E- magazín Červen-červenec 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E- magazín Červen-červenec 2012"

Transkript

1 Srdce, Krevní tlak, Cholesterol, ale i stav Kůţe, Nehtů, Vypadávání vlasů Prázdniny už pomalu ťukají na dveře a bude tu léto. Období výletů, dovolených, spousty zážitků, cachtání našich nejmenších v bazénech, mořích. Snad nejoblíbenější období téměř pro všechny, protože slunce nás nabíjí sluneční energií, bez které jsme většinou skleslí, unavení, zamračení. Určitě jste si také všimli, jak nás sluníčko naladí na lepší notu než když je zataženo, pošmourno a jak se cítíme, když se vzbudíme do slunečného rána, kdy nás po tváři laskají sluneční paprsky hned nám je lépe, jsme veselejší, optimističtější, usměvavější a šťastnější. V zemích, kde je málo slunečního svitu se uvádí i vyšší výskyt depresí, nemocí, lidé se dožívají kratšího věku Zkrátka platí, že bez slunce a vody by nebyl život. Kdyţ si představíme pentagram (pentagram na mém webu) a posuneme se po šipkách dále, dostaneme se k další dvojici párových orgánů vztahující se právě ke zmiňovanému létu, a to je dvojice: SRDCE TENKÉ STŘEVO. Čínská medicína toto místo definuje právě ročním obdobím: Léto, přesněji určuje i datumové rozmezí: , prvkem: Oheň, emocí: Radost Jak pracuje naše Srdce a Cévní systém? Srdce je čtyřkomorový udrţovací a přijímací orgán se soustavou chlopní, které krvi umoţňují proudit dovnitř a ven. Má dvě dutiny na pravé straně a dvě na levé straně. Horní dutiny se nazývají síně a dolní-větší se nazývají komory. Čerstvá okysličená krev proudí plicními tepnami do levé předsíně a mitrální chlopní do levé komory a odtud do celého těla, aby mu dodala ţiviny a okysličila jej. Kdyţ krev vykoná svou pouť kilometry cévního systému, vrací se zpět do horní pravé předsíně, odtud dolů do komory a pak do plic pro další kyslík. Nadledviny mají hlavní slovo v tom, jak silně naše srdce pumpuje krev a v jakém rytmu. O srdci se říká, ţe je to pumpa, ale ve skutečnosti získává svůj tlak z plic. Ačkoli tepny, vlásečnice a ţíly nejsou orgány ani ţlázy, představují spojení do kaţdé buňky v našem těle, včetně těch, které tvoří orgány a ţlázy. Jejich úkolem je dopravovat ţivotně důleţité palivo a stavební materiál do všech buněk. Cévní systém transportuje naši fyzickou ţivotní sílu, krev. Ta se vyuţívá k přepravě ţivin, hormonů, enzymů, kyslíku, antioxidantů atd. Pomáhá lymfatickému systému odstraňovat buněčný a metabolický odpad a můţe dramaticky ovlivnit naší tělesnou teplotu. Zdraví našich buněk tedy závisí na zdraví a síle cévního systému a na krvi, která jím protéká. 1

2 Tento ţivotně důleţitý systém poškozují kyselinotvorná strava, nadměrně lepivá jídla (jako rafinované škroby), chemikálie, těţké kovy, minerály a nedostatečné zuţitkování vápníku v těle (způsobené oslabenou funkcí štítné ţlázy). Cévní stěny jsou citlivé na záněty způsobené kyselinami, které pocházejí z potravy nebo jsou vedlejším produktem metabolismu. Pokud takový zánět není zastaven, dojde k vytvoření cholesterolového povlaku.. Srdce a cévní systém jsou orgány, které jsou v současné době dost zatěţovány. Jiţ zaráţející statistika tvrdí, ţe kaţdou čtvrthodinku zemře v této republice jeden člověk na infarkt. Srdce je nejvíce ohroţeno právě v období od 15. května do 14. července, kdy zároveň vykazuje svou nejvyšší aktivitu. Jedním slovem, je to lásky čas, a pokud lásku v sobě nebo kolem sebe nevnímáme, přichází opak radosti a tím srdce velmi trpí. Srdce diagnostikujeme také v oblasti špičky nosu. Záleţí na tvaru, velikosti a zabarvení, abychom si udělali představu o jeho stavu a funkčnosti Vápník a hořčík. Jak jistě víte, vše ve vesmíru pracuje s působením energií jin a jang (v harmonii, rovnováze). Srdce není výjimkou. Vápník (jang) zabezpečuje staţení srdečního svalu a hořčík (jin) zajišťuje jeho dilataci, uvolnění. V případě nedostatku těchto prvků v organismu můţe docházet k uvolňování vápníku z kostí a jeho usazování na stěnách cév, které pak kalcifikují. Dalšími průvodními jevy mohou být bolesti hlavy, zad v kříţi, třes rukou nebo i celkový neklidný spánek a samozřejmě srdeční nepravidelnost. Jeden recept na čištění krve : Plátek chleba namazat medem, posypat rozdrobeným droždím (kvasnicemi), na to ještě přidat rozetřený česnek a vše rozetřít nožem. Stačí si prý dát tento chlebík jen občas a krevní testy pak budou vypadat úplně jinak než ty předešlé Můžete vyzkoušet. Tenké střevo jako párový orgán Srdce Tenké střevo je párovým orgánem, a jak bylo uţ dříve řečeno, jestliţe máme problém v jednom orgánu, v partnerském se to odrazí také. Jakmile budeme přijímat nevhodnou potravu, stěny tenkého střeva se začnou potahovat hlenem a tukem. Zhorší se kvalita krve, protoţe se nedostatečně tvoří krevní tělíska a plazma. Tohle prostředí je pak velmi kyselé a to můţe nastartovat aţ takové procesy, jako je rakovina. Zároveň se tak zanesené tenké střevo rozšiřuje a navenek můţeme sledovat, jak nám tloustne břicho. Zduření tenkého střeva se nám také projeví zduřením vnitřního dolního rtu. 2

