se zprávami z Jaroměřic a Chornic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "se zprávami z Jaroměřic a Chornic"

Transkript

1 s zprávam z Jarměř a Chrn ŘÍ J E N / JAK JE TO S VÝSTAVBOU PENNY Vážný pan starst, raguj na Váš dtaz hldně výstavby naší prdjny Pnny Markt v Vašm městě Jak vít, naš splčnst jž v Jvíčku kupla a uhradla pzmky pr výstavbu, takž zla určtě budm svůj záměr ralzvat C s týč samtné ralza, F O T O A K T U A L I T Y nvhdné a výstavba přs zmu přnáší rzka prtažní dby výstavby v řádh měsíů Můž tak djít k npříjmnstm jak p strán thnlgké (btny, asfaltvé pvrhy atd), tak s hldm na klí stavnště, kdy jsm s v mnulst ptýkal s stížnstm na znčštěné klní N v ý h d n í k u k s t l a N P M K n r t s k u p n y B O T A F O G O s J a n m J r á n ěm tat prbíhá v dvu ddělnýh fázíh První fáz, rlatvně dst slžtá dml, na ktru jsm udělal samstatné výběrvé řízní, jž byla uknčna V průběhu s mj bjvly určté kmplka způsbné přdhzím prvzm ČSAD v přdmětném arálu, avšak tyt byly dmlční frmu vyřšny Ohldně druhé fáz, samtné výstavby, jž byl rvněž uknčn výběrvé řízní a byl vybrán gnrální ddavatl Bhužl s nám však npdařl dknčt tt výběrvé řízní a uzavřít smluvu díl v přdpkládaném trmínu tak, aby ddavatl mhl zahájt stavbní prá d a přdat nám tak dknčnu prdjnu d 1012 ltšníh rku (výstavba prbíhá standardně čtyř měsí a mnmální dba výstavby j s hldm na thnlgké pstupy 100 dní) Naším zájmm byl ttž v Jvíčku tvřít d 1512 a sthnut tak přdvánční trh Z bhdníh hldska j tvírání nvýh prdjn na začátku kalndářníh rku kmunka apd Nvýhdu takvé výstavby j rvněž njstta ddělní prdj a prsnalstky hldně přsnéh trmínu tvřní, nbť nábr zaměstnanů a příprava dprvdnýh rklamníh akí prbíhá s a dvuměsíčním přdsthm směrm k přsnému datu tvřní Vzhldm k všm těmt faktrům vdní naší splčnst jž dřív rzhdl, ž výstavbu prdjn, ktré nlz tvřít d 1512 kalndářníh rku, nbudm v příslušném r zahajvat a ralza bud dlžna na jar rku násldujííh Tt j bhužl případ prdjny v Jvíčku (v ndalkýh Ltvíh jsm t napak na psldní hvíl sthl), takž výstavbu a tvřní tét prdjny lz přdpkládat v první plvně příštíh rku V případě jakýhklv dtazů jsm Vám k dspz N a u l S v t a v s k á s p l n ěp r a u j t r V y b í r á m z b s a h u : s Zprávy z radn 2-3 Zprávy z Jarměř 5-6 Zprávy z Chrn 7 Harmnkář, Kaléšk 8-9 S pzdravm Mgr Ptr Navrátl xpanz REWE GROUP Pnny Markt sr j v k z Přhld akí 12 Hstrké čtní 14-15

2 J v í č s k ý z p r a v d a 1 0 / Slv hjtmana Psláním samsprávy našh kraj, d určté míry daným lgslatvně, j pčvat splčné úzmí rgnů Pardubka, Chrudmska, Ústkrlka a Svtavska, jjh rzkvět a p h p t l n ě s tím suvsjíí spkjný žvt jjh byvatl V prax t znam n á ř a d u pstrýh aktvt v mnha blasth Ty njzásadnější, například zdravtntví, dpravní nfrastrukturu, nb šklství, kraj můž a musí bzprstřdně zajšťvat sám z svýh zdrjů Kraj však určtě nní shpn bsáhnut lé spktrum pr rgn žáduíh aktvt A zd s tvírá vlký prstr pr všhny bčany Pardubkéh kraj, pdnkatl, nzskvé rganza frmy, aby s na zkvaltňvání žvtníh, pravníh kulturně splčnskýh pdmínk v rgnu aktvně pdíll Kraj v tét suvslst každrčně vyčlňuj část svýh prstřdků na smysluplné prjkty, aby jm mhl pdpřt zjména blast stvníh ruhu a vnkvskéh tursmu, sální péč, žvtníh prstřdí, sprtu, kultury a ldvýh trad Aby s v tét nabíd případní žadatlé njlép rntval, vydal jsm v těht dnh přhldnu bržuru s výstžným názvm Grantvé prgramy Pardubkéh kraj na bdbí Obsahuj njn ulný přhld bsahu jdntlvýh grantvýh prgramů, trmính, al také zásady pr pskytvání grantů z krajskéh rzpčtu Chtěl byh tut stu slvt všhny, ktří mají na mysl rzvj Pardubkéh kraj, aby nabíznýh mžnstí aktvně využl a d prjktů v uvdnýh blasth s zapjl Grantvé prgramy na rk 2010 budu vyhlášny v druhé plvně měsí října a výš fnančníh prstřdků pr jdntlvé prjkty bud stanvna p shvální krajskéh rzpčtu Radk Martínk, hjtman Pardubkéh kraj Z P R Á V Y Z R A D N I C E M ě s í č n í k M ě s t a J v í č k a s t r a n a 2 Dn 1 črvn byl v Sbír záknů Čské rpublky publkván zákn č 206/2009 Sb, ktrým s mění zákn č 108/2006 Sb, s službáh Přjtím uvdné nvly dhází v zákně s službáh k mnha změnám, ktré s týkají příspěvku na péč Něktré z přjatýh změn nabyly účnnst dnm 1 srpna 2009, statní pak nabývají účnnst dnm 1 ldna 2010 Jd zjména zvýšní příspěvku na péč pr sby zařazné v čtvrtém stupn závslst, zmírnění pdmínk pr vznk nárku na příspěvk pr hrnky nmné dět d 18 lt, změnu způsbu výplaty příspěvku na péč pr dspělé závslé v I stupn, upřsnění rzsahu kntrly využívání příspěvku na péč atd Pdl nvé právní úpravy j tdy nvě pvnn žadatl příspěvk na péč uvést, jakým způsbm a kým mu bud nb jž j péč pskytvána Pm můž být pskytvána sbu blízku nb jnu fyzku sbu, č pskytvatlm sálníh služb zapsaným v rgstru pskytvatlů s služb, č spální lůžkvé Splčnská rubrka září 2009 Blahpřjm bčanům, ktří v měsí září slavl žvtní jublum: Jarslava Müllrvá Jarmla Fllnrvá Alna Válavkvá Ľudvt Dudás Ludmla Hnzákvá Bžna Mnxvá Hdvka Němvá Sbr pr bčanské zálžtst blahpřj rdčům narznýh dětí: Agáta Bndvá Elška Valšvá Pavl Svbda Tbas Shndr C přnáší nvla zákna sálníh službáh slaví výrčí Zlaté svatby manžlé Mar a Jří Khv z Jvíčka Drazí rdč, k vašmu krásnému výrčí vám přjm všhn dbré, jn žvt můž dát a děkujm za vaš lásku a stálu pm Mám vás m rád, dět s rdnam zdravtnké zařízní hspvéh typu Nvlu zákna dšl také k upřsnění rzsahu kntrly využívání příspěvku na péč, ktru prvádějí bní úřady s rzšířnu půsbnstí Např v případě, kdy j pm pskytvána sbu blízku nb jnu fyzku sbu, ktrá sama pbírá příspěvk na péč, budu úřady kntrlvat, zdal j tat sba zdravtně způsblá Od 1 srpna 2009 dšl také k zvýšní částky příspěvku na péč pr sby, ktré jsu pvažvány za závslé na pm jné fyzké sby v stupn IV (úplná závslst) z Kč na Kč měsíčně, a t jak pr sby d 18 lt, tak pr sby nad 18 lt Změna způsbu výplaty příspěvku na péč v I stupn závslst (lhká závslst) Od l ldna 2010 s mění systém vyplání příspěvku na péč v I stupn závslst u sb staršíh 18 lt Nvě bud zavdn tzv kmbnvaný způsb výplaty příspěvku na péč, kdy lkvá částka příspěvku na péč v výš 2000 Kč bud vyplána tak, ž část v výš 1000 Kč bud vyplána v htvst nb na účt pdl vlby příjm příspěvku, část v výš 1000 Kč bud vyplána v frmě pukázky nb lktrnkéh platbníh prstřdku na úhradu s služby pskytnuté pskytvatlm zapsaným v rgstru pskytvatlů s služb Blžší nfrma týkajíí s agndy příspěvku na péč mžné zjstt na sálním dbru MěÚ Mravská Třbvá Sdlákvá Lnka Odbr sálníh věí a zdravtntví Městský úřad Mravská Třbvá Pděkvání Vážní přátlé, dvlt, abyhm Vám vlm pděkval za účast v ltšním rčníku Dnů vrpskéh dědtví (EHD) 2009, ktrý právě sknčl Lts vás byl 225, ktří jst přhlásl lkm 1052 nmvtýh bjktů, uspřádal 538 dprvdnýh akí a t vš s dhrával na půdě 322 bí Za měsí s prhlédl naš bvé stránky nln katalgu a tdy Vaš údaj a návštěvníků Hlavně byhm Vám htěl pděkvat za všhn úslí, vstřínst, htu a samzřjmst, ktré jst ltšním EHD věnval Za všhny hdny prá naví, v ktrýh jst vymýšll a zařzval dprvdné ak Za trpělvst, s níž jst přsvědčval něktré vlastníky Za tlran, s níž jst vyplňval naš frmulář Děkujm Vám za všhnu spluprá a dufám, ž s s Vám pět ptkám př příštím rčníku EHD , ktrý v ČR prběhn v dnh 10 až 19 září 2010 a nárdní zahájní bud v městě Příbr Přjm Vám mnh nrg d pdzmníh dnů Za Sdružní hstrkýh sídl Čh, Mrava a Slzska Mgr Květa Vtvarvá, Mgr Ondřj Chrást, dr Lnka Štětnvá Měst Jvíčk děkujm p Plhv a jh vnuku Davdv za zpřístupnění městské věž v rám Dnů Evrpskéh dědtví

