OBSAH: Poslání 2. Rok Činnost 3. Dárci a partneři 4. Granty 4. Rozvoj 5. Organizační struktura 7. Kontakty 7.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH: Poslání 2. Rok 2006 2. Činnost 3. Dárci a partneři 4. Granty 4. Rozvoj 5. Organizační struktura 7. Kontakty 7."

Transkript

1

2 OBSAH: Poslání 2 Rok Činnost 3 Dárci a partneři 4 Granty 4 Rozvoj 5 Organizační struktura 7 Kontakty 7 Finanční zpráva 8 Zhodnocení pravidla pro omezení nákladů na správu nadačního fondu 10

3 Poslání Nadační fond Via Vitae, nezávislá nezisková organizace, má ambice budovat nadační jmění a stát se trvale udržitelnou komunitní nadací, která usiluje o zlepšování kvality života v komunitách a podporu odpovědného a udržitelného rozvoje v Moravskoslezském kraji. Svého poslání nadační fond dosahuje prostřednictvím: podpory vzdělávání, zvyšováním a posilováním schopností a dovedností jednotlivců i formálních a neformálních skupin podpory rozvoje důvěry, spolupráce a komunikace podpory komunitního rozvoje a filantropie. Rok 2006 Nadační fond Via Vitae vznikl v polovině roku 2004 transformací Nadačního fondu alternativní školy, který byl založen v roce Via Vitae výrazným způsobem rozšířil své poslání, což umožnilo rozšířit jeho činnost. Podpora waldorfského školství přetrvala a za dosavadní činnost byly alternativní vzdělání a výchova podpořeny celkovou částkou přes 1,5 milionů korun. Zdroje financování těchto nadačních příspěvků pocházejí k naší velké radosti převážně od jednotlivců. Via Vitae se snaží od svého vzniku v roce 2004 jít cestou komunitní organizace a směřovat ke vzniku komunitní nadace, která by se stala trvalým, nezávislým a silným zdrojem financování pro aktivity a aktéry života v regionu. V předešlém roce udělal nadační fond další krok k vytyčenému cílí komunitní nadaci. Spolu s dalšími partnery jsme se stali zakládajícími členy A.K.N. českou asociaci komunitních nadací a realizovali jsme v regionu partnerský projekt komunitního rozměru Transparentnost fungování a hospodaření neziskových organizací, který byl financován Evropskou unií. [ 2 ]

4 Činnost Jsme most, který spojuje aktivní společenství s dobrými nápady, energií a časem na jejich realizaci s těmi, kteří chtějí a mají prostředky ho podpořit. Nadační fond lze přirovnat k mostu, který spojuje aktivní společenství s těmi, kteří ho chtějí podpořit. Jsme ideální volbou pro všechny, kteří chtějí podpořit veřejněprospěšné projekty, ale nemají čas je sami vyhledávat a realizovat, nechtějí nést břemeno jejich administrace. Jsme tu pro ty, kteří chtějí jít cestou systematického, odpovědného a efektivního darovaní se zárukou Transparentnosti dávání Profesionality řízení dárcovského aktu Znalosti místního neziskového prostředí Synergického efektu daru při spojení s dalšími dary ve prospěch stejného účelu nebo opačně k podpoře vícero potřeb komunity. Svou podporu směřujeme k: alternativnímu školství a dalšímu vzdělávání neziskovým organizacím životnímu prostředí nejširší komunitě Dárci nabízíme: Dárcovský fond, který nese zpravidla jméno dárce a nejvíce reflektuje filantropické představy dárce. Umožňuje vstupovat aktivně do dárcovských procesů. Účelový fond sleduje podporu konkrétního oblasti, či konkrétní aktivity. Fond je otevřen více dárcům se společným zájmem. V roce 2006 takto funguje Fond dárců alternativní školy. Permanentní fond, u kterého bude mít dárce záruku určité trvalosti a dlouhodobosti své podpory. Ve fondu se shromažďují prostředky, jsou zhodnocovány a jako zdroj podpory veřejnoprospěšných projektů se využívá jeho výnosů. Na druhé straně jsme zde pro ty, kteří mají dobré nápady a také čas je uvést v život, ale chybí jim zdroje k jejich financování či partnerskému zajištění. Nabízíme podporu ve formě: Poskytování grantů v otevřených grantových řízeních. Projekty jsou hodnoceny nezávislou správní radou nadačního fondu dle veřejně přístupných grantových pravidel. Odborných konzultací nejen k úspěšnému zvládnutí dárcovského procesu, ale poradíme i v dalších souvisejících oblastech (společenské odpovědnosti firem, vícesektorové spolupráci a dalších obecnějších problematikách neziskového sektoru), abychom přispěli k posilování životaschopnosti a profesionality místního společenství. [ 3 ]

