Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy. Doktorský studijní program v oboru Hudební teorie a pedagogika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy. Doktorský studijní program v oboru Hudební teorie a pedagogika"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy Doktorský studijní program v oboru Hudební teorie a pedagogika Mgr. Jaromír Javůrek Hudební festival jako prostředek kultivace společnosti s přihlédnutím k Mezinárodnímu hudebnímu festivalu Janáčkův máj disertační práce Olomouc 2013 Školitel prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že předložená práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Veškerou literaturu a další zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpal, v práci řádně cituji a jsou uvedeny v seznamu použité literatury. V Olomouci dne Mgr. Jaromír Javůrek 2

3 A b s t r a k t Obsahem dizertační práce o hudebních festivalech je popsání současného stavu festivalového hnutí a zároveň jeho charakteristika. Důležitá část je věnována dramaturgii, jejím principům, zásadám a důležitosti při výstavbě festivalu, výchovnému poslání hudebních festivalů a jejich přínosu pro kultivaci společnosti obecně a mladé populace zvláště. Dizertační práce se věnuje rovněž české a evropské festivalové asociaci, velký prostor je věnován Mezinárodnímu hudebnímu festivalu Janáčkův máj. Ten zná autor od jeho založení a má možnost díky přístupu k mnoha důležitým materiálům a dokumentům, ale především na základě své osobní zkušenosti, protože se od roku 1984 na organizaci festivalu v různých podobách podílel, podat objektivní a fakty podložený obraz. The description of the current state of the festivals activity and the same time its characteristic is a content of the dissertation about music festivals. The important part is devoted to the dramaturgy, its principles and the importance of the construction of the Festival, the educational fiction of music festival and their contribution to society cultivation in general, youth population in particular. The significant place in this dissertation is devoted to the International Music Festival Janacek May. The author knows this Festival since its establishment. He has access to lots of important materials and documents but also can give an objective view with the facts on the basis of personally experiences (he has participated on the organisation of this Festival in various forms since 1984). 3

4 Klíčová slova / Keywords Asociace The Association Asociace hudebních festivalů The Association of Music Festivals Dramaturgie The Dramaturgy Evropská festivalová asociace The European Festival Association Festival The Festival Hudební festival The Music festival Janáčkův máj The Janáček May Mezinárodní hudební festival The International Music Festival Program The Programme 4

5 Obsah Úvod 6 1. Fenomén hudební festival Vývoj festivalového hnutí Typy festivalů Festivalová dramaturgie Festival a hudební vzdělávání Festival a komerční společnost Festivaly a uplatnění principu kvality Festival a jeho organizační struktura Charakteristika českých festivalů, členů AHF ČR Festivalové asociace MHF Janáčkův máj První léta Z historie festivalových let Desetiletí Divadelní představení Filmová představení Výstavy Muzikologická konference Janáčkiana Mladá hudební generace Janáčkův máj a Janáčkova filharmonie Janáčkova hudba na Janáčkově máji Ekonomický přínos festivalu Janáčkův máj a jeho postavení v rámci ČR Janákův máj a vybrané festivaly Čech a Moravy Janáčkův máj a vybrané festivaly Severní Moravy a Slezska 123 Závěr 133 Prameny a literatura 135 Seznam použitých zkratek 138 Seznam příloh 140 5

6 Úvod Hudební festivaly jsou zpravidla ročně se opakující nebo pravidelně se vracející hudební velkoprodukce. Slovem festival (ze starolatinského festum znamenající svátek) se označují pořady, které se odlišují či vyjímají místem a svým obsahem z rámce běžných koncertů. 1 Vyznačují se svým veřejným významem, svou velikostí a svou hudební rozmanitostí. Festivaly jsou dnes výjimečné často svou návštěvností a mohou být ohraničeny také delším časovým úsekem. Jsou většinou zřízeny podle určitého hudebního zaměření nebo pro zvláštní zájmovou skupinu. Přes historický vývoj a určitý posun stále podle Rudolfa Pečmana představují mezní formu projevu, vklíněného do společenského prostředí. Ve 20. století vstoupila na scénu nová popkultura, která nejprve existovala vedle již tradiční. Postupně se etablovala jako nový samostatný hudební styl a zároveň převzala také určité identifikační funkce klasických koncertů devatenáctého století. Tento vývojový trend se logicky týkal i festivalů. Označení festival, které v německé oblasti je frekventováno jako Festspiele (spojení slov Feste - slavnost a Spiele - hry 2 ) se stalo příliš frekventovaným. Docházelo k jeho devalvaci. Byl to jeden z důvodů k zakládání festivalových asociací a sdružení. Ta si stanovují svá pravidla pro přijímání svých členů a pro svou potřebu definují či upřesňují pojem festival. Cílem předložené práce je představit současné festivalové dění v Evropě a České republice a zároveň upozornit na některé obecné zásady vnitřní struktury festivalu a jeho výchovného působení jak navenek, tak uvnitř organizace. Seznámit stručně s působením a programem Evropské festivalové asociace a Asociace hudebních festivalů České republiky. Zvláštní pozornost je věnována Mezinárodnímu hudebnímu festivalu Janáčkův máj a jeho postavení v rámci České republiky. 1 Riemann Musiklexikon, Mainz MGG 4,

7 Vedle použité odborné literatury a pramenů čerpal autor ze své vlastní zkušenosti, a to jak ředitele ostravského Janáčkova máje, tak dlouholetého prezidenta Asociace hudebních festivalů ČR 3 V řadě případů tato práce uvádí dosud nepublikované informace (např. charakteristika členských festivalů AHF ČR). V mnoha otázkách dospěl autor vlastní empirií ke stejným nebo podobným názorům, které jsou zveřejněny v odborných publikacích. Vzhledem k častému užívání zkratek je jejich seznam zařazen za odborným textem. 3 Ředitel MHF JM od r. 2003, od r člen programové rady, od r tajemník, prezident AHF ČR

