Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Studénka, Sjednocení 650, okres Nový Jičín Platnost dokumentu: od 1. září 2007, aktualizace k 3. září 2012 a k 2.září Mgr. Pavel Tisovský ředitel školy razítko školy

2 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika školy a ŠVP Charakteristika školy 5 MATERIÁLNÍ, PERSONÁLNÍ, HYGIENICKÉ, ORGANIZAČNÍ A JINÉ PODMÍNKY DLOUHODOBÉ PROJEKTY SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ 2.2. Charakteristika ŠVP 7 ZÁKLADNÍ HODNOTYA ÚČEL NAŠÍ ORGANIZACE, CÍLE A PRIORITY NAŠEHO ŠVP Výchovné a vzdělávací strategie (KOMPETENCE) Začlenění průřezových témat 12 VÝUKA ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3. Učební plán Celkový pro I. stupeň Celkový pro II. stupeň Ročníkový Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Další cizí jazyk Konverzace v jazyce anglickém (volitelný předmět) Jazyk anglický (nepovinný předmět) Žurnalistika (volitelný předmět) Dramatická výchova (volitelný předmět) Matematika a její aplikace Matematika Zajímavá matematika (volitelný předmět) Matematika a informatika (volitelný předmět) Finanční gramotnost (volitelný předmět) Aplikovaná matematika (volitelný předmět) Informační a komunikační technologie Informatika Uživatelská informatika (volitelný předmět) Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Seminář ze společenských věd (volitelný předmět) Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Člověk a příroda Fyzika Chemie 169 2

3 Přírodopis Zeměpis Poznání přírody Seminář z přírodních věd (volitelný předmět) Člověk a příroda (volitelný předmět) Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarné činnosti (volitelný předmět) Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pohybové aktivity (volitelný předmět) Člověk a svět práce Pracovní činnosti Člověk a svět práce Technické práce (volitelný předmět) Domácnost a technické práce (volitelný předmět) Osobnostní a sociální výchova (OSV) Dramatická výchova Rozvoj osobnosti Reedukace Školní projekty Dobrodružství s přírodou Příroda a já Globální problematika světa Miluj bližního svého- stop rasismu Prostředí našeho života Ročníkové projekty Hodnocení žáků a autoevaluace školy 281 ŠVP - Základní škola Generováno programem SMILE verze , vlastníkem licence je Základní škola, IČ: Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody. 3

4 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠANCI KAŽDÉMU A PROSTOR PRO VŠECHNY Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Předkladatel: Základní škola, Studénka, Sjednocení 650, okres Nový Jičín REDIZO IČ adresa školy Sjednocení 650, Studénka ředitel Mgr. Pavel Tisovský zástupce ředitele: Mgr. Jana Mantheeová telefon www Zřizovatel: Město Studénka adresa zřizovatele Náměstí Republiky 762, Studénka IČO telefon fax e- mail www 4