5 Dárci a partneři Ani v roce 2006 by Nadační fond Via Vitae nemohl fungovat bez podpory svých partnerů a řady dárců. Děkujeme všem, kteří nás podpořili v roce 2006 ať už finančně, materiálně, svou prací nebo odbornou pomocí a radou. Dárci do Fondu dárců alternativní školy Největší podíl darů v roce 2006 pochází od jednotlivců. Bohemia-pro-lan, s. r. o. Evropská komise, DG justice, freedom and security Financovala projet Transparentnost procesů na místní úrovni v němž nadační fond Via Vitae realizoval část Transparentnost fungování a hospodaření neziskových organizací. Vita - občanské sdružení Již od roku 2004 vzniku nadačního fondu poskytuje pro bono prostorové, technické, materiálové zázemí a pracovníka. Komunitní nadace Euroregionu Labe, Podnos o.s., Nett nezávislý think tank neziskového sektoru Projektoví partneři, kteří přispěli nadačnímu fondu řadou odborných rad týkající se komunitní problematiky a umožnili odbornou stáž programové manažerky. V roce 2006 jsme podpořili granty Fond dárců alternativní školy Účelový otevřený fond podporující rozvoj a provoz alternativních škol v ostravském regionu Základní školy waldorfské a Střední odborné školy waldorfské v Ostravě. Z Programu podpory tříd byla podpořena výuka žáků jednotlivých tříd Základní školy waldorfské Ostrava celkovou částkou Kč ,- Z Programu podpory školy byl podpořen rozvoj a vzdělávací akce Základní školy waldorfské Ostrava celkovou částkou Kč ,- Střední odborné školy waldorfská Ostrava celkovou částkou Kč ,- [ 4 ]

6 V roce 2006 jsme dále rozvíjeli Vedeni stejným cílem, vybudovat ve svých regionech komunitní nadaci, jsme se spolu s dalšími organizacemi z různých koutů ČR zapojili do projektu Podpora rozvoje komunitních nadací v ČR jehož realizátorem byla Komunitní nadace Euroregionu Labe ve spolupráci s nezávislým think tankem Nett. Projekt byl podpořen Trustem pro občanskou společnost ve střední a východní Evropě prostřednictvím Nadace VIA. Zásadními mezníky našich snah byla společná formulace deklarace a minima komunitní nadace, které jsme ztvrdili v květnu a v říjnu uskutečněná úspěšná první mezinárodní konference o komunitních nadacích v ČR v Ústí nad Labem. Na konferenci byly prezentovány zkušenosti z nadačního sektoru Slovenska, Německa, Polska a Bulharska a nechyběla také zástupkyně z Community Philanthropy Initiative, European Foundation Centre. Ve stejný den 27. října 2006 se v Ústí nad Labem sešla ustavující schůze občanského sdružení A.K.N. - české asociace komunitních nadací a komunitní nadace podporujících subjektů. Stalo se tak symbolicky hodinu před zahájením konference na téma Rozvoj komunitních nadací v ČR. Hlavními cíli Asociace je podporovat rozvoj komunitních nadací a organizací u nás, podporovat vzájemné kontakty, spolupráci a popularizovat myšlenku působení komunitních nadací. Díky projektu byly navázány cenné vazby a kontakty, které pomohou našemu rozvoji. [ 5 ] [ 5 ]