8 1 Fenomén hudební festival 1.1 Vývoj festivalového hnutí Evropa První slavnosti hudby, zpěvu a tance nalezneme již ve starém Řecku a právem můžeme předpokládat, že jejich původ je daleko starší. Již tyto starořecké slavnosti měly svůj přesný program a pravidla. Poprvé se zde setkáváme s profesionálními účinkujícími a s principy hudební soutěže. Od roku 586 n. l. máme tyto hudební slavnosti doloženy i písemně. První moderní festivaly nalezneme ve Velké Británii. Od roku 1724 existuje Three Choirs Festival v Gloucesteru, Worcesteru a Herfordu, od r v Yorku. Od roku 1817 se každoročně koná festival v Dolním Porýní v Německu. Zde dochází ke spolupráci měst na Rýnu, aby mohla být prováděna díla vyžadující velký orchestr a velké obsazení. S tím souvisela samozřejmě vysoká ekonomická náročnost. První Händlovy slavnosti v Německu se konaly roku 1786, v roce 1877 zorganizoval Internationalen Stiftung Mozarteum první Mozartův festival a o rok starší je Festival Richarda Wagnera v Bayreuthu. Od poloviny 19. století se konají hudební festivaly rovněž ve Spojených státech amerických. 4 V roce 1784 se z Londýna rozšířily festivaly organizované k poctě Boha. Skladatelé tak vzdávali svůj hold Stvořiteli prostřednictvím hudebních festivalů. Katedrály se měnily v koncertní síně, kde se konaly festivaly charitativního charakteru. Občanská sdružení na ně navázala svými hudebními akcemi, jimiž sledovala především humanitární cíle. Při jejich organizování spolupracovala se spolky vznikajícími z obchodníků, továrníků, ale rovněž hudebníků. Přicházeli z různých míst, aby byli u premiér či významných provedení děl významných skladatelů. Běžné byly u těchto představení také soutěže. Společenské a ekonomické podmínky pro realizaci těchto festivalů poskytovaly například světové výstavy, veletrhy nebo významné mezinárodní společensko-politické události. V předválečné Evropě v souvislosti s celkovou ekonomickou a sociální situací vznikají významné hudební festivaly, které na dlouhou dobu ovlivňují hudební život 4 ČERNUŠÁK, Gracian: Festival. In : Pazdírkův hudební slovník naučný, Brno

9 Evropy. Většina z nich existuje dodnes a nadále jsou důležitými body na evropské festivalové mapě (viz příloha č. 1). I přes současnou globalizaci Evropy si drtivá většina festivalů zachovává svůj charakter a originalitu, se kterou vstoupila na festivalovou scénu již v první polovině XX. století České země Dlouhá a především kvalitní hudební tradice v Čechách, na Moravě a ve Slezsku vytvořila skvělé podmínky pro možnost vzniku hudebních festivalů. Ty první skutečné festivaly z našeho dnešního pohledu, nalezneme již v polovině 19. století. Zprvu nebyly tyto festivaly pravidelné a k jejich konání pořadatele většinou vedly mimohudební podněty. Tím byla například v roce 1891 Jubilejní výstava, v roce 1895 Národopisná výstava českoslovanská, výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu apod. Z tohoto období máme dokonce doklady o prvním multižánrovém festivalu. U příležitosti 300. výročí narození W. Shakespeara se konaly v Praze z podnětu Umělecké besedy 23. dubna 1864 Shakespearovské slavnosti. Tento festivalový večer (šlo pouze o jeden den) byl zajímavý z našeho pohledu i tím, že speciálně pro něj napsal Bedřich Smetana Pochod ke slavnostem Shakespearovským a Vilém Blodek hudbu k živým obrazům. Stejně jako v Anglii byly prvními organizátory v Čechách a pořadateli festivalů pěvecké sbory. Šlo především o pěvecké slavnosti, z nichž mnohé, byť v jiné podobě, vytrvaly až do současnosti. 5 Velmi významnou kapitolu ve vývoji českého festivalového dění hrají XX. léta minulého století. Mezinárodní společnost pro soudobou hudbu se rozhodla vybrat pro pořádání festivalu v letech 1924, 1925, 1935 a 1967 Prahu. Bylo to velké ocenění české hudební avantgardy a zároveň pořadatelské profesionality. (V letech 1924 a 1925 se konaly v Praze orchestrální koncerty.) Od 40. let XX. století se soustředilo festivalové hnutí především do velkých a větších měst, do přirozených kulturních center. V těchto centrech byly logicky lepší podmínky. Jednak zde existovala divadla nebo zde byly k dispozici jiné vhodné 5 PILKOVÁ, Zdena: První pokusy o novodobé hudební festivaly v Čechách na přelomu 19. a 20. století. In: Opus musicum, 18/1986, č. 9, s

