PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU"

Transkript

1 I. ÚČEL A POSLÁNÍ NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ - KRÁSA POMOCI Účelem nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či ekonomicky znevýhodněným jedincům či skupinám na území České republiky i v zahraničí a dále zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci organizacím a projektům s cílem podpory a pomoci zdravotně, sociálně či ekonomicky znevýhodněným jedincům či skupinám na území České republiky i v zahraničí. Posláním nadace je usilovat o trvalé vyřešení problematické situace znevýhodněných jednotlivců či skupin nebo alespoň o zlepšení kvality jejich života a snaha vyhledávat a zajišťovat účinnou pomoc znevýhodněným jednotlivcům či skupinám finanční, materiální, humanitární, právní, odbornou, personální nebo vzdělávací v rámci České republiky i ze zahraničí. Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci se snaží naplňovat své poslání a cíle zejména podporou prověřených projektů, které jsou vyhledávány s ohledem na jejich kvalitu, regionální potřebnost, dlouhodobost a udržitelnost. Podpora Nadace je zaměřena zejména na podporu: - projektů pro seniory, které vedou ke zlepšování a rozvoji kvality života seniorů - projektů zabývajících se preventivní činností jevů, které s sebou nese přechod dětí z dětských domovů II. NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK MŮŽE BÝT POSKYTNUT - formou poskytnutí finančních prostředků - formou poskytnutí konkrétních věcí či služeb - formou zajištění realizace určitých dodávek služeb či věcí (materiálu) - jakoukoli jinou formou, kterou nadace v konkrétním případě shledá vhodnou či účelnou, a která je v souladu s platnými právními předpisy České republiky. 1

2 III. KDO MŮŽE ŽÁDAT O NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK Neziskové organizace, pokud jejich projekty souvisejí s posláním a cíly Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci. IV. ŽÁDOST PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU Nadace sama vyhledává aktivně projekty, vybrané organizace oslovuje, a ty pak zasílají Žádost pro poskytnutí nadačního příspěvku. Nadace poskytuje nadační příspěvek na základě žádosti žadatele. Žadatelé o nadační příspěvek nejprve nadaci zašlou projektový záměr (max. 1 A4), který bude obsahovat základní informace o organizaci, stručný popis projektu a náklady na projekt. Projektový záměr žadatelé zašlou em na adresu V případě, že projektový záměr bude nadací vybrán, vyzve nadace organizaci k předložení Žádosti pro poskytnutí nadačního příspěvku. Žádost pro poskytnutí nadačního příspěvku Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci, které jsou umístěny na v rubrice Pravidla/žádosti: Žadatelé mohou zasílat své projektové záměry v průběhu celého kalendářního roku s dostatečným předstihem před termínem faktické potřeby příspěvků. Žadatel o nadační příspěvek musí zaslat kompletní žádost dle daných podmínek. Pokud tak žadatel neučiní, žádost nemusí být předložena k posouzení správní radě, která o příspěvku rozhoduje. Kompletní žádost obsahuje: - řádně vyplněný formulář - povinné přílohy uvedené v žádosti pro poskytnutí příspěvku Zaslání žádosti: Kompletní Žádost pro poskytnutí příspěvku zašlete doporučeně poštou na adresu Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci a em na 2

3 V. POSOUZENÍ ŽÁDOSTI Kompletní žádosti pro nadační příspěvek, které odpovídají poslání a účelům nadace, jsou posuzovány komisí složené z kompetentních pracovníků nadace. V některých případech může nadace přizvat k posouzení žádosti odbornou komisi, která je složena z odborníků na danou problematiku. Odborné komise mají poradní hlas. Komise či správní rada nadace mají právo vyžádat si od žadatele další konkrétní podklady a informace. Hlavní kritéria hodnocení žádosti Způsobilost žadatele: Etické kodexy organizace Registrace dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách Registrace dle zákona 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí Registrace dle zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Standardy kvality sociálních služeb - jejich dodržování Zkušenost pracovníků projektu (odbornost, dosavadní aktivity, hospodaření organizace) Cílová skupina: Senioři, znevýhodnění mladí lidé ve věku let Projektový záměr: Popis projektu Potřebnost projektu z hlediska jeho zaměření i potřebnosti dané komunity Funkčnost projektu Přínos a forma řešení problému Udržitelnost projektu Jasná a konkrétní vize projektového záměru Finanční stránka: Hospodárnost projektu Přiměřenost rozpočtu projektu Poměr administrativních nákladů k celkovým nákladům projektu Kvalita zpracování žádosti: Přesná a podstatná fakta Jasný, srozumitelný a přehledný výklad Dostatek podpůrných argumentů 3

