1 Metodika a principy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Metodika a principy"

Transkript

1

2 Tento materiál je závazným dokumentem pro stanovení základních principů a pravidel financování a hospodaření Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen UTB ) pro rozpočtový rok 2014, ze kterého bude vycházet Rozpočet Metodika a principy 1.1 Základní východiska Reformní kroky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) v oblasti financování vysokých škol jsou již několik let soustředěny na vytváření stimulujícího prostředí, motivujících pravidel a na propojování a synergické využívání dostupných zdrojů. Základní rámec pro reformní kroky vymezily návrhy strategie vysokoškolské politiky a inovační strategie připravené již v roce Pokračování reformního procesu z úrovně MŠMT bude v roce 2014 nadále probíhat v rámci platných legislativních pravidel. Z hlediska nelegislativních změn jde zejména o vytváření a rozvoj nástrojů vedoucích k vyšší efektivitě činností veřejných vysokých škol. Mezi hlavní mechanismy patří: metodika financování veřejných vysokých škol směrem ke kvalitativním ukazatelům: snaha zajistit finanční prostředky na běžný chod vysokých škol nejen s ohledem na kvantitativní ukazatele (počet studentů, absolventů), ale rovněž ukazatele kvality. Mezi tyto ukazatele kvality patří např. výstupy vědecké a umělecké činnosti, schopnost generovat vlastní příjmy, kvalita akademického sboru, uplatnitelnost absolventů na trhu práce nebo ukazatele mezinárodní mobility. Čím lepších výsledků vysoká škola dosáhne, tím více prostředků získá. institucionální plány: podpora vysokých škol v realizaci strategických priorit definovaných dlouhodobým záměrem vysoké školy i MŠMT. I zde je nastaven určitý soutěžní princip, neboť částka, kterou má každá vysoká škola k dispozici, je stanovena na základě výkonů v definovaných ukazatelích. centralizované rozvojové projekty: nástroj k podpoře národní i mezinárodní spolupráce vysokých škol, sdílení kapacit, zefektivnění činností. zjednodušení struktury a administrace programů účelového financování (snížení počtu dotačních titulů). V návaznosti na Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2013 a Rozpočet 2013 bude UTB postupovat v intencích předešlých rozpočtových období, zejména pak bude vytvořen prostor k úhradě nepřímých nákladů i z jiných zdrojů než ze zdroje To umožní součástem financování nepřímých nákladů i z jiných zdrojů, například vědeckých zdrojů. 1.2 Financování pro rok 2014 V tomto materiálu se pod pojmem zákon rozumí zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění. Základním zdrojem hospodaření UTB pro rok 2014 jsou investiční (kapitálové) a neinvestiční příspěvky a dotace ze státního rozpočtu. Příspěvky a dotace ze státního rozpočtu poskytuje MŠMT zejména podle materiálů: Zásady a pravidla financování veřejných vysokých škol pro rok 2014 (bude teprve vydáno) Dne: 30. ledna 2014 Stránka 2

3 Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů č.j. MSMT-1624/ ze dne 29. ledna 2013 (dále jen Pravidla ), která bude MŠMT uplatňovat při aplikaci 87 písm. d) zákona zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen zákon o podpoře výzkumu a vývoje ) v platném znění, podle kterého je stanovena institucionální podpora a účelová podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Příspěvky a dotace jsou na UTB přidělovány formou rozhodnutí MŠMT a jsou metodicky upřesňovány Přílohou k těmto rozhodnutím. Tam jsou stanoveny podmínky použití příspěvků a dotací a způsob jejich finančního vypořádání. Příspěvek podle Pravidel poskytuje vysoké škole MŠMT na uskutečňování akreditovaných studijních programů a programů celoživotního vzdělávání a s nimi spojenou vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou a další tvůrčí činnost (dále jen příspěvek ). Dotace podle Pravidel poskytuje vysoké škole MŠMT na rozvoj vysoké školy nebo na ubytování a stravování studentů (dále jen dotace ). Pro výši příspěvků a dotací je rozhodný vedle dokumentů MŠMT zejména Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti UTB na léta 2011 až 2015 a jeho každoroční aktualizace (dále jen Dlouhodobý záměr UTB ) a další kritéria, uvedená v 18 zákona. Na příspěvek a na dotaci na rozvoj vysoké školy má podle zákona veřejná vysoká škola právní nárok. Příspěvky i dotace mohou být ve formě neinvestičních i kapitálových prostředků nezahrnutých do programového financování. V roce 2014 UTB předpokládá financování zejména z následujících zdrojů: příspěvek a dotace (normativní financování) z kapitoly 333 státního rozpočtu prostředky v rámci VaV projektové prostředky národní, mezinárodní prostředky z doplňkové činnosti vlastní prostředky UTB ostatní prostředky (zejména dary, poplatky studentů, výnosy z finančního majetku apod.) 1.3 Podrobná struktura financování UTB 1) Financování vzdělávací a tvůrčí činnosti Institucionální financování vysokých škol (rozpočtový okruh I) ukazatel A: akreditované studijní programy a s nimi spojená tvůrčí činnost ukazatel K: kvalita a výkon vysoké školy Podpora studentů (rozpočtový okruh II) ukazatel C: stipendia pro studenty doktorských studijních programů ukazatel J: dotace pro ubytování a stravování studentů ukazatel S: sociální stipendia podle zákona o vysokých školách ukazatel U: ubytovací stipendia pro veřejné vysoké školy Rozvoj vysoké školy (rozpočtový okruh III) Dne: 30. ledna 2014 Stránka 3

4 ukazatel G: Fond rozvoje vysokých škol byl pro rok 2014 zrušen ukazatel I: rozvojové programy, institucionální rozvojový plán Mezinárodní spolupráce a ostatní (rozpočtový okruh IV) ukazatel D: zahraniční studenti přijímaní v rámci zahraniční rozvojové pomoci, mezinárodní spolupráce ukazatel F: vzdělávací projekty 2) Financování výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum Institucionální podpora VVaI na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace 3) Programy reprodukce majetku (MŠMT) 4) Programy strukturálních fondů projekty ESF projekty ERDF 5) Ostatní projektové prostředky národní a mezinárodní 6) Vlastní a ostatní prostředky dary příjmy z poplatků a úhrad za další činnost tržby z prodeje majetku financování z prostředků fondů UTB zdroje z doplňkové činnosti, zdroje ostatní hlavní činnosti 1.4 Terminologie Klasifikace studentů Rozpočtovým studentem je student, který je zapsán ke studiu, s výjimkou studenta-občana České republiky, jehož studium je hrazeno z prostředků jiné rozpočtové kapitoly, studenta, jehož studium je hrazeno podle mezinárodních smluv a usnesení vlády (viz ukazatel D) a studenta, který hradí plně své studium v cizím jazyce, které vyhovuje uvedeným kritériím. Klasifikace studentů: Studenti zvláštní Studentem zvláštním je student, který studuje v akreditovaném bakalářském nebo magisterském studijním programu déle než standardní dobu studia plus jeden rok a absolvent bakalářského nebo magisterského studia studující v dalším bakalářském nebo magisterském studiu, který překročil standardní dobu studia, jestliže nejde o magisterské studium navazující na předchozí bakalářské studium. Studenti půlroční Půlroční student je student, který studuje déle než je standardní doba studia a dobu kratší, než je standardní doba studia plus 183 dní. Student nově přijatý Student nově přijatý je student, který byl zapsán poprvé ke studiu na vysoké škole. Studenti ostatní Dne: 30. ledna 2014 Stránka 4

5 Studentem v kategorii ostatní je ten student, který studuje ve standardní době studia plus jeden rok a není student ani půlroční ani nově přijatý. Student samoplátce Pro účely zjištění, zda student hradí plně své studium v cizím jazyce, se stanoví částka, připadající na jednoho studenta vypočtená podle vzorce pro ukazatel A plus poměrná část, připadající na jednoho studenta dotčené veřejné vysoké školy z části příspěvku, vypočteného pro tuto školu podle ukazatele K. Student, který hradí částku stejnou nebo vyšší než je částka takto určená, je studentem, který hradí plně své studium v cizím jazyce. Do doby studia bakalářských a magisterských studií se započtou všechny doby předchozích neúspěšných studií v bakalářských a magisterských studijních programech. Do doby studia v akreditovaných doktorských studijních programech se započtou všechny doby předchozích neúspěšných studií v akreditovaných doktorských studijních programech. Období, ve kterém student studoval v takovýchto studijních programech souběžně, se započte pouze jednou. Do výpočtu se zahrnuje každé probíhající studium každého studenta, které vyhovuje uvedeným kritériím. Výpočet přepočteného počtu studentů byl pro rok 2014 Pravidly stanoven takto: zvláštní studenti jsou započteni s koeficientem 0,0 půlroční studenti jsou započteni s koeficientem 0,5 studenti nově přijatí jsou započteni s koeficientem 1,0 ostatní studenti jsou započteni s koeficientem 1,0. Normativní počet studentů VVŠ se vypočítá jako součet součinů přepočteného počtu studentů v akreditovaných studijních programech uskutečňovaných touto VVŠ a koeficientu ekonomické náročnosti těchto studijních programů Počty studentů pro ukazatel A Rozpočtová data a určení počtu studentů stanovených pro UTB k normativnímu financování pro rok 2014 jsou stanovena následujícími parametry: limitovaný počet studentů v různých kategoriích pro financování v rozpočtovém roce 2014 stanovený náměstkem ministra školství pro vědu a vysoké školství započtením studentů do přepočteného počtu pro normativní financování akreditovaných studijních programů dle SIMS ke dni 31. října Evidované počty studentů k datu v jednotlivých akreditovaných studijních programech jsou pro rok 2014 sumarizovány do standardních kategorií: kategorie B1: přepočtení studenti v prvním roce aktuálního studia bakalářských studijních programů kategorie B2+: přepočtení studenti v bakalářských studijních programech ve druhém a vyšším ročníku studia ve standardní době studia plus 1 rok kategorie N1: přepočtení studenti v prvním roce aktuálního studia navazujících magisterských studijních programů kategorie N2+: přepočtení studenti v navazujících magisterských studijních programech ve druhém a vyšším ročníku studia ve standardní době studia plus 1 rok kategorie P1: přepočtení studenti v prvním roce aktuálního studia doktorských studijních programů kategorie P2+: přepočtení studenti v doktorských studijních programech ve druhém a vyšším ročníku studia ve standardní době studia plus 1 rok Dne: 30. ledna 2014 Stránka 5

