Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy. Doktorský studijní program v oboru Hudební teorie a pedagogika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy. Doktorský studijní program v oboru Hudební teorie a pedagogika"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy Doktorský studijní program v oboru Hudební teorie a pedagogika Mgr. Jaromír Javůrek Hudební festival jako prostředek kultivace společnosti s přihlédnutím k Mezinárodnímu hudebnímu festivalu Janáčkův máj disertační práce Olomouc 2013 Školitel prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že předložená práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Veškerou literaturu a další zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpal, v práci řádně cituji a jsou uvedeny v seznamu použité literatury. V Olomouci dne Mgr. Jaromír Javůrek 2

3 A b s t r a k t Obsahem dizertační práce o hudebních festivalech je popsání současného stavu festivalového hnutí a zároveň jeho charakteristika. Důležitá část je věnována dramaturgii, jejím principům, zásadám a důležitosti při výstavbě festivalu, výchovnému poslání hudebních festivalů a jejich přínosu pro kultivaci společnosti obecně a mladé populace zvláště. Dizertační práce se věnuje rovněž české a evropské festivalové asociaci, velký prostor je věnován Mezinárodnímu hudebnímu festivalu Janáčkův máj. Ten zná autor od jeho založení a má možnost díky přístupu k mnoha důležitým materiálům a dokumentům, ale především na základě své osobní zkušenosti, protože se od roku 1984 na organizaci festivalu v různých podobách podílel, podat objektivní a fakty podložený obraz. The description of the current state of the festivals activity and the same time its characteristic is a content of the dissertation about music festivals. The important part is devoted to the dramaturgy, its principles and the importance of the construction of the Festival, the educational fiction of music festival and their contribution to society cultivation in general, youth population in particular. The significant place in this dissertation is devoted to the International Music Festival Janacek May. The author knows this Festival since its establishment. He has access to lots of important materials and documents but also can give an objective view with the facts on the basis of personally experiences (he has participated on the organisation of this Festival in various forms since 1984). 3

4 Klíčová slova / Keywords Asociace The Association Asociace hudebních festivalů The Association of Music Festivals Dramaturgie The Dramaturgy Evropská festivalová asociace The European Festival Association Festival The Festival Hudební festival The Music festival Janáčkův máj The Janáček May Mezinárodní hudební festival The International Music Festival Program The Programme 4

5 Obsah Úvod 6 1. Fenomén hudební festival Vývoj festivalového hnutí Typy festivalů Festivalová dramaturgie Festival a hudební vzdělávání Festival a komerční společnost Festivaly a uplatnění principu kvality Festival a jeho organizační struktura Charakteristika českých festivalů, členů AHF ČR Festivalové asociace MHF Janáčkův máj První léta Z historie festivalových let Desetiletí Divadelní představení Filmová představení Výstavy Muzikologická konference Janáčkiana Mladá hudební generace Janáčkův máj a Janáčkova filharmonie Janáčkova hudba na Janáčkově máji Ekonomický přínos festivalu Janáčkův máj a jeho postavení v rámci ČR Janákův máj a vybrané festivaly Čech a Moravy Janáčkův máj a vybrané festivaly Severní Moravy a Slezska 123 Závěr 133 Prameny a literatura 135 Seznam použitých zkratek 138 Seznam příloh 140 5

6 Úvod Hudební festivaly jsou zpravidla ročně se opakující nebo pravidelně se vracející hudební velkoprodukce. Slovem festival (ze starolatinského festum znamenající svátek) se označují pořady, které se odlišují či vyjímají místem a svým obsahem z rámce běžných koncertů. 1 Vyznačují se svým veřejným významem, svou velikostí a svou hudební rozmanitostí. Festivaly jsou dnes výjimečné často svou návštěvností a mohou být ohraničeny také delším časovým úsekem. Jsou většinou zřízeny podle určitého hudebního zaměření nebo pro zvláštní zájmovou skupinu. Přes historický vývoj a určitý posun stále podle Rudolfa Pečmana představují mezní formu projevu, vklíněného do společenského prostředí. Ve 20. století vstoupila na scénu nová popkultura, která nejprve existovala vedle již tradiční. Postupně se etablovala jako nový samostatný hudební styl a zároveň převzala také určité identifikační funkce klasických koncertů devatenáctého století. Tento vývojový trend se logicky týkal i festivalů. Označení festival, které v německé oblasti je frekventováno jako Festspiele (spojení slov Feste - slavnost a Spiele - hry 2 ) se stalo příliš frekventovaným. Docházelo k jeho devalvaci. Byl to jeden z důvodů k zakládání festivalových asociací a sdružení. Ta si stanovují svá pravidla pro přijímání svých členů a pro svou potřebu definují či upřesňují pojem festival. Cílem předložené práce je představit současné festivalové dění v Evropě a České republice a zároveň upozornit na některé obecné zásady vnitřní struktury festivalu a jeho výchovného působení jak navenek, tak uvnitř organizace. Seznámit stručně s působením a programem Evropské festivalové asociace a Asociace hudebních festivalů České republiky. Zvláštní pozornost je věnována Mezinárodnímu hudebnímu festivalu Janáčkův máj a jeho postavení v rámci České republiky. 1 Riemann Musiklexikon, Mainz MGG 4,

7 Vedle použité odborné literatury a pramenů čerpal autor ze své vlastní zkušenosti, a to jak ředitele ostravského Janáčkova máje, tak dlouholetého prezidenta Asociace hudebních festivalů ČR 3 V řadě případů tato práce uvádí dosud nepublikované informace (např. charakteristika členských festivalů AHF ČR). V mnoha otázkách dospěl autor vlastní empirií ke stejným nebo podobným názorům, které jsou zveřejněny v odborných publikacích. Vzhledem k častému užívání zkratek je jejich seznam zařazen za odborným textem. 3 Ředitel MHF JM od r. 2003, od r člen programové rady, od r tajemník, prezident AHF ČR

