STATUT VZDĚLÁVACÍ NADACE JANA HUSA. Článek I Název a sídlo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUT VZDĚLÁVACÍ NADACE JANA HUSA. Článek I Název a sídlo"

Transkript

1 Schváleno : Aktualizováno : , SRN STATUT VZDĚLÁVACÍ NADACE JANA HUSA Článek I Název a sídlo 1. Název nadace: Vzdělávací nadace Jana Husa 2. Sídlo nadace: Žerotínovo nám. 9, Brno, Článek II Účel nadace 1. Vzdělávací nadace Jana Husa je nepolitická, nekonfesijní nadace, zřízená k podpoře rozvoje vzdělanosti, kultury a duchovních hodnot na principech pluralitní demokracie, humanity a sbližování národů. 2. Vzdělávací nadace Jana Husa se hlásí k odkazu svých předchůdců, občanů Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Francie, kteří v osmdesátých letech minulého století založili ve svých zemích Jan Hus Educational Foundation a Association Jan Hus jako výraz solidarity s občany jiné země, Československa, v době nesvobody a bezpráví a kteří prostřednictvím Husovy nadace prakticky podporovali aktivity lidí v Československu, kteří v obtížných podmínkách represe udržovali svobodný tok informací a chránili a rozvíjeli tradici svobodného vzdělávání a kultury. Vzdělávací nadace Jana Husa bude připomínat tento odkaz tím, že bude podporovat a uskutečňovat také projekty ve prospěch občanů, jejichž svoboda informací, vzdělávání a kultury je dosud ohrožována nebo potlačována. 3. Správní orgány nadace složené z občanů České republiky a Slovenské republiky jsou vyjádřením odhodlání pracovat jako jednotná iniciativa působící v obou republikách. Článek III Majetek nadace a způsob užití majetku nadace 1. Majetek nadace tvoří nadační jmění a ostatní majetek nadace. 2. Nadační jmění je peněžní vyjádření souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů a nadačních darů zapsaných v nadačním rejstříku. Správní rada je povinna nadační jmění odpovědně spravovat a zvyšovat jeho hodnotu tak, aby trvale sloužilo jako finanční základ pro plnění účelu nadace. 3. Nadační jmění Vzdělávací nadace Jana Husa činí ,- Kč ( sedmdesát jeden milionů šest set tisíc korun českých). Ostatní majetek nadace tvoří peněžní prostředky, cenné papíry, nemovité a movité věci, jakož i jiná majetková práva a jiné majetkové hodnoty, na nichž neváznou zástavní práva. 4. Zdroji ostatního majetku nadace jsou zejména:

2 Strana 2 z 11 a) výnosy z nadačního jmění b) nadační dary od fyzických a právnických osob c) výnosy z ostatního majetku nadace 5. K plnění účelu, pro který byla nadace zřízena, lze použít pouze výnosů z nadačního jmění a ostatní majetek nadace. 6. K plnění účelu, pro který byla nadace zřízena, poskytuje nadace na základě vyhlášených programů nadační příspěvky třetím osobám nebo uskutečňuje vlastní projekty. Třetí osobou jsou právnické i fyzické osoby. 7. Poskytnutí nadačního příspěvku nebo vytvoření vlastního projektu schvaluje Správní rada nadace. Článek IV Poskytování nadačních příspěvků 1. Správní rada nadace stanovuje pravidla pro podávání žádostí o poskytnutí nadačních příspěvků a zpřístupňuje je všem zájemcům o podporu. 2. Pravidla pro podávání žádostí o poskytnutí nadačních příspěvků musejí obsahovat informace o tom, v jakých oborech či pro jaké činnosti lze o příspěvky žádat, pro jaký okruh fyzických a právnických osob jsou příspěvky určeny, jakým způsobem je třeba podat žádost, v jakých termínech se žádosti přijímají a posuzují a do které doby budou žadatelé vyrozuměni o rozhodnutí. Správní rada je dále oprávněna v pravidlech pro podávání žádostí o poskytnutí nadačních příspěvků určit další podmínky, jako např. formální požadavky pro vypracování písemné žádosti o nadační příspěvek, maximální výši poskytovaných příspěvků apod. 3. Nadaci lze žádat o poskytnutí nadačního příspěvku pouze na základě písemně vypracovaného projektu. 4. Projekt musí obsahovat tyto části: a) název projektu b) jména a adresy řešitele projektu, spoluřešitelů a dalších účastníků projektu c) rozbor současného stavu řešené problematiky d) hlavní cíle projektu e) specifické cíle projektu a plánované výstupy f) realizační plán a časový harmonogram g) plán monitorování a hodnocení projektu h) cílový stav a případné další plánované kroky k posílení výsledků projektu i) podrobný rozpočet j) popřípadě další dokumenty podle požadavků určených Správní radou 5. Projekty přijímá sekretariát nadace, který je posoudí z hlediska formálního a požádá žadatele o odstranění případných závad. Sekretariát dále posoudí, zda projekt vyhovuje zveřejněným pravidlům daného nadačního programu a rozhodne, zda jej přijme, odmítne nebo vrátí žadateli k přepracování. Ve sporných případech konzultuje své rozhodnutí s místopředsedou pro program 6. Rozhodnutí o poskytnutí nadačních příspěvků je ve výlučné pravomoci Správní rady. Správní rada posuzuje žádosti o příspěvky na zvláštním zasedání, které svolává její předseda podle ročního plánů schůzí, v souladu s daty zveřejněnými v pravidlech pro podávání žádostí o poskytnutí nadačních příspěvků. 7. Při posuzování předložených žádostí o nadační příspěvek má Správní rada právo konzultovat další osoby nebo si objednat vypracování oponentských posudků. 8. Správní rada může učinit tato rozhodnutí: a) schválit poskytnutí nadačního příspěvku v požadované výši

