Pokud se Vás něco z výše uvedeného týká, poraďte se se svým lékařem před nebo během léčby přípravkem Mygref.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokud se Vás něco z výše uvedeného týká, poraďte se se svým lékařem před nebo během léčby přípravkem Mygref."

Transkript

1 Sp. zn. sukls /2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO PACIENTA MYGREF 250 MG tvrdá tobolka mofetilis mycophenolas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. - Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám, nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Co naleznete v této příbalové informaci: 1. Co je Mygref a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Mygref užívat 3. Jak se Mygref užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak Mygref uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. CO JE MYGREF A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Co je Mygref Celý název Vašeho léku je Mygref 250 mg. V této příbalové informaci se používá kratší název Mygref. Mygref obsahuje léčivou látku mofetilis mycophenolas (mofetil-mykofenolát). Mygref patří do skupiny léků nazývaných imunosupresiva. K čemu se Mygref používá a jak Mygref účinkuje Mygref se používá k tomu, aby se Vašemu tělu zabránilo v odmítnutí transplantovaných ledvin, transplantovaného srdce nebo transplantovaných jater. Mygref se má používat společně s dalšími léky: cyklosporin a kortikosteroidy. 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE MYGREF UŽÍVAT Léčba přípravkem Mygref by měla být zahájena a dále vedena lékaři specialisty náležitě kvalifikovanými v transplantologii. Neužívejte MYGREF: jestliže jste alergický/á na mofetil-mykofenolát, mykofenolovou kyselinu nebo kteroukoli další složku přípravku (uvedenou v bodě 6). jestliže jste těhotná nebo kojíte. 1/6

2 Neužívejte tento přípravek a řekněte svému lékaři, pokud se Vás týká výše uvedené. Pokud si nejste jist/a, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete Mygref užívat. Upozornění a opatření Před a během léčby přípravkem MYGREF informujte svého lékaře: pokud se u vás objeví příznaky infekce jako je horečka nebo bolest v krku pokud dojde ke vzniku nečekaných modřin a/nebo krvácení. pokud máte nebo jste někdy měl/a jakékoliv problémy se zažívacím systémem, např. žaludeční vředy. pokud plánujete těhotenství nebo otěhotníte během užívání přípravku Mygref. Pokud se Vás něco z výše uvedeného týká, poraďte se se svým lékařem před nebo během léčby přípravkem Mygref. Sluneční záření a ochrana před sluncem Mygref snižuje obranné mechanismy Vašeho organismu. V důsledku toho je zvýšené nebezpečí vzniku rakoviny kůže. Měl/a byste proto omezovat působení slunečního a UV- záření na Vaši kůži nošením vhodného ochranného oděvu a používáním opalovacích krémů s vysokým ochranným faktorem. Další léčivé přípravky a MYGREF Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, včetně rostlinných léčivých přípravků. Mygref může ovlivnit způsob, jakým ostatní léky účinkují. Také jiné léky mohou ovlivnit způsob, jakým účinkuje Mygref. Zejména pokud užíváte jakýkoli z následujících léčivých přípravků, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi dříve, než začnete užívat nebo během léčby přípravkem Mygref: - azathioprin nebo jiné imunosupresivní látky podávané pacientům po transplantaci - cholestyramin (užívá se ke snížení vysokých hladin cholesterolu v krvi), - rifampicin ((antibiotikum užívané k prevenci a léčbě infekcí, jako je tuberkulóza), - antacida nebo inhibitory protonové pumpy (užívané při překyselení žaludku, jako je porucha trávení) - látky, které váží fosfáty (používané u pacientů s chronickým selháváním ledvin ke snížení vstřebávání fosfátů). Očkování a MYGREF Pokud je nutné, abyste byl/a očkován/a (živou vakcínou) během užívání přípravku Mygref, promluvte si nejprve se svým lékařem nebo lékárníkem. Váš lékař Vám poradí, jakou očkovací látkou můžete být očkován/a. Užívání přípravku MYGREF s jídlem a pitím Užití jídla nebo nápojů nemá žádný vliv na Vaši léčbu přípravkem Mygref. Těhotenství, antikoncepce a kojení Těhotenství Jestliže jste těhotná, neužívejte přípravek Mygref. To je proto, že užívání přípravku Mygref během těhotenství může způsobit potrat nebo poškození Vašeho nenarozeného dítěte (například narušení vývoje uší). Pokud plánujete těhotenství, poraďte se nejdříve se svým lékařem o alternativních lécích, které by byly nejlepší pro prevenci odmítnutí vašeho transplantovaného orgánu. 2/6

