Hypertenze - maturitní otázka z biologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hypertenze - maturitní otázka z biologie"

Transkript

1 Hypertenze - maturitní otázka z biologie by Biologie -?tvrtek, Srpen 01, Otázka: Hypertenze P?edm?t: Biologie P?idal(a): and?lek Krevní tlak-je to tlak v tepenném?e?išti. V okamžiku, kdy se srde?ní sval stáhne se nazývá systolický tlak. V okamžiku, kdy se sval uvolní je diastolický tyto dv? hodnoty tvo?í krevní tlak. Hypertenze je trvale zvýšený krevní tlak nad hodnoty 140 /90torr zjišt?ný alespo? ve dvou ze t?í m??ení. M??ení krevního tlaku se provádí v klidu, vsed? na pravé paži, nej?ast?ji manžetou l2,5cm. Syndrom bílého plášt? (zvýšení TK v ordinaci léka?e) vhodné 24hodinové ambulantní monitorování TK. Krevní tlak se zm??í pomocí fonendoskopu a tonometru. D?lení hypertenze: Podle p?í?in vzniku -Esenciální (primární)- tvo?í 95 % hypertenze, p?í?ina není známa, Rizikové faktory- kou?ení, stres, nevhodná, strava,obezita,vysoká hladina cholesterolu v krvi= Hypolipoproteinemie(zvýšená hladina-ldl, triglyceridy, snížená hladina HDL) genetické dispozice, diabetes -Sekundární (druhotná)-2-5% hypertonik? page 1 / 10

2 P?í?ina-onemocn?ní: Ledvin, nadledvinek, endokrinní onemocn?ní štítná žláza, vrozené srde?ní vadyzúžení aorty -Poléková hypertenze-kortikoidy, per orální antikoncepce Podle výše TK Mírná /90-99 St?edn? závažná /100 T?žká-180/110 Hypertenzní krize-220/140 Podle orgánových zm?n I Stádium- lehká hypertenze bez orgánových zm?n,únava,porucha spánku II stádium-st?edn? t?žká zvýšení TK orgánové zm?ny bez poruch funkce-zv?tšení (hypertrofie) levé komory, zm?ny na o?ním pozadí, edém papily (východ zrakového nervu),pomalý rozvoj aterosklerózy P?íznaky-bolest hlavy závrat?, zm?ny na EKG, III stádium-t?žká hypertenze zvýšení TK, orgánové zm?ny s funk?ními poruchami, projevy srde?ního selhávaní, dušnost, srde?ní astma, dilatace levé komory, krvácení do sítnice riziko CMP,IM, poškození ledvin, demence IV stádium-orgánové selhávaní=hypertenzní krize,(dochází k zvýšení diastolického krevního tlaku nad 130 mm Hg a/nebo systolického nad 210 mm Hg. P?i takto masivním zvýšení krevního tlaku dochází k poškozování nebo až k selhávání n?kterých orgán? srdce, ledviny, CNS, o?i) krvácení do mozku, krute bolesti hlavy,zvracení,závrat?,k?e?e,nezbytná hospitalizace na JIP,ARO Diagnostika: anamnéza, fyzikální vyšet?ení, fyziologické funkce TK,EKG,RTG srdce+plíce,usg, vyšet?ení o?ního pozadí, odb?ry-mo?-bílkovina v mo?i-proteinurie, krev-biochemické vyšet?eníminerály,tuky,kreatin Lé?ba-Pacient je uložen na standartní interní odd., p?i hypertenzní krizi na JIP.V?tšinou, ale v domácím prost?edí, hospitalizace není nutná. Režimové opat?ení-životní styl,stravování.snížení psychické zát?že page 2 / 10