3 M ě s í č n í k M ě s t a J v í č k a s t r a n a 3 Z P R Á V Y Z R A D N I C E J v í č s k ý z p r a v d a j 1 0 / Usnsní z 69 shůz Rady města Jvíčka knané dn 31 srpna /69 Rada shvaluj záměr prnájmu parly p č 5150 rná půda v k ú Jvíčkpřdměstí, 2/69 Rada shvaluj nakpírvání katalgů pr Čský svaz hvatlů Jvíčk na MěÚ Jvíčk k přádání výstavy drbnéh zvířtva, ktrá s bud knat v arálu hvatlů v Jvíčku v dnh , 3/69 Rada nshvaluj udělní výjmky z rgulatvníh pdmínk uvdnýh v smluvě př zástavbě pzmku p č 4232/13 v k ú Jvíčk-přdměstí, žadatlům dl zápsu, 4/69 Rada shvaluj využtí p č st 175/2 statní plha v k ú Jvíčk-přdměstí, za účlm sana zdva prt vlhkst budvy Gymnáza Jvíčk, 5/69 Rada shvaluj rzkpání hdníku na ul Okružní III přd RD č p 196 za účlm prvdní zla RD žadatl dl zápsu Pdmínku j uvdní hdníku d půvdníh stavu, 6/69 Rada shvaluj přkp ul Smlnská a Slunčná k napjní přípjky plynvdu k nvě stavěným RD na p č 518/14 a p č 518/53 v k ú Jvíčkpřdměstí Pdmínku j uvdní kmunka d půvdníh stavu, 7/69 Rada shvaluj dklad zaplaní dlužné částky za nájmné v výš Kč žadatl dl zápsu s dbu splatnst d , 8/69 Rada shvaluj přjtí daru Základní šklu Jvíčk d SRPS př ZŠ Jvíčk v část 1990 Kč, 9/69 Rada shvaluj smluvu uzavřnu mz Městm Jvíčk a Jsfm Lagrnm, Obránů míru 121, Břhy, k užívání parly pr ptřby umístění zábavnýh atrakí lunaparku, na Palakéh náměstí v Jvíčku s dbu platnst d /69 Rada shvaluj přdělní bytů dl zápsu, 11/69 Rada shvaluj vypravání Stud dtkvýh pměrů Žlíbkéh ptka za částku Kč vč DPH frmu Agrprjk Ltmyšl spl s r, Na Lánh 81, Ltmyšl, 12/69 Rada shvaluj návrh zápsu d krnky města za rk 2008, 13/69 Rada shvaluj prdj knhy Jvíčk městská věž za nu 60 Kč/výtsk vč DPH, 14/69 Rada pvěřuj Ing Zuzanu Mlčhvu zjštěním mžnst získání dta na pravu válčnéh hrbu na hřbtvě U kstlíčka z Mnstrstva brany, 15/69 Rada shvaluj zadávaí pdmínky a návrh frm pr pdání nvé nabídky na ak Rknstruk MK ul Pd Zahradam Jvíčk, 16/69 Rada pvěřuj IT zajštěním nvé nabídky frmy Jří Pplka ELPO, Jvíčk na výměnu kablu vřjnéh světlní na ul Nappva, včtně Zasdání Rady města Jvíčka prvdní zmníh praí, 17/69 Rada pvěřuj vduí PBH vypraváním knmké analýzy PBH a rzps svýh naplánvanýh nvstčníh akí, 18/69 Rada shvaluj přdání nplaní nájmnéh za byt č 1 v Zadním Arnštvě 63 nájmníkm dl zápsu JUDr Jahdvé, ktrá zajstí u Okrsníh sudu v Svtaváh Návrh na vyklzní bytu, 19/69 Rada shvaluj přdání nplaní nájmnéh za byt č 3 na ul Kblžná 128 v Jvíčku nájmníky dl zápsu JUDr Jahdvé, ktrá zajstí u Okrsníh sudu v Svtaváh Návrh na vyklzní bytu, 20/69 Rada shvaluj prdlužní nájmní smluvy na byt č 12 na ul Pvvarská 812 v Jvíčku s nájmníkm dl zápsu d , 21/69 Rada pvěřuj vduí PBH řšním stua týkajíí s nplaní nájmnéh nájmníkm nbytvýh prstr na ul Kstlní 41 v Jvíčku, zasláním upzrňujííh dpsu na úhradu dlužnéh nájmnéh s trmínm uhrazní d , jnak bud s nájmníkm dl zápsu uknčn nájmní vztah, 22/69 Rada pvěřuj IT v spluprá s vduí PBH řšním sana vlhkéh zdva v bytě č 2 dmu č p 364 na ul Bskupká, 23/69 Rada shvaluj záměr prdj pzmku p č st 781/2 zastavěná plha a nádvří v k ú Jvíčk-přdměstí výměř 1 m2, 24/69 Rada nshvaluj udělní výjmky z rgulatvníh pdmínk vzhldu střhy př výstavbě RD na pzmku p č 4232/3 v k ú Jvíčk-přdměstí žadatl dl zápsu Usnsní z 70 shůz Rady města Jvíčka knané dn 14 září /70 Rada shvaluj záměr prnájmu pzmku p č 530/44 rná půda (20m2) v k ú Jvíčk-přdměstí, 2/70 Rada shvaluj záměr prdj část pzmku p č 3077 (35m2) trvalý travní prst v k ú Jvíčk-přdměstí, 3/70 Rada shvaluj dměnu řdtl MŠ Jvíčk v výš dl přílhy zápsu, 4/70 Rada shvaluj dměnu řdtl ZŠ Jvíčk v výš dl přílhy zápsu, 5/70 Rada shvaluj prdlužní úhrady nájmnéh žadatl dl zápsu d , ktré měl být splan d , 6/70 Rada shvaluj prdlužní úhrady nájmnéh žadatl dl zápsu d , ktré měl být splan d , 7/70 Rada pvěřuj vduí PBH prvěřním žádst byvatl DPS Svtavská k navrání pněz za nvyužívanu službu antény, ktrá j nadál byvatl DPS hrazna, 8/70 Rada shvaluj pskytnutí nnvstčníh grantu v část Kč z rzpčtvýh prstřdků Pardubkéh kraj pr ZŠ Jvíčk na prjkt Hrajm a zpívám s pr radst, 9/70 Rada shvaluj uspřádání knrtu Jana Jráně s skupnu Btafg v budvě Synaggy dn v 19:30 hdn za lkvu částku 6000 Kč, 10/70 Rada shvaluj darvat nvě narzným dětm knhu Ltps města Jvíčka a mdal města Jvíčka s platnstí d , 11/70 Rada shvaluj dměnu panu Frantškv Plhv, v výš dl přílhy zápsu, za zpravání zápsů d Krnky města Jvíčka a za rganza Dnů vrpskéh dědtví, 12/70 Rada shvaluj buduí změnu a dplnění zřzvaíh lstn příspěvkvýh rganzaí a dává přdhzí suhlas příspěvkvým rganzaím zřzvaným městm Jvíčk k přjímání darů účlvě nurčnýh d hdnty Kč, 13/70 Rada shvaluj nákup 3 (tří) lní antvrvéh prgramu ESET NOD32 Antvrus za částku 2397,85 Kč vč DPH, 14/70 Rada nshvaluj návrh smluvy Správy žlznční dpravní sty, státní rganza, SDC Pardub, Hlaváčva 206, Pardub k úkldu sněhu a ldu pr žlznční dpravnu Jvíčk, ktrý by prváděl zaměstnan města Jvíčk, 15/70 Rada pvěřuj IT prjdnáním knp změny vdní tranztní dpravy městm Jvíčk a umístění dpravníh značk s SÚS Mravská Třbvá, na základě přdlžnéh návrhu frmu JAST, s r, dpravní znační, Dudlby nad Orlí, 16/70 Rada shvaluj návrh frm na prvdní pptávkvéh řízní na ak: Úprava bytvé jdntky v 2 NP DPS Jvíčk, Kblžná 125 a nu za zpravání PD Ing Vítu Kmárkv v výš 8000 Kč, 17/70 Rada shvaluj nátěr vnkvníh špalt a pravy říms na budvě Zámčku frmu Stanslav Trčka COLORMAL, Na Rybníku 813, Jvíčk za částku 24043,95 Kč vč DPH, 18/70 Rada shvaluj, žadatl dl zápsu, výměnu bytu č 14 v 5 nadzmním pdlaží za byt č 2 v 1 nadzmním pdlaží v bytvém dmě č p 782 na ul K Čapka v Jvíčku, 19/70 Rada shvaluj výměnu vhdvýh dvří u bytvéh dmu na ul K Čapka 782 Jvíčk, frmu VPO Okna Blansk, s r, Ržmtálva 14, Blansk za částku 96895,60 Kč vč DPH, 20/70 Rada pvěřuj vduí PBH zpraváváním návrhů na zrušní trvaléh pbytu bývalým nájmníkům v byth města Jvíčka, 21/70 Rada shvaluj prdlužní nájmní smluvy, nájmníkv uvdném v zápsu, na byt č 6 na ul K H Brvskéh 476 d