5 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy Základní škola byla otevřena 1. září Do právní subjektivity vstoupila 1. ledna Kapacita školy je 600 žáků. Základní škola je organizována jako úplná základní škola se samostatnými třídami pro ročník. Školu navštěvuje několik dětí z okolních obcí. Počet dojíždějících se postupně snižuje zejména díky celkovému snižování počtu dětí a také přechodem do okolních škol, včetně gymnázií. Komplex budov školy tvoří dvě samostatné budovy (každá pro jeden ze stupňů) a tělocvična, která tvoří páteř spojnice mezi oběma budovami. Celý areál je oplocený, v noci uzavřený a hlídaný. S ohledem k bezpečnému pohybu dětí je ideálně vyřešen. Součástí školy jsou školní družina (dále ŠD) se třemi odděleními, jejichž kapacita je 90 dětí. ŠD má každodenní provoz od 6.00 do hodin. Pro žáky, kteří nenavštěvují ŠD, je zřízen školní klub (dále ŠK) se zájmovými kroužky a klubovou činností. Rovněž v areálu je vlastní školní jídelna s kapacitou 800 jídel denně. Kuchyň je postupně modernizována výměnou vnitřního vybavení, problémem zůstává stav budovy a rozvody el. energie a vody. MATERIÁLNÍ, PERSONÁLNÍ, HYGIENICKÉ, ORGANIZAČNÍ A JINÉ PODMÍNKY. Vybavení školy. Zřizovatel v rámci svých možností podporuje školu, proto vnitřní vybavení školy je poměrně moderní a splňuje podmínky pro základní vzdělávání. Vybavení učebními pomůckami je dostatečné, postupně podle finančních možností je modernizujeme. Učebnice jsou spíše zastaralé, při postupném přechodu na školní vzdělávací program je obměňujeme. Škola investuje v této době zejména do výuky cizích jazyků a informačních technologií. Hygienické zázemí je velmi dobré, pravidelně prochází kontrolami. Vnitřní prostorové podmínky školy jsou vysoce nadstandardní, zejména s ohledem k nepříznivému demografickému vývoji dětí v obci. Problémem zůstává technický stav střechy a zateplení budov. Stavební komplex školy se nachází uprostřed sídlištní zástavby. Škola se skládá ze dvou kmenových budov, ve kterých jsou třídy, odborné učebny a tělocvična. V malé budově v areálu je umístěna školní jídelna a jedno oddělení ŠD. V těsné blízkosti budov je rozlehlá školní zahrada a dvůr. Od září 2005 je součástí školní zahrady jednoduché zatravněné hřiště, které splňuje potřeby tělocviku, školní družiny a sportovních kroužků školního klubu. Současně máme ve stejném areálu zřízenu venkovní třídu. Nedaleko školy se nachází letní a zimní stadión, jejichž prostory jsou pravidelně využívány k různým školním i mimoškolním činnostem. Od roku 2004 využíváme možnosti pořádání pravidelných kurzů plavání pro žáky I. stupně na místním krytém bazénu. Plaveckou výuku nám zajišťuje Plavecká škola Skokan z Kopřivnice. Každá třída má svou kmenovou učebnu, vybavenou novým funkčním žákovským nábytkem. Učebny, zejména na I. stupni, jsou barevné a esteticky velice dobře řešeny. Svým vybavením umožňují i jiné než klasické seskupení lavic, jinou než frontální výuku. Ve škole jsou k dispozici následující speciální a odborné učebny: Budova I. stupně o samostatná učebna PC s počítači připojenými k internetu a výukovým SW programy, včetně interaktivní tabule. o malá učebna - slouží k dělení tříd na menší skupiny. o dílna se zázemím pro pracovní činnosti o cvičná kuchyňka se zázemím k využití při výuce domácnosti a v projektové výuce 5

6 Budova II. stupně o laboratoře chemie, fyziky a přírodopisu (pozorování a jednoduché pokusy) o učebna PC s internetem, interaktivní tabulí a digitální čtečkou o velká tělocvična se zázemím o keramická dílna s odděleným prostorem pro materiál a vypalovací pec o učebna pro výuku jazyků s materiálním a didaktickým zázemím. V okolí školy je prostor školní zahrady pro výuku pěstitelství a experimentování (výsadba, setí apod.). V rámci projektu jsme zřídili malou botanickou zahradu s bylinkami a léčivými rostlinami a ukázkovou skalku. Pro činnost školní družiny je k dispozici pískoviště, dřevěné průlezky a venkovní lavice. Žáci i učitelé mají k dispozici dostatečné prostory k relaxaci, uložení svých osobních věcí a potřeb (šatny) i pro přípravu na výuku. Administrativní zázemí školy (kanceláře vedení školy, kancelář hospodářky) je velmi dobré, účelně vybaveno, zejména výpočetní technikou. Hygienické a bezpečnostní podmínky školy. Škola je od svého otevření v roce 1964 řešena jako zařízení pro výchovu a vzdělávání žáků, proto prostory jsou řešeny bezpečně. Počet a vybavení sociálního zázemí je dostatečné, je zajištěn přívod teplé vody a osoušení rukou. V nedávné době zřizovatel investoval do nových rozvodů elektrické energie a částečně i rozvodů vody. Celý vnitřní areál školy je poměrně bezpečný, počet úrazů je stabilizován. V drtivé většině se jedná o lehká zranění typu podvrtnuté kotníky na schodech. Chodby jsou dostatečně široké a umožňují v případě potřeby rychlé opuštění školy. Dlouhodobé projekty Školní parlament Každá třída od 3. ročníku si volí do školního parlamentu svého zástupce, parlament jako celek má svého předsedu. Tito reprezentanti tříd poté spolupracují se školou. Považujeme za důležité, aby žáci naší školy přicházeli se svými vlastními nápady a dokázali je sami představit a obhájit. Žáci řeší prostřednictvím parlamentu problémy týkající se organizace výuky, dávají podněty a připomínky k životu ve škole. Tímto způsobem jsou žáci nuceni se naučit vyjednávat, diskutovat a nabídnout také vlastní řešení. Velkým přínosem je také zájem žáků o školní projekty. Mají možnost navrhnout a sami si zorganizovat vlastní projekty. Žákovský parlament vede a koordinuje školní metodik prevence, přenáší požadavky na jednání pedagogické rady, případně je projednává s vedením školy. Charakteristika pedagogického sboru. Pedagogický sbor školy tvoří zhruba 21 pedagogů. Na I. stupni ZŠ je 8 pedagogů, všichni s předepsanou kvalifikací. Na II. stupni vyučuje 11 pedagogů, dva bez požadované kvalifikace. Zbývající jsou vychovatelky ŠD. Významný podíl sboru tvoří muži (cca 25%). Mimo jediného pedagoga s dlouholetou praxí mají všichni předepsanou kvalifikaci. Jistým problémem se stává odbornost pro jednotlivé vzdělávací obory, především pro výchovy. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Při škole je zřízena jednak devítičlenná školská rada a zároveň i občanské sdružení SRPDŠ, které se aktivně zapojuje do dění školy a finančně zajišťuje mnohé akce. Partnery školy ve výchovně vzdělávací oblasti jsou zejména místní mateřské školy, základní umělecká škola a pedagogicko psychologická poradna. V areálu školy máme umístěno Rodinné a dětské centrum. 6

