Obsah. Poslání nadace. Úvodní slovo Ing. Hany Švábové, předsedkyně správní rady nadace. Orgány nadace. Činnost nadace. Správa příspěvku z NIF I. a II.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Poslání nadace. Úvodní slovo Ing. Hany Švábové, předsedkyně správní rady nadace. Orgány nadace. Činnost nadace. Správa příspěvku z NIF I. a II."

Transkript

1 Nadace 700 let města Plzně Obsah Poslání nadace Úvodní slovo Ing. Hany Švábové, předsedkyně správní rady nadace Orgány nadace Činnost nadace Správa příspěvku z NIF I. a II. Grantová pravidla Přehled poskytnutých nadačních příspěvků Přijaté finanční prostředky Finanční zpráva Vyjádření auditora 1

2 Výroční zpráva za rok 2005 POSLÁNÍ NADACE Nadace 700 let města Plzně je právnickou osobou a byla zřízena dne 14. ledna Ve smyslu zákona 227/1997 Sb. bylo schváleno, že i po transformaci podle nového zákona o neziskových organizacích zůstane tato instituce nadací, a na základě tohoto rozhodnutí byla v lednu 1999 zaregistrována u Krajského obchodního soudu v Plzni. Nadace podporuje projekty směřující k rozvoji a obnově města Plzně, jejichž cílem je zlepšení životních podmínek obyvatel města a jeho propagace. Jejím cílem je vytvářet dobré předpoklady pro další rozvoj města, jeho vzhledu a pestřejší nabídky kulturních, sportovních, společenských, humanitárních a dalších aktivit. V rámci svého poslání nadace spolupracuje se společenskými, vzdělávacími a zájmovými organizacemi, se státními orgány, s vědeckými, uměleckými, hospodářskými, podnikatelskými kruhy i s jednotlivými občany. 2

3 Nadace 700 let města Plzně Vážení přátelé, nadešel čas, abychom předložili výsledky činnosti za uplynulý rok a bilancovali, co dobrého či špatného rok 2005 Nadaci 700 let města Plzně přinesl. Ráda bych na tomto místě poděkovala svým kolegům ze správní rady, členům dozorčí rady a zaměstnancům nadace za jejich spolehlivou práci. Jsem ráda, že mohu říci, že jsou všichni zárukou vzorného hospodaření s prostředky, které do nadace směřují od našich partnerů na podporu projektů pro zlepšení života v našem krásném městě. Již tradičně Nadace 700 let města Plzně podpořila několik desítek projektů. Věřím, že bude stejně úspěšná i v letech budoucích a společně budeme pokračovat v cestě, kterou započal zakládající člen a do svého úmrtí v říjnu loňského roku i předseda správní rady nadace pan Bohumil Kulhánek. Věřím, že i v roce 2006 se Nadace 700 let města Plzně stane důvěryhodným partnerem pro své spolupracovníky, dárce i sponzory a že se nám společně podaří naplnit vytýčené záměry. Ing. Hana Švábová předsedkyně správní rady 3

4 Výroční zpráva za rok 2005 Správní rada Nadace 700 let města Plzně Bohumil Kulhánek, předseda do října 2005 Ing. Hana Švábová, předsedkyně od prosince 2005 JUDr. Jan Blažek, místopředseda PhDr. Eva Beranová, člen RNDr. Emil Chochole, CSc., člen Vladimír Líbal, člen Eva Maříková, člen Václav Samek, člen Dozorčí rada Nadace 700 let města Plzně Ing. Jiří Pavlík, předseda Ing. Radoslava Mikulášková, člen Ing. Hana Švábová, do listopadu 2005 Zaměstnanci Nadace 700 let města Plzně Ing. Miloslav Raboch, CSc., výkonný ředitel Lenka Bílá, asistentka ředitele Yvona Nováková, sekretariát do července 2005 Alena Kozáková, sekretariát od srpna

5 Nadace 700 let města Plzně Činnost nadace Nadace 700 let města Plzně se po celou dobu od svého založení až po současnost snaží účelně nakládat s prostředky, které jsou jí poskytovány nejen statutárním městem Plzeň, ale i množstvím dalších sponzorů a dárců. Každoročně se může pochlubit tím, že podpoří téměř dvě stovky projektů nejrůznějšího zaměření od kulturních aktivit přes sport, humanitární akce až po vydání zajímavých publikací nebo zvukových nosičů. V oblasti kulturních aktivit se již stala pravidelným partnerem nejvýznamnějších festivalů, které se v našem městě konají. Ať už se jedná o filmový festival Finále či Hrákula, Mezinárodní festival Divadlo, tradiční Folklorní festival, nebo o festival Smetanovské dny. Již několikrát podpořila cyklus koncertů na zámku Kozel nebo ve Velké synagoze. V roce 2005 se stala partnerem Západočeského muzea v Plzni při realizaci jedinečné výstavy Tajemná Indonésie Tamtamy času. Uvedené akce jsou pouze malým výčtem z těch, na jejichž realizaci se v této oblasti podílela. Stejně důležitá jako kulturní aktivity je pro využití volného času obyvatel našeho města i oblast sportu. Z téměř 60. sportovních akcí, na kterých se nadace podílela, lze jmenovat například 9. světovou turistickou olympiádu IVV, Evropský pohár mládeže v moderním trojboji, Extraligu cyklistické kritérium nebo Halové mistrovství ČR mužů v tenise. U některých sportovních akcí není důležitý výsledek, ale hlavně smysl jejich konání. Mezi takové projekty musíme zařadit Běh Terryho Foxe, Mezinárodní setkání zdravotně postižené mládeže Hry bez hranic nebo Celostátní sportovní hry sluchově postižených žáků. Velkou pozornost věnuje nadace pomoci zdravotně, mentálně nebo jinak postiženým spoluobčanům, a tak pomohla v uplynulém roce zajistit několik návštěv zdravotních klaunů na Dětské klinice Fakultní nemocnice v Plzni či zakoupit speciální přístroje pro operace nedonošených dětí, podílí se na vybudování rehabilitační zahrady s hřištěm pro klienty Křesťanského střediska Radost v Merklíně. S podporou nadace vznikla v Plzni kavárna a čajovna Kačaba, ve které našli uplatnění i občané s mentálním postižením. Do speciálních škol pro zrakově postižené děti v Plzni byla zakoupena kompenzační pomůcka kapesní kamerová lupa. Vydavatelská a publikační činnost byla zastoupena fotografickou knihou Plzeňský kraj z nebe nebo výjimečnou publikací A PŘINESLI NÁM SVOBODU, která ve fotografiích dokumentuje osvobozování našeho kraje v květnu Při obnově památek se nadace zaměřila na realizaci nasvícení dominanty Plzeňska hradu Radyně, dále byla obnovena plastika Ukřižování, která je umístěna na katedrále sv. Bartoloměje. Příspěvek byl poskytnut také na dokončení fasády kostela sv. Petra a Pavla v Plzni-Liticích. Kromě projektů, na které nadace jen částečně přispívá, realizuje také každoročně některé vlastní. K největším z nich patří již tradičně Historický víkend v polovině června, kdy se v různých částech města konají slavnosti, zaměřené vždy na vybrané historické období. 5