4 J v í č s k ý z p r a v d a j 1 0 / P O L I C E J N Í Z P R Á V Y M ě s í č n í k M ě s t a J v í č k a s t r a n a 4 Pljní zprávy Měly strah Plsté z Mravské Třbvé řší jdnání 39ltéh muž z Jvíčska, ktrý v průběhu měsí srpna njméně v dvu případh sldval žny různéh věku, kdy s přd nm shvával v křví, pkřkval na ně a dělal jm shválnst Pškzné tt jdnání natlk vylkal, ž s svěřly svým známým T pak případu nfrmval pl Ta przatím případ řší jak přstupk prt bčanskému sužtí Dpravně bzpčnstní ak "ZEBRA SE ZA TEBE NEROZHLÉDNE" Dns d 07:00 d 08:00 hdn prběhla na přhdh pr hd v Svtaváh, Plč, Mravské Třbvé, Ltmyšl a v Jvíčku prvntvně bzpčnstní ak ZEBRA SE ZA TEBE NEROZHLÉDNE Plstky prvntvně nfrmační skupny a plsté dpravníh nspktrátu a bvdníh ddělní s nzaměřl jn na dět, ktré šly dns pprvé p prázdnnáh d škly, al na všhny věkvé katgr Zjména starší bčané přvítal přítmnst plstů na přhdh Jsu méně phyblví a ptřbují na přjtí ví času I mamnky malýh dětí prjvly spkjnst Nbudu s prý tlk dět bát, když vědí, ž plsté zajstí bzpčné přházní Plsté nmhu být na všh přhdh, ktré v městh a bíh rgnu Svtavska jsu, al tam, kd j větší výskyt dětí, budu určtě každý dn rán přítmn Plsté v rám prvntvní ak rzdával kartčky s brázkm zbry a radam, jak s správně hvat př přházní vzvky Malí hd s dnsl malvánky a další drbné dárčky Ak prběhla v spluprá s Zdravtní pjšťvnu Mnstrstva vntra a Čsku radu dětí a mládž Stěrač nstírá Pškzné ramínk přdníh stěrač zjstl majtl vzdla fl, ktru měl zaparkvanu na náměstí v Jvíčku Škda j 1 tsí krun Nznámý pahatl s dpustl přstupku prt majtku a na plsth z Mravské Třbvé j, aby případ bjasnl Praují v týmu a mají přdm dhdnutý sénář - POZOR! V střdu klm pldn d jdné z mravsktřbvskýh prdjn všl tř muž Byl v věku as 30lt, sprtvníh pstav a výšky as 180 m Hvřl čsky, měl krát střžné vlasy a jdn z nh měl na hlavě kšltvku Na sbě měl sprtvní trka a rflvé kalhty ¾ délky Všl splčně a jdn z nh žádal prdavačku zbží, ktré byl mm prdjní míst Tím tdy dlákal pzrnst prdávajíí Právě na tnt mmnt čkal jž přdm smluvn jh dva kumpán, ktří s kamžtě zmnl 7 tsívé htvst, ulžné pd prdjním pultm Anž by s v prdjně ně kupl, z místa s křstí dšl Okradná prdavačka s bzprstřdně p jjh dhdu všmla, ž část pněz hybí, al jž pdzřlé sby nstačla zastavt Plsté p třh mužíh v sučasné dbě pátrají Pl upzrňuj prdavač a majtl prdjn na tnt mnžíí s nšvar Buďt bzřtní a v případě výskytu pdzřlýh sb, vljt lnku Zbl kamaráda Mravsktřbvští plsté bvnl tř mladé muž v věku 29 a 18 lt, ktří jsu pdzřlí, ž na sklnku črvn mz čtvrtu a pátu hdnu rán na sln mz bm Jarměř a Nvý Dvůr zastavl své mtrvé vzdl, z něj vystupl a fyzky napadl 20ltéh mladíka Ranam pěstí jj tlukl natlk, ž hh upadl na zm Zd však čll dalším útkům v pdbě kpanů Přtm na pškznéh křčl výhrůžná slva, ktrá v bět vzbuzvala důvdnu bavu hlý žvt Př tmt ndntu pškzný utrpěl zhmždění p lém těl s něklkadnní dbu léční Svůj žvt s napadný zahránl útěkm z místa Všhn tř útční nyní člí bvnění Jsu pdzřlí z trstnéh čnu náslí prt skupně byvatlů a prt jdntlv Zákn v takvýh případh hvří trstu dnětí svbdy až na jdn rk Pzr na pdvdníky - hrají s na zn Plsté pátrají p třh pdvdnííh, ktří s vydávají za zn a navštěvují hrny a bary na Ltmyšlsku, přčmž žádají směnu čskýh krun nžší nmnální hdnty za vyšší Hvří anglky, případně španělsky Př směňvání s snaží bsluhu zmást a krást Svůj tah s skupnka vyzkušla na bsluz jdnh baru v Ltmyšl, ktrá pdvdníkům vydala naví 10 tsívu htvst S svjí křstí všhn tř splčně bar pustl Plsté zjstl, ž pdbná jdnání s pkusl v dalšíh dvu ltmyšlskýh barh, kd však s npříznu dšl V případě, ž zaznamnát výskyt pdzřlýh sb, kamžtě vljt lnku 158 Děkujm Pps: muž v věku lt, pálný, vyský as 175 ntmtrů Muž měl bříšk a zavaltější blčj s krátkým vusy tzv strnště Muž měl střdně dluhé vlasy, tmavě hnědé č Na sbě měl růžvé trk s ptskm a vstu s výstřhm v tvaru písmn V tmavé barvy Druhý muž byl v věku lt, byl hubný a vyský as 180 ntmtrů Oblčj měl válný, snědší barvy a měl