4 Tým organizace: Popis týmu, struktura organizace odpovědnost jednotlivých pracovníků Kompetence jednotlivých pracovníků Personální zabezpečení projektu Supervize týmu Vzdělávání týmu koncepce vzdělávání Zapojení dobrovolníků do projektu Monitoring projektu v průběhu projektu a po ukončení projektu Způsob hodnocení vlastní práce Sběr dat vyplývajících z realizace projektu Zachování odbornosti všech pracovníků Monitoring aktivit Hospodaření organizace VI. POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada nadace na základě posouzení žádosti žadatele a doporučení komise. Rozhodnutí správní rady nadace je konečné, a nelze se proti němu odvolat. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok. Nadační příspěvek může být poskytnut v celkové nebo částečné výši uvedené v žádosti. Informace o poskytnutí nadačního příspěvku žadatel obdrží prostřednictvím kontaktní adresy ( u, poštou), kterou uvedl ve své žádosti, a to nejpozději do 30 dnů po rozhodnutí správní radou o poskytnutí nadačního příspěvku. Přehled poskytnutých nadačních příspěvků bude zveřejňován ve výroční zprávě nadace a na webových stránkách nadace. Částečný příspěvek Při poskytnutí částečného příspěvku musí žadatel před uzavřením Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku předložit nadaci čestné prohlášení o dofinancování projektu nebo Dodatek k žádosti o nadační příspěvek (dále jen Dodatek k žádosti ), který obsahuje zejména upravený projekt a rozpočet, z nichž je průkazné, že žadatel zajistil z jiných zdrojů dofinancování té části projektu, která nebude pokryta z nadačního příspěvku, nebo že za nižší nadační příspěvek zrealizuje ucelenou část projektu. Čestné prohlášení nebo Dodatek k žádosti je žadatel povinen předložit do 30 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy nadace. V případě nepředložení výše uvedeného 4

5 čestného prohlášení nebo Dodatku k žádosti nadace Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku neuzavře. Celková výše příspěvku Při poskytnutí celkové výše příspěvku obdrží žadatel po podpisu Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku finance na základě návrhu rozložení čerpání nadačního příspěvku, pokud byl schválen správní radou nadace. Správní rada nadace má právo návrh rozložení čerpání nadačního příspěvku upravit dle svého uvážení. Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku O poskytnutí nadačního příspěvku uzavírá nadace s příjemcem nadačního příspěvku Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku. Pokud žadatel Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku nepodepíše do 60 kalendářních dnů od jejího doručení nadací nebo ji odmítne podepsat, pozbývá návrh smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku platnosti a správní rada nadace je oprávněna poskytnout nepoužité finanční prostředky jinému žadateli o nadační příspěvek. Povinností žadatele o nadační příspěvek je hlásit nadaci změny týkající se realizace projektu, a to zejména: - změna časového harmonogramu v rámci projektu (přípravná fáze, realizační fáze, závěrečná fáze) o více než 30 dní - změna v rozpočtu nebo ve financování projektu - změna nebo zrušení některé z plánovaných aktivit VII. KONTROLA POUŽITÍ A EVIDENCE NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU, HODNOCENÍ REALIZACE PROJEKTU Nadace je oprávněna provádět průběžnou kontrolu použití nadačního příspěvku - kontrolní návštěvu v místě realizace projektu. Kontrola je zaměřena na porovnání reálného průběhu projektu s podanou žádostí respektive schválených změn. Nadace má právo vyžadovat po žadateli/realizátorovi projektu průběžnou zprávu (report), která slouží k průběžnému sledování vytýčených cílů a kontrole dodržování rozpočtu projektu. Nadace reporty pak využívá pro své účely a pro prezentaci činností projektu donátorům. 5

