Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy. Doktorský studijní program v oboru Hudební teorie a pedagogika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy. Doktorský studijní program v oboru Hudební teorie a pedagogika"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy Doktorský studijní program v oboru Hudební teorie a pedagogika Mgr. Jaromír Javůrek Hudební festival jako prostředek kultivace společnosti s přihlédnutím k Mezinárodnímu hudebnímu festivalu Janáčkův máj disertační práce Olomouc 2013 Školitel prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že předložená práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Veškerou literaturu a další zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpal, v práci řádně cituji a jsou uvedeny v seznamu použité literatury. V Olomouci dne Mgr. Jaromír Javůrek 2

3 A b s t r a k t Obsahem dizertační práce o hudebních festivalech je popsání současného stavu festivalového hnutí a zároveň jeho charakteristika. Důležitá část je věnována dramaturgii, jejím principům, zásadám a důležitosti při výstavbě festivalu, výchovnému poslání hudebních festivalů a jejich přínosu pro kultivaci společnosti obecně a mladé populace zvláště. Dizertační práce se věnuje rovněž české a evropské festivalové asociaci, velký prostor je věnován Mezinárodnímu hudebnímu festivalu Janáčkův máj. Ten zná autor od jeho založení a má možnost díky přístupu k mnoha důležitým materiálům a dokumentům, ale především na základě své osobní zkušenosti, protože se od roku 1984 na organizaci festivalu v různých podobách podílel, podat objektivní a fakty podložený obraz. The description of the current state of the festivals activity and the same time its characteristic is a content of the dissertation about music festivals. The important part is devoted to the dramaturgy, its principles and the importance of the construction of the Festival, the educational fiction of music festival and their contribution to society cultivation in general, youth population in particular. The significant place in this dissertation is devoted to the International Music Festival Janacek May. The author knows this Festival since its establishment. He has access to lots of important materials and documents but also can give an objective view with the facts on the basis of personally experiences (he has participated on the organisation of this Festival in various forms since 1984). 3

4 Klíčová slova / Keywords Asociace The Association Asociace hudebních festivalů The Association of Music Festivals Dramaturgie The Dramaturgy Evropská festivalová asociace The European Festival Association Festival The Festival Hudební festival The Music festival Janáčkův máj The Janáček May Mezinárodní hudební festival The International Music Festival Program The Programme 4

5 Obsah Úvod 6 1. Fenomén hudební festival Vývoj festivalového hnutí Typy festivalů Festivalová dramaturgie Festival a hudební vzdělávání Festival a komerční společnost Festivaly a uplatnění principu kvality Festival a jeho organizační struktura Charakteristika českých festivalů, členů AHF ČR Festivalové asociace MHF Janáčkův máj První léta Z historie festivalových let Desetiletí Divadelní představení Filmová představení Výstavy Muzikologická konference Janáčkiana Mladá hudební generace Janáčkův máj a Janáčkova filharmonie Janáčkova hudba na Janáčkově máji Ekonomický přínos festivalu Janáčkův máj a jeho postavení v rámci ČR Janákův máj a vybrané festivaly Čech a Moravy Janáčkův máj a vybrané festivaly Severní Moravy a Slezska 123 Závěr 133 Prameny a literatura 135 Seznam použitých zkratek 138 Seznam příloh 140 5

6 Úvod Hudební festivaly jsou zpravidla ročně se opakující nebo pravidelně se vracející hudební velkoprodukce. Slovem festival (ze starolatinského festum znamenající svátek) se označují pořady, které se odlišují či vyjímají místem a svým obsahem z rámce běžných koncertů. 1 Vyznačují se svým veřejným významem, svou velikostí a svou hudební rozmanitostí. Festivaly jsou dnes výjimečné často svou návštěvností a mohou být ohraničeny také delším časovým úsekem. Jsou většinou zřízeny podle určitého hudebního zaměření nebo pro zvláštní zájmovou skupinu. Přes historický vývoj a určitý posun stále podle Rudolfa Pečmana představují mezní formu projevu, vklíněného do společenského prostředí. Ve 20. století vstoupila na scénu nová popkultura, která nejprve existovala vedle již tradiční. Postupně se etablovala jako nový samostatný hudební styl a zároveň převzala také určité identifikační funkce klasických koncertů devatenáctého století. Tento vývojový trend se logicky týkal i festivalů. Označení festival, které v německé oblasti je frekventováno jako Festspiele (spojení slov Feste - slavnost a Spiele - hry 2 ) se stalo příliš frekventovaným. Docházelo k jeho devalvaci. Byl to jeden z důvodů k zakládání festivalových asociací a sdružení. Ta si stanovují svá pravidla pro přijímání svých členů a pro svou potřebu definují či upřesňují pojem festival. Cílem předložené práce je představit současné festivalové dění v Evropě a České republice a zároveň upozornit na některé obecné zásady vnitřní struktury festivalu a jeho výchovného působení jak navenek, tak uvnitř organizace. Seznámit stručně s působením a programem Evropské festivalové asociace a Asociace hudebních festivalů České republiky. Zvláštní pozornost je věnována Mezinárodnímu hudebnímu festivalu Janáčkův máj a jeho postavení v rámci České republiky. 1 Riemann Musiklexikon, Mainz MGG 4,

7 Vedle použité odborné literatury a pramenů čerpal autor ze své vlastní zkušenosti, a to jak ředitele ostravského Janáčkova máje, tak dlouholetého prezidenta Asociace hudebních festivalů ČR 3 V řadě případů tato práce uvádí dosud nepublikované informace (např. charakteristika členských festivalů AHF ČR). V mnoha otázkách dospěl autor vlastní empirií ke stejným nebo podobným názorům, které jsou zveřejněny v odborných publikacích. Vzhledem k častému užívání zkratek je jejich seznam zařazen za odborným textem. 3 Ředitel MHF JM od r. 2003, od r člen programové rady, od r tajemník, prezident AHF ČR

