E- magazín Červen-červenec 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E- magazín Červen-červenec 2012"

Transkript

1 Srdce, Krevní tlak, Cholesterol, ale i stav Kůţe, Nehtů, Vypadávání vlasů Prázdniny už pomalu ťukají na dveře a bude tu léto. Období výletů, dovolených, spousty zážitků, cachtání našich nejmenších v bazénech, mořích. Snad nejoblíbenější období téměř pro všechny, protože slunce nás nabíjí sluneční energií, bez které jsme většinou skleslí, unavení, zamračení. Určitě jste si také všimli, jak nás sluníčko naladí na lepší notu než když je zataženo, pošmourno a jak se cítíme, když se vzbudíme do slunečného rána, kdy nás po tváři laskají sluneční paprsky hned nám je lépe, jsme veselejší, optimističtější, usměvavější a šťastnější. V zemích, kde je málo slunečního svitu se uvádí i vyšší výskyt depresí, nemocí, lidé se dožívají kratšího věku Zkrátka platí, že bez slunce a vody by nebyl život. Kdyţ si představíme pentagram (pentagram na mém webu) a posuneme se po šipkách dále, dostaneme se k další dvojici párových orgánů vztahující se právě ke zmiňovanému létu, a to je dvojice: SRDCE TENKÉ STŘEVO. Čínská medicína toto místo definuje právě ročním obdobím: Léto, přesněji určuje i datumové rozmezí: , prvkem: Oheň, emocí: Radost Jak pracuje naše Srdce a Cévní systém? Srdce je čtyřkomorový udrţovací a přijímací orgán se soustavou chlopní, které krvi umoţňují proudit dovnitř a ven. Má dvě dutiny na pravé straně a dvě na levé straně. Horní dutiny se nazývají síně a dolní-větší se nazývají komory. Čerstvá okysličená krev proudí plicními tepnami do levé předsíně a mitrální chlopní do levé komory a odtud do celého těla, aby mu dodala ţiviny a okysličila jej. Kdyţ krev vykoná svou pouť kilometry cévního systému, vrací se zpět do horní pravé předsíně, odtud dolů do komory a pak do plic pro další kyslík. Nadledviny mají hlavní slovo v tom, jak silně naše srdce pumpuje krev a v jakém rytmu. O srdci se říká, ţe je to pumpa, ale ve skutečnosti získává svůj tlak z plic. Ačkoli tepny, vlásečnice a ţíly nejsou orgány ani ţlázy, představují spojení do kaţdé buňky v našem těle, včetně těch, které tvoří orgány a ţlázy. Jejich úkolem je dopravovat ţivotně důleţité palivo a stavební materiál do všech buněk. Cévní systém transportuje naši fyzickou ţivotní sílu, krev. Ta se vyuţívá k přepravě ţivin, hormonů, enzymů, kyslíku, antioxidantů atd. Pomáhá lymfatickému systému odstraňovat buněčný a metabolický odpad a můţe dramaticky ovlivnit naší tělesnou teplotu. Zdraví našich buněk tedy závisí na zdraví a síle cévního systému a na krvi, která jím protéká. 1

2 Tento ţivotně důleţitý systém poškozují kyselinotvorná strava, nadměrně lepivá jídla (jako rafinované škroby), chemikálie, těţké kovy, minerály a nedostatečné zuţitkování vápníku v těle (způsobené oslabenou funkcí štítné ţlázy). Cévní stěny jsou citlivé na záněty způsobené kyselinami, které pocházejí z potravy nebo jsou vedlejším produktem metabolismu. Pokud takový zánět není zastaven, dojde k vytvoření cholesterolového povlaku.. Srdce a cévní systém jsou orgány, které jsou v současné době dost zatěţovány. Jiţ zaráţející statistika tvrdí, ţe kaţdou čtvrthodinku zemře v této republice jeden člověk na infarkt. Srdce je nejvíce ohroţeno právě v období od 15. května do 14. července, kdy zároveň vykazuje svou nejvyšší aktivitu. Jedním slovem, je to lásky čas, a pokud lásku v sobě nebo kolem sebe nevnímáme, přichází opak radosti a tím srdce velmi trpí. Srdce diagnostikujeme také v oblasti špičky nosu. Záleţí na tvaru, velikosti a zabarvení, abychom si udělali představu o jeho stavu a funkčnosti Vápník a hořčík. Jak jistě víte, vše ve vesmíru pracuje s působením energií jin a jang (v harmonii, rovnováze). Srdce není výjimkou. Vápník (jang) zabezpečuje staţení srdečního svalu a hořčík (jin) zajišťuje jeho dilataci, uvolnění. V případě nedostatku těchto prvků v organismu můţe docházet k uvolňování vápníku z kostí a jeho usazování na stěnách cév, které pak kalcifikují. Dalšími průvodními jevy mohou být bolesti hlavy, zad v kříţi, třes rukou nebo i celkový neklidný spánek a samozřejmě srdeční nepravidelnost. Jeden recept na čištění krve : Plátek chleba namazat medem, posypat rozdrobeným droždím (kvasnicemi), na to ještě přidat rozetřený česnek a vše rozetřít nožem. Stačí si prý dát tento chlebík jen občas a krevní testy pak budou vypadat úplně jinak než ty předešlé Můžete vyzkoušet. Tenké střevo jako párový orgán Srdce Tenké střevo je párovým orgánem, a jak bylo uţ dříve řečeno, jestliţe máme problém v jednom orgánu, v partnerském se to odrazí také. Jakmile budeme přijímat nevhodnou potravu, stěny tenkého střeva se začnou potahovat hlenem a tukem. Zhorší se kvalita krve, protoţe se nedostatečně tvoří krevní tělíska a plazma. Tohle prostředí je pak velmi kyselé a to můţe nastartovat aţ takové procesy, jako je rakovina. Zároveň se tak zanesené tenké střevo rozšiřuje a navenek můţeme sledovat, jak nám tloustne břicho. Zduření tenkého střeva se nám také projeví zduřením vnitřního dolního rtu. 2

