jdnh z mužů, 32ltéh řdč Škdy Favrt, s psvítla pljní hlídka v b Jvíčk na ul Olmuká Řdč př kntrl plstům ndkázal přdlžt řdčské právnění Důvdm byl, ž žádné nmá Naví byl zjštěn, ž za vlantm nměl dělat, jlkž má vyslvn zákaz řízní mtrvýh vzdl až d rku 2011 Tnt muž musl dmů pěšky Naví s z ruku mužů zákna přvzal sdělní bvnění J pdzřlý z spáhání dvu trstnýh čnů jdnak řízní mtrvéh vzdla bz řdčskéh právnění a mařní výknu úřdníh rzhdnutí Druhý řdč, tntkrát něklk lt starší, řídl Škdu Favrt v b Suš I n plstům ndkázal přdlžt řdčské právnění Naprst shdný pstup zvll plsté v tmt případě Na pětačtyřtltéh muž čkal bvnění z trstnéh čnu řízní mtrvéh vzdla bz řdčskéh právnění a dmů už musl p svýh Vlupání d haty Nzvanéh hsta, ktrý mz 10 a 13 září navštívl na Jvíčsku hatu, d ktré vnkl tak, ž vytrhl vstupní dvř a z haty dzl plynvý vařč, nyní pátrají mravsktřbvští plsté Zlděj, ktrému zřjmě jh křst nstačla, vnkl d kůlny, z ktré dzl truhlářské svrky a rzvdnu plastvu skříň s jstč Majtl p sbě zanhal škdy za ví jak 1500 krun Pahatl s dpustl dvu trstnýh čnů Za tt jdnání mu v případě dpadní a prkázání vny u sudu hrzí až dvulté vězní Pdbný případ s nmusí stát jn v Plč - upzrnění! Zlděj př krádž 30 tsívé htvst přsthl v Plč majtl frmy Mladík as v věku 20 lt, vyský 190 ntmtrů, hubný, přd čtvrtu hdnu dpldn navštívl kanlář jdné plčské frmy Z zásuvky stlu vzal pněžnku, v níž byla ulžna htvst Majtl d kanlář přšl právě v hvíl, kdy s hh křst ukládal d bathu Vyrušn př krádž pněžnku upustl na zm Přtm s klm majtl prsmýkl a z místa utkl Přstž byla na míst přvlána hlídka, npdařl s mladíka vypátrat Pl varuj přd zmíněným zldějm Můž navštívt ktrukl prdjnu č kanlář a krást Upzrnění pr bčany! Oddělní pr zbraně a bzpčnstní matrál Úzmníh dbru Svtavy upzrňuj majtl, ktří v rám amnst dvzdal zbraň, ž trmín pr pdání žádst rgstra j d 30 září 2009 P tmt datu jž nbud mžné zbraně právněným vlastníkům vydat Žádst budu vyřízny mm úřdní hdny nprap Anna Štgnrvá, tskvá mluvčí PČR ÚO Svtavy