8 1 Fenomén hudební festival 1.1 Vývoj festivalového hnutí Evropa První slavnosti hudby, zpěvu a tance nalezneme již ve starém Řecku a právem můžeme předpokládat, že jejich původ je daleko starší. Již tyto starořecké slavnosti měly svůj přesný program a pravidla. Poprvé se zde setkáváme s profesionálními účinkujícími a s principy hudební soutěže. Od roku 586 n. l. máme tyto hudební slavnosti doloženy i písemně. První moderní festivaly nalezneme ve Velké Británii. Od roku 1724 existuje Three Choirs Festival v Gloucesteru, Worcesteru a Herfordu, od r v Yorku. Od roku 1817 se každoročně koná festival v Dolním Porýní v Německu. Zde dochází ke spolupráci měst na Rýnu, aby mohla být prováděna díla vyžadující velký orchestr a velké obsazení. S tím souvisela samozřejmě vysoká ekonomická náročnost. První Händlovy slavnosti v Německu se konaly roku 1786, v roce 1877 zorganizoval Internationalen Stiftung Mozarteum první Mozartův festival a o rok starší je Festival Richarda Wagnera v Bayreuthu. Od poloviny 19. století se konají hudební festivaly rovněž ve Spojených státech amerických. 4 V roce 1784 se z Londýna rozšířily festivaly organizované k poctě Boha. Skladatelé tak vzdávali svůj hold Stvořiteli prostřednictvím hudebních festivalů. Katedrály se měnily v koncertní síně, kde se konaly festivaly charitativního charakteru. Občanská sdružení na ně navázala svými hudebními akcemi, jimiž sledovala především humanitární cíle. Při jejich organizování spolupracovala se spolky vznikajícími z obchodníků, továrníků, ale rovněž hudebníků. Přicházeli z různých míst, aby byli u premiér či významných provedení děl významných skladatelů. Běžné byly u těchto představení také soutěže. Společenské a ekonomické podmínky pro realizaci těchto festivalů poskytovaly například světové výstavy, veletrhy nebo významné mezinárodní společensko-politické události. V předválečné Evropě v souvislosti s celkovou ekonomickou a sociální situací vznikají významné hudební festivaly, které na dlouhou dobu ovlivňují hudební život 4 ČERNUŠÁK, Gracian: Festival. In : Pazdírkův hudební slovník naučný, Brno

9 Evropy. Většina z nich existuje dodnes a nadále jsou důležitými body na evropské festivalové mapě (viz příloha č. 1). I přes současnou globalizaci Evropy si drtivá většina festivalů zachovává svůj charakter a originalitu, se kterou vstoupila na festivalovou scénu již v první polovině XX. století České země Dlouhá a především kvalitní hudební tradice v Čechách, na Moravě a ve Slezsku vytvořila skvělé podmínky pro možnost vzniku hudebních festivalů. Ty první skutečné festivaly z našeho dnešního pohledu, nalezneme již v polovině 19. století. Zprvu nebyly tyto festivaly pravidelné a k jejich konání pořadatele většinou vedly mimohudební podněty. Tím byla například v roce 1891 Jubilejní výstava, v roce 1895 Národopisná výstava českoslovanská, výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu apod. Z tohoto období máme dokonce doklady o prvním multižánrovém festivalu. U příležitosti 300. výročí narození W. Shakespeara se konaly v Praze z podnětu Umělecké besedy 23. dubna 1864 Shakespearovské slavnosti. Tento festivalový večer (šlo pouze o jeden den) byl zajímavý z našeho pohledu i tím, že speciálně pro něj napsal Bedřich Smetana Pochod ke slavnostem Shakespearovským a Vilém Blodek hudbu k živým obrazům. Stejně jako v Anglii byly prvními organizátory v Čechách a pořadateli festivalů pěvecké sbory. Šlo především o pěvecké slavnosti, z nichž mnohé, byť v jiné podobě, vytrvaly až do současnosti. 5 Velmi významnou kapitolu ve vývoji českého festivalového dění hrají XX. léta minulého století. Mezinárodní společnost pro soudobou hudbu se rozhodla vybrat pro pořádání festivalu v letech 1924, 1925, 1935 a 1967 Prahu. Bylo to velké ocenění české hudební avantgardy a zároveň pořadatelské profesionality. (V letech 1924 a 1925 se konaly v Praze orchestrální koncerty.) Od 40. let XX. století se soustředilo festivalové hnutí především do velkých a větších měst, do přirozených kulturních center. V těchto centrech byly logicky lepší podmínky. Jednak zde existovala divadla nebo zde byly k dispozici jiné vhodné 5 PILKOVÁ, Zdena: První pokusy o novodobé hudební festivaly v Čechách na přelomu 19. a 20. století. In: Opus musicum, 18/1986, č. 9, s

