Kompletní ŠVP. Základní škola Žamberk, 28. října 581

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kompletní ŠVP. Základní škola Žamberk, 28. října 581"

Transkript

1 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Kompletní ŠVP

2 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS

3 Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP Výchovné a vzdělávací strategie školy Začlenění průřezových témat 6 3 Charakteristika školy 30 4 Učební plán Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a Anglický jazyk Další cizí jazyk Další cizí jazyk English club - Anglický klub Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Vlastivěda Prvouka Přírodověda Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Umění a kultura Výtvarná výchova Hudební výchova Sborový zpěv Člověk a zdraví Sportovní hry Rodinná výchova Etická výchova Tělesná výchova Zájmová tělesná výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce Volitelné předměty Seminář z českého jazyka Seminář z matematiky Přírodovědná praktika Biologická praktika Chemická praktika 419

4 Biologicko - chemická praktika Estetická výchova Konverzace v anglickém jazyce Fyzikální seminář Francouzský jazyk Literárně historický seminář Zeměpisný seminář Sezonní sport Čtenářský klub Dramatická výchova 449 Projekty Den Země Město a okolí Sportovní den Dvorní slavnost Školní akce Cizojazyčné projekty 458 Evaluace vzdělávacího programu 460

5 PLACE HERE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název ŠKOLA PRO ŽIVOT Datum Název RVP Verze vzdělávací program Platnost 1. září 2016 Dosažené vzdělání Délka studia v letech: 9 Základní vzdělání Název školy Adresa ulice 28.října 581, Žamberk IČ REDIZO Kontakty Helena Čížková Ředitel Hana Nosálová Telefon ; www zs28rijna-zamberk.cz/ Zřizovatel Město Žamberk Adresa Žamberk, Masarykovo náměstí 166 IČ Kontakt kancelář starosty města Telefon ; www zamberk.cz Doplňující údaje Adresa školy 28. října 581, Žamberk Ředitel PaedDr. Hana Nosálová Kontakty: Telefon ; ; Web Zařazení do sítě škol IZO REDIZO IČO Zřizovatel Město Žamberk Masarykovo náměstí Žamberk Kontakty: Telefon ;

6 Identifikační údaje Mobil starosta: Schváleno Školskou radou dne: 30. června 2016 Za Školskou radu: Platnost dokumentu od: 1. září 2016 Verze: Podpis ředitele školy Razítko školy datum, podpis, razítko 3

7 Charakteristika ŠVP 2 Charakteristika ŠVP Název školy Adresa Název ŠVP ulice 28.října 581, Žamberk Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost 1. září 2016 Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název RVP Délka studia v letech: 9 Co chceme a kam směřujeme Škola má některá specifika a klade důraz na některé oblasti výchovy a vzdělávání, které ji odlišují od ostatních škol a tím dochází k její profilaci: Zaměření školy Škola je zaměřena na: pestrou zájmovou činnost: sportovní, pěveckou, výtvarnou úkoly celoškolních projektů plní skupiny žáků napříč věkovým spektrem inkluzivní vzdělávání, tzn. vytváření podmínek pro talentované žáky i žáky s různým druhem postižení Kam směřujeme: - chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi; - zavádět do výuky efektivní metody výuky, jako je skupinové (kooperativní) a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu; - pro budoucí život v EU je nezbytné výrazně posílit výuku cizích jazyků - vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na počítačích a jejich využívání; - preferovat sportovní výchovu, vést žáky ke zdravému životnímu stylu; - vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu; - chceme stejnou péči věnovat všem žákům; - chceme klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině (ve skupině jsou zastoupeni žáci s různými vlohami, nadáním a vlastnostmi); - nechceme preferovat jen intelektuální nadání, ale chceme stejně podporovat žáky i s jiným druhem nadání, jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod.; - provádět rozumnou integraci dětí zaostávajících, či jinak postižených přímo ve třídách základní školy s ostatními dětmi; - chceme se zaměřovat i na žáky nadané, chceme jim vytvořit podmínky pro jejich rozvoj a tím omezit jejich přechod na jiné školy. Z metod práce chceme u těchto žáků preferovat samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování apod. Rovněž se chceme zúčastňovat různých soutěží školního i okresního charakteru, kde rovněž mají možnost se žáci prezentovat a zejména při přípravě k těmto soutěžím dochází k rozvoji jejich nadání. - chceme dále rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky šikanu, požívání škodlivých látek; Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami podle 16 školského zákona a podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, čj. MSMT-28603/2016. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Tito žáci mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v 16 4

8 Charakteristika ŠVP školského zákona. Vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními Při plánování a realizaci vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními se žáci ve svých individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech liší. Účelem podpory vzdělávání těchto žáků je plné zapojení a maximální využití vzdělávacího potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti. Pedagog tomu přizpůsobuje své vzdělávací strategie na základě stanovených podpůrných opatření. Podle potřeb konkrétních žáků bude vypracován PLPP nebo IVP. Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných Nadaným žákem se rozumí jedinec, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. Za mimořádně nadaného žáka se v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. považuje žák, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností. Při vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků vychází způsob jejich vzdělávání důsledně z principu nejlepšího zájmu žáka. Na základě doporučení ŠPZ a žádosti zákonných zástupců žáků bude podle konkrétních potřeb nadaných žáků vypracován a realizován PLPP nebo IVP. 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy Kompetence k učení 1. klademe důraz na porozumění přečteného textu, na práci s textem a přiřazování vlastních poznatků a zkušeností 2. žáky vedeme k posuzování vlastních výkonů 3. dále je vedeme k samostatnému organizování akcí 4. připravujeme žáky na různé soutěže a olympiády 5. při vhodných tematech zadáváme netradiční domácí úkoly Kompetence k řešení problémů 1. zadáváme netradiční úlohy / rebusy, hádanky, křížovky / 2. žáky vedeme ke kritickému myšlení, k zodpovědnosti za své rozhodnutí 3. vedeme je k práci s informacemi z různých zdrojů / výukové programy, Internet.../ 4. co nejvíce využíváme multimediální učebnu 5. motivujeme žáky problémovými úlohami z praktického života 5

9 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Kompetence komunikativní 1. ke komunikaci a informovanosti ve škole využíváme informační nástěnky a školní rozhlas a vedeme žáky, aby příležitostně připravovali relace o dění ve škole a ve městě 2. podporujeme přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami 3. organizujeme akce, při kterých spolupracují žáci různých ročníků / sportovní dny, Dvorní slavnost / 4. podporujeme komunikaci s jinými subjekty / MŠ, Animo / 5. pořádáme ve škole dny otevřených dveří Kompetence sociální a personální 1. používáme skupinovou práci a vzájemnou pomoc žáků 2. chceme žáky naučit základům kooperace a týmové práce 3. žáky vedeme k sebedůvěře 4. žáky vedeme k toleranci a k přijímání zkušeností a názorů druhých Kompetence občanské 1. vedeme žáky k respektování názorů a přesvědčení druhých lidí 2. ve škole třídíme odpad 3. seznamujeme žáky s jejich právy a povinnostmi 4. žáky vedeme k tomu, aby poznávali a chránili tradice a kulturní a historické dědictví / exkurze / Kompetence pracovní 1. organizujeme exkurze do podniků v Žamberku a okolí a na Úřad práce 2. nabídkou volitelných předmětů pomáháme žákům při profesní orientaci 3. umožňujeme žákům návštěvu burzy škol, dnů otevřených dveří, přijímáme náboráře 4. vedeme žáky be správnému a bezpečnému užívání materiálů, nástrojů, techniky vybavení školy 5.dbáme na dodržování pravidel bezpečnosti práce 6. pomáháme porozumět podnikání 2.2 Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání Integrace do výuky Český jazyk a 1. ročník komunikační a slohová výchova jazyková výchova literární výchova 3. ročník literární výchova komunikační a slohová výchova Anglický jazyk 6. ročník čtení s porozuměním čtení s porozuměním poslech s porozuměním čtení s porozuměním 9. ročník poslech s porozuměním čtení s porozuměním Další cizí jazyk poslech s porozuměním poslech s porozuměním 9. ročník poslech s porozuměním Další cizí jazyk čtení s porozuměním Fyzika 6. ročník fyzikální veličiny magnetizmus opakování ze u práce a energie elektrický proud zvukové jevy 9. ročník elektrodynamika Chemie částicové složení látek chemické prvky 6