dlší vlasy Na sbě měl tmavu kšl, vstu a tmavé kalhty Žna mhla být v věku lt, vyská as 170 ntmtrů, plnštíhlá, s dlším blnd vlasy Oblčnu měla vlm barvnu halnku Vážně zranl yklstku a z místa utkl V útrý klm dsáté hdny včr dšl u b Jarměř k vlm vážné dpravní nhdě Dvaatřtltý zn žjíí na Mravsktřbvsku, jl v Škdě Fl, nzvládl průjzd lvtčvu zatáčku, dstal smyk a vyjl d prtsměru V tu dbu klm prjížděla 52ltá yklstka, d ktré vzdl zadní částí narazl Pté vůz sjl d přlhléh pl Řdč z místa nhdy utkl, anž by vážně zraněné žně pskytl jakukl pm Žna byla násldně přvzna vzdlm RZP d brněnské nmn V dbě příjzdu slžk IZS na míst nhdy hasč zahlédl dva muž, jak utíkají T s jm zdál pdzřlé a tak kamžtě začala pátraí ak p prhajíí sád vzu Oprační důstjník na míst nhdy vyslal výjzdvu skupnu a na míst pvlal psvda s službním psm Ivšm Tn kamžtě vyhldal stpu a sldval krky pdzřlé sby téměř tř klmtry U staré kůlny službní ps stpu uknčl Jdna sba, tvříí sádku vzu, s ttž skrývala právě tam Násldval zadržní tht muž Druhý z mužů s na míst nhdy vrátl zpět s majtlku vzdla, ktrá měla za úkl tvrdt, ž vůz řídla sama Prč tyt lž? Řdč byl ttž pd vlvm alkhlu když nhdu způsbl a naví nvlastní řdčské právnění Případ s na místě přvzal pljní kmsař Řdč j v sučasné dbě zadržn a s njvětší pravděpdbnstí bud bvněn Nyní má na svědmí pdzřní z spáhání trstnéh čnu hržní pd vlvm návykvé látky, řízní mtrvéh vzdla bz řdčskéh právnění a ublížní na zdraví Přšl s pdívat V Jvíčku byl v průběhu dní mz 6 a 9 září prvdn vlupání d rdnnéh dmu Nznámý pahatl rzbl sklněnu výplň kna, ktrým vnkl d bjktu Tnt prhldal, al jak s zdá, n ndzl Pškzním zařízní majtl bjktu vznkla škda za téměř 2 tsí krun Zlděj s dpustl dvu trstnýh čnů Jdná s prušvání dmvní svbdy a krádž prvdná vlupáním Bud-l dpadn, hrzí mu až něklk lt strávnýh za mřížm Numí hdt pěšky? Mravsktřbvští plsté prvěřují dva případy, v ktrýh s řdč dpustl prtprávníh jdnání Oba ttž řídl své vzdl, anž by vlastnl řdčské právnění Na jdnh z mužů, 32ltéh řdč Škdy Favrt, s psvítla pljní hlídka v b Jvíčk na ul Olmuká Řdč př kntrl plstům ndkázal přdlžt řdčské právnění Důvdm byl, ž žádné nmá Naví byl zjštěn, ž za vlantm nměl dělat, jlkž má vyslvn zákaz řízní mtrvýh vzdl až d rku 2011 Tnt muž musl dmů pěšky Naví s z ruku mužů zákna přvzal sdělní bvnění J pdzřlý z spáhání dvu trstnýh čnů jdnak řízní mtrvéh vzdla bz řdčskéh právnění a mařní výknu úřdníh rzhdnutí Druhý řdč, tntkrát něklk lt starší, řídl Škdu Favrt v b Suš I n plstům ndkázal přdlžt řdčské právnění Naprst shdný pstup zvll plsté v tmt případě Na pětačtyřtltéh muž čkal bvnění z trstnéh čnu řízní mtrvéh vzdla bz řdčskéh právnění a dmů už musl p svýh Vlupání d haty Nzvanéh hsta, ktrý mz 10 a 13 září navštívl na Jvíčsku hatu, d ktré vnkl tak, ž vytrhl vstupní dvř a z haty dzl plynvý vařč, nyní pátrají mravsktřbvští plsté Zlděj, ktrému zřjmě jh křst nstačla, vnkl d kůlny, z ktré dzl truhlářské svrky a rzvdnu plastvu skříň s jstč Majtl p sbě zanhal škdy za ví jak 1500 krun Pahatl s dpustl dvu trstnýh čnů Za tt jdnání mu v případě dpadní a prkázání vny u sudu hrzí až dvulté vězní Pdbný případ s nmusí stát jn v Plč - upzrnění! Zlděj př krádž 30 tsívé htvst přsthl v Plč majtl frmy Mladík as v věku 20 lt, vyský 190 ntmtrů, hubný, přd čtvrtu hdnu dpldn navštívl kanlář jdné plčské frmy Z zásuvky stlu vzal pněžnku, v níž byla ulžna htvst Majtl d kanlář přšl právě v hvíl, kdy s hh křst ukládal d bathu Vyrušn př krádž pněžnku upustl na zm Přtm s klm majtl prsmýkl a z místa utkl Přstž byla na míst přvlána hlídka, npdařl s mladíka vypátrat Pl varuj přd zmíněným zldějm Můž navštívt ktrukl prdjnu č kanlář a krást Upzrnění pr bčany! Oddělní pr zbraně a bzpčnstní matrál Úzmníh dbru Svtavy upzrňuj majtl, ktří v rám amnst dvzdal zbraň, ž trmín pr pdání žádst rgstra j d 30 září 2009 P tmt datu jž nbud mžné zbraně právněným vlastníkům vydat Žádst budu vyřízny mm úřdní hdny nprap Anna Štgnrvá, tskvá mluvčí PČR ÚO Svtavy