6 kategorie SP2+ je rovna součtu B2+, N2+ a P2+. Časová terminologie: Užívá se termín rok studia pro délku studia zaznamenanou v SIMS. Ve výstupech SIMS nejsou uvedeny ročníky studia, neboť SIMS započítává délku studia po dnech od data zápisu a neregistruje jeho průběh, pokud nedojde ke změně studijního programu, která není uznaným přestupem. Algoritmus normativního financování (zahrnuje studenty financované podle ukazatele A): přepočtené počty studentů v jednotlivých studijních programech jsou sumarizovány do standardních kategorií B1, N1, P1 a SP2+ (jiné kategorie UTB nemá) přepočtené počty studentů v jednotlivých kategoriích jsou posuzovány zásadně za UTB jako celek, nikoliv po jednotlivých studijních programech přepočtený počet studentů v jednotlivých kategoriích je porovnán se stanoveným limitem počtu studentů pro jednotlivé kategorie pro financování v roce 2014 MŠMT financuje pro každou kategorii nejvýše limitní počet studentů Definice indikátorů kvality a výkonu pro ukazatel K Ukazatel K se skládá z deseti indikátorů kvality a výkonu vysokých škol. V každém tomto indikátoru jsou vyčísleny výsledky jednotlivých vysokých škol a vyjádřeny jako podíl na celkovém výsledku všech škol v daném indikátoru. Každý indikátor ve výpočtu má stanovenou svoji váhu. Výsledky škol v rámci každého indikátoru jsou tedy váženy vahou ukazatele a následně sečteny. Výše finančních prostředků náležící každé škole je součinem tohoto procentuálního výsledku a částky, která je v daném roce alokována v ukazateli K. Oproti ukazateli A se zde přerozdělují přímo finanční prostředky (ne počty studentů, jako je tomu v ukazateli A). Vysoká škola, která meziročně zlepšuje své výsledky a zvyšuje podíl na celkových výsledcích všech škol, získává více finančních prostředků. Indikátory kvality a výkonu pro ukazatel K (financování roku 2014) 100 % Výsledky výzkumu, vývoje a inovací 26 % Výsledky umělecké činnosti 2 % Mezinárodní granty 5 % Účelová neinvestiční podpora výzkumu, vývoje a inovací 3 % Vlastní příjmy 3 % Kvalifikační struktura akademických pracovníků 2 % Zaměstnanost absolventů 32 % Zahraniční studenti 2 % Samoplátci 3 % Studenti vyslaní v rámci mobilitních programů 11 % Studenti přijatí v rámci mobilitních programů 11 % Dne: 30. ledna 2014 Stránka 6

7 2 Interní financování UTB pro rok Priority interního financování Prioritní cíle interního financování UTB: zabezpečení financování závazků udržitelnosti přijatých UTB v souvislosti s projekty realizovanými z prostředků Evropské unie, a to po celou dobu stanovené udržitelnosti, min. do konce roku Jedná se zejména o CEBIA-Tech, Centrum polymerních systémů, Centrum transferu technologií uplatňování metody MAC pro zahrnutí nepřímých nákladů UTB v maximální možné míře do nejrůznějších zdrojů financování akcí strategického významu pro UTB v souladu s materiálem Finanční strategie pro výstavbu a projekty do roku 2015 (aktualizace 1/2014) zajištění prostředků na kapitálové zdroje zajištění odpovídajících prostředků pro financování servisních nákladů celouniverzitní úrovně (interní fondy, informační zdroje, provoz rektorátních útvarů) zajištění individuálního financování (Univerzitní mateřská škola Qočna, Centrum transferu technologií) podpora rozvoje materiálně technické základny KMZ, zejména ubytování. 2.2 Postupy interního financování Zásady a algoritmy pro financování, rozdělení a použití vybraných skupin finančních prostředků uvnitř UTB, které jsou uvedeny přímo v textu Pravidel rozpočtu: Druhy finančních prostředků Institucionální financování VŠ (normativní financování) * Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj organizace Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum Institucionální financování VŠ (výše odvodů) Postupy interního financování a přidělení finančních prostředků Zásady rozdělení prostředků normativního financování jsou uvedeny v části Rozdělení příspěvku na institucionální financování. Přidělení finančních prostředků: Rozpočet 2014 Zásady rozdělení prostředků jsou uvedeny v části Pravidla pro rozdělení a užití prostředků institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace. Přidělení finančních prostředků: Rozpočet 2014 Zásady rozdělení prostředků jsou uvedeny v části Pravidla pro rozdělení a užití prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum. Přidělení finančních prostředků: Rozpočet 2014 Zásady jsou uvedeny v části Stanovení výše odvodů na celouniverzitní aktivity. *) Při postupech interního financování vychází UTB zejména z aktuální verze materiálu Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a tam stanovených algoritmů aplikovaných mezi veřejné vysoké školy z úrovně MŠMT, které jsou dále upraveny na interní podmínky UTB. Dne: 30. ledna 2014 Stránka 7

8 Zásady a algoritmy pro financování a používání vybraných skupin finančních prostředků uvnitř UTB uvedené v jiných materiálech: Druhy finančních prostředků Institucionální plány pro veřejné vysoké školy Prostředky pro stavební akce Prostředky ve fondech provozních prostředků, FRIM Postupy interního financování a přidělení finančních prostředků Užití finančních prostředků institucionálního plánu UTB je stanoveno směrnicí rektora: Rozdělení a užití prostředků institucionálního plánu na UTB. Priority jsou stanoveny materiálem Finanční strategie pro výstavbu a projekty do roku 2015 (aktualizace 1/2014) a plánem Stavební komise. Přidělení finančních prostředků: Rozpočet 2014 Dle Předpisu pro hospodaření a účtování UTB, Rozpočtu 2014, interními normami Algoritmy přeúčtování výkonů a nákladů mezi součástmi UTB: Druhy výkonů /nákladů Přeúčtování nákladů na společné servisní jednotky Přeúčtování mezifakultního pedagogického výkonu Přeúčtování nákladů na budovy Přeúčtování různých provozních nákladů Postupy interního financování a používání finančních prostředků Postupy stanoveny směrnicí kvestora Metodika alokace nákladů Hodnoty pro rozdělení nepřímých nákladů jsou zveřejněny v pokynu kvestora Uplatňování nepřímých nákladů ve všech zdrojích Postupy stanoveny směrnicí kvestora Algoritmus přeúčtování mezifakultního pedagogického výkonu Postupy stanoveny směrnicí kvestora Algoritmus výpočtu nákladů na budovy UTB ve Zlíně Postupy stanoveny pokynem kvestora Účtování kursových rozdílů a bankovních poplatků 2.3 Finanční rezervy UTB Vedle Rezervního fondu UTB je zřízen interní fond Fond finanční rezervy. Fond finanční rezervy je určen výhradně pro řešení finančních anomálií. Tím je vytvořena potřebná finanční rezerva např. na úhradu zcela neočekávaných opatření MŠMT nebo vlády ČR. Vedle zůstatku interního fondu Fond finanční rezervy k mohou být dalšími průběžnými zdroji tohoto fondu: vratky půjček od součástí UTB mimořádné příspěvky MŠMT zůstatky Dispozičního fondu. Dne: 30. ledna 2014 Stránka 8