7 Transparentnost fungování a hospodaření neziskových Spojujeme se, abychom dosahovali společných cílů. Uvědomujeme si, že na počátku výsledky tohoto úsilí nemusí být viditelné. Avšak nutně přijde okamžik, kdy se přidá jeden hlas, jedna osoba, jedna organizace a společné úsilí ovlivní hodnoty všech. S vědomím odpovědnosti, kterou neziskové a občanské organizace mají v demokratické společnosti, s vědomím jejich nezastupitelnosti se svým podpisem hlásíme k principu dobrovolné transparentnosti, která je obranou proti korupci a klientelismu, cestou, kterou posilujeme principy demokracie a právního státu, deklarujeme svou odpovědnost a podporujeme svou legitimitu a svobodu. tato deklarace transparentnosti neziskových organizací vzešla z aktivit projektu Transparency of procedures at local level Podpora transparentnosti procesů na místní úrovni financovaného Evropskou komisí. K deklaraci a minimu transparentnosti neziskových organizací, jež je jeho součástí, se v roce 2006 přihlásilo 14 neziskových organizací. Tento partnerský projekt řešil transparentnost různých procesů dotýkajících se rozvoje občanské společnosti na místní úrovni v ČR: transparentnosti dárcovství soukromého sektoru Komunitní nadace Euroregionu Labe transparentnosti grantových mechanismů veřejné správy směrem k nevládním neziskovým organizacím Komunitní nadace Blanicko Otavská transparentnosti fungování a hospodaření nevládních neziskových organizací Nadační fond Via Vitae Projekt vyvrcholil mezinárodní dvoukonferencí v Ústí nad Labem konanou ve dnech října 2006 [ 6 ]

8 Organizační struktura Správní rada Bc. Zdeněk Jakubka - předseda Ing. Jana Miklasová - místopředsedkyně Ing. Věra Bialková Jiří Blecha Jana Tomanová Revizor Ing. Něhoslav Ryl (činnost ukončena k ) Členové správní rady a revizor pracují pro Nadační fond Via Vitae dobrovolně a nedostávají za tuto činnost žádnou odměnu. Programová manažerka Ing. Markéta Kubáňová Mzdové náklady programové manažerky jdou na vrub Vita o.s. Účetní Ing. Jaroslav Kraut služby poskytovány externě Kontakty Nadační fond Via Vitae Nádražní 536/29 Moravská Ostrava Nadační fond Via Vitae je zapsán v nadačním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl N, vložka 121. IČ: Bankovní spojení: ebanka v Ostravě; č.ú.: /2400 Tel.: internet: nfvv.vitaova.cz [ 7 ]

9 Finanční zpráva Rozvaha k Aktiva (v Kč) Stálá aktiva 0 Drobný dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Oběžná aktiva Pokladna Bankovní účet Termínované účty Pohledávky Aktiva celkem Pasiva (v Kč) Vlastní zdroje Vlastní jmění Výsledek hospodaření Cizí zdroje Ostatní závazky 560 Výnosy příštích období Pasiva celkem Komentář k rozvaze Výnosy příštích období Kč ,- tvoří časové rozlišení pobídkového grantu z Programu Posílení regionálních nadací a nadačních fondů, CEE Trust v hodnotě Kč ,- časové rozlišení přijatých darů Fondu dárců alternativní školy v hodnotě Kč ,- [ 8 ]

10 Výkaz zisků a ztrát k Výnosy (v Kč) Dary jednotlivců Dary firem Přijaté granty projekt Transparentnost procesů na místní úrovni Výnosy z terminovaných vkladů 1267 Ostatní výnosy a úroky Výnosy celkem Náklady (v Kč) Spotřeba materiálu, provozní režie Vedení účetnictví a daňové poradenství Vedení bankovní účtů, členský poplatek Náklady na správu celkem Projekt - lidské zdroje Projekt - cestovné Projekt ostatní Projekt Transparentnost procesů na místní úrovni celkem Nadační příspěvky Fondu dárců alternativní školy Ostatní dary Příspěvky celkem Náklady celkem HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Komentář k výkazu zisků a ztráty Dary jednotlivců Kč ,- celková hodnota přijatých darů jednotlivců byla Kč ,-. Rozdíl Kč ,- tvoří časové rozlišení přijatých darů Fondu dárců alternativní školy. Na účet Nadačního fondu bylo vráceno jako nevyužitý nadační příspěvek Kč ,- z Fondu dárců alternativní školy. Celková hodnota poskytnutých nadačních příspěvků tedy činí Kč ,- Projektové náklady Kč ,- v roce 2006 se Nadační fond Via Vitae zapojil do partnerského projektu Transparentnost procesů na místní úrovni komunitního rozměru, který byl v souladu a sledoval cíle statutu nadačního fondu Via Vitae. Projekt financován z prostředků Evropské komise. [ 9 ]