3 V určitých situacích vy a váš lékař můžete rozhodnout, že prospěch z užívání přípravku Mygref pro vaše zdraví je mnohem důležitější než možná rizika pro vaše nenarozené dítě. Pokud si myslíte, že můžete být těhotná, sdělte to neprodleně svému lékaři. Pokud otěhotníte během užívání přípravku Mygref, nepřestávejte s jeho užíváním, ale o svém těhotenství informujte svého lékaře co nejdříve. Pokud můžete otěhotnět, musíte mít před zahájením léčby přípravkem Mygref provedený těhotenský test. Zahájit léčbu přípravkem Mygref můžete pouze v případě, že je tento test negativní. Ženou, která by neměla otěhotnět, jste, pokud pro Vás platí některé z následujících: - Jste již po menopauze, tzn. je Vám alespoň 50 let a poslední menstruaci jste měla před více než jedním rokem (pokud Vám menstruace skončila, protože jste byla léčena na rakovinu, je zde stále možnost, že můžete otěhotnět). - Byly Vám odstraněny vejcovody a oba vaječníky (oboustranné odnětí vejcovodů a vaječníků). - Byla Vám chirurgicky odstraněna děloha (hysterektomie). - Máte poruchu funkce vaječníků, potvrzenou gynekologem. - Máte v anamnéze (byl Vám diagnostikován) jeden z následujících vzácných stavů, se kterými se některé pacientky narodí, a které znemožňují otěhotnění: genotyp XY, Turnerův syndrom nebo vrozené nevyvinutí dělohy. - Jste dítě/dospívající dívka, která zatím nemá menstruaci a nemůže otěhotnět. Antikoncepce Při užívání přípravku Mygref vždy musíte užívat účinnou metodu antikoncepce: To znamená: - předtím, než začnete užívat přípravek Mygref - během celé léčby přípravkem Mygref - po dobu 6 týdnů po ukončení léčby přípravkem Mygref O nejvhodnější antikoncepci se poraďte se svým lékařem. Ta bude záležet na Vaší individuální situaci. Kojení Pokud kojíte, neužívejte přípravek Mygref. To je proto, že malé množství léku může procházet do mateřského mléka. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Nebylo prokázáno, že by Mygref ovlivňoval Vaši schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje. 3. JAK SE MYGREF UŽÍVÁ Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Jaké množství přípravku MYGREF užívat Dávka léku závisí na typu transplantace, kterou jste měl/a. Obvyklé dávky jsou uvedeny níže. Léčba bude pokračovat tak dlouho, jak budete potřebovat, aby se zabránilo odloučení transplantovaného orgánu. Dávkování po transplantaci ledvin Dospělí: První dávka by měla být podána do 72 hodin po transplantaci. Doporučená celková denní dávka je 8 tobolek (2 g léčivé látky) rozděleně do dvou denních dávek. To znamená užít 4 tobolky ráno a 4 tobolky večer. Děti (od 2 do 18 let): 3/6