10 prostory. Rovněž sociální složení obyvatel znamenalo silnější zázemí většího počtu potencionálních zájemců a posluchačů. V těchto městech obecně byly také lepší ekonomické podmínky. Nadále zůstávaly hlavním podnětem pro realizaci festivalů mimohudební podněty, ke kterým stále častěji přistupovala výročí skladatelů. Ta se v krizových politických letech Československa mimovolně leč zcela programově propojila s otázkou národní, etickou a filozofickou. Pražský hudební máj v roce 1939, Český hudební máj 1940, festivalově pojatý Jubilejní rok Antonína Dvořáka v roce 1941, Hudební máj 1943 a konečně Smetanův jubilejní rok 1944 se ovšem nestaly pouze oslavou velkých českých skladatelů, ale v daných možnostech národní manifestací neobvyklých rozměrů. Svým způsobem díky svému dopadu na posluchače, díky svému sofistikovanému programu a silnému mimohudebnímu poslání daleko svým významem překonaly Smetanovské oslavy a Rok české hudby Po změně politických podmínek v r nastává změna i ve vývoji festivalového hnutí. Přímý i nepřímý politický tlak znamená jak nekompetentní zasahování do programu jednotlivých festivalů, tak protěžování některých hudebních žánrů. Jde především o dechovou hudbu (například festival Kmochův Kolín, Zlatá křídlovka v Českých Budějovicích, Mezinárodní festival dechových orchestrů mladých), lidovou hudbu folklórní slavnosti a festivaly (Strážnice), festivaly nonartificiální hudby apod. Specifickou historii svého vývoje zaznamenaly jazzové festivaly, které o své místo v oficiálním hudebním Československu musely více méně neustále zápasit (Jazzový festival Praha, Přerov a další). Zachovat původní význam festivalu (slavnost) nebylo pro pořadatele po roce 1948 nijak jednoduché. Některé festivaly hledaly své vlastní řešení obsahující určité kompromisy (Pražské jaro z hlediska programu, Smetanova Litomyšl se rozšířila o Mladou Smetanovu Litomyšl, Ostravský hudební máj se stal Hudebním festivalem socialistických zemí Janáčkův máj apod.). Festivaly většinou v tomto období pořádají filharmonie, které tímto způsobem jednak řeší problém návštěvnosti v závěru koncertních sezón (především v červnu), jednak zaměstnanost orchestru a částečně i otázky programové. Z tohoto pohledu rozlišit, co je ještě sezóna a co už je festival, je mnohdy velmi složité a diskutabilní. 6 LUDVOVÁ, Jitka In: Šedesát Pražských jar, Praha: Pražské jaro, o.p.s 2006, ISBN

11 Přesto se i v tomto období objevují na české festivalové scéně významné počiny. V roce 1966 vzniká v Brně Mezinárodní hudební festival s výrazně profilovanou a moderně koncipovanou dramaturgií a s muzikologickou konferencí. Již od svého vzniku se výrazně liší od svého předchůdce Brněnského hudebního máje, existujícího v letech a kopírujícího ostatní jarní festivaly v republice. Brno se ovšem výrazně zapsalo do české festivalové historie již před vznikem MHF Brno v roce Byla to zcela logická návaznost na brněnské působení Leoše Janáčka. Za první brněnské festivaly tak můžeme pokládat Janáčkovy oslavy v letech 1924, 1948, 1954 a 1958, kdy byly tyto oslavy spojeny s kongresem. 7 Šlo o velice významné akce se zahraničním přesahem propagující nejen Janáčkovo skladatelské dílo, ale jeho komplexní osobnost a její přínos pro evropskou hudbu XX. století. Nemůžeme odhlédnout ani od kontextu společenského a kulturně politického. Janáčkovy oslavy zvláště po roce 1945 byly vyjádřením tolik potřebné plurality proti oficiální smetanovské linii prof. Zdeňka Nejedlého. Od roku 1990 nastává nekontrolovatelná, spontánní, s kvalitou a obsahem pojmu festival ne vždy korespondující exploze nových festivalů. Vedle hodnotných počinů, mezi které patří např. České kulturní slavnosti, Dvořákova Praha, Struny podzimu, vzniká a zaniká velké množství festivalů, které sice dotvářejí celkový současný hudební obraz České republiky, ale jen v ojedinělých případech jsou hudebními festivaly, jak je definuje tato práce. Příčiny můžeme hledat v nezkušenosti pořadatelů, v ekonomicky nezajištěném zázemí, ve špatně voleném typu festivalu. Dále také v naivní představě některých organizátorů, že rychle na módní vlně festivalového hnutí zbohatnou. 7 PEČMAN, Rudolf: Vzpomínky na festival. In: Listy Moravského podzimu 1999, č

12 1.2 Typy festivalů Obecná kritéria Pojem festival, jak je vnímán v této práci, by měl mít tyto rysy: a) pravidelný termín konání (např. 1 x ročně v měsíci červenci) b) pravidelná doba trvání (1 víkend, tři týdny apod.) c) pravidelné, opakující se místo (místa) v rámci konkrétní destinace d) předem určený okruh (potencionálních) posluchačů e) daný programový okruh nebo programové okruhy dramaturgii f) vyhraněný žánr (klasická hudba, world music, multižánrový festival) g) jednoho jasně definovatelného pořadatele (právní subjekt) h) nejméně pětiletou tradici (vyloučení nahodilosti) Zaměříme-li se na festivaly hudby artificiální, nalezneme řadu takových, které základním požadavkům kladeným na festivaly vyhovují. Specifickou skupinu představují festivaly, které nenaplňují kritéria a c. V České republice to byl například festival smyčcových kvartet Euro Art Praha, který se konal v průběhu celé koncertní sezóny a jehož jediným festivalovým kritériem byla jednota interpretační špičková smyčcová kvarteta. Touto svou specifičností a originalitou (jiný takový festival v ČR nebyl) ale vyvážil festival Euro Art Praha všechna další kritéria. Podobným případem jsou např. České hudební slavnosti. Jde vlastně o festival festivalů. Každý z členských festivalů se koná v jiném městě, v jiném termínu, s jinou programovou náplní. Navíc každý má jiného pořadatele. Jednotícím elementem Českých kulturních slavností je v tomto případě, kromě společné proklamace, pouze osobnost jednoho dramaturga a koordinátora, kterým je Jan Páleníček. 12