7 Charakteristika žáků. Děti k nám docházejí především z blízkého okolí sídlištní zástavby. Do prvního ročníku se k nám hlásí zejména děti z MŠ na ul. Poštovní a ulici Budovatelské. Protože jsme obcí s 10 tisíci obyvatel, nemáme potíže obdobné z typicky sídlištních, anonymních škol. Jsme "malá" městská škola s velkými prostorovými možnostmi Charakteristika ŠVP Škola nemá žádnou specializaci, snaží se zajistit kvalitní všeobecné základní vzdělávání. V našem učebním plánu se od 7. ročníku podílíme na individuální profilaci dítěte nabídkou volitelných předmětů. Důležitou roli v něm hrají studium jazyků a přírodních věd. ŠVP vychází z obecných cílů RVP ZV a z přijaté koncepce rozvoje školy. Do cílů a strategií promítáme odzkoušené prvky výchovně vzdělávacího programu Obecná škola, projektu Začít spolu (Step by step) a programu Základní škola. Neoddělitelnou součástí naší práce je smysluplná projektová činnost a systém mimoškolní práce s dětmi. Současně do života školy a její činnosti promítáme: * prvky programu "Podpora zdraví ve škole" * prvky programu "Komunitní školy". Velký důraz klademe na otevřenost školy k potřebám místních občanů. Sami pořádáme velké množství projektových workshopů s pracovními dílnami pro rodiče a děti. Množství z nich s tématy tradice Velikonoc, Vánoc, Den pro zdraví apod. se staly grantovými projekty zřizovatele. Prvky Zdravé školy jsou patrné z možnosti aktivní organizace přestávek (např. hlavní přestávka na školním dvoře, programy Ovoce do škol, Školní mléko). Mise školy (základních hodnoty a účel naší organizace). Škola je místem: o pro získání všeobecného základního vzdělání, nabytí životních kompetencí k dalšímu uplatnění o mravní výchovy dítěte, poznání a respektování společenských norem jednání o rozvoje osobnostních a sociálních předpokladů každého jedince o uspokojování specifických lidských potřeb spojených se sebevzděláváním o seberealizace dětí při poznávání tajemství přírody a zákonitostí bytí lidské společnosti o vytvářejícím funkční a bezpečné prostředí pro všechny bez rozdílu nadání, vyznání, původu či barvy pleti o hodnotné nabídky rozvoje zájmových aktivit a smysluplného trávení volného času o nabídky specifických sociálních služeb rodinám (stravování dětí, mimoškolní výchova) o setkávání a uspokojování potřeb místní komunity. Cíle a priority našeho ŠVP. 1. Výchovné o rozvíjet u každého dítěte pozitivní osobnostní a sociální předpoklady, eliminovat nežádoucí a sebeohrožující prvky o zavádět a upevňovat v dětech základní zásady zdravého životního stylu, vztahu k přírodě, ekologického stylu života v rámci zásad trvale udržitelného rozvoje o rozvíjet tvořivost dítěte, sebeuplatnění a adaptabilitu ve snaze posilovat jeho zdravé sebevědomí o upevnit návyk aktivního trávení volného času dětí vhodnou koncepcí nabídky mimoškolních aktivit školní družiny a školního klubu. 7

