Návrh 49. jednání Rady A.T.I.C. ČR dne od 10. hodin na CzechTourismu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh 49. jednání Rady A.T.I.C. ČR dne od 10. hodin na CzechTourismu"

Transkript

1 Návrh 49. jednání Rady A.T.I.C. ČR dne od 10. hodin na CzechTourismu Kontrola dříve uložených úkolů: 29/3 jednání s CzechTourismem Prezident jednal s Ing. Kratochvílem, který připouští možnost spolupráce: - v oblasti zavedení jednotného značení, klasifikace a kontroly informačních center, A.T.I.C. ČR však musí navrhnout konkrétní způsob => Rada byla seznámena s návrhem možného řešení, tento bude dále diskutován (na příštím jednání Rady) a upravován, následně bude projednán s ostatními subjekty. - v oblasti rozvoje lidských zdrojů (vzdělávání), a to v případě, že by byl MPSV vypsán dotační titul zajímavý pro obě strany (A.T.I.C. i CzT). Prezident na začátku dubna prověří, zda MPSV již nějaké tituly vypsalo, případně, zda o tom uvažuje. - v zavádění podpory informačních center ve veřejném sektoru (soukromá IC podporovat nelze), cesta podpory by mohla vést přes kraje => Rada dala prezidentovi mandát k rozeslání dopisu, který bude obsahovat stručnou informaci o A.T.I.C. ČR, žádost o informaci, zda kraje nějakým způsobem informační centra na svém území podporují, návrh na spolupráci a kontakt na členy Rady A.T.I.C. ČR v jednotlivých krajích. Dopis byl rozeslán na odbory cestovního ruchu KÚ a Asociaci krajů s žádostí o vyjádření do Vyjádření jsme obdrželi pouze od Asociace krajů. - Rada dala prezidentovi mandát ke konkrétnímu rozpracování bodů 5 7 dokumentu Návrh na uzavření dohody o spolupráci mezi A. T. I. C. ČR a Českou centrálou cestovního ruchu Czech Tourism. Rozpracovaný návrh bude předložen Radě a následně projednán s Ing. Kratochvílem. - Na setkání koordinátorů CzT, které se konalo v Sokolově navrhl P. Hlaváč, aby se pokračovalo v jednáních o spolupráci => CzT by se měl písemně vyjádřit. - Spolupráce při jednotlivých úkolech existuje, chybí však jednotný rámec => prezident nejpozději do veletrhu MADI pokročí v jednáních, jejichž výsledek sdělí Radě na listopadovém jednání. Úkol trvá Odpovídá: prezident + rada + sekretariát 31/3 vzdělávací projekt Pokračuje realizace vzdělávacího programu Informační centrum provoz a služby v kontextu EU. Byly vytištěny učební texty, které byly předány účastníkům. 5 ks bylo předáno MMR, 20 ks si ponechala VŠH. Zbývající výtisky budou rozeslány členům a čekatelům A.T.I.C. ČR i dalším informačním centrům. Cca 50 ks bude uloženo na Sekretariátu. Průběžně jsou stránky e-learningu naplňovány daty (zajišťuje VŠH). Organizace obdržela z MMR stanovisko, že vzhledem k tomu, že není plátcem DPH jí bude proplacena pouze částka bez DPH, která je o ,- Kč nižší než činí rozpočet ,- Kč, místo ,- Kč. Rada odsouhlasila financování této částky z vlastních zdrojů. Sekretariát ve spolupráci s VŠH a olomouckou radnicí stanovil termíny školení pro 3. semestr a vyvěsil na Byl vytvořen rozvrh výuky pro 3. semestr, který byl rozeslán účastníkům a vyvěšen na web Byl zahájen 1. modul (14. 9.) a 2. modul (21. 9.) v Praze, a 3. modul (21. 9.) v Olomouci Pro dokončení administrace v období sekretariát předložil soupis prací a jejich ocenění (viz. Příloha) => rada odsouhlasila, že administraci projektu dokončí Š. Radostná Byla odevzdána faktura a průběžná zpráva o realizaci zakázky za další etapu Sekretariát začne s přípravami závěrečného setkání účastníků Odpovídá: realizační tým Verze: Strana 1/6