11 Zhodnocení pravidla pro omezení nákladů na správu nadačního fondu Statutem nadačního fondu Via Vitae je stanoveno pravidlo pro omezení nákladů na správu nadačního fondu, podle Zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech, takto: Celkové roční náklady na správu nadačního fondu nepřevýší 75 % ročně poskytnutých nadačních příspěvků. Nadační fond Via Vitae poskytl v účetním roce 2006 nadační příspěvky v celkové výši Kč ,-. Na nadační příspěvky tak bylo použito 42 % finančních prostředků vydaných celkem na činnost nadace. Náklady související se správou nadačního fondu, tj. realizace vlastních programů a režijní náklady nadačního fondu, v roce 2006 činily Kč ,-. Náklady na správu nadačního fondu tak představovaly 24 % hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků. Ostatní finanční prostředky byly využity na realizaci projektu Transparentnost procesů na místní úrovni financovaného z prostředků Evropské komise. Ve výroční zprávě jsou zveřejněny vybrané údaje z účetní závěrky Kompletní účetní závěrka je zpřístupněna v nadačním rejstříku vedeném Okresním soudem v Ostravě, oddílu N, vložce 121. Děkujeme: [ 10 ]

12 Vydal: Nadační fond Via Vitae Text výroční zprávy: Markéta Kubáňová, Zdeněk Jakubka Fotografie použité ve výroční zprávě: archiv Nadačního fondu Via Vitae, Základní školy waldorfské Ostrava Design a sazba: Děkujeme za fotografie poskytnuté do archivu Nadačního fondu Via Vitae.

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE roku 2007 OBSAH NADAČNÍ FOND PRO MÍSTNÍ KOMUNITU 2 NAŠE ČINNOST 2 NAŠI DÁRCI A PARTNEŘI 3 ROK 2007 4 FONDY 4 DALŠÍ AKTIVITY 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 6 KONTAKTY 7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE za období 1. 1. 2005-31. 12. 2005 OBSAH ROK 2005 ROK ZMĚNY 2 POSLÁNÍ 3 O NADAČNÍM FONDU 3 GRANTOVÉ PROGRAMY 4 GRANTOVÉ PROGRAMY 7 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 9 KONTAKTNÍ

Více

Výroční zpráva 2007 ... ............

Výroční zpráva 2007 ... ............ Výroční zpráva 2007 15. výročí založení komunitní nadace......................... 8. června 1993 Založení Komunitní nadace Euroregionu Labe pod názvem nadace Regionální fond. 14. dubna 1997 Vložení symbolického

Více

Tisková zpráva. Příležitost pro neziskové organizace

Tisková zpráva. Příležitost pro neziskové organizace č. 1/2006 V Ústí nad Labem dne 15. 1. 2006 Příležitost pro neziskové organizace Sdružení pro vzdělávání komunit nabízí nevládním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby v euroregionu Labe vzdělávací

Více

Obsah. Úvodní slovo...3 O nás...4. Grantový program... 10. Podpora neziskového sektoru... 16. Zapojování veřejnosti... 18. Program Dialog...

Obsah. Úvodní slovo...3 O nás...4. Grantový program... 10. Podpora neziskového sektoru... 16. Zapojování veřejnosti... 18. Program Dialog... Výroční zpráva 2008 Obsah Úvodní slovo...3 O nás...4 Poslání...5 Historie...5 Darcovský proram...6 Naši dárci...7 Naši partneři...9 Grantový proram... 10 Nadační příspěvky... 11 Podpora neziskového sektoru...

