DRACI PŘINÁŠEJÍ PODZIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DRACI PŘINÁŠEJÍ PODZIM"

Transkript

1 LL 20 / 2006 STRANA číslo 20. října 2006 Ročník VI. Cena 10 Kč Dnes si přečtěte: Lanškroun má nový domov důchodců Str. 3 DRACI PŘINÁŠEJÍ PODZIM Pozvánka na Mozartovo Requiem Str. 14 Pivovarská zahrada v 6. dílu reportáží Str. 6 7 Společenská kronika str. 14 Historie lanškrounských starostů Josef Niederle Str.15 Aktuality z Lanškrounska a archiv starších výtisků LL na internetu: lanskroun.cz/ a Webhosting od 80, Kč měsíčně Na obloze se v letošním ba bím létě prohánějí častěji draci než mraky. Naposled v sobotu si to mezi sebou rozdali ti papíroví s ige litovými a domácí s koupenými. Nebojovalo se ani tak o prven ství ale spíše s větrem a se zá drhely konstrukce. Ve volbách také nepůjde jen o prvenství, ale hlavně o to, aby noví zastupitele alespoň vzlétli k potřebnému nadhledu. FT Jaký je podzim? Eva Malátková Hromádka třísek, co datel právě z dubu vyklepal, kaštánky v trávě, to strom nám svoji náruč rozsypal. Hlína, co voní, když za pluhem se brázda otvírá, slunce, to cloní jen ranní mlhy na lukách. Barevné listí, co vítr směrem k plotu nafouká. Ježek, co zjistí, že pod tím listím může v teple spát. Tak jaký je podzim? Proč ptáš se, vždyť to vidíš sám. Pavoučí sítí, jemně upletený šál. Pozvánka 28. října vzpomínáme již 88. výročí vzniku Československé republiky. Na počest této historické události se koná v pátek 27. října ve 14 hodin u pomníku obětí válek v Lanškrouně slavnostní shromáždění účastníků odboje, představitelů města a občanů. Zveme srdečně k účasti na této významné slavnosti, kterou vyjadřujeme dík všem, kteří se zasloužili o náš stát. Český svaz bojovníků za svobodu, ZO Lanškroun VOLBY DO OBECNÍCH ZASTUPITELSTEV ŘÍJNA 2006 PÁTEK HODIN a SOBOTA HODIN

2 STRANA 2 RADNICE SDĚLUJE LL 20 / 2006 Rada města jednala dne Podpora neziskových subjektů: RM projednala žádost ředitelky Zá kladní umělecké školy Jindřicha Pra večka, La o příspěvek na školné žáků žesťových nástrojů na první pololetí školního roku 06/2007 a rozhodla po skytnout příspěvek z fondu RM. RM schvaluje přidělení grantových prostředků na kulturní aktivity tak, jak je navrženo v zápise komise pro kultu ru a cestovní ruch ze dne RM souhlasí: se stavebními úpravami plynovodní přípojky a postavením skříně hlavního uzávěru plynu s plynoměrem na po zemku ppč. 972/68 v k. ú. La (v ulici T. G. Masaryka); s odprodejem vyřazených videokazet dle seznamu vypracovaného ředitelem příspěvkové organizace Kino La; s doplněním přílohy k mandátní smlou vě o správě bytových domů a budov v ma jetku města La ze dne , kterou se aktualizuje seznam domů svěřených do správy Městskému bytovému pod niku La, s. r. o., o budovu čp. 46 na ul. Vančurově, OP, La (Dům dětí a mlá deže), o budovu čp. 142 nám. A. Jirás ka, VM, La (Městská knihovna) a o bu dovu čp. 27 v DT (kabiny a sociální zařízení pro fotbalové hřiště); s přesazením smrku stříbrného na ppč v k. ú. La s tím, že o novém umís tění rozhodne příslušný orgán státní sprá vy (u ZŠ v ul. Dobrovského); se zřízením sjezdu z místní komuni kace ulice Opletalovy přes chodník jako příjezdu k pozemku ppč. 706/1 v k. ú. La, který je ve vlastnictví žada tele, dle přílohy; s uložením přípojek inženýrských sítí v pozemku ppč. 3577/1 v k.ú. La a se zřízením příjezdové komunikace na uve deném pozemku v majetku města na náklady investora stavby tak, jak je u vedeno v žádosti a související projek tové dokumentaci (v ul. Česká); s povolením umístění reklamní smě rovky Aleny Urbanové, La na plotě u domu čp. 46 na ulici Vančurově. Finanční záležitosti: RM ukládá ředitelům příspěvkových organizací zřízených Městem La a jed notlivým správcům předložit návrhy rozpočtu na rok 2007 dle požadavku vedoucí FO MěÚ do RM projednala žádost příspěvko vých organizací Městské muzeum La a Kulturní centrum La o zvýšení příspěv ků na provoz uvedených organizací a u kládá vedoucí FO zařadit tuto změnu do návrhu rozpočtových opatření č. 4. RM bere na vědomí: zápis z jednání komise pro majetek a rozvoj města ze dne ; zápis komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne ; prohlášení Jaroslavy Sedlákové, in vestiční odbor, že byly splněny veške ré podmínky účasti Národního progra mu Phare 2003 (část II) a Pardubického kraje na financování akce Přístupová komunikace k revitalizovanému brown field La. Předkupní právo k pozemkům: RM projednala žádost o vyjádření zájmu města o prodej svých spoluvlast nických podílů ve výši 2x1/4 k pozem kům ppč. 3649/1, 3650/1, 3651/1, 3652/ 1 a 3629 (vše ZE) v k. ú. DT a doporu čuje ZM nevyužít předkupního práva k pozemkům ppč. 3649/1, 3650/1, 3651/ 1, 3652/1 (zemědělské pozemky k. ú. DT). Prodeje nemovitostí z majetku města: RM souhlasí s uzavřením kupní smlou vy na základě sepsané smlouvy o bu doucí kupní smlouvě na prodej pozem ků ppč. 3073/119 a stpč v lokalitě Pod Penzionem II v k. ú. La. Jmenova ní splnili podmínky stanovené smlou vou o budoucí kupní smlouvě. RM ukládá OPPSMM zveřejnit úmysl města prodat pozemek ppč. 3073/110 v lokalitě Pod Penzionem II v k. ú. La. RM posoudila nabídku Vítězslava Jir gese, La na výši kupní ceny objektu bez čp. na stpč. 1009/4, objektu bez čp. na stpč. 1009/8, budovy s čp. 439 na části stpč. 1009/1 a pozemků stpč. 1009/4, 1009/8, 1009/1 a ppč. 1901/10 v k. ú. La a konstatuje, že předložená nabídka ko responduje s cenou minimální a dopo ručuje ZM nabídnutou cenu akceptovat. RM rozhodla: pronajmout část pozemku ppč. 984/4 v k. ú. La na zahrádku dle obvyklých podmínek; RM ukládá OPPSMM se psat s žadateli nájemní smlouvu; v návaznosti na darovací smlouvu uzavřenou s ak. soch. Zdeňkem Kolář ským předat do správy předmět uve dené darovací smlouvy příspěvkové or ganizaci Městské muzeum La. Personální záležitosti: RM byla seznámena s průběhem výběrového řízení na vedoucí FO na dobu určitou a jmenuje Ing. Renátu Krčovou do funkce vedoucí FO dnem nástupu stávající vedoucí na mateřskou dovolenou. RM v souvislosti s personálním po sílením výkonu agendy podle zákona o sociálních službách a agendy územ ního plánování stanovuje s účinností od počet úředníků řazených do MěÚ na 68. Žádosti o granty: RM schvaluje záměr podat žádost o finanční dotaci na rekonstrukci a mo dernizaci stávajícího sportovního areá lu La a souhlasí s tím, aby tato žádost byla podána Ministerstvu školství, mlá deže a tělovýchovy v rámci Programu , Podprogram pod pora rozvoje a obnovy materiálně tech nické základny sportovních organizací v termínu do , finanční spo luúčast města na realizaci projektu pod miňuje získáním dotačního příspěvku. Investice: RM bere na vědomí zprávu inves tičního odboru o výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého roz sahu na stavební práce Domov dů chodců La spojovací chodba a roz hodla uvedenou veřejnou zakázku přidělit firmě VCES, a. s., Olomouc. Územní plán obce Rudoltice: RM projednala žádost Obecního ú řadu v Rudolticích o stanovisko k Ná vrhu změny č. 1 Územního plánu obce Rudoltice a rozhodla k uvedenému ná vrhu uplatnit námitky dle přílohy s tím, že námitky se týkají vedení trasy cyk lostezky La Rudoltice a vyřešení do pravního zatížení města La v souvislosti s provozem uvažovaného logistického centra v lokalitě Z 78. RM upozorňuje Krajský úřad Par dubického kraje, odbor strategického rozvoje kraje, jako nadřízený orgán územ ního plánování, že návrh 1. změny územ ního plánu obce Rudoltice, který byl městu La předložen k vyjádření, není v soula du s 2. návrhem Územního plánu vel kého územního celku Pk, který je v sou časné době ve stádiu projednávání. Nesoulad spočívá v neexistenci plochy pro průmyslovou výrobu Z 78 ve 2. ná vrhu Územního plánu velkého územ ního celku Pk vzhledem k tomu, že uve dená plocha bude mít nepochybně nad regionální význam a podstatným způ sobem ovlivní dopravní zatížení v regionu. Uložení sedimentu z Dlouhého rybníka: RM projednala návrh Rybářství Li tomyšl, s.r.o., na vydání souhlasu s ulo žením sedimentu vytěženého při čiště ní rybníka Dlouhý v La na pozemcích v majetku města a souhlasí s uložením vytěženého materiálu na pozemcích ppč. 2237/46 a 2452 obojí v k.ú. La a na pozemku ppč v k.ú. Rudol tice u La (všechny pozemky v majetku města La) za podmínek uvedených v doplněném návrhu. Kronika města: RM schvaluje zápis do kroniky města za rok 2005 v předloženém návrhu s při pomínkami. Různé: RM rozhodla podle Směrnice pro zřízení a udělování Pamětní medaile Města La udělit Pamětní medaili paní Anně Tručkové, La. RM na základě projednání a schvále ní kupní smlouvy ZM č. 137/06 ze dne ukládá tajemníkovi MěÚ jmenovat pracovní skupinu za účelem řádného převzetí nemovitostí z majetku obchodní společnosti Forest Svitavy, a.s., dle smlouvy. RM projednala žádost občanského sdružení MůjLa o poskytnutí informa cí a ukládá tajemníkovi poskytnout ža datelům požadované informace. RM projednala žádost Společenství vlastníků domů čp. 258 a 259 o sou hlas s úpravou chodníku v ul. Na Slo vanech k přejezdu na nově zřizovaná parkovací stání na ppč. 3119/27 v k. ú. La a souhlasí s úpravou dle žádosti. RM projednala podnět Sboru dob rovolných hasičů DT a doporučuje ZM schválit demolici domu bez čp. na pozemku stpč. 178/2 v k. ú. DT (býva lá mléčnice). RM projednala žádost Ing. Františ ka Fialy, Kostelec n/o o souhlas s pořá dáním trhů v centru města v roce 2007 a souhlasí s konáním trhů na Pivovar ském náměstí s tím, že podrobnosti do jedná odbor dopravy a silničního hospo dářství. Tento souhlas nenahrazuje roz hodnutí příslušných orgánů státní správy. RM uděluje obecný souhlas s užívá ním znaku města na sportovním oble čení užívaném při oficiální i neoficiální reprezentaci města La. Podmínkou obec ného souhlasu je užití a umístění ne znevažující tento symbol města. RM si vyhrazuje právo v jednotlivých přípa dech souhlas odejmout. Použité zkratky: Zastupitelstvo města Lanškroun ZM, odbor právní, přestupků a správy majetku města OPPSMM; Lanškroun La, Ostrovské Předměstí OP; Žichlínské Předměstí ŽP; Dolní Třešňovec DT; Vnitřní město VM, finanční odbor FO, Měst ský úřad MěÚ, Pardubický kraj Pk. Výtah z usnesení zpracovala Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka Z kalendáře starosty 19. září Jednání o vytvoření sítě certifikovaných turistických informačních center na území Pardubického kraje v Pardubicích; jednání výboru Zastupitelstva Par dubického kraje pro kulturu a památky ve Vysokém Mýtě 21. září Pracovní schůzka ve věci Spolkového domu 22. září Účast na komplexním vzdělávání zástupců místních samospráv v Pardubicích; slavnostní otevření Pivovarského náměstí a odhalení pamětní desky Ch. P. Erxlebena 23. září Vernisáž výstavy Ing. Bohumil Modrý a Alena Weismann obrazy 24. září Slavnostní odpoledne v Hale B. Modrého k 90. výročí narození Ing. Bohumila Modrého 25. září Jednání rady města 27. září Jednání zastupitelstva města 30. září Den otevřených dveří v domově důchodců 1. října Mistrovství České republiky mládeže v agility v Hale B. Modrého 2. října Schůzka starostů měst okresu Ústí nad Orlicí v Lanškrouně; návštěva domova důchodců a Haly B. Modrého 3. října Slavnostní otevření domova důchodců 4. října Účast na mezinárodní konferenci Orlicko Kladsko v Jablonném n/o; veřejná beseda o projektu zlepšení rekreačního využití oblasti lanškrounských rybníků 5. října Pracovní schůzka se zástupcem agentury Renards Brno; pracovní schůz ka s místními podnikateli z oblasti cestovního ruchu; přátelské rozloučení členů zastupitelstva 7. října Beseda s nejstaršími občany města ve Společenském domě v Lanškrouně 9. října Jednání rady města 10. října Pracovní schůzka ve věci nabídky nemovitostí společnosti Orpa, a.s. 11. října Pracovní schůzka s p. Janem Wagnerem, ředitelem Státního fondu roz voje bydlení v Praze, o možnostech podpory družstevní bytové výstavby; veřej ná beseda o projektu Spolkového domu v Lanškrouně 12. října Pracovní schůzka s představitelkami Mateř. centra Dětský svět Lanškroun 13. října Školení v Ústí nad Orlicí 14. října Návštěva koncertu k 30. výročí trvání Ženského pěveckého sboru Lanškroun 16. října Pracovní schůzka se zástupci společnosti Eube o možnostech výstavby bytů v Lanškrouně 18. října Losování práva uzavřít nájemní smlouvu na volné byty ve vlastnictví města 19. října Jednání Rady svazku DSO Lanškrounsko v Albrechticích

3 LL 20 / 2006 Z MĚSTA STRANA 3 Dostali jsme dopis Vážená redakce, využila jsem dne otevřených dveří k prohlídce Domova důchodců v našem městě. To jsem si nenechala ujít, protože celou stavbu jsem denně sledovala z balkónu bytu pár metrů od samotné stavby. Rozhodně to bylo dobrým poučením. A tak už je to tu! To je nádhera! slyším kolem sebe. A je to pravda. Po příchodu domů ještě dlouho doznívaly všechny vjemy z prohlídky, až na konec vyústily do řádků, které posílám. Marie Obrová Domov důchodců Viděli jste už tu krásu? Jídelna jak salón bohů je! Každý, kdo přijde, ji obdivuje, prostorná a světlá je, plná nádhery! Zpívejme a pějme zvesela! Domov důchodců volá do světa: Hezky je u nás, místa vskutku dost, pokoje, balkóny vám všem pro radost! A když náhodou hlava rozbolí, pomoc zdravotníků rány zahojí! Mají tu pro nás i potěšení z vody: ruce, nohy po lázni zas dobře budou pracovat i chodit! A proto díky všem, kdo zásluhu tu mají, že u nás v Lanškrouně už Domov důchodců v celé kráse stojí! OTEVŘENÍ DOMOVA DŮCHODCŮ V úterý slavnostně přestřihla pásku společně se starostou města Lanš krouna Martinem Košťálem, radním Par dubického kraje Miloslavem Macelou a ředitelem odštěpného závodu VCES, a.s., v Olomouci Alešem Indrou také senátorka Ludmila Müllerová. Otevřeli tak veřejnosti zcela nově postavený Domov důchodců v Lanškrouně. Pro seniory je zde připra veno 75 stálých lůžek (v 15 dvoulůžkových a 45 jednolůžkových pokojích) a dalších 10 lůžek ve stacionářích. MÚ Fotografie ze dne otevřených dveří (vlevo) JH, ze slavnostního otevření LS. Nahoře: výhled z nejvyššího patra DD. Přečetli jsme za vás: Ideální místo pro meditaci Péče o seniory je vizitkou každé společnosti. Tento dům svědčí o tom, že jsme se kvalitou zdejší péče dostali o stupínek výš, vyjádřil svůj dojem z nového domova důchodců Zbigniew Czendlik, lanškrounský katolický farář. Už se těší, až dům bude zabydlený a začne dýchat domácí atmosférou. Během slavnostního otevření domova vyjádřil potěšení z existence kaple v je ho přízemí. Svědčí to o určitém standardu domova. V Evropě je již běžné, že jsou v těchto zařízeních podobná místa vytvořena. Mají sloužit nejen pro pří ležitostné bohoslužby. ale zároveň mají být místem, kde si kdokoli a kdykoli, vě řící i nevěřící, najde určitý klid, může zde rozjímat nebo vzít si něco ke čtení, prostě trávit v klidu čas. Líbí se mi barevné vitráže, které vytvářejí docela intimní atmosféru, a když to spojím s mojí definicí víry, že je intimním vztahem k Pánu Bohu, tak je to naprosto ideální prostředí pro meditaci. Jenom mám jednu technickou připomínku: dveře by se měly ještě odhlučnit, dodal Zbigniew Czendlik. (Orlický deník, ) Spolkový dům byl představen na besedě S myšlenkou Spolkového domu se měli možnost už poměrně podrobně se známit čtenáři Listů Lanškrounska v 18. čísle. Beseda ve středu 11. října ale při nesla možnost počítačové prezentace procházky okolím i vnitřkem projektované stavby. O svých záměrech více pohovořili i ti, kdo by měli využívat větší prostory. Diskuse prodloužila dobu trvání besedy na více než dvě hodiny. Foto: LS Další nápady k provozu Spolkového domu? Beseda ve středu 11. října ukázala na další cestu, jak doladit provozní řešení připravovaného objektu Spolkového domu: velice napomohou náměty, které pra covní skupina pro Spolkový dům obdrží z okruhu spolků a občanských organizací. Například členky Smíšeného pěveckého sboru na besedu přišly a bylo to uži tečné. Spolkový dům však může dobře sloužit desítkám dalších seskupení. Obracíme se na spolky, kluby, občanské organizace a iniciativy, nadace a po dobné skupiny s výzvou popište nám prosím, jak byste mohli využívat Spolkový dům pro svou činnost: Kolik se vás schází a jak často (schůzky, výroční schůze, nácviky, činnosti )? V jakou denní dobu přednostně? Jakou činnost byste ve Spolkovém domě vykonávali? Jaké vybavení potřebujete (stolové uspořádání, skříně pro vaše pomůcky či nástroje )? Jaké služby byste využívali (kuchyňka pro kávu nebo čaj, ozvučení )? Kontakt na vás, popř. další přání. Ve Spolkovém domě bude v průběhu dne řada místností využívaná několikrát pro rozmanité činnosti. Budoucí vedení Spolkového domu to bude organizovat. Ozvěte se buď městskému architektu panu MgA. Přemyslu Kokešovi, nebo paní Jitce Krejčové na městském úřadu, která je tajemnicí pracovní skupiny pro Spolkový dům. JK Počítačový klub pro seniory opět zahájil svou činnost Každou středu od 16 hodin v Penzionu pro seniory, více informací na tel.: , Jana Vokálová