2 32/10 přehled uzavřených smluv A.T.I.C. ČR A.T.I.C. ČR plánuje vydání nového propagačního materiálu, kde se budou její členové prezentovat. Rada odsouhlasila vydání sáčků na pohledy (ve velkém nákladu s možností přiobjednání) a jednoduchého adresáře TIC v podobě skládačky (možný formát 210 mm x 98 mm, resp. 420 mm x 294 mm), které budou distribuovány mezi členy. Dne se přítomní členové rady názorově shodli na grafické podobě titulních stran obou materiálů (logo, webová a ová adresa, informace o certifikaci dle ISO), grafické podobě adresáře: mapa ČR s názvy měst a obcí a piktogramem i, na zadní straně abecední adresář ve formátu: název města, název informačního centra, adresa, telefon, fax, ová adresa, web vždy jen 1 kontakt, nákladu ( ks sáčků a ks adresářů). Vzhledem k tomu, že se Rada nesešla v usnášeníschopném počtu, nemohlo být přijato usnesení jednání bude pokračovat Sekretariát si vyžádal cenovou kalkulaci uvedených propagačních materiálů od Kartografie a Shocartu Sekretariát předložil cenové kalkulace, Rada odsouhlasila zadání zakázky Kartografii, přičemž Sekretariát vyzve členy ke kontrole údajů na webu a poté předá adresář s aktuálními kontakty ke zpracování Kartografii. Sekretariát zjistí nejvýhodnější cenu sáčků na pohlednice a cenu jejich potisku a bude Radu informovat. Sekterariát též zjistí cenu distribuce sáčků a adresářů Probíhá aktualizace údajů v adresáři členů, po dokončení bude adresář předán Kartografii ke zpracování propagačního materiálu. Odpovídá: Sekretariát Sekretariát oslovil všechna vydavatelství map, atlasů a turistických průvodců s žádostí, aby zdarma ve všech materiálech uváděla seznam a kontakty na informační centra členy A.T.I.C. ČR místně příslušná, případně seznam a kontakty na všechny členy (celorepublikové materiály). Snahou A.T.I.C. ČR bude vejít do styku se všemi vydavatelstvími. Úkol trvá Odpovídá: Rada + Sekretariát 35/3 vytvoření nových webových stránek A.T.I.C. ČR Byla uhrazena faktura na doplatek za vytvoření webové prezentace. Průběžně je aktualizován obsah stránek, byla rozšířena fotogalerie. Na základě smlouvy s Kartografií se pracuje na přidání, resp.výměně nového loga s prolinkem na stránky. Rada pověřila Sekretariát, aby oslovil členy s nabídkou přidání popisu činnosti a fotky na webové stránky. Sekretariát současně prověří možnost zřízení pop3 schránky Odpovídá: Sekretariát + prezident 35/3 různé Změna kategoriazce TIC v rámci A.T.I.C. ČR Byla vytvořena pracovní skupina ve složení Mgr. Matouš, Ing. Novotný a M. Foltýn. J. Matouš a M. Foltýn představili ve Zlíně návrh možného řešení, tento dokument s návrhem byl rozeslán jednotlivým členům Rady. Na jednání Rada rozhodla, že je třeba nejprve detailně analyzovat veškeré již existující kategorizace a související dokumenty, Rada se dále shodla, že různá kategoriace v ČR nemá velký smysl => tendence ke sjednocení, popis a přidělování bodů za technické vybavení je nepodstatné, neboť základním a charakteristickým rysem TIC je poskytování informací => hodnocení kvality a rozsahu poskytovaných informací je nejdůležitější. Rada se shodla, že předložený návrh nelze přijmout a bude nutno jej přepracovat. Sekretariát zaslal členům Rady dokumenty ke kategorizacím a členové připraví své návrhy. Dne přítomní členové dospěli k názoru, že je především třeba vymezit TIC jako zařízení poskytující objektivní, úplné a aktuální informace => musí zaručit objektivní, úplnou a aktuální databázi => definice musí vycházet z toho, že IC pracuje s informacemi. Předtím, než začne A.T.I.C. ČR iniciovat jednání s CzT a ostatními subjekty, musí mít jasno v základním pohledu na tento problém v A.T.I.C. ČR v současné době nepanuje jednotný názor na to, co informační centrum je => nutnost formulace. Příklad: 1) objektivní, úplné a aktuální informace Verze: Strana 2/6

3 2) informační centrum musí být schopno prokázat, že takové informace poskytuje 3) práce s informacemi je nákladná a informace se rozdávají => podstata je nezisková, tudíž by zde měl být nárok na financování z veřejných zdrojů 4) Případný multiplikační efekt vychází z místních podmínek (případně i ze způsobu provozování) => do definice nepatří 5) Je nutno vymezit podstatu informačního centra V. Novotný bude formulovat podstatu IC jako materiál pro diskuzi => v případě dokončení celého procesu by se měla A.T.I.C. ČR profilovat jako poradenský, dozorovací a verifikační orgán, nikoli však jako distributor finančních prostředků. Vzhledem k tomu, že se Rada nesešla v usnášeníschopném počtu, nemohlo být přijato usnesení jednání bude pokračovat Sekretariát rozeslal jednotlivým členům Rady pracovní materiál = návrh vytvořený prezidentem. Členové rady se jednotlivě vyjádřili ke každému bodu návrhu sekretariát jednotlivá vyjádření přeposlal vždy všem členům. Na členském fóru bude jednání pokračovat Prezident představil upravenou verzi pracovního materiálu prezidenta. Sekretariát je zašle jednotlivým členům Rady em a ti do příštího jednání k němu připraví svoje návrhy. Finálním výstupem bude metodika, která zahrne mj. i systém kontroly. Odpovídá: pracovní skupina + Rada + Sekretariát 37/2 Koncepce státní politiky cestovního ruchu na období Podle informací z jednání prezidenta s Ing. Vondruškou a Ing. Kratochvílem by koncepce měla být zredukována a přepracována. Prezident se na jednání vyjádřil ve smyslu, že A.T.I.C. ČR má zájem se ke koncepci opět vyjádřit, podle Ing. Kratochvíla je třeba podat konkrétní připomínky. Sekretariát zaslal písemný dotaz k této problematice na MMR, čekáme na odpověď Rada odsouhlasila návrh prezidenta na schůzku s Dr. Křížovou, na níž prezident zjistí aktuální stav a co z něj plyne pro A.T.I.C. ČR Prezident informoval, že koncepce je podle dostupných informací zpracovávána a upravována. Problematika IC je zahrnuta v prioritní ose 4 => standardizace činností IC v ČR. A.T.I.C. ČR má zájem se podílet na formování koncepce a přípravě standardizace. Prezident prověří u Dr. Křížové možnou formu naší participace. Úkol trvá. Termín: Odpovídá: prezident 37/3 různé viz 29/3 39/2 Členské fórum v roce 2007 Podzimní jednání členského fóra v roce 2007 proběhlo v Liberci ve dnech Zápis z jednání, průběžná zpráva o hospodaření, zpráva o činnosti, činnost v dalším období a rozpočet na rok 2008 je vyvěšen na webových stránkách a byl rozeslán členům em. Náklady na společenský večer v centru Babylon ,- Kč, výnosy z ČF ,- Kč. Pro další jednání ČF Rada odsouhlasila: jaro 2008 Vsetín, podzim 2008 Karlovy Vary, jaro Polička, podzim Polabí Zámek Loučeň, jaro 2010 Holešov, podzim 2010 Klášterec nad Ohří. Odpovídá: sekretariát + rada Změny členské základny: IC Přibyslav čekatel od , prověřuje J. Michalcová (kategorie?) => J. Michalcová při kontrole vyzvala čekatele k odstranění nedostatků, dosud bez odezvy. Sekretariát písemně vyzval čekatele, aby se spojili se zástupcem Rady. IC Kyjov čekatel od , prověřuje S. Provazová (kategorie?) Centrum rozvoje turismu Mostecka, čekatel od , prověřuje M. Foltýn (kategorie?) IC Bystřice nad Pernštejnem čekatel od , prověřuje J. Michalcová (kategorie?) IC Horní Lideč čekatel od , prověřuje L. Hasníková (kategorie?) IC Dobruška čekatel od , prověřuje J. Řeháková (kategorie?) Verze: Strana 3/6

