Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada"

Transkript

1 Statut F-nadace (úplné znění ke dni ) Článek I Základní ustanovení 1. Název nadace je F-nadace (dále jen nadace ), IČO Nadace vznikla registrací u Obvodního úřadu v Praze 3 dne 25. července 1994, č.j. OPO/881/94, poř. č Sídlem nadace je Krásova 24, Praha Zřizovatelem nadace je pan Petr Frolík, RČ /0041, trvalým pobytem Biskupcova 85, Praha Za nadaci jedná a podepisuje předseda správní rady. Za nadaci podepisuje tak, že k vypsanému nebo vytištěnému názvu nadace připojí svůj podpis. Článek II Účel nadace F-nadace podporuje neziskové projekty, zejména v oblastech kultury, umění, vzdělání, výchovy a sociální péče, jejichž cílem či součástí je umožnit lidem poznání a rozvoj křesťanských duchovních hodnot. Článek III Správce nadace 1. Veškerá práva zřizovatele nadace vykonává správce nadace (dále jen správce ). Výkon funkce správce není v rozporu s výkonem jiných funkcí v nadaci. 2. Správci ani právnické osobě, v jejímž statutárním orgánu je správce členem, nesmí být nadací poskytnut nadační příspěvek. 3. Prvním správcem je zřizovatel nadace. Funkce správce se předává následovně: a) Při odstoupení z funkce jmenuje odstupující správce nového správce. b) V případě úmrtí správce se novým správcem stává osoba určená závětí správce. c) Není-li v případě úmrtí správce určen nový správce závětí nebo osoba závětí určená funkci správce nepřevezme, zvolí nového správce správní rada. 1. Správní rada je statutárním orgánem nadace. Článek IV Správní rada 2. Ke dni zápisu nadace do rejstříku má správní rada tři členy. 3. Správní rada má minimálně tři členy. Pokud počet členů správní rady poklesne pod toto minimum, jmenuje správce nové členy nejpozději do dvou měsíců od vzniku této skutečnosti. Počet členů správní rady nemusí být dělitelný třemi. 4. Členy správní rady jmenuje správce. 1

2 5. Funkční období člena správní rady je tři roky. 6. Členství ve správní radě zaniká: a) uplynutím funkčního období, b) úmrtím, c) odvoláním, pokud: i) člen přestane splňovat podmínky pro členství, ii) člen poruší závažným způsobem nebo opakovaně zákon o nadacích a nadačních fondech, nadační listinu nebo tento statut, iii) člen poškodí dobré jméno nadace nebo dobré jméno některého z jejích sponzorů, iv) člen jedná v rozporu se zájmy nadace, v) člen závažným způsobem či opakovaně zanedbá výkon funkce člena správní rady, vi) správce podá návrh na odvolání člena správní rady, d) odstoupením. 7. V případě zániku členství podle odst. 6 písm. c), d) zaniká členství dnem určeným v rozhodnutí správní rady. 8. Správní rada je povinna rozhodnout o odvolání člena správní rady nebo dozorčí rady do jednoho měsíce od podání návrhu na odvolání. 9. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady. 10. Správní rada se schází nejméně dvakrát ročně. Správní radu svolává: a) předseda správní rady, b) nadpoloviční většina členů správní rady, c) správce, d) dozorčí rada. 11. Správní rada rozhoduje: a) jednomyslně o změnách statutu, sloučení s jinou nadací, zrušení nadace, jmenování likvidátora a o stanovení výše odměny za výkon funkce člena správní a dozorčí rady, b) dvoutřetinovou většinou všech členů o vyhlášení a podmínkách výběrového řízení na rozdělení nadačních příspěvků, stanovení kritérií pro přidělování nadačních příspěvků, rozdělení nadačních příspěvků, zvýšení či snížení nadačního jmění, odvolání člena správní a dozorčí rady, prodloužení funkčního období dozorčí rady, volbě a odvolání předsedy správní rady, volbě správce podle čl. III odst. 3 písm. c), zřízení a zrušení funkce ředitele, volbě a odvolání ředitele, stanovení výše odměny ředitele, c) nadpoloviční většinou všech členů o schválení roční účetní závěrky, výroční zprávy o činnosti a hospodaření, rozpočtu nadace a jeho změnách, d) o ostatních záležitostech nadpoloviční většinou přítomných členů. 12. Do výlučné působnosti správní rady náleží rozhodování o záležitostech uvedených v odst. 11, písm. a), b), c). 2