4 STRANA 4 LL 20 / 2006 Z MĚSTA I Z KRAJE Městská policie Lanškroun informuje Bylo dobudováno a slavnostně otev řeno nové náměstí u bývalého pivovaru. Vzniklo zde několik desítek bezplatných parkovacích míst v těsné blízkosti cen tra města, které zatím řidiči nevyužívají. Nově bylo vyznačeno stání na parko višti u supermarketu Albert a zvláště u vjezdu na parkoviště pro invalidy je třeba stát dle značení, aby nedocházelo k blokování vjezdu na tato parkoviště a průjezdu aut na vzdálenější místa a vý jezd z parkoviště. Dále upozorňujeme některé řidiče, že v zóně se zákazem stání po určenou do bu mohou stát jen na vyhrazených par kovištích. Často se stává, že stojí na nám. Al. Jiráska, na ul. Nádražní naproti fir mě HJ Soft a u školy na této ulici při vjez du do náměstí mimo tato parkoviště a do pouští se přestupků v dopravě, za což jim hrozí sankce. Velkým nešvarem jsou líní nebo pohodlní řidiči, kteří zastaví uprostřed křižovatky u kostela Sv. Mag dalény a jdou si nakoupit pečivo. Někteří riskují a projíždí ulice se zá kazem vjezdu s tím, že nebudou přisti ženi a nepřijdou o body a několik tisíc za zaplacení pokuty. Známe ale všichni přísloví o džbánu!! Začátkem školního roku také došlo k většímu nepořádku na nám. Al. Jirás ka, kde mají lidé možnost rychlého ob čerstvení, ale již nestihnou odhodit tá cek, sáček, kelímek apod. do odpadko vého koše a nechají tento nepořádek tam, kde jim to takříkajíc odpadne od úst a ru kou. Svědčí to o každém jednotlivci a jeho kulturnosti. S tímto souvisí i návrat z víkendových diskoték, kdy některá při opilá nebo rozumově zaostalá individua ničí téměř vše, co jim přijde do cesty, jako tomu bylo například i s odmonto váním a zničením několika antén vozidel, kdy byl zjištěn pachatel, nalezené antény v příkopu a tyto poté vráceny majitelům. V poslední době dochází ve větším množství ke krádežím měděných oka pů. I proto je velký úspěch a možné sní žení této trestné činnosti v podobě za držení dvou místních mladíků a dále vozidla s 3 přespolními pachateli, kteří byli i s lupem zadrženi a předáni strážníky na OO PČR k dalšímu šetření. Dále byl zadržen a předán OO PČR pachatel krá deže jízdního kola, které po městě na bízel k prodeji. Hlídka strážníků zadr žela v místní herně osobu, která byla v pátrání pro páchanou trestnou činnost, a také ji předala OO PČR. Chtě nechtě si musíme připustit, že drogová problematika se týká i našeho města, a tak strážníci likvidovali několik použitých injekčních stříkaček a apelují na rodiče dětí, aby je více kontrolovali. Injekce byly totiž nalezeny i v zapome nutém penálu,sklepech domů a parcích. Hlídky citlivě a zdárně řešily několik problémů s psychicky labilními lidmi. I řešení situace s osobami silně opilými vyžaduje hodně asertivity, neboť se jed ná většinou o velmi vulgární, agresivní a znečištěné osoby neschopné jakékoli komunikace. Strážníci spolupracovali u několika případů v součinnosti s OO PČR Lanš kroun, dále i s místními hasiči při ote vírání bytů, s TS města při řešení odlo žení odpadu mimo místa k tomu určená, při instalaci a odstranění dopravního zna čení, úklidu některých lokalit a parků. Opět bylo předáno několik peněženek s doklady a odchyceno několik psů a od vezeno do útulku v Dolním Třešňovci. Se začátkem školního roku opět stráž níci chodí do místních škol a besedují s žáky o dopravě, vybavení kol a cyklis ty, o jednání v krizových situacích, ši kaně, jednání s neznámými osobami atd. Školákům byla ukázána technika, ochranné a donucovací prostředky a prá ce se služebním psem. Na závěr bylo žákům předáno několik informačních a propagačních předmětů. Strážníci městské policie Zpětný odběr elektrozařízení v Lanškrouně Již od otevření sběrných dvorů na jaře letošního roku odebíráme bezplatně na všech sběrných dvorech i v areálu TS veškerá elektrozařízení, která dosloužila. Elektrozařízení v domácnosti je vše, co potřebuje ke své činnosti připojení k elektrické síti nebo sekundární články ( baterie). Nový zákon o odpadech, který u nás začal platit v srpnu loňského roku, umožnil vyčlenit z běžného komunálního odpadu domácí elektrospotřebiče, nářadí a nástro je. Tím, že tento odpad neskončí na skládkách nebo v hutích, ale je zpracován ve specializovaných recyklačních firmách, je řádně využito vše, co k jeho výrobě bylo použito, způsobem ohleduplným k životnímu prostředí. Režim pro zpětný odběr elektrozařízení je pro původce odpadů (města, obce, občany) finančně výhodný. Odevzdané elektrozařízení však musí být kompletní, aby bylo možno této výhody využít. Nekompletní zařízení, například lednice nebo televizor, musí být předáno jako nebezpečný odpad s úhradou 150 až 300 Kč za jeden kus dle velikosti, zatímco v režimu odběru elektrozařízení je odebráno zadarmo. Protože se jedná o zásah, který je vědomě způsoben, je odběr takovéhoto nekompletního zařízení dle usnesení městské rady zpoplatněn. Náklady na odpadové hospodářství ve městě jsou hrazeny z plateb občanů. Proč by měli ti, kteří se chovají v rámci předpisů a zodpovědně, hradit ze své kapsy za ty, kteří se tak nechovají? Bližší informace o tom, kdy je zařízení kompletní a splňuje tedy požadavek pro zařazení do systému zpětného odběru elektroodpadu, jsou k dispozici na Tech nických službách. J. Mareš Rozpis služeb stomatologie (neděle, sobota, svátek 8 11 hod.) pro oblast Letohrad, Žamberk, Králíky, Lanškroun, Jablonné n/o MUDr. Vebrová Zdeňka,Žamberk, Raisova 814, MUDr. Jedličková Zuzana, Bystřec 182, tel.: MUDr. Ulman Jaroslav, Tatenice 268, tel.: Beseda o oblasti lanškrounských rybníků Zájemci se mohli ve středu 4. října seznámit se současným stavem projektu zlepšení rekreačního využití oblasti lanškrounských rybníků. V zámeckém sále jej představili městský architekt Přemysl Kokeš a Milan Zeman ze společnosti Redea Žamberk, která na projektu pracuje. Bohatá diskuse svědčila o tom, že přišli lidé, kteří se o problematiku opravdu zajímají. Foto: LS Policie ČR informuje Ve středu 4. října v deset hodin ráno došlo k tragické události v Lubníku. Čtyřiatřicetiletý řidič bagru, který skládal beton, zachytil při couvání 32letého dělníka. Ten vážným zraněním na místě podlehl. Mírou zavinění se policisté nadále zabývají. V sobotu 7. října havaroval u Albrechtic 38letý řidič motocyklu značky Suzuki. Řidič byl při nehodě zraněn těžce, jeho spolujezdkyně lehce. V Dolní Dobrouči se v neděli z domu s pečovatelskou službou ztratil 68letý stařík. Nejprve odjel do Lanškrouna, do místa svého dřívějšího bydliště, kde zvonil na bývalé sousedy. Tam jeho stopa končila. Krátce po deváté hodině večer zachytili ústečtí městští strážníci na monitoru kamerového systému pohyb staršího, pravděpodobně zraněného muže. Podezření se potvrdilo, hledaný stařík byl z ústeckého náměstí převezen na ošetření do nemocnice. V pondělí 9. října v šest hodin ráno nedal v Lanškrouně při odbočování vlevo přednost cyklistovi 30letý řidič škodovky. Cyklista byl při nehodě lehce zraněn. Ve středu 11. října krátce po šesté hodině ráno vběhl u Ostrova přímo před projíždějící osobní automobil značky Audi kůň. Nikdo z pasažérů nebyl naštěstí zraněn, kůň ale musel být utracen. Krajské nemocnice zůstanou prozatím příspěvkovými organizacemi Ústavní soud zrušil některé paragrafy zákona č.245/2006 Sb., o veřejných ne ziskových ústavních zdravotnických zařízení. Sama příloha zákona dělící nemocnice k přístupu k finančním zdrojům zdravotních pojišťoven byla zrušena celá, obdobně jako termíny transformace. Z tohoto důvodu není reálné pokračovat v přípravě změny právní formy nemocnic na neziskové organizace. Rada Pardubického kraje proto rozhodla ukončit práce vyplývající ze schváleného harmonogramu postupných kroků vedoucích k přeměně právní formy. Naše nemocnice budou prozatím i nadále ve formě příspěvkových organizací, prohlásil Josef Janeček, náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za zdravotnictví. Kateřina Nohavová, tisková mluvčí Pardubického kraje Shoda hejtmana a ministra dopravy nad memorandem k R35 Při jednání s ministrem dopravy Alešem Řebíčkem byla kromě rekonstrukce silnic II. a III. třídy věnována pozornost i přípravám na pokračování páteřní sítě od D11 na R35 přes Pardubický kraj. Jsem potěšen skutečností, že pan ministr vnímá silnici R35 jako prioritní pro výstavbu v České republice. Zároveň vítám jasný názor, že ministerstvo dopravy nemůže v přípravné fázi jakýmkoli způsobem zavazovat či omezovat kraj při výběru některé z tras silnice R35. Shodli jsme se, že ministerstvo dopravy předloží na jednání Vlády ČR návrh na odstoupení od memoranda uzavřeného mezi ministerstvem dopravy a Pardubickým krajem v souvislosti s tehdejším výběrem tzv. jižní trasy R35. Výsledná trasa bude muset být zřejmým kompromisem mezi základními variantami, tedy severní a jižní trasou, řekl hejtman Pardubického kraje Michal Rabas. KÚ Pk

5 LL 20 / 2006 Z MĚSTA STRANA 5 Vážení čtenáři, letošní 20. číslo LL vychází v první den voleb do zastupitelstev obcí. Platí nepsaná redakční dohoda, že se v těchto volebních termínech do politického zá polení již nepleteme a věnujeme se jiným tématům. Jen pro zajímavost přinášíme kompletní přehled těch, kteří byli zvoleni po roce 1990 do městského zastupitel stva doplněný o počty hlasů, které k tomu byly nutné. Připomínám, že všechny současné volební strany měly v minulém čísle pro svou prezentaci k dispozici zdarma 1/2 strany a druhou půlku si mohly dokoupit, jak bylo avizováno v LL č. 17 a 18. Jedna volební strana této nabídky nevyužila vůbec, ostatní podle vlastního uvážení. Chci na tomto místě poděkovat všem stranám, že své přípěvky dodaly včas a ve správných formátech. Městu Lanškrounu a všem obcím regionu pak přeji co největší volební účast a prozíravá zastupitelstva pracující v týmovém duchu. Těšíme se na spolupráci! František Teichmann šéfredaktor Zvolení členové Zastupitelstva města Lanškroun ve volbách v letech 1990, 1994, 1998, 2002 Příjmení, jméno, titul Volební strana Počet hlasů Volby 1990 Do rady zastupitelstvo zvolilo: Šebrle Jan, Ing. NDK Homoláčová L., MUDr. OF Špičák Jan OF Obr Ivo, Ing. OF Balcar Zdeněk NDK Švub Jan, RNDr. OF Střecha Jan OF Kolomý Jan NDK Převorová Věra, Ing. NDK Ostatní členové zastupitelstva: Skála Bohumil, MUDr. NDK Verner Ladislav, Ing. OF Kráčmar Jiří, Ing. NDK Šolc Jiří OF Honzalová Jana, Pharm.Dr. OF Svatoš Stanislav NDK Vorlíček Miroslav NDK Fiala Antonín, Ing. OF Beschornerová Ludmila OF Šteflová Růžena OF Tuháček Karel NDK Pechanec Josef, Ing. KSČ 916 Šembera Zdeněk, Ing. KSČ 911 Marek Jaroslav, Ing. KSČ 884 Šimek Zdeněk KSČ 868 Kolomazník Josef SNK 853 Krátký Václav SNK 628 (NDK = Nezávislá demokratická koalice, OF = Občan ské fórum, KSČ = Komunistická strana Českosloven ska, SNK = Sdružení nezávislých kandidátů Sázava) Volby 1994 Do rady zastupitelstvo zvolilo: Šebrle Jan, Ing. KDU ČSL Střecha Jan ODS Výtisk Ladislav, Ing. ODS (+ podzim1995) Obr Ivo, Ing. ODS Kolomý Jan ODS Košťál Martin, Ing. ODS (od ) Bárta Ladislav KDU ČSL Mareš Josef, Ing. KDU ČSL Ostatní členové zastupitelstva: Růžička Lubomír, MUDr. KZL Borkovcová Marie, PaedDr. ODS Honzalová Jana, PharmDr. ODS Skála Bohumil, MUDr. KZL Maixner L., Doc. Ing. CSc. KDU ČSL Vaško Ladislav ČSSD Pilný Josef, Ing. ČSSD Kráčmarová Marie, Mgr. KDU ČSL Kozák Jan KZL Hradil Jan, Ing. ČSSD Černý František, Ing. ČSSD Kalousek Bedřich KSČM 686 Pácl František KSČM 515 (KDU ČSL = Křesťanská a demokratická unie Čes koslovenská strana lidová, ODS = Občanská demo kratická strana, KZL = Koalice SZ, LB, ČSSD = Česká strana sociálně demokratická, KSČM = Ko munistická strana Čech a Moravy) Volby 1998 Do rady zastupitelstvo zvolilo: Celá Zdeňka KDU ČSL Karlík Jaroslav SNK 981 Pilný Josef, Ing. ČSSD 989 Baborák Zdeněk, Mgr. ČSSD 858 Skála Bohumil, MUDr. SNK 796 (všichni do do ) Flugr Miloš ČSSD 874 Delong Miroslav, MUDr. Sdruž. US, NK 765 Do rady zastupitelstvo zvolilo: Šebrle Jan, Ing. KDU ČSL Kolomý Jan ODS Střecha Jan ODS Maixner L., Doc.,Ing.,CSc. KDU ČSL Chládek Vladimír SNK 770 Ostatní členové zastupitelstva: Borkovcová Marie, PaedDr. ODS Růžička Lubomír, MUDr. ČSSD Košťál Martin, Ing. ODS Obr Ivo, Ing. ODS Vosátka Miroslav ODS 939 Mareš Josef, Ing. KDU ČSL 917 Tomiška Libor SNK 687 Vacek Pavel KSČM 452 Kalousek Bedřich KSČM 433 (SNK = Sdružení nezávislých kandidátů) Volby 2002 Do rady zastupitelstvo zvolilo : Maixner L., Doc.Ing. CSc. KDU ČSL Šebrle Jan, Ing. KDU ČSL Košťál Martin, Ing. ODS Krejčová Milada, MUDr. US DEU Střecha Jan ODS 887 Strnad Oldřich VPM 769 Baborák Zdeněk, Mgr. ČSSD 692 Ostatní členové zastupitelstva: Borkovcová Marie, PaedDr. ODS Verner Ladislav, Ing. KDU ČSL Švarcová Stanislava, Mgr. ODS Joza Martin, Mgr. ODS 922 Karlík Jaroslav SZ 866 Dvořáček Pavel, Mgr. KDU ČSL 736 Sitová Lada, RNDr. US DEU 725 Bernášek Bohumil, Ing. SZ 693 Obrová Lenka VPM 660 Minář Milan, Ing. VPM 615 Flugr Miloš ČSSD 548 Majetič Josef ČSSD 537 Vacek Pavel KSČM 463 Bednář Milan KSČM 450 (US DEU = Unie svobody Demokratická unie, VPM = Volba pro město, SZ = Strana zelených) Poznámka: Do roku 1990 bylo 102 volených zástupců poslan ců. Současný model místní samosprávy funguje od roku Zastupitelstvo města Lanškroun má 21 členů. Zpracovala Petra Brejšová, Lanškroun Pramen: Lanškrounský zpravodaj č. 12/90, str. 6 Lanškrounské mateřské centrum Dětský svět (Penzion důchodců na Dvorských lánech) Otevřeno: PO, ÚT, ČT hod. Připomínáme: ve hod. v prostorách MC pro běhne přednáška pediatričky Mudr. Novotné na téma Onemocnění horních a dolních dýchacích cest a ná sledná alternativní léčba od hod. proběhne POCHOD STRAŠIDÝLEK S LAMPIONY Nejdříve v MC oblékneme strašidýlka, vyhlásíme nejhezčí strašidýlko a projdeme se s lampiony. Pro děti jsou připraveny odměny. Cena 20 Kč, členky 10 Kč. Každotýdenní akce každou středu od 16 hod. CVI ČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI v tělocvičně ZŠ Dobrovského, PLAVÁNÍ TĚHOTNÝCH v bazénu ZŠ Dobrovského. Z uskutečněných akcí: Burza dětského oblečení Ve dnech jsme v prostorách MC uspořádaly burzu dětského oblečení. Akci tohoto rozsahu jsme dě laly poprvé, proto nás příjemně překvapil hladký prů běh a celková úspěšnost. Oblečení přineslo 37 maminek, procento prodaných věcí bylo zhruba 40%, takže spo kojené byly maminky prodávající i kupující. Na jaře zorganizujeme burzu další, snad ještě úspěšnější. Cvičení s dětmi Od jsme začali každý čtvrtek od 16 hod. s dětmi cvičit. Využíváme tělocvičnu ZŠ Dobrov ského, kde si děti i rodiče pod vedením zkušené cvi čitelky Moniky rozvíjí své pohybové dovednosti. Cvičení je podbarveno písničkami a říkadly, děti se bohatě vydovádí na různých nářadích, zahrají si hry, účastní se jednoduchých závodů. Příjemně vyspor tované jsou děti i my, rodiče, takže příště se těšíme i na všechny ostatní děti, které cvičení s námi ještě nevyzkoušely. Maminky z MC HLINÍKOVÉ ZEMĚKOULENÍ Dům dětí a mládeže Lanškroun a Kulturní centrum Lanškroun vyhlašují soutěž ve sběru tenkostěnného hliníku Podmínky pro sběr hliníku: Co sbírat: hliníková víčka od jogurtů, termixů, obaly od čokolády, čokoládových figurek a bonbó nů, fólie ze sýrů bez papírové nálepky, hliníkové misky od potravin, hliníkové nádobí, alobal hliní kovou fólii Jak sbírat: hliník musí být čistě umytý, zbavený papíru a zbytků potravin Co nesbírat: hliníkovou fólii podlepenou papírem papír je nutno oddělit, hliník nesmí obsahovat že lezné díly ani žádné další komponenty, jako např. umělé hmoty Hliník odevzdávejte v Domě dětí a mládeže, Vančurova ulice č.p. 46 od 16. dubna 2007 v odpoledních hodinách Nejlepší sběratelé budou oceněni na akci HLINÍ KOVÉ ZEMĚKOULENÍ, kterou Dům dětí a mlá deže uspořádá ke Dni Země. Pro bližší informace sledujte naše nástěnky (vytvoříme hliníkové země koule a zahrajeme si různé hry) Nasbíraný odpad odevzdáme do firmy EKOLA Čes ké Libchavy, s.r.o., která poskytne finanční dar na nákup cen nejlepším sběratelům