4 42/4 různé b) A.T.I.C. ČR plánuje další vzdělávání pracovníků informačních center, sekretariát prověřil zájem o školení mezi členy v jednotlivých regionech => na dotaz reagovalo velmi málo členů. Rada rozhodla, že vzhledem k tomu, že probíhá vzdělávací program Informační centrum provoz a služby v kontextu EU, jež je administrativně dost náročný, připadá další školení v úvahu nejdříve na podzim Zájem členů a návrhy témat budou nadále zjišťovány a evidovány. Návrhy došlé do sekretariát zaslal jednotlivým členům Rady. Úkol trvá. Odpovídá: sekretariát 44/2 různé a) Jednání Rady A.T.I.C. ČR ve Zlíně se zúčastnil Ing. Fedoš ze společnosti OK Hotels, byla nabídnuta kapacita 48 pokojů, tj. 118 lůžek (v případě potřeby je možno kapacitu navýšit o personální část nebo nedaleký pension) hotelu Černá Bouda v Krkonoších pro závěrečné soustředění účastníků vzdělávacího programu Informační centrum - provoz a služby v kontextu EU. Rada odsouhlasila návrh termínu konání Sekretariát Radu informoval, že v rozpočtu projektu nejsou na závěrečné soustředění vyčleněny žádné finanční prostředky. Na akci by mohla být uvolněna část finančních prostředků z rozpočtové rezervy, která pro rok 2007 dle zprávy revizorky činí ,- Kč. Rada odmítla financování závěrečného soustředění z rozpočtové rezervy - sekretariát na základě pověření Rady písemně poděkoval Ing. Fedošovi za nabídku a současně sdělil, že na ni nereflektujeme Rada odsouhlasila konání závěrečného soustředění v Krkonoších z důvodu setkání účastníků v jednotlivých modulů, lektorů, výměny názorů a postřehů, a důstojného zakončení dlouhodobého kurzu. Rada odsouhlasila vyčlenění finančních prostředků na celou akci, a to max ,- Kč (v případě, že se nebude současně konat odborný zájezd) nebo max ,- Kč (i s konáním odborného zájezdu) Rada odsouhlasila konání odborného zájezdu současně s ukončením vzdělávacího programu v Krkonoších. Celková částka za program a odborný zájezd nesmí přesáhnout ,- Kč. Dopravu a ubytování si hradí každý z účastníků sám. Termín konání prověří Š. Radostná, která současně akci administrativně zajistí, jak vyplývá z přiloženého dokumentu. Úkol trvá Odpovídá: rada + sekretariát b) Ing. Novotný informoval o konání konference European Cities Marketing v termínu v Praze. Helena Syblíková zajistí výstup z konference (např. tisková zpráva), který následně poskytne sekretariátu a ten jej rozešle jednotlivým členům Rady. Termín: Odpovídá: H. Syblíková + sekretariát c) Jednotliví členové Rady sdělily své návrhy na nový propagační materiál viz. 32/10. d) Sekretariát provedl šetření mezi členy, jehož účelem bylo zjistit náměty na cílovou destinaci odborného zájezdu (měl by se konat buď v období září/říjen nebo v termínu konání ČF v Liberci). Návrhů přišlo velmi málo, na příštím jednání Rady bude diskuze pokračovat Odborný zájezd by bylo možno spojit se zakončením vzdělávacího programu (viz 44/2) Rada rozhodla o konání odborného zájezdu současně s ukončením vzělávacího programu v Krkonoších. Na příštím jednání bude projednán návrh programu zájezdu. Odpovídá: rada + sekretariát 46/3 výpověď smlouvy o poskytování služeb (zajištění provozu sekretariátu) Verze: Strana 4/6

