AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE DIVADELNÍ FAKULTA. Dramatická umění. Produkce DIPLOMOVÁ PRÁCE DÁRCOVSKÉ PROGRAMY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE DIVADELNÍ FAKULTA. Dramatická umění. Produkce DIPLOMOVÁ PRÁCE DÁRCOVSKÉ PROGRAMY"

Transkript

1 AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE DIVADELNÍ FAKULTA Dramatická umění Produkce DIPLOMOVÁ PRÁCE DÁRCOVSKÉ PROGRAMY KOMUNIKACE KULTURNÍCH INSTITUCÍ S DÁRCI Tereza Roušalová Vedoucí práce: Mgr. Vlastimil Ježek Oponent práce: Ing. Jana Ledvinová Datum obhajoby: 14., 15. června 2012 Přidělovaný akademický titul: MgA. Praha 2012

2 THE ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE THEATRE FACULTY Dramatic Arts Arts Management MASTER'S THESIS DONOR PROGRAMMES DONOR MANAGEMENT IN CULTURAL INSTITUTIONS Tereza Roušalová Thesis advisor: Mgr. Vlastimil Ježek Examiner: Ing. Jana Ledvinová Date of thesis defense: 14 th, 15 th June 2012 Academic title granted: MgA. Prague 2012

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou/magisterskou/disertační práci na téma Dárcovské programy Komunikace kulturních institucí s dárci vypracoval(a) samostatně pod odborným vedením vedoucího práce a s použitím uvedené literatury a pramenů. Praha, dne... podpis diplomanta Upozornění Využití a společenské uplatnění výsledků diplomové práce, nebo jakékoliv nakládání s nimi je možné pouze na základě licenční smlouvy tj. souhlasu autora a AMU v Praze.

4 Evidenční list Uživatel stvrzuje svým podpisem, že tuto práci použil pouze ke studijním účelům a prohlašuje, že jí vždy řádně uvede mezi použitými prameny. Jméno Instituce Datum Podpis

5 Anotace Tato diplomová práce se zabývá možnými způsoby komunikace kulturních organizací s dárci se zaměřením na tzv. dárcovské programy tedy systematizovanou, jasně formulovanou a transparentní práci s dárci. Hlavní část se věnuje individuálním dárcům a (po vymezení pojmu dar a výčtu jeho možných forem) popisuje možnosti vnitřní organizace práce s dárci, která zahrnuje především způsoby personálního zajištění, vytváření dárcovských klubů a databází či zapojení členů správní rady do práce s dárci. Následuje podrobný rozbor procesu hledání, výběru a oslovení vhodných potenciálních dárců společně s analýzou členění benefitních programů a jednotlivých benefitů. Práce se dále zabývá možnostmi péče o dárce a organizací speciálních akcí eventů v souvislosti s touto péčí. Poslední část práce je věnována korporátním dárcům, zejména využíváním strategií společenské odpovědnosti firem při komunikaci s těmito dárci a vazbami mezi individuálním a korporátním dárcovstvím. Teoretické poznatky jsou v celé práci doplňovány příklady z praxe českých i zahraničních kulturních institucí. Cílem práce je popsat situaci na poli dárcovství u nás a vytvořit spektrum možností, které mohou kulturní manažeři při práci s dárci využít. Synopsis This master s thesis deals with possible ways of communication between cultural organisations and donors. It focuses mainly on donor fundraising systematized, transparent and clearly formulated donor programmes. The main part describes the gift and it s possible forms along with the possibilities of donor management including the inner organisation of work (staffing, use of databases, involvement of Board members) and particular steps of the donor cycle (identification, qualification, cultivation). A detailed analysis of the benefit programmes and various benefits is then followed by the description of donor stewardship and creating of special events. The last part of the thesis deals with corporate donors and the use of the CSR strategies for attracting them. It also seeks the connection between corporate and individual giving. Throughout the whole thesis, the theoretical findings are complemented by practical examples (both from the Czech Republic and abroad). The aim of the thesis is to describe the situation in cultural giving in the Czech Republic and create a range of options for arts managers to use when creating donor programmes for their organisations.

6 Obsah Seznam příloh... 8 Seznam použitých zkratek Úvod Individuální dárcovství Dar Vnitřní organizace práce s individuálními dárci Úloha správní rady Využití databází Nástroje práce s individuálními dárci Hledání individuálního dárce Oslovení individuálního dárce Navázání vztahu Benefitní skupiny Zvýhodnění dárců benefity Péče o stávající dárce Eventy Korporátní dárcovství Využití koncepce CSR k získání podpory Propojení individuálního a korporátního dárcovství Závěr Soupis použitých pramenů a literatury Samostatně číslované přílohy... 85

7 Seznam příloh Příloha č. 1 Výbor Mecenášského klubu Národního divadla Příloha č. 2 Složení správní a dozorčí rady Nadačního fondu Jihočeského divadla Příloha č. 3 - Poslání Národního divadla výňatek ze statutu a preambule Příloha č. 4 Dárcovský cyklus - nákres Příloha č. 5 Dárcovská pyramida - nákres Příloha č. 6 - Přihláška do klubu diváků Městská divadla pražská Příloha č. 7 - Informační leták Klubu mecenášů Národního divadla Brno Příloha č. 8 - Struktura dárců Národního divadla Příloha č. 9 - Struktura dárců Lincoln center v New Yorku Příloha č Nabídka pro dárce Divadla Na zábradlí (podpora materiálním darem) - ukázka Příloha č Klub Philharmonia Pražské komorní filharmonie část nabídky programu Spoluhráč vybraného hráče Příloha č Kulturní centrum Zahrada nabídka projektů k podpoře Příloha č Nejnižší možné příspěvky dárců ve vybraných kulturních organizacích Příloha č Minimální hodnoty darů v jednotlivých kategoriích benefitních programů vybraných kulturních organizací Příloha č Přihláška do Společnosti přátel Národní galerie Příloha č. 16 Divadlo Ponec benefitní skupiny a benefity Příloha č. 17 Jihočeské divadlo benefitní skupiny a benefity Příloha č. 18 Národní divadlo benefitní skupiny a benefity Příloha č. 19 Výsledky soutěže Top firemní dárce 2011 Příloha č. 20 Příklady aktivit v sociální oblasti CSR Příloha č Dotazník Komunikace kulturních institucí s dárci 8

