STATUT VZDĚLÁVACÍ NADACE JANA HUSA. Článek I Název a sídlo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUT VZDĚLÁVACÍ NADACE JANA HUSA. Článek I Název a sídlo"

Transkript

1 Schváleno : Aktualizováno : , SRN STATUT VZDĚLÁVACÍ NADACE JANA HUSA Článek I Název a sídlo 1. Název nadace: Vzdělávací nadace Jana Husa 2. Sídlo nadace: Žerotínovo nám. 9, Brno, Článek II Účel nadace 1. Vzdělávací nadace Jana Husa je nepolitická, nekonfesijní nadace, zřízená k podpoře rozvoje vzdělanosti, kultury a duchovních hodnot na principech pluralitní demokracie, humanity a sbližování národů. 2. Vzdělávací nadace Jana Husa se hlásí k odkazu svých předchůdců, občanů Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Francie, kteří v osmdesátých letech minulého století založili ve svých zemích Jan Hus Educational Foundation a Association Jan Hus jako výraz solidarity s občany jiné země, Československa, v době nesvobody a bezpráví a kteří prostřednictvím Husovy nadace prakticky podporovali aktivity lidí v Československu, kteří v obtížných podmínkách represe udržovali svobodný tok informací a chránili a rozvíjeli tradici svobodného vzdělávání a kultury. Vzdělávací nadace Jana Husa bude připomínat tento odkaz tím, že bude podporovat a uskutečňovat také projekty ve prospěch občanů, jejichž svoboda informací, vzdělávání a kultury je dosud ohrožována nebo potlačována. 3. Správní orgány nadace složené z občanů České republiky a Slovenské republiky jsou vyjádřením odhodlání pracovat jako jednotná iniciativa působící v obou republikách. Článek III Majetek nadace a způsob užití majetku nadace 1. Majetek nadace tvoří nadační jmění a ostatní majetek nadace. 2. Nadační jmění je peněžní vyjádření souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů a nadačních darů zapsaných v nadačním rejstříku. Správní rada je povinna nadační jmění odpovědně spravovat a zvyšovat jeho hodnotu tak, aby trvale sloužilo jako finanční základ pro plnění účelu nadace. 3. Nadační jmění Vzdělávací nadace Jana Husa činí ,- Kč ( sedmdesát jeden milionů šest set tisíc korun českých). Ostatní majetek nadace tvoří peněžní prostředky, cenné papíry, nemovité a movité věci, jakož i jiná majetková práva a jiné majetkové hodnoty, na nichž neváznou zástavní práva. 4. Zdroji ostatního majetku nadace jsou zejména:

2 Strana 2 z 11 a) výnosy z nadačního jmění b) nadační dary od fyzických a právnických osob c) výnosy z ostatního majetku nadace 5. K plnění účelu, pro který byla nadace zřízena, lze použít pouze výnosů z nadačního jmění a ostatní majetek nadace. 6. K plnění účelu, pro který byla nadace zřízena, poskytuje nadace na základě vyhlášených programů nadační příspěvky třetím osobám nebo uskutečňuje vlastní projekty. Třetí osobou jsou právnické i fyzické osoby. 7. Poskytnutí nadačního příspěvku nebo vytvoření vlastního projektu schvaluje Správní rada nadace. Článek IV Poskytování nadačních příspěvků 1. Správní rada nadace stanovuje pravidla pro podávání žádostí o poskytnutí nadačních příspěvků a zpřístupňuje je všem zájemcům o podporu. 2. Pravidla pro podávání žádostí o poskytnutí nadačních příspěvků musejí obsahovat informace o tom, v jakých oborech či pro jaké činnosti lze o příspěvky žádat, pro jaký okruh fyzických a právnických osob jsou příspěvky určeny, jakým způsobem je třeba podat žádost, v jakých termínech se žádosti přijímají a posuzují a do které doby budou žadatelé vyrozuměni o rozhodnutí. Správní rada je dále oprávněna v pravidlech pro podávání žádostí o poskytnutí nadačních příspěvků určit další podmínky, jako např. formální požadavky pro vypracování písemné žádosti o nadační příspěvek, maximální výši poskytovaných příspěvků apod. 3. Nadaci lze žádat o poskytnutí nadačního příspěvku pouze na základě písemně vypracovaného projektu. 4. Projekt musí obsahovat tyto části: a) název projektu b) jména a adresy řešitele projektu, spoluřešitelů a dalších účastníků projektu c) rozbor současného stavu řešené problematiky d) hlavní cíle projektu e) specifické cíle projektu a plánované výstupy f) realizační plán a časový harmonogram g) plán monitorování a hodnocení projektu h) cílový stav a případné další plánované kroky k posílení výsledků projektu i) podrobný rozpočet j) popřípadě další dokumenty podle požadavků určených Správní radou 5. Projekty přijímá sekretariát nadace, který je posoudí z hlediska formálního a požádá žadatele o odstranění případných závad. Sekretariát dále posoudí, zda projekt vyhovuje zveřejněným pravidlům daného nadačního programu a rozhodne, zda jej přijme, odmítne nebo vrátí žadateli k přepracování. Ve sporných případech konzultuje své rozhodnutí s místopředsedou pro program 6. Rozhodnutí o poskytnutí nadačních příspěvků je ve výlučné pravomoci Správní rady. Správní rada posuzuje žádosti o příspěvky na zvláštním zasedání, které svolává její předseda podle ročního plánů schůzí, v souladu s daty zveřejněnými v pravidlech pro podávání žádostí o poskytnutí nadačních příspěvků. 7. Při posuzování předložených žádostí o nadační příspěvek má Správní rada právo konzultovat další osoby nebo si objednat vypracování oponentských posudků. 8. Správní rada může učinit tato rozhodnutí: a) schválit poskytnutí nadačního příspěvku v požadované výši