9 3 Principy interního rozdělování financí Pokud je dále v materiálu použit pojem organizační jednotka rozumí se tím součást UTB nebo výzkumné centrum (VaVpI PO2). 3.1 Rozdělení příspěvku na institucionální financování Ukazatel A kvantifikuje výkony VVŠ se zaměřením na typ a finanční náročnost akreditovaných studijních programů, počet studentů a dosažené výsledky ve vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti. Ukazatel K kvantifikuje výkony VVŠ se zaměřením na dosažené výsledky ve vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti, ukazatele výkonu vysoké školy, zaměstnanost absolventů a studenty a jejich mobilitu Principy financování akreditovaných studijních programů na UTB Příspěvek na uskutečňování akreditovaných studijních programů je směrován na jednotlivé studijní programy v závislosti na normativně financovaném přepočteném počtu studentů a koeficientu ekonomické náročnosti tohoto programu. Koeficienty ekonomické náročnosti studijních programů jsou stanoveny na UTB shodně s koeficienty stanovenými MŠMT. Směrování finančních prostředků ke studentům doktorských studijních programů: U doktorských studijních programů obdrží UTB vedle příspěvku na stipendium studentů doktorských studijních programů v prezenční formě studia také standardní příspěvek na uskutečňování akreditovaného studijního programu a s ním spojenou tvůrčí činnost podle studijního programu, ve kterém jsou studenti všech forem doktorských studijních programů začleněni. Pro podporu rozvoje doktorských studijních programů bude v rozdělení finančních prostředků každé součásti vyčleněn finanční objem, který je roven součinu počtu studentů doktorských studijních programů součásti a 50 % příspěvku na uskutečňování studijních programů v příslušném studijním programu na jednoho studenta. Rozumí se z té části příspěvku směrovaného na fakultu nebo výzkumné centrum, tedy po provedení odvodů na pokrytí celouniverzitních potřeb. Pravidla: prostředky budou dány na součástech k dispozici těm nákladovým střediskům, kde je zařazen školitel každého jednotlivého studenta doktorských studijních programů. pokud je školitel z jiné právnické osoby, budou prostředky dány k dispozici těm nákladovým střediskům, kde je student doktorského studijního programu zařazen. Přitom nezáleží na formě studia tohoto programu. Tyto prostředky budou přitom směrovány přímo na jednotlivé studenty doktorských studijních programů. Příkazcem operace je i v těchto případech školitel. pro studenty doktorských studijních programů, jejichž školitel i realizace doktorského studijního programu je na jiné organizační jednotce UTB než tam, kde je akreditován DSP studenta, bude proveden normativní výpočet příspěvku na uskutečňování akreditovaných studijních programů standardně, ale bude směrován na organizační jednotku školitele. pro studenty doktorských studijních programů, kterým se poskytuje možnost realizace doktorského studia na organizační jednotce, i když školitel působí na jiné organizační Dne: 30. ledna 2014 Stránka 9

10 jednotce, bude normativní příspěvek na uskutečňování akreditovaných studijních programů rozdělen rovným dílem mezi obě organizační jednotky Interní rozdělení příspěvku za ukazatele A a K 1) Dispoziční fond: Požadované finanční prostředky Dispozičního fondu budou vytvořeny přímým oddělením od příspěvku na institucionální financování (zahrnuje minimálně příspěvek FA na ukazatel A a příspěvek FK na ukazatel K). Finanční prostředky Dispozičního fondu budou použity výhradně na individuální financování. 2) Stanovení základny pro rozdělení prostředků za ukazatele A a K v normativním financování: Po oddělení prostředků do Dispozičního fondu zůstane poměr vah ukazatelů A, K zachován. Tedy FA : FK = FA : FK. Interně se rozděluje objem prostředků FA pro ukazatel A a objem prostředků FK pro ukazatel K zvlášť. 3) Rozdělení prostředků FA za ukazatel A - stanovení počtu financovaných studentů: Interní normativ na studenta bude stanoven porovnáním plánovaného počtu studentů k (v kategoriích B1, N1, P1 a SP2+) a přepočteného počtu studentů v evidenci SIMS vydané MŠMT ke dni Interně tedy bude pro každý jednotlivý studijní program a každou kategorii studentů financováno minimum z hodnot (plánovaný počet studentů; přepočtený počet studentů dle SIMS k tomuto datu). Žádný další přepočet a s tím spojená redukce financí, např. na stav studentů k prováděn nebude. 4) Rozdělení prostředků FK za ukazatel K: Rozdělení FK bude provedeno v poměru úspěšnosti dané organizační jednotky k celkovému výkonu UTB v daném dílčím kvalitativním a výkonovém indikátoru uplatněném pro stanovení finančních prostředků pro K. Pro jednotlivé kvalitativní a výkonové indikátory (i) ukazatele K platí: FK (i)/fk(i)= FK /FK Finanční objem FK (i), související s dílčím kvalitativním a výkonovým indikátorem (i), pro UTB je rozpočten pro jednotlivé organizační jednotky UTB (součásti, centra) i VOŠ a IMS v poměru úspěšnosti dané organizační jednotky k celkovému výkonu UTB v daném dílčím kvalitativním a výkonovém indikátoru Interní hodnota základního normativu pro financování studijních programů Kategorie typu xb1, xb2+, xn1, xn2+, xp1 a xp2+ byly zavedeny v souladu s označením užívaným v materiálech MŠMT. Kategorií SP2+ se rozumí součet kategorií xb2+, xn2+ a xp2+. Dne: 30. ledna 2014 Stránka 10

11 V tomto odstavci se pod pojmem organizační jednotka rozumí útvar, pro který jsou samostatně stanovovány a v matrici studentů UTB vedeny počty studentů. Jsou to např. Vyšší odborné školy, Institut mezioborových studií i vlastní fakulty UTB. Proměnná Popis proměnné FA Celkový interní příspěvek ukazatel A na uskutečňování akreditovaných studijních programů a tvůrčí činnost s tím spojenou na rok 2014 FK Celkový interní příspěvek ukazatel K na uskutečňování akreditovaných studijních programů na rok 2014 NMSMT Hodnota základního normativu MŠMT pro rok 2014 NUTB Interní hodnota základního normativu na UTB pro rok 2014 KENP (i) Koeficient ekonomické náročnosti pro i-tý akreditovaný studijní program PRB1(i,k) Přepočtený počet studentů v prvním roce aktuálního studia i-tého bakalářského programu na k-té organizační jednotce (evidovaný ke dni 31. října 2013) PRB2+(i,k) Přepočtený počet studentů ve druhém a vyšším roce aktuálního studia i-tého bakalářského programu v (SDS+1) na k-té organizační jednotce (evidovaný ke dni 31. října 2013) PPRB1(i,k) Plán pro přepočtený počet studentů v prvním roce aktuálního studia i-tého bakalářského programu na k-té organizační jednotce PPRB2+(i,k) Plán pro přepočtený počet studentů ve druhém a vyšším roce aktuálního studia i-tého bakalářského programu na k-té organizační jednotce FPRB1(i,k) Financovaný přepočtený počet studentů v prvním roce aktuálního studia i-tého bakalářského programu na k-té organizační jednotce FPRB2+(i,k) Financovaný přepočtený počet studentů ve druhém a vyšším roce aktuálního studia i-tého bakalářského programu na k-té organizační jednotce PRN1(i,k) Přepočtený počet studentů v prvním roce aktuálního studia i-tého navazujícího magisterského programu na k-té organizační jednotce (evidovaný ke dni 31. října 2013) PRN2+(i,k) Přepočetný počet studentů ve druhém a vyšším roce aktuálního studia i-tého navazujícího magisterského programu v (SDS+1) na k-té organizační PPRN1(i,k) jednotce (evidovaný ke dni 31. října 2013) Plán pro přepočtený počet studentů v prvním roce aktuálního studia i-tého navazujícího magisterského programu na k-té organizační jednotce PPRN2+(i,k) Plán pro přepočtený počet studentů ve druhém a vyšším roce aktuálního studia i-tého navazujícího magisterského programu na k-té organizační jednotce FPRN1(i,k) Financovaný přepočtený počet studentů v prvním roce aktuálního studia i-tého navazujícího magisterského programu na k-té organizační jednotce FPRN2+(i,k) Financovaný přepočtený počet studentů ve druhém a vyšším roce aktuálního studia i-tého navazujícího magisterského programu na k-té organizační jednotce PRP1(i,k) PRP2+(i.k) Přepočtený počet studentů v prvním roce aktuálního studia i-tého doktorského programu na k-té organizační jednotce (evidovaný ke dni 31. října 2013) Přepočtený počet studentů ve druhém a vyšším roce aktuálního studia i-tého doktorského studijního programu v (SDS+1) na k-té organizační jednotce (evidovaný ke dni 31. října 2013) Dne: 30. ledna 2014 Stránka 11