10 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat chemické prvky - kovy, nekovy soli 9. ročník přírodní látky Přírodopis opakování ze 6. ročníku strunatci, obratlovci rostliny savci biologie člověka 9. ročník dějiny Země základy etologie Matematika 2. ročník číslo a početní operace geometrie Informační a komunikační technologie 4. ročník základy práce s počítačem 5. ročník základy práce s počítačem zpracování a využití informací 6. ročník prezentace informací operační systém Windows Přírodověda 5. ročník rozmanitost přírody člověk a jeho zdraví Výtvarná výchova 1. ročník výtvarné osvojování skutečnosti 2. ročník výtvarné techniky, materiály a pomůcky výtvarné osvojování skutečnosti práce s výtvarnými prostředky 4. ročník výtvarné osvojování skutečnosti práce s výtvarnými prostředky 5. ročník výtvarné osvojování skutečnosti výtvarné umění 6. ročník výtvarné vyjádření skutečnosti dekorativní a prostorové práce výtvarná kultura výtvarné vyjádření skutečnosti dekorativní a prostorové práce výtvarná kultura výtvarné vyjádření skutečnosti dekorativní a prostorové práce výtvarná kultura 9. ročník výtvarné vyjádření skutečnosti dekorativní a prostorové práce výtvarná kultura Hudební výchova 1. ročník poslechové činnosti 2. ročník instrumentální činnosti poslechové činnosti 3. ročník instrumentální činnosti 4. ročník vokální činnosti poslechové činnosti 5. ročník instrumentální činnosti hudebně pohybové činnosti poslechové činnosti hudebně pohybové činnosti vokální činnosti poslechové činnosti hudebně pohybové činnosti 9. ročník poslechové činnosti hudebně pohybové činnosti Rodinná výchova rodina Etická výchova 6. ročník komunikace Tělesná výchova 9. ročník zimní sporty Člověk a svět práce 1. ročník práce s drobným materiálem Seminář z českého jazyka 9. ročník volnější část Biologická praktika botanika ekosystémy - biomy ekologie vycházky a exkurse botanika ekosystémy - biomy ekologie vycházky a exkurse Chemická praktika 9. ročník směsi Biologicko - chemická praktika chemická část Estetická výchova práce s různými typy materiálu Konverzace v anglickém jazyce receptivní jazykové dovednosti produktivní jazykové dovednosti interaktivní jazykové dovednosti 9. ročník jazykové dovednosti Fyzikální seminář pokusy Pokrytí v projektu Den Země Město a okolí Školní akce Cizojazyčné projekty Sebepoznání a sebepojetí Integrace do výuky Český jazyk a 1. ročník jazyková výchova 2. ročník komuniikační a slohová výchova 3. ročník literární výchova 4. ročník komunikační a slohová výchova 5. ročník komunikační a slohová výchova jazyková výchova literární výchova Anglický jazyk 4. ročník psaní mluvení poslech s porozuměním 7

11 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat 9. ročník poslech s porozuměním Matematika mluvení 5. ročník nestandardní aplikační úlohy a problémy Prvouka 1. ročník člověk a jeho zdraví lidé a čas 2. ročník lidé a čas Přírodověda 5. ročník člověk a jeho zdraví Výchova k občanství člověk a morálka člověk a dospívání člověk a občanský život 9. ročník člověk a pracovní život Výtvarná výchova životní perspektivy 3. ročník výtvarné techniky, materiály a pomůcky 6. ročník výtvarné vyjádření skutečnosti výtvarné vyjádření skutečnosti výtvarné vyjádření skutečnosti dekorativní a prostorové práce 9. ročník výtvarné vyjádření skutečnosti Hudební výchova 2. ročník instrumentální činnosti hudebně pohybové činnosti 3. ročník instrumentální činnosti 4. ročník instrumentální činnosti poslechové činnosti 5. ročník vokální činnosti instrumentální činnosti 6. ročník vokální činnosti vokální činnosti Rodinná výchova rodina klíč ke zdraví osobní bezpečí 9. ročník prevenece zneužívání návykových látek Etická výchova sexuální výchova 6. ročník komunikace Tělesná výchova 1. ročník činnosti ovlivňující zdraví činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 5. ročník činnosti podporující pohybové učení 6. ročník sportovní hry 9. ročník atletika Člověk a svět práce gymnastika 4. ročník konstrukční činnosti Pokrytí v projektu Dvorní slavnost Seberegulace a sebeorganizace Integrace do výuky Anglický jazyk 9. ročník poslech s porozuměním mluvení Informační a komunikační technologie počítačová grafika, rastrové a vektorové programy internet Prvouka 1. ročník lidé a čas Přírodověda 5. ročník člověk a jeho zdraví Výchova k občanství člověk v dopravě člověk a dospívání člověk v dopravě Hudební výchova 1. ročník vokální činnosti instrumentální činnosti poslechové činnosti poslechové činnosti 9. ročník poslechové činnosti Rodinná výchova zdravá výživa 9. ročník osobní bezpečí Etická výchova 6. ročník komunikace Tělesná výchova 1. ročník činnosti ovlivňující zdraví 6. ročník gymnastika Pokrytí v projektu Dvorní slavnost Školní akce Psychohygiena Integrace do výuky Přírodopis 6. ročník mnohobuněčné organismy biologie člověka Prvouka 1. ročník lidé a čas Přírodověda 5. ročník člověk a jeho zdraví Výtvarná výchova 2. ročník výtvarné techniky, materiály a pomůcky Hudební výchova 1. ročník vokální činnosti výtvarné osvojování skutečnosti instrumentální činnosti hudebně pohybové činnosti poslechové činnosti 2. ročník poslechové činnosti 4. ročník poslechové činnosti 8

12 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat 5. ročník vokální činnosti Rodinná výchova hudebně pohybové činnosti poslechové činnosti klíč ke zdraví 9. ročník sexuální výchova Etická výchova 6. ročník komunikace Tělesná výchova 1. ročník činnosti ovlivňující zdraví činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 5. ročník činnosti podporující pohybové učení Člověk a svět práce činnosti ovlivňující zdraví 3. ročník příprava pokrmů 4. ročník příprava pokrmů 5. ročník práce s drobným materiálem Seminář z českého jazyka 9. ročník volnější část Kreativita Integrace do výuky Český jazyk a 2. ročník literární výchova 3. ročník literární výchova 6. ročník komunikační a slohová výchova literární výchova 9. ročník jazyková výchova Anglický jazyk 5. ročník psaní 6. ročník poslech s porozuměním mluvení psaní poslech s porozuměním mluvení psaní poslech s porozuměním mluvení psaní 9. ročník poslech s porozuměním Další cizí jazyk mluvení psaní psaní čtení s porozuměním psaní 9. ročník mluvení Další cizí jazyk čtení s porozuměním psaní poslech s porozuměním čtení s porozuměním psaní poslech s porozuměním mluvení psaní 9. ročník poslech s porozuměním Fyzika mluvení čtení s porozuměním psaní práce a energie Přírodopis Zeměpis savci 6. ročník terénní geografická exkurze Matematika 4. ročník číslo a početní operace závislosti, vztahy a práce s daty geometrie v rovině a v prostoru nestandardní aplikační úlohy a problémy 5. ročník číslo a početní operace závislosti, vztahy a práce s daty geometrie v rovině a v prostoru nestandardní aplikační úlohy a problémy Informační a komunikační technologie zpracování a využití informací 6. ročník prezentace informací počítačová grafika, rastrové a vektorové programy Výchova k občanství člověk v dopravě Výtvarná výchova 1. ročník výtvarné umění 2. ročník výtvarné techniky, materiály a pomůcky výtvarné osvojování skutečnosti 3. ročník výtvarné techniky, materiály a pomůcky výtvarné osvojování skutečnosti práce s výtvarnými prostředky výtvarné umění 4. ročník práce s výtvarnými prostředky výtvarné umění 6. ročník výtvarné vyjádření skutečnosti dekorativní a prostorové práce výtvarná kultura výtvarné vyjádření skutečnosti dekorativní a prostorové práce výtvarné vyjádření skutečnosti dekorativní a prostorové práce 9. ročník výtvarné vyjádření skutečnosti Hudební výchova dekorativní a prostorové práce výtvarná kultura 1. ročník vokální činnosti instrumentální činnosti hudebně pohybové činnosti 2. ročník vokální činnosti instrumentální činnosti hudebně pohybové činnosti 3. ročník vokální činnosti instrumentální činnosti 4. ročník vokální činnosti instrumentální činnosti hudebně pohybové činnosti 5. ročník vokální činnosti 9