6 STRANA 6 REPORTÁŽ LL 20 / 2006 Lokalita Pivovar kdopak by se pravdy bál VI. díl Pivovarská zahrada aneb EUBE náš nový domov? Postará se město o vznik parku u nového náměstí? Kudy budeme chodit na Pivovarskou louku? Proč máme místo bytů kolotoče? Splní EUBE, a.s., své závazky? Vážení čtenáři, věřím, že jsme se v minulém díle dozvěděli odpovědi na alespoň některé naše otázky týkající se zeleně na Pivovarském náměstí. Přesto ale neznáme detaily hlavního argu mentu, totiž že u náměstí vznikne park. Pojďme si tentokrát objasnit, jaký záměr by město rádo realizovalo na místě pivovarské louky, co ho k němu vedlo a jaké jsou naděje na jeho usku tečnění. Věřím, že vám, čtenáři, nevadí fakt, že se územně trochu vzdalujeme od samotného náměstí. Jsem pevně přesvědčená, že je to právě okolí, co bude nové náměstí utvářet. Již nějakou dobu mnozí z nás vní mají právě v tomto okolí důležitou sku tečnost lokalitu zvanou Podměstí. In formační tabule, která stojí u silnice na ul. T.G.Masaryka, mluví o vzniku Re sidence Marci tedy výstavbě bytů. Málokdo by se zřizováním nových bytů měl problém, potíž je však s informa cemi, které nám tato cedule sděluje: byty budou zkolaudovány za 9 měsíců! Dovolte mi proto vyjádřit se v 6. díle našeho seriálu i k tomuto závažnému tématu. Z centra města do hlubokého lesa pod korunami stromů Takové je motto projektového záměru Lanškrounské zahrady a cesta k ryb níkům, který by město rádo realizovalo v rámci dotačního titulu nadace PRO MĚNY. Protože celý projekt zahrnuje lokalitu, kterou společně řešíme, pojďme si ho ve stručnosti představit, nejprve obecně a následně samotný grant a nadaci, která ho realizuje. Projekt vlastně řeší celkovou koncepci parků v Lanškrouně, jejich propojenost myšlenkovou i územní a obsahuje tři základní prvky: 1) vytvoření nové městské zahrady na bývalé pivovarské louce (Pivovarská zahrada nebo Lichtenštejnský park), 2) rekonstrukce bývalého Zámeckého parku a jeho spojení s přilehlou bývalou klášterní zahradou, později zámeckou zahradou, později parkem P. Wursta, později parkem Rudého šátku, 3) vytvoření stezky pro pěší pod stromořadím, které propojí obě městské zahrady s přírodním parkem Lanškrounské rybníky. Pro naše potřeby je aktuální bod č. 1, i když je možná na místě věnovat se zbylým dvěma návrhům v některém samostatném článku v LL v budoucnosti. Jak louka vypadá dnes a jak by mohla vypadat za dva roky Pivovarská louka, která sloužila v celé historii města k zemědělským účelům, je položena v údolí pod městskými hradbami za budovou bývalého pivovaru. V územním plánu i v urbanistické studii jsou parcely stávající pivovarské louky zahrnuty do městské zeleně. Plochou, která není pod památkovou ochranou, pří mo protéká Třešňovecký potok. Louka je v současnosti obehnána ze dvou stran ulicemi T. G. Masaryka a Opletalovou, proto je dnes silně narušována ruchem dopravy a je pro odpočinek v zeleni málo vyhledávána. Pivovarské náměstí i pivovarská louka jsou součástí programu revitalizace brownfield Lanškrounský pivovar a zastává v něm důležitou funkci mediátoru. Po zprůchodnění budovy bývalého pivovaru pomocí pasáže bude pivovarská louka přístupná i dále k sídlišti U Papíren a k novému sídlišti rodinných domů Za Střelnicí. O této pasáži jsme ještě detailně nehovořili, proto si dovolím menší vysvětlující odbočení. Městským architektem navrhovaná pasáž by měla vzniknout v hlavní budově pi vovaru, kde vytvoří krytou ulici, která v suchém a teplém prostředí propojí všechny komerční funkce. Začátek se již začíná rýsovat v objektu, který přestavuje pan Růžička na sportovně relaxační centrum. Odtud od ulice T. G. M. povede do zadu a napojí se na průchod u vstupu do bytového domu. Můžeme tedy říci, že nyní již vidíme začátek a konec pasáže a čeká nás ještě její střed, procházející pod zbylým komínem, a případná druhá pasáž spojující náměstí s plánovanou Pivo varskou zahradou. V objektu sportovně relaxačního centra už se začíná rýsovat začátek pasáže. Prostor v okolí Třešňoveckého potoka by se mohl změnit v park. Co bychom v Pivovarské zahradě mohli najít Čím nás plánovaná zahrada překvapí, zastává zejména funkci rekreační, pro jaké by mohla mít vybavení a kdo by ji vyžití zábavní reflektuje možnost za využíval? Následující shrnující infor koupení piknikového občerstvení na mace částečně vybírám z oficiálního po Pivovarském náměstí se zapůjčením ko pisu projektu a podmiňovací způsob na še, případně deky. Počítá však také s men hrazuji pro zjednodušení oznamovací ším do zahrady integrovaným občer formou, která předpokládá zisk dotace stvením. a úspěšnou realizaci projektu. Její vybavení zaujme atypickým mo Moderně koncipovaná minimalis biliářem především dřevěného designu tická evropská zahrada vycházející z ja doplněného o drobné kamenné prvky. ponské zahradní školy na půli cesty me Osvětlovat ji bude teplé žluté světlo zi geometrickou klasickou zahradou kombinované s bílým, nasvětlujícím zámeckých zahrad a přírodním charak stezku pod korunami stromů. Využito terem rekreační oblasti Lanškrounské bude i pochůzných a podvodních svíti rybníky se chlubí přírodní vodotečí, del. Pro účel zábavní nabídne nejen pro vodními plochami stojaté vody, mosty, story ke specifickým aktivitám např. stromovou, keřovou i travní zelení break dance, ale také potřeby pro spor v kombinaci s mlatovými cestami a plo tovní a společenské hry pétanque, chami z hrabaného hrubého písku. stolní tenis, hřiště pro mládež, haki Celkově ji můžeme rozdělit na dvě sák, kuličky, kladinu, flowerstick ne části, a to klidnou s relaxačními plocha bo diabolo. Příjemnou atmosféru doladí mi a aktivní s funkcí pro hry. Podle cílo umělecká dílka ze dřeva, která mohou vé skupiny uživatelů, která je podílově být doplňková i funkční svítidla, hrubě rozdělena na 50% děti a rodiče mostky, branky atd. Celá zahrada bude s dětmi, 20% mládež, 20% senioři, 10% od okolního prostoru silnic oddělena ostatní, v ní nalezneme i dětské hřiště zdí z lomového kamene, průchody bu (průlezky, pískoviště, klouzačky, hou dou zajištěny čtyřmi brankami. Třešňo pačky, domečky atd.), altán, terasu vecký potok bude obohacen o doplň a travní plochu pro pikniky. kové vodní plochy. Počítá se asi se dvě Využitím potenciálu vodního toku ma můstky. Kdo je autorem a z čeho zahradu zaplatíme Je zřejmé, že mluvíme o rozsáhlém projektu, který je finančně náročný. Pro naše město je však naprosto klíčovým k řešení problematiky zeleně. Bez nadsázky můžeme říci, že svým dopadem sahá za hranice Lanškrouna a je tedy nutné dis kutovat o jeho financování spíše než o jeho oprávněnosti. Město Lanškroun se rozhodlo využít poměrně nového grantového programu nadace PROMĚNY, jehož hlavní ideou je harmonický vztah člověka s krajinou a obnova přírodní a historické paměti krajiny (viz promeny.cz). První krok naše město splnilo do poloviny září odevzdalo projektovou žádost o finanční přispění, a to se statutem menšího města s odpovídajícími způsoby financování. Jak nám tedy PROMĚNY pomohou? Tzv. kombinované projekty ABC (obnova stávající zeleně + založení nového parku + stavba stezek), do kterých patří i ten lanškrounský, mají nárok na přispění až do výše 90 % nákladů, maximálně však 14,4 mil. Kč s minimálním podílem města 1,6 mil. Kč. Pokud dá výběrová komise projektu Lanškrounské zahrady a cesta k rybníkům zelenou, mohl by být harmonogram akcí následující: leden 07 zadání projektové dokumentace, červenec 07 zahájení stavebních prací, červen 08 kolaudace. Zodpovědnou osobou za realizaci projektu je MgA. Přemysl Kokeš, archi tektonické a stylistické řešení zahrady by mohlo být námětem veřejně vyhlášené soutěže. Lze se reálně domnívat, že i v případě převýšení maximální možné po skytnuté částky bude případná nadační podpora tvořit minimálně 2/3 celkových nákladů. Zdali jsme se žádostí uspěli, se dozvíme koncem tohoto roku.

7 LL 20 / 2006 REPORTÁŽ STRANA 7 Nové byty v Lanškrouně Jak jsem na začátku předeslala, ráda bych zde zmínila několik informací o výstavbě bytů v lokalitě Podměstí, te dy naproti bývalé pivovarské pivnici. Již dlouhé týdny chodíme kolem in formační tabule s příjemným zobra zením podoby budoucího bytového do mu. Dovolte mi, vážení čtenáři, zve řejnit záměry firmy EUBE, a.s., tak, jak je prezentuje na jednom ze svých pl nohodnotných informačních zdrojů, Dodávám, že údaje jsou dle těchto www aktuální k minimálně 15. říjnu tohoto roku a ceny jsou bez DPH. Projekt Residence Marci Co tedy firma EUBE hodlá reali zovat? Na ulici T. G. M. bude vybu dováno celkem 37 bytových jednotek, 20 vnitřních garážových stání, sklepní kóje, kočárkárna a vnější parkovací stání. Cena bytů k odkoupení začíná u , Kč/m 2. Uvažujeme li tedy o koupi největšího nabízeného bytu 3+kk zaplatíme včetně sklepní kóje minimálně , Kč, za garážové stání v prvním nadzemním podlaží připlatíme , Kč. Bytový dům je čtyřpodlažní, rohový a je tvořen dvěma křídly, které obklopují dvůr zelenou zpevněnou plochu. Ar chitektonický styl vypadá dle obrazo vého materiálu pro mnohé jistě příjemně, neobsahuje laciné zdobné prvky a zají mavě doplňuje celou lokalitu. Je možné si byty koupit? A budou vlastně nějaké? Z informace termín zahájení vý stavby: 04/2006 by se dalo usuzovat, že některé práce již proběhly, ačkoliv ještě před měsícem stál na tomto místě pouťový autodrom a oblíbené houpač ky. Protože se dočteme, že termín do končení výstavby: 06/2007, může nás napadnout se o tyto zajímavé byty u cházet. Kontaktovala jsem tedy realit ního makléře celého projektu CON SULT VK Litomyšl, s.r.o., abych se do zvěděla, jak se mám jako zájemce cho vat. Bohužel na zdánlivě zbytečnou o tázku Kdy budou byty hotové? mně konzultantka této firmy (věřím, že o mluvíte nezveřejnění jména) odpově děla To bychom také rádi věděli. Ne daří se nám s firmou EUBE komuni kovat. S tímto řešením jsem se nespo kojila a oslovila jsem předsedu předsta venstva společnosti EUBE Ing. Jana Zámostného. Ten mi ochotně sdělil, že byty v roce 2007 rozhodně nebudou a na moji žádost přislíbil aktualizaci www firmy. K mé lítosti se za několik týdnů nezměnilo vůbec nic, a proto jsem Ing. Zámostného požádala o zodpovězení několika základních otázek. Beze zbyt ku je zde prezentuji. Zástupce EUBE odpovídá Pane inženýre, kdo firmu EUBE, a.s., v Lanškrouně zastupuje? Ing. Allan Jírek generální ředitel nebo já jako technický ředitel. S kým EUBE ve věci Residence Marci v Lanškrouně jedná? Pokud míříte k osobám, jednám obvykle osobně s příslušným vedoucím odboru nebo starostou. Čím se firma zavázala podpisem smlouvy s městem Lanškroun? Zavázala se do konkrétního data realizovat hrubou stavbu objektu, termín není ohrožen. Proč se ještě nezačalo stavět? Optimalizujeme řešení celého projektu s cílem dosáhnout co nejdostupnější ceny. Platí pak ale termín pro předání bytů? Bude aktualizován. Proč tedy nebyla změněna informační komunikace? To je naše chyba, za kterou se omlouvám. Mohl by celý projekt dopadnout obdobně jako na Pivovarském náměstí odstoupením od smlouvy? Nedomnívám se. Na Residenci MARCI odkazuje zatím pouze cedule na kraji pozemku. Vážení čtenáři, děkuji vám za vaši přízeň a obzvláště těm, kteří seriál dočetli až sem, za jejich čas. Ráda bych se ještě vrátila k tématům, které jsme z různých důvodů nemohli řešit doposud. Patří mezi ně například řešení lokality pivovaru, které městu před několika lety prezentoval jeden Američan, problém privatizace bývalého pivovaru nebo náhled na možnou podobu oblasti s pracovním názvem Magdalské náměstí. V příštím díle bych vás také ráda informovala o otevření první prodejny na Pivovarském náměstí, prodejny elektra p. Chládka, a o pokračujících pracích ostatních investorů. Máte li námět na další díly, myslíte li si, že víte o něčem, čemu bychom se v našem seriálu měli věnovat, neváhejte mě kontaktovat na ové adrese Jana Hajzlerová Kým je EUBE? Pro ilustraci doplňuji několik in formací o samotné firmě EUBE, a.s. Zdroj: Akciová společnost EUBE působí na českém trhu již řadu let a za tu dobu si vybudovala na základě úspěšných projektů své významné postavení. Na bídka komplexních řešení v této oblas ti spojená s vysokou kvalitou poskyto vaných služeb prověřila úspěšnost naší firmy ve velmi silné konkurenci na čes kém trhu. Naší vizí při realizaci projektu RE SIDENCE MARCI je nabídnout nad standardní moderní bydlení v centru města, které respektuje soudobý trend orientovaný na klid, bezpečí, komfort a vysokou přidanou hodnotu pro oby vatele. Na přípravě projektu RESIDEN CE MARCI spolupracovalo velmi in tenzivně několik subjektů. Cílem pří pravy tohoto projektu bylo využít dlouholetých zkušeností developerské společnosti EUBE, a.s., realizující roz sáhlé bytové projekty nejen v České republice, ale i v zahraničí. Projekty dokončené: Pardubice OKC Poseidon, Projekty v realizaci: Mladá Boleslav Laurinova, Hrade Králové Terronic atd., Přípravují: Opava Zelené bydlení, Česká Lípa Lada. (sekce Residence Marci): V průbě hu výstavby vás několikrát pozveme k prohlídce vzorového bytu. Uděláte si reálnou představu o tom, jak bude VÁŠ NOVÝ DOMOV vypadat. Máme vel mi dobrou zkušenost s tím, že právě tato akce mnohé z vás přesvědčí o vý hodnosti nabízené investice. Těmito informacemi si dovoluji tento díl ukončit s přáním vydařené realizace Pivovarské zahrady i výstavby bytů v Podměstí. Vážení zákazníci, stěhujeme se blíže k Vám! V pondělí 30. října otevíráme novou prodejnu elektro na Pivovarském náměstí v Lanškrouně. Připravili jsme pro Vás zajímavou akci! Při nákupu nad 3 tisíce budete zařazeni do slosování o LCD televizor 82 cm v hodnotě 35 tisíc. Losování proběhne 23. prosince TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU. Informace na tel.: nebo ,

8 STRANA 8 INFORMACE LL 20 / 2006 Adresář zařízení poskytujících služby v protidrogové prevenci v Pardubickém (popř. Královehradeckém) kraji Komise pro sociálně právní ochranu dětí Města Lanškroun každoročně projednává Adresáře zařízení, které poskytují sociální a sociálně zdravotní služby v Lanškrouně včetně zařízení poskytujících služby v protidrogové prevenci v Pardubickém kraji. V Inforočence Lanškrounska pro rok 2006 byl zveřejněn Adresář zařízení poskytujících sociální a sociálně zdravotní služby v Lanškrouně. Vzhledem k tomu, že v uvedeném roce nebyl v Inforočence Adresář zařízení poskytujících služby v protidrogové prevenci publikován, navrhujeme jeho zveřejnění v Listech Lanškrounska v aktuálním znění. Adresář zařízení poskytujících služby v protidrogové prevenci v Pardubickém kraji bude též zveřejněn na webových stránkách Města Lanškroun lanskroun.cz (sekce Zdravotnictví a sociální péče Protidrogová prevence). Aktualizace a zveřejnění Adresáře zařízení poskytujících služby v protidrogové prevenci v Pardubickém kraji bylo projednáno v komisi pro sociálně právní ochranu dětí Města Lanškroun. Centrum psychosociální pomoci, rodinná a manželská poradna Pardubického kraje, Purkyňova 14, Svitavy, tel skupinová práce s mládeží základních škol, základních škol praktických témata alkohol a nealkoholové drogy, prevence násilných projevů chování, mezilidské vzta hy, volný čas, poradenství a individuální psychoterapie pro děti, mládež a rodiče, klienti ve stádiu experimentování individuální terapie, krizová intervence MIMOZA Středisko výchovné péče Lázeňská 206, Ústí nad Orlicí, tel interaktivní programy pro třídní kolektivy na téma drogy pro základní školy praktické a pro školy speciální, šikana a práce vztahy s třídním kolektivem, poradenství a ambulantní léčba pro uživatele, kteří se doposud připravují na své budoucí povolání (3 26 let), rodinné poradenství, krizová intervence Pedagogicko psychologická poradna Královehradecká 513, Ústí n/o, tel , , činnost je zaměřena na udržení a podporu zdraví jedince a společnosti, klade si za cíl odradit od prvního užití drogy nebo alespoň co nejdéle odložit první kon takt s drogou, preventivní aktivity se zaměřují na celou populaci široké vzdělá vání veřejnosti, programy na školách zaměřené na většinu žáků a studentů ad. Kontaktní centrum Občanské sdružení LAXUS Pospíšilova 698, Hradec Králové, tel poradenství a služby pro uživatele drog a závislé převážně nitrožilní uživatelé výměnný program, služby kontaktní místnosti, individuální terapie pro uživa tele, rodinné a párové poradenství klub, rodičovská skupina Ambulantní centrum Občanského sdružení LAXUS Okružní 699, Hradec Králové, tel intenzivní ambulantní program pro léčbu a doléčování drogových závislostí, poradenský program pro rodiče, experimentátory a pro matky s dětmi Městský úřad Lanškroun, odbor sociálních věcí a zdravotnictví nám. J. M. Marků 12, Lanškroun, protidrogový koordinátor tel základní sociální poradenství v oblasti protidrogové problematiky LINKY DŮVĚRY: Ústí nad Orlicí tel NONSTOP pro děti, mládež a rodinu Pardubice tel pro děti i dospělé PO PÁ 8.00 h h, SO NE 9.00 h h Kontakty: pardubice.cz, pardubice.cz, P. O. Box č. 55, Pardubice LÉČEBNÁ ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE DROG: Albertinum psychiatrické oddělení Za Kopečkem 353, Žamberk, tel kontaktní osoba prim.mudr. František Diblík detoxikace pro uživatele drog Fakultní nemocnice Hradec Králové Léčebna návykových nemocí Vaňhalova 224, Nechanice, tel , kontaktní osoba MUDr. Jiří Čížek ústavní léčba střednědobá a krátkodobá (3 4 měsíce), pro muže i ženy nad 18 let, pobyt hrazen ZP Poradna pro závislosti Hradecká 1172, Hradec Králové, tel , kontaktní osoba: MUDr. Jiří Čížek tel ambulance pro léčbu závislosti na alkoholu a jiných toxikomanií KLUB HURÁ KAMARÁD, PARDUBICE Občanské sdružení pro práci s dětmi v obtížných životních situacích TERÉNNÍ PROGRAM e mail: Západní část Pardubického kraje: Demokratické mládeže 2701, Pardubice tel Východní část Pardubického kraje: Slovanská 1080, Česká Třebová tel Vedoucí terénního programu:ivana Harlenderová, tel , e mail: Poskytovatel služeb Harm Reduction (zmírňování rizik, která s sebou přináší užíva ní drog), cílem je zkvalitnění života uživatelů drog, jejich blízkých i široké veřejnosti Služby jsou určeny problémových uživatelům drog, kteří nejsou motivováni ke změně životního stylu Zaměření na prevenci lokálních a celkových infekčních onemocnění, smrti z předávkování a dalších poškození Výměna injekčního náčiní, distribuce zdravotního materiálu a příslušná edukace Individuální práce s uživateli drog zdravotní, psychické, sociální a právní aspekty, směřování k navození a udržení pozitivních změn Mapování situace na drogové scéně, šíření informací o poskytovaných služ bách a zajištění dostupnosti specifických služeb v celém Pardubickém kraji KONTAKTNÍ CENTRUM Demokratické mládeže 2701, Pardubice, tel , e mail: k Vedoucí kontaktního centra: Bc. Jana Šubrtová, tel , e mail: Poskytovatel služeb Harm Reduction (zmírňování rizik, která s sebou přináší užíva ní drog), cílem je zkvalitnění života uživatelů drog, jejich blízkých i široké veřejnosti Služby jsou určeny problémovým uživatelům drog, kteří nejsou motivováni ke změně životního stylu Zaměření na prevenci lokálních a celkových infekčních onemocnění, smrti z předávkování a dalších poškození Výměna injekčního náčiní, distribuce zdravotního materiálu a příslušná edukace Individuální práce s uživateli drog zdravotní, psychické, sociální a právní aspekty, směřování k navození a udržení pozitivních změn AMBULANTNÍ PROGRAM Demokratické mládeže 2701, Pardubice, tel , e mail: Vedoucí ambulantního programu: Bc. Marcela Kašparová, tel , e mail: Určen mladým lidem, kteří se dostanou do kontaktu s drogou, rodičům a blíz kým, kteří jsou s touto situací konfrontováni Pro rodiče a partnery možnost konzultace individuálně i ve skupině Program ambulantní léčby formou pravidelných konzultací pro pravidelné a dlouhodobé uživatele, kteří se rozhodli svou situaci řešit Program ambulantní následné péče v případě návratu z léčby nebo z komunity DOLÉČOVACÍ PROGRAM Počáply nad Loučnou 49, Sezemice, tel , e mail: Vedoucí doléčovacího programu: Markéta Ehlová, tel , e mail: Rezidenční služba následné péče určená klientům se syndromem závislosti, kteří řádně ukončili léčbu v léčebně nebo terapeutické komunitě Plynulý přechod mezi chráněným prostředím léčebného zařízení a reálným životem Cílem programu je minimalizovat riziko relapsu, pomoci klientovi setrvávat dlouhodobě v abstinenci, podpořit ho v novém životním stylu bez drog V rámci programu možnost chráněného bydlení, psychosociální podpora při navazování nových vztahů, podpora znovunavázání vztahů s rodinou a získání pracovních návyků Kapacita 9 lůžek PRIMÁRNÍ PREVENCE Jungmannova 2550, Pardubice, tel , e mail: Vedoucí programu:mgr. Kateřina Kábelová, tel , e mail : Program preventivně zaměřených zážitkových skupinových aktivit pro žáky základních a středních škol (od 3. třídy základní školy) Cílem programu je přinášet strukturované podněty pro potřeby prevence soci álně patologických jevů, předcházet problémům spojeným s užíváním návyko vých látek, případně oddálit první kontakt s drogou, podporovat rozvoj takových znalostí, dovedností a postojů, které podporují zdravý životní styl Dlouhodobý komplexní program s průběžným hodnocením účinnosti na posto je a chování žáků Na základě podkladů jednotlivých institucí zpracovaly: Mgr. Jana Rybaříková, předsedkyně, a Zdenka Drozdová, tajemnice komise pro sociálně právní ochranu dětí Města Lanškroun Neziskovky se mají kam obracet V pondělí 2. října bylo v sídle pardubického občanského sdružení SKP CENT RUM v Bělehradské ulici slavnostně otevřeno Poradenské centrum Koalice ne vládek Pardubicka pro EU. Díky finančním prostředkům z Opatření 3.3 Spo lečného regionálního operačního programu (SROP) a spolupráci s Pardubickým krajem mohla Koalice nevládek Pardubicka založit poradenské centrum pro ne ziskové organizace, které chtějí předkládat evropské projekty, ale nevyznají se v této složité problematice a potřebují poradit, zda jejich projektový záměr má šanci uspět, řekl místopředseda Koalice nevládek Pardubicka a současně ředitel Klubu hurá kamarád David Matýsek. Toto centrum má výhodu v tom, že jej řídí přímo odborníci z neziskových organizací, které už mají pozitivní zkušenosti se získáváním peněz z Evropské unie, dodal. Neziskové organizace v našem kraji dosud musely pracně shánět informace po úřadech nebo platit drahé vzdělávání svým pracovníkům, aby se dovedly v tomto složitém systému orientovat. Nyní jim bude poskytnuta potřebná odborná pomoc přímo v našem centru, sdělil předseda SKP CENTRUM Jan Vojvodík. Na konzultaci je potřeba si domluvit termín na sekretariátu u Jaroslava Drobného na telefonu , dodal. Touto akcí byla za účasti krajského radního zodpovědného za sociální oblast a neziskový sektor Miloslava Macely zahájena regionální část kampaně 30 dní pro neziskový sektor, která probíhá od 2. do 31. října, doplnil projektový manažer Koalice nevládek Pardubicka Roman Málek. Bližší informace je možné získat na internetové stránce pk.cz nebo na