3 Strana 3 z 11 b) schválit poskytnutí nadačního příspěvku v pozměněné výši c) zamítnout poskytnutí nadačního příspěvku d) vrátit žádost k přepracování e) odložit rozhodnutí 9. O rozhodnutí Správní rady musí být žadatel vyrozuměn do čtrnácti dnů po schůzi Správní rady. 10. Nadační příspěvek se poskytuje třetí osobě na základě písemné smlouvy a příjemce nadačního příspěvku je povinen použít jej v souladu s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Jinak je povinen nadační příspěvek nebo jeho část vrátit ve lhůtě stanovené nadací. 11. Osoba, které byl nadační příspěvek poskytnut, je povinna na požádání nadace prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl nadační příspěvek použit. 12. Nadační příspěvek nelze poskytnout členům orgánů nadace ani osobám jim blízkým. Článek V Náklady související se správou nadace 1. Majetek nadace je rovněž používán k hrazení nákladů souvisejících se správou nadace. Náklady související se správou nadace zahrnují zejména náklady na udržování, zhodnocování a navyšování majetku nadace, náklady na propagaci účelu nadace a náklady související s provozem nadace, včetně případných odměn členům Správní rady a Dozorčí rady. 2. Celkové roční náklady související se správou nadace nesmějí převýšit 15% nadačního jmění k téhož roku. Toto pravidlo platí od 19. března Článek VI Hospodaření a vedení účetnictví 1. Nadace hospodaří podle rozpočtu sestaveného pro kalendářní rok a schváleného Správní radou. 2. Návrh na vyhlášení programů a vlastních projektů musí být Správní radě předložen před začátkem příslušného kalendářního roku a rozpočet musí být schválen nejpozději do 30.dubna příslušného kalendářního roku. 3. Provádět změny v rozpočtu v průběhu rozpočtového období je v kompetenci Správní rady. 4. Nadace vede účetnictví podle zvláštních předpisů. 5. Roční účetní uzávěrka nadace musí být ověřena auditorem. 6. Odpovědnost za majetek, zacházení s ním a seznam osob oprávněných podpisovat bankovní platby jsou stanoveny v Interních směrnicích nadace a Pravidlech pro zacházení s financemi a cennými papíry nadace schvalovanými správní radou. Článek VII Výroční zpráva o činnosti a hospodaření nadace 1. Nadace vypracovává výroční zprávu o činnosti a hospodaření nadace (dále jen výroční zpráva ) za uplynulý kalendářní rok. 2. Výroční zpráva musí být předložena Správní radě nejpozději do 30.dubna následujícího kalendářního roku.

