Správní oblast Ostrov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Správní oblast Ostrov"

Transkript

1 Správní oblast Jedná se o menší oblast Karlovarského e. Tato oblast se rozkládá v severní části Karlovarského e. Tato oblast sousedí na severu se státní hranicí s Německem. Na východě, na jihu a na západě sousedí se správní oblastí Karlovy Vary. Správní území zahrnuje celkem 14 měst a obcí. V této oblasti nejsou města s pověřeným městským úřadem. V této oblasti je Ha zemědělské půda a Ha nezemědělské půdy. V oblasti se ke vyskytovalo celkem ekonomických subjektů. V oblasti bylo ke konci roku registrováno obyvatel a došlo zde k celkovému úbytku o 584 obyvatel oproti období roku Na území ostrovského obvodu se nachází 1 pověřený obecní úřad, který je pověřený výkonem některých pravomocí po ukončení činnosti Okresního úřadu v Karlových Varech. Území správního obvodu je specifické svým rozložením převážně v horském a podhorském terénu. Zároveň je hraniční oblastí s Německem a nacházejí se zde hraniční silniční přechody: Potůčky Johanngeorgenstadt a Boží Dar Oberwiesenthal Železniční přechod Potůčky Johanngeorgenstadt.

2 Správní obvod obce s rozšířenou působností byl rozčleněn do tří celků lišících se charakterem terénu i strukturou zástavby. V rámci těchto celků byly obce v určitých ukazatelích vzájemně porovnávány. Jedná se o tyto oblasti: PODHORSKÁ -Město a jeho nížinné až podhorské okolí -správní území obcí Hájek, Hroznětín, Krásný Les. HORSKÁ -Horské území se správním územím obcí Jáchymov, Boží Dar, Pernink, Abertamy, Horní Blatná, Merklín, Potůčky. POOHŘÍ -Údolí řeky Ohře s jihovýchodními svahy Krušných hor -správní území obce Stráž nad Ohří, Velichov a Vojkovice. Ráz iny je na většině území převážně hornatý a nejvyšším bodem je Klínovec (1.244 m n. m.), který se nalézá v Krušných horách. Charakter klimatu i půd zde nevytváří vhodné podmínky pro rozvoj zemědělství. Velmi dobrá je však kvalita ovzduší v celém ORP. ORP Rozloha (km 2 ) % za Počet obyvatel % za počet obyvatel sídla ORP % z počtu obyvatel celého ORP Hustota osídlení na km 2 Aš 144,0 4, ,0 5, ,0 74,8 124,4 Cheb 497,0 15, ,0 17, ,0 65,9 106,5 Karlovy Vary 1 196,0 36, ,0 29, ,0 57,2 75,2 Kraslice 265,0 8, ,0 4, ,0 50,4 53,3 Mariánské Lázně 405,0 12, ,0 8, ,0 55,8 60,8 319,0 9, ,0 9, ,0 58,0 94,0 Sokolov 489,0 14, ,0 25, ,0 31,0 161,4 Karlovarský 3 314,0 100, ,0 100, ,0 93,0 Česká republika , ,0 132,7 Viz statistická ročenka KK 2009 (data k ) Tabulka 1 Porovnání základních geografických údajů všech ORP e ORP Počet obcí % za Počet obcí se statutem města % za Počet obcí nad 1000 obyvatel % za Počet katastrální ch území Aš 5 3,8 2 5,4 3 7,1 24 4,3 Cheb 21 15,9 5 13,5 6 14, ,5 Karlovy Vary 40 30,3 8 21, ,2 Kraslice 8 6,1 4 10,8 3 7, Mariánské Lázně 14 10,6 3 8,1 4 9, , ,6 6 16,2 5 11,9 46 8,2 Sokolov 30 22,7 9 24, Karlovarský Česká republika Viz statistická ročenka KK 2009 (data k ) % za