5 M ě s í č n í k M ě s t a J v í č k a s t r a n a 5 J A R O M Ě Ř I C E J v í č s k ý z p r a v d a j 1 0 / Ob Jarměř Vážní bčané, věnujt pzrnst těmt řádkům Nbzpčný dpad s bud svážt v útrý 13 října 2009 V Nvém Dvř d 15:30 d 15:50 hd - u čp 18 (Shustrv) V Jarměříh d 16:00 hd na návs Musít h přdat přím pravníkům svzvé služby d kntjnrů Prt Vy, bčané, ktří mát např pravní směnu nb jst nmní, musít s tut službu zařídt Nh slyšt, m sm t nvěděl! Prpaga bud dst (v Zpravdaj, hlášním v místním rzhlas, na úřdní ds ) Dufám, ž t j dstatčné Směsný dpad Návz kntjnrů d Nvéh Dvra a d Jarměř prběhn v pátk 23 října 2009 Odvzny budu v pndělí 26 října 2009 Prsím ddržvání bzpčnst a přádku klm kntjnrů Děkuj Rstslav Grulh, starsta b Prgram akí v Jarměříh na měsí říjn 2009, přádanýh v spluprá CŽP, SPOZ, OK a ZŠ 110 čtvrtk Prdj mašk a hryzantém z zahradntví výst síň CŽP p Khutka z Vanv, d 1200 d 1500 hdn 510 pndělí První lk druhéh rčníku Kurzu rntálníh pzr změna! tan s Mgr Alnu Vyčítalvu ( ) sprt hala nkl v CŽP, jak byl uvdn, al v sprtvní hal 1skupna pr začátčníky hdn, 2 skupna pr pkrčlé 1845 hdn TÝDEN KNIHOVEN Rgstra nvýh člnů knhvny zdarma Burza knh příjm a nabídka vyřaznýh knh z Vašh knhvn 510 pndělí Stkání knhvníků Jvíčska, ltšní rk v jarměřké knhvně, v 1700 hdn 810 čtvrtk Ltrární dpldn pr dět, začátk v 1300 hdn 1010 sbta HUMANITÁRNÍ SBÍRKA, rganzvaná Dakní dvůr CŽP Brumv, sběr děvů, txtlí, lůžkvn, knh, nádbí h blžší nf na plakáth 1010 sbta Jak s kamarádt s pčítačm kurz s Mgr Irnu pčítačučzš Štaffvu, vlné pkračvání kurzu prá s txtm, h brázky a ftgrafm, účast nvýh zájmů ptvrďt v knhvně, přdběžná na 80,- Kč 1110 nděl Vítání bčánků břad síň OÚ 10 dětí bud přvítán v dvu skupnáh v 1000 a v 1100 hdn 1110 nděl Kurz palčkvání s krajkářku Ivu Vanžurvu, výstsíň CŽP d 900 d 1800 hdn stávajíí skupna bud dplněna nvým začátčnm Příjm bjdnávk na duščkvé vazby CŽP- OK z zahradntví pana Chlupa z Brtína, vzrky vazb budu vystavny v Cntru žvta a pdnkání 1610 pátk Snd hand prdj lvnéh txtlu s paní výstsíň CŽP Vrnku Navrátlvu, hdn 1710 sbta Kurz pathrku s lktrku Rnatu Edlmanvu výst síň CŽP začátk tntkrát jž v 900 hdn! 1810 nděl Hrady a zámky našh rgnu výst síň CŽP přdnáška s hstrkm Mgr Mhalm Shustrm začátk v 1500 hdn 2110 střda Kurz aranžvání pdzmníh vazb výst síň CŽP s pdagžkam Střdní zahradnké škly v Ltmyšl 1600 hdn mžnst kup květnvýh dkraí 2310 pátk Prdj duščkvýh vazb v CŽP h z zahradntví pana Chlupa z Brtína 2410 sbta Mdta s strkm výst síň CŽP další magké stkání s člvěkm, ktrý dkáž dhalt 1700 hdn mnhé zdravtní dušvní prblémy, na 250,- Kč 