6 Výroční zpráva za rok 2005 Další takovou akcí je ples nadace, na němž jsou oceňováni největší sponzoři a nejvýznamnější projekty uplynulého roku. V roce 2005 na něm byla poprvé udělena hudební cena Nadace 700 let města Plzně Plzeňský Orfeus za mimořádné úspěchy a reprezentaci města v oblasti vážné hudby. Tato cena je určena pro studenty plzeňských středních a vysokých škol a žáky základních uměleckých škol. Prvními laureáty této ceny se stali za rok 2004 Jarmila Vlachová akordeon, Aleš Briscein zpěv, Štěpán Pražák housle. Nadace je také tradičním partnerem města Plzně při květnových oslavách osvobození americkou armádou. V roce 2005 přispěla k uspořádání výstav s tematikou tohoto výročí a II. světové války, na přípravu DVD a fotografické publikace nebo na slavnostní koncert. V září se poprvé uskutečnily také Plzeňské dny v Senátu. Na tomto víkendovém setkání v Praze v prostorách Valdštejnské zahrady bylo představeno město a jeho nejbližší okolí, prezentovali se zde zástupci kulturních institucí a zájmových organizací. Celkově bohatý program významně přispěl k propagaci našeho města. I v roce 2006 bude Nadace 700 let města Plzně podporovat aktivity, které jsou přínosem pro občany a návštěvníky našeho města. Věříme, že svoji vstřícnost nadaci zachovají i její partneři městské instituce, podnikatelské subjekty i dobrovolníci, kteří pomáhají tento cíl naplnit. Oblasti projektů Počet projektů Výše vynaložených finančních prostředků v tis. Kč Kultura Sport Humanitární aktivity Vydavatelské aktivity Obnova památek Vlastní projekty Graf 1 Počet podpořených projektů v jednotlivých oblastech Graf 2 Grafické znázornění finanční podpory jednotlivých oblastí 6

7 Nadace 700 let města Plzně 7

8 Výroční zpráva za rok 2005 Správa příspěvku z Nadačního investičního fondu (NIF) 1. Výše příspěvku z NIF přidělená v: I. etapě: , Kč připsáno na účet nadace v listopadu 1999 II. etapě: , Kč připsáno na účet nadace dne 9. dubna , Kč připsáno na účet nadace dne 3. dubna , Kč připsáno na účet nadace dne 18. prosince , Kč připsáno na účet nadace dne 2. prosince Výše příspěvku vložená do nadačního jmění a částka, kterou může příjemce v průběhu nejbližších 2 let použít přímo na realizaci vlastních projektů: Všechny přijaté příspěvky z NIF I. a NIF II. byly vloženy do nadačního jmění příjemce. 3. Způsob vložení příspěvku do nadačního jmění k : , Kč připsáno na účet nadace v listopadu 1999 a finance jsou uloženy na účtu vedeném Komerční bankou, a.s , Kč připsáno na účet nadace dne 9. dubna Na portfoliový účet vedený Komerční bankou, a.s., je vloženo , Kč a , Kč vloženo do Investiční společnosti ŽB-Trust, a.s. Balancovaný fond nadací , Kč připsáno na účet nadace dne 3. dubna 2003 a následně vloženo do fondu ČSOB nadační, OB Invest, investiční společnost, a.s , Kč připsáno na účet nadace dne 18. prosince 2003 a následně uloženo na termínovaný účet u ČSOB, a.s , Kč připsáno na účet nadace dne 2. prosince 2004 a následně uloženo takto: , Kč na termínovaný účet u ČSOB, a.s., , Kč uloženo na účet správy nadačního jmění vedeného Českou spořitelnou, a.s. 4. Výše výnosů účetně přijatých v roce 2005: ,08 Kč 8

9 Nadace 700 let města Plzně 5. Užití výnosů při zachování podmínky, že min. 80 % musí být poskytnuto třetí osobě (granty) a max. 20 % může být užito na správu nadace nebo zvýšení nadačního jmění, a to nejpozději do konce následujícího roku: 5.1. zůstatek výnosů z minulého roku, z toho: částka určená na granty ,73 Kč, tj. 100 % částka určená na správu nadace výše výnosů v běžném roce (2,71 % zhodnocení), z toho: částka určená na granty ,08 Kč, tj. 100 % částka určená na správu nadace rozdělení výnosů v běžném roce, z toho: částka rozdělená na granty , Kč, tj. 98,32 % částka využitá na správu nadace , Kč, tj. 1,68 % částka využitá na zvýšení základního jmění zůstatek nerozdělených výnosů z příspěvku NIF, k rozdělení v roce následujícím: částka určená na granty ,81 Kč, tj. 100 % částka určená na správu nadace z výdajů použitých na správu nadace bylo uhrazeno vyhlášení grantů (inzeráty) a poštovné spojené s vyrozuměním žadatelů. 6. Grantová pravidla Grantová pravidla pro poskytování nadačních příspěvků z výnosů příspěvku z NIF 1) Účel nadačních příspěvků z výnosů příspěvku z NIF a) Nadace poskytuje nadační příspěvky z výnosů z příspěvku z NIF v souladu s obecně prospěšným cílem, k němuž byla zřízena, tj. k podpoře regionálně zaměřených aktivit. b) Nadační příspěvky z výnosu z příspěvku z NIF jsou poskytovány zejména k těmto účelům: i) propagace a realizace projektů z regionální kultury, sportu, humanitárních aktivit a obnovy památek, ii) ocenění několika nejprospěšnějších akcí s účastí organizace z města Plzně. 2) Uchazeči o nadační příspěvek a) O nadační příspěvek se mohou ucházet i) občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, veřejnoprávní instituce a účelová zařízení církví, ii) nadace a nadační fondy, pokud se smluvně zaručí, že nejméně 80 % poskytnutých prostředků užijí ve prospěch třetích osob a nejvýše 20 % na správu nebo na navýšení nadačního jmění, iii) příspěvkové a rozpočtové organizace, pokud se smluvně zaručí, že na podpořenou akci nebo projekt zabezpečí alespoň 50 % rozpočtových nákladů. 9