3 Vyhodnocení stavu a vývoje Těžba Těžba se projevuje výrazně, ať už se jedná o ukončenou těžbu rud (Jáchymov), nebo probíhající těžbu čediče (Stráž nad Ohří), popř. kaolinu (Hroznětín). Hornická činnost probíhala (probíhá) hlubinně i povrchově. Následky těžby jsou rozsáhlá poddolovaná území (), sejpy (Ryžovna), štoly (Vlčí jáma u Horní Blatné), regulace povrchových toků (Blatenský příkop), odvaly apod. Obrázek 1Následnky těžby v ORP

4 Zemědělský půdní fond Obrázek 2 Kategorie lesů ORP Jak je viděz z výše uvedeného obrázku. Lesy tvoří nezastupitelnou část tohoto území. Abertamy: Lesní pozemky lesy zvláštního určení - zaujímají 16% z celkové plochy území, z toho 57% vlastní obec. Jáchymov: Lesní pozemky lesy zvláštního určení - zaujímají 79,67% z celkové plochy území. : Hnědé půdy jsou, pokud jde o les, velmi dobrými lesními stanovišti, protože jsou relativně produktivní až velmi produktivní půdy, ovšem v Krušných horách došlo k jejich překyselení vlivem imisí (kyselých látek v půdě je dvakrát až třikrát více, než by byl normální stav, v půdě chybí živiny potřebné pro růst stromů, resp. k tvorbě chlorofylu - zejména Ca a Mg). Lesy jsou dle 3 zák. č. 114/1992 Sb. VKP a dle lesního zákona je nutné při výstavbě v blízkosti lesního porostu počítat s 50 m ochranným pásmem lesa. Stráž nad Ohří: Podíl lesů z celkové výměry je ve srovnání s obcemi ležícími v údolní nivě řeky Ohře mnohem vyšší 56%, zatímco Velichov a Vojkovice 20%. Technická infrastruktura Zásobování el. energií Stávající elektrizační soustavy zásobují území elektrickou energií prostřednictvím distribuční sítě 110kV, která je napojena na nadřazený energetický systém 400kV přes rozvodnu Hradec s transformací 400/220/110kV a na systém 220kV přes rozvodnu Vítkov s transformací 220/110kV. Zásobování elektrickou energií je celé oblasti ORP dostatečné. Bude respektována koncepce rozvoje stávající elektrizační soustavy zásobující území elektrickou energií prostřednictvím distribuční sítě 110kV. Soustava je napojena na nadřazený energetický systém 400kV přes rozvodnu Hradec s transformací 400/220/110kV a na systém 220kV přes rozvodnu Vítkov s transformací 220/110kV.

5 Tabulka 2 Souhrn instalovaných zařízení podle místa provozovny Elektrárna KVET KGJ MVE FVE VTE Trafo 110/22 220/110 kv kv 110/6 kv Celkem Aš 0,040 0,009 2, ,749 Cheb 5,189 1,631 0,034 0, ,857 Karlovy vary 5 1,82 1,284 0, ,133 Kraslice 0, ,355 Mariánské Lázně 0,034 0,085 0, ,127 1,863 1, ,153 Sokolov 112, ,800 0,866 1,741 0, ,463 Karlovarský ,8 7,909 6,999 0,136 3, ,84 Zdroj informací Operační plán pro řešení krizové situace Narušení dodávek el. energie, plynu a tep energie velkého rozsahu z roku Tabulka 3 Rozložení zdrojů el. energie podle sídla firmy Název subjektu Vodní Sluneční Typ zdroje ový a Větrný spalovací Parní Paroplyno vá Aš 0,041 0, ,7 0 0 Cheb 0,229 2,6249 5,265 5, Karlovy Vary 2,35 2,451 2, Kraslice 0,115 0, Mariánské Lázně 0,254 0, ,13 0 1,417 0, Sokolov 0,572 1,293 0, Karlovarský 4,978 8,621 7,958 8, ,1 286 Uvedené hodnoty jsou v MWh. Zdroj informací databáze udělených licencí ERU. Data jsou platná k Zásobovní vodou Vodovodní síť bude nadále doplňována, bude realizováno napojení co největšího počtu sídel na skupinové vodovody. Skupinový vodovod v daném území je: Jáchymov (napojení obcí Abertamy a Pernink- část, Boží Dar, Jáchymov, H.Blatná), skupinový vodovod Karlovy Vary - - ostrovská větev (napojení obcí Hájek,, Hroznětín, Krásný Les, plánované napojení Merklína). Je provedeno propojení vodovodů Pernink a Horní Blatná ze zrychlovací, čímž je H.Blatná napojena na skupinový vodovod Jáchymov. Plánovaná akce nadmístního významu je vodovod Velichov - Vojkovice - Stráž nad Ohří. Zásobování pitnou vodou je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského e V odkanalizování a čištění odpadních vod se žádná akce nadmístního významu nedotýká