2710 útrý Dýňvý průvd ZŠ CŽP dět s vyzdbným dýněm prjdu částí b 1830 hdn d základní škly a nakn rzsvítí dvůr CŽP 2810střda Vrnsáž výstavy brazů paní Lbuš Müllrvé výstsíň CŽP s vystupním hud sbru ZŠ a s malým bčrstvním 1600 hdn Výstava prbíhá násldně d 2910 d tvřna bud v pradny dpl , dpl , v pátky d 1900 hdn v sbty a nděl d 1400 d 1630 hdn 3110 sbta Vzpmínka na majra gnrálníh štábu klubvna CŽP Frantška Kpultéh 1700 hdn žvt a význam svéh t přpmn syn, pan ng Mlan Kpultý pndělky rdna CŽP Masáž s fyztraputku p P Hanuskvu d 1600t hdn, bjdnání přím v rdna nb tl: Cvční v výst sín CŽP Útrky 1700 h vční jógy s p Marí Pazdírkvu Střdy 1630 h vční jógy pr snrky s p Marí Pazdírkvu Čtvrtky 1700 h tha h s p Marí Pazdírkvu Přpravujm: Zájzd d Mravskéh dvadla v Olmu střda na světvě známý muzkál MY FAIR LADY, zač přdstavní v 1900 hdn přdběžná na vstupnka + jízdné 270,- Kč, přhlášky s zálhu v knhvně djzd autbusu d zastávky ČSAD v 1715 hdn Uvažuj s zřízní MATEŘSKÉHO CENTRA v klubvně CŽP Mamnky, Vaš názry, náměty, ppř suhlas, ptvrďt v CŽP Ptulná phádkvá změ výstava skřítků a strašdýlk výtvarn a spsvatlky paní Vítězslavy Klmtvé d 22 d 29 září 2009 v Jarměříh Sama autrka přšla s vstříným návrhm, aby jjí Phádkvu zm, ktrá má sídl u Příbram, shlédl njví dětí Rzdělla svu tvrbu s pmí Městské knhvny Hrad Králvé d tří skupn a fgurky tak dstartvaly v květnu v třh kruzíh p lé rpubl V Jarměříh jž subr 15t fgurk čtnář Obní knhvny dluh čkával Přdházl tmu něklk akí, aby s jmén stašdllžky paní Klmtvé dstal d pdvědmí Phádkvým lsm dprvázly dět brázky skřítků, víl a jnýh strašdýlk Bsda s dětm a čtní z Lxknů Výtvarná dílna prázdnnáh, kd dět vytvřly rzmanté hlavčky strašdýlk Labyrnt skřítků př Rzluční s prázdnnam, kd dět bludly mz výstavním panly a určvaly míst, kd ktrý skřítk přbývá Knčně puz týdnní výstava j vyvrhlním Kuzlnu tvrbu autrky bdvují njn dět, al dspělí Nbť jdně zd na vlastní č můžm vdět mm jné Zášupšáka, ktrý nám nustál shvává klíč, brýl, a jště s nám vysmívá skřt jdn! Splčnská rubrka SPOZ Jarměř Blahpřjm v měsí říjnu jublantům: Alžběta Hluškvá, Gl Stanslav Přjm hdně zdraví a ptmsmu d dalšíh lt Narzné dět: Štěpán Kvář, Nla Pískvá Mnh splčnýh radstí a zdraví přjm běma dětm jjh rdčům Svatbu uzavřl dn 26září 2009 v břadní sín OÚ v Jarměříh snubn Pavlína Mrvvá a Lbr Kuhař D splčnéh žvta přjm lásku a vzájmné przumění Vítání bčánků Na vítání bčánků dn v 1000 a v 1100 hdn zvm dět s svým rdč a příbuzným Lukáš Maháčk, Lu Jaršvá, Elška Stjskalvá Lukáš Hkl, Mhala Grulhvá, Martn Mak Slv Hrbatvá, Štěpán Kvář, Nla Pískvá Krstna Tllrvá