4 Strana 4 z Výroční zpráva obsahuje přehled o veškeré činnosti nadace za hodnocené období a zhodnocení této činnosti, a to především: a) přehled majetku nadace a závazků nadace b) přehled nadačních darů a osob, které je poskytly c) přehled o použití majetku nadace d) přehled o poskytnutých nadačních příspěvcích a zhodnocení jejich užití e) zhodnocení, zda nadace při svém hospodaření dodržuje pravidlo stanovené pro omezení nákladů spojených s její správou ( 22 zákona o nadacích a nadačních fondech) f) základní údaje obsažené v roční účetní uzávěrce g) výrok auditora, doplněný o závažné informace ze zprávy auditora h) přehled orgánů nadace a jejich členů 4. Správní rada je zmocněna určit, které další údaje má výroční zpráva obsahovat. 5. Přílohou výroční zprávy je roční účetní uzávěrka. 6. Nadace uloží výroční zprávu u rejstříkového soudu nejpozději do 30 dnů po schválení zprávy Správní radou. 7. Nadace bude zasílat výroční zprávu vybraným veřejným knihovnám, zejména Národní knihovně v Praze, Zemské knihovně v Brně a Státní vědecké knihovně v Olomouci. 8. Nadace umožní každému zájemci přístup k výroční zprávě v sídle nadace. Článek VIII Finanční prostředky z Nadačního investičního fondu Na základě Smlouvy o převodu finančních prostředků určených usnesením č.413 Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR z 15. schůze 8/7/99 k vládnímu návrhu na rozdělení finančních prostředků získaných prodejem akcií určených pro Nadační investiční fond v první etapě mezi Fondem národního majetku České republiky a Vzdělávací nadací Jana Husa a Dodatků č. 1 a č. 2 k této smlouvě se stala Vzdělávací nadace Jana Husa příjemcem finančních prostředků ve výši Kč a na základě Smlouvy o převodu zbývajících prostředků určených usnesením č.1946 Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve II. etapě uzavřené podle 18, odst.2) písm.a) bod 6 zák. č. 171/91 Sb. mezi Fondem národního majetku České republiky a Vzdělávací nadací Jana Husa a Dodatků č. 1 až č. 7 k této smlouvě se stala Vzdělávací nadace Jana Husa příjemcem finančních prostředků ve výši ,- Kč. Tyto nadační dary českého státu podléhají zvláštnímu režimu, upravenému podrobně ve výše uvedených smlouvách a Dodatcích. Nadační příspěvky 1. Příspěvek vložený do nadačního jmění v souladu s touto Smlouvou musí zůstat v nadačním jmění Nabyvatele v hodnotě zapsané nadačním rejstříkem. Dojde-li v průběhu trvání nadace ke snížení hodnoty nadačního jmění pod hodnotu zapsanou nadačním rejstříkem, provede nadace doplnění nadačního jmění na takto zapsanou hodnotu z vlastního majetku a to do dvou let od konce účetního období, v němž ke snížení došlo.

5 Strana 5 z Čerpat lze pro účely nadace pouze výnosy z příspěvku vloženého do nadačního jmění v souladu s touto Smlouvou. 3. Počínaje 1. lednem 2005 je výnosem z příspěvku vloženého do nadačního jmění v souladu s touto Smlouvou za příslušný kalendářní rok částka, vypočítaná dle vzorce s použitím úrokové sazby PRIBID a z finančních prostředků, převedených Nabyvateli a zapsaných v nadačním rejstříku k poslednímu kalendářnímu dni příslušného roku. Úrok se stanoví ve výši 0,5 úrokové sazby PRIBID pro 1 rok. Pro účely této smlouvy se úroková sazba PRIBID stanoví jako aritmetický průměr dvanácti hodnot v roce, vyhlášených Českou národní bankou a platných vždy pro první pracovní den v měsíci. 4. Nabyvatel má povinnost rozdělit ze svého majetku částku stanovenou dle odst. 3 nejpozději do konce kalendářního roku následujícího po roce, za který je výnos z příspěvku vloženého do nadačního jmění v souladu s touto Smlouvou stanoven s tím, že bude rozdělena na nadační příspěvky třetí osobě. Ve výjimečném případě, přesahuje-li vypočtená povinná částka k rozdělení dosažený účetní výnos za kalendářní rok, může nadace rozdělit výnos v období max. do konce třetího kalendářního roku, následujícího po roce, za který byl výnos vypočítán. 5. Rozdělí-li Nabyvatel v příslušném období více oproti povinné částce, může uplatnit přebytek jako součást povinné částky určené k rozdělení v obdobích následujících. Pro účely této Smlouvy se rozdělením rozumí odepsání nadačních příspěvků z účtu Nabyvatele. V případech hodných zvláštního zřetele nebude při porušení povinnosti stanovené předchozí větou uplatněna sankce. Povinnosti Nabyvatele při poskytování nadačních příspěvků Nabyvatel při poskytování nadačních příspěvků bude používat formu veřejně vyhlášených programů rozdělování nadačních příspěvků umožňujícího širšímu okruhu třetích osob žádat o nadační příspěvek za předem stanovených podmínek. Z účasti na veřejně vyhlášených programech rozdělování nadačních příspěvků jsou vyloučeny: a) fyzické osoby podnikatelé, b) právnické osoby založené za účelem podnikání, politické strany, a politická hnutí a společenství vlastníků jednotek, církve a náboženské společnosti, církevní právnické osoby vyjma církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby, c) nadace, jsou-li součástí jejich nadačního jmění prostředky kategorie NIF, d) stát, jednotky územní samosprávy, právnické osoby veřejného práva s výjimkou příspěvkových organizací a veřejných vysokých škol. e) právnické osoby veřejného práva s výjimkou příspěvkových organizací a veřejných vysokých škol,