3 Jestliţe máme jiţ predispozičně oslabené orgány (srdce, tenké střevo), slabou kapacitu pohlavních orgánů, projeví se nám to nevýraznou konturou kolem úst ve střední části. Je to, jako by ret mizel v obličeji bez ohraničení. Naopak je-li v těchto orgánech vše v pořádku, vidíme velmi výraznou konturu kolem celých rtů. Je to znamením dobrých funkcí a zároveň znamením vytrvalosti a houţevnatosti. Většina dětí vykazuje právě v této oblasti značnou toxicitu prostřednictvím jakoby rezavého věnečku kolem zornice. Tenké střevo plní v těle také úkol vstřebávání ţivin z potravy a zároveň, z duchovního hlediska, je to tzv. analyzátor a zapisovatel dne. Tzn. ţádné situace bychom neměli příliš pitvat, spíše brát své chyby jako ponaučení pro dny příští a tím celou věc opustit. Kdyţ se stále zaobíráme nějakým proţitkem, kdyţ se svíráme v obavách a výčitkách, nemůţe naše střevo plnit funkci výţivy, neboť je sevřeno stejně jako my. Přestaňte pitvat, přemítat a jděte dál Cholesterol Zvýšený cholesterol a krevní tuky jdou často ruku v ruce s vysokým krevním tlakem. Z hlediska čínské medicíny se jedná o dva typy příčin - stav nadbytku nebo stav nedostatku. STAV NADBYTKU odpovídá většinou vlhku a horku v Játrech a Ţlučníku nebo v Ţaludku a ve Slezině. Je způsobený většinou buď špatnou ţivotosprávou, hlavně stravou (nadměrnou konzumací tučných nebo sladkých jídel, smaţených, pečených a grilovaných mas, alkoholu apod.), nebo konstitučně daným vrozeným typem vlhka a horka. Takový člověk má typický vzhled kulaťoučká postava s červeným a mastným obličejem, hojné vylučování potu Představte si horkou trubku, v níţ neteče čirá, ale kalná voda, která se horkem odpařuje a zahušťuje. Cholesterol se spolu s krevními tuky usazuje v různých částech těla v místě nejmenšího odporu a můţe vyvolat zvýšený krevní tlak, tromby, embolie, anginu pectoris, srdeční infarkty apod. Rovněţ i dna je způsobena usazováním nadměrného kalu (kyseliny močové a kreatininu) v kloubech. Záchvaty dny jsou pak vyvolány blokádou kalu v trubkách, doslova ucpáním kloubů, neboť kaţdá bolest je hlad tkáně po energii, která tak, díky zanesení trubek, volně neproudí. Situaci si můţeme představit jako rybník (organizmus) se stojatou vodou (obezitou). Rybník je trvale kontaminován např. močůvkou (kaţdodenní nadměrně tučnou či jinak nevhodnou stravou). Tato močůvka brání rybám a rostlinám (ostatním orgánům) v rybníce 3

4 v jejich obvyklé činnosti (zhoršuje se krevní oběh, zvyšuje se krevní tlak, objevuje se dna) a brání i ţivotu vůbec (dojde k mozkové mrtvici s fatálními následky). Moţnosti, jak vyčistit rybník (organizmus) a zbavit se močůvky (cholesterolu), jsou pak následující: 1. Vypuštění rybníka (pomocí chemických léků). Tím zmizí spolu s vodou sice i močůvka (cholesterol), ale úbytek vody v rybníce se projeví i na jeho dalším osudu (vliv vedlejších účinků léků) bez vody hynou ryby i rostliny Navíc, pokud neodstraníme trvalý přítok močůvky (v podobě tučné či jinak nevhodné stravy), toto opatření nemá dlouhého trvání. 2. Vyčištění močůvky (cholesterolu) přírodními rostlinami (bylinnými směsmi). Proces probíhá asi tak, jako kdyţ se v biotopu přirozeně čistí voda pomocí vodních rostlin. Je třeba tedy rybník osadit specifickými rostlinami (cílené bylinné směsi), které mají vztah k močůvce (cholesterolu). Samozřejmostí je pak omezení přítoku další močůvky (změna jídelníčku). STAV NEDOSTATKU odpovídá většinou nedostatečnosti krve v játrech s její následnou stagnací. Objevuje se převáţně u ţen a je způsoben nadměrnou menstruací, dlouhým kojením či hormonální antikoncepcí. Nedostatečnost krve se projevuje v našem případě úbytkem vody v rybníce, která je navíc ještě upouštěna krevními ztrátami či řízenou menstruací v podobě hormonální antikoncepce. Tuto situaci (zvýšený cholesterol v důsledku nedostatku) si můţeme představit jako rybník (organizmus), ve kterém je málo vody (krve). V přírodě existují tzv. světské rybníky, např. v lomech či v pískovnách, které nemají přirozený přítok ani odtok vody a jsou závislé na dešťovém spadu. Proto, obzvláště u suchého a horkého typu (hlavně tedy u ţen), můţe dojít k vysušení vody přirozeným odpařováním a jakákoliv, byť sebemenší kontaminace močůvkou (cholesterolem), má jiţ určitý vliv na obyvatele rybníka (organizmu), tedy na ryby a rostliny (ostatní orgány). Asanace rybníka (organizmu) pak spočívá v doplňování vody (krve) zavedením přítoků a odtoků vody ve formě vhodné stravy a bylinných směsí. Vysoký krevní tlak Vysoký krevní tlak (hypertenze) je dnes občas nazýván tichým zabijákem lidstva, protoţe třetina z těch, kteří jím trpí, o něm ani neví. Emoční zátěţ a nepatřičná strava se čím dál víc skrytě a plíţivě projevuje na zdraví dnešní populace. Nejčastějšími subjektivními příznaky, podle kterých si člověk sám můţe poznat počínající hypertenzi, jsou podle čínské medicíny bolesti hlavy, závratě, pískání v uších či nejasné vidění. Dalšími příznaky pak jsou podráţděnost, vnitřní neklid, 4

5 náladovost, nespavost, pocit tlaku na prsou, poruchy paměti, zapomínání, zarudlý obličej a mravenčení či mrtvění končetin. Západní pohled na hypertenzi V západní medicíně je hypertenze asi z 95% řazena mezi tzv. primárně esenciální idiopatické onemocnění, tj. mezi onemocnění, u kterých nelze zjistit příčinu vzniku. Proto i léčba z pohledu západní medicíny tomu odpovídá, tedy povětšinou symptomatická (tj. tlumení příznaků) a obvykle doţivotní. Jen asi 10% je léčeno kauzálně (tj. podle příčiny). Optimální krevní tlak u dospělých by měl být kolem 120/80 mm Hg. Jako obvykle je vše vţdy individuální a relativní, takţe i zde záleţí na věku, fyzické konstituci a povaze pacienta. Krevní tlak je tvořen dvěma sloţkami vyšší naměřené číslo odpovídá tlaku srdce (systola), které vypuzuje krev, niţší číslo pak odpovídá elasticitě cév (diastole), která pod tlakem vrací krev zpět do srdce. Krevní oběh záleţí ještě na dalších fyziologických faktorech: Velikosti stahu srdce (tedy jakési srdeční pumpy, kdy u srdeční nedostatečnosti je malý vypuzovací objem krve); na elastičnosti cév (ta s věkem klesá); na periferní rezistenci (tj. na odporu cév po těle), na objemu krve v organismu, neboť čím více krve, tím více vody se zadrţuje v těle a na hustotě krve. Rizikové faktory hypertenze: DĚDIČNOST V případě hypertenze se mocná genetika uplatňuje jak u fyzické tak u psychické konstituce. Pokud naši předci byli podsadití, tlustí či vysoce emoční, zlostní a choleričtí, mohou tyto zděděné předpoklady zavdávat příčinu k oprávněným obavám do budoucna. Měli bychom se tudíţ vystříhat všeho, co můţe vyvolat hypertenzi. ŢIVOTOSPRÁVA Pravidelné kaţdodenní zvyky, jako je cvičení, spánek a práce, dávají našemu tělu určitý řád a pořádek. Vyvíjí se od dětství, jsou hluboce zakořeněné a jejich porušení ve středním věku můţe vést k hypertenzi, pokud uţ není vyvolána dědičností. Cvičit by se mělo nejlépe denně, spánek by měl být dostatečný a kvalitní (ne povrchový a s probouzením se), práce, která je nadměrná, ať uţ fyzická či duševní, vede k únavě a k přepracovanosti a postupně můţe vést k hypertenzi. EMOCE Lidské chování a extrémní emoce mohou téţ vyvolat hypertenzi. Jakékoliv emoce, ať jiţ pozitivní či negativní, pokud jsou nadměrné či dlouhodobé, mohou ve svém důsledku nakonec po čase škodit. Takové emoce jsou u hypertenze podstatně závaţnější neţ vliv stravy. 5

