Z p r á v a a u d i t o r a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z p r á v a a u d i t o r a"

Transkript

1 Z p r á v a a u d i t o r a o ověření mimořádné účetní závěrky NADACE při České televizi Člověk v tísni za období od do Zpráva je určena pro statutární orgán právního nástupce Nadace při České televizi Člověk v tísni ( IČO: ), kterým je společnost Člověk v tísni společnost při České televizi, o.p.s. (IČO: ). Název účetní jednotky: Sídlo: Nadace při České televizi ČLOVĚK V TÍSNI Praha 4, Kavčí Hory Na Hřebenech II, DIČ: Auditor: Ing. Květoslava Vyleťalová dekret Komory auditorů České republiky č. 256 Praha 4, Kloboučnická 14 V Praze dne

2 O B S A H 1. OBJEDNÁVKA A PROVEDENÍ AUDITU 1.1. Zadání auditu 1.2. Období, doba trvání, místo auditu 1.3. Auditor 1.4. Osoby, které podávaly informace 1.5. Podklady k auditu 1.6. Předmět, účel a způsob provádění auditu 1.7. Prohlášení o úplnosti 1.8. Výrok auditora 2. PRÁVNÍ VZTAHY AUDITOVANÉ NADACE 2.1. Zápis do registru nadací 2.2. Sídlo Nadace, zřizovatelé a cíle Nadace 2.3. Orgány a organizace Nadace 2.4. Daňové poměry 3. ÚČETNICTVÍ A VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM 3.1. Způsob vedení účetnictví 3.2. Vypovídací schopnost a průkaznost účetnictví 4. MAJETKOVÁ SITUACE 4.1. Aktiva Stálá aktiva Oběžná aktiva 4.2. Pasíva Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv Cizí zdroje 5. VÝSLEDKOVÁ SITUACE 5.1. Náklady 5.2. Výnosy 5.3. Hospodářský výsledek 6. PŘÍLOHY Rozvaha a výkaz zisku a ztráty k Příloha k mimořádné účetní závěrce 2

3 1. OBJEDNÁVKA A PROVEDENÍ AUDITU 1.1. Zadání auditu Na základě požadavku pana Šimona Pánka, předsedy správní rady společnosti Člověk v tísni společnost při České televizi, o.p.s. (dále jen OPS), byla dne uzavřena smlouva o provedení auditu mimořádné účetní závěrky Nadace při České televizi Člověk v tísni (dále jen Nadace) za účetní období od do mezi OPS a auditorem Ing. Květoslavou Vyleťalovou, dekret Komory auditorů ČR č Ve smlouvě jsou specifikována práva a povinnosti obou stran, kromě obecných smluvních ustanovení především způsob ověření a povinnosti auditora, povinnosti Nadace, čas plnění smlouvy, cena a způsob placení Období, doba trvání, místo auditu Audit byl prováděn v období červen až červenec 1999 (předaudit a přípravné práce) a dále v měsíci červenec 1999 v místě sídla Nadace. Vyhodnocení podkladů ke zprávě a vypracování závěrečné zprávy se uskutečnilo v kanceláři auditora v Praze 5, Nádražní ulici č. 116/61 - tel.: až 4, fax : Auditor Audit mimořádné účetní závěrky Nadace provedl auditor Ing. Květoslava Vyleťalová, dekret Komory auditorů České republiky č. 256, bydliště v Praze 4, Kloboučnické ul. č Osoby, které podávaly informace Pro poskytování informací byly auditorovi k dispozici tito zástupci Nadace a OPS: - pan Šimon Pánek, - pan Tomáš Pojar, - pan Ing. Jan Kamenický, - paní Ing. Hana Lamblová - zástupce externí účetní firmy, - paní Jindra Heinzová - zástupce externí účetní firmy Podklady k auditu Jako podklady k auditu sloužily následující písemnosti a záznamy společnosti: - Statut NADACE při České televizi ČLOVĚK V TÍSNI, zapsán do registru nadací Obvodním úřadem pro Prahu 4 dne pod Č. reg. 167/94-N. - Zřizovací listina ze dne