13 1.2.2 Jednotlivé typy festivalů V dnešním polarizovaném a kulturně převážně multifunkčním a multikulturním světě lze rozeznat především festivaly úzce specializované a festivaly koncipované na základě široké a multižánrové programové nabídky. Je to dáno jednak snahou jejich organizátorů a pořadatelů o získání co největšího počtu posluchačů a návštěvníků, a to především z dosud neosloveného posluchačského spektra, jednak snahou po originalitě. Tyto dvě tendence mají dvě cesty: za prvé úzká specializace a za druhé široká, velice různorodá nabídka. I. Festivaly zaměřené na: a) úzké historicky vymezené období vývoje hudby b) tzv. poučenou interpretaci c) určitý formální či obsahový segment d) osobnost jednoho tvůrce e) osobnost jednoho interpreta f) specifičnost místa konání g) jeden hudební nástroj nebo vokální umění (sólový, sborový zpěv) II. Festivaly zaměřené na: a) multižánrovost hudba, tanec, divadlo, film b) prolínání hudebních žánrů crossover: klasika, jazz, folk c) silný doprovodný program I/a Tento typ festivalu je určen vzdělanému a poučenému publiku. Představuje velmi sofistikovaný typ festivalu vyžadujícího erudované pořadatele včetně kvalitního a zkušeného dramaturga. Výhodou je programová sevřenost, koncentrovanost a jednotnost. Z ní vychází i určitý okruh interpretů, ale také prostředí, ve kterém se dají tyto festivaly realizovat. Kromě stálého publika, které se zpravidla vytvoří velice rychle, má festival rovněž početný okruh náhodných návštěvníků, které přivádí především zvědavost. 13

14 Nevýhodou může být určitý stereotyp uzavřeného programového a interpretačního okruhu. Má-li ale festival dostatek finančních prostředků a především již zmíněného kvalitního dramaturga, může se tomuto nebezpečí vyhnout. Obecně jde o velice kvalitní festivaly mající jasný charakter, program a interprety. I/b V posledních cca 25 letech se tzv. poučená interpretace stala trvalou součástí světového hudebního života. Je samozřejmé, že dodnes existují rozdílné názory a někdy i spory mezi zastánci klasické či spíše tradiční interpretace a propagátory interpretace poučené. Jde však už jen o marginální záležitost. Oba interpretační názory žijí vedle sebe a spolu, vzájemně se doplňují a vytvářejí bohaté a kvalitní hudební prostředí. Rovněž posluchači se již naučili v této oblasti dobře orientovat. Nelze v této souvislosti nekonstatovat jistý paradox. Poučenou interpretací je obecně myšlena a většinou i přijímána hudba evropské renesance a baroka, případně klasicismu. Hudba XIX. století již tak jednoznačně vnímána není a hudba století XX. již rozhodně ne. Jos van Immerseel, umělecký vedoucí renomovaného holandského souboru Anima Eterna tvrdí, že hudba, která vznikla třeba jen včera, je již historická a vztahují se na ni principy poučené interpretace. 8 Z tohoto pohledu například nahrál Ravelovo Bolero, kde kromě přísného dodržení autorova zápisu použil výhradně francouzské dechové nástroje. Dosáhl tím samozřejmě autenticity a přinejmenším jednotné barvy zvuku. Jeho přístup k partiturám se dá zjednodušit na hraji jen to, co a jak je v notách zapsáno. Představuje to ve svém důsledku další paradox. Celé generace skladatelů počítaly s tím, že jejich současníci hrají jejich skladby stylem, který tehdy panoval, a nezapisovali do not podrobné a z jejich pohledu zbytečné údaje. Konečně až do doby Mendelssohnovy byly skladby autorů minulosti veřejně provozovány sporadicky. A z tohoto pohledu je například Immerseelova nahrávka Lisztovy hudby velmi kontroverzní. Dirigent ji zbavil veškerého patosu, dynamiky a agogiky, které sice nejsou v partituře napsány, ale v době vzniku díla byly naprostou samozřejmostí a patřily k atributům romantické interpretace. 8 Mezinárodní konference k výročí Ference Liszta, Šoproň říjen

15 Zobecníme-li tuto zkušenost a tento konkrétní příklad, dospějeme k závěru, že posluchači spíše vnímají vztah: stará hudba = poučená interpretace. Navíc je vždy spíše zaujme přesvědčivá interpretace a nepřemýšlejí o její poučenosti nebo nepoučenosti. Není bez zajímavosti, že například skvělý soubor Collegium 1704 s uměleckým vedoucím Václavem Luksem se věnuje výhradně poučené interpretaci hudby evropského baroka a klasicismu, stejně tak soubor Collegium Marianum s uměleckou vedoucí Janou Semerádovou. Ostravská banda se naopak velmi zasvěceně, tedy poučeně, věnuje interpretaci vybranému segmentu hudby 2. poloviny XX. století a současnosti. V tomto případě ale nikdo o poučené interpretaci nehovoří a nevnímá ji tak, i když ve skutečnosti o poučenou interpretaci jde. I festivaly tohoto typu mají svůj poměrně přesně definovatelný okruh stálých posluchačů. Pořadatelům to umožňuje vytvářet velmi náročné programy a nabízet koncerty na vysoké interpretační úrovni. I / c Do této kategorie řadíme festivaly věnujícím se určitému specifickému a vyhraněnému druhu hudby. Jsou to mimo jiné Týdny nové tvorby Praha, Hudební současnost Ostrava, Ostravské dny nové hudby, Slavnosti staré hudby Praha, Varhanní festival Olomouc a další. Pro tyto festivaly je charakteristické, že se věnují pouze určitému okruhu skladatelů, vymezenému stylovému období nebo jeho části. Patří sem také festivaly, které se věnují pouze určitému hudebnímu druhu, určité formě. Např. Zvolenské zámecké hry jsou festivalem pouze operním. V některých případech dochází logicky k propojení s dalšími typy festivalů: například Loket opera, genius loci apod. Tyto festivaly mají jednu velkou přednost: jsou naprosto čitelné a na první pohled je zřejmé, co nabízejí. Mají proto své stálé velmi početné publikum. Jasně profilovaných festivalů v toto smyslu není příliš mnoho. Většinou jde skutečně o festivaly buď současné tvorby, nebo tzv. staré hudby a o festivaly operní. Určité nebezpečí spočívá stejně jako v případě festivalu kategorie I/a v určitém programovém a interpretačním omezení. Při množství existující kvalitní literatury je ale snadno překonatelné. Uzavřený, stálý okruh posluchačů naopak může být výrazným přínosem a pozitivem těchto festivalů. V této oblasti sledujeme zvláště v posledních 15