5 M ě s í č n í k M ě s t a J v í č k a s t r a n a 5 J A R O M Ě Ř I C E J v í č s k ý z p r a v d a j 1 0 / Ob Jarměř Vážní bčané, věnujt pzrnst těmt řádkům Nbzpčný dpad s bud svážt v útrý 13 října 2009 V Nvém Dvř d 15:30 d 15:50 hd - u čp 18 (Shustrv) V Jarměříh d 16:00 hd na návs Musít h přdat přím pravníkům svzvé služby d kntjnrů Prt Vy, bčané, ktří mát např pravní směnu nb jst nmní, musít s tut službu zařídt Nh slyšt, m sm t nvěděl! Prpaga bud dst (v Zpravdaj, hlášním v místním rzhlas, na úřdní ds ) Dufám, ž t j dstatčné Směsný dpad Návz kntjnrů d Nvéh Dvra a d Jarměř prběhn v pátk 23 října 2009 Odvzny budu v pndělí 26 října 2009 Prsím ddržvání bzpčnst a přádku klm kntjnrů Děkuj Rstslav Grulh, starsta b Prgram akí v Jarměříh na měsí říjn 2009, přádanýh v spluprá CŽP, SPOZ, OK a ZŠ 110 čtvrtk Prdj mašk a hryzantém z zahradntví výst síň CŽP p Khutka z Vanv, d 1200 d 1500 hdn 510 pndělí První lk druhéh rčníku Kurzu rntálníh pzr změna! tan s Mgr Alnu Vyčítalvu ( ) sprt hala nkl v CŽP, jak byl uvdn, al v sprtvní hal 1skupna pr začátčníky hdn, 2 skupna pr pkrčlé 1845 hdn TÝDEN KNIHOVEN Rgstra nvýh člnů knhvny zdarma Burza knh příjm a nabídka vyřaznýh knh z Vašh knhvn 510 pndělí Stkání knhvníků Jvíčska, ltšní rk v jarměřké knhvně, v 1700 hdn 810 čtvrtk Ltrární dpldn pr dět, začátk v 1300 hdn 1010 sbta HUMANITÁRNÍ SBÍRKA, rganzvaná Dakní dvůr CŽP Brumv, sběr děvů, txtlí, lůžkvn, knh, nádbí h blžší nf na plakáth 1010 sbta Jak s kamarádt s pčítačm kurz s Mgr Irnu pčítačučzš Štaffvu, vlné pkračvání kurzu prá s txtm, h brázky a ftgrafm, účast nvýh zájmů ptvrďt v knhvně, přdběžná na 80,- Kč 1110 nděl Vítání bčánků břad síň OÚ 10 dětí bud přvítán v dvu skupnáh v 1000 a v 1100 hdn 1110 nděl Kurz palčkvání s krajkářku Ivu Vanžurvu, výstsíň CŽP d 900 d 1800 hdn stávajíí skupna bud dplněna nvým začátčnm Příjm bjdnávk na duščkvé vazby CŽP- OK z zahradntví pana Chlupa z Brtína, vzrky vazb budu vystavny v Cntru žvta a pdnkání 1610 pátk Snd hand prdj lvnéh txtlu s paní výstsíň CŽP Vrnku Navrátlvu, hdn 1710 sbta Kurz pathrku s lktrku Rnatu Edlmanvu výst síň CŽP začátk tntkrát jž v 900 hdn! 1810 nděl Hrady a zámky našh rgnu výst síň CŽP přdnáška s hstrkm Mgr Mhalm Shustrm začátk v 1500 hdn 2110 střda Kurz aranžvání pdzmníh vazb výst síň CŽP s pdagžkam Střdní zahradnké škly v Ltmyšl 1600 hdn mžnst kup květnvýh dkraí 2310 pátk Prdj duščkvýh vazb v CŽP h z zahradntví pana Chlupa z Brtína 2410 sbta Mdta s strkm výst síň CŽP další magké stkání s člvěkm, ktrý dkáž dhalt 1700 hdn mnhé zdravtní dušvní prblémy, na 250,- Kč 2710 útrý Dýňvý průvd ZŠ CŽP dět s vyzdbným dýněm prjdu částí b 1830 hdn d základní škly a nakn rzsvítí dvůr CŽP 2810střda Vrnsáž výstavy brazů paní Lbuš Müllrvé výstsíň CŽP s vystupním hud sbru ZŠ a s malým bčrstvním 1600 hdn Výstava prbíhá násldně d 2910 d tvřna bud v pradny dpl , dpl , v pátky d 1900 hdn v sbty a nděl d 1400 d 1630 hdn 3110 sbta Vzpmínka na majra gnrálníh štábu klubvna CŽP Frantška Kpultéh 1700 hdn žvt a význam svéh t přpmn syn, pan ng Mlan Kpultý pndělky rdna CŽP Masáž s fyztraputku p P Hanuskvu d 1600t hdn, bjdnání přím v rdna nb tl: Cvční v výst sín CŽP Útrky 1700 h vční jógy s p Marí Pazdírkvu Střdy 1630 h vční jógy pr snrky s p Marí Pazdírkvu Čtvrtky 1700 h tha h s p Marí Pazdírkvu Přpravujm: Zájzd d Mravskéh dvadla v Olmu střda na světvě známý muzkál MY FAIR LADY, zač přdstavní v 1900 hdn přdběžná na vstupnka + jízdné 270,- Kč, přhlášky s zálhu v knhvně djzd autbusu d zastávky ČSAD v 1715 hdn Uvažuj s zřízní MATEŘSKÉHO CENTRA v klubvně CŽP Mamnky, Vaš názry, náměty, ppř suhlas, ptvrďt v CŽP Ptulná phádkvá změ výstava skřítků a strašdýlk výtvarn a spsvatlky paní Vítězslavy Klmtvé d 22 d 29 září 2009 v Jarměříh Sama autrka přšla s vstříným návrhm, aby jjí Phádkvu zm, ktrá má sídl u Příbram, shlédl njví dětí Rzdělla svu tvrbu s pmí Městské knhvny Hrad Králvé d tří skupn a fgurky tak dstartvaly v květnu v třh kruzíh p lé rpubl V Jarměříh jž subr 15t fgurk čtnář Obní knhvny dluh čkával Přdházl tmu něklk akí, aby s jmén stašdllžky paní Klmtvé dstal d pdvědmí Phádkvým lsm dprvázly dět brázky skřítků, víl a jnýh strašdýlk Bsda s dětm a čtní z Lxknů Výtvarná dílna prázdnnáh, kd dět vytvřly rzmanté hlavčky strašdýlk Labyrnt skřítků př Rzluční s prázdnnam, kd dět bludly mz výstavním panly a určvaly míst, kd ktrý skřítk přbývá Knčně puz týdnní výstava j vyvrhlním Kuzlnu tvrbu autrky bdvují njn dět, al dspělí Nbť jdně zd na vlastní č můžm vdět mm jné Zášupšáka, ktrý nám nustál shvává klíč, brýl, a jště s nám vysmívá skřt jdn! Splčnská rubrka SPOZ Jarměř Blahpřjm v měsí říjnu jublantům: Alžběta Hluškvá, Gl Stanslav Přjm hdně zdraví a ptmsmu d dalšíh lt Narzné dět: Štěpán Kvář, Nla Pískvá Mnh splčnýh radstí a zdraví přjm běma dětm jjh rdčům Svatbu uzavřl dn 26září 2009 v břadní sín OÚ v Jarměříh snubn Pavlína Mrvvá a Lbr Kuhař D splčnéh žvta přjm lásku a vzájmné przumění Vítání bčánků Na vítání bčánků dn v 1000 a v 1100 hdn zvm dět s svým rdč a příbuzným Lukáš Maháčk, Lu Jaršvá, Elška Stjskalvá Lukáš Hkl, Mhala Grulhvá, Martn Mak Slv Hrbatvá, Štěpán Kvář, Nla Pískvá Krstna Tllrvá