6 Příklad: Zdravá brokolice snědená ve stresu při pracovním obědě má v konečném důsledku podstatně větší škodlivé účinky na náš organizmus, neţ v pohodě a v klidu spořádaný nezdravý řízek. Predispozici k hypertenzi mají lidé zejména: nároční, akurátní, perfekcionisté, neschopní být nad věcí (neumí se povznést), bez empatie, sobečtí, ţárliví, tvrdohlaví, neschopní se uvolnit, choleričtí, frustrovaní, touţící po slávě, úspěchu, moci, s nadměrným egem, workholici. Nejhorší emocí je hněv, dále nadměrná radost a nepřiměřené starosti. STRAVA Strava je kapitola sama o sobě. Je zapotřebí zdůraznit několik nejdůležitějších parametrů: Způsob přípravy jídla: kaţdá potravina, která je ve styku s ohněm, vyvolává v organizmu toxické horko jeţ můţe vyvolat hypertenzi. Jde o jídla grilovaná, smaţená či řádně vypečená (ta pak budoucí hypertoniky řádně vypečou ). Rovněţ jídla z mikrovlnek, která je třeba nechat dostatečně vychladnout. Nejvhodnější jsou pro hypertoniky jídla dušená či vařená, pokud to jsou schopni akceptovat. Chuť: potrava silně kořeněná, ostrá, slaná, rychle připravovaná (minutky), na velkém ohni, výrazné chuti můţe vést ke vzniku hypertenze. Tuky: nadměrná konzumace ţivočišných tuků oslabuje slezinu a podporuje vznik hlenu, jenţ se usazuje na stěnách cév, čím sniţuje jejich průměr a zvyšuje tlak. Čínská medicína upřednostňuje sádlo a máslo, na rozdíl od západní preference ztuţených tuků, neboť tyto syntetické tuky, jeţ byly vyráběny hlavně v době války jako náhraţky tuků, jsou našemu tělu přirozeně cizí a náš organizmus je velmi těţko rozkládá a stojí ho to mnoho sil (vyčerpává slezinu). Vzpomeňte na vazelínu, namazanou na oji kol, která se v létě nerozloţí ani za čtyřicetistupňového horka, zatímco po sádle by za chvilku nezbyl ani mastný flek.. Alkohol: přináší horko do organizmu, které později můţe vyvolat hypertenzi. Vládne mylná představa, ţe po vypití skleničky se člověk uvolní a jang rozproudí, ale není to pravda a naopak alkohol můţe vyvolávat i deprese. Pravidelnost stravování: nepravidelná strava, nadměrná či častá oslabuje slezinu, jeţ pak nemůţe produkovat dostatek energie a krve. Srdce díky oslabené krvi musí pracovat rychleji, časem se unaví, coţ má za následek rozvoj hypertenze. Všeobecně se u hypertenze doporučuje omezit stimulující a jangová jídla, jako černá káva, alkohol, kořeněná jídla, tučná masa, kuře, zajíc, skopové, divočina, sůl a koření, naopak 6

7 všeobecně vhodné potraviny jsou lilek, celer, rajčata, česnek, obiloviny, rýţe, vařené hovězí a vepřové, veškeré ryby (kaţdá ryba je vţdy lepší neţ červené maso) a vše, co pochází z moře. (Poznámka: Černá káva s Ganodermou od firmy DXN dokáže krevní tlak naopak regulovat, takže pokud se už černé kávy nechcete vzdát více info v sekci Zajímavé informace - Zdravá káva s Ganodermou. Jsou i živoucí případy, kdy člověk, který měl již doživotně (dle lékaře) brát léky na vysoký tlak, díky této kávě již léky nepotřebuje.) Cholesterol jako prozatímní zachránce a proč je důleţité pít vodu (výtah z rozhovoru s Dr. F. Batmanghelid) Dr.B.: A existence celého farmaceutického průmyslu je založena na předkládání nepravdivých vědeckých závěrů a na jejich propagaci. Vtloukají je do mysli důvěřivých lidí, kteří nejsou zvědaví, proč tomu tak je. Dalším klamným závěrem je otázka cholesterolu. Cholesterol je jedním z nejdůleţitějších prvků pro přeţití lidského těla. Kdyţ začne tělo produkovat více cholesterolu, má k tomu důvod. Tímto důvodem rozhodně není blokovat srdeční tepny. Hladinu cholesterolu v těle měříme z krve, kterou odebereme z ţil. Nikde v dějinách lékařství neexistuje jediný záznam o případu, kdy cholesterol zablokoval ţíly v těle. Takţe problémem není lepivost cholesterolu, jak farmaceutický průmysl lidem vštěpuje cholesterol je lepkavý, sniţte jeho hladinu, jinak budete mít zablokované tepny, coţ je všechno nesmysl. Cholesterol ve skutečnosti zachraňuje lidské ţivoty, protoţe funguje jako obvaz, vodotěsný obvaz, který si tělo samo vyprojektovalo. Kdyţ se krev stává koncentrovanou a kyselou, a proudí staţenými tepnami nebo kapilárami při dehydrataci, pak dochází v arteriálním systému k odřeninám a trhlinám; samozřejmě nejprve v kapilárách srdce. Kdyby tam nebyl cholesterol, aby zakryl trhliny a oděrky, dostala by se krev pod membránu, sloupla ji a tato osoba by okamţitě zemřela. Cholesterol je vlastně prozatímní zachránce, který dává tělu čas, aby se ze svých problémů zotavilo. Nikdy jsme to nepochopili. Jsme impulzivní lékaři. Myslíme si, ţe kdyţ je něčeho moc, je třeba to sníţit, a kdyţ je něčeho málo, je třeba to zvýšit. Neptáme se, proč je toho málo nebo moc. Mike: A farmaceutické firmy vědí, že léčení cholesterolu je obrovský průmysl Dr. B: Je to desetimiliardový průmysl. Existuje zpráva, ţe tyto statiny - léky sniţující hladinu cholesterolu, ve skutečnosti způsobují amnézii. Jinými slovy, mozek zcela ztratí představu o tom, co se děje. Tato zpráva byla zveřejněna vynikajícím lékařem. Byl lékařem u letectva a je výzkumníkem v NASA. Ví, o čem mluví. Sám měl tento problém. Mike: Právě jsem se chtěl vyjádřit k počtu nežádoucích účinků, které byly zaznamenány při užívání statinů. Někteří lidé trpí extrémní bolestí svalů. Zdá se, ţe amnézie, kterou jste zmínil, je velmi častým neţádoucím účinkem. Avšak právě vyšla studie, viděl jsem to dnes ráno, která říká, ţe borůvky obsahují fytoţiviny, které prokazatelně sniţují hladinu takzvaného mastného cholesterolu LDL silněji neţ statiny. 7