3 Farmakoterapie: Antihypertenziva-nap?. LOCREN, BETALOC, ENAP, Gopten mohou byt vedlejší ú?inky-dušnost, nauzea, bolest Diuretika-nap?.FUROSEMIT,VEROSPIRON, MODURETIK,aj. Kardiotonika-nap?. DIGOXIN-pokud funk?ní zm?ny na srdci- u selhávajícího srde?ního svalu Antihyperlipidemika-snízeníkrevního tuku, zvlášt? cholesterolu LDL Vazodilatancia-rozši?ují cévy- koronarodilatancia-nitroglycerin,periferní vazodilatancia- Agapurin,Xanidil Ošet?ovatelská pé?e-nekou?it, p?i obezit? snížit hmotnost, snížená fyzická námaha, vyhýbat se stresu, Sledování-základní FF-D,P,-pokud jsou orgánové zm?ny,tk-nejmén? 3krát denn?,p?ísn? zapisujeme s?asem m??ení,v p?ípad? vzestuputk informujeme léka?e, podávání lék? a jejich ú?inky Hygiena-b?žná,základní,dle sob?sta?nosti pacienta, Vyžíva-v?tšinou upravena dieta s omezením solí(10)-zvlášt? pokud otoky, u obézních nemocných se ordinuje reduk?ní dieta(8),informujeme nemocného, aby snížil p?íjem solí, nejsou vhodné uzeniny,konzervy, dochucovací prost?edky, polévky ze sá?ku apod., není vhodný alkohol,?erná káva,?erný?aj minerálky-zvyšují podíl solí v t?le a tím také TK, doporu?ení omezení p?íjmu živo?išných tuk? a potravin s vysokým obsahem cholesterolu, vhodné je bílé maso, ryby, zelenin sledujeme vyprazd?ování,spánek, psychické zm?ny komplikace hypertenze-ichs, angína pectoris, IM, hypertrofie levé komory, CMP, poškození ledvinrenální selhávání, poškození sítnice oka, ICHDK Ošet?ovatelské diagnozy: Nedostate?ná informovanost o onemocn?ní a následných komplikací. Poruchy adaptace na zm?nu životního stylu z d?vodu neschopnosti se vyrovnat s onemocn?ním. Snížení srde?ní?innosti z d?vodu poruchy funkce srdce. Omezení sob?sta?nosti z d?vodu hypertenze Fyziologické funkce T?lesná teplota: - T?lesná teplota je vedlejším produktem metabolismu, centrum regulace je v hypotalamu - fyziologická hodnota: 36-36,9 C - hypotermie: pod 36 C page 3 / 10

4 - subnormální teplota: nižší než 35,3 C, použití hypnotik, alkoholu, dehydratace, um?le sníženi teploty až o 10 C, p?i operacích mozku a srdce. - subfebririe: zvýšená teplota-37-37,9 C, nádorové onemocn?ní, TBC, infek?ní onemocn?ní, zvýšená?innost štítné žlázy. - febris: hore?ka- nad 38 C, (antipyretika)-paralen,acylpyrin - hyperpyrexie: nad 40,5 C, spála, meningitida, delirium- halucinace, úzkost - teplota 42 C je smrtelná Faktory ovliv?ující TT: v?k- d?ti až do puberty TT labiln?jší denní doba- nejvyšší hodnota od hod. - nejnižší teplota od 2-5 hod. ráno t?lesná aktivita- t?žká práce, cvi?ení hormony- ženské pohlavní hormony, (estrogen) teplota o 0,35 C vyšší U d?tí se mohou vyskytovat febrilní k?e?e-k?e?e z vysoké hore?ky, záškuby kon?etin, ztráta v?domí,promodrávání, cyanóza, zástava dýchání, trvají krátce a jsou bez následku. Druhy teplom?ru: - Léka?ský maximální: axilarní, m??íme v podpaží, t?íslech, v pochv?. - Rektální maximální: m??íme v rektu. - Ústní: orální maximální, m??íme v ústech. - Rychlob?žný: u d?tí, m??íme v rektu. - Elektronický, digitální: m??íme v podpaží, v ústech, v rektu - Ušní digitální: dosp?lí i d?ti, zevní zvukovod. Místa m??ení: page 4 / 10