3 Článek V Dozorčí rada 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem nadace. 2. Ke dni zápisu nadace do rejstříku má dozorčí rada tři členy. 3. Dozorčí rada má minimálně tři členy. Počet členů dozorčí rady nemusí být dělitelný třemi. Počet členů dozorčí rady je určen ustanoveními odstavců 4 až Členství v dozorčí radě vzniká: a) jmenováním člena dozorčí rady jmenuje sponzor, který splňuje kritéria určená odstavci 6 až 7. b) volbou jmenovaní členové dozorčí rady mohou jednomyslně rozhodnout o přijetí dalšího člena dozorčí rady. 5. Velikost sponzora nadačního jmění je dána součtem hodnot jeho nadačních darů do nadačního jmění. 6. Sponzor má právo jmenovat jednoho člena dozorčí rady, pokud je součet hodnot jeho nadačních darů do nadačního jmění větší než dvě třetiny součtu hodnot nadačních darů do nadačního jmění třetího největšího sponzora nadačního jmění. 7. Pokud sponzoři určení v odstavci 6 nevyužijí svého práva jmenovat člena dozorčí rady a v důsledku toho počet členů dozorčí rady nedosáhne stanoveného minima, získávají právo jmenovat člena dozorčí rady postupně další sponzoři v pořadí určeném velikostí sponzora nadačního jmění, dokud nebude dosažen stanovený minimální počet členů dozorčí rady. 8. Funkční období člena dozorčí rady je jeden rok. 9. Členství v dozorčí radě zaniká: a) uplynutím funkčního období, b) úmrtím, c) odvoláním, pokud: i) člen přestane splňovat podmínky pro členství, ii) člen poruší závažným způsobem nebo opakovaně zákon o nadacích a nadačních fondech, nadační listinu nebo tento statut, iii) člen poškodí dobré jméno nadace nebo dobré jméno některého z jejích sponzorů, iv) člen jedná v rozporu se zájmy nadace, v) člen závažným způsobem či opakovaně zanedbá výkon funkce člena dozorčí rady, vi) sponzor, který člena dozorčí rady jmenoval, rozhodne o jmenování jiné osoby do funkce člena dozorčí rady, d) odstoupením. 10. V případě zániku členství podle odst. 9 písm. c), d) zaniká členství dnem určeným v rozhodnutí správní rady. 11. Členové dozorčí rady volí a odvolávají ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady. 12. Dozorčí radu svolává: a) předseda dozorčí rady, b) nadpoloviční většina členů dozorčí rady, c) správní rada, d) správce. 3

4 13. Dozorčí rada zejména: a) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků, b) kontroluje správnost účetnictví vedeného nadací, c) přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu, d) dohlíží na to, zda nadace vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, nadační listinou a statutem nadace, e) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění, f) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti. 14. Dozorčí rada je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněna nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se nadace. 15. Funkce člena dozorčí rady je neslučitelná s funkcí člena správní rady a ředitele. Článek VI Zdroje nadace Zdroji nadace jsou zejména finanční a jiné prostředky získané jako: a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob; rozlišují se na i) dary na konkrétní účel, ii) dary vázané, k jejichž konkrétnímu využití musí dát dárce souhlas, iii) ostatní dary, b) výtěžky účelových akcí a veřejných sbírek, c) úroky z finančních prostředků uložených u peněžních ústavů, d) výnosy nadačního jmění, e) výnosy vlastní činnosti provozované v souladu s právními předpisy. Celková hodnota nadačního jmění je Kč. Článek VII Nadační jmění Článek VIII Použití majetku nadace 1. Majetek nadace smí být použit pouze v souladu s posláním nadace: a) jako nadační příspěvek, b) k úhradě nákladů souvisejících se správou nadace. 2. Celkové roční náklady nadace související se správou nadace nesmí převýšit 20 % nadačního jmění podle jeho stavu k 31. prosinci téhož roku. 4