9 LL 20 / 2006 REGION STRANA 9 Rudoltický místostarosta končí. Výzva pro jiné? Proč nekandiduje a co v obci za 8 let změnil končící místostarosta Rudoltic Miloš Šrámek Pane místostarosto, v obecních zále žitostech se pohybujete již dlouhá léta. Pokud ale zmíníme roky , tedy vaše poslední volební období, jak vidíte vývoj obce? Jak současné aktivity reflektují v minulosti vytyčené cíle? Poslední čtyři roky jsou těsným ne přerušeným pokračováním obrovského rozvoje a rozmachu obce Rudoltice v její porevoluční historii. Post neuvol něného místostarosty obce a jednatele firmy Vision Rudoltice, s.r.o., která je stoprocentním majetkem obce Rudol tice, vykonávám již druhé volební ob dobí. V minulosti jsem byl také členem obecního zastupitelstva po prvních svobodných komunálních volbách, proto si dovolím říci, že trend a směr, který jsme v minulosti určili, se nyní naplňuje. Motivem, stejně jako u mnoha jiných měst a obcí, se nám stalo zvýšení počtu obyvatel. Každý zřejmě tuší, že obce a měs ta s větším počtem obyvatel mají svoji životní úroveň o něco vyšší než ostatní, kde tento počet nedosahuje určité hranice. Tuto skutečnost jsme vzali na vědomí a rozhodli jsme se pro občany postupně připravovat takové podmínky, které by je do naší obce nejen přilákaly, ale také přesvědčily v ní zůstat. Po zavedení obecního vodovodu a plynovodu jsme začali v letech realizovat výstavbu 71 nájemních bytů. Po osídlení těchto bytových jednotek a zvýšení počtu obyvatel nás samozřejmě čekala řada aktivit, bez kterých by roz víjející se obec nemohla existovat. Ve škole jsme rozšířili učební prostory o ate liérové učebny v půdním prostoru, vybavené několika technickými kabinety včetně sociálního zařízení. Dlouho zmiňovaný problém s dojížděním starších spo luobčanů k lékaři jsme řešili výstavbou ordinace pro praktického lékaře v nevyu žitých suterénních prostorách kulturního domu a zavedením soukromého linko vého autobusového spoje jsme všem občanům zajistili spojení mezi obcí Rudoltice a městem Lanškroun v alternativním počtu 20 denně. Mluvíme li přímo o Vašem postavení, na co jste se nejvíce zaměřil? Buďme konkrétní jaká je Vaše role v řízení obce? Pro někoho to bude možná těžko pochopitelné, pro lidi, kteří se mnou na výše uvedených aktivitách spolupracovali, však absolutní samozřejmost zaměřil jsem se na všechno. Jako jednatel obecního s.r.o. jsem osobně samozřejmě ne sám tyto stavby realizoval, většina z nich byla prováděna akcí Z pouze s tím rozdílem, že s brigádníky byla sepsána dohoda o provedení práce a za svoji činnost do stávali finanční odměnu. Tato forma funguje i dnes, například při úklidu v obci, sekání obecních travnatých ploch apod. Obě moje funkce místostarosty i jednatele mě samozřejmě také nutí denně řešit spoustu žádostí, stížností, vyjádření, smluvních problémů různorodého cha rakteru atd. Možná je v této souvislosti na místě uvést fakt, že i při tak velkém rozvoji obce, která je svými činy známa za hranicemi krajského regionu, nemáme zřízený jediný odbor a veškerá tato povinnost, jinde vykonávaná úředníky, je u nás přenesena na zastupitelstvo, dovolím si říci, že mnohdy jen na pár jedinců. Co je tedy za Vaší prací v nedávných letech vidět? Jak už o tom informovaly i LL, od roku 2003 probíhá výstavba nové části naší obce, námi pojmenované Rudoltice Zámeček. Jedná se o postupně vyrůstající kombinovanou bytovou zástavbu, kde byly do léta letošního roku předány klíče od 108 nových bytů. Ke konci října se nám s určitostí podaří obydlet dalších 26 a v duchu optimismu si dovolím hovořit o předávání dalších 2 třináctibytovek Zatím poslední byty byly nájemcům předány koncem září. Nacházejí se v druhé polovině Rudoltic směrem na Ostrov a jsou koncipovány jako bytový dům se dvěma byty 2+1 v přízemí a dvěma 3+1 v prvním nadzemním podlaží. Společné prostory chodba, kočárkárna, kůlna jsou doplněné o venkovní zahradu. v zimním období. Všichni nově nastěhovaní opět rozšíří řady obyvatel Rudoltic včetně dětí, které se zde narodí. V uplynulých letech jsem se proto právě z důvo du zvyšování počtu dětí rozhodl opět probudit tradici vítání občánků. Nyní u příležitosti této události, realizované jednou ročně ve spojení s kulturním předsta vením ZŠ a MŠ Rudoltice, předáváme našim nejmenším spoluobčanům dětskou vkladní knížku se startovním příspěvkem 5000 Kč od obce. Ani na žáky ZŠ Rudoltice nezapomínáme každý, kdo absolvuje celý školní rok, je odměněn finančním darem taktéž v hodnotě 5000 Kč. Letos v obecní politice končíte, a tak máte příležitost zhodnotit, nakolik Vám Vaši spolupracovníci pomohli a kdo Vám naopak práci nejvíce ztěžoval. Co Vám k té práci na opravdu plný úvazek dodávalo a bralo energii? Nejvíce vděčný jsem těm, kteří mě podporovali svoji vírou v dobrý konec a kteří mě za něj také pochválili. Rozhodně je to také zastupitelstvo obce, i když často přemýšlím, že právě zastupitelé by mohli vyjádřit svoji podporu také vlastní akti vitou. Vždyť má práce je i jejich vizitka. Naštěstí mám kolem sebe lidi, kteří se mnou třeba strávili neděli malováním ve škole, aniž by z výsledku měli jakýkoliv prospěch; těch si opravdu vážím. Jsou také situace, kdy vidím, že má práce má o pravdový smysl, například když předávám klíče od bytů lidem, kteří je nutně po třebují, nebo když ohroženým povodněmi přivezeme pytle s pískem. Problémy samozřejmě byly a nebylo jich málo. Pominu li ty minulé, v současné době si musím postěžovat na vrzající mašinérii státních úředníků na jakékoli ú rovni. Obec je přímo zodpovědná za komunikaci s lidmi, její zástupci jsou povinni na veřejných zasedáních, které řídím každý čtvrtek, na dotazy lidí reagovat a téměř vždy fundovaně odpovídat. Platí to ale také o stupeň výš? Odpovídá nám stát zasvěceně a pružně pomocí svých úředníků? Z toho, co v našem rozhovoru zmiňujete, usuzuji, že rozhodnutí znovu ne kandidovat muselo předcházet velké odhodlání. Nebo je snad na místě zne chucenost a špatné vztahy s kýmkoliv? Změna často může přinést něco nového, dobrého a užitečného. Mnou vyjme nované a realizované aktivity jsou pouhým zlomkem toho, čím denně procházím. Nemluvím o pracovním nasazení na výstavbě o sobotách, nedělích a svátcích. Samozřejmě, že nikdo není dokonalý a neomylný. Za dobu výkonu své funkce jsem svými rozhodnutími asi spoustu lidí popudil, bohužel však, a to mě nejvíce mrzí, zůstává v některých lidech pocit zášti, jejich nedocenění, které se řeší v hos podách. A tyto snůšky nesmyslů a pomluvy nemají hranic. Proto dávám šanci jim nebo jejich zástupcům, kteří kandidují, ať zkusí pro tuto vesnici také něco vybudovat a posunout nás opět o krůček výš. Vložil jste mnoho sil do fungování Rudoltic a jistě si přejete, aby pro Vás ne byly utopenými náklady. Co přejete obci a jejímu budoucímu vedení? Obci, ve které se veřejně projevuji bezmála 20 let, opravdu přeji, aby ji měli v rukou ti nejlepší slušní lidé, kteří sami dokážou jít příkladem a kteří se starostmi o lepší vývoj obce budou chodit spát, a ne pouze docházet na čtvrteční zasedání. Přeji obci, aby noví zastupitelé se sadem, který jsme jim zasadili, zacházeli slušně, poctivě, dále ho rozšiřovali a přitom rozumně užívali úrody, kterou díky prováděné výstavbě a následnému zvyšování počtu obyvatel sklízíme ve formě přicházejících financí do obecní kasy. Naopak vedení obce přeji, aby je občané Rudoltic podporovali v jejich roz hodnutích, aby komunikace s okolními obcemi a městy vedla k rozvoji celého regionu. Kéž se Rudoltice stanou obcí, ve které je dostatek příležitostí pro práci, oddych i zábavu. Jana Hajzlerová Sázavská školka má nové vybavení zahrady Před třemi lety ukázaly na počátku roku prověrky bezpečnosti vybavení sázavské dětské zahrady, že stávající prolézačky, skluzavky a další součásti areálu z velké části nevyhovují předpisům EU. Bylo tedy nutné pořídit nové vybavení. Pomocnou ruku podal školce její zřizovatel, obecní úřad v Sázavě. Protože rozpočet obce není velký, padlo již tehdy rozhodnutí, že rekonstrukce školky proběhne po etapách. První investicí se stal zahradní altán pořízený nákladem , Kč. Časem ná sledovaly prolézačky, hou pačky a další zařízení. Ve škeré vybavení dodala vybra ná firma. Práce byly ukon čeny ještě před letošním zářím, a tak děti dostaly velmi pěkný dárek k zahájení školního ro ku. V současnosti již zahrada slouží dětem. Těm se vyba vení, vyrobené převážně ze dřeva a dalších přírodních materiálů, líbí a rády na něm dovádí. Celkové náklady na tuto akci dosáhly , Kč. I když nás ještě do budoucna čekají nějaké drobnější úpra vy, již nyní zahrada splňuje kritéria EU, říká s úsměvem ředitelka mateřské školy, paní Alena Benešová. JS

10 STRANA 10 DĚTI LL 20 / 2006 Spolupráce pokračuje Začátek školního roku měl pro sku pinu studentů SZeŠ Lanškroun poně kud odlišný ráz. Čtrnáct z nich se totiž chystalo vycestovat za hranice všedních dnů doslova. Partnerská škola v bavorském městě Schweinfurt SRN pro ně připravila osmidenní pobyt, v kterém se skutečně nenudili. Jedenáct dívek a tři chlapci z 2.A a 3.A, všichni studenti oboru Agropodnikání chov koní a jezdectví a zemědělský provoz, byli hosty v rodi nách soukromých zemědělců, společně pracovali na jejich farmách a měli mož nost nahlédnout pod pokličku běž ného života německého venkova. Spolupráce právě s touto školou má dlouhou tradici. Pro české studenty je ne ocenitelnou možností k zlepšení slovní zásoby a rozvoji odborných dovedností. Do Německa jsme se dopravili vla kem, dvakrát jsme přestupovali, souhra mezi námi byla nutností. Po příjezdu jsme se rozdělili do dvojic, které si naši hostitelé rozvezli na jednotlivé farmy vzdálené i několik desítek kilometrů. Čekala nás práce ve stájích i na poli. Obdivovali jsme zemědělskou techniku automatický sběrač hroznů vinné révy, traktory značky Fend a jiné, u nás ne zcela běžné, stroje. Zúčastnili jsme se zajímavého výletu. V lokalitě Kreuth je největší jezdecká hala. Trénují zde špičky ve svém oboru. Svého koně i trenéra zde má olympijská vítězka Bettina Heu. Při prohlídce školy a při účasti na vý uce jsme si uvědomili, jak velkou po zornost klade bavorská vláda na vzdě lání. Vybavenost učeben,školní pomůc ky, odborné pracovny na nás silně za působily. Po návratu domů nám kromě krás ných vzpomínek vyvstala nutnost učení se cizímu jazyku, k biflování slovíček už máme jiný přístup než dřív, a také velké množství fotografií, které chceme prezentovat na Dnu otevřených dveří SZeŠ 3. a 4. listopadu Připra vujeme besedu, o své dojmy se rádi po dělíme. Studenti 2.A a 3.A, Mgr. Drahuše Tkačíková Poznávali jsme vzájemně česko německé tradice v Hamburku Ve dnech jsme pobývali v německém Hamburku u našich přátel z partnerské školy Staat liche Handelsschule mit Wirtschaftsgymnasium (Státní obchodní škola s Hospodářským gymná ziem Hamburk). Po dvou letech výměny e mailů měli naši studenti možnost hlavně z oboru Podni kání a služby konečně poznat naše partnery. Náš pobyt byl vázán na kulturní výměnu v rámci pro jektu zaměřeného na česko německé zvyky a tra dice, kterou finančně podpořil Česko německý fond budoucnosti. Obě školní skupiny se zaměřily na zkoumání vel kých náboženských svátků a jedné místní slavnosti. Studenti naší školy byli odměněni ohromným po tleskem za názorné předvedení Velikonoc, při kterém nechybělo ani tradiční čes ké pečivo a hudba s tancem. Vedle německých zvyků jsme byli seznámeni také s ruskými tradicemi, protože někteří z našich partnerů pocházejí z Ruska. K úspěš nému rozvoji našich vztahů přispělo i společné zpívání německých tradičních písní. Seznámení s německou kulturou a Hamburkem nám zprostředkovaly také kul turní instituce (Národopisné a Historické muzeum Hamburk), které jsme navštívili. Díky našim partnerům, kteří se o nás od rána do večera starali, jsme výborně poznali nejenom jejich školu, ale i Hamburk a jeho okolí. Společně jsme se podí vali i k Baltskému moři v Travemünde. V Lübecku městě chráněném organizací UNESCO jsme pak obdivovali původní architekturu domů v severním Německu. Náš pobyt jsme zakončili v chráněné přírodní oblasti Lüneburské vřesoviště. Koncem října netrpělivě čekáme na příjezd německých studentů k nám do Lanškrouna. Na závěr by chom chtěli po děkovat Čes ko německé mu fondu bu doucnosti za finanční pod poru této kul turní výměny, dík také patří sdružení Jit řenka z Dolní Čermné, které nám poskytlo kroje. Mgr. Martina Weiserová, Ing. Jan Račanský Loučení s létem po indiánsku Poslední zářijový týden probíhal v ZŠ a MŠ Žichlínek v indiánském duchu. Děti shromažďovaly informace o stylu života indiánů a jejich zvycích. Každé z nich si mělo možnost vyrobit indiánský oděv, čelenku i pásek. Také se naučily indiánskou píseň. Veškeré přípravy vyvrcholily ve středu 27. září při zábavném odpoledni pod názvem Loučení s létem po indiánsku. Za bojového pokřiku vběhli malí indiáni na hřiště, kde si vyzkoušeli střelbu z luku, hod oštěpem, hod kukuřicí do indiánské hlavy. Naučili se plést provázkové náramky a ozdoby do vlasů. Následně zavířily bubny, náčelník přivítal všechny přítomné a sdělil jim důvod jejich setkání. Kmenový šaman zažehl oheň, kolem kterého si indiáni zatancovali oslavný tanec. Potom se shromáždili před svým týpím, vyslechli přednesovou skladbu na flétnu, společně si zazpívali již zmíněnou indiánskou píseň. Za opětovného zvuku bubnů vyzval náčelník nejen indiány, ale i všechny ostatní do krátkého průvodu. Za svitu loučí tak obešli školu. V závěru se náčelník se svými indiány rozloučil s létem a zároveň přivítal podzim básní: Léto, léto! Loučíme se s tebou letos, bylo s krásné, zahřívalo s. Teď už však ať podzim vchází, ať nás v dobrém doprovází. A tak, milý podzime, vítej, my tě zdravíme. Velké poděkování za spolupráci a vytvoření indiánské vesnice patří paní T. Motlové. Jitka Kostelecká, ZŠ a MŠ Žichlínek Střední zemědělská škola Lanškroun nabízí vycházejícím žákyním a žákům devátých tříd: čtyřletý maturitní obor: M Agropodnikání směr chov koní a jezdectví, agroturistika a ekologie regionu, zemědělský provoz; čtyřletý maturitní obor: M Podnikání a služby tento obor je velmi podobný obchodní akademii, zaměřený více prakticky. Přijímací zkoušky se konají u agropodnikání z českého jazyka (diktát) a z přírodopisu (test) a u podnikání a služeb z českého jazyka a z matematiky. Všichni uchazeči, kteří dosáhnou v 1. pololetí deváté třídy průměrného prospěchu do 2,00 (bez 4), budou přijati bez písemných přijímacích zkoušek. Dny otevřených dveří: od 13 do 17 hodin od 9 do 13 hodin a od 9 do 13 hod. Jiný termín lze dohodnout telefonicky. Kontakty: Lanškroun, Dolní Třešňovec 17 Tel./fax: , la.cz, e mail: la.cz

11 LL 20 / 2006 DĚTI STRANA 11 Lanškrounští budou v televizi Klíč je název pořadu nejen pro postižené, který zařazuje do svého vysílání každých 14 dní ČT2. Při přípravě nového dílu zavítal štáb vedený režisérem Ale šem Sobotkou a produkční Barborou Drahonovskou také do Lanškrouna. V pon dělí 9. října zde natáčeli ukázky z denního programu v ZŠ speciální, trénink spor tovního klubu Korunka v tělocvičně na ZŠ Dobrovského i společnou hodinu spinningu. Ředitelka ZŠS Stanislava Švarcová prozradila: Natáčení v naší škole bylo nevšedním zážitkem pro všechny děti, učitele i rodiče. Byli jsme překvapeni bez prostředností celého te levizního štábu, vytvo řilo se příjemné, nestre sující ovzduší. K velké radosti pedagogů i ro dičů byly děti velmi sou středěné a pracovaly zodpovědně a s chutí. Nejvíce prostoru by lo věnováno speciálním postupům, které jsou při výuce používány (glo bální čtení, strukturo vané vyučování, prvky jógy, bazální stimulace a komunikace, dotekový monitor, předmatematické představy...). Po čtyřech hodinách práce byly děti v pohodě, měly podstatně více energie než pedagogové. Kameraman si snad nejvíc vychut nával natáčení na obou náměstích ozářených podzimním sluncem. Co vše se nakonec po sestříhání do jedné ze tří plánovaných reportáží (další se točily v české Třebové a ve Svitavách) dostane, to uvidíme v pořadu vysílaném cca v a reprízovaném v sobotu , oboje na ČT2. Foto: LS Hurá na kola! Dne 27. září se pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ A. Ji ráska uskuteč nilo netradiční dopoledne s dopravní vý chovou s názvem Hurá na kola! Přes 50 žáků školy se ráno se šlo u haly B. Modrého a té měř všichni si s sebou vzali svá vlastní kola. Jejich úkolem bylo si vyzkoušet svoje znalosti a dovednosti cyklisty.všichni prošli celkem pěti stanovišti. K dobrému zvládání jízdy na kole zde byly připraveny 2 překážkové dráhy, k procvičení jízdy v silnič ním provozu malý okruh dopravního hřiště. Na dalším stanovišti si cyklisté zopakovali dopravní značky, jinde si vyzkoušeli poskytování první pomoci. Nejšikovnější účastníci této akce byli odměněni věcnými cenami a titulem VZORNÝ CYKLISTA, všichni potom dostali drobnosti a malé občerstvení. Celé dopoledne rychle uběhlo a my, pořadatelé, doufáme, že akce, která byla dotována z fondu Komise pro výchovu a vzdělávání města Lanškrouna, přispěla ke zvýšení bezpečnosti našich dětí. J. Dostálová Přednáška o zvířátkách V úterý 3. října jsme měli ve školce v Horním Třešňovci zajímavou návštěvu. Přišel k nám pan myslivec. Jeho úkolem bylo přiblížit dětem zvířátka žijící v lese. Děti hádaly zvířátka na obrázcích a o každém se dozvěděly, jak žije, čím se živí, jaký má domeček a mnoho dalších zajímavostí. Velkou atrakcí bylo, když dětem nechal kolovat kožešiny z lišky a kuny, vycpanou koroptev, parůžky, liščí lebku a vábničky. I paní učitelky zajímalo, jak se dají na takovou malou píšťalku vyloudit zvířecí zvuky. Když se pak po třídě ozývalo pískání myšky, volání kačera nebo kolouška, stačilo už dát jen povel k honu. Užili jsme si velkou legraci. Na konec dostali chlapci dárek, a to prázdnou patronu na památku. Za takto příjemně a poučně strávené dopoledne děkujeme panu Pavlu Studenému ze Žichlínka, který si toto všechno pro nás tak pečlivě připravil. Učitelky a děti z MŠ Horní Třešňovec SOŠ a SOU Lanškroun DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pátek a pátek vždy od do hodin Základní škola Dobrovského ul. pro žáky V loňském školním roce učitelé ze ZŠ Dobrovského využili možnosti získání účelové dotace z rozpočtu Mi nisterstva školství, mládeže a tělo výchovy v rámci rozvojového progra mu ve vzdělávání Projekty škol. Podařilo se jim to hned dvojnásobně. Ve škole se tak nyní realizují dva projekty. Díky jednoletému projektu s názvem Laboratorní práce z fyziky a chemie s využitím ICT, který bude dokončen již v prosinci, se podařilo vybavit počítači učebnu fyziky. Dvouletým projektem Botanika chráněného krajinného území (NATURA 2000) škola získá kvalitní digitální fotoaparát, kameru, učebna přírodopisu bude vybavena dataprojektorem a novým počítačem. Na tomto projektu budou učitelé a žáci ze ZŠ Dobrovského pracovat ještě celý příští kalendářní rok. Co je cílem dvouletého projektu? Především přispět k hlubšímu vztahu žáků k přírodě a její ochraně. Již ná zev Botanika chráněného krajinného území (NATURA 2000) napovídá, kam budou učitelé se žáky vycházet na botanické exkurze především. Lokalita Lanškrounské rybníky byla totiž zařazena společně s dalšími 38 lokalitami v Pardubickém kraji do soustavy NATURA Jde o soustavu chránící nejvíce ohrožené druhy rostlin a živočichů na území EU. Do národního seznamu evropsky významných lokalit byla biologicky nejhodnotnější část přírodního parku Lanškrounské rybníky navržena v r Po schválení seznamu Evropskou komisí má ČR za povinnost schválené lokality nejpozději do šesti let vyhlásit za chráněnou oblast v příslušných kategoriích ochrany. Lokalita Lanškrounské rybníky je navržena do kategorie přírodní památka. Žáci tedy budou poznávat přírodu přímo v terénu při několikahodi nových exkurzích. Své poznatky pak využijí také při poznávacích soutě žích. Jistě zajímavé bude také vy tváření výzdoby školy galerie rost lin, což budou velké barevné fotogra fie doplněné charakteristikou rostlin, jistě zdařilými kreslenými obrázky výtvarně nadaných žáků a nejhezčími herbářovými položkami. V rámci projektu vytvoří zúčast nění učitelé také elektronickou verzi přehledu oblastí NATURA 2000 v Pardubickém kraji. Podrobněji bu de rozebrána právě oblast Lanškrounských rybníků, a to především po botanické stránce. Součástí učební pomůcky budou i testy nutné k ověření znalostí. Díky tomuto projektu se žáci podrobněji seznámí s přírodou v bezprostřední blízkosti Lanškrouna. Věřím, že tak k ní získají bližší vztah, aby její kvalita byla zachována i pro budoucí generace. Mgr. Daniela Krátká, vedoucí projektu DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, MĚSTSKÉ MUZEUM A MĚSTO LANŠKROUN vyhlašují korespondenční soutěž pro žáky základních a středních škol pod názvem JAK ZNÁŠ SVÉ MĚSTO? Soutěž bude probíhat v sedmi kolech, která se budou týkat našeho města. Hod notit se bude každé kolo zvlášť, ale hlavní výhru může získat pouze účastník všech kol. Ti nejlepší budou odměněni finanční poukázkou na zboží dle vlastního výběru. Celkové vyhodnocení proběhne na začátku května Otázky jednot livých kol a výsledky soutěže budou zveřejněny na nástěnce DDM, ve školách a na internetových stránkách města Lanškrouna (www.ddm.mesto lanskroun.cz). 1. kolo soutěže kvíz postřehu z významných míst Lanškrouna: 1. Jak se jmenuje ulice, ve které stojí kino? 2. Napiš jména alespoň tří lanškrounských kostelů. 3. Co drží v ruce socha sv. Jana Sarkandera umístěná v areálu městského muzea? 4. Kolik výjezdů má náš kruhový objezd? 5. Kolik středních škol je v Lanškrouně, vyjmenuj je. 6. Kolik paneláků stojí na sídlišti U Papíren? 7. Kde bys hledal/a Kulturní centrum? 8. Kolik schodů vede z ulice J. M. Marků na Pivovarské náměstí? 9. Kolik je v Lanškrouně sběrných dvorů? 10. Vyjmenuj všechny mateřské školky v Lanškrouně. Účastníci soutěže odevzdají odpovědi do DDM Vančurova 46, Lanškroun nebo je zašlou na e mailovou adresu