8 8 Dr. B: Je to zajímavé, protoţe, kdyţ tělo zvýší hladinu produkce cholesterolu, dělá to v rámci nouzové situace. V normálním stavu má cholesterol v těle vytvořit buněčné membrány, mozkové buňky, izolace nervů a samozřejmě hormony a vitamin D. Takţe to jsou základní součásti, které cholesterol v těle vytváří. Nikdy bychom neměli zasahovat do cholesterolu, aniţ bychom věděli, proč začalo tělo zvyšovat jeho hladinu. Mike: Mám pro Vás otázku o vodě spousta lidí si myslí, že se hydratují, když konzumují nealkoholické nápoje, mléko nebo Gatorade, nebo všechny ty ostatní nápoje Dr. B: Gatorade je moţná v pořádku, ale obsahuje cukr, coţ není nijak zvlášť dobré pro lidi, kteří by dokonce mohli dostat hypoglykemii, nebo by to mohlo způsobit sekreci inzulínu. Tato sekrece inzulínu vyvolá pocit většího hladu a vede k přejídání. Ale pití Gatorade je v pořádku, kdyţ jste uprostřed golfové hry a slouţí vám jako dočasný sportovní nápoj. Okamţitě vám poskytne trochu minerálních látek, které jste pravděpodobně ztratili pocením. Ale nic nenahrazuje vodu vůbec nic. Ţádný nápoj ţádná káva, ţádný čaj, ţádné alkoholické nápoje. Ani ovocné šťávy. Kaţdý z nich má svůj vlastní program. Vaše tělo je zvyklé na tekutinu, která ţádný program nemá, protoţe tělo závisí na svobodě této tekutiny, vody, protoţe v těle jsou dva druhy vody. Je zde jiţ pouţívaná a zaměstnaná voda, která není vhodná pro nové funkce. Tělo potřebuje vodu novou, či volnou, k tomu, aby mohlo nové funkce vykonávat. Kdyţ dáte tělu nápoje obsahující cukr nebo kofein, tyto dvě látky mají v těle svůj vlastní chemický program. Maří účel potřeby vody. Dr. B: protože to, co říkám, je naprosto proti businessu. A nemluvíme tady o několika set tisících dolarů, ale o několika miliardách dolarů ročně. Neměli bychom čekat, aţ budeme mít ţízeň, protoţe voda je hlavním zdrojem energie. Do doby, neţ dostanete ţízeň, ztratíte energii z vody, kterou jste měli vypít dříve, neţ jste dostali ţízeň. Takţe pokud nedovolíte, aby benzínová nádrţ Vašeho automobilu vyschla, neţ zastavíte a natankujete, proč byste měli dovolit, aby Vaše tělo dostalo ţízeň, neţ si ve stánku u silnice koupíte nějakou vodu? Za prvé, lidé by nikdy neměli dovolit, aby dostali ţízeň měli by pít po celý den. Průměrný člověk potřebuje dva litry vody denně. Průměrný člověk ve skutečnosti potřebuje čtyři litry vody denně, ale dva litry musíme dodat. Další dva litry dostáváme z metabolismu jídla a obsahu vody v potravinách. Potřebujeme toto mnoţství vody k výrobě alespoň dvou litrů moči. Proto, aby se nezatěţovaly ledviny. Kdyţ pijeme dostatečné mnoţství vody tak, ţe je moč bezbarvá, je to dobré znamení. Hypertenze je další z těchto problémů. Kdyţ není v těle dost vody, nebo kdyţ se tělo stává dehydratované, pochází 66% ztráty vody z nitra buněk. 26% je z prostředí kolem buněk a pouze 8% se ztrácí z cévního systému. Ale cévní systém je pruţný stahuje se a uvolňuje, takţe nezjistíte problém, který se děje uvnitř buněk Vašeho těla testováním krve, které probíhá při tak velkém mnoţství stavů. Kdyby lidé pili vodu v pravidelných intervalech a přijímali dostatek soli a minerálů pro rozšíření kapilárních lůţek, hypertenze by zcela zmizela. Existuje 60 milionů Američanů, kteří si neuvědomují, ţe hypertenze je vlastně jedním z projevů programů řízení sucha v těle, kdy tělo zahájí proces reverzní osmózy, aby dodalo vodu dovnitř těchto buněk, které trpí z 66% nedostatkem vody. Farmaceutický průmysl a lékaři arogantně a nevědomě léčí hypertenzi diuretiky.

