E- magazín Červen-červenec 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E- magazín Červen-červenec 2012"

Transkript

1 Srdce, Krevní tlak, Cholesterol, ale i stav Kůţe, Nehtů, Vypadávání vlasů Prázdniny už pomalu ťukají na dveře a bude tu léto. Období výletů, dovolených, spousty zážitků, cachtání našich nejmenších v bazénech, mořích. Snad nejoblíbenější období téměř pro všechny, protože slunce nás nabíjí sluneční energií, bez které jsme většinou skleslí, unavení, zamračení. Určitě jste si také všimli, jak nás sluníčko naladí na lepší notu než když je zataženo, pošmourno a jak se cítíme, když se vzbudíme do slunečného rána, kdy nás po tváři laskají sluneční paprsky hned nám je lépe, jsme veselejší, optimističtější, usměvavější a šťastnější. V zemích, kde je málo slunečního svitu se uvádí i vyšší výskyt depresí, nemocí, lidé se dožívají kratšího věku Zkrátka platí, že bez slunce a vody by nebyl život. Kdyţ si představíme pentagram (pentagram na mém webu) a posuneme se po šipkách dále, dostaneme se k další dvojici párových orgánů vztahující se právě ke zmiňovanému létu, a to je dvojice: SRDCE TENKÉ STŘEVO. Čínská medicína toto místo definuje právě ročním obdobím: Léto, přesněji určuje i datumové rozmezí: , prvkem: Oheň, emocí: Radost Jak pracuje naše Srdce a Cévní systém? Srdce je čtyřkomorový udrţovací a přijímací orgán se soustavou chlopní, které krvi umoţňují proudit dovnitř a ven. Má dvě dutiny na pravé straně a dvě na levé straně. Horní dutiny se nazývají síně a dolní-větší se nazývají komory. Čerstvá okysličená krev proudí plicními tepnami do levé předsíně a mitrální chlopní do levé komory a odtud do celého těla, aby mu dodala ţiviny a okysličila jej. Kdyţ krev vykoná svou pouť kilometry cévního systému, vrací se zpět do horní pravé předsíně, odtud dolů do komory a pak do plic pro další kyslík. Nadledviny mají hlavní slovo v tom, jak silně naše srdce pumpuje krev a v jakém rytmu. O srdci se říká, ţe je to pumpa, ale ve skutečnosti získává svůj tlak z plic. Ačkoli tepny, vlásečnice a ţíly nejsou orgány ani ţlázy, představují spojení do kaţdé buňky v našem těle, včetně těch, které tvoří orgány a ţlázy. Jejich úkolem je dopravovat ţivotně důleţité palivo a stavební materiál do všech buněk. Cévní systém transportuje naši fyzickou ţivotní sílu, krev. Ta se vyuţívá k přepravě ţivin, hormonů, enzymů, kyslíku, antioxidantů atd. Pomáhá lymfatickému systému odstraňovat buněčný a metabolický odpad a můţe dramaticky ovlivnit naší tělesnou teplotu. Zdraví našich buněk tedy závisí na zdraví a síle cévního systému a na krvi, která jím protéká. 1

2 Tento ţivotně důleţitý systém poškozují kyselinotvorná strava, nadměrně lepivá jídla (jako rafinované škroby), chemikálie, těţké kovy, minerály a nedostatečné zuţitkování vápníku v těle (způsobené oslabenou funkcí štítné ţlázy). Cévní stěny jsou citlivé na záněty způsobené kyselinami, které pocházejí z potravy nebo jsou vedlejším produktem metabolismu. Pokud takový zánět není zastaven, dojde k vytvoření cholesterolového povlaku.. Srdce a cévní systém jsou orgány, které jsou v současné době dost zatěţovány. Jiţ zaráţející statistika tvrdí, ţe kaţdou čtvrthodinku zemře v této republice jeden člověk na infarkt. Srdce je nejvíce ohroţeno právě v období od 15. května do 14. července, kdy zároveň vykazuje svou nejvyšší aktivitu. Jedním slovem, je to lásky čas, a pokud lásku v sobě nebo kolem sebe nevnímáme, přichází opak radosti a tím srdce velmi trpí. Srdce diagnostikujeme také v oblasti špičky nosu. Záleţí na tvaru, velikosti a zabarvení, abychom si udělali představu o jeho stavu a funkčnosti Vápník a hořčík. Jak jistě víte, vše ve vesmíru pracuje s působením energií jin a jang (v harmonii, rovnováze). Srdce není výjimkou. Vápník (jang) zabezpečuje staţení srdečního svalu a hořčík (jin) zajišťuje jeho dilataci, uvolnění. V případě nedostatku těchto prvků v organismu můţe docházet k uvolňování vápníku z kostí a jeho usazování na stěnách cév, které pak kalcifikují. Dalšími průvodními jevy mohou být bolesti hlavy, zad v kříţi, třes rukou nebo i celkový neklidný spánek a samozřejmě srdeční nepravidelnost. Jeden recept na čištění krve : Plátek chleba namazat medem, posypat rozdrobeným droždím (kvasnicemi), na to ještě přidat rozetřený česnek a vše rozetřít nožem. Stačí si prý dát tento chlebík jen občas a krevní testy pak budou vypadat úplně jinak než ty předešlé Můžete vyzkoušet. Tenké střevo jako párový orgán Srdce Tenké střevo je párovým orgánem, a jak bylo uţ dříve řečeno, jestliţe máme problém v jednom orgánu, v partnerském se to odrazí také. Jakmile budeme přijímat nevhodnou potravu, stěny tenkého střeva se začnou potahovat hlenem a tukem. Zhorší se kvalita krve, protoţe se nedostatečně tvoří krevní tělíska a plazma. Tohle prostředí je pak velmi kyselé a to můţe nastartovat aţ takové procesy, jako je rakovina. Zároveň se tak zanesené tenké střevo rozšiřuje a navenek můţeme sledovat, jak nám tloustne břicho. Zduření tenkého střeva se nám také projeví zduřením vnitřního dolního rtu. 2