5 -m??ení v ústech- jen klidní nemocní, p?ed m??ením minut nejíst a nepít, teplom?r vložíme pod jazyk, m??íme 10 minut, v ústech je teplota o 0,3 C vyšší než v podpaží. - m??ení v kone?níku- dosp?lí- v p?ípad? nemožného m??ení TT a podpaží, v t?ísté(úraz, popáleniny, vyrážky), m??it 10 minut,?ást teplom?ru která se zavádí namo?íme do oleje, nebo do vazelíny, p?ed zavad?ním pokr?it nohy v ky?lích a kolenou. - d?ti- kojenec, batole - m??ení v t?ísle- nelze-li m??it v podpaží, pokr?it jednu DK v koleni a ky?li, m??íme 10 minut. - m??ení v pochv?- axilarní teplom?r, ur?ení terminu ovulace, první polovina ovula?ního cyklunep?evyšuje 37 C, m??í se ráno poloha na zádech, pokr?ené kolena, 8-10 minut. v podpaží- nejb?žn?jší místo m??ení typy hore?ky: p?etrvávající- virová a streptokoková onemocn?ní, pneumonie-p?etrvává v denní výkyvech v rozmezí 1 C kolísavá- zán?tlivá onemocn?ní, TT v pr?b?hu dne kolísá až o 2-3 C všechny nam??ené hodnoty jsou nad (37,0 C) st?ídavá-u septických stav?,onkologická onemocn?ní(n?kdy zán?tlivých=zán?t žlu?níku) st?ídání období hore?ky s normální teplotou návratná- st?ídání hore?natých stav? s obdobím fyziologických hodnot vlnovitá-pozvolné stoupání teploty b?hem n?kolika dní pokles TT rozlišujeme: Kritický-prudký pokles hodnot t?lesné teploty b?hem n?kolika hodin(ráno 40 C-odpoledne 36 C) Lytický-plynulý pokles teploty b?hem n?kolika dní (1.den 38 C-3.den-37,0 C) Provléklý-pokles t?lesné teploty je p?echodný mezi kritickým a lytickým poklesem page 5 / 10

6 Puls-tep: Tep vzniká díky systole levé komory p?i vypuzení krve do t?la. Faktory ovliv?ující frekvenci tepu: - v?k, pohlaví, cvi?ení, hore?ka, léky, krvácení Místa m??ení: - krkavice- a. carotis - v?etení tepna- a. radialis - spánková tepna- a. temporalis - stehenní tepna- a. femoralis - pažní tepna- a. brachialis - podkli?ková tepna- a. subclavia Co m??íme: - frekvence: po?et tetu za minutu v klidu je za/min. Pozor d?ti mají vyšší frekvenci. Novorozenec za/min. kojenec za/min. v deseti letech asi 90 za/min. - zrychlený puls: tachykardie nad 90za/min., p?i fyzické námaze, tréma, kofein, alkohol,?erný?aj, onemocn?ní srdce, onemocn?ni plic, p?i hore?ce, zvýšena?innost štítné žlázy, anemie, - zpomalený puls: bradykardie pod 60 za/min., ve spánku, bez v?domí, užití n?kterých léku, drog, p?edávkování-digoxin, snížená?innost štítné žlázy, podchlazení, infarkt myokardu. - Pravidelnost: arytmie-nepravidelný puls (onemocn?ní srdce) pravidelný rytmický-vzdálenost mezi údery je stejná Kvalita: Normální plný: dob?e hmatný page 6 / 10

7 Pulsus durus, tvrdý- tvrdá tepna, t?žko stla?itelná tepna, zkornat?ní tepen, p?i vysokém TK. Pulsus mollis, m?kký- lehce stla?itelná tepna, obtížné m??ení, p?i nízkém TK. Nitkovitý puls- nevýrazná, obtížn? hmatatelný, p?i krvácení. Zásady m??ení : - hodinky s vte?inovou ru?i?kou - m??ení provádíme v klidu, ne bezprost?edn? po fyzické námaze ani po rozrušení - poloha v sed? nebo v leže - délka m??ení: 1 minutu, nebo 30 sekund a pak vynásobíme dv?ma Dech: - centrum je v prodloužené míše, hlavní dýchací sval je bránice- diafragma - zástava dýchání- apnoe. - hypoventilace: povrchní pomalé dýchání, malý dechový objem. - Hyperventilace: zrychlené, hluboké dýchání, velký dechový objem. - dýchání zevní: vým?na plyn? mezi vzduchem a plícemi. - dýchání vnit?ní: vým?na plyn? mezi krví a tkán?mi. nádech: inspirium -výdech: expirium Faktory ovliv?ující dýchání -v?k: viz. Níže. - pohyb: zrychlené dýchání p?i námaze - stres: zrychlené dýchání - prost?edí: vysoká teplota- zrychlené dýchání - nadmo?ská výška: ve vysoké nadmo?ské výšce je nižší koncentrace O2 zrychlené dýchání - léky: nap?:analgetika, narkotika- snižují dechovou frekvenci Co m??íme: page 7 / 10