9 Od věku 20 let se postupně, nepozorovaně, stáváme dehydratovaní, aniţ bychom o tom věděli. Ztrácíme naše vnímání ţízně. Kdyţ se dostaneme do věku 70 let, můţeme být naprosto a viditelně ţízniví, a přesto nerozpoznáme potřebu pít vodu, i kdyţ by byla voda poloţena vedle nás. Toto bylo děláno jako experiment. Vědec poţádal skupinu starších lidí, aby po dobu 24 hodin nepili vodu. O to stejné poţádal skupinu mladých lidí. Po 24 hodinách, kdyţ byla voda k dispozici, starší lidé nepoznali, ţe mají ţízeň. Mike: I po 24 hodinách bez vody? Dr. B: Ano. Dokonce, i kdyţ byla voda postavena vedle nich, někteří po ní nesáhli. Ale mladí lidé vodu pili a napravili tuto dehydrataci. Toto je velký problém a důvod, proč je tolik starších lidí naší společnosti nemocných, protoţe jsou zcela dehydrovaní a nepoznají to. Takţe, čekání na ţízeň znamená zemřít předčasně a velmi bolestně. To je vlastně název článku, který jsem zveřejnil na svých internetových stránkách, a také na NAFHIM, Národní asociace pro čestnost v medicíně. Za prvé, lidé by nikdy neměli dovolit, aby dostali ţízeň měli by pít po celý den. Proto, aby se nezatěţovaly ledviny. Kdyţ pijeme dostatečné mnoţství vody tak, ţe je moč bezbarvá, je to dobré znamení. Kdyţ moč zeţloutne, znamená to, ţe se tělo začíná dehydratovat a kdyţ zoranţoví, pak je tělo skutečně dehydratováno a některé části těla touto dehydratací trpí. Ve skutečnosti, z hodně dětí, které pijí limonády, se stanou hlupáci, ale jakmile jim tyto limonády vezmete, jejich známky se ohromně zlepší z trojek a čtyřek se stala dvojka. Protoţe něco v kofeinu potlačuje enzymy z tvorby paměti. A to je přesně to, protoţe kofein je toxická chemická látka je to chemická válka. Cokoliv, co by ji snědlo, by ztratilo své umění maskování, ostraţitost, dobrou reakci, dobrou odezvu a stalo by se snadnou kořistí pro predátory vlastního potravního řetězce. Pomoc pro Vaše srdce, cévy, oběhový systém české produkty OKG Pokud Vás trápí vysoký krevní tlak, cholesterol, srdeční a cévní problémy atd., OKG nabízí řešení prostřednictvím těchto tří přírodních produktů: OK Omega plus, OK Gama plus a OK Omega-3 Complete. Co mají všechny tyto tři produkty SPOLEČNÉ? ovlivňují KARDIOVASKULÁRNÍ systém, tzn. jednoduše řečeno podporují zdravý stav SRDCE, cév, tepen ţil, ale i těch nejjemnější kapilár a vlásečnic, čímţ pak ovlivňují zdravý stav VLASŮ, NEHTŮ a KŮŢE posilují srdeční činnost a předchází vzniku SRDEČNÍCH a MOZKOVÝCH příhod zvyšují PRUŢNOST STĚN CÉV (ty pak tolik nepraskají) posilují obranyschopnost a podporují regulaci váhy ovlivňují hladinu CHOLESTEROLU, hladinu krevního TLAKU i krevního CUKRU 9

10 podporují zdravý stav KLOUBŮ a celkově organismus POSILUJÍ A v čem se ODLIŠUJÍ? OK Gama+: 10 také obsahuje vitamíny A, E, D a také napomáhá zdravému stavu KLOUBŮ, ale navíc obsahuje ještě organický KŘEMÍK, který na sebe váţe vápník a ukládá ho PŘÍMO do KOSTÍ; tudíţ je velmi vhodný pro lidi trpící OSTEOPOROZOU (úbytkem vápníku). je tedy vhodná i pro ţeny v přechodu, ale téţ i pro děti, kterým se hodně kazí zoubky, nebo se jim lehce lámou kosti pro děti je opravdu velmi vhodná právě i pro zvýšení IMUNITY posiluje OČNÍ SÍTNICI, coţ je vhodné zejména pro cukrovkáře, kteří velmi často trpí zhoršením zraku důsledkem cukrovky OK Gama+ (115ml), doplněk stravy - směs upravených olejů ţivočišného a rostlinného původu s blahodárnými a revitalizujícími účinky určený k harmonizaci cévního a pohybového systému. OK Gama+ svým jedinečným působením zvyšuje účinnost výrobku OK Beta+. Unikátní a vysoce čisté ingredience zaručují PREMIUM kvalitu a zároveň Vaši spokojenost s výrobkem OK Gama+. OK Omega+: je pouze z rostlinných zdrojů a je velmi VHODNÁ pro lidi s EKZÉMY. Můţe se uţívat jak vnitřně tak i zevně; regeneruje kůţi naproti tomu OK Omega-3 Complete i OK Gama+ obsahují výtaţky z rybího oleje a tyto látky ekzematici ve většině případů nesnesou; proto pro ekzematiky je nejvhodnější právě klasická OK Omega+ OK Omega+ (115 ml), doplněk stravy pro zdravé srdce a cévní soustavu - exklusivní směs vysoce čistých rostlinných olejů s blahodárnými a revitalizujícími účinky vyrobená z vybraných druhů pupalkového, brutnákového a řepkového oleje obohacená vitamínem E... OK Omega-3 Complete: obsahuje Omega 3 nenasycené mastné kyseliny také z rybího oleje a další účinné látky ale také KOENZYM Q10 (ţeny vyuţívají i k mazání na obličej proti vráskám) co je ale nejvýznamnější na tomto produktu je ţe SNIŢUJE HLADINU CHOLESTEROLU (ale sniţuje špatný LDL cholesterol, ale dobrý HDL cholesterol naopak zvyšuje v tom je opravdu unikátní) obsahuje také vitamíny A, E, D a je velmi vhodný PRO TĚHOTNÉ maminky, nebo maminky po porodu (uţ v těhotenství totiţ ovlivňuje zdravý stav nervové soustavy miminka, zdravý vývoj kostí a zdravý vývoj mozkové tkáně)

11 posiluje také přirozenou OBRANYSCHOPNOST jak miminek tak i maminek a napomáhá i regeneraci maminek po porodu (nepadají po porodu vlasy a nemají deprese v šestinedělí) OM3C totiţ ovlivňuje také NERVOVOU SOUSTAVU nejen u miminek v bříšku ale i dospělých jedinců podporuje také významným způsobem zdravý stav KLOUBŮ z uvedených tří produktů patří mezi nejúčinnější pro zdravý stav SRDCE OK Omega-3 Complete (115ml) je doplněk stravy pro ochranu kardiovaskulárního systému. Jde o směs upravených olejů ţivočišného a rostlinného původu s blahodárnými a revitalizujícími účinky s přidanými rostlinnými steroly doplněná dalšími biologicky aktivními látkami s lahodnou chutí pomeranče. Více informací naleznete zde: okg-prirodni-produkty/ Zkušenosti s výrobky OKG: Po 7 letech jsem mohla vysadit léky! Moc děkuji za Emulips a OK Omegu plus. Po 4 měsících uţívání obou výrobků uţ nemusím brát léky na vysoký tlak, které jsem brala 7 let. Martina K., Lipník nad Bečvou Operace dcerky už není nutná! Moje mladší dcera (2 roky), měla od narození dírku na cévce na srdíčku. Před měsícem jsme byli u pana primáře, ten zkonstatoval, ţe je nutný malý zákrok. Šli jsme na předoperační vyšetření a pan primář nic nenašel. Trošku se divil, ale nechtěl to dávat znát. Anetce jsem ten měsíc dávala OK Omegu+ a OK Alfu+. Bylinkám jsem nevěřila, ale teď pevně věřím, ţe mají něco do sebe. Za zdraví mých dětí dám cokoli, tyto vloţené peníze nebyly promarněné! Hana A., Zlín Srdíčko v pořádku a navíc o 17 kg lehčí! V roce 1998 mi zjistili vysoký krevní tlak a díky tomu i deformaci srdeční stěny. Výrobky OKG pouţívám 8. rok. Celou dobu si drţím tlak v normě a před 4 lety při hloubkovém vyšetření srdce mi lékař sdělil, ţe mám srdíčko úplně v pořádku. Léky na tlak jsem měla brát do konce ţivota. Neberu je uţ několik let a přesto si drţím tlak v normě. Navíc jsem díky výrobkům OKG zhubla 17 kg a uţ 4 roky si váhu drţím! Dr. Jana S., Brno Nemusel jsem na druhou operaci srdce! Asi v r jsem začal mít problémy se srdíčkem (fibrilace síní). Stav se postupně natolik zhoršil, ţe jsem v r musel jít na operační zákrok. Stav se zlepšil, ale fibrilace síní pokračovaly dál. Byla mi doporučována další operace. Pak jsem začal uţívat OK Alfu plus, OK Omegu plus a Emulips - denně 3 měsíce a poté šel na pravidelnou čtvrtletní kontrolu. V nemocnici mi řekli, ţe můj stav se zlepšil natolik, ţe další operace zatím není nutná. Upravil se mi tlak, cholesterol i tuky v krvi. Na kontroly chodím jen 1x za půl roku a dodnes (7 let) jsem na operaci nemusel jít. Momentálně uţívám jen 3 tbl. denně na srdíčko, stav je 11