3 Jestliţe máme jiţ predispozičně oslabené orgány (srdce, tenké střevo), slabou kapacitu pohlavních orgánů, projeví se nám to nevýraznou konturou kolem úst ve střední části. Je to, jako by ret mizel v obličeji bez ohraničení. Naopak je-li v těchto orgánech vše v pořádku, vidíme velmi výraznou konturu kolem celých rtů. Je to znamením dobrých funkcí a zároveň znamením vytrvalosti a houţevnatosti. Většina dětí vykazuje právě v této oblasti značnou toxicitu prostřednictvím jakoby rezavého věnečku kolem zornice. Tenké střevo plní v těle také úkol vstřebávání ţivin z potravy a zároveň, z duchovního hlediska, je to tzv. analyzátor a zapisovatel dne. Tzn. ţádné situace bychom neměli příliš pitvat, spíše brát své chyby jako ponaučení pro dny příští a tím celou věc opustit. Kdyţ se stále zaobíráme nějakým proţitkem, kdyţ se svíráme v obavách a výčitkách, nemůţe naše střevo plnit funkci výţivy, neboť je sevřeno stejně jako my. Přestaňte pitvat, přemítat a jděte dál Cholesterol Zvýšený cholesterol a krevní tuky jdou často ruku v ruce s vysokým krevním tlakem. Z hlediska čínské medicíny se jedná o dva typy příčin - stav nadbytku nebo stav nedostatku. STAV NADBYTKU odpovídá většinou vlhku a horku v Játrech a Ţlučníku nebo v Ţaludku a ve Slezině. Je způsobený většinou buď špatnou ţivotosprávou, hlavně stravou (nadměrnou konzumací tučných nebo sladkých jídel, smaţených, pečených a grilovaných mas, alkoholu apod.), nebo konstitučně daným vrozeným typem vlhka a horka. Takový člověk má typický vzhled kulaťoučká postava s červeným a mastným obličejem, hojné vylučování potu Představte si horkou trubku, v níţ neteče čirá, ale kalná voda, která se horkem odpařuje a zahušťuje. Cholesterol se spolu s krevními tuky usazuje v různých částech těla v místě nejmenšího odporu a můţe vyvolat zvýšený krevní tlak, tromby, embolie, anginu pectoris, srdeční infarkty apod. Rovněţ i dna je způsobena usazováním nadměrného kalu (kyseliny močové a kreatininu) v kloubech. Záchvaty dny jsou pak vyvolány blokádou kalu v trubkách, doslova ucpáním kloubů, neboť kaţdá bolest je hlad tkáně po energii, která tak, díky zanesení trubek, volně neproudí. Situaci si můţeme představit jako rybník (organizmus) se stojatou vodou (obezitou). Rybník je trvale kontaminován např. močůvkou (kaţdodenní nadměrně tučnou či jinak nevhodnou stravou). Tato močůvka brání rybám a rostlinám (ostatním orgánům) v rybníce 3

4 v jejich obvyklé činnosti (zhoršuje se krevní oběh, zvyšuje se krevní tlak, objevuje se dna) a brání i ţivotu vůbec (dojde k mozkové mrtvici s fatálními následky). Moţnosti, jak vyčistit rybník (organizmus) a zbavit se močůvky (cholesterolu), jsou pak následující: 1. Vypuštění rybníka (pomocí chemických léků). Tím zmizí spolu s vodou sice i močůvka (cholesterol), ale úbytek vody v rybníce se projeví i na jeho dalším osudu (vliv vedlejších účinků léků) bez vody hynou ryby i rostliny Navíc, pokud neodstraníme trvalý přítok močůvky (v podobě tučné či jinak nevhodné stravy), toto opatření nemá dlouhého trvání. 2. Vyčištění močůvky (cholesterolu) přírodními rostlinami (bylinnými směsmi). Proces probíhá asi tak, jako kdyţ se v biotopu přirozeně čistí voda pomocí vodních rostlin. Je třeba tedy rybník osadit specifickými rostlinami (cílené bylinné směsi), které mají vztah k močůvce (cholesterolu). Samozřejmostí je pak omezení přítoku další močůvky (změna jídelníčku). STAV NEDOSTATKU odpovídá většinou nedostatečnosti krve v játrech s její následnou stagnací. Objevuje se převáţně u ţen a je způsoben nadměrnou menstruací, dlouhým kojením či hormonální antikoncepcí. Nedostatečnost krve se projevuje v našem případě úbytkem vody v rybníce, která je navíc ještě upouštěna krevními ztrátami či řízenou menstruací v podobě hormonální antikoncepce. Tuto situaci (zvýšený cholesterol v důsledku nedostatku) si můţeme představit jako rybník (organizmus), ve kterém je málo vody (krve). V přírodě existují tzv. světské rybníky, např. v lomech či v pískovnách, které nemají přirozený přítok ani odtok vody a jsou závislé na dešťovém spadu. Proto, obzvláště u suchého a horkého typu (hlavně tedy u ţen), můţe dojít k vysušení vody přirozeným odpařováním a jakákoliv, byť sebemenší kontaminace močůvkou (cholesterolem), má jiţ určitý vliv na obyvatele rybníka (organizmu), tedy na ryby a rostliny (ostatní orgány). Asanace rybníka (organizmu) pak spočívá v doplňování vody (krve) zavedením přítoků a odtoků vody ve formě vhodné stravy a bylinných směsí. Vysoký krevní tlak Vysoký krevní tlak (hypertenze) je dnes občas nazýván tichým zabijákem lidstva, protoţe třetina z těch, kteří jím trpí, o něm ani neví. Emoční zátěţ a nepatřičná strava se čím dál víc skrytě a plíţivě projevuje na zdraví dnešní populace. Nejčastějšími subjektivními příznaky, podle kterých si člověk sám můţe poznat počínající hypertenzi, jsou podle čínské medicíny bolesti hlavy, závratě, pískání v uších či nejasné vidění. Dalšími příznaky pak jsou podráţděnost, vnitřní neklid, 4

5 náladovost, nespavost, pocit tlaku na prsou, poruchy paměti, zapomínání, zarudlý obličej a mravenčení či mrtvění končetin. Západní pohled na hypertenzi V západní medicíně je hypertenze asi z 95% řazena mezi tzv. primárně esenciální idiopatické onemocnění, tj. mezi onemocnění, u kterých nelze zjistit příčinu vzniku. Proto i léčba z pohledu západní medicíny tomu odpovídá, tedy povětšinou symptomatická (tj. tlumení příznaků) a obvykle doţivotní. Jen asi 10% je léčeno kauzálně (tj. podle příčiny). Optimální krevní tlak u dospělých by měl být kolem 120/80 mm Hg. Jako obvykle je vše vţdy individuální a relativní, takţe i zde záleţí na věku, fyzické konstituci a povaze pacienta. Krevní tlak je tvořen dvěma sloţkami vyšší naměřené číslo odpovídá tlaku srdce (systola), které vypuzuje krev, niţší číslo pak odpovídá elasticitě cév (diastole), která pod tlakem vrací krev zpět do srdce. Krevní oběh záleţí ještě na dalších fyziologických faktorech: Velikosti stahu srdce (tedy jakési srdeční pumpy, kdy u srdeční nedostatečnosti je malý vypuzovací objem krve); na elastičnosti cév (ta s věkem klesá); na periferní rezistenci (tj. na odporu cév po těle), na objemu krve v organismu, neboť čím více krve, tím více vody se zadrţuje v těle a na hustotě krve. Rizikové faktory hypertenze: DĚDIČNOST V případě hypertenze se mocná genetika uplatňuje jak u fyzické tak u psychické konstituce. Pokud naši předci byli podsadití, tlustí či vysoce emoční, zlostní a choleričtí, mohou tyto zděděné předpoklady zavdávat příčinu k oprávněným obavám do budoucna. Měli bychom se tudíţ vystříhat všeho, co můţe vyvolat hypertenzi. ŢIVOTOSPRÁVA Pravidelné kaţdodenní zvyky, jako je cvičení, spánek a práce, dávají našemu tělu určitý řád a pořádek. Vyvíjí se od dětství, jsou hluboce zakořeněné a jejich porušení ve středním věku můţe vést k hypertenzi, pokud uţ není vyvolána dědičností. Cvičit by se mělo nejlépe denně, spánek by měl být dostatečný a kvalitní (ne povrchový a s probouzením se), práce, která je nadměrná, ať uţ fyzická či duševní, vede k únavě a k přepracovanosti a postupně můţe vést k hypertenzi. EMOCE Lidské chování a extrémní emoce mohou téţ vyvolat hypertenzi. Jakékoliv emoce, ať jiţ pozitivní či negativní, pokud jsou nadměrné či dlouhodobé, mohou ve svém důsledku nakonec po čase škodit. Takové emoce jsou u hypertenze podstatně závaţnější neţ vliv stravy. 5