5 Na jednání Rady byla statutárnímu zástupci předána písemná výpověď smlouvy o poskytování služeb mezi A.T.I.C. ČR a Š. Radostnou uzavřená dne Rada rozhodla o vypsání nového výběrového řízení Sekretariát zaslal jednotlivým členům Rady podmínky výběrového řízení z roku Členové Rady se k nim vyjádří, poté sekretariát sdělí em informaci o výběrovém řízení členům. Výběrové řízení by mohlo proběhnout Rada odsouhlasila podmínky výběrového řízení. Členové byli o výběrovém řízení informování na členském fóru. Sekretariát současně podmínky rozeslal členům em, umístil na webové stránky organizace a současně zajistil inzerci v odborných médiích (COT, TIM), a na jobs.cz. Termín pro doručení nabídek byl stanoven na , na prosincovém jednání Rady budou nabídky vyhodnoceny. Termín: do Odpovídá: sekretariát + rada 46/4 žádost Mgr. Goetze Dne byla sekretariátu doručena žádost Mgr. Goetze o informaci, jakým způsobem se s ním chce A.T.I.C. ČR vyrovnat za logo, které pomáhal vytvořit a pro něž pomohl získat ochrannou známku, resp. žádost o poděkování a symbolickou odměnu, např ,- Kč. Vzhledem k tomu, že se Rada nesešla v usnášeníschopném počtu, nemohlo být přijato usnesení => sekretariát o této skutečnosti informoval Mgr. Goetze a požádal o strpení do příštího jednání Rady, kdy bude jeho žádost projednána Rada pověřila prezidenta zasláním děkovného dopisu Mgr. Goetzovi Prezident osobně poděkoval Mgr. Goetzovi na členském fóru. Návrh usnesení: úkol splněn 48/2 odměna Dušana Gavendy za administrativní zajištění 3. modulu vzdělávacího programu Rada odsouhlasila odměnu Dušana Gavendy z oloumouckého IC za administrativní zajištění 3. modulu vzdělávacího programu. Výše odměny byla odsouhlasena 5.000,- Kč za rok 2007 a 5.000,- Kč za rok Rada přípravil dohodu o provedení práce, poslal D. Gavendovi k podpisu a po podpisu prezidentem bude odměna vyplacena. Termín: do Odpovídá: sekretariát 48/3 změna kategorie Městského informačního centra Třinec Sekretariát obdržel písemnou žádost ( em) o změnu kategorie Městského informačního centra Třinec. Žádost byla předána zástupci Rady A.T.I.C. ČR za Moravskoslezský kraj, Lucii Smějové, která zajistí kontrolu IC a následně bude Radu informovat o výsledcích. Termín: Odpovídá: L. Smějová 48/4 rozpočet A.T.I.C. ČR na rok 2008 Rada A.T.I.C. ČR projednala rozpočet na rok 2008, který byl předložen ke schválení členskému fóru členské fórum jej schválilo. Návrh usnesení: úkol splněn 48/5 členství A.T.I.C. ČR v destinačních agenturách Rada A.T.I.C. ČR projednala možnost členství v destinačních agenturách. Rada dala Mgr. Janu Matoušovi mandát k vyjednávání o formě účasti A.T.I.C. ČR na vzniku destinační agentury Východní Čechy, J. Matouš dodá do prostřednictvím sekretariátu jednotlivým členům Rady podklad. Rada o formě účasti rozhodne na příštím jednání. Rada současně dala Pavlu Hlaváčovi mandát k vyjednávání o formě účasti A.T.I.C. ČR na vzniku destinační agentury Střední Čechy. Odpovídá: J. Matouš + Rada Nové záležitosti: 49/1 termín příštího jednání Rady Uskuteční se ve středu od na CzechTourismu. Verze: Strana 5/6

6 49/2 zpráva o přezkoumání systému řízení kvality za rok 2007 Vzhledem k využívání systému řízení kvality v A.T.I.C. ČR je třeba projednat zprávu o přezkoumání systému vedením organizace a alokovat příslušné zdroje. Odpovídá: sekretariát + rada 49/3 různé Verze: Strana 6/6

Návrh 48. jednání Rady A.T.I.C. ČR dne od 11. hodin v Liberci

Návrh 48. jednání Rady A.T.I.C. ČR dne od 11. hodin v Liberci Návrh 48. jednání Rady A.T.I.C. ČR dne 18. 10. 2007 od 11. hodin v Liberci Kontrola dříve uložených úkolů: 29/3 jednání s CzechTourismem Prezident jednal s Ing. Kratochvílem, který připouští možnost spolupráce:

Více

Návrh 50. jednání Rady A.T.I.C. ČR dne od 10. hodin na CzechTourismu

Návrh 50. jednání Rady A.T.I.C. ČR dne od 10. hodin na CzechTourismu Návrh 50. jednání Rady A.T.I.C. ČR dne 5. 12. 2007 od 10. hodin na CzechTourismu Kontrola dříve uložených úkolů: 29/3 jednání s CzechTourismem Prezident jednal s Ing. Kratochvílem, který připouští možnost

Více

4. listopadu 2015 Broumovský klášter SETKÁNÍ INFORMACNÍCH CETER KRÁLOVÉHRADECKÉHO A PARDUBICKÉHO KRAJE

4. listopadu 2015 Broumovský klášter SETKÁNÍ INFORMACNÍCH CETER KRÁLOVÉHRADECKÉHO A PARDUBICKÉHO KRAJE 4. listopadu 2015 Broumovský klášter SETKÁNÍ INFORMACNÍCH CETER KRÁLOVÉHRADECKÉHO A PARDUBICKÉHO KRAJE Být členem asociace znamená: nestát "mimo" profesní dění, mít možnost se potkávat a vyměňovat zkušenosti

Více

19. září Setkání TIC Pardubického a Královéhradeckého kraje - Litomyšl

19. září Setkání TIC Pardubického a Královéhradeckého kraje - Litomyšl 19. září 2016 Setkání TIC Pardubického a Královéhradeckého kraje - Litomyšl Být členem asociace znamená: nestát "mimo" profesní dění, mít možnost se potkávat a vyměňovat zkušenosti se svými kolegy, např.

Více

PROGRAM ZASEDÁNÍ. ANO NE ZDRŽELO SE Výsledek hlasování 8 0 0

PROGRAM ZASEDÁNÍ. ANO NE ZDRŽELO SE Výsledek hlasování 8 0 0 Z Á P I S z 24. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 7. října 2008 v 16:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Hlína Přítomni : viz presenční listina Omluveni

Více

Zápis z 301. zasedání předsednictva TA ČR

Zápis z 301. zasedání předsednictva TA ČR Zápis z 301. zasedání předsednictva TA ČR Číslo jednací TACR/41-20/2016 Datum a čas: 26. 5. 2016, 9:30 12:30 h Místo konání: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6 Přítomni: Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ),

Více

Palackého náměstí 196/6, Ivančice, IČ: Z Á P I S SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU MR IVANČICKO

Palackého náměstí 196/6, Ivančice, IČ: Z Á P I S SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU MR IVANČICKO Z Á P I S SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU MR IVANČICKO konaná dne 26. září 2016 v 17:00 hod. v kanceláři Mikroregionu Ivančicko, Zemědělská ul. 2, Ivančice Přítomní členové správního výboru: Naděžda Chajmová,

Více

Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 24. 9. 2012 od 13 30 h v areálu Hoštické a. s. ve Velkých Hošticích Přítomní: PV: pp. Josef Teuer, Lukáš Volný,