8 Seznam použitých zkratek ND Národní divadlo JČD Jihočeské divadlo MET Metropolitní opera v New Yorku CSR corporate social responsibility (společenská odpovědnost firem) CSI corporate social innovation (společenská firemní inovace) CRM customer relationship management (řízení vztahu se zákazníky) PR public relations (vztahy se zákazníkem) 9

9 1. Úvod Otázka vícezdrojového financování (nejen) kulturních organizací je stále aktuálnějším tématem. Na pozadí hospodářské krize, minimální důležitosti kultury pro českou politickou reprezentaci a častých změn v jejím složení nebo nikdy nekončící proměny společnosti jde o zásadní téma pro kontinuální rozvoj kultury v České republice. O fundraisingu jako takovém již bylo řečeno mnoho. Tato práce se však zabývá konkrétním trendem, který lze v posledních několika letech na našem území pozorovat a který je přímým výrazem snahy kulturních organizací o zajištění většího spektra zdrojů potřebných k jejich existenci a činnosti. Téma svojí diplomové práce, tedy oblast komunikace kulturních organizací s individuálními (a doplňkově též korporátními) dárci, jsem si ale vybrala i z jiného důvodu. Ve své bakalářské práci jsem se zabývala motivacemi novodobých českých donátorů umění a hledala kořeny těchto motivací v historii. Logickým následným krokem tedy bylo podívat se na danou problematiku z druhé strany - z pohledu kulturních organizací. Ty v době neustále rostoucí konkurence musí hledat cesty, jak dárce zaujmout a jak využít potenciál, který u nás v individuálním dárcovství je. Stále relativně mladá demokracie ještě nestačila v lidech vybudovat a zakořenit potřebu starat se o svoji kulturu a umění, jak je tomu například ve Velké Británii nebo Spojených státech. Přesto však není tomuto směru natolik vzdálená, aby se zmíněným kulturám nemohla za čas podobat. Protože stojíme na začátku této tradice, je na kulturních organizacích, aby se chopily příležitosti a pokusily se přivést své návštěvníky, příznivce či komerční podniky ve svém okolí k dárcovství. Jedním z nástrojů, které mohou využít, jsou tzv. dárcovské programy tedy jasně formulovaná, systematizovaná a transparentní práce s dárci. Ve své práci bych chtěla potvrdit hypotézu, že individuální dárcovství je (i přes ekonomickou krizi) v současné době na vzestupu a že si kulturní organizace začínají uvědomovat neustále rostoucí důležitost zahrnutí příjmů ze soukromých zdrojů do svých rozpočtů. Dále předpokládám, že management dárců je natolik komplexním oborem, že v rámci organizace zasahuje i do jiných odvětví 10

10 (marketing, PR, řízení správní rady apod.), a je proto nutné chápat ho jako plně integrovanou součást managementu, na niž se navíc musí do určité míry podílet všichni zaměstnanci. Vedle toho se domnívám, že péče o dárce je jedním z klíčových kroků práce s dárci a že právě díky této péči se z dárců jednorázových stávají dárci dlouhodobí a loajální, kteří jsou pro organizace tím největším přínosem. Mým hlavním cílem je zmapovat situaci na poli dárcovských programů a popsat ukázky řešení, která při vytváření svých dárcovských programů zvolily vybrané české organizace. Zároveň je mou snahou zasadit tyto praktické poznatky do kontextu teorie fundraisingu a managementu dárců tak, aby byly jednotlivé kroky celého procesu práce s dárcem srozumitelné a aplikovatelné ve většině kulturních organizací. Pro detailnější zkoumání jsem si vybrala několik subjektů, kterým byl rozeslán dotazník zaměřující se na rozkrytí jejich vnitřní organizace práce s dárci a dosavadních zkušeností v tomto oboru. Konkrétně se jednalo o Národní divadlo, Jihočeské divadlo, centrum současného umění DOX, Pražskou komorní filharmonii a Divadlo Na zábradlí. Vyhodnocení informací z dotazníku je zapracováno do příslušných kapitol této práce. Vedle jmenovaných organizací zasahuje zkoumání okrajově i jiné české subjekty, které se práci s dárci věnují, a v některých případech je třeba hledat inspiraci i v zahraničí. Přestože je situace u nás a ve Spojených státech či Velké Británii (odkud většinou tato inspirace vychází) velmi odlišná, jsem přesvědčená, že určité postupy a principy jsou s menšími modifikacemi aplikovatelné univerzálně. 11

11 2. Individuální dárcovství Doba nazrála na to, aby se určitá vrstva lidí, která má prostředky, rozhodla věnovat je zpět společnosti. 1 Dana Syrová Individuální dárce je fyzická osoba, která věnuje organizaci dar bez očekávání protihodnoty nebo protislužby. Tento asynallagmatický právní vztah se řídí občanským zákoníkem, ustanovením o darovací smlouvě. 2 Právě tato smlouva a její obsah určuje, jde-li skutečně o dárcovství, či nikoliv. Přestože by se mohlo zdát, že se organizace veřejnou nabídkou nejrůznějších benefitů v rámci svých benefitních programů zavazují k jejich plnění, jedná se ve skutečnosti jen o příslib a v darovací smlouvě je nenajdeme. Dar věnovaný na základě darovací smlouvy na dobročinné účely (co je tímto účelem stanoví zákon) si dárce fyzická osoba může odečíst ze základu daně z příjmu. 3 Individuální dárcovství pro kulturní organizace je v České republice stále ještě relativně novou záležitostí. Přesto se s dárcovstvím obecně můžeme od roku 1989 setkávat poměrně hojně. Ve valné většině případů jde však o dárcovství spojené se sociální oblastí, zdravotnictvím, dětmi či přírodními katastrofami. Český občan se darovat naučil podle výsledků průzkumu agentury Median pro Nadaci Sirius z roku neziskovým organizacím přispívalo 50% dotázaných a z toho polovina pravidelně. Zajímavým zjištěním ale bylo, že 70% respondentů uvedlo jako hlavní odpovědnou osobu za financování neziskových organizací stát, 63% uvedlo, že tuto odpovědnost mají bohatí a 44% dotázaných ji přisoudilo všem lidem bez rozdílu. 5 Český občan tedy chápe roli individuálního dárcovství 1 SYROVÁ, D. v pořadu Události. Česká televize 24, zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku 3 15 zákona č. 586/1992 Sb. (o daních z příjmu) uvádí, že minimální hodnota darů musí činit korun nebo 2% ze základu daně, maximálně však 10%. 4 Průzkumu se účastnilo respondentů a týkal se neziskových organizací obecně. 5 Srov. MEDIAN Postoje k problematice dárcovství [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.nadacesirius.cz/soubory/ke-stazeni/postoje-cechu-kdarcovstvi-pruzkum-median.pdf> 12