12 PPRP1(i,k) PPRP2+(i,k) FPRP1(i,k) FPRP2+(i,k) FPR(i,k) Plán pro přepočtený počet studentů v prvním roce aktuálního studia i-tého doktorského programu na k-té organizační jednotce Plán pro přepočtený počet studentů ve druhém a vyšším roce aktuálního studia i-tého doktorského studijního programu na k-té organizační jednotce Financovaný přepočtený počet studentů v prvním roce aktuálního studia i-tého doktorského programu na k-té organizační jednotce Financovaný přepočtený počet studentů ve druhém a vyšším roce aktuálního studia i-tého doktorského studijního programu na k-té organizační jednotce Celkový financovaný přepočtený počet studentů evidovaný v i-tém studijním programu na k-té organizační jednotce v (SDS +1) Plánování počtu studentů na úrovni součástí a organizací Základním předpokladem je, že pro každý i-tý akreditovaný studijní program realizovaný na k-té organizační jednotce bylo stanoveno interní omezení přepočteného počtu studentů určeného k financování v rozpočtovém roce 2014 minimálně v rozsahu (tzv. plán počtu studentů): [ PPRB1(i,k), PPRN1(i,k), PPRP1(i,k), PPRB2+(i,k), PPRN2+(i,k), PPRP2+(i,k) ] Pro interně financovaný počet studentů v i-tém studijním programu realizovaném na k-té organizační jednotce platí omezení: FPRB1(i,k) = min (PPRB1(i,k), PRB1(i,k)) FPRB2+(i,k) = min (PPRB2+(i,k), PRB2+(i,k)) FPRN1(i,k) = min (PPRN1(i,k), PRN1(i,k)) FPRN2+(i,k) = min (PPRN2+(i,k), PRN2+(i,k)) FPRP1(i,k) = min (PPRP1(i,k), PRP1(i,k)) FPRP2+(i,k) = min (PPRP2+(i,k), PRP2+(i,k)) Je tedy v i-tém studijním programu realizovaném na k-té organizační jednotce interně financováno celkem studentů: FPR(i,k) = FPRB1(i,k) + FPRN1(i,k) + FPRP1(i,k) + FPRB2+(i,k) + FPRN2+(i,k) + FPRP2+(i,k) Počet interně financovaných studentů v roce 2014 bude redukován s ohledem na původně plánované počty stanovené organizačním jednotkám. Koeficienty ekonomické náročnosti budou shodné jako v materiálech MŠMT. Pro financování studentů bude na UTB stanovena interní hodnota základního normativu Interní hodnota základního normativu Algoritmus přepočtu hodnoty základního normativu MŠMT na hodnotu NUTB interně platnou pro financování studentů na UTB: NUTB = FA / (k) ( (i) ( FPR(i,k) * KENP(i))) Tento interní základní normativ je shodný pro všechny druhy i formy studijních programů. Dne: 30. ledna 2014 Stránka 12

13 Příspěvek na uskutečňování akreditovaných studijních programů Proměnná Popis proměnné VP A (i,k) Část interního příspěvku ukazatel A na uskutečňování akreditovaných studijních programů pro i-tý studijní program na k-té organizační jednotce. VP K (k) Část interního příspěvku ukazatel K na uskutečňování akreditovaných studijních programů pro k-tou organizační jednotku. VF (k) Celkový příspěvek na uskutečňování akreditovaných studijních programů na k-té organizační jednotce Algoritmus rozdělení příspěvku ukazatel A na i-tý akreditovaný studijní program uskutečňovaný interně na UTB k-tou organizační jednotkou: VP A (i,k) = FPRP (i,k) * KENP (i) * NUTB Potom souhrnný příspěvek VF(k) na uskutečňování akreditovaných studijních programů pro k-tou organizační jednotku je VF (k) = VP A (i,k) + VP K (k) pro všechny na organizační jednotce uskutečňované studijní programy Rozdělení prostředků u akreditovaných studijních programů uskutečňovaných mimo UTB Na UTB jsou dále uskutečňovány (společně) akreditované studijní programy garantované UTB prostřednictvím následujících organizací: Vyšší odborná škola ekonomická Zlín (VOŠE) Vyšší odborná škola potravinářská Kroměříž (VOŠP) Institut mezioborových studií, s.r.o. Brno (IMS) Prostředky těmto organizacím jsou přiděleny podle algoritmů platných pro rozdělení finančních prostředků na ukazatel A, navýšené event. o podíl na finančních prostředcích za ukazatel K, sníženo o objem prostředků odvodu organizace na režii a výdaje UTB (20 %). Financování VOŠE a VOŠP je realizováno prostřednictvím příslušných fakult, financování IMS prostřednictvím rozpočtu UTB. Pro každý jednotlivý program uskutečňovaný mimo UTB bude polovina ze získaného objemu prostředků (odvod organizace na režii a výdaje UTB) zahrnuta na financování provozu rektorátu a polovina odvodu bude přidělena té součásti, která zabezpečuje příslušný studijní program. 3.2 Rozdělení a užití prostředků institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj organizace Prostředky institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj organizace (dále jen RVO ) jsou stanoveny na základě hodnocení výsledků výzkumných organizací dle platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro léta 2010 a 2011 a rok 2012) schválené usnesením vlády ČR č. 555 ze dne 4. srpna 2010 (dále jen Metodika ). Prostředky jsou přiděleny tak, aby podíl výzkumné organizace na prostředcích RVO všech výzkumných organizací odpovídal jejímu podílu na hodnotě výsledků všech výzkumných organizací dle Metodiky. Dne: 30. ledna 2014 Stránka 13

14 Algoritmus interního rozdělení a užití prostředků institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace: Základní rozdělení prostředků institucionální podpory pro dlouhodobý koncepční rozvoj organizace (RVO) je v rámci UTB provedeno na výzkumná centra VaVpI (CPS a CEBIA- Tech) a součásti UTB. Pokud je výzkumné centrum organizační jednotkou součásti, jsou jeho finanční prostředky vyčísleny samostatně, tj. nejsou zahrnuty do finančního objemu součásti. 1) Princip zásluhovosti Při interním rozdělení přidělených prostředků RVO jsou finance směrovány zásadně na organizační jednotky k původcům dosaženého bodového ohodnocení jednotlivých tvůrčích výsledků s korekcemi v následujících případech: v případě, že organizační jednotka financovala tvůrčí výstupy výhradně z prostředků součásti nebo výzkumného centra UTB a výsledkem pak byly body přiřazené jiné organizační jednotce, bude 75 % z takto získaných prostředků přiřazeno součásti nebo výzkumnému centru, která tyto tvůrčí výstupy financovala. Zbylých 25 % připadne organizačním jednotkám podle afiliace autorů, přičemž externí autoři se nezapočítávají. Důvodem přijetí tohoto opatření je zadávání nepřesných (dvojitých) afiliací do OBD, na základě kterých následně MŠMT rozděluje finanční prostředky. Od roku 2014 bude při zadávání dat do OBD přísně kontrolována afiliace k organizačním jednotkám UTB. Zodpovídá: prorektor pro tvůrčí činnosti. v případě změny organizačního začlenění zaměstnance na jinou součást nebo výzkumné centrum UTB bude příspěvek připadající na tvůrčí výkon daného pracovníka převeden na novou součást nebo výzkumné centrum, protože prostředky obdržené na základě vykázaných bodů mají sloužit k dalšímu rozvoji VaV pracovníka. Jsou uvažovány všechny organizační změny v časovém období, ve kterém je sledováno hodnocení tvůrčích aktivit pracovníka. Pokud součást či výzkumné centrum financovala hodnocený výsledek z neveřejných zdrojů, je tato výše neveřejných zdrojů vrácena původní součásti či centru. 2) Rozdělení prostředků na organizační jednotce Garance směrování prostředků původcům: z motivačních důvodů u 30 % přidělených prostředků (po korekcích viz výše) každá organizační jednotka garantuje přidělení prostředků jednotlivým ústavům resp. výzkumným týmům tak, jak se podílely na získání RIV bodů. Podpora excelence: organizační jednotce jako celku po provedení výše uvedených korekcí zbude 70 % přidělených prostředků. Organizační jednotka nejpozději před zahájením čerpání těchto prostředků předloží rektorovi ke schválení projekt (projekty), který bude obsahovat o název excelentního směru a zodpovědnou osobu o cíle, které mají být v tomto směru dosaženy o finanční struktura a tyto podpoří nejméně 50 % z těchto prostředků. 3.3 Rozdělení účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum (dále jen SVV ) je poskytována v souladu s Pravidly pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum Dne: 30. ledna 2014 Stránka 14

15 podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, schválenými usnesením vlády ČR č a odpovídá podílu na celkově poskytované podpoře SVV. Algoritmus interního rozdělení a užití prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum: každé organizační jednotce, která má akreditovaný navazující magisterský studijní program, je přiděleno 40 tis. Kč za účelem organizace studentské vědecké konference studentů magisterského studijního programu. každé organizační jednotce, která má akreditovaný doktorský studijní program, je přiděleno 60 tis. Kč za účelem organizace studentské vědecké konference studentů doktorských studijních programů. prostředky SVV jsou dále rozdělovány organizačním jednotkám podle stejného vzorce, jakým jsou tyto prostředky přidělovány UTB ze strany MŠMT. Ze zůstatku prostředků této podpory (po odečtení paušálu na organizaci studentské konference) přísluší každé organizační jednotce procentní podíl součásti označené indexem i, stanovený podle vzorce kde ukazatel Ui, charakterizující rozsah a kvalitu činnosti organizační jednotky s indexem i, je dán vztahem kde j = 1, 2, 3,..., N. Proměnná Popis proměnné N Celkový počet organizačních jednotek (fakulta, výzkumné centrum financované z OP VaVpI) splňujících kritéria pro přiznání dotace V i Bodové ohodnocení výsledků organizační jednotky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích podle posledního zveřejněného hodnocení výsledků výzkumných organizací D i Počet studentů doktorských studijních programů organizační jednotky ve standardní době studia plus jeden rok k 31. říjnu kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku poskytnutí podpory. Pokud je školitel z jiné organizační jednotky než student doktorského studijního programu, bude započteno organizační jednotce školitele M i Počet absolventů magisterských studijních programů organizační jednotky v období 12 měsíců předcházejících 1. listopadu kalendářního roku, který předchází Dne: 30. ledna 2014 Stránka 15