10 prostory. Rovněž sociální složení obyvatel znamenalo silnější zázemí většího počtu potencionálních zájemců a posluchačů. V těchto městech obecně byly také lepší ekonomické podmínky. Nadále zůstávaly hlavním podnětem pro realizaci festivalů mimohudební podněty, ke kterým stále častěji přistupovala výročí skladatelů. Ta se v krizových politických letech Československa mimovolně leč zcela programově propojila s otázkou národní, etickou a filozofickou. Pražský hudební máj v roce 1939, Český hudební máj 1940, festivalově pojatý Jubilejní rok Antonína Dvořáka v roce 1941, Hudební máj 1943 a konečně Smetanův jubilejní rok 1944 se ovšem nestaly pouze oslavou velkých českých skladatelů, ale v daných možnostech národní manifestací neobvyklých rozměrů. Svým způsobem díky svému dopadu na posluchače, díky svému sofistikovanému programu a silnému mimohudebnímu poslání daleko svým významem překonaly Smetanovské oslavy a Rok české hudby Po změně politických podmínek v r nastává změna i ve vývoji festivalového hnutí. Přímý i nepřímý politický tlak znamená jak nekompetentní zasahování do programu jednotlivých festivalů, tak protěžování některých hudebních žánrů. Jde především o dechovou hudbu (například festival Kmochův Kolín, Zlatá křídlovka v Českých Budějovicích, Mezinárodní festival dechových orchestrů mladých), lidovou hudbu folklórní slavnosti a festivaly (Strážnice), festivaly nonartificiální hudby apod. Specifickou historii svého vývoje zaznamenaly jazzové festivaly, které o své místo v oficiálním hudebním Československu musely více méně neustále zápasit (Jazzový festival Praha, Přerov a další). Zachovat původní význam festivalu (slavnost) nebylo pro pořadatele po roce 1948 nijak jednoduché. Některé festivaly hledaly své vlastní řešení obsahující určité kompromisy (Pražské jaro z hlediska programu, Smetanova Litomyšl se rozšířila o Mladou Smetanovu Litomyšl, Ostravský hudební máj se stal Hudebním festivalem socialistických zemí Janáčkův máj apod.). Festivaly většinou v tomto období pořádají filharmonie, které tímto způsobem jednak řeší problém návštěvnosti v závěru koncertních sezón (především v červnu), jednak zaměstnanost orchestru a částečně i otázky programové. Z tohoto pohledu rozlišit, co je ještě sezóna a co už je festival, je mnohdy velmi složité a diskutabilní. 6 LUDVOVÁ, Jitka In: Šedesát Pražských jar, Praha: Pražské jaro, o.p.s 2006, ISBN

11 Přesto se i v tomto období objevují na české festivalové scéně významné počiny. V roce 1966 vzniká v Brně Mezinárodní hudební festival s výrazně profilovanou a moderně koncipovanou dramaturgií a s muzikologickou konferencí. Již od svého vzniku se výrazně liší od svého předchůdce Brněnského hudebního máje, existujícího v letech a kopírujícího ostatní jarní festivaly v republice. Brno se ovšem výrazně zapsalo do české festivalové historie již před vznikem MHF Brno v roce Byla to zcela logická návaznost na brněnské působení Leoše Janáčka. Za první brněnské festivaly tak můžeme pokládat Janáčkovy oslavy v letech 1924, 1948, 1954 a 1958, kdy byly tyto oslavy spojeny s kongresem. 7 Šlo o velice významné akce se zahraničním přesahem propagující nejen Janáčkovo skladatelské dílo, ale jeho komplexní osobnost a její přínos pro evropskou hudbu XX. století. Nemůžeme odhlédnout ani od kontextu společenského a kulturně politického. Janáčkovy oslavy zvláště po roce 1945 byly vyjádřením tolik potřebné plurality proti oficiální smetanovské linii prof. Zdeňka Nejedlého. Od roku 1990 nastává nekontrolovatelná, spontánní, s kvalitou a obsahem pojmu festival ne vždy korespondující exploze nových festivalů. Vedle hodnotných počinů, mezi které patří např. České kulturní slavnosti, Dvořákova Praha, Struny podzimu, vzniká a zaniká velké množství festivalů, které sice dotvářejí celkový současný hudební obraz České republiky, ale jen v ojedinělých případech jsou hudebními festivaly, jak je definuje tato práce. Příčiny můžeme hledat v nezkušenosti pořadatelů, v ekonomicky nezajištěném zázemí, ve špatně voleném typu festivalu. Dále také v naivní představě některých organizátorů, že rychle na módní vlně festivalového hnutí zbohatnou. 7 PEČMAN, Rudolf: Vzpomínky na festival. In: Listy Moravského podzimu 1999, č

12 1.2 Typy festivalů Obecná kritéria Pojem festival, jak je vnímán v této práci, by měl mít tyto rysy: a) pravidelný termín konání (např. 1 x ročně v měsíci červenci) b) pravidelná doba trvání (1 víkend, tři týdny apod.) c) pravidelné, opakující se místo (místa) v rámci konkrétní destinace d) předem určený okruh (potencionálních) posluchačů e) daný programový okruh nebo programové okruhy dramaturgii f) vyhraněný žánr (klasická hudba, world music, multižánrový festival) g) jednoho jasně definovatelného pořadatele (právní subjekt) h) nejméně pětiletou tradici (vyloučení nahodilosti) Zaměříme-li se na festivaly hudby artificiální, nalezneme řadu takových, které základním požadavkům kladeným na festivaly vyhovují. Specifickou skupinu představují festivaly, které nenaplňují kritéria a c. V České republice to byl například festival smyčcových kvartet Euro Art Praha, který se konal v průběhu celé koncertní sezóny a jehož jediným festivalovým kritériem byla jednota interpretační špičková smyčcová kvarteta. Touto svou specifičností a originalitou (jiný takový festival v ČR nebyl) ale vyvážil festival Euro Art Praha všechna další kritéria. Podobným případem jsou např. České hudební slavnosti. Jde vlastně o festival festivalů. Každý z členských festivalů se koná v jiném městě, v jiném termínu, s jinou programovou náplní. Navíc každý má jiného pořadatele. Jednotícím elementem Českých kulturních slavností je v tomto případě, kromě společné proklamace, pouze osobnost jednoho dramaturga a koordinátora, kterým je Jan Páleníček. 12