10 Výroční zpráva za rok 2005 b) Nadační příspěvek z výnosů z příspěvku z NIF nelze poskytovat přímo fyzickým osobám. Tím není omezena podpora fyzických osob na základě rozhodnutí právnické osoby, které poskytne nadace nadační příspěvek z výnosu z příspěvku z NIF. 3) Rozhodnutí o členění výnosů z příspěvku z NIF a) Nejpozději do konce dubna každého kalendářního roku rozhodne správní rada nadace o členění výnosů z příspěvku z NIF na tyto části: i) část určená pro podporu aktivit na území města Plzně, ii) část určená pro podporu aktivit v ostatních regionech České republiky, iii) část určená pro ocenění několika nejprospěšnějších akcí s účastí alespoň jedné organizace z města Plzně, iv) část určená na navýšení nadačního jmění, v) část určená ke krytí nákladů spojených s přidělováním nadačních příspěvků a péčí o nadační jmění. b) Podíl z celkových výnosů připadající na položky podle bodů 3/a/iv a 3/a/v nesmí v souhrnu přesáhnout 20 %. 4) Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí nadačního příspěvku a) Nadace vyhlašuje vždy nejpozději k 31. lednu kalendářního roku témata pro předkládání projektů, na která se pro následující rok vyhlašuje výběrové řízení podle bodu 3/a/i a 3/a/ii. b) Nadace je oprávněna vyhlásit jednou ročně též soutěž o ceny za nejprospěšnější akce s účastí alespoň jedné organizace z města Plzně ve smyslu bodu 3/a/iii. c) Podmínky výběrového řízení vyhlásí nadace obvykle i) v bulletinu vydávaném Informačním centrem neziskových organizací (ICN), ii) oznámením v regionálním Plzeňském deníku, iii) na internetu. 5) Žádost o nadační příspěvek a) Žádosti o nadační příspěvek se podávají v uzavřené obálce zřetelně označené v souladu s vyhlášenými podmínkami na adresu nadace v jedenácti vyhotoveních nejpozději v poslední den stanovené lhůty pro podávání přihlášek. Za splnění lhůty se považuje předání přihlášky pověřenému pracovníkovi nadace do hod. příslušného dne nebo předání k doručení poštovní doporučenou zásilkou v poslední den lhůty. Žádosti podané po stanoveném termínu nebudou přijaty do výběrového řízení. Žádosti není možné podávat elektronickou poštou nebo faxem. b) Žádost podává osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby, která je žadatelem. Své oprávnění k jednání doloží výpisem z nadačního rejstříku, z rejstříku obecně prospěšných společností, u občanských sdružení stanovami sdružení a rozhodnutím příslušného orgánu o jmenování osoby oprávněné k jednání jménem sdružení, u ostatních žadatelů jiným dokladem o právní subjektivitě a o ustanovení oprávněné osoby. c) Žádost obsahuje tyto údaje: i) Datum podání žádosti, ii) Základní údaje o žadateli dokládá se výpisem z příslušného rejstříku nebo jiného registru. Subjekty, které nejsou zapsány v rejstříku u rejstříkového soudu, doloží IČO výpisem z registru ekonomických subjektů vedeného ČSÚ. iii) Uvedení účelu, na který je nadační příspěvek žádán. Žadatel uvede 10

11 Nadace 700 let města Plzně (1) současný stav toho, co má být z projektu podpořeno, (2) zda příspěvek povede ke zlepšení stávajícího stavu nebo jeho vyřešení, (3) zda se na řešení bude podílet i jiný subjekt a s jakou účastí osobní, materiální nebo finanční, (4) údaje o osobách, které budou nadací podpořenou aktivitu zajišťovat jméno a příjmení, rodné číslo, trvalý pobyt, profesní charakteristika, resp. odbornost. iv) Údaj o celkové finanční částce, která je od nadace žádána (viz též bod vi). v) Informace o příspěvcích požadovaných na tentýž účel z jiných zdrojů v členění na: (1) žádané nebo očekávané s uvedením (a) poskytovatele příspěvku, (b) výše požadovaného příspěvku, nebo (2) poskytnuté s uvedením (a) poskytovatele příspěvku, (b) výše poskytnutého příspěvku (c) údaje, kdy byl příspěvek poskytnut, (d) podmínek, za jakých byl příspěvek poskytnut. vi) Rozpočet na realizaci aktivity, na kterou je žádán příspěvek. Peněžní částky se uvádějí v tisících Kč v členění na: (1) celkovou částku nutnou k realizaci aktivity, na kterou je žádán příspěvek, (2) část pokrytou příjmy z vlastních aktivit žadatele, případně z příjmů souvisejících s aktivitou, (3) celkovou částku požadovanou od nadace v dalším členění na: (a) věcné plánované náklady, zejména drobný hmotný majetek, drobný nehmotný majetek, spotřební materiál, pronájmy, ostatní služby (práce na fakturu), sociální a zdravotní pojištění, cestovní náklady, (b) mzdové náklady, zejména mzdy pracovníků v pracovním poměru k žadateli, odměny podle dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti, (c) investiční náklady. (4) Způsob krytí finanční potřeby, není-li celá částka žádána od nadace a není-li zbývající náklad kryt již poskytnutými příspěvky z jiných zdrojů. (5) Jméno a příjmení kontaktní osoby odpovědné za projekt, včetně telefonického, faxového a elektronické spojení. (6) Podpis osoby oprávněné jednat za žadatele. d) K žádosti žadatel dále doloží: i) roční účetní závěrku za předchozí kalendářní rok, ii) výroční zprávu za předchozí kalendářní rok, pokud je žadatelem nadace, nadační fond nebo obecně prospěšná společnost; ostatní právnické osoby doloží výroční zprávu, pokud ji vydávají, popř. doloží jiný materiál s informacemi o své činnosti. e) Povinnost podle písmena d) je považována za splněnou, pokud žadatel doloží, že poskytl příslušné doklady nadaci před méně než 9 měsíci a prohlásí, že v údajích v nich obsažených nedošlo za toto období k žádné podstatné změně. 11