Více

METODICKÝ POKYN FINANCOVÁNÍ PROGRAMU

METODICKÝ POKYN FINANCOVÁNÍ PROGRAMU METODICKÝ POKYN PRO PŘÍJEMCE DOTACÍ Č.J.: 20398/2015-54 FINANCOVÁNÍ PROGRAMU PROGRAM: NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V ROCE 2015 PODPROGRAM: CESTOVÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM 117D71300 VERZE: ČERVEN 2015

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 14 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 14 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 14 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Pardubice, 08. 10. 2015; čas jednání 15:00-19:57 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák Omluven:

Více

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY LEDEN - BŘEZEN LEDEN Během měsíce ledna proběhlo několik významných akcí a setkání. Velmi důležitou událostí byla realizace veřejných projednání, kterých se celkem zúčastnilo 144

Více

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Bavorsko 2007-2013 Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Číslo zprávy: 5. Zpráva za období: 1.12.2010 30.04.2011 1. Údaje o projektu: Číslo

Více

komunikuje s institucemi a organizacemi

komunikuje s institucemi a organizacemi Mgr. Jan Matouš, provozovatel sekretariátu Asociace turistických informačních center ČR Asociace turistických informačních center ČR (zal. v r. 1994) 1) Zastupuje informační centra sdružená v asociaci,

Více

INFORMAČNÉ CENTRÁ CESTA KU KVALITE V 21. STOROČÍ 11. LISTOPADU 2014 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

INFORMAČNÉ CENTRÁ CESTA KU KVALITE V 21. STOROČÍ 11. LISTOPADU 2014 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ INFORMAČNÉ CENTRÁ CESTA KU KVALITE V 21. STOROČÍ 11. LISTOPADU 2014 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 1. HISTORIE STANDARDIZACE SLUŽEB TIC V roce 1994 byla přijata první kategorizace A.T.I.C. ČR s několika požadavky

Více

Zápis z výborové schůze Svazu kameníků a kamenosochařů ČR, která se konala v Alt Penzionu

Zápis z výborové schůze Svazu kameníků a kamenosochařů ČR, která se konala v Alt Penzionu 124 Zápis z výborové schůze Svazu kameníků a kamenosochařů ČR, která se konala 6.5. 2013 v Alt Penzionu Přítomni:, Durych, Knedla, Krutilová, Jeřábek, Moravec, Holec, Hradecký Omluveni: Pánek, Dušek, Chomout,

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Z Á P I S z 19. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 6. března 2007 v 16:00 hod.

Z Á P I S z 19. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 6. března 2007 v 16:00 hod. Z Á P I S z 19. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 6. března 2007 v 16:00 hod. na MěÚ Ivančice Přítomni : viz presenční listina Omluveni : Jaromír Schoř, Ladislav

Více

Úvod. Květoslav Tichavský předseda správní rady Region Slovácko

Úvod. Květoslav Tichavský předseda správní rady Region Slovácko REGION SLOVÁCKO ROK 2010 INFORMAČNÍ BULLETIN Č. 3 1 Úvod Dokončili jsme práci na aktualizaci stanov, kde po deseti letech od jejich uvedení v život muselo dojít k legislativním změnám. Tyto stanovy vám

Více

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Most, Budovatelů 2830

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Most, Budovatelů 2830 HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje 434 37 Most, Budovatelů 2830 U S N E S E N Í ze 48. jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje dne 29. 1. 2010 v Mostě od 10,00

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 10 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 10 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 10 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Beroun, 07. 04. 2015; čas jednání 15:00-20:29 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák, T. Novotný,

Více

OBSAH. Jednání představenstva 3. Pozvánka na společenský večer.6. Oznámení... 7

OBSAH. Jednání představenstva 3. Pozvánka na společenský večer.6. Oznámení... 7 4 / 2007 1 OBSAH Jednání představenstva 3 Pozvánka na společenský večer.6 Oznámení... 7 2 Zápis z jednání představenstva Cechu MZS ČR konaném dne 6.září 2007 v Tišnově Přítomní členové představenstva:

Více

Zápis z jednání výboru MAS Střední Povltaví

Zápis z jednání výboru MAS Střední Povltaví Zápis z jednání výboru MAS Střední Povltaví Dne 24. 9. 2012 v 16 00 hodin Kancelář MAS SP - Kovářov Přítomni Hroch Pavel, Tollinger Jindřich, Ing. Čunát Miroslav, Mgr. Kolářová Ludmila, Ing. Málek Bohumil

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

Zápis č. 6. ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne v 9.30 hod

Zápis č. 6. ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne v 9.30 hod Zápis č. 6 ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne 5. 12. 2014 v 9.30 hod Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: viz prezenční listina Průběh jednání 1. Zahájení jednání Jednání zahájila

Více

European Destinations of Excellence EDEN. Ing. Rostislav Hošek Odbor cestovního ruchu

European Destinations of Excellence EDEN. Ing. Rostislav Hošek Odbor cestovního ruchu European Destinations of Excellence EDEN Ing. Rostislav Hošek Odbor cestovního ruchu Ročník 2009/2010 Hlavní téma: Voda turistický cíl a) Zhodnocení potenciálu u vodních ploch a přírodních vodních zdrojů

Více

viz presenční listina - 6 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Josef Obršlík, Zděnek Kališ

viz presenční listina - 6 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Josef Obršlík, Zděnek Kališ Z Á P I S z 50. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 28. srpna 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : Omluveni : Hosté: viz presenční

Více

Přítomni: viz. příloha, VH SPŘ byla zahájena s počtem 24 přítomných členů. Celkový počet přítomných hlasů 37. Způsob svolání: Valná hromada SPŘ byla svolána na základě usnesení Valné hromady ze dne 16.