3 Jestliţe máme jiţ predispozičně oslabené orgány (srdce, tenké střevo), slabou kapacitu pohlavních orgánů, projeví se nám to nevýraznou konturou kolem úst ve střední části. Je to, jako by ret mizel v obličeji bez ohraničení. Naopak je-li v těchto orgánech vše v pořádku, vidíme velmi výraznou konturu kolem celých rtů. Je to znamením dobrých funkcí a zároveň znamením vytrvalosti a houţevnatosti. Většina dětí vykazuje právě v této oblasti značnou toxicitu prostřednictvím jakoby rezavého věnečku kolem zornice. Tenké střevo plní v těle také úkol vstřebávání ţivin z potravy a zároveň, z duchovního hlediska, je to tzv. analyzátor a zapisovatel dne. Tzn. ţádné situace bychom neměli příliš pitvat, spíše brát své chyby jako ponaučení pro dny příští a tím celou věc opustit. Kdyţ se stále zaobíráme nějakým proţitkem, kdyţ se svíráme v obavách a výčitkách, nemůţe naše střevo plnit funkci výţivy, neboť je sevřeno stejně jako my. Přestaňte pitvat, přemítat a jděte dál Cholesterol Zvýšený cholesterol a krevní tuky jdou často ruku v ruce s vysokým krevním tlakem. Z hlediska čínské medicíny se jedná o dva typy příčin - stav nadbytku nebo stav nedostatku. STAV NADBYTKU odpovídá většinou vlhku a horku v Játrech a Ţlučníku nebo v Ţaludku a ve Slezině. Je způsobený většinou buď špatnou ţivotosprávou, hlavně stravou (nadměrnou konzumací tučných nebo sladkých jídel, smaţených, pečených a grilovaných mas, alkoholu apod.), nebo konstitučně daným vrozeným typem vlhka a horka. Takový člověk má typický vzhled kulaťoučká postava s červeným a mastným obličejem, hojné vylučování potu Představte si horkou trubku, v níţ neteče čirá, ale kalná voda, která se horkem odpařuje a zahušťuje. Cholesterol se spolu s krevními tuky usazuje v různých částech těla v místě nejmenšího odporu a můţe vyvolat zvýšený krevní tlak, tromby, embolie, anginu pectoris, srdeční infarkty apod. Rovněţ i dna je způsobena usazováním nadměrného kalu (kyseliny močové a kreatininu) v kloubech. Záchvaty dny jsou pak vyvolány blokádou kalu v trubkách, doslova ucpáním kloubů, neboť kaţdá bolest je hlad tkáně po energii, která tak, díky zanesení trubek, volně neproudí. Situaci si můţeme představit jako rybník (organizmus) se stojatou vodou (obezitou). Rybník je trvale kontaminován např. močůvkou (kaţdodenní nadměrně tučnou či jinak nevhodnou stravou). Tato močůvka brání rybám a rostlinám (ostatním orgánům) v rybníce 3

4 v jejich obvyklé činnosti (zhoršuje se krevní oběh, zvyšuje se krevní tlak, objevuje se dna) a brání i ţivotu vůbec (dojde k mozkové mrtvici s fatálními následky). Moţnosti, jak vyčistit rybník (organizmus) a zbavit se močůvky (cholesterolu), jsou pak následující: 1. Vypuštění rybníka (pomocí chemických léků). Tím zmizí spolu s vodou sice i močůvka (cholesterol), ale úbytek vody v rybníce se projeví i na jeho dalším osudu (vliv vedlejších účinků léků) bez vody hynou ryby i rostliny Navíc, pokud neodstraníme trvalý přítok močůvky (v podobě tučné či jinak nevhodné stravy), toto opatření nemá dlouhého trvání. 2. Vyčištění močůvky (cholesterolu) přírodními rostlinami (bylinnými směsmi). Proces probíhá asi tak, jako kdyţ se v biotopu přirozeně čistí voda pomocí vodních rostlin. Je třeba tedy rybník osadit specifickými rostlinami (cílené bylinné směsi), které mají vztah k močůvce (cholesterolu). Samozřejmostí je pak omezení přítoku další močůvky (změna jídelníčku). STAV NEDOSTATKU odpovídá většinou nedostatečnosti krve v játrech s její následnou stagnací. Objevuje se převáţně u ţen a je způsoben nadměrnou menstruací, dlouhým kojením či hormonální antikoncepcí. Nedostatečnost krve se projevuje v našem případě úbytkem vody v rybníce, která je navíc ještě upouštěna krevními ztrátami či řízenou menstruací v podobě hormonální antikoncepce. Tuto situaci (zvýšený cholesterol v důsledku nedostatku) si můţeme představit jako rybník (organizmus), ve kterém je málo vody (krve). V přírodě existují tzv. světské rybníky, např. v lomech či v pískovnách, které nemají přirozený přítok ani odtok vody a jsou závislé na dešťovém spadu. Proto, obzvláště u suchého a horkého typu (hlavně tedy u ţen), můţe dojít k vysušení vody přirozeným odpařováním a jakákoliv, byť sebemenší kontaminace močůvkou (cholesterolem), má jiţ určitý vliv na obyvatele rybníka (organizmu), tedy na ryby a rostliny (ostatní orgány). Asanace rybníka (organizmu) pak spočívá v doplňování vody (krve) zavedením přítoků a odtoků vody ve formě vhodné stravy a bylinných směsí. Vysoký krevní tlak Vysoký krevní tlak (hypertenze) je dnes občas nazýván tichým zabijákem lidstva, protoţe třetina z těch, kteří jím trpí, o něm ani neví. Emoční zátěţ a nepatřičná strava se čím dál víc skrytě a plíţivě projevuje na zdraví dnešní populace. Nejčastějšími subjektivními příznaky, podle kterých si člověk sám můţe poznat počínající hypertenzi, jsou podle čínské medicíny bolesti hlavy, závratě, pískání v uších či nejasné vidění. Dalšími příznaky pak jsou podráţděnost, vnitřní neklid, 4