13 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat instrumentální činnosti hudebně pohybové činnosti 6. ročník instrumentální činnosti vokální činnosti instrumentální činnosti hudebně pohybové činnosti vokální činnosti hudebně pohybové činnosti 9. ročník vokální činnosti Rodinná výchova instrumentální činnosti zdravá výživa hudebně pohybové činnosti 9. ročník osobní bezpečí Etická výchova 6. ročník komunikace Tělesná výchova 1. ročník činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 5. ročník činnosti podporující pohybové učení 6. ročník gymnastika zimní sporty 9. ročník sportovní hry Člověk a svět práce zimní sporty 2. ročník konstrukční činnosti 3. ročník práce s drobným materiálem konstrukční činnosti příprava pokrmů 4. ročník práce s drobným materiálem konstrukční činnosti příprava pokrmů 5. ročník práce s drobným materiálem konstrukční činnosti příprava pokrmů 9. ročník práce s laboratorní technikou Seminář z českého jazyka Biologická praktika volnější část zoologie botanika ekologie zoologie Estetická výchova vycházky a exkurse botanika ekosystémy - biomy ekologie práce s různými typy materiálu Konverzace v anglickém jazyce 9. ročník jazykové dovednosti Fyzikální seminář pokusy 9. ročník pokusy Zeměpisný seminář Pokrytí v projektu prohlubování učiva Dvorní slavnost Školní akce Cizojazyčné projekty Poznávání lidí Integrace do výuky Český jazyk a 1. ročník jazyková výchova 4. ročník komunikační a slohová výchova literární výchova 5. ročník komunikační a slohová výchova jazyková výchova literární výchova 6. ročník jazyková výchova jazyková výchova literární výchova 9. ročník jazyková výchova Anglický jazyk 6. ročník poslech s porozuměním mluvení mluvení poslech s porozuměním 9. ročník poslech s porozuměním mluvení Další cizí jazyk poslech s porozuměním čtení s porozuměním poslech s porozuměním 9. ročník poslech s porozuměním Další cizí jazyk poslech s porozuměním čtení s porozuměním poslech s porozuměním 9. ročník poslech s porozuměním mluvení Přírodopis biologie člověka Informační a komunikační technologie 5. ročník zpracování a využití informací internet Vlastivěda 5. ročník lidé kolem nás Prvouka 1. ročník člověk a jeho zdraví 2. ročník místo, kde žijeme člověk a jeho zdraví lidé kolem nás 3. ročník místo,kde žijeme Přírodověda 5. ročník člověk a jeho zdraví Dějepis 6. ročník člověk v dějinách Výchova k občanství náš region, naše vlast život ve společnosti Sportovní den 10

14 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat člověk a morálka Výtvarná výchova 3. ročník výtvarné techniky, materiály a pomůcky 6. ročník výtvarné vyjádření skutečnosti výtvarné vyjádření skutečnosti výtvarné vyjádření skutečnosti 9. ročník výtvarné vyjádření skutečnosti dekorativní a prostorové práce Hudební výchova 3. ročník hudebně pohybové činnosti 4. ročník hudebně pohybové činnosti 5. ročník vokální činnosti Rodinná výchova člověk ve zdraví a nemoci 9. ročník rodina zdravá výživa prevenece zneužívání návykových látek Etická výchova 6. ročník komunikace Tělesná výchova 1. ročník činnosti podporující pohybové učení 5. ročník činnosti podporující pohybové učení 6. ročník sportovní hry turistika Člověk a svět práce příprava pokrmů příprava pokrmů provoz a údržba domácnosti Seminář z českého jazyka 9. ročník příprava k přijímacím zkouškám volnější část Biologická praktika vycházky a exkurse vycházky a exkurse biologie člověka Konverzace v anglickém jazyce receptivní jazykové dovednosti produktivní jazykové dovednosti 9. ročník jazykové dovednosti Francouzský jazyk receptivní jazykové dovednosti jazykové dovednosti 9. ročník jazykové dovednosti Zeměpisný seminář práce s mapou 9. ročník prohlubování učiva Pokrytí v projektu Město a okolí Sportovní den Školní akce Cizojazyčné projekty Mezilidské vztahy Integrace do výuky Český jazyk a 1. ročník jazyková výchova 2. ročník komuniikační a slohová výchova jazyková výchova 3. ročník komunikační a slohová výchova 5. ročník literární výchova komunikační a slohová výchova jazyková výchova 6. ročník jazyková výchova komunikační a slohová výchova jazyková výchova literární výchova komunikační a slohová výchova 9. ročník jazyková výchova Anglický jazyk 3. ročník řečové dovednosti 6. ročník mluvení poslech s porozuměním mluvení 9. ročník poslech s porozuměním mluvení Další cizí jazyk poslech s porozuměním poslech s porozuměním čtení s porozuměním 9. ročník poslech s porozuměním čtení s porozuměním Další cizí jazyk poslech s porozuměním 9. ročník poslech s porozuměním mluvení Chemie deriváty uhlovodíků Přírodopis biologie člověka Informační a komunikační technologie 5. ročník zpracování a využití informací Vlastivěda 4. ročník místo, kde žijeme lidé kolem nás lidé a čas 5. ročník místo, kde žijeme lidé kolem nás Prvouka 1. ročník místo, kde žijeme 2. ročník místo, kde žijeme člověk a jeho zdraví Přírodověda 5. ročník člověk a jeho zdraví Výchova k občanství 6. ročník člověk a společnost rodina, domov, domácnost život ve společnosti člověk a morálka 11

15 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat člověk a dospívání člověk a citový život člověk a občanský život člověk a rodinný život 9. ročník člověk a pracovní život Výtvarná výchova životní perspektivy 1. ročník výtvarné techniky, materiály a pomůcky výtvarné vyjádření skutečnosti 9. ročník výtvarné vyjádření skutečnosti Hudební výchova 1. ročník hudebně pohybové činnosti 2. ročník poslechové činnosti 4. ročník vokální činnosti hudebně pohybové činnosti 6. ročník hudebně pohybové činnosti hudebně pohybové činnosti 9. ročník hudebně pohybové činnosti Rodinná výchova život mezi lidmi rodina rodina 9. ročník rodina Etická výchova zneužívání návykových látek sexuální výchova 6. ročník komunikace Tělesná výchova člověk ve zdraví a nemoci prevenece zneužívání návykových látek 1. ročník činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností činnosti podporující pohybové učení 5. ročník činnosti podporující pohybové učení 6. ročník gymnastika zimní sporty turistika Člověk a svět práce 2. ročník příprava pokrmů 4. ročník příprava pokrmů 6. ročník příprava pokrmů provoz a údržba domácnosti příprava pokrmů provoz a údržba domácnosti provoz a údržba domácnosti Biologická praktika ekologie vycházky a exkurse Konverzace v anglickém jazyce produktivní jazykové dovednosti Francouzský jazyk receptivní jazykové dovednosti jazykové dovednosti 9. ročník jazykové dovednosti Literárně historický seminář Zeměpisný seminář dějiny a práce s mapou 9. ročník prohlubování učiva Sezonní sport Činnosti ovlivňující zdraví Pokryto předmětem Sezonní sport Pokrytí v projektu Den Země Město a okolí Sportovní den Dvorní slavnost Školní akce Cizojazyčné projekty Komunikace Integrace do výuky Český jazyk a 1. ročník komunikační a slohová výchova 2. ročník komuniikační a slohová výchova jazyková výchova literární výchova 3. ročník komunikační a slohová výchova literární výchova 4. ročník komunikační a slohová výchova jazyková výchova 5. ročník komunikační a slohová výchova jazyková výchova 6. ročník jazyková výchova literární výchova komunikační a slohová výchova jazyková výchova komunikační a slohová výchova 9. ročník jazyková výchova Anglický jazyk 4. ročník mluvení poslech s porozuměním 5. ročník poslech s porozuměním mluvení 6. ročník mluvení psaní mluvení psaní poslech s porozuměním mluvení 9. ročník poslech s porozuměním mluvení psaní Další cizí jazyk mluvení čtení s porozuměním 9. ročník mluvení čtení s porozuměním Další cizí jazyk mluvení poslech s porozuměním 12