12 spíše ve smyslu doplňujícího zdroje pro financování neziskových organizací a tomu zatím odpovídá (co se kulturních organizací týče) i skutečnost, protože dary od individuálních dárců jsou relativně malé. 6 Podíváme-li se ale do zahraničí, zejména do USA nebo Británie, zjistíme, že objemy darů od individuálních dárců se pohybují o několik desítek procent výš (z celkových příjmů organizací) než u nás. Nabízí se tedy otázka, proč tomu tak je. Vedle výhodnějších daňových úlev, které ale v této práci necháme stranou, či delší tradice přispívání na dobročinné účely (u nás přerušené obdobím socialismu), je patrné, že tamní organizace vkládají do získávání individuálních dárců značné úsilí. A nyní, v době celosvětové ekonomické krize, kdy ubývá prostředků podnikům, to platí dvojnásob. Propracované dárcovské programy, jasně definované benefitní skupiny, atraktivní benefity nebo citlivá péče o dárce proto lákají diváky a příznivce organizace, aby se do jejího financování zapojili a stali se tak její součástí. České kulturní organizace se dlouhou dobu zaměřovaly (a většina z nich stále zaměřuje) hlavně na veřejné zdroje a firmy a dárci - jednotlivci byli spíše výjimkou. Avšak situace se mění a za posledních několik let jsme svědky rozvoje tohoto oboru stále více a více organizací hledá další zdroje financí, protože ty dosavadní vykazují značnou nestabilitu. Veřejné finance mají kvůli ekonomické krizi a úsporným opatřením klesající tendenci a nejistotu přiživuje i časté střídání na postu ministra kultury. Podniky byly také zasaženy krizí a jejich příspěvky do veřejného sektoru se rovněž v celkovém objemu tenčí. 7 Zdrojem, kde objem prostředků stále roste a kterého se, jak se zdá, krize zatím nijak výrazně nedotkla, jsou individuální dárci. Ti i přes dopady krize zůstávají často svojí organizaci věrní a nechtějí měnit svoji podporu..., jak uvádí Kateřina Šplíchalová v článku pro časopis CSR fórum. Neziskové organizace tak sice pozorují určitý odliv nebo snížení příspěvků ze strany jednotlivých dárců, nicméně buď se zase objevují dárci noví, a nebo je 6 Například Národní divadlo s poměrně detailně propracovaným systémem komunikace s dárci od nich v roce 2010 získalo korun. Tato částka se může zdát vysoká, avšak při pohledu na rozpočet Národního divadla byla v podstatě zanedbatelná. (Celkové náklady činily korun, celkové výnosy korun.) 7 Přesné údaje o objemech firmami darovaných prostředků neziskovým organizacím uvádíme v kapitole 3. Korporátní dárcovství. 13

13 toto snížení krátkodobého charakteru a v momentě, kdy si dárce může opět dovolit podpořit svoji vybranou organizaci, má snahu se vrátit. 8 Podle údajů České daňové správy počet dárců roste a také se od roku 2005 do roku 2010 zvýšil o více než 300 milionů korun celkový objem darů (na 1,5 miliardy korun v roce 2010, průměrná darovaná částka je zhruba korun). 9 Na místě je ovšem uvést, že ne všichni dárci uplatňují daňové zvýhodnění, proto lze předpokládat, že celkový nárůst je ve skutečnosti ještě vyšší. (Zejména drobné dary příspěvky do sbírek apod. dárci ve svých přiznáních v podstatě vůbec neuplatňují.) Proto jsou tedy individuální dárci pro kulturní organizace dalším logickým směrem, kam zaměřit pozornost. 10 Tomuto kroku nahrává i současná společenská atmosféra, která začíná být individuálním dárcům (často označovaným jako mecenáši) nakloněna a samozřejmě i celková ekonomická situace občanů. Slovy ředitele Národního divadla Ondřeje Černého se v dnešní době kultivuje podnikatelská sféra a ustavují se nepsaná pravidla střední třídy. 11 Stejný trend popisuje i Jiří Bárta (ředitel Nadace VIA) v rozhovoru pro Českou televizi. Ten jako příklad uvádí české podnikatele, kteří se po letech budování firem začínají rozhlížet po společnosti a hledat pro ně důležité a zajímavé oblasti, kde by mohli být užiteční. 12 Vzrůstající zájem společnosti i médií o mecenášství podporují také ocenění, která jsou dárcům udělována za jejich přínos. Jedná se například o ceny VIA Bona, které fungují pod hlavičkou nadace VIA a udělují ceny dárcům v 8 ŠPLÍCHALOVÁ, K. Individuální dárci významná podpora pro český neziskový sektor. Publicon [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.publicon.cz/sluzby/vydavatelstvi-1/csr-forum /individualni-darcivyznamna-podpora-pro-cesky-neziskovy-sektor.html> 9 Srov. Česká daňová správa : Vybrané údaje z daňových přiznání daně z příjmů fyzických osob [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/13887.html?year=0> 10 Zdrojem financování mohou být samozřejmě i nadace a nadační fondy. Ty jsou často propojeny s individuálními dárci buď s nimi spolupracují nebo jsou jimi přímo založeny a řízeny. 11 V Česku se konečně probouzejí mecenáši. I ti kulturní. Akutalne.cz [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/byznys-aspolecnost/clanek.phtml?id=695420> 12 BÁRTA, J. v pořadu Ekonomika +. Česká televize 24,