8 1 Fenomén hudební festival 1.1 Vývoj festivalového hnutí Evropa První slavnosti hudby, zpěvu a tance nalezneme již ve starém Řecku a právem můžeme předpokládat, že jejich původ je daleko starší. Již tyto starořecké slavnosti měly svůj přesný program a pravidla. Poprvé se zde setkáváme s profesionálními účinkujícími a s principy hudební soutěže. Od roku 586 n. l. máme tyto hudební slavnosti doloženy i písemně. První moderní festivaly nalezneme ve Velké Británii. Od roku 1724 existuje Three Choirs Festival v Gloucesteru, Worcesteru a Herfordu, od r v Yorku. Od roku 1817 se každoročně koná festival v Dolním Porýní v Německu. Zde dochází ke spolupráci měst na Rýnu, aby mohla být prováděna díla vyžadující velký orchestr a velké obsazení. S tím souvisela samozřejmě vysoká ekonomická náročnost. První Händlovy slavnosti v Německu se konaly roku 1786, v roce 1877 zorganizoval Internationalen Stiftung Mozarteum první Mozartův festival a o rok starší je Festival Richarda Wagnera v Bayreuthu. Od poloviny 19. století se konají hudební festivaly rovněž ve Spojených státech amerických. 4 V roce 1784 se z Londýna rozšířily festivaly organizované k poctě Boha. Skladatelé tak vzdávali svůj hold Stvořiteli prostřednictvím hudebních festivalů. Katedrály se měnily v koncertní síně, kde se konaly festivaly charitativního charakteru. Občanská sdružení na ně navázala svými hudebními akcemi, jimiž sledovala především humanitární cíle. Při jejich organizování spolupracovala se spolky vznikajícími z obchodníků, továrníků, ale rovněž hudebníků. Přicházeli z různých míst, aby byli u premiér či významných provedení děl významných skladatelů. Běžné byly u těchto představení také soutěže. Společenské a ekonomické podmínky pro realizaci těchto festivalů poskytovaly například světové výstavy, veletrhy nebo významné mezinárodní společensko-politické události. V předválečné Evropě v souvislosti s celkovou ekonomickou a sociální situací vznikají významné hudební festivaly, které na dlouhou dobu ovlivňují hudební život 4 ČERNUŠÁK, Gracian: Festival. In : Pazdírkův hudební slovník naučný, Brno

9 Evropy. Většina z nich existuje dodnes a nadále jsou důležitými body na evropské festivalové mapě (viz příloha č. 1). I přes současnou globalizaci Evropy si drtivá většina festivalů zachovává svůj charakter a originalitu, se kterou vstoupila na festivalovou scénu již v první polovině XX. století České země Dlouhá a především kvalitní hudební tradice v Čechách, na Moravě a ve Slezsku vytvořila skvělé podmínky pro možnost vzniku hudebních festivalů. Ty první skutečné festivaly z našeho dnešního pohledu, nalezneme již v polovině 19. století. Zprvu nebyly tyto festivaly pravidelné a k jejich konání pořadatele většinou vedly mimohudební podněty. Tím byla například v roce 1891 Jubilejní výstava, v roce 1895 Národopisná výstava českoslovanská, výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu apod. Z tohoto období máme dokonce doklady o prvním multižánrovém festivalu. U příležitosti 300. výročí narození W. Shakespeara se konaly v Praze z podnětu Umělecké besedy 23. dubna 1864 Shakespearovské slavnosti. Tento festivalový večer (šlo pouze o jeden den) byl zajímavý z našeho pohledu i tím, že speciálně pro něj napsal Bedřich Smetana Pochod ke slavnostem Shakespearovským a Vilém Blodek hudbu k živým obrazům. Stejně jako v Anglii byly prvními organizátory v Čechách a pořadateli festivalů pěvecké sbory. Šlo především o pěvecké slavnosti, z nichž mnohé, byť v jiné podobě, vytrvaly až do současnosti. 5 Velmi významnou kapitolu ve vývoji českého festivalového dění hrají XX. léta minulého století. Mezinárodní společnost pro soudobou hudbu se rozhodla vybrat pro pořádání festivalu v letech 1924, 1925, 1935 a 1967 Prahu. Bylo to velké ocenění české hudební avantgardy a zároveň pořadatelské profesionality. (V letech 1924 a 1925 se konaly v Praze orchestrální koncerty.) Od 40. let XX. století se soustředilo festivalové hnutí především do velkých a větších měst, do přirozených kulturních center. V těchto centrech byly logicky lepší podmínky. Jednak zde existovala divadla nebo zde byly k dispozici jiné vhodné 5 PILKOVÁ, Zdena: První pokusy o novodobé hudební festivaly v Čechách na přelomu 19. a 20. století. In: Opus musicum, 18/1986, č. 9, s

10 prostory. Rovněž sociální složení obyvatel znamenalo silnější zázemí většího počtu potencionálních zájemců a posluchačů. V těchto městech obecně byly také lepší ekonomické podmínky. Nadále zůstávaly hlavním podnětem pro realizaci festivalů mimohudební podněty, ke kterým stále častěji přistupovala výročí skladatelů. Ta se v krizových politických letech Československa mimovolně leč zcela programově propojila s otázkou národní, etickou a filozofickou. Pražský hudební máj v roce 1939, Český hudební máj 1940, festivalově pojatý Jubilejní rok Antonína Dvořáka v roce 1941, Hudební máj 1943 a konečně Smetanův jubilejní rok 1944 se ovšem nestaly pouze oslavou velkých českých skladatelů, ale v daných možnostech národní manifestací neobvyklých rozměrů. Svým způsobem díky svému dopadu na posluchače, díky svému sofistikovanému programu a silnému mimohudebnímu poslání daleko svým významem překonaly Smetanovské oslavy a Rok české hudby Po změně politických podmínek v r nastává změna i ve vývoji festivalového hnutí. Přímý i nepřímý politický tlak znamená jak nekompetentní zasahování do programu jednotlivých festivalů, tak protěžování některých hudebních žánrů. Jde především o dechovou hudbu (například festival Kmochův Kolín, Zlatá křídlovka v Českých Budějovicích, Mezinárodní festival dechových orchestrů mladých), lidovou hudbu folklórní slavnosti a festivaly (Strážnice), festivaly nonartificiální hudby apod. Specifickou historii svého vývoje zaznamenaly jazzové festivaly, které o své místo v oficiálním hudebním Československu musely více méně neustále zápasit (Jazzový festival Praha, Přerov a další). Zachovat původní význam festivalu (slavnost) nebylo pro pořadatele po roce 1948 nijak jednoduché. Některé festivaly hledaly své vlastní řešení obsahující určité kompromisy (Pražské jaro z hlediska programu, Smetanova Litomyšl se rozšířila o Mladou Smetanovu Litomyšl, Ostravský hudební máj se stal Hudebním festivalem socialistických zemí Janáčkův máj apod.). Festivaly většinou v tomto období pořádají filharmonie, které tímto způsobem jednak řeší problém návštěvnosti v závěru koncertních sezón (především v červnu), jednak zaměstnanost orchestru a částečně i otázky programové. Z tohoto pohledu rozlišit, co je ještě sezóna a co už je festival, je mnohdy velmi složité a diskutabilní. 6 LUDVOVÁ, Jitka In: Šedesát Pražských jar, Praha: Pražské jaro, o.p.s 2006, ISBN