3 Strana 3 z 11 b) schválit poskytnutí nadačního příspěvku v pozměněné výši c) zamítnout poskytnutí nadačního příspěvku d) vrátit žádost k přepracování e) odložit rozhodnutí 9. O rozhodnutí Správní rady musí být žadatel vyrozuměn do čtrnácti dnů po schůzi Správní rady. 10. Nadační příspěvek se poskytuje třetí osobě na základě písemné smlouvy a příjemce nadačního příspěvku je povinen použít jej v souladu s podmínkami v této smlouvě stanovenými. Jinak je povinen nadační příspěvek nebo jeho část vrátit ve lhůtě stanovené nadací. 11. Osoba, které byl nadační příspěvek poskytnut, je povinna na požádání nadace prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl nadační příspěvek použit. 12. Nadační příspěvek nelze poskytnout členům orgánů nadace ani osobám jim blízkým. Článek V Náklady související se správou nadace 1. Majetek nadace je rovněž používán k hrazení nákladů souvisejících se správou nadace. Náklady související se správou nadace zahrnují zejména náklady na udržování, zhodnocování a navyšování majetku nadace, náklady na propagaci účelu nadace a náklady související s provozem nadace, včetně případných odměn členům Správní rady a Dozorčí rady. 2. Celkové roční náklady související se správou nadace nesmějí převýšit 15% nadačního jmění k téhož roku. Toto pravidlo platí od 19. března Článek VI Hospodaření a vedení účetnictví 1. Nadace hospodaří podle rozpočtu sestaveného pro kalendářní rok a schváleného Správní radou. 2. Návrh na vyhlášení programů a vlastních projektů musí být Správní radě předložen před začátkem příslušného kalendářního roku a rozpočet musí být schválen nejpozději do 30.dubna příslušného kalendářního roku. 3. Provádět změny v rozpočtu v průběhu rozpočtového období je v kompetenci Správní rady. 4. Nadace vede účetnictví podle zvláštních předpisů. 5. Roční účetní uzávěrka nadace musí být ověřena auditorem. 6. Odpovědnost za majetek, zacházení s ním a seznam osob oprávněných podpisovat bankovní platby jsou stanoveny v Interních směrnicích nadace a Pravidlech pro zacházení s financemi a cennými papíry nadace schvalovanými správní radou. Článek VII Výroční zpráva o činnosti a hospodaření nadace 1. Nadace vypracovává výroční zprávu o činnosti a hospodaření nadace (dále jen výroční zpráva ) za uplynulý kalendářní rok. 2. Výroční zpráva musí být předložena Správní radě nejpozději do 30.dubna následujícího kalendářního roku.

4 Strana 4 z Výroční zpráva obsahuje přehled o veškeré činnosti nadace za hodnocené období a zhodnocení této činnosti, a to především: a) přehled majetku nadace a závazků nadace b) přehled nadačních darů a osob, které je poskytly c) přehled o použití majetku nadace d) přehled o poskytnutých nadačních příspěvcích a zhodnocení jejich užití e) zhodnocení, zda nadace při svém hospodaření dodržuje pravidlo stanovené pro omezení nákladů spojených s její správou ( 22 zákona o nadacích a nadačních fondech) f) základní údaje obsažené v roční účetní uzávěrce g) výrok auditora, doplněný o závažné informace ze zprávy auditora h) přehled orgánů nadace a jejich členů 4. Správní rada je zmocněna určit, které další údaje má výroční zpráva obsahovat. 5. Přílohou výroční zprávy je roční účetní uzávěrka. 6. Nadace uloží výroční zprávu u rejstříkového soudu nejpozději do 30 dnů po schválení zprávy Správní radou. 7. Nadace bude zasílat výroční zprávu vybraným veřejným knihovnám, zejména Národní knihovně v Praze, Zemské knihovně v Brně a Státní vědecké knihovně v Olomouci. 8. Nadace umožní každému zájemci přístup k výroční zprávě v sídle nadace. Článek VIII Finanční prostředky z Nadačního investičního fondu Na základě Smlouvy o převodu finančních prostředků určených usnesením č.413 Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR z 15. schůze 8/7/99 k vládnímu návrhu na rozdělení finančních prostředků získaných prodejem akcií určených pro Nadační investiční fond v první etapě mezi Fondem národního majetku České republiky a Vzdělávací nadací Jana Husa a Dodatků č. 1 a č. 2 k této smlouvě se stala Vzdělávací nadace Jana Husa příjemcem finančních prostředků ve výši Kč a na základě Smlouvy o převodu zbývajících prostředků určených usnesením č.1946 Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve II. etapě uzavřené podle 18, odst.2) písm.a) bod 6 zák. č. 171/91 Sb. mezi Fondem národního majetku České republiky a Vzdělávací nadací Jana Husa a Dodatků č. 1 až č. 7 k této smlouvě se stala Vzdělávací nadace Jana Husa příjemcem finančních prostředků ve výši ,- Kč. Tyto nadační dary českého státu podléhají zvláštnímu režimu, upravenému podrobně ve výše uvedených smlouvách a Dodatcích. Nadační příspěvky 1. Příspěvek vložený do nadačního jmění v souladu s touto Smlouvou musí zůstat v nadačním jmění Nabyvatele v hodnotě zapsané nadačním rejstříkem. Dojde-li v průběhu trvání nadace ke snížení hodnoty nadačního jmění pod hodnotu zapsanou nadačním rejstříkem, provede nadace doplnění nadačního jmění na takto zapsanou hodnotu z vlastního majetku a to do dvou let od konce účetního období, v němž ke snížení došlo.

5 Strana 5 z Čerpat lze pro účely nadace pouze výnosy z příspěvku vloženého do nadačního jmění v souladu s touto Smlouvou. 3. Počínaje 1. lednem 2005 je výnosem z příspěvku vloženého do nadačního jmění v souladu s touto Smlouvou za příslušný kalendářní rok částka, vypočítaná dle vzorce s použitím úrokové sazby PRIBID a z finančních prostředků, převedených Nabyvateli a zapsaných v nadačním rejstříku k poslednímu kalendářnímu dni příslušného roku. Úrok se stanoví ve výši 0,5 úrokové sazby PRIBID pro 1 rok. Pro účely této smlouvy se úroková sazba PRIBID stanoví jako aritmetický průměr dvanácti hodnot v roce, vyhlášených Českou národní bankou a platných vždy pro první pracovní den v měsíci. 4. Nabyvatel má povinnost rozdělit ze svého majetku částku stanovenou dle odst. 3 nejpozději do konce kalendářního roku následujícího po roce, za který je výnos z příspěvku vloženého do nadačního jmění v souladu s touto Smlouvou stanoven s tím, že bude rozdělena na nadační příspěvky třetí osobě. Ve výjimečném případě, přesahuje-li vypočtená povinná částka k rozdělení dosažený účetní výnos za kalendářní rok, může nadace rozdělit výnos v období max. do konce třetího kalendářního roku, následujícího po roce, za který byl výnos vypočítán. 5. Rozdělí-li Nabyvatel v příslušném období více oproti povinné částce, může uplatnit přebytek jako součást povinné částky určené k rozdělení v obdobích následujících. Pro účely této Smlouvy se rozdělením rozumí odepsání nadačních příspěvků z účtu Nabyvatele. V případech hodných zvláštního zřetele nebude při porušení povinnosti stanovené předchozí větou uplatněna sankce. Povinnosti Nabyvatele při poskytování nadačních příspěvků Nabyvatel při poskytování nadačních příspěvků bude používat formu veřejně vyhlášených programů rozdělování nadačních příspěvků umožňujícího širšímu okruhu třetích osob žádat o nadační příspěvek za předem stanovených podmínek. Z účasti na veřejně vyhlášených programech rozdělování nadačních příspěvků jsou vyloučeny: a) fyzické osoby podnikatelé, b) právnické osoby založené za účelem podnikání, politické strany, a politická hnutí a společenství vlastníků jednotek, církve a náboženské společnosti, církevní právnické osoby vyjma církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby, c) nadace, jsou-li součástí jejich nadačního jmění prostředky kategorie NIF, d) stát, jednotky územní samosprávy, právnické osoby veřejného práva s výjimkou příspěvkových organizací a veřejných vysokých škol. e) právnické osoby veřejného práva s výjimkou příspěvkových organizací a veřejných vysokých škol,