16 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat mluvení 9. ročník poslech s porozuměním Fyzika pohyb tělesa světelné jevy Přírodopis savci biologie člověka Matematika 1. ročník číslo a početní operace ročník nestandardní aplikační úlohy a problémy 5. ročník číslo a početní operace nestandardní aplikační úlohy a problémy Informační a komunikační technologie 4. ročník vyhledávání informací a komunikace 5. ročník vyhledávání informací a komunikace zpracování a využití informací 6. ročník internet textový editor správa a úprava fotografií textový a tabulkový editor prezentace informací Prvouka 1. ročník místo, kde žijeme 2. ročník místo, kde žijeme člověk a jeho zdraví Dějepis 6. ročník člověk v dějinách Výchova k občanství rodina, domov, domácnost život ve společnosti člověk a občanský život Výtvarná výchova 3. ročník výtvarné osvojování skutečnosti výtvarné umění 4. ročník práce s výtvarnými prostředky 5. ročník výtvarné osvojování skutečnosti práce s výtvarnými prostředky 6. ročník výtvarné vyjádření skutečnosti dekorativní a prostorové práce výtvarné vyjádření skutečnosti výtvarná kultura 9. ročník výtvarná kultura Hudební výchova 1. ročník instrumentální činnosti 2. ročník hudebně pohybové činnosti 3. ročník hudebně pohybové činnosti poslechové činnosti 4. ročník hudebně pohybové činnosti 5. ročník hudebně pohybové činnosti 6. ročník vokální činnosti hudebně pohybové činnosti poslechové činnosti 9. ročník vokální činnosti instrumentální činnosti poslechové činnosti hudebně pohybové činnosti Rodinná výchova život mezi lidmi rodina 9. ročník rodina Etická výchova člověk ve zdraví a nemoci zdravá výživa 6. ročník komunikace Tělesná výchova prevenece zneužívání návykových látek 1. ročník činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností činnosti podporující pohybové učení 5. ročník činnosti podporující pohybové učení 6. ročník atletika sportovní hry zimní sporty turistika 9. ročník sportovní hry Zájmová tělesná výchova 3. ročník kopaná Člověk a svět práce 1. ročník příprava pokrmů 3. ročník příprava pokrmů 5. ročník konstrukční činnosti příprava pokrmů 6. ročník příprava pokrmů provoz a údržba domácnosti příprava pokrmů provoz a údržba domácnosti příprava pokrmů Seminář z českého jazyka 9. ročník příprava k přijímacím zkouškám Přírodovědná praktika fyzika Biologická praktika zoologie botanika zoologie Chemická praktika vycházky a exkurse botanika ekosystémy - biomy ekologie vycházky a exkurse biologie člověka 9. ročník úvod do laboratorní techniky Konverzace v anglickém jazyce produktivní jazykové dovednosti interaktivní jazykové dovednosti 9. ročník jazykové dovednosti Fyzikální seminář pokusy Francouzský jazyk receptivní jazykové dovednosti produktivní jazykové dovednosti 9. ročník jazykové dovednosti Zeměpisný seminář Pokrytí v projektu prohlubování učiva 13

17 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Den Země Město a okolí Sportovní den Dvorní slavnost Školní akce Cizojazyčné projekty Kooperace a kompetice Integrace do výuky Anglický jazyk mluvení mluvení poslech s porozuměním 9. ročník poslech s porozuměním mluvení Další cizí jazyk mluvení Fyzika 6. ročník látka a těleso fyzikální veličiny elektrické vlastnosti těles magnetizmus pohyb tělesa elektrický proud Dějepis 6. ročník nejstarší civilizace Výchova k občanství 9. ročník stát a právo stát a hospodářství mezinárodní společenství Výtvarná výchova výtvarná kultura Etická výchova 6. ročník komunikace Tělesná výchova 9. ročník sportovní hry Člověk a svět práce 6. ročník příprava pokrmů práce s technickými materiály Seminář z českého jazyka 9. ročník příprava k přijímacím zkouškám Přírodovědná praktika chemie fyzika přírodopis Biologická praktika botanika ekologie vycházky a exkurse zoologie botanika ekologie Chemická praktika 9. ročník chemické prvky kyseliny a zásady soli Konverzace v anglickém jazyce interaktivní jazykové dovednosti Pokrytí v projektu Dvorní slavnost Školní akce Cizojazyčné projekty Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Integrace do výuky Český jazyk a 1. ročník jazyková výchova jazyková výchova Anglický jazyk 6. ročník mluvení mluvení poslech s porozuměním 9. ročník poslech s porozuměním mluvení Další cizí jazyk mluvení mluvení 9. ročník mluvení Fyzika 6. ročník magnetizmus elektrický obvod opakování ze 6. ročníku pohyb tělesa světelné jevy práce a energie Chemie úvod do chemie směsi 9. ročník chemické reakce chemické výpočty Přírodopis opakování ze 6. ročníku třídění organismů savci 9. ročník země - naše planeta nerosty horniny základy ekologie a ochrana životního prostředí základy etologie Matematika 2. ročník číslo a početní operace geometrie 3. ročník číslo a početní operace geometrie 4. ročník číslo a početní operace závislosti, vztahy a práce s daty geometrie v rovině a v prostoru nestandardní aplikační úlohy a problémy 14

18 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat 5. ročník číslo a početní operace závislosti, vztahy a práce s daty geometrie v rovině a v prostoru nestandardní aplikační úlohy a problémy 6. ročník nestandardní a aplikační úlohy a problémy 9. ročník základy finanční matematiky nestandardní aplikační úlohy a problémy Informační a komunikační technologie 4. ročník základy práce s počítačem 5. ročník základy práce s počítačem 6. ročník textový editor zpracování a využití informací tabulkový procesor textový a tabulkový editor Prvouka počítačová grafika, rastrové a vektorové programy 2. ročník člověk a jeho zdraví 3. ročník člověk a jeho zdraví Přírodověda 5. ročník rozmanitost přírody Výchova k občanství člověk a jeho zdraví člověk v dopravě člověk a citový život člověk a rodinný život 9. ročník stát a právo Výtvarná výchova 2. ročník práce s výtvarnými prostředky 3. ročník výtvarné osvojování skutečnosti práce s výtvarnými prostředky výtvarné umění 4. ročník výtvarné umění 5. ročník výtvarné osvojování skutečnosti práce s výtvarnými prostředky dekorativní a prostorové práce výtvarné vyjádření skutečnosti Hudební výchova 2. ročník hudebně pohybové činnosti Rodinná výchova rodina Etická výchova člověk ve zdraví a nemoci zdravá výživa 6. ročník komunikace Tělesná výchova 1. ročník činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností činnosti podporující pohybové učení 6. ročník atletika sportovní hry 9. ročník zimní sporty Zájmová tělesná výchova 3. ročník florbal Člověk a svět práce 2. ročník práce s drobným materiálem provoz a údržba domácnosti Seminář z českého jazyka 9. ročník volnější část Seminář z matematiky příprava na přijímací zkoušky netradiční matematické úlohy a problémy Přírodovědná praktika chemie přírodopis Biologická praktika zoologie botanika ekologie vycházky a exkurse zoologie botanika ekosystémy - biomy ekologie Chemická praktika 9. ročník směsi voda a vzduch chemické prvky chemické reakce chemické sloučeniny kyseliny a zásady soli Biologicko - chemická praktika chemická část Fyzikální seminář pokusy 9. ročník pokusy Literárně historický seminář dějiny a Zeměpisný seminář práce s mapou 9. ročník prohlubování učiva Pokrytí v projektu Den Země Sportovní den Školní akce Cizojazyčné projekty Hodnoty, postoje, praktická etika Integrace do výuky Český jazyk a 1. ročník jazyková výchova 2. ročník literární výchova 3. ročník literární výchova 4. ročník komunikační a slohová výchova 5. ročník literární výchova Anglický jazyk 9. ročník poslech s porozuměním Další cizí jazyk poslech s porozuměním Chemie chemie a společnost 15