13 1.2.2 Jednotlivé typy festivalů V dnešním polarizovaném a kulturně převážně multifunkčním a multikulturním světě lze rozeznat především festivaly úzce specializované a festivaly koncipované na základě široké a multižánrové programové nabídky. Je to dáno jednak snahou jejich organizátorů a pořadatelů o získání co největšího počtu posluchačů a návštěvníků, a to především z dosud neosloveného posluchačského spektra, jednak snahou po originalitě. Tyto dvě tendence mají dvě cesty: za prvé úzká specializace a za druhé široká, velice různorodá nabídka. I. Festivaly zaměřené na: a) úzké historicky vymezené období vývoje hudby b) tzv. poučenou interpretaci c) určitý formální či obsahový segment d) osobnost jednoho tvůrce e) osobnost jednoho interpreta f) specifičnost místa konání g) jeden hudební nástroj nebo vokální umění (sólový, sborový zpěv) II. Festivaly zaměřené na: a) multižánrovost hudba, tanec, divadlo, film b) prolínání hudebních žánrů crossover: klasika, jazz, folk c) silný doprovodný program I/a Tento typ festivalu je určen vzdělanému a poučenému publiku. Představuje velmi sofistikovaný typ festivalu vyžadujícího erudované pořadatele včetně kvalitního a zkušeného dramaturga. Výhodou je programová sevřenost, koncentrovanost a jednotnost. Z ní vychází i určitý okruh interpretů, ale také prostředí, ve kterém se dají tyto festivaly realizovat. Kromě stálého publika, které se zpravidla vytvoří velice rychle, má festival rovněž početný okruh náhodných návštěvníků, které přivádí především zvědavost. 13

14 Nevýhodou může být určitý stereotyp uzavřeného programového a interpretačního okruhu. Má-li ale festival dostatek finančních prostředků a především již zmíněného kvalitního dramaturga, může se tomuto nebezpečí vyhnout. Obecně jde o velice kvalitní festivaly mající jasný charakter, program a interprety. I/b V posledních cca 25 letech se tzv. poučená interpretace stala trvalou součástí světového hudebního života. Je samozřejmé, že dodnes existují rozdílné názory a někdy i spory mezi zastánci klasické či spíše tradiční interpretace a propagátory interpretace poučené. Jde však už jen o marginální záležitost. Oba interpretační názory žijí vedle sebe a spolu, vzájemně se doplňují a vytvářejí bohaté a kvalitní hudební prostředí. Rovněž posluchači se již naučili v této oblasti dobře orientovat. Nelze v této souvislosti nekonstatovat jistý paradox. Poučenou interpretací je obecně myšlena a většinou i přijímána hudba evropské renesance a baroka, případně klasicismu. Hudba XIX. století již tak jednoznačně vnímána není a hudba století XX. již rozhodně ne. Jos van Immerseel, umělecký vedoucí renomovaného holandského souboru Anima Eterna tvrdí, že hudba, která vznikla třeba jen včera, je již historická a vztahují se na ni principy poučené interpretace. 8 Z tohoto pohledu například nahrál Ravelovo Bolero, kde kromě přísného dodržení autorova zápisu použil výhradně francouzské dechové nástroje. Dosáhl tím samozřejmě autenticity a přinejmenším jednotné barvy zvuku. Jeho přístup k partiturám se dá zjednodušit na hraji jen to, co a jak je v notách zapsáno. Představuje to ve svém důsledku další paradox. Celé generace skladatelů počítaly s tím, že jejich současníci hrají jejich skladby stylem, který tehdy panoval, a nezapisovali do not podrobné a z jejich pohledu zbytečné údaje. Konečně až do doby Mendelssohnovy byly skladby autorů minulosti veřejně provozovány sporadicky. A z tohoto pohledu je například Immerseelova nahrávka Lisztovy hudby velmi kontroverzní. Dirigent ji zbavil veškerého patosu, dynamiky a agogiky, které sice nejsou v partituře napsány, ale v době vzniku díla byly naprostou samozřejmostí a patřily k atributům romantické interpretace. 8 Mezinárodní konference k výročí Ference Liszta, Šoproň říjen

15 Zobecníme-li tuto zkušenost a tento konkrétní příklad, dospějeme k závěru, že posluchači spíše vnímají vztah: stará hudba = poučená interpretace. Navíc je vždy spíše zaujme přesvědčivá interpretace a nepřemýšlejí o její poučenosti nebo nepoučenosti. Není bez zajímavosti, že například skvělý soubor Collegium 1704 s uměleckým vedoucím Václavem Luksem se věnuje výhradně poučené interpretaci hudby evropského baroka a klasicismu, stejně tak soubor Collegium Marianum s uměleckou vedoucí Janou Semerádovou. Ostravská banda se naopak velmi zasvěceně, tedy poučeně, věnuje interpretaci vybranému segmentu hudby 2. poloviny XX. století a současnosti. V tomto případě ale nikdo o poučené interpretaci nehovoří a nevnímá ji tak, i když ve skutečnosti o poučenou interpretaci jde. I festivaly tohoto typu mají svůj poměrně přesně definovatelný okruh stálých posluchačů. Pořadatelům to umožňuje vytvářet velmi náročné programy a nabízet koncerty na vysoké interpretační úrovni. I / c Do této kategorie řadíme festivaly věnujícím se určitému specifickému a vyhraněnému druhu hudby. Jsou to mimo jiné Týdny nové tvorby Praha, Hudební současnost Ostrava, Ostravské dny nové hudby, Slavnosti staré hudby Praha, Varhanní festival Olomouc a další. Pro tyto festivaly je charakteristické, že se věnují pouze určitému okruhu skladatelů, vymezenému stylovému období nebo jeho části. Patří sem také festivaly, které se věnují pouze určitému hudebnímu druhu, určité formě. Např. Zvolenské zámecké hry jsou festivalem pouze operním. V některých případech dochází logicky k propojení s dalšími typy festivalů: například Loket opera, genius loci apod. Tyto festivaly mají jednu velkou přednost: jsou naprosto čitelné a na první pohled je zřejmé, co nabízejí. Mají proto své stálé velmi početné publikum. Jasně profilovaných festivalů v toto smyslu není příliš mnoho. Většinou jde skutečně o festivaly buď současné tvorby, nebo tzv. staré hudby a o festivaly operní. Určité nebezpečí spočívá stejně jako v případě festivalu kategorie I/a v určitém programovém a interpretačním omezení. Při množství existující kvalitní literatury je ale snadno překonatelné. Uzavřený, stálý okruh posluchačů naopak může být výrazným přínosem a pozitivem těchto festivalů. V této oblasti sledujeme zvláště v posledních 15