6 Strana 6 z 11 f) právnické osoby, na jejichž rozhodování nebo činnost fakticky nebo právně vykonávají přímo nebo nepřímo vliv členové správní rady, revizor nebo členové dozorčí rady nebo zaměstnanci nadace nebo osoby jim blízké. 2. Budou-li třetími osobami, kterým bude poskytován nadační příspěvek, příspěvkové organizace, potom vždy jen za podmínky, že samy vloží nejméně 50 % finančních prostředků na předmětný projekt. Informační povinnosti Nabyvatele 1. Nabyvatel se zavazuje ve výroční zprávě samostatně informovat o: a) výši příspěvku vloženého do nadačního jmění v souladu s touto Smlouvou, b) výnosech z příspěvku vloženého do nadačního jmění v souladu s touto Smlouvou za příslušný rok podle čl. IV odst. 3 této Smlouvy, c) komu byl v příslušném roce poskytnut nadační příspěvek za podmínek stanovených v čl. V, v jaké výši a k jakému účelu a za jaké období byla povinnost poskytnout nadační příspěvek plněna. 2. Splnění podmínek hospodaření s příspěvkem podle čl. IV odst. 4, čl. V a čl.vii odst. 1 této Smlouvy, musí být ověřeno auditorem. Výrok auditora doplněný o závažnější informace ze zprávy auditora zveřejní Nabyvatel ve výroční zprávě. 3. Nabyvatel se zavazuje zaslat výroční zprávu a zprávu auditora k roční účetní závěrce, obsahující údaje o plnění podmínek hospodaření s příspěvkem z NIF do 1 měsíce po jejich vydání Převodci, a to nejpozději do konce 7. měsíce příslušného roku. Převodce je oprávněn předložit výroční zprávu a zprávu auditora Radě vlády pro nestátní neziskové organizace. 4. Nabyvatel se zavazuje určit osobu odpovědnou za administrativní správu nadačního jmění, která bude zajišťovat kontakt mezi Nabyvatelem a Převodcem. 5. Převodce je oprávněn zadat přezkoumání nakládání s příspěvkem z NIF a jeho výnosy auditorovi. Povinné dokumenty 1. Nabyvatel je povinen archivovat pro účely kontroly zejména: a) Smlouvy a Dodatky o poskytnutí příspěvku z NIF uzavřené mezi převodcem a Nabyvatelem. b) Doklady o rozdělení až 15 % z finančních prostředků převedených Nabyvateli po , pokud byly rozděleny, a splnění smluvních povinností dle čl. III odst. 1 a čl. IV odst. 6 Smlouvy.

7 Strana 7 z 11 c) Doklady o podání návrhů na zápis příspěvku z NIF (podací razítko soudu, podací lístek pošty). d) Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku podle čl. IV odst. 3-5 a čl. V odst.1, 3 a 4 Smlouvy. e) Programy, na základě kterých byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku z NIF podle čl. V odst. 1 Smlouvy (text vyhlášeného programu rozdělování nadačních příspěvků, způsob jeho zveřejnění, zápis z jednání rozhodujícího o udělení nadačních příspěvků). f) Účetní doklady o odeslání nadačního příspěvku podle čl. IV odst. 4 a 5 Smlouvy. g) Výroční zprávy s informačními povinnostmi podle čl. VII odst. 1-2 Smlouvy. Článek IX Orgány nadace Nadace zřizuje k uskutečňování svých cílů, ke správě svého majetku a k řízení své činnosti správní a kontrolní orgány. 1. Orgány nadace jsou: a) Správní rada b) Dozorčí rada Článek X Orgány Správní rady nadace Správní rada nadace k uskutečňování svých cílů zřizuje výkonné, odborné a poradní orgány. Orgány Správní rady nadace jsou: a) Sbor patronů b) Výkonný ředitel c) Sekretariát Článek XI Sbor patronů 1. Nadace vytváří k podpoře své činnosti mezinárodní Sbor patronů, tvořený významnými osobnostmi podporujícími poslání nadace. Nadace s nimi může konzultovat cíle a program nadace, přizvat je jako hosty k jednáním Správní rady, užít jich jako externích oponentů, poradců apod. 2. ové Sboru patronů nemají hlasovací právo ani rozhodovací pravomoci v žádném z orgánů nadace. 3. Počet členů Sboru patronů není omezen. 4. em Sboru patronů může být pouze fyzická osoba. 5. ství ve Sboru patronů je čestné. u Sboru patronů nelze vyplácet odměny ani náhrady. 6. y Sboru patronů jmenuje Správní rada po konzultaci s nejméně třemi stávajícími členy Sboru patronů. 7. ství ve Sboru patronů je časově neomezené. 8. ství ve Sboru patronů zaniká odstoupením, úmrtím nebo odvoláním. K odvolání je zapotřebí souhlasu dvou třetin všech členů Správní rady. 9. Sbor patronů nevytváří žádnou organizační strukturu a nemá žádné funkcionáře.