6 V zásobování vodou nedošlo v obcích spadajících pod ORP k zásadním změnám oproti roku Rozvoj vodovodů je řešen v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského e Jedinou obcí, kde je zásobování pitnou vodou řešeno výlučně individuálními zdroji (studnami) a ani se neplánuje jiné řešení jsou Potůčky. Se zásobováním pitnou vodou mají problém i obce v POOHŘÍ, ovšem tam se předpokládá řešení napojením na skupinový vodovod - Karlovy Vary. Kanalizace a čištění odpadních vod V čištění odpadních vod nedošlo v obcích spadajících pod ORP k zásadním změnám oproti roku Rozvoj kanalizací je řešen v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského e Kanalizace je nedostačující na většině území. Minimum těchto problémů má HORSKÁ oblast, kde se s nimi potýkají pouze v obci Potůčky. Problémy s kanalizací mají na většině území PODHORSKÉ oblasti s jedinou výjimkou a a v celém POOHŘÍ. Až v roce 2020 bude uspokojivě řešena likvidace - veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách budou likvidovány na čistírně odpadních vod obcí Pernink, Boží Dar, Stráž nad Ohří, na upravené ČOV Hroznětín. Zásobování plynem Připravovaná výstavba vysokotlakých plynovodů (VTL) vytváří předpoklady pro téměř plošnou plynofikaci obcí. VTL plynovody a na ně navazující vysokotlaké (VTL-RS) jsou zdrojovým článkem - VTL nejsou v zájmovém území plánovány. Navazující síť středotlakých (STL) plynovodů je základem pro plošnou plynofikaci. V okrese Karlovy Vary se uvažuje s plynofikací těchto obcí a místních částí: Krásný Les, Damice, Nové Město. V současné době je plynofikace provedena téměř na celém území ORP. Tabulka 4 Vedení plynového potrubí a umístění ch stanic plynu ORP Produkt nebo služba Název subjektu, nebo objektu (provozovna) Abertamy Boží Dar Hájek Horní Blatná Hroznětín Paramobit Hroznětín - sídliště typ objektu výkon MW/parametry Obec Držitel licence (zřizovatel) VTL Abertamy ZČP Net, s.r.o. VTL Boží Dar ZČP Net, s.r.o. VTL Hájek ZČP Net, s.r.o. VTL Horní Blatná ZČP Net, s.r.o. VTL Hroznětín ZČP Net, s.r.o. VTL Hroznětín ZČP Net, s.r.o.