4 Dávka přípravku bude odlišná v závislosti na velikosti dítěte. Váš lékař rozhodne o nejvhodnější výši dávky na základě plochy povrchu těla (výšky a váhy). Doporučená dávka je 600 mg/m 2 užívaná dvakrát denně. Dávkování po transplantaci srdce Dospělí: První dávka by měla být podána do pěti dnů po transplantaci srdce. Doporučená denní dávka je 12 tobolek (3 g léčivé látky) rozděleně do dvou denních dávek. To znamená, že se užívá 6 tobolek ráno a 6 tobolek večer. Děti: Nejsou k dispozici žádné údaje týkající se užívání přípravku u dětských pacientů po transplantaci srdce. Dávkování po transplantaci jater Dospělí: První dávka Vám bude podána nejdříve 4 dny po transplantaci za předpokladu, že budete schopen/a tobolky polknout. Doporučená denní dávka je 12 tobolek (3 g léčivé látky) rozděleně do dvou denních dávek. To znamená, že se užívá 6 tobolek ráno a 6 tobolek večer. Děti: Nejsou k dispozici žádné údaje týkající se užívání přípravku u dětských pacientů po transplantaci jater. Způsob podání Tobolky polykejte vcelku a zapijte sklenicí vody. Tobolky se nesmí kousat, dělit ani drtit. Neužívejte tobolky, které jsou rozbité nebo prasklé. Pokud dojde k náhodnému rozbití tobolky, vyhýbejte se přímému kontaktu s vysypaným práškem. Pokud k takovému kontaktu dojde, omyjte zasažená místa mýdlem a vodou. Pokud se dostane prášek do očí nebo úst, vypláchněte je velkým množstvím čisté vody. Jestliže jste užil/a více přípravku MYGREF, než jste měl/a Pokud jste užil/a více přípravku, než jste měl/a, nebo někdo jiný náhodou užije Váš lék, vyhledejte ihned svého lékaře nebo jděte do nemocnice. Jestliže jste zapomněl/a užít MYGREF Zapomenete-li užít dávku, užijte ji, jakmile si vzpomenete a pak pokračujte v užívání dalších dávek v obvyklém čase. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. Jestliže jste přestal/a užívat MYGREF Ukončení léčby přípravkem Mygref může zvýšit nebezpečí odloučení transplantovaného orgánu. Bez doporučení lékaře nepřerušujte léčbu. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY. Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Některé nežádoucí účinky mohou být vážné. Pokud zaznamenáte jakýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků, sdělte to neprodleně svému lékaři je možné, že budete potřebovat neodkladnou lékařskou péči: 4/6

5 máte příznaky infekce, jako jsou horečka nebo bolest v krku máte nevysvětlitelné modřiny nebo krvácení máte vyrážku, otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla, spolu s potížemi s dýcháním je možné, že máte závažnou alergickou reakci na tento lék (jako je anafylaxe, angioedém). Další nežádoucí účinky zahrnují Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 osobu z 10): Průjem, zvracení, nevolnost, bolest žaludku Pokles normálního množství různých krevních buněk, který může způsobit zvýšené riziko infekcí, vznik modřin, krvácení, dušnost a slabost Bakteriální, plísňové a virové infekce trávicího a močového ústrojí, opar na rtech a pásový opar Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 10): Změny hodnot různých laboratorních vyšetření, včetně vzestupu jaterních enzymů, parametrů funkce ledvin jako kreatinin, hladin draslíku, krevního cukru, krevních lipidů (tuků), cholesterolu, fosfátů, hořčíku, vápníku a kyseliny močové Potíže s ledvinami s vzestupem hladin močoviny Poruchy trávicího ústrojí jako zácpa, nechutenství, plynatost, říhání, otoky dásní, zánět dutiny ústní, jícnu, žaludku, střeva, jater nebo slinivky břišní a krvácení z trávicího ústrojí Křeče, včetně zvýšeného napětí svalstva, třes nebo svalová slabost, bolesti kloubů Nespavost, závratě a bolesti hlavy, zvonění v uších, znecitlivění, změny chuťových vjemů, ztráta chuti k jídlu, ztráta hmotnosti Záněty a infekce dýchacího a trávicího ústrojí, bolest v krku, záněty vedlejších nosních dutin, rýma a svědění nosu Rakovina kůže a nerakovinný růst kůže a plísňové infekce kůže a pochvy Změny krevního tlaku, zrychlený srdeční tep, rozšíření cév Zadržování tekutin v těle, horečka, pocit nepohody, letargie a slabost Zánět jater, zežloutnutí pokožky a očního bělma Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu ze 100): Rychlé množení lymfatické tkáně, včetně zhoubných nádorů Není známo (frekvence nemůže být určena z dostupných údajů): Reakce z přecitlivělosti (alergické reakce) Nežádoucí účinky u dětí U dětí může častěji než u dospělých dojít k výskytu nežádoucích účinků jako je průjem, infekce, úbytek buněk bílé krevní řady nebo úbytek buněk červené krevní řady. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova Praha 10 webové stránky: Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. Nepřestávejte však užívat svůj léčivý přípravek, dokud vše neprodiskutujete se svým lékařem. 5/6