14 několika kategoriích (jak individuálním dárcům 13, tak dárcům firemním). Dalšími příklady jsou Evropská cena Trebbia za podporu umění (Nadační fond Trebbia) 14 nebo i cena TOP filantrop (přesněji Cena společnosti O2 Osobnost roku). Ta však byla po roce 2010 transformována do ceny Top odpovědná firma, která se týká jen podniků. Od roku 2001 je také vyhlašována cena Ď (cena díků), do níž může kandidáty nominovat v podstatě kdokoliv. Cena je rozdělena podle jednotlivých krajů (krajská kola) nebo podle kategorií (celostátní kolo) a oceňuje podporovatele kultury a charity v České republice jak z řad jednotlivců, tak z řad firem. Přestože je podle tohoto výčtu cen pro mecenáše i firemní dárce několik, ředitelka výzkumného, informačního a vzdělávacího centra pro umění a kulturu Proculture Marta Smolíková upozorňuje, že žádná cena na národní úrovni, která by měla adekvátní ohlas v médiích, v podstatě neexistuje a že o dobrých příkladech by měla média veřejnost zpravovat v mnohem větší míře. 15 Inidividuální dárcovství je tedy evidentně poměrně rychle se rozvíjejícím odvětvím, přesto musí kulturní organizace překonávat některá úskalí spojená s nedůvěrou potenciálních dárců. Podle již výše zmíněného průzkumu je právě důvěryhodnost organizace klíčovou charakteristikou, na jejímž základě se dárce rozhoduje darovat. Jako další důležitý atribut, který má na jeho rozhodnutí přispět vliv, byla pak uváděna transparentnost hospodaření organizace a dále pravidelné informování o činnosti a podpořených projektech a komunikace s dárci zpětná vazba. 16 Následující kapitoly této práce se proto budou věnovat postupům a systematickým opatřením, kterými lze s touto nedůvěrou bojovat a individuální dárcovství posouvat na úroveň, kde se z něj stane zásadní zdroj financování kulturních organizací. 13 Konkrétně se jedná o kategorie: Cena novinářů pro individuálního dárce a Cena za osobní zaujetí Srdcař roku. 14 V roce 2012 získala tuto cenu například mecenáška Národního divadla Dadja Altenburg-Kohlová. 15 Kultura není luxus, o který se někdo postará za nás. Aktualne.cz [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/byznys-aspolecnost/clanek.phtml?id=728564> 16 Srov. MEDIAN Postoje k problematice dárcovství [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.nadacesirius.cz/soubory/ke-stazeni/postoje-cechu-kdarcovstvi-pruzkum-median.pdf> 15

15 2.1 Dar Předmětem donátorství je dar. Jak uvádí výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu ProCulture, je dar souhrn hmotných i nehmotných statků, které dárce dává a obdarovaný přijímá. Nemusí jít nezbytně o finanční dar, ale například i o ideu, nápad, dovednost, čas nebo výrobek. Proces daru upravuje darovací smlouva, přičemž dárce nevyžaduje od obdarovaného žádné protiplnění... V případě, že dar dostane nezisková organizace, nepodléhá dani z příjmů. 17 Dar tedy může mít různé formy a nelze stanovit, která je nejlepší, protože záleží na konkrétní situaci kulturní organizace, možnostech dárce a dalších okolnostech. Tou nejběžnější však je, jak také potvrdil průzkum, darování financí. Tato forma je výhodná zejména proto, že peníze mohou být (na rozdíl od jiných forem daru) využity na různé účely, což obdarované organizaci přináší vítanou flexibilitu. 18 Samotné darování financí pak může být provedeno několika způsoby a zajišťovat tak pro dárce i určitou míru pohodlí. Finance lze darovat hotově, převodem na účet, kreditní kartou přes internet, pomocí služeb jako Paypal či pomocí tzv. DMS, tedy dárcovských textových zpráv. 19 Další formou daru je dar materiální (tzv. in-kind). V tomto případě se může jednat o téměř jakékoliv věci, které by se mohly organizaci hodit - od látek na 17 ProCultre: Slovníček [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://new.proculture.cz/slovnicek/> 18 Pokud organizace získá od dárce finanční dar, může rozhodnout (i ve spolupráci s dárcem), na co budou peníze využity - možností je v tomto případě nepřeberně. Pokud však získá například materiální dar, má již velmi omezené možnosti, protože záleží na konkrétní podobě daru. 19 Princip DMS je následující - zprávě je určena určitá hodonota, z které si nepatrnou částku strhne operátor a zbytek putuje do dané organizace. V oblasti kultury není dárcovství pomocí DMS zatím příliš rozšířené, nicméně existuje. Tuto možnost nabízí například divadlo Continuo (skrze projekt Daruj správně). Důvodem, proč se tento způsob darování tolik nevyužívá, může být i jistá obecná spojitost DMS s charitou, která pro kulturní organizace není žádoucí. V případě existence této obavy lze ale DMS využít alespoň na charitativní aktivity, pokud organizace nějaké provozuje. Češi jsou v četnosti zaslaných DMS světovým unikátem v roce 2011 poslali zpráv v hodnotě 38,6 milionů korun. 16

16 kostýmy, nábytku do fundusu nebo papíru na plakáty až po technické vybavení, obrazy do galerií nebo nástroje pro hudebníky. Konkrétně můžeme zmínit například darování vzácných houslí nebo busty Václava Havla Národnímu divadlu mecenáškou Dadjou Altenburg Kohlovou (skrze její nadaci DrAK). 20 Mnoho individuálních dárců, kteří s nějakou materiální věcí při svém podnikání obchodují, volí tuto věc jako dar spíše než peněžité prostředky, pokud zjistí, že by se mohla organizaci hodit. Z hlediska kulturní organizace je proto dobré vědět, k jakým věcem má potenciální dárce přístup, aby mu mohla být případně navržena i tato cesta. Podobně široké možnosti se pak otevírají i v případě darů ve formě služeb. Majitel tiskárny možná raději poskytne organizaci vytištění programů zdarma a majitel cateringové firmy zase popremiérový raut, než aby posílali peníze na účet. Přestože se v těchto případech může organizace dostat od smlouvy se samotným dárcem ke smlouvě s jeho firmou, musí si uvědomit, že to byl právě individuální dárce, který celou akci zprostředkoval a je to tedy on osobně, komu bude následně patřit poděkování a kdo bude předmětem péče organizace. Darovat lze ale i know-how. Často si dárce neuvědomuje, že vlastně poskytuje dar, když ho organizace (jako odborníka - například právníka) požádá o radu a on ji poskytne. Takové know-how se pak může předávat i velice neformálně na jakémkoliv setkání dárců nebo při pravidelném kontaktu mezi organizací a dárcem. V tomto případě je důležité, aby si organizace byla opravdu vědoma toho, že získává dar, a nebrala neformální rady jako samozřejmost nebo zanedbatelnou drobnost. Dárce musí vědět, že jakákoliv pomoc z jeho strany je organizací kvitována. Také využití lidských zdrojů, kdy se například dárce může zapojit (většinou na omezenou dobu) do chodu organizace a svůj pracovní potenciál věnovat kultuře, 20 Srov. Chramostová odhalila Havlovu bustu, poté na jevišti slavila narozeniny. idnes [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://kultura.idnes.cz/chramostova-odhalila-havlovu-bustu-pote-na-jevisti-slavilanarozeniny-1np-/divadlo.aspx?c=a111117_211416_divadlo_jaz> 17