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Nastartování procesu trvalého zapojení veřejnosti do správy věcí veřejných v Jihlavě

Nastartování procesu trvalého zapojení veřejnosti do správy věcí veřejných v Jihlavě Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava, tel: 567 167 111, fax: 567 310 044 www.jihlava.cz Nastartování procesu trvalého zapojení veřejnosti do správy věcí veřejných v Jihlavě Projekt na podporu MA21 podpořený

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2016 ze dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2016 ze dne Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2016 ze dne 23.5.2016 Čas: 19.05 21.15h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz.prezenční listina, 5 členů ZO Suchodol Hosté:

Více

PLÁN PRÁCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY KPSS ORP TIŠNOV

PLÁN PRÁCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY KPSS ORP TIŠNOV úroveň činnost trvání datum zahájení datum ukončení zodpovědnost Výstup Akceptace (počet číslic) (popis) (ve dnech) (jméno) (jméno) 2012 1 1.1 1.2 1.3 1.4 Smluvní zajištění organizační struktury PLÁN PRÁCE

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Hosté: Petra Elblová Omluveni: Program:

Hosté: Petra Elblová Omluveni: Program: ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU DSO BRUNTÁLSKO V BRUNTÁLE SÍDLO MASHJ DNE 24.11. 2016 ve 12: 00 HOD. Místo: MASHJ, náměstí Míru Bruntál Přítomni: Květa Kubíčková, Libor Unverdorben, Jan Božovský Hosté: Petra Elblová

Více

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 20. 22.3.2015 Praha

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 20. 22.3.2015 Praha Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 20 22.3.2015 Praha Přítomni: Hosté: Nedostavil se: L.Vondráčková, A.Pospíšil, M.Barda, L.Adámek, M.Bartoň, P.Novák, R.Bendl J.Sviták, V.Chalupa A.Staněk

Více

12. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU

12. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Kontrolní výbor 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 16. 12. 2009 Bod pořadu jednání: 12. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Věc: Informace kontrolního výboru Důvod předložení:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vývoj e-learningového kurzu 1. Identifikační údaje Zadavatel (název subjektu) ČD Cargo, a.s. Právní forma Akciová společnost

Více

JEDNOTNÁ KLASIFIKACE TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER ČR

JEDNOTNÁ KLASIFIKACE TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER ČR JEDNOTNÁ KLASIFIKACE TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER ČR 1. SLOVO ÚVODEM 2. MINIMÁLNÍ STANDARD SLUŽEB 3. KLASIFIKAČNÍ TŘÍDY 4. CERTIFIKACE TURISTICKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA PROCES CERTIFIKACE UDĚLOVÁNÍ,

Více

Statutární město Liberec Zdravé město

Statutární město Liberec Zdravé město Statutární město Liberec Zdravé město Plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2015 Cíl 2015: stabilizovat aktivity v kategorii D V kalendářním roce 2015 si město klade za cíl naplnit následující dílčí

Více

Akční plán na období Turistická oblast Opavské Slezsko Příloha č. 13

Akční plán na období Turistická oblast Opavské Slezsko Příloha č. 13 1. Síťování, destinační management Rozvoj kompetencí a podpora spolupráce (síťování) aktérů cestovního ruchu z veřejného, soukromého i neziskového sektoru v TO Opavské Slezsko. Organizace školení, seminářů

Více

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje 15. zasedání konané dne Materiál k bodu č. 2 programu:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje 15. zasedání konané dne Materiál k bodu č. 2 programu: Zastupitelstvo Jihomoravského kraje 15. zasedání konané dne 18. 12. 2014 Materiál k bodu č. 2 programu: Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje Projednáno: Materiál

Více

LEGIONÁŘSKÁ. Hotel Legie, Sokolská 33, Praha 2 tel ,

LEGIONÁŘSKÁ. Hotel Legie, Sokolská 33, Praha 2 tel , ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ Hotel Legie, Sokolská 33, 120 00 Praha 2 tel. 224 266 235, 224 266 241 www.csol.cz sekretariat@csol.cz Zápis z jednání Statutárního orgánu ČsOL dne 7. června 2016 Přítomní:

Více

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a, 2 0. ř í j

Více

Zápis č.1/2016 z jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram

Zápis č.1/2016 z jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram Zápis č.1/2016 z jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram Datum konání: 13. ledna 2016 Čas zahájení: 14 hodin Místo: zasedací místnost MěU Příbram, Tyršova 108, 261 19 Přítomni: 12 členů

Více

JEDNACÍ ŘÁD SPRÁVNÍ RADY DESTINAČNÍ AGENTURY DOLNÍ POOOHŘÍ, o.p.s.

JEDNACÍ ŘÁD SPRÁVNÍ RADY DESTINAČNÍ AGENTURY DOLNÍ POOOHŘÍ, o.p.s. Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s. náměstí Prokopa Velkého 1951, 438 01 Žatec Provozovna: Sladovna, Masarykova 356, 438 01 Žatec JEDNACÍ ŘÁD SPRÁVNÍ RADY DESTINAČNÍ AGENTURY DOLNÍ POOOHŘÍ, o.p.s.

Více

Zápis z 2. pracovního jednání Regionální stále konference pro území Jihomoravského kraje (dále jen RSK JMK )

Zápis z 2. pracovního jednání Regionální stále konference pro území Jihomoravského kraje (dále jen RSK JMK ) Zápis z 2. pracovního jednání Regionální stále konference pro území Jihomoravského kraje (dále jen RSK JMK ) Termín jednání: 12. prosince 2014, čas 10:05 11:45 Místo jednání: Krajský úřad Jihomoravského

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sovětice, IČ: 00269581 za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

1. Východiska a základní pojmy

1. Východiska a základní pojmy METODIKA HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro oblast vzdělávání v sociálních službách a sociální práci únor 2011 1. Východiska a základní pojmy Metodika hodnocení

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 11 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 11 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 11 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Pardubice, 05. 05. 2015; čas jednání 16:08-18:38 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák, T.

Více

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomno: Omluven: Zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice úřadu Ing.