6 5. JAK MYGREF UCHOVÁVAT? Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Mygref nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu (použitelné do:). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25 C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE. Co MYGREF obsahuje Léčivá látka: mofetilis mycophenolas 250 mg v 1 tobolce. Pomocné látky: sodná sůl kroskarmelózy, magnesium-stearát. Horní část tobolky: želatina, natrium-lauryl-sulfát, indigokarmín (E132), oxid titaničitý (E171), čištěná voda. Spodní část tobolky: červený oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171), želatina, čištěná voda, natrium-lauryl-sulfát Potisk: černý inkoust Jak MYGREF vypadá a co obsahuje balení Tvrdá želatinová tobolka s neprůhlednou, modrou horní částí potištěnou černým inkoustem M250 a neprůhlednou růžovou spodní částí potištěnou černým inkoustem APO obsahující bílý až téměř bílý prášek Velikost balení: 100 x 250 mg, 300 x 250 mg Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Překlad anglických textů na blistru Exp.: Použitelné do: Lot: Číslo šarže Držitel rozhodnutí o registraci: Medis International a.s., Karlovo náměstí 319/3, Praha 2, Česká republika Tel/fax: ; Výrobce Apotex Nederland BV, Archimedesweg 2, 2333 CN Leiden, Nizozemsko Medis International a.s., výrobní závod Bolatice, Průmyslová 961/16, Bolatice, Česká republika Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Česká republika Medis International a.s. Tel: Slovenská republika Medis International a.s. Tel: Tato příbalová informace byla naposledy revidována: /6

Příbalová informace: informace pro uživatele. MYCOPHENOLATE MOFETIL Apotex 250 mg tobolky (Mofetilis mycophenolas)

Příbalová informace: informace pro uživatele. MYCOPHENOLATE MOFETIL Apotex 250 mg tobolky (Mofetilis mycophenolas) Příbalová informace: informace pro uživatele MYCOPHENOLATE MOFETIL Apotex 250 mg tobolky (Mofetilis mycophenolas) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele Mycofenolat Actavis 500 mg potahované tablety. mofetilis mycophenolas

Příbalová informace: informace pro uživatele Mycofenolat Actavis 500 mg potahované tablety. mofetilis mycophenolas sp. zn. sukls141595/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Mycofenolat Actavis 500 mg potahované tablety mofetilis mycophenolas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

sp.zn. sukls109409/2015

sp.zn. sukls109409/2015 sp.zn. sukls109409/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele APO-GAB 100 APO-GAB 300 APO-GAB 400 tvrdé tobolky Gabapentinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Aclexa 100 mg tvrdé tobolky Aclexa 200 mg tvrdé tobolky. Celecoxibum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Aclexa 100 mg tvrdé tobolky Aclexa 200 mg tvrdé tobolky. Celecoxibum Příbalová informace: informace pro uživatele Aclexa 100 mg tvrdé tobolky Aclexa 200 mg tvrdé tobolky Celecoxibum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Letrozol Apotex 2,5 mg potahované tablety letrozolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Letrozol Apotex 2,5 mg potahované tablety letrozolum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Letrozol Apotex 2,5 mg potahované tablety letrozolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta

Příbalová informace: informace pro pacienta Příbalová informace: informace pro pacienta Kylotan Neo 40 mg potahované tablety Kylotan Neo 80 mg potahované tablety Kylotan Neo 160 mg potahované tablety valsartanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

sp.zn. sukls157011/2009

sp.zn. sukls157011/2009 sp.zn. sukls157011/2009 Příbalová informace: informace pro uživatele LOSEPRAZOL 10 mg enterosolventní tvrdé tobolky omeprazolum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příbalová informace: Informace pro pacienta. PANTUL 20 mg pantoprazolum enterosolventní tablety