6 Příklad: Zdravá brokolice snědená ve stresu při pracovním obědě má v konečném důsledku podstatně větší škodlivé účinky na náš organizmus, neţ v pohodě a v klidu spořádaný nezdravý řízek. Predispozici k hypertenzi mají lidé zejména: nároční, akurátní, perfekcionisté, neschopní být nad věcí (neumí se povznést), bez empatie, sobečtí, ţárliví, tvrdohlaví, neschopní se uvolnit, choleričtí, frustrovaní, touţící po slávě, úspěchu, moci, s nadměrným egem, workholici. Nejhorší emocí je hněv, dále nadměrná radost a nepřiměřené starosti. STRAVA Strava je kapitola sama o sobě. Je zapotřebí zdůraznit několik nejdůležitějších parametrů: Způsob přípravy jídla: kaţdá potravina, která je ve styku s ohněm, vyvolává v organizmu toxické horko jeţ můţe vyvolat hypertenzi. Jde o jídla grilovaná, smaţená či řádně vypečená (ta pak budoucí hypertoniky řádně vypečou ). Rovněţ jídla z mikrovlnek, která je třeba nechat dostatečně vychladnout. Nejvhodnější jsou pro hypertoniky jídla dušená či vařená, pokud to jsou schopni akceptovat. Chuť: potrava silně kořeněná, ostrá, slaná, rychle připravovaná (minutky), na velkém ohni, výrazné chuti můţe vést ke vzniku hypertenze. Tuky: nadměrná konzumace ţivočišných tuků oslabuje slezinu a podporuje vznik hlenu, jenţ se usazuje na stěnách cév, čím sniţuje jejich průměr a zvyšuje tlak. Čínská medicína upřednostňuje sádlo a máslo, na rozdíl od západní preference ztuţených tuků, neboť tyto syntetické tuky, jeţ byly vyráběny hlavně v době války jako náhraţky tuků, jsou našemu tělu přirozeně cizí a náš organizmus je velmi těţko rozkládá a stojí ho to mnoho sil (vyčerpává slezinu). Vzpomeňte na vazelínu, namazanou na oji kol, která se v létě nerozloţí ani za čtyřicetistupňového horka, zatímco po sádle by za chvilku nezbyl ani mastný flek.. Alkohol: přináší horko do organizmu, které později můţe vyvolat hypertenzi. Vládne mylná představa, ţe po vypití skleničky se člověk uvolní a jang rozproudí, ale není to pravda a naopak alkohol můţe vyvolávat i deprese. Pravidelnost stravování: nepravidelná strava, nadměrná či častá oslabuje slezinu, jeţ pak nemůţe produkovat dostatek energie a krve. Srdce díky oslabené krvi musí pracovat rychleji, časem se unaví, coţ má za následek rozvoj hypertenze. Všeobecně se u hypertenze doporučuje omezit stimulující a jangová jídla, jako černá káva, alkohol, kořeněná jídla, tučná masa, kuře, zajíc, skopové, divočina, sůl a koření, naopak 6

7 všeobecně vhodné potraviny jsou lilek, celer, rajčata, česnek, obiloviny, rýţe, vařené hovězí a vepřové, veškeré ryby (kaţdá ryba je vţdy lepší neţ červené maso) a vše, co pochází z moře. (Poznámka: Černá káva s Ganodermou od firmy DXN dokáže krevní tlak naopak regulovat, takže pokud se už černé kávy nechcete vzdát více info v sekci Zajímavé informace - Zdravá káva s Ganodermou. Jsou i živoucí případy, kdy člověk, který měl již doživotně (dle lékaře) brát léky na vysoký tlak, díky této kávě již léky nepotřebuje.) Cholesterol jako prozatímní zachránce a proč je důleţité pít vodu (výtah z rozhovoru s Dr. F. Batmanghelid) Dr.B.: A existence celého farmaceutického průmyslu je založena na předkládání nepravdivých vědeckých závěrů a na jejich propagaci. Vtloukají je do mysli důvěřivých lidí, kteří nejsou zvědaví, proč tomu tak je. Dalším klamným závěrem je otázka cholesterolu. Cholesterol je jedním z nejdůleţitějších prvků pro přeţití lidského těla. Kdyţ začne tělo produkovat více cholesterolu, má k tomu důvod. Tímto důvodem rozhodně není blokovat srdeční tepny. Hladinu cholesterolu v těle měříme z krve, kterou odebereme z ţil. Nikde v dějinách lékařství neexistuje jediný záznam o případu, kdy cholesterol zablokoval ţíly v těle. Takţe problémem není lepivost cholesterolu, jak farmaceutický průmysl lidem vštěpuje cholesterol je lepkavý, sniţte jeho hladinu, jinak budete mít zablokované tepny, coţ je všechno nesmysl. Cholesterol ve skutečnosti zachraňuje lidské ţivoty, protoţe funguje jako obvaz, vodotěsný obvaz, který si tělo samo vyprojektovalo. Kdyţ se krev stává koncentrovanou a kyselou, a proudí staţenými tepnami nebo kapilárami při dehydrataci, pak dochází v arteriálním systému k odřeninám a trhlinám; samozřejmě nejprve v kapilárách srdce. Kdyby tam nebyl cholesterol, aby zakryl trhliny a oděrky, dostala by se krev pod membránu, sloupla ji a tato osoba by okamţitě zemřela. Cholesterol je vlastně prozatímní zachránce, který dává tělu čas, aby se ze svých problémů zotavilo. Nikdy jsme to nepochopili. Jsme impulzivní lékaři. Myslíme si, ţe kdyţ je něčeho moc, je třeba to sníţit, a kdyţ je něčeho málo, je třeba to zvýšit. Neptáme se, proč je toho málo nebo moc. Mike: A farmaceutické firmy vědí, že léčení cholesterolu je obrovský průmysl Dr. B: Je to desetimiliardový průmysl. Existuje zpráva, ţe tyto statiny - léky sniţující hladinu cholesterolu, ve skutečnosti způsobují amnézii. Jinými slovy, mozek zcela ztratí představu o tom, co se děje. Tato zpráva byla zveřejněna vynikajícím lékařem. Byl lékařem u letectva a je výzkumníkem v NASA. Ví, o čem mluví. Sám měl tento problém. Mike: Právě jsem se chtěl vyjádřit k počtu nežádoucích účinků, které byly zaznamenány při užívání statinů. Někteří lidé trpí extrémní bolestí svalů. Zdá se, ţe amnézie, kterou jste zmínil, je velmi častým neţádoucím účinkem. Avšak právě vyšla studie, viděl jsem to dnes ráno, která říká, ţe borůvky obsahují fytoţiviny, které prokazatelně sniţují hladinu takzvaného mastného cholesterolu LDL silněji neţ statiny. 7