16 kalendářnímu roku poskytnutí podpory A i Počet absolventů doktorských studijních programů organizační jednotky v období 12 měsíců předcházejících 1. listopadu kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku poskytnutí podpory. Pokud byl školitel absolventa z jiné organizační jednotky než absolvent doktorského studijního programu, bude započteno organizační jednotce školitele kd, km, ka Koeficienty vyjadřující míru vlivu příslušného ukazatele na specifický vysokoškolský výzkum m Koeficient vyjadřující váhu výkonu ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích a váhu počtu studentů a absolventů i Index označující konkrétní součást Hodnoty koeficientů stanoví MŠMT a zveřejňuje je způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději do 30. listopadu kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku poskytnutí podpory. Dále budou prostředky rozdělovány podle směrnice rektora Zásady studentské grantové soutěže Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 4 Celouniverzitní aktivity Každá organizační jednotka se podílí na financování nákladů na celouniverzitní aktivity UTB nezbytné pro chod organizace: společné servisní jednotky interní fondy informační zdroje provoz rektorátu celouniverzitní kapitálové zdroje Společné servisní jednotky: interní fondy: neinvestiční prostředky Stavební komise prostředky na podporu internacionalizace interní fond komunikace prostředky na zabezpečení informačních technologií interní fond rektora prostředky na pojištění vybraného majetku prostředky na zabezpečení vybraných celoškolských činností prostředky na činnost orgánů UTB a členství UTB v jiných organizacích interní fond (finanční rezerva) kvestora informační zdroje provoz rektorátu. Financování aktivit je prováděno formou odvodů. Zásadně je nutno rozlišovat mezi pojmy výše odvodů a odvod. I když např. vlastní odvod finančních prostředků může být proveden výhradně ze zdroje 1100 (institucionální financování), finanční výše odvodu je stanovena i s ohledem na další zdroje. Dne: 30. ledna 2014 Stránka 16

17 4.1 Stanovení výše odvodů na financování společných servisních jednotek Organizační jednotky realizují odvod na financování centrálních servisních jednotek UTB, tj. interních fondů, odvod na financování informačních zdrojů a odvod na financování provozu rektorátu jednotným algoritmem. Celkový objem prostředků potřebných na financování interních fondů bude stanoven na základě vyhodnocení potřebnosti a adekvátnosti jednotlivých položek interních fondů pro UTB jako celek za vyhodnocení odpovídá vedoucí pracovník rektorátu, do jehož odborné oblasti daný interní fond spadá. Celkový objem prostředků potřebných na financování informačních zdrojů je stanoven ve výši 4 % finančního příspěvku na institucionální financování UTB. Strukturu jednotlivých položek informačních zdrojů pro UTB jako celek stanoví ředitel Knihovny. Celkový objem prostředků na financování provozu rektorátu zahrnuje osobní náklady, které jsou odvozeny od aktuálního Organizačního řádu Rektorátu, přičemž bude kladen důraz na optimalizaci pracovních pozic a činností. Ostatní provozní náklady jsou plánovány podle počtu pracovníků a charakteru činnosti příslušného nákladového střediska. Výše nákladů se odvíjí od služeb, které jsou poskytovány. Náklady na středisko jsou porovnávány s náklady za předchozí období a případný rozdíl je analyzován. Středisku jsou navyšovány plánované náklady pouze v případě, že daný druh nákladu nesouvisí s počtem pracovníků na daném středisku a má celouniverzitní charakter (např. poštovné, kursové rozdíly atd.). Výše odvodu jednotlivých organizačních jednotek bude stanovena tak, aby byl zajištěn celkový objem prostředků potřebný na financování interních fondů, informačních zdrojů a provozu rektorátu. Metodika pro rozdělení výše odvodu na financování centrálních servisních jednotek UTB je pro každou složku (interní fondy, informační zdroje, provoz rektorátu) stanovena v návaznosti na SK Metodika alokace nákladů. Vymezení pojmů: Produktivním pracovníkem je pracovník UTB zařazený v kategorii akademický pracovník, VaV pracovník, pracovník CTT nebo pracovník KMZ - kuchaři a ubytovatelky. Jako neprojektové výnosy (zdroje) budou zahrnuty do výpočtu: 1100 vzdělávací činnost (institucionální financování) 2102 institucionální prostředky na dlouhodobý koncepční rozvoj organizace 2110 účelové prostředky specifický vysokoškolský výzkum 2601 dary 3100 dotace na ubytování a stravování studentů (pokud bude poskytována) 3501 stravování zaměstnanců 3504 služby KMZ ubytování studentů 3505 stravování studentů 3507 KMZ úhrada od jiných subjektů 3530 ostatní výnosy KMZ 8500 doplňková činnost KMZ 8501 nájemné 8504 dary na akce DČ Dne: 30. ledna 2014 Stránka 17

18 8517 licenční výnosy. Projektové zdroje jsou zejména prostředky z rozvojových programů, ESF, ERDF a další účelová podpora Výpočet výše odvodu na provoz rektorátu Nejprve se rozdělí požadovaná celková výše odvodu na provoz rektorátu na část projektovou a neprojektovou. Celková neprojektová část výše odvodu je stanovena z celkové výše odvodu na provoz rektorátu dle průměrného přepočteného počtu produktivních pracovníků UTB financovaných v předchozím kalendářním roce z neprojektových zdrojů k celkovému počtu produktivních pracovníků UTB. Jednotlivým organizačním jednotkám bude výše odvodu na celkovou neprojektovou část odvodu stanovena na základě výše objemu vybraných neprojektových výnosů dané organizační jednotky v předchozím kalendářním roce k celkovému objemu těchto vybraných výnosů na UTB v předchozím kalendářním roce. U výnosů, kde je v okamžiku sestavování Rozpočtu známa jejich úplná hodnota pro aktuální finanční rok, bude výše odvodu stanovena podle těchto aktuálních hodnot. Celková projektová část výše odvodu je stanovena z celkové výše odvodu na provoz rektorátu dle průměrného přepočteného počtu produktivních pracovníků UTB financovaných v předchozím kalendářním roce z projektových zdrojů a zakázek k celkovému počtu produktivních pracovníků UTB. Jednotlivým organizačním jednotkám bude výše odvodu na celkovou projektovou část odvodu stanovena dle poměru přepočteného počtu produktivních pracovníků (zahrnutých do projektové části) na této organizační jednotce k celkovému počtu produktivních pracovníků UTB (zahrnutých do projektové části) Výpočet odvodu na informační zdroje Nejprve se rozdělí požadovaná celková výše odvodu na informační zdroje na část projektovou a neprojektovou. Výpočet není prováděn pro KMZ (nezahrnují se ani výnosy, ani produktivní pracovníci KMZ). Celková neprojektová část výše odvodu je stanovena z celkové výše odvodu na informační zdroje dle průměrného přepočteného počtu produktivních pracovníků UTB financovaných v předchozím kalendářním roce z neprojektových zdrojů k celkovému počtu produktivních pracovníků UTB. Jednotlivým organizačním jednotkám bude výše odvodu na celkovou neprojektovou část odvodu stanovena na základě výše objemu vybraných neprojektových výnosů dané organizační jednotky v předchozím kalendářním roce k celkovému objemu těchto vybraných výnosů na UTB v předchozím kalendářním roce. U výnosů, kde je v okamžiku sestavování Rozpočtu známa jejich úplná hodnota pro aktuální finanční rok, bude výše odvodu stanovena podle těchto aktuálních hodnot. Celková projektová část výše odvodu je stanovena z celkové výše odvodu na informační zdroje dle průměrného přepočteného počtu produktivních pracovníků UTB financovaných v předchozím kalendářním roce z projektových zdrojů a zakázek k celkovému počtu produktivních pracovníků UTB. Jednotlivým organizačním jednotkám bude výše odvodu na celkovou projektovou část odvodu stanovena dle poměru přepočteného počtu produktivních pracovníků na této organizační jednotce (zahrnutých do projektové části) se započtením vlivu střední hodnoty KEN dané fakulty u položek, které jsou ovlivněny materiálně technickou náročností na Dne: 30. ledna 2014 Stránka 18