Příbalová informace: Informace pro pacienta. PANTUL 20 mg pantoprazolum enterosolventní tablety Sp.zn.sukls205037/2014 Příbalová informace: Informace pro pacienta PANTUL 20 mg pantoprazolum enterosolventní tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Oracea 40 mg tvrdé tobolky s řízeným uvolňováním doxycyclinum

Příbalová informace: informace pro pacienta. Oracea 40 mg tvrdé tobolky s řízeným uvolňováním doxycyclinum Sp.zn. sukls154630/2014 Příbalová informace: informace pro pacienta Oracea 40 mg tvrdé tobolky s řízeným uvolňováním doxycyclinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

APO-OME 20 enterosolventní tvrdé tobolky (omeprazolum)

APO-OME 20 enterosolventní tvrdé tobolky (omeprazolum) sp.zn. sukls220266/2013 Příbalová informace: informace pro uživatele APO-OME 20 enterosolventní tvrdé tobolky (omeprazolum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele Fosinopril +pharma 20 mg Tablety Fosinoprilum natricum

Příbalová informace: Informace pro uživatele Fosinopril +pharma 20 mg Tablety Fosinoprilum natricum Příbalová informace: Informace pro uživatele Fosinopril +pharma 20 mg Tablety Fosinoprilum natricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje

Více

TROZEL 2,5 mg potahované tablety letrozolum

TROZEL 2,5 mg potahované tablety letrozolum Sp.zn. sukls18459/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele TROZEL 2,5 mg potahované tablety letrozolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. LESTARA 2,5 mg potahované tablety (letrozolum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. LESTARA 2,5 mg potahované tablety (letrozolum) sp.zn.: sukls221353/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE LESTARA 2,5 mg potahované tablety (letrozolum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Larus 10 mg Larus 20 mg Larus 40 mg Potahované tablety Atorvastatinum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Larus 10 mg Larus 20 mg Larus 40 mg Potahované tablety Atorvastatinum Příbalová informace: informace pro uživatele Larus 10 mg Larus 20 mg Larus 40 mg Potahované tablety Atorvastatinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Voltaren Rapid 25 mg měkké tobolky. (Diclofenacum kalicum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Voltaren Rapid 25 mg měkké tobolky. (Diclofenacum kalicum) sp.zn.sukls275280/2012, sukls74739/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Voltaren Rapid 25 mg měkké tobolky (Diclofenacum kalicum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Gabagamma 100 Gabagamma 300 Gabagamma 400 tvrdé tobolky Gabapentinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Gabagamma 100 Gabagamma 300 Gabagamma 400 tvrdé tobolky Gabapentinum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Gabagamma 100 Gabagamma 300 Gabagamma 400 tvrdé tobolky Gabapentinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Více

CRESTOR 5 mg CRESTOR 10 mg CRESTOR 20 mg CRESTOR 40 mg potahované tablety rosuvastatinum calcicum

CRESTOR 5 mg CRESTOR 10 mg CRESTOR 20 mg CRESTOR 40 mg potahované tablety rosuvastatinum calcicum Příbalová informace: informace pro pacienta CRESTOR 5 mg CRESTOR 10 mg CRESTOR 20 mg CRESTOR 40 mg potahované tablety rosuvastatinum calcicum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Celekoxib Actavis 100 mg Celekoxib Actavis 200 mg tvrdé tobolky (celecoxibum)