12 STRANA 12 NÁZORY, INZERCE LL 20 / 2006 Trochu slovník, trochu povídání Před několika lety jsem Somu nazval podnikem jednadvacátého století. Dů vod byl prostý: moc se mi líbila. Přitom jsem nevěděl, co se v něm vyrábí, jeho majitele jsem neznal. K pochválení sta čil pouhý pohled zvenčí. Dnes už vím ví ce, o výrobě i o majiteli. Je jím inženýr Ladislav Verner, který za základní ká men svého velice úspěšného podnikání považuje schopnosti českých mozků. To jsem pochopil jako hlavní myšlenku je ho článku o české ekonomice, uveřejně ného v jednom z posledních čísel Listů. Jeho obsah mi nebyl cizí. Přesto mě přinutil hlouběji se zamyslet nad tím, co o ekonomice dosud vím. S poznatky dří ve neurovnanými a neúplnými mohu dnes manipulovat jako šachista s figurkami, ba co více, dávat jim konkrétní podobu. Naši ekonomiku si představuji jako množství jabloní. Jedny jsou velké, rych le se košatí. Jsou to podniky cizinců ze zemí od Ameriky po Čínu. Druhé jsou menší a nerostou tak rychle. Vyrostly ze semínek zasazených do naší národní ze mě a patří Čechům. Jablka ze všech jab loní, bez ohledů na to, jakou řečí mluví jejich majitelé, tvoří hromadu nazýva nou hrubý domácí produkt. Jablkům z jabloní ryze českých říkáme hrubý ná rodní produkt. U nás představují méně než třetinu z celé hromady HDP, ve vy spělých zemích s rozvinutou tržní eko nomikou polovinu. Proč ten rozdíl stále se zvětšující v náš neprospěch? Cizí investoři si mohou vybírat, kde podniky postaví. Co chtějí, to od naší vlády dostanou. Místa u železničních a silničních tratí, protože po nich budou k nám dovážet díly, z kterých montá žemi, svařováním a dalšími zautoma tizovanými operacemi hotové výrobky budou vyrábět a do celého světa vyvá žet. Stovky našich dílen a menších pod niků jim k tomu dodávají řadu doplňků. Jsou to jen přívěsky na cizím kabátě a svět o tom ani neví. Ale lidé mají práci, HDP roste, export se zvyšuje, vláda se chlu bí. Přitom cizí podnikání je prvkem v naší zemi nezakořeněným, domem bez zá kladů, a proto riskantním. Ekonomika nezná hranice, obklopuje Zemi jako vzduch. Do ní pronikneme jen takovými výrobky, které se vyrovnají konkurenčním nebo je předčí vlastnost mi vymyšlenými českými mozky. Český mozek není horší než třeba německý nebo anglický. K svému roz víjení však musí dostat více možností v ústavech vysokých škol, akademií věd, v jejich výzkumných a vývojových labo ratořích a také přímo v podnicích, tedy tam, kde se přímo zhmotňuje jako ko nečný výrobek. Vývoz výsledků práce na šich mozků do ciziny jako licenčních re ceptů je úspěchem jen polovičním. Úspěšné řešení problematiky, o které hovoříme, souvisí s úrovní našich střed ních škol. I dnešní praxe dokazuje, že abiturienti osmiletého gymnázia celko vou úrovní a schopností logicky myslet předčí ostatní maturanty. Proto je třeba mu vrátit jeho historické poslání vyni kajícími jedinci stát se dodavatelem to ho, co nazýváme elitou národa. Bývalá ministryně Buzková, oblíbená více dík tomu, čím ji vybavil stvořitel, než svou prací, to nepochopila. Odešla a s ní i návrh státních maturit. Gymnázium potřebuje dobré osnovy a učitele, zásah zvenčí mu nepomůže. Ale o tom zase někdy jindy. Dr. Jaroslav Špaček Město Lanškroun vypisuje výběrová řízení na funkci REFERENT ODBORU STAVEBNÍ ÚŘAD (pracovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou) MÍSTO VÝKONU PRÁCE: budova na nám. J. M. Marků čp. 5, Lanškroun POŽADAVKY: vzdělání alespoň úplné střední, nejlépe v oboru blízkém k příští vykonávané práci, znalosti právních předpisů: odborné zákony: zákon č. 50/1976 Sb., stavební zákon, zákon č. 183/2006 Sb., nový stavební zákon; zákony z oblasti veřejné správy, obecných zásad organizace a činnosti veřejné správy: č. 500/2004 Sb., správ ní řád, č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, č. 128/200 Sb., o obcích, všechny ve znění pozdějších předpisů, praxe v oboru a zvláštní odborná způsobilost výhodou, není podmínkou, řidičské oprávnění skupiny B, aktivní řízení vozidla podmínkou, znalost problematiky GIS výhodou, dobrá znalost práce s PC, komunikativní schopnosti, občanská bezúhonnost CHARAKTERISTIKA POVOLÁNÍ: územně plánovací činnost (pořizování územních plánů obcí a jejich změn, evi dence územně plánovací činnosti, poskytování územně plánovacích informací, pořizování a aktualizace územně analytických podkladů apod.), správa geografického informačního systému a na funkci REFERENT ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ (pracovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou se dvěma pracovníky/pracovnicemi) MÍSTO VÝKONU PRÁCE: budova na nám. J.M. Marků čp. 8, Lanškroun POŽADAVKY: vzdělání alespoň úplné střední, nejlépe v oboru blízkém k příští vykonávané práci, vzdělání v sociálně právní oblasti výhodou, znalosti právních předpisů: zákony ze sociální oblasti: č. 100/1988 Sb., o so ciálním zabezpečení, č. 114/1988 Sb., o působení orgánů ČSR v sociálním za bezpeční, č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, č. 463/1991 Sb., o životním mi nimu,všechny ve znění pozdějších předpisů; č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, č.110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu, č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi (všechny účinné od ); zákony z oblasti veřejné správy, obecných zásad organizace a činnosti veřejné správy: č. 500/2004 Sb., správní řád, č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samo správných celků, č. 128/200 Sb., o obcích, všechny ve znění pozdějších předpisů, praxe v oboru výhodou, není podmínkou, Blbá nálada Tenhle všeobecně srozumitelný terminus technikus zavedl Václav Havel a mínil tím všeobecně špatné roz položení české společnosti konce 90. let. Politická divočení v kombinaci s nera dostným stavem ekonomiky produkovaly na každé druhé tváři kyselý obličej. Ten nám jde dosud docela dobře a i přes relativně příznivý ekonomický vývoj posledních let si musí řada cizinců zvykat na toto naše specifikum. Analýza blbé nálady by asi ukázala neuvěřitelnou různorodost podnětů, které ji způsobují. A prakticky každý z nás má pádný důvod, proč nechat mimické svaly tíživě ochablé. Asi si to my Češi moc bereme. Sousedi nalevo i napravo od nás nemají život taky jenom samou srandu, ale naučili se problémy a starosti si tolik nepřipouštět. Ale proč o tom vlastně píšu? Chci se s vámi podělit o zkušenost, kterou jsem před nedávnem udělal s blbou náladou. Šel jsem se nechat ostříhat. A protože redakci nejblíže je učňovské středisko místních kadeřnic SOU Lanškroun, vydal jsem se právě tam. Otevírací dobu mají do 17 hodin, tak se mi 16. jevila jako rozumné řešení a ve vcelku dobré náladě jsem vstoupil. Na mou prosbu o zkrácení i tak celkem krátkých vlasů se po chvilku z hloučku kadeřnic ozvalo hlasité: Jé a proč zase já, tý vole. Oči v sloup, exklusivně kyselý obličej a celým pohybem těla vyjádřená blbá nálada jasně svědčila o tom, že jsem přišel nevhod. Asi tušíte, že chtě nechtě přeskočila infekce podrážděnosti i na mě. Chvilku jsem zaváhal, mám li křápnout dveřmi, ale něco mě nutilo si to tu užít. Naštvaná slečna za polohlasného nadávání stříhala a ostatní učnice se s provokativními pozdravy začaly vytrácet domů. Paní mistrová se také lehce křenila, jen mně a kadeřnici se nedařilo vykroutit se z blbé nálady. Tak jak to chcete Co nejkratší, ať vás nemusím moc často obtěžovat. Pochopila kam mířím, ale na svém pří stupu k zákazníkovi toho mnoho nezmě nila. Tak jsme tam byli dva s blbou nála dou. Ona ji má proto, že v salonu stráví o pět minut déle, než původně zamýšlela a já že mi byla přisouzena role obtížného, odporného tvora. Štve mě i postoj paní mistrové, která neřekne ani ň. Náš zákazník náš pán, říkám si rozčíleně a spěchám po zákroku do redakce. Cestou mi před očima bleskne vzpomínka na pátek, kdy v pořadu Jana Krause jeden z hostů radil, že i násilný smích dokáže zlepšovat náladu. Ha, ha, ha, pomyslím si a schválně vyloudím násilnou umělou a neupřímnou křeč připomínající chechtání. A pak to přišlo, dostal jsem záchvat zdravého bráničního smíchu podpořené vzpomínkou na strašlivé grimasy kadeřnice odrážející se v zrcadle. Proč já se nezačal těm jejím ksichtům smát už před čtvrthodinou? Náladu si zbytečně kazím sám, neumím brát věci z toho lepšího úhlu pohledu, nechávám se strhávat náladou někoho jiného, zbytečně dělám stresy při nahromadění práce. Je to i váš případ? Zkuste se násilně zasmát! Na závěr už jen jeden malý paradox. Nezávisle na sobě se mě několik lidí zeptalo, kdo mě tak pěkně ostříhal. Vřele doporučuji mladé kadeřnice ze SOU Lanškroun, je s nimi sranda a ještě dobře stříhají. František Teichmann zvláštní odborná způsobilost v sociální oblasti výhodou, řidičské oprávnění skupiny B, aktivní řízení vozidla podmínkou, aktivní znalost práce s PC, komunikativní schopnosti, občanská bezúhonnost PŘEDPOKLADY PRO VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU: Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzic ká osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem. PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP: 1. listopadu 2006 nebo dle dohody PLATOVÉ PODMÍNKY: zařazení dle nařízení vlády ČR č. 143/1992 Sb., v platném znění a dalších platných mzdových předpisů, platová třída odpovídají cí druhu práce č. 8, možný další postup DALŠÍ INFORMACE POSKYTNE: Ing. Petr Kotěra, tajemník MěÚ, tel.: PŘIHLÁŠKY musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení a titul; datum a místo narození; státní příslušnost; místo trvalého pobytu; číslo občanského prů kazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde li o cizího státního občana; telefonický kontakt na uchazeče; datum a podpis K přihlášce je nutno připojit tyto doklady: životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních pří slušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským stá tem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čest ným prohlášením, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně ověřené kopie dokladů o získání odborných způsobilostí V případě, že se uchazeči o výběrové řízení nepodaří obstarat veškeré potřebné doklady tak, aby mohly být připojeny k přihlášce, je tak povinen učinit dodateč ně, a to neprodleně Písemné přihlášky zasílejte do v obálce označené v levém horním rohu nápisem VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ STAVEBNÍ NEOTEVÍRAT, popř. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ OSVZ NEOTEVÍRAT na adresu: Ing. Petr Kotěra, tajemník MěÚ, J.M. Marků 12, Lanškroun Po skončení výběrového řízení budou nevyzvednuté doklady obsahující osobní údaje skartovány K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ BUDOU ROZESÍLÁNY POZVÁNKY!

13 LL 20 / 2006 NÁZORY, SDĚLENÍ STRANA 13 Mistrovství republiky mládeže v agility O víkendu hostila hala B. Modrého 110 týmů ( psovod a pes) z celé České republiky. Utkali se zde ti nejlepší mládežníci o titul mistra české republiky ve dvou věkových kategoriích do 14 let a do 18 let a k vidění byly špičkové výkony jak psů, tak jejich majitelů. Poprvé u nás se navíc závody agility konaly na ledu, resp. na kobercích polo žených na led, a tak ve vzduchu bylo cítit obrovské napětí, jak celá akce dopadne. Musím říci, že náš miniorganizační tým tj. Ing. J. Černý a jeho pomocník Pavel plus můj muž a já, jsme hlavně před samotným závodem prožívali nelehké chvíle. Pokládka koberce začala před půlnocí v pátek a ve čtyři hodiny v sobotu ráno bylo hotovo A pak už vše záleželo na umění pana správce, jak díky klimatizaci vyřeší jednoduchý úkol zajistit v hale co největší možné teplo pro závodníky, a přitom nenechat roztát led. Jsem přesvědčená o tom, že se vše podařilo teplota v hale se pohybovalo kolem 16 až 18 stupňů a ve chvíli, kdy začal led místy tát, se hned opět zamrazil. Psům povrch velmi vyhovoval a o statně i oba rozhodčí p. Z. Spolek a p. A. Grygar ho svorně hodnotili jako je den z nejlepších pro běhání psů, na kte rém kdy pískali. Myslím, že jsme opět dokázali, že hala B. Modrého nabízí o pravdu důstojné zázemí nejen pro hokej. Můj obrovský dík patří panu sta rostovi Ing. M. Košťálovi, který nad celým závodem převzal záštitu, spon zorsky nám pomohl a v neděli pak o sobně předal novým mistrům České republiky ceny a tituly. Děkuji Ing. J. Černému, který s námi strávil na hale Vítězný tým prakticky celý víkend. Smekám před členy ZKO Žamberk, kteří po oba dva dny mistrovství byli neustále tam, kde bylo třeba, a stejně tak můj dík patří mým kamarádům, kteří přijali pozvání a pomohli. Myslím si, že mohu o sobě říci, že jsem za poslední roky již několik akcí zor ganizovala úspěšně, bez větších problémů, ke spokojenosti mnoha lidí. Postupem času si víc a víc vážím lidí, kteří jsou ochotni ve svém volném čase nezištně po moci. A to i v případě, že se pak sami třeba ani nezúčastní. Na straně druhé mě ale pořád zaráží, že se najdou lidé, kteří pokládají za samozřejmé, že se někde něco koná. Ba se domnívají, že je přece nutné aby se něco dělo, aby je někdo bavil, vě noval se jim Neváží si času, umu druhých a jen kritizují. Hala není využívaná, v Lanškrouně je málo kultury, sportu, akcí pro mladé atd. atd... Pokud tedy máte tyto pocity a něco Vám chybí směle do toho!! Přijďte se svými nápady. To, že něco nejde, je lež, stačí jen chtít a jít si za svým Stanislava Jansová Vážená redakce, před čtrnácti dny jsme s dcerou navštívily lanškrounský psí útulek. Postupně zjišťuji, jak málo občanů o něm ví. Je sice trochu z ruky (nalevo od vstupu SZeŠ v poli), ale zase nikoho neruší a je to námět na hezkou procházku pro rodiče s dět mi, hlavně pro ty, které by si přály pejska. Mají možnost si ho tam vypůjčit na vyvenčení. Zvláště tito psi potřebují lidský kontakt. Byla jsem překvapena, jak málo lidí, kteří se tam již byli podívat, přineslo nějaký pamlsek mohou to být granule, psí suchary, též psí konzervy a velmi žádané dětské piškoty, které dávají psům za odměnu. Tehdy tam bylo asi patnáct psů a každý má svůj osud opuštěného zvířete a ještě hůře, týraného nebo vyhladovělého. Jiné je, když starý nemocný člověk se už nemůže o psa postarat. Aby si útulek udržel nadále vysokou úroveň, jakou má, stojí to nemalé peníze. Blíží se čas vánoční a naše srdce jsou zvláště nakloněna pro dobré skutky. V dnešní době je už běžné přispívat na různé akce pro potřebné a já myslím, že zrovna na stala doba pro náš útulek, kdy před blížící se zimou bude nutné provést zateplení kotců, ale nejen to, psi musí také žrát. My pejskaři bychom měli jít příkladem. Domů jsme odcházeli s pocitem, že je o psy dobře postaráno, nikde jsme neviděly výkaly, protože se kotce průběžně čistí, psi se dvakrát denně venčí procházkami mimo útulek a ještě mají na proběhnutí oplocený pozemek. Práce je pro ošetřovatelku náročná fyzicky i psychicky až do večera. Nikdo z nás nemá tušení, jak je takového psa, který ztratil všechny jistoty a octl se v ú tulku, náročné adaptovat na nové prostředí, dozvěděla jsem se tam, že psi z depre se zvrací a mají průjmy. A proto, až si vezmete pejska z útulku, nevracejte ho za týden zpátky, je už váš a bude potřebovat mnoho lásky a trpělivosti celé vaší rodiny. Bude trvat dlouho, než si ho vychováte podle vašich představ. Dcera se o víkendech nabídla na venčení psů a bude vítán kdokoliv z řad mla dých lidí, kteří mají dobrý vztah ke psům, nevadí jim rychlá chůze a chtějí udělat něco i pro svoji kondici. I pokud odjedete na dovolenou, může tu být o vašeho mazlíčka dobře postaráno. Všem, kteří mají zásluhu na postavení tohoto objektu, a těm, kteří zajišťují jeho chod, patří poděkovat. Šíří tak dobré jméno našeho města. J. Matějková Pokud chcete pomoci Psímu útulku v Lanškrouně, můžete granule, konzervy, vodítka... pro ně určené nechávat v Infocentru na náměstí v Lanškrouně. Děkujeme. Přečetli jsme za vás: Jak volit v obecních volbách Blíží se podzimní volby, politická scéna je rozpolcena hlubokými spory a v této rozjitřené atmosféře se voliči rozhodují, koho volit do obecních zastupitelstev. Dokonce i prezident se obává, aby události ve velké politice neovlivnily volby komunální. Moudrý volič však ví, že v těchto volbách nevolí ani Paroubka, ani Topolánka, že volí místní zastupitelstva, která rozhodují o dění v obci. Moudrý volič by měl především hodnotit, co vykonali stávající zastupitelé, zda pracovali dobře, nebo zda by byl na jejich místo vhodnější někdo jiný. Moudrý volič by měl posoudit, zda obecní finance byly použity na rozvoj a zkrášlení obce, nebo skončily u spřízněných firem. Takový volič by si měl důkladně přečíst volební programy, zda se blíží jeho představám, ale také by měl z pověsti a práce kandidátů usoudit, zda volební sliby v programech jsou jen lákavé vábničky nebo zda kandidáti jsou ochotni pro svůj program něco obětovat. Takové rozhodování zajisté přivede na radnice nejvhodnější lidi, kteří jsou ochotni se ve veřejném životě angažovat. A pokud se podaří toto na komunální úrovni, pak je šance na zlepšení politické kultury i v nejvyšší politice. (D. Jezbera, Fórum čtenářů, MFD, ) POČÍTAČOVÉ KURZY 29. a 30. listopadu 2006 v Městské knihovně Lanškroun Hlásit se můžete buď přímo v knihovně, nebo na tel / Jak na počítač základy práce na počítači 2/ Texty v počítači vytváření, úprava a tisk dokumentů 3/ Internet a e mail prohlížení a vyhledávání stránek, elektronická pošta 4/ Portál veřejné správy cesta na úřad přes internet Cena: celkem 400 Kč V ceně je příručka a certifikát o absolvování školení Den rekvalifikace V rámci II. ročníku Týdne vzdělávání dospělých, který pořádá KÚ Pardubického kraje, se na Úřadu práce v Ústí n/o dne 7. listopadu od 14 do 17 hod. uskuteční Den rekvalifikace. Pro zájemce budou zveřejněny informace o možnosti rekva lifikace, prohlídky kurzů a poradenství k dané problematice, ale i k souvisejícím činnostem zprostředkování, právní servis, informace o EURES aktivitách a in formace o trhu práce. Zájemci o výše uvedené aktivity budou mít možnost indivi duální konzultace s odbornými pracovníky úřadu práce. M. Matoušková, ÚP