19 zajištění studijních programů k celkovému počtu produktivních pracovníků UTB (zahrnutých do projektové části) se započtením vlivu KEN Výpočet odvodu na interní fondy Nejprve se rozdělí požadovaná celková výše odvodu na interní fondy na část projektovou a neprojektovou. Celková neprojektová část výše odvodu je stanovena z celkové výše odvodu na interní fondy dle průměrného přepočteného počtu produktivních pracovníků UTB financovaných v předchozím kalendářním roce z neprojektových zdrojů k celkovému počtu produktivních pracovníků UTB. Celková projektová část výše odvodu je stanovena z celkové výše odvodu na interní fondy dle průměrného přepočteného počtu produktivních pracovníků financovaných v předchozím kalendářním roce z projektových zdrojů a zakázek k celkovému počtu produktivních pracovníků UTB. Jednotlivým organizačním jednotkám bude výše odvodu na neprojektovou část odvodu interního fondu stanovena na základě výše objemu vybraných neprojektových výnosů dané organizační jednotky v předchozím kalendářním roce k celkovému objemu těchto vybraných výnosů na UTB v předchozím kalendářním roce. U výnosů, kde je v okamžiku sestavování Rozpočtu známa jejich úplná hodnota pro aktuální finanční rok, bude výše odvodu stanovena podle těchto aktuálních hodnot. Jednotlivým organizačním jednotkám bude výše odvodu na projektovou část odvodu stanovena dle poměru přepočteného počtu produktivních pracovníků (zahrnutých do projektové části) na této organizační jednotce se započtením vlivu střední hodnoty KEN dané fakulty u položek, které jsou ovlivněny materiálně technickou náročností na zajištění studijních programů, k celkovému počtu produktivních pracovníků UTB (zahrnutých do projektové části) se započtením vlivu KEN. 4.2 Stanovení výše odvodů na financování celouniverzitních kapitálových zdrojů Každá organizační jednotka se podílí na financování kapitálových zdrojů. Z odvodu na tvorbu kapitálových zdrojů budou financovány: strategické akce uvedené v materiálu Finanční strategie pro výstavbu a projekty do roku 2015 (aktualizace 1/2014) krytí odpisů dlouhodobého majetku pořízeného z vlastních (nedotačních) prostředků UTB realizace prioritních a dalších akcí zařazených v plánu Stavební komise. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek pořizovaný součástmi je financován přímo z rozdělení finančních prostředků dané součásti, neboť není na tento druh majetku proveden finanční odvod. V rámci akcí zařazených do plánu Stavební komise bude vždy stanovena struktura financování akce (tj. jaká část bude hrazena z rozpočtu Stavební komise, jaká část bude hrazena součástí). Celkový objem finančních prostředků na kapitálové zdroje vychází ze závazků UTB přijatých v projektech a je upřesňován v materiálu Finanční strategie pro výstavbu a projekty do roku 2015 (aktualizace 1/2014) a jeho aktualizacích. Dne: 30. ledna 2014 Stránka 19

20 Algoritmus stanovení výše odvodu na financování celouniverzitních kapitálových zdrojů UTB: Výše odvodů jednotlivých organizačních jednotek (mimo KMZ) jsou vypočteny podle rovnoměrného procentuálního zatížení organizačních jednotek: VO(k) = VF (k) * CO / V VZD Kde: VO(k) výše odvodu k-té organizační jednotky na financování kapitálových zdrojů VF (k) součet celkového přiděleného příspěvku na uskutečňování akreditovaných studijních programů a přidělené institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj organizace na k-té organizační jednotce CO celkový objem financí potřebných na kapitálové zdroje na UTB V VZD souhrnný přidělený příspěvek na uskutečňování akreditovaných studijních programů směrovaný na programy interně uskutečňované na fakultách UTB a přidělená institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj organizace Samostatně je provedeno financování kapitálových zdrojů pro reprodukci dlouhodobého majetku na KMZ, kde je realizováno výhradně z účetních odpisů dlouhodobého majetku převedených do FRIM a je kryto z vlastních finančních prostředků hospodaření KMZ. 5 Algoritmy čerpání finančních prostředků v roce Počáteční nastavení financí ve fondech Počáteční stav roku 2014 ve finančních fondech UTB je dán stavem fondů dle účetní závěrky ke dni 31. prosince UTB jako celek má k dispozici zůstatek v Rezervním fondu UTB a v interním fondu Fond finanční rezervy. Jednotlivé součásti budou mít podle analytického výkaznictví k k dispozici zůstatky v dalších fondech UTB (fond odměn, stipendijní fond, fond reprodukce investičního majetku, fond provozních prostředků, fond sociální, fond účelově určených prostředků). Hospodářské výsledky součástí budou navrženy (po finančním vypořádání se státním rozpočtem za rok 2013 a odsouhlasení výsledků hospodaření MŠMT) k převodu do fondu reprodukce investičního majetku, pokud nebude součást požadovat jinak. 5.2 Objem mzdových prostředků na výplatu další mzdy Pro případ, že nedojde ke změně Mzdového předpisu UTB ve Zlíně ve smyslu zrušení institutů další mzdy, nebudou v roce 2014 tyto instituty rozpočtovány a jsou stanoveny ve výši nula Kč. 5.3 Individuální financování Financování Centra transferu technologií Centrum transferu technologií zajišťuje činnosti od podpory efektivního výzkumu a vývoje přes zabezpečování ochrany výsledků duševního vlastnictví až k funkčnímu transferu technologií, výstupů VaV vznikajících na UTB směrem k aplikační sféře. Dne: 30. ledna 2014 Stránka 20

21 Od je nutné zajistit udržitelnost projektu Rozvoj CTT na UTB ve Zlíně dosud realizovaný v rámci OP VaVpI prioritní osa 3, registrační číslo CZ.1.05/3.1.00/ Na krytí provozních nákladů CTT v období udržitelnosti budou použity tyto prostředky z celouniverzitních zdrojů Financování Univerzitní mateřské školy - UMŠ UTB je zřizovatelem Univerzitní mateřské školy Qočna, která uskutečňuje výchovně vzdělávací proces pro děti zaměstnanců a studentů UTB, součástí zařízení je i hlídací koutek Koala pro krátkodobé hlídání dětí mladších 3 let. UTB se v projektu Univerzitní mateřská škola Qočna a hlídací koutek Koala v rámci OP LZZ registrační číslo CZ.1.04/3.4./ zavázala po dobu udržitelnosti projektu ke kofinancování aktivit UMŠ z vlastních zdrojů. Případná provozní ztráta UMŠ bude dofinancována z celouniverzitních vlastních zdrojů (neveřejných), eventuálně zvýšením školného. 5.4 Financování podpory stavebních aktivit FT UTB je příjemcem finančních prostředků na realizaci projektu Laboratorní centrum Fakulty technologické, který je vedený u poskytovatele pod registračním číslem CZ.1.05/4.1.00/ Jeho cílem je vybudování infrastruktury pro výuku spojenou s VaV v navazujících magisterských a doktorských studijních programech Fakulty technologické. V souladu s dokumentem Finanční strategie pro výstavbu a projekty do roku 2015 (aktualizace 1/2014) vyrovná Fakulta technologická v roce 2014 své závazky ve výši 16 mil. Kč do fondu Stavební komise. Po vyrovnání závazků může Fakulta technologická čerpat z fondu Stavební komise pro řešení individuálních požadavků zejména v objektu U1 až do výše 8 mil. Kč. 6 Tvorba a rozdělení investičních prostředků v roce 2014 Kapitálové i neinvestiční prostředky poukázané ze státního rozpočtu v rámci programového financování (systémové nebo individuální dotace) jsou už v rozhodnutích MŠMT o poskytnutí dotace a rozpočtových opatřeních směrovány konečnému příjemci na UTB. 6.1 Tvorba a rozdělení investičních prostředků v roce 2014 Jedná se pouze o tvorbu a rozdělení nových kapitálových zdrojů vytvořených v roce 2014 z finančních prostředků univerzity. Vzhledem k tomu, že většina investičních prostředků na UTB je pro rok 2014 vytvářena formou kapitálového příspěvku na realizaci akreditovaných studijních programů, je rozděleno pořizování dlouhodobého majetku takto: z odvodu na tvorbu kapitálových zdrojů jsou financovány výhradně stavební akce Stavební komise a pořízení strojů, přístrojů, zařízení a dlouhodobého nehmotného majetku pro celouniverzitní použití dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek pořizovaný součástmi (strojní investice) je financován přímo z finančního rozdělení dané součásti formou výměny provozních prostředků za kapitálové. Výměnu realizuje kvestor na základě žádosti. Na pořízení tohoto majetku není prováděn nyní žádný odvod finančních prostředků z fakult a na součásti také nejsou v důsledku toho žádné investiční prostředky rozdělovány. Dne: 30. ledna 2014 Stránka 21

PRAVIDLA ROZPOČTU UTB PRO ROK 2016

PRAVIDLA ROZPOČTU UTB PRO ROK 2016 PRAVIDLA ROZPOČTU UTB PRO ROK 2016 Obsah 1 METODIKA A PRINCIPY... 2 1.1 Základní východiska... 2 1.2 Financování pro rok 2016... 2 1.3 Podrobná struktura financování UTB... 3 1.4 Terminologie... 4 1.4.1

Více

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Směrnice FSS č. 2/2015 č.j.: MU-IS/5847/2015/194347/FSS-2 Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Zásady rozpočtových pravidel na PEF MENDELU

Zásady rozpočtových pravidel na PEF MENDELU Zásady rozpočtových pravidel na PEF MENDELU Zásady rozpočtových pravidel plní funkci důvodové zprávy k rozpočtu fakulty. Vycházejí ze Zásad tvorby a správy rozpočtu Mendelovy univerzity v Brně pro příslušný

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

Grantová agentura MU (GA MU)

Grantová agentura MU (GA MU) Směrnice MU č. 6/2012 Grantová agentura MU (GA MU) (ve znění účinném od 12. 9. 2012) Podle 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon o vysokých

Více

Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy

Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy V Z O R R Á M C O V É S M L O U V Y O D L O U H O D O B É M S T Á T N Í M F I N A N C O V Á N Í V Y S O K É Š K O L Y Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy Poskytovatel: Česká

Více

Studentská grantová soutěž Univerzity Hradec Králové na využití prostředků specifického výzkumu od roku Článek I.