11 Přesto se i v tomto období objevují na české festivalové scéně významné počiny. V roce 1966 vzniká v Brně Mezinárodní hudební festival s výrazně profilovanou a moderně koncipovanou dramaturgií a s muzikologickou konferencí. Již od svého vzniku se výrazně liší od svého předchůdce Brněnského hudebního máje, existujícího v letech a kopírujícího ostatní jarní festivaly v republice. Brno se ovšem výrazně zapsalo do české festivalové historie již před vznikem MHF Brno v roce Byla to zcela logická návaznost na brněnské působení Leoše Janáčka. Za první brněnské festivaly tak můžeme pokládat Janáčkovy oslavy v letech 1924, 1948, 1954 a 1958, kdy byly tyto oslavy spojeny s kongresem. 7 Šlo o velice významné akce se zahraničním přesahem propagující nejen Janáčkovo skladatelské dílo, ale jeho komplexní osobnost a její přínos pro evropskou hudbu XX. století. Nemůžeme odhlédnout ani od kontextu společenského a kulturně politického. Janáčkovy oslavy zvláště po roce 1945 byly vyjádřením tolik potřebné plurality proti oficiální smetanovské linii prof. Zdeňka Nejedlého. Od roku 1990 nastává nekontrolovatelná, spontánní, s kvalitou a obsahem pojmu festival ne vždy korespondující exploze nových festivalů. Vedle hodnotných počinů, mezi které patří např. České kulturní slavnosti, Dvořákova Praha, Struny podzimu, vzniká a zaniká velké množství festivalů, které sice dotvářejí celkový současný hudební obraz České republiky, ale jen v ojedinělých případech jsou hudebními festivaly, jak je definuje tato práce. Příčiny můžeme hledat v nezkušenosti pořadatelů, v ekonomicky nezajištěném zázemí, ve špatně voleném typu festivalu. Dále také v naivní představě některých organizátorů, že rychle na módní vlně festivalového hnutí zbohatnou. 7 PEČMAN, Rudolf: Vzpomínky na festival. In: Listy Moravského podzimu 1999, č

12 1.2 Typy festivalů Obecná kritéria Pojem festival, jak je vnímán v této práci, by měl mít tyto rysy: a) pravidelný termín konání (např. 1 x ročně v měsíci červenci) b) pravidelná doba trvání (1 víkend, tři týdny apod.) c) pravidelné, opakující se místo (místa) v rámci konkrétní destinace d) předem určený okruh (potencionálních) posluchačů e) daný programový okruh nebo programové okruhy dramaturgii f) vyhraněný žánr (klasická hudba, world music, multižánrový festival) g) jednoho jasně definovatelného pořadatele (právní subjekt) h) nejméně pětiletou tradici (vyloučení nahodilosti) Zaměříme-li se na festivaly hudby artificiální, nalezneme řadu takových, které základním požadavkům kladeným na festivaly vyhovují. Specifickou skupinu představují festivaly, které nenaplňují kritéria a c. V České republice to byl například festival smyčcových kvartet Euro Art Praha, který se konal v průběhu celé koncertní sezóny a jehož jediným festivalovým kritériem byla jednota interpretační špičková smyčcová kvarteta. Touto svou specifičností a originalitou (jiný takový festival v ČR nebyl) ale vyvážil festival Euro Art Praha všechna další kritéria. Podobným případem jsou např. České hudební slavnosti. Jde vlastně o festival festivalů. Každý z členských festivalů se koná v jiném městě, v jiném termínu, s jinou programovou náplní. Navíc každý má jiného pořadatele. Jednotícím elementem Českých kulturních slavností je v tomto případě, kromě společné proklamace, pouze osobnost jednoho dramaturga a koordinátora, kterým je Jan Páleníček. 12

13 1.2.2 Jednotlivé typy festivalů V dnešním polarizovaném a kulturně převážně multifunkčním a multikulturním světě lze rozeznat především festivaly úzce specializované a festivaly koncipované na základě široké a multižánrové programové nabídky. Je to dáno jednak snahou jejich organizátorů a pořadatelů o získání co největšího počtu posluchačů a návštěvníků, a to především z dosud neosloveného posluchačského spektra, jednak snahou po originalitě. Tyto dvě tendence mají dvě cesty: za prvé úzká specializace a za druhé široká, velice různorodá nabídka. I. Festivaly zaměřené na: a) úzké historicky vymezené období vývoje hudby b) tzv. poučenou interpretaci c) určitý formální či obsahový segment d) osobnost jednoho tvůrce e) osobnost jednoho interpreta f) specifičnost místa konání g) jeden hudební nástroj nebo vokální umění (sólový, sborový zpěv) II. Festivaly zaměřené na: a) multižánrovost hudba, tanec, divadlo, film b) prolínání hudebních žánrů crossover: klasika, jazz, folk c) silný doprovodný program I/a Tento typ festivalu je určen vzdělanému a poučenému publiku. Představuje velmi sofistikovaný typ festivalu vyžadujícího erudované pořadatele včetně kvalitního a zkušeného dramaturga. Výhodou je programová sevřenost, koncentrovanost a jednotnost. Z ní vychází i určitý okruh interpretů, ale také prostředí, ve kterém se dají tyto festivaly realizovat. Kromě stálého publika, které se zpravidla vytvoří velice rychle, má festival rovněž početný okruh náhodných návštěvníků, které přivádí především zvědavost. 13