8 Frekvence dechu (rychlost)- fyziologická hodnota je dech? za minutu, ve spánku mén?, d?ti mají rychlejší dýchání, novorozenec: 55 za min., kojenec: 25 za min., 10 leté dít?: Zrychlené dýchání: tachypnoe, fyzická a psychická námaha, zvýšená t?lesná teplota, onemocn?ní srdce a dýchacího systému, anémie, použití léku. - Zpomalené dýchání: bradypnoe, ve spánku, použití sedativa, morfinu, v bezv?domí, poškození mozku, cvi?ení jógy, otrava alkoholem, u chorob se zvýšeným nitrolebním tlakem. Kvalita dechu- dyspnoe: dušnost, p?i zán?tech, astma, alergie, poškození mozku, onemocn?ní srdce. Stridor: zvukový doprovod p?i dýchání. - normální dech: tém?? neslyšitelný b?hem dne, ve spánku je hlasit?jší, po námaze se slyšitelnost zv?tší - hypoventilace: povrchové dýchání - hyperventilace: hluboké dýchání Pravidelnost dechu- Biotovo dýchání: povrchové, m?lké, nepravidelné, st?ídá se s krátkými pauzami, u mozkových poruch: krvácení do mozku. - Cheyne- Stokesowo dýchání: dýchání prohloubené potom se stává povrchní dýchání a následuje apnoická pauza. Vyskytuje se u nemocných bez v?domí, u onemocn?ní CNS, zán?tu mozku. - Kussmalovo dýchání: prohloubené dýchání, bývá p?i p?ekyselení organismu odpadními látkami, u hyperglykemického komatu. - pravidelné dýchání: eupnoe- dechové vlny nádechy a výdechy- pravidelný rytmus. - nepravidelné dýchání: st?ídají se hluboké dechy s povrchovými M??ení a hodnocení dechu: - pohledem, položením ruky na hrudník - p?edstírání m??ení tepu a sledovat dechovou vlnu (?innost dýchacích svalu je ovlivn?na v?lí) Krevní tlak: - tlak krve v cévách p?i systole a diastole - hodnoty TK jsou v: VKPa(kilopaskaly), nebo v mm Hg(torry) Faktory ovliv?ující TK: page 8 / 10

9 - v?k: u d?tí je nižší v dosp?losti vyšší, viz. Níže - t?lesná námaha: p?i t?lesné námaze vyšší - emo?ní prožity: bolest, strach, rozrušení- vyšší TK - užiti léku - nemoci srdce, krvácení, nemoci žláz s vnit?ní sekreci novorozenec- 80/40 mmhg ve 3 letech- 96/65 mmhg v 10 letech- 110/70 mmhg v dosp?losti- 120/60-140/90 mmhg - Nízký tlak krve: hypotenze,pod 100/60 mmhg, šokové stavy, krvácení, dehydratace, p?edávkování Antihypertenzivy, obtížn? se m??í. - Vysoký tlak krve: hypertenze, nad 140/90 mmhg, fyzická, psychická námaha, onemocn?ní srdce, nadváha, vysoký p?íjem soli léky- Antihypertenziva.- Enap,Gopten. - Hrani?ní hypertenze: 140/90-160/95 mmhg, stres, fyzická a psychická námaha, použití leku, kofein, onemocn?ní endokrinního systému, - Tlaková amplituda: rozdíl mezi systolickým a diastolickým tlakem. Zásady m??ení tlaku krve: - pom?cky: tonometr, fonendoskop, síla manžety: 12,5 cm u dosp?lých a 2,5 cm u d?tí - m??íme v sed? nebo v leže ne horní levé kon?etin?, m?l by mít volnou paži - nemocný by m?l být p?ed m??ením aspo? 15 minut v klidu - upevníme manžetu na paži, nahmatáme tepnu v loketní jamce, jednou rukou foukáme balónek a druhou rukou držíme fonendoskop, nafoukáme asi 200mmHg, a pak pomalu upouštíme, první ozva systolická hodnota a poslední ozva diastolická hodnota. page 9 / 10

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Hypertenze - maturitní otázka z biologie PDF generated by Kalin's PDF Creation Station page 10 / 10

Fyziologické funkce (vitální funkce)

Fyziologické funkce (vitální funkce) Fyziologické funkce (vitální funkce) Klíčové pojmy fyziologické funkce tělesná teplota krevní tlak pulz dech 1.1 Tělesná teplota Tělesná teplota je vedlejším produktem metabolizmu (sacharidy, tuky, bílkoviny

Více

Ošet?ování nemocného s onemocn?ním diabetes mellitus

Ošet?ování nemocného s onemocn?ním diabetes mellitus Ošet?ování nemocného s onemocn?ním diabetes mellitus by jx.mail@centrum.cz - Sobota, Listopad 15, 2014 http://biologie-chemie.cz/osetrovani-nemocneho-s-onemocnenim-diabetes-mellitus/ Otázka: Ošet?ování

Více

Tlak krevní (TK) je laterální (boční) tlak krevního sloupce na cévní stěnu. Jeho výška je určena náplní cévního řečiště a vlastnostmi cévní stěny.