5 náladovost, nespavost, pocit tlaku na prsou, poruchy paměti, zapomínání, zarudlý obličej a mravenčení či mrtvění končetin. Západní pohled na hypertenzi V západní medicíně je hypertenze asi z 95% řazena mezi tzv. primárně esenciální idiopatické onemocnění, tj. mezi onemocnění, u kterých nelze zjistit příčinu vzniku. Proto i léčba z pohledu západní medicíny tomu odpovídá, tedy povětšinou symptomatická (tj. tlumení příznaků) a obvykle doţivotní. Jen asi 10% je léčeno kauzálně (tj. podle příčiny). Optimální krevní tlak u dospělých by měl být kolem 120/80 mm Hg. Jako obvykle je vše vţdy individuální a relativní, takţe i zde záleţí na věku, fyzické konstituci a povaze pacienta. Krevní tlak je tvořen dvěma sloţkami vyšší naměřené číslo odpovídá tlaku srdce (systola), které vypuzuje krev, niţší číslo pak odpovídá elasticitě cév (diastole), která pod tlakem vrací krev zpět do srdce. Krevní oběh záleţí ještě na dalších fyziologických faktorech: Velikosti stahu srdce (tedy jakési srdeční pumpy, kdy u srdeční nedostatečnosti je malý vypuzovací objem krve); na elastičnosti cév (ta s věkem klesá); na periferní rezistenci (tj. na odporu cév po těle), na objemu krve v organismu, neboť čím více krve, tím více vody se zadrţuje v těle a na hustotě krve. Rizikové faktory hypertenze: DĚDIČNOST V případě hypertenze se mocná genetika uplatňuje jak u fyzické tak u psychické konstituce. Pokud naši předci byli podsadití, tlustí či vysoce emoční, zlostní a choleričtí, mohou tyto zděděné předpoklady zavdávat příčinu k oprávněným obavám do budoucna. Měli bychom se tudíţ vystříhat všeho, co můţe vyvolat hypertenzi. ŢIVOTOSPRÁVA Pravidelné kaţdodenní zvyky, jako je cvičení, spánek a práce, dávají našemu tělu určitý řád a pořádek. Vyvíjí se od dětství, jsou hluboce zakořeněné a jejich porušení ve středním věku můţe vést k hypertenzi, pokud uţ není vyvolána dědičností. Cvičit by se mělo nejlépe denně, spánek by měl být dostatečný a kvalitní (ne povrchový a s probouzením se), práce, která je nadměrná, ať uţ fyzická či duševní, vede k únavě a k přepracovanosti a postupně můţe vést k hypertenzi. EMOCE Lidské chování a extrémní emoce mohou téţ vyvolat hypertenzi. Jakékoliv emoce, ať jiţ pozitivní či negativní, pokud jsou nadměrné či dlouhodobé, mohou ve svém důsledku nakonec po čase škodit. Takové emoce jsou u hypertenze podstatně závaţnější neţ vliv stravy. 5

6 Příklad: Zdravá brokolice snědená ve stresu při pracovním obědě má v konečném důsledku podstatně větší škodlivé účinky na náš organizmus, neţ v pohodě a v klidu spořádaný nezdravý řízek. Predispozici k hypertenzi mají lidé zejména: nároční, akurátní, perfekcionisté, neschopní být nad věcí (neumí se povznést), bez empatie, sobečtí, ţárliví, tvrdohlaví, neschopní se uvolnit, choleričtí, frustrovaní, touţící po slávě, úspěchu, moci, s nadměrným egem, workholici. Nejhorší emocí je hněv, dále nadměrná radost a nepřiměřené starosti. STRAVA Strava je kapitola sama o sobě. Je zapotřebí zdůraznit několik nejdůležitějších parametrů: Způsob přípravy jídla: kaţdá potravina, která je ve styku s ohněm, vyvolává v organizmu toxické horko jeţ můţe vyvolat hypertenzi. Jde o jídla grilovaná, smaţená či řádně vypečená (ta pak budoucí hypertoniky řádně vypečou ). Rovněţ jídla z mikrovlnek, která je třeba nechat dostatečně vychladnout. Nejvhodnější jsou pro hypertoniky jídla dušená či vařená, pokud to jsou schopni akceptovat. Chuť: potrava silně kořeněná, ostrá, slaná, rychle připravovaná (minutky), na velkém ohni, výrazné chuti můţe vést ke vzniku hypertenze. Tuky: nadměrná konzumace ţivočišných tuků oslabuje slezinu a podporuje vznik hlenu, jenţ se usazuje na stěnách cév, čím sniţuje jejich průměr a zvyšuje tlak. Čínská medicína upřednostňuje sádlo a máslo, na rozdíl od západní preference ztuţených tuků, neboť tyto syntetické tuky, jeţ byly vyráběny hlavně v době války jako náhraţky tuků, jsou našemu tělu přirozeně cizí a náš organizmus je velmi těţko rozkládá a stojí ho to mnoho sil (vyčerpává slezinu). Vzpomeňte na vazelínu, namazanou na oji kol, která se v létě nerozloţí ani za čtyřicetistupňového horka, zatímco po sádle by za chvilku nezbyl ani mastný flek.. Alkohol: přináší horko do organizmu, které později můţe vyvolat hypertenzi. Vládne mylná představa, ţe po vypití skleničky se člověk uvolní a jang rozproudí, ale není to pravda a naopak alkohol můţe vyvolávat i deprese. Pravidelnost stravování: nepravidelná strava, nadměrná či častá oslabuje slezinu, jeţ pak nemůţe produkovat dostatek energie a krve. Srdce díky oslabené krvi musí pracovat rychleji, časem se unaví, coţ má za následek rozvoj hypertenze. Všeobecně se u hypertenze doporučuje omezit stimulující a jangová jídla, jako černá káva, alkohol, kořeněná jídla, tučná masa, kuře, zajíc, skopové, divočina, sůl a koření, naopak 6