Více

Obsah Slovo úvodem O nás Zlepšování systému veřejných zakázek Transparentnost dotací samospráv Rozšířené hodnocení krajů

Obsah Slovo úvodem O nás Zlepšování systému veřejných zakázek Transparentnost dotací samospráv Rozšířené hodnocení krajů Obsah Slovo úvodem 3 O nás 4 Zlepšování systému veřejných zakázek 7 Transparentnost dotací samospráv 14 Rozšířené hodnocení krajů 15 Protikorupční právní poradna 2.0 15 Prosazování vymahatelnosti protikorupčních

Více

Obsah. Přílohy: Příloha k účetní závěrce 2011 Zpráva nezávislého auditora

Obsah. Přílohy: Příloha k účetní závěrce 2011 Zpráva nezávislého auditora VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah 1. Rok 2011 2. Úvodní slovo předsedkyně správní rady 3. Poslání Nadačního fondu GSK 4. Lidé v nadačním fondu a partneři 5. Aktivity zřizovatele společnosti GSK 6. Grantové řízení

Více

Evaluace přínosu Jihomoravské komunitní nadace na socio-ekonomický rozvoj Břeclavska a Hodonínska. Kateřina Hájková

Evaluace přínosu Jihomoravské komunitní nadace na socio-ekonomický rozvoj Břeclavska a Hodonínska. Kateřina Hájková Evaluace přínosu Jihomoravské komunitní nadace na socio-ekonomický rozvoj Břeclavska a Hodonínska Kateřina Hájková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Hlavním cílem této bakalářské práce je stanovit přínos

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. 2014 1. Základní principy 3 2. Základní údaje 4 3. Důvody založení 5 4. Aktivity 2014 6 5. Finanční část 11 OBSAH 2 CENTRUM PODPORY Výroční zpráva 2014 Centrum podpory,

Více

Výroční zpráva za rok 2003. Občanská poradna Plzeň

Výroční zpráva za rok 2003. Občanská poradna Plzeň Výroční zpráva za rok 2003 Občanská poradna Plzeň Obsah 1. Slovo úvodem.............................................. 2 2. Občanská poradna Plzeň...................................... 3 3. Zpráva o činnosti

Více

Sdružení VIA Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo... 4 O sdružení... 5 Dárci a partneři Sdružení VIA... 6 Programová činnost sdružení... 7 Cash Flow Management NGO... 7 Konzultační a lektorská činnost...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Profil 4 II. Základní údaje 5 III. Aktivity 2013 6 IV. Finanční část 12 I. PROFIL Centrum podpory, o.

Více

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ.

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. Výroční zpráva 2002 Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. O BSAH 02 Úvodní slovo předsedkyně správní rady 03 Orgány Nadace Educa 04 Základní údaje o Nadaci

Více

OBSAH. Úvodní slovo Základní data/ Správní rada/ Tým nadačního fondu Účel a hodnoty/ Činnost nadačního fondu jako součást firemního CSR

OBSAH. Úvodní slovo Základní data/ Správní rada/ Tým nadačního fondu Účel a hodnoty/ Činnost nadačního fondu jako součást firemního CSR Výroční zpráva 2013 3 OBSAH Úvodní slovo Základní data/ Správní rada/ Tým nadačního fondu Účel a hodnoty/ Činnost nadačního fondu jako součást firemního CSR Programy nadačního fondu a projekty dlouhodobé

Více

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH Výroční zpráva 2013 ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU 3 OBSAH Ze statutu Nadačního fondu Veolia: Nadační fond byl zřízen za účelem osvěty a šíření informací zejména v oblasti životního prostředí, podpory

Více

01. OBSAH. 01. Rok 2012. 02. Úvodní slovo předsedkyně správní rady. 03. Poslání Nadačního fondu GSK. 04. Lidé v Nadačním fondu GSK