4 - Zakládací listina společnosti Člověk v tísni společnost při České televizi, o.p.s. - Výpis z rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským obchodním soudem v Praze - Bankovní výpisy, pokladní doklady, došlé a vystavené faktury, vnitřní účetní doklady - Rozvaha a výkaz zisku a ztráty SONO Úč 1-01 k Přiznání k dani z příjmů za období Účetní knihy společnosti - Jiné písemnosti dokládající charakter a druh příjmů - darovací smlouvy, přijetí grantů apod. - Inventarizační písemnosti Nadace ke dni Vnitropodnikové organizační normy navazující na statut Nadace - Seznam uzavřených smluv - Zápisy o jednání a rozhodnutí Rady Nadace - Vyúčtování přijatých dotací (příspěvků) od MV, MZV a jiných subjektů 1.6. Předmět, účel a způsob provádění auditu Předmětem ověření je mimořádná účetní závěrka Nadace při české televizi Člověk v tísni ke dni Mimořádná účetní závěrka byla sestavena z důvodu přeměny Nadace při České televizi Člověk v tísni na společnost Člověk v tísni společnost při České televizi, o.p.s. Audit byl prováděn výběrovým způsobem při respektování zásady významnosti ověřovaných skutečností a nezbavuje účetní jednotku odpovědnosti za vedení účetnictví a za správnost a pravdivost vykázaných účetních informací v účetní závěrce. S ohledem na termín uzavření smlouvy na provedení auditu nebyl auditor fyzicky přítomen při inventarizaci majetku Nadace Prohlášení o úplnosti Prohlášením o úplnosti ze dne podepsaném panem Šimonem Pánkem, předsedou správní rady společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. se potvrzuje, že v účetní závěrce předložené k auditu je zachycen veškerý majetek a závazky Nadace a že neexistují žádné další závazky, prohlášení o zárukách nebo ručení. 4

5 1.8. Výrok auditora V souladu se zákonem č. 524/1992 Sb. o auditorech a Komoře auditorů České republiky a auditorskými směrnicemi vydanými Komorou auditorů České republiky jsem provedla audit mimořádné účetní závěrky Nadace při České televizi Člověk v tísni za období od do K datu dochází k přeměně Nadace při České televizi Člověk v tísni na společnost Člověk v tísni společnost při České televizi, o.p.s v souladu se zákonem č. 227/98 Sb.. Správní rada společnosti Člověk v tísni společnost při České televizi, o.p.s je odpovědná za sestavení mimořádné účetní závěrky a vedení účetnictví tak, aby bylo úplné, průkazné a správné v souladu s platnými zákony a předpisy. Do zániku Nadace byl odpovědný za vedení účetnictví ředitel Nadace. Mojí odpovědností je vyjádřit názor na mimořádnou účetní závěrku jako celek na základě výsledku ověření. Mojí povinností bylo získat všechny informace, které jsem považovala podle svých znalostí za nezbytné pro řádné ověření účetní závěrky. Obdržela jsem písemné prohlášení statutárního zástupce Nadace i jejího právního nástupce, že mi byly poskytnuty veškeré doklady a sděleny všechny informace, potřebné k provedení ověření. Statutární zástupce Nadace současně prohlásil, že v předložené účetní závěrce jsou zahrnuty všechny hospodářské operace, na které se v ověřovaném účetním období vztahovala povinnost zaúčtování. Ověření údajů bylo provedeno výběrovým způsobem při respektování významnosti vykazovaných skutečností. Při ověřování mimořádné účetní závěrky jsem nezjistila žádné skutečnosti, které by naznačovaly, že účetní záznamy, na základě kterých byla účetní závěrka sestavena, nebyly úplné, průkazné a správné ve všech významných položkách. Platné účetní postupy neumožňují vytvářet rezervy na potencionální ztrátové kursové rozdíly, které v účetní závěrce byly vyčísleny částkou 422 tis. Kč. O tuto částku je nadhodnocen vykázaný hospodářský výsledek za ověřované období. Podle mého názoru mimořádná účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje majetek, závazky a vlastní zdroje Nadace při České televizi Člověk v tísni ke dni v souladu se zákonem o účetnictví a navazujícími předpisy. Výsledek hospodaření za období až zisk ve výši tis. Kč je vykázán v souladu se zákonem o účetnictví a navazujícími předpisy, nezobrazuje však tvorbu rezervy na kursové ztráty ve výši 422 tis. Kč. Auditor upozorňuje na skutečnost uvedenou v příloze k mimořádné účetní závěrce, že dne Rada Nadace rozhodla o přeměně Nadace na obecně prospěšnou společnost v souladu s 35, odst. 3 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech. Krajský obchodní soud v Praze zapsal do rejstříku obecně prospěšných společností novou společnost s názvem Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s., IČO: , sídlo Praha 4, Kavčí Hory, den zápisu 16. dubna Veškerý majetek, práva a závazky zanikajícího subjektu Nadace při České televizi Člověk v tísni přechází na nový subjekt Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. Rozvaha a výkaz zisku a ztráty a Příloha k mimořádné účetní závěrce Nadace jsou přílohami č. 1 a č. 2 a této zprávy. V Praze dne Ing. Květoslava Vyleťalová dekret Komory auditorů České republiky č