6 J v í č s k ý z p r a v d a j 1 0 / J A R O M Ě Ř I C E M ě s í č n í k M ě s t a J v í č k a s t r a n a 6 Rzluční s prázdnnam v Jarměříh Tak už j t pravdu tady Phádkvým lsm jsm prázdnny zahájl a lutkvým dvadlm a karnvalm jsm j na Dvustv uknčl Dět s zd sházly v průběhu prázdnn Přházly s njn půjčvat knhy, al byl zd pr ně přpravn něklk prázdnnvýh čtvrtků vyrábění strašdýlk pdl výtvarn a spsvatlky Vítězslavy Klmtvé, 2x astrhrátky pr malé pr větší dět s astrlžku A Málkvu,výlt d Olmu s panm Janm Valíčkm, kam mhly jt dět splu s dspělým, pxsvý turnaj I ltšní prázdnny sknčly Psldní sbtu SPOZ pzval 13t člnný subr lutkářů Kašpárkv kamarád z Olšan u Prstějva Přdvdl dětm phádku Čarděj Habakuk a prnzna Zlatvláska V Jarměříh snad pdbný subr jště nvystupl Dět mnzí dspělí vděl lutky pprvé Pčátční rztržtst s v průběhu vytrála a dět byly pzrné a sustřděné Phádka dpadla jak jnak nž dbř a p zazvnění a ptlsku s lutky vyšly na dvůr, ž byl vlm kuzlné Pdat s ruku s kašpárkm, Habakukm č prnznu s jn tak někmu npdaří Clé dvadl s v průběhu začínajíí dsktéky Jana Zuzčáka a jh přátl rzlžl a dstěhval Olšanskému subru udíljí rganzátř a dět vlké pděkvání a přjí hdně lánu v jjh bdvuhdné a nzštné zájmvé čnnst Věřm, ž nbyl v Jarměříh napsldy V průběhu dsktéky dět přdvdly své rzmanté, prané nápadté masky, zvláště př tančku s nafuknutým balónky Výstavní síň s mztím prměnla z lutkvéh dvadla v Labyrnt skřítků Vítězslavy Klmtvé Na jdntlvýh panlh byly vyznačny blast žvta skřítků V dvř s dět vylsvaly p jdnm brázku skřítka s txtm paní spsvatlky a výtvarn a p přčtní s rdč nb samy určly, na ktrý panl skřítka umístt A tak vznkl mravnště, kd s dět prplétaly mz sbu a nástěnkam Naví j částčně přpravná kulsa k vystavní 15t fgurk Ptulné phádkvé změ paní Klmtvé Výstava zatulá d Jarměř září 2009 Pčasí nbyl tntkrát splhlvé, prt musl být dvadl nstalván uvntř a n v dvř, jak byl plánván Al prgram, bčrstvní dměny dětm byly přpravny člnky SPOZ a SRPŠS splhlvě Start d nvéh šklníh rku s vydařl, dětm přjm úspěhy, zdraví a jsttu, ž prázdnny budu zas nvdět Pdzmní zkušky hařů a malýh plmn v Jarměříh u Jvíčka Myslvké sdružní Hék Jarměř a myslvké sdružní Jvíčk znvu p třh lth zajšťval přípravu pdzmníh zkušk hařů a malýh plmn V ltšním r byly pdzmní zkušky naví vyhlášny jak I rčník sutěž O jarměřký phár Zkušný tým rganzátrů, ktré vdl pan Mlan Hlaváč a pd zášttu starsty b pana Rstslava Grulha přpravl pr všhny účastníky lu řadu mlýh přkvapní V sbtu dn 5 září 2009 nastupl za krásnéh slunčnéh pčasí k zkuškám lkm 11 sutěžííh hařů sdm plmn - 1 němký krátksrstý hař, 2 němčtí dluhsrstí hař, 4 čští fus, 1 maďarský hař krátksrstý,1 rský str, 1 němký dluhsrstý hař, 1 pntr a 5 psů malýh plmn - 4 němčtí křplá a 1 vlššprngršpaněl Zkušky zahájl řdtl pan Jan Vašíčk, ktrý přvítal všhny vůd psů, rzhdčí a tradčně vl pčtnu krnu přhlížjííh P vtrnární prhlíd byl prvdn rzlsvání psů Vrhní rzhdčí pan Mgr Pavl Tup rzděll hař d dvu skupn a přdstavl zárvň zkušné rzhdčí pana Jsfa Zapltala, Vjtěha Škrbu, Jsfa Krbář a Jsfa Patčku Skupnu slídčů psuzval pan Ladslav Fat a Zbyněk Typl S skupnu malýh plmn sbíral zkušnst čkatl pan Rman Dvřák P nzbytnýh nfrmaíh s všhny skupny pd vdním určnýh vduíh dbral d hntby myslvkéh sdružní v Jarměříh a skupna malýh plmn