7 Jáchymov Fibichova Jáchymov park Mariánská Merklín Pstruží Merklín G.T. Mandl Merklín - obec Dolní Žďár Hroznětínská Jáchymovská Pernink Potůčky VTL Jáchymov ZČP Net, s.r.o. VTL Jáchymov ZČP Net, s.r.o. VTL Mariánská ZČP Net, s.r.o. VTL Merklín ZČP Net, s.r.o. VTL Merklín ZČP Net, s.r.o. VTL Merklín ZČP Net, s.r.o. VTL ZČP Net, s.r.o. VTL ZČP Net, s.r.o. VTL ZČP Net, s.r.o. VTL Pernink ZČP Net, s.r.o. VTL Potůčky ZČP Net, s.r.o. Stráž nad Stráž nad Ohří VTL Ohří ZČP Net, s.r.o. Zdroj informací - Operační plán pro řešení krizové situace Narušení dodávek el. energie, plynu a tep. energie velkého rozsahu z roku 2009 Zásobování teplem Vzhledem k vyšší účinnosti ekologických opatření a vyšší efektivitě při centrální výrobě tepla bude nadále podporováno zvýšení kvality a rozšíření systémů centrálního zásobování teplem (CZT) a jejich technickému zabezpečení. Rozhodujícím ukazatelem pro využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) je vyhodnocení efektivity záměru a posouzení specifických lokálních podmínek s ohledem na možnosti využití potenciálu biomasy, bioplynu, energie vodní, větrné, solární nebo geotermální. Abertamy plánují využít biomasu, v Jáchymově se nabízí využití geotermální energie. Větrné elektrárny jsou umístěné v Božím Daru. Využívání obnovitelných zdrojů však naráží na ochranu inného rázu a přírodních hodnot dotčeného území, nebo na faktor pohody a klidu místních obyvatel.

8 Tabulka 5 Souhrn zdrojů tepla podle umístění zdroje KVET Kotelna Teplárna Výtopna Celkem PAR,TEPL TEPL PAR, HORK HORK PAR Aš 26,56 26,56 27,74 Cheb 32,80 80,70 113,50 119,98 Karlovy Vary 17,21 44,83 4,20 66,23 42,75 69,40 Kraslice 19,44 19,44 36,80 Mariánské Lázně 7,73 69,71 77,44 161,50 63,12 9,70 79,80 89,50 12,17 90,00 Sokolov 1 824,00 41,00 224,00 149, ,36 277,97 196,00 222,92 569,90 Celkem 1 824,00 154,44 348,63 303, ,03 161,50 580,53 265,40 312,92 569,90 Zdroj informací Operační plán pro řešení krizové situace Narušení dodávek el. energie, plynu a tep energie velkého rozsahu z roku Bydlení V sociodemografických podmínkách respektujeme rozdělení obcí do tří oblastí v souladu s koncepcí ÚAP z r Oblast HORSKÁ: Abertamy, Boží