12 Výroční zpráva za rok ) Hodnocení žádostí o nadační příspěvek a) Žádosti o nadační příspěvek jsou po uzávěrce přihlášek nadací zkontrolovány po formální stránce. i) V případě, kdy je žádost neúplná a počet žadatelů o vypsané granty není dostačující k vyčerpání celé vyčleněné částky, vyzve nadace žadatele k doplnění žádosti a stanoví lhůtu pro doplnění. ii) V ostatních případech nebo nedodrží-li žadatel lhůtu stanovenou podle bodu i), vyřadí nadace neúplnou žádost a vrátí ji žadateli s tím, že v daném výběrovém řízení ztrácí možnost získat nadační příspěvek. b) K posouzení každé žádosti o nadační příspěvky podle bodu 3/a/i a 3/a/ii ustavuje správní rada dva posuzovatele. c) Posuzovatelé musí být určeni tak, aby byli odborně schopni žádost posoudit. d) Posuzovatel nesmí být členem orgánů posuzovaného subjektu a nesmí být v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k žadateli. Totéž platí pro osoby, které jsou k posuzovateli v příbuzenském vztahu. e) Posuzovatelé postupují při hodnocení žádostí vzájemně nezávisle. f ) Posuzovatel se v písemném hodnocení vyjádří k celkovému přínosu aktivity, na kterou je požadován příspěvek. Může navrhnout, aby si správní rada vyžádala od žadatele doplnění dalších dokladů nutných k objektivnímu posouzení žádosti. Posuzovatel vyjádří své doporučení nebo nedoporučení žádosti k poskytnutí příspěvku. Své stanovisko posuzovatel v hodnocení zdůvodní. g) Pokud posuzovatel zjistí, že by byl v konfliktu s ustanovením bodu 6/d, oznámí to písemně a neprodleně předsedovi správní rady nadace a požádá o uvolnění z posuzování žádostí. Předseda správní rady je povinen svěřit posouzení žádosti jinému posuzovateli nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byl o konfliktu zájmů informován. 7) Rozhodování o nadačních příspěvcích a) O poskytnutí nadačních příspěvků rozhodne správní rada nadace nejpozději do 60 dnů po uzávěrce výběrového řízení. b) Správní rada sestaví na základě stanovisek posuzovatelů podle kritérií stanovených v rámci vyhlášeného výběrového řízení pořadí žádostí doporučených oběma posuzovateli a rozhodne o zařazení nebo vyloučení žádostí doporučených pouze jedním posuzovatelem. c) Správní rada je oprávněna sestavené pořadí následně upravit tak, že žádosti podané žadateli, kterém již byl poskytnut nadační příspěvek z výnosů z příspěvku z NIF v minulých obdobích, posune v pořadí o tolik míst níže, kolikrát již byl žadateli nadační příspěvek z tohoto zdroje poskytnut. d) Správní rada je oprávněna oproti návrhu žadatele o příspěvek snížit poskytovanou částku za předpokladu, že si žadatel může zajistit prostředky na dofinancování z jiných zdrojů, nebo tehdy, lze-li bez závažné újmy rozpočet zkrátit o konkrétní položky. e) O přidělování nadačních příspěvků vede správní rada záznam, v němž je uveden počet přidělených nadačních příspěvků a jmenovitě výše každého poskytnutého nadačního příspěvku. Záznam musí být doložen rovněž seznamem zamítnutých žádostí. Přílohu k zápisu musí tvořit písemná vyjádření posuzovatelů k žádostem, pořadí doporučených žádostí, rozhodnutí správní rady o žádostech doporučených jen jedním posuzovatelem a seznam nedoporučených a odmítnutých žádostí. 12

13 Nadace 700 let města Plzně f ) O rozhodnutí správní rady o přidělení příspěvku nebo o rozhodnutí příspěvek neposkytnout musí být žadatel písemně vyrozuměn do 10 dnů ode dne rozhodnutí správní rady. g) Rozhodnutí správní rady nadace je konečné. 8) Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku a) O poskytnutí příspěvku uzavře nadace s žadatelem písemnou smlouvu. Ve smlouvě se uvede i) účel, k němuž je příspěvek poskytován, ii) doba, na kterou je příspěvek poskytován, iii) výše příspěvku ve specifikaci podle bodu 5/c/vi těchto pravidel, iv) povinnost žadatele doložit užití příspěvku ve stanoveném termínu a formě, v) povinnost žadatele omezit počet dalšího přerozdělování poskytnutých prostředků, vi) povinnost žadatele vyhovět požadavkům odstavce 2 těchto pravidel, vii) povinnost žadatele vrátit příspěvek, nebude-li použit v souladu s účelem, k němuž byl poskytnut, nebo odmítne-li žadatel užití příspěvku průkazně doložit, viii) povinnost žadatele zajistit ve stanoveném termínu dofinancování z jiných zdrojů v případě, kdy je příspěvek poskytován pouze na částečné pokrytí požadavku. b) Pokud žadatel odmítne podepsat smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku ve lhůtě stanovené správní radou, která však nesmí být kratší než 20 pracovních dní, je správní rada oprávněna použít nepoužité prostředky pro další nadační příspěvek žadateli, který následuje v pořadí doporučených žádostí za posledním žadatelem, kterému byl nadační příspěvek poskytnut. c) Nerozdělené prostředky je správní rada povinna použít po zaokrouhlení na celé tisíce korun českých dolů výlučně k navýšení nadačního jmění. Zbytek po zaokrouhlení může správní rada užít ve smyslu bodu 3/a/iii nebo 3/a/v. 9) Vyhodnocení užití nadačního příspěvku a) Dozorčí rada je oprávněna vyžádat si ke kontrole veškerou dokumentaci ke každé podané žádosti. b) Každoročně může dozorčí rada vylosovat alespoň jednu ze žádostí podaných nadaci v předchozím kalendářním roce a provést kontrolu celého postupu týkajícího se rozhodování o přijetí nebo odmítnutí vylosované žádosti. c) Správní rada nejpozději před vyhlášením témat na následující období vyhodnotí užití nadačních příspěvků udělených nadací v tomtéž období předchozího kalendářního roku. 10) Soutěž o ceny za nejprospěšnější akci podle bodu 3/a/iii a) Návrhy na ocenění nejprospěšnější akce podle bodu 3/a/iii jsou oprávněni předkládat správní radě nadace i) členové správní rady nadace, ii) členové odborných komisí nadace. b) Návrh musí obsahovat i) identifikaci akce (pořadatel, datum, místo, účel akce), ii) identifikaci organizace, která má být oceněna (název, právní forma, sídlo, kontaktní osoba, kontaktní údaje). c) Návrhy musí být předány členům správní rady spolu s pozvánkou na zasedání, nejpozději však 5 dní před zasedáním správní rady, na kterém bude o cenách rozhodováno. 13