6 2. PRÁVNÍ VZTAHY AUDITOVANÉ NADACE 2.1. Zápis do registru nadací Nadace při České televizi Člověk v tísni byla zřízena jako právnická osoba dle 20 b) a násl. zákona č. 47/1992 Sb., občanského zákoníku. Nadace byla registrována Obvodním úřadem pro Prahu 4 dne , č. reg. 167/94- N. Podkladem pro registraci byla Zřizovací listina a Statut Nadace. Statut Nadace byl změněn písemnou formou dne , v registru Nadací OÚ MČ v Praze 4 nebyla tato změna zaznamenána. Obsahem dodatku ke statutu je rozšíření předmětu činnosti o poskytování humanitární pomoci i na území České republiky. V návaznosti na zákon o nadacích a nadačních fondech č. 227/1997 Sb. 35 odst. 3 bylo Radou Nadace dne rozhodnuto o přeměně Nadace na obecně prospěšnou společnost. Rozhodnutí Rady Nadace bylo realizováno zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl 0, vložka 19. Dnem vzniku obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. je 16. duben Na obecně prospěšnou společnost Člověk v tísni společnost při České televizi, o. p. s. (IČO: ) v souladu se zněním 35 odst. 3 zákona č. 227/1997 Sb. přechází ke dni vzniku veškerý majetek, práva a závazky zanikajícího subjektu Nadace při České televizi Člověk v tísni (IČO: ) Sídlo Nadace, zřizovatelé a cíle Nadace Sídlo Nadace: Praha 4, Kavčí hory, Na Hřebenech II, PSČ Dne bylo Nadaci přiděleno IČO: Název Nadace: NADACE při České televizi ČLOVĚK V TÍSNI Zřizovatelé Nadace: - Česká televize, - Ing. Jaromír Štětina, - Šimon Pánek. Nadace byla zřízena k uskutečňování dále uváděných cílů: - humanitární pomoc potřebným na území České republiky i v zahraničí, - podpora a pomoc politicky pronásledovaným osobám, - podpora humanitárních a kulturních projektů a akcí, - podpora mladých novinářů, - plánování, přijímaní a zajišťování programů v oblasti vzdělávání, kultury a vědy s cílem rozvíjet shora uvedené aktivity. 6