16 letech určitý vývoj, který lze charakterizovat jako programové, případně žánrové přesahy. Např. festival Smetanova Litomyšl, který vznikl jako festival operní a dodnes toto vymezení má ve svém oficiálním názvu Mezinárodní operní festival, se stal v devadesátých letech XX. století festivalem, který ve svém programu zahrnuje i tvorbu koncertní a další aktivity. 9 I / d Festivaly věnované jednomu tvůrci byly především v XIX. století velmi oblíbené. Sloužily k oslavě skladatele, který se většinou v daném městě narodil (Händlovy slavnosti v Halle) nebo byl s ním spjat svým působením a svou tvorbou (Bachovy slavnosti v Lipsku). A i když některé festivaly nesou jména většinou známých a slavných skladatelů rovněž v dnešní době (Janáčkův máj, Dvořákova Příbram, Janáčkovy Hukvaldy, Dvořákova Praha), ne všechny uvádějí pouze jejich tvorbu. Opačným příkladem jsou např. Verdiho Verona nebo Wagnerův Bayreuth, věnované výhradně tvorbě těchto skladatelů. Aby takovéto festivaly mohly existovat, musí o ně mít především zájem publikum. A to je možné pouze v případě silných a především velmi známých osobností, které navíc zanechaly dostatečně rozsáhlé a posluchačsky přístupné, vděčné dílo. V případě již jmenovaných skladatelů Richarda Wagnera a Giuseppe Verdiho a v Itálii stále velmi oblíbeného Gioacchina Rossiniho skutečně pořadatelé se zájmem obecenstva, tedy s vysokou návštěvností a následně se získanými ekonomickými prostředky mohou dopředu počítat. Očekává se sice od nich určitá vynalézavost a nápaditost, kvalitní obsazení interpretů, ale jméno skladatele, oblíbený titul a jedinečnost prostředí jsou samy o sobě dostatečně nosnými prvky. Zajímavé je, že i při velké popularitě těchto festivalů se jejich počet v posledním období nezvyšuje. I / e V posledních letech je velice populární až módní nová vlna festivalů, které jsou postaveny na jednom interpretovi. Na většině koncertů vystupuje jeden umělec interpret ať již jako sólista, nebo v nejrůznějších nástrojových kombinacích. Jde v drtivé většině o festivaly komorní hudby. Od programů a souborů ad hoc, které tvoří 9 LNĚNIČKA, Jindřich: 50 ročníků Smetanovy Litomyšle. Praha-Litomyšl: Paseka

17 převáženě kolegové, přátelé a známí hlavní osobnosti festivalu, až po promyšleně sestavené programy a kontrastně volené soubory. Tyto festivaly přinášejí s sebou samozřejmě řadu otázek: 1. Je hlavní postava festivalu natolik silnou osobností, že zaujme návštěvníky festivalu nejen po několik festivalových večerů jednoho festivalového ročníku, ale že je osloví i v dalších letech? 2. Je programová nabídka natolik zajímavá a flexibilní, že dovoluje dostatečné množství kombinací, které navíc vytvářejí smysluplný festivalový program? 3. Co přináší tento formát festivalu nového a přínosného, kromě sebeprezentace hlavního protagonisty? 4. Jde ještě o festivaly v pravém slova smyslu? V České republice existují dva výrazní představitelé těchto typů festivalů. Je to mezinárodní hudební festival Kutná Hora, který organizuje violoncellista Jiří Bárta, jenž je hlavním protagonistou festivalu a jeho uměleckým ředitelem. Program festivalu záměrně a cíleně vytváří ze skladeb, které interpreti připraví speciálně na festivalu a pro festival. Druhým mladým festivalem, trvajícím pět let, je Mezinárodní festival Musica Holešov. Princip je velice podobný. Hlavním protagonistou a zároveň uměleckým ředitelem je klavírista Karel Košárek. I on se snaží, aby každý večer byl jiný, zajímavý a představuje na nich své velmi kvalitní hosty. Podobných festivalů, byť ne tak výrazných, bychom mohli uvést samozřejmě více. V této souvislosti nelze nezmínit Salzburský festival. Po 35 let byl spjat se jménem dirigenta Herberta von Karajana. Při svém příchodu do čela festivalu prohlásil Budu diktátorem.... A byl jím. Rozhodoval o tom, co se bude hrát, kdo bude hrát, kteří interpreti budou angažováni. V prvních letech dokonce dirigoval všechna festivalová operní představení a koncerty. Výlučné postavení v tomto smyslu si ponechal až do svého odchodu. Jméno festivalu, PR, marketing, image, to vše bylo výlučně spjato s jeho jménem. 17