Dar, Horní Blatná, Jáchymov, Merklín, Pernink, Potůčky Oblast PODHORSKÁ: Hájek, Hroznětín, Krásný Les, Oblast POOHŘÍ: Stráž nad Ohří, Velichov, Vojkovice Ve všech oblastech se projevuje celorepublikový trend, kterým je únik z rušného městského prostředí do oových částí měst a na venkov - do rodinných domů se zahradami. Pro tento únik se hodí nazvat jej fingovaným, protože většina lidí dojíždí do svého zaměstnání do měst a v případě rodiny s dětmi se kromě zaměstnání dojíždí také do škol a za volnočasovými dětskými aktivitami, takže nový domov plní pouze tzv. přespávací funkci. Navíc je tento moderní způsob bydlení ekonomicky náročnější pro obecní rozpočet - enormní náklady na nutnou technickou infrastrukturu, kterou je nutné pro výstavbu na nových plochách vynaložit, a dlouhodobé průběžné náklady, které musí obec každoročně vynakládat na běžnou údržbu, opravy, úklid sněhu, čištění apod. jsou až třikrát vyšší oproti řadové zástavbě v centrech měst (při současně dosahovaných hustotách zástavby na oích měst cca 10 RD na 1ha, to znamená, že pro každý RD je nutno vybudovat cca 10 m2 komunikací a 20 bm inž. sítí, naproti tomu při řadové zástavbě by bylo možné snížit tyto plochy min o polovinu až dvě třetiny). S jiným fenoménem posledních let, který je s předchozím trendem spojen únikem z řadové zástavby, se setkáváme např. v Květnové - s výstavbou procovských vil na značně rozsáhlých silně oplocených pozemcích (Pozn.: procovské, tedy okázalé, viditelně drahé). Tento jev je zapříčiněn snahou o soukromí a vyčlenění se ze společnosti. U obou fenoménů je vhodné preventivně zamezit vznik nesvárů v obci mezi původními "rodilými" obyvateli a nově příchozími. Obě tyto skupiny mají totiž značně rozdílné zájmy a jiné vnímání rozvoje obce. Jako prevence by postačovala etapovitost nové zástavby (tj. zpomalit přísun nových obyvatel tak, aby došlo k asimilaci). Výstavba Nejvýznamnější rozvoj je logicky zaznamenatelný v okolí obce : rozvojová území v Dolním Žďáru, Kfelích, "za Poliklinikou", - východ (za penzionem pro důchodce), v Květnové, "Na kopci", v Mořičově, Hlubokém, Horním Žďáru. Tyto rozvojové plochy se mnohdy potýkají s problémy -