6 Každý realizátor projektu je povinen zpracovat závěrečnou zprávu, která obsahuje také celkové vyúčtování projektu. Schválení závěrečné zprávy je podmínkou pro poskytnutí závěrečné splátky nadačního příspěvku. Pracovníci nadace hodnotí závěrečnou zprávu, a to zejména: hodnocení výstupů projektu, výsledky a efektivitu projektu, udržitelnost projektu, vedení účetnictví a financování projektu. Nadace vede evidenci žádostí pro poskytnutí nadačního příspěvku. O poskytnutí nadačního příspěvku vede nadace samostatnou účetní evidenci. VIII. SANKCE Nadace má právo požadovat po realizátorovi nadační příspěvek v celkové výši nebo jeho část zpět nebo jeho náhradu v penězích v případě hrubého porušení Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku. Hrubým porušením smlouvy se pro tyto účely rozumí zejména nepoužití nadačního příspěvku v souladu s účelem, k němuž byl poskytnut, nebo nedoložení vyúčtování užití nadačního příspěvku nebo jeho části nebo odmítnutí průkazného doložení užití nadačního příspěvku nebo jeho části nebo neumožnění nadaci přezkoumání užití nadačního příspěvku nebo jeho části nebo použití nadačního příspěvku na úhradu nákladů projektu nebo jeho části vzniklých před podáním Žádosti pro nadační příspěvek. Realizátor je povinen do 14 kalendářních dnů, ode dne doručení výzvy nadace požadovanou částku vrátit. IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Změna pravidel pro poskytnutí nadačního příspěvku podléhá schválení správní rady nadace. Ve věci poskytování nadačních příspěvků dle Statutu článku XI. odst. 2), písm. b), c) se bude postupovat analogicky dle ustanovení bodu VII. a následně těchto pravidel. Toto znění Pravidel pro poskytnutí nadačního příspěvku bylo schváleno správní radou Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci dne

7 Za Nadaci Taťány Kuchařové Krása pomoci Taťána Kuchařová předsedkyně správní rady.. JUDr. Klára Drechslerová Ph.D. člen správní rady KONTAKT: Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci Adresa: Revoluční 1003/3, Praha 1 Tel.: Fax:

GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ. Čl. 1 Úvodní ustanovení GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Nadace poskytuje nadační příspěvky v souladu s obecně prospěšným účelem, k němuž byla zřízena zejména v oblastech rozvoje duchovních hodnot, vědy,

Více

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU VYSÍLÁNÍ ČESKÝCH UČITELŮ DO ROZVOJOVÝCH ZEMÍ - PODPORA ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ V PARTNERSKÝCH ROZVOJOVÝCH

Více

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Odbor veřejné diplomacie Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1 tel.: +420 224 183 230, fax: +420 224 182 036 www.mzv.cz MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ VYHLAŠUJE

Více

Většina projektových výstupů by měla být zacílena na všechny tyto oblasti:

Většina projektových výstupů by měla být zacílena na všechny tyto oblasti: ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU ZLEPŠENÍ PÉČE O DĚTI S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA V GRUZII NA PODPORU PROJEKTŮ V OBLASTI ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE

Více

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA SCREENINGOVÉHO CENTRA A ŠÍŘENÍ POVĚDOMÍ O PREVENCI A VČASNÉ DIAGNOSTICE ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

Více

ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU

ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU EVROPSKÝ ROK ROZVOJE 2015 PŘÍPRAVNÁ FÁZE (GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA) PREAMBULE PŘEDLOŽENÝCH NESTÁTNÍMI

Více

Část III. Přehled vyhlašovaných programů

Část III. Přehled vyhlašovaných programů Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2007 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Část I. Úvodní

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2014

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2014 Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2014 1. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo") v souladu s usnesením

Více

Článek I. Všeobecné podmínky pro poskytnutí účelové neinvestiční dotace (příspěvku)

Článek I. Všeobecné podmínky pro poskytnutí účelové neinvestiční dotace (příspěvku) Pravidla pro poskytování účelové neinvestiční dotace (příspěvku) z rozpočtu MČ Praha 20 na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21 Městská část Praha 20 (dále též poskytovatel

Více

Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města

Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko s c h v a l u j e směrnici č. 4/2014 Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města Platnost a účinnost od 01.02.2014 Obsah: A. Část obecná - Pravidla pro poskytování