8 8 Dr. B: Je to zajímavé, protoţe, kdyţ tělo zvýší hladinu produkce cholesterolu, dělá to v rámci nouzové situace. V normálním stavu má cholesterol v těle vytvořit buněčné membrány, mozkové buňky, izolace nervů a samozřejmě hormony a vitamin D. Takţe to jsou základní součásti, které cholesterol v těle vytváří. Nikdy bychom neměli zasahovat do cholesterolu, aniţ bychom věděli, proč začalo tělo zvyšovat jeho hladinu. Mike: Mám pro Vás otázku o vodě spousta lidí si myslí, že se hydratují, když konzumují nealkoholické nápoje, mléko nebo Gatorade, nebo všechny ty ostatní nápoje Dr. B: Gatorade je moţná v pořádku, ale obsahuje cukr, coţ není nijak zvlášť dobré pro lidi, kteří by dokonce mohli dostat hypoglykemii, nebo by to mohlo způsobit sekreci inzulínu. Tato sekrece inzulínu vyvolá pocit většího hladu a vede k přejídání. Ale pití Gatorade je v pořádku, kdyţ jste uprostřed golfové hry a slouţí vám jako dočasný sportovní nápoj. Okamţitě vám poskytne trochu minerálních látek, které jste pravděpodobně ztratili pocením. Ale nic nenahrazuje vodu vůbec nic. Ţádný nápoj ţádná káva, ţádný čaj, ţádné alkoholické nápoje. Ani ovocné šťávy. Kaţdý z nich má svůj vlastní program. Vaše tělo je zvyklé na tekutinu, která ţádný program nemá, protoţe tělo závisí na svobodě této tekutiny, vody, protoţe v těle jsou dva druhy vody. Je zde jiţ pouţívaná a zaměstnaná voda, která není vhodná pro nové funkce. Tělo potřebuje vodu novou, či volnou, k tomu, aby mohlo nové funkce vykonávat. Kdyţ dáte tělu nápoje obsahující cukr nebo kofein, tyto dvě látky mají v těle svůj vlastní chemický program. Maří účel potřeby vody. Dr. B: protože to, co říkám, je naprosto proti businessu. A nemluvíme tady o několika set tisících dolarů, ale o několika miliardách dolarů ročně. Neměli bychom čekat, aţ budeme mít ţízeň, protoţe voda je hlavním zdrojem energie. Do doby, neţ dostanete ţízeň, ztratíte energii z vody, kterou jste měli vypít dříve, neţ jste dostali ţízeň. Takţe pokud nedovolíte, aby benzínová nádrţ Vašeho automobilu vyschla, neţ zastavíte a natankujete, proč byste měli dovolit, aby Vaše tělo dostalo ţízeň, neţ si ve stánku u silnice koupíte nějakou vodu? Za prvé, lidé by nikdy neměli dovolit, aby dostali ţízeň měli by pít po celý den. Průměrný člověk potřebuje dva litry vody denně. Průměrný člověk ve skutečnosti potřebuje čtyři litry vody denně, ale dva litry musíme dodat. Další dva litry dostáváme z metabolismu jídla a obsahu vody v potravinách. Potřebujeme toto mnoţství vody k výrobě alespoň dvou litrů moči. Proto, aby se nezatěţovaly ledviny. Kdyţ pijeme dostatečné mnoţství vody tak, ţe je moč bezbarvá, je to dobré znamení. Hypertenze je další z těchto problémů. Kdyţ není v těle dost vody, nebo kdyţ se tělo stává dehydratované, pochází 66% ztráty vody z nitra buněk. 26% je z prostředí kolem buněk a pouze 8% se ztrácí z cévního systému. Ale cévní systém je pruţný stahuje se a uvolňuje, takţe nezjistíte problém, který se děje uvnitř buněk Vašeho těla testováním krve, které probíhá při tak velkém mnoţství stavů. Kdyby lidé pili vodu v pravidelných intervalech a přijímali dostatek soli a minerálů pro rozšíření kapilárních lůţek, hypertenze by zcela zmizela. Existuje 60 milionů Američanů, kteří si neuvědomují, ţe hypertenze je vlastně jedním z projevů programů řízení sucha v těle, kdy tělo zahájí proces reverzní osmózy, aby dodalo vodu dovnitř těchto buněk, které trpí z 66% nedostatkem vody. Farmaceutický průmysl a lékaři arogantně a nevědomě léčí hypertenzi diuretiky.

9 Od věku 20 let se postupně, nepozorovaně, stáváme dehydratovaní, aniţ bychom o tom věděli. Ztrácíme naše vnímání ţízně. Kdyţ se dostaneme do věku 70 let, můţeme být naprosto a viditelně ţízniví, a přesto nerozpoznáme potřebu pít vodu, i kdyţ by byla voda poloţena vedle nás. Toto bylo děláno jako experiment. Vědec poţádal skupinu starších lidí, aby po dobu 24 hodin nepili vodu. O to stejné poţádal skupinu mladých lidí. Po 24 hodinách, kdyţ byla voda k dispozici, starší lidé nepoznali, ţe mají ţízeň. Mike: I po 24 hodinách bez vody? Dr. B: Ano. Dokonce, i kdyţ byla voda postavena vedle nich, někteří po ní nesáhli. Ale mladí lidé vodu pili a napravili tuto dehydrataci. Toto je velký problém a důvod, proč je tolik starších lidí naší společnosti nemocných, protoţe jsou zcela dehydrovaní a nepoznají to. Takţe, čekání na ţízeň znamená zemřít předčasně a velmi bolestně. To je vlastně název článku, který jsem zveřejnil na svých internetových stránkách, a také na NAFHIM, Národní asociace pro čestnost v medicíně. Za prvé, lidé by nikdy neměli dovolit, aby dostali ţízeň měli by pít po celý den. Proto, aby se nezatěţovaly ledviny. Kdyţ pijeme dostatečné mnoţství vody tak, ţe je moč bezbarvá, je to dobré znamení. Kdyţ moč zeţloutne, znamená to, ţe se tělo začíná dehydratovat a kdyţ zoranţoví, pak je tělo skutečně dehydratováno a některé části těla touto dehydratací trpí. Ve skutečnosti, z hodně dětí, které pijí limonády, se stanou hlupáci, ale jakmile jim tyto limonády vezmete, jejich známky se ohromně zlepší z trojek a čtyřek se stala dvojka. Protoţe něco v kofeinu potlačuje enzymy z tvorby paměti. A to je přesně to, protoţe kofein je toxická chemická látka je to chemická válka. Cokoliv, co by ji snědlo, by ztratilo své umění maskování, ostraţitost, dobrou reakci, dobrou odezvu a stalo by se snadnou kořistí pro predátory vlastního potravního řetězce. Pomoc pro Vaše srdce, cévy, oběhový systém české produkty OKG Pokud Vás trápí vysoký krevní tlak, cholesterol, srdeční a cévní problémy atd., OKG nabízí řešení prostřednictvím těchto tří přírodních produktů: OK Omega plus, OK Gama plus a OK Omega-3 Complete. Co mají všechny tyto tři produkty SPOLEČNÉ? ovlivňují KARDIOVASKULÁRNÍ systém, tzn. jednoduše řečeno podporují zdravý stav SRDCE, cév, tepen ţil, ale i těch nejjemnější kapilár a vlásečnic, čímţ pak ovlivňují zdravý stav VLASŮ, NEHTŮ a KŮŢE posilují srdeční činnost a předchází vzniku SRDEČNÍCH a MOZKOVÝCH příhod zvyšují PRUŢNOST STĚN CÉV (ty pak tolik nepraskají) posilují obranyschopnost a podporují regulaci váhy ovlivňují hladinu CHOLESTEROLU, hladinu krevního TLAKU i krevního CUKRU 9