6 Strana 6 z 11 f) právnické osoby, na jejichž rozhodování nebo činnost fakticky nebo právně vykonávají přímo nebo nepřímo vliv členové správní rady, revizor nebo členové dozorčí rady nebo zaměstnanci nadace nebo osoby jim blízké. 2. Budou-li třetími osobami, kterým bude poskytován nadační příspěvek, příspěvkové organizace, potom vždy jen za podmínky, že samy vloží nejméně 50 % finančních prostředků na předmětný projekt. Informační povinnosti Nabyvatele 1. Nabyvatel se zavazuje ve výroční zprávě samostatně informovat o: a) výši příspěvku vloženého do nadačního jmění v souladu s touto Smlouvou, b) výnosech z příspěvku vloženého do nadačního jmění v souladu s touto Smlouvou za příslušný rok podle čl. IV odst. 3 této Smlouvy, c) komu byl v příslušném roce poskytnut nadační příspěvek za podmínek stanovených v čl. V, v jaké výši a k jakému účelu a za jaké období byla povinnost poskytnout nadační příspěvek plněna. 2. Splnění podmínek hospodaření s příspěvkem podle čl. IV odst. 4, čl. V a čl.vii odst. 1 této Smlouvy, musí být ověřeno auditorem. Výrok auditora doplněný o závažnější informace ze zprávy auditora zveřejní Nabyvatel ve výroční zprávě. 3. Nabyvatel se zavazuje zaslat výroční zprávu a zprávu auditora k roční účetní závěrce, obsahující údaje o plnění podmínek hospodaření s příspěvkem z NIF do 1 měsíce po jejich vydání Převodci, a to nejpozději do konce 7. měsíce příslušného roku. Převodce je oprávněn předložit výroční zprávu a zprávu auditora Radě vlády pro nestátní neziskové organizace. 4. Nabyvatel se zavazuje určit osobu odpovědnou za administrativní správu nadačního jmění, která bude zajišťovat kontakt mezi Nabyvatelem a Převodcem. 5. Převodce je oprávněn zadat přezkoumání nakládání s příspěvkem z NIF a jeho výnosy auditorovi. Povinné dokumenty 1. Nabyvatel je povinen archivovat pro účely kontroly zejména: a) Smlouvy a Dodatky o poskytnutí příspěvku z NIF uzavřené mezi převodcem a Nabyvatelem. b) Doklady o rozdělení až 15 % z finančních prostředků převedených Nabyvateli po , pokud byly rozděleny, a splnění smluvních povinností dle čl. III odst. 1 a čl. IV odst. 6 Smlouvy.

7 Strana 7 z 11 c) Doklady o podání návrhů na zápis příspěvku z NIF (podací razítko soudu, podací lístek pošty). d) Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku podle čl. IV odst. 3-5 a čl. V odst.1, 3 a 4 Smlouvy. e) Programy, na základě kterých byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku z NIF podle čl. V odst. 1 Smlouvy (text vyhlášeného programu rozdělování nadačních příspěvků, způsob jeho zveřejnění, zápis z jednání rozhodujícího o udělení nadačních příspěvků). f) Účetní doklady o odeslání nadačního příspěvku podle čl. IV odst. 4 a 5 Smlouvy. g) Výroční zprávy s informačními povinnostmi podle čl. VII odst. 1-2 Smlouvy. Článek IX Orgány nadace Nadace zřizuje k uskutečňování svých cílů, ke správě svého majetku a k řízení své činnosti správní a kontrolní orgány. 1. Orgány nadace jsou: a) Správní rada b) Dozorčí rada Článek X Orgány Správní rady nadace Správní rada nadace k uskutečňování svých cílů zřizuje výkonné, odborné a poradní orgány. Orgány Správní rady nadace jsou: a) Sbor patronů b) Výkonný ředitel c) Sekretariát Článek XI Sbor patronů 1. Nadace vytváří k podpoře své činnosti mezinárodní Sbor patronů, tvořený významnými osobnostmi podporujícími poslání nadace. Nadace s nimi může konzultovat cíle a program nadace, přizvat je jako hosty k jednáním Správní rady, užít jich jako externích oponentů, poradců apod. 2. ové Sboru patronů nemají hlasovací právo ani rozhodovací pravomoci v žádném z orgánů nadace. 3. Počet členů Sboru patronů není omezen. 4. em Sboru patronů může být pouze fyzická osoba. 5. ství ve Sboru patronů je čestné. u Sboru patronů nelze vyplácet odměny ani náhrady. 6. y Sboru patronů jmenuje Správní rada po konzultaci s nejméně třemi stávajícími členy Sboru patronů. 7. ství ve Sboru patronů je časově neomezené. 8. ství ve Sboru patronů zaniká odstoupením, úmrtím nebo odvoláním. K odvolání je zapotřebí souhlasu dvou třetin všech členů Správní rady. 9. Sbor patronů nevytváří žádnou organizační strukturu a nemá žádné funkcionáře.