pravala v rvíru susdní hntby myslvkéh sdružní v Jvíčku, ktré htně splupraval Pčasí nám p lý dn přál Byl typké babí lét, slunčn, p ránu rsa a fukal pr psy výhdný příjmný vítr V dpldníh hdnáh s všhn sšl na místním ftbalvém hřšt místníh TJ Jarměř v čkávání, jak lkvě zkušky dpadly Výbrná kuhyně, hlazné nápj ně střjšíh na zahřátí splčně s pěkným pčasím čkání značně usnadnl Z jdnát přdvdnýh hařů uknčl zkušky 10 psů v I ně 1 ps s umístl v ně III Všhn ps přdvdl vlm dbrý výkn a startvní pl s ukázal jak vlm vyrvnané Vítězku s stala fna maďarskéh krátksrstéh hař Cuba z Tšnvskýh rvírů, vdná panm Mlanm Hlaváčm z Jarměř, ktrá získala 300 bdů S stjným pčtm bdů jak druhý v přadí sknčl ps pntr Dandy z Črnýh blat vdný panm V Hjnu z Uhř Jak třtí s umístla fna čskéh fuska Ila z Knčnskýh Hájů, vdná panm Emlm Süssrm z Ltmyšl, ktrá získala I nu a 289 bdů V malýh plmnh z pět přdvdnýh psů bstál v I ně tř ps, jdn ps sknčl v ně III a jdn ps nbstál Vítězm s stal ps němký křplák Qn z Břznskýh rvírů vdný panm A Bártu z Rzstání, ktrý získal I nu a 252 bdů Jak druhý v přadí byl rvněž němký křplák, ps Smn z Harahu, vdný panm M Frdlm z Hlíny, ktrý získal 238 bdů a jak třtí sknčl ps Sam z Harahu, němký křplák, vdný panm J Hlaváčm z Hrubš, ktrý bdržl 230 bdů Výsldky dalšíh psů byly vlvněny nzdarm v přnášní, ktrý j dsunul d třtí ny, rsp zavnl ndknční zkušk Všhn vůd, ktří s umístl na prvníh třh místh bdržl d přadatlů vl pěkné pháry a upmínkvé přdměty Př vyhlašvání vítězů každému zatrubla slavnstní fanfáry dvj našh krsníh trubačů pan Lukáš Kukla a Jsf Radměřský Vrhní rzhdčí v samém závěru nl dluhdbě výbrnu rganza a vyslvl pděkvání jménm kynlgké kms krsníh myslvkéh splku v Svtaváh všm, ktří s zaslužl úspěšný průběh pdzmníh zkušk P sknční zkušk byl přadatl přpravn strádní vstup místníh splků, další bhaté bčrstvní a přátlské pszní spjné s vlnu zábavu, ž jnm ptvrdl úspěšnst lé kynlgké ak Bhuml Htař Kd byl Jan Antnín Křupal? Otázku s kladl jarměřčtí př čtní pzvánky na přdnášku, knanu v výstavní sín CŽP Přšl jn t njzvídavější, aby s pslhl pčlvě přpravnu přdnášku slčny Ing Markéty Švanarvé z Vlkýh Opatv Splu s ní navštívl přdnášku zaměstnan Kartgrafkéh ntra a něklk patvkýh příznvů hstr Dn 3 črvn 2009 byla v Kartgrafkém ntru v Vl Opatvíh zahájna výstava Křupalvýh map, ktru sstavla a zpravala studntka VÚT Brn v své dplmvé prá Př dhldávání nfrmaí autrv hstrkýh map zjstla, ž s nardl v r 1711 v Jarměříh, ž j pr naš b zpráva zla přkvapvá, prtž dpsud byla tat sba dslva zapmnuta A ví j přkvapvé pr všhny, jaké rzsáhlé díl ggraf Křupal vytvřl Njn przně kartgrafky výtvarně zpraval na 130 map, al zúčastnl s př výstavbáh zámků v Krměříž, Mírvě, v Nvém Městě na Mravě a dalšíh Pdíll s na budvání sln v 18 stltí Pan Mgr Mhal Shustr vyjasnl suvslst thdjší půsbnst rdu Šubířů v Jarměříh a jjh pdpry nadanýh studntů, jímž J A Křupal bzspru byl Vystudval škly v Krměříž v Vídn V bru ggrafkém praval přs 50 lt a v své dbě byl uznávaným dbrníkm Pmyslně byl panu JAKřupalv na přdnáš uděln Bílý jdnrž jak dalšímu významnému rdákv Jarměř p ThDr Fr Odvallv, jhž nám v ltšním břznu přblížl Mgr Shustr D Kartgrafkéh ntra pzval přítmné pan Mgr Mlan Vykydal njn na prhlídku unkátníh map, al na výstavu jřn, ktrá tam prběhn v dnh září 2009