7 všeobecně vhodné potraviny jsou lilek, celer, rajčata, česnek, obiloviny, rýţe, vařené hovězí a vepřové, veškeré ryby (kaţdá ryba je vţdy lepší neţ červené maso) a vše, co pochází z moře. (Poznámka: Černá káva s Ganodermou od firmy DXN dokáže krevní tlak naopak regulovat, takže pokud se už černé kávy nechcete vzdát více info v sekci Zajímavé informace - Zdravá káva s Ganodermou. Jsou i živoucí případy, kdy člověk, který měl již doživotně (dle lékaře) brát léky na vysoký tlak, díky této kávě již léky nepotřebuje.) Cholesterol jako prozatímní zachránce a proč je důleţité pít vodu (výtah z rozhovoru s Dr. F. Batmanghelid) Dr.B.: A existence celého farmaceutického průmyslu je založena na předkládání nepravdivých vědeckých závěrů a na jejich propagaci. Vtloukají je do mysli důvěřivých lidí, kteří nejsou zvědaví, proč tomu tak je. Dalším klamným závěrem je otázka cholesterolu. Cholesterol je jedním z nejdůleţitějších prvků pro přeţití lidského těla. Kdyţ začne tělo produkovat více cholesterolu, má k tomu důvod. Tímto důvodem rozhodně není blokovat srdeční tepny. Hladinu cholesterolu v těle měříme z krve, kterou odebereme z ţil. Nikde v dějinách lékařství neexistuje jediný záznam o případu, kdy cholesterol zablokoval ţíly v těle. Takţe problémem není lepivost cholesterolu, jak farmaceutický průmysl lidem vštěpuje cholesterol je lepkavý, sniţte jeho hladinu, jinak budete mít zablokované tepny, coţ je všechno nesmysl. Cholesterol ve skutečnosti zachraňuje lidské ţivoty, protoţe funguje jako obvaz, vodotěsný obvaz, který si tělo samo vyprojektovalo. Kdyţ se krev stává koncentrovanou a kyselou, a proudí staţenými tepnami nebo kapilárami při dehydrataci, pak dochází v arteriálním systému k odřeninám a trhlinám; samozřejmě nejprve v kapilárách srdce. Kdyby tam nebyl cholesterol, aby zakryl trhliny a oděrky, dostala by se krev pod membránu, sloupla ji a tato osoba by okamţitě zemřela. Cholesterol je vlastně prozatímní zachránce, který dává tělu čas, aby se ze svých problémů zotavilo. Nikdy jsme to nepochopili. Jsme impulzivní lékaři. Myslíme si, ţe kdyţ je něčeho moc, je třeba to sníţit, a kdyţ je něčeho málo, je třeba to zvýšit. Neptáme se, proč je toho málo nebo moc. Mike: A farmaceutické firmy vědí, že léčení cholesterolu je obrovský průmysl Dr. B: Je to desetimiliardový průmysl. Existuje zpráva, ţe tyto statiny - léky sniţující hladinu cholesterolu, ve skutečnosti způsobují amnézii. Jinými slovy, mozek zcela ztratí představu o tom, co se děje. Tato zpráva byla zveřejněna vynikajícím lékařem. Byl lékařem u letectva a je výzkumníkem v NASA. Ví, o čem mluví. Sám měl tento problém. Mike: Právě jsem se chtěl vyjádřit k počtu nežádoucích účinků, které byly zaznamenány při užívání statinů. Někteří lidé trpí extrémní bolestí svalů. Zdá se, ţe amnézie, kterou jste zmínil, je velmi častým neţádoucím účinkem. Avšak právě vyšla studie, viděl jsem to dnes ráno, která říká, ţe borůvky obsahují fytoţiviny, které prokazatelně sniţují hladinu takzvaného mastného cholesterolu LDL silněji neţ statiny. 7

8 8 Dr. B: Je to zajímavé, protoţe, kdyţ tělo zvýší hladinu produkce cholesterolu, dělá to v rámci nouzové situace. V normálním stavu má cholesterol v těle vytvořit buněčné membrány, mozkové buňky, izolace nervů a samozřejmě hormony a vitamin D. Takţe to jsou základní součásti, které cholesterol v těle vytváří. Nikdy bychom neměli zasahovat do cholesterolu, aniţ bychom věděli, proč začalo tělo zvyšovat jeho hladinu. Mike: Mám pro Vás otázku o vodě spousta lidí si myslí, že se hydratují, když konzumují nealkoholické nápoje, mléko nebo Gatorade, nebo všechny ty ostatní nápoje Dr. B: Gatorade je moţná v pořádku, ale obsahuje cukr, coţ není nijak zvlášť dobré pro lidi, kteří by dokonce mohli dostat hypoglykemii, nebo by to mohlo způsobit sekreci inzulínu. Tato sekrece inzulínu vyvolá pocit většího hladu a vede k přejídání. Ale pití Gatorade je v pořádku, kdyţ jste uprostřed golfové hry a slouţí vám jako dočasný sportovní nápoj. Okamţitě vám poskytne trochu minerálních látek, které jste pravděpodobně ztratili pocením. Ale nic nenahrazuje vodu vůbec nic. Ţádný nápoj ţádná káva, ţádný čaj, ţádné alkoholické nápoje. Ani ovocné šťávy. Kaţdý z nich má svůj vlastní program. Vaše tělo je zvyklé na tekutinu, která ţádný program nemá, protoţe tělo závisí na svobodě této tekutiny, vody, protoţe v těle jsou dva druhy vody. Je zde jiţ pouţívaná a zaměstnaná voda, která není vhodná pro nové funkce. Tělo potřebuje vodu novou, či volnou, k tomu, aby mohlo nové funkce vykonávat. Kdyţ dáte tělu nápoje obsahující cukr nebo kofein, tyto dvě látky mají v těle svůj vlastní chemický program. Maří účel potřeby vody. Dr. B: protože to, co říkám, je naprosto proti businessu. A nemluvíme tady o několika set tisících dolarů, ale o několika miliardách dolarů ročně. Neměli bychom čekat, aţ budeme mít ţízeň, protoţe voda je hlavním zdrojem energie. Do doby, neţ dostanete ţízeň, ztratíte energii z vody, kterou jste měli vypít dříve, neţ jste dostali ţízeň. Takţe pokud nedovolíte, aby benzínová nádrţ Vašeho automobilu vyschla, neţ zastavíte a natankujete, proč byste měli dovolit, aby Vaše tělo dostalo ţízeň, neţ si ve stánku u silnice koupíte nějakou vodu? Za prvé, lidé by nikdy neměli dovolit, aby dostali ţízeň měli by pít po celý den. Průměrný člověk potřebuje dva litry vody denně. Průměrný člověk ve skutečnosti potřebuje čtyři litry vody denně, ale dva litry musíme dodat. Další dva litry dostáváme z metabolismu jídla a obsahu vody v potravinách. Potřebujeme toto mnoţství vody k výrobě alespoň dvou litrů moči. Proto, aby se nezatěţovaly ledviny. Kdyţ pijeme dostatečné mnoţství vody tak, ţe je moč bezbarvá, je to dobré znamení. Hypertenze je další z těchto problémů. Kdyţ není v těle dost vody, nebo kdyţ se tělo stává dehydratované, pochází 66% ztráty vody z nitra buněk. 26% je z prostředí kolem buněk a pouze 8% se ztrácí z cévního systému. Ale cévní systém je pruţný stahuje se a uvolňuje, takţe nezjistíte problém, který se děje uvnitř buněk Vašeho těla testováním krve, které probíhá při tak velkém mnoţství stavů. Kdyby lidé pili vodu v pravidelných intervalech a přijímali dostatek soli a minerálů pro rozšíření kapilárních lůţek, hypertenze by zcela zmizela. Existuje 60 milionů Američanů, kteří si neuvědomují, ţe hypertenze je vlastně jedním z projevů programů řízení sucha v těle, kdy tělo zahájí proces reverzní osmózy, aby dodalo vodu dovnitř těchto buněk, které trpí z 66% nedostatkem vody. Farmaceutický průmysl a lékaři arogantně a nevědomě léčí hypertenzi diuretiky.