14 Nevýhodou může být určitý stereotyp uzavřeného programového a interpretačního okruhu. Má-li ale festival dostatek finančních prostředků a především již zmíněného kvalitního dramaturga, může se tomuto nebezpečí vyhnout. Obecně jde o velice kvalitní festivaly mající jasný charakter, program a interprety. I/b V posledních cca 25 letech se tzv. poučená interpretace stala trvalou součástí světového hudebního života. Je samozřejmé, že dodnes existují rozdílné názory a někdy i spory mezi zastánci klasické či spíše tradiční interpretace a propagátory interpretace poučené. Jde však už jen o marginální záležitost. Oba interpretační názory žijí vedle sebe a spolu, vzájemně se doplňují a vytvářejí bohaté a kvalitní hudební prostředí. Rovněž posluchači se již naučili v této oblasti dobře orientovat. Nelze v této souvislosti nekonstatovat jistý paradox. Poučenou interpretací je obecně myšlena a většinou i přijímána hudba evropské renesance a baroka, případně klasicismu. Hudba XIX. století již tak jednoznačně vnímána není a hudba století XX. již rozhodně ne. Jos van Immerseel, umělecký vedoucí renomovaného holandského souboru Anima Eterna tvrdí, že hudba, která vznikla třeba jen včera, je již historická a vztahují se na ni principy poučené interpretace. 8 Z tohoto pohledu například nahrál Ravelovo Bolero, kde kromě přísného dodržení autorova zápisu použil výhradně francouzské dechové nástroje. Dosáhl tím samozřejmě autenticity a přinejmenším jednotné barvy zvuku. Jeho přístup k partiturám se dá zjednodušit na hraji jen to, co a jak je v notách zapsáno. Představuje to ve svém důsledku další paradox. Celé generace skladatelů počítaly s tím, že jejich současníci hrají jejich skladby stylem, který tehdy panoval, a nezapisovali do not podrobné a z jejich pohledu zbytečné údaje. Konečně až do doby Mendelssohnovy byly skladby autorů minulosti veřejně provozovány sporadicky. A z tohoto pohledu je například Immerseelova nahrávka Lisztovy hudby velmi kontroverzní. Dirigent ji zbavil veškerého patosu, dynamiky a agogiky, které sice nejsou v partituře napsány, ale v době vzniku díla byly naprostou samozřejmostí a patřily k atributům romantické interpretace. 8 Mezinárodní konference k výročí Ference Liszta, Šoproň říjen

15 Zobecníme-li tuto zkušenost a tento konkrétní příklad, dospějeme k závěru, že posluchači spíše vnímají vztah: stará hudba = poučená interpretace. Navíc je vždy spíše zaujme přesvědčivá interpretace a nepřemýšlejí o její poučenosti nebo nepoučenosti. Není bez zajímavosti, že například skvělý soubor Collegium 1704 s uměleckým vedoucím Václavem Luksem se věnuje výhradně poučené interpretaci hudby evropského baroka a klasicismu, stejně tak soubor Collegium Marianum s uměleckou vedoucí Janou Semerádovou. Ostravská banda se naopak velmi zasvěceně, tedy poučeně, věnuje interpretaci vybranému segmentu hudby 2. poloviny XX. století a současnosti. V tomto případě ale nikdo o poučené interpretaci nehovoří a nevnímá ji tak, i když ve skutečnosti o poučenou interpretaci jde. I festivaly tohoto typu mají svůj poměrně přesně definovatelný okruh stálých posluchačů. Pořadatelům to umožňuje vytvářet velmi náročné programy a nabízet koncerty na vysoké interpretační úrovni. I / c Do této kategorie řadíme festivaly věnujícím se určitému specifickému a vyhraněnému druhu hudby. Jsou to mimo jiné Týdny nové tvorby Praha, Hudební současnost Ostrava, Ostravské dny nové hudby, Slavnosti staré hudby Praha, Varhanní festival Olomouc a další. Pro tyto festivaly je charakteristické, že se věnují pouze určitému okruhu skladatelů, vymezenému stylovému období nebo jeho části. Patří sem také festivaly, které se věnují pouze určitému hudebnímu druhu, určité formě. Např. Zvolenské zámecké hry jsou festivalem pouze operním. V některých případech dochází logicky k propojení s dalšími typy festivalů: například Loket opera, genius loci apod. Tyto festivaly mají jednu velkou přednost: jsou naprosto čitelné a na první pohled je zřejmé, co nabízejí. Mají proto své stálé velmi početné publikum. Jasně profilovaných festivalů v toto smyslu není příliš mnoho. Většinou jde skutečně o festivaly buď současné tvorby, nebo tzv. staré hudby a o festivaly operní. Určité nebezpečí spočívá stejně jako v případě festivalu kategorie I/a v určitém programovém a interpretačním omezení. Při množství existující kvalitní literatury je ale snadno překonatelné. Uzavřený, stálý okruh posluchačů naopak může být výrazným přínosem a pozitivem těchto festivalů. V této oblasti sledujeme zvláště v posledních 15