18 Objektivně musíme konstatovat, že to byl právě Karajan, který z nijak výjimečného festivalu žijícího pouze z faktu, že se v Salzburgu narodil Wolfgang Amadeus Mozart, vytvořil jeden z předních světových festivalů dneška splňujícího všechny podmínky mezinárodních hudebních festivalů klasické hudby XX. století. Ale přes vše výše uvedené se ani v době, kdy festival ovládl Herbert von Karajan, nestaly Salzburské letní hry festivalem jednoho interpreta. I / f Otázkou může být, zda existuje fenomén genius loci sám o sobě. 10 Není to jen levné lákadlo pro turisty, záležitost marketingu a turismu? Stačí tento fenomén na to, aby byl sám o sobě nosným prvkem festivalu? A konečně: neexistuje tento fenomén i v rámci ostatních hudebních festivalů? Samozřejmě, že výjimečnost prostředí s vhodně vybraným programem hraje významnou roli jak v profilaci festivalu, tak v jeho návštěvnosti. Zde se pozná profesionalita a erudice pořadatelů. Ti musí přesně znát odpověď na výše položené otázky. Musí vědět, kolik koncertů festival snese, jaké publikum přijede apod. Abychom mohli demonstrovat naznačenou problematiku, uveďme několik příkladů. Málokterý festival v ČR má tak jedinečné a silné prostředí genius loci, jako Janáčkovy Hukvaldy. Vedení festivalu si bylo tohoto faktu vědomo, plně využívalo jak oboru s přírodním amfiteátrem, tak prostory hradních zřícenin a Janáčkův památník. Po několika ročnících se však ukázalo, že to nestačí. Festival nemyslel ani na nezbytný servis pro posluchače, ani na nezbytné zázemí pro účinkující. Program festivalu zprvu nabízející české komorní opery XX. století, Janáčkovu a světovou komorní hudební tvorbu ve vynikající interpretaci zabředl do průměrnosti a nenápaditosti. Výrazný úbytek posluchačů a odchod sponzorů nedal na sebe dlouho čekat. Smetanova Litomyšl šla opačnou cestou. Zajistila v průběhu let zastřešení zámeckého nádvoří, vytvořila jak zázemí pro interprety, tak pro posluchače, v úzké spolupráci s vedením města dosáhla důležité spolupráce v prezentaci a propagaci festivalu. V neposlední řadě však neustále dbá na vysokou kvalitu a atraktivitu 10 Jiří Urban definuje pojem genius loci jako lokality z jiných aspektů nesrovnatelné, jako místa, která mohla fungovat jako inspirační zdroj při vzniku díla. In: Hudební festival jako fenomén hudební kultury 20. století, Ostrava, Sborník Muzikologické konference Janáčkiana, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava 2002, ISBN

19 programu a vystupujících umělců. Výsledek je jednoznačně kladný: vysoká návštěvnost, prestiž a s tím související postavení festivalu v Evropě. Závěrem se dá říci, že sebeatraktivnější prostředí samo o sobě festival nevytvoří. Může hodně pomoci, může být v samotném počátku hybným momentem, ale nestačí na to, aby se festival nejen rozvíjel, ale ani na to, aby kvalitně existoval. I / g Festivaly zaměřené na jeden hudební nástroj jsou dnes již zcela běžnou součástí festivalové mozaiky. Zájem posluchačů je o ně velký a trvalý. V ČR je to například velmi populární kytarový festival v Mikulově, nově (v roce 2013 se uskutečnil první ročník) Klavírní festival Rudolfa Firkušného v Praze, v Německu jsou to například Klavírní festival Ruhr, Klavírní festival Berlín, Mezinárodní klavírní festival Lindlar, Mezinárodní klavírní festival mladých mistrů Bodensee a jiné. Často jde rovněž o festivaly varhanní (Mezinárodní varhanní festival Olomouc, Mezinárodní varhanní festival Svatojakubské Audite Organum Praha, Brněnský varhanní festival) a festivaly sborové. 11 Některé festivaly tohoto typu jsou propojeny s interpretačními soutěžemi. Například Beethovenův Hradec, jehož součástí od prvního ročníku je interpretační soutěž O cenu Beethovenova Hradce. 12 Jednooborové festivaly mají výhodu ve své čitelnosti a tím i v kvalitním publiku, které předem ví, nač jde a co může očekávat. Do popředí se zde dostává úloha dramaturgie a celková programová nápaditost pořadatelů. II / a Multižánrové festivaly jsou velmi oblíbené, rozšířené a přes první téměř módní vlnu se ustálily na určitých principech. Programově jde vlastně o crossover, kde většinou hraje artificiální hudba nejmenší, a nepodstatnou roli, pokud je vůbec zastoupena. Ale i v případě, že je rovnocenným partnerem dalším druhům umění, nejde o čistě hudební festival. Spojení divadelních představení, různých hudebních žánrů, 11 Byly to právě pěvecké sbory, které se staly organizátory prvních hudebních festivalů v Anglii a pak v Německu a Rakousku. BURNEY, Charles: Dr. Karl Burny s Nachricht von Georg Friedrich Händel s. Nové faksimile: VEB Deutscher Verlag für Musik, Leipzig Podrobněji viz kapitola