5 Článek IX Poskytování nadačních příspěvků 1. Nadace poskytuje nadační příspěvky fyzickým a právnickým osobám (dále jen žadatel ), které jej použijí v souladu s posláním nadace. Na poskytnutí nadačního příspěvku neexistuje právní nárok. 2. Nadační příspěvky jsou poskytovány zejména na základě výběrových řízení vyhlášených nadací. Od uveřejnění do uzávěrky příjmu žádostí o nadační příspěvek musí uplynout alespoň dva měsíce. 3. Předseda správní rady nadace jmenuje a odvolává členy pracovní skupiny, která posuzuje jednotlivé žádosti, a vydává pravidla její činnosti. 4. Žadatel ke své žádosti doloží přílohy stanovené ve vyhlášení výběrového řízení. 5. Po posouzení přijatých žádostí předloží pracovní skupina své návrhy správní radě, která nejdéle do dvou měsíců od uzávěrky příjmu žádostí o nadační příspěvek rozhodne o rozdělení nadačních příspěvků a vyrozumí žadatele o výsledku výběrového řízení. 6. Nadace uzavře s žadatelem, kterému bylo rozhodnutím správní rady přislíbeno poskytnutí nadačního příspěvku, smlouvu upravující poskytnutí a podmínky využití nadačního příspěvku. 7. Žadatel, kterému byl nadační příspěvek poskytnut, je povinen jej použít v souladu s podmínkami stanovenými nadací; jinak je povinen tento nadační příspěvek vrátit ve lhůtě stanovené nadací. 8. Žadatel, kterému byl nadační příspěvek nadací poskytnut, je povinen na požádání nadace prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl nadační příspěvek užit. Článek X Finanční prostředky z Nadačního investičního fondu 1. Nadace je příjemcem příspěvku z NIF. Ke dni schválení statutu získala částku Kč. 1. Nadace se zrušuje: Článek XI Zrušení a zánik nadace a) dosažením účelu, pro který byla zřízena, dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o dosažení účelu nadace, b) rozhodnutím správní rady o sloučení s jinou nadací dnem uvedeným ve smlouvě o sloučení, c) rozhodnutím soudu o zrušení nadace dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, jinak dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, d) prohlášením konkursu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku. 2. Likvidátora jmenuje správní rada nadace s výjimkou zrušení nadace podle odst. 1 písm. c) a d); v těchto případech jmenuje likvidátora soud. 3. Při likvidaci se nejprve uhradí závazky nadace. Článek XII Závěrečná ustanovení Tento Statut nabývá účinnosti dnem zápisu nadace do nadačního rejstříku. 5

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace Statut Nadace Experientia Část první Úvodní ustanovení Čl. I Název a sídlo Nadace 1. Název Nadace zní: Nadace Experientia (dále jen "Nadace"). 2. Sídlo Nadace: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. 1. Zřizovateli

Více

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Nadační fond je samostatnou právnickou osobou založenou podle 394 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 2. Nadační fond Adeodatus

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU MEZINÁRODNÍ FORUM MLÁDEŢE

STATUT NADAČNÍHO FONDU MEZINÁRODNÍ FORUM MLÁDEŢE STATUT NADAČNÍHO FONDU MEZINÁRODNÍ FORUM MLÁDEŢE PREAMBULE Vycházíme ze zájmu podporovat mezinárodní spolupráci uměleckých škol a souborů, dětské a mládežnické sportovní spolky tak, aby docházelo k motivací

Více

Statut Nadace českého výtvarného umění

Statut Nadace českého výtvarného umění Statut Nadace českého výtvarného umění (úplné znění účinné ke dni 8.7.2013) Nadace českého výtvarného umění byla zřízena Českým fondem výtvarných umění podle l odst. 3 a 4 zák. č. 318/1993 Sb. a podle

Více

227/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 3. září 1997 o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

227/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 3. září 1997 o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 227/1997 Sb. ZÁKON ze dne 3. září 1997 o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech) Změna: 210/2002 Sb. Změna: 257/2004 Sb.

Více

Statut Nadace MEZINÁRODNÍ POTŘEBY ve znění dodatků

Statut Nadace MEZINÁRODNÍ POTŘEBY ve znění dodatků Statut Nadace MEZINÁRODNÍ POTŘEBY ve znění dodatků Preambule Nadace MEZINÁRODNÍ POTŘEBY byla založena dále uvedenými zakladateli a registrována Obvodním úřadem v Praze 9 pod čj. 88/97. Nadace se rozhodla

Více

Statut Nadace EURONISA

Statut Nadace EURONISA Statut Nadace EURONISA Článek I Úvodní ustanovení 1. Název: Nadace EURONISA (dále jen nadace). 2. Sídlo: Liberec 1, Rumjancevova 3, 460 01. 3. IČO 46 74 85 04 4. Nadace byla založena Sborem Jednoty bratrské

Více

STATUT. I. Úvodní ustanovení

STATUT. I. Úvodní ustanovení STATUT Obecně prospěšné společnosti Úspěšné dítě, o.p.s. (dále jen společnost) I. Úvodní ustanovení 1.1. Úspěšné dítě, o.p.s. je obecně prospěšnou společností založenou podle zákona č. 248/1995 Sb. ve

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. I. Úvodní ustanovení 1. Dne 15. července 2003 uzavřeli zakladatelé: 1. Ing. Iva Kršňáková bytem Benešova 474,

Více

STATUT UNINOVA o.p.s.

STATUT UNINOVA o.p.s. STATUT UNINOVA o.p.s. A. Obecně prospěšná společnost UNINOVA o.p.s. (dále jen "Společnost") byla založena v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých

Více

K L A S T R A Q U A R I U S o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

K L A S T R A Q U A R I U S o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI K L A S T R A Q U A R I U S o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZMĚNA č. 1 / 2007 I. Úvodní ustanovení V souladu se zákonem číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění

Více

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Dodatek č. 2 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice IČ: 26080575 DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ

Více

Statut Informační středisko Mikuláš, o.p.s.