16 letech určitý vývoj, který lze charakterizovat jako programové, případně žánrové přesahy. Např. festival Smetanova Litomyšl, který vznikl jako festival operní a dodnes toto vymezení má ve svém oficiálním názvu Mezinárodní operní festival, se stal v devadesátých letech XX. století festivalem, který ve svém programu zahrnuje i tvorbu koncertní a další aktivity. 9 I / d Festivaly věnované jednomu tvůrci byly především v XIX. století velmi oblíbené. Sloužily k oslavě skladatele, který se většinou v daném městě narodil (Händlovy slavnosti v Halle) nebo byl s ním spjat svým působením a svou tvorbou (Bachovy slavnosti v Lipsku). A i když některé festivaly nesou jména většinou známých a slavných skladatelů rovněž v dnešní době (Janáčkův máj, Dvořákova Příbram, Janáčkovy Hukvaldy, Dvořákova Praha), ne všechny uvádějí pouze jejich tvorbu. Opačným příkladem jsou např. Verdiho Verona nebo Wagnerův Bayreuth, věnované výhradně tvorbě těchto skladatelů. Aby takovéto festivaly mohly existovat, musí o ně mít především zájem publikum. A to je možné pouze v případě silných a především velmi známých osobností, které navíc zanechaly dostatečně rozsáhlé a posluchačsky přístupné, vděčné dílo. V případě již jmenovaných skladatelů Richarda Wagnera a Giuseppe Verdiho a v Itálii stále velmi oblíbeného Gioacchina Rossiniho skutečně pořadatelé se zájmem obecenstva, tedy s vysokou návštěvností a následně se získanými ekonomickými prostředky mohou dopředu počítat. Očekává se sice od nich určitá vynalézavost a nápaditost, kvalitní obsazení interpretů, ale jméno skladatele, oblíbený titul a jedinečnost prostředí jsou samy o sobě dostatečně nosnými prvky. Zajímavé je, že i při velké popularitě těchto festivalů se jejich počet v posledním období nezvyšuje. I / e V posledních letech je velice populární až módní nová vlna festivalů, které jsou postaveny na jednom interpretovi. Na většině koncertů vystupuje jeden umělec interpret ať již jako sólista, nebo v nejrůznějších nástrojových kombinacích. Jde v drtivé většině o festivaly komorní hudby. Od programů a souborů ad hoc, které tvoří 9 LNĚNIČKA, Jindřich: 50 ročníků Smetanovy Litomyšle. Praha-Litomyšl: Paseka

17 převáženě kolegové, přátelé a známí hlavní osobnosti festivalu, až po promyšleně sestavené programy a kontrastně volené soubory. Tyto festivaly přinášejí s sebou samozřejmě řadu otázek: 1. Je hlavní postava festivalu natolik silnou osobností, že zaujme návštěvníky festivalu nejen po několik festivalových večerů jednoho festivalového ročníku, ale že je osloví i v dalších letech? 2. Je programová nabídka natolik zajímavá a flexibilní, že dovoluje dostatečné množství kombinací, které navíc vytvářejí smysluplný festivalový program? 3. Co přináší tento formát festivalu nového a přínosného, kromě sebeprezentace hlavního protagonisty? 4. Jde ještě o festivaly v pravém slova smyslu? V České republice existují dva výrazní představitelé těchto typů festivalů. Je to mezinárodní hudební festival Kutná Hora, který organizuje violoncellista Jiří Bárta, jenž je hlavním protagonistou festivalu a jeho uměleckým ředitelem. Program festivalu záměrně a cíleně vytváří ze skladeb, které interpreti připraví speciálně na festivalu a pro festival. Druhým mladým festivalem, trvajícím pět let, je Mezinárodní festival Musica Holešov. Princip je velice podobný. Hlavním protagonistou a zároveň uměleckým ředitelem je klavírista Karel Košárek. I on se snaží, aby každý večer byl jiný, zajímavý a představuje na nich své velmi kvalitní hosty. Podobných festivalů, byť ne tak výrazných, bychom mohli uvést samozřejmě více. V této souvislosti nelze nezmínit Salzburský festival. Po 35 let byl spjat se jménem dirigenta Herberta von Karajana. Při svém příchodu do čela festivalu prohlásil Budu diktátorem.... A byl jím. Rozhodoval o tom, co se bude hrát, kdo bude hrát, kteří interpreti budou angažováni. V prvních letech dokonce dirigoval všechna festivalová operní představení a koncerty. Výlučné postavení v tomto smyslu si ponechal až do svého odchodu. Jméno festivalu, PR, marketing, image, to vše bylo výlučně spjato s jeho jménem. 17

18 Objektivně musíme konstatovat, že to byl právě Karajan, který z nijak výjimečného festivalu žijícího pouze z faktu, že se v Salzburgu narodil Wolfgang Amadeus Mozart, vytvořil jeden z předních světových festivalů dneška splňujícího všechny podmínky mezinárodních hudebních festivalů klasické hudby XX. století. Ale přes vše výše uvedené se ani v době, kdy festival ovládl Herbert von Karajan, nestaly Salzburské letní hry festivalem jednoho interpreta. I / f Otázkou může být, zda existuje fenomén genius loci sám o sobě. 10 Není to jen levné lákadlo pro turisty, záležitost marketingu a turismu? Stačí tento fenomén na to, aby byl sám o sobě nosným prvkem festivalu? A konečně: neexistuje tento fenomén i v rámci ostatních hudebních festivalů? Samozřejmě, že výjimečnost prostředí s vhodně vybraným programem hraje významnou roli jak v profilaci festivalu, tak v jeho návštěvnosti. Zde se pozná profesionalita a erudice pořadatelů. Ti musí přesně znát odpověď na výše položené otázky. Musí vědět, kolik koncertů festival snese, jaké publikum přijede apod. Abychom mohli demonstrovat naznačenou problematiku, uveďme několik příkladů. Málokterý festival v ČR má tak jedinečné a silné prostředí genius loci, jako Janáčkovy Hukvaldy. Vedení festivalu si bylo tohoto faktu vědomo, plně využívalo jak oboru s přírodním amfiteátrem, tak prostory hradních zřícenin a Janáčkův památník. Po několika ročnících se však ukázalo, že to nestačí. Festival nemyslel ani na nezbytný servis pro posluchače, ani na nezbytné zázemí pro účinkující. Program festivalu zprvu nabízející české komorní opery XX. století, Janáčkovu a světovou komorní hudební tvorbu ve vynikající interpretaci zabředl do průměrnosti a nenápaditosti. Výrazný úbytek posluchačů a odchod sponzorů nedal na sebe dlouho čekat. Smetanova Litomyšl šla opačnou cestou. Zajistila v průběhu let zastřešení zámeckého nádvoří, vytvořila jak zázemí pro interprety, tak pro posluchače, v úzké spolupráci s vedením města dosáhla důležité spolupráce v prezentaci a propagaci festivalu. V neposlední řadě však neustále dbá na vysokou kvalitu a atraktivitu 10 Jiří Urban definuje pojem genius loci jako lokality z jiných aspektů nesrovnatelné, jako místa, která mohla fungovat jako inspirační zdroj při vzniku díla. In: Hudební festival jako fenomén hudební kultury 20. století, Ostrava, Sborník Muzikologické konference Janáčkiana, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava 2002, ISBN