8 2. Vzdělávací o zaměřit se na práci s nadanými dětmi a s dětmi se zdravotním postižením po předchozích konzultacích a doporučeních (PPP a odborných lékařů aj.), vývojovou poruchou učení a poruchami chování o podporovat jazykovou komunikaci v ústní, písemné i ICT podobě, podporovat výuku hlavních evropských jazyků o motivovat zájem dětí o poznání světa, poznávání přírodních zákonitostí o formovat profesní rozvoj dítěte vhodnou a širokou nabídkou volitelných předmětů od sedmého ročníku o nepodporovat vyčleňování žáků se sociálními, zdravotními a učebními problémy z přirozeného kolektivu dětí Výchovné a vzdělávací strategie Dohodnutými postupy při výchově a vzdělávání chceme docílit získání životních dovedností u dítěte na konci základního vzdělávání. Mezi upřednostněné strategie a zásady naší pedagogické práce náleží: o důraz je ve škole kladen na motivaci k učení, na osvojení základních strategií učení, rozvíjení vlastních schopností a zájmů, tvořivost a tvořivé řešení problémů o výuka bude vedena s jasným cílem dovést děti k stanoveným výstupům základní školy za využití různých forem a metod výuky (např. skupinová a individuální práce, párová práce a kolektivní práce, dramatické hry, diskuse, volné psaní, myšlenková mapa, brainstorming, projektová činnost.) o žáci jsou nedílnou součástí výuky ptají se, projevují vlastní názory, tvoří, objevují a nalézají o výukové postupy budou zahrnovat spolupráci a příležitosti praktického uplatnění o vzdělávání nemá být založeno na osvojování co největšího objemu faktů o do výuky jsou zařazovány daleko v širší míře smysluplné praktické činnosti (např. účast na údržbě své školy, pokusné činnosti, využívání výukového SW apod.) o součástí vzdělávání jsou projektové dny, kdy záměrně spolupracujeme s kolegy, k tomu povedeme i žáky o rozvíjíme nárok dítěte na vzájemnou komunikaci, uspokojování fyziologických potřeb, potřeby bezpečí, jistoty, citu, sounáležitosti, sebedůvěry a seberealizace. K čemu směřujeme žáka naší školy? dohodnutá pravidla budou vnímat jako přirozenou a důležitou součást svého chování a jednání ve společnosti a ve vztahu k přírodě, budou schopné podle věku unést následky svých činů naše žáky povedeme k přiměřenému a zodpovědnému jednání a zdravému sebevědomí v různých situacích žáci budou mít reálný odhad vlastních možností a schopnost objektivně odhadnout a hodnotit vlastní přednosti a rezervy při práci na zadaném úkolu budou zvládat vyhledání, třídění i zpracování informací individuálně a rovněž v týmu ke zvládání vyhledávat, třídit a zpracovávat a kriticky zhodnotit kvalitu a hodnověrnost informace z různých zdrojů (média, internet, písemné publikace, sdělení apod. 8

9 škola napomáhá k rozvíjení zájmů, schopností, dovedností a talentu žáka, které povedou k odhalení profesní orientace. Konkretizace šesti klíčových kompetencí (souhrn všech poznatků, dovedností a postojů), které náš žák získá po ukončení základního vzdělání. Kompetence k učení Dílčí kompetence poslech a čtení s porozuměním práce s informacemi zvídavost práce s pojmy plánování učení soustředění se, pozornost vnímání Kompetence k řešení problémů Dílčí kompetence stanovení cílů důslednost Popis Žák sluchově a zrakově vnímá mluvené slovo a text. Plynule čte se správnou intonací. Odpovídá na otázky. Reprodukuje i jinak tvořivě zpracovává obsah textu. Propojuje do širších celků poznatky a vytváří svůj komplexní pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy, k nimž zaujímá své postoje. Žák vyhledává a třídí na základě různých zdrojů a oblastí informace a vyvozuje z nich závěry využitelné v praxi. Žák na základě motivace ochotně poznává nové věci, jevy, děje a projevuje chuť přijímat informace nové a začleňovat je do praktického života. Žák poznává, využívá a uvádí do souvislostí znaky, symboly a obecně užívané pojmy, pracuje v širších celcích v jednotlivých oborech lidského konání, vytváří komplexní pohled na ně. Žák pravidelně a pečlivě vypracovává zadané úkoly na základě jemu nejbližších metod práce, získává pozitivní vztah k učení, organizuje si denní režim, kriticky posuzuje své výsledky a přijímá vlastní rozhodnutí pro budoucí celoživotní učení. Žák se samostatně soustředí na svůj výkon, svou pozornost využívá k aktivnímu splnění cíle. Soustředěně vnímá, koordinuje sluchovou a zrakovou percepci. Svůj požitek kriticky srovnává s ostatními a zaujímá k nim své postoje. popis Žák postupně dokáže analyzovat s pomocí, později samostatně podstatu problému, stanovit si strategii řešení a vyhodnotit, zda jej bylo dosaženo. Žák získává návyk důslednosti při práci na úkolech, postupně přerůstá důslednost v zodpovědnost za svůj výsledek práce. 9