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina. TIC v Kraji Vysočina

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina. TIC v Kraji Vysočina Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu TIC v Kraji Vysočina Ing. Zuzana Vondráková 12. 5. 2016 Účel dotace Účelem pro TIC: podpora standardizace, zkvalitňování a rozšiřování

Více

Zápis z valné hromady č. 4/2017 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

Zápis z valné hromady č. 4/2017 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Zápis z valné hromady č. 4/2017 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Den a místo konání: 8.9.2017 Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši Hodina zahájení: Ověřovatelé zápisu:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

ZPRACOVÁNÍ METODICKÉHO MATERIÁLU MANUÁLU PROFILACE MALOOBCHODNÍ SÍTĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ

ZPRACOVÁNÍ METODICKÉHO MATERIÁLU MANUÁLU PROFILACE MALOOBCHODNÍ SÍTĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ ZPRACOVÁNÍ METODICKÉHO MATERIÁLU MANUÁLU PROFILACE MALOOBCHODNÍ SÍTĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ ZADAVATEL: SVAZ OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR Těšnov 5 110 00 Praha zastoupený Ing. Helenou

Více

Společenství obcí Podkrkonoší Náměstí 36, Pilníkov, IČO , tel.:

Společenství obcí Podkrkonoší Náměstí 36, Pilníkov, IČO , tel.: ZÁPIS z 6. zasedání Valné hromady Společenství obcí Podkrkonoší 29. 12. 2014, Hajnice Přítomni: Dorazili později: Omluveni: Hosté: P. Hrubý, E. Rezková, L. Grega, E. Havrdová, P. Červený, M. Klapka, B.

Více

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 51. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 9. října 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : Omluveni : viz presenční listina

Více

Zápis z 12. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 16. června 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 12. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 16. června 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 12. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 16. června 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluveni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Jaroslav Nechanický, Jan Nosek,

Více

Zpravodaj. Vydání č. 3 /2012 Strana 1. Uvnitř tohoto vydání: říjen 2012. Redakce: www.aticcr.cz

Zpravodaj. Vydání č. 3 /2012 Strana 1. Uvnitř tohoto vydání: říjen 2012. Redakce: www.aticcr.cz Vydání č. 3 /2012 Strana 1 Uvnitř tohoto vydání: 1 Memorandum o společné certifikaci Podpis memoranda o spolupráci na jednotné klasifikaci turistických informačních center ČR 1 Zvolena rada A.T.I.C. ČR

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) 1. Jaké formální náležitosti musí mít faktura? Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP, tj. musí být uvedeno: - registrační

Více

Zápis z jednání členské schůze Otevřené zahrady Jičínska z. s., které se konalo v úterý 15. března 2016 od 17 hodin na obecním úřadě v Bukvici

Zápis z jednání členské schůze Otevřené zahrady Jičínska z. s., které se konalo v úterý 15. března 2016 od 17 hodin na obecním úřadě v Bukvici Zápis z jednání členské schůze Otevřené zahrady Jičínska z. s., které se konalo v úterý 15. března 2016 od 17 hodin na obecním úřadě v Bukvici 1) Zahájení Předseda spolku pan Jiří Drška přivítal přítomné

Více

Zápis z náhradní valné hromady Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, Praha 5

Zápis z náhradní valné hromady Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, Praha 5 Zápis z náhradní valné hromady Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, 150 98 Praha 5 Datum konání: 21. 3. 2015 Místo konání: Doba konání: Přítomni:

Více

1. Konference PM 2010

1. Konference PM 2010 Přítomni: B. Lacko, J. Švec, Z. Krebs, Z. Ježková, J. Pitaš, J. Doležal, V. Musilová, J. Krátký Skype konference Omluveni: V. Obrdlíková, M. Nováková, H. Krejčí 1. Konference PM 2010 Z. Ježková předložila

Více

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem Zápis z jednání představenstva KHK StČ, které se uskutečnilo dne 30. 11. 2010 od 09.00 hodin V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI firmy AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, 25001 Brandýs nad Labem Přítomni: Havlík

Více

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006 Strana 1 (celkem 6) Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006 1. Komunikace, koordinace, spolupráce 1.1. Pravidelná jednání zástupců Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory,

Více

Zápis z jednání rady ANNA KK

Zápis z jednání rady ANNA KK Zápis z jednání rady ANNA KK Datum: 14. 1. 2016 od 15:00 do 17 hodin Místo: Krajský úřad Karlovy Vary, budova A, zasedací místnost 335 A. Přítomni: viz prezenční listina Rada ANNA KK se sešla v počtu 3

Více

REGION HANÁ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

REGION HANÁ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ REGION HANÁ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Z Á P I S schůze Rady MAS Regionu Haná úterý 31. července 2007, IC na obecním úřadě v Těšeticích. Přítomni: viz prezenční listina Hosté: Ing. Jaroslav Brzák, Ing. Hana Lebedová

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

Zápis z 6. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch

Zápis z 6. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch Zápis z 6. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch Název 6. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch Datum 13. 2. 2017, 10:00-12:00 Místo zasedací místnost č. 2045, Krajský úřad Účastníci viz prezenční listina

Více

ZO ČSOP ADONIS 56/03, Náměstí 1, 692 01 Mikulov. Adresát: I. Výzva k podání nabídky

ZO ČSOP ADONIS 56/03, Náměstí 1, 692 01 Mikulov. Adresát: I. Výzva k podání nabídky ZO ČSOP ADONIS 56/03, Náměstí 1, 692 01 Mikulov Zadavatel: ZO ČSOP Adonis 56/03 zastoupeno: Marcela Koňáková se sídlem: Náměstí 1 692 01 Mikulov IČO: 15530744 Vyřizuje: Marcela Koňáková tel: 519 512 200-201,

Více

Zápis č. 19 z jednání Finančního výboru zastupitelstva Města Trhové Sviny

Zápis č. 19 z jednání Finančního výboru zastupitelstva Města Trhové Sviny Zápis č. 9 z jednání Finančního výboru zastupitelstva Města Trhové Sviny Datum jednání: 24. 4. 203 od 6,00 hodin Přítomni: Ing. Libuše Březinová, Blanka Pečmanová, Mgr. Jan Steinbauer Omluveni: Ing. Natálie

Více

Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády ČR dne 13.01.2015 Schůzi výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen

Více

Zápis z jednání Správní rady

Zápis z jednání Správní rady Zápis z jednání Správní rady Místo konání: Evropský dům, Králíky Dne: 13.3.2009 Účastníci: dle presenční listiny Program: 1. Příprava projektů do Fondu mikroprojektů 2. TOKS Profesionální partner v CR

Více

Petr Pajdla přivítal přítomné, jmenoval návrhovou komisi, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Petr Pajdla přivítal přítomné, jmenoval návrhovou komisi, zapisovatele a ověřovatele zápisu. VH MR Hranicko 12. června 2012, obecní úřad Střítež nad Ludinou Přítomní: dle prezenční listiny Alena Veličková, obec Horní Újezd Vladimír Zamazal, obec Špičky Karel Galas, město Potštát Marta Koubková,

Více

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s.