17 je formou daru. Tento model často nacházíme i v rámci aktivit společensky odpovědných firem, kdy se manažeři či jiní pracovníci komerčních podniků zapojují do práce neziskových organizací a svým časem a know-how jim pomáhají. 21 Obecně se vlastně jedná o (firemní) dobrovolnictví, ale organizace teoreticky může své dobrovolníky považovat za dárce a odměňovat je určitými benefity. Je pak ovšem otázkou, podle jakého klíče bude jejich přínos hodnotit (například podle počtu odpracovaných hodin, míry angažovanosti apod.), protože to může být poměrně problematické. Dobrovolnictví jako veřejně prospěšnou činnost chápeme jako ochotu člověka dát část svého času a sil ve prospěch potřebné organizace nebo člověka... Z dobrovolné činnosti má přínos nejen její příjemce, ale i dobrovolník, kterému přináší nové přátelské vztahy, nové zkušenosti a dovednosti Nakonec je jistě ještě vhodné zmínit velmi specifickou formu podpory neziskových organizací, kterou je takzvané plánované dárcovství (v angličtině planned giving/gifts). Tato forma podpory u nás zatím není moc známá a kulturní organizace ji tedy využívají jen zřídka 23, avšak v anglo-saském prostředí je poměrně běžnou součástí fundraisingu. 24 Plánované dárcovství primárně pracuje s dary nebo jměním, jako jsou nemovitosti, umělecká díla, životní pojistky, hmotný majetek nebo cenné papíry. Naprostá většina těchto darů připadá 21 Dobrovolnické programy ve velkých firmách jsou poměrně rozšířené. Společenskou odpovědností firem se bude zabývat závěrečná část této práce, avšak už nyní můžeme pro ilustraci jmenovat několik konkrétních projektů, kdy se zaměstnanci firem zapojují do veřejně prospěšných aktivit. Jsou to například programy ČSOB (Pomáháme společně), ČEZu (Čas pro doboru věc), Kooperativy (Den pro lepší život) nebo České spořitelny (Den pro charitu) a další. 22 TOŠNER, J. Druhy dobrovolnictví [online] [cit ]. Dostupné z WWW: 23 Jednou z výjimek v českém prostředí je například knihovna Libri prohibiti. Ta během posledních dvaceti let získala dle slov jejího jednatele Jiřího Gruntoráda čtyři dary ze závěti dva z nich byly od osob žijících v zahraničí. Jeden z darů dědictví po Olze Radimské, rok 2010 dosahoval částky korun, což tvořilo cca 14% všech příjmů organizace pro daný rok. 24 Je tomu tak zejména u amerických organizací, jako například u Ford s theatre ve Washingtonu D.C. nebo Metropolitní opery v New Yorku, ale tuto možnost nabízí třeba i Royal Opera House v Londýně nebo Opernhaus v Curychu. 18

18 organizaci až po smrti dárce na základě jeho závěti. Plánované dárcovství je pro organizace zajímavé především proto, že (vedle toho, že se většinou jedná o dary velké hodnoty) umožňuje dlouhodobější plánování přísun financí v budoucnosti je zajištěn. Pro dárce je pak hlavní výhodou získávání benefitů za dar, který bude organizaci převeden až po jeho smrti. 25 Na druhou stranu, přesvědčit dárce, aby organizaci zahrnul do své poslední vůle, je poměrně náročný a hlavně dlouhodobý proces, který organizaci stojí velké úsilí. 26 Tento proces se však opírá o podobné nebo stejné principy jako práce s běžnými dárci (tedy těmi, kteří darují teď a nikoliv v budoucnosti), protože právě z běžných dárců mohou vzejít takoví zůstavitelé. Teorie o budování vztahů a vůbec práci s individuálními dárci, které jsou popsány v následujících kapitolách, se proto budou týkat i jich. 25 Srov. KOTLER, P. SCHEFF, J. Standing room only s Srov. CICONTE Barbara L., JACOB Jeanne G. Fundraising Basics: A Complete Guide s

19 2.2 Vnitřní organizace práce s individuálními dárci Než se však k samotným postupům budování vztahů s dárci dostaneme, je třeba zmínit, že celkovou úspěšnost práce s dárci může ovlivňovat i způsob, jakým je formálně v rámci dané instituce organizována. Prvním faktorem je forma organizace samotných dárců. Nejčastější je jistě jejich sdružování v tzv. klubech v rámci jednotlivých kulturních institucí. Výhodou klubů je zejména to, že díky nim instituce dokážou vytvářet jasnou komunikaci směrem ke svým (potenciálním) dárcům a zároveň dárcům umožňují snadnější orientaci v záležitostech, které se jich týkají. Z českého prostředí známe například Klub mecenášů Národního divadla Brno, Mecenášský klub Národního divadla, Klub přátel centra DOX, Klub přátel Musea Kampa nebo Klub Philharmonia (Pražské komorní filharmonie). Kluby nemají svou vlastní právní subjektivitu a jsou tedy součástí dané instituce. Také z toho důvodu mají většinou totožnou tvář jako jejich mateřské organizace (sdílejí korporátní identitu) a pokud mají vlastní logo, je vždy ve stejném stylu jako logo samotné instituce. Vizuální propojení klubu a organizace je v tomto případě velmi vhodné - cílem je, aby si dárce na první pohled klub s organizací spojil a odlišný vzhled by tudíž mohl být matoucí. Kluby ale nejsou jedinou možností, jak s dárci srozumitelně komunikovat. První alernativou je vytvořit vedle organizace například občanské sdružení, jak je tomu u Národní galerie, která dárce sdružuje ve Společnosti přátel Národní galerie v Praze. Jihočeské divadlo pak poskytuje příklad druhé cesty, a to konkrétně založení nadačního fondu. Nadační fond Jihočeského divadla je z podstaty své právní formy samostatný subjekt, registrovaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Výhodou je v tomto případě možnost samostatného vystupování, ale především zdánlivější transparentnost díky zákonným pravidlům. 27 Mezi nimi je například povinnost ustavení správní rady (o problematice správních rad pojednává příští kapitola) nebo nutnost jasného nadefinování účelu, za kterým je fond zřízen. 27 Nadační fondy a nadace se řídí zákonem č. 227/1997 Sb. o Nadacích a nadačních fondech. 20