9 Od věku 20 let se postupně, nepozorovaně, stáváme dehydratovaní, aniţ bychom o tom věděli. Ztrácíme naše vnímání ţízně. Kdyţ se dostaneme do věku 70 let, můţeme být naprosto a viditelně ţízniví, a přesto nerozpoznáme potřebu pít vodu, i kdyţ by byla voda poloţena vedle nás. Toto bylo děláno jako experiment. Vědec poţádal skupinu starších lidí, aby po dobu 24 hodin nepili vodu. O to stejné poţádal skupinu mladých lidí. Po 24 hodinách, kdyţ byla voda k dispozici, starší lidé nepoznali, ţe mají ţízeň. Mike: I po 24 hodinách bez vody? Dr. B: Ano. Dokonce, i kdyţ byla voda postavena vedle nich, někteří po ní nesáhli. Ale mladí lidé vodu pili a napravili tuto dehydrataci. Toto je velký problém a důvod, proč je tolik starších lidí naší společnosti nemocných, protoţe jsou zcela dehydrovaní a nepoznají to. Takţe, čekání na ţízeň znamená zemřít předčasně a velmi bolestně. To je vlastně název článku, který jsem zveřejnil na svých internetových stránkách, a také na NAFHIM, Národní asociace pro čestnost v medicíně. Za prvé, lidé by nikdy neměli dovolit, aby dostali ţízeň měli by pít po celý den. Proto, aby se nezatěţovaly ledviny. Kdyţ pijeme dostatečné mnoţství vody tak, ţe je moč bezbarvá, je to dobré znamení. Kdyţ moč zeţloutne, znamená to, ţe se tělo začíná dehydratovat a kdyţ zoranţoví, pak je tělo skutečně dehydratováno a některé části těla touto dehydratací trpí. Ve skutečnosti, z hodně dětí, které pijí limonády, se stanou hlupáci, ale jakmile jim tyto limonády vezmete, jejich známky se ohromně zlepší z trojek a čtyřek se stala dvojka. Protoţe něco v kofeinu potlačuje enzymy z tvorby paměti. A to je přesně to, protoţe kofein je toxická chemická látka je to chemická válka. Cokoliv, co by ji snědlo, by ztratilo své umění maskování, ostraţitost, dobrou reakci, dobrou odezvu a stalo by se snadnou kořistí pro predátory vlastního potravního řetězce. Pomoc pro Vaše srdce, cévy, oběhový systém české produkty OKG Pokud Vás trápí vysoký krevní tlak, cholesterol, srdeční a cévní problémy atd., OKG nabízí řešení prostřednictvím těchto tří přírodních produktů: OK Omega plus, OK Gama plus a OK Omega-3 Complete. Co mají všechny tyto tři produkty SPOLEČNÉ? ovlivňují KARDIOVASKULÁRNÍ systém, tzn. jednoduše řečeno podporují zdravý stav SRDCE, cév, tepen ţil, ale i těch nejjemnější kapilár a vlásečnic, čímţ pak ovlivňují zdravý stav VLASŮ, NEHTŮ a KŮŢE posilují srdeční činnost a předchází vzniku SRDEČNÍCH a MOZKOVÝCH příhod zvyšují PRUŢNOST STĚN CÉV (ty pak tolik nepraskají) posilují obranyschopnost a podporují regulaci váhy ovlivňují hladinu CHOLESTEROLU, hladinu krevního TLAKU i krevního CUKRU 9

10 podporují zdravý stav KLOUBŮ a celkově organismus POSILUJÍ A v čem se ODLIŠUJÍ? OK Gama+: 10 také obsahuje vitamíny A, E, D a také napomáhá zdravému stavu KLOUBŮ, ale navíc obsahuje ještě organický KŘEMÍK, který na sebe váţe vápník a ukládá ho PŘÍMO do KOSTÍ; tudíţ je velmi vhodný pro lidi trpící OSTEOPOROZOU (úbytkem vápníku). je tedy vhodná i pro ţeny v přechodu, ale téţ i pro děti, kterým se hodně kazí zoubky, nebo se jim lehce lámou kosti pro děti je opravdu velmi vhodná právě i pro zvýšení IMUNITY posiluje OČNÍ SÍTNICI, coţ je vhodné zejména pro cukrovkáře, kteří velmi často trpí zhoršením zraku důsledkem cukrovky OK Gama+ (115ml), doplněk stravy - směs upravených olejů ţivočišného a rostlinného původu s blahodárnými a revitalizujícími účinky určený k harmonizaci cévního a pohybového systému. OK Gama+ svým jedinečným působením zvyšuje účinnost výrobku OK Beta+. Unikátní a vysoce čisté ingredience zaručují PREMIUM kvalitu a zároveň Vaši spokojenost s výrobkem OK Gama+. OK Omega+: je pouze z rostlinných zdrojů a je velmi VHODNÁ pro lidi s EKZÉMY. Můţe se uţívat jak vnitřně tak i zevně; regeneruje kůţi naproti tomu OK Omega-3 Complete i OK Gama+ obsahují výtaţky z rybího oleje a tyto látky ekzematici ve většině případů nesnesou; proto pro ekzematiky je nejvhodnější právě klasická OK Omega+ OK Omega+ (115 ml), doplněk stravy pro zdravé srdce a cévní soustavu - exklusivní směs vysoce čistých rostlinných olejů s blahodárnými a revitalizujícími účinky vyrobená z vybraných druhů pupalkového, brutnákového a řepkového oleje obohacená vitamínem E... OK Omega-3 Complete: obsahuje Omega 3 nenasycené mastné kyseliny také z rybího oleje a další účinné látky ale také KOENZYM Q10 (ţeny vyuţívají i k mazání na obličej proti vráskám) co je ale nejvýznamnější na tomto produktu je ţe SNIŢUJE HLADINU CHOLESTEROLU (ale sniţuje špatný LDL cholesterol, ale dobrý HDL cholesterol naopak zvyšuje v tom je opravdu unikátní) obsahuje také vitamíny A, E, D a je velmi vhodný PRO TĚHOTNÉ maminky, nebo maminky po porodu (uţ v těhotenství totiţ ovlivňuje zdravý stav nervové soustavy miminka, zdravý vývoj kostí a zdravý vývoj mozkové tkáně)