7 2.3. Orgány a organizace Nadace Orgány Nadace jsou: - Rada Nadace, - ředitel Nadace. Rada Nadace je nejvyšším orgánem Nadace. Tvoří ji všichni její členové, tj. Česká televize, Ing. Jaromír Štětina, Šimon Pánek a Tomáš Pojar. V souladu se statutem Nadace patří mezi povinnosti Rady Nadace: - schvalovat program činnosti Nadace vždy na následující kalendářní rok, - schvalování zprávy o činnosti Nadace a o jejím finančním hospodaření za uplynulé období - kalendářní rok, - rozhodování o nakládání s majetkem Nadace. Radu Nadace svolává ředitel Nadace nejméně jednou za čtvrt roku a předkládá jí návrh pořadu jednání. Ředitel Nadace je statutárním zástupcem Nadace. Je jmenován Radou Nadace na dobu jednoho roku a je volen z řad členů Nadace. Do působnosti ředitele Nadace náleží také: - zprávy o činnosti a hospodaření Nadace za uplynulé období, - realizování schválených programů činnosti Nadace, - vedení účetnictví a finanční hospodaření v souladu s hospodařením Rady Nadace. Ředitelem Nadace byl jmenován pan Šimon Pánek, a to do , s platností od do doby zániku Nadace funkci ředitele Nadace vykonával pan Tomáš Pojar. Statutárním orgánem právního nástupce, tj. společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s., je správní rada, kterou zastupuje její předseda pan Šimon Pánek Daňové poměry Nadace je registrována u Finančního úřadu pro Prahu 4 k dani z příjmů právnických osob, dále jako plátce daně z příjmů ze závislé činnosti a daně vybírané zvláštní sazbou. Osvědčení o registraci k daním bylo vystaveno dne Za účetní období od do bylo sestaveno přiznání k dani z příjmů právnických osob daňovým poradcem panem Josefem Ježkem, číslo osvědčení

8 3. ÚČETNICTVÍ A VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM 3.1. Způsob vedení účetnictví Účetnictví je vedeno na počítači dodavatelským způsobem externí firmou: Obchodní kancelář, spol. s r. o., a to v sídle Nadace Vypovídací schopnost a průkaznost účetnictví Nadace má k dispozici veškeré předepsané účetní knihy, deníky, obratovou předvahu v členění dle syntetických a analytických účtů. Inventarizace majetku a závazků ke dni byly řádně provedeny v souladu s platnými předpisy pro vedení účetnictví. V účetnictví je zabezpečeno členění nákladů a výnosů podle jednotlivých projektů. Tato skutečnost umožňuje provádět důslednou kontrolu použití peněžních prostředků pracovníky zodpovědnými za jednotlivé projekty. Účetnictví je vedeno v souladu s předpisy pro vedení účetnictví, především v souladu se zákonem o účetnictví. Auditor konstatuje úplnost účetnictví Nadace, jeho věcnou správnost a průkaznost. 4. MAJETKOVÁ SITUACE stav k stav k index 4.1. Aktiva celkem tis. Kč tis. Kč 129, Stálá aktiva tis. Kč tis. Kč 63,27 Nehmotný investiční majetek - 14 tis. Kč 14 tis. Kč 100,00 software Oprávky k software -14 tis. Kč -14 tis. Kč 100,00 Hmotný investiční majetek tis. Kč tis. Kč 70,03 Oprávky k HIM tis. Kč tis. Kč 82,35 Drobný hmotný invest. majetek 126 tis. Kč 125 tis. Kč 100,80 Oprávky k DHIM -126 tis. Kč -125 tis. Kč 100,80 Stav investičního majetku je doložen fyzickou inventurou provedenou ke dni Účetní stavy majetku souhlasí se stavem majetku vykázaném v operativní evidenci. Odpisy hmotného i nehmotného investičního majetku jsou prováděny v souladu s odpisovým plánem. Hodnotu drobného nehmotného majetku představuje softwarové vybavení Pozivil v pořizovací hodnotě 14 tis. Kč. K významným přírůstkům hmotného investičního majetku v roce 1999 patří nákup 8