20 Nadační fond se zřizuje za účelem poskytování pomoci Jihočeskému divadlu, a to zejména: na nákup spotřebního a investičního materiálu související s uměleckým výkonem, na umělecké honoráře vyplývající z autorského zákona č.121/2000 Sb. v platném znění, na dary fyzickým a právnickým osobám, na úhradu cestovních nákladů (diety, spotřeba pohonných hmot, ubytování apod.), na pořádání divadelních festivalů, kulturně vzdělávacích pořadů, případně jiných akcí podobného typu, na pronájem a případný nákup nemovitostí, na zvyšování odborné kvalifikace, na propagační produkce Jihočeského divadla a Nadačního fondu Jihočeského divadla. 28 Druhým podobným příkladem v tomto směru je pak Nadace Fidlovačka. Ta však byla původně založena za účelem zajišťování prostředků na opravy a rekonstrukci objektu bývalého Nuselského divadla 29 a její náplní mělo být i samotné provozování divadla (což se však z právního hlediska ukázalo jako neschůdné). 30 Z toho důvodu ji tedy nelze přímo srovnávat s Nadačním fondem Jihočeského divadla, protože jejím úkolem nebylo od počátku suplovat funkci dárcovského klubu a tedy systematicky pracovat s dárci. Má však potenciál tuto funkci zastávat nyní, protože jejími dalšími oficiálními účely jsou i podpora divadelního provozu v této budově a organizace a podpora všech forem divadelní činnosti. 31 Nadace obecně se řídí, stejně jako nadační fondy, určitými 28 Srov. Obchodní rejstřík: Nadační fond Jihočeského divadla [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://obchodnirejstrik.cz/nadacni-fond-jihoceskeho-divadla /> 29 Obchodní rejstřík: Nadace Fidlovačka [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://obchodnirejstrik.cz/nadace-fidlovacka /> 30 TÖPFER, T. Diplomový seminář. Přednáška. Praha : AMU Obchodní rejstřík: Nadace Fidlovačka [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://obchodnirejstrik.cz/nadace-fidlovacka /> 21

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci

CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci 1 CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci Filantropie, sponzorství, dobrovolnictví se může uplatňovat vůči všem osobám bez rozdílu věku, pohlaví, zdraví atd. Soustředíme se na

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

Vytváření alumni programů Jana Ledvinová, Workshop KREDO, Praha,

Vytváření alumni programů Jana Ledvinová,  Workshop KREDO, Praha, Vytváření alumni programů Jana Ledvinová, www.fundraising.cz Workshop KREDO, Praha, 15. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Proč vytvářet absolventské programy? Fundraising ze soukromých zdrojů je pro univerzitu

Více

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s.

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. STANOVY SPOLKU I. Úvodní ustanovení 1. Klub přátel Cyrilometodějské školy v Brně, ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS V následujících ustanoveních naleznete podmínky registrace a užívání dárcovského komunitního portálu Filantros. Provozovatelem portálu Filantros je občanské sdružení

Více

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Předem Vám děkujeme za vyplnění následující otázek. Věnujte, prosíme, patřičnou pozornost i poznámkám pod zněním otázek. realizační tým

Více

OBSAH: Zkratka. Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. SF-DHR, o. s. Logo SPF. Výroční zpráva 2013 Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s.

OBSAH: Zkratka. Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. SF-DHR, o. s. Logo SPF. Výroční zpráva 2013 Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svatý Floriána Dobrovolní hasiči roku, o. s. OBSAH: OBSAH... 2 1. Úvodní slovo... 3 2. Základní údaje o sdružení... 4 3. Statutární orgán... 4 4. Poslání občanského sdružení... 5 5.

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji 2015

Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji 2015 Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji 2015 Andrea Štolfová Konzultant neziskové organizace SANEK Ponte 10. prosince 2015 SANEK Ponte, o.s. Vize: moderně vedená

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY Čl. I Název, zkratka a sídlo Název spolku zní Spolek pro Skvrňov. Používaná zkratka spolku je SpS (dále jen spolek nebo SpS). Sídlem SpS je: Skvrňov č.p. 30, 281 44. Spolek pro

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský sociální

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

MIKROEKONOMIKA. Ekonomika neziskových organizací

MIKROEKONOMIKA. Ekonomika neziskových organizací MIKROEKONOMIKA Ekonomika neziskových organizací Společenský význam neziskových organizací Nezisková organizace (nonprofit, nověji not-for-profit) = organizace, jejímž posláním je něco jiného než tvorba

Více

Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5)

Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5) 116 Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5) dar (gift) Dobrovolný převod majetku nezištně a bez protihodnoty. K podstatným náležitostem daru patří způsobilost dárce, úmysl dárce,

Více

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013 Brno JUDr. Věra Vojáčková,

Více

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST KOMERČNÍ SFÉRY Ing. Milan Venclík, MBA SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA Společenská odpovědnost firem (Corporate SocialResponsibility CSR) se stala fenoménem současné doby. Přestože

Více

Stanovy spolku Golf Club Hostivař. Článek 1 Název, trvání spolku. 2. Klub je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Stanovy spolku Golf Club Hostivař. Článek 1 Název, trvání spolku. 2. Klub je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Stanovy spolku Golf Club Hostivař Článek 1 Název, trvání spolku 1. Název spolku je Golf Club Hostivař, z.s. (dále jen Klub ). 2. Klub je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

STATUT. nadačního fondu. Nadační fond Advance Institute. Čl. 1 Název a sídlo nadačního fondu. Nadační fond Advance Institute (dále jen nadační fond )

STATUT. nadačního fondu. Nadační fond Advance Institute. Čl. 1 Název a sídlo nadačního fondu. Nadační fond Advance Institute (dále jen nadační fond ) STATUT nadačního fondu Nadační fond Advance Institute 1.1. Název nadačního fondu zní: Čl. 1 Název a sídlo nadačního fondu Nadační fond Advance Institute (dále jen nadační fond ) 1.2. Sídlo nadačního fondu

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací METODIKA ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 1. Popis problematiky Výše nákladů na propagaci/fundraising a administrativu/řízení organizace je podstatnou informací pro

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015)

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) Nadační fond CANI PREAMBULE Nadační fond CANI si klade za cíl vybudovat, provozovat a podporovat výcvik canisterapeutických psů, terapii za pomoci canisterapie,

Více

Situační analýza Muzea hraček Lednice

Situační analýza Muzea hraček Lednice JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Katedra Dramatických umění Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer státní správy v České republice je posílení a podpora

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Preambule Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. bylo založeno s vědomím významu výzkumné činnosti

Více

STANOVY Podzvičinsko, z. s.