8 Strana 8 z 11 Článek XII Správní rada 1. Správní rada je nejvyšším správním a řídícím orgánem nadace. Spravuje majetek nadace, řídí činnost nadace, rozhoduje o všech záležitostech nadace a je statutárním orgánem nadace.vyhlašuje programy a vlastní projekty nadace a schvaluje rozpočet nadace. 2. Do výlučné působnosti Správní rady patří a) vydat statut nadace a rozhodovat o jeho změnách b) rozhodovat o zvýšení a snížení nadačního jmění c) schvalovat roční účetní uzávěrku a výroční zprávu nadace d) jmenovat a odvolávat členy Sboru patronů e) volit a odvolávat členy a funkcionáře Správní a Dozorčí rady a stanovovat výše jejich případných odměn f) zřizovat a rušit orgány Správní rady nadace podle tohoto statutu g) zřizovat a rušit orgány nadace podle tohoto statutu, jmenovat a odvolávat jejich členy h) jmenovat a odvolávat výkonného ředitele a stanovovat výši jeho odměny i) schvalovat organizační a jednací řád nadace a rozhodovat o jeho změnách j) schvalovat pravidla pro poskytování nadačních příspěvků a rozhodovat o jejich změnách k) schvalovat etický kodex, interní směrnice a pravidla pro zacházení s financemi a cennými papíry nadace l) rozhodovat o sloučení nadace nebo o zrušení nadace 3. Správní rada může své výlučné pravomoci delegovat na orgány, které zřídí podle tohoto statutu. 4. Správní rada nadace může mít až 20 členů. Počet členů nemusí být dělitelný třemi. 5. em Správní rady může být pouze fyzická osoba. 6. ství ve Správní a Dozorčí radě je čestné, za vykonávání funkce člena Správní a Dozorčí rady nelze přiznat odměnu, pokud rozsah jejich činnosti a zodpovědnosti významně nepřekračuje obvyklou míru. Výlohy spojené s vykonáváním funkce člena Správní rady jsou však členům Správní rady v nezbytném rozsahu hrazeny. 7. ství ve Správní radě vzniká volbou. Ke zvolení člena Správní rady je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech členů správní rady. 8. ství ve Správní radě zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, úmrtím nebo odvoláním. Důvody k odvolání jsou důvody stanovené zákonem a dále jsou jimi neúčast na více než 50% jednáních Správní rady v období dvou roků, zneužití postavení člena Správní rady nadace k osobnímu prospěchu nebo obdobné závažné porušení etického chování. K odvolání je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Správní rady. 9. Funkční období člena Správní rady je tříleté. Opětovné zvolení za člena Správní rady je možné. Zanikne li členovi Správní rady členství ve Správní radě před uplynutím jeho funkčního období a zvolí-li Správní rada na uvolněné místo nového člena, jeho funkční období je tříleté. 10. Správní rada volí ze svého středu předsedu, statutárního místopředsedu, místopředsedu pro program, popř. další funkcionáře Správní rady nadace, a určuje způsoby jednání jménem nadace. 11. Funkční období funkcionářů Správní rady je tříleté. Opětovné zvolení je možné. 12. Předseda řídí práci Správní rady, svolává a řídí jednání Správní rady, odpovídá za kontrolu rozpočtu nadace a za dělbu práce v nadaci. Statutární místopředseda zastupuje předsedu správní rady v plném rozsahu.

9 Strana 9 z 11 Místopředseda pro program připravuje návrhy pro správní radu a koordinuje práci nadace na programech a vlastních projektech nadace. 13. Správní rada nadace se schází podle závazného ročního plánu schůzí, nejméně však na dvou schůzích do roka. 14. Písemné pozvánky na schůzi musejí být rozeslány členům Správní rady a Dozorčí rady na poslední adresu, uvedenou členem Správní rady a členem Dozorčí rady. Pozvánky musejí být odeslány nejpozději dva týdny před datem schůze a musejí obsahovat program schůze. 15. ové Správní rady mohou rozhodovat i mimo zasedání Správní rady /s výjimkou bodu 18/. V tomto případě se návrh usnesení Správní rady předkládá jednotlivým členům k vyjádření. Pokud se člen Správní rady nevyjádří písemně do stanovené lhůty, platí, že s návrhem nesouhlasí. Výsledky hlasování oznámí předseda všem členům Správní rady. 16. Mimořádnou schůzi svolává předseda Správní rady, pokud usoudí, že to vyžaduje zájem nadace, nebo nejpozději do 30 dnů, když o to požádá třetina členů správního orgánu, ředitel nebo Dozorčí rada. V případě že předseda odmítne schůzi svolat, svolá ji osoba, která podala návrh na svolání. 17. Ke změně statutu je zapotřebí souhlasu dvou třetin všech členů Správní rady. 18. Ke sloučení s jinou nadací a ke zrušení nadace je zapotřebí souhlasu dvou třetin všech členů Správní rady. 19. ové Správní rady jsou: Předseda Místopředsedkyně Místopředseda Ing. Jiří Müller r. č /463 Chudobova Brno PhDr. Kristína Korená, CSc. r. č /341 Mlynarovičova Bratislava Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D. r.č /0522 Slunná Praha 6 Prof. PhDr. Marta Botíková, CSc. r.č /6588 Brezová 19/ Dunajská Lužná RNDr. Marie Fojtíková, r.č /1049 Střední Brno PhDr. Jana Jelínková r. č /050 Zborovská Brno PhDr. Vladimír Krivý, CSc. r. č /176

10 Strana 10 z 11 Dolná Bratislava PhDr. Peter Maráky r.č /216 Povraznícka Bratislava Doc. Vincent Múcska, Ph.D. r.č /6233 Vetvárska Bratislava Prof. PhDr. Miloslav Petrusek r. č /417 Rabyňská 740/ Praha 4 Prof. PhDr. Daniela Slančová, CSc. nar Zápotockého Prešov Doc. PhDr. Dušan Škvarna, Ph.D. nar Janáčkova Bratislava PhDr. Petr Šuleř r.č /453 Přemyslovců Znojmo PhDr. Martin Šimsa, Ph.D. r.č /0511 Osvobození Litoměřice PhDr. Václav Umlauf, MTh. r.č /0742 Kopečná Brno Prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. r.č /1754 Dolnopolní 6, Brno Mgr. Richard Zika, Ph.D. r.č /1078 Sdružení 21, Praha 4,