19 programu a vystupujících umělců. Výsledek je jednoznačně kladný: vysoká návštěvnost, prestiž a s tím související postavení festivalu v Evropě. Závěrem se dá říci, že sebeatraktivnější prostředí samo o sobě festival nevytvoří. Může hodně pomoci, může být v samotném počátku hybným momentem, ale nestačí na to, aby se festival nejen rozvíjel, ale ani na to, aby kvalitně existoval. I / g Festivaly zaměřené na jeden hudební nástroj jsou dnes již zcela běžnou součástí festivalové mozaiky. Zájem posluchačů je o ně velký a trvalý. V ČR je to například velmi populární kytarový festival v Mikulově, nově (v roce 2013 se uskutečnil první ročník) Klavírní festival Rudolfa Firkušného v Praze, v Německu jsou to například Klavírní festival Ruhr, Klavírní festival Berlín, Mezinárodní klavírní festival Lindlar, Mezinárodní klavírní festival mladých mistrů Bodensee a jiné. Často jde rovněž o festivaly varhanní (Mezinárodní varhanní festival Olomouc, Mezinárodní varhanní festival Svatojakubské Audite Organum Praha, Brněnský varhanní festival) a festivaly sborové. 11 Některé festivaly tohoto typu jsou propojeny s interpretačními soutěžemi. Například Beethovenův Hradec, jehož součástí od prvního ročníku je interpretační soutěž O cenu Beethovenova Hradce. 12 Jednooborové festivaly mají výhodu ve své čitelnosti a tím i v kvalitním publiku, které předem ví, nač jde a co může očekávat. Do popředí se zde dostává úloha dramaturgie a celková programová nápaditost pořadatelů. II / a Multižánrové festivaly jsou velmi oblíbené, rozšířené a přes první téměř módní vlnu se ustálily na určitých principech. Programově jde vlastně o crossover, kde většinou hraje artificiální hudba nejmenší, a nepodstatnou roli, pokud je vůbec zastoupena. Ale i v případě, že je rovnocenným partnerem dalším druhům umění, nejde o čistě hudební festival. Spojení divadelních představení, různých hudebních žánrů, 11 Byly to právě pěvecké sbory, které se staly organizátory prvních hudebních festivalů v Anglii a pak v Německu a Rakousku. BURNEY, Charles: Dr. Karl Burny s Nachricht von Georg Friedrich Händel s. Nové faksimile: VEB Deutscher Verlag für Musik, Leipzig Podrobněji viz kapitola

20 filmových představení, výstav a performancí většinou dopadá spíše jako balábile, lidová slavnost než jako festival. Velmi kladným a zcela opačným příkladem je festival Mezi břehy pořádaný každoročně v Opavě. Ten sice má onu zmíněnou žánrovou pestrost a různorodost, ale má svůj daný, a ne tedy náhodný program a pro každý rok jiné nosné hlavní téma. A na těchto programových zásadách, doplněných velmi kvalitní interpretační úrovní, je tedy skutečným festivalem uvedeného typu. Bezručova Opava byla recitační soutěží a přehlídkou, která byla v devadesátých letech odsouzena k postupnému zániku pro svou neaktuálnost, nepotřebnost, neživotnost. Transformace na festival, který je zcela nově koncipován a zaměřen jak na mladou, tak na střední generaci, se ukázala smysluplnou a životaschopnou. 13 Oba tyto konkrétní případy lze samozřejmě zobecnit. Pevný programový základ, jasná celková koncepce, vyváženost a konkrétnost jednotlivých součástí multižánrového festivalu jsou principy, které, jsou-li naplněny, zajistí kvalitní festival v pravém slova smyslu. II / b V kapitole o dramaturgii v této práci je zmíněna určitá čistota programu jednotlivých koncertů. Mluvíme-li ale o typu festivalů přesahujících záměrně a programově rámec klasické arteficiální hudby, pak jde o něco jiného. Jde o princip, na němž jsou tyto festivaly postaveny a založeny. Vzorovým příkladem je festival Struny podzimu, který tvoří tři základní řady: řada klasických recitálů, řada jazzová a řada crossoverová. Každá z nich má tři koncerty a ty se programově vzájemně doplňují. Výsledek je vysoce pozitivní, a to především z hlediska návštěvnosti a struktury posluchačů. Na koncerty přicházejí nejen klasičtí návštěvníci koncertů, ale také ne pouze publikum chodící jen na jazz. Tak, jak je prolínání žánrů principem programu festivalu, tak tento princip funguje z hlediska posluchačů. Návštěvníci jsou z širšího sociálního i věkového okruhu a nacházejí pro sebe nové hodnoty. Takto koncipované festivaly mají především z hlediska budoucnosti své perspektivy a mohou se stát nejprogresivnější složkou festivalového hnutí. 13 podrobně viz kapitola

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury Tisková zpráva Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ 7. ledna 2004, 20:00, Rudolfinum, Dvořákova síň Česká filharmonie, dir. Vladimír Válek Antonín Dvořák: 8. symfonie G

Více

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz Janáčkovo trio 2009 Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír www.janacektrio.cz Děkujeme Allianz pojišťovně, a.s., že nás v roce 2009 opět podpořila LEDEN - ÚNOR Na začátku

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 09/09 Pražský filmový orchestr Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce

Více

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 5. 7. června 2015, Jihlava Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Společnost pro FSU, o. s., Jihlava. I. CHARAKTERISTIKA

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Když zní krásný hlas, dobře se to poslouchá, Od klasiky k romantické zasněnosti, Hra a její pravidla, Globální pan Nonart, Pan

Více

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská (Bfs Bb) je známým a úspěšným smíšeným pěveckým tělesem doma i v zahraničí. Letos oslavuje

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Veletrhy a výstavy. III. přednáška

Veletrhy a výstavy. III. přednáška Veletrhy a výstavy III. přednáška Komunikační specifika veletrhů a výstav 1. slouží ke komunikaci informací v daném oboru 2. představují i širší komunikační souvislosti 3. časoprostorová danost 4. působení

Více

B. Smetana, A. Dvořák, L. Janáček, B. Martinů v programech našich divadelních scén

B. Smetana, A. Dvořák, L. Janáček, B. Martinů v programech našich divadelních scén Popularizace hudby a organizace hudebního života Složení komise: předseda: PhDr. Lenka Přibylová, Ph. D. Doc. PhDr. Ivana Ašenbrenerová, Ph. D.. členové: doc. PhDr. Dagmar Zelenková, Ph.D. JUDr. Jana Sokolová