9 např. v Dolním Žďáru se jedná o problém dopravního napojení, rozvoj ve Kfelích naráží na nutnost přeložky VVN, v ě "za Poliklinikou" se potýká s majetkově právními vztahy a obdobně je tomu v Hlubokém, - východ hledá investora (jedná se o poměrně rozsáhlou lokalitu), Květnová naráží na kanalizaci, obdobně je tomu v Mořičově, kde se navíc kombinuje střet s dopravou. Zástavba probíhá bez problémů v horním Žďáru a ě "Na kopci". Tabulka 6 - bytová výstavba podle ORP Dokončené byty Počet dokončených bytů Zrušené byty na 1000 obyvatel ORP ,2 2,2 2, Karlovarský ,1 1,8 2, Zdroj informací: Statistická ročenka Karlovarského e 2009 Podnikatelská struktura Hlavním zdrojem obživy v HORSKÉ oblasti je naplňování potřeb turistů. Nedaří se tu až na výjimky průmyslu, daří se však zemědělské výrobě, a to ekologicky zaměřenému pastevectví (Horský statek s.r.o. Abertamy) a lesnímu hospodaření (jehož výnosy jsou však ovlivňovány větrnými polomy, vysokým podílem státních lesů a také lesů nehospodařských - zvláštního určení). Příkladem pro HORSKOU oblast je jako obvykle obec Abertamy: Výroba průmyslová: Provozovna Blex, a.s. umístěna na ploše bývalého hlubinného uranového dolu Jeroným od r Zabývá se chemickým pokovováním - cínováním - největší cínová vana v republice, pocínování zejména kuchyňského nádobí, v areálu vlastní ČOV, vlastní kotelna na tuhá paliva. Další výroba - Rukavičkářské závody - byly zrušeny, areál uzavřen (olejová kotelna, vlastní ČOV). Výroba drobná je zastoupena výrobou dřevité vlny St. Urban s.r.o. (uzavřeno); karosárnou, lakovnou, truhlárnou; soukromými drobnými rukavičkářskými dílnami umístěnými v RD. Výroba zemědělská se nachází při jihozápadní hranici obce v k.ú. Pernink, kde je umístěn areál bývalého statku Nejdek - dnes soukromá farma HORSKÝ STATEK ABERTAMY, s.r.o., která představuje celoroční pastvu dobytka na rozsáhlých loukách k.ú.pernink a jižního cípu k.ú. Abertamy až ke hřbitovu a prudkému svahu Bystřice. Hlavním zdrojem obživy je turistický ruch a související služby. Hodně ekonomicky aktivních obyvatel dojíždí za prací do Jáchymova, a, Karlových Varů, Nejdku. Registrovaná nezaměstnanost v r činila 14,67% s celkovým počtem dosažitelných uchazečů 92, z toho žen 40. Nabídka pracovních míst je nízká -6 (2006). Merklín je v HORSKÉ oblasti spíše výjimkou (i vzhledem ke své pozici v sousedtsví s PODHORSKOU oblastí), proto uvádíme podrobněji jeho charakteristiku: Výroba průmyslová: Elektroporcelán a.s., Papírny, s.r.o., GŰSHU těsnící technika s.r.o. (tyto podniky zaměstnávají 50% místního obyvatelstva). Výroba zemědělská je soustředěna především do okolí obce Oldříš, kde se nachází i rodinná farma provozovatele Karla Kurše "KARILO", Oldříš 28, která je zaměřena na agroturistiku a ekologické zemědělství. V obci Pstruží provozuje ekologické zemědělství Sloup Stanislav - farma Pstruží Pstruží 23,. Téměř polovina ekonomicky aktivního obyvatelstva pracuje v průmyslu a stavebnictví: průmysl 214, stavebnictví 26, ekonomicky aktivní celkem 621 (Zdroj: Sčítání obyvatelstva 2001). Mnoho ekonomicky aktivních obyvatel dojíždí za prací (271 z 621 ekonomicky aktivních celkem) do a, Karlových Varů a Mariánské. Registrovaná nezaměstnanost v r činila 8,7% s celkovým počtem dosažitelných uchazečů 54, z toho žen 30. Nabídka pracovních míst je nižší než poptávka - 17 (2006). Další výjimkou je Jáchymov - lázeňské město. V obci se nachází následující průmyslové výroby - elektro - (export do Německa - velmi úspěšní) VJB PARTNER, s.r.o. poskytují dobré platy, ale také za