14 Výroční zpráva za rok 2005 d) Správní rada posoudí návrhy podané ke stanovenému datu, nejpozději však ke dni odeslání pozvánky na zasedání správní rady svolané k vyhodnocení soutěže. e) Správní rada určí pořadí významnosti a rozhodne o počtu cen. f ) Správní rada je oprávněna neudělit žádnou cenu v soutěži. g) Správní rada oznamuje výsledek soutěže v regionálním tisku. h) Udělování cen za umístění v soutěži je správní rada oprávněna uspořádat přiměřeně slavnostním způsobem. 11) Dokumentace výběrového řízení a) Ředitel nadace vede evidenci došlých žádostí o nadační příspěvky podle bodů 3/a/i a 3/ a/ii a návrhů na udělení cen podle bodu 3/a/iii. b) Nadace archivuje po dobu pěti let po skončení výběrového řízení i) veškerou dokumentaci týkající se jednotlivých žádostí o poskytnutí příspěvku včetně posudků posuzovatelů a rozhodnutí příslušné odborné komise, ii) veškeré smlouvy, korespondenci, zprávy o hodnocení a další materiály týkající se jednotlivých poskytnutých příspěvků, iii) veškeré materiály týkající se návrhů do soutěže podle bodu 3/a/iii a jejího vyhodnocení. 12) Závěrečná ustanovení a) Tato grantová pravidla se stávají nedílnou součástí statutu nadace dnem registrace příspěvku z NIF jako součásti nadačního jmění nadace. b) Nadace je oprávněna v odůvodněných případech připojit k nadačnímu příspěvku udělenému podle těchto grantových pravidel rovněž nadační příspěvek poskytnutý na základě postupů pro udělování nadačních příspěvků z ostatních zdrojů nadace, stanovených správní radou nadace v souladu se statutem. 14

15 Nadace 700 let města Plzně 7. Výsledky výběrového řízení přehled příjemců grantů a přidělené částky. Věcné zaměření projektů. Výnosy z příspěvku z NIF I.: 1. Speciální školy pro sluchově postižené, Plzeň projekt 41. Celostátní sportovní hry sluchově postižených žáků , Kč 2. Slavia VŠ Plzeň SOFTBALL projekt Mistrovství České republiky v softballu kadetů , Kč 3. Pětibojařské sportovní centrum v Plzni projekt Mistrovství světa v moderním čtyřboji do 18 let , Kč 4. OPS při společnosti Pegisan, s.r.o. Sgrafito N 15 projekt Galerie Sgrafito N , Kč 5. Sdružení pro obnovu památek v Rokycanech a okolí projekt Kostelík u Ježíška fresky F. J. Luxa , Kč 6. Farní sbor ČCE v Plzni Korandův sbor projekt Obnova soklové omítky z umělého kamene , Kč 7. Římskokatolická farnost Plzeň-Litice projekt Dokončení opravy fasády věže kostela sv. Petra a Pavla , Kč 8. Pomocné tlapky, o.p.s. projekt Canisterapie pro seniory , Kč 9. Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež ve Zbůchu projekt Mezinárodní setkání postižené mládeže Hry bez hranic , Kč 10. Sdružení Ledovec projekt Terapeutické centrum Ledovec , Kč 11. Diakonie ČCE Středisko v Plzni projekt Kavárna Čajovna KaČa , Kč 12. Porozumění Sdružení nevidomých a slabozrakých projekt Zajištění plnohodnotného života seniorům , Kč 13. Náruč, občanské sdružení projekt Putovní tábor vozíčkářů Festina Lente , Kč 14. Motýl projekt Rehabilitační zájmové aktivity , Kč Výnosy z příspěvku z NIF II.: 1. Galerie města Plzně, o.p.s. projekt LES tématická výstava , Kč 2. Mezinárodní festival Divadlo Plzeň projekt Mezinárodní festival DIVADLO , Kč 3. Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti projekt Americký plakát , Kč 4. Plzeňská unie neslyšících projekt Potichu spolu , Kč 5. Plzeňský smyčcový orchestr projekt Koncert k osvobození města Plzně , Kč 6. Sdružení pro volný čas Demaro projekt Keramická krajina III , Kč 7. Útvar koncepce a rozvoje města Plzně projekt 50 nej plzeňské architektury , Kč 8. OV Klub českých turistů Plzeňského kraje projekt 9. světová turistická olympiáda IVV , Kč 9. Člověk v tísni společnost při ČT, o.p.s. projekt Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jeden svět , Kč 10. O.s. PRO PHOTO projekt Včera byla válka. Evropa po II. sv. válce ve fotografiích , Kč 11. O.s. PRO PHOTO projekt Pod Britským praporem , Kč 15