10 využití rad naslouchání logické myšlení získávání zkušeností Kompetence komunikativní Dílčí kompetence Žák si dokáže najít vhodný zdroj rady, zpětné vazby pro svůj problém. Nejdříve je rádcem pedagog, později spolužáci a současně rozvíjí samostatnost při využívání elektronických či písemných zdrojů. Žák se pod vedením pedagoga naučí najít rovnováhu mezi sebe prosazováním a dovedností kriticky přijímat názory ostatních členů komunity. Žák si pravidelným vkládáním problémových úloh cvičí prvky logického uvažování, paměť. Využívá při tom vlastní pozitivní zkušenost. Žák dokáže ocenit získanou zpětnou vazbu jako zdroj informací, které mu pomohou kriticky třídit vlastní zkušenosti a využívat je v praktickém životě. popis pozorné naslouchání kritické přijímání názorů sebeovládání Žák vnímá v diskusi názor jiných, rozumí sdělované myšlence, najde podstatu sdělované informace. Dokáže na ni vhodně reagovat. Zná a ovládá základní pravidla verbální i neverbální komunikace. Žák je schopen vnímat názory druhých, zhodnotit je na základě svých poznatků a zkušeností, případně si je ověřit. Dokáže zaujmout postoj, argumentovat a obhájit svůj názor. Žák reaguje přiměřeně a adekvátně na vyslechnutý názor, myšlenku či informaci. Zná význam neverbálních prostředků komunikace a vhodně ji užívá. Dokáže rozeznat provokaci a ovládá základy asertivního chování a jednání. konflikty v komunikaci Žák je vybaven základními technikami rozeznání konfliktů a jejich řešení. Zároveň je připraven absorbovat konfliktní situace na základě svého empatického vcítění, aniž by byl do konfliktu emocionálně vtažen. srozumitelné vyjadřování komunikace v cizím jazyce Žák se dokáže zřetelně a srozumitelně vyjádřit, aby byl schopen svým projevem (argumentací, intonací, mimikou, gestikulací) v případě potřeby zaujmout objekt, publikum či okolí, se kterým komunikuje. Žák zvládne základy světového jazyka, je připraven a motivován k jeho dalšímu studiu. Rozumí významu nutnosti komunikace mezi příslušníky různých národů a vnímá cizí jazyk jako prostředek pro vzájemné poznávání a obohacování se. 10

11 informační technologie v komunikaci písemná komunikace prezentace výsledků práce Žák dokáže pracovat s jakoukoli běžně dostupnou technologií, jejím prostřednictvím komunikovat s okolím. Zvládá schopnost kriticky přijímat a filtrovat předložené informace z veřejných zdrojů. Žák se vyjadřuje písemnou formou, správně aplikuje různé formy písemného sdělení. Dokáže vyplnit formuláře a dotazníky přiměřené jeho věkovým předpokladům. Žák využívá všech dovedností v oblasti komunikace k oslovení veřejnosti. Zvládá předložit vysvětlení ke zdroji svých informací. Kompetence sociální a personální Dílčí kompetence popis práce ve skupině pravidla pro týmovou práci přijímání rolí podíl na společném klimatu efektivní spolupráce sebehodnocení diskuze a debata Kompetence občanské Dílčí kompetence vytváření osobnosti pravidla chování a jednání Žák dokáže přizpůsobit své požadavky a zájmy strategii týmu. Postupně přechází od respektování práce ostatních členů skupiny k tvořivě kritickému postoji vůči společnému výsledku. Žák pochopí nutnost existence pravidel ve skupině, nutnost jejich respektování a vlastní podíl na jejich tvorbě. Žák se seznámí se společenskými rolemi, přenáší jejich význam pro pobyt ve škole a respektuje je ve svém životním okolí. Žák vyjádří své pocity ve skupině při různých činnostech, uvědomí si zodpovědnost za svůj podíl a projeví snahu na zlepšování psychohygienických podmínek ve svém okolí. Žák postupně přechází od jednoduchých úkolů, které zvládne sám k potřebě práce ve skupině. Žák dokáže co nejobjektivněji, při zachování svého sebevědomí, zhodnotit svůj podíl práce a přínos ve skupině. Žák si osvojí různé formy sdělení myšlenek, dokáže v praxi užívat principy účinné obhajoby svého názoru a současně kriticky posuzovat sdělení ostatních. Formuluje svůj postoj, podloží jej argumenty. popis Žák si v každodenním životě školy, ve výuce uvědomuje svou osobnost, formuje si její žádoucí projevy. Žák se postupně seznamuje a řídí pravidly chování a jednání ve svém životě. S přibývajícím věkem se 11