11 posiluje také přirozenou OBRANYSCHOPNOST jak miminek tak i maminek a napomáhá i regeneraci maminek po porodu (nepadají po porodu vlasy a nemají deprese v šestinedělí) OM3C totiţ ovlivňuje také NERVOVOU SOUSTAVU nejen u miminek v bříšku ale i dospělých jedinců podporuje také významným způsobem zdravý stav KLOUBŮ z uvedených tří produktů patří mezi nejúčinnější pro zdravý stav SRDCE OK Omega-3 Complete (115ml) je doplněk stravy pro ochranu kardiovaskulárního systému. Jde o směs upravených olejů ţivočišného a rostlinného původu s blahodárnými a revitalizujícími účinky s přidanými rostlinnými steroly doplněná dalšími biologicky aktivními látkami s lahodnou chutí pomeranče. Více informací naleznete zde: okg-prirodni-produkty/ Zkušenosti s výrobky OKG: Po 7 letech jsem mohla vysadit léky! Moc děkuji za Emulips a OK Omegu plus. Po 4 měsících uţívání obou výrobků uţ nemusím brát léky na vysoký tlak, které jsem brala 7 let. Martina K., Lipník nad Bečvou Operace dcerky už není nutná! Moje mladší dcera (2 roky), měla od narození dírku na cévce na srdíčku. Před měsícem jsme byli u pana primáře, ten zkonstatoval, ţe je nutný malý zákrok. Šli jsme na předoperační vyšetření a pan primář nic nenašel. Trošku se divil, ale nechtěl to dávat znát. Anetce jsem ten měsíc dávala OK Omegu+ a OK Alfu+. Bylinkám jsem nevěřila, ale teď pevně věřím, ţe mají něco do sebe. Za zdraví mých dětí dám cokoli, tyto vloţené peníze nebyly promarněné! Hana A., Zlín Srdíčko v pořádku a navíc o 17 kg lehčí! V roce 1998 mi zjistili vysoký krevní tlak a díky tomu i deformaci srdeční stěny. Výrobky OKG pouţívám 8. rok. Celou dobu si drţím tlak v normě a před 4 lety při hloubkovém vyšetření srdce mi lékař sdělil, ţe mám srdíčko úplně v pořádku. Léky na tlak jsem měla brát do konce ţivota. Neberu je uţ několik let a přesto si drţím tlak v normě. Navíc jsem díky výrobkům OKG zhubla 17 kg a uţ 4 roky si váhu drţím! Dr. Jana S., Brno Nemusel jsem na druhou operaci srdce! Asi v r jsem začal mít problémy se srdíčkem (fibrilace síní). Stav se postupně natolik zhoršil, ţe jsem v r musel jít na operační zákrok. Stav se zlepšil, ale fibrilace síní pokračovaly dál. Byla mi doporučována další operace. Pak jsem začal uţívat OK Alfu plus, OK Omegu plus a Emulips - denně 3 měsíce a poté šel na pravidelnou čtvrtletní kontrolu. V nemocnici mi řekli, ţe můj stav se zlepšil natolik, ţe další operace zatím není nutná. Upravil se mi tlak, cholesterol i tuky v krvi. Na kontroly chodím jen 1x za půl roku a dodnes (7 let) jsem na operaci nemusel jít. Momentálně uţívám jen 3 tbl. denně na srdíčko, stav je 11

12 stabilizovaný. Lékař dokonce napsal do zprávy: "nyní na bylinkách, pokračovat v uţívání". Výrobky OKG beru jiţ několik let a nedám na ně dopustit. Štefan K., Brno Dnes už si troufnu jít na vycházku! Je mi 76 let. Mám srdeční vadu, léčím se několik let na cukrovku a vysoký krevní tlak. V posledních 6 měsících jsem byla 3x v nemocnici. Ubývalo mi sil a po prodělaných virozách jsem byla uţ tak zesláblá, ţe jsem nemohla sama o sebe pečovat. Dcera mi dala OK Alfu plus a OK Omegu plus. Začala jsem nabývat nových sil a asi po 3 týdnech jsem jiţ chodila po bytě. Dnes si troufnu jít i na vycházku - a jiţ bez doprovodu! Lépe se mi dýchá, lépe spím, sníţil se mi cholesterol z 6,5 na 3 mmol/l, upravil vysoký tlak a za 2 měsíce jsem zhubla 5 kg! Cítím se velice dobře, výrobky OKG mi moc pomohly, budu je uţívat nadále! Děkuji. Věra J., Domašov Méně léků a žaludeční vředy pryč! Jsem po infarktu, měla jsem potíţe s cévami, vysoký krevní tlak a cholesterol, brala jsem spoustu léků. Uţ po 2 měsících pravidelného uţívání Emulipsu a OK Omegy plus jsem cítila velkou úlevu, přestaly mě bolet nohy a po dohodě s lékařem jsem přestala uţívat léky na cévy, na spaní, cholesterol i tlak byl v normě a ještě 10 kg dole! Letos mi na gastroskopii zjistili ţaludeční vředy. 5 týdnů jsem uţívala OKG FactorBase. Po 2 měsících mi lékař sdělil: "po vředech ani stopy"! Dagmar K., Brno Mám tlak jako zamlada! Měla jsem vysoký krevní tlak 180/120. Pouţívám pravidelně OK Omegu plus a ve svých 70ti letech mám tlak 130/80. Letos jsem s výrobkem Emulips Slim zhubla 5 kg a cítím se výborně! Boţena Š., Brno Lékař se divil, co dělám... Jsem pod stálým lékařským dozorem, protoţe jsem byla ve velmi špatném zdravotním stavu. Po nasazení léků se výsledky 3 roky neměnily. Kaţdé 2,5 měsíce chodím na kontroly. Uţ 10 měsíců uţívám Emulips, OK Alfu plus a OK Omegu plus a při kaţdé kontrole se moje výsledky o něco zlepšily! Na poslední kontrole se mě lékař ptal, co dělám, protoţe mé výsledky jsou v normě - játra, cholesterol, vysoký krevní tlak i ledviny. Lékař mě pochválil i za to, ţe při kaţdé kontrole jsem zhubla 1 kg. Můj ošetřující lékař - primář interního oddělení Bratislavské nemocnice - mi doporučil, abych uţívala produkty OKG nadále. Kromě jiných nemocí mám také coxartrosu a artrosu v kolenou a ramenou. Asi 4 měsíce uţ nepociťuji v těchto místech ţádné bolesti. Jsem velice spokojená! Dr. Ladislava H., Bratislava I se štítnou žlázou jde hubnout! Jsem od r po operaci štítné ţlázy. Měla jsem nadváhu a mimo jiné i vysoký cholesterol (11,5 mmol/l). Uţívala jsem hodně léků a taky dietu bez valných výsledků. Začala jsem uţívat výrobky OKG - Emulips, OK Alfu plus, OK Omegu plus a během 3 měsíců byl cholesterol v normě. Při poslední kontrole byl cholesterol 4,56 mmol/l. Současně uţívám i ostatní produkty OKG. Teď uţ mi, po dohodě s lékařem, zůstal jediný lék - na štítnou ţlázu a to v poloviční dávce. Všechny potíţe odezněly a já se cítím báječně a o 15 kg příjemněji! Eva J., Brno 12