19 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Přírodopis savci dědičnost 9. ročník vnitřní geologické děje základy ekologie a ochrana životního prostředí základy etologie Informační a komunikační technologie 6. ročník internet internet Prvouka 2. ročník člověk a jeho zdraví 3. ročník místo,kde žijeme Přírodověda 5. ročník rozmanitost přírody Výchova k občanství člověk a jeho zdraví 6. ročník rodina, domov, domácnost život ve společnosti Výtvarná výchova výtvarná kultura výtvarná kultura 9. ročník výtvarná kultura Hudební výchova 4. ročník poslechové činnosti 5. ročník poslechové činnosti Rodinná výchova rodina zdravá výživa zneužívání návykových látek osobní bezpečí zdravá výživa 9. ročník prevenece zneužívání návykových látek Etická výchova 6. ročník komunikace Tělesná výchova 1. ročník činnosti ovlivňující zdraví činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností činnosti podporující pohybové učení 5. ročník činnosti podporující pohybové učení 6. ročník sportovní hry Zájmová tělesná výchova 3. ročník hry Člověk a svět práce příprava pokrmů 5. ročník příprava pokrmů provoz a údržba domácnosti provoz a údržba domácnosti Biologická praktika ekosystémy - biomy ekologie Francouzský jazyk vycházky a exkurse biologie člověka 9. ročník jazykové dovednosti Pokryto předmětem VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola Integrace do výuky Anglický jazyk 9. ročník poslech s porozuměním Matematika 3. ročník číslo a početní operace ročník číslo a početní operace Informační a komunikační technologie prezentace informací Vlastivěda 4. ročník lidé kolem nás Výchova k občanství naše škola a obec život ve společnosti Výtvarná výchova 6. ročník výtvarné vyjádření skutečnosti Rodinná výchova rodina Etická výchova 6. ročník komunikace Pokrytí v projektu Den Země Město a okolí Dvorní slavnost Občan, občanská společnost a stát Integrace do výuky Matematika 4. ročník číslo a početní operace závislosti, vztahy a práce s daty 5. ročník nestandardní aplikační úlohy a problémy Vlastivěda lidé a čas lidé kolem nás Dějepis 6. ročník počátky lidské společnosti křesťanství a středověká Evropa objevy a dobývání, počátky nové doby modernizace společnosti 9. ročník moderní doba rozdělený a integrující se svět Výchova k občanství 6. ročník obec, region, země člověk a lidská práva kulturní dědictví Sezonní sport 16

20 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat majetek, vlastnictví a hospodaření život ve společnosti člověk a občanský život 9. ročník člověk a pracovní život Rodinná výchova stát a právo zneužívání návykových látek rodina Člověk a svět práce osobní bezpečí zdravá výživa člověk ve zdraví a nemoci 6. ročník provoz a údržba domácnosti provoz a údržba domácnosti provoz a údržba domácnosti Zeměpisný seminář práce s mapou Formy participace občanů v politickém životě Integrace do výuky Dějepis 9. ročník moderní doba Výchova k občanství Rodinná výchova rozdělený a integrující se svět stát a právo rodina Literárně historický seminář 9. ročník dějiny a Pokrytí v projektu Město a okolí Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Integrace do výuky Zeměpis Evropa - poloha a rozloha 9. ročník demografické a hospodářské poměry současného světa Dějepis 6. ročník nejstarší civilizace člověk v dějinách objevy a dobývání, počátky nové doby 9. ročník moderní doba Výchova k občanství rozdělený a integrující se svět majetek, vlastnictví a hospodaření 9. ročník stát a právo mezinárodní společenství Literárně historický seminář Zeměpisný seminář dějiny a prohlubování učiva VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá Integrace do výuky Český jazyk a 4. ročník komunikační a slohová výchova literární výchova 5. ročník literární výchova jazyková výchova 6. ročník literární výchova komunikační a slohová výchova literární výchova 9. ročník komunikační a slohová výchova Anglický jazyk 3. ročník řečové dovednosti 4. ročník čtení s porozuměním 5. ročník poslech s porozuměním čtení s porozuměním psaní 6. ročník poslech s porozuměním mluvení mluvení poslech s porozuměním mluvení 9. ročník poslech s porozuměním Další cizí jazyk mluvení poslech s porozuměním poslech s porozuměním mluvení čtení s porozuměním 9. ročník poslech s porozuměním Další cizí jazyk čtení s porozuměním poslech s porozuměním čtení s porozuměním psaní poslech s porozuměním čtení s porozuměním 9. ročník poslech s porozuměním Fyzika mluvení čtení s porozuměním psaní 6. ročník fyzikální veličiny Chemie 9. ročník uhlovodíky Přírodopis strunatci, obratlovci rostliny 17

21 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat savci 9. ročník země - naše planeta Zeměpis vnitřní geologické děje vnější geologické děje dějiny Země 6. ročník glóbus a mapy základy ekologie a ochrana životního prostředí obyvatelstvo polární oblasti Evropa - poloha a rozloha hospodářství 9. ročník Česká republika demografické a hospodářské poměry současného světa Informační a komunikační technologie 5. ročník zpracování a využití informací 6. ročník internet internet Prvouka 3. ročník lidé kolem nás Přírodověda 5. ročník člověk a jeho zdraví Dějepis 6. ročník nejstarší civilizace objevy a dobývání, počátky nové doby 9. ročník rozdělený a integrující se svět Výchova k občanství Výtvarná výchova stát a hospodářství výtvarné vyjádření skutečnosti dekorativní a prostorové práce výtvarné vyjádření skutečnosti výtvarná kultura 9. ročník výtvarné vyjádření skutečnosti Hudební výchova výtvarná kultura 6. ročník hudebně pohybové činnosti poslechové činnosti hudebně pohybové činnosti vokální činnosti Rodinná výchova rodina instrumentální činnosti hudebně pohybové činnosti zdravá výživa 9. ročník osobní bezpečí Etická výchova 6. ročník komunikace Člověk a svět práce 3. ročník příprava pokrmů 4. ročník příprava pokrmů 5. ročník příprava pokrmů Biologická praktika ekosystémy - biomy ekologie ekosystémy - biomy Chemická praktika 9. ročník chemické prvky Konverzace v anglickém jazyce receptivní jazykové dovednosti produktivní jazykové dovednosti interaktivní jazykové dovednosti 9. ročník jazykové dovednosti Francouzský jazyk receptivní jazykové dovednosti produktivní jazykové dovednosti jazykové dovednosti 9. ročník jazykové dovednosti Literárně historický seminář dějiny a Zeměpisný seminář práce s mapou 9. ročník prohlubování učiva Pokrytí v projektu Dvorní slavnost Cizojazyčné projekty Objevujeme Evropu a svět Integrace do výuky Český jazyk a 5. ročník komunikační a slohová výchova 6. ročník komunikační a slohová výchova literární výchova komunikační a slohová výchova 9. ročník komunikační a slohová výchova literární výchova Anglický jazyk 4. ročník čtení s porozuměním 5. ročník čtení s porozuměním 6. ročník čtení s porozuměním psaní poslech s porozuměním mluvení psaní čtení s porozuměním mluvení poslech s porozuměním čtení s porozuměním psaní 9. ročník poslech s porozuměním mluvení čtení s porozuměním psaní Další cizí jazyk poslech s porozuměním mluvení čtení s porozuměním poslech s porozuměním 9. ročník poslech s porozuměním mluvení čtení s porozuměním Další cizí jazyk poslech s porozuměním 18