Tlak krevní (TK) je laterální (boční) tlak krevního sloupce na cévní stěnu. Jeho výška je určena náplní cévního řečiště a vlastnostmi cévní stěny. 1. Co je to krevní tlak? Tlak krevní (TK) je laterální (boční) tlak krevního sloupce na cévní stěnu. Jeho výška je určena náplní cévního řečiště a vlastnostmi cévní stěny. 2. Co je to systolický a diastolický

Více

Vzd lávací program Cestování bez bariér. 2. Zdravov da a specifické pot eby osob postižených civiliza ními chorobami.

Vzd lávací program Cestování bez bariér. 2. Zdravov da a specifické pot eby osob postižených civiliza ními chorobami. Vzdlávací program Cestování bez bariér 2. Zdravovda a specifické poteby osob postižených civilizaními chorobami Píruka uitele Kolektiv autor projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0123 2012 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Charakteristika

Více

Ošetřovatelství. pro střední zdravotnické školy

Ošetřovatelství. pro střední zdravotnické školy Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy Poděkování: Realizační tým projektu Nadregionální síť SZŠ pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe děkuje všem, kteří umožnili vznik této publikace, a to nelékařským

Více

Dýchací soustava - maturitní otázka z biologie

Dýchací soustava - maturitní otázka z biologie Dýchací soustava - maturitní otázka z biologie by Biologie - Pond?lí, Listopad 18, 2013 http://biologie-chemie.cz/dychaci-soustava/ Otázka: Dýchací soustava P?edm?t: Biologie P?idal(a): kikatyna Funkce

Více

Celkový stav. Stav vědomí. Funkce krevního oběhu. Poranění

Celkový stav. Stav vědomí. Funkce krevního oběhu. Poranění ZÁKLADNÍ VYŠETŘENÍ A PRIORITY OŠETŘENÍ NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. Celkový stav Stav vědomí Dechová funkce Funkce krevního oběhu Poranění Jaké máme možnosti??? 1. Základní

Více

CELKOVÉ VYŠETRENÍ PACIENTA - príchod pacienta chuze, kulhání, za škobrtnutí, mluvení, pevné ci tres rukou -

CELKOVÉ VYŠETRENÍ PACIENTA - príchod pacienta chuze, kulhání, za škobrtnutí, mluvení, pevné ci tres rukou - INTERNA - základní lékarský obor používané metody: INVAZIVNÍ porušení integrity lidského tela NEINVAZIVNÍ nenarušení integrity lidské tela - 19.století rozvoj chirurgie ( objev anestezie ) - prelom 19.

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech

Ošetřovatelská péče v interních oborech Ošetřovatelská péče v interních oborech Yvetta Vrublová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO OBLASTI PODPORY: 2.2 INOVACE

Více

Druhy zranění, první i odborná pomoc

Druhy zranění, první i odborná pomoc Druhy zranění, první i odborná pomoc Kategorie zranění, domácí lékárnička, fixace psa, postup při ošetřování psa (umělé dýchání, zástava krvácení, masáž srdce, stabilizační poloha) 1. Domácí lékárnička

Více

Obsah. Oslabení kardiovaskulárního systému 1 / 14

Obsah. Oslabení kardiovaskulárního systému 1 / 14 Oslabení kardiovaskulárního systému 1 / 14 Obsah OSLABENÍ KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU... 2 ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDEČNÍ... 2 HYPERTENZE... 2 INFARKT MYOKARDU... 3 ANGÍNA PEKTORIS... 4 Typy angíny pektoris...

Více

SZZ - Urgentní medicína

SZZ - Urgentní medicína SZZ - Urgentní medicína aneb Hledejme uspokojení ve faktu, že většina našich pacientů přežije bez ohledu na to, co s nimi uděláme. Luděk Gronych Obsah 1. Postižený v přednemocniční péči...3 2. Zajištění

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE Autoři MUDr. Igor Karen Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc. Česká

Více

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy:

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy: Vážení přátelé, již více než 3 roky se snažíme zajistit pro Vás kurzy, školení a pomůcky z evropských fondů. Příručka na CD, která se Vám dostala do rukou, vznikla jako jeden z produktů projektu MOST Moderní