10 podporují zdravý stav KLOUBŮ a celkově organismus POSILUJÍ A v čem se ODLIŠUJÍ? OK Gama+: 10 také obsahuje vitamíny A, E, D a také napomáhá zdravému stavu KLOUBŮ, ale navíc obsahuje ještě organický KŘEMÍK, který na sebe váţe vápník a ukládá ho PŘÍMO do KOSTÍ; tudíţ je velmi vhodný pro lidi trpící OSTEOPOROZOU (úbytkem vápníku). je tedy vhodná i pro ţeny v přechodu, ale téţ i pro děti, kterým se hodně kazí zoubky, nebo se jim lehce lámou kosti pro děti je opravdu velmi vhodná právě i pro zvýšení IMUNITY posiluje OČNÍ SÍTNICI, coţ je vhodné zejména pro cukrovkáře, kteří velmi často trpí zhoršením zraku důsledkem cukrovky OK Gama+ (115ml), doplněk stravy - směs upravených olejů ţivočišného a rostlinného původu s blahodárnými a revitalizujícími účinky určený k harmonizaci cévního a pohybového systému. OK Gama+ svým jedinečným působením zvyšuje účinnost výrobku OK Beta+. Unikátní a vysoce čisté ingredience zaručují PREMIUM kvalitu a zároveň Vaši spokojenost s výrobkem OK Gama+. OK Omega+: je pouze z rostlinných zdrojů a je velmi VHODNÁ pro lidi s EKZÉMY. Můţe se uţívat jak vnitřně tak i zevně; regeneruje kůţi naproti tomu OK Omega-3 Complete i OK Gama+ obsahují výtaţky z rybího oleje a tyto látky ekzematici ve většině případů nesnesou; proto pro ekzematiky je nejvhodnější právě klasická OK Omega+ OK Omega+ (115 ml), doplněk stravy pro zdravé srdce a cévní soustavu - exklusivní směs vysoce čistých rostlinných olejů s blahodárnými a revitalizujícími účinky vyrobená z vybraných druhů pupalkového, brutnákového a řepkového oleje obohacená vitamínem E... OK Omega-3 Complete: obsahuje Omega 3 nenasycené mastné kyseliny také z rybího oleje a další účinné látky ale také KOENZYM Q10 (ţeny vyuţívají i k mazání na obličej proti vráskám) co je ale nejvýznamnější na tomto produktu je ţe SNIŢUJE HLADINU CHOLESTEROLU (ale sniţuje špatný LDL cholesterol, ale dobrý HDL cholesterol naopak zvyšuje v tom je opravdu unikátní) obsahuje také vitamíny A, E, D a je velmi vhodný PRO TĚHOTNÉ maminky, nebo maminky po porodu (uţ v těhotenství totiţ ovlivňuje zdravý stav nervové soustavy miminka, zdravý vývoj kostí a zdravý vývoj mozkové tkáně)

11 posiluje také přirozenou OBRANYSCHOPNOST jak miminek tak i maminek a napomáhá i regeneraci maminek po porodu (nepadají po porodu vlasy a nemají deprese v šestinedělí) OM3C totiţ ovlivňuje také NERVOVOU SOUSTAVU nejen u miminek v bříšku ale i dospělých jedinců podporuje také významným způsobem zdravý stav KLOUBŮ z uvedených tří produktů patří mezi nejúčinnější pro zdravý stav SRDCE OK Omega-3 Complete (115ml) je doplněk stravy pro ochranu kardiovaskulárního systému. Jde o směs upravených olejů ţivočišného a rostlinného původu s blahodárnými a revitalizujícími účinky s přidanými rostlinnými steroly doplněná dalšími biologicky aktivními látkami s lahodnou chutí pomeranče. Více informací naleznete zde: okg-prirodni-produkty/ Zkušenosti s výrobky OKG: Po 7 letech jsem mohla vysadit léky! Moc děkuji za Emulips a OK Omegu plus. Po 4 měsících uţívání obou výrobků uţ nemusím brát léky na vysoký tlak, které jsem brala 7 let. Martina K., Lipník nad Bečvou Operace dcerky už není nutná! Moje mladší dcera (2 roky), měla od narození dírku na cévce na srdíčku. Před měsícem jsme byli u pana primáře, ten zkonstatoval, ţe je nutný malý zákrok. Šli jsme na předoperační vyšetření a pan primář nic nenašel. Trošku se divil, ale nechtěl to dávat znát. Anetce jsem ten měsíc dávala OK Omegu+ a OK Alfu+. Bylinkám jsem nevěřila, ale teď pevně věřím, ţe mají něco do sebe. Za zdraví mých dětí dám cokoli, tyto vloţené peníze nebyly promarněné! Hana A., Zlín Srdíčko v pořádku a navíc o 17 kg lehčí! V roce 1998 mi zjistili vysoký krevní tlak a díky tomu i deformaci srdeční stěny. Výrobky OKG pouţívám 8. rok. Celou dobu si drţím tlak v normě a před 4 lety při hloubkovém vyšetření srdce mi lékař sdělil, ţe mám srdíčko úplně v pořádku. Léky na tlak jsem měla brát do konce ţivota. Neberu je uţ několik let a přesto si drţím tlak v normě. Navíc jsem díky výrobkům OKG zhubla 17 kg a uţ 4 roky si váhu drţím! Dr. Jana S., Brno Nemusel jsem na druhou operaci srdce! Asi v r jsem začal mít problémy se srdíčkem (fibrilace síní). Stav se postupně natolik zhoršil, ţe jsem v r musel jít na operační zákrok. Stav se zlepšil, ale fibrilace síní pokračovaly dál. Byla mi doporučována další operace. Pak jsem začal uţívat OK Alfu plus, OK Omegu plus a Emulips - denně 3 měsíce a poté šel na pravidelnou čtvrtletní kontrolu. V nemocnici mi řekli, ţe můj stav se zlepšil natolik, ţe další operace zatím není nutná. Upravil se mi tlak, cholesterol i tuky v krvi. Na kontroly chodím jen 1x za půl roku a dodnes (7 let) jsem na operaci nemusel jít. Momentálně uţívám jen 3 tbl. denně na srdíčko, stav je 11