Statut Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Statut Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení Informační středisko Mikuláš, o.p.s. byla založena zakládací smlouvou ze dne 27. 1. 2005. Čl. 2 Název a sídlo

Více

Úvod všeobecný přehled

Úvod všeobecný přehled Úvod všeobecný přehled Neziskové organizace bývají vymezeny jako organizace, které nejsou založeny za účelem tvorby zisku k přerozdělení mezi jeho vlastníky, správce nebo zakladatele. To neznamená, že

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA. Centrum inkluze o.p.s. ve znění změn v souladu se zákonem č.231/2010 Sb.

ZAKLÁDACÍ LISTINA. Centrum inkluze o.p.s. ve znění změn v souladu se zákonem č.231/2010 Sb. ZAKLÁDACÍ LISTINA Centrum inkluze o.p.s. ve znění změn v souladu se zákonem č.231/2010 Sb. Článek I. Zakladatelé společnosti 1. Zakladatelkami společnosti Centrum inkluze o.p.s. jsou: Mgr. Lucie Stanjurová,

Více

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru Tato publikace byla vydána v rámci projektu 3 stupně řízení 3 kroky ke stabilitě, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem,

Více

Příloha návrhu usnesení č. 1

Příloha návrhu usnesení č. 1 Příloha návrhu usnesení č. 1 Zakládací listina obecně prospěšné společnosti PAP PARDUBICE o.p.s. Jediný zakladatel Statutární Město Pardubice, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, IČ 00274046

Více

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb.

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb. 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích (účinnost 13. září 2005) se změnami a doplňky provedenými s účinností dnem zákonem č. 533/2006 Sb. vyhlášení (7. prosince

Více

STATUT MAS Litomyšlsko, obecně prospěšná společnost.

STATUT MAS Litomyšlsko, obecně prospěšná společnost. STATUT MAS Litomyšlsko, obecně prospěšná společnost. Článek I. Základní ustanovení 1. Název Společnosti: MAS Litomyšlsko o.p.s. 2. Sídlo Společnosti: Proseč č.p. 125, 539 44 Proseč 3. IČ: 27506096 4. Společnost

Více

Statut Statku Vlčkovice, o.p.s.

Statut Statku Vlčkovice, o.p.s. Statut Statku Vlčkovice, o.p.s. I. Statek Vlčkovice, o.p.s. Statek Vlčkovice, o.p.s. se sídlem Neustupov, Vlčkovice 1, 257 03 Jankov, IČO: 284 53 051 (dále jen Statek Vlčkovice), má poslání vybudovat svébytný

Více

Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Lenka Deverová, 2008. Pavol Frič, 2008. Hana Frištenská, 2008.

Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Lenka Deverová, 2008. Pavol Frič, 2008. Hana Frištenská, 2008. Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Lenka Deverová, 2008. Pavol Frič, 2008. Hana Frištenská, 2008. Petr Beránek, 2008. AGNES, 2008. ISBN 978-80-903696-2-7 Tato publikace

Více

Statut společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen statut)

Statut společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen statut) Statut společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen statut) Preambule Archaia Olomouc o.p.s. je česká nestátní nezisková organizace s právním statutem obecně prospěšné společnosti. Posláním společnosti

Více

STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S.

STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S. STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S. Správní rada Krajského centra dalšího profesního vzdělávání a Centra uznávání a celoživotního

Více

Nadační fond Československé obce legionářské Legie 100

Nadační fond Československé obce legionářské Legie 100 Nadační fond Československé obce legionářské Legie 100 Účelem nadace je: Sběr finančních příspěvků určených na podporu a realizaci aktivit zabezpečovaných v rámci projektu Legie 100. Základní údaje: Nadační

Více

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Destinace Třeboňsko o.p.s.

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Destinace Třeboňsko o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Destinace Třeboňsko o.p.s. čl. I Založení a vznik společnosti 1. Dne 10.7.2008 ODEON FIRM SERVIS a.s., se sídlem v Brně, Josefská 425/25, PSČ 602 00, IČ 63486725, zapsaná

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

Statut Olivovy dětské léčebny, o.p.s. (úplné nové znění - koncept)

Statut Olivovy dětské léčebny, o.p.s. (úplné nové znění - koncept) Statut Olivovy dětské léčebny, o.p.s. (úplné nové znění - koncept) Článek I. Základní pojmy a ustanovení 1. Název společnosti je Olivova dětská léčebna, o.p.s., sídlo společnosti je Olivova 224, 251 01

Více

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV STANOVY obchodní společnosti KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Část první Obecná ustanovení Článek 1 Vznik akciové společnosti Tyto

Více

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI 1. Název společnosti: SIRIRI Článek I. Úvodní ustanovení 2. Sídlo: Karmelitská 18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana 3. Zakladatelé: Provinční delegatura Řádu bosých

Více