Více

Arteriální hypertenze

Arteriální hypertenze Arteriální hypertenze FN u Sv. Anny, Brno J. Jež 1. interní kardioangiologická klinika Fakultní nemocnice u Sv. Anny Brno Přednosta: Prof. Jiří Vítovec, CSc. Definice arteriální hypertenze = opakované

Více

Léčení nemocí oběhového ústrojí

Léčení nemocí oběhového ústrojí Léčení nemocí oběhového ústrojí VYŠETŘOVACÍ METODY Při nástupu na léčení se provádějí: anamnestické vyšetření, objektivní fyzikální nález a klidové EKG. Z laboratorních vyšetření se zajišťuje: FW, moč

Více

SOUHRN PŘEDNÁŠEK KE KURZU

SOUHRN PŘEDNÁŠEK KE KURZU INSTITUT POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof SOUHRN PŘEDNÁŠEK KE KURZU LÉKAŘSKÁ PRVNÍ POMOC Praha 2011 Obsah: NÁHLÉ PŘÍHODY U DĚTÍ... 3 doc. MUDr.

Více

Doporučení pro diagnostiku a léčbu hypertenze v dětství a dospívání

Doporučení pro diagnostiku a léčbu hypertenze v dětství a dospívání DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup u každého

Více

PEČOVATELSTVÍ 3. ročník Sociální činnost

PEČOVATELSTVÍ 3. ročník Sociální činnost PEČOVATELSTVÍ 3. ročník Sociální činnost Mgr. Hana Straková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD,

Více

ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit

ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit Kapitola 1: Pojetí...2 Kapitola 2: Zdravotní postižení...16 Kapitola 3: Diagnostika...76 Kapitola 4: Intervence...95 Kapitola 5: Sporty

Více

Měření tělesné teploty v přednemocniční neodkladné péči

Měření tělesné teploty v přednemocniční neodkladné péči Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. Náměstí 5. května 2, 258 88 Čelákovice Měření tělesné teploty v přednemocniční neodkladné

Více

Explosivní zranění a záchranná služba

Explosivní zranění a záchranná služba Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Explosivní zranění a záchranná služba Vedoucí práce: MUDr. Jan Štorek, PhD. Vypracoval: Jan Diviš Srpen 2011 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Více

1. OBOR TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ SPORTOVNÍ MEDICÍNA

1. OBOR TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ SPORTOVNÍ MEDICÍNA 1. OBOR TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ SPORTOVNÍ MEDICÍNA Obor tělovýchovné lékařství má v naší republice velmi bohatou historii a tradici. Je také zakládajícím členem světové federace sportovní medicíny FIMS

Více

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE... 3. 2. Vzdělávací program oboru ALGEZIOLOGIE... 30

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE... 3. 2. Vzdělávací program oboru ALGEZIOLOGIE... 30 Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 23. KVĚTNA 2011 Cena: 385 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE.................... 3 2.

Více

Pomůcka OCHRANA A CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ. Příloha číslo 18 a Počet listů 2. Zdravotnická první pomoc Život zachraňující úkony

Pomůcka OCHRANA A CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ. Příloha číslo 18 a Počet listů 2. Zdravotnická první pomoc Život zachraňující úkony Pomůcka OCHRANA A CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Příloha číslo 18 a Počet listů 2 Zdravotnická první pomoc Život zachraňující úkony BEZVĚDOMÍ Projev poruchy činnosti centrální nervové soustavy.

Více

Europe / Middle-East / Africa Asia Microlife BP A6 PC North / Central / South America

Europe / Middle-East / Africa Asia Microlife BP A6 PC North / Central / South America Europe / Middle-East / Africa Microlife AG Espenstrasse 139 9443 Widnau / Switzerland Tel. +41 / 71 727 70 30 Fax +41 / 71 727 70 39 Email admin@microlife.ch www.microlife.com Asia Microlife Corporation.

Více

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo.

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. Tato publikace je vydávána jako součást projektu Vzdělávání pedagogů v

Více

Základy zdravovědy pro instruktory horolezectví 1

Základy zdravovědy pro instruktory horolezectví 1 Základy zdravovědy pro instruktory horolezectví 2002 Lékařská komise Českého horolezeckého svazu a Společnost horské medicíny MUDr. Ivan Rotman, MUDr.Petr Machold, MUDr. Jana Voborníková únor 2002, verze

Více

zdravotní tělesná výchova

zdravotní tělesná výchova Mgr. Lucie Schwarzová zdravotní tělesná výchova Učební a metodický materiál pro obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

Více