11 Strana 11 z 11 Článek XIII Způsob jednání jménem nadace 1. Za nadaci jedná a podepisuje předseda Správní rady a místopředsedové, a to každý z nich samostatně. 2. Všechny bankovní příkazy vydávané jménem nadace musejí být podepsány dvěma k tomu oprávněnými osobami. Článek XIV. Dozorčí rada 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem nadace. 2. Dozorčí rada má tři členy. 3. y Dozorčí rady volí a odvolává Správní rada. 4. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. 5. Jménem Dozorčí rady jedná předseda. 6. Předseda řídí práci Dozorčí rady, svolává a řídí její jednání. 7. Nemůže-li předseda vykonávat svou funkci, zastupuje jej místopředseda Dozorčí rady. 8. Dozorčí rada zejména a) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků b) kontroluje správnost účetnictví vedeného nadací c) přezkoumává roční účetní uzávěrku a výroční zprávu d) dohlíží na to, zda nadace vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy a statutem nadace e) upozorňuje Správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění f) nejméně jednou ročně podává Správní radě zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti 9. Dozorčí rada je oprávněna zejména a) nahlížet do účetních knih a všech ostatních dokladů a záznamů týkajících se nadace b) svolat mimořádné jednání Správní rady, jestliže usoudí, že to vyžadují zájmy nadace, a pokud tak na její žádost neučiní předseda Správní rady c) účastnit se jednání Správní rady s hlasem poradním, přičemž jejím členům musí být uděleno slovo, pokud o to požádají 10. em Dozorčí rady nemůže být člen Správní rady nebo osoba, která je oprávněna jednat jako zástupce nadace nebo která je zaměstnancem nadace, ani osoby jim blízké. 11. Funkční období členů Dozorčí rady je tříleté, opětovné zvolení je možné. 12. ové Dozorčí rady jsou: Ing. Jaromír Adamec r.č /0394 Příční 468/18A Liberec 7 Ing. Tomáš Klíma Merhautova Brno Ing. František Šimon Závadská Bratislava

12 Strana 12 z 11 Článek XV Výkonný ředitel 1. Výkonného ředitele jmenuje a odvolává Správní rada nadace. 2. Výkonný ředitel je nejvyšším výkonným orgánem nadace, který jedná za nadaci a řídí činnost sekretariátu nadace. 3. Výkonný ředitel odpovídá Správní radě nadace za získávání finančních zdrojů pro nadaci a za řízení činnosti a hospodaření nadace. Ve své práci se řídí pravomocemi a povinnostmi, které schvaluje Správní rada nadace, vyhlášenými programy a vlastními projekty nadace, rozpočetem a dalšími rozhodnutími a pokyny správních orgánů nadace. 4. Výkonný ředitel nesmí být členem Správní rady. 5. Správní rada může udělit plnou moc výkonnému řediteli k podepisování smluv nadace, k uzavírání a rušení pracovněprávních vztahů, k povolování služebních cest a dovolené zaměstnanců. Není-li výkonný ředitel jmenován, přebírá v přiměřeném rozsahu jeho povinnosti a pravomoci Správní rada a její funkcionáři. Stanovení odměny a povolení služební cesty členu správních orgánů nadace jsou v kompetenci členů SR oprávněných jednat za nadaci. 6. Koordinaci činnosti sekretariátu a aktuální problémy řeší výkonný ředitel, předseda a místopředsedové správní rady. Předseda správní rady odpovídá za přípravu rozpočtu nadace a za dělbu práce v nadaci. Místopředseda pro program připravuje návrhy pro správní radu a koordinuje práci sekretariátu na profilových programech a vlastních projektech nadace. Článek XVI Sekretariát nadace 1. Sekretariát je výkonným orgánem nadace. Je řízen výkonným ředitelem. 2. Sekretariát nadace zabezpečuje na základě vyhlášených programů a vlastních projektů nadace a rozpočtu administrativní, finanční a jiné technické úkony spojené s plněním účelu nadace. 3. Práce sekretariátu a práva a povinnosti pracovníků sekretariátu se řídí Interními směrnicemi nadace. 4. Zaměstnanci nesmějí být členy Správní rady nebo Dozorčí rady. Článek XVII Zrušení a zánik nadace 1. Nadace se zrušuje: a) rozhodnutím členů Správní rady b) rozhodnutím o sloučení s jinou nadací ke dni uvedenému ve smlouvě o sloučení c) rozhodnutím soudu o zrušení nadace d) prohlášením konkursu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku 2. V případě zrušení nadace jmenuje Správní rada likvidátora, s výjimkou případů, kdy podle zákona jmenuje likvidátora soud. 3. Je-li to nutné k vyrovnání závazků nadace, bude v likvidaci zpeněžen nepeněžitý majetek nadace, ale jen v míře nutné pro splnění závazků.

13 Strana 13 z Likvidační zůstatek po vyrovnání všech pohledávek a závazků nadace nabídne likvidátor nadaci, která má shodný nebo obdobný účel.

Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada

Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada Statut F-nadace (úplné znění ke dni 30.4.2009) Článek I Základní ustanovení 1. Název nadace je F-nadace (dále jen nadace ), IČO 60449837. Nadace vznikla registrací u Obvodního úřadu v Praze 3 dne 25. července

Více

Nadační fond Jendy Rajmana

Nadační fond Jendy Rajmana Statut nadačního fondu Nadační fond Jendy Rajmana I. Všeobecná ustanovení čl. l Nadační fond Jendy Rajmana (dále jen "fond") byl zřízen zakladatelem ing. Pavlem Hančarem, bytem v Hořicích, Riegrova 1048,

Více

Statut nadace. Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského

Statut nadace. Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského Statut nadace Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského Článek 1 - Název a sídlo nadace 1) Název nadace : Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského 2) Sídlo nadace : Praha 1, Malostranské nám.

Více

Statut Nadačního fondu PRO KNIHOVNU ( 4 zákona č. 227/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Statut Nadačního fondu PRO KNIHOVNU ( 4 zákona č. 227/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Statut Nadačního fondu PRO KNIHOVNU ( 4 zákona č. 227/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Ing. Arch. Jan Kasl, r.č. 511231/021, narozen 31.12. 1951, trvalý pobyt Eliášova 762/48, 160 00, Praha 6; Doc.

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015)

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) Nadační fond CANI PREAMBULE Nadační fond CANI si klade za cíl vybudovat, provozovat a podporovat výcvik canisterapeutických psů, terapii za pomoci canisterapie,

Více

STATUT. Nadačního fondu Šance pro děti. 1. Základní ustanovení. 2. Majetek Nadačního fondu

STATUT. Nadačního fondu Šance pro děti. 1. Základní ustanovení. 2. Majetek Nadačního fondu STATUT Nadačního fondu Šance pro děti Nadační fond je účelové sdružení majetku, zřízený pro uskutečňování programů v oblasti protidrogové prevence a programů podpůrných. 1. Základní ustanovení 1.1. Název

Více

Statut nadačního fondu ( 4 zákona č. 227/1997 Sb.)