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

chtít a pak už nebudeš moci. Jan Werich

chtít a pak už nebudeš moci. Jan Werich 1 9/2012 Neříkej, že nemůžeš, když nechceš. Prtže přijdu velmi brzy dny, kdy t bude dalek hrší. Budeš pr změnu Alfa Sftware, s.r.. tel.: 376 709 890 www.alfasftware.cz Pražská 22 fax: 376 709 889 e-mail:

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

kterou uzavřely tyto smluvní strany:

kterou uzavřely tyto smluvní strany: ru A v *.; -- %--. kteru uzavřely tyt smluvní strany: Se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná IČ:00297534 DIČ: CZ00297534 Zastupené: Tmášem Hanzlem, primátrem města k pdpisu zmněn na základě plné mi

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014 Zápis z valné hrmady TJ Skl Mheln dne 23. 2. 2014 SOKOL / 2014 / Valná hrmada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2014... 2 1.1 Zahájení, přivítání hstů... 2 1.2 Vlba předsednictva, návrhvé,

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZKY SE ZÁSTUPCI ZKO OLOMOUCKÉHO kraje ze dne 10.03.2012 Štěpánov

ZÁPIS ZE SCHŮZKY SE ZÁSTUPCI ZKO OLOMOUCKÉHO kraje ze dne 10.03.2012 Štěpánov ZÁPIS ZE SCHŮZKY SE ZÁSTUPCI ZKO OLOMOUCKÉHO kraje ze dne 10.03.2012 Štěpánv Přítmni - výbr KO: Bc. Jiří Lasík, Radvan Mrávek, Bc. Anežka Lasíkvá, Jsef Václavský, Blahslav Kuřil Omluveni: René Knečný,

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Z á p i s č. 20 ze zasedání zastupitelstva obce dne 6. 5. 2009

Z á p i s č. 20 ze zasedání zastupitelstva obce dne 6. 5. 2009 Z á p i s č. 20 ze zasedání zastupitelstva bce dne 6. 5. 2009 Přítmni: dle prezenční listiny Půvdní návrh prgramu: 1) Zahájení, určení zapisvatelky, věřvatelů zápisu 2) Kntrla zápisu z minuléh zasedání

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje KUMSP08SF9EV SMLUVA pdnájmu prstr a pskytvání služeb uzavřena mezi lmravak0s.i-e.zsky KRAJ - KRAJSKY ÚŘAD; ČÍSI/) SMLUVY a)datku) 0- ttu př. čísl //r rk l& zkr. db. nájemcem: a pdnájemníkem: stravské výstavy,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listopadu 2006

Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listopadu 2006 Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listpadu 2006 Míst knání: Městský úřad Slaný Čas knání: 15. listpadu 2006 Přítmni: Omluveni: RNDr. Iv Rubík, Ing. Petr Klačkvský, p. Jarslav Hlžek, p.

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav VU3B- M7&/J&/& ý úřad Jihmravskéh kraje živtníh prstředí rtínv nám. 3, 61 82 Brn P!M h ( M 5O"UXOOXFOtnv\/ Váš dpis č.j.: Ze dne: tu Sp. zn.: Vyřizuje: Telefn: Datum: MUBR 883/215 25.11.215 JMK 759/216

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku Kancelář starsty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškrun, www.mest-lanskrun.cz Čj.: MULA 31385/2012 Pčet listů dkumentu: 7 Pčet listů přílh: 3 Spisvý znak: 53 2 Zásady pr svěření částečné půsbnsti

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Příloha č.1. Pravidla Akce

Příloha č.1. Pravidla Akce Přílha č.1 Pravidla Akce LISTERINE - Záruka vrácení peněz Tat pravidla bsahují úplnu úpravu sptřebitelské akce LISTERINE - Záruka vrácení peněz ( Akce ) ke dni zahájení Akce. Tat pravidla jsu jediným dkumentem

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr Středčeský kraj Praha 8. září 2015 Č. j. MV-108490-9/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní službu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne 24.8.2015 v 19:30 na OÚ Babice. Zápis č. 12

Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne 24.8.2015 v 19:30 na OÚ Babice. Zápis č. 12 Zápis ze zasedání ZO Babice knanéh dne 24.8.2015 v 19:30 na OÚ Babice Zápis č. 12 Přítmni: Haluza Karel, Marks Marcela, Šebkvá Helena, Chadraba Jan, Jež Mirslav, Klubvá Martina, Vrábelvá Kateřina, Heřmanský

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ.

Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ. Úvd Metdický návd na přádání sutěží OBEDIENCE CZ. Veškerá sprtvní činnst musí být prváděna v suladu s platnými předpisy : Zkušebním řádem Obedience v ČR Sutěžním řádem Obedience v ČR Pravidly psuzvání

Více

Tvorba elektronického herbáře

Tvorba elektronického herbáře Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků - Gymnázium Cheb Tvrba elektrnickéh herbáře Autr kurzu: Mgr. Mirslava Vaicvá Vyučvací předmět: Bilgie a infrmatika Rčník: Kvarta smiletéh studia gymnázia, ppř.