12 stabilizovaný. Lékař dokonce napsal do zprávy: "nyní na bylinkách, pokračovat v uţívání". Výrobky OKG beru jiţ několik let a nedám na ně dopustit. Štefan K., Brno Dnes už si troufnu jít na vycházku! Je mi 76 let. Mám srdeční vadu, léčím se několik let na cukrovku a vysoký krevní tlak. V posledních 6 měsících jsem byla 3x v nemocnici. Ubývalo mi sil a po prodělaných virozách jsem byla uţ tak zesláblá, ţe jsem nemohla sama o sebe pečovat. Dcera mi dala OK Alfu plus a OK Omegu plus. Začala jsem nabývat nových sil a asi po 3 týdnech jsem jiţ chodila po bytě. Dnes si troufnu jít i na vycházku - a jiţ bez doprovodu! Lépe se mi dýchá, lépe spím, sníţil se mi cholesterol z 6,5 na 3 mmol/l, upravil vysoký tlak a za 2 měsíce jsem zhubla 5 kg! Cítím se velice dobře, výrobky OKG mi moc pomohly, budu je uţívat nadále! Děkuji. Věra J., Domašov Méně léků a žaludeční vředy pryč! Jsem po infarktu, měla jsem potíţe s cévami, vysoký krevní tlak a cholesterol, brala jsem spoustu léků. Uţ po 2 měsících pravidelného uţívání Emulipsu a OK Omegy plus jsem cítila velkou úlevu, přestaly mě bolet nohy a po dohodě s lékařem jsem přestala uţívat léky na cévy, na spaní, cholesterol i tlak byl v normě a ještě 10 kg dole! Letos mi na gastroskopii zjistili ţaludeční vředy. 5 týdnů jsem uţívala OKG FactorBase. Po 2 měsících mi lékař sdělil: "po vředech ani stopy"! Dagmar K., Brno Mám tlak jako zamlada! Měla jsem vysoký krevní tlak 180/120. Pouţívám pravidelně OK Omegu plus a ve svých 70ti letech mám tlak 130/80. Letos jsem s výrobkem Emulips Slim zhubla 5 kg a cítím se výborně! Boţena Š., Brno Lékař se divil, co dělám... Jsem pod stálým lékařským dozorem, protoţe jsem byla ve velmi špatném zdravotním stavu. Po nasazení léků se výsledky 3 roky neměnily. Kaţdé 2,5 měsíce chodím na kontroly. Uţ 10 měsíců uţívám Emulips, OK Alfu plus a OK Omegu plus a při kaţdé kontrole se moje výsledky o něco zlepšily! Na poslední kontrole se mě lékař ptal, co dělám, protoţe mé výsledky jsou v normě - játra, cholesterol, vysoký krevní tlak i ledviny. Lékař mě pochválil i za to, ţe při kaţdé kontrole jsem zhubla 1 kg. Můj ošetřující lékař - primář interního oddělení Bratislavské nemocnice - mi doporučil, abych uţívala produkty OKG nadále. Kromě jiných nemocí mám také coxartrosu a artrosu v kolenou a ramenou. Asi 4 měsíce uţ nepociťuji v těchto místech ţádné bolesti. Jsem velice spokojená! Dr. Ladislava H., Bratislava I se štítnou žlázou jde hubnout! Jsem od r po operaci štítné ţlázy. Měla jsem nadváhu a mimo jiné i vysoký cholesterol (11,5 mmol/l). Uţívala jsem hodně léků a taky dietu bez valných výsledků. Začala jsem uţívat výrobky OKG - Emulips, OK Alfu plus, OK Omegu plus a během 3 měsíců byl cholesterol v normě. Při poslední kontrole byl cholesterol 4,56 mmol/l. Současně uţívám i ostatní produkty OKG. Teď uţ mi, po dohodě s lékařem, zůstal jediný lék - na štítnou ţlázu a to v poloviční dávce. Všechny potíţe odezněly a já se cítím báječně a o 15 kg příjemněji! Eva J., Brno 12

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc.

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc. OSLAVA MLÉKA 2009 Ing. Jiří Kopáček, CSc. Od roku 1957 slaví světová mlékařská veřejnost každé čtvrté úterý v měsíci květnu SVĚTOVÝ DEN MLÉKA Podnět t k tomuto svátku dala konference významných světových

Více

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E Exkluzivní složení založené na spojení starověkých čínských poznatků a moderní technologie Proč jsou mastné kyseliny důležité? mastné kyseliny patří do

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz zdraví a vitalita PŘEHLED PRODUKTŮ Platí od 1. 1. 2012 / Doporučené ceny při sazbě 14 % DPH. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! Koupíte-li jakékoliv dva produkty

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Pitný režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč musím omezovat příjem tekutin? Jednou z hlavních funkcí ledvin je udržet v těle rovnováhu tekutin. Pokud ledviny selžou, tělo se těžko zbavuje jejich

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Odpovědi na níže uvedené dotazy umožní ošetřujícímu lékaři rychlou orientaci ve Vašem konkrétním případě a velmi mu usnadní cestu ke správnému nasazení bílkovinné ketogenní diety