8 Strana 8 z 11 Článek XII Správní rada 1. Správní rada je nejvyšším správním a řídícím orgánem nadace. Spravuje majetek nadace, řídí činnost nadace, rozhoduje o všech záležitostech nadace a je statutárním orgánem nadace.vyhlašuje programy a vlastní projekty nadace a schvaluje rozpočet nadace. 2. Do výlučné působnosti Správní rady patří a) vydat statut nadace a rozhodovat o jeho změnách b) rozhodovat o zvýšení a snížení nadačního jmění c) schvalovat roční účetní uzávěrku a výroční zprávu nadace d) jmenovat a odvolávat členy Sboru patronů e) volit a odvolávat členy a funkcionáře Správní a Dozorčí rady a stanovovat výše jejich případných odměn f) zřizovat a rušit orgány Správní rady nadace podle tohoto statutu g) zřizovat a rušit orgány nadace podle tohoto statutu, jmenovat a odvolávat jejich členy h) jmenovat a odvolávat výkonného ředitele a stanovovat výši jeho odměny i) schvalovat organizační a jednací řád nadace a rozhodovat o jeho změnách j) schvalovat pravidla pro poskytování nadačních příspěvků a rozhodovat o jejich změnách k) schvalovat etický kodex, interní směrnice a pravidla pro zacházení s financemi a cennými papíry nadace l) rozhodovat o sloučení nadace nebo o zrušení nadace 3. Správní rada může své výlučné pravomoci delegovat na orgány, které zřídí podle tohoto statutu. 4. Správní rada nadace může mít až 20 členů. Počet členů nemusí být dělitelný třemi. 5. em Správní rady může být pouze fyzická osoba. 6. ství ve Správní a Dozorčí radě je čestné, za vykonávání funkce člena Správní a Dozorčí rady nelze přiznat odměnu, pokud rozsah jejich činnosti a zodpovědnosti významně nepřekračuje obvyklou míru. Výlohy spojené s vykonáváním funkce člena Správní rady jsou však členům Správní rady v nezbytném rozsahu hrazeny. 7. ství ve Správní radě vzniká volbou. Ke zvolení člena Správní rady je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech členů správní rady. 8. ství ve Správní radě zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, úmrtím nebo odvoláním. Důvody k odvolání jsou důvody stanovené zákonem a dále jsou jimi neúčast na více než 50% jednáních Správní rady v období dvou roků, zneužití postavení člena Správní rady nadace k osobnímu prospěchu nebo obdobné závažné porušení etického chování. K odvolání je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Správní rady. 9. Funkční období člena Správní rady je tříleté. Opětovné zvolení za člena Správní rady je možné. Zanikne li členovi Správní rady členství ve Správní radě před uplynutím jeho funkčního období a zvolí-li Správní rada na uvolněné místo nového člena, jeho funkční období je tříleté. 10. Správní rada volí ze svého středu předsedu, statutárního místopředsedu, místopředsedu pro program, popř. další funkcionáře Správní rady nadace, a určuje způsoby jednání jménem nadace. 11. Funkční období funkcionářů Správní rady je tříleté. Opětovné zvolení je možné. 12. Předseda řídí práci Správní rady, svolává a řídí jednání Správní rady, odpovídá za kontrolu rozpočtu nadace a za dělbu práce v nadaci. Statutární místopředseda zastupuje předsedu správní rady v plném rozsahu.

9 Strana 9 z 11 Místopředseda pro program připravuje návrhy pro správní radu a koordinuje práci nadace na programech a vlastních projektech nadace. 13. Správní rada nadace se schází podle závazného ročního plánu schůzí, nejméně však na dvou schůzích do roka. 14. Písemné pozvánky na schůzi musejí být rozeslány členům Správní rady a Dozorčí rady na poslední adresu, uvedenou členem Správní rady a členem Dozorčí rady. Pozvánky musejí být odeslány nejpozději dva týdny před datem schůze a musejí obsahovat program schůze. 15. ové Správní rady mohou rozhodovat i mimo zasedání Správní rady /s výjimkou bodu 18/. V tomto případě se návrh usnesení Správní rady předkládá jednotlivým členům k vyjádření. Pokud se člen Správní rady nevyjádří písemně do stanovené lhůty, platí, že s návrhem nesouhlasí. Výsledky hlasování oznámí předseda všem členům Správní rady. 16. Mimořádnou schůzi svolává předseda Správní rady, pokud usoudí, že to vyžaduje zájem nadace, nebo nejpozději do 30 dnů, když o to požádá třetina členů správního orgánu, ředitel nebo Dozorčí rada. V případě že předseda odmítne schůzi svolat, svolá ji osoba, která podala návrh na svolání. 17. Ke změně statutu je zapotřebí souhlasu dvou třetin všech členů Správní rady. 18. Ke sloučení s jinou nadací a ke zrušení nadace je zapotřebí souhlasu dvou třetin všech členů Správní rady. 19. ové Správní rady jsou: Předseda Místopředsedkyně Místopředseda Ing. Jiří Müller r. č /463 Chudobova Brno PhDr. Kristína Korená, CSc. r. č /341 Mlynarovičova Bratislava Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D. r.č /0522 Slunná Praha 6 Prof. PhDr. Marta Botíková, CSc. r.č /6588 Brezová 19/ Dunajská Lužná RNDr. Marie Fojtíková, r.č /1049 Střední Brno PhDr. Jana Jelínková r. č /050 Zborovská Brno PhDr. Vladimír Krivý, CSc. r. č /176