6 J v í č s k ý z p r a v d a j 1 0 / J A R O M Ě Ř I C E M ě s í č n í k M ě s t a J v í č k a s t r a n a 6 Rzluční s prázdnnam v Jarměříh Tak už j t pravdu tady Phádkvým lsm jsm prázdnny zahájl a lutkvým dvadlm a karnvalm jsm j na Dvustv uknčl Dět s zd sházly v průběhu prázdnn Přházly s njn půjčvat knhy, al byl zd pr ně přpravn něklk prázdnnvýh čtvrtků vyrábění strašdýlk pdl výtvarn a spsvatlky Vítězslavy Klmtvé, 2x astrhrátky pr malé pr větší dět s astrlžku A Málkvu,výlt d Olmu s panm Janm Valíčkm, kam mhly jt dět splu s dspělým, pxsvý turnaj I ltšní prázdnny sknčly Psldní sbtu SPOZ pzval 13t člnný subr lutkářů Kašpárkv kamarád z Olšan u Prstějva Přdvdl dětm phádku Čarděj Habakuk a prnzna Zlatvláska V Jarměříh snad pdbný subr jště nvystupl Dět mnzí dspělí vděl lutky pprvé Pčátční rztržtst s v průběhu vytrála a dět byly pzrné a sustřděné Phádka dpadla jak jnak nž dbř a p zazvnění a ptlsku s lutky vyšly na dvůr, ž byl vlm kuzlné Pdat s ruku s kašpárkm, Habakukm č prnznu s jn tak někmu npdaří Clé dvadl s v průběhu začínajíí dsktéky Jana Zuzčáka a jh přátl rzlžl a dstěhval Olšanskému subru udíljí rganzátř a dět vlké pděkvání a přjí hdně lánu v jjh bdvuhdné a nzštné zájmvé čnnst Věřm, ž nbyl v Jarměříh napsldy V průběhu dsktéky dět přdvdly své rzmanté, prané nápadté masky, zvláště př tančku s nafuknutým balónky Výstavní síň s mztím prměnla z lutkvéh dvadla v Labyrnt skřítků Vítězslavy Klmtvé Na jdntlvýh panlh byly vyznačny blast žvta skřítků V dvř s dět vylsvaly p jdnm brázku skřítka s txtm paní spsvatlky a výtvarn a p přčtní s rdč nb samy určly, na ktrý panl skřítka umístt A tak vznkl mravnště, kd s dět prplétaly mz sbu a nástěnkam Naví j částčně přpravná kulsa k vystavní 15t fgurk Ptulné phádkvé změ paní Klmtvé Výstava zatulá d Jarměř září 2009 Pčasí nbyl tntkrát splhlvé, prt musl být dvadl nstalván uvntř a n v dvř, jak byl plánván Al prgram, bčrstvní dměny dětm byly přpravny člnky SPOZ a SRPŠS splhlvě Start d nvéh šklníh rku s vydařl, dětm přjm úspěhy, zdraví a jsttu, ž prázdnny budu zas nvdět Pdzmní zkušky hařů a malýh plmn v Jarměříh u Jvíčka Myslvké sdružní Hék Jarměř a myslvké sdružní Jvíčk znvu p třh lth zajšťval přípravu pdzmníh zkušk hařů a malýh plmn V ltšním r byly pdzmní zkušky naví vyhlášny jak I rčník sutěž O jarměřký phár Zkušný tým rganzátrů, ktré vdl pan Mlan Hlaváč a pd zášttu starsty b pana Rstslava Grulha přpravl pr všhny účastníky lu řadu mlýh přkvapní V sbtu dn 5 září 2009 nastupl za krásnéh slunčnéh pčasí k zkuškám lkm 11 sutěžííh hařů sdm plmn - 1 němký krátksrstý hař, 2 němčtí dluhsrstí hař, 4 čští fus, 1 maďarský hař krátksrstý,1 rský str, 1 němký dluhsrstý hař, 1 pntr a 5 psů malýh plmn - 4 němčtí křplá a 1 vlššprngršpaněl Zkušky zahájl řdtl pan Jan Vašíčk, ktrý přvítal všhny vůd psů, rzhdčí a tradčně vl pčtnu krnu přhlížjííh P vtrnární prhlíd byl prvdn rzlsvání psů Vrhní rzhdčí pan Mgr Pavl Tup rzděll hař d dvu skupn a přdstavl zárvň zkušné rzhdčí pana Jsfa Zapltala, Vjtěha Škrbu, Jsfa Krbář a Jsfa Patčku Skupnu slídčů psuzval pan Ladslav Fat a Zbyněk Typl S skupnu malýh plmn sbíral zkušnst čkatl pan Rman Dvřák P nzbytnýh nfrmaíh s všhny skupny pd vdním určnýh vduíh dbral d hntby myslvkéh sdružní v Jarměříh a skupna malýh plmn pravala v rvíru susdní hntby myslvkéh sdružní v Jvíčku, ktré htně splupraval Pčasí nám p lý dn přál Byl typké babí lét, slunčn, p ránu rsa a fukal pr psy výhdný příjmný vítr V dpldníh hdnáh s všhn sšl na místním ftbalvém hřšt místníh TJ Jarměř v čkávání, jak lkvě zkušky dpadly Výbrná kuhyně, hlazné nápj ně střjšíh na zahřátí splčně s pěkným pčasím čkání značně usnadnl Z jdnát přdvdnýh hařů uknčl zkušky 10 psů v I ně 1 ps s umístl v ně III Všhn ps přdvdl vlm dbrý výkn a startvní pl s ukázal jak vlm vyrvnané Vítězku s stala fna maďarskéh krátksrstéh hař Cuba z Tšnvskýh rvírů, vdná panm Mlanm Hlaváčm z Jarměř, ktrá získala 300 bdů S stjným pčtm bdů jak druhý v přadí sknčl ps pntr Dandy z Črnýh blat vdný panm V Hjnu z Uhř Jak třtí s umístla fna čskéh fuska Ila z Knčnskýh Hájů, vdná panm Emlm Süssrm z Ltmyšl, ktrá získala I nu a 289 bdů V malýh plmnh z pět přdvdnýh psů bstál v I ně tř ps, jdn ps sknčl v ně III a jdn ps nbstál Vítězm s stal ps němký křplák Qn z Břznskýh rvírů vdný panm A Bártu z Rzstání, ktrý získal I nu a 252 bdů Jak druhý v přadí byl rvněž němký křplák, ps Smn z Harahu, vdný panm M Frdlm z Hlíny, ktrý získal 238 bdů a jak třtí sknčl ps Sam z Harahu, němký křplák, vdný panm J Hlaváčm z Hrubš, ktrý bdržl 230 bdů Výsldky dalšíh psů byly vlvněny nzdarm v přnášní, ktrý j dsunul d třtí ny, rsp zavnl ndknční zkušk Všhn vůd, ktří s umístl na prvníh třh místh bdržl d přadatlů vl pěkné pháry a upmínkvé přdměty Př vyhlašvání vítězů každému zatrubla slavnstní fanfáry dvj našh krsníh trubačů pan Lukáš Kukla a Jsf Radměřský Vrhní rzhdčí v samém závěru nl dluhdbě výbrnu rganza a vyslvl pděkvání jménm kynlgké kms krsníh myslvkéh splku v Svtaváh všm, ktří s zaslužl úspěšný průběh pdzmníh zkušk P sknční zkušk byl přadatl přpravn strádní vstup místníh splků, další bhaté bčrstvní a přátlské pszní spjné s vlnu zábavu, ž jnm ptvrdl úspěšnst lé kynlgké ak Bhuml Htař Kd byl Jan Antnín Křupal? Otázku s kladl jarměřčtí př čtní pzvánky na přdnášku, knanu v výstavní sín CŽP Přšl jn t njzvídavější, aby s pslhl pčlvě přpravnu přdnášku slčny Ing Markéty Švanarvé z Vlkýh Opatv Splu s ní navštívl přdnášku zaměstnan Kartgrafkéh ntra a něklk patvkýh příznvů hstr Dn 3 črvn 2009 byla v Kartgrafkém ntru v Vl Opatvíh zahájna výstava Křupalvýh map, ktru sstavla a zpravala studntka VÚT Brn v své dplmvé prá Př dhldávání nfrmaí autrv hstrkýh map zjstla, ž s nardl v r 1711 v Jarměříh, ž j pr naš b zpráva zla přkvapvá, prtž dpsud byla tat sba dslva zapmnuta A ví j přkvapvé pr všhny, jaké rzsáhlé díl ggraf Křupal vytvřl Njn przně kartgrafky výtvarně zpraval na 130 map, al zúčastnl s př výstavbáh zámků v Krměříž, Mírvě, v Nvém Městě na Mravě a dalšíh Pdíll s na budvání sln v 18 stltí Pan Mgr Mhal Shustr vyjasnl suvslst thdjší půsbnst rdu Šubířů v Jarměříh a jjh pdpry nadanýh studntů, jímž J A Křupal bzspru byl Vystudval škly v Krměříž v Vídn V bru ggrafkém praval přs 50 lt a v své dbě byl uznávaným dbrníkm Pmyslně byl panu JAKřupalv na přdnáš uděln Bílý jdnrž jak dalšímu významnému rdákv Jarměř p ThDr Fr Odvallv, jhž nám v ltšním břznu přblížl Mgr Shustr D Kartgrafkéh ntra pzval přítmné pan Mgr Mlan Vykydal njn na prhlídku unkátníh map, al na výstavu jřn, ktrá tam prběhn v dnh září 2009