14 STRANA 14 KULTURA LL 20 / 2006 Římskokatolická farnost v Lanškrouně, Kulturní centrum Lanškroun, Město Lanškroun W. A. Mozart REQUIEM Účinkují: Komorní orchestr Jaroslava Kociana, dir. MgA. Bohuslav Mimra, Letohradský smíšený Familia Cantorum, dir. Petr Hoffman, Vysokoškolský umělecký sbor Pardubice, dir. Jiří Kožnar, Anna Hlavenková soprán, Edita Adlerová alt, Jaroslav Březina tenor, Milan Bürger bas Neděle v 16 hodin kostel sv. Václava Koncert je pořádán k 250. výročí narození Wolfganga Amadea Mozarta a také jako tradiční koncert k výročí české státnosti. Záštitu nad ním převzali starosta města Lanškrouna Ing. Martin Košťál a senátorka Ing. Ludmila Müllerová. Cena vstupenky k sezení: 150 Kč, ke stání: 80 Kč Předprodej vstupenek: kancelář ŘK farnosti, KC, IC Děti do 10 let zdarma. Představujeme účinkující MgA. Bohuslav Mimra studoval na kroměřížské konzervatoři. Po maturitě nastou pil na Janáčkovu akademii múzických umění v Brně, kde studoval v houslové třídě prof Jiřího Trávníčka. Roku 1970 se stal členem Východočeského komorního or chestru v Pardubicích, později i primáriem Východočeského smyčcového kvarteta. Po přestěhování do Prahy působil od roku 1984 nejprve v Pražském komorním orchestru bez dirigenta, Symfonickém orchestru Českého rozhlasu a v Sukově ko morním orchestru. Koncertoval ve většině evropských zemí a v Japonsku. Od roku 1991 zastává místo ředitele Základní umělecké školy v České Třebové. S Komorním orchestrem Jaroslava Kociana pracuje od roku Komorní orchestr Jaroslava Kociana byl založen v r U jeho zrodu stál vynikající český violoncellista Bohuš Heran a první dirigent KOJK Antonín Šimeček, který jej vedl do r. 1983, kdy převzal taktovku MgA. Bohuslav Mimra, tehdy houslista Východočeského komorního orchestru v Pardubicích, dnešní Komorní filharmonie Pardubice. I po přestěhování do Prahy v r až do r dojížděl dirig. Mimra každý týden na zkoušky KOJK. V r přijal B.Mimra místo ředitele ZUŠ v Č.Třebové a mohl věnovat více času na přípravu koncertů i snaze orchestr osamostatnit, což se v r podařilo. Nechybí ani zahra niční zájezdy ( Polsko, Rakousko, SRN a Holandsko). Na zkoušky se schází 36 hráčů ze 14 obcí, průměrný věk orchestru je v současné době pouhých 32 let. Repertoár orchestru představuje přes 40 skladeb komorních a 10 symfonických. Z komorních skladeb např.vivaldiho Čtvero ročních dob, Händelovu Vodní hudbu nebo Concerta grossa Corelliho a Händela. Z oblasti symfonické hudby bylo vrcholem uvedení cyklu symfonických básní Má vlast B. Smetany. Letohradský smíšený pěvecký sbor Familia Cantorum založil v roce 1983 Petr Hoffmann jako sdružení několika rodin s malými dětmi, které rády zpívaly. Jeho záměrem bylo zajistit dorost pro letohradský farní sbor. V repertoáru má převážně duchovní skladby, s kterými účinkuje na hudebních festivalech v naší republice, ale i v zahraničí. Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice je složen ze studentů a dalších stoupenců sborového zpěvu. Byl založen dirigentem světoznámého Pardubické ho dětského sboru Iuventus Cantans Doc. Ing. Vlastislavem Novákem, CSc. Pod jeho vedením se VUS Pardubice zařadil mezi sborovou elitu v ČR i v zahraničí. Společenská kronika NAROZENÍ Jan Janeček, Albrechtice Laura Vaňousová, Opletalova Klára Kristková, F. Kafky Dušan Mrázek, Žichlínek Diana Domlátilová, B. Martinů Milan Švub, Wolkerova Tadeáš Doleček, Luková Jiří Wendl, Kežmarská 534 SŇATKY Josef Brožek a Zuzana Vojtková, Palackého František Fiala a Eva Nováková, Luková Květná Zdenek Krejčíř a Monika Zachařová, Damníkov 154 a Josef Šuma a Simona Mrnková, Dukelských hrdinů Mgr. Michal Žíla a Eva Zemanová, Svitavy a Dolní Třešňovec Petr Klement a Michaela Dvořáková, Lidická 181a D. Čermná 406 Od roku 1993 působí VUS Pardubice pod uměleckým vedením Jiřího Kožnara. V současnosti je VUS Pardubice svým repertoárovým zaměřením zcela ojedině lý. Kromě klasických děl uvádí také jazz, soul, písně z muzikálů, gospel, scénic kou a alternativní hudbu. Využívá také stylového instrumentálního doprovodu. Soubor pravidelně spolupracuje s Komorní filharmonií Pardubice, s Filharmonií Hradec Králové a také se symfonickým orchestrem složeným ze studentů JAMU Brno. Účastní se soutěžních i reprezentačních festivalů, např. v italském Arezzu (2001), v německém Rottenburgu am Neckar (2002) nebo FIMU ve francouz ském Belfortu (2004). Od roku 1990 soubor vydal tři vlastní CD a na dalších čtyřech CD spolupracoval se známými interprety. Nahrává snímky pro rozhlas a TV. Dirigent Jiří Kožnar vystudoval Konzervatoř Pardubice obor varhany a diri gování. Během studia se věnoval koncertní varhanní činnosti a působil jako korepe titor a druhý dirigent Pardubického dětského sboru. Jako varhaník spolupracoval i s jinými profesionálními tělesy, s nimiž natočil několik snímků pro Český rozhlas. Věnuje se koncertní a pedagogické práci, hudebnímu aranžmá sborové a elektroakus tické hudby, režii v hudebních studiích. Působí na ZUŠ v Pardubicích Havlíčkově ul., kde založil varhanní oddělení. Opakovaně je zván jako lektor sborových ateliérů na celostátní festival Bohemia cantat. Anna Hlavenková soprán Začínala v roce 1989 v souboru Musica Antiqua Praha, s nímž natočila celou řadu CD. V souboru Musica Bohemica Jaroslava Krčka se věnuje i písňové tvorbě 19. a 20. století a lidové písni, od roku 1994 rovněž spolupracuje se souborem Musica Florea (nahrávka Missa Sanctissimae Trinitatis J. D. Zelenky získala cenu francouz ských kritiků Zlatý Diapasson, Sub Olea Pacis et Palma Virtutis stejného autora zase prestižní Cannes Classical Award 2002). Jako sólistka vystupovala na řadě význam ných evropských hudebních festivalů. Jejího lyrického sopránu využívá ke spoluprá ci řada souborů zabývajících se tzv. autentickou interpretací barokní hudby (Collegi um Marianum, Capella Regia Musicalis, Ensemble Phillidor, Collegium Quodlibet). Ztvárnila titulní roli opery Dido a Aeneas Henryho Purcella v plzeňském divadle. Tato inscenace získala cenu Alfréda Radoka. Edita Adlerová alt Narodila se v Pardubicích. V letech vystudovala Kon zervatoř Pardubice. Stala se nejmladší Carmen v historii české opery, a to v Di vadle J.K.Tyla v Plzni. Spolupracuje s českými symfonickými orchestry, účastní se hudebních festivalů, jako je Pražské jaro. Několikrát absolvovala turné po Španělsku, v roce 2005 právě s Mozartovým Requiem. Jaroslav Březina tenor Od dětství se věnoval hře na housle a zpíval v Kühnově dětském sboru. Pražskou konzervatoř absolvoval u profesora Zdeňka Jankovského, soukromě se zdoko naloval u Václava Zítka. V průběhu studia se stal členem vokální skupiny Dobrý večer kvintet. Bohatá je jeho koncertní činnost, především v projektech barokní ho a klasického repertoáru. Od roku 1993 je sólistou opery Národního divadla, kde vytvořil mnoho rolí domácího i světového repertoáru. Z nich vyniká zejména jeho Vašek v Prodané nevěstě, Hrabě Almaviva v Lazebníku sevillském, Don Ottavio v Mozartově Donu Giovannim a Zinovij Borisovič v Šostakovičově Lady Macbeth Mcenského újezdu. Pro Deutsche Gramophon natočil kompaktní desku Rybovy České mše vánoční. Spolupracuje také s Českou televizí (např. inscenace opery Bohuslava Martinů Hlas lesa). Milan Bürger bas Absolvent pěveckého oddělení pražské konzervatoře ve třídě A. Hampla, první angažmá v Divadle F. X. Šaldy v Liberci, pak v Divadle J. K. Tyla v Plzni, od r sólista Státní opery Praha. Nastudoval široký rejstřík basových postav z českého i světového repertoáru (Vodník, Kecal, Purkrabí, žalářník Beneš, ďábelská čtyřrole v Hoffmannových povídkách, Mefisto, Filip II. ad.), ve Státní opeře Praha se s jeho kovovým hlasem a herecky tvárným projevem mohou návštěvníci setkat v úlohách Sarastra (Mozart Kouzelná flétna), Sparafucila (Verdi Rigoletto), Krále (Aida), Ferranda (Trubadúr), Kostelníka (Puccini Tosca) a dalších. Pěvec se intenzivně věnuje rovněž koncertní činnosti, často účinkuje ve skladbách oratorních a v písňových cyklech Radomil Novák a Alena Černá, Boršov Josef Semler a Iva Köglerová, Zábřeh a Lanškroun, Vančurova Karel Štěpánek a Věra Wetterová, Na Větru 806 a Lidická Jindřich Helekal a Petra Skalická, Dvorská Jiří Divišek a Gabriela Heráková, Choceň Petr Šembera a Hana Hrabáčková, U Papíren 195 a Luková 74 VZPOMÍNÁME Květoslava Martincová, Zborovská 75, 76 let Bohuslav Samek, Damníkov 205, 56 let Miloslava Klugová, Lubník Jiří Hrodek, Dobrovského 49, 38 let František Michálek, Horní Třešňovec 151, 74 let Helena Pachmanová, Praha, 66 let Poděkování Děkuji všem přátelům a známým za projevenou soustrast a květinové dary při rozloučení s mým manželem, panem Bohuslavem Samkem z Damníkova dne 22. září Jana Samková

15 LL 20 / 2006 HISTORIE, KULTURA STRANA 15 Historie lanškrounských starostů Josef Niederle O starostovi Josefu Nie derlovi napsala v roce 1995 pěknou, stručnou a hutnou knížku Marie Macková. Řek la v ní mnohem více, než jsem já schopen říct v tomto jedi ném článku. Mám strach, že můj článek bude jen slabým odvarem její fundované prá ce, kterou vám tímto doporu čuji. Sám se pokusím doplnit práci Marie Mackové jen ně kterými drobnostmi o době, kdy starosta Josef Niederle svůj úřad v letech zastával. Velkým dílem Josefa Nie derla bylo, že dokázal zajistit pro Lanškroun stavbu tabá kové továrny. První pokus o její získání byl proveden již v roce 1867, ale ještě úspěš ný nebyl. Následovaly desít ky služebních cest, informací a urgencí, které přišly městskou kasu na 5900 zlatých. V prosinci roku 1871 byla ale práce tabačky zahájena v provizorních místnostech domu Julia Erxlebena v pivovaru. Lanškroun tak získal ekonomickou oporu pro několik desetiletí dalšího života. Jen o rok později dostalo město podobnou oporu svého duchovního ži vota, a tou bylo otevření klasického gymnázia. Lanškroun se stal gymnaziálním městem, jakých nebylo mnoho. Současně s gymnáziem se svezlo i otevření odborné tkalcovské školy, která v prvních dvou letech sídlila v hostinci zvaném Obecní dům (Gemeindenehaus), což je budova dnešní nové pošty. Založení tabačky a otevření gymnázia předcházela jedna méně nápadná, ale v podstatě stejně důležitá akce, a tou byl vznik městské spořitelny, instituce, která měla všechny předpokládané budoucí projekty zcela nebo částečně financovat. Stalo se tak roku 1862 a město i starosta vděčí za pomoc při založení městské spořitelny lanškrounskému rodáku, zemskému školnímu inspektorovu P. Johanu Mareschovi. V prvních letech úřadovala spořitelna v kancelářích městského úřadu, později získala samostatné místnosti, ale v téže budově. V prvních letech svého starostování zažil či sám podnítil starosta Niederle rozkvět spolkového života. Roku 1863 vznikl tělovýchovný Turnverein, o šest let později byl založen sbor dobrovolných hasičů. Svou činnost nově rozvinul již dříve založený spolek ostrostřelců, k němuž r přibyl další uniformovaný sbor, a to vojenských veteránů. Obě organizace měly své velké kapely, schopné pořádat promenádní koncerty, doprovázet průvody na Zámeček či na střelnici atd. K životu se hlásily i mužské a ženské pěvecké sbory. Velkou péči věnoval starosta vzhledu města. Roku 1883 přijalo městské zastupitelstvo usnesení o rušení starých dřevěných podloubí, která měla většina domů na hlavním náměstí. Byl mezi nimi i jeho vlastní dům č. 54. Na náměstí do nového domu se přemístila i Erxlebenova lékárna. V jedné boční ulici vyrostl nápadně velký dům obchodníka se železářským zbožím, dnešní poliklinika. O vzhledu města se začal stavět nově založený okrašlovací spolek. Na tehdejším školním náměstí (dnes A. Jiráska) byl v roce 1882 odhalen pomník císaře Josefa II, celé náměstí bylo vzorně upraveno a pojmenováno Josefovým jménem. V souvislosti s rekonstrukcí kostela sv. Václava tu byla postavena kaplička se sousoším Kristus na hoře Olivetské. Drobnou epizodou tehdejšího města byl pokus obětavého lékaře Johanna Phillipa založit v Lanškrouně nemocnici. Městská rada vyčlenila pro tento účel v městském chudobinci (stál vedle kostela sv. Máří Magdaleny) čtyři pokoje s osmi lůžky. Nemocnice fungovala jen velmi krátce od března do listopadu roku 1875, kdy doktor Phillip zemřel. V osmdesátých letech se situace v Lanškrouně dále zlepšuje, protože tu vznikají nové významné podniky iniciativou soukromých činitelů. V roce 1884 začal v malé dílně vyrábět papírové dutinky do přádelen bavlny jistý Moric Pam, původně malý podomní obchodníček z Ostrova, zabývající se dosud výkupem ženských vlasů. Roku 1885 si postavil větší výrobní halu a krásnou luxusní vilu Rudolf E. Langer, známý pod přezdívkou Gola Langer, protože jeho oborem bylo zlatnictví a šperkařství (dnes Společenský dům). Starosta Niederle si ale mohl připsat zásluhu na postavení železniční trati z Rudoltic do Lanškrouna roku I tady využil ochoty a vlivu významného lanškrounského rodáka, vrchního inspektora rakouských železnic Franze Schulze. Schulz procházel z rodiny majitele hostince U Zeleného stromu (dnes ulice TGM), žil ve Vídni a roku 1890 tam vyhrál na komunální los fantastickou částku 200 tis. zlatých. Přijel s penězi do Lanškrouna a svým příbuzným rozdal 22 tis. zl., založil tu nadaci pro místní chudé, velké sumy věnoval gymnáziu i některým veřejným spolkům. Roku 1887 slaví město 25. výročí založení své spořitelny, která podává výpočet svých příspěvků pro město: Stavba gymnázia 35 tis. zl. Pozemky pro tabačku 6 tis. zl. Tkal. školy 4 tis. zl. Protipožár. opatření 4 tis. zl. Železnice 15 tis. zl. Vodovod 5 tis. zl. Měst. komunikace 25 tis. zl. Celkem 94 tis. zl. Jedním z posledních důležitých činů starosty Niederla bylo získání pozemků pro stavbu nového hřbitova. Dosavadní malé hřbitovy u sv. Anny a sv. Magdaleny už nevyhovovaly. Starosta dojednal s knížetem Janem Adamem II. směnu a čás tečné odkoupení vhodných pozemků směrem na Albrechtice, kde později nový velký hřbitov vznikl. Roku 1886 si město připomíná, že jeho starosta zastává svou funkci již 25 let a uděluje mu čestné občanství. Na diplomu, kterým udělení stvrzuje jsou obrázky tří objektů, o které se Josef Niederle zasloužil: gymnázium, tabačky a lokální železniční tratě. U Niederlova portrétu, který byl r umístěn v zasedací síni městského zastupitelstva, byly kromě tří jmenovaných věcí připomenuty ještě dvě další: zkrášlování či zvelebení města a humanita jeho činů. Josef Niederle byl zvolen celkem jedenáctkrát, ale poslední volbu nepřijal. Ještě tři roky sledoval práci svého nástupce a celý život milovaného města až do své smrti v roce Dušan Šlahora Dobové fotografie pocházejí z publi kací vydaných městským muzeem. Tkalcovská škola Dům Josefa Niederleho je ten druhý z pravé strany. Budova bývalé tabačky, později starého závodu Tesla Lanškroun. Varhanní koncert v KPH XXIII. koncertní sezona KPH byla tradičně zahájena varhanním koncertem konaným v rámci X. ročníku Orlicko kladského varhanního festivalu. Tento jubilejní festival probíhá letos od 15. září do 12. října na 22 místech česko polské příhraniční oblasti za účasti dvanácti varhaníků, dvou zpěvaček a dalších pěti instrumentálních sólistů. Je potěšující, že o pořádání varhanních koncertů projevují zájem další obce, noví interpreti, především mladší ge nerace,a přibývá zájemců z řad po sluchačů. V lanškrounském kostele sv. Vác lava koncertoval 27. září 2006 jeden z hlavních iniciátorů Orlicko kladského festivalu Michal Novenko, varhaník, skladatel a dirigent. Je absolventem pražské konzervatoře a AMU. Koncertuje po celé Evropě i v zámoří. Pedagogicky působí na Konzervatoři v Praze, vede meziná rodní kurzy v Anglii a USA. Předsedkyně KPH paní R. Šteflová našeho milého hosta uvítala a ten po sluchače obeznámil se svým pestrým a vyváženým programem. Z několika vět M. Novenka posluchači vycítili jeho vřelý vztah k hudbě a jeho oddanost i úctu ke svému hudebnímu nástroji. Pochválil akustiku kostela sv. Václa va a varhany označil jako vzácný barok ní nástroj, na který bude s potěšením hrát. I pro posluchače bylo velkým po těšením jeho vynikající hře naslouchat, například krásnému Preludiu B dur a Toccatě C dur od J.J. Ryby. Mistr var haník se však představil i jako skladatel v Preludiu pro F.L.Věka a dále jako obdivuhodný improvizátor na Mozar tovo AllegroC dur, které předtím zaznělo. Za neutuchajícího potlesku sešel Michal Novenko z kůru, aby se uklonil a rukou vzdal hold nástroji, kterého si tolik cení. S kyticí v ruce se vrátil na kůr a rozloučil se jedinečným impro vizujícím přídavkem, lehkým jako něžné pohlazení. V. Hejlová

16 STRANA 16 INZERCE, SDĚLENÍ LL 20 / 2006 Rony ani ne roční štěně křížence rotvajlera, mazlivý, hodný, ale hyper aktivní čeká na ty svole lidičky v Psím útulku v Lanškrouně. Tel , Cestovní agentura CKM Autokarový zájezd s průvodcem VÍDEŇ DNE vstupy do některých muzeí zdarma odjezd z Lanškrouna ve 4.45 hodin Cena 490, Kč Prodej zahraničních autokarových jízdenek a letenek do celého světa lze objednat i vyřídit telefonicky Cestovní agentura CKM, M.R. Štefánika 234, Ústí nad Orlicí Tel./fax: , mobil: E Půjčovna svatebních šatů, doplňků a šatů pro družičky, prodej prstenů, svatebních oznámení, pánských košil a kravat Otevřeno denně od do hod. Tel.: , mob Letohrad, Orlice 64 Ostrov (pod orl. kostelem) BA hledá zkušené muže na pozici obchodní detektiv strážný do maloobch. prodejny pro Lanškroun. Požadujeme čistý TR a fyzickou zdatnost. Nabízíme HPP, VPP i brigádu. Kontakt: po pá 9 17 hod., tel.: , AKADEMIE VZDĚLÁVÁNÍ v Ústí nad Orlicí Vás zve na semináře v listopadu a prosinci 2006: Cestovní náhrady od nová právní úprava Velké opakování zákona o DPH Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání po Příprava účetní závěrky za rok 2006 pro podnikatele Aktuality mzdového účetnictví a praktické příklady Účetní závěrka za rok 2006 pro podnikatele Daň z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příprava na účetní a daňovou závěrku roku 2006 Tel.: , Inzerce v LISTECH LANŠKROUNSKA LL nabízejí zájemcům o podnikatelskou inzerci tyto podmínky: cena za 1 cm 2 10 Kč. Strana Cena při opakované inzerci Uvedené ceny A4 1x 2x a více celoročně jsou bez DPH, za publikaci 1/ inzerce v jednom 1/ čísle LL. Řádková inzerce soukromá pod značkou a podnikatelská: 30 Kč / řádek + DPH. Sou kromá řádková inzerce do tří řádků zdarma, plošná (foto aj.) za 1/2cen podnikatelské. Netradiční prohlídky hradu Sovinec Hofmistrova závěť Jak sezóna začala, tak i končí... Dne 28. října zveme návštěvníky na NETRADIČNÍ PROHLÍDKY HRADU A HRADNÍCH ZÁKOUTÍ. Těšit se můžete na neobvyklý průchod hradem spojený se vstupem do hradního sklepení a mučírny. Prohlídka bude doplněna šermířskými scénkami, středověkou hudbou, ukázkou výcviku mušketýrů a divadelními pověstmi vztahujícími se k hradu. Prohlídková trasa trvá cca 60 min. Prohlídky se budou konat každých minut. Hrad bude otevřen od 9.00 do hod. Vstupné 80, dospělí, 60, důchodci, studenti, 40, děti 6 15 let.