12 stabilizovaný. Lékař dokonce napsal do zprávy: "nyní na bylinkách, pokračovat v uţívání". Výrobky OKG beru jiţ několik let a nedám na ně dopustit. Štefan K., Brno Dnes už si troufnu jít na vycházku! Je mi 76 let. Mám srdeční vadu, léčím se několik let na cukrovku a vysoký krevní tlak. V posledních 6 měsících jsem byla 3x v nemocnici. Ubývalo mi sil a po prodělaných virozách jsem byla uţ tak zesláblá, ţe jsem nemohla sama o sebe pečovat. Dcera mi dala OK Alfu plus a OK Omegu plus. Začala jsem nabývat nových sil a asi po 3 týdnech jsem jiţ chodila po bytě. Dnes si troufnu jít i na vycházku - a jiţ bez doprovodu! Lépe se mi dýchá, lépe spím, sníţil se mi cholesterol z 6,5 na 3 mmol/l, upravil vysoký tlak a za 2 měsíce jsem zhubla 5 kg! Cítím se velice dobře, výrobky OKG mi moc pomohly, budu je uţívat nadále! Děkuji. Věra J., Domašov Méně léků a žaludeční vředy pryč! Jsem po infarktu, měla jsem potíţe s cévami, vysoký krevní tlak a cholesterol, brala jsem spoustu léků. Uţ po 2 měsících pravidelného uţívání Emulipsu a OK Omegy plus jsem cítila velkou úlevu, přestaly mě bolet nohy a po dohodě s lékařem jsem přestala uţívat léky na cévy, na spaní, cholesterol i tlak byl v normě a ještě 10 kg dole! Letos mi na gastroskopii zjistili ţaludeční vředy. 5 týdnů jsem uţívala OKG FactorBase. Po 2 měsících mi lékař sdělil: "po vředech ani stopy"! Dagmar K., Brno Mám tlak jako zamlada! Měla jsem vysoký krevní tlak 180/120. Pouţívám pravidelně OK Omegu plus a ve svých 70ti letech mám tlak 130/80. Letos jsem s výrobkem Emulips Slim zhubla 5 kg a cítím se výborně! Boţena Š., Brno Lékař se divil, co dělám... Jsem pod stálým lékařským dozorem, protoţe jsem byla ve velmi špatném zdravotním stavu. Po nasazení léků se výsledky 3 roky neměnily. Kaţdé 2,5 měsíce chodím na kontroly. Uţ 10 měsíců uţívám Emulips, OK Alfu plus a OK Omegu plus a při kaţdé kontrole se moje výsledky o něco zlepšily! Na poslední kontrole se mě lékař ptal, co dělám, protoţe mé výsledky jsou v normě - játra, cholesterol, vysoký krevní tlak i ledviny. Lékař mě pochválil i za to, ţe při kaţdé kontrole jsem zhubla 1 kg. Můj ošetřující lékař - primář interního oddělení Bratislavské nemocnice - mi doporučil, abych uţívala produkty OKG nadále. Kromě jiných nemocí mám také coxartrosu a artrosu v kolenou a ramenou. Asi 4 měsíce uţ nepociťuji v těchto místech ţádné bolesti. Jsem velice spokojená! Dr. Ladislava H., Bratislava I se štítnou žlázou jde hubnout! Jsem od r po operaci štítné ţlázy. Měla jsem nadváhu a mimo jiné i vysoký cholesterol (11,5 mmol/l). Uţívala jsem hodně léků a taky dietu bez valných výsledků. Začala jsem uţívat výrobky OKG - Emulips, OK Alfu plus, OK Omegu plus a během 3 měsíců byl cholesterol v normě. Při poslední kontrole byl cholesterol 4,56 mmol/l. Současně uţívám i ostatní produkty OKG. Teď uţ mi, po dohodě s lékařem, zůstal jediný lék - na štítnou ţlázu a to v poloviční dávce. Všechny potíţe odezněly a já se cítím báječně a o 15 kg příjemněji! Eva J., Brno 12

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Onemocnění charakterizované zvýšeným tepenným tlakem ve velkém krevním oběhu je hypertenze arteriální. Jedno z nejčastějších onemocnění, jehož příčina není známa.

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt.

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt. VSTUPNÍ DOTAZNÍK Jméno a příjmení Telefonní kontakt E-mail Povolání, popř. směnnost Základní informace o klientovi Doplňující informace o klientovi Věk Výška Váha BMI Vyplňte prosím dotazník co nejpečlivěji

Více

BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM DŮLEŢITÉ INFORMACE O BIOS LIFE SLIM

BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM DŮLEŢITÉ INFORMACE O BIOS LIFE SLIM BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM Je prvním klinicky prověřeným produktem na světě, který byl vyvinut, aby odbourával uložený tuk a k podpoře zdravých hladin cholesterolu. Je vyroben z přírodních ingrediencí.

Více

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Pitný režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč musím omezovat příjem tekutin? Jednou z hlavních funkcí ledvin je udržet v těle rovnováhu tekutin. Pokud ledviny selžou, tělo se těžko zbavuje jejich

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

NABÍDKA ČAJŮ od české firmy Apotheke tea porcované čaje

NABÍDKA ČAJŮ od české firmy Apotheke tea porcované čaje NABÍDKA ČAJŮ od české firmy Apotheke tea porcované čaje OVOCNÉ ČAJE určené pro běžné pití LIMETKA A GREP Ovocný čaj pro běžné pití. MALINA A JAHODA Ovocná směs obohacená echinaceou. RANNÍ SVĚŽEST Zelený

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu.

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu. Datlový sirup TIENS Datlový sirup Čínští lékaři věří, že Jujuba Udržuje lidi fit Doplňuje energii Posiluje játra, slezinu a žaludek Vyživuje krev Zklidňuje nervy Moderní odborníci na výživu věří, že plody

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!!

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!! Masáž Cena Doba trvání Masáž šíje 100 Kč 20 min Masáž zad 200 Kč 40 min Masáž zad a šíje 250 Kč 60 min Masáž horních končetin 200 Kč 20 min Masáž dolních končetin 250 Kč 40 min Masáž hrudníku a břicha

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Jak pečovat o své srdce

Jak pečovat o své srdce Žijeme v době, která je uspěchaná. Často se stává, že ve shonu nebo ze svého pohodlí odsuneme péči o své srdce na,,druhou kolej, proto pečujme o své srdce, dříve než nás zastaví nemoc. Jak na to se dozvíte

Více

živé organismy získávají energii ze základních živin přeměnou látek v živinách si syntetizují potřebné sloučeniny, dochází k uvolňování energie některé látky organismy nedovedou syntetizovat, proto musí

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz zdraví a vitalita PŘEHLED PRODUKTŮ Platí od 1. 1. 2012 / Doporučené ceny při sazbě 14 % DPH. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! Koupíte-li jakékoliv dva produkty

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY Následující text podává informace o základních minerálních a stopových prvcích, jejich výskytu v potravinách, doporučených denních dávkách a jejich významu pro organismus. Význam

Více

Příčina Smrtí ve Světě

Příčina Smrtí ve Světě Příčina Smrtí ve Světě Sebevrařda MVA Vrařda Játra Venkovní Dýchací Mrtvice Infekce Zažívání Kardiovaskulární Rakovi na Data: World Health Organization PROČ SE O TO ZAJÍMAT? DNES SE TO TÝKÁ 5TI VĚCÍ Srdce

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Obezita a její rizika Anotace Pracovní list informuje žáka o podstatě, příčinách a rizicích obezity. Zadané

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie NÁHLÁ POSTIŽENÍ OBĚHOVÉHO SYSTÉMU NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. POSTIŽENÍ TEPEN - Onemocnění věnčitých tepen věnčité tepny zásobují srdeční sval krví a tedy i kyslíkem - Onemocnění

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc.