Statut nadačního fondu ( 4 zákona č. 227/1997 Sb.) Statut nadačního fondu ( 4 zákona č. 227/1997 Sb.) Preambule Pavel Cais r.č.: 481205/078 trvale bytem: Za Pazdernou 2574, 397 01 Písek (dále jen zřizovatel) zřídil nadační listinou ze dne 21. 11. 2013,

Více

STATUT Nadačního fondu NABLA

STATUT Nadačního fondu NABLA STATUT Nadačního fondu NABLA Článek I. Úvodní ustanovení 1.1 Název a sídlo nadačního fondu: Nadační fond NABLA Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava-Poruba 1.2 Statut Nadačního fondu NABLA je závazným vnitřním

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA se sídlem nám. 1. máje 25, Ráječko 679 02, Zapsáno v nadačním rejstříku dne 30. března 2009 Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 337 I. ZŘIZOVATEL NADAČNÍHO FONDU 1.

Více

VZOR. Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé:

VZOR. Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé: VZOR Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé: 1. Název (právnické osoby):... Sídlo... IČ:... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného soudem v..., odd..., vložka... jednající panem:... a

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

STATUT NADACE EURONISA

STATUT NADACE EURONISA STATUT NADACE EURONISA Článek I Úvodní ustanovení 1) Název: Nadace EURONISA (dále jen nadace). 2) Sídlo: Liberec 1, Rumjancevova 3, 460 01. 3) IČO 46 74 85 04 4) Nadace byla založena Sborem Jednoty bratrské

Více

Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU

Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU Dne 30. 3. 2006 založili zřizovatelé Ing. Michal Šnobr, nar. 25. 5. 1970, r. č. 700525/1693, trvale bytem Zvolenská 134, 386 01 Strakonice a Ing. Martin Batěk,

Více

Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín

Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín Čl. I. Název: Nadační fond Střední průmyslové školy Zlín Sídlo: Střední průmyslová škola Zlín, třída T. Bati 4187 IČO: 292 70 031 Čl. II. Účel Cílem

Více

S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8

S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8 S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8 Čl. I. Název a sídlo nadačního fondu 1. Název nadačního fondu zní: Nadační fond obětem holocaustu 2. Sídlo nadačního fondu: Maiselova

Více

STATUT Nadačního fondu Horizont. Část A - Základní ustanovení

STATUT Nadačního fondu Horizont. Část A - Základní ustanovení STATUT Nadačního fondu Horizont Část A - Základní ustanovení Čl. I Název nadačního fondu Název nadačního fondu zní: Nadační fond Horizont (dále jen "fond"). Čl. II Sídlo fondu Sídlo fondu je: Zámek Dobříčany,

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

Statut Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s.

Statut Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s. Statut Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s. Čl. 1 Založení Společnosti pro Jizerské hory Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. byla založena v lednu 1999 a 23.2.1999 zapsána do rejstříku obecně prospěšných

Více

Nadačního fondu Radia Proglas

Nadačního fondu Radia Proglas Správní rada vydává S T A T U T Nadačního fondu Radia Proglas IČ: 44016701 Čl. 1 Název nadačního fondu Nadační fond Radia Proglas Čl. 2 Sídlo nadačního fondu Barvičova 85, 602 00 Brno Čl. 3 Právní poměry

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení 1 STATUT obecně prospěšné společnosti Čl. I. Obecná ustanovení 1) Obecně prospěšná společnost Dobrodiní o.p.s. se sídlem 734 01 Karviná Ráj, U Lesa 713 byla založena Zakládací smlouvou ze dne 14.10.2003.

Více

Statut Nadačního fondu Harmonie

Statut Nadačního fondu Harmonie Statut Nadačního fondu Harmonie Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Název nadačního fondu zní: Nadační fond Harmonie (dále jen nadační fond ) 2. Sídlem nadačního fondu je Lázeňská 11 č.p. 285, 110 00 Praha 1. 3.

Více

STATUT NADACE PRO ČESKÝ GOLF

STATUT NADACE PRO ČESKÝ GOLF STATUT NADACE PRO ČESKÝ GOLF Preambule Dobrovolné občanské sdružení Česká golfová federace (dále jen ČGF), se sídlem: 150 00 Praha 5, Strakonická ul. č.p. 2860/4, zastoupené prezidentem JUDr. Milanem Veselým

Více

Stanovy občanského sdružení Star Aliance

Stanovy občanského sdružení Star Aliance Stanovy občanského sdružení Star Aliance Čl. I. Základní ustanovení 1. název občanského sdružení zní: Star Aliance (dále jen Sdružení), jež je dobrovolným, nezávislým a neziskovým sdružení osob. 2. Sdružení

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

STATUT. I. Úvodní ustanovení

STATUT. I. Úvodní ustanovení STATUT Obecně prospěšné společnosti Úspěšné dítě, o.p.s. (dále jen společnost) I. Úvodní ustanovení 1.1. Úspěšné dítě, o.p.s. je obecně prospěšnou společností založenou podle zákona č. 248/1995 Sb. ve

Více

Statut Nadačního fondu Adygine. Preambule. Část 1 Úvodní ustanovení

Statut Nadačního fondu Adygine. Preambule. Část 1 Úvodní ustanovení Statut Nadačního fondu Adygine Preambule Nadační fond Adygine je nezávislou, nevýdělečnou, samostatnou právnickou osobou založenou pro dosahování obecně prospěšných cílů v souladu se zákonem č. 227/97

Více

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- II.

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- II. ZAKLÁDACÍ LISTNA KYKLOP o.p.s. I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- 1. Název obecně prospěšné společnosti je: KYKLOP o.p.s ----------------------------------

Více

Statut obecně prospěšné společnosti

Statut obecně prospěšné společnosti Statut obecně prospěšné společnosti Temperi, o.p.s. zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností Č. Budějovice, oddíl O, vložka 235 IČ: 28159179 Čl. I Úvodní ustanovení 1) Dne 2. 8. 2012 uzavřeli,

Více

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Preambule Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. bylo založeno s vědomím významu výzkumné činnosti

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

STATUT Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION. Článek 1 Název nadace

STATUT Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION. Článek 1 Název nadace STATUT Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION Článek 1 Název nadace Název nadace zní: Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION. (dále jen nadace ) Článek 2 Sídlo nadace Sídlem nadace je: Praha 6, Evropská 2690/17,

Více

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Nadační fond je samostatnou právnickou osobou založenou podle 394 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 2. Nadační fond Adeodatus

Více

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s.