17 LL 20 / 2006 SPORT STRANA 17 Fotbal výsledky MU podzim 2006 TJ Lanškroun SK Vysoké Mýto, čtvrtek Krajský přebor dospělých 2 : 0 (1 : 0) Branky: Petruň (PK), Farkaš Jiskra Ústí nad Orlicí TJ Lanškroun, čtvrtek Krajský přebor staršího dorostu 2 : 1 (1 : 0) Branka: Fait Krajský přebor mladšího dorostu 0 : 2 (0 : 2) Branky: Zuch 2x TJ Lanškroun Sokol Moravany, sobota Krajský přebor dospělých 1 : 0 (0 : 0) Branka: Šišan SK Chrudim TJ Lanškroun, sobota Krajský přebor staršího dorostu 5 : 1 (2 : 1) Branka: Vítek Krajský přebor mladšího dorostu 1 : 1 (0 : 0) Branka: Močkor Albrechtice TJ Lanškroun B, neděle Okresní přebor II. třídy 0 : 3 (0 : 0) Branky: Vacek, Farkaš, Wendlig Sokol Řetová TJ Lanškroun, neděle I. třída starších žáků 1 : 9 (0 : 4) Branky: Ryšavý 3x, Skalický 3x, Minář, Kollert, Formánek I. třída mladších žáků 4 : 2 (1 : 0) Branky: Kučera, Andrle Turnaj Lanškroun, neděle Krajský přebor starších přípravek: TJ Lanškroun AFK Chrudim B 1 : 7 (0 : 2) Branka: Stasiowski TJ Lanškroun Dolní Újezd Krajský přebor mladších přípravek: TJ Lanškroun AFK Chrudim B 0 : 4 (0 : 2) TJ Lanškroun Dolní Újezd 0 : 5 (0 : 3) Sokol Žvanice TJ Lanškroun, sobota Krajský přebor dospělých 4 : 0 (2 : 0) TJ Lanškroun FK Agria Choceň, sobota : 1 (2 : 1) Branky: Zadražil 2x, Dvořák Krajský přebor staršího dorostu 1 : 4 (1 : 1) Branka: Fait TJ Lanškroun FK Agria Choceň, sobota Krajský přebor mladšího dorostu 2 : 0 (2 : 0) Branky: Zuch 2x TJ Lanškroun B SK Sloupnice, neděle Okresní přebor II. třídy 2 : 0 (0 : 0) Branky: Šána, Šebrle Jiskra Ústí nad Orlicí TJ Lanškroun, neděle I. třída starších žáků 2 : 1 (1 : 1) Branka: Šilar I. třída mladších žákůi. ladších žáků 2 : 0 (2 : 0) Turnaj Lanškroun, neděle Krajský přebor starší přípravky: TJ Lanškroun FK Česká Třebová 0 : 3 (0 : 1) TJ Lanškroun 1.FC Vamberk 1 : 0 (0 : 0) Branka: Kristek Krajský přebor mladší přípravky: TJ Lanškroun FK Česká Třebová 2 : 0 (2 : 0) Branky: Boščík M. 2x TJ Lanškroun 1. FC Vamberk 2 : 1 (0 : 1) Branky: Marek M. 2x Hokejový přátelák se hrál hodně nečistě V HBM sehrál domácí celek přátelský zápas s rezervou Moravské Třebové. TJ Lanškroun Slovan Mor. Třebová B 11:2 (3:1, 0:1, 8:0) Fakta branky: Kotoulek 4, Langr 4, Hajtmar 2, D. Bednář, asistence:. Langr 2, Kilčický 2, Jirků 2, Kotoulek 2, Motl, Tichý, J. Bednář, Novák, D. Bednář J. Bárta, J. Uhlík. Rozhodčí J. Veselý ml. (Lanškroun), Mir. Resler (Ústí n/o), vyloučení 12:12, navíc moravskotřebovští Jiří Uhlík a Martin Hájek 5 + OK, využití 6:0, v oslabení 0:1, diváků 200. Oddíl stolního tenisu informuje Jak už mnozí z Vás zaznamenali, náš oddíl se po přibližně devíti letech pronájmu tělocvičny ZŠ na nám. A. Jiráska přestěhoval do staronových prostor tělocvičny Dělnický dům. A proč do staronových prostor? Pamětníci si ještě možná vzpo menou na dobu před přibližně čtvrt stoletím, kdy se právě v Dělnickém domě hrála 2.liga žen ve stolním tenise! Podnětem ke změně herny byl zejména záměr skupiny horolezců vybudovat v tě locvičně ZŠ AJ horolezeckou stěnu, kdy jsme po pečlivém zvážení došli k zá věru, že naše koexistence není možná, a tak jsme zahájili jednání o možnosti využívání tělocvičny Dělnický dům. Tato tělocvična totiž svými rozměry u možňuje rozšíření herní kapacity až té měř na dvojnásobek oproti tělocvičně na ZŠ A.Jiráska, což by nám mělo umož Stěhování stolů do Dělnického domu. nit rozšířit členskou základnu o nové mladé hráče. Toto byl v posledních letech právě z kapacitních důvodů velký problém. (V prosinci plánujeme uspořádání tradičního Vánočního turnaje pro naše mladé hráče, jehož součástí bude i náborový turnaj pro neregistrovanou mládež. Věříme, že informace o tomto náborovém tur naji se včas dostane ke všem dětem, které by se rády začaly stolnímu tenisu věnovat.) Tělocvična v Dělnickém domě doznala během letních prázdnin příjemných změn především úpravu stropu a nové osvětlení, opravu zadní stěny, a dokonce je šance na znovuzpřístupnění galerie, odkud by bylo možno sledovat sportovní klání jako na dlani Rozšířením herní kapacity pro nás vyvstal velký finanční problém zakoupení pěti nových stolů vyhovujících požadavkům soutěží, sítěk, počítadel, ohrádek a dalších drobností je tak velká finanční zátěž, kterou náš oddíl není schopen ze svých skromných zdrojů (příspěvky členů, dotace na činnost mládeže, sponzoring) pokrýt. Tímto bychom chtěli poděkovat Radě města a Zastupitelstvu města za to, že jim nebyla naše situace lhostejná, a podpořili náš oddíl potřebnou finanční částkou. Současně bychom touto cestou chtěli poděkovat vedení ZŠ na nám. A. Jiráska za dlouholetou spolupráci s našim oddílem a věříme, že noví nájemníci budou v těchto prostorách stejně spokojeni, jako jsme byli spokojeni my. V neposlední řadě chceme poděkovat starostovi města ing.martinu Košťálovi, bývalému předsedovi TJ Lanškroun Vladimíru Chládkovi a výkonnému výboru TJ Lanš kroun za vstřícné a pozitivní jednání, kdy se jednalo o dalším osudu našeho oddílu. Doufáme, že pokud se nám podaří naši veřejnost včas informovat o domácích utkáních, přijdou se častěji podívat a povzbudit nejen rodiče naší mládeže, ale i o statní, které tento krásný sport zajímá, i když je našimi médii stále opomíjený A takto už trénujeme v novém... V nadcházející sezóně náš oddíl obsadil tyto soutěže: dospělí A krajský přebor II; dospělí B, C a D okresní přebory I, II a IV; dorost divize; žáci okresní přebor. Dále budou naši nejlepší hráči bojovat o úspěchy v Českém po háru a žáci a dorostenci v celostátních a krajských bodovacích turnajích mládeže. A kdy budete moci přijít fandit poprvé? V sobotu v 8.00 a v hraje své první domácí utkání naše céčko a o týden později tedy v 9.00 a náš nejlepší tým A. VL Pohybové studio LE + DA informuje, že od pravidelně cvičí. Kde? V Dělnickém domě, Lanškroun. Každé pondělí od 9.30 do hodin P class, každé úterý od do hodin Callanetics, Step aerobic, od do hodin KKŽ, P class, každý pátek od 9.00 do hodin P class, každou neděli od do hodin KKŽ, P class a každý čtvrtek od do hodin na ZŠ Dobrovského, Lanškroun. Chcete si udržet štíhlou linii? Tak přijďte mezi nás. Cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie (15 70 let). Těší se na Vás cvičitelky Leona s Dášou

18 STRANA 18 SPORT LL 20 / 2006 LANŠKROUNSKÁ HOKEJOVÁ LIGA Výsledky 1. kola LHL: Žraloci Dolní Čermná Junioři TJ Lanškroun 5:3 (Havel 3, Janků, Vacek Stránský, Bednář D., Havelka) Tatenice Žichlínek 1:1 ( Holčák Motl Jar.) Wild Band Zábřeh Qanto Bystřec 4:3 (Horák 2, Okleštěk, Sváda Krátký, Křivohlávek, Tomeš M.) Rybníkáři Hokej Třebovice 2:1 (Novák, Celý Dvořák) RYDO Česká Třebová Cyklo Team 3:9 (Řehák Z. 2, Lédr nehlášeno) Sršni Zábřeh Ostrov 5:9 (Přidal 3, Stejskal, Heda Kovář 2, Rozlívka A. 2, Vašátko, Brdíčko, Beneš Z., Nagy 2) OEZ Letohrad Hoštejn 2:2 (Kulhavý, Černohous Navrátil 2) Klas Nekoř Rychnov 10:2 (Baier 4, Krejsa 3, Motyčka 2, Faltus Kvapil, Štefl) SOMA La Customs Red Wings 5:0 (Skalický M. 2, Kaupe, Holínka, Picka) Greenhorns Kačeři z LA 2:13 ( Janků, vlastní Vičar 3, Resler Mir. 3, Juřina 2, Resler Mich. 2, Šembera 2, Vacek) Forez HC Petrovice 8:1 (Dostál 3, Kopecký 2, Renčín 2, Marek Beneš) HC Lazy Neckers Šumavští Tygři 1:4 (Dušek A. Štyndl 3, Mareš) Úvodní branku nového ročníku LHL zaznamenal již v 19. sekundě úvodního utkání Šumavský Tygr René Štyndl. Tygři nakonec přehráli Lazy Neckers 4:1, přestože měli pouze sedm hráčů v poli! Největším překvapením kola je remíza Tatenic se Žichlínkem 1:1 a především vítězství Rybníkářů nad Třebovicemi 2:1. Vítězný gól vstřelil 7 minut před koncem Celý. V ostatních zápasech zvítězili favorité, i když se někdy rozhodlo až v závěru utkání. Prvním brankářem, kterému se podařilo udržet čisté konto, je Igor Tisovský ze Somy. Výsledky 2. kola LHL: Junioři TJ Lanškroun Šumavští Tygři 1:3 (Konečný Potanec, Holub, Kovařík) HC Petrovice HC Lazy Neckers 1:4 (Moravec K. Dušek 2, Rýznar, Černovský) Kačeři z LA Forez Ostrov 5:1 (Resler Mich., Juřina, Vičar, Ruščák, Resler Mir. Křivánek) Customs Red Wings Greenhorns 3:0 (Večeř, Výprachtický, Maťašovský) Rychnov SOMA Lanškroun 0:12 (Holínka 3, Najman 2, Fišer 2, Skalický M., Picka, Skalický R., Richtr, Nimrichter) Hoštejn Klas Nekoř 4:2 (Švéda 2, Krňávek, Hrubý Motyčka, Faltus) Ostrov OEZ Letohrad 2:2 (Moučka, Říha Kulhavý, Exler) Cyklo Team Sršni Zábřeh 1:1 (Horák Weichsel) Hokej Třebovice RYDO Česká Třebová 2:4 (Pachl, Gremlica M. Dvořák 2, Haisler, Pácl) Qanto Bystřec Rybníkáři 5:3 (Kulhánek, Hrdina Josef, Tomeš M., Krátký, Mrázek Šembera Mir., Mačát, Šembera Mich.) Žichlínek Wild Band Zábřeh 0:10 (Daněk 2, Okleštěk 2, Štrbík 2, Horák 2, Hajtmar, Bartoň) Žraloci Dolní Čermná Tatenice 3:3 (Formánek, Kostelecký, Mačát Holčák, Knápek, Pavlíček) Překvapivé výsledky pokračují a dokazují zvýšenou vyrovnanost týmů. Tentokrát zaujala pouhá remíza Cyklo Teamu se Sršni ze Zábřehu 1:1 a desítka, kterou dostal Žichlínek od dalšího týmu ze Zábřehu Divoké Bandy. V magnetu kola porazili Kačeři z LA loňského vítěze LHL Forez Ostrov 5:1. Výsledky 3. kola LHL: Tatenice Junioři TJ Lanškroun 2:4 (Pospíšil 2 Diviš, Obst, Král, Mík) Wild Band Zábřeh Žraloci Dolní Čermná 3:3 (Horák 2, Bartoň Kostelecký, Nágl, Suchomel) Rybníkáři Žichlínek 4:3 (Mačát 2, Vídeňský, Jaroš Motl Jaromír, Zachař, Motl Jakub) RYDO Česká Třebová Qanto Bystřec 0:5 k. (nedohráno viz sdělení dole) Sršni Zábřeh Hokej Třebovice 4:7 (Mikula, Přidal, Weichsel, Kolčava Dejdar 2, Poljak 2, Gremlica M. 2, Bělka) OEZ Letohrad Cyklo Team 2:6 (Kubíček, Krejčí M. Trkal 3, Junek, Kollert, Němec) Klas Nekoř Ostrov 1:4 (Krejsa Hampl 2, Říha, Kovář) SOMA Lanškroun Hoštejn 9:1 (Fišer 3, Holínka 2, Nimrichter 2, Picka, Skalický R. Přikryl) Greenhorns Rychnov 1:2 (Langer Štefl, Klubrt F.) Forez Customs Red Wings 2:0 (Dostál, Adler) HC Lazy Neckers Kačeři z LA 1:11 (Skalický Ruščák 3, Sychra 3, Vacek, Mík P., Šembera V., Vičar, Resler Mich.) Šumavští Tygři HC Petrovice 7:3 (Kovařík 3, Klaban, Mareš, Lipavský, Jandík Moravec 2, Bednář M.) Zápas Ryda a Qanta se nedohrál. Asi pět minut před koncem za stavu 7:2 pro Rydo podalo Qanto protest proti tomu, že několik hráčů soupeře nemá chránič hrudníku. Po následné kontrole musela většina hráčů Ryda opustit střídačku, ke hře nezbyl potřebný minimální počet hráčů a rozhodčí utkání ukončil. VV LHL následně utkání kontumoval 0:5 ve prospěch Qanta. Oddíl ledního hokeje zve na tréninky děti od 4 do 12 let Tréninky probíhají v Hale B. Modrého: v pondělí hod., ve čtvrtek hod., v sobotu hod.. Informace podá šéftrenér mládeže Miroslav Vicenec, tel.: Aerobic s Monikou Místo konání: ZŠ Dobrovského (boční vchod po pravé straně hl. budovy) Kdy: každé pondělí hodin Vstupné: 20, Kč S sebou: pohodlné oblečení, pevnou obuv, podložku, pití Volejbal výsledky Čtvrtek Krajský přebor starších žáků v Ústí nad Orlicí, 2. kolo: VK Lanškroun Sokol Česká Třebová 2 : 0 (25:21, 25:19), Spartak Choceň 2 : 0 (25:18, 25:17) Semifinále: VK Lanškroun Spartak Chvaletice 2 : 0 (25:22, 25:19) Finále: VK Lanškroun VK Litomyšl 2 : 0 (25:23, 25:19) Po vyrovnaném výkonu ve všech zápasech jsme získali již druhé celkové vítěz ství a upevnili si tak první místo. Sestava: Radek Macek, Alois Koudelka, Patrik Saňák, Radim Mráz, Petr Doubravský, Vojtěch Hejl, Jan Hejl, Jiří Marek. Sobota liga juniorů v Lanškrouně, 1. a 2. kolo: VK Lanškroun Sokol Drásov 1 : 3 (25:18, 24:26, 18:25, 19:25), 3 : 0 (25:17, 25:22, 25:19) Úvodní zápas se našim hráčům nevydařil, ale druhý byl již jednoznačně v náš prospěch. Sestava: Havlena M., Havlena O., Rybka, Pfeifer, Janisch, Horáček, Adam, Křepelka. 1. liga juniorek v Brně, 1. a 2. kolo: DDM Brno VK Lanškroun 3 : 0 (26:24, 25:22, 25:15), 3 : 2 (18:25, 25:17, 21:25, 25:13, 15:7) Dvě porážky v úvodu soutěže se soupeřem, který se v loňském ročníku zachra ňoval až v baráži, jsou určitě pro naše hráčky vážným varováním. Sestava: Rou balová, Hejlová, Šedá, Matějková, Vlčková, Janyšková, Doupalová, Míková. 1. liga kadetek v Třebíči, 1. a 2. kolo: TJ OA Třebíč VK Lanškroun 3 : 0 (25:18, 25:18, 25:15), 3 : 0 (25:8, 25:20, 26:24) Ani kadetkám se v úvodu soutěže nedařilo a hladce podlehly vítězi loňského ročníku. Sestava: Jelínková, Dobišová, Jirásková, Zachařová, Svobodová, Kr čová, Ficnarová. Neděle Okresní přebor mužů v Damníkově, 7. a 8. kolo: Sokol Damníkov VK Lanškroun B, Bystřec 0 : 3 a 3 : 1 Sestava: Fiala, Polášek, Nagy, Svatoň, Škaroupka, Musil, Urban, Osladil. Krajský přebor přípravek žákyň v Moravské Třebové skupina A, 4. kolo: 1. VK Lanškroun A, 2. Sokol Dolní Újezd, 3. TJ Svitavy A, 4. Slovan M. Tře bová, 5. Sokol Č. Třebová B. Do skupiny B sestupuje M. Třebová a ČT B Krajský přebor přípravek žákyň v Lanškrouně skupina B, 4. kolo: 1. TJ Svitavy B, 2. Spartak Polička, 3. VK Lanškroun C, 4. Spartak Chvaletice, 5. VK Lanškroun B. Do skupiny A postupuje TJ Svitavy B a Spartak Polička. Do skupiny C sestupuje Spartak Chvaletice a VK Lanškroun B. Sobota liga juniorek v Lanškrouně, 3. a 4. kolo: VK Lanškroun Sokol Č. Třebová 3 : 2 (25:21, 25:21, 20:25, 20:25, 15:13), 2 : 3 (25:22, 19:25, 25:21, 21:25, 10:25) S loňským účastníkem extraligy juniorek sehrály naše hráčky dva pětisetové zápasy, ale ke spokojenosti s výkonem svých hráček má domácí trenér ještě hodně daleko. Sestava: Roubalová, Hejlová, Brodinová, Šedá, Matějková, Ja nyšková, Vlčková, Míková. 1. liga kadetek v Lanškrouně, 3. a 4. kolo: VK Lanškroun TJ Nový Jičín 2 : 3 (25:22, 21:25, 22:25, 25:10, 7:15), 0 : 3 (18:25, 18:25, 21:25) I kadetky měly za soupeře loňského účastníka extraligy kadetek, ale zvítězit se jim nepodařilo, přestože začátek prvého utkání dával naději ve snadné vítězství. Mnoho nevynucených chyb našich hráček postavilo soupeře na nohy a nakonec k vítězství v obou utkáních. Sestava: Ficnarová, Chládková, Krčová, Šebrlová, Jirásková Hana a Barbora, Jelínková, Svobodová, Dobišová, Zachařová, Doupalová. 1. liga juniorů v Olomouci, 3. a 4. kolo: UP Olomouc VK Lanškroun 3 : 0 (25:16, 30:28, 25:19), 3 : 1 (20:25, 25:17, 25:14, 25:16) V prvním dvojzápase na půdě soupeře se našim juniorům podařilo uhrát pouze jeden set. Trenéra zklamali především smečaři. Sestava: Pfeifer, Janisch, Rybka, Valúšek, Adam, Marek, Havlena M., Havlena O., Křepelka, Horáček. Krajský přebor mužů II. třídy v Lanškrouně, 9. a 10. kolo: VK La A VK Vysoké Mýto A 3 : 1 (18:25, 25:23, 29:27, 25:17), 3 : 0 (25:21, 25:18, 29:27) Naši muži se poslední kolo před koncem první poloviny soutěže vrátili do čela tabulky. Sestava: Janků, Kuběnka, Kačerovský, Němec, Poláček, Langer, Adam. Krajský přebor starších žáků v Litomyšli, 3. kolo: Utkání ve skupině: VK Lanškroun Spartak Choceň 2 : 0, Spartak Chvaletice 2 : 0 Finálová skupina: VK Lanškroun Sokol Česká Třebová 2 : 1, VK Litomyšl 1 : 2 Po nevyrovnaných výkonech utrpěli naši hráči první porážku v soutěži. I přes tento neúspěch si udržují v průběžné tabulce první místo. Okresní přebor mužů v Lanškrouně, 9. a 10. kolo: VK Lanškroun B, Bystřec TJ Žichlínek 2 : 3 a 3 : 1 V místním derby naše druhé družstvo mužů opět remízovalo a v aktuální tabulce si udržuje čtvrté místo. Neděle Krajský přebor starších žákyň v Lanškrouně, 1. kolo: VK Lanškroun Spartak Choceň 1 : 2 (25:10, 19:25, 8:15), Sokol Česká Třebová 0 : 2 (20:25, 15:25), Spartak Letohrad 2 : 1 (25:13, 16:25, 15:9) Trenér domácích střídal pravidelně čtrnáct hráček, což se projevilo na nevyrov naných výsledcích jednotlivých setů. Je ale začátek sezóny a ideální sestava se teprve hledá. Sestava: Zuzana Zechovská, Adéla Ficnarová, Nela Barbořáková, Žaneta Kle mentová, Barbora Chládková, Sára Matějková, Veronika Svatoňová, Petra Sva toňová, Petra Markytánová, Michaela Komínková, Martina Šemberová, Klára Jandová, Tereza Jandová, Vendula Turková.