Studentská grantová soutěž Univerzity Hradec Králové na využití prostředků specifického výzkumu od roku Článek I. Směrnice kvestora č. 1/2015 Studentská grantová soutěž Univerzity Hradec Králové na využití prostředků specifického výzkumu od roku 2016 Článek I. Obecná pravidla užití státní dotace na specifický výzkum

Více

Terciární vzdělávání

Terciární vzdělávání Terciární vzdělávání Struktura Vysokoškolské (5A, 6) Vyšší odborné (5B) 1992/93, 1995/96 Legislativa..(zákon o vysokých školách, školský zákon), vnitřní předpisy VŠ Univerzitní x neuniverzitní VŠ UVV -

Více

ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE

ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE VŠB-TUO Garant dokumentu: 9300 - prorektor pro VaV a doktorské studium Účinnost dokumentu od: 1.11.2010 Zásady studentské grantové soutěže TUO_LEG_09_003 verze: C ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE Řízená

Více

Vymezení seznamu a obsahu zdrojů v rámci informačního systému SAP Varias Education na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-12/2 -MPK

Vymezení seznamu a obsahu zdrojů v rámci informačního systému SAP Varias Education na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-12/2 -MPK B3-12/2-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA UP (MPK) B3-12/2-MPK Vymezení seznamu a obsahu zdrojů v rámci informačního systému SAP Varias Education na Univerzitě Palackého v Olomouci

Více

ROZPOČET. na rok 2011

ROZPOČET. na rok 2011 č. j. KR/11/00106 11/02424 VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA ROZPOČET Vysoké školy polytechnické Jihlava na rok 2011 Projednaný ve Správní radě VŠPJ dne 2. května 2011 Schválený v Akademickém senátu VŠPJ

Více

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. prosince 2010

Více

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Příloha č. 4 ke statutu ČVUT PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Článek 1 Obecná ustanovení 1. V oblasti hospodaření se ČVUT řídí zákonem, dalšími obecně závaznými právními předpisy, vnitřními předpisy ČVUT a příkazy

Více

U n i v e r zita o brany Kounicova 65, Brno, PSČ , datová schránka hkraife

U n i v e r zita o brany Kounicova 65, Brno, PSČ , datová schránka hkraife U n i v e r zita o brany Kounicova 65, Brno, PSČ 662 0, datová schránka hkraife Ev. č. 50//40/206-2994 Výtisk jediný Počet listů: 3 Schvaluji. brigádní generál prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D. v. r.

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 30. listopadu 2009

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 30. listopadu 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) registrovalo dne 10. dubna 2006 pod

Více

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Příloha č. 4 ke statutu ČVUT PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Článek 1 Obecná ustanovení 1. V oblasti hospodaření se ČVUT řídí zákonem, dalšími obecně závaznými právními předpisy, vnitřními předpisy ČVUT a příkazy

Více

Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (úplné znění k 01/2016) 1 Část první: pravidla pro poskytování příspěvku a dotací Článek

Více

Zásady studentské grantové soutěže

Zásady studentské grantové soutěže Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o. Zásady studentské grantové soutěže Touto směrnicí jsou stanovena pravidla soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu

Více

Předkládá: Vypracoval: doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. děkan. Ing. Pavel Šturma tajemník

Předkládá: Vypracoval: doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. děkan. Ing. Pavel Šturma tajemník Výroční zpráva o hospodaření Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice 2013 Předkládá: doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. děkan Vypracoval: Ing. Pavel Šturma tajemník 2 Obsah: 1. Úvod... 4 2. Neinvestiční

Více

Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (znění 2015) 1 Část první: pravidla pro poskytování příspěvku a dotací Článek 1 Předmět

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-1624/2013-320 Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 1 Část první: pravidla

Více

Akademický senát AMU

Akademický senát AMU Akademický senát AMU 25.3.2015 ZDROJE ROZPOČTU AMU NA ROK 2015 DLE POSKYTOVATELE (v mil. Kč) Ostatní účelové prostředky Dar RWE Studio FAMU 0,3 mil DZS mobility 2,8 mil Cesnet projekt HAMU - 0,2 mil CŽV

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI ZE DNE 30. DUBNA 2009

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI ZE DNE 30. DUBNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 18. dubna 2006

Více

Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Identifikace

Více

Úvod. 1. Roční účetní závěrka

Úvod. 1. Roční účetní závěrka Úvod Výroční zpráva o hospodaření Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy za rok 2008 je členěna podle osnovy výroční zprávy veřejných vysokých škol. Dominantními příjmy FTVS UK jsou příspěvek

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

č. j.: MSMT-1318/2014-1 Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

č. j.: MSMT-1318/2014-1 Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 1 Část první: pravidla pro poskytování příspěvku a dotací Článek 1 Předmět úpravy (1) Podle

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Článek 4 Prospěchové stipendium

Článek 4 Prospěchové stipendium Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 30. března 2006

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

ROZPOČET. na rok 2012

ROZPOČET. na rok 2012 č. j. KR/12/00890 12/02047 VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA ROZPOČET Vysoké školy polytechnické Jihlava na rok 2012 Projednaný ve Správní radě VŠPJ dne 4. dubna 2012 Schválený v Akademickém senátu VŠPJ

Více

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

VYHLÁŠENÍ A ZÁSADY PRO PODPORU STUDENTSKÝCH VĚDECKÝCH KONFERENCÍ PRO ROK 2016

VYHLÁŠENÍ A ZÁSADY PRO PODPORU STUDENTSKÝCH VĚDECKÝCH KONFERENCÍ PRO ROK 2016 VYHLÁŠENÍ A ZÁSADY PRO PODPORU STUDENTSKÝCH VĚDECKÝCH KONFERENCÍ PRO ROK 2016 I. VYHLÁŠENÍ Na základě směrnice č. 30R/2012 Grantový systém (dále jen směrnice ) a v souladu s Pravidly pro poskytování účelové

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 4.11.2011 Pravidla hospodaření Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

dne 12. dubna 2017 pod čj. MSMR-8819/2017 Mgr. Karolína Gondková ředitelka odboru vysokých škol

dne 12. dubna 2017 pod čj. MSMR-8819/2017 Mgr. Karolína Gondková ředitelka odboru vysokých škol STIPENDIJNÍ ŘÁD VUT Záhlaví Schválení AS: 4. dubna 2017 Platnost: 12. dubna 2017 Účinnost: 12. dubna 2017 Odpovědnost: Odbor studijních záležitostí Rektorátu Závaznost: všechny součásti VUT Počet stran:

Více

Stav čerpání rozpočtu k a výhled do konce roku 2016

Stav čerpání rozpočtu k a výhled do konce roku 2016 Materiál pro jednání Akademického senátu VŠE v Praze Předkládá: Prof. Ing. Hana Machková, CSc., rektorka Zpracoval: Ing. Libor Svoboda, kvestor Čj. xxxxxxxxxx Stav čerpání rozpočtu k 30. 9. 2016 a výhled

Více

Vyhlášení institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro roky

Vyhlášení institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro roky Vyhlášení institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro roky 2016-2018 1 Vyhlášení programu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje institucionální program

Více

Pravidla sestavování rozpočtu pro kalendářní rok 2017

Pravidla sestavování rozpočtu pro kalendářní rok 2017 Směrnice Masarykovy univerzity č. xx/2017 Pravidla sestavování rozpočtu pro kalendářní rok 2017 (ve znění účinném od x. xx 2017) Podle 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a

Více

o hospodaření s veřejnými prostředky poskytovanými na účelovou a institucionální podporu výzkumu a vývoje AMU v Praze

o hospodaření s veřejnými prostředky poskytovanými na účelovou a institucionální podporu výzkumu a vývoje AMU v Praze V Praze 5.3.2003 Sekr.2261/2003 Směrnice kvestorky č. 2/2003 o hospodaření s veřejnými prostředky poskytovanými na účelovou a institucionální podporu výzkumu a vývoje AMU v Praze S platností od 1.3. 2003

Více

KONSTRUKCE A STRUKTURA ROZPOČTU UNIVERZITY PARDUBICE NA ROK 2011

KONSTRUKCE A STRUKTURA ROZPOČTU UNIVERZITY PARDUBICE NA ROK 2011 KONSTRUKCE A STRUKTURA ROZPOČTU UNIVERZITY PARDUBICE NA ROK 2011 Předkládá: Zpracoval: prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., rektor doc. Ing. Jiří Cakl, CSc., prorektor Úvod I. Obecné principy (1) Univerzita

Více

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. REGIONÁLNÍ CENTRUM VaV

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. REGIONÁLNÍ CENTRUM VaV ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ REGIONÁLNÍ CENTRUM VaV Operačního programu VAVPI Prioritní osa 2 Článek I. Obecná ustanovení 1. Centrum ekologických aplikací v krajině (dále

Více

III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 18 336/2008-16 III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Část A. Úvodní ustanovení Zákonem č. 26/2008

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Stipendijní řád Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o.

Stipendijní řád Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. 0 Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. Stipendijní řád Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. Akademická rada Vysoké školy aplikované psychologie se podle 9 odst. 1 písm. b) a 17 odst. 1 písm.