16 letech určitý vývoj, který lze charakterizovat jako programové, případně žánrové přesahy. Např. festival Smetanova Litomyšl, který vznikl jako festival operní a dodnes toto vymezení má ve svém oficiálním názvu Mezinárodní operní festival, se stal v devadesátých letech XX. století festivalem, který ve svém programu zahrnuje i tvorbu koncertní a další aktivity. 9 I / d Festivaly věnované jednomu tvůrci byly především v XIX. století velmi oblíbené. Sloužily k oslavě skladatele, který se většinou v daném městě narodil (Händlovy slavnosti v Halle) nebo byl s ním spjat svým působením a svou tvorbou (Bachovy slavnosti v Lipsku). A i když některé festivaly nesou jména většinou známých a slavných skladatelů rovněž v dnešní době (Janáčkův máj, Dvořákova Příbram, Janáčkovy Hukvaldy, Dvořákova Praha), ne všechny uvádějí pouze jejich tvorbu. Opačným příkladem jsou např. Verdiho Verona nebo Wagnerův Bayreuth, věnované výhradně tvorbě těchto skladatelů. Aby takovéto festivaly mohly existovat, musí o ně mít především zájem publikum. A to je možné pouze v případě silných a především velmi známých osobností, které navíc zanechaly dostatečně rozsáhlé a posluchačsky přístupné, vděčné dílo. V případě již jmenovaných skladatelů Richarda Wagnera a Giuseppe Verdiho a v Itálii stále velmi oblíbeného Gioacchina Rossiniho skutečně pořadatelé se zájmem obecenstva, tedy s vysokou návštěvností a následně se získanými ekonomickými prostředky mohou dopředu počítat. Očekává se sice od nich určitá vynalézavost a nápaditost, kvalitní obsazení interpretů, ale jméno skladatele, oblíbený titul a jedinečnost prostředí jsou samy o sobě dostatečně nosnými prvky. Zajímavé je, že i při velké popularitě těchto festivalů se jejich počet v posledním období nezvyšuje. I / e V posledních letech je velice populární až módní nová vlna festivalů, které jsou postaveny na jednom interpretovi. Na většině koncertů vystupuje jeden umělec interpret ať již jako sólista, nebo v nejrůznějších nástrojových kombinacích. Jde v drtivé většině o festivaly komorní hudby. Od programů a souborů ad hoc, které tvoří 9 LNĚNIČKA, Jindřich: 50 ročníků Smetanovy Litomyšle. Praha-Litomyšl: Paseka

17 převáženě kolegové, přátelé a známí hlavní osobnosti festivalu, až po promyšleně sestavené programy a kontrastně volené soubory. Tyto festivaly přinášejí s sebou samozřejmě řadu otázek: 1. Je hlavní postava festivalu natolik silnou osobností, že zaujme návštěvníky festivalu nejen po několik festivalových večerů jednoho festivalového ročníku, ale že je osloví i v dalších letech? 2. Je programová nabídka natolik zajímavá a flexibilní, že dovoluje dostatečné množství kombinací, které navíc vytvářejí smysluplný festivalový program? 3. Co přináší tento formát festivalu nového a přínosného, kromě sebeprezentace hlavního protagonisty? 4. Jde ještě o festivaly v pravém slova smyslu? V České republice existují dva výrazní představitelé těchto typů festivalů. Je to mezinárodní hudební festival Kutná Hora, který organizuje violoncellista Jiří Bárta, jenž je hlavním protagonistou festivalu a jeho uměleckým ředitelem. Program festivalu záměrně a cíleně vytváří ze skladeb, které interpreti připraví speciálně na festivalu a pro festival. Druhým mladým festivalem, trvajícím pět let, je Mezinárodní festival Musica Holešov. Princip je velice podobný. Hlavním protagonistou a zároveň uměleckým ředitelem je klavírista Karel Košárek. I on se snaží, aby každý večer byl jiný, zajímavý a představuje na nich své velmi kvalitní hosty. Podobných festivalů, byť ne tak výrazných, bychom mohli uvést samozřejmě více. V této souvislosti nelze nezmínit Salzburský festival. Po 35 let byl spjat se jménem dirigenta Herberta von Karajana. Při svém příchodu do čela festivalu prohlásil Budu diktátorem.... A byl jím. Rozhodoval o tom, co se bude hrát, kdo bude hrát, kteří interpreti budou angažováni. V prvních letech dokonce dirigoval všechna festivalová operní představení a koncerty. Výlučné postavení v tomto smyslu si ponechal až do svého odchodu. Jméno festivalu, PR, marketing, image, to vše bylo výlučně spjato s jeho jménem. 17