20 filmových představení, výstav a performancí většinou dopadá spíše jako balábile, lidová slavnost než jako festival. Velmi kladným a zcela opačným příkladem je festival Mezi břehy pořádaný každoročně v Opavě. Ten sice má onu zmíněnou žánrovou pestrost a různorodost, ale má svůj daný, a ne tedy náhodný program a pro každý rok jiné nosné hlavní téma. A na těchto programových zásadách, doplněných velmi kvalitní interpretační úrovní, je tedy skutečným festivalem uvedeného typu. Bezručova Opava byla recitační soutěží a přehlídkou, která byla v devadesátých letech odsouzena k postupnému zániku pro svou neaktuálnost, nepotřebnost, neživotnost. Transformace na festival, který je zcela nově koncipován a zaměřen jak na mladou, tak na střední generaci, se ukázala smysluplnou a životaschopnou. 13 Oba tyto konkrétní případy lze samozřejmě zobecnit. Pevný programový základ, jasná celková koncepce, vyváženost a konkrétnost jednotlivých součástí multižánrového festivalu jsou principy, které, jsou-li naplněny, zajistí kvalitní festival v pravém slova smyslu. II / b V kapitole o dramaturgii v této práci je zmíněna určitá čistota programu jednotlivých koncertů. Mluvíme-li ale o typu festivalů přesahujících záměrně a programově rámec klasické arteficiální hudby, pak jde o něco jiného. Jde o princip, na němž jsou tyto festivaly postaveny a založeny. Vzorovým příkladem je festival Struny podzimu, který tvoří tři základní řady: řada klasických recitálů, řada jazzová a řada crossoverová. Každá z nich má tři koncerty a ty se programově vzájemně doplňují. Výsledek je vysoce pozitivní, a to především z hlediska návštěvnosti a struktury posluchačů. Na koncerty přicházejí nejen klasičtí návštěvníci koncertů, ale také ne pouze publikum chodící jen na jazz. Tak, jak je prolínání žánrů principem programu festivalu, tak tento princip funguje z hlediska posluchačů. Návštěvníci jsou z širšího sociálního i věkového okruhu a nacházejí pro sebe nové hodnoty. Takto koncipované festivaly mají především z hlediska budoucnosti své perspektivy a mohou se stát nejprogresivnější složkou festivalového hnutí. 13 podrobně viz kapitola

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Ondřej Kašpárek

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Ondřej Kašpárek Vysoká škola ekonomická v Praze Bakalářská práce 2010 Ondřej Kašpárek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Obor: Arts management Nový model kulturního centra Vypracoval: Ondřej Kašpárek

Více

Janáčkův máj z hlediska marketingu

Janáčkův máj z hlediska marketingu JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Janáčkův máj z hlediska marketingu Bakalářská práce Autor práce:

Více

Působení divadelního lektora v profesionálním divadle

Působení divadelního lektora v profesionálním divadle JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadlo a výchova Studijní obor Divadlo a výchova Působení divadelního lektora v profesionálním divadle Diplomová práce Autor práce:

Více

Vývoj státního základního uměleckého školství v Hradci Králové od 2. poloviny 20. století dodnes.

Vývoj státního základního uměleckého školství v Hradci Králové od 2. poloviny 20. století dodnes. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Hudební věda Vývoj státního základního uměleckého školství v Hradci Králové od 2. poloviny 20. století dodnes. Magisterská diplomová práce Vedoucí

Více

Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza let 2004 2010)

Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza let 2004 2010) JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza

Více

Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy v Litomyšli analýza vývoje od založení po současnost

Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy v Litomyšli analýza vývoje od založení po současnost JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a manažerství Studijní obor hudební manažerství Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy v Litomyšli

Více

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Certifikovaná metodika Autorský tým: Veronika Mikešová Marie Opatrná a kol. (Kristýna Urbanová, Jarmila Valentová, Jiří Košta, Daniel Bursák, Lucie

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY KONCEPCE KULTURNÍ POLITIKY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Připravili: Poradní sbor primátora hl. m. pro kulturní politiku, komise Rady HMP pro posuzování grantů hl. m. Prahy v oblasti

Více

Dítě a současný tanec

Dítě a současný tanec JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér taneční pedagogiky Studijní obor: Taneční pedagogika Dítě a současný tanec Diplomová práce Autor práce: Milada Borovičková, DiS. Vedoucí

Více

Kamila Kostřicová Divadlo ve výchově se zaměřením na recepci a reflexi divadelního díla ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským v Ostravě

Kamila Kostřicová Divadlo ve výchově se zaměřením na recepci a reflexi divadelního díla ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským v Ostravě Kamila Kostřicová Divadlo ve výchově se zaměřením na recepci a reflexi divadelního díla ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským v Ostravě Studie Divadlo ve výchově se zaměřením na recepci a

Více

Dobrovolníci v sociálně preventivním programu

Dobrovolníci v sociálně preventivním programu MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Dobrovolníci v sociálně preventivním programu Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.

Více

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Sdružená uměnovědná studia LUCIE CHOCHOLOVÁ FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ (Bakalářská diplomová práce) Vedoucí práce:

Více

Masarykova univerzita. Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických

Masarykova univerzita. Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí práce: Mgr. Jana Krátká, Ph.D. Autor: Michal

Více

NOVÉ TRENDY V POŘÁDÁNÍ AKCÍ A UDÁLOSTÍ (EVENTS) V CESTOVNÍM RUCHU

NOVÉ TRENDY V POŘÁDÁNÍ AKCÍ A UDÁLOSTÍ (EVENTS) V CESTOVNÍM RUCHU NOVÉ TRENDY V POŘÁDÁNÍ AKCÍ A UDÁLOSTÍ (EVENTS) V CESTOVNÍM RUCHU Halina Kotíková Eva Schwartzhoffová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Praha 2008 Vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008

Více

Kulturní politika města - srovnání statutárních měst Ostrava, Brno, Liberec a Plzeň

Kulturní politika města - srovnání statutárních měst Ostrava, Brno, Liberec a Plzeň Kulturní politika města - srovnání statutárních měst Ostrava, Brno, Liberec a Plzeň Pro potřeby statutárního města Ostravy zpracovala Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra kulturologie

Více

František Jílek (1913 1993) Osobnost dirigenta

František Jílek (1913 1993) Osobnost dirigenta JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství František Jílek (1913 1993) Osobnost dirigenta Absolventský projekt