22 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat čtení s porozuměním poslech s porozuměním 9. ročník poslech s porozuměním Přírodopis 6. ročník země a život mnohobuněčné organismy strunatci, obratlovci rostliny savci biologie člověka 9. ročník vnitřní geologické děje Zeměpis 6. ročník glóbus a mapy Evropa - poloha a rozloha oblasti Evropy Informační a komunikační technologie 4. ročník základy práce s počítačem 5. ročník základy práce s počítačem prezentace informací internet správa a úprava fotografií Dějepis 6. ročník počátky lidské společnosti 9. ročník rozdělený a integrující se svět Výchova k občanství 6. ročník člověk a společnost náš region, naše vlast kulturní dědictví globální problémy lidstva Výtvarná výchova 9. ročník výtvarná kultura Hudební výchova poslechové činnosti poslechové činnosti 9. ročník poslechové činnosti hudebně pohybové činnosti Rodinná výchova zdravá výživa 9. ročník zdravá výživa prevenece zneužívání návykových látek Tělesná výchova turistika sportovní hry Biologická praktika ekosystémy - biomy ekologie ekosystémy - biomy ekologie Konverzace v anglickém jazyce interaktivní jazykové dovednosti receptivní jazykové dovednosti produktivní jazykové dovednosti 9. ročník jazykové dovednosti Francouzský jazyk receptivní jazykové dovednosti produktivní jazykové dovednosti jazykové dovednosti 9. ročník jazykové dovednosti Literárně historický seminář dějiny a Zeměpisný seminář práce s mapou 9. ročník prohlubování učiva Pokrytí v projektu Dvorní slavnost Cizojazyčné projekty Jsme Evropané Integrace do výuky Český jazyk a 6. ročník komunikační a slohová výchova jazyková výchova literární výchova komunikační a slohová výchova literární výchova 9. ročník komunikační a slohová výchova literární výchova Anglický jazyk 4. ročník čtení s porozuměním psaní 5. ročník čtení s porozuměním 6. ročník mluvení mluvení mluvení poslech s porozuměním 9. ročník poslech s porozuměním mluvení Další cizí jazyk mluvení psaní mluvení psaní 9. ročník mluvení Další cizí jazyk poslech s porozuměním mluvení čtení s porozuměním poslech s porozuměním psaní 9. ročník poslech s porozuměním Přírodopis strunatci, obratlovci rostliny 9. ročník základy ekologie a ochrana životního prostředí základy etologie Zeměpis Evropa - poloha a rozloha Dějepis 6. ročník nejstarší civilizace křesťanství a středověká Evropa objevy a dobývání, počátky nové doby 9. ročník moderní doba rozdělený a integrující se svět 19

23 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Výchova k občanství 6. ročník naše vlast, kulturní dědictví život ve společnosti člověk a rodinný život 9. ročník stát a právo mezinárodní společenství Výtvarná výchova 6. ročník výtvarné vyjádření skutečnosti výtvarná kultura výtvarné vyjádření skutečnosti Rodinná výchova člověk ve zdraví a nemoci 9. ročník osobní bezpečí Biologická praktika biologie člověka Konverzace v anglickém jazyce interaktivní jazykové dovednosti receptivní jazykové dovednosti produktivní jazykové dovednosti 9. ročník jazykové dovednosti Francouzský jazyk receptivní jazykové dovednosti produktivní jazykové dovednosti jazykové dovednosti 9. ročník jazykové dovednosti Literárně historický seminář dějiny a Zeměpisný seminář práce s mapou 9. ročník prohlubování učiva Pokrytí v projektu Dvorní slavnost Cizojazyčné projekty MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference Integrace do výuky Český jazyk a 6. ročník literární výchova komunikační a slohová výchova literární výchova jazyková výchova Anglický jazyk 4. ročník čtení s porozuměním 5. ročník čtení s porozuměním 6. ročník poslech s porozuměním mluvení Další cizí jazyk mluvení mluvení 9. ročník mluvení Další cizí jazyk čtení s porozuměním čtení s porozuměním poslech s porozuměním 9. ročník poslech s porozuměním Přírodopis 6. ročník země a život Zeměpis Afrika jednobuněčné organismy mnohobuněčné organismy Evropa - poloha a rozloha obyvatelstvo 9. ročník demografické a hospodářské poměry současného světa Informační a komunikační technologie internet Dějepis 6. ročník počátky lidské společnosti nejstarší civilizace objevy a dobývání, počátky nové doby modernizace společnosti 9. ročník rozdělený a integrující se svět Výchova k občanství 6. ročník člověk v rytmu času člověk v dopravě naše vlast, kulturní dědictví náš region, naše vlast kulturní dědictví globální problémy lidstva 9. ročník mezinárodní společenství Výtvarná výchova 3. ročník výtvarné techniky, materiály a pomůcky práce s výtvarnými prostředky výtvarné umění dekorativní a prostorové práce výtvarná kultura 9. ročník výtvarné vyjádření skutečnosti Hudební výchova dekorativní a prostorové práce výtvarná kultura 1. ročník vokální činnosti 6. ročník hudebně pohybové činnosti instrumentální činnosti vokální činnosti instrumentální činnosti poslechové činnosti hudebně pohybové činnosti vokální činnosti instrumentální činnosti poslechové činnosti hudebně pohybové činnosti 9. ročník instrumentální činnosti Rodinná výchova poslechové činnosti klíč ke zdraví hudebně pohybové činnosti 20

24 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat člověk ve zdraví a nemoci 9. ročník prevenece zneužívání návykových látek péče o duševní zdraví Etická výchova 6. ročník komunikace Tělesná výchova 9. ročník zimní sporty Estetická výchova práce s různými typy materiálu Konverzace v anglickém jazyce receptivní jazykové dovednosti Francouzský jazyk produktivní jazykové dovednosti jazykové dovednosti Literárně historický seminář 9. ročník dějiny a Pokrytí v projektu Cizojazyčné projekty Lidské vztahy Integrace do výuky Český jazyk a 2. ročník komuniikační a slohová výchova literární výchova 3. ročník literární výchova 4. ročník komunikační a slohová výchova literární výchova 5. ročník literární výchova komunikační a slohová výchova 6. ročník literární výchova jazyková výchova jazyková výchova literární výchova komunikační a slohová výchova 9. ročník jazyková výchova literární výchova Anglický jazyk 4. ročník čtení s porozuměním 5. ročník čtení s porozuměním 9. ročník poslech s porozuměním Další cizí jazyk poslech s porozuměním mluvení poslech s porozuměním mluvení čtení s porozuměním 9. ročník poslech s porozuměním mluvení čtení s porozuměním Další cizí jazyk poslech s porozuměním Chemie 9. ročník chemie a společnost Přírodopis biologie člověka 9. ročník základy etologie Zeměpis 6. ročník obyvatelstvo Informační a komunikační technologie 5. ročník zpracování a využití informací Vlastivěda 4. ročník lidé kolem nás 5. ročník lidé a čas Prvouka lidé kolem nás 1. ročník lidé kolem nás 2. ročník místo, kde žijeme Přírodověda člověk a jeho zdraví 5. ročník člověk a jeho zdraví Dějepis 6. ročník člověk v dějinách počátky lidské společnosti nejstarší civilizace objevy a dobývání, počátky nové doby 9. ročník rozdělený a integrující se svět Výchova k občanství 6. ročník rodina, domov, domácnost život ve společnosti člověk a morálka člověk a lidská práva člověk a citový život Výtvarná výchova člověk a občanský život člověk a rodinný život 3. ročník výtvarné techniky, materiály a pomůcky 4. ročník výtvarné techniky, materiály a pomůcky 5. ročník výtvarné techniky, materiály a pomůcky výtvarné vyjádření skutečnosti výtvarné vyjádření skutečnosti 9. ročník výtvarné vyjádření skutečnosti Hudební výchova výtvarná kultura 1. ročník vokální činnosti 6. ročník vokální činnosti 9. ročník vokální činnosti Rodinná výchova život mezi lidmi rodina rodina 9. ročník rodina Etická výchova zneužívání návykových látek sexuální výchova 6. ročník komunikace Tělesná výchova prevenece zneužívání návykových látek 1. ročník činnosti ovlivňující zdraví činnosti podporující pohybové učení 2. ročník činnosti ovlivňující zdraví činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností činnosti podporující pohybové učení 21