10 těžkou práci, dále pila. Další zaměstnavatelé v obci technické služby, škola, školka, zdr. středisko, hospody (asi 20). Výroba zemědělská je reprezentována několika stabilizovanými subjekty, včetně ekologických farem (některé nabízejí projížďku na koních). Hlavním zdrojem obživy je turistický ruch a související služby. Hodně ekonomicky aktivních obyvatel dojíždí za prací do Karlových Varů, a a Horního Žďáru. Registrovaná nezaměstnanost v r činila 14,34 % s celkovým počtem dosažitelných uchazečů 208, z toho žen 87. Nabídka pracovních míst je nízká 14 (2006). Výrobu v Horní Blatné zastupuje např. provozovna firmy Blex, a.s. - jediný výrobce forem na pečení s povrchem Teflon v Čechách i na Slovensku. (druhá provozovna této firmy je umístěna v k.ú. Abertamy), a Lesní společnost Horní Blatná, a.s. zabývající se především lesním hospodařením. Hlavním zdrojem obživy je turistický ruch a související služby. Hodně ekonomicky aktivních obyvatel dojíždí za prací do Nejdku, Perninku, Potůčků a několik do a. Registrovaná nezaměstnanost v r činila 10,16% s celkovým počtem dosažitelných uchazečů 25, z toho žen 16. Nabídka pracovních míst je nízká 10 (2001). Stávající průmyslová výroba v Perninku je převážně drobná: Truhlárna Josef Kašpar, Quilt, spol. s r.o. Výroba prošívaných přikrývek a polštářů, Dáňa a Löffler v.o.s. nakládání s odpady (zpracování nekovového starého materiálu a zbytkového materiálu), nákladní doprava, poskytování technických služeb. V zemědělském sektoru nezaznamenáváme větší podnikatelské subjekty nebo ekofarmy, které by byly dobrým východiskem pro rozvoj související agroturistiky a souvisejících služeb (hipoterapie, lázeňské pobyty, ubytování pro pěší a cyklisty). Souvisí to s vysokou konkurencí Horského statku s.r.o., jenž provozuje svou činnost v sousedním území Abertamy a Hřebečná a je nejsilnějším subjektem v širším okolí. Hlavním zdrojem obživy je turistický ruch a související služby. Hodně ekonomicky aktivních obyvatel dojíždí za prací do Jáchymova, a, Karlových Varů, Nejdku. Registrovaná nezaměstnanost v r činila 7,01 % s celkovým počtem dosažitelných uchazečů 37, z toho žen 18. Nabídka pracovních míst je nízká - žádné (2006). PODHORSKÁ oblast V PODHORSKÉ oblasti zůstává jedním z hlavních oborů zemědělská výroba zejména v Hroznětíně, dále pak těžba kaolinu. Turistický ruch však nelze opomíjet ani v této oblasti. Typickým zástupcem je : se stal po 2. světové válce společně s Jáchymovem centrem zpracování uranové rudy. Těžba uranu byla zastavena 60. letech 20. století. Kromě uranu se proslavil díky továrně na trolejbusy firmy Škoda ; pochází odsud velká část trolejbusů, jezdících v mnohých českých, slovenských i jiných městech. skou továrnu a Jáchymov dokonce spojovala zkušební trolejbusová trať (zrušena v roce 2004). Dnes ve městě funguje průmysl strojírenský, textilní a dřevozpracující. Místnímu strojírenství zasadilo hlubokou ránu ukončení výroby trolejbusů v červenci 2004 a jeho další podoba je jen zlomkem někdejší činnosti. Až do roku 2004 se v místním závodě vyráběly trolejbusy. Odvětvová struktura podnikatelů v ě představuje hlavně drobnou výrobu a služby. Je zřejmé, že kovovýroba, zámečnictví, autoopravny, elektromontáže a podobně mají v této oblasti svou historii spojenou s výrobou trolejbusů ve Škodovce. Dále je zřejmé, že se postupně rozvíjejí služby typu poradenství v oblasti získávání dotací a v oblasti cestovního ruchu. Ze služeb je významná projektová činnost související se stavebním boomem v posledním desetiletí, s čím souvisí i firmy provádějící stavební práce různého druhu. Zajímavý je také vysoký podíl fyzických osob, s nímž je spojen i vysoký počet podnikatelů bez zaměstnanců. Také relativně nízký podíl podnikatelských subjektů zabývajících se zemědělskou činností v porovnání s geografickými a půdními dispozicemi tohoto území upozorňuje na "nevýdělečnost" zemědělství. POOHŘÍ Obdobně jako v oblasti PODHORSKÉ pánevní části je tomu i v POOHŘÍ pracovní příležitosti poskytuje těžba čediče, ekologické zemědělství a sadovnictví, převažuje dojíždění za prací. Příkladem této oblasti je Stráž nad Ohří, jejíž podrobnější popis následuje: Stráž nad Ohří představuje dnes obslužně obytné centrum svého správního území. V současné době je v obci minimum výrobních ploch. Zemědělské provozy v obci již nefungují, některé jsou využívány jako sklad, většina z nich je však opuštěna nebo navíc i devastována. V území je minimum podnikatelských aktivit. Dříve