Příbalová informace: informace pro uživatele. Celekoxib Actavis 100 mg Celekoxib Actavis 200 mg tvrdé tobolky (celecoxibum) Sp.zn.sukls219915/2012, sukls219917/2012 Příbalová informace: informace pro uživatele Celekoxib Actavis 100 mg Celekoxib Actavis 200 mg tvrdé tobolky (celecoxibum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Komboglyze 2,5 mg/1000 mg potahované tablety saxagliptinum/metforminum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Komboglyze 2,5 mg/1000 mg potahované tablety saxagliptinum/metforminum Příbalová informace: informace pro uživatele Komboglyze 2,5 mg/1000 mg potahované tablety saxagliptinum/metforminum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Lanzul 15 mg Lansoprazolum enterosolventní tvrdé tobolky

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Lanzul 15 mg Lansoprazolum enterosolventní tvrdé tobolky Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls15318/2011 a příloha k sp. zn. sukls34401/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Lanzul 15 mg Lansoprazolum enterosolventní tvrdé tobolky

Více

sp.zn. sukls198007/2012, sukls198010/2012 a sp.zn. sukls15952/2011, sukls80488/2012, sukls119450/2012, sukls191882/2012

sp.zn. sukls198007/2012, sukls198010/2012 a sp.zn. sukls15952/2011, sukls80488/2012, sukls119450/2012, sukls191882/2012 sp.zn. sukls198007/2012, sukls198010/2012 a sp.zn. sukls15952/2011, sukls80488/2012, sukls119450/2012, sukls191882/2012 Příbalová informace: informace pro pacienta Omeprazol Actavis 10 mg Omeprazol Actavis

Více

APO-DICLO SR 100 tablety s řízeným uvolňováním diclofenacum natricum

APO-DICLO SR 100 tablety s řízeným uvolňováním diclofenacum natricum sp.zn. sukls50868/2014 a sukls159010/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele APO-DICLO SR 100 tablety s řízeným uvolňováním diclofenacum natricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Likarda 2,5 mg potahované tablety letrozolum

Příbalová informace: informace pro pacienta. Likarda 2,5 mg potahované tablety letrozolum Příbalová informace: informace pro pacienta Likarda 2,5 mg potahované tablety letrozolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Ibunex 400 mg potahované tablety. Ibuprofenum

Příbalová informace: informace pro pacienta. Ibunex 400 mg potahované tablety. Ibuprofenum sp.zn. sukls276243/2012 Příbalová informace: informace pro pacienta Ibunex 400 mg potahované tablety Ibuprofenum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele Gleperil Combi 4 mg/1,25 mg tablety. perindoprilum erbuminum/indapamidum

Příbalová informace: informace pro uživatele Gleperil Combi 4 mg/1,25 mg tablety. perindoprilum erbuminum/indapamidum sp. zn. sukls210798/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Gleperil Combi 4 mg/1,25 mg tablety perindoprilum erbuminum/indapamidum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls206851/2011 a příloha k sp. zn. sukls119306/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls206851/2011 a příloha k sp. zn. sukls119306/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls206851/2011 a příloha k sp. zn. sukls119306/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE MONACE 10 mg, MONACE 20 mg tablety Fosinoprilum natricum

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. APO-MELOXICAM 7,5 mg APO-MELOXICAM 15 mg tablety meloxicamum

Příbalová informace: informace pro uživatele. APO-MELOXICAM 7,5 mg APO-MELOXICAM 15 mg tablety meloxicamum Příbalová informace: informace pro uživatele APO-MELOXICAM 7,5 mg APO-MELOXICAM 15 mg tablety meloxicamum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ACCOLATE 20, potahované tablety. {zafirlukastum}

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ACCOLATE 20, potahované tablety. {zafirlukastum} PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ACCOLATE 20, potahované tablety {zafirlukastum} Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Apo-Perindo Combi 4 mg/1,25 mg tablety perindoprilum erbuminum/indapamidum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Apo-Perindo Combi 4 mg/1,25 mg tablety perindoprilum erbuminum/indapamidum Příbalová informace: informace pro uživatele Apo-Perindo Combi 4 mg/1,25 mg tablety perindoprilum erbuminum/indapamidum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta

Příbalová informace: informace pro pacienta Příbalová informace: informace pro pacienta Otezla 10 mg potahované tablety Otezla 20 mg potahované tablety Otezla 30 mg potahované tablety Apremilastum Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní

Více