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Fakultní poliklinika,budova A, 1. patro Karlovo nám. 32, Praha 2, 128 08 tel.: 22486 6693 DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE Vážená paní, vážený pane Dostáváte se do péče

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA PROUDĚNÍ KRVE V CÉVÁCH Tlakové čerpadlo>> energii z metabolických procesů>>chemická >> na mechanickou

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz zdraví a vitalita PŘEHLED PRODUKTŮ Platí od 1. 4. 2011 / Doporučené ceny při sazbě 10 % DPH. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! Koupíte-li jakékoliv dva produkty

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Výživa Živiny Anotace Pracovní list týkající se základních a dalších druhů živin důležitých pro organismus,

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin High Blood Pressure Chronic kidney disease chapter 2 Chronické onemocnění ledvin je jednou z hlavních příčin chronického onemocnění ledvin. Kromě toho může nedostatečně léčený vysoký krevní tlak vést k

Více

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz Droga obsahuje třísloviny (gallatoniny), organické kyseliny, vitamin C, flavonoidy, inosit, barviva, pektin, ale množství všech těchto látek je v droze poměrně nízké. Působí mírně svíravě, močopudně, staví

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

O VODĚ JINAK, NEŽ JSME ZVYKLÍ

O VODĚ JINAK, NEŽ JSME ZVYKLÍ Reportér Mike Adams byl zřejmě posledním novinářem, který s Dr. Batmanghelidjem, autorem knihy Water for Health, For Healing, For Life (Voda pro zdraví, léčbu, život) udělal exkluzivní rozhovor. Dr. Batmanghelidj

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Obezita a její rizika Anotace Pracovní list informuje žáka o podstatě, příčinách a rizicích obezity. Zadané

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER

MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER Obsah I. Čím je Mind Master jedinečný? S 3 II. Kdy mám Mind Master užívat? S 3 III. Jak se má Mind Master užívat? Může se vyskytnout

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

NEWSTART. pro každého

NEWSTART. pro každého NEWSTART pro každého NEWSTART Osm základních stavebních kamenů vašeho zdraví Nutrition Excercise Water Sunshine Temperance Air Rest Trust Výživa Pohyb Voda Slunce Střídmost Vzduch Odpočinek Důvěra Výživa

Více

Zdravotní účinky čaje Pu Er

Zdravotní účinky čaje Pu Er Zdravotní účinky čaje Pu Er Zdravotní účinky čaje Pu Er Chceme-li diskutovat zdravotní účinky čajů Pu Er, máme obvykle na mysli tmavé čaje Pu Er (Shu Cha 熟 茶 ). U těchto čajů, oproti jiným, můžeme skutečně

Více

ACIDOBAZICKÁ NEROVNOVÁHA

ACIDOBAZICKÁ NEROVNOVÁHA ACIDOBAZICKÁ NEROVNOVÁHA Jelikož jsme tvořeni z 75% vody, na správné hydrataci vhodnou tekutinou samozřejmě velmi záleží. Měli bychom pít vodu o ph 7 až 9. Bohužel voda z kohoutku mívá ph kolem 6. Většina

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz Složka sady Autor Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Tematický okruh Téma VY_52_INOVACE_Pr.8.14 Michaela Gleichová Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Biologie člověka Zdravá výživa Ročník 8.

Více

Mléčná žláza, laktace. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Mléčná žláza, laktace. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mléčná žláza, laktace Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Radka Benešová ANATOMIE MLÉČNÉ ŽLÁZY Mléčná žláza (glandula mammaria)

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok OBĚHOV HOVÁ SOUSTAVA Srdce a cévy, srdeční činnost Oběhová soustava srdce cévy tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok Tepny, žíly, vláse sečnice Průchod krve vláse

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

DOPOLEDNÍ RELAX V HOPSÁČKU

DOPOLEDNÍ RELAX V HOPSÁČKU DOPOLEDNÍ RELAX V HOPSÁČKU INDICKÁ MASÁŽ HLAVY MASÁŽ LÁVOVÝMI KAMENY RELAXAČNÍ A SPORTOVNÍ MASÁŽ MASÁŽE DĚTÍ DÉLKA MASÁŽE JE POUZE ORIENTAČNÍ A ODVÍJÍ SE VŽDY OD INDIVIDUÁLNÍCH POTŘEB KLIENTA. ROVNĚŽ VÝBĚR

Více

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Optimální péče od samého začátku Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem

Více

Rozhovor s Dr. Batmanghelidjem: Léčba vodou

Rozhovor s Dr. Batmanghelidjem: Léčba vodou Rozhovor s Dr. Batmanghelidjem: Léčba vodou Toto je exkluzivní rozhovor s Dr. Batmanghelidjem, autorem knihy Water for Health, For Healing, For Life (Voda pro zdraví, léčbu, život). Dr. B je také zakladatelem

Více

O tom, jak budete vařit zítra Co je dobré vědět o olejích a tucích dvě nejdůležitější složky našeho jídelníčku. Není tuk jako tuk Špatné tuky

O tom, jak budete vařit zítra Co je dobré vědět o olejích a tucích dvě nejdůležitější složky našeho jídelníčku. Není tuk jako tuk Špatné tuky O tom, jak budete vařit zítra Vědecké studie z celého světa jednoznačně prokazují, že naše stravovací návyky mají dramatický dopad na naše zdraví. V současné době více než 2/3 obyvatelstva v České republice

Více

STRES STRES ZÁTĚŽ, TÍSEŇ, TLAK, ÚZKOST BÝT VYSTAVEN VNĚJŠÍM SILÁM, TLAKŮM NEJBĚŽNĚJŠÍ PŘEDSTAVA: STRES JE SÍLA, KTERÁ ZPŮSOBUJE TĚLESNÉ NEBO PSYCHICKÉ VYČERPÁNÍ A UTRPENÍ STRES PROŽÍVÁ ČLOVĚK, KTERÝ JE

Více

Andělika lékařská kořen

Andělika lékařská kořen Andělika lékařská kořen Andělika bývá v Číně používána za bylinu gynekologického významu, používanou při bolestivé menstruci a při problémech v přechodu ženy. Dále bývá používána Uklidnění a posílení nervové

Více

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény)

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény) Oběhová soustava - Zajišťuje stálý tělní oběh v uzavřeném cévním systému - motorem je srdce Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) - pevné (krev proudí

Více

Rekondice a regenerace

Rekondice a regenerace Rekondice a regenerace VY_32_INOVACE_163 AUTOR: Mgr. Andrea Továrková ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s problémy současného životního stylu, stručná charakteristika civilizačních chorob, příčiny

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života.