Více

Významné koncertní sály České republiky

Významné koncertní sály České republiky JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra Hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Významné koncertní sály České republiky Cenová politika pronájmu

Více

ŠKOLA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 5. Umění na počátku tisíciletí možnosti prezentace

ŠKOLA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 5. Umění na počátku tisíciletí možnosti prezentace Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta ŠKOLA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 5 Umění na počátku tisíciletí možnosti prezentace Olga Badalíková Financování a řízení kulturních projektů Veronika Jurečková

Více

ZASTUPOVÁNÍ UMĚLCŮ V ČESKÉ REPUBLICE

ZASTUPOVÁNÍ UMĚLCŮ V ČESKÉ REPUBLICE JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Divadelní manažerství ZASTUPOVÁNÍ UMĚLCŮ V ČESKÉ REPUBLICE Diplomová práce Autor práce: BcA. Markéta Švecová Vedoucí práce: MgA. Lucie Šnajdrová

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Mgr. Ilja Šedo Systémy muzejních digitálních informací na WWW Rigorózní práce Konzultant rigorózní práce PhDr. Eva

Více

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Management v kultuře BcA. Aneta Janečková Magisterská diplomová práce KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Analýza fungování v kontextu zlínské kultury Vedoucí

Více

DÍTĚ A UMĚNÍ VÝZNAM VYBRANÝCH UMĚLECKÝCH AKTIVIT PRO UTVÁŘENÍ OSOBNOSTI DÍTĚTE VÝSLEDKY APLIKOVANÉHO VÝZKUMU VE VĚKU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

DÍTĚ A UMĚNÍ VÝZNAM VYBRANÝCH UMĚLECKÝCH AKTIVIT PRO UTVÁŘENÍ OSOBNOSTI DÍTĚTE VÝSLEDKY APLIKOVANÉHO VÝZKUMU VE VĚKU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY DÍTĚ A UMĚNÍ VÝZNAM VYBRANÝCH UMĚLECKÝCH AKTIVIT PRO UTVÁŘENÍ OSOBNOSTI DÍTĚTE VE VĚKU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY VÝSLEDKY APLIKOVANÉHO VÝZKUMU DÍTĚ A UMĚNÍ Význam Vybraných uměleckých aktivit pro utváření

Více

RE:PUBLIKUM. Možnosti spolupráce s publikem ve 21. století

RE:PUBLIKUM. Možnosti spolupráce s publikem ve 21. století RE:PUBLIKUM Možnosti spolupráce s publikem ve 21. století 0 Recenzovala: MgA. Blanka Chládková Institut umění Divadelní ústav / Česká kancelář programu Kultura Jakub Deml, Lukáš Hanus, Magdaléna Lišková

Více

9 07 Ročník XVII. Mrakodrap připomínající. slávu obuvnického. impéria. www.mistnikultura.cz. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech

9 07 Ročník XVII. Mrakodrap připomínající. slávu obuvnického. impéria. www.mistnikultura.cz. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech www.mistnikultura.cz Mrakodrap připomínající slávu obuvnického impéria 9 07 Ročník XVII Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 2 NaturVision 6. ročník mezinárodního filmového festivalu o zvířatech

Více

1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU...

1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU... Projektová a rozvojová agentura, a.s. Prosinec 2008 Obsah: 1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU... 3 1.1. CÍL ELABORÁTU... 4 1.2. VÝZNAM ELABORÁTU... 4 1.3. STRUČNÝ POPIS ELABORÁTU... 4 1.4. IDENTIFIKACE ZPRACOVATELE...

Více

JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Slezská univerzita Filozoficko přírodovědecká fakulta Institut tvůrčí

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta architektury. Ing. Jitka Brabcová PREZENTACE, POPULARIZACE A PROPAGACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta architektury. Ing. Jitka Brabcová PREZENTACE, POPULARIZACE A PROPAGACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta architektury Ing. Jitka Brabcová PREZENTACE, POPULARIZACE A PROPAGACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ PRESENTATION, POPULARIZATION AND PROMOTION OF CULTURAL HERITAGE ZKRÁCENÁ

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ INSTITUT MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ BRNO. Mládež a volný čas BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ INSTITUT MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ BRNO. Mládež a volný čas BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ INSTITUT MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ BRNO Mládež a volný čas BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Doc. PhDr. František Vízdal, CSc. Vypracoval: Petr Krčál Brno 2006 1 Prohlášení

Více

Platy zaměstnanců ZUŠ a jejich specifika

Platy zaměstnanců ZUŠ a jejich specifika ZUS_09_11_zlom 31.8.2011 14:13 Stránka 1 PRACOVNÍ PRÁVO Platy zaměstnanců ZUŠ a jejich specifika PaedDr. Jan Mikáč, poradenské služby ve školství Poskytování platu v základních umûleck ch kolách (dále

Více

HUDEBNÍ ROZHLEDY 01. 2008 ročník 61 cena 40 Kč. Kateřina Englichová Režisér Václav Věžník Tre Boemi in Italia 200 let Pražské konzervatoře

HUDEBNÍ ROZHLEDY 01. 2008 ročník 61 cena 40 Kč. Kateřina Englichová Režisér Václav Věžník Tre Boemi in Italia 200 let Pražské konzervatoře HUDEBNÍ ROZHLEDY 01 2008 ročník 61 cena 40 Kč Kateřina Englichová Režisér Václav Věžník Tre Boemi in Italia 200 let Pražské konzervatoře P. T. OBČANÉ LITOMYŠLŠTÍ ČALOUNÍK FRANTIŠEK SOBOTKA MAJITEL TOVÁRNY

Více