01. OBSAH. 01. Rok 2012. 02. Úvodní slovo předsedkyně správní rady. 03. Poslání Nadačního fondu GSK. 04. Lidé v Nadačním fondu GSK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 01. OBSAH 01. Rok 2012 02. Úvodní slovo předsedkyně správní rady 03. Poslání Nadačního fondu GSK 04. Lidé v Nadačním fondu GSK 05. Aktivity zřizovatele 06. Grantové řízení Nadačního

Více

NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005

NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Obsah 4 Úvodní slovo 6 Finanční zpráva za rok 2005 6 Majetek nadace k 31.12.2005 7 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 7 Přijaté dary 8 Vybrané projekty za

Více

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 NADACE České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah Úvodní slovo 03 Finanční zpráva za rok 2006 04 Majetek nadace k 31. prosinci 2006 04 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 05 Přijaté dary 05 Přehled

Více

POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS 2011

POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS 2011 Výroční zpráva POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS 2011 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS 2011 I. Úvodní slovo předsedy správní rady 6 II. Profi l 8 III. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Úvodní slovo předsedy správní rady 4 II. Profil 6 III. Základní údaje 7 IV. Aktivity 2013 10 V. Finanční část 16

Více

P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA

P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA 2 5 V ÝROČNÍ ZPRÁVA P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 OBSAH OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 POSLÁNÍ NADACE... 4 STATUTÁRNÍ ORGÁNY... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 6 VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ TYPY PROJEKTŮ... 7

Více

Obsah. Úvodní slovo...1 O nás...2. Dárcovský program...4. Grantový program...8

Obsah. Úvodní slovo...1 O nás...2. Dárcovský program...4. Grantový program...8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Obsah Úvodní slovo...1 O nás...2 Poslání...3 Dárcovský program...4 Naši dárci...5 Naši partneři...7 Grantový program...8 Příjemci našich nadačních příspěvků...9 Podpora neziskového

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU GSK ZA ROK. www.nadacnifondgsk.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU GSK ZA ROK. www.nadacnifondgsk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU GSK ZA ROK 2013 www.nadacnifondgsk.cz Nadační fond GSK, Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 IČO: 267 05 753, zapsaný v nadačním rejstříku vedením Městským soudem v Praze v oddíle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION Obsah Úvodní slovo předsedkyně správní rady Profil Nadace Hlavní projekty Ostatní vybrané projekty Přehled přijatých darů a poskytnutých

Více

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje NROS výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti 2006 Vize M i s e Účel nadace Priority nadace Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) je největší grantující nadací v ČR, která ročně rozdělí

Více

A.K.N. občanské sdružení. A s o ciace k o m u n i t n í c h n a d a cí

A.K.N. občanské sdružení. A s o ciace k o m u n i t n í c h n a d a cí A.K.N. občanské sdružení A s o ciace k o m u n i t n í c h n a d a cí v Česk é republice I n f o r m a c e o činnosti u příležitosti p r v n í h o v ý r očí vzniku organizace září 2006 září 2007 Poslání

Více

Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S.

Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S. Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S. 1 Obsah Gender Studies v roce 2014................ 3 3 Shrnutí činnosti......................... 12 1 Tematické okruhy aktivit............... 4 4 Lidé Gender Studies...................

Více

I. ÚVODNÍ SLOVO. Mgr. Dagmar Doubravová, předsedkyně Sdružení - 1 -

I. ÚVODNÍ SLOVO. Mgr. Dagmar Doubravová, předsedkyně Sdružení - 1 - I. ÚVODNÍ SLOVO Pokud byl rok 2000 pro Sdružení pro rozvoj sociální práce v trestní justici (dále SPJ nebo Sdružení) rokem přelomovým, tak rok 2001 by se dal nazvat rokem hledání, rokem transformačním

Více

1) Poslání Společnosti

1) Poslání Společnosti Výroční zpráva 2014 Obsah 1) Poslání Společnosti...1 2) Historie Společnosti... 2 3) Lidé ve Společnosti... 2 4) Činnost Společnosti... 3 5) Dárci, partneři a spolupracovníci... 14 6) Kontakty... 15 7)

Více

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně 2010 Slovo na úvod Nadace pro transplantace kostní dřeně vznikla v roce 1992 s cílem vybudovat v České republice program dobrovolného dárcovství kostní

Více