11 intenzivní zemědělská výroba na území obce se rozpadla. Jedinými výrobními areály na území obce jsou stáčírna minerálních vod Korunní (nejvýraznější průmyslový objekt, který je stabilizován a neplánuje se další rozvoj) a kamenolom (zdroj hluku, prachu). Rozvoj ekonomické základny je limitován geomorfologií terénu obce, kdy na území obce v podstatě není vhodný rovinatý pozemek pro situování výrobních ploch, který by navíc byl dobře dopravně přístupný a nebyl by zasažen Q100 letou záplavou Ohře. Drobné podniky jsou zastoupeny především službami, autodopravou, areálem agroturistiky (oblast Ráj), lesnickou výrobou (manipulační plocha ve Stráži nad Ohří u nádraží). Tabulka 7 - Ekonomické subjekty se sídlem na území správních obcí v tom z toho Kraj, ORP Celkem Fyzické Z toho Právnické Obchodní družstva Státní osoby živnostníci osoby společnost podniky Karlovarský Zdroj informací: Statistická ročenka Karlovarského e 2009

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města Strategický plán rozvoje města Příbora pro období 2008-2016 prosinec 2007 Strana 1 (celkem 46) Strategický plán rozvoje města Příbora 1. část současný stav prosinec 2007 Strana 2 (celkem 46) Příbora Část

Více

Program rozvoje města ŽELEZNÝ BROD

Program rozvoje města ŽELEZNÝ BROD Program rozvoje města ŽELEZNÝ BROD na období 2013-2021 06/2013 Projekt CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ METODICKÁ PODPORA TVORBY ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ OBCÍ OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DLE PŘÍLOHY Č. 7 CITOVANÉHO ZÁKONA) Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 ÚSTÍ NAD LABEM Duben 2013 OBSAH Strana ÚVOD... 5

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část UPLAN, s. r. o., Vlastiboř 21, 392 01 Soběslav datum vyhotovení: srpen 2010 vypracovali: Ing. Markéta Báčová, Ing.

Více

Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko. Analytické podklady

Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko. Analytické podklady Příprava podkladů pro Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko Analytické podklady Místní akční skupina Lašsko červen 2014 Obsah Navazující strategie... 4 Úvod... 6 Základní popis území působnosti

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE. 1.1 Zadání úkolu

1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE. 1.1 Zadání úkolu 1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE 1.1 Zadání úkolu Průzkumy a rozbory pro územní plán města Kralupy nad Vltavou byly odevzdány v březnu 1999. Následovalo zpracování, projednání a schválení "Zadání územního plánu města"

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 47

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 47 Využití území 2.3 2.3 VYUŽITÍ ÚZEMÍ Obr. Hustota zastavěné plochy budov 2.3.1 ZÁKLADNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ Způsob využití území a jeho fungování, je možné popisovat z různých hledisek. Jedním z nich je vyhodnocení

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Verze 27. 10. 2014 datum 27. 10. 2014 Projekt ITI metropolitní oblasti hradecko-pardubická s reg. č. CZ.1.08/3.2.00/14.00309

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013 ZPRACOVATEL: Sdružení Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno GaREP,

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZMĚN ČÁSTI C F NÁVRHY ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU DHV CR,

Více

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST 1/44 OBSAH S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE 1 VIZE MĚSTA BECHYNĚ...3 1.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel...

Více

M:BSTSKA CAST PRAHA 8

M:BSTSKA CAST PRAHA 8 r M:BSTSKA CAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejněni: ~tp. ý( r)2ort Poslední den zveřejnění: Počet listů: t/i ÚZEMNí ENERGETICKÁ KONCEPCE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE 2014 OZNÁMENí KONCEPCE

Více

návrh územního plánu Dražíč textová část

návrh územního plánu Dražíč textová část příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh územního plánu Dražíč textová část Záznam o účinnosti vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Dražíč datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategie rozvoje mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko byla zpracovávána v průběhu roku 2004, navazuje na výsledky

Více

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1 Územní plán Městyse Škvorce ZMĚNA č. 1 I. TEXTOVÁ ČÁST změny č. 1 územního plánu s vyznačením změn Upravený text po veřejném projednání (R 1) I. Textová část změny č. 1 ÚP Škvorec 1 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYS

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Obec Starý Kolín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ KOLÍN ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Č.183/2006Sb. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

Obec Lipí. územní plán Lipí

Obec Lipí. územní plán Lipí Obec Lipí V Lipí dne Zastupitelstvo obce Lipí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen stavební zákon

Více

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část Územní plán Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3 textová část OBSAH strana 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 3. Urbanistická koncepce,

Více