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života. Březen 1 Spánek je nezbytný nejen pro regeneraci duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop a tedy pro kognitivní funkce, ale i pro celou řadu metabolických pochodů. Kvalita nočního spánku

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_TVD535 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život SRPEN 2014 Mastné kyseliny omega-3 a omega-6 Esenciální mastné kyseliny naše tělo neumí produkovat v dostatečném množství. Podporují růst, zrak a správnou funkci mozku. & omega 3 omega 6 Mastné kyseliny

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

Lněné semínko celé. www.steza.cz

Lněné semínko celé. www.steza.cz Lněné semínko celé LNĚNÉ semeno příznivě ovlivňuje zdravou funkci střev. Semena pomáhají při problémech se zažíváním a při zácpě. Zevně lze použít ve formě obkladů. Příprava a dávkování: 1 čajová lžička

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, neţ začnete tento přípravek uţívat.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, neţ začnete tento přípravek uţívat. PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŢIVATELE Oxyphyllin tablety (etofyllinum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, neţ začnete tento přípravek uţívat. - Ponechte si příbalovou informaci

Více

ČLOVĚK MÁ TISÍCE PŘÁNÍ, NEMOCNÝ JEN JEDNO...

ČLOVĚK MÁ TISÍCE PŘÁNÍ, NEMOCNÝ JEN JEDNO... pro komplexní regeneraci ZDRAVÝ ČLOVĚK MÁ TISÍCE PŘÁNÍ, NEMOCNÝ JEN JEDNO... 25. 4. 2004 Praha, hotel Pyramida Ing. Helena Kacerovská Směs bylin ALOE VERA = ALOE BARBADENSIS - 92 % PANAX GINSENG (všehoj

Více

Akční nabídka. pro vás. 50 produktů Walmark s minimálně 20 % tablet zdarma navíc

Akční nabídka. pro vás. 50 produktů Walmark s minimálně 20 % tablet zdarma navíc Akční nabídka pro vás 50 produktů Walmark s minimálně 20 % tablet zdarma navíc Již 20. rokem se staráme o vaše zdraví. Proměňujeme ty nejkvalitnější přírodní suroviny na originální české doplňky stravy,

Více

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů Gerifit Doplněk stravy Energie plná zdraví na celý den! Kvalitní produkt z Dánska spojující: extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

Více

Člověk zdravá výživa. [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < https://en.wikipedia.org/wiki/file:obesity6.

Člověk zdravá výživa. [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < https://en.wikipedia.org/wiki/file:obesity6. Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.35 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

Jídlo a doplňky výživy

Jídlo a doplňky výživy Jídlo a doplňky výživy Co běžně jím a jaké doplňky výživy při závodech používám Jak si chráním některé exponované částí těla Zpracoval : Jiří Jíra Hledík Fotografie : Jakub Cejpek Patřím mezi ty ultramaratonce,

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Dieta porodnická dia ve FNKV Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Obecná výživová doporučení pro těhotné ženy Příjem energie: Navýšení energetického příjmu od 10. týdne těhotenství u žen s převažující

Více

makroelementy, mikroelementy

makroelementy, mikroelementy ESENCIÁLNÍ ANORGANICKÉ (MINERÁLNÍ) LÁTKY makroelementy, mikroelementy MAKROELEMENTY Ca - 70kg/ 1200g Ca 98% kosti - 800 mg/denně, gravidní a kojící ženy o 20% více Obsah Ca v mg/100 g mléko 125 mg jogurt

Více

INFUSION TIENS Čaje prémiové kvality

INFUSION TIENS Čaje prémiové kvality INFUSION TIENS Čaje prémiové kvality Nejstarší a nejvíce uznávaný nápoj na světě Čaj je hned po vodě druhým nejpopulárnějším nápojem v dnešním světě. Pití čaje je důležitou součástí čínské kultury. Jeho

Více

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Vitamíny Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci si připomenou přehled, rozdělení a zdroje vitamínů. VITAMÍNY - jsou nízkomolekulární

Více

RNDr. Milada Kosnarová. Rady a diety pro zdraví

RNDr. Milada Kosnarová. Rady a diety pro zdraví RNDr. Milada Kosnarová Rady a diety pro zdraví Centrum regulativní medicíny 2011 OBSAH Předmluva 7 Úvod 9 1. Držení těla a pohyb 11 2. Stravování 12 1. Plísně a baktérie 14 2. Volné radikály 15 3. Vitamíny

Více

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Složky výživy - sacharidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Sacharidy 1 Nejdůležitější a rychlý zdroj energie 50-60% Dostatečný přísun šetří rezervy tělesných tuků a bílkovin Složeny z C, H2,

Více

Výživa při onkologických onemocněních. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa při onkologických onemocněních. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa při onkologických onemocněních Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zásady výživy 1 energeticky bohatá zároveň vysoce biologicky hodnotná zajištěno pestrostí dieta proto: dostatek bílkovin

Více

Použití lymfodrenáže - lymfatické masáže :

Použití lymfodrenáže - lymfatické masáže : Hlavní přednosti lymfodrenáže: V čem vyniká lymfodrenáž: - lymfodrenáž podpora krev. oběhu a lymf. systému v oslabených, namáhaných částech rukou a nohou - aktivní vzduchová lymfodrenáž čtyřkomorovým systémem

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ ENÍ V PRVOVÝROBĚ JEHO SLOŽEN. Rapotín,, 8.10.2008 lská praxe a potravinářsk

NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ ENÍ V PRVOVÝROBĚ JEHO SLOŽEN. Rapotín,, 8.10.2008 lská praxe a potravinářsk VLIV MLÉČNÉHO TUKU NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ A MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ JEHO SLOŽEN ENÍ V PRVOVÝROBĚ Autoři: Eva Samková,, Milan Pešek, ek, Jiří Špička Rapotín,, 8.10.2008 Výrobní zemědělsk lská praxe a potravinářsk

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Výživa odpovídající potřebám organismu co do kvality i kvantity Primární prevence řady chorob Vychází z vědeckých poznatků

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

ZDRAVOTNÍ BENEFITY POHYBU

ZDRAVOTNÍ BENEFITY POHYBU ZDRAVOTNÍ BENEFITY POHYBU Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Zdravotní benefity pohybu Autor Mgr. Alena Němečková

Více

Je voda dostačující sportovní nápoj? Tipy na doplnění tekutin při cvičení

Je voda dostačující sportovní nápoj? Tipy na doplnění tekutin při cvičení KVĚTEN 2014 Je voda dostačující sportovní nápoj? Tipy na doplnění tekutin při cvičení Výživa pro lepší život Hydratace a cvičení: Okolo 60-70% lidského těla je složeno z vody. Je tedy v pořádku říci, že

Více

MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Častým terčem mýtů je mléko a mléčné výrobky, přesto že mléko

Více

ZAMĚSTNANCŮ. Jméno předvádějícího Datum prezentace. www.zlinskedumy.cz. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina.

ZAMĚSTNANCŮ. Jméno předvádějícího Datum prezentace. www.zlinskedumy.cz. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_10_ZDV1_15 Zdravověda somatologie

Více