16 Výroční zpráva za rok

17 Nadace 700 let města Plzně Přehled poskytnutých nadačních příspěvků v Kč podle jednotlivých oblastí (mimo příspěvky poskytnuté z výnosu z NIF) Humanita 1 Fakultní nemocnice Plzeň - Dětská klinika Zhotovení dekorativního a hracího objektu Klaun za vyšetřovací lůžko 2 Fakultní nemocnice Plzeň - Dětská klinika - JIP Nákup přístrojů * Fakultní nemocnice Plzeň Nákup přístroje KRYOSPRAY * Dermatovenerologická klinika 4 Fakultní nemocnice Plzeň - Chirurgická klinika Nákup mikrochirurgických nástrojů pro operace ,10 nedonošených dětí 5 Křesťanské středisko DIAKONIE ČCE Radost Vybudování rehabilitační zahrady s hřištěm Občanské sdružení Krystal Program v rámci oboustranné sociální rehabilitace Občanské sdružení Zdravotní klaun Zdravotní klaun - 4 návštěvy pacientů na Dětské klinice FN Plzeň 8 Občanské sdružení Zdravotní klaun Zdravotní klaun - 3 návštěvy pacientů na Dětské klinice FN Plzeň 9 Speciální školy pro zrakově postižené, Plzeň, Nákup kompenzační pomůcky - kapesní kamerové lupy Lazaretní 25 Compact Tieman 10 Sport relax handicap Plzeň Adventní benefice Obnova památek 1 Město Starý Plzenec Nasvícení hradu Radyně Římskokatolická farnost Plzeň u katedrály svatého Bartoloměje Obnova plastiky Ukřižování z presbytáře katedrály sv. Bartoloměje * Publikace 1 AV PRON, spol. s r.o. DVD k 60. výročí osvobození Plzně * GEMINI99, s.r.o. DVD Paměť města Konzervatoř Plzeň Tisk informační brožury - Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž 4 NAVA TISK, spol. s r.o. Vydání publikace 6 let ve funkci rektora * Starý most, s.r.o. Vydání publikace Plzeňský kraj z nebe Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Vydání publikace Sborník 55 let studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje 7 Zdeněk Roučka Vydání publikace A PŘINESLI NÁM SVOBODU * Zoologická a botanická zahrada města Plzně Vydání reprezentativní publikace k 80. výročí založení ZOO a BZ Plzeň Kultura 1 AD Base, s.r.o. V. ročník festivalu HRÁKULA Anton Miroslav Proměny Plzně Association des Etats Généraux des Etudiants de l Europe - Plzeň Travelling Summer University

18 Výroční zpráva za rok Divadelní spolek Jezírko Plzeň Křimická zámecká divadelní slavnost DOMINIK CENTRUM, s.r.o. 25. Smetanovské dny DOMINIK CENTRUM, s.r.o. FINÁLE PLZEŇ 2005 * ESPRIT, plzeňský kulturní sevis, příspěvková Slavnosti svobody 2005 * organizace 8 INWEST - K, a.s. Divadlo srdcem Miroslava Horníčka INWEST - K, a.s. 50 let rocku v Plzni INWEST - K, a.s. Festival smíchu Ivan Vala - STUDIO Realizace památníku G. Pattona (stálá expozice v PD Peklo) * Jan Kvídera - Q MUSIC Vánoční koncert z věže chrámu sv. Bartoloměje Johan, centrum pro kulturní a sociální Akvabely v Klubu projekty 14 Kapela pětatřicátého plzeňského pěšího pluku Zajištění činnosti Kapely 35. plzeňského pěšího pluku FOLIGNO FOLIGNO v roce Klášter Chotěšov Výstava fotografií a vzpomínka k 60. výročí osvobození americkou armádou 16 Klub plastikových modelářů - Plzeň Pilsen Kit Krist Miloslav Výstava Sedmá velmoc Krist Miloslav Výstava Vojna veselá i smutná Mateřské centrum Plzeňské panenky Ples Plzeňských panenek v duchu renesance MEDIA PRODUCTION, s.r.o. Mistrovství Plzně ve cvrnkání kuliček - 3. ročník MEDIA PRODUCTION, s.r.o. Noc s Karolínou Mgr. Jindřiška Kikinčuková-Crhová - Agentura Namydlené historky - premiéra hudební komedie Oldřicha PLUTO Dudka 23 Mgr. Jindřiška Kikinčuková-Crhová - Agentura Letem světem kabaretem PLUTO 24 Mgr. Jindřiška Kikinčuková-Crhová - Agentura Uzloviny aneb Manželské sexyhrátky PLUTO 25 MUDr. Ivan Slabý - agentura TRIWOLI Jazz na divadle * Občanské sdružení Společenství Začít spolu Projekt Příležitost II Okresní výbor SPMP ČR Plzeň (Sdružení pro 7. dobročinný ples pomoc mentálně postiženým) 28 Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná Novoroční koncert společnost 29 Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná Slavnostní koncert - Slavnosti svobody 2005 * společnost 30 Plzeňská krajská rada dětí a mládeže BAMBIRIÁDA Plzeňští heligonkáři Plzeňská heligonka Přemysl Kubišta - ORFEUS umělecká agentura Koncert Napříč žánry RENA PM, spol. s r.o. Žhavá rokenrolová noc RENA PM, spol. s r.o. Cyklus koncertů na zámku Kozel RENA PM, spol. s r.o. První Plzeňský Bluesový Festival RLA Stallion, s.r.o. Vánoční zpívání koled - VIII. ročník RLA Stallion, s.r.o. Plavba 21. stoletím aneb 710 let města Plzně RLA Stallion, s.r.o. Vánoční výstava RLA Stallion, s.r.o. Velké rytířské turnaje o kopí sv. Jiří *

19 Nadace 700 let města Plzně 40 Sdružení Alliance francaise de Plzeň Francouzsko-české dny 2005 Bonjour Plzeň Sdružení Destinační management Český Za úsměvem dětí Západ 42 Sdružení chovatelů hospodářských zvířat Odhalení pamětní desky připomínající pův. využití školní v západních Čechách budovy a arch. H. Zápala (Pavlovův ústav) 43 Sdružení Lochotínský pavilon Festival historické hudby v Plzni - 3. ročník Sdružení pro volný čas DEMARO Oblastní kolo dětské Porty Soubor písní a tanců JISKRA 9. mezinárodní folklorní festival Plzeň Sport relax handicap Plzeň Benefiční koncert SVAZ ČESKÝCH FILATELISTŮ Propagační filatelistická výstava k 60. výr. osvobození města Plzně americkou armádou 48 Svaz důchodců České republiky, Městská 3. plzeňský gerontologický den organizace Plzeň 49 Svaz důchodců České republiky, Městská Slavnostní setkání k 15. výročí vzniku organizace organizace Plzeň 50 Synagoga Concerts, s.r.o. Zahajovací koncert Slovenských dnů v Plzni Synagoga Concerts, s.r.o. SYNAGOGA CONCERTS - cyklus TJ Plzeň-Újezd 890. výročí založení Újezda Wichterlová Božena Svatební košile (koncert Plzeňské filharmonie) XII. župa sdružených obcí Baráčníků J.S.Koziny 80. výročí založení župy Západočeské muzeum v Plzni Výstava K. Štícha - Moje město Plzeň Západočeské muzeum v Plzni Výstava Tajemná Indonésie - Tamtamy času * Zoologická a botanická zahrada města Plzně Statek festival tradičních řemesel Hudební cena Nadace 700 let města Plzně Plzeňský Orfeus 1 Briscein Aleš Pražák Štěpán Vlachová Jarmila Sport 1 Billiard Club Triáda - Plzeň III. výroční open turnaj Billiard Clubu Triáda - Plzeň Club karate Plzeň 6. světový pohár v karate pro děti a mládež Dámský handballový club Plzeň Memoriál Karla Šulce Dámský handballový club Plzeň Bohemia Cup HC Plzeň Turnaj - žákovská liga - III. kolo HCB Fireball 99 Plzeň 2. ročník Water Stars Cupu v hokejbalu Ing. Pavel Šticha Korida horských kol Ing. Pavel Šticha Český pohár horských kol KLUB SPORTOVNÍCH OTUŽILCŮ PLZEŇ Slavnost slunovratu Závod o pohár primátora města Plzně Klub vodních sportů Plzeň Pohár mistrů evropských zemí Klub vodních sportů Plzeň 40. ročník Poháru 17. listopadu ve vodním pólu Krasobruslařský klub Plzeň Velká cena města Plzně v krasobruslení Krvavá tlačenka 15. ročník futsalového turnaje Pohoda Cup Miniatur golf club Plzeň 5. Grand Prix + 1.kolo extraligy družstev v minigolfu MO ČRS Plzeň3-eCity Rybářské závody MO ČRS Plzeň3-eCity Plzeňská udice