25 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat 3. ročník činnosti ovlivňující zdraví činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností činnosti podporující pohybové učení 4. ročník činnosti ovlivňující zdraví činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností činnosti podporující pohybové učení 5. ročník činnosti ovlivňující zdraví 6. ročník atletika Zájmová tělesná výchova 3. ročník florbal Člověk a svět práce činnosti ovlivňující úroveň pohybových a dovedností činnosti podporující pohybové učení příprava pokrmů 4. ročník příprava pokrmů 6. ročník příprava pokrmů provoz a údržba domácnosti příprava pokrmů provoz a údržba domácnosti provoz a údržba domácnosti příprava pokrmů Seminář z českého jazyka 9. ročník příprava k přijímacím zkouškám Biologická praktika volnější část ekologie vycházky a exkurse vycházky a exkurse Estetická výchova biologie člověka práce s různými typy materiálu Konverzace v anglickém jazyce 9. ročník jazykové dovednosti Zeměpisný seminář práce s mapou Pokrytí v projektu Den Země Město a okolí Sportovní den Dvorní slavnost Školní akce Etnický původ Integrace do výuky Český jazyk a 6. ročník literární výchova komunikační a slohová výchova jazyková výchova literární výchova komunikační a slohová výchova 9. ročník literární výchova Anglický jazyk 6. ročník mluvení 9. ročník poslech s porozuměním Další cizí jazyk poslech s porozuměním Přírodopis biologie člověka Zeměpis dědičnost 6. ročník obyvatelstvo Austrálie a Oceánie Amerika Asie Afrika obyvatelstvo 9. ročník Česká republika demografické a hospodářské poměry současného světa Informační a komunikační technologie 6. ročník internet Prvouka 1. ročník lidé kolem nás Dějepis 6. ročník počátky lidské společnosti nejstarší civilizace člověk v dějinách objevy a dobývání, počátky nové doby 9. ročník rozdělený a integrující se svět Výchova k občanství 6. ročník obec, region, země člověk a lidská práva Výtvarná výchova kulturní dědictví 4. ročník výtvarné techniky, materiály a pomůcky 5. ročník výtvarné techniky, materiály a pomůcky Hudební výchova 6. ročník vokální činnosti instrumentální činnosti 9. ročník vokální činnosti Rodinná výchova sexuální výchova 9. ročník zdravá výživa Etická výchova péče o duševní zdraví 6. ročník komunikace Konverzace v anglickém jazyce interaktivní jazykové dovednosti 9. ročník jazykové dovednosti Francouzský jazyk Zeměpisný seminář jazykové dovednosti práce s mapou 9. ročník prohlubování učiva Pokrytí v projektu Dvorní slavnost Cizojazyčné projekty 22

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Cesta k poznání Začlenění Název školy Název ŠVP ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Dosažené vzdělání Vzdělávací program Délka studia v letech:

Více

Dodatek č. 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. LEDASCO šité na míru. Soukromá základní a mateřská škola Adélka, o.p.s.

Dodatek č. 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. LEDASCO šité na míru. Soukromá základní a mateřská škola Adélka, o.p.s. Dodatek č. 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání LEDASCO šité na míru Soukromá základní a mateřská škola Adélka, o.p.s. 1 ÚPRAVA ŠVP ZV PODLE RVP PLATNÁ OD 01.09.2016 V souvislosti s Opatřením

Více

4. Začlenění průřezových témat

4. Začlenění průřezových témat 4. Začlenění průřezových témat Osobnostní výchova 1. stupeň Rozvoj schopností poznávání - integrace ve výuce 4. ročník přírodověda Dopravní výchova Turistika Informační a komunikační technologie Seznámení

Více

ŠVP pro ZV Za poznáním

ŠVP pro ZV Za poznáním školní vzdělávací program ŠVP pro základní vzdělávání - Za poznáním Pojďme se učit pro život ŠVP pro ZV Za poznáním Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Voletiny 1, Trutnov 3 HIDDEN

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457 školní vzdělávací program Š K O L A E V R O P S K É H O O B Č A N A Š K O L A E V R O P S K É H O O B Č A N A Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní školy Tábor, Zborovská Kopie RVP ZV Základní vzdělávání

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní školy Tábor, Zborovská Kopie RVP ZV Základní vzdělávání školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní školy Tábor, Zborovská 2696 - Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

školní vzdělávací program STEP RVP ZV Základní vzdělávání Škola společné tvořivé efektivní práce Kompletní ŠVP Základní škola Mohelno, okres Třebíč

školní vzdělávací program STEP RVP ZV Základní vzdělávání Škola společné tvořivé efektivní práce Kompletní ŠVP Základní škola Mohelno, okres Třebíč školní vzdělávací program STEP Škola společné tvořivé efektivní práce Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1. Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 20 + 4 20 Matematika 20 + 4 0 Jazyk a jazyková komunikace 44 + 3 44 Anglický

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

Poslední verze ŠVP ZV vznikla při zapracování úprav a změn RVP ZV vydaných v roce

Poslední verze ŠVP ZV vznikla při zapracování úprav a změn RVP ZV vydaných v roce list 1 / 9 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, který na naší škole vznikl a od samého počátku nese motivační název, prošel během let řadou úprav vyvolaných jednak

Více

Začlenění. Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434

Začlenění. Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 školní vzdělávací program I ve mně je lídr č.j.: mand/650/2014. Každý může být úspěšný. Začlenění Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 PLACE HERE I ve mně je lídr č.j.:

Více

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Charakteristika ŠVP 2 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy 4

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Charakteristika ŠVP 2 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy 4 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 1 2 Charakteristika ŠVP 2 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy 4 2.2 Začlenění průřezových témat 5 2.3 Přípravný

Více

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 46,email:zsjanovjbc@volny.cz www.zsjanovjbc.com,tel:4330045, mob:736765566 ŠVP ZV Cesta objevů Dodatek č. 3 Č.j.:

Více

Prima škola pro všechny

Prima škola pro všechny školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Prima škola pro Prima škola pro všechny Prima škola pro všechny HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah

Více

4.1. Učební plán 1.stupně

4.1. Učební plán 1.stupně 4.1. Učební plán 1.stupně 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací předmět Ročník 1. 2. 3. 4.. Celkem předměty Min dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Školní vzdělávací program ZŠ Velká Polom 1.9.2013 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné a vzdělávací

Více

KALIMANTAN Základní škola Lipůvka 7. Obsah:

KALIMANTAN Základní škola Lipůvka 7. Obsah: 7. Obsah: 1. Identifikační údaje... 1 2. Charakteristika školy... 3 2.1. Úplnost a velikost školy... 3 2.2. Vybavení školy... 3 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109

Kompletní ŠVP. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 školní vzdělávací program ŠVP Zelená do života Zelená do života - 1. verze Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název ŠVP Zelená do života Zelená do života - 1. verze Datum 31.8.2007

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je vyučován s hodinovou časovou dotací ve všech ročnících 1. stupně.

Časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je vyučován s hodinovou časovou dotací ve všech ročnících 1. stupně. Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA HV15 Oblast zahrnuje vyučovací předměty: Hudební výchova Výtvarná výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah předmětu

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/7. Identifikační údaje. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/7. Identifikační údaje. Obsah 1/7 Identifikační údaje I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její historie Úplnost,

Více

Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace ŠVP ZV zpracovaný podle RVP ZV 2016 Škola pro Evropu

Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace ŠVP ZV zpracovaný podle RVP ZV 2016 Škola pro Evropu list 1 / 5 OBSAH 1. Identifikační údaje 1.1. Název ŠVP 1.1.1. Motivační název ŠVP 1.2. Údaje o škole 1.2.1. Název školy 1.2.2. Adresa školy 1.2.3. Ředitel 1.2.4. Kontakty 1.2.5. Další údaje 1.3. Zřizovatel

Více

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5.