19 LL 20 / 2006 PROGRAM AKCÍ V REGIONU STRANA 19 Fotbal v Lanškrouně: , sobota TJ La SK Masokombinát Polička Krajský přebor staršího a mladšího dorostu, zač hod , neděle TJ La B FK Gufero Mistrovice Okresní přebor II. třídy, zač hod , sobota TJ Lanškroun Sokol Dolní Újezd I. třída starších a mladších žáků, zač hod , neděle TJ Lanškroun FK AS Pardubice Krajský přebor dospělých, zač hod , sobota TJ La SKP Slovan Mor. Třebová Krajský přebor staršího a mladšího dorostu, zač hod. Ženský fotbal , 13 hod. Lanškroun Pardubice (v Sázavě) Stolní tenis Okresní přebor dospělých Lanškroun C Jamné A začátek v 8.00 hodin, Dělnický dům Lanškroun C Králíky B začátek v hodin, Dělnický dům PROGRAM LHL pá Junioři TJ La HC Petrovice Ostrov SOMA Lanškroun Hokej Třebovice OEZ Letohrad Kačeři z LA Šumavští Tygři Žichlínek RYDO Č. Třebová so Žraloci D. Čermná Rybníkáři Tatenice Wild Band Zábřeh ne Cyklo Team Klas Nekoř po Wild Band Zábřeh Junioři TJ La Forez Hoštejn út Klas Nekoř Hokej Třebovice pá Sršni Zábřeh Žichlínek Šumavští Tygři Customs R. Wings RYDO ČT Žraloci D. Čermná so Alpha Lazy Neckers Rychnov Greenhorns Ostrov Rybníkáři Tatenice ne OEZ Letohrad Qanto Bystřec HC Petrovice Kačeři z LA po SOMA Lanškroun Cyklo Team Hoštejn Alpha Lazy Neckers Wild Band Zábřeh Rybníkáři Ostrov Forez út Rychnov Šumavští Tygři Žichlínek OEZ Letohrad pá Junioři TJ La Kačeři z LA Qanto Bystřec Klas Nekoř Žraloci D. Čermná Sršni Zábřeh Customs R.W. HC Petrovice Hokej Třebovice SOMA La so Tatenice RYDO Č. Třebová ne Cyklo Team Greenhorns v 16 hod., kostel sv. Václava 184. abonentní koncert KPH W. A. MOZART REQUIEM Vstupné: 150, / 80, Kč Městské muzeum Lanškroun nám. A. Jiráska zámek, tel.: Otevírací doba celoročně: Út Pá So Ne Ing. BOHUMIL MODRÝ a ALENA WEISMANN obrazy Výstavy trvají do Prodej ryb Myslivecké sdružení Žichlínek uskuteční výlov ryb. Prodej kaprů proběhne od 10 hod. u klubovny MS v Žichlínku (pohostinství). Myslivecké sdružení Damníkov Vás zve na MYSLIVECKÉ POSVÍCENÍ Myslivecké speciality tombola Hudba: Švagři od hodin sál kulturního domu v Damníkově Volejbal v Lanškrouně: Sobota VK Lanškroun Sokol Šternberk, 1. liga juniorek, 7. a 8. kolo a hodin, sportovní hala Střelnice Neděle VK Lanškroun Spartak Choceň, krajský přebor žen I. třídy, 3. a 4. kolo a hodin, sportovní hala Střelnice Sobota VK Lanškroun KP Brno B, 1. liga kadetek, 7. a 8. kolo a hodin, sportovní hala Střelnice Volejbal mimo Lanškroun: Neděle Spartak Letohrad VK La, krajský přebor starších žákyň, 3. kolo Neděle Spartak Letohrad VK La, krajský přebor žen I. třídy, 5. a 6. kolo Fotbal mimo Lanškroun SKP Slovan Mor.Třebová TJ La I. třída starších a mladších žáků, zač , odj hod SK Masokombinát Polička TJ La Krajský přebor dospělých, zač , odj hod Sokol Rybník TJ LaB Okr. přebor II. tř., zač , odj. 13 hod SK Třemošnice TJ La Kraj. přebor staršího a mladšího do rostu, zač , odj hod FC Skuteč TJ Lanškroun Krajský přebor dospělých, zač , odj hod Sokol Němčice TJ Lanškroun B Okresní přebor II. třídy, zač , odj hod. nám. A. Jiráska 1, tel., fax: v hodin, sál zámku Chazz Palminteri: VRAH ZVONÍ DVAKRÁT Strhující příběh tří lidských osudů, kte ré se setkaly v nesprávný čas na ne správném místě. Bravurně napsaná de tektivní hra odkrývá velmi citlivě psy chologii jednotlivých postav. Hrají: Tomáš Krejčíř, Dana Homolo vá, Ivan Vyskočil Vstupné: 200, / 180, / 160, Kč Připravuje se v listopadu: v 8.15 a hodin, zámek ČERT A KÁČA Známá pohádka v nastudování Diva dla DUHA z Polné. Určeno pro MŠ A ZŠ. Vstupné: 40, Kč hodin, zámek NORSKÉ HORY Cestopisná reportáž Dr. Lemberka Vstupné: 40, Kč hodin, Společenský dům II. PRODLOUŽENÁ KURZU TANCE v hodin, zámek Ákos Kertész: KORNELOVY VDOVY Vstupné: 50, Kč Černá komedie o čtyřech pozůstalých ženách, které postupně odkrývají tajem ství zemřelého Hrají: Miriam Kan torková, Michaela Dolinová, Radka Stupková, Milena Steinmasslová alt.jana Šulcová. Režie: Hana Ižófová Vstupné: 100, / 120, / 150, Kč v hodin, zámek Nedělní pohádka pro děti: BAJAJA Vstupné: 40, Kč v hodin, zámek 185. abonentní koncert KPH Pěvecký recitál JAKUB PUSTINA baryton Vstupné: 120, /80, Kč od hodin, zámek JAZZ LANŠKROUN ročník festivalu amatérských big bandů České republiky Účinkují: Big Band Žerotín Olomouc, JH Big Band Hradec Králové, Polen ský Big Band, Lanškrounský Big Band Uvádí: Jan Beránek Vstupné: 80, / 40, Kč v 8.15 a hodin, zámek Divadélko z pytlíčku: PRASEČÍ SLEČINKY aneb PRASEČINKY Pro MŠ a ZŠ. Vstupné: 40, Kč T. G. Masaryka 3, tel.: října 17 a hodin října hodin * PIRÁTI Z KARIBIKU: TRUHLA MRTVÉHO MUŽE (USA) 151 min. Kapitán Jack Sparrow se vrací. Vstupné: 64, Kč Mládeži přístupno října hodin * ROZCHOD! (USA ) 107 min. Komu budete fandit vy? Romantická komedie. Vstupné: 64, Kč Mládeži nepřístupno října hodin KRÁSKA V NESNÁZÍCH (ČR) Film Jana Hřebejka a Petra Jarchov ského o sexu, penězích a dobrém člo věku. 110 min. Vstupné: 74, Kč Mládeži nepřístupno října hodin * SUPER NÁHRADNÍK (USA) Veselá teenagerovská komedie o fot bale. 105 min. Vstupné: 64, Kč Mládeži přístupno listopadu hodin * PROPOSITION (Austrálie) Pomsta je nejlepší za studena, ale ně kdy na to není čas. Krvavý western vy právějící o různých druzích spravedl nosti. 104 min. Vstupné: 59, Kč Mládeži nepřístupno 3. a 5.listopadu 17 a hodin 4. listopadu hodin PRACHY DĚLAJ ČLOVĚKA (ČR) 110 min. Tři kamarádi, tři pravidla, tři zločiny. Vstupné: 69, Kč Mládeži přístupno Programy označené * jsou titulkovány. Videopůjčovna: Po So hod.

20 STRANA 20 INZERCE A POZVÁNKY LL 20 / 2006 Nové kolekce zimního zboží SNOWBOARDY set od 3990 Kč Použité lyže, lyžáky Vybíráme z programu kina Kráska v nesnázích ( října) Nejnovější snímek tandemu Hřebejk Jarchovský od vás žádá jediné: nenechat se jeho jízlivou společenskou kritikou urazit. Pokud vám nevadilo, že Horem pádem vykreslilo Čechy jako kapsáře, překupníky a rasisty, překousnete podobný tón bez potíží i zde. Kráska v nesnázích je zřejmě nejvážnějším Hřebejkovým snímkem. Film má daleko do pelíškovského slepence úsměvných skečů. Všechny postravy sice nepůsobí prá vě realisticky (snaha nacpat do filmu maximum odpozorovaných nešvarů nutně vedla k podivnému figurkaření), ale ty hlavní se povedly. Je znát, že Jan Hřebejk se stává s každým filmem lepším a jistějším režisérem. Kráska v nesnázích vás zdeprimuje i rozesměje zároveň a patří k těm málo filmům, u nichž je vám i po dvou hodinách líto, že už je konec. Super náhradník ( října) Teenagerská variace na Shakespearův Večer tříkrálový. Kreace puberťačky, která se v převlečení za svého bratra snaží prosa dit ve fotbalovém týmu, jsou ale většinou trapné, jako by si tvůrci této frašky řekli, že čím víc se budou herci pitvořit a křečovitě kroutit, tím to bude veselejší. Proposition (1. 2. listopadu) Po planinách se prohánějí vraždící domorodci, desperáti s ohnilými zuby vybíjejí z plezíru celé rodiny a ruce zákona jsou lepka vé od krve... Muzikant Nick Cave svět nikdy neviděl moc vesele a snímek podle jeho scénáře je vlastně další z jeho mordýřských balad. Příběh se otevírá brutální přestřelkou se zločinnými bratry Burnsovými. Dva z nich jsou lapeni a čeká je šibenice; tedy čekala by, kdyby nejdůležitější z nich, Arthur, nebyl nadále na úpr ku. Místní strážce pořádku proto nabídne příčetnějšímu ze sourozenců Charlie mu obchod: zabij Arthura, a mladší Mike bude žít. Ani jeden z bratrů přitom není výrazně menší grázl těhotnou ženu jsou schopni odstřelit všichni... Pro děti na podzimní prázdniny Dům dětí a mládeže Lanškroun pořádá Sportovně relaxační čtvrtek v Ústí nad Orlicí Na programu: nově otevřený bazén, horolezecká stěna, čajovna S sebou: plavky, ručník, mýdlo, vhodné sport. oblečení, kapesné, svačina Sraz na autobusovém nádraží v 7.45 hod. Předpokládaný příjezd ve hod. Zájemci od 10 let vzít s sebou průkazku na slevu CENA: 50, Kč Z kufříku skřítka Barvínka od 9.00 do hodin v DDM Lanškroun, Vančurova 46 Přijďte si s námi vyrobit tričko s podzimním motivem a figurku z kukuřičného šustí S sebou: bavlněné tmavší tričko bez nápisů Přihlásit se můžete na obě akce nebo pouze na jednu, osobně v DDM nebo telefonicky na čísle do Žebříčky filmových hitů září 2006 KINO: 1. Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže 2. Garfield 2 3. Rychle a zběsile: Tokijská jízda 4. Šifra Mistra Leonarda 5. Bílá Masajka VIDEOPŮJČOVNA KINO: GAMA PLUS CZ, s.r.o.: 1. Účastníci zájezdu 1. Underwold Evolution 2. Spojenec 2. Účastníci zájezdu 3. Růžový Panter 3. Děsnej doják 4. Obchodník se smrtí 4. Hory mají oči 5. Hostel 5. Obchodník se smrtí LISTY LANŠKROUNSKA vydává za podpory MÚ v Lanškrouně TG TISK s.r.o. Adresa: 5. května 1010, Lanškroun, tel.: , , fax: E mail: listy.mesto lanskroun.cz, a Šéfredaktor Mgr. F. Teichmann, redakce RNDr. L. Sitová. Uzávěrka příštího čísla: , vychází v pátek Redakce neodpovídá za názory, mluvnické a stylistické chyby přispěvatelů; vyhrazuje si právo lehce pozměnit texty. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Foto: soukromé archivy autorů. Kresby P. Dvořáček. Registrováno u Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 199/2014 Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun s obcí

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015 451/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: 27461645 (čj. MULA

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 11.02.2008

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 11.02.2008 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 11.02.2008 62/2008 Rada města Lanškroun doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření v poloţkách 1-19 (zpráva čj. 4618/2008/SEK ze dne 06.02.2008).

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009 31/2009 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo podnět odboru právního ohledně výstavby garáţe v Rybniční ulici a rozhodlo odstoupit

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Horní Heřmanice Datum jednání

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Jednání Rady města Broumova č. 50 ze dne 22. 10. 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 50 ze dne 22. 10. 2008. Jednání Rady města Broumova č. 50 ze dne 22. 10. 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : -------------

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků. Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013

Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků. Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013 Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013 Schváleno Radou města Proseč dne 21. 5. 2013 1. MĚSTO PROSEČ je vlastníkem pozemku označeného

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

dodatku č. 9 k NS 619/5, dodatku č. 11 k NS 617/7 a dodatku č. 15 k NS 614/11 a pověřuje starostku obce k jejich podpisu.

dodatku č. 9 k NS 619/5, dodatku č. 11 k NS 617/7 a dodatku č. 15 k NS 614/11 a pověřuje starostku obce k jejich podpisu. Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/30/01/14 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Vzor nové NS, dodatku k NS podle NOZ o Nové NS, dodatky k NS o Dodatek ke smlouvě

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka lokalita Šalounova I.c aktualizace 04.11.2014 Strana 2 (celkem 7) MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

150921_11_01 Odbor dopravy a silničního hospodářství

150921_11_01 Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor dopravy a silničního hospodářství nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 31309/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 15 Spisový znak:

Více

Část první Úvodní ustanovení. Článek 1. ÚČEL VYHLÁŠKY. Článek 2. ROZSAH PLATNOSTI. Článek 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE

Část první Úvodní ustanovení. Článek 1. ÚČEL VYHLÁŠKY. Článek 2. ROZSAH PLATNOSTI. Článek 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE Obecně závazná vyhláška č. 9/97 ze dne 15.12. 1997 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Lanškroun Městská rada podle 45, písm. l zákona o obcích č. 367/90 Sb. a dále podle 26 a násl. zákona

Více

Nemovitostmi v jiném vlastnictví na pozemcích v majetku města

Nemovitostmi v jiném vlastnictví na pozemcích v majetku města 131218_61_01_01 nám. J. M. Marků 12, Lanškroun Vnitřní Město, 563 16 Lanškroun, www.mesto-lanskroun.cz Čj. MULA 35777/2013 Ukládací znak: 56.4. Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Nemovitostmi

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: 23.1.2015 od 18:00 hodin Miroslava Štveráková,

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Jana Ponocná, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth, Bc. Jan Mlynář Antonín

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 43. schůze Rady města Šluknov konané dne 2. dubna 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 43. schůze Rady města Šluknov konané dne 2. dubna 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 113. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 07.07.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 5

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

číslo: 110 ze dne 4. dubna 2014 Priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy I. podporuje priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy ve věci dofinancování rezortu MŠMT, v rozsahu 4 5 mld. Kč,

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluvena: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Čestmír Doubrava, Ing. Ladislav Tóth, MUDr. Eva Rýcová, Mgr. Jarmila Berková Jana

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Vnitřní pravidla č. 3/2008 NÁVAZNOST POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA DALŠÍ DOSTUPNÉ ZDROJE

Vnitřní pravidla č. 3/2008 NÁVAZNOST POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA DALŠÍ DOSTUPNÉ ZDROJE CENTRUM SOCIÁLNÍ PÉČE MĚSTA ŽAMBERK Albertova 357, 564 01 Žamberk tel.: 465 617 101,465 617 105, 465 617 111, e-mail: penzion.zamberk@tiscali.cz, petra.rysava@tiscali.cz Vnitřní pravidla č. 3/2008 NÁVAZNOST

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 07.10.2008 901/2008-64. RM V a) bere na vě d o m í Zápis ze škodní komise ze dne 03.09.2008, b) s c h

Více

č. 87/2015 č. 89/2015 1. schvaluje hospodářský výsledek jednotlivých příspěvkových organizací zřízených MČ Praha-Libuš za rok 2014,

č. 87/2015 č. 89/2015 1. schvaluje hospodářský výsledek jednotlivých příspěvkových organizací zřízených MČ Praha-Libuš za rok 2014, USNESENÍ RADY ze dne 14. 4. 2015 Rada MČ Praha-Libuš č. 87/2015 1. schvaluje uzavření smlouvy č. 14211013 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 18820/2015 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 4. června 2015 Zápis

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N STAROSTA 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 11.2. 2009 Bod pořadu jednání: 14) Informace starosty Věc: Informace starosty

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 Dopis od společnosti REAL SPACE s.r.o. ze dne 31.10.2013 ve věci odstoupení od Smlouvy o

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 795 Rada města souhlasí se stavbou Třebová 653/21,22, p. Falta SS 200 na pozemku Města Česká Třebová ppč. 3423/2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, a souhlas s vydáním územního souhlasu, dle

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Z části jednání omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 10 rady města konané 07.03.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001.

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. Příloha USNESENÍ z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. POŘAD JEDNÁNÍ: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Návrh rozpočtových

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 35 ze dne 1. února 2012

Jednání Rady Města Broumova č. 35 ze dne 1. února 2012 Jednání Rady Města Broumova č. 35 ze dne 1. února 2012 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, MUDr. Jiří Veselý, pan Pavel Fröde, pan Arnošt Obst a Ing.

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 25.2.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Přítomni: Hrušková Věra, Kašparová Anna, Radosta Jan, David František, ing. Havelda Martin, ing. David František,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-27-2015 Termín jednání 14. září 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání:

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání: Usnesení z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny Program jednání: 1. Návrh Územního plánu 2. Žádost o stanovisko fa ENERMA a.s. fotovoltaická

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, p. Jeník, MUDr. Blažek, Bc. Nekolný p. Brom - tajemník MěÚ Hosté: JUDr. Marková, Omluveni:

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 23. února 2015 od 17.15 hodin na OÚ v Zákolanech

Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 23. února 2015 od 17.15 hodin na OÚ v Zákolanech Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 23. února 2015 od 17.15 hodin na OÚ v Zákolanech Zahájení Zasedání Zastupitelstva obce Zákolany (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis č. 24 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 8.6.2015

Zápis č. 24 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 8.6.2015 Zápis č. 24 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 8.6.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola zápisu a uložených úkolů

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká

Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká Moravskoslezský veletrh zdraví Černá Louka, 5. prosince 2008 MUDr. Helena Šebáková PaedDr. Zdeněk Moldrzyk Ing. Jaroslav Kubina telefon: 695 138 111 podatelna@khsova.cz

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnošt Obst, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, MUDr. Jiří Veselý a Ing. Eva Blažková

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havířov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havířov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havířov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více