10 Strana 10 z 11 Dolná Bratislava PhDr. Peter Maráky r.č /216 Povraznícka Bratislava Doc. Vincent Múcska, Ph.D. r.č /6233 Vetvárska Bratislava Prof. PhDr. Miloslav Petrusek r. č /417 Rabyňská 740/ Praha 4 Prof. PhDr. Daniela Slančová, CSc. nar Zápotockého Prešov Doc. PhDr. Dušan Škvarna, Ph.D. nar Janáčkova Bratislava PhDr. Petr Šuleř r.č /453 Přemyslovců Znojmo PhDr. Martin Šimsa, Ph.D. r.č /0511 Osvobození Litoměřice PhDr. Václav Umlauf, MTh. r.č /0742 Kopečná Brno Prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. r.č /1754 Dolnopolní 6, Brno Mgr. Richard Zika, Ph.D. r.č /1078 Sdružení 21, Praha 4,

11 Strana 11 z 11 Článek XIII Způsob jednání jménem nadace 1. Za nadaci jedná a podepisuje předseda Správní rady a místopředsedové, a to každý z nich samostatně. 2. Všechny bankovní příkazy vydávané jménem nadace musejí být podepsány dvěma k tomu oprávněnými osobami. Článek XIV. Dozorčí rada 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem nadace. 2. Dozorčí rada má tři členy. 3. y Dozorčí rady volí a odvolává Správní rada. 4. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. 5. Jménem Dozorčí rady jedná předseda. 6. Předseda řídí práci Dozorčí rady, svolává a řídí její jednání. 7. Nemůže-li předseda vykonávat svou funkci, zastupuje jej místopředseda Dozorčí rady. 8. Dozorčí rada zejména a) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků b) kontroluje správnost účetnictví vedeného nadací c) přezkoumává roční účetní uzávěrku a výroční zprávu d) dohlíží na to, zda nadace vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy a statutem nadace e) upozorňuje Správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění f) nejméně jednou ročně podává Správní radě zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti 9. Dozorčí rada je oprávněna zejména a) nahlížet do účetních knih a všech ostatních dokladů a záznamů týkajících se nadace b) svolat mimořádné jednání Správní rady, jestliže usoudí, že to vyžadují zájmy nadace, a pokud tak na její žádost neučiní předseda Správní rady c) účastnit se jednání Správní rady s hlasem poradním, přičemž jejím členům musí být uděleno slovo, pokud o to požádají 10. em Dozorčí rady nemůže být člen Správní rady nebo osoba, která je oprávněna jednat jako zástupce nadace nebo která je zaměstnancem nadace, ani osoby jim blízké. 11. Funkční období členů Dozorčí rady je tříleté, opětovné zvolení je možné. 12. ové Dozorčí rady jsou: Ing. Jaromír Adamec r.č /0394 Příční 468/18A Liberec 7 Ing. Tomáš Klíma Merhautova Brno Ing. František Šimon Závadská Bratislava