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Část D UČEBNÍ PLÁN 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Tabulka č. 13 Jazyk a jazyková Český jazyk 8 8 9 8 8 41 komunikace Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 Matematika

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů - Český jazyk - Německý jazyk - atematika - ormatika - ouka Člověk a jeho svět HV - Hudební výchova VV - Výtvarná výchova - Tělesná

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni základní školy

Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni základní školy Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA HV69 Oblast zahrnuje vyučovací předměty: Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni základní školy Vzdělávání v oboru směřuje k vnímání hudby jako důležité součásti

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola uvědomělého učení

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola uvědomělého učení školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola uvědomělého Nestačí vědění, vědění se musí použít. J. W. Goethe Základní škola národního umělce P. Bezruče, Frýdek-Místek,

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1 Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace 30 + 3 47 Český jazyk a literatura 21 38 Anglický jazyk 9 + 3 9 Konverzace

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 6 + 4 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011)

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4.1. Učební plán I.stupeň povinná časová dotace RVP 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26 118 14 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační

Více

Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny

Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Škola: Základní škola Rokytnice nad Rokytnou, příspěvková organizace Ředitel

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

3. Učební plán (od počínaje primou a kvintou)

3. Učební plán (od počínaje primou a kvintou) 3. Učební plán (od 1.9.2018 počínaje primou a kvintou) 3.1. Celkový nižší stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 18 + 4 15 Matematika 18 + 4 0 Informační a komunikační technologie

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

Základní škola T.G. Masaryka Rokycany, příspěvková organizace. Kompletní ŠVP

Základní škola T.G. Masaryka Rokycany, příspěvková organizace. Kompletní ŠVP Kompletní ŠVP vzdělávání - 1.9.2017 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy 7 2.2 Začlenění

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

Prima škola pro všechny

Prima škola pro všechny školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Prima škola pro Prima škola pro všechny Prima škola pro všechny HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - v12 Škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Základní škola a Mateřská škola Vyškov,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

školní vzdělávací program ŠVP 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice RVP ZV Základní vzdělávání

školní vzdělávací program ŠVP 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice RVP ZV Základní vzdělávání školní vzdělávací program ŠVP 2012/2013 Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie

Více

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Charakteristika Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích potřeb nebo k uplatnění a užívání svých

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Nerudova 9 České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Nerudova 9 České Budějovice Nerudova 9 České Budějovice Platnost od 1. 9. 2012 Číslo jednací: 1119/12 Mgr. Zbyněk Trmal, ředitel školy HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ŠVP ZŠ J. Husa

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ŠVP ZŠ J. Husa ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP ZŠ J. Husa 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 5 2 Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Český jazyk a literatura (7) Anglický jazyk Matematika (3)

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Český jazyk a literatura (7) Anglický jazyk Matematika (3) 1 Učební plán Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. Celkem (z toho z disponibilních) Český jazyk a literatura 8 9 8 8 7 40 (7) Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 Matematika

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1 Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 20 + 4 20 Matematika 20 + 4 0 Jazyk a jazyková komunikace 44 + 5 44 Anglický

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Základní škola Pardubice-Dubina

Základní škola Pardubice-Dubina Kompletní ŠVP ŠVP ZV Základní školy Pardubice-Dubina, Erno Košťála 870 " Klíč k vědění", 1. od 1. 9. 2017 PLACE HERE ŠVP ZV Základní školy Pardubice-Dubina, Erno Košťála 870 " Klíč k Identifikační údaje

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Nerudova 9 České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Nerudova 9 České Budějovice Nerudova 9 České Budějovice Platnost od 1. 9. 2007 Číslo jednací: 1119/12 Úprava k 1. 9. 2013 Mgr. Zbyněk Trmal, ředitel školy HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská Ždírec nad Doubravou Hrátky Kř

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská Ždírec nad Doubravou Hrátky Kř Základní škola a teřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská 77 5 6 Ždírec nad Doubravou Učební plán školní rok 0/ Vzdělávací oblasti Vyuč. př. Český jazyk a literatura. stupeň.a.b.c.a.b.a.b.a.b 5.A 5.B.

Více

Základní škola Pardubice-Dubina

Základní škola Pardubice-Dubina Kompletní ŠVP ŠVP ZV Základní školy Pardubice-Dubina, Erno Košťála 870 " Klíč k vědění", 1. od 1. 9. 2016 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

Výchovný obsah předmětu se skládá z tematických celků:

Výchovný obsah předmětu se skládá z tematických celků: Příloha č. 3 5.3.4 Přírodovědný seminář (PS) a) Obsahové vymezení Výuka volitelného předmětu Přírodovědný seminář rozšiřuje a prohlubuje učivo vzdělávací oblasti Člověk a příroda a je vyučován v 7. 9.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

Učební plán pro 1. stupeň základní školy

Učební plán pro 1. stupeň základní školy Učební plán Učební plán pro 1. stupeň základní školy Rozdělení Časová Ročník Celkem disponibilní dotace Vzdělávací oblast Vyučovací předmět časové dotace v RVP ZV 1. 2. 3. 4. 5. 33 Jazyk a jazyková Český

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola, Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové

Kompletní ŠVP. Základní škola, Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové školní vzdělávací program ŠVP 2016/2017 ZV Základní vzdělávání "Život ve škole, škola pro život" Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2

Více

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Učební plány školního vzdělávacího programu Naše škola Učební plán 1. stupně 2013-2016 zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Ročník 2 2 3 3 4 4 5 5 ŠVP ŠVP RVP Vzdělávací oblast (obor)

Více

Název školního vzdělávacího programu: Základní škola a mateřská škola Středokluky

Název školního vzdělávacího programu: Základní škola a mateřská škola Středokluky ZÁKLADNÍ ŠKOLA STŘEDOKLUKY, příspěvková organizace 252 68 Středokluky, Školská 82, tel. 233900786, e-mail:reditelstvi@zsamsstredokluky Dodatek k ŠVP ZV č. 7 - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní školy Pardubice Studánka, Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Identifikační údaje školy: název: Základní škola Pardubice Studánka, Pod Zahradami

Více

Zšvvp BD SD Tv M Zšvvp BD SD Tv M BD SD Tv M Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Švp BD SD Tv

Zšvvp BD SD Tv M Zšvvp BD SD Tv M BD SD Tv M Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Švp BD SD Tv 10. Tematické okruhy průřezových témat Všechny tematické okruhy všech průřezových téma jsou integrovány do vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů Přehled tematických okruhů průřezových témat 1. stupeň

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1 Ředitel školy: Mgr. Tomáš Chytka Koordinátor ŠVP ZV: RNDr.

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň PLACE HERE Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze Škola, Slavětínská 00, 190 1 Praha 9 - Klánovice Název ŠVP Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze Platnost

Více

Základní škola Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011

Základní škola Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011 Vzděl. Obl. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011 ROČNÍK Vzděl. Obory 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Rozumová výchova 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 Člověk a Řečová komunikace výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 Člověk

Více

8. Průřezová témata. Součást výuky ve všech předmětech

8. Průřezová témata. Součást výuky ve všech předmětech 8. Průřezová témata 1. Osobnostní a sociální A Osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznávání sebepoznání a sebepojetí seberegulace a sebeorganizace 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník V předmětu

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň PLACE HERE Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze 5 Škola, Slavětínská 00, 190 1 Praha 9 - Klánovice Název ŠVP Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLAD PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLAD PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLAD PRO ŽIVOT Obsah: 1 Identifikační údaje... 7 2 Charakteristika školy... 2. 1 Úplnost a velikost školy... 2. 2 Vybavení a možnosti školy... 2. 3 Charakteristika

Více

PLÁN ČINNOSTI NA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010

PLÁN ČINNOSTI NA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 PLÁN ČINNOSTI NA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Ve školním roce 2009-2010 se bude výchovně vzdělávací práce řídit normami vycházejícími z učebních dokumentů : 1. 3., 6. 8.. ročník : ŠVP DYNAMIKA, č.j. ZŠMŠME 30/2008

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více