STANOVY Podzvičinsko, z. s. STANOVY Podzvičinsko, z. s. Pracovní verze k 3. 12. 2015 Zpracovala: Kateřina Karešová a Ludmila Škvrnová I. Úvodní ustanovení Dle nového občanského zákoníku, 89/2012 Sb. 2014 se mění název Sdružení Podzvičinsko

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Klub Domino, Dětská tisková agentura, z. s. Stanovy spolku

Klub Domino, Dětská tisková agentura, z. s. Stanovy spolku 1 Klub Domino, Dětská tisková agentura, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Klub Domino, Dětská tisková agentura, z. s. (dále jen spolek ) má sídlo na adrese Jašíkova 1536, 149 00 Praha 11. Anglický

Více

Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s.

Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s. Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s. Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Název spolku je: Síť ekologických poraden STEP, z. s. (dále jen Spolek ). 2. Spolek používá zkrácený název STEP, jenž

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení Stanovy organizace OliMali stanovy občanského sdružení 1. Základní ustanovení a) Název sdružení: OliMali b) OliMali (dále jen sdružení) je neziskové, charitativní sdružení k poskytování obecně prospěšných

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s.,

KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE platný pro rok 2016 PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer státní správy v České republice

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Sídlo spolku:

Více

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který STANOVY Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Spolek českých právníků Všehrd (dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku je 110 00 Praha l, náměstí Curieových 901/7. 3. Předmětem činnosti je spolková

Více

Stanovy České informační společnosti, o.s.

Stanovy České informační společnosti, o.s. Stanovy České informační společnosti, o.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 Hlava I. Základní ustanovení Článek 1. 1. Česká informační společnost, o.s. (dále jen ČIS), je dobrovolné zájmové sdružení občanů

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Tělovýchovná jednota Přelovice, z.s.

Tělovýchovná jednota Přelovice, z.s. STANOVY Tělovýchovná jednota Přelovice, z.s. I. Úvodní ustanovení 1. Tělovýchovná jednota Přelovice, z.s. (zapsaný spolek) je spolkem dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Více

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Č.j. 52761/2013 Zřizovací listina státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Ministerstvo kultury České republiky vydává podle 3 zákona č. 203/2006 Sb., o některých

Více

FUNDACE DLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU č. 89/2012, Sb.

FUNDACE DLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU č. 89/2012, Sb. Přednáška 3 FUNDACE DLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU č. 89/2012, Sb. Využito materiálů kolegy Mgr. Vlastimila Vitoula, PF MU is.muni.cz - Studijní materiály k předmětu BPV_ERNO + Materiálů kolegy mgr. Jaroslava

Více

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor Ekonomika III. ročník 010_Neziskový sektor Společnost potřebuje ziskový i neziskový sektor. Neziskový sektor může ve společnosti fungovat pokud: společnost je schopna část svých prostředků pro něj vyčlenit

Více

SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s.

SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s. SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s. STANOVY SPOLKU Čl. I Název a sídlo Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky Management Literatura Čáslavová, E. Management sportu. Praha: EWPC, 2000. Veber, J. Management. Praha: Management Press, 2005. Bělohlávek, F. Management. Olomouc: Rubico, 2001. Daňhelová, Š. Vybrané kapitoly

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ Praha, 14. srpna 2012 PR Klub, nezávislé sdružení odborníků a příznivců oboru public relations, zrealizovalo během července 2012 menší průzkum mezi marketéry a PR

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách (dále jen spolek ) má

Více

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení Stanovy občanského sdružení I. Název Český institut pro supervizi II. Sídlo a působnost profesního sdružení 1. Sídlem profesního sdružení je Křižíkova 76/61, Praha 8, 186 00 2. Působnost profesního sdružení

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Distanční studijní opora Iva Tichá Miroslava Vaštíková Karviná 2013 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE Preambule Institut personalistiky je odborným pracovištěm Fakulty podnikohospodářské zřízeným ve smyslu čl. 5 Statutu Fakulty podnikohospodářské

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer územní samosprávy v České republice je posílení

Více

Partnerství, sponzoring APO

Partnerství, sponzoring APO Partnerství, sponzoring Co je Asociace profesionálních obchodníků () je nezávislá nezisková organizace sdružující členy, kteří se profesionálně zabývají obchodní činností v roli obchodníků, manažerů nebo

Více

Z ř i z o v a c í l i s t i n a

Z ř i z o v a c í l i s t i n a V Hradci Králové dne Čj. K R Á L O V É H R A D E C K Ý K R A J Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje Z ř i z o v a c í l i s t i n a Příspěvkové organizace Královéhradeckého

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Stanovy spolku Mushing team Ostrava, z.s.

Stanovy spolku Mushing team Ostrava, z.s. Stanovy spolku Mushing team Ostrava, z.s. Čl. 1 Název a sídlo Spolek Mushing team Ostrava, z.s. (dále jen spolek MTO ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Stanovy občanského sdružení Gabriela o.s. I. Úvodní ustanovení 1/ Občanské sdružení s názvem Gabriela o.s. /dále jen sdružení / je občanským sdružením, určeným k morální, hmotné

Více

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s.

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s. Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s. (dále jen "Společnost") 1. ZAKLADATELÉ, NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1 Zakladatelem Společnosti je: společnost Josefínka s.r.o., IČ: 246

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze 1 Září 2016 Město Bystřice nad Pernštejnem

Více

Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky

Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky Preambule Vědomi si potřeby a odpovědnosti za obnovu a rozvoj duchovního a společenského života na venkově, ve kterém spatřujeme historické kořeny národní

Více

komunitní portál o rekodifikaci

komunitní portál o rekodifikaci K NOZ 353: 353 (1) Nadace nesmí poskytnout nadační příspěvek osobě, která je členem jejího orgánu nebo která je zaměstnancem nadace, ani osobě jim blízké. (2) Nejsou-li pro to důvody zvláštního zřetele

Více

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s.