Více

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP Identifikátor materiálu EU: ICT 3-28 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT= Předmět/Téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT

Více

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla Kabinet hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. pořádá muzikologickou konferenci k 90. narozeninám skladatele Karla Husy na téma K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti

Více

Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014

Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014 Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014 BALET NÁRODNÍHO DIVADLA Nová inscenace k Roku české hudby ČESKÁ BALETNÍ SYMFONIE II Premiéra České baletní symfonie II bude uvedena u příležitosti

Více

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň Třeboňská nocturna Třeboň 10. 14. 7. 2007 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Václava

Více

PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH AUTOR Ing. Jiří Králík Michalská 660 68603 Staré Město MOBIL: +420 602 704620 jirka.kralik@seznam.cz Projekt ARTEDIEM vytváří příležitost pro konkrétní

Více

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Společný projekt barokního souboru Hof-Musici a občanského sdružení Teatro alla Moda, pod záštitou paní Livie Klausové a

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

KATALOG KARLOVSKÝCH AKTIVIT Nabídka doprovodných akcí

KATALOG KARLOVSKÝCH AKTIVIT Nabídka doprovodných akcí KATALOG KARLOVSKÝCH AKTIVIT Nabídka doprovodných akcí EXKLUZIVNÍ AKCE STVOŘENÉ NA MÍRU PRO OSLAVY 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. V ROZSAHU OD AKTIVIT PODPORUJÍCÍ CESTOVNÍ RUCH AŽ PO JEDINEČNÁ UMĚLECKÁ

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

grafickým záznamem vokálně-instrumentálních

grafickým záznamem vokálně-instrumentálních Vyučovací předmět: Hudební výchova Ročník : kvinta, 1. Ročník Téma: Školní výstup- žák: Učivo: ( PT, TO, INT, PRO) Vokální činnosti - Uplatňuje zásady hlasové hygieny v běžném životě - Využívá svého individuálního

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Díky deseti hudebním festivalům, členům Asociaci hudebních festivalů České republiky, utratili návštěvníci v městech konání festivalů

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Lidová hudba

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Lidová hudba Hudební výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: - Etnický

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Nové vedení Domu umění města Brna

Nové vedení Domu umění města Brna Nové vedení Domu umění města Brna Tisková konference 19 03 (2013) v 11 h Dům umění města Brna Malinovského nám. 2 Od 1. března 2013 vede Dům umění města Brna jeho dlouhodobá spolupracovnice, kurátorka

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz Jana Ludvíčková je absolventkou Pražské konzervatoře ( prof. F. Pospíšil) a Guildhall School of Music and Drama v Londýně ( prof. D. Takeno), kde získala mnohá ocenění v rámci studií, jako např: Pyramid

Více

Petra Vlčková je mladá začínající

Petra Vlčková je mladá začínající Dialog s akordeonem Petra Vlčková & Petr Přibyl Petra Vlčková je mladá začínající akordeonistka. Úspěšně absolvovala Západočeskou univerzitu v Plzni, kde vystudovala hru na akordeon společně s učitelstvím

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

Učební standardy hlavního oboru hra na klavír

Učební standardy hlavního oboru hra na klavír 1 Učební standardy hlavního oboru hra na klavír Standardy stanovují obecné repertoárové požadavky a minimum studijního materiálu, který musí každý žák nastudovat za příslušný ročník a připravit k pololetní

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Hudební nauka

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Hudební nauka Hudební výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: - Etnický

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Elektronické klávesové nástroje (dále EKN) jsou v dnešní době nedílnou součástí globálního hudebního vývoje. EKN se uplatňují především v hudbě

Více

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Kulturní instituce Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Divadla O Divadlo je výkonné čili múzické umění, při němž herci (případně zpěváci a tanečníci)

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni ZŠ: Hudební výchova svým obsahem navazuje na vzdělávací

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT Eva Janíková Adam Soustružník Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz tři roky práce s našimi absolventy počátek roku 2012

Více

Pěvecká soutěž Olomouc 2015 v klasickém sólovém zpěvu

Pěvecká soutěž Olomouc 2015 v klasickém sólovém zpěvu Pěvecká soutěž Olomouc 2015 v klasickém sólovém zpěvu Vyhlašovatel soutěže: Sdružení rodičů ZUŠ Žerotín Olomouc a Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6 Podpora a doporučení: Ministerstvo

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Hodnocení oponenta bakalářské práce

Hodnocení oponenta bakalářské práce Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta multimediálních komunikací Hodnocení oponenta bakalářské práce Jméno a příjmení studenta Nike Silná Vedoucí práce MgA. Václav Ondroušek Obor/ateliér Multimedia a

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 4. března 2014 od 16.30 hod. v Muzeu Bedřicha Smetany Účinkující: Eliška Gattringerová (1. cena soutěže Opera junior

Více

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební Průvodka Název DUMu DVOŘÁK A. Název dokumentu Pořadí DUMu v sadě 3 Vedoucí skupiny/sady Datum vytvoření 8. 1. 2013 Jméno autora E-mail autora Ročník studia Předmět nebo tematická oblast Výstižný popis

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

Bedřich Smetana život a dílo DOMINO

Bedřich Smetana život a dílo DOMINO Bedřich Smetana život a dílo DOMINO ANOTACE: Žáci si formou skupinové hry domino procvičují nejdůležitější informace ze života a hudebního díla hudebního skladatele Bedřicha Smetany. KLÍČOVÁ SLOVA: domino,

Více

Estetická výchova hudební (EHV) Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál

Estetická výchova hudební (EHV) Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál Sekunda 1 hodina týdně, tématická CD,, datavideoprojektor,

Více

VY_32_INOVACE_12 Georg Fridrich Händel_39

VY_32_INOVACE_12 Georg Fridrich Händel_39 VY_32_INOVACE_12 Georg Fridrich Händel_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi.

Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. MOBILNÍ LETNÍ KINO Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. Téměř každý v nějakém byl nebo o něm alespoň slyšel od svých blízkých. Zážitek

Více

3.5 Kultura. 3.5.1 Praha kulturní metropole

3.5 Kultura. 3.5.1 Praha kulturní metropole 3.5 Kultura Praha je již od středověku významnou křižovatkou obchodních a diplomatických cest, důležitým strategickým bodem, místem setkávání lidí z blízkých i vzdálených zemí a v neposlední řadě i průsečíkem

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Hudba v pravěku - teorie vzniku hudby a hudba v pravěku Notopis - hodnoty a tvary not, notová osnova, jména not, klíče, pomlky, posuvky

Hudba v pravěku - teorie vzniku hudby a hudba v pravěku Notopis - hodnoty a tvary not, notová osnova, jména not, klíče, pomlky, posuvky 1. 2. 3. 4. 5. Maturiitníí témata předmětu Estetiická výchova - hudebníí Periodizace dějin hudby - výchozí hlediska k periodizaci hudby - hudebně-imanentní periodizace dějin hudby Tóny a tónová soustava

Více

PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY

PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY 1) Slavnostní zahájení 2) Václav Trojan Vrána s pozlacenýma nohama Zástupce ředitele je dosud teoreticky neuchopená funkce v české škole. Na jedné

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz

Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Kühnův smíšený sbor Kühnův smíšený sbor je dobrovolným sdružením

Více

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit. www.magazinuni.cz

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit. www.magazinuni.cz Představení titulu a ceník inzerce Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit www.magazinuni.cz Představení titulu UNI je kulturní magazín, který se za čtvrtstoletí své existence vyprofiloval

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Představení projektu na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Obsah co znamená projekt Evropské hlavní město kultury přehled programu klíčové události časový harmonogram představení společnosti Plzeň

Více

HUDEBNÍ PEDAGOGIKA A JEJÍ SYSTEMATIZACE HUDEBNÍ DIDAKTIKA JAKO VĚDECKÁ DISPIPLÍNA

HUDEBNÍ PEDAGOGIKA A JEJÍ SYSTEMATIZACE HUDEBNÍ DIDAKTIKA JAKO VĚDECKÁ DISPIPLÍNA HUDEBNÍ PEDAGOGIKA A JEJÍ SYSTEMATIZACE HUDEBNÍ DIDAKTIKA JAKO VĚDECKÁ DISPIPLÍNA Hudební pedagogika = věda o hudební výchově rozhraní sfér hudební pedagogiky a hudební výchovy Hudební pedagogika může

Více

VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37

VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37 VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Barbara Maria Willi Česko-německá cembalová virtuózka Adam Plachetka Sólista Vídeňské státní opery, host Covent Garden v Londýně

Barbara Maria Willi Česko-německá cembalová virtuózka Adam Plachetka Sólista Vídeňské státní opery, host Covent Garden v Londýně Motto: Stará hudba pro nový věk Patroni projektu Barbara Maria Willi Česko-německá cembalová virtuózka Adam Plachetka Sólista Vídeňské státní opery, host Covent Garden v Londýně Záštita nad projektem JUDr.

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Rytmus, metrum, tempo, počátky hudebních dějin v Čechách, hudební renesance, baroko, klasicismus, romantismus, moderna, vývoj

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

BUDOUCNOST MÁME VE SVÝCH RUKOU!

BUDOUCNOST MÁME VE SVÝCH RUKOU! BUDOUCNOST MÁME VE SVÝCH RUKOU! Programové prohlášení prof. JUDr. Milany Hrušákové, CSc. kandidátky na funkci děkanky PF UP ve funkčním období 2007 2011 Programové prohlášení na následující čtyřleté funkční

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu Studijní opora předmětu Výtvarná kultura Typ předmětu: povinný Doporučený ročník: 1 Rozsah studijního předmětu: 1 semestr Rozsah hodin výuky: 8 hod. / sem. počet hodin pro samostudium: 70 Způsob zakončení:

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. září 2003 č. 902

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. září 2003 č. 902 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. září 2003 č. 902 o Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů V l á d a I.

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Studijní zaměření Hra na mandolínu

Studijní zaměření Hra na mandolínu Studijní zaměření Hra na mandolínu Mandolína je melodický, drnkací nástroj. Má zdvojené struny, které odpovídají strunám houslí, proto je možno vedle původních skladeb pro mandolínu čerpat také z houslové

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Hudební formy a skladebné postupy Žák: vnímá a postihuje rozdíly mezi tvořením tónu u operního zpěváka a zpěváka rockové a jazzové hudby zrapuje krátký text v týmu zpracujíe projekt na

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents

úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa GALERIE KINSKÝ / KOSTELEC NAD ORLICÍ / 15. 6. - 28. 7. 2013 PROJEKT S NÁZVEM ÚHEL POHLEDU SI KLADE ZA CÍL ZMAPOVAT A PŘEDSTAVIT TVORBU

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 23. 9. 2015 věc : Úprava zřizovací listiny Činoherního studia města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace důvod předložení: Zákon č. 128/2000

Více

Usnesení č. 4/137/1 - Příloha č. 1 Strana 1

Usnesení č. 4/137/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Usnesení č. 4/137/1 - Příloha č. 1 Strana 1 PROGRAM PODPORY PROFESIONÁLNÍCH DIVADEL, PROFESIONÁLNÍCH SYMFONICKÝCH ORCHESTRŮ A PĚVECKÝCH SBORŮ V ROCE 2005 SEZNAM PROJEKTŮ S NAVRHOVANOU VÝŠÍ DOTACE Pořad.

Více

FILMOVÉ PROJEKCE KDEKOLIV...

FILMOVÉ PROJEKCE KDEKOLIV... FILMOVÉ PROJEKCE KDEKOLIV... Biograf s nezaměnitelným kouzlem, který může promítat téměř kdekoliv Návštěva biografu vždy patřila k velkým společenským událostem. Stejně jako divadelní představení, výstava,

Více

I. mezinárodní soutěž Vlastimila Lejska

I. mezinárodní soutěž Vlastimila Lejska International Competition of Vlastimil Lejsek I. mezinárodní soutěž Vlastimila Lejska v klavírním duu Brno 13. 14. listopadu 2015 Vždy jsem se snažil psát hudbu pro dobrou pohodu Vlastimil Lejsek Vážení

Více