12 Strana 12 z 11 Článek XV Výkonný ředitel 1. Výkonného ředitele jmenuje a odvolává Správní rada nadace. 2. Výkonný ředitel je nejvyšším výkonným orgánem nadace, který jedná za nadaci a řídí činnost sekretariátu nadace. 3. Výkonný ředitel odpovídá Správní radě nadace za získávání finančních zdrojů pro nadaci a za řízení činnosti a hospodaření nadace. Ve své práci se řídí pravomocemi a povinnostmi, které schvaluje Správní rada nadace, vyhlášenými programy a vlastními projekty nadace, rozpočetem a dalšími rozhodnutími a pokyny správních orgánů nadace. 4. Výkonný ředitel nesmí být členem Správní rady. 5. Správní rada může udělit plnou moc výkonnému řediteli k podepisování smluv nadace, k uzavírání a rušení pracovněprávních vztahů, k povolování služebních cest a dovolené zaměstnanců. Není-li výkonný ředitel jmenován, přebírá v přiměřeném rozsahu jeho povinnosti a pravomoci Správní rada a její funkcionáři. Stanovení odměny a povolení služební cesty členu správních orgánů nadace jsou v kompetenci členů SR oprávněných jednat za nadaci. 6. Koordinaci činnosti sekretariátu a aktuální problémy řeší výkonný ředitel, předseda a místopředsedové správní rady. Předseda správní rady odpovídá za přípravu rozpočtu nadace a za dělbu práce v nadaci. Místopředseda pro program připravuje návrhy pro správní radu a koordinuje práci sekretariátu na profilových programech a vlastních projektech nadace. Článek XVI Sekretariát nadace 1. Sekretariát je výkonným orgánem nadace. Je řízen výkonným ředitelem. 2. Sekretariát nadace zabezpečuje na základě vyhlášených programů a vlastních projektů nadace a rozpočtu administrativní, finanční a jiné technické úkony spojené s plněním účelu nadace. 3. Práce sekretariátu a práva a povinnosti pracovníků sekretariátu se řídí Interními směrnicemi nadace. 4. Zaměstnanci nesmějí být členy Správní rady nebo Dozorčí rady. Článek XVII Zrušení a zánik nadace 1. Nadace se zrušuje: a) rozhodnutím členů Správní rady b) rozhodnutím o sloučení s jinou nadací ke dni uvedenému ve smlouvě o sloučení c) rozhodnutím soudu o zrušení nadace d) prohlášením konkursu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku 2. V případě zrušení nadace jmenuje Správní rada likvidátora, s výjimkou případů, kdy podle zákona jmenuje likvidátora soud. 3. Je-li to nutné k vyrovnání závazků nadace, bude v likvidaci zpeněžen nepeněžitý majetek nadace, ale jen v míře nutné pro splnění závazků.

13 Strana 13 z Likvidační zůstatek po vyrovnání všech pohledávek a závazků nadace nabídne likvidátor nadaci, která má shodný nebo obdobný účel.

Statut Nadace EURONISA

Statut Nadace EURONISA Statut Nadace EURONISA Článek I Úvodní ustanovení 1. Název: Nadace EURONISA (dále jen nadace). 2. Sídlo: Liberec 1, Rumjancevova 3, 460 01. 3. IČO 46 74 85 04 4. Nadace byla založena Sborem Jednoty bratrské

Více

Statut Nadace českého výtvarného umění

Statut Nadace českého výtvarného umění Statut Nadace českého výtvarného umění (úplné znění účinné ke dni 8.7.2013) Nadace českého výtvarného umění byla zřízena Českým fondem výtvarných umění podle l odst. 3 a 4 zák. č. 318/1993 Sb. a podle

Více

227/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 3. září 1997 o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

227/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 3. září 1997 o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 227/1997 Sb. ZÁKON ze dne 3. září 1997 o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech) Změna: 210/2002 Sb. Změna: 257/2004 Sb.

Více

Úvod všeobecný přehled

Úvod všeobecný přehled Úvod všeobecný přehled Neziskové organizace bývají vymezeny jako organizace, které nejsou založeny za účelem tvorby zisku k přerozdělení mezi jeho vlastníky, správce nebo zakladatele. To neznamená, že

Více

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru Tato publikace byla vydána v rámci projektu 3 stupně řízení 3 kroky ke stabilitě, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem,

Více

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace Statut Nadace Experientia Část první Úvodní ustanovení Čl. I Název a sídlo Nadace 1. Název Nadace zní: Nadace Experientia (dále jen "Nadace"). 2. Sídlo Nadace: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. 1. Zřizovateli

Více

Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Lenka Deverová, 2008. Pavol Frič, 2008. Hana Frištenská, 2008.

Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Lenka Deverová, 2008. Pavol Frič, 2008. Hana Frištenská, 2008. Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Lenka Deverová, 2008. Pavol Frič, 2008. Hana Frištenská, 2008. Petr Beránek, 2008. AGNES, 2008. ISBN 978-80-903696-2-7 Tato publikace

Více

S T A N O V Y. ANO spořitelní družstvo

S T A N O V Y. ANO spořitelní družstvo S T A N O V Y Článek I. Úvodní ustanovení 1. (dále jen Družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které pro podporu hospodaření svých členů provozuje finanční činnosti, kterými se rozumí zejména

Více

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A 1 O B S A H S T A N O V Oddíl I. Úvodní ustanovení Preambule, Název, Sídlo Oddíl II. Činnost Výboru Úkoly a cíle Výboru, Vedlejší

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU MEZINÁRODNÍ FORUM MLÁDEŢE

STATUT NADAČNÍHO FONDU MEZINÁRODNÍ FORUM MLÁDEŢE STATUT NADAČNÍHO FONDU MEZINÁRODNÍ FORUM MLÁDEŢE PREAMBULE Vycházíme ze zájmu podporovat mezinárodní spolupráci uměleckých škol a souborů, dětské a mládežnické sportovní spolky tak, aby docházelo k motivací

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb.

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb. 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích (účinnost 13. září 2005) se změnami a doplňky provedenými s účinností dnem zákonem č. 533/2006 Sb. vyhlášení (7. prosince

Více

Návrh znění stanov společnosti B.I.B.S., a.s.