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Část I. Základní ustanovení 1 Název, sídlo a působnost spolku 1. Název spolku: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z. s. 2. Asociace institucí

Více

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. ROZBOR: Postavení občanského sdružení a postavení obecně prospěšné společnosti (v současné právní úpravě i ve světle nového občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014) I. Občanské sdružení: Úprava občanského

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval:

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval: Řád 1. 1. 2010 30.7.2010 8 1 Vypracoval: Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA datum: datum: podpis: podpis: Řád 1. 1. 2010 30.7.2010 8 2 1. ZALOŽENÍ, VZNIK A PŘEDMĚT

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Stanovy APEK. 1 Název a sídlo Asociace. 2 Právní postavení Asociace. 3 Cíl činnosti Asociace. 4 Předmět činnosti Asociace

Stanovy APEK. 1 Název a sídlo Asociace. 2 Právní postavení Asociace. 3 Cíl činnosti Asociace. 4 Předmět činnosti Asociace Stanovy APEK 1 Název a sídlo Asociace 1.1 Název Asociace je "Asociace pro elektronickou komerci", zkráceně APEK. 1.2 Sídlem Asociace je Praha, Sokolská 23, 120 00 Praha 2. 2 Právní postavení Asociace 2.1

Více

Kategorizace subjektů OP ŽP

Kategorizace subjektů OP ŽP Příloha č. 5 k č. j.: 1889/M/10, 36724/ENV/10 Kategorizace subjektů OP ŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 1 Obce a města pozdějších

Více

Stanovy Potápěčský klub XY, pobočný spolek SČP Sídlo PSČ Město, Ulice č.p./č.o.

Stanovy Potápěčský klub XY, pobočný spolek SČP Sídlo PSČ Město, Ulice č.p./č.o. Svaz českých potápěčů, z.s. Stanovy Potápěčský klub XY, pobočný spolek SČP Sídlo PSČ Město, Ulice č.p./č.o. Tato novela Stanov byla schválena členskou schůzí dne DD.MM.RRRR Článek I. Úvodní ustanovení,

Více

Stanovy občanského sdružení LEPŠÍ KOSTELEC o.s.

Stanovy občanského sdružení LEPŠÍ KOSTELEC o.s. Stanovy občanského sdružení LEPŠÍ KOSTELEC o.s. Název a sídlo: Občanského sdružení, které bude užívat název LEPŠÍ KOSTELEC o.s., se sídlem Smržická 884, 798 41 Kostelec na Hané (IČO: 28553837). Místem

Více

STANOVY SPOLKU. Článek 2. Účel a hlavní činnost spolku

STANOVY SPOLKU. Článek 2. Účel a hlavní činnost spolku STANOVY SPOLKU Název: Spolek přátel Gymnázia Arabská z. s. IČ: 452 47 099 (zkrácený název: SPGA) Sídlo: Praha 6, Arabská 14, PSČ 160 00 Statutární orgán: Výbor spolku Článek 1. Základní ustanovení 1. Spolek

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

Stanovy Unie rodičů při 5. ZŠ Mladá Boleslav, z. s.

Stanovy Unie rodičů při 5. ZŠ Mladá Boleslav, z. s. Stanovy Unie rodičů při 5. ZŠ Mladá Boleslav, z. s. I. Občanské sdružení Unie rodičů při 5. ZŠ založené dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského

Více

Dotační program MO Plzeň 1 na rok 2016 pro oblast sportu, tělovýchovy, volnočasových aktivit a kultury určený pro fyzické a právnické osoby

Dotační program MO Plzeň 1 na rok 2016 pro oblast sportu, tělovýchovy, volnočasových aktivit a kultury určený pro fyzické a právnické osoby Dotační program MO Plzeň 1 na rok 2016 pro oblast sportu, tělovýchovy, volnočasových aktivit a kultury určený pro fyzické a právnické osoby Žádosti posuzuje Komise pro sport, mládež a kulturu Dotační programy

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2015 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

STANOVY Tělovýchovné jednoty Sport pro všechny Dýšina, z. s.

STANOVY Tělovýchovné jednoty Sport pro všechny Dýšina, z. s. STANOVY Tělovýchovné jednoty Sport pro všechny Dýšina, z. s. 1. Základní ustanovení 1.1 Sdružení se nazývá Tělovýchovná jednota Sport pro všechny, z. s. V běžném korespondenčním styku nebo při propagaci

Více

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 CRM pro neziskovky, o. s. www.crmproneziskovky.cz Obsah 1. Organizace... 2 2. Poslání... 2 3. Historie... 2 4. Organizační struktura... 2 5. Vznik sdružení 2012... 2 6. Činnost sdružení...

Více

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s.

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Spolek Amelie, z.s. vznikl pod názvem Amelie, o.s. v roce 2006 a byl zapsán v rejstříku občanských sdružení Ministerstva vnitra České republiky

Více

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society Stanovy občanského sdružení Přátelé New Renato Community Society čl. I Název a sídlo 1. Název sdružení je Přátelé New Renato Community Society, ve zkratce Přátelé NRCS. 2. Sídlem sdružení je Dvořišťská

Více

Stanovy občanského sdružení Star Aliance

Stanovy občanského sdružení Star Aliance Stanovy občanského sdružení Star Aliance Čl. I. Základní ustanovení 1. název občanského sdružení zní: Star Aliance (dále jen Sdružení), jež je dobrovolným, nezávislým a neziskovým sdružení osob. 2. Sdružení

Více

Kategorizace subjektů OPŽP

Kategorizace subjektů OPŽP Příloha č. 3 k č. j.: 3066/M/15, 63348/ENV/15 Kategorizace subjektů OPŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších a zákon č. 131/2000

Více

Smlouva o partnerství. v Místní akční skupině Blatensko, o.p.s.

Smlouva o partnerství. v Místní akční skupině Blatensko, o.p.s. Smlouva o partnerství v Místní akční skupině Blatensko, o.p.s. Smlouva nepojmenovaná dle 1746 odst. 2 NOZ závazek spolupráce Smluvní strany specifikované v čl. I této smlouvy se dohodly a svobodně rozhodly

Více