Rozhovor s Dr. Batmanghelidjem: Léčba vodou

Rozhovor s Dr. Batmanghelidjem: Léčba vodou Rozhovor s Dr. Batmanghelidjem: Léčba vodou Toto je exkluzivní rozhovor s Dr. Batmanghelidjem, autorem knihy Water for Health, For Healing, For Life (Voda pro zdraví, léčbu, život). Dr. B je také zakladatelem

Více

O VODĚ JINAK, NEŽ JSME ZVYKLÍ

O VODĚ JINAK, NEŽ JSME ZVYKLÍ Reportér Mike Adams byl zřejmě posledním novinářem, který s Dr. Batmanghelidjem, autorem knihy Water for Health, For Healing, For Life (Voda pro zdraví, léčbu, život) udělal exkluzivní rozhovor. Dr. Batmanghelidj

Více

O VODĚ JINAK, NEŽ JSME ZVYKLÍ Exkluzivní rozhovor s Dr. Batmanghelidjem, autorem knihy Voda pro zdraví, léčbu, život

O VODĚ JINAK, NEŽ JSME ZVYKLÍ Exkluzivní rozhovor s Dr. Batmanghelidjem, autorem knihy Voda pro zdraví, léčbu, život Reportér Mike Adams byl zřejmě posledním novinářem, který s Dr. Batmanghelidjem, autorem knihy Water for Health, For Healing, For Life (Voda pro zdraví, léčbu, život) udělal exkluzivní rozhovor. Dr. Batmanghelidj

Více

O VODĚ JINAK, NEŽ JSME ZVYKLÍ

O VODĚ JINAK, NEŽ JSME ZVYKLÍ Reportér Mike Adams byl zřejmě posledním novinářem, který s Dr. Batmanghelidjem, autorem knihy Water for Health, For Healing, For Life (Voda pro zdraví, léčbu, život) udělal exkluzivní rozhovor. Dr. Batmanghelidj

Více

Praktická kniha detoxikace a očisty organismu. Jan Anděl ZDRAVÍ S ÚSMĚVEM s.r.o. www.zdravisusmevem.cz

Praktická kniha detoxikace a očisty organismu. Jan Anděl ZDRAVÍ S ÚSMĚVEM s.r.o. www.zdravisusmevem.cz Praktická kniha detoxikace a očisty organismu Jan Anděl ZDRAVÍ S ÚSMĚVEM s.r.o. 2 Obsah: Lidské tělo v hlavní roli 4 Detoxikace za starých časů 9 Proč je třeba detoxikovat organismus 14 Jaké problémy se

Více

Zdravá výţiva a zdravý ţivotní styl v současné společnosti

Zdravá výţiva a zdravý ţivotní styl v současné společnosti Bankovní institut vysoká škola, a. s. Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních sluţeb Zdravá výţiva a zdravý ţivotní styl v současné společnosti Bakalářská práce Autor: Vlasta Kušová Ekonomika

Více

Alternativní výživa ve stravování

Alternativní výživa ve stravování Alternativní výživa ve stravování Bakalářská práce Barbora Lexová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. katedra hotelnictví Studijní obor: Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch Vedoucí bakalářské

Více

MUDr. Mária Paľová. Vlastní zkušenost s produkty Herbalife

MUDr. Mária Paľová. Vlastní zkušenost s produkty Herbalife MUDr. Mária Paľová Vlastní zkušenost s produkty Herbalife 1 Jak jsem se dostala k Herbalife. Samozřejmě, jako mnoho jiných žen, jsem i já bojovala s nadváhou a mnoha zdravotními problémy. Měla jsem již

Více

Jak se sám vyléčit během 15 dní. Health Ranger

Jak se sám vyléčit během 15 dní. Health Ranger Jak se sám vyléčit během 15 dní Health Ranger Obsah 1. část (Přehodnoťte si své chápání slova "zdraví")... 3 2. část (Tělo je ohromující sebeléčivý organismus)... 6 3. část (Jste tím, co do sebe absorbujete)...

Více

VÝŢIVA VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ. výukový program pro pedagogy na 2. stupni ZŠ

VÝŢIVA VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ. výukový program pro pedagogy na 2. stupni ZŠ VÝŢIVA VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ výukový program pro pedagogy na 2. stupni ZŠ PRAHA 2010 OBSAH: 1. ŢIVINY A VODA 6 1.1. ÚVOD 6 1.2. CÍL 7 1.3. DOPORUČENÝ HODINOVÝ ROZSAH 7 1.4. DOPORUČENÁ LITERATURA PRO UČITELE

Více

zkvalitnění a urychlení výroby našich vitamínů. aneb jak se zbavit obilniny, ovoce a zeleninu) jezte tolik, abyste si udrželi správnou

zkvalitnění a urychlení výroby našich vitamínů. aneb jak se zbavit obilniny, ovoce a zeleninu) jezte tolik, abyste si udrželi správnou Jarní úklid těla aneb jak se zbavit nebezpečných toxinů. R E P O R T Á Ž Více vitamínů pro Vás Divize farmacie otevřela část nových prostor a uvedla do provozu novou blistrovací linku, která umožní balit

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Požívání alkoholu a tabákových výrobků u žáků druhého stupně ZŠ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí práce: PaedDr. Libuše

Více

ZÁZRAČNÁ DETOXIKACE. Syrová strava a byliny pro dokonalou buněčnou regeneraci. Robert S. Morse (2004)

ZÁZRAČNÁ DETOXIKACE. Syrová strava a byliny pro dokonalou buněčnou regeneraci. Robert S. Morse (2004) 1 ZÁZRAČNÁ DETOXIKACE Syrová strava a byliny pro dokonalou buněčnou regeneraci Robert S. Morse (2004) Z anglického originálu: The Detox Miracle Sourcebook: Raw Foods and Herbs for Complete Cellular Regeneration.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY SPECIFIKA STRAVOVACÍCH NÁVYKŮ PŘED VYTRVALOSTNÍM VÝKONEM SE ZAMĚŘENÍM NA DLOUHÉ BĚHY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vendula Janoušková

Více

PLAMEN JE NEPŘÍTEL? Z OBSAHU:

PLAMEN JE NEPŘÍTEL? Z OBSAHU: ÈÍSLO 2 / BŘEZEN DUBEN 2004 ROÈNÍK X / 22 Kè PLAMEN JE NEPŘÍTEL? Někteří lidé se domnívají, že strava sestávající ze syrových, nevařených potravin je tou nejlepší a nejzdravější stravou a že se nejvíce