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

VYHLÁŠENÍ VNITŘNÍ SOUTĚŽE A JEJÍ PODMÍNKY PRO ROK 2015

VYHLÁŠENÍ VNITŘNÍ SOUTĚŽE A JEJÍ PODMÍNKY PRO ROK 2015 VYHLÁŠENÍ VNITŘNÍ SOUTĚŽE A JEJÍ PODMÍNKY PRO ROK 2015 I. VYHLÁŠENÍ Na základě směrnice č. 32R/2014 Vnitřní soutěž (dále jen směrnice ) a v souladu s vyhlášením institucionálního programu pro veřejné vysoké

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Institucionální plán. Západočeské univerzity v Plzni. na rok 2015

Institucionální plán. Západočeské univerzity v Plzni. na rok 2015 Institucionální plán Západočeské univerzity v Plzni na rok 2015 Plzeň, říjen 2014 Úvod Tento dokument obsahuje institucionální plán rozvoje univerzity pro kalendářní rok 2015. Navazuje na roční aktualizaci

Více

Směrnice rektora č. 13/2015

Směrnice rektora č. 13/2015 Slezská univerzita v Opavě Směrnice rektora č. 13/2015 Zásady Interní soutěže v rámci institucionálního plánu Slezské univerzity v Opavě Vydáno: V Opavě, září 2015 I) Směrnice rektora č. 13/2015 Zásady

Více

Č. j.: MSMT-1404/ Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Č. j.: MSMT-1404/ Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017 1 Část první: pravidla pro poskytování příspěvku a dotací Článek 1 Předmět

Více

1 Východiska. 2 Institucionální ukazatele výkonu

1 Východiska. 2 Institucionální ukazatele výkonu INSTITUCIONÁLNÍ ROZVOJOVÝ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2012 1 Východiska Masarykova univerzita se bude v roce 2012 vyrovnávat s významnými změnami vnějšího rámce svého fungování, jež zásadně ovlivňují

Více

Principy změn financování vysokých škol

Principy změn financování vysokých škol Principy změn financování vysokých škol... Právnická fakulta MU Brno, 8. září 2016 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz

Více

Stipendijní řád Vysoké školy ekonomické v Praze ze dne 11. dubna 2014

Stipendijní řád Vysoké školy ekonomické v Praze ze dne 11. dubna 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 11. dubna 2014 pod

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ze dne 13. září 2010

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ze dne 13. září 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. října 2006

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 7. PROSINCE 2009

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 7. PROSINCE 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 28. listopadu 2006

Více

Vnitřní pravidla hospodaření Masarykovy univerzity pro kalendářní rok 2009

Vnitřní pravidla hospodaření Masarykovy univerzity pro kalendářní rok 2009 Směrnice rektora č. 1/2009 Vnitřní pravidla hospodaření Masarykovy univerzity pro kalendářní rok 2009 Podle 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE ČVUT, využívající účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum

ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE ČVUT, využívající účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE ČVUT, využívající účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum je realizováno

Více

Fakulta informačních technologií

Fakulta informačních technologií ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta informačních technologií Výroční zpráva o hospodaření 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty informačních technologií

Více

IP 2014 část Stimulace kvalitativního rozvoje UJEP za účelem zvyšování konkurenceschopnosti

IP 2014 část Stimulace kvalitativního rozvoje UJEP za účelem zvyšování konkurenceschopnosti IP 2014 část Stimulace kvalitativního rozvoje UJEP za účelem zvyšování konkurenceschopnosti I. Harmonogram Termín Úkol Zajistí 2014 11. 2. 1. verze výzvy k celouniverzitní soutěži Prorektorka pro studium

Více

Metodický pokyn zřizovatele PK č. 2/2016

Metodický pokyn zřizovatele PK č. 2/2016 Metodický pokyn zřizovatele PK č. 2/2016 Postupy účtování o investičních a neinvestičních transferech a investičním příspěvku od zřizovatele Plzeňského kraje Tento metodický pokyn zřizovatele upravuje

Více

KONSTRUKCE A STRUKTURA ROZPOČTU UNIVERZITY PARDUBICE NA ROK 2012

KONSTRUKCE A STRUKTURA ROZPOČTU UNIVERZITY PARDUBICE NA ROK 2012 KONSTRUKCE A STRUKTURA ROZPOČTU UNIVERZITY PARDUBICE NA ROK 2012 Úvod I. Obecné principy (1) Univerzita Pardubice (dále jen UPa) hospodaří podle rozpočtu nákladů a výnosů, který se sestavuje v souladu

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké 213 2 1 4, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 13 Hlavní projekt: Projekt: Název: Výroční zpráva o h o s p o d a ř e n í soukromé vysoké 213 Autor:

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. dubna 2006 pod

Více

Pravidla hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Písek

Pravidla hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Písek Příloha č. 1 Pravidla hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Písek I. Rozsah působnosti 1. Pravidla upravují stanovení závazných ukazatelů, jejich plnění a vyhodnocení v rámci rozborů hospodaření

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně Kód: Druh: Název: Organizační závaznost: PD/04/2013 POKYN DĚKANKY Datum vydání: 27. 2. 2013 Ú: 1. 2. 2013 Vydává: Zpracoval: Počet stran: 9 Počet příloh: 0 Rozdělovník: Podpis oprávněné osoby: Webová prezentace

Více

Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. za rok Schváleno akademickým senátem LDF MENDELU dne

Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. za rok Schváleno akademickým senátem LDF MENDELU dne Výroční zpráva o hospodaření Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně za rok 2014 Zpracoval: Ing. Petr Pernica, tajemník fakulty doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D. Předkládá: doc. Ing. Radomír

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

Opatření rektora UK v roce 2015

Opatření rektora UK v roce 2015 Opatření rektora UK v roce 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 Barevně jsou vyznačena platná a aktuální opatření. ČísloNázev K provedení Účinnost 1/Pravidla

Více

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-27423/2014_P-IV Z Á S A D Y Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení 2015 až 2018 Zásady Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení

Více

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci 1. října 1953 Vysoká škola strojní v Liberci otevírá své brány prvním 259 studentům. 1960

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Směrnice rektora č. 15/2015

Směrnice rektora č. 15/2015 Slezská univerzita v Opavě Směrnice rektora č. 15/2015 Zásady Studentské grantové soutěže na Slezské univerzitě v Opavě Vydáno: V Opavě, říjen 2015 i) Směrnice rektora č. 15/2015 Zásady Studentské grantové

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 2. srpna 2005 pod

Více

ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE

ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE S M Ě R N I C E R E K T O R A Č. 1 0 / 2 0 1 5 ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE S M Ě R N I C E P R O U J E P Platná od: 1. 12 2015 Účinná od: 1. 12. 2015 Zpracoval/a: prof. Ing. Jiřina Jílková doc.

Více

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu Odborná skupina Organizace výzkumu ČFS JČMF K vývoji aktivit v organizaci výzkumu se zaměřením na hodnocení výsledků Akademické fórum XI 11. březen 2010 Praha Legislativa 2002 až 2009 Zákon 130/2002 Sb.,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Aktuality Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Aktuality Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Aktuality Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Odbor podpory vysokých škol a výzkumu 14. 4. 2016 Výdaje MŠMT na VaVaI v roce 2016 Výdaje celkem...12 347 257 965 Kč v tom institucionální podpora...7

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

7. Stipendia a služby

7. Stipendia a služby 7. Stipendia a služby Tabulka č. 7 a Počty studentů 1 Počet studentů k 31.10.2006 17 073 2 v tom: rozpočtoví studenti (kromě kódů financování 2, 6, 7) 17 030 3 studenti zvláštní ****) 1 272 4 studenti

Více

Stipendijní řád NEWTON College

Stipendijní řád NEWTON College Článek I Úvodní ustanovení 1. NEWTON College, a.s. (dále jen NEWTON College ) vydává v souladu s 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Pravidla hospodaření a účtování Slezské univerzity v Opavě ze dne 28. března 2017

Pravidla hospodaření a účtování Slezské univerzity v Opavě ze dne 28. března 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 28. března

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVI ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 4 Vydáno: DUBEN 2010 Cena: 120 Kč OBSAH Část normativní Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE ČÁST PRVNÍ STIPENDIA PŘIZNANÁ STUDENTŮM Oddíl první Článek 1 Druhy stipendií a jejich zdroje 1. Studentům mohou být přiznána tato stipendia: a) stipendium

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Část první Základní ustanovení Článek 1

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Část první Základní ustanovení Článek 1 V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s. r. o. O&H STIPENDIJNÍ ŘÁD Část první Základní ustanovení Článek 1 Rozsah platnosti 1. Stipendijní řád Vysoké školy obchodní a hotelové s. r. o. (dále jen stipendijní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Materiál čj. MSMT-51318/ zpracoval odbor vzdělávací soustavy - 20

Materiál čj. MSMT-51318/ zpracoval odbor vzdělávací soustavy - 20 Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2013 1. ÚVOD Postup při financování krajského a obecního školství na rok 2013 je definován zákonem č. 561/2004

Více

Financování vysokého technického školství

Financování vysokého technického školství Financování vysokého technického školství Obsah 1. Úvod 2. Základní principy financování vysokých škol 3. Institucionální prostředky poskytované na činnost vysokých škol 4. Koeficienty ekonomické náročnosti

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 Část první Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Tento stipendijní řád obsahuje pravidla pro přiznávání stipendií

Více