18 Objektivně musíme konstatovat, že to byl právě Karajan, který z nijak výjimečného festivalu žijícího pouze z faktu, že se v Salzburgu narodil Wolfgang Amadeus Mozart, vytvořil jeden z předních světových festivalů dneška splňujícího všechny podmínky mezinárodních hudebních festivalů klasické hudby XX. století. Ale přes vše výše uvedené se ani v době, kdy festival ovládl Herbert von Karajan, nestaly Salzburské letní hry festivalem jednoho interpreta. I / f Otázkou může být, zda existuje fenomén genius loci sám o sobě. 10 Není to jen levné lákadlo pro turisty, záležitost marketingu a turismu? Stačí tento fenomén na to, aby byl sám o sobě nosným prvkem festivalu? A konečně: neexistuje tento fenomén i v rámci ostatních hudebních festivalů? Samozřejmě, že výjimečnost prostředí s vhodně vybraným programem hraje významnou roli jak v profilaci festivalu, tak v jeho návštěvnosti. Zde se pozná profesionalita a erudice pořadatelů. Ti musí přesně znát odpověď na výše položené otázky. Musí vědět, kolik koncertů festival snese, jaké publikum přijede apod. Abychom mohli demonstrovat naznačenou problematiku, uveďme několik příkladů. Málokterý festival v ČR má tak jedinečné a silné prostředí genius loci, jako Janáčkovy Hukvaldy. Vedení festivalu si bylo tohoto faktu vědomo, plně využívalo jak oboru s přírodním amfiteátrem, tak prostory hradních zřícenin a Janáčkův památník. Po několika ročnících se však ukázalo, že to nestačí. Festival nemyslel ani na nezbytný servis pro posluchače, ani na nezbytné zázemí pro účinkující. Program festivalu zprvu nabízející české komorní opery XX. století, Janáčkovu a světovou komorní hudební tvorbu ve vynikající interpretaci zabředl do průměrnosti a nenápaditosti. Výrazný úbytek posluchačů a odchod sponzorů nedal na sebe dlouho čekat. Smetanova Litomyšl šla opačnou cestou. Zajistila v průběhu let zastřešení zámeckého nádvoří, vytvořila jak zázemí pro interprety, tak pro posluchače, v úzké spolupráci s vedením města dosáhla důležité spolupráce v prezentaci a propagaci festivalu. V neposlední řadě však neustále dbá na vysokou kvalitu a atraktivitu 10 Jiří Urban definuje pojem genius loci jako lokality z jiných aspektů nesrovnatelné, jako místa, která mohla fungovat jako inspirační zdroj při vzniku díla. In: Hudební festival jako fenomén hudební kultury 20. století, Ostrava, Sborník Muzikologické konference Janáčkiana, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava 2002, ISBN

19 programu a vystupujících umělců. Výsledek je jednoznačně kladný: vysoká návštěvnost, prestiž a s tím související postavení festivalu v Evropě. Závěrem se dá říci, že sebeatraktivnější prostředí samo o sobě festival nevytvoří. Může hodně pomoci, může být v samotném počátku hybným momentem, ale nestačí na to, aby se festival nejen rozvíjel, ale ani na to, aby kvalitně existoval. I / g Festivaly zaměřené na jeden hudební nástroj jsou dnes již zcela běžnou součástí festivalové mozaiky. Zájem posluchačů je o ně velký a trvalý. V ČR je to například velmi populární kytarový festival v Mikulově, nově (v roce 2013 se uskutečnil první ročník) Klavírní festival Rudolfa Firkušného v Praze, v Německu jsou to například Klavírní festival Ruhr, Klavírní festival Berlín, Mezinárodní klavírní festival Lindlar, Mezinárodní klavírní festival mladých mistrů Bodensee a jiné. Často jde rovněž o festivaly varhanní (Mezinárodní varhanní festival Olomouc, Mezinárodní varhanní festival Svatojakubské Audite Organum Praha, Brněnský varhanní festival) a festivaly sborové. 11 Některé festivaly tohoto typu jsou propojeny s interpretačními soutěžemi. Například Beethovenův Hradec, jehož součástí od prvního ročníku je interpretační soutěž O cenu Beethovenova Hradce. 12 Jednooborové festivaly mají výhodu ve své čitelnosti a tím i v kvalitním publiku, které předem ví, nač jde a co může očekávat. Do popředí se zde dostává úloha dramaturgie a celková programová nápaditost pořadatelů. II / a Multižánrové festivaly jsou velmi oblíbené, rozšířené a přes první téměř módní vlnu se ustálily na určitých principech. Programově jde vlastně o crossover, kde většinou hraje artificiální hudba nejmenší, a nepodstatnou roli, pokud je vůbec zastoupena. Ale i v případě, že je rovnocenným partnerem dalším druhům umění, nejde o čistě hudební festival. Spojení divadelních představení, různých hudebních žánrů, 11 Byly to právě pěvecké sbory, které se staly organizátory prvních hudebních festivalů v Anglii a pak v Německu a Rakousku. BURNEY, Charles: Dr. Karl Burny s Nachricht von Georg Friedrich Händel s. Nové faksimile: VEB Deutscher Verlag für Musik, Leipzig Podrobněji viz kapitola

20 filmových představení, výstav a performancí většinou dopadá spíše jako balábile, lidová slavnost než jako festival. Velmi kladným a zcela opačným příkladem je festival Mezi břehy pořádaný každoročně v Opavě. Ten sice má onu zmíněnou žánrovou pestrost a různorodost, ale má svůj daný, a ne tedy náhodný program a pro každý rok jiné nosné hlavní téma. A na těchto programových zásadách, doplněných velmi kvalitní interpretační úrovní, je tedy skutečným festivalem uvedeného typu. Bezručova Opava byla recitační soutěží a přehlídkou, která byla v devadesátých letech odsouzena k postupnému zániku pro svou neaktuálnost, nepotřebnost, neživotnost. Transformace na festival, který je zcela nově koncipován a zaměřen jak na mladou, tak na střední generaci, se ukázala smysluplnou a životaschopnou. 13 Oba tyto konkrétní případy lze samozřejmě zobecnit. Pevný programový základ, jasná celková koncepce, vyváženost a konkrétnost jednotlivých součástí multižánrového festivalu jsou principy, které, jsou-li naplněny, zajistí kvalitní festival v pravém slova smyslu. II / b V kapitole o dramaturgii v této práci je zmíněna určitá čistota programu jednotlivých koncertů. Mluvíme-li ale o typu festivalů přesahujících záměrně a programově rámec klasické arteficiální hudby, pak jde o něco jiného. Jde o princip, na němž jsou tyto festivaly postaveny a založeny. Vzorovým příkladem je festival Struny podzimu, který tvoří tři základní řady: řada klasických recitálů, řada jazzová a řada crossoverová. Každá z nich má tři koncerty a ty se programově vzájemně doplňují. Výsledek je vysoce pozitivní, a to především z hlediska návštěvnosti a struktury posluchačů. Na koncerty přicházejí nejen klasičtí návštěvníci koncertů, ale také ne pouze publikum chodící jen na jazz. Tak, jak je prolínání žánrů principem programu festivalu, tak tento princip funguje z hlediska posluchačů. Návštěvníci jsou z širšího sociálního i věkového okruhu a nacházejí pro sebe nové hodnoty. Takto koncipované festivaly mají především z hlediska budoucnosti své perspektivy a mohou se stát nejprogresivnější složkou festivalového hnutí. 13 podrobně viz kapitola