ŽLUTÝ OBSAH ČERVEN 2012

ŽLUTÝ OBSAH ČERVEN 2012 ŽLUTÝ OBSAH ČERVEN 2012 02 EDITORIAL: Píší nás v Th Wall Strt Jurnalu! 04 NA CESTÁCH S PETREM HORKÝM: Stltí Mirslava Zikmunda. 14 PO VLASTNÍ OSE: Pr jurty d Mnglska. 21 INTERVIEW: Módní návrhářka Mnika

Více

číslo 2 23. ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 2 23. ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Placení pplatku za kmunální dpad důležité změny str 1 S Martini d nvéh rku str 6 Prdej městských bytů str 24 Blanenský uličník Křížkvskéh str 5 Tříkrálvá sbírka str 6 Zpravdaj města Blanska čísl 2 2 ledna

Více

Aktuality z regionu Zajímavosti a postřehy Kulturní akce Křížovka o cenu Sport

Aktuality z regionu Zajímavosti a postřehy Kulturní akce Křížovka o cenu Sport Městská plicie Oslavy v Kuřimi Chráněné bydlení Výstavy na Vysčině Eva Chmelvá Zámek Rájec Memriál Iv Medka Dálkvý pchd Neckyáda 12. 6. 25. 6. 2014 Čísl 12 Rčník XXII www.vx-cz.cz Cena 10 Kč Městská plicie

Více

prosinec 2011 měsíčník městské části Praha-Troja Jak bude úřad MČ otevřen kolem svátků vánočních a Nového roku se dozvíte vánoční koncert

prosinec 2011 měsíčník městské části Praha-Troja Jak bude úřad MČ otevřen kolem svátků vánočních a Nového roku se dozvíte vánoční koncert ČÍSLO Ft archv BZ ěsíčník ěstské část Praha-Trja prsnec 2011 146 Jak bude úřad MČ tevřen kle svátků vánčních a Nvéh rku se dzvíte na STRANě 3 vánční kncert tatéž MŠ na návštěvě aneb výstava dýní cby nsprace

Více

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB listpad 2010 11 Jižní Mravu za prací i zábavu www.listyjm.cz POZOR! Sutěž letšní nvinku DREAMER! Čtěte na straně 5 Hejtman cenil Pdzimní pcta Leši Janáčkvi Věda a výzkum má zelenu Jižní Mrava se stává

Více

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, které se bude konat dne 27. července 2012 od 18.00 hod v budově OÚ.