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 -

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 - ČÍSLO ÚČTU A INTERNETOVÉ STRÁNKY FIRMY ADEVA, DODÁVAJÍCÍ OBĚDY NA DRUHÝ STUPEŇ, KAM JE TŘEBA ZASLAT MINIMÁLNĚ 200,- Kč, ABY SI DĚTI MOHLI NA PONDĚLÍ OBJEDNAT OBĚD: www.adeva.cz č. ú.:1243116379/0800 SVAČINY

Více

Stanovy České asociace ergoterapeutů- návrh revize

Stanovy České asociace ergoterapeutů- návrh revize Vážení členvé, dvlujeme se na Vás brátit s důležitým sdělením týkajícím se revize stanv ČAE. S účinnstí d 1. 1. 2014 dšl ke zrušení zákna sdružvání bčanů (83/1990 Sb. ZSO ) a k přesunu právní úpravy bčanských

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Materiál pro schůzi Výkonného výboru ČUS

Materiál pro schůzi Výkonného výboru ČUS Materiál pr schůzi Výknnéh výbru ČUS 5 dne 13. května 2014 Věc: Subr usnesení 29.valné hrmady ČUS, vč.návrhů realizačních Zdůvdnění: Materiál se předkládá na základě závěrů 29.VH ČUS Návrh usnesení: Výknný

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Informace pro chovatele výstavní podmínky EXOTIKY

Informace pro chovatele výstavní podmínky EXOTIKY Infrmace pr chvatele výstavní pdmínky EXOTIKY Účast jedntlivců a klubů na prpagační části výstavy je pdmíněna dhdu s garanty jedntlivých expzic, účast jedntlivců na sutěžní části výstavy je pdmíněna zasláním

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse.

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse. DOTAZNÍK PRO PODNIKATELE Vážení pdnikatelé, dvlujeme si Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb pdnikatelských subjektů půsbících v Nvém Hrádku. V dtazníku najdete tázky

Více

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010 Exekutrský úřad Nvý Jičín, Štefánikva 9, 741 01 Nvý Jičín, Česká republika S u d n í e x e k u t r Mgr. Ing. Mnika Michlvá tel.: 558847012, mbil: 602757870, e-mail: pdatelna@exekucenj.cz, DS: 5phtq8y čísl

Více

AKS. Asociace komunitních služeb sekce bydlení Setkání v Praze v Eset Helpu v kavárně Dendrit dne 5.3.2015

AKS. Asociace komunitních služeb sekce bydlení Setkání v Praze v Eset Helpu v kavárně Dendrit dne 5.3.2015 AKS Asciace kmunitních služeb sekce bydlení Setkání v Praze v Eset Helpu v kavárně Dendrit dne 5.3.2015 Účastníci setkání: Bna - Jiřka Chalupská Fkus Vysčina Pelhřimv Jana Baginvá Fkus Vysčina Havl. Brd

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Výsledky sledvání indikátru ECI/TIMUR A.3: Mbilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Vydala: Týmvá iniciativa pr místní udržitelný rzvj Zpracval: Jsef Nvák http://www.timur.cz 2008 Úvd Indikátr

Více

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO LÉKAŘSKÉ OBORY PROJEKT č. 1 (dtace na specializační

Více

PROPOZICE II.ROČNÍKU OBRANÁŘSKÉHO SPECIÁLU O KRUMLOVSKÉHO MEDVĚDA

PROPOZICE II.ROČNÍKU OBRANÁŘSKÉHO SPECIÁLU O KRUMLOVSKÉHO MEDVĚDA PROPOZICE II.ROČNÍKU OBRANÁŘSKÉHO SPECIÁLU O KRUMLOVSKÉHO MEDVĚDA Přádající rganizace: ZKO CHVALŠINY Míst knání : areál střelnice PČR Český Krumlv Datum knání: 1.12.2012 1.Uzávěrka přihlášek: 31.10.2012

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Prováděcí předpisy pro soutěžní lezení pro rok 2014

Prováděcí předpisy pro soutěžní lezení pro rok 2014 Prváděcí předpisy pr sutěžní lezení pr rk 2014 1. Přadatel 1.1. Každý ddíl registrvaný v Českém hrlezeckém svazu (dále jen "ČHS") neb právnická či fyzická sba s příslušným právněním má práv pžádat ČHS

Více

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014 *UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brn 31. října 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více