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Když zní krásný hlas, dobře se to poslouchá, Od klasiky k romantické zasněnosti, Hra a její pravidla, Globální pan Nonart, Pan

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Barbara Maria Willi Česko-německá cembalová virtuózka Adam Plachetka Sólista Vídeňské státní opery, host Covent Garden v Londýně

Barbara Maria Willi Česko-německá cembalová virtuózka Adam Plachetka Sólista Vídeňské státní opery, host Covent Garden v Londýně Motto: Stará hudba pro nový věk Patroni projektu Barbara Maria Willi Česko-německá cembalová virtuózka Adam Plachetka Sólista Vídeňské státní opery, host Covent Garden v Londýně Záštita nad projektem JUDr.

Více

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 TÉMA: Dějiny hudby (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 1 Anotace: Výukový materiál interaktivní prezentace seznamuje žáky s dějinami hudby v období romantismu

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební Průvodka Název DUMu DVOŘÁK A. Název dokumentu Pořadí DUMu v sadě 3 Vedoucí skupiny/sady Datum vytvoření 8. 1. 2013 Jméno autora E-mail autora Ročník studia Předmět nebo tematická oblast Výstižný popis

Více

Předmět: Hudební umění

Předmět: Hudební umění Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Hudební obor Hudební obor je realizován v povinném předmětu hudební umění a v případě zájmu studentů v kroužcích či volitelných seminářích. Vyučovací

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Talichův komorní orchestr, o.p.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Braník Tel.: +420 2 44 06 26 01-2, Fax: +420 2 44 06 26 02 IČO:

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Studijní zaměření Sólový zpěv

Studijní zaměření Sólový zpěv Studijní zaměření Sólový zpěv Posláním výuky sólového zpěvu na základních uměleckých školách je položení základů pro přirozené a správné zacházení se zpěvním hlasem, rozvíjení schopnosti zpívat vícehlas,

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Koncepce kultury města Lanškroun. prosinec 2011. Pro Radu města Lanškroun vypracoval David Knápek, Kulturní centrum Lanškroun

Koncepce kultury města Lanškroun. prosinec 2011. Pro Radu města Lanškroun vypracoval David Knápek, Kulturní centrum Lanškroun Koncepce kultury města Lanškroun prosinec 2011 Pro Radu města Lanškroun vypracoval David Knápek, Kulturní centrum Lanškroun Kultura je důležitou součástí života města a jeho obyvatel, zvyšuje kvalitu života,

Více

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň 5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008 Praha, 12.4.2009 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět se vyučuje ve všech ročnících, na druhém stupni 1 2 hodiny týdně.

Více

České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury

České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury Call for Papers: Rodinné podnikání České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury Vila Lanna, V Nových Sadech 1, Praha 6 29. 9. až 1. 10. 2015

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

ŘÍJEN 2009 SEZÓNA KONCERTŮ Z A H A J U J E TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI! Čtvrtek 1.10. 15:30 Refektář TANČÍRNA Oslava Mezinárodního dne seniorů K tanci a poslechu hraje Sparaťanka evergreeny z různých dob

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

11/0223 Bílé divadlo Bílé divadlo - je Bílé divadlo - je Bílé divadlo 420 000 150 000. 11/0438 Boris Urbánek JAZZ OPEN OSTRAVA 2012 189 000 100 000

11/0223 Bílé divadlo Bílé divadlo - je Bílé divadlo - je Bílé divadlo 420 000 150 000. 11/0438 Boris Urbánek JAZZ OPEN OSTRAVA 2012 189 000 100 000 Statutární město Ostrava magistrát Dotace granty 2012 Termín podepsání smlouvy si domluvte na tel. č. 599 442 287 Poskytnuté dotace - granty v oblasti kultury pro rok 2012 1. HUDEBNÍ A SCÉNICKÉ UMĚNÍ -

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY uvádí pod záštitou hejtmanky Ústeckého kraje a primátorky Statutárního města Chomutova a ve spolupráci s společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV, s. r. o. CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY 15. koncertní sezona 2010/11

Více

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany Obecné pokyny k vypracování seminární práce z předmětu psychologie a komunikace ve 3. ročníku Základní terminologie: Cíl výzkumné práce slovní vyjádření úkolu, který má práce splnit (Cílem výzkumu je např.:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Základní umělecká škola, Praha 10 - Hostivař, Trhanovské náměstí 8 Trhanovské náměstí 8/129, 102 00 Praha 10 - Hostivař Identifikátor: 600

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 6. 9. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Na druhém stupni ZŠ je tento předmět dotován 1 vyučovací hodinou pro 6-9 ročník. Výuka probíhá v odborné učebně

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Žádost o příspěvek Nadace Český hudební fond

Žádost o příspěvek Nadace Český hudební fond Žádost o příspěvek Nadace Český hudební fond 118 00 Praha 1, Besední 3, T: 257320008, 257323860, 257326975, Fax: 257312834, E-mail: nadace@nchf.cz, internetová adresa: http://www.nchf.cz Grantové řízení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Pěvecká soutěž Olomouc 2015 v klasickém sólovém zpěvu

Pěvecká soutěž Olomouc 2015 v klasickém sólovém zpěvu Pěvecká soutěž Olomouc 2015 v klasickém sólovém zpěvu Vyhlašovatel soutěže: Sdružení rodičů ZUŠ Žerotín Olomouc a Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6 Podpora a doporučení: Ministerstvo

Více

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla Maturitní práce z Estetické výchovy 2014 1. Témata maturitních prací 1. Fantasy a umění, aneb od knihy k obrazu Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené

Více

Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi.

Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. MOBILNÍ LETNÍ KINO Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. Téměř každý v nějakém byl nebo o něm alespoň slyšel od svých blízkých. Zážitek

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.12.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění a kultura PŘEDMĚT: Hudební výchova ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata vztahy + poznámky - zpívá podle svých individuálních

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Usnesení č. 4/137/1 - Příloha č. 1 Strana 1

Usnesení č. 4/137/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Usnesení č. 4/137/1 - Příloha č. 1 Strana 1 PROGRAM PODPORY PROFESIONÁLNÍCH DIVADEL, PROFESIONÁLNÍCH SYMFONICKÝCH ORCHESTRŮ A PĚVECKÝCH SBORŮ V ROCE 2005 SEZNAM PROJEKTŮ S NAVRHOVANOU VÝŠÍ DOTACE Pořad.

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH AUTOR Ing. Jiří Králík Michalská 660 68603 Staré Město MOBIL: +420 602 704620 jirka.kralik@seznam.cz Projekt ARTEDIEM vytváří příležitost pro konkrétní

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents

úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa GALERIE KINSKÝ / KOSTELEC NAD ORLICÍ / 15. 6. - 28. 7. 2013 PROJEKT S NÁZVEM ÚHEL POHLEDU SI KLADE ZA CÍL ZMAPOVAT A PŘEDSTAVIT TVORBU

Více

Obsah. BOHEMIAN HERITAGE FUND Výroční zpráva 2012 2

Obsah. BOHEMIAN HERITAGE FUND Výroční zpráva 2012 2 Obsah O nadačním fondu...5 Činnost v roce 2012...7 Klíčová partnerství...7 Partnerství s festivalem Smetanova Litomyšl...7 Projekty a události v roce 2012...7 Cena Arnošta Lustiga za rok 2011...7 Mecenášský

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU (STATISTIKY A TRENDY V INDUSTRIÁLNÍ TURISTICE) 1 TECHNICKÁ PAMÁTKA JE.. Stavba, technické zařízení nebo technické řešení jedinečné nebo zajímavé

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu hudební

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Bezpečný internet : chraňte sebe i svůj počítač / Mojmír Král -- První vydání Praha : Grada Publishing, a.s., 2015 -- 183 stran ISBN 978-80-247-5453-6

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2011

Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2011 Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2011 1. Základní rámec Programu 1.1. Název Programu Program podpory kultury města Český Krumlov v roce 2011 1.2. Zdůvodnění Programu Systém grantů města

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Veletrh DSB Dřevo a stavby Brno je samostatným veletrhem v rámci Stavebních veletrhů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 2 Název účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Sídlo účetní

Více

Italia Arte Fest 2013. Dvousté výročí dvou evropských géniů

Italia Arte Fest 2013. Dvousté výročí dvou evropských géniů Italia Arte Fest 2013 Wagner Verdi Dvousté výročí dvou evropských géniů 1813-2013 Třetí ročník Italia Arte Fest si tentokrát dává za cíl vzdát hold dvěma evropským hudebním géniům, Richardu Wagnerovi a

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s. 3-4 3. Poslání a cíle. 4 4. Historie společnosti. 4-5

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU PROPOZICE SOUTĚŽE / ORGANIZAČNÍ ŘÁD ROK 2014 Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary (dále jen ZŠ a ZUŠ) a Mezinárodní pěvecké centrum Antonína

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: zatancuje a zadiriguje dle svých schopností píseň ve dvoučtvrtečním a tříčtvrtečním taktu správně

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný V: Hlasová hygiena Žák: správně dýchá, dodržuje tón, nasazuje a vyslovuje - správné dýchání, dýchání v pauze - měkké nasazení, pauza - volný nástup - sjednocení hlasového rozsahu - pěvecké

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011 Datum: 20. 07. 2011 Ev.č. SVT-2011-02 Vyřizuje: Ing. Petr Novák Tel. 777 317 111 E-mail: info@svazvt.cz Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky s vyšší hodnotou na služby, nespadající do režimu

Více

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE Všichni jsme potencionálně svobodni naučit se tomu, co chceme, dělat to, co chceme, a stát se tím, čím chceme.

Více

Projekt: Pořízení kostýmní výpravy ke scénickým uvedením znovuobjevené opery Argippo od Antonia Vivaldiho

Projekt: Pořízení kostýmní výpravy ke scénickým uvedením znovuobjevené opery Argippo od Antonia Vivaldiho Projekt: Pořízení kostýmní výpravy ke scénickým uvedením znovuobjevené opery Argippo od Antonia Vivaldiho Vypracovalo Teatro alla Moda o.s. 2008 Antonio Vivaldi (1678 1741) 1 Popis projektu: Pořízení kostýmní

Více

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ - Výstava v Domě U Kamenného zvonu v Praze Výstava v OÖ Kulturquartier v Linci, Rakousko Úvod Výstava Uměním ke svobodě v Domě U Kamenného zvonu v centru Prahy je prvotním

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil Jan Ukázkový jan.ukazkovy@tcconline.cz 1. srpna 2015 Dostává se Vám do rukou výstup z Pracovního profilu. Jedná se o základní dotazník, který

Více

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2)

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) OMNIUM 2014 Jakub Děd Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Zlín, 25. březen 2014 www.omniumos.cz EHP/Norsko

Více

Edukativní programy v Roce české hudby 2014

Edukativní programy v Roce české hudby 2014 JIHOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÁ KOMORNÍ FILHARMONIE Školní koncerty Název pořadu: Hudba na šlechtických zámcích Hudební výlet mezi panovníky 17. a 18. století. Na koncertě zazní hudba, která byla zkomponována

Více

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT Eva Janíková Adam Soustružník Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz tři roky práce s našimi absolventy počátek roku 2012

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více