20 Výroční zpráva za rok OBLAST KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ 9. světová turistická olympiáda IVV * PLZEŇSKÉHO KRAJE 18 OBLAST KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ Novoroční pochod z Bolevce do Bolevce PLZEŇSKÉHO KRAJE 19 PEŠTA S PARTOU klub koloběhu Plzeň Mistrovství republiky v koloběhu Pětibojařské sportovní centrum IV. ročník Evropského poháru mládeže Plavecký klub SLÁVIA VŠ Plzeň Plzeňský vytrvalec ročník Plavecký klub SLÁVIA VŠ Plzeň Zimní Mistrovství ČR v plavání Plzeňská sportovní unie Vyhlášení nejlepších sportovců města Plzně za rok Sdružení střeleckých klubů města Plzně Velká cena osvobození ve sportovní střelbě * SK Campsport Team Plzeň GIANT Liga Plzeň SK SENCO DOUBRAVKA VI. ročník turnaje fotbalových základen Senco cup SKMG Slovan Plzeň MS juniorek 2005 v estetické skupinové gymnastice Slavia SK Rapid Plzeňský pohár - Memoriál J. Krocové SPES Plzeň, spol. s r.o. EXTRALIGA - silniční závod na 180 km SPES Plzeň, spol. s r.o. EXTRALIGA - cyklistické kritérium Spolek přátel šachu Pilsner Urquell Open - VIII. ročník SPORT CLUB PLZEŇ 53. ročník Zlaté lyže Šumavy SPORT CLUB PLZEŇ Běh Borským parkem, Memoriál J. Bešťáka Sportovní Club Černý Velká cena Plzně - závod horských kol Sportovní klub Plzeň 3eCity 2. plzeňský vodácký maraton Škola bojových umění NARAMA NARAMA SEITO Škola bojových umění NARAMA NARAMA OPEN Škola bojových umění NARAMA Souboj titánů - mezinárodní turnaj v Kick boxu Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Doubravka Mistrovství České republiky jednotlivců v badmintonu Tělovýchovná jednota Dynamo ZČE Plzeň 7. ročník Junior Tour Tělovýchovná jednota INSTEL Plzeň XVIII. ročník Večerního triatlonu Tělovýchovná jednota Plzeň-Bílá Hora Vánoční turnaj v nohejbalu smíšených dvojic Tělovýchovná jednota Slavoj Plzeň 15. ročník závodu společných skladeb v MG Tělovýchovná jednota UNION PLZEŇ Mistrovství ČR ve stolním tenisu - dospělí Tenisový klub Slavia Pilsner Urquell Velká cena veteránů Tenisový klub Slavia Pilsner Urquell 35. ročník mezinárodního juniorského turnaje ITF - EX Plzeň * Tenisový klub Slavia Pilsner Urquell Halové mistrovství ČR mužů v tenise * TJ Plzeň-Litice XIII. VC Plzně mladších žáků a benjamínků v pozemním hokeji TK JASO Plzeň Běh okolo zámečku ročník Triatlonový klub Slavia VŠ Plzeň MČR v triatlonu dospělých, dorostu a juniorů Triatlonový klub Slavia VŠ Plzeň Plzeňský dětský triatlon ÚAMK ČESKÉ REPUBLIKY, AUTOMOTOKLUB Mistrovství ČR v AOS zdravotně postižených motoristů INVALIDŮ PLZEŇ 53 Univerzitní sportovní klub Plzeň Nočník open - noční orientační běh smíšených dvojic Veteran car club PLZEŇ v AČR Stíhací jízda a setkání historických motocyklů, aut a bicyklů Veteran car club PLZEŇ v AČR 16. ročník Jizdy do vrchu na hrad Radyně a okolím Plzně Západočeská univerzita v Plzni Běh Terryho Foxe * do uvedených částek jsou zahrnuty i účelové sponzorské dary 20

NADACE PRO SOUČ ASNÉ UMĚ NÍ PRAHA ČLEN FORA DÁRCŮ NÁSTUPNICKÁ ORGANIZACE SOROSOVA CENTRA PRO SOUČASNÉ UMĚNÍ PRAHA

NADACE PRO SOUČ ASNÉ UMĚ NÍ PRAHA ČLEN FORA DÁRCŮ NÁSTUPNICKÁ ORGANIZACE SOROSOVA CENTRA PRO SOUČASNÉ UMĚNÍ PRAHA NADACE PRO SOUČ ASNÉ UMĚ NÍ PRAHA ČLEN FORA DÁRCŮ NÁSTUPNICKÁ ORGANIZACE SOROSOVA CENTRA PRO SOUČASNÉ UMĚNÍ PRAHA VÝROČ NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Obsah: Poslání nadace. 3 Programová struktura. 4 Grantová pravidla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace děti-kultura-sport 2 ÚVOD Kdo jsme... 3 Organizační struktura... 4 Úvodní slovo...6 Poslání... 7 Základní cíle nadace... 8 Událost roku... 9 Celkový přehled za rok... 11 Grantová

Více

Výroční zpráva Nadace děti kultura sport

Výroční zpráva Nadace děti kultura sport Děti Výroční zpráva Nadace děti kultura sport 2009 Kultura Sport 2 Výroční zpráva byla zpracována ke dni 16.8.2010. Úvodní slovo předsedkyně správní rady... 4 Základní informace o nadaci... 5 Poslání nadace...