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, které se bude konat dne 27. července 2012 od 18.00 hod v budově OÚ. http://www.nazadusi.webzdarma.cz/ http://www.luznice.cm/2012/ LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ Čísl: 27. / 2012 pr týden: 25. 7. 2012 1. 8. 2012 pravidelně nepravidelný týdeník z Lužnice a klí POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla Mravské Budějvice, Havlíčkva ul. 933, kres Třebíč Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk 2009 2010 Hspdářský rk 2009 Mravské Budějvice 30.09.2010... František Dstál, ředitel ZŠ Obsah výrční

Více

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Rada města Brna Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MMB2000000215 ZM7/ "? ^' Z7/ 05. zasedání Zastupitelstva města Brna knané d 14.4.2015 Název: Návrh na přistupení statutárníh města Brna

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání Mateřská škla TASOV Název: PÍSNIČKOVÝ SVĚT platnst: 2010 2013 1 P Í S N I Č K O V Ý S V Ě T = MY S PÍSNIČKOU JDEM KROK ZA KROKEM MĚSÍC PO MĚSÍCI CELÝM

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

:;i;1,r' *";*,ffi"*0. irm-,,r*i. ffijt; ESI. ,,b,lt$l!1t[1t :. &:,..Q{.#, INVESTICF DO ROZVOJE VZDELAVANf. SxotuizaJEZDY, s.r.o.

:;i;1,r' *;*,ffi*0. irm-,,r*i. ffijt; ESI. ,,b,lt$l!1t[1t :. &:,..Q{.#, INVESTICF DO ROZVOJE VZDELAVANf. SxotuizaJEZDY, s.r.o. -lqilr ry Gil F-F5 i SI evrpr ffijt; irm-,,r*i. :;i;1,r' *";*,ffi"*0 IVSTICF DO ROZVOJ VZDLAVAf esfvnl Raneldi SxtuizaJZDY, s.r.. Srbskd 53 61200 rn e- m ai I : inf@sk In i za-i ezdv.z www- skl n i zaj

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

JIHOČESKÁ LESNÍ ŠKOLA Igora Slatkovského SMYSL SKAUTINGU. absolventská práce. Igora Slatkovského JČLŠ ROČNÍK XVIII. 2014

JIHOČESKÁ LESNÍ ŠKOLA Igora Slatkovského SMYSL SKAUTINGU. absolventská práce. Igora Slatkovského JČLŠ ROČNÍK XVIII. 2014 JIHOČESKÁ LESNÍ ŠKOLA Igra Slatkvskéh abslventská práce SMYSL SKAUTINGU JIHOČESKÁ LESNÍ ŠKOLA Igra Slatkvskéh Junák svaz skautů a skautek ČR Jihčeský kraj - KRAJ PĚTILISTÉ RŮŽE Krajinská 384/40a, České

Více

III. Metodické vysvětlivky. A. Publikováno v ročence

III. Metodické vysvětlivky. A. Publikováno v ročence III. Metdické vysvětlivky A. Publikván v rčence 1. ÚZEMÍ Úvdní tabulka pskytuje základní přehled všech krajích a kresech České republiky. Údaje rzlze krajů a kresů k 31. 12. 2007 byly převzaty z ficiálních

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

POJIŠTĚNÍ V TURISMU. Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Insurance in tourism. Studijní obor: Finanční podnikání.

POJIŠTĚNÍ V TURISMU. Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Insurance in tourism. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykva univerzita Eknmick-správní fakulta Studijní br: Finanční pdnikání POJIŠTĚNÍ V TURISMU Insurance in turism Bakalářská práce Veducí bakalářské práce: Ing. Svatpluk NEČAS Autr: Lucie ŘEHÁČKOVÁ Brn,

Více

FUNDRAISINGOVÝ ARGUMENTÁŘ

FUNDRAISINGOVÝ ARGUMENTÁŘ FUNDRAISINGOVÝ ARGUMENTÁŘ pr Kampaň 2014 aneb Pslání a finanční ptřeby Hspice a jak je přelžit d srzumitelné řeči Zpracvali Alena Vtavvá Petr Hruška Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014

Více

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková Měření spkjensti zákazníků ve VZP Eva Ticháčkvá Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Mje bakalářská práce je zaměřena na měření, analýzu spkjensti zákazníků VZP ČR ve Zlínském kraji. Měření spkjensti zákazníků

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY Sciální pedaggika ZUZANA SLEZÁKOVÁ Obr Sciální pedaggika z phledu studentů danéh bru Bakalářská práce Veducí

Více

Kritické myšlení a jeho možné využití v matematice

Kritické myšlení a jeho možné využití v matematice Kritické myšlení a jeh mžné využití v matematice www.kritickemysleni.cz C t vlastně je Kritické myšlení? K čemu je ve výuce pužitelné? Jak je pužitelné ve výuce matematiky? Nevím, jestli budu mci na všechny

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LIBEREC 2012 LUCIE BENEŠOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní prgram: B3107 Textil Studijní br: 3107R007 Textilní

Více

1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ...

1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ... Obsah 1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ... 5 3.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A PŘEDPOKLADY ROZVOJE

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírdvědecká fakulta katedra gegrafie Jan HERCIK DOPRAVNÍ SYSTÉMY ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVINSKA SE ZAMĚŘENÍM NA VEŘEJNOU DOPRAVU Transprtatin systems in the Czech republic

Více

Ročník 14 Číslo 1 ZDARMA 30. ledna 2013. S novým rokem nový kabát Radničních listů

Ročník 14 Číslo 1 ZDARMA 30. ledna 2013. S novým rokem nový kabát Radničních listů Ročník 14 Číslo 1 ZDARMA 30. ldna 2013 S novým rokm nový kabát Radničních listů Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova j ZPRÁVY Z MĚSTA strany 3-9 Nominac na Cny města Prostějova Nová sazba poplatku

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antonína Komenského 907 676 02 Moravské Budějovice

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antonína Komenského 907 676 02 Moravské Budějovice ZÁKLADNÍ ÚDAJE NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antnína Kmenskéh 907 676 02 Mravské Budějvice Zřizvatel: SPRÁVNÍ RADA: DOZORČÍ RADA: Kngregace Milsrdných sester sv. Karla Brmejskéh Šprkva 12 180 00 Praha

Více

Výsledky šetření v obcích ORP Český Krumlov

Výsledky šetření v obcích ORP Český Krumlov Výsledky šetření v bcích ORP Český Krumlv Verze k 30. 5. 2014 Úvdní infrmace Během přípravy nvéh aktualizvanéh Plánu sciálních služeb na území ORP Č. Krumlv na bdbí 2015 2017 byla prvedena analýza sciální

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více