Více

Část I. Úvodní ustanovení

Část I. Úvodní ustanovení Metodika pro poskytování dotací poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2015 (v rámci dotačního titulu Plzeňského kraje realizovaného v souladu s 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve

Více

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže 1 Obsah Úvod...3 I. Základní poslání programu...3 II. Určení cílů Programu...3 III. Účast

Více

Pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová

Pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová Pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová ze dne 9.12.2014 Zastupitelstvo obce Zašová schválilo tato pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová: Čl. I Úvodní

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu)

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) 1. Poskytovatel grantu: město Bílina 2. Cíle grantového schématu a) Všeobecný cíl Vytváření podmínek pro naplňování Komunitního

Více

Příloha č. 1 k dodatku č 2 k Příkazu ministra č. 13/2011 (ve znění dodatku č. 2)

Příloha č. 1 k dodatku č 2 k Příkazu ministra č. 13/2011 (ve znění dodatku č. 2) Příloha č. 1 k dodatku č 2 k Příkazu ministra č. 13/2011 (ve znění dodatku č. 2) Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb

Více

Část I. Úvodní ustanovení

Část I. Úvodní ustanovení Metodika pro poskytování finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na realizaci neinvestičních projektů v oblasti protidrogové politiky MZ pro rok 2014 Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY GRANTOVÁ POLITIKA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V OBLASTI KULTURY A UMĚNÍ Připravili: komise Rady HMP pro posuzování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění, Poradní sbor primátora

Více

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 1. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo") v souladu s usnesením

Více

OBLAST 1 - SOCIÁLNÍ A NÁVAZNÉ SLUŽBY 2015-2016

OBLAST 1 - SOCIÁLNÍ A NÁVAZNÉ SLUŽBY 2015-2016 PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 příloha č. 1 OBLAST 1 - SOCIÁLNÍ A NÁVAZNÉ SLUŽBY 2015-2016 Základní informace Městská část Praha 14 podporuje poskytovatele sociálních a návazných

Více

FOND ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

FOND ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE FOND ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE GRANTOVÝ PROGRAM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Vyhlášený v souladu se Statutem Fondu rozvoje Jihomoravského kraje a Obecnými pravidly pro poskytování

Více

Pravidla dotačního řízení Městské části Praha 13 v oblasti sociálních služeb pro rok 2015

Pravidla dotačního řízení Městské části Praha 13 v oblasti sociálních služeb pro rok 2015 Pravidla dotačního řízení Městské části Praha 13 v oblasti sociálních služeb pro rok 2015 Základní informace Městská část Praha 13 podporuje poskytovatele sociálních služeb působící v zájmu klientů s trvalým

Více

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 Tato výzva se řídí Zásadami pro poskytování grantů města Třeboň Kontakt na administrátora: Mgr. Alena Zárubová, tel: 384342164, alena.zarubova@mesto-trebon.cz

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 V Praze 31. 5. 2013 č.j. MSMT-11989/2013-210 Ministerstvo školství, mládeže

Více

Čl. 1. Čl. 2. b) Tvorba a realizace školních projektů na podporu rozvoje řeči u dětí předškolního věku, včetně spolupráce s rodiči.

Čl. 1. Čl. 2. b) Tvorba a realizace školních projektů na podporu rozvoje řeči u dětí předškolního věku, včetně spolupráce s rodiči. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 V Praze 31. 5. 2013 č.j. MSMT-11989/2013-210 Ministerstvo školství, mládeže

Více

Grantový program Městské části Praha 20. Zásady pro poskytnutí grantů v oblasti sociální a zdravotní pro rok 2015 PRÁVNÍ RÁMEC POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ

Grantový program Městské části Praha 20. Zásady pro poskytnutí grantů v oblasti sociální a zdravotní pro rok 2015 PRÁVNÍ RÁMEC POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ Grantový program Městské části Praha 20 Zásady pro poskytnutí grantů v oblasti sociální a zdravotní pro rok 2015 I. PRÁVNÍ RÁMEC POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ Grantový systém v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví

Více

Příloha č. 3. B směrnice VÚV č. /2007

Příloha č. 3. B směrnice VÚV č. /2007 Příloha č. 3. B směrnice VÚV č. /2007 Obecné podmínky pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na program Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků 2008 podprogram B. Prevence sociálního

Více