Návrh znění stanov společnosti B.I.B.S., a.s. 22016 Příloha č. 1 Návrh znění stanov společnosti B.I.B.S., a.s. I. Založení společnosti 1. Akciová společnost B.I.B.S, a.s. (dále jen společnost ) byla založena v roce 1998 2. Společnost je zapsána do

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Vládní návrh ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon upravuje ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy a) způsob zřízení,

Více

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Nadační fond je samostatnou právnickou osobou založenou podle 394 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 2. Nadační fond Adeodatus

Více

STANOVY. U N I P E T R O L, a. s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í. 1. Obchodní firma a sídlo společnosti. UNIPETROL, a.s.

STANOVY. U N I P E T R O L, a. s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í. 1. Obchodní firma a sídlo společnosti. UNIPETROL, a.s. BOD 14: ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ STANOV SPOLEČNOSTI UNIPETROL, a.s. Usnesení: Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. tímto rozhoduje v souladu s článkem 12 odst. 2 písm. a) stanov společnosti UNIPETROL, a.s.

Více

STATUT UNINOVA o.p.s.

STATUT UNINOVA o.p.s. STATUT UNINOVA o.p.s. A. Obecně prospěšná společnost UNINOVA o.p.s. (dále jen "Společnost") byla založena v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých

Více

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014 I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í čl.1 Založení společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (dále jen společnost,

Více

Statut Informační středisko Mikuláš, o.p.s.

Statut Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Statut Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení Informační středisko Mikuláš, o.p.s. byla založena zakládací smlouvou ze dne 27. 1. 2005. Čl. 2 Název a sídlo

Více

Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost CRISTAL PALACE (dále jen společnost ) byla založena jednorázově

Více

STANOVY PLATNÉ A ÚČINNÉ OD 12. 11. 2012 OBSAH

STANOVY PLATNÉ A ÚČINNÉ OD 12. 11. 2012 OBSAH PLATNÉ A ÚČINNÉ OD 12. 11. 2012 OBSAH ČÁST I. Obecná ustanovení 01 Článek 1 01 Úvodní ustanovení 01 Článek 2 01 Obchodní firma a sídlo a výše zapisovaného základního kapitálu Záložny 01 Článek 3 01 Definice

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2005 4. volební období 810/b komplexní pozměňovací návrh k návrhu poslanců Jaroslava Krákory, Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika,

Více

Statut Nadace MEZINÁRODNÍ POTŘEBY ve znění dodatků

Statut Nadace MEZINÁRODNÍ POTŘEBY ve znění dodatků Statut Nadace MEZINÁRODNÍ POTŘEBY ve znění dodatků Preambule Nadace MEZINÁRODNÍ POTŘEBY byla založena dále uvedenými zakladateli a registrována Obvodním úřadem v Praze 9 pod čj. 88/97. Nadace se rozhodla

Více

Znění platné a účinné ke dni 15. 10. 2010 14.4.2014

Znění platné a účinné ke dni 15. 10. 2010 14.4.2014 Stanovy Znění platné a účinné ke dni 15. 10. 2010 14.4.2014 Úplné znění stanov Podnikatelské družstevní záložny, (dále v textu již také jen PDZ, družstevní záložna nebo záložna ), spořitelního a úvěrního

Více

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Dodatek č. 2 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice IČ: 26080575 DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ

Více

Stanovy Burzy cenných papírů Praha, a.s.

Stanovy Burzy cenných papírů Praha, a.s. Stanovy Burzy cenných papírů Praha, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti (1) Burza cenných papírů Praha, a.s. (dále jen burza ) byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne

Více

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z.s. A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Název a postavení, sídlo, členové, dokumenty. 1.1 Česká

Více

POZVÁNKA na valnou hromadu spol. B.I.B.S. a.s.

POZVÁNKA na valnou hromadu spol. B.I.B.S. a.s. V Brně, dne 9. 2. 2015 POZVÁNKA na valnou hromadu spol. B.I.B.S. a.s. Představenstvo obchodní společnosti B.I.B.S. a.s., IČO: 25534581, se sídlem Lidická 960/81, 602 00 Brno, svolává řádnou valnou hromadu,

Více

S T A N O V Y akciové společnosti Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti

S T A N O V Y akciové společnosti Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti S T A N O V Y akciové společnosti Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Stavební spořitelna České spořitelny,

Více

Stanovy. KOMERČNÍ BANKY, a. s. úplné znění

Stanovy. KOMERČNÍ BANKY, a. s. úplné znění Stanovy KOMERČNÍ BANKY, a. s. úplné znění 29. dubna 2008 I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma a sídlo (1) Obchodní firma akciové společnosti zní: "Komerční banka, a. s." (dále jen "banka"). (2) Obchodní

Více