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZAKLÁDACÍ LISTINY obecně prospěšné společnosti Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek 1 Zakladatel Mensa České republiky, sdružení občanů, registrované Ministerstvem

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA. RADA RODIČŮ PŘI ZŠ MOHYLOVÁ - o. p. s. o založení obecně prospěšné společnosti. uzavřená dnešního dne následujícími zakladateli:

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA. RADA RODIČŮ PŘI ZŠ MOHYLOVÁ - o. p. s. o založení obecně prospěšné společnosti. uzavřená dnešního dne následujícími zakladateli: ZAKLÁDACÍ SMLOUVA o založení obecně prospěšné společnosti RADA RODIČŮ PŘI ZŠ MOHYLOVÁ - o. p. s. uzavřená dnešního dne následujícími zakladateli: panem Janem Kružíkem, bytem Praha 5, Zázvorkova 1997, RČ:

Více

STATUT ZLATOHORSKÉHO NADAČNÍHO FONDU. Čl. I Název a sídlo nadačního fondu

STATUT ZLATOHORSKÉHO NADAČNÍHO FONDU. Čl. I Název a sídlo nadačního fondu STATUT ZLATOHORSKÉHO NADAČNÍHO FONDU Čl. I Název a sídlo nadačního fondu Název nadačního fondu zní: Zlatohorský nadační fond (dále jen nadační fond ). Nadační fond má sídlo na adrese: Lázeňská 491, 793

Více

Statut Nadace Divoké husy ve znění Dodatku č. 18.

Statut Nadace Divoké husy ve znění Dodatku č. 18. Statut Nadace Divoké husy ve znění Dodatku č. 18. Část I. Úvodní ustanovení Vznik Nadace Nadace Divoké husy byla založena v roce 1997 dále uvedenými zřizovateli. 17.2.1997 byla zapsána v registru nadací

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA

STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA Společnost Vivendi Water Česká republika s.r.o. se sídlem Praha 1, Pařížská 11, 110 00, IČ 49679821, zřídila dne 30. 4. 2003 rozhodnutím o založení nadačního fondu jediným

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Úplné znění zakladatelské listiny Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s., se sídlem Blatná, J.P. Koubka 4, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 8. 6. 2011 založené na základě zákona

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

... A l z h e i m e r... N A D A Č N Í H O F O N D U

... A l z h e i m e r... N A D A Č N Í H O F O N D U ... A l z h e i m e r... S T A T U T N A D A Č N Í H O F O N D U I. ZÁKLADNÍ USTANOV ENÍ Článek 1 Zřízení nadačního fondu Nadační fond (dále jen Fond) vznikl na základě zakladatelské listiny ze dne 8.2.2011.

Více

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu BUDULÍNEK STANOVY Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: BUDULÍNEK Sídlo sdružení: ul. U Trati 1014, 334 41 Dobřany Čl. II. Právní postavení sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé,

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení Stanovy občanského sdružení I. Název Český institut pro supervizi II. Sídlo a působnost profesního sdružení 1. Sídlem profesního sdružení je Křižíkova 76/61, Praha 8, 186 00 2. Působnost profesního sdružení

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s., se sídlem Blatná, Na Tržišti 727, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 8.6.2011 založené na základě zákona

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU - NADAČNÍ FOND LUDĚK PRO LIDI

STATUT NADAČNÍHO FONDU - NADAČNÍ FOND LUDĚK PRO LIDI STATUT NADAČNÍHO FONDU - NADAČNÍ FOND LUDĚK PRO LIDI A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Název a sídlo nadačního fondu 1.1 Název nadačního fondu je: Nadační fond Luděk pro Lidi (dále rovněž jako nadační fond

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

STANOVY. občanského sdružení Za férové ústřední topení, o.s.

STANOVY. občanského sdružení Za férové ústřední topení, o.s. STANOVY občanského sdružení Za férové ústřední topení, o.s. V Praze, dne 29. srpna 2011 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Za férové ústřední topení, o.s. Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Název občanského sdružení:

Více

STANOVY. Sportovní klub Rebel Praha, z. s. (dále jen Spolek ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY. Sportovní klub Rebel Praha, z. s. (dále jen Spolek ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY Sportovní klub Rebel Praha, z. s. (dále jen Spolek ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214

Více

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace Statut Nadace Experientia Část první Úvodní ustanovení Čl. I Název a sídlo Nadace 1. Název Nadace zní: Nadace Experientia (dále jen "Nadace"). 2. Sídlo Nadace: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. 1. Zřizovateli

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

Statut Nadace EURONISA

Statut Nadace EURONISA Statut Nadace EURONISA Článek I Úvodní ustanovení 1. Název: Nadace EURONISA (dále jen nadace). 2. Sídlo: Liberec 1, Rumjancevova 3, 460 01. 3. IČO 46 74 85 04 4. Nadace byla založena Sborem Jednoty bratrské

Více

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015 STATUT NADACE ČEZ ve znění ke dni 27. 1. 2015 Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, IČ: 45274649, založila nadační listinou ze dne 25. 7. 2002 Nadaci Duhová energie. Nadace byla zřízena

Více

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti. Čl. I Název a sídlo společnosti. Čl. II Druh poskytovaných služeb

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti. Čl. I Název a sídlo společnosti. Čl. II Druh poskytovaných služeb Zakládací listina obecně prospěšné společnosti MAS. Čl. I Název a sídlo společnosti 1. Název zní: MAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy občanského sdružení. Klub UHLAN

Stanovy občanského sdružení. Klub UHLAN Stanovy občanského sdružení Klub UHLAN Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: Klub UHLAN (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů,

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS (dále jen Stanovy ) I. Název a sídlo Název: SPELOS Sídlo: Revoluční 1200/16, Praha 1, PSČ 110 00 II. Statut SPELOS, zájmové sdružení právnických osob

Více

STATUT Ústecká komunitní nadace

STATUT Ústecká komunitní nadace STATUT Ústecká komunitní nadace 1.1. Název nadace je Ústecká komunitní nadace I. Název a sídlo nadace 1.2. Sídlem nadace je Ústí nad Labem. Adresa: Koněvova 1697/18, Ústí nad Labem II. Zřizovatel nadace

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

Hlava I Základní ustanovení

Hlava I Základní ustanovení 1. Stanovy Royal Rangers v ČR, z.s. Hlava I Základní ustanovení 1 Název spolku: Royal Rangers v ČR, z.s. (dále jen RR v ČR) 2 Sídlo spolku: Oldřichovice 328, 739 61 Třinec 1 3 Územní působnost: Česká republika

Více

ve znění účinném od 9. června 2014

ve znění účinném od 9. června 2014 Statut Nadačního fondu HYUNDAI ve znění účinném od 9. června 2014 I. Název a sídlo: 1. Název nadačního fondu zní: Nadační fond HYUNDAI (dále jen "nadační fond"). Nadační fond byl zřízen na základě Zakládací

Více

ACADEMY CENTER o.p.s.