9 automobilu Škoda Felicia v hodnotě 151 tis. Kč. Vyřazeny byly 3 osobní automobily - a to 2 vozidla Praga V3S v pořizovací hodnotě 253 tis. Kč (likvidace - užívány humanitární organizací Mother Theresa v Kosovu, v březnu 1999 byla vozidla zničena) a VW Vento v pořizovací hodnotě 280 tis. Kč (prodej), prodej záchranné techniky v pořizovací hodnotě 726 tis. Kč (horkovzdušné agregáty, odvlhčovače), likvidace záchranné techniky v pořizovací hodnotě 86 tis. Kč (2 vysoušecí agregáty zničeny po vyhoření) a darování záchranné techniky v pořizovací hodnotě 646 tis. Kč (horkovzdušné agregáty a odvhlčovače). stav k stav k index Oběžná aktiva tis. Kč tis. Kč 162,36 Zásoby - nedokončená výroba 131 tis. Kč Pohledávky tis. Kč tis. Kč 116,00 z toho: účet Pohledávky z obchod. styku 311, tis. Kč 323 tis. Kč 211,46 Pohledávky za zaměstnanci tis. Kč -13 tis. Kč -3938,4 Daň z příjmů tis. Kč 31 tis. Kč 125,81 Jiné pohledávky tis. Kč 853 tis. Kč 17,70 Finanční majetek tis. Kč tis. Kč 164,40 z toho: účet Peníze tis. Kč 608 tis. Kč 253,29 Bankovní účty tis. Kč tis. Kč 139,32 Peníze za cestě tis. Kč Přechodné účty aktiv 630 tis. Kč 1 tis. Kč 63000,0 Náklady příštích období tis. Kč 1 tis. Kč 8900,00 Příjmy příštích období tis. Kč Kursové rozdíly aktivní tis. Kč Dohadné účty aktivní tis. Kč Zůstatky na účtech pohledávek jsou doloženy položkovými rozpisy, z toho poskytnuté zálohy k vyúčtování jsou vykazovány v hodnotě 661 tis. Kč (zálohy na služby a inzerci, které budou vyúčtovány po datu Hodnotu pohledávek za zaměstnanci tvoří poskytnuté provozní zálohy zaměstnancům na zabezpečení projektů (např. Kosovo), z toho byla částka 357 tis. Kč vyúčtována v měsíci dubnu a květnu, částka 358 tis. Kč (10 tis. USD) bude zúčtována do konce roku Hodnotu účtu jiné pohledávky ve výši 151 tis. Kč představují neuhrazené granty, jejichž splatnost byla sjednána v období od do Stav finančního majetku v hotovosti je doložen inventarizacemi k , hodnota valut byla přepočítána směnným kursem ČNB k Hodnoty zůstatků na bankovních účtech ke dni jsou potvrzeny peněžními ústavy (ČSOB a IPB) a souhlasí s účetním stavem; hodnota účtů vedených v cizí měně byla přepočítána směnným kursem ČNB ke dni Devizové povolení pro zřízení bankovních účtů v zahraničí nebylo předloženo. Časové rozlišení nákladů bylo provedeno v souladu s respektováním zásady věcné a časové souvislosti nákladů za sledované účetní období. Zůstatek účtu příjmy příštích období představuje hodnota vynaložených prostředků na program PHARE, příslib grantu z ledna