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport

Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport 2010 Výroční zpráva byla zpracována ke dni 30.6.2011. 2 Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport 2010 Úvodní slovo předsedkyně správní rady... 5 Základní informace

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY GRANTOVÁ POLITIKA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V OBLASTI KULTURY A UMĚNÍ Připravili: komise Rady HMP pro posuzování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění, Poradní sbor primátora

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY NADACE AGEL ZA ROK 2013 01. Úvodní slovo výkonné ředitelky NADACE AGEL 06-07 02. Poslání, cíle

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 829 ze dne 21.5.2013 k návrhu na přidělení grantů na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl.m. Prahy

Více

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 NADACE České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah Úvodní slovo 03 Finanční zpráva za rok 2006 04 Majetek nadace k 31. prosinci 2006 04 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 05 Přijaté dary 05 Přehled

Více

NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Výroční zpráva 2005 NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Vydal: Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského Grafická a předtisková příprava: P. Komárek. Tisk: Tiskárna

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

Výroční zpráva 2001 Zpráva o činnosti a hospodaření

Výroční zpráva 2001 Zpráva o činnosti a hospodaření Nadace Barokního divadla zámku Český Krumlov Zámek 59 381 01 Český Krumlov IČO: 60084081 Výroční zpráva 2001 Zpráva o činnosti a hospodaření Nadace Barokního divadla zámku Český Krumlov v roce 2001 Nadace

Více

Výroční zpráva 2007 ... ............

Výroční zpráva 2007 ... ............ Výroční zpráva 2007 15. výročí založení komunitní nadace......................... 8. června 1993 Založení Komunitní nadace Euroregionu Labe pod názvem nadace Regionální fond. 14. dubna 1997 Vložení symbolického

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky Vedoucí Úřadu vlády ČR Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 24/2014 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv Část první

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Problematika přístupu státu k financování masového a vrcholového sportu The issue of professional and mass sport state financial funding

Více

Úvodní slovo... str. 4 Kdo jsme... str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy... str. 9 Lidé v Nadaci... str. 12 Benefice s Divokými husami... str.

Úvodní slovo... str. 4 Kdo jsme... str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy... str. 9 Lidé v Nadaci... str. 12 Benefice s Divokými husami... str. Úvodní slovo.............................................................. str. 4 Kdo jsme................................................................. str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy.............................................

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2012 Obsah Obsah... 2 Úvod... 4 1. Údaje o společnosti... 5 1.1. Kontaktní a identifikační data... 5 1.2. Struktura společnosti... 5 1.3. Informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY NADACE AGEL ZA ROK 2014 01. Úvodní slovo výkonné ředitelky NADACE AGEL 05 06 02. Poslání, cíle

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Výroční zpráva MAS Sedlčansko, o.p.s. za rok 2009 Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti V Krásné Hoře nad Vltavou dne 2010 Razítko a podpis:.. 1 Obsah: 1. Úvod.

Více

Šestý rok Nadace OKD 1 304 220 29 367 092

Šestý rok Nadace OKD 1 304 220 29 367 092 Výroční zpráva 2013 Šestý rok Nadace OKD 1 304 projektů usilovalo o podporu. 220 nejlepších a nejpotřebnějších projektů nadace podpořila. 29 367 092 korun rozdělila nadace mezi žadatele, kteří uspěli.

Více

Dobrý rok 2012 aneb naši dárci nás v tom nenechali

Dobrý rok 2012 aneb naši dárci nás v tom nenechali Úvodní slovo... str. 4 Poslání a cíle Nadace Divoké husy.... str. str.4 6 Kdo jsme...str. 7 str.6 Lidé v Nadaci.... str. str.7 8 Patroni Nadace... str. 9 str.8 Benefice s Divokými husami... str. 11 str.9

Více

INFORMACE O REALIZACI HLAVNÍCH OBLASTÍ STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY

INFORMACE O REALIZACI HLAVNÍCH OBLASTÍ STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY INFORMACE O REALIZACI HLAVNÍCH OBLASTÍ STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY VŮČI NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM PRO ROK 2009 Vláda svým usnesením ze dne ze dne 9. června 2008 č. 692 schválila Hlavní oblasti státní

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva

Úvodní slovo předsedy představenstva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Vybrané ukazatele 7 Vrcholové orgány společnosti 9 Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku 10

Více

NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 MOTTO: PROČ ŽIJEME, KDYŽ NE PROTO, ABYCHOM SINAVZÁJEM USNADŇOVALIŽIVOT? (George Eliot) Milí přátelé, zase uplynul jeden rok, jehož výsledky

Více

Obsah. Úvodní slovo...1 O nás...2. Dárcovský program...4. Grantový program...8

Obsah. Úvodní slovo...1 O nás...2. Dárcovský program...4. Grantový program...8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Obsah Úvodní slovo...1 O nás...2 Poslání...3 Dárcovský program...4 Naši dárci...5 Naši partneři...7 Grantový program...8 Příjemci našich nadačních příspěvků...9 Podpora neziskového

Více

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti Richarda Klaudy Ač jsem spatřil světlo světa v moravské metropoli v městě Brně, sahají rodinné kořeny na Vysočinu, kde jsem prožil část svého mládí. Tam se mi dostal pod kůži život venkovského lidu se

Více

Domov Ráček o.p.s. 269 01 Rakovník, Na Sekyře 1765, IČ 27115071 Výroční zpráva 2004

Domov Ráček o.p.s. 269 01 Rakovník, Na Sekyře 1765, IČ 27115071 Výroční zpráva 2004 Domov Ráček o.p.s. 269 01 Rakovník, Na Sekyře 1765, IČ 27115071 Výroční zpráva 2004 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Domov Ráček o.p.s. za rok 2004 byla zpracována v souladu se zákonem číslo

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 Vážení přátelé, předkládáme Vám zprávu o činnosti a hospodaření Nadace Educa v roce 2003. Chtěli bychom Vás informovat o vývoji projektů v uplynulém roce, ale také o našich

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy č. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeţe

Více