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc. OSLAVA MLÉKA 2009 Ing. Jiří Kopáček, CSc. Od roku 1957 slaví světová mlékařská veřejnost každé čtvrté úterý v měsíci květnu SVĚTOVÝ DEN MLÉKA Podnět t k tomuto svátku dala konference významných světových

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Fakultní poliklinika,budova A, 1. patro Karlovo nám. 32, Praha 2, 128 08 tel.: 22486 6693 DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE Vážená paní, vážený pane Dostáváte se do péče

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ 1 PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ LINII Být štíhlý je přirozené, být zdravý je normální Martin Hyroš www.pustemkezdravi.cz 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Výživa Živiny Anotace Pracovní list týkající se základních a dalších druhů živin důležitých pro organismus,

Více

Vhodnost. Je vyráběna ve Švýcarsku firmou Puris AG. Pro více informací navštivte www.puris.ch.

Vhodnost. Je vyráběna ve Švýcarsku firmou Puris AG. Pro více informací navštivte www.puris.ch. O kúře CO JE DETOXIKACE? Detoxikace je proces, který tělo denně vykonává, kdy jsou toxiny uvolňovány a odstraňovány pomocí jater, plic, ledvin, lymfatického systému a kůže. Dnešní strava s vysokým obsahem

Více

Nebolí, není vidět, přesto může způsobit infarkt

Nebolí, není vidět, přesto může způsobit infarkt Nebolí, není vidět, přesto může způsobit infarkt Familiární hypercholesterolemie (FH) - neprojevuje se fyzicky ani psychicky. Přesto je nejčastější vrozenou poruchou metabolismu na světě. Genetickou mutaci,

Více

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E Exkluzivní složení založené na spojení starověkých čínských poznatků a moderní technologie Proč jsou mastné kyseliny důležité? mastné kyseliny patří do

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_LUK_PS_1_01

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Metodický list. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Metodický list. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

S matkou přírodou. bude zase dobře! Johannes Gutmann znalec bylin

S matkou přírodou. bude zase dobře! Johannes Gutmann znalec bylin S matkou přírodou bude zase dobře! Johannes Gutmann znalec bylin Gaius Plinius Secundus Ríká se: Proti všemu vyrostla v přírodě nějaká bylinka! Paracelsus Hildegard von Bingen Hermann-Josef Weidinger M

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

Unicity, Inc., 2006. Bios Life Complete Odstranění největšího škůdce

Unicity, Inc., 2006. Bios Life Complete Odstranění největšího škůdce Unicity, Inc., 2006 Bios Life Complete Odstranění největšího škůdce PROBLÉM Kardiovaskulární onemocnění a vysoký cholesterol Diagram onemocnění. 1,500,000 1,300,000 1,200,000 900,000 600,000 554,643 300,000

Více

Jistota účinnosti léčby osteoporózy. Potvrzení kostními markery již po 90 dnech

Jistota účinnosti léčby osteoporózy. Potvrzení kostními markery již po 90 dnech Jistota účinnosti léčby osteoporózy Potvrzení kostními markery již po 90 dnech Kosti jsou živé tkáně Věděli jste, že vaše kosti samy přeměňují různé živiny? Kostní tkáň se po celý váš život neustále odbourává

Více

Hluchavka květ celá. www.steza.cz. www.steza.cz

Hluchavka květ celá. www.steza.cz. www.steza.cz Hluchavka květ celá při zánětech horních cest dýchacích, chronické bronchitidě apod. upravuje střevní činnost a reguluje stolici protizánětlivé a mírně diuretické účinky zevně: koupele a obklady při mokvavých

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

CaliVita C-Rx Cream. Formujte své tělo CaliVita C-Rx krémem!

CaliVita C-Rx Cream. Formujte své tělo CaliVita C-Rx krémem! CaliVita C-Rx Cream Formujte své tělo CaliVita C-Rx krémem! Nejste sami! Na světě jsou miliony lidí ztrápených nevzhlednou a nepříjemnou celulitidou. Ta stojí za tlustými ďolíčky, které se kumulují v různých

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o povolení souběžného dovozu sp. zn.:sukls106502/2011, sukls106531/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 2 k rozhodnutí o povolení souběžného dovozu sp. zn.:sukls106502/2011, sukls106531/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 2 k rozhodnutí o povolení souběžného dovozu sp. zn.:sukls106502/2011, sukls106531/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE TORVACARD 10 TORVACARD 20 Potahované tablety Atorvastatinum

Více

Proč právě datum 12. 5.?

Proč právě datum 12. 5.? Proč právě datum 12. 5.? Na počest narození britské reformátorky lékařské péče Florence Nightingaleové (1820-1910) osvícené, odvážné a neúnavné ženy, která byla ve druhé polovině svého života upoutána

Více

Variace. Zdravý životní styl

Variace. Zdravý životní styl Variace 1 Zdravý životní styl Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Zdravý životní styl Zdravý životní

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Odpovědi na níže uvedené dotazy umožní ošetřujícímu lékaři rychlou orientaci ve Vašem konkrétním případě a velmi mu usnadní cestu ke správnému nasazení bílkovinné ketogenní diety

Více

Zdravotní deník pro sledování léčby

Zdravotní deník pro sledování léčby Zdravotní deník pro sledování léčby Péče o muže s rakovinou prostaty Proč bych měl být sledován pravidelně? Lékaři mi nedávno zjistili rakovinu prostaty, se kterou se budu dlouhodobě léčit. Můj lékař zvolil

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. TORVACARD 10 TORVACARD 20 TORVACARD 40 potahované tablety Atorvastatinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. TORVACARD 10 TORVACARD 20 TORVACARD 40 potahované tablety Atorvastatinum Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls96605/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE TORVACARD 10 TORVACARD 20 TORVACARD 40 potahované tablety Atorvastatinum Přečtěte si pozorně

Více

METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA

METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA Ing. Vladimír Jelínek V dnešním kongresovém příspěvku budeme hledat odpovědi na následující otázky: Co jsou to tuky Na co jsou organismu prospěšné a při stavbě

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

Standard SANATORY č. 7 Výživa seniorů

Standard SANATORY č. 7 Výživa seniorů Standard SANATORY č. 7 Výživa seniorů Autoři: Jana Tichá, Lukáš Stehno V Pardubicích 1.1. 2016 Asociace penzionů pro seniory, z.s., K Višňovce 1095, Pardubice 530 02, www.appscr.cz Úvod do problematiky

Více

Andělika lékařská kořen

Andělika lékařská kořen Andělika lékařská kořen Andělika bývá v Číně používána za bylinu gynekologického významu, používanou při bolestivé menstruci a při problémech v přechodu ženy. Dále bývá používána Uklidnění a posílení nervové

Více

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život SRPEN 2014 Mastné kyseliny omega-3 a omega-6 Esenciální mastné kyseliny naše tělo neumí produkovat v dostatečném množství. Podporují růst, zrak a správnou funkci mozku. & omega 3 omega 6 Mastné kyseliny

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ Akce 2+1 ZDARMA a Sleva 22 % nelze vzájemně kombinovat. Doporučené ceny. / Platí od 1. 1. 2015