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií Informovanost ţáků SŠ v Táboře o problematice poruch příjmu potravy Diplomová práce Brno 2010 Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Lenka

Více

Výživa při prevenci a léčbě jaterních onemocnění. Lucie Neoralová

Výživa při prevenci a léčbě jaterních onemocnění. Lucie Neoralová Výživa při prevenci a léčbě jaterních onemocnění Lucie Neoralová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT 1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

VÝŽIVA Vydalo Ministerstvo zemědělství Odbor bezpečnosti potravin ZDRAVÍ

VÝŽIVA Vydalo Ministerstvo zemědělství Odbor bezpečnosti potravin ZDRAVÍ VÝŽIVA A ZDRAVÍ 2012 Použité zdroje: Výukový portál www.viscojis.cz/teens A-Z slovník pro spotřebitele www.agronavigator.cz/az Vypracoval kolektiv autorů: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D.; MUDr. Jolana Rambousková,CSc.;

Více

ZA VLASTNÍ. z obsahu:

ZA VLASTNÍ. z obsahu: èíslo 6 / listopad prosinec 2009 roèník Xv / 28 Kè ZA VLASTNÍ HODNOTOU z obsahu: ZÁCPA...4 LÉČBA NESPAVOSTI...6 HYPNÓZA A MOZEK...8 NEPŘIBERTE, HÝBEJTE SE!...10 POPULÁRNÍ DROGA...12 SLOVA UJIŠTĚNÍ...14

Více

Zdravé. zdraví. Světelná. příloha. Víte, co skutečně potřebují naše střeva? Velcí pomocníci Doplňky stravy. zbavit škodlivin. Metody, které zabírají

Zdravé. zdraví. Světelná. příloha. Víte, co skutečně potřebují naše střeva? Velcí pomocníci Doplňky stravy. zbavit škodlivin. Metody, které zabírají celostátní vydání / zdarma ročník 1, speciál březen vychází 25. ŮNORA 2013 www.grandkrasnaazdrava.cz příloha zdraví Velcí pomocníci Doplňky stravy Zdravé Odborný rádce Detoxikace Jak organismus zbavit

Více

12 utajovaných kroků pro: odkyselení organismu. Jan Anděl ZDRAVÍ S ÚSMĚVEM s.r.o. www.zdravisusmevem.cz

12 utajovaných kroků pro: odkyselení organismu. Jan Anděl ZDRAVÍ S ÚSMĚVEM s.r.o. www.zdravisusmevem.cz 12 utajovaných kroků pro: odkyselení organismu Jan Anděl ZDRAVÍ S ÚSMĚVEM s.r.o. 2 Obsah: Jaká je nejčastější příčina překyselení organismu. 3 Jaký vliv má na překyselení správná činnost ţaludku 4 Při

Více

Zdravá výživa a zdravý životní styl v současné společnosti

Zdravá výživa a zdravý životní styl v současné společnosti Bankovní institut vysoká škola, a.s. Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních služeb Zdravá výživa a zdravý životní styl v současné společnosti Bakalářská práce Autor: Marcela Mesochoridisová

Více

prameny Pokusní králíci zdraví 1/2011 Normy znečištění životního prostředí jsou v podstatě upravovány podle reakcí našich organismů. Více na str.

prameny Pokusní králíci zdraví 1/2011 Normy znečištění životního prostředí jsou v podstatě upravovány podle reakcí našich organismů. Více na str. 1/2011 prameny Časopis o zdraví a harmonickém životním stylu leden únor ročník XVII. cena 32 Kč zdraví Pokusní králíci Normy znečištění životního prostředí jsou v podstatě upravovány podle reakcí našich

Více

ZÁZRAČNÝ CHLOROFYL Z OBSAHU:

ZÁZRAČNÝ CHLOROFYL Z OBSAHU: ÈÍSLO 4 / ČERVENEC SRPEN 2005 ROÈNÍK XI / 28 Kè ZÁZRAČNÝ CHLOROFYL Co se vám vybaví, když slyšíte slovo chlorofyl? Podvědomé spojení s dávnými hodinami biologie? Pokud jste se ve své mysli právě ocitli

Více

ZPRAVODAJ. Hemann, s.r.o.

ZPRAVODAJ. Hemann, s.r.o. ZPRAVODAJ Hemann, s.r.o. 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, Okružní 1495, tel.: 558 676 160, tel., fax: 558 679 376 http: // HYPERLINK http://www.hemann.cz, e-mail: HYPERLINK mailto:hemann@hemann.cz Nepravidelné

Více

Jednoduché instrukce pro 1 až 14-denní půst Nathaniel Hawthorne Bronner, Jr.

Jednoduché instrukce pro 1 až 14-denní půst Nathaniel Hawthorne Bronner, Jr. Začínáme s půstem Jednoduché instrukce pro 1 až 14-denní půst Nathaniel Hawthorne Bronner, Jr. 7. vydání Century Systems Atlanta, GA 1995-2000 All Rights Reserved ISBN 0-9631075-1-8 Anglický originál této

Více

METODIKA PROTIDROGOVÉ PREVENCE

METODIKA PROTIDROGOVÉ PREVENCE METODIKA PROTIDROGOVÉ PREVENCE OBECNĚ O DROGÁCH ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE Abychom se správně orientovali v problematice drog a protidrogové prevence, bude nejdříve nutné vysvětlit si pojem droga. (Pochází

Více

MAGAZÍN2/2014. DETOXikace ORGANISMU JAK NA TO?

MAGAZÍN2/2014. DETOXikace ORGANISMU JAK NA TO? ZDARMA uvnitř akční leták MAGAZÍN2/2014 JARNÍ ZELENINA Mrkvovo-sezamový salát Grilovaný losos s chřestem Salát s kuřecím masem a jarní zeleninou CVIČENÍ PRO KAŽDÉHO PILATES, BOSU A POWER PLATE DETOXikace

Více

"Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu".

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu. "Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu". Druhý díl: Ovlivnění zdravotního stavu dětí a dospívajících výživou Autorský kolektiv pod vedením prof. MUDr. Karla Martiníka, DrSc. Hradec Králové 2007

Více

Výživa ve výchově ke zdraví

Výživa ve výchově ke zdraví Příručka pro učitele k e-learningovému kurzu Výživa ve výchově ke zdraví Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. Mgr. Marcela Floriánková 2014 Příručka pro učitele k e-learningovému kurzu Výživa ve výchově ke zdraví

Více