10 byl poukázán až na účet právního nástupce Nadace - obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. stav k stav k index 4.2. Pasiva celkem tis. Kč tis. Kč 129, Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv tis. Kč tis. Kč 124,83 Základní jmění tis. Kč tis. Kč 39,67 Přijaté dary tis. Kč -841 tis. Kč 286,33 Poskytnuté dary tis. Kč 841 tis. Kč 312,60 Hospodářský výsledek tis. Kč tis. Kč -14,23 Docílený hospodářský výsledek - zisk - za období od do ve výši tis. Kč a rozdíl v objemu poskytnutých a přijatých darů ve výši 221 tis. Kč tvoří přírůstek vlastních zdrojů krytí stálých a oběžných aktiv Nadace k datu sestavení mimořádné účetní závěrky. stav k stav k index Cizí zdroje tis. Kč tis. Kč 136,32 Krátkodobé závazky tis. Kč tis. Kč 145,69 z toho: účet Dodavatelé tis. Kč tis. Kč 158,12 Přijaté zálohy tis. Kč tis. Kč 161,23 Zaměstnanci tis. Kč 175 tis. Kč -0,57 Zúčtování s institucemi SZ a ZP tis. Kč 91 tis. Kč 4,40 Ostatní přímé daně 342,345 6 tis. Kč 22 tis. Kč 27,27 stav k stav k index Přechodné účty pasiv tis. Kč tis. Kč 119,53 z toho: účet Výdaje příštích období tis. Kč 72 tis. Kč 263,89 Výnosy příštích období tis. Kč tis. Kč 107,64 Kursové rozdíly pasivní tis. Kč 52 tis. Kč 7,69 Dohadné účty pasivní tis. Kč Zůstatky závazků jsou doloženy položkovými rozpisy. Nadace plní své finanční závazky z obchodního styku v souladu se smlouvami, závazky po uplynutí doby splatnosti do 110 dnů činí tis. Kč (z toho závazek vůči firmě BEKE ve výši tis Kč, tj ,74 USD, úhrada závazku byla na základě rozhodnutí Nadace pozastavena z důvodu neplnění smluvních podmínek dodávky služeb dodavatelem), závazky starší než 110 dnů činí 1 tis. Kč, závazky před uplynutím doby splatnosti činí tis. Kč. Zůstatek účtu přijaté zálohy ve výši tis. Kč představují zálohy České televize, které byly poskytnuty na výrobu informačních audiovizuálních programů Časové rozlišení nákladů bylo provedeno v souladu s respektováním zásady věcné a 10

11 časové souvislosti nákladů za sledované účetní období. Výnosy příštích období ve výši tis. Kč představují hodnotu příspěvků, jejichž věcné plnění bude prováděno v následujícím období, jedná se o příspěvky donátorů: Nadace OSF - 85 tis. Kč (příloha Respekt), Mott Foundations 44 tis. USD (grant do ), NEFD - 5 tis. USD (grant do ), Židovské museum 20 tis. Kč (příloha Respekt). 5. VÝSLEDKOVÁ SITUACE stav k stav k index 5.1. Náklady účet tis. Kč tis. Kč 20,98 Spotřeba materiálu tis. Kč tis. Kč 48,25 Opravy a udržování tis. Kč 561 tis. Kč 42,25 Cestovné tis. Kč tis. Kč 8,95 Náklady na reprezentaci tis. Kč 118 tis. Kč 5,93 Ostatní služby tis. Kč tis. Kč 12,18 Mzdové náklady tis. Kč tis. Kč 27,38 Zákonné sociální pojištění tis. Kč 805 tis. Kč 27,58 Silniční daň tis. Kč 18 tis. Kč 27,78 Odpisy investičního majetku tis. Kč tis. Kč 52,00 Ostatní provozní náklady tis. Kč 95 tis. Kč 35,79 Kursové ztráty tis. Kč 180 tis. Kč 87,78 Ostatní mimořádné náklady tis. Kč 386 tis. Kč 2,59 Zůstatková cena prodaného IM tis. Kč 705 tis. Kč 83,12 Poskytnuté dary tis. Kč tis. Kč 11,76 Dary fyzickým osobám tis. Kč 809 tis. Kč 11, Výnosy tis. Kč tis. Kč 31,56 Tržba za prodej vlastních tis. Kč výrobků a služeb Změna stavu nedokonč. výroby tis. Kč 131 tis. Kč -100,00 Ostatní výnosy pojistné tis. Kč Úroky tis. Kč 142 tis. Kč 9,86 Kursové zisky tis. Kč 122 tis. Kč 245,08 Ostatní mimořádné výnosy tis. Kč Tržby z prodeje HIM tis. Kč 267 tis. Kč 135,96 Tržby z prodeje materiálu tis. Kč Úroky z termínovaného účtu tis. Kč 126 tis. Kč 28,57 Příjmy nadace tis. Kč tis. Kč 7,68 Přijaté dary tis. Kč tis. Kč 368, Hospodářský výsledek tis. Kč tis. Kč -14,23 Výnosy Nadace jsou podstatným způsobem ovlivněny objemem přijatých finančních darů, jejich výše je ovlivňována mimo jiné i aktivním vyhledáváním potencionálních dárců pracovníky Nadace. 11