PŘEHLED PRODUKTŮ Akce 2+1 ZDARMA a Sleva 22 % nelze vzájemně kombinovat. Doporučené ceny. / Platí od 1. 1. 2015 zdraví a vitalita PŘEHLED PRODUKTŮ Akce 2+1 ZDARMA a Sleva 22 % nelze vzájemně kombinovat. Doporučené ceny. / Platí od 1. 1. 2015 AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls55068/2009

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls55068/2009 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls55068/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE AGOFOLLIN Injekční roztok (Estradioli dipropionas) Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Pitný režim a jeho úskalí MUDr.Věra Faierajzlová,CSc. Odbor podpory zdraví Krajská hygienická stanice Pardubického kraje Něco málo úvodem: Člověk denně v průměru vyloučí asi 2,5 l vody močí, stolicí, dýcháním

Více

Dotazník k určení metabolického typu

Dotazník k určení metabolického typu 1 Dotazník k určení metabolického typu dle Billa Wolcotta U každé otázky si vyberte pouze jednu odpověď, která vám nejvíce vyhovuje. Pokud na vás neodpovídá ani jedna z nabízených odpovědí, na otázku neodpovídejte.

Více

Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy září popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci

Více

Pro Hané. Kniha vyšla díky laskavé podpoøe firem. doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA 100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O KREVNÍM TLAKU

Pro Hané. Kniha vyšla díky laskavé podpoøe firem. doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA 100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O KREVNÍM TLAKU Podìkování Dìkuji všem, kteøí byli nápomocni pøi vzniku této knihy pacientùm za zvídavé dotazy, rodinì, že to se mnou vydržela, a dceøi Markétce, která pomohla pøevést doktorštinu do èeštiny. Autorka Kniha

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,-

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,- KLASICKÁ MASÁŽ regenerační, relaxační, sportovní cca 30 min. - záda, šíje 250,- cca 60 min. - záda, šíje + nohy, ruce nebo hlava (dle přání) 500,- cca 90 min. - záda, šíje, nohy + ruce nebo hlava (dle

Více

Je voda dostačující sportovní nápoj? Tipy na doplnění tekutin při cvičení

Je voda dostačující sportovní nápoj? Tipy na doplnění tekutin při cvičení KVĚTEN 2014 Je voda dostačující sportovní nápoj? Tipy na doplnění tekutin při cvičení Výživa pro lepší život Hydratace a cvičení: Okolo 60-70% lidského těla je složeno z vody. Je tedy v pořádku říci, že

Více

Zdravý životní styl předškolních dětí

Zdravý životní styl předškolních dětí Zdravý životní styl předškolních dětí Charakteristika předškolního věku dynamika vývoje a rozvoj dovedností ve všech oblastech, zejména v oblasti motorické, kognitivní, řečové a sociální rychlost růstu

Více

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Colostrum ESSENS kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Co je colostrum? Colostrum, česky mlezivo, je první mléko produkované savci několik hodin po porodu. Má jedinečné složení, které se liší od složení

Více

INFUSION TIENS Čaje prémiové kvality

INFUSION TIENS Čaje prémiové kvality INFUSION TIENS Čaje prémiové kvality Nejstarší a nejvíce uznávaný nápoj na světě Čaj je hned po vodě druhým nejpopulárnějším nápojem v dnešním světě. Pití čaje je důležitou součástí čínské kultury. Jeho

Více

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života.

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života. Březen 1 Spánek je nezbytný nejen pro regeneraci duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop a tedy pro kognitivní funkce, ale i pro celou řadu metabolických pochodů. Kvalita nočního spánku

Více

Minerální látky, stopové prvky, vitaminy. Zjišťování vý.zvyklostí 6.10.

Minerální látky, stopové prvky, vitaminy. Zjišťování vý.zvyklostí 6.10. Minerální látky, stopové prvky, vitaminy Zjišťování vý.zvyklostí 6.10. Vápník 99% v kostní tkáni, 1% v ECT DDD 1mg průměrně vstřebá se cca 35-50% v proximální části tenkého střeva Vylučuje se ledvinami

Více

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz Droga obsahuje třísloviny (gallatoniny), organické kyseliny, vitamin C, flavonoidy, inosit, barviva, pektin, ale množství všech těchto látek je v droze poměrně nízké. Působí mírně svíravě, močopudně, staví

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

1. 1. 2016 MICHAL JEŽEK JAK ODKYSELIT ORGANIZMUS? příčiny, následky, pomocné rady Michal Ježek

1. 1. 2016 MICHAL JEŽEK JAK ODKYSELIT ORGANIZMUS? příčiny, následky, pomocné rady Michal Ježek 1. 1. 2016 MICHAL JEŽEK JAK ODKYSELIT ORGANIZMUS? příčiny, následky, pomocné rady Michal Ježek Úvod Co to vlastně je překyselení? Co to pro naše tělo znamená? Co vyjadřuje hodnota ph? Rád bych zde čtenářům

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz zdraví a vitalita PŘEHLED PRODUKTŮ Platí od 1. 4. 2011 / Doporučené ceny při sazbě 10 % DPH. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! Koupíte-li jakékoliv dva produkty

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER

MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER Obsah I. Čím je Mind Master jedinečný? S 3 II. Kdy mám Mind Master užívat? S 3 III. Jak se má Mind Master užívat? Může se vyskytnout

Více

Livial tablety tibolonum

Livial tablety tibolonum Livial tablety tibolonum Příbalová informace - RP Informace pro použití, čtěte pozorně! Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Enap i.v. 1,25 mg/1 ml injekční roztok enalaprilatum dihydricum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Enap i.v. 1,25 mg/1 ml injekční roztok enalaprilatum dihydricum sp.zn. sukls184192/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Enap i.v. 1,25 mg/1 ml injekční roztok enalaprilatum dihydricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin High Blood Pressure Chronic kidney disease chapter 2 Chronické onemocnění ledvin je jednou z hlavních příčin chronického onemocnění ledvin. Kromě toho může nedostatečně léčený vysoký krevní tlak vést k

Více

Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce. Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství

Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce. Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství Bc. Blanka Sekerová Nutriční terapeutka Institut sportovního lékařství a.s. Vlastní poradenská činnost

Více

Vyšetření citráturie - návod pro pacienta

Vyšetření citráturie - návod pro pacienta Vyšetření citráturie - návod pro pacienta 1. Moč je třeba sbírat do plastové láhve, kterou obdrţíte u svého ošetřujícího lékaře nebo v laboratoři. Ráno v 06:00 hodin se vymočíte naposledy do toalety (nikoli

Více

Text Jana Jirková Photo Jana Jirková Cover Design Jana Jirková. ISBN 978-80-88174-01-1 (ve formátu PDF)

Text Jana Jirková Photo Jana Jirková Cover Design Jana Jirková. ISBN 978-80-88174-01-1 (ve formátu PDF) Text Jana Jirková Photo Jana Jirková Cover Design Jana Jirková ISBN 978-80-88174-01-1 (ve formátu PDF) Elektronické publikace: ISBN 978-80-88174-00-4 (ve formátu mobi) ISBN 978-80-88174-02-8 (ve formátu

Více