ACADEMY CENTER o.p.s. STATUT Obecně prospěšné společnosti ACADEMY CENTER o.p.s. Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento statut na základě zákona o obecně prospěšných společnostech a na základě zakládací listiny ze dne 1.4. 2008,

Více

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II.

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. STANOVY Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách I. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. 1 / 16 Sídlo sdružení a působnost : Sídlem sdružení je Praha a působí na

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. I. Členství 1. Členem / členkou spolku se stává každá osoba, která podá řádně vyplněnou

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s.

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl. 1 Obsah a cíl 1. Občanské sdružení fyzických a právnických osob DOMÁCÍ UMĚNÍ, o.s. (dále jen sdružení

Více

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II.

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II. Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen spolek ), Zkráceně: KRC CoByDup, z.s. Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely

Více

Stanovy. Občanského sdružení. Klub polského kapitálu v České republice. Článek I. Název a sídlo sdružení

Stanovy. Občanského sdružení. Klub polského kapitálu v České republice. Článek I. Název a sídlo sdružení Stanovy Občanského sdružení Klub polského kapitálu v České republice Článek I. Název a sídlo sdružení (1) Název sdružení zní: a) česky: "Klub polského kapitálu v České republice (dále jen Sdružení ). b)

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI. MAS Lužnicko o.p.s.

SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI. MAS Lužnicko o.p.s. SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAS Lužnicko o.p.s. uzavřená dnešního dne podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v platném znění, (dále též jen zákon o o.p.s.

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA Článek I. Základní ustanovení 1.1 Občanské sdružení se plným názvem jmenuje Fotoklub Třináctá komora (dále jen Fotoklub). Pod tímto názvem budou členové

Více

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV.

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV. Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura Název: Otevřená GeoInfrastruktura Název anglicky: Open GeoInfrastructure Zkratka: osgeo.cz Sídlo: Podevsí 33, Dolní Lhota, 747 66 I. Název a sídlo II. Charakter

Více

NADACE AUXILIA. Preambule

NADACE AUXILIA. Preambule ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU NADACE AUXILIA Preambule Nadace Informační centrum nadací (dále jen Nadace ) byla založena v srpnu 1992 níže uvedenými zřizovateli a registrována Obvodním úřadem v Praze 1 dne 9. září

Více

Zakládací listina. kterou byla níže uvedeného dne, měsíce a roku založena obecně prospěšná společnost ČLÁNEK II. DOBA TRVÁNÍ A VKLAD

Zakládací listina. kterou byla níže uvedeného dne, měsíce a roku založena obecně prospěšná společnost ČLÁNEK II. DOBA TRVÁNÍ A VKLAD Zakládací listina kterou byla níže uvedeného dne, měsíce a roku založena obecně prospěšná společnost Zakladatel: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR se sídlem Na Harfě 9, poštovní přihrádka

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Stanovy občanského sdružení. Network23 Jbc

Stanovy občanského sdružení. Network23 Jbc Stanovy občanského sdružení Network23 Jbc Základním cílem Network23 Jbc je šíření vzdělanosti, kultury a odstraňování informačních bariér ve společnosti, sdružovat zájemce o výzkum, vývoj a testování produktů

Více

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI 1. Název společnosti: SIRIRI Článek I. Úvodní ustanovení 2. Sídlo: Karmelitská 18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana 3. Zakladatelé: Provinční delegatura Řádu bosých

Více

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství Stanovy sdružení STANOVY Čl. 1 Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Křídla pro pěstouny o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo sdružení: Podlažice 111, 538 51 Chrast Čl. 2 Právní postavení sdružení 1.

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

STATUT NADACE PRO RADOST ÚPLNÉ ZNĚNÍ. I. Úvodní ustanovení

STATUT NADACE PRO RADOST ÚPLNÉ ZNĚNÍ. I. Úvodní ustanovení STATUT NADACE PRO RADOST ÚPLNÉ ZNĚNÍ kterým se upravuje statut nadace ze dne 27. 7. 2007 1. Název: Nadace pro radost (dále jen nadace). I. Úvodní ustanovení Nadace byla zřízena Římskokatolickým farním

Více

STANOVY. občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení

STANOVY. občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení STANOVY občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení DOMOV JITKA Název občanského sdružení: Sídlo: Vsetín 755 01,

Více

Stanovy Jihlavské astronomické společnosti

Stanovy Jihlavské astronomické společnosti Stanovy Jihlavské astronomické společnosti Článek I Název a sídlo 1. Název: Jihlavská astronomická společnost (dále jen JAS ). 2. Formálně užívaná zkratka: JAS. 3. Sídlo: Rohozná u Jihlavy 33, 588 44.

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Mimochodem STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 2) Sídlo sdružení je na adrese: Jaroslava Haška 646, 584 01 Ledeč

Více

STATUT Nadačního fondu kardinála Miloslava Vlka

STATUT Nadačního fondu kardinála Miloslava Vlka STATUT Nadačního fondu kardinála Miloslava Vlka Čl. 1 Název nadačního fondu Název nadačního fondu zní: Nadační fond kardinála Miloslava Vlka (dále jen "nadační fond"). Čl. 2 Sídlo nadačního fondu Sídlem

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Unie malých a středních podniků ČR, o. s. (dále jen sdružení. Anglický ekvivalent názvu

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

Stanovy FUNFÁN, o. s.

Stanovy FUNFÁN, o. s. Stanovy FUNFÁN, o. s. Preambule FUNFÁN, o. s. je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Občanské sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra. Čl. 1 Úvodní

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society Stanovy občanského sdružení Přátelé New Renato Community Society čl. I Název a sídlo 1. Název sdružení je Přátelé New Renato Community Society, ve zkratce Přátelé NRCS. 2. Sídlem sdružení je Dvořišťská

Více

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Článek I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s. Sídlo občanského sdružení: Michalská 1141/8, 772 00 Olomouc

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více