12 Náklady zahrnují nejen položky, které souvisejí s naplňováním poslání Nadace, ale také nákladové položky, které zabezpečují vlastní provoz Nadace. V nákladech Nadace není zohledněna tvorba rezervy na budoucí kursové ztráty, není vytvořena v souladu s platnými účetními postupy pro Nadace. Výsledek hospodaření odpovídá realizovanému toku finančních prostředků (přijaté dary) a je částečně ovlivněn časovým nesouladem mezi přijatými finančními dary a jejich použitím. 6. PŘÍLOHY Rozvaha a výkaz zisku a ztráty ke dni Příloha k mimořádné účetní závěrce 12

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření roční účetní závěrky NADACE při České televizi Člověk v tísni za období od 1.1.1998 do 31.12.1998 Název účetní jednotky: Sídlo: Nadace při České televizi ČLOVĚK V

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 16.4.1999 do 31.12.1999 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

Vnitřní směrnice pro účetnictví

Vnitřní směrnice pro účetnictví Vnitřní směrnice pro účetnictví Firma: Sídlo: IČ: MAS.. Obsah předpisu: 1) Oběh účetních dokladů 2) Směrnice pro evidenci, účtování a odpisování majetku, operativní evidence 3) Zásady pro účtování nákladů

Více

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12.

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12. Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky Městské části Praha - Zbraslav za období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Zpráva byla vypracována v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 05.03.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE. Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014

SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE. Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014 Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014 Datum platnosti od: 01.06.2015 Základní právní předpisy: - Zákon č.563/1991

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6 733 01 Karviná-Fryštát. člen Fóra dárců - Asociace nadací

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6 733 01 Karviná-Fryštát. člen Fóra dárců - Asociace nadací Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6 733 01 Karviná-Fryštát tel.: 595 390 314 fax: 595 390 320 e-mail: nrz@volny.cz www.volny.cz/nrz člen Fóra dárců - Asociace nadací VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 květen 2007

Více

Metodická pomůcka. pro audit nevýdělečných organizací. Pomůcku zpracovali členové Výboru pro veřejný sektor KA ČR.

Metodická pomůcka. pro audit nevýdělečných organizací. Pomůcku zpracovali členové Výboru pro veřejný sektor KA ČR. Metodická pomůcka pro audit nevýdělečných organizací Pomůcku zpracovali členové Výboru pro veřejný sektor KA ČR. Aplikace této metodické pomůcky není při auditu nevýdělečných organizací pro auditory závazná.

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

ROZVAHA. ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA. ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č, 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: DRAHOKOUPIL ZBOŘIL, k. s.

Více

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Údaje o organizaci Identifikační číslo 47934379 Název Sídlo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

Výroční zpráva za rok 2000

Výroční zpráva za rok 2000 Výroční zpráva za rok 2000 ČKP Tel.: (420 2) 21413 111 IČO.:70099618 Štefánikova 32 Fax: (420 2) 573 223 70 (ČKP) 150 00 Praha 5 (420 2) 21413 110 (ÚLPU) www.ckp.cz Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 3 CHARAKTERISTIKA

Více

Výrok auditora Auditor s Report

Výrok auditora Auditor s Report Výrok auditora Auditor s Report ZPRÁVA AUDITORA zakladateli a generálnímu řediteli státního podniku Lesy České republiky, s.p. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

Vnitřní předpis č. 1/2013

Vnitřní předpis č. 1/2013 Vnitřní předpis č. 1/2013 Zásady pro hospodaření a vedení účetnictví Občanského sdružení V Remízku I. Úvod 1. Občanské sdružení V Remízku (dále jen OS ) hospodaří se svými prostředky v souladu se zákonem

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva 2009

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva 2009 ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva za rok 2009 02 00. Obsah 00. Obsah 01. Poslání a profil společnosti 4 02. Hlavní události roku 2009 5 03. ČSOB Leasing pojišťovací makléř v číslech

Více