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY č. 1/2014 Datum konání: 11. února 2014 Místo: Skalsko čp. 18 Přítomni: Hosté: Ověřovatelé zápisu: dle prezenční listiny

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 14. 12. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále

Více

Zápis 6. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 6/2012 ze dne

Zápis 6. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 6/2012 ze dne Zápis 6. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 6/2012 ze dne 01. 11. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny 9 členů Omluveni: - Nepřítomni: - Předsedající: Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.

Více

Zápis. K bodu 1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů.

Zápis. K bodu 1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů. Zápis z 26. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 7. 4. 2014 v 9,30 hodin v zasedací místnosti P1 443 v budově KÚ Přítomni: Bc. P. Luska,

Více

Zápis z jednání Správní rady

Zápis z jednání Správní rady Zápis z jednání Správní rady Místo konání: Dne: Účastníci: Evropský dům, Králíky 4.11.2011, 16:00 hod. dle presenční listiny Program jednání: 1. Projekt Marketingová kampaň TO KS - zpráva o činnosti pracovní

Více

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo Most, Budovatelů 2830

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo Most, Budovatelů 2830 HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo 434 37 Most, Budovatelů 2830 U S N E S E N Í ze 41. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje dne 16. 9.

Více

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 30. dubna 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 30. dubna 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 30. dubna 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno: 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 21. 9. 2016 od 18.00 hodin Přítomni: Martin Kazda, Pavel Šedivý, Martin Fiala, Petr Jurica, Ing. Stanislav Kužel, Jaroslava Šlapanská,

Více

Euroklíč Zásady programu pro poskytování dotací v roce 2010 (dále jen Zásady programu )

Euroklíč Zásady programu pro poskytování dotací v roce 2010 (dále jen Zásady programu ) Ministerstvo pro místní rozvoj Č.j.: 23119/2010-52 Příloha č. 1 RM č. 122/2010-52 117613 Euroklíč Zásady programu pro poskytování dotací v roce 2010 (dále jen Zásady programu ) Správce programu: Určená

Více

MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice Správní rada

MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice Správní rada MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice Správní rada Zápis z 2. zasedání správní rady konaného dne 19. 2. 2013, od 08:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Falek, Mgr. Martin Kupka, Jiří

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 7 v mandátním období 2014 2018

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 7 v mandátním období 2014 2018 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 7 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Pardubice, 4. 12. 2014; čas jednání 16:00-20:40 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák, T. Novotný,

Více

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2 Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA Úplné znění ke dni 12. března 2014 Článek 1 Název a sídlo spolku 1. Název spolku: VIA TEMPORA NOVA, z.s. 2. Sídlo: Roztoky u Prahy Článek 2 Charakter spolku a její právní

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

OBEC LHÁNICE, Lhánice 25, Mohelno tel , IČ: , č.ú /0100

OBEC LHÁNICE, Lhánice 25, Mohelno tel ,   IČ: , č.ú /0100 OBEC LHÁNICE, Lhánice 25, 675 75 Mohelno tel. 568 642 118, e-mail: info@obeclhanice.cz, IČ: 00378054, č.ú. 9024711/0100 Zápis číslo: 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Lhánice Datum konání: 15.4.2015

Více

Novinky - o čem se jedná a co se připravuje. Ostrava, 6.-8. března 2015

Novinky - o čem se jedná a co se připravuje. Ostrava, 6.-8. března 2015 Zpravodaj A S O C I A C E T U R I S T I C K Ý C H I N F O R M A Č N Í C H C E N T E R Č E S K É R E P U B L I K Y Vydání č. 4 /2014 Strana 1 Uvnitř tohoto vydání: 1 Novinky, veletrhy cestovního ruchu 2

Více

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice městského

Více

dle prezenční listiny všech 12 zástupců obcí ředitel SOTM Jan Řebíček DiS. Lucie Oherová - pracovnice SOTM Iveta Nováková - účetní SOTM

dle prezenční listiny všech 12 zástupců obcí ředitel SOTM Jan Řebíček DiS. Lucie Oherová - pracovnice SOTM Iveta Nováková - účetní SOTM Z á p i s z valné hromady SOTM, konané dne 17.prosince 2012 v 17.00hod. v zasedací místnosti sídla SOTM Proseč ====================================================== Přítomni: Hosté : Program: dle prezenční

Více

Zápis ze zasedání Valné hromady MAS Bohdanečsko, z. s. konané dne 22. června 2015

Zápis ze zasedání Valné hromady MAS Bohdanečsko, z. s. konané dne 22. června 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Zápis ze zasedání Valné hromady MAS Bohdanečsko, z. s. konané dne 22. června 2015 Omluveni: Městsko-lázeňské informační centrum, o.p.s., ZŠ a MŠ Lázně Bohdaneč, Rybniční

Více

Zápis z valné hromady č. 2/2015 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

Zápis z valné hromady č. 2/2015 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Zápis z valné hromady č. 2/2015 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Den a místo konání: 29.6.2015 Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši Hodina zahájení: Ověřovatelé zápisu:

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25. 1. 2016 Zasedání zahájila v 18. hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti. Konstatovala, že počet zastupitelů

Více