12 náročnost a rozsah pravidel vyvíjí. vlastenectví vztah k přírodě zdravý životní styl Kompetence pracovní Dílčí kompetence práce s materiálem a nástroji konstrukční činnosti ochrana, bezpečnost a hygiena při práci profesní orientace Žák zná základy kulturního a společenského dědictví a historii svého národa. Vytváří si k nim pozitivní vztah. Žák zná a řídí se pravidly vztahu k životnímu prostředí, prakticky se podílí na její kvalitě a začíná se výrazněji zajímat o globální problémy lidstva. Žák získá základní návyky zdravého životního stylu. Ve spolupráci s rodinou je bude uplatňovat i ve svém každodenním životě. popis Žák pozná praktickou využitelnost jednotlivých druhů materiálů, zvládne manipulaci s nástroji. Žák samostatně i ve skupině řízenými projektovými činnostmi prohlubuje konstrukční dovednosti využitelné ve svém životě i s ohledem k profesním zájmům. Žák pozná a dodržuje základní bezpečnostní pravidla k ochraně svého zdraví, svého životního prostředí a uvědomuje si možné společenské důsledky nesprávných rozhodnutí. Žák získá přehled o svých profesních a studijních možnostech, kriticky vyhodnotí profesní zájmy a provede ve spolupráci s nejbližším okolím zodpovědnou volbu další profesní dráhy. Indikátory standardů MŠMT stanovilo standardy učiva a výstupů jako povinný základ na konci každého období vzdělávání. Toto bude vyžadováno po všech školách bez ohledu na velikost i typ základní školy. K určení dosaženého stupně budou využity tzv. INDIKÁTORY. Ty se stanou předmětem testování a dalšího prověřování. Zeleně jsou otevřené úlohy, mající více odpovědí, červeně jsou indikátory, které nelze využít v testu Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou realizována v naší škole různými formami: vytvořením samostatných předmětů Dramatická výchova a Rozvoj osobnosti v učebním plánu obou stupňů (osobnostní a sociální výchova dále OSV) projektová výuka (environmentální výchova, mediální výchova) zařazení tématických bloků do jednotlivých vzdělávacích oborů (výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova) 12

13 Průřezová témata: 1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Jedná se o samostatný vzdělávací obor, který je realizován dvěma předměty - Dramatická výchova a Rozvoj osobnosti. I. stupeň každý ročník 1 hodina týdně Dramatická výchova II. stupeň každý ročník 0,5 hodin týdně Rozvoj osobnosti Rozvoj schopností poznávání 2. ročník Dramatická výchova - já mezi ostatními 7. ročník Rozvoj osobnosti - osobnostní rozvoj 8. ročník Rozvoj osobnosti - osobnostní rozvoj Sebepoznání a sebepojetí 2. ročník Dramatická výchova - já mezi ostatními 7. ročník Rozvoj osobnosti - osobnostní rozvoj 8. ročník Rozvoj osobnosti - osobnostní rozvoj Seberegulace a sebeorganizace 5. ročník Dramatická výchova - mezilidské vztahy 6. ročník Rozvoj osobnosti - osobnostní rozvoj 9. ročník Rozvoj osobnosti - osobnostní rozvoj Psychohygiena 5. ročník Dramatická výchova - mezilidské vztahy 6. ročník Rozvoj osobnosti - osobnostní rozvoj 8. ročník Rozvoj osobnosti - osobnostní rozvoj; morální rozvoj 9. ročník Rozvoj osobnosti - osobnostní rozvoj Kreativita 3. ročník Dramatická výchova - pravidla při činnosti Poznávání lidí 6. ročník Rozvoj osobnosti - sociální rozvoj; morální rozvoj 8. ročník Rozvoj osobnosti - sociální rozvoj Mezilidské vztahy 2. ročník Dramatická výchova - já mezi ostatními 6. ročník Rozvoj osobnosti - sociální rozvoj 7. ročník Rozvoj osobnosti - sociální rozvoj 9. ročník Rozvoj osobnosti - sociální rozvoj; morální rozvoj Komunikace 1. ročník Dramatická výchova - já a moje identita 4. ročník Dramatická výchova - sebepoznání 6. ročník Rozvoj osobnosti - osobnostní rozvoj 7. ročník Rozvoj osobnosti - sociální rozvoj Kooperace a kompetice 4. ročník Dramatická výchova - sebepoznání 7. ročník Rozvoj osobnosti - morální rozvoj 8. ročník Rozvoj osobnosti - sociální rozvoj 9. ročník Rozvoj osobnosti - sociální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 3. ročník Dramatická výchova - pravidla při činnosti 6. ročník Rozvoj osobnosti - morální rozvoj 8. ročník Rozvoj osobnosti - sociální rozvoj 13

14 9. ročník Rozvoj osobnosti - osobnostní rozvoj; morální rozvoj Hodnoty, postoje, praktická etika 1. ročník Dramatická výchova - já a moje identita 3. ročník Dramatická výchova - pravidla při činnosti 4. ročník Dramatická výchova - sebepoznání 6. ročník Rozvoj osobnosti - sociální rozvoj 7. ročník Rozvoj osobnosti - osobnostní rozvoj; morální rozvoj 8. ročník Rozvoj osobnosti - morální rozvoj 2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Dochází k integraci ve výuce: Občanská společnost a škola 4. ročník Člověk a jeho svět - kde žijeme; kolem nás 5. ročník Člověk a jeho svět - kde žijeme; kolem nás Občan, občanská společnost a stát 8. ročník Výchova k občanství - Právní základy státu 9. ročník Dějepis - Nejnovější dějiny Formy participace občanů v politickém životě 6. ročník Výchova k občanství - Naše škola, obec,region,kraj 8. ročník Výchova k občanství - Státní správa a samospráva Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 6. ročník Dějepis - Starověk 8. ročník Výchova k občanství Právo 3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁL. SOUVISLOSTECH Dochází k integraci ve výuce: Evropa a svět nás zajímá 1. ročník Člověk a jeho svět - kde žijeme 2. ročník Člověk a jeho svět - kde žijeme; kolem nás 3. ročník Člověk a jeho svět - kolem nás 4. ročník Člověk a jeho svět - kolem nás 5. ročník Člověk a jeho svět - kolem nás 8. ročník Český jazyk a literatura Mluvnice Cizí jazyk - AJ - komunikace a sdělení; AJ - tematické okruhy; AJ - gramatika 9. ročník Cizí jazyk - AJ - komunikace a sdělení; AJ - tematické okruhy; AJ - gramatika Objevujeme Evropu a svět 1. ročník Člověk a jeho svět - kde žijeme 2. ročník Člověk a jeho svět - kde žijeme; kolem nás 5. ročník Člověk a jeho svět - kde žijeme 7. ročník Dějepis - Objevy a dobývání Přírodopis - Ochrana přírody a prostředí 8. ročník Český jazyk a literatura - Mluvnice Zeměpis - Česká republika, Slovensko 9. ročník Výchova k občanství - Globalizace Zeměpis - Hospodářský zeměpis světa Jsme Evropané 1. ročník Člověk a jeho svět - kde žijeme 2. ročník Člověk a jeho svět - kde žijeme; kolem nás 6. ročník Český jazyk a literatura - Literatura 14

15 7. ročník Dějepis - Středověká Evropa 8. ročník Český jazyk a literatura - Mluvnice; Literatura Dějepis - Modernizace 9. ročník Dějepis - Nejnovější dějiny Výchova k občanství - Mezinárodní spolupráce 4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Dochází k integraci ve výuce a projektovému vyučování Kulturní diference - integrace ve výuce 4. ročník Český jazyk a literatura - Literatura Člověk a jeho svět - kolem nás 5. ročník Český jazyk a literatura - Mluvnice Člověk a jeho svět - kolem nás Lidské vztahy - integrace ve výuce 4. ročník Člověk a jeho svět - kde žijeme 5. ročník Český jazyk a literatura - Sloh 7. ročník Výchova k občanství - Lidská setkání 9. ročník Výchova k občanství - Mezinárodní spolupráce; Globalizace Etnický původ - pokrytí jednodenním projektem Miluj bližního svého- stop rasismu - určen pro 8. ročníky Multikulturalita pokrytí projektem - Miluj bližního svého- stop rasismu - určen pro 8. ročníky integrace ve výuce 4. ročník Český jazyk a literatura - Mluvnice 5. ročník Český jazyk a literatura - Mluvnice Princip sociálního smíru a solidarity pokrytí projektem - Miluj bližního svého- stop rasismu - určen pro 8. ročníky integrace ve výuce - 9. ročník Výchova k občanství - Osobnost 5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Pokryto projekty Ekosystémy Příroda a já - určen pro 6. ročníky Základní podmínky života Příroda a já - určen pro 6. ročníky Dobrodružství s přírodou - určen pro ročníky: 3, 4 Lidské aktivity a problémy životního prostředí Příroda a já - určen pro 6. ročníky Globální problematika světa - určen pro 8. ročníky Školní projekty DEN ZEMĚ - určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Vztah člověka k prostředí Globální problematika světa - určen pro 8. ročníky Dobrodružství s přírodou - určen pro ročníky: 3, 4 6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Dochází k integraci ve výuce a projektovému vyučování Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení pokrytí projektem: Prostředí našeho života - určen pro 9. ročníky integrace ve výuce 4. ročník Český jazyk a literatura - Sloh 15

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Josef Pulkrab telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov verze č. 2 Předkladatel: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Tvořivé učení ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Tvořivé učení ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Tvořivé učení ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 OBSAH Obsah... 2 Identifikační údaje... 4 Charakteristika školy... 5 Úplnost a velikost školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ ~ 1 ~ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV ~ 2 ~ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA, KTERÁ SI ZPÍVÁ A KRESLÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA, KTERÁ SI ZPÍVÁ A KRESLÍ Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA, KTERÁ SI ZPÍVÁ A KRESLÍ Č. j.: 549/2011 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání 14. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, ZÁBĚLSKÁ 25, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: 14. ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE CESTA ZA POZNÁNÍM. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE CESTA ZA POZNÁNÍM. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE CESTA ZA POZNÁNÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání PLATNOST DOKUMENTU OD 1. 9. 2013 Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel:

Více

ŠVP-verze VI. Základní škola Roudnice nad Labem

ŠVP-verze VI. Základní škola Roudnice nad Labem školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola vzájemného porozumění a spolupráce ŠVP-verze VI HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

ZVÍDAVOST, MOUDROST, PŘÁTELSTVÍ

ZVÍDAVOST, MOUDROST, PŘÁTELSTVÍ č.j. ZŠ MŠ Ll 254/13 Základní škola a mateřská škola J.Schrotha, Lipová lázně ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (4.verze) ZVÍDAVOST, MOUDROST, PŘÁTELSTVÍ Základní škola a mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ - 1 - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV - 2-1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný

Více

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY MILÍN Milín, Školní 247 1 Obsah 1. Identifikač ní údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Podmínky

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2. Předkladatel

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

Edisonova 40, Praha 10-Petrovice. Dopplerova 351, Dopplerova 351-nový pavilon,

Edisonova 40, Praha 10-Petrovice. Dopplerova 351, Dopplerova 351-nový pavilon, Z Á K L A D N Í Š K O L A P R A H A - P E T R O V I C E Edisonova 40, Praha 10-Petrovice Dopplerova 351, Praha 10-Petrovice Dopplerova 351-nový pavilon, Praha 10-Petrovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO

Více

Škola - cesta k poznání

Škola - cesta k poznání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Škola - cesta k poznání 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP pro ZV

Více

Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Naše cesty k učení

Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Naše cesty k učení Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše cesty k učení Jihlava 2012 (1.revize ŠVP z roku 2007) 1 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hamry Hamry 12, Brno - Maloměřice OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PONIKLÁ, OKRES SEMILY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PONIKLÁ, OKRES SEMILY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání MALÁ ŠKOLA PÉČE O KAŽDÉHO ZÁKLADNÍ ŠKOLA PONIKLÁ, OKRES SEMILY 1 Dokument vstupuje v platnost dne 31.8.2007 Razítko školy Mgr. Zdeněk Vinklář. ředitel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...5 2.1. ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY:... 5 2.2. ŠKOLNÍ BUDOVY A VYBAVENÍ

Více

Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary. Kompletní ŠVP. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary. Kompletní ŠVP. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola RVP ZV Základní vzdělávání Kompletní ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Od 1. září 2012 